23.12.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 343/105


DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-21 ta’ Diċembru 2011

li temenda l-Anness II u IV tad-Direttiva tal-Kunsill 2009/158/KE dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju, u l-importazzjoni ta’ tajr u bajd għat-tfaqqis minn pajjiżi terzi

(notifikata bid-dokument numru C(2011) 9518)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2011/879/UE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2009/158/KE tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju, u l-importazzjoni ta’ tajr u bajd għat-tfaqqis minn pajjiżi terzi (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 34 tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2009/158/KE tistabbilixxi l-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ fi ħdan l-Unjoni ta’ tjur u bajd għat-tfaqqis, u l-importazzjonijiet tagħhom minn pajjiżi terzi. L-Anness II tagħha jistabbilixxi r-regoli għall-approvazzjoni ta’ stabbilimenti għall-iskopijiet ta’ kummerċ fi ħdan l-Unjoni f’dawk il-programmi ta’ komoditajiet u sorveljanza li għandhom isiru għal ċerti mard fl-ispeċi differenti tat-tjur. L-Anness IV tad-Direttiva 2009/158/KE jistipula l-mudell taċ-ċertifikati veterinarji għall-kummerċ fl-Unjoni tal-komoditajiet tat-tjur koperti minn dik id-Direttiva.

(2)

L-Anness II tad-Direttiva 2009/158/KE, kif emendati bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/214/UE (2), jistabbilixxu l-proċeduri djanjostiċi għal Salmonella u Mycoplasma.

(3)

Il-Kapitolu III tal-Anness II tad-Direttiva 2009/158/KE jistipula r-rekwiżiti minimi għal programmi dwar is-sorveljanza tal-mard. Dan il-Kapitolu jipprovdi deskrizzjoni tal-proċeduri tal-ittestjar għal Salmonella Pullorum u Salmonella Gallinarum. Madankollu, huwa meħtieġ li jiġu provduti dettalji speċifiċi addizzjonali fir-rigward tal-ittestjar għal Salmonella arizonae.

(4)

Barra minn hekk, il-kaxxa I.31 fil-Parti I tal-mudell taċ-ċertifikat veterinarju għal flieles ta’ jum stabbilita fl-Anness IV tad-Direttiva 2009/158/KE tinkludi rekwiżit biex timla tagħrif dettaljat marbut mal-identifikazzjoni tal-komoditajiet koperti minnha.

(5)

Dak ir-rekwiżit jistipula tagħrif importanti dwar l-istat tas-saħħa tal-qatgħa(t) ġenitur li minnhom joriġinaw il-flieles ta’ jum, b’mod partikolari fir-rigward tal-ittestjar għal ċerti serotipi ta’ Salmonella. Madankollu, uħud minn dawk ir-rekwiżiti tad-dejta jidhru li jqiegħdu piż amministrattiv mhux meħtieġ fuq l-operaturi tan-negozju, b’mod partikolari fid-dawl tal-imprevedibilità tat-tfaqqis. Barra minn hekk, uħud mid-dejta meħtieġa biex timtela f’dik il-kaxxa qed timtela f’partijiet oħra taċ-ċertifikat.

(6)

Għaldaqstant, dawk l-entrati għandhom jitħassru mill-kaxxa 1.31 fil-mudell taċ-ċertifikati veterinarji għall-bajd għat-tfaqqis, flieles ta’ jum u tjur għat-tgħammir u l-produttività u għandhom jiġu sostitwiti bl-entrata “Numru ta’ approvazzjoni” li jipprovdi tagħrif aktar ċar dwar l-oriġini tal-komoditajiet rispettivi. Għaldaqstant il-Parti I tan-noti fil-Parti II ta’ dawk iċ-ċertifikati mudell għandhom jiġu emendati skont dan.

(7)

L-Anness IX tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (KE) Nru 798/2008 tat-8 ta’ Awwissu 2008 li jistabbilixxi lista ta’ pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kumpartimenti li minnhom jistgħu jiġu impurtati u jista’ jsir tranżitu ta’ tjur u prodotti tat-tjur fil-Komunità u r-rekwiżiti ta’ ċertifikazzjoni veterinarja (3), jipprevedi kundizzjonijiet speċifiċi għall-importazzjonijiet ta’ għasafar għat-tgħammir u l-produttività, bajd tat-tjur u flieles ta’ jum tagħhom.

(8)

Il-Punt 3 tal-Parti II ta’ dak l-Anness, kif emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1380/2011 (4), jistipula li, meta flieles ta’ jum ma jkunux imkabbra fl-Istat Membru li importa l-bajd għat-tfaqqis, dawn għandhom jiġu trasportati direttament għad-destinazzjoni finali tagħhom u jinżammu hemm għal tal-inqas tliet gimgħat mid-data tat-tfaqqis. Dan ir-rekwiżit għandu jiġi rifless fil-mudell rilevanti taċ-ċertifikat veterinarju għall-flieles ta’ jum stabbilit fl-Anness IV tad-Direttiva 2009/158/KE. Għaldaqstant, dak iċ-ċertifikat mudell għandu jiġi emendat skont dan.

(9)

Għalhekk, id-Direttiva 2009/158/KE għandha tiġi emendata kif xieraq.

(10)

Il-miżuri stipulati f’din id-Deċiżjoni huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina Alimentari u s-Saħħa tal-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Annessi II u IV tad-Direttiva 2009/158/KE huma emendati f’konformità mal-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mill-1 ta’ Frar 2012.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, il-21 ta’ Diċembru 2011.

Għall-Kummissjoni

John DALLI

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 74.

(2)  ĠU L 90, 6.4.2011, p. 27.

(3)  ĠU L 226, 23.8.2008, p. 1.

(4)  Ara paġna 25 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.


ANNESS

L-Annessi II u IV tad-Direttiva 2009/158/KE huma emendati kif ġej:

(1)

Fl-Anness II, il-Kapitolu III, il-punt A.2 huwa emendat kif ġej:

(a)

nota (**) hija sostitwita b’dan li ġej:

“(**)

Innota li l-kampjuni ambjentali ġeneralment ma jkunux adatti għal sejbien affidabbli ta’ Salmonella Pullorum u Salmonella Gallinarum, iżda huma adattati għal Salmonella arizonae.”

(b)

nota (****) hija sostitwita b’dan li ġej:

“(****)

Salmonella Pullorum u Salmonella Gallinarum ma jikbrux faċilment fil-mezz semisolidu mmodifikat Rappaport Vassiliadis (MSRV) li jintuża għall-monitoraġġ ta’ Salmonella spp. żoonotika fl-Unjoni, iżda huwa adattat għal Salmonella arizonae.”

(2)

Fl-Anness IV, il-mudelli 1, 2 u 3 huma sostitwiti b’dan li ġej:

“MUDELL 1

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

MUDELL 2

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

MUDELL 3

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni