11.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 327/13


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1169/2010

tal-10 ta' Diċembru 2010

dwar metodu komuni ta' sikurezza għall-valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti sabiex tinkiseb awtorizzazzjoni tas-sikurezza ferrovjarja

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2004/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 fuq is-sigurtà tal-linji tal-ferrovija tal-Komunità u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 95/18/KE fuq l-għoti tal-liċenzi tal-impriżi tal-linji tal-ferrovija u d-Direttiva 2001/14/KE fuq l-allokazzjoni tal-kapaċità tal-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u l-intaxxar tal-piżijiet għall-użu tal-infrastruttura tal-linji tal-ferrovija u ċ-ċertifikazzjoni tas-sigurtà (Id-Direttiva tas-Sigurtà tal-Linji tal-Ferrovija) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 6(1)tagħha,

Wara li kkunsidrat ir-Rakkomandazzjoni ERA/REC/SAF/09-2009 mill-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea, li kienet ikkonsenjata lill-Kummissjoni fit-18 ta' Settembru 2009, dwar metodu komuni ta' sikurezza (CSM) għall-valutazzjoni tal-konformità,

Billi:

(1)

L-iskop ta' dan il-metodu komuni ta' sikurezza (CSM) li għandu jiġi stabbilit huwa li jipprovdi qafas għall-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza (awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza) sabiex jarmonizzaw il-kriterji tat-teħid tad-deċiżjonijiet tagħhom mal-Unjoni kollha, skont l-Artikolu 17(4) tad-Direttiva 2004/49/KE. Dan jagħti l-possibbiltà lill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza biex jivvalutaw il-konformità mar-rekwiżiti kollha b' mod uniformi.

(2)

Is-CSM għandu jinkludi r-rekwiżiti u l-metodi ta' valutazzjoni armonizzati kollha sabiex l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza jkunu jistgħu joħorġu lill-amministratur tal-infrastruttura awtorizzazzjoni tas-sikurezza li tkopri l-adegwatezza tas-sistema ta' ġestjoni tas-sikurezza b’mod ġenerali u kwalunkwe awtorizzazzjoni speċifika għan-netwerk. Barra minn hekk, huwa probabbli li l-amministratur tal-infrastruttura se japplika għall-parti speċifika għan-netwerk tal-awtorizzazzjoni fl-istess ħin hekk kif japplika għal awtorizzazzjoni ġenerali bbażata fuq is-sistema ta' ġestjoni tas-sikurezza tiegħu.

(3)

L-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza jivvalutaw il-ħila ta' amministratur tal-infrastruttura sabiex ikun konformi mar-rekwiżiti kollha mitluba ħalli jopera b’mod ġenerali u fuq in-netwerk speċifiku li għalih qed ifittex awtorizzazzjoni billi jivvalutaw is-sistema ta' ġestjoni tas-sikurezza tiegħu fuq il-livell ta' sistema ta' ġestjoni fuq livell globali.

(4)

Kull awtorità tas-sikurezza nazzjonali jeħtieġ li tistabbilixxi arranġamenti sabiex teżamina jekk ir-riżultati deskritti fil-qosor fl-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni tas-sikurezza hux qed jirriżultaw tassew waqt it-tħaddim, wara li tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni, u jekk hemmx konformità fuq bażi kontinwa mar-rekwiżiti kollha meħtieġa, kif inhu mitlub mill-Artikolu 16(2)(f) u mill-Artikolu 17(2) tad-Direttiva2004/49/KE. Dan għalhekk jirrikjedi l-iżvilupp ta' sistema ta' superviżjoni għal wara l-għoti bbażata fuq prinċipji fundamentali ewlenin sabiex ikun żgurat approċċ armonizzat mill-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza f’kull Stat Membru individwali.

(5)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat li ġie stabbilit skont l-Artikolu 27(1) tad-Direttiva 2004/49/KE,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi metodu komuni ta' sikurezza (CSM) għall-valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti sabiex tinkiseb awtorizzazzjoni tas-sikurezza kif imsemmi fl-Artikolu 6(3)(b) tad-Direttiva 2004/49/KE.

Is-CSM jinkludi:

(a)

proċedura u kriterji għall-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet tas-sikurezza mill-amministraturi tal-infrastruttura, kif imsemmi fl-Artikolu 11(1)(a) u (b) tad-Direttiva 2004/49/KE, kif inhu stabbilit fl-Annessi I u II għal dan ir-Regolament,

(b)

prinċipji għas-superviżjoni tal-konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2004/49/KE wara li l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza tkun tat l-awtorizzazzjoni, kif inhu stabbilit fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, id-definizzjoni li ġejja għandha tapplika:

“superviżjoni” tfisser l-arranġamenti stabbiliti mill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza sabiex tissorvelja l-prestazzjoni tas-sikurezza wara li tkun tat awtorizzazzjoni tas-sikurezza.

Artikolu 3

Proċeduri għall-valutazzjoni tal-applikazzjonijiet

1.   Meta jeżaminaw applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet tas-sikurezza mressqa wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom japplikaw il-proċedura stabbilita fl-Anness I għal dan ir-Regolament għall-valutazzjoni tal-konformità tagħhom mar-rekwiżiti fid-Direttiva 2004/49/KE. L-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jużaw ukoll il-kriterji ta' valutazzjoni stabbiliti fl-Anness II għal dan ir-Regolament.

2.   Waqt il-valutazzjoni, l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza jistgħu jaċċettaw impenji mill-applikanti li se jiġġestixxu r-riskji permezz tal-użu ta' kuntratti ma' partijiet terzi. Il-kuntratti għandhom jispeċifikaw ukoll l-iskambju ta' informazzjoni meħtieġa sabiex ikun żgurat it-tħaddim sikur tal-vetturi, speċjalment f’oqsma relatati mal-ġestjoni tal-manutenzjoni.

3.   Għandu jkun preżunt li l-prodotti jew is-servizzi pprovduti mill-kuntratturi jew mill-fornituri lill-amministraturi tal-infrastruttura jkunu konformi mar-rekwiżiti tas-sikurezza jekk il-kuntratturi, il-fornituri jew il-prodotti jkunu ċċertifikati skont l-iskemi ta' ċertifikazzjoni rilevanti, stabbiliti skont il-leġiżlazzjoni tal-UE, għall-provvista ta' prodotti u ta' servizzi ta' din ix-xorta.

Artikolu 4

Superviżjoni

Wara li jagħtu awtorizzazzjoni tas-sikurezza, l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jissuperviżjonaw l-applikazzjoni kontinwata min-naħa tal-amministraturi tal-infrastruttura tas-sistema ta' ġestjoni tas-sikurezza tagħhom u għandhom japplikaw il-prinċipji għas-superviżjoni stabbiliti fl-Anness III għal dan ir-Regolament.

Artikolu 5

Dħul fis-Seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, l-10 ta’ Diċembru 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 164, 30.4.2004, p. 44.


ANNESS I

Proċedura għall-valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti sabiex jinkisbu awtorizzazzjonijiet tas-sikurezza li għandhom jinħarġu skont l-Artikolu 11(1)(a) u (b) tad-Direttiva 2004/49/KE

1.   Il-proċeduri li awtorità nazzjonali tas-sikurezza (awtorità nazzjonali tas-sikurezza) tistabbilixxi sabiex tirċievi u tivvaluta l-applikazzjonijiet u sabiex tagħti awtorizzazzjoni tas-sikurezza għandhom ikunu msejsa fuq il-prinċipji ta' qafas li ġejjin.

(a)   L-istabbiliment u l-eżami tal-proċess ta' valutazzjoni

L-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jiżviluppaw proċessi strutturati u verifikabbli li għandhom jitwettqu minn persuni li jkunu kompetenti b’mod xieraq. Huma għandhom jiskrutinaw l-applikazzjonijiet skont il-kriterji ta' valutazzjoni għas-sistemi ta' ġestjoni tas-sikurezza stabbiliti fl-Anness II. Huma għandhom jirreġistraw u jagħtu raġunijiet għad-deċiżjonijiet kollha. Il-proċess globali ta' valutazzjoni tal-awtorità nazzjonali tas-sikurezza għandu jiġi perjodikament eżaminat internament u għandu jittejjeb kontinwament sabiex ikunu żgurati l-effikaċja u l-effiċjenza kontinwati tiegħu.

(b)   Il-kwalità tal-proċess ta' valutazzjoni

L-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jimmonitorjaw il-kwalità tal-prestazzjoni tagħhom fi stadji ewlenin fl-ipproċessar tal-applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet tas-sikurezza.

(c)   L-ambitu tal-valutazzjoni

Il-valutazzjoni għandha tkun fuq il-livell ta' sistema ta' ġestjoni u għandha tkun xprunata mill-proċessi. Fejn l-iskrutinju jiżvela nuqqasijiet, l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza tista’ teżerċita diskrezzjoni u, jiddependi min-natura u mis-serjetà tan-nuqqas ta' konformità, għandha tiddeskrivi fil-qosor il-punti li jeħtieġ li jittejbu. Fl-aħħar nett, l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza għandha teżerċita s-setgħa tagħha biex tiċħad applikazzjoni.

Il-valutazzjoni għandha tkun:

adattata għar-riskji, għan-natura u għall-firxa ta' operazzjonijiet tal-applikant;

ibbażata fuq ġudizzji tal-ħila globali tal-amministratur tal-infrastruttura li jopera b’mod sikur kif inhu deskritt fis-sistema ta' ġestjoni tas-sikurezza tiegħu.

(d)   Iż-żmien meta ssir il-valutazzjoni

L-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom ilestu l-valutazzjoni fiż-żmien mitlub mill-Artikolu 12 tad-Direttiva 2004/49/KE filwaqt li jiżguraw irwieħhom li l-evidenza pprovduta mill-applikant tiġi eżaminata b’mod suffiċjenti. L-awtorità nazzjonali tas-sikurezza għandha tinforma lill-amministraturi tal-infrastruttura bil-kwistjonijiet li l-iktar li jqajmu tħassib kemm jista’ jkun kmieni mil-lat prattiku waqt il-fażi tal-valutazzjoni.

(e)   It-teħid tad-deċiżjonijiet waqt il-valutazzjoni

Deċiżjoni biex applikazzjoni għal awtorizzazzjoni tas-sikurezza tiġi aċċettata jew miċħuda għandha tkun ibbażata fuq l-evidenza pprovduta mill-applikant u fuq jekk intwerietx jew le konformità mar-rekwiżiti rilevanti.

2.   L-awtorità nazzjonali tas-sikurezza għandha tivvaluta jekk is-sommarju mehmuż tal-manwal tas-sistema ta' ġestjoni tas-sikurezza jippermettix ġudizzju inizjali dwar il-kwalità ta' u dwar kemm hija xierqa s-sistema ta' ġestjoni tas-sikurezza u għandha tiddeċieda f’liema oqsma hija meħtieġa iktar informazzjoni. L-awtorità nazzjonali tas-sikurezza tista’, bħala parti minn din it-talba għal iktar informazzjoni, tfittex kemm jista’ jkun informazzjoni dettaljata daqskemm tqis li huwa raġonevolment meħtieġ sabiex tgħin il-valutazzjoni tal-applikazzjoni tagħha.

3.   Meta tingħata awtorizzazzjoni tas-sikurezza, il-konformità tas-sistema ta' ġestjoni tas-sikurezza tal-applikant mal-kriterji tal-valutazzjoni għandha tkun iddokumentata b’relazzjoni għal kull kriterju ta' valutazzjoni.

4.   Meta jiġi identifikat punt dubjuż jew nuqqas ta' konformità possibbli, l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza għandha tkun speċifika u għandha tgħin lill-applikant jifhem il-livell ta' dettall mistenni fir-risposta. Biex tagħmel dan, hija għandha:

a.

tirreferi akkuratament għall-kriterji rilevanti u għandha tiżgura ruħha li l-applikant fehem b’mod ċar l-oqsma tan-nuqqas ta' konformità identifikati;

b.

tidentifika l-parti rilevanti tar-regolamenti, tar-regoli u tal-istandards relatati;

c.

tiddikjara għaliex il-kriterju ta' valutazzjoni ma ġiex sodisfatt;

d.

tiftiehem dwar iktar impenji, informazzjoni u kwalunkwe evidenza ta' sostenn li għandhom ikunu pprovduti, kif inhu mitlub mil-livell ta' dettall tal-kriterju, u għandha tispeċifika kemm l-azzjoni mitluba mill-applikant sabiex jiġi rrettifikat in-nuqqas kif ukoll il-perjodu ta' żmien għall-konformità;

e.

tispeċifika l-oqsma li jistgħu jkunu suġġetti għal iktar skrutinju permezz ta' superviżjoni wara l-għoti tal-awtorizzazzjoni.


ANNESS II

Kriterji għall-valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti sabiex jinkisbu awtorizzazzjonijiet tas-sikurezza li għandhom jinħarġu skont l-Artikolu 11(1)(a) u (b) tad-Direttiva 2004/49/KE

A.   MIŻURI TA’ KONTROLL TAR-RISKJI GĦAR-RISKJI KOLLHA ASSOĊJATI MAL-ATTIVITÀ TAL-AMMINISTRATUR TAL-INFRASTRUTTURA (1)

A.1

Hemm proċeduri stabbiliti sabiex ikunu identifikati r-riskji assoċjati mal-operazzjonijiet ferrovjarji, inklużi dawk li jirriżultaw direttament minn attivitajiet ta’ xogħol, mid-disinn tal-impjieg jew mill-ammont ta’ xogħol u mill-attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet/persuni oħrajn.

A.2

Hemm proċeduri stabbiliti sabiex ikunu żviluppati u stabbiliti miżuri ta’ kontroll tar-riskji.

A.3

Hemm proċeduri stabbiliti sabiex tkun immonitorjata l-effikaċja tal-arranġamenti għall-kontroll tar-riskji u sabiex ikunu implimentati bidliet, meta dan ikun mitlub.

A.4

Hemm proċeduri stabbiliti sabiex tkun rikonoxxuta l-ħtieġa li jkun hemm ħidma flimkien ma’ entitajiet oħrajn (bħall-impriżi ferrovjarji, il-manifattur, il-fornitur tal-manutenzjoni, l-entità responsabbli għall-manutenzjoni, il-gwardjan tal-vetturi ferrovjarji, il-fornitur tas-servizzi, u l-entità tal-akkwist), fejn ikun xieraq, rigward kwistjonijiet fejn għandhom interfaċi kondiviżi li huwa probabbli li jaffetwaw l-istabbiliment ta’ miżuri ta’ kontroll tar-riskji adegwati skont l-Artikolu 4(3) tad-Direttiva 2004/49/KE.

A.5

Hemm proċeduri għal dokumentazzjoni u għal komunikazzjoni miftiehma mal-entitajiet rilevanti, inklużi l-identifikazzjoni tar-rwoli u tar-responsabbiltajiet ta’ kull organizzazzjoni parteċipanti u l-ispeċifikazzjonijiet għall-iskambji ta’ informazzjoni.

A.6

Hemm proċeduri sabiex tkun immonitorjata l-effikaċja ta’ dawn l-arranġamenti u sabiex ikunu implimentati bidliet meta dan ikun mitlub.

B.   KONTROLL TAR-RISKJI RELATAT MAL-PROVVISTA TAL-MANUTENZJONI U TAL-MATERJAL (2)

B.1

Hemm proċeduri sabiex mid-dejta dwar is-sikurezza jkunu derivati rekwiżiti/standards/proċessi ta’ manutenzjoni.

B.2

Hemm proċeduri sabiex l-intervalli ta’ manutenzjoni jkunu adattati skont it-tip u l-firxa ta’ servizz imwettaq.

B.3

Hemm proċeduri sabiex ikun żgurat li r-responsabbiltà għall-manutenzjoni tkun iddefinita b’mod ċar ħalli jkunu identifikati l-kompetenzi mitluba għall-karigi tal-manutenzjoni u sabiex ikunu allokati l-livelli xierqa ta’ responsabbiltà.

B.4

Hemm proċeduri sabiex tinġabar informazzjoni dwar il-ħsarat u d-difetti li jirriżultaw mit-tħaddim ta’ kuljum u sabiex dawn ikunu rrapportati lil dawk responsabbli għall-manutenzjoni.

B.5

Hemm proċeduri sabiex ikunu identifikati u rrapportati r-riskji li jirriżultaw minn difetti u minn nuqqasijiet ta’ konformità jew minn ħsarat fil-kostruzzjoni matul iċ-ċiklu ta’ ħajja kollu lill-partijiet interessati.

B.6

Hemm proċeduri sabiex ikunu vverifikati u kkontrollati l-prestazzjoni u r-riżultati tal-manutenzjoni ħalli jkun żgurat li dawn ikunu konformi mal-istandards korporattivi.

C.   KONTROLL TAR-RISKJI RELATAT MAL-UŻU TAL-KUNTRATTURI U MAL-KONTROLL TAL-FORNITURI (3)

C.1

Hemm proċeduri sabiex tkun ivverifikata l-kompetenza tal-kuntratturi (inklużi s-subkuntratturi) u tal-fornituri.

C.2

Hemm proċeduri sabiex ikunu vverifikati u kkontrollati l-prestazzjoni tas-sikurezza u r-riżultati tas-servizzi u tal-prodotti kkuntrattati kollha pprovduti jew mill-kuntrattur jew mill-fornitur sabiex ikun żgurat li dawn ikunu konformi mar-rekwiżiti stabbiliti fil-kuntratt.

C.3

Ir-responsabbiltajiet u l-kompiti relatati ma’ kwistjonijiet dwar is-sikurezza ferrovjarja huma ddefiniti, magħrufa u allokati b’mod ċar bejn is-sħab kontraenti u fost il-partijiet interessati l-oħra kollha.

C.4

Hemm proċeduri sabiex tkun żgurata t-traċċabbiltà tad-dokumenti u tal-kuntratti relatati mas-sikurezza.

C.5

Hemm proċeduri sabiex ikun żgurat li l-kompiti tas-sikurezza, inkluż l-iskambju tal-informazzjoni relatata mas-sikurezza, jitwettqu mill-kuntratturi jew mill-fornitur skont ir-rekwiżiti rilevanti stabbiliti fil-kuntratt.

D.   RISKJI LI JIRRIŻULTAW MILL-ATTIVITAJIET TA’ PARTIJIET OĦRAJN ESTERNI GĦAS-SISTEMA FERROVJARJA (4)

D.1

Hemm proċeduri sabiex jiġu identifikati r-riskji potenzjali minn partijiet esterni għas-sistema ferrovjarja fejn dan ikun xieraq u raġonevoli.

D.2

Hemm proċeduri sabiex ikunu stabbiliti miżuri ta’ kontroll ħalli jitaffew ir-riskji identifikati taħt D1 sa fejn għandhom x’jaqsmu r-responsabbiltajiet tal-applikant.

D.3

Hemm proċeduri sabiex tkun immonitorjata l-effikaċja tal-miżuri identifikati taħt D2 u sabiex jiġu implementati bidliet fejn ikun xieraq.

E.   DOKUMENTAZZJONI TAS-SISTEMA TA’ ĠESTJONI TAS-SIKUREZZA

E.1

Hemm deskrizzjoni tal-attività li tiċċara t-tip, il-firxa u r-riskju tal-operazzjoni.

E.2

Hemm deskrizzjoni tal-istruttura tas-sistema ta’ ġestjoni tas-sikurezza, inkluża l-allokazzjoni tar-rwoli u tar-responsabbiltajiet.

E.3

Hemm deskrizzjoni tal-proċeduri tas-sistema ta’ ġestjoni tas-sikurezza, mitluba mill-Artikolu 9 u mill-Anness III tad-Direttiva 2004/49/KE, konsistenti mat-tip u mal-firxa ta’ servizzi operati.

E.4

Il-proċessi u l-kompiti kritiċi għas-sikurezza li jkunu rilevanti għat-tip ta’ attività/servizz huma elenkati u deskritti fil-qosor.

F.   DISTRIBUZZJONI TAR-RESPONSABBILTAJIET (5)

F.1

Hemm deskrizzjoni ta’ kif tkun żgurata l-koordinazzjoni tal-attivitajiet tas-sistema ta’ ġestjoni tas-sikurezza fl-organizzazzjoni kollha, fuq il-bażi ta’ għarfien ipprovat u tar-responsabbiltà ewlenija fuq il-livell maniġerjali.

F.2

Hemm proċeduri sabiex ikun żgurat li l-persunal b’responsabbiltajiet iddelegati fi ħdan l-organizzazzjoni jkollu l-awtorità, il-kompetenza u r-riżorsi xierqa sabiex jaqdi dmiru.

F.3

L-oqsma ta’ responsabbiltà relatati mas-sikurezza u d-distribuzzjoni tar-responsabbiltajiet lil funzjonijiet speċifiċi assoċjati magħhom, flimkien mal-interfaċi tagħhom, huma ddefiniti b’mod ċar.

F.4

Hemm proċedura sabiex ikun żgurat li l-kompiti tas-sikurezza huma ddefiniti b’mod ċar u huma ddelegati lil persunal b’kompetenza xierqa.

G.   IKUN ŻGURAT IL-KONTROLL MILL-MANIĠMENT FUQ LIVELLI DIFFERENTI (6)

G.1

Hemm deskrizzjoni ta’ kif jiġu allokati r-responsabbiltajiet għal kull proċess relatat mas-sikurezza fl-organizzazzjoni kollha.

G.2

Hemm proċedura għal monitoraġġ regolari tal-prestazzjoni tal-kompiti żgurata mill-katina tal-linja maniġerjali li trid tidħol fis-seħħ jekk il-kompiti mhux qed jitwettqu b’mod xieraq.

G.3

Hemm proċeduri sabiex ikun identifikat u ġestit l-impatt ta’ attivitajiet oħrajn ta’ ġestjoni fuq is-sistema ta’ ġestjoni tas-sikurezza.

G.4

Hemm proċeduri sabiex dawk li għandhom rwol fil-ġestjoni tas-sikurezza jinżammu responsabbli għall-prestazzjoni tagħhom.

G.5

Hemm proċeduri sabiex ikunu allokati riżorsi ħalli jiġu assenjati l-kompiti skont is-sistema ta’ ġestjoni tas-sikurezza.

H.   L-INVOLMENT TAL-PERSUNAL U TAR-RAPPREŻENTANTI TAGĦHOM FUQ IL-LIVELLI KOLLHA (7)

H.1

Hemm proċeduri stabbiliti sabiex ikun żgurat li l-persunal u r-rappreżentanti tal-persunal ikunu rrappreżentati u kkonsultatati b’mod adegwat fid-definizzjoni, fil-proposta, fl-eżami u fl-iżvilupp tal-aspetti tas-sikurezza tal-proċeduri operattivi li jistgħu jinvolvu lill-persunal.

H.2

L-involviment tal-persunal u l-arranġamenti għall-konsultazzjonijiet mal-persunal huma ddokumentati.

I.   IKUN ŻGURAT TITJIB KONTINWU (8)

Hemm proċeduri stabbiliti sabiex ikun żgurat, fejn dan ikun raġonevolment prattikabbli, it-titjib kontinwu tas-sistema ta’ ġestjoni tas-sikurezza; dawn għandhom jinkludu:

(a)

proċeduri għal reviżjonijiet perjodiċi tas-sistema ta’ ġestjoni tas-sikurezza, kif jinstab li jkun meħtieġ

(b)

proċeduri għad-deskrizzjoni ta’ arranġamenti sabiex tkun immonitorjata u analizzata d-dejta dwar is-sikurezza rilevanti

(c)

proċeduri għad-deskrizzjoni ta’ kif in-nuqqasijiet identifikati jiġu rrettifikati

(d)

proċeduri għad-deskrizzjoni tal-implimentazzjoni tar-regoli l-ġodda dwar il-ġestjoni tas-sikurezza bbażati fuq l-iżvilupp u fuq it-tagħlim miksub.

(e)

proċeduri għad-deskrizzjoni ta’ kif is-sejbiet tal-verifiki interni jintużaw sabiex jagħtu lok għal titjib fis-sistema ta’ ġestjoni tas-sikurezza.

J.   POLITIKA TAS-SIKUREZZA APPROVATA MILL-KAP EŻEKUTTIV TAL-ORGANIZZAZZJONI U KKOMUNIKATA LILL-PERSUNAL KOLLU (9)

Jeżisti dokument li jiddeskrivi l-politika tas-sikurezza tal-organizzazzjoni u huwa:

(a)

ikkomunikat u mqiegħed għad-dispożizzjoni tal-persunal kollu, eż. permezz tal-intranet tal-organizzazzjoni;

(b)

adattat għat-tip u għall-firxa ta’ servizz;

(c)

approvat mill-kap eżekuttiv tal-organizzazzjoni.

K.   MIRI KWALITATTIVI U KWANTITTATIVI tal-organizzazzjoni SABIEX TINŻAMM U TITTEJJEB IS-SIKUREZZA, U L-PJANIJIET U L-PROĊEDURI SABIEX JINTLAĦQU DAWN IL-MIRI (10)

K.1

Hemm proċeduri sabiex ikunu ddeterminati l-miri tas-sikurezza rilevanti f’konformità mal-qafas legali, u hemm dokument li jiddikjara x’inhuma dawn il-miri.

K.2

Hemm proċeduri sabiex ikunu ddeterminati l-miri tas-sikurezza rilevanti li huma konsistenti mat-tip u mal-firxa tal-operazzjonijiet ferrovjarji koperti u mar-riskji rilevanti.

K.3

Hemm proċeduri sabiex il-prestazzjoni globali tas-sikurezza, b’relazzjoni għall-miri korporattivi tas-sikurezza tagħha u għal dawk stabbiliti fuq il-livell tal-Istat Membru, tkun ivvalutata b’mod regolari.

K.4

Hemm proċeduri stabbiliti sabiex l-arranġamenti operattivi jiġu mmonitorjati u rriveduti b’mod regolari billi:

(a)

tinġabar id-dejta dwar is-sikurezza rilevanti sabiex ikunu derivati t-tendenzi fil-prestazzjoni tas-sikurezza u tkun ivvalutata l-konformità mal-miri;

(b)

tiġi interpretata d-dejta rilevanti u jiġu implimentati l-bidliet meħtieġa.

K.5

Hemm proċeduri stabbiliti mill-amministratur tal-infrastruttura sabiex jiġu żviluppati pjanijiet u proċeduri ħalli jintlaħqu l-miri tiegħu.

L.   PROĊEDURI SABIEX JINTLAĦQU L-ISTANDARDS TEKNIĊI U OPERATTIVI EŻISTENTI, ĠODDA U MIBDULA JEW KUNDIZZJONIJIET PRESKRITTIVI OĦRAJN (11)

L.1.

Għar-rekwiżiti relatati mas-sikurezza li jkunu rilevanti għat-tip u għall-firxa tal-operazzjonijiet, hemm proċeduri sabiex:

(a)

dawn ir-rekwiżiti jiġu identifikati u jiġu aġġornati l-proċeduri rilevanti ħalli jirriflettu l-bidliet li sarulhom (ġestjoni tal-kontroll tal-bidliet);

(b)

jiġu implimentati;

(c)

tiġi mmonitorjata l-konformità magħhom;

(d)

tittieħed azzjoni meta jkun identifikat nuqqas ta’ konformità.

L.2

Hemm proċeduri stabbiliti sabiex ikun żgurat li l-persunal, il-proċeduri, id-dokumenti speċifiċi, it-tagħmir u l-vetturi ferrovjarji t-tajbin jintużaw għall-iskop maħsub.

L.3

Is-sistema ta’ ġestjoni tas-sikurezza għandha proċeduri stabbiliti sabiex ikun żgurat li l-manutenzjoni titwettaq skont ir-rekwiżiti rilevanti.

M.   PROĊEDURI U METODI BIEX TITWETTAQ EVALWAZZJONI TAR-RISKJI U BIEX JIĠU IMPLIMENTATI MIŻURI TA’ KONTROLL TAR-RISKJI KULL DARBA LI BIDLA FIL-KUNDIZZJONIJIET OPERATTIVI JEW MATERJAL ĠDID TIMPONI RISKJI ĠODDA FUQ L-INRASTRUTTUTURA JEW FUQ IT-TĦADDIM (12)

M.1

Hemm proċeduri ta’ ġestjoni għal bidliet fit-tagħmir, fil-proċeduri, fl-organizzazzjoni, fil-persunal jew fl-interfaċi.

M.2

Hemm proċeduri ta’ valutazzjoni tar-riskji sabiex ikunu ġestiti l-bidliet u sabiex ikun applikat is-CSM dwar l-evalwazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskji kif isemmi fl-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 352/2009 (13) meta mitlub.

M.3

Hemm proċeduri stabbiliti sabiex ir-riżultati tal-valutazzjoni tar-riskji jiġu alimentati fi proċessi oħrajn fi ħdan l-organizzazzjoni u sabiex ikunu viżibbli għall-persunal rilevanti.

N.   PROVVISTA TA’ PROGRAMMI U TA’ SISTEMI TA’ TAĦRIĠ GĦALL-PERSUNAL SABIEX IKUN ŻGURAT LI L-KOMPETENZA TAL-PERSUNAL TINŻAMM AĠĠORNATA U L-KOMPITI JITWETTQU SKONT DAN (14)

N.1

Hemm sistema ta’ ġestjoni tal-kompetenzi li tinkludi, mill-inqas:

(a)

identifikazzjoni tal-għarfien u tal-ħiliet mitluba għal kompiti relatati mas-sikurezza;

(b)

prinċipji ta’ selezzjoni (il-livell edukattiv bażiku, il-kapaċità mentali u s-saħħa fiżika mitluba);

(c)

taħriġ inizjali u ċertifikazzjoni tal-kompetenza u tal-ħiliet miksuba;

(d)

taħriġ kontinwu u aġġornament perjodiku tal-għarfien u tal-ħiliet eżistenti;

(e)

kontrolli perjodiċi tal-kompetenza fejn ikun xieraq;

(f)

miżuri speċjali f’każ ta’ aċċidenti/inċidenti jew ta’ assenzi twal mix-xogħol, kif mitlub/fejn ikun xieraq;

(g)

taħriġ speċifiku fis-sistema ta’ ġestjoni tas-sikurezza għall-persunal direttament involut fil-proċeduri li jiżguraw li s-sistema ta’ ġestjoni tas-sikurezza taħdem.

N.2

Hemm proċeduri fi ħdan is-sistema ta’ ġestjoni tal-kompetenzi li jipprovdu għal:

(a)

l-identifikazzjoni tal-karigi li jwettqu kompiti ta’ sikurezza;

(b)

l-identifikazzjoni tal-karigi li jinvolvu responsabbiltajiet għat-teħid ta’ deċiżjonijiet operattivi fi ħdan is-sistema ta’ ġestjoni tas-sikurezza;

(c)

persunal li jkollu l-għarfien, il-ħiliet u il-kapaċità (medika u psikoloġika) meħtieġa li jkunu adattati għall-kompiti tiegħu u li jiġu mġedda/aġġornati perjodikament;

(d)

l-allokazzjoni tal-persunal b’kompetenza adattata għall-kompiti rilevanti;

(e)

il-monitoraġġ ta’ kif jitwettqu l-kompiti u l-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet korrettivi fejn dan ikun mitlub.

O.   ARRANĠAMENTI GĦALL-PROVVISTA TA’ INFORMAZZJONI SUFFIĊJENTI FI ĦDAN L-ORGANIZZAZZJONI U, FEJN IKUN XIERAQ, BEJN L-ORGANIZZAZZJONIJIET LI JOPERAW FUQ L-ISTESS INFRASTRUTTURA (15)

O.1

Hemm proċeduri sabiex ikun żgurat li:

(a)

il-persunal ikollu għarfien u fehim tas-sistema ta’ ġestjoni tas-sikurezza u l-informazzjoni tkun faċilment aċċessibbli; u

(b)

il-persunal tas-sikurezza rilevanti tingħatalu dokumentazzjoni xierqa dwar is-sistema ta’ ġestjoni tas-sikurezza.

O.2

Hemm proċeduri sabiex ikun żgurat li:

(a)

l-informazzjoni operattiva ewlenija tkun rilevanti u valida;

(b)

il-persunal ikun jaf bl-eżistenza tagħha qabel ma trid tiġi applikata;

(c)

hija disponibbli għall-persunal u, fejn mitlub, jingħatawlhom formalment kopji tagħha.

O.3

Hemm arranġamenti stabbiliti għall-kondiviżjoni tal-informazzjoni bejn l-amministratur tal-infrastruttura u impriżi ferrovjarji oħrajn.

P.   PROĊEDURI U FORMATI BIEX TKUN IDDOKUMENTATA L-INFORMAZZJONI DWAR IS-SIKUREZZA U L-ISPEĊIFIKAZZJONI TA’ PROĊEDURA GĦALL-KONTROLL TAL-KONFIGURAZZJONI TA’ INFORMAZZJONI VITALI DWAR IS-SIKUREZZA (16)

P.1

Hemm proċeduri sabiex ikun żgurat li l-informazzjoni kollha rilevanti dwar is-sikurezza tkun korretta, kompluta, konsistenti, tinftiehem faċilment, tiġi aġġornata b’mod xieraq u ddokumentata kif suppost.

P.2

Hemm proċeduri sabiex:

(a)

il-kontroll tal-bidliet jingħata format, jiġi ġġenerat, iddistribwit u ġestit lid-dokumentazzjoni rilevanti kollha dwar is-sikurezza;

(b)

id-dokumentazzjoni/l-informazzjoni kollha rilevanti tiġi riċevuta, miġbura u maħżuna fuq karta jew permezz ta’ sistemi oħrajn ta’ reġistrazzjoni.

P.3

Hemm proċedura għall-kontroll tal-konfigurazzjoni ta’ informazzjoni vitali dwar is-sikurezza.

Q.   PROĊEDURI SABIEX IKUN ŻGURAT LI L-AĊĊIDENTI, L-INĊIDENTI, IL-KWAŻI INĊIDENTI U OKKORRENZI PERIKOLUŻI OĦRAJN JIĠU RRAPPORTATI, INVESTIGATI U ANALIZZATI U LI JITTIEĦDU L-MIŻURI PREVENTIVI MEĦTIEĠA (17)

Q.1

Hemm proċeduri sabiex ikun żgurat li l-aċċidenti, l-inċidenti, il-kważi inċidenti u okkorrenzi perikolużi oħrajn:

(a)

jiġu rrapportati, irreġistrati, investigati u analizzati;

(b)

jiġu rrapportati, kif inhu mitlub mil-leġiżlazzjoni rilevanti, lill-entitajiet nazzjonali.

Q.2

Hemm proċeduri sabiex ikun żgurat li:

(a)

ir-rakkomandazzjonijiet mill-awtorità nazzjonali tas-sikurezza, mill-korp investigattiv nazzjonali, u mill-investigazzjonijiet tal-industrija/interni jiġu evalwati u implimentati jekk dan ikun xieraq jew obbligatorju;

(d)

ir-rapporti/l-informazzjoni rilevanti minn impriżi ferrovjarji, amministraturi tal-infrastruttura, entitajiet responsabbli għall-manutenzjoni u gwardjani tal-vetturi ferrovjarji oħrajn jiġu kkunsidrati u meqjusa.

Q.3

Hemm proċeduri sabiex l-informazzjoni rilevanti relatata mal-investigazzjoni u mal-kawżi tal-aċċidenti, tal-inċidenti, tal-kważi inċidenti u ta’ okkorrenzi perikolużi oħrajn tintuża ħalli tinkiseb tagħlima u, fejn ikun mitlub, ħalli jkunu adottati miżuri preventivi.

R.   PROVVISTA TA’ PJANIJIET GĦAL AZZJONI U TWISSIJIET U INFORMAZZJONI F’KAŻ TA’ EMERĠENZA, MIFTIEHMA MAL-AWTORITAJIET PUBBLIĊI XIERQA (18)

R.1

Dokument jidentifika t-tipi kollha ta’ emerġenza, inklużi l-operazzjonijiet iddegradati, u hemm proċeduri stabbiliti sabiex ikunu identifikati dawk ġodda.

R.2

Hemm proċeduri stabbiliti sabiex ikun żgurat li, għal kull tip ta’ emerġenza identifikata:

(a)

is-servizzi ta’ emerġenza jistgħu jiġu kkuntattjati fil-pront;

(b)

is-servizzi ta’ emerġenza jiġu pprovduti bl-informazzjoni kollha rilevanti kemm minn qabel, sabiex jippreparaw ir-reazzjoni ta’ emerġenza tagħhom, kif ukoll fil-ħin ta’ emerġenza.

R.3

Ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-partijiet kollha huma identifikati u stabbiliti f’dokument.

R.4

Jeżistu pjanijiet għal azzjoni, twissijiet u informazzjoni u jinkludu:

(a)

proċeduri sabiex il-persunal kollu b’responsabbiltà għall-ġestjoni tal-emerġenzi jkun imwissi;

(b)

arranġamenti sabiex dawn ikunu kkomunikati lill-partijiet kollha, inklużi l-istruzzjonijiet ta’ emerġenza għall-passiġġieri;

(c)

arranġamenti sabiex il-persunal kompetenti jkun ikkuntattjat immedjatament ħalli jkun jista’ jieħu kwalunkwe deċiżjoni mitluba.

R.5

Hemm dokument li jiddeskrivi kif ġew allokati r-riżorsi u l-mezzi u kif ġew identifikati r-rekwiżiti tat-taħriġ.

R.6

Hemm proċeduri stabbiliti sabiex il-kundizzjonijiet operattivi normali jerġgħu jiġu stabbiliti mill-iktar fis possibbli.

R.7

Hemm proċeduri għall-ittestjar tal-pjanijiet ta’ emerġenza f’kooperazzjoni ma’ partijiet oħrajn sabiex il-persunal jiġi mħarreġ, jiġu ttestjati l-proċeduri, jiġu identifikati l-punti dgħajfa u jiġi vverifikat kif jiġu ġestititi sitwazzjonijiet ta’ emerġenza potenzjali.

R.8

Hemm proċeduri stabbiliti sabiex il-pjanijiet ta’ emerġenza jkunu kkoordinati mal-impriżi ferrovjarji li joperaw fuq l-infrastruttura tal-organizzazzjoni u kwalunkwe infrastruttura oħra li magħha jkun hemm interfaċa.

R.9

Hemm arranġamenti stabbiliti sabiex l-operazzjonijiet u t-traffiku ferrovjarju jitwaqqfu fil-pront, jekk ikun meħtieġ, u sabiex il-partijiet interessati kollha jkunu informati bl-azzjoni meħuda.

S.   DISPOŻIZZJONIJIET GĦAL VERIFIKI INTERNI RIKORRENTI TAS-SISTEMA TA’ ĠESTJONI TAS-SIKUREZZA (19)

S.1

Hemm sistema ta’ verifiki interni li hija indipendenti u imparzjali u li taġixxi b’mod trasparenti.

S.2

Hemm skeda ta’ verifiki interni ppjanati li tista’ tiġi rriveduta jiddependi mir-riżultati tal-verifiki preċedenti u mill-monitoraġġ tal-prestazzjoni.

S.3

Hemm proċeduri stabbiliti sabiex ikunu identifikati u magħżula awdituri li jkunu kompetenti b’mod xieraq.

S.4

Hemm proċeduri stabbiliti sabiex:

(a)

jiġu analizzati u evalwati r-riżultati tal-verifiki;

(b)

jiġu rrakkomandati miżuri ta’ segwitu;

(c)

tittieħed azzjoni ta’ segwitu għall-effikaċja tal-miżuri;

(d)

jiġu ddokumentati l-eżekuzzjoni tal-verifiki u r-riżultati tal-verifiki.

S.5

Hemm proċeduri sabiex ikun żgurat li l-livelli ta’ grad għoli tal-katina maniġerjali jkunu jafu bir-riżultati tal-verifiki u jieħdu r-responsabbiltà globali għall-implimentazzjoni tal-bidliet fis-sistema ta’ ġestjoni tas-sikurezza.

S.6

Hemm dokument li juri kif il-verifiki huma ppjanati b’relazzjoni għall-arranġamenti ta’ monitoraġġ ta’ rutina sabiex tkun żgurata konformità mal-proċeduri u mal-istandards interni.

T.   DISINN SIKUR TAL-INFRASTRUTTURA FERROVJARJA (20)

T.1

Hemm proċeduri sabiex ikun żgurat id-disinn sikur tal-infrastruttura matul iċ-ċiklu ta’ ħajja kollu tal-infrastruttura, li jkopri d-disinn u l-installazzjoni.

T.2

Hemm proċeduri li jikkunsidraw il-bidla teknika tal-infrastruttura u l-ġestjoni ta’ dik il-bidla.

T.3

Hemm proċeduri li juru li r-regoli rilevanti li jkopru d-disinn tal-infrastruttura u kwalunkwe metodu ta’ sikurezza nazzjonali ġew identifikati u li l-applikant jista’ jkun konformi magħhom.

U.   TĦADDIM SIKUR TAL-INFRASTRUTTURA (21)

U.1

Hemm proċeduri sabiex ikun żgurat li l-infrastruttura tiġi ġestita u operata b’mod sikur, billi jiġu kkunsidrati l-għadd, it-tip u l-firxa ta’ operaturi li jiġġestixxu servizzi fuq in-netwerk, inklużi l-interazzjonijiet kollha meħtieġa, jiddependi mill-kumplessità tal-operazzjoni.

U.2

Hemm proċeduri li juru kif tiġi ġestita s-sikurezza fuq il-fruntieri fiżiċi u/jew operattivi tal-infrastruttura.

U.3

Hemm proċeduri li juru kif jiġu ġestiti kooperazzjoni u koordinazzjoni effettivi, kemm f’sitwazzjonijiet normali kif ukoll f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza.

U.4

Hemm proċeduri li juru li r-regoli li jkopru t-tħaddim sikur u l-ġestjoni tal-interfaċi tal-infrastruttura/vetturi ġew identifikati u li l-applikant jista’ jkun konformi magħhom.

V.   PROVVISTA TA’ MANUTENZJONI U TA’ MATERJAL (22)

V.1

Hemm proċeduri sabiex ikun żgurat li l-manutenzjoni tal-infrastruttura titwettaq b’mod sikur, inklużi kontroll ċar tal-ġestjoni u verifika u spezzjoni ddokumentati.

V.2

Hemm proċeduri li jiżguraw li l-manutenzjoni tal-infrastruttura tissodisfa l-ħtiġijiet speċifiċi tan-netwerk.

V.3

Hemm proċeduri li juru li r-regoli li jkopru l-provvista tal-manutenzjoni u tal-materjal ġew identifikati u li l-applikant jista’ jkun konformi magħhom.

W.   MANUTENZJONI U TĦADDIM TAS-SISTEMA TA’ KONTROLL U TA’ SINJALAZZJONI TAT-TRAFFIKU (23)

W.1

Hemm proċeduri sabiex ikun żgurat li s-sistema ta’ kontroll u ta’ sinjalazzjoni tat-traffiku tiġi operata u tinżamm f’kundizzjoni tajba sabiex ikun żgurat it-tħaddim sikur tal-ferrovija.

W.2

Hemm proċeduri sabiex ikun hemm konformità ma’ standards tekniċi u operattivi eżistenti, ġodda u mibdula.

W.3

Hemm proċeduri li jistabbilixxu kif tiġi ġestita s-sikurezza fuq il-fruntieri fiżiċi u/jew operattivi tas-sistema ta’ kontroll u ta’ sinjalazzjoni tat-traffiku, inkluż kif tiġi ġestita l-kooperazzjoni, jekk dan ikun meħtieġ.

W.4

Hemm proċeduri li juru li r-regoli li jkopru t-tħaddim sikur u l-manutenzjoni tas-sistema ta’ kontroll u ta’ sinjalazzjoni tat-traffiku ġew identifikati u li l-applikant jista’ jkun konformi magħhom.


(1)  Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2004/49/KE.

(2)  Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2004/49/KE.

(3)  Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2004/49/KE.

(4)  Artikolu 9(2) tad-Direttiva 2004/49/KE.

(5)  Punt 1 tal-Anness III għad-Direttiva 2004/49/KE.

(6)  Punt 1 tal-Anness III għad-Direttiva 2004/49/KE.

(7)  Punt 1 tal-Anness III għad-Direttiva 2004/49/KE.

(8)  Punt 1 tal-Anness III għad-Direttiva 2004/49/KE.

(9)  Punt 2(a) tal-Anness III għad-Direttiva 2004/49/KE.

(10)  Punt 2(b) tal-Anness III għad-Direttiva 2004/49/KE.

(11)  Punt 2(c) tal-Anness III għad-Direttiva 2004/49/KE.

(12)  Punt 2(d) tal-Anness III għad-Direttiva 2004/49/KE.

(13)  ĠU L 108, 29.4.2009, p. 4.

(14)  Punt 2(e) tal-Anness III għad-Direttiva 2004/49/KE.

(15)  Punt 2(f) tal-Anness III għad-Direttiva 2004/49/KE.

(16)  Punt 2(g) tal-Anness III għad-Direttiva 2004/49/KE.

(17)  Punt 2(h) tal-Anness III għad-Direttiva 2004/49/KE.

(18)  Punt 2(i) tal-Anness III għad-Direttiva 2004/49/KE.

(19)  Punt 2(j) tal-Anness III għad-Direttiva 2004/49/KE.

(20)  Artikolu 11(1)(b) tad-Direttiva 2004/49/KE.

(21)  Artikolu 11(1)(b) tad-Direttiva 2004/49/KE.

(22)  Artikolu 11(1)(b) tad-Direttiva 2004/49/KE.

(23)  Artikolu 11(1)(b) tad-Direttiva 2004/49/KE.


ANNESS III

Prinċipji ta’ qafas għal superviżjoni wara l-għoti ta’ awtorizzazzjoni

1.

L-approċċ tal-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għal superviżjoni tal-konformità skont l-Artikoli 4(1) u 16(2)(e) tad-Direttiva 2004/49/KE għandu jkun ibbażat fuq il-prinċipji li ġejjin. Dawn il-prinċipji japplikaw għall-qafas tal-attivitajiet ta’ superviżjoni kollu u għall-każijiet individwali fi ħdan dak il-qafas.

2.

L-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom japplikaw il-prinċipju tal-proporzjonalità bejn l-infurzar u r-riskju. L-azzjoni meħuda minn awtorità nazzjonali tas-sikurezza sabiex tinkiseb konformità jew sabiex jintalab rendikont mingħand l-amministraturi tal-infrastruttura talli ma ssodisfawx l-obbligi legali tagħhom għandha tkun proporzjonata għal kwalunkwe riskju għas-sikurezza jew għas-serjetà potenzjali ta’ kwalunkwe nuqqas ta’ konformità, inkluża kwalunkwe ħsara effettiva jew potenzjali.

3.

L-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom japplikaw il-prinċipju tal-konsistenza tal-approċċ sabiex jiżguraw irwieħhom li awtorità nazzjonali tas-sikurezza jkollha approċċ simili f’ċirkustanzi simili sabiex tilħaq għanijiet simili.

4.

L-attività ta’ superviżjoni tal-awtorità nazzjonali tas-sikurezza għandha tkun immirata primarjament lejn dawk l-attivitajiet li awtorità nazzjonali tas-sikurezza temmen li jagħtu lok għall-iktar riskji serji jew fejn il-perikli huma l-inqas ikkontrollati sew. Biex tagħmel dan, l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza għandu jkollha l-metodi u s-setgħa sabiex tivvaluta l-prestazzjoni tas-sikurezza ta’ kuljum tal-amministratur tal-infrastruttura.

5.

L-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jiddeċiedu dwar il-prijoritajiet sabiex jużaw ir-riżorsi tagħhom b’mod effettiv imma d-deċiżjoni dwar kif l-aħjar li għandu jsir dan għandha tkun ta’ kull awtorità nazzjonali tas-sikurezza individwali. L-azzjoni għandha tkun iffokata fuq dawk li huma responsabbli għar-riskju u li qegħdin fl-aħjar pożizzjoni sabiex jikkontrollawh.

6.

L-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom japplikaw il-prinċipju tat-trasparenza sabiex jgħinu lill-amministraturi tal-infrastruttura jifhmu dak li huwa mistenni minnhom (inkluż dak li għandhom jew m’għandhomx jagħmlu) u dak li għandhom jistennew mingħand l-awtorità nazzjonali tas-sikurezza.

7.

L-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom ikunu responsabbli għad-deċiżjonijiet tagħhom skont l-Artikolu 17(3) tad-Direttiva 2004/49/KE. Għalhekk, l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandu jkollhom politiki u prinċipji li jistgħu jiġu vvalutati fuq il-bażi tagħhom. Barra minn hekk, l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandu jkollhom mekkaniżmu effettiv u faċilment aċċessibbli sabiex jittrattaw il-kummenti u jieħdu ħsieb l-ilmenti – proċedura tal-ilmenti.

8.

L-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jiżviluppaw arranġamenti ta’ kooperazzjoni bejniethom sabiex jikkondividu l-informazzjoni ma’ xulxin u sabiex jikkoordinaw ir-reazzjoni tagħhom għal ksur ta’ sikurezza. Barra minn hekk, l-awtoritajiet nazzjonali tas-sikurezza għandhom jiżviluppaw arranġamenti ta’ kooperazzjoni ma’ awtoritajiet kompetenti oħrajn sabiex jikkondividu l-informazzjoni u jiżviluppaw approċċi unifikati għal kwistjonijiet li jinfluwenzaw is-sikurezza ferrovjarja.