8.12.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 323/11


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1089/2010

tat-23 ta' Novembru 2010

li jimplimenta d-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-interoperabbiltà tas-settijiet ta’ dejta u servizzi ġeografiċi

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2007/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Marzu 2007 li tistabbilixxi Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (INSPIRE) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 7(1) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2007/2/KE tistabbilixxi regoli ġenerali maħsuba għall-istabbiliment tal-Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea. Fi ħdan din l-infrastruttura, l-Istati Membri huma meħtieġa jagħmlu disponibbli settijiet ta’ dejta relatati ma’ Anness wieħed jew diversi Annessi fid-Direttiva 2007/2/KE u s-servizzi ta’ dejta ġeografika korrispondenti, f’konformità mal-arranġamenti tekniċi għall-interoperabbiltà u, meta prattiku, l-armonizzazzjoni ta’ settijiet u servizzi ta’ dejta ġeografika.

(2)

L-arranġamenti tekniċi jqisu r-rekwiżiti rilevanti tal-utenti, li kienu proposti minn partijiet interessati f’servej dwar ir-rekwiżiti tal-utenti u minn analiżi tal-materjal ta’ referenza ppreżentat u tal-politiki ambjentali rilevanti tal-Unjoni u politiki jew attivitajiet li jista’ jkollhom impatt fuq l-ambjent.

(3)

Il-prattikabbiltà tal-arranġamenti tekniċi u l-proporzjonalità tagħhom f’termini ta’ spejjeż u benefiċċji li seta' kien hemm kienu analizzati mill-Kummissjoni fuq il-bażi tar-riżultati tal-ittestjar irrappurtati mill-partijiet interessati, tat-tweġibiet mill-Istati Membri permezz tal-punti ta’ kuntatt nazzjonali għal talba għal informazzjoni dwar kunsiderazzjonijiet fuq l-ispejjeż meta mqabbla mal-benefiċċji u tal-evidenza minn studji mmexxija minn Stati Membri dwar l-ispejjeż u l-benefiċċji ta’ infrastrutturi ta’ dejta ġeografika fil-livell reġjonali.

(4)

Rappreżentanti tal-Istati Membri kif ukoll persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħrajn b’interess fid-dejta ġeografika, inklużi utenti, produtturi, fornituri ta’ servizzi b’valur miżjud jew kwalunkwe korp li jikkoordina ngħataw l-opportunità li jipparteċipaw fit-tħejjija tal-abbozz tal-arranġamenti tekniċi permezz ta’ esperti proposti u li jivvalutaw l-abbozz tar-regoli ta’ implimentazzjoni permezz ta’ konsultazzjoni mal-partijiet interessati u eżerċizzju ta’ ttestjar.

(5)

Sabiex tintlaħaq l-interoperabbiltà u jinkiseb benefiċċju mill-isforzi ta’ komunitajiet ta’ utenti u produtturi, meta xieraq, standards internazzjonali huma integrati fil-kunċetti u d-definizzjonijiet tal-elementi tat-temi ta’ dejta ġeografika elenkati fid-Direttiva 2007/2/KE l-Anness I, II jew III.

(6)

Sabiex tkun żgurata l-interoperabbiltà u l-armonizzazzjoni fit-temi kollha ta’ dejta ġeografika, l-Istati Membri għandhom jissodisfaw rekwiżiti għal tipi ta’ dejta komuni, l-identifikazzjoni ta’ oġġetti ġeografiċi, metadejta għall-interoperabbiltà, mudell ta’ netwerk ġeneriku u kunċetti u regoli oħrajn li japplikaw għat-temi kollha ta’ dejta ġeografika.

(7)

Sabiex tkun żgurata l-interoperabbiltà u l-armonizzazzjoni fi ħdan tema ġeografika waħda, l-Istati Membri għandhom jużaw klassifikazzjonijiet u definizzjonijiet ta’ oġġetti ġeografiċi, l-attributi u r-rwoli ta’ assoċjazzjoni prinċipali tagħhom, it-tipi ta’ dejta, id-dominji ta’ valuri u regoli speċifiċi li japplikaw għal temi individwali ta’ dejta ġeografika.

(8)

Ladarba l-valuri tal-lista tal-kodiċijiet meħtiega għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament mhumiex inklużi f’dan ir-Regolament, dan ir-Regolament għandu jsir applikabbli biss hekk kif dawn jiġu adottati bħala att ġuridiku. Huwa għaldaqstant xieraq li l-applikabbiltà ta’ dan ir-Regolament tiġi diferita.

(9)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit mill-Artikolu 22 tad-Direttiva 2007/2/KE,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi r-rekwiżiti għal arranġamenti tekniċi għall-interoperabbiltà u, meta prattiku, l-armonizzazzjoni ta’ settijiet ta’ dejta ġeografika u servizzi ta’ dejta ġeografika li jikkorrispondu għat-temi elenkati fl-Annessi I, II u III għad-Direttiva 2007/2/KE.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-iskop ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin kif ukoll id-definizzjonijiet tematiċi stabbiliti fl-Anness II:

1.

”tip astratt” (“abstract type”) tfisser tip li ma jistax jiġi istanzjat, iżda li jista’ jkollu attributi u rwoli ta’ assoċjazzjoni,

2.

“rwol ta' assoċjazzjoni” (“association role”) tfisser valur jew oġġett, li tip ikun relatat miegħu, kif imsemmi fl-Artikolu 8 (2b) tad-Direttiva 2007/2/KE,

3.

“attribut” (“attribute”) tfisser karatteristika ta’ tip, kif imsemmi fl-Artikolu 8 (2c) tad-Direttiva 2007/2/KE,

4.

“tip kandidat” (“candidate type”) tfisser tip li huwa diġà użat bħala parti mill-ispeċifikazzjoni ta’ tema ta’ dejta ġeografika fl-Anness I tad-Direttiva 2007/2/KE, iżda li jkun kompletament speċifikat fit-tema ta’ dejta ġeografika fl-Anness II jew III tad-Direttiva 2007/2/KE fejn jappartjeni tematikament,

5.

“lista ta’ kodiċijiet” (“code list”) tfisser enumerazzjoni miftuħa li tista’ tiġi estiża,

6.

“tip ta’ dejta” (“data type”) tfisser deskrittur ta’ sett ta’ valuri li ma għandhomx identità, skont l-ISO 19103,

7.

“enumerazzjoni” (“enumeration”) tfisser tip ta’ dejta li l-istanzi tagħha jiffurmaw lista fissa ta’ valuri letterali msemmija. Attributi ta’ tip enumerat jistgħu jieħdu valuri minn din il-lista biss,

8.

“identifikatur (“external object identifier”) ta’ oġġett estern” tfisser identifikatur ta’ oġġett uniku ppubblikat mill-korp responsabbli, li jista’ jintuża minn applikazzjonijiet esterni biex jipprovdi referenza għall-oġġett ġeografiku,

9.

“identifikatur” (“identifier”) tfisser sekwenza ta’ karattri lingwistikament indipendenti li b’mod uniku u permanenti jidentifikaw dak li huma assoċjati miegħu, skont l-EN ISO 19135,

10.

“istanzja” (“instantiate”) tfisser li toħloq oġġett li huwa konformi mad-definizzjoni, mal-attributi, mar-rwoli ta’ assoċjazzjoni u mal-limitazzjonijiet speċifikati għat-tip istanzjat,

11.

“saff” (“layer”) tfisser unità bażika ta’ informazzjoni ġeografika li tista’ tkun mitluba bħala mappa minn server skont l-EN ISO 19128,

12.

“informazzjoni dwar iċ-ċiklu tal-ħajja” (“life-cycle information”) tfisser sett ta’ proprjetajiet ta’ oġġett ġeografiku li jiddeskrivu l-karatteristiċi temporali ta’ verżjoni ta’ oġġett ġeografiku jew id-differenzi bejn il-verżjonijiet,

13.

“element ta’ metadejta” (“metadejta element”) tfisser unità diskreta ta’ metadejta, skont l-EN ISO 19115,

14.

“pakkett” (“package”) tfisser mekkaniżmu ta’ skop ġenerali biex l-elementi jkunu organizzati fi gruppi,

15.

“reġistru” (“register”) tfisser sett ta’ fajls li jkun fihom identifikaturi assenjati lil oġġetti b’deskrizzjonijiet tal-oġġetti assoċjati, skont l-EN ISO 19135,

16.

“tip ta’ oġġett ġeografiku” (“spatial object type”) tfisser klassifikazzjoni ta’ oġġetti ġeografiċi,

17.

“stil” (“style”) tfisser immappjar minn tipi ta’ oġġetti ġeografiċi u l-proprjetajiet u l-limitazzjonijiet tagħhom għal simboli parametrizzati użati fit-tpinġija tal-mapep,

18.

“subtip ta” (“sub-type of”) tfisser relazzjoni bejn tip iktar speċifiku u tip iktar ġenerali, fejn it-tip l-iktar speċifiku jkun kompletament konsistenti mat-tip iktar ġenerali u jkun fih informazzjoni addizzjonali, kif adattat mill-ISO 19103,

19.

“tip” (“type”) tfisser tip ta’ oġġett ġeografiku jew tip ta’ dejta,

20.

“voidable” (“annullabbli”) tfisser li valur ta’ “void” (“null”) jista' jsir disponibbli għal attribut jew rwol ta’ assoċjazzjoni, jekk ma jkun hemm ebda valur korrispondenti fis-settijiet ta’ dejta ġeografika miżmuma mill-Istati Membri jew jekk ebda valur korrispondenti ma jista’ jkun derivat minn valuri eżistenti u l-ispejjeż ikunu raġonevoli. Jekk attribut jew rwol ta’ assoċjazzjoni ma jkunx voidable, iċ-ċellula tat-tabella li tispeċifika l-“voidability”(l-annullabbiltà) tagħha titħalla vojta.

Artikolu 3

Tipi Komuni

Tipi li huma komuni għal ħafna mit-temi elenkati fl-Annessi I, II u III għad-Direttiva 2007/2/KE għandhom jikkonformaw mad-definizzjonijiet u mal-limitazzjonijiet u jinkludu l-attributi u r-rwoli ta’ assoċjazzjoni stabbiliti fl-Anness I.

Artikolu 4

Tipi għall-Iskambju u l-Klassifikazzjoni ta’ Oġġetti Ġeografiċi

1.   L-Istati Membri għandhom jużaw it-tipi ta’ oġġetti ġeografiċi u t-tipi ta’ dejta assoċjati, l-enumerazzjonijiet u l-listi ta’ kodiċijiet iddefiniti fl-Anness II għall-iskambju u l-klassifikazzjoni ta’ oġġetti ġeografiċi minn settijiet ta’ dejta li jissodisfaw il-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2007/2/KE.

2.   Tipi ta’ oġġetti ġeografiċi u tipi ta’ dejta għandhom jikkonformaw mad-definizzjonijiet u mal-limitazzjonijiet u jinkludu l-attributi u r-rwoli ta’ assoċjazzjoni stabbiliti fl-Anness II.

3.   L-enumerazzjonijiet użati fl-attributi jew fir-rwoli ta’ assoċjazzjoni ta’ tipi ta’ oġġetti ġeografiċi jew tipi ta’ dejta għandhom jikkonformaw mad-definizzjonijiet u jinkludu l-valuri stabbiliti fl-Anness II. Il-valuri ta’ enumerazzjoni huma kodiċijiet mnemoniċi newtrali f'dak li għandu x'jaqsam mal-lingwa għall-kompjuters.

4.   Il-listi ta’ kodiċijiet użati f’attributi jew fi rwoli ta’ assoċjazzjoni ta’ tipi ta’ oġġetti ġeografiċi jew tipi ta’ dejta għandhom jikkonformaw mad-definizzjonijiet stabbiliti fl-Anness II.

Artikolu 5

Tipi

1.   Għat-tipi kollha ddefiniti f’dan ir-Regolament, isem newtrali f'dak li għandu x'jaqsam mal-lingwa għall-kompjuters jingħata bejn parentesi fit-titolu tat-taqsima li tispeċifika r-rekwiżiti għal dak it-tip. Dan l-isem newtrali f'dak li għandu x'jaqsam mal-lingwa għandu jintuża biex issir referenza għat-tip korrispondenti fid-definizzjoni ta’ attribut jew ta’ rwol ta’ assoċjazzjoni.

2.   Tipi li huma subtip ta’ tip ieħor għandhom jinkludu wkoll l-attributi u r-rwoli tal- assoċjazzjoni kollha ta’ dan it-tip.

3.   Tipi astratti ma għandhomx ikunu istanzjati.

4.   Tipi kandidati għandhom ikunu kkunsidrati matul l-iżvilupp ta’ rekwiżiti għat-tema ta’ dejta ġeografika li tematikament jappartjenu għaliha. Matul dan l-iżvilupp, l-unika bidla li titħalla, għall-ispeċifikazzjoni tat-tip kandidat, hija li jiġi estiż.

Artikolu 6

Listi ta’ Kodiċijiet u Enumerazzjonijiet

1.   Il-listi ta’ kodiċijiet għandhom ikunu wieħed mit-tipi li ġejjin, kif speċifikat fl-Anness II:

(a)

listi ta’ kodiċijiet li huma ġestiti f’reġistru ta’ listi b’kodiċijiet komuni u li ma għandhomx jiġu estiżi mill-Istati Membri;

(b)

listi ta’ kodiċijiet li jistgħu jiġu estiżi mill-Istati Membri.

2.   Meta Stat Membru jestendi lista ta’ kodiċijiet, il-valuri permessi tal-listi ta’ kodiċijiet estiżi għandhom ikunu disponibbli f’reġistru.

3.   Attributi jew rwoli ta’ assoċjazzjoni ta’ tipi ta’ oġġetti ġeografiċi jew tipi ta’ dejta li għandhom tip ta’ lista ta’ kodiċijiet jistgħu jieħdu biss valuri li huma validi skont ir-reġistru li fih hija ġestita l-lista tal-kodiċijiet.

4.   Attributi jew rwoli ta’ assoċjazzjoni ta’ tipi ta’ oġġetti ġeografiċi jew tipi ta’ dejta li għandhom tip ta’ enumerazzjoni jistgħu jieħdu biss valuri mil-listi speċifikati għat-tip ta’ enumerazzjoni.

Artikolu 7

Kodifikazzjoni

1.   Kull regola ta’ kodifikazzjoni użata biex tikkodifika dejta ġeografika għandha tikkonforma mal-EN ISO 19118. B’mod partikolari, għandha tispeċifika regoli ta’ konverżjoni ta’ skema għat-tipi kollha ta’ oġġetti ġeografiċi u għall-attributi u r-rwoli ta’ assoċjazzjoni kollha u għall-istruttura tad-dejta tal-output użata.

2.   Kull regola ta’ kodifikazzjoni użata biex tikkodifika dejta ġeografika għandha tkun disponibbli.

Artikolu 8

Aġġornamenti

1.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-aġġornamenti tad-dejta disponibbli fuq bażi regolari.

2.   L-aġġornamenti kollha ma għandhomx isiru iktar tard minn 6 xhur wara li l-bidla tkun ġiet applikata fis-sett tad-dejta tas-sors, sakemm ma jkunx speċifikat perjodu differenti għal tema speċifika ta’ dejta ġeografika fl-Anness II.

Artikolu 9

Ġestjoni tal-Identifikaturi

1.   It-tip ta’ dejta Identifier iddefinit fit-Taqsima 2.1 tal-Anness I għandu jintuża bħala tip għall-identifikatur tal-oġġett estern ta’ oġġett ġeografiku.

2.   L-identifikatur tal-oġġett estern għall-identifikazzjoni unika ta’ oġġetti ġeografiċi ma għandux jinbidel matul iċ-ċiklu tal-ħajja ta’ oġġett ġeografiku.

Artikolu 10

Ċiklu tal-ħajja ta’ Oġġetti Ġeografiċi

1.   Verżjonijiet differenti tal-istess oġġett ġeografiku għandhom dejjem jibqgħu istanzi tal-istess tip ta’ oġġett ġeografiku.

2.   L-attributi namespace u localId tal-identifikatur tal-oġġett estern għandhom jibqgħu l-istess għal verżjonijiet differenti ta’ oġġett ġeografiku.

3.   Meta jintużaw l-attributi beginLifespanVersion u endLifespanVersion, il-valur ta’ endLifespanVersion ma għandux ikun qabel il-valur ta’ beginLifespanVersion.

Artikolu 11

Sistemi ta’ Referenza Temporali

1.   Għandha tintuża s-sistema ta’ referenza temporali predefinita msemmija fil-punt 5 tal-parti B tal-Anness għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1205/2008 (2), sakemm ma jkunux speċifikati sistemi oħrajn ta’ referenza temporali għal tema speċifika ta’ dejta ġeografika fl-Anness II.

2.   Fil-każ li jintużaw sistemi oħrajn ta’ referenza temporali, dawn għandhom ikunu speċifikati fil-metadejta tas-sett tad-dejta.

Artikolu 12

Rekwiżiti u Regoli Oħrajn

1.   Il-qasam tal-valuri ta’ proprjetajiet ġeografiċi ddefiniti f’dan ir-Regolament għandu jkun ristrett għall-iskema ġeografika Simple Feature kif iddefinit mill-EN ISO 19125-1, sakemm mhux speċifikat xort’oħra għal tema jew tip speċifika/u ta’ dejta ġeografika.

2.   Il-valuri kollha tal-kejl għandhom ikunu espressi bl-użu ta’ unitajiet SI, sakemm mhux speċifikat xort’oħra għal tema jew tip speċifika/u ta’ dejta ġeografika.

3.   Fejn jintużaw l-attributi validFrom u validTo, il-valur ta’ validTo ma għandux ikun qabel il-valur ta’ validFrom.

4.   Barra minn hekk, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti tematiċi kollha, stabbiliti fl-Anness II.

Artikolu 13

Metadejta meħtieġa għall-Interoperabbiltà

Il-metadejta li tiddeskrivi sett ta’ dejta ġeografika għandha tinkludi l-elementi ta’ metadejta li ġejjin meħtieġa għall-interoperabbiltà:

1.   Sistema ta’ Referenza ta’ Koordinati: Deskrizzjoni tas-sistema/i ta’ referenza ta’ koordinati użata/i fis-sett tad-dejta.

2.   Sistema ta’ Referenza Temporali: Deskrizzjoni tas-sistema/i ta’ referenza temporali użata/i fis-sett tad-dejta.

Dan l-element huwa obbligatorju biss jekk is-sett tad-dejta ġeografika jkun fih informazzjoni temporali li ma tirreferix għas-sistema ta’ referenza temporali predefinita.

3.   Kodifikazzjoni: Deskrizzjoni tal-kunċett(i) tal-lingwa tal-kompjuter li tispeċifika/jispeċifikaw ir-rappreżentazzjoni ta’ oġġetti tad-dejta f’reġistru, f’fajl, f’messaġġ, f’apparat għall-ħżin jew f’kanal ta’ trażmissjoni.

4.   Konsistenza Topoloġika: Korrettezza tal-karatteristiċi topoloġiċi espliċitament ikkodifikati tas-sett tad-dejta kif deskritt mill-ambitu.

Dan l-element huwa obbligatorju biss jekk is-sett tad-dejta jinkludi tipi mill-Mudell tan-Netwerk Ġeneriku (“Generic Network Model”) u ma jiżgurax topoloġija tal-linja tan-nofs (il-konnettività ta’ linji tan-nofs) għan-netwerk.

5.   Il-Kodifikazzjoni tal-Karattri: Il-kodifikazzjoni tal-karattri użata fis-sett tad-dejta.

Dan l-element huwa obbligatorju biss jekk tintuża kodifikazzjoni li mhijiex ibbażata fuq UTF-8.

Artikolu 14

Rappreżentazzjoni

1.   Għar-rappreżentazzjoni ta’ settijiet ta’ dejta ġeografika bl-użu tas-servizz ta’ netwerk ta’ viżjoni kif speċifikat fir-Regolament tal-Kummissjoni Nru 976/2009 (3), dan li ġej għandu jkun disponibbli:

(a)

is-saffi speċifikati fl-Anness II għat-tema jew għat-temi li s-sett tad-dejta huwa relatat magħhom;

(b)

għal kull saff tal-anqas stil ta’ rappreżentazzjoni predefinit, b’minimu ta’ titolu assoċjat u identifikatur uniku.

2.   Għal kull saff, l-Anness II jiddefinixxi dan li ġej:

(a)

titolu tas-saff li jinqara mill-bniedem għandu jintuża għall-wiri fl-interface tal-utent;

(b)

it-tip(i) ta’ oġġett(i) ġeografiku/ġeografiċi li jikkostitwixxi/u l-kontenut tas-saff.

Artikolu 15

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-[għoxrin] jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-15 ta’ Diċembru 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-23 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 108, 25.4.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 326, 4.12.2008, p. 12.

(3)  ĠU L 274, 20.10.2009, p. 9.


ANNESS I

TIPI KOMUNI

1.   TIPI DDEFINITI FI STANDARDS EWROPEJ U INTERNAZZJONALI

1.

Għat-tipi Area, Boolean, CharacterString, DateTime, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Sign u Velocity użati f'definizzjonijiet ta' attributi u rwoli ta' assoċjazzjoni ta' tipi ta' oġġetti ġeografiċi jew tipi ta' dejta, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet mogħtija fl-ISO 19103.

2.

Għat-tipi GM_Curve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive u GM_Surface użati f'attributi ġeografiċi jew fi rwoli ta' assoċjazzjoni ta' tipi ta' oġġetti ġeografiċi jew tipi ta' dejta, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet mogħtija fl-EN ISO 19107.

3.

Għat-tip TM_Period użat f'definizzjonijiet ta' attributi u rwoli ta' assoċjazzjoni ta' tipi ta' oġġetti ġeografiċi jew tipi ta' dejta, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet mogħtija fl-EN ISO 19108.

4.

Għat-tipi CI_Citation u MD_Resolution użati fid-definizzjonijiet ta' attributi u rwoli ta' assoċjazzjoni ta' tipi ta' oġġetti ġeografiċi jew tipi ta' dejta, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet mogħtija fl-EN ISO 19115.

5.

Għat-tipi LocalisedCharacterString u URI użati fid-definizzjonijiet ta' attributi u rwoli ta' assoċjazzjoni ta' tipi ta' oġġetti ġeografiċi jew tipi ta' dejta, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet mogħtija fl-ISO 19139.

2.   TIPI TA' DEJTA KOMUNI

2.1.   Identifikatur (Identifier)

Identifikatur estern u uniku tal-oġġett ippubblikat mill-korp responsabbli, li jista' jintuża minn applikazzjonijiet esterni biex jipprovdi referenza għall-oġġett ġeografiku.

Attributi tad-dejta tat-tip Identifier

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

localId

Identifikatur lokali, assenjat mill-provveditur tad-dejta. L-identifikatur lokali huwa uniku fl-ispazju tal-isem, jiġifieri ebda oġġett ġeografiku ieħor ma jkollu l-istess identifikatur uniku.

CharacterString

 

namespace

Spazju tal-isem li jidentifika unikament is-sors tad-dejta tal-oġġett ġeografiku.

CharacterString

 

versionId

L-identifikatur tal-verżjoni partikolari tal-oġġett ġeografiku, b'tul massimu ta' 25 karattru. Jekk l-ispeċifikazzjoni ta' tip ta' oġġett ġeografiku b'identifikatur tal-oġġett estern tinkludi informazzjoni dwar iċ-ċiklu tal-ħajja, l-identifikatur tal-verżjoni jintuża biex jiddistingwi bejn il-verżjonijiet differenti ta' oġġett ġeografiku. Fis-sett tal-verżjonijiet kollha ta' oġġett ġeografiku, l-identifikatur tal-verżjoni huwa uniku.

CharacterString

voidable

Limitazzjonijiet tad-dejta tat-tip Identifier

Il-“localId” u n-“namespace” għandhom jużaw biss is-sett ta' karattri li ġejjin: {“A” … “Z”, “a” … “z”, “0” … “9”, “_”,“.”, “–”}, jiġifieri ittri mill-alfabet Latin, ċifri, is-sottolinja, il-punt u s-sing biss huma permessi.

3.   ENUMERAZZJONIJIET KOMUNI

3.1.   Pożizzjoni Vertikali (VerticalPositionValue)

Il-pożizzjoni vertikali relattiva ta' oġġett ġeografiku.

Valuri permessi għall-enumerazzjoni VerticalPositionValue

Valur

Definizzjoni

onGroundSurface

L-oġġett ġeografiku huwa fil-livell tal-art.

suspendedOrElevated

L-oġġett ġeografiku huwa sospiż jew elevat.

underground

L-oġġett ġeografiku huwa taħt l-art.

4.   LISTI TA' KODIĊIJIET KOMUNI

4.1.   Il-Kundizzjoni tal-Faċilità (ConditionOfFacilityValue)

L-istatus tal-faċilità fir-rigward tal-ikkompletar u l-użu tagħha.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f'reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

4.2.   Il-Kodiċi tal-Pajjiż (CountryCode)

Il-kodiċi tal-pajjiż kif iddefinit fil-gwida tal-istil Interistituzzjonali ppubblikata mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

5.   MUDELL TAN-NETWERK ĠENERIKU

5.1.   Tipi ta' Oġġetti Ġeografiċi

5.1.1.   Kontroreferenza (CrossReference)

Tirrappreżenta referenza bejn żewġ elementi fl-istess netwerk.

Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip CrossReference

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

element

L-elementi b'kontroreferenza

NetworkElement

 

5.1.2.   Link Ġeneralizzat (GeneralisedLink)

Tip b'bażi astratta li jirrappreżenta element ta' netwerk lineari li jista' jintuża bħala mira fir-referenzjar lineari.

Dan it-tip huwa subtip ta' NetworkElement.

Dan it-tip huwa astratt.

5.1.3.   Qsim f'Livell Separat (GradeSeparatedCrossing)

Indikatur ta' liema minn żewġ elementi jew iżjed, li jissallbu, huwa/huma taħt u liema huwa/huma fuq, li għandu jintuża jekk il-koordinati tal-elevazzjoni mhumiex preżenti jew wieħed ma jistax joqgħod fuqhom.

Dan it-tip huwa subtip ta' NetworkElement.

Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip GradeSeparatedCrossing

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

element

Sekwenza ta' links inkroċjati. L-ordni tirrifletti l-elevazzjoni tagħhom; l-ewwel link hija dik l-aktar baxxa.

Link

 

5.1.4.   Link (Link)

Element tan-netwerk kurvilineari li jgħaqqad żewġ pożizzjonijiet u jirrappreżenta mogħdija omoġenja fin-netwerk. Il-pożizzjonijiet konnessi jistgħu jkunu rappreżentati bħala nodi.

Dan it-tip huwa subtip ta' GeneralisedLink.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip Link

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

centrelineGeometry

Il-ġeometrija li tirrappreżenta l-linja tan-nofs tal-link.

GM_Curve

 

fictitious

Indikatur li l-ġeometrija tal-linja tan-nofs tal-link hija linja dritta b'ebda punti ta' kontroll intermedji – sakemm il-linja dritta ma tirrappreżentax il-ġeografija fir-riżoluzzjoni tas-sett tad-dejta b'mod xieraq.

Boolean

 


Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip Link

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

endNode

In-nodu tat-tmiem, fakultattiv, għal din il-link. In-nodu tat-tmiem jista' jkun l-istess istanza bħan-nodu tal-bidu.

Node

 

startNode

In-nodu tal-bidu, fakultattiv, għal din il-link.

Node

 

5.1.5.   Sekwenza ta' Links (LinkSequence)

Element tan-netwerk li jirrappreżenta mogħdija kontinwa fin-netwerk mingħajr ebda fergħat. L-element għandu bidu u tmiem definiti u kull pożizzjoni fuq is-sekwenza tal-links hija identifikabbli ma' parametru wieħed bħat-tul.

Dan it-tip huwa subtip ta' GeneralisedLink.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip LinkSequence

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

link

Il-ġabra organizzata ta' links b'direzzjoni li jikkostitwixxu s-sekwenza tal-links.

DirectedLink

 

5.1.6.   Sett ta' Links (LinkSet)

Ġabra ta' sekwenzi ta' links u/jew links individwali li għandha/għandhom funzjoni jew sinifikat speċifiku f'netwerk.

Dan it-tip huwa subtip ta' NetworkElement.

Dan it-tip huwa astratt.

Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip LinkSet

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

link

Is-sett tal-links u s-sekwenzi tal-links li jikkostitwixxu s-sett tal-links.

GeneralisedLink

 

5.1.7.   Netwerk (Network)

Netwerk huwa ġabra ta' elementi tan-netwerk.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip Network

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

geographicalName

L-isem ġeografiku għal dan in-netwerk.

GeographicalName

voidable


Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip Network

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

elements

Il-ġabra ta' elementi li tikkostitwixxi n-netwerk.

NetworkElement

 

5.1.8.   Erja tan-Netwerk (NetworkArea)

Element bidimensjonali (2) f'netwerk.

Dan it-tip huwa subtip ta' NetworkElement.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip NetworkArea

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

geometry

Tirrappreżenta l-proprjetajiet ġeometriċi tal-erja

GM_Surface

 

5.1.9.   Konnessjoni tan-Netwerk (NetworkConnection)

Tirrappreżenta konnessjoni loġika bejn żewġ elementi tan-netwerk jew aktar f'netwerks differenti.

Dan it-tip huwa subtip ta' NetworkElement.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip NetworkConnection

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

type

Il-kategorizzazzjoni tal-konnessjoni tan-netwerk.

ConnectionTypeValue

voidable

Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip NetworkConnection

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

element

Elementi tan-netwerk f'netwerks differenti.

NetworkElement

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip NetworkConnection

L-elementi kollha jeħtieġ li jkunu f'netwerks differenti

5.1.10.   Element tan-Netwerk (NetworkElement)

Tip bażi astratt li jirrappreżenta element f'netwerk. Kull element f'netwerk jipprovdi xi funzjoni li hija ta' interess fin-netwerk.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip NetworkElement

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 


Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip NetworkElement

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

inNetwork

In-netwerks li element tan-netwerk ikun membru tagħhom.

Network

voidable

5.1.11.   Proprjetà tan-Netwerk (NetworkProperty)

Tip bażi astratt li jirrappreżenta fenomeni li jkunu jinsabu tul element tan-netwerk jew fih. Dan it-tip bażi jipprovdi proprjetajiet ġenerali biex il-fenomeni li jirrelataw man-netwerk (il-proprjetajiet tan-netwerk) jiġu assoċjati mal-elementi tan-netwerk.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip NetworkProperty

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

networkRef

Referenza ġeografika tal-proprjetà relatata man-netwerk.

NetworkReference

voidable

5.1.12.   Nodu (Node)

Jirrappreżenta pożizzjoni sinifikanti fin-netwerk li dejjem iseħħ fil-bidu jew fl-aħħar ta' link.

Dan it-tip huwa subtip ta' NetworkElement.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip Node

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

geometry

Il-post fejn jinsab in-nodu.

GM_Point

 


Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip Node

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

spokeEnd

Il-links li jidħlu fin-nodu.

Link

voidable

spokeStart

Il-links li joħorġu min-nodu.

Link

voidable

5.2.   Tipi ta' Dejta

5.2.1.   Link ta' Direzzjoni (DirectedLink)

Link jew fid-direzzjoni pożittiva jew fid-direzzjoni negattiva tagħha.

Attributi tad-dejta tat-tip DirectedLink

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

direction

Jindika jekk il-link ta' direzzjoni taqbilx (pożittiva) jew ma taqbilx (negattiva) mad-direzzjoni pożittiva tal-link.

Sign

 


Rwoli ta' assoċjazzjoni tad-dejta tat-tip DirectedLink

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

link

Il-link

Link

 

5.2.2.   Referenza tal-link (LinkReference)

Referenza tan-netwerk għal element tan-netwerk lineari.

Dan it-tip huwa subtip ta' NetworkReference.

Attributi tad-dejta tat-tip LinkReference

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

applicableDirection

Id-direzzjonijiet tal-link ġeneralizzat li r-referenza tapplika għalihom. F'każijiet fejn proprjetà ma tapplikax għal direzzjoni tul link, iżda tirrappreżenta fenomenu tul link, “inDirection” tirreferi għan-naħa leminija fid-direzzjoni tal-link.

LinkDirectionValue

voidable

Limitazzjonijiet tad-dejta tat-tip LinkReference

Il-miri ta' referenza lineari għandhom ikunu elementi tan-netwerk lineari. Jiġifieri, jekk jintuża referenzjar lineari jew id-direzzjoni tkun rilevanti, il-mira tar-referenza tan-netwerk għandha tkun link jew sekwenza ta' links.

5.2.3.   Referenza tan-Netwerk (NetworkReference)

Referenza għal element tan-netwerk.

Rwoli ta' assoċjazzjoni tad-dejta tat-tip NetworkReference

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

element

L-element tan-netwerk, b'referenza.

NetworkElement

 

5.2.4.   Referenza Lineari Sempliċi (SimpleLinearReference)

Referenza tan-netwerk li hija ristretta għal parti ta' element tan-netwerk lineari. Il-parti hija l-parti tal-element tan-netwerk li tinsab bejn fromPosition u toPosition.

Dan it-tip huwa subtip ta' LinkReference.

Attributi tad-dejta tat-tip SimpleLinearReference

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

fromPosition

Il-pożizzjoni tal-bidu tal-element lineari, espressa bħala d-distanza mill-bidu tal-element tan-netwerk lineari tul il-ġeometrija tal-kurva tiegħu.

Length

 

offset

Spostament mill-ġeometrija tal-linja tan-nofs tal-link ġeneralizzat, fejn applikabbli; spostament pożittiv huwa lejn il-lemin fid-direzzjoni tal-link, spostament negattiv huwa lejn ix-xellug.

Length

voidable

toPosition

Il-pożizzjoni tat-tmiem tal-element lineari, espressa bħala d-distanza mill-bidu tal-element tan-netwerk lineari tul il-ġeometrija tal-kurva tiegħu.

Length

 

5.2.5.   Referenza ta' Punt Sempliċi (SimplePointReference)

Referenza tan-netwerk li hija ristretta għal punt fuq element tan-netwerk lineari. Il-punt huwa l-post fuq l-element tan-netwerk fil-pożizzjoni atPosition tul in-netwerk.

Dan it-tip huwa subtip ta' LinkReference.

Attributi tad-dejta tat-tip SimplePointReference

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

atPosition

Il-pożizzjoni tal-punt, espressa bħala d-distanza mill-bidu tal-element tan-netwerk lineari tul il-ġeometrija tal-kurva tiegħu.

Length

 

offset

Spostament mill-ġeometrija tal-linja tan-nofs tal-link ġeneralizzat, fejn applikabbli; spostament pożittiv huwa lejn il-lemin fid-direzzjoni tal-link, spostament negattiv huwa lejn ix-xellug.

Length

voidable

5.3.   Listi ta' Kodiċijiet

5.3.1.   Tip ta' Konnessjoni (ConnectionTypeValue)

Tipi ta' konnessjonijiet bejn netwerks differenti.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f'reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

5.3.2.   Direzzjoni tal-Link (LinkDirectionValue)

Lista ta' valuri għal direzzjonijiet relattivi għal link

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f'reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.


ANNESS II

REKWIŻITI GĦAL TEMI TA’ DEJTA ĠEOGRAFIKA ELENKATI FL-ANNESS I GĦAD-DIRETTIVA 2007/2/KE

1.   SISTEMI TA’ REFERENZA TA’ KOORDINATI

1.1.   Definizzjonijiet

Minbarra d-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

“datum” tfisser parametru jew sett ta’ parametri li jiddefinixxu l-pożizzjoni tal-oriġini, l-iskala u l-orjentazzjoni ta’ sistema ta’ koordinati, skont l-EN ISO 19111,

“datum ġeodetiku” tfisser datum li jiddeskrivi r-relazzjoni ta’ sistema ta’ koordinati mad-Dinja, skont l-EN ISO 19111,

“sistema ta’ koordinati” tfisser sett ta’ regoli matematiċi biex jiġi speċifikat kif koordinati għandhom jiġu assenjati għal punti, skont l-EN ISO 19111,

“sistema ta’ referenza ta’ koordinati” tfisser sistema ta’ koordinati li hija relatata mad-dinja reali permezz ta’ datum, skont l-EN ISO 19111. Din id-definizzjoni tinkludi sistemi ta’ koordinati bbażati fuq koordinati ġeodetiċi jew Kartesjani u sistemi ta’ koordinati bbażati fuq projezzjonijiet tal-mapep.

“projezzjoni tal-mapep” tfisser bidla ta’ koordinati, ibbażata fuq relazzjoni 1:1, minn sistema ta’ koordinati ġeodetiċi lejn pjan, ibbażat fuq l-istess datum, skont l-EN ISO 19111,

“sistema ta' referenza ta' koordinati komposti” tfisser sistema ta' referenza ta' koordinati li tuża żewġ sistemi indipendenti oħrajn ta' referenza ta' koordinati, waħda għall-komponent orizzontali u waħda għall-komponent vertikali, biex tiġi deskritta pożizzjoni, skont l-EN ISO 19111,

“sistema ta' koordinati ġeodetiċi” tfisser sistema ta' koordinati fejn il-pożizzjoni hija speċifikata minn latitudni ġeodetika, lonġitudni ġeodetika u (fil-każ tridimensjonali) għoli ellissojdali, skont l-EN ISO 19111.

1.2.   Datum għal sistemi ta' referenza ta' koordinati tridimensjonali u bidimensjonali

Għas-sistemi ta' referenza ta' koordinati tridimensjonali u bidimensjonali u l-komponent orizzontali ta' sistemi ta' referenza ta' koordinati komposti użati biex settijiet tad-dejta ġeografika jkunu magħmula disponibbli, id-datum għandu jkun id-datum tas-Sistema Ewropea ta' Referenza Terrestri 1989 (ETRS89) f’żoni fl-ambitu ġeografiku tagħha, jew id-datum tas-Sistema Internazzjonali ta' Referenza Terrestri (ITRS) jew sistemi ta' referenza ta' koordinati ġeodetiċi oħrajn konformi mal-ITRS f’żoni li huma barra l-ambitu ġeografiku tal-ETRS89. Li tkun konformi mal-ITRS ifisser li d-definizzjoni tas-sistema hija bbażata fuq id-definizzjoni tal-ITRS u li hemm relazzjoni dokumentata tajjeb bejn iż-żewġ sistemi, skont l-EN ISO 19111.

1.3.   Sistemi ta' Referenza ta' Koordinati

Settijiet ta' dejta ġeografika għandhom ikunu magħmula disponibbli billi tintuża mill-inqas waħda mis-sistemi ta' referenza ta' koordinati speċifikata fit-taqsimiet 0, – u –, sakemm ma tkunx tapplika waħda mill-kundizzjonijiet speċifikati fit-taqsima –.

1.3.1.   Sistemi ta' Referenza ta' Koordinati Tridimensjonali

Koordinati Kartesjani tridimensjonali bbażati fuq datum speċifikat f’– u li jużaw il-parametri tal-ellissojdi tas-Sistema ta' Referenza Ġeodetika 1980 (GRS80).

Koordinati ġeodetiċi tridimensjonali (latitudni, lonġitudni u għoli ellissojdali) ibbażati fuq datum speċifikat f’– u li jużaw il-parametri tal-ellissojdi GRS80.

1.3.2.   Sistemi ta' Referenza ta' Koordinati Bidimensjonali

Koordinati ġeodetiċi bidimensjonali (latitudni u lonġitudni) ibbażati fuq datum speċifikat f’– u li jużaw il-parametri tal-ellisojdi GRS80.

Koordinati tal-pjan li jużaw is-sistema ta' referenza ta' koordinati ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area.

Koordinati tal-pjan li jużaw is-sistema ta' referenza ta' koordinati ETRS89 Lambert Conformal Conic.

Koordinati tal-pjan li jużaw is-sistema ta' referenza ta' koordinati ETRS89 Transverse Mercator.

1.3.3.   Sistemi ta' Referenza ta' Koordinati Komposti

1.

Għall-komponent orizzontali tas-sistema ta' referenza ta' koordinati komposti, għandha tintuża waħda mis-sistemi ta' referenza ta' koordinati speċifikati fit-taqsima 1.3.2.

2.

Għall-komponent vertikali għandha tintuża waħda mis-sistemi ta' referenza ta' koordinati li ġejjin:

Għall-komponent vertikali fuq l-art, is-Sistema Ewropea ta' Referenza Vertikali (EVRS) għandha tintuża biex tesprimi għoli relatat mal-gravità fl-ambitu ġeografiku tagħha. Sistemi ta' referenza vertikali oħrajn relatati mal-qasam ta' gravità tad-Dinja għandhom jintużaw biex jesprimu għoli relatat mal-gravità f’żoni li mhumiex fl-ambitu ġeografiku tal-EVRS.

Għall-komponent vertikali fl-atmosfera libera, għandha tintuża l-pressjoni barometrika konvertita għal għoli bl-użu tal-Atmosfera Standard Internazzjonali ISO 2533:1975.

1.3.4.   Sistemi ta' Referenza ta' Koordinati Oħrajn

Eċċezzjonijiet, fejn jistgħu jintużaw sistemi ta' referenza ta' koordinati oħrajn ta' xort’oħra minn dawk elenkati f’1.3.1, 1.3.2 jew 1.3.3 huma:

1.

Sistemi ta' referenza ta' koordinati oħrajn jistgħu jiġu speċifikati għal temi speċifiċi ta' dejta ġeografika f’dan l-Anness.

2.

Għal reġjuni barra l-Ewropa kontinentali, l-Istati Membri jistgħu jiddefinixxu sistemi ta' referenza ta' koordinati adattati.

Il-kodiċi u l-parametri ġeodetiċi meħtieġa biex jiġu deskritti dawn is-sistemi ta' referenza ta' koordinati u biex ikun jista' jkun hemm operazzjonijiet ta' konverżjoni u ta' trasformazzjoni għandhom jiġu dokumentati u għandu jinħoloq identifikatur, skont l-EN ISO 19111 u l-ISO 19127.

1.4.   Sistemi ta' Referenza ta' Koordinati użati fis-Servizz ta' Netwerk ta' Viżjoni

Għall-wiri ta' settijiet ta' dejta ġeografika permezz tas-servizz ta' Netwerk ta' Viżjoni kif speċifikat fir-Regolament Nru 976/2009, għall-inqas għandhom ikunu disponibbli s-sistemi ta' referenza ta' koordinati għal koordinati ġeodetiċi bidimensjonali (latitudni, lonġitudni).

1.5.   Identifikaturi tas-Sistema ta' Referenza ta' Koordinati

1.

Parametri u identifikaturi tas-sistema ta' referenza ta' koordinati għandhom ikunu ġestiti f’reġistru wieħed jew f’diversi reġistri komuni għal sistemi ta' referenza ta' koordinati.

2.

Identifikaturi li jkunu f’reġistru komuni biss għandhom jintużaw biex issir referenza għas-sistemi ta' referenza ta' koordinati elenkati f’din it-Taqsima.

2.   SISTEMI TA’ GRILJI ĠEOGRAFIĊI

2.1.   Definizzjonijiet

Minbarra d-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

“grilja” tfisser netwerk magħmul minn żewġ settijiet jew iżjed ta' kurvi li fihom il-membri ta' kull sett isallbu membri ta' settijiet oħra b’mod algoritmiku,

“ċellula ta' grilja” tfisser ċellula delinjata minn kurvi ta' grilja,

“punt ta' grilja” tfisser punt allokat fl-intersezzjoni ta' żewġ kurvi jew iżjed fi grilja.

2.2.   Grilji

Il-grilja speċifikata fit-taqsima 0 għandha tintuża f’INSPIRE, sakemm ma tkunx tapplika waħda mill-kundizzjonijiet speċifikati fit-taqsima 0.

2.2.1.   Grilja għal analiżi ġeografika u rappurtar pan-Ewropew

Il-grilja definita f’din it-Taqsima għandha tintuża bħala qafas ta' ġeoreferenzjar fejn huma meħtieġa grilji b’pożizzjonijiet ta' ċelluli ta' grilja b’erja indaqs fissi u definiti b’mod mhux ambigwu.

Il-grilja hija bbażata fuq is-sistema ta' referenza ta' koordinati ETRS89 Lambert Azimuthal Equal Area (ETRS89-LAEA) biċ-ċentru tal-projezzjoni fil-punt 52° N, 10° E u koordinat falz tal-Lvant: x0 = 4 321 000 m, koordinat falz tat-Tramuntana: y0 = 3 210 000 m.

L-oriġini tal-grilja tikkoinċidi mal-oriġini falza tas-sistema ta' referenza ta' koordinati ETRS89-LAEA (x=0, y=0).

Punti ta' grilja, fi grilji bbażati fuq ETRS89-LAEA għandhom jikkoinċidu ma' punti ta' grilja fil-grilja.

Il-grilja hija ġerarkika, b’riżoluzzjonijiet ta' 1m, 10m, 100m, 1 000m, 10 000m u 100 000m.

L-orjentazzjoni tal-grilja hija Nofsinhar-Tramuntana, Punent-Lvant.

Il-grilja hija deżinjata bħala Grid_ETRS89-LAEA. Għall-identifikazzjoni ta' livell ta' riżoluzzjoni individwali hemm mehmuża d-daqs taċ-ċellula f’metri.

Il-punt ta' referenza ta' ċellula ta' grilja għandu jkun ir-rokna fin-naħa ta' isfel fuq ix-xellug taċ-ċellula ta' grilja.

Għar-referenzjar u l-identifikazzjoni mhux ambigwi ta' ċellula ta' grilja, għandu jintuża l-kodiċi taċ-ċellula magħmul mid-daqs taċ-ċellula u l-koordinati tar-rokna fin-naħa ta' isfel fuq ix-xellug taċ-ċellula fl-ETRS89-LAEA. Id-daqs taċ-ċellula għandu jkun f’metri (“m”) għal daqsijiet taċ-ċelluli sa 100m jew kilometri (“km”) għal daqsijiet ta' ċelluli ta' 1 000m u fuqhom. Valuri li jispjegaw xejriet lejn it-Tramuntana u lejn il-Lvant għandhom jiġu diviżi b’10n, fejn n huwa l-għadd ta' żeri fuq wara fil-valur tad-daqs taċ-ċellula.

2.2.2.   Grilji Oħrajn

Eċċezzjonijiet, fejn jistgħu jintużaw grilji ta' xort’oħra minn dawk speċifikati fit-taqsima 0, huma:

1.

Jistgħu jiġu speċifikati grilji oħra għal temi speċifiċi ta' dejta ġeografika f’dan l-Anness. F’dan il-każ, dejta skambjata bl-użu ta' din il-grilja tematika għandha tuża standards fejn id-definizzjoni tal-grilja jew hija inkluża mad-dejta, jew hija marbuta b’referenza.

2.

Għar-referenzjar tal-grilja f’reġjuni barra l-Ewropa kontinentali, Stati Membri jistgħu jiddefinixxu l-grilja tagħhom stess abbażi ta' sistema ta' referenza ta' koordinati ġeodetiċi konformi mal-ITRS u projezzjoni ta' Lambert Azimuthal Equal Area, skont l-istess prinċipji kif stabbiliti għall-grilji speċifikati fit-taqsima 0. F'dan il-każ, għandu jinħoloq identifikatur għas-sistema ta' referenza ta' koordinati.

3.   ISMIJIET ĠEOGRAFIĊI

3.1.   Tipi ta' Oġġetti Ġeografiċi

It-tipi ta' oġġetti ġeografiċi li ġejjin għandhom jintużaw għall-iskambju u l-klassifikazzjoni ta' oġġetti ġeografiċi minn settijiet ta' dejta relatati mat-tema ta' dejta ġeografika Ismijiet Ġeografiċi:

Post Imsemmi

3.1.1.   Post Imsemmi (NamedPlace)

Kwalunkwe entità fid-dinja reali magħrufa b’nom proprju wieħed jew b'diversi nomi proprji.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip NamedPlace

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

geometry

Il-ġeometrija assoċjata mal-post imsemmi. Din l-ispeċifikazzjoni tad-dejta ma tirrestrinġix it-tipi ta' ġeometrija.

GM_Object

 

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Riżoluzzjoni, espressa bħala l-invers ta' skala indikattiva jew ta' distanza mill-art, li meta tinqabeż, il-post imsemmi u l-isem/ismijiet assoċjat/i miegħu ma għandhomx jibqgħu jintwerew f’servizz bażiku ta' viżjoni.

MD_Resolution

voidable

localType

Il-karatterizzazzjoni tat-tip ta' entità deżinjata b’isem/ismijiet ġeografiku/ġeografiċi, kif iddefinit mill-provveditur tad-dejta, mogħtija għall-inqas, f’lingwa uffiċjali waħda tal-Unjoni Ewropea.

LocalisedCharacterString

voidable

mostDetailedViewingResolution

Riżoluzzjoni, espressa bħala l-invers ta' skala indikattiva jew ta' distanza mill-art, li meta ma tinqabiżx, il-post imsemmi u l-isem/ismijiet assoċjat/i miegħu ma għandhomx jibqgħu jintwerew f’servizz bażiku ta' viżjoni.

MD_Resolution

voidable

name

Isem il-post imsemmi.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Identifikatur ta' oġġett ġeografiku li jirrappreżenta l-istess entità iżda jidher f’temi oħrajn ta' INSPIRE, jekk ikun hemm.

Identifier

voidable

type

Il-karatterizzazzjoni tat-tip ta' entità deżinjata b'isem/ismijiet ġeografiku/ġeografiċi.

NamedPlaceTypeValue

voidable

3.2.   Tipi ta' Dejta

3.2.1.   Isem Ġeografiku (GeographicalName)

Nom Proprju applikat għal entità tad-dinja reali.

Attributi tad-dejta tat-tip GeographicalName

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

grammaticalGender

Klassi ta' nomi riflessi fl-imġiba ta' kliem assoċjati.

GrammaticalGenderValue

voidable

grammaticalNumber

Il-kategorija grammatikali ta' nomi li tesprimi distinzjonijiet fl-għadd.

GrammaticalNumberValue

voidable

language

Il-lingwa tal-isem, li tingħata bħala kodiċi ta' tliet ittri, jew skont l-ISO 639-3 jew skont l-ISO 639-5.

CharacterString

voidable

nameStatus

Informazzjoni kwalitattiva li tippermetti li wieħed jifhem liema kreditu għandu jingħata lill-isem fir-rigward tal-istandardizzazzjoni u/jew it-topikalità tiegħu.

NameStatusValue

voidable

nativeness

Informazzjoni li tippermetti lil wieħed jirrikonoxxi jekk l-isem huwiex dak li jintuża/intuża fiż-żona fejn jinsab l-oġġett ġeografiku fil-waqt meta l-isem qiegħed/kien jintuża.

NativenessValue

voidable

pronunciation

Il-pronunzja kif suppost, korretta jew standard (standard fi ħdan il-komunità lingwistika kkonċernata) tal-isem ġeografiku.

PronunciationOfName

voidable

sourceOfName

Sors ta' dejta oriġinali li minnu joriġina l-isem ġeografiku u integrat fis-sett tad-dejta li jipprovdih/jippubblikah. Għal xi oġġetti ġeografiċi mogħtija isem, dan jista' jirreferi għal darb’oħra għas-sett tad-dejta li jippubblikah jekk ma tkun disponibbli ebda informazzjoni oħra.

CharacterString

voidable

spelling

Mod xieraq kif għandu jinkiteb l-isem ġeografiku.

SpellingOfName

 

3.2.2.   Pronunzja tal-Isem (PronunciationOfName)

Il-pronunzja kif suppost, korretta jew standard (standard fi ħdan il-komunità lingwistika kkonċernata) ta' isem.

Attributi tad-dejta tat-tip PronunciationOfName

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

pronunciationIPA

Il-pronunzja kif suppost, korretta jew standard (standard fi ħdan il-komunità lingwistika kkonċernata) ta' isem, espressa fl-Alfabet Fonetiku Internazzjonali (International Phonetic Alphabet) (IPA).

CharacterString

voidable

pronunciationSoundLink

Il-pronunzja kif suppost, korretta jew standard (standard fi ħdan il-komunità lingwistika kkonċernata) ta' isem, espressa b’link għal kwalunkwe fajl tal-ħoss.

URI

voidable

Limitazzjonijiet tad-dejta tat-tip PronunciationOfName

Għall-inqas waħda miż-żewġ attributi pronunciationSoundLink u pronunciationIPA ma ghandhiex tkun void.

3.2.3.   Ortografija tal-Isem (SpellingOfName)

Il-mod kif għandu jinkiteb isem.

Attributi tad-dejta tat-tip SpellingOfName

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

script

Sett ta' simboli grafiċi (pereżempju alfabet) li jintużaw fil-kitba tal-isem, li huwa espress bl-użu tal-kodiċijiet ta' erba’ ittri definiti fl-ISO 15924, meta applikabbli.

CharacterString

voidable

text

Il-mod kif jinkiteb l-isem.

CharacterString

 

transliterationScheme

Il-metodu użat għall-konverżjoni tal-ismijiet bejn kitbiet differenti.

CharacterString

voidable

3.3.   Listi ta' Kodiċijiet

3.3.1.   Ġeneru Grammatikali (GrammaticalGenderValue)

Il-ġeneru grammatikali ta' isem ġeografiku.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

3.3.2.   Numru Grammatikali (GrammaticalNumberValue)

In-numru grammatikali ta' isem ġeografiku.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

3.3.3.   Status tal-Isem (NameStatusValue)

L-istatus ta' isem ġeografiku, jiġifieri l-informazzjoni li tippermetti li wieħed jifhem liema kreditu għandu jingħata lill-isem fir-rigward tal-istandardizzazzjoni u/jew it-topikalità tiegħu.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

3.3.4.   Tip ta' Post Imsemmi (NamedPlaceTypeValue)

It-tip ta' post imsemmi.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

3.3.5.   Nattività (NativenessValue)

L-indiġenità ta' isem ġeografiku.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

3.4.   Saffi

Saff għat-tema ta' dejta ġeografika Ismijiet Ġeografiċi

ISEM IS-SAFF

TITLU TAS-SAFF

TIP TA’ OĠĠETT ĠEOGRAFIKU

GN.GEOGRAPHICALNAMES

ISMIJIET ĠEOGRAFIĊI

NAMEDPLACE

4.   UNITAJIET AMMINISTRATTIVI

4.1.   Tipi ta' Oġġetti Ġeografiċi

It-tipi ta' oġġetti ġeografiċi li ġejjin għandhom jintużaw għall-iskambju u l-klassifikazzjoni ta' oġġetti ġeografiċi minn settijiet ta' dejta li jirrelataw mat-tema ta' dejta ġeografika Unitajiet Amministrattivi:

Limitu Amministrattiv

Unità Amministrattiva

Condominium

Reġjun NUTS

4.1.1.   Limitu Amministrattiv (AdministrativeBoundary)

Linja ta' demarkazzjoni bejn unitajiet amministrattivi.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip AdministrativeBoundary

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

country

Kodiċi tal-pajjiż b’żewġ karattri skont il-gwida tal-istil Interistituzzjonali ppubblikata mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

geometry

Rappreżentazzjoni ġeometrika tal-linja tal-limitu.

GM_Curve

 

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

legalStatus

L-istatus legali ta' dan il-limitu amministrattiv.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Il-livelli ta' ġerarkija tal-unitajiet amministrattivi kollha maġenb xulxin li dan il-limitu huwa parti minnhom.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

L-istatus tekniku tal-limitu amministrattiv.

TechnicalStatusValue

voidable


Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip AdministrativeBoundary

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

admUnit

L-unitajiet amministrattivi separati minn dan il-limitu amministrattiv.

AdministrativeUnit

voidable

4.1.2.   Unità Amministrattiva (AdministrativeUnit)

Unità ta' amministrazzjoni fejn Stat Membru għandu u/jew jeżerċita drittijiet ġurisdizzjonali, għall-governanza lokali, reġjonali u nazzjonali.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip AdministrativeUnit

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

country

Kodiċi tal-pajjiż b’żewġ karattri skont il-gwida tal-istil Interistituzzjonali ppubblikata mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

geometry

Rappreżentazzjoni ġeometrika taż-żona ġeografika koperta minn din l-unità amministrattiva.

GM_MultiSurface

 

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

name

Isem ġeografiku uffiċjali nazzjonali tal-unità amministrattiva, mogħti f’diversi lingwi fejn meħtieġ.

GeographicalName

 

nationalCode

Identifikatur tematiku li jikkorrispondi għall-kodiċijiet amministrattivi nazzjonali definiti f’kull pajjiż.

CharacterString

 

nationalLevel

Livell fil-ġerarkija nazzjonali amministrattiva, li fih hi stabbilita l-unità amministrattiva.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Isem il-livell fil-ġerarkija amministrattiva nazzjonali, li fih hija stabbilita l-unità amministrattiva.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Ċentru għal amministrazzjoni nazzjonali jew lokali.

ResidenceOfAuthority

voidable

Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip AdministrativeUnit

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

administeredBy

Unità amministrattiva stabbilita fl-istess livell tal-ġerarkija amministrattiva nazzjonali li tamministrata din l-unità amministrattiva.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

Il-limiti amministrattivi bejn din l-unità amministrattiva u l-unitajiet kollha maġenbha.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Unità amministrattiva stabbilita fl-istess livell tal-ġerarkija amministrattiva nazzjonali li hija kkoamministrata minn din l-unità amministrattiva.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Kondominju amministrat minn din l-unità amministrattiva.

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

Unitajiet stabbiliti f’livell iżjed baxx tal-ġerarkija amministrattiva nazzjonali li huma amministrati mill-unità amministrattiva

AdministrativeUnit

voidable

NUTS

Reġjun NUTS li fih topoloġikament tinsab din l-unità amministrattiva.

NUTSRegion

voidable

upperLevelUnit

Unità stabbilita f’livell ogħla tal-ġerarkija amministrattiva nazzjonali li din l-unità amministrattiva tamministra

AdministrativeUnit

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip AdministrativeUnit

Il-kondominju tar-rwol ta' assoċjazzjoni japplika biss għal unitajiet amministrattivi fejn nationalLevel=“l-ewwel ordni” (livell tal-pajjiż).

Ebda unità fil-livell l-iżjed baxx ma tista' tassoċja unitajiet f’livell iżjed baxx.

Ebda unità fl-ogħla livell ma tista' tassoċja unitajiet f’livell ogħla.

4.1.3.   Kondominju (Condominium)

Żona amministrattiva stabbilita indipendentement għal kwalunkwe diviżjoni amministrattiva nazzjonali ta' territorju u amministrata minn żewġ pajjiżi jew iżjed.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip Condominium

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

geometry

Rappreżentazzjoni ġeometrika taż-żona ġeografika koperta minn dan il-kondominju

GM_MultiSurface

 

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

name

Isem ġeografiku uffiċjali ta' dan il-kondominju, mogħti f’diversi lingwi fejn meħtieġ.

GeographicalName

voidable


Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip Condominium

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

admUnit

L-unità amministrattiva li tamministra l-kondominju

AdministrativeUnit

voidable

4.1.4.   Ir-Reġjun NUTS (NUTSRegion)

Unità territorjali għal statisika definita fil-qafas tar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003.

Dan it-tip huwa tip ta' kandidat li għandu jiġi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Unitajiet statistiċi fl-Anness III għad-Direttiva 2007/2/KE.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip NUTSRegion

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

NUTSCode

Kodiċi uniku tal-unità territorjali għal statistiċi kif definit fil-qafas tar-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 2003.

CharacterString

 

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

geometry

Rappreżentazzjoni ġeometrika taż-żona ġeografika koperta minn dan ir-reġjun NUTS.

GM_MultiSurface

 

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

4.2.   Tipi ta' Dejta

4.2.1.   ResidenzaTa' Awtorità (ResidenceOfAuthority)

Tip ta' dejta li jirrappreżenta l-isem u l-pożizzjoni ta' residenza ta' awtorità.

Attributi tad-dejta tat-tip ResidenceOfAuthority

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

geometry

Pożizzjoni tar-residenza tal-awtorità.

GM_Point

voidable

name

Isem ir-residenza tal-awtorità.

GeographicalName

 

4.3.   Enumerazzjonijiet

4.3.1.   Status Legali (LegalStatusValue)

Deskrizzjoni tal-istatus legali tal-limiti amministrattivi.

Valuri permessi għall-enumerazzjoni LegalStatusValue

Valur

Definizzjoni

agreed

Il-konfini pariġġati ġew miftiehma bejn unitajiet amministrattivi maġenb xulxin u issa huma stabbli.

notAgreed

Il-konfini pariġġati għadhom ma ġewx miftiehma bejn unitajiet amministrattivi maġenb xulxin u jistgħu jitbiddlu.

4.3.2.   Status Tekniku (TechnicalStatusValue)

Deskrizzjoni tal-istatus tekniku ta' limiti amministrattivi.

Valuri permessi għall-enumerazzjoni TechnicalStatusValue

Valur

Definizzjoni

edgeMatched

Il-limiti tal-unitajiet amministrattivi maġenb xulxin għandhom l-istess sett ta' koordinati.

notEdgeMatched

Il-limiti tal-unitajiet amministrattivi maġenb xulxin ma għandhomx l-istess sett ta' koordinati.

4.4.   Listi ta' Kodiċijiet

4.4.1.   Livell tal-Ġerarkija Amministrattiva (AdministrativeHierarchyLevel)

Livelli ta' amministrazzjoni fil-ġerarkija amministrattiva nazzjonali. Din il-lista tal-kodiċijiet tirrifletti l-livell fil-piramida ġerarkika tal-istrutturi amministrattivi, li hu bbażat fuq aggregazzjoni ġeometrika ta' territorji u ma jiddeskrivix neċessarjament is-subordinazzjoni bejn l-awtoritajiet amministrattivi relatati.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

4.5.   Rekwiżiti Speċifiċi għal Tema

1.

Kull istanza ta' oġġett ġeografiku tat-tip AdministrativeUnit, ħlief għall-unità tal-livell tal-pajjiż li tirrappreżenta Stat Membru u unitajiet koamministrati, għandha tirreferi eżattament għal unità waħda f’livell ogħla tal-ġerarkija amministrattiva. Din il-korrispondenza għandha tiġi espressa mir-rwol ta' assoċjazzjoni upperLevelUnit tal-oġġett ġeografiku tat-tip AdministrativeUnit.

2.

Kull istanza tal-oġġett ġeografiku tat-tip AdministrativeUnit, ħlief għal dawk fil-livell l-iktar baxx, għandha tirreferi għall-unitajiet tal-livelli l-iktar baxxi rispettivi tagħhom. Din il-korrispondenza għandha tiġi espressa mir-rwol ta' assoċjazzjoni lowerLevelUnit tal-oġġett ġeografiku tat-tip AdministrativeUnit.

3.

Jekk unità amministrattiva tkun koamministrata minn żewġ unitajiet amministrattivi oħrajn jew iżjed għandu jintuża r-rwol ta' assoċjazzjoni administeredBy. L-unitajiet li jikkoamministraw din l-unità għandhom japplikaw ir-rwol invers coAdminister.

4.

Unitajiet amministrattivi fl-istess livell tal-ġerarkija amministrattiva ma għandhomx fil-kunċett jikkondividu erja komuni.

5.

Istanzi tal-oġġett ġeografiku tat-tip AdministrativeBoundary għandhom jikkorrispondu għat-truf fl-istruttura topoloġika tal-grafika tal-limiti kompleta (li tinkludi l-livelli kollha).

6.

Il-firxa ġeografika ta' kondominju ma tistax tkun parti mill-ġeometrija li tirrappreżenta l-firxa ġeografika ta' unità amministrattiva.

7.

Il-kondominji jistgħu jkunu amministrati biss minn unitajiet amministrattivi fil-livell tal-pajjiż.

4.6.   Saffi

Saffi għat-tema ta' dejta ġeografika Unitajiet Amministrattivi

ISEM IS-SAFF

TITLU TAS-SAFF

TIP TA’ OĠĠETT ĠEOGRAFIKU

AU.ADMINISTRATIVEUNIT

UNITÀ AMMINISTRATTIVA

ADMINISTRATIVEUNIT

AU.ADMINISTRATIVEBOUNDARY

LIMITU AMMINISTRATTIV

ADMINISTRATIVEBOUNDARY

AU.CONDOMINIUM

CONDOMINIUM

CONDOMINIUM

AU.NUTSREGION

REĠJUN NUTS

NUTSREGION

5.   INDIRIZZI

5.1.   Definizzjonijiet

Minbarra d-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2, għandha tapplika d-definizzjoni li ġejja:

“oġġett indirizzabbli” tfisser oġġett ġeografiku li jagħmel sens li miegħu jiġu assoċjati indirizzi.

5.2.   Tipi ta' Oġġetti Ġeografiċi

It-tipi ta' oġġetti ġeografiċi li ġejjin għandhom jintużaw għall-iskambju u l-klassifikazzjoni ta' oġġetti ġeografiċi minn settijiet ta' dejta li jirrelataw mat-tema ta' dejta ġeografika Indirizzi:

Address

Isem iż-Żona tal-Indirizz

Komponent tal-Indirizz

Isem l-Unità Amministrattiva

Deskrittur Postali

Isem it-Triq

5.2.1.   Indirizz (Address)

Identifikazzjoni tal-pożizzjoni fissa ta' proprjetà permezz ta' kompożizzjoni strutturata ta' ismijiet u identifikaturi ġeografiċi.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip Address

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

alternativeIdentifier

Identifikatur tematiku, estern, tal-oġġett ġeografiku tal-indirizz, li jippermetti interoperabbiltà ma' sistemi jew applikazzjonijiet ta' legat eżistenti.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

locator

Deżinjatur jew isem li jista' jinqara mill-bniedem.

AddressLocator

 

position

Pożizzjoni ta' punt karatteristiku li tirrappreżenta l-pożizzjoni tal-indirizz skont speċifikazzjoni partikolari, inkluża informazzjoni dwar l-oriġini tal-pożizzjoni.

GeographicPosition

 

status

Il-validità tal-indirizz fi ħdan iċ-ċiklu tal-ħajja (verżjoni) tal-oġġett ġeografiku tal-indirizz.

StatusValue

voidable

validFrom

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-indirizz kienet jew ser tkun valida fid-dinja reali.

DateTime

voidable

validTo

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-indirizz waqfet jew ser tieqaf teżisti fid-dinja reali.

DateTime

voidable

Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip Address

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

building

Il-bini li l-indirizz huwa assenjat għalih jew assoċjat miegħu.

It-tip għandu jiġi speċifikat fit-tema ta' dejta ġeografika Bini

voidable

component

Jirrappreżenta li l-komponent tal-indirizz jintuża bħala parti mill-indirizz.

AddressComponent

 

parcel

Medda katastali li dan l-indirizz huwa assenjat għaliha jew assoċjat magħha.

CadastralParcel

voidable

parentAddress

L-indirizz ewlieni (prinċipali) li dan is-(sub) indirizz huwa strettament marbut miegħu

Address

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip Address

Indirizz għandu jkollu oġġett ġeografiku ta' komponent tal-indirizz ta' unità amministrattiva li l-livell tiegħu huwa 1 (Pajjiż).

Indirizz għandu jkollu eżattament pożizzjoni ġeografika predefinita waħda (l-attribut “default” tal-oġġett ġeografiku GeographicPosition għandu jkun “true”)

5.2.2.   Isem iż-Żona tal-Indirizz (AddressAreaName)

Komponent tal-indirizz li jirrappreżenta l-isem ta' żona jew lokalità ġeografika li jiġbor għadd ta' oġġetti indirizzabbli għal skopijiet ta' indirizzar, mingħajr ma jkun unità amministrattiva.

Dan it-tip huwa subtip ta' AddressComponent.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip AddressAreaName

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

name

Nom proprju applikat għaż-żona tal-indirizz.

GeographicalName

 


Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip AddressAreaName

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

namedPlace

Il-post imsemmi rrappreżentat minn dan l-isem taż-żona tal-indirizz.

NamedPlace

voidable

5.2.3.   Komponent tal-Indirizz (AddressComponent)

Identifikatur jew isem ġeografiku ta' żona ġeografika speċifika, pożizzjoni, jew oġġett ġeografiku ieħor li jiddefinixxu l-ambitu ta' indirizz.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip AddressComponent

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

alternativeIdentifier

Identifikatur tematiku estern, tal-oġġett ġeografiku tal-komponent tal-indirizz, li jippermetti interoperabbiltà ma' sistemi jew applikazzjonijiet ta' legat eżistenti.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

status

Il-validità tal-komponent tal-indirizz fi ħdan iċ-ċiklu tal-ħajja (verżjoni) tal- oġġett ġeografiku tal-komponent tal-indirizz.

StatusValue

voidable

validFrom

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-komponent tal-indirizz kienet jew ser tkun valida fid-dinja reali.

DateTime

voidable

validTo

Id-data u l-ħin li fihom il-komponent tal-indirizz waqaf/ser jieqaf jeżisti fid-dinja reali.

DateTime

voidable


Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip AddressComponent

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

situatedWithin

Komponent tal-indirizz ieħor li fih jinsab l-oġġett ġeografiku rappreżentat minn dan il-komponent tal-indirizz.

AddressComponent

voidable

5.2.4.   Isem l-Unità Amministrattiva (AdminUnitName)

Komponent tal-indirizz li jirrappreżenta l-isem ta' unità ta' amministrazzjoni fejn Stat Membru għandu/jew jeżerċita drittijiet ġursidizzjonali, għal governanza lokali, reġjonali u nazzjonali.

Dan it-tip huwa subtip ta' AddressComponent.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip AdminUnitName

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

level

Il-livell ta' amministrazzjoni fil-ġerarkija amministrattiva nazzjonali.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Isem ġeografiku uffiċjali tal-unità amministrattiva, mogħti f’lingwi differenti fejn meħtieġ.

GeographicalName

 


Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip AdminUnitName

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

adminUnit

L-unità amministrattiva li hija s-sors tal-kontenut tal-isem tal-unità amministrattiva.

AdministrativeUnit

voidable

5.2.5.   Deskrittur Postali (PostalDescriptor)

Komponent tal-indirizz li jirrappreżenta l-identifikazzjoni ta' suddiviżjoni ta' indirizzi u punti ta' twassil postali f’pajjiż, f’reġjun jew f’belt għal skopijiet postali.

Dan it-tip huwa subtip ta' AddressComponent.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip PostalDescriptor

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

postCode

Kodiċi maħluq u miżmum għal skopijiet postali biex jidentifika suddiviżjoni ta' indirizzi u punti ta' twassil postali.

CharacterString

 

postName

Isem wieħed jew iżjed maħluq(a) u miżmum(a) għal skopijiet postali biex jidentifika(w) suddiviżjoni ta' indirizzi u punti ta' twassil postali.

GeographicalName

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip PostalDescriptor

Jekk ma jeżisti l-ebda kodiċi postali, huwa meħtieġ isem postali.

Jekk ma jeżisti l-ebda isem postali, huwa meħtieġ kodiċi postali.

5.2.6.   Isem it-Triq (ThoroughfareName)

Komponent tal-indirizz li jirrappreżenta isem il-passaġġ jew il-mogħdija minn post għal ieħor.

Dan it-tip huwa subtip ta' AddressComponent.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip ThoroughfareName

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

name

Isem it-triq.

ThoroughfareNameValue

 


Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip ThoroughfareName

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

transportLink

L-oġġett ġeografiku ta' isem it-triq li ġie deżinjat lil link wieħed jew diversi links tan-netwerk tat-trasport.

TransportLink

voidable

5.3.   Tipi ta' Dejta

5.3.1.   Lokalizzatur tal-Indirizz (AddressLocator)

Deżinjatur jew isem li jinqara mill-bniedem li jippermetti li utent jew applikazzjoni jagħmlu referenza għal jew jiddistingwu l-indirizz minn indirizzi fil-qrib, fl-ambitu tal-isem tat-triq, tal-isem taż-żona tal-indirizz, tal-isem tal-unità amministrattiva jew tad-deskrittur postali, li fih jinsab l-indirizz.

Attributi tad-dejta tat-tip AddressLocator

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

designator

Għadd jew sekwenza ta' karattri li tidentifika b’mod uniku l-lokalizzatur fl-ambitu/i rilevanti.

LocatorDesignator

 

level

Il-livell li l-lokalizzatur jirreferi għalih.

LocatorLevelValue

 

name

Isem ġeografiku jew test ta' deskrizzjoni assoċjat ma' proprjetà identifikata mil-lokalizzatur.

LocatorName

 

Rwoli ta' assoċjazzjoni tad-dejta tat-tip AddressLocator

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

withinScopeOf

Il-komponent tal-indirizz li jiddefinixxi l-ambitu li fih il-lokalizzatur tal-indirizz huwa assenjat skont regoli li jiżguraw nuqqas ta' ambigwità.

AddressComponent

voidable

Limitazzjonijiet tad-dejta tat-tip AddressLocator

Jekk ma jeżisti l-ebda deżinjatur, huwa meħtieġ isem.

Jekk ma jeżisti l-ebda isem, huwa meħtieġ deżinjatur.

5.3.2.   Rappreżentazzjoni tal-Indirizz (AddressRepresentation)

Ir-rappreżentazzjoni ta' oġġett ġeografiku tal-indirizz għal użu fi skemi ta' applikazzjoni esterna li huma meħtieġa jinkludu l-informazzjoni bażika tal-indirizz b’mod li jinqara.

Attributi tad-dejta tat-tip AddressRepresentation

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

addressArea

L-isem jew l-ismijiet ta' żona jew lokalità ġeografika li tiġbor għadd ta' oġġetti indirizzabbli għal skopijiet ta' indirizzar, mingħajr ma tkun unità amministrattiva.

GeographicalName

voidable

adminUnit

L-isem jew l-ismjijiet ta' unità ta' amministrazzjoni fejn Stat Membru għandu u/jew jeżerċita drittijiet ġurisdizzjonali, għal governanza lokali, reġjonali u nazzjonali.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Għadd jew sekwenza ta' karattri li jippermettu li utent jew applikazzjoni jinterpretaw, janalizzaw u jifformattjaw il-lokalizzatur fi ħdan l-ambitu rilevanti. Lokalizzatur wieħed jista' jinkludi iżjed deżinjaturi ta' lokalizzaturi.

CharacterString

 

locatorName

Nom(i) proprju/i applikat(i) għall-entità tad-dinja reali identifikata mil-lokalizzatur.

GeographicalName

 

postCode

Kodiċi maħluq u miżmum għal skopijiet postali biex jidentifika suddiviżjoni ta' indirizzi u punti ta' twassil postali.

CharacterString

voidable

postName

Isem wieħed jew iżjed maħluq(a) u miżmum(a) għal skopijiet postali biex jidentifika(w) suddiviżjoni ta' indirizzi u punti ta' twassil postali.

GeographicalName

voidable

thoroughfare

Isem jew ismijiet ta' passaġġ jew mogħdija minn post għall-ieħor bħal triq jew passaġġ fuq l-ilma.

GeographicalName

voidable


Rwoli ta' assoċjazzjoni tad-dejta tat-tip AddressRepresentation

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

addressFeature

Referenza għall-oġġett ġeografiku tal-indirizz.

Address

voidable

5.3.3.   Pożizzjoni Ġeografika (GeographicPosition)

Il-pożizzjoni ta' punt karatteristiku li jirrappreżenta l-pożizzjoni tal-indirizz skont speċifikazzjoni partikolari, inkluża informazzjoni dwar l-oriġini tal-pożizzjoni.

Attributi tad-dejta tat-tip GeographicPosition

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

default

Jispeċifika jekk din il-pożizzjoni għandhiex tkun ikkunsidrata bħala dik predefinita jew le.

Boolean

 

geometry

Il-pożizzjoni tal-punt espressa f’koordinati fis-sistema ta' referenza ġeografika magħżula.

GM_Point

 

method

Deskrizzjoni ta' kif u minn min inħolqot jew kienet derivata l-pożizzjoni ġeografika tal-indirizz.

GeometryMethodValue

voidable

specification

Informazzjoni li tiddefinixxi l-ispeċifikazzjoni użata biex toħloq jew tidderiva din il-pożizzjoni ġeografika tal-indirizz.

GeometrySpecificationValue

voidable

5.3.4.   Deżinjatur tal-Lokalizzatur (LocatorDesignator)

Għadd jew sekwenza ta' karattri li tidentifika b’mod uniku l-lokalizzatur fl-ambitu/i rilevanti. L-identifikazzjoni sħiħa tal-lokalizzatur tista' tinkludi deżinjatur wieħed jew iżjed ta' lokalizzaturi.

Attributi tad-dejta tat-tip LocatorDesignator

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

designator

Il-parti li tidentifika d-deżinjatur tal-lokalizzatur magħmula minn ċifra waħda jew iżjed jew karattri oħrajn.

CharacterString

 

type

It-tip ta' valur tal-lokalizzatur, li jippermetti li applikazzjoni tinterpretah, tanalizzah jew tifformattjah skont ċerti regoli.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.   Isem il-Lokalizzatur (LocatorName)

Nom propju applikat għall-entità tad-dinja reali identifikata mil-lokalizzatur.

Attributi tad-dejta tat-tip LocatorName

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

name

Il-parti identifikanti tal-isem tal-lokalizzatur.

GeographicalName

 

type

It-tip ta' valur tal-lokalizzatur, li jippermetti li applikazzjoni tinterpretah, tanalizzah jew tifformattjah skont ċerti regoli.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.   Parti mill-Isem (PartOfName)

Parti mill-isem sħiħ li jirriżulta mis-suddiviżjoni tal-isem tat-triq f’partijiet separati semantiċi, bl-użu tal-istess lingwa u kitba bħal isem it-triq sħiħ.

Attributi tad-dejta tat-tip PartOfName

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

part

Is-sekwenza ta' karattri li tesprimi l-parti separata tal-isem bl-użu tal-istess lingwa u kitba bħal isem it-triq sħiħ.

CharacterString

 

type

Klassifikazzjoni tal-parti tal-isem skont is-semantika (tifsira) tagħha f'isem it-triq sħiħ.

PartTypeValue

 

5.3.7.   Valur ta' Isem it-Triq (ThoroughfareNameValue)

Nom proprju applikat għal triq li jinkludi b’mod mhux obbligatorju suddiviżjoni tal-isem f’partijiet.

Attributi tad-dejta tat-tip ThoroughfareNameValue

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

name

Nom proprju applikat għat-triq.

GeographicalName

 

nameParts

Parti waħda jew diversi partijiet li l-isem tat-triq jista' jiġi suddiviż fiha/fihom.

PartOfName

voidable

5.4.   Listi ta' Kodiċijiet

5.4.1.   Metodu tal-Ġeometrija (GeometryMethodValue)

Deskrizzjoni ta' kif u minn min inħolqot jew kienet derivata din il-pożizzjoni ġeografika tal-indirizz.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

5.4.2.   Speċifikazzjoni tal-Ġeometrija (GeometrySpecificationValue)

Informazzjoni li tiddefinixxi l-ispeċifikazzjoni użata biex toħloq jew tidderiva din il-pożizzjoni ġeografika tal-indirizz.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

5.4.3.   Tip ta' Deżinjatur Lokali (LocatorDesignatorTypeValue)

Deskrizzjoni tas-semantika tad-deżinjatur tal-lokalizzatur.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

5.4.4.   Livell tal-Lokalizzatur (LocatorLevelValue)

Il-livell li l-lokalizzatur jirreferi għalih.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

5.4.5.   Tip ta' Isem il-Lokalizzatur (LocatorNameTypeValue)

Deskrizzjoni tas-semantika ta' isem il-lokalizzatur.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

5.4.6.   Tip ta' Parti (PartTypeValue)

Klassifikazzjoni tal-parti tal-isem skont is-semantika tiegħu f'isem it-triq sħiħ.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

5.4.7.   Status (StatusValue)

Il-validità attwali tal-indirizz jew tal-komponent tal-indirizz tad-dinja reali.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

5.5.   Rekwiżiti Speċifiċi għal Tema

5.5.1.   Il-Pożizzjoni tal-Indirizz

1.

Fis-sett tad-dejta, il-pożizzjoni tal-indirizz għandha tkun rappreżentata mill-koordinati tal-pożizzjoni attwali bl-aqwa preċiżjoni disponibbli. Dawn ikunu l-koordinati l-iżjed preċiżi u miksuba b’mod dirett jew, jekk ma jeżistux, koordinati derivati minn wieħed mill-komponenti tal-indirizz, bi prijorità mogħtija lill-komponent li jippermetti li l-pożizzjoni tkun determinata bl-iżjed mod preċiż.

2.

Jekk indirizz ikollu iżjed minn pożizzjoni waħda, l-attribut ta' specification għandu jingħata valur differenti għal kull wieħed minn dawn.

5.5.2.   Rwoli ta' assoċjazzjoni

1.

Ir-rwol ta' assoċjazzjoni withinScopeOf għandu jintuża għal-lokalizzaturi kollha li huma assenjati skont regoli li jfittxu li jiżguraw nuqqas ta' ambigwità f’komponent tal-indirizz speċifiku (jiġifieri isem it-triq, isem iż-żona tal-indirizz, deskrittur postali jew isem unità amministrattiva).

2.

Ir-rwol ta' assoċjazzjoni parentAddress għandu jintuża għall-indirizzi kollha li huma marbuta ma' indirizz ewlieni (jew prinċipali).

3.

Indirizz għandu jkollu assoċjazzjoni ma' isem il-pajjiż fejn jinsab. Barra minn hekk, indirizz għandu jkollu assoċjazzjonijiet mal-komponenti tal-indirizz addizzjonali u neċessarji għall-identifikazzjoni u għal-lokalizzazzjoni mingħajr ambigwità tal-istanza tal-indirizz.

5.6.   Saffi

Saff għat-tema ta' dejta ġeografika Addresses

Isem Is-Saff

Titlu Tas-Saff

Tip Ta’ Oġġett Ġeografiku

AD.ADDRESS

INDIRIZZI

ADDRESS

6.   MEDED KATASTALI

6.1.   Tipi ta' Oġġetti Ġeografiċi

It-tipi ta' oġġetti ġeografiċi li ġejjin għandhom jintużaw għall-iskambju u l-klassifikazzjoni ta' oġġetti ġeografiċi minn settijiet ta' dejta relatati mat-tema ta' dejta ġeografika Meded Katastali:

Unità ta' Proprjetà Bażika

Limitu Katastali

Medda Katastali

Tqassim f'Żoni Katastali

Meded Katastali għandhom dejjem ikunu magħmula disponibbli.

Unitajiet ta' proprjetà bażiċi għandhom ikunu magħmula disponibbli mill-Istati Membri fejn referenzi katastali uniċi jingħataw biss għal unitajiet ta' proprjetà bażiċi u mhux għal meded.

Limiti katastali għandhom ikunu magħmula disponibbli minn Stati Membri fejn informazzjoni ta' preċiżjoni pożizzjonali assoluta hija rreġistrata għal-limitu katastali.

6.1.1.   Unità ta' Proprjetà Bażika (BasicPropertyUnit)

L-unità bażika ta' sjieda li hija rreġistrata fil-kotba tal-artijiet, fir-reġistri tal-artijiet jew ekwivalenti. Hija ddefinita minn sjieda unika u drittijiet ta' proprjetà reali omoġenji, u tista' tikkonsisti minn medda waħda jew diversi meded maġenb xulxin jew separati ġeografikament.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip BasicPropertyUnit

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

areaValue

Il-valur tal-erja reġistrata li jagħti kwantifikazzjoni tal-erja rappreżentata fuq il-pjan orizzontali tal-meded katastali li minnhom hija magħmula l-unità ta' proprjetà bażika.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Identifikatur tematiku f’livell nazzjonali, ġeneralment il-kodiċi nazzjonali sħiħ tal-unità tal-proprjetà bażika. Għandu jiżgura l-link għar-reġistru katastali nazzjonali jew ekwivalenti.

CharacterString

 

validFrom

Id-data u l-ħin uffiċjali li fihom l-unità tal-proprjetà bażika ġiet/ser tiġi stabbilita legalment.

DateTime

voidable

validTo

Id-data u l-ħin uffiċjali li fihom l-unità tal-proprjetà bażika legalment waqfet/ser tieqaf tintuża.

DateTime

voidable

Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip BasicPropertyUnit

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

administrativeUnit

L-unità amministrattiva tal-livell amministrattiv l-iktar baxx li fiha din l-unità ta' proprjetà bażika.

AdministrativeUnit

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip BasicPropertyUnit

Il-valur tal-areaValue għandu jingħata f’metri kwadri

6.1.2.   Limiti Katastali (CadastralBoundary)

Parti mil-linja tal-limiti ta' medda katastali. Limitu katastali wieħed jista' jkun kondiviż minn żewġ meded katastali maġenb xulxin.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip CadastralBoundary

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Il-preċiżjoni pożizzjonali assoluta stmata tal-limitu katastali fis-sistema ta' referenza ta' koordinati INSPIRE użata. Il-preċiżjoni pożizzjonali assoluta hija l-valur medju tal-inċertezzi pożizzjonali għal sett ta' pożizzjonijiet, fejn l-inċertezzi pożizzjonali huma d-distanza bejn pożizzjoni mkejla u dik li hi kkunsidrata bħala l-pożizzjoni korrispondenti vera.

Length

voidable

geometry

Il-ġeometrija tal-limiti katastali.

GM_Curve

 

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

validFrom

Id-data u l-ħin uffiċjali li fihom il-limitu katastali kien/ser ikun legalment stabbilit.

DateTime

voidable

validTo

Id-data u l-ħin uffiċjali li fihom il-limitu katastali legalment waqaf/ser jieqaf jintuża.

DateTime

voidable

Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip CadastralBoundary

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

parcel

Il-medda/meded katastali mmarkata/i minn dan il-limitu katastali. Limitu katastali jista' jimmarka medda katastali waħda jew iżjed.

CadastralParcel

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip CadastralBoundary

Il-valur tal-estimatedAccuracy għandu jingħata f’metri.

6.1.3.   Medda Katastali (CadastralParcel)

Żoni ddefiniti minn reġistri katastali jew ekwivalenti.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip CadastralParcel

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

areaValue

Il-valur reġistrat tal-erja li jagħti kwantifikazzjoni tal-erja rappreżentata fuq il-pjan orizzontali tal-medda katastali.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

geometry

Il-ġeometrija tal-medda katastali.

GM_Object

 

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

label

It-test li jintuża b’mod komuni biex juri l-identifikazzjoni tal-medda katastali.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Identifikatur tematiku f’livell nazzjonali, ġeneralment il-kodiċi nazzjonali sħiħ tal-medda katastali. Għandu jiżgura l-link għar-reġistru katastali nazzjonali jew ekwivalenti.

CharacterString

 

referencePoint

Punt fi ħdan il-medda katastali.

GM_Point

voidable

validFrom

Id-data u l-ħin uffiċjali li fihom il-medda katastali kienet/ser tkun legalment stabbilita.

DateTime

voidable

validTo

Id-data u l-ħin uffiċjali li fihom il-medda katastali legalment ma baqgħetx/mhix ser tibqa' tintuża.

DateTime

voidable

Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip CadastralParcel

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

administrativeUnit

L-unità amministrattiva tal-livell amministrattiv l-iżjed baxx li fih tinsab din il-medda katastali.

AdministrativeUnit

voidable

basicPropertyUnit

L-unità(jiet) ta' proprjetà bażika li fiha/fihom tinsab din il-medda katastali.

BasicPropertyUnit

voidable

zoning

It-tqassim f'żoni katastali tal-livell l-iżjed baxx li fihom tinsab din il-medda katastali.

CadastralZoning

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip CadastralParcel

Il-valur tal-areaValue għandu jingħata f’metri kwadri.

It-tip ta' ġeometrija għandha tkun GM_Surface jew GM_MultiSurface

6.1.4.   Tqassim f'Żoni Katastali (CadastralZoning)

Jintużaw żoni intermedji sabiex it-territorju nazzjonali jinqasam f'meded katastali.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip CadastralZoning

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Il-preċiżjoni pożizzjonali assoluta stmata tal-medda katastali fi ħdan it-taqssim taż-żoni katastali fis-sistema ta' referenza ta' koordinati INSPIRE użata. Il-preċiżjoni pożizzjonali assoluta hija l-valur medju tal-inċertezzi pożizzjonali għal sett ta' pożizzjonijiet, fejn l-inċertezzi pożizzjonali huma d-distanza bejn pożizzjoni mkejla u dik li hi kkunsidrata bħala l-pożizzjoni korrispondenti vera.

Length

voidable

geometry

Il-ġeometrija tat-tqassim f'żoni katastali.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Identifikatur tal-oġġett estern ta' oġġett ġeografiku.

Identifier

 

label

It-test li jintuża b’mod komuni biex tintwera l-identifikazzjoni tat-tqassim f'żoni katastali.

CharacterString

 

level

Il-livell tat-tqassim f'żoni katastali fil-ġerarkija nazzjonali katastali.

CadastralZoningLevelValue

voidable

levelName

Isem il-livell tat-tqassim f'żoni katastali fil-ġerarkija katastali nazzjonali, għall-inqas f'lingwa uffiċjali waħda tal-Unjoni Ewropea.

LocalisedCharacterString

voidable

name

Isem it-tqassim f'żoni katastali.

GeographicalName

voidable

nationalCadastalZoningReference

Identifikatur tematiku f’livell nazzjonali, ġeneralment il-kodiċi nazzjonali komplet tat-tqassim f'żoni katastali.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Id-deżinjatur fl-iskala tal-mappa tal-karti oriġinali (jekk ikun hemm) li mal-medda tiegħu jikkorrispondi t-tqassim f'żoni katastali.

Integer

voidable

referencePoint

Punt fi ħdan it-tqassim f'żoni katastali.

GM_Point

voidable

validFrom

Id-data u l-ħin uffiċjali li fihom it-tqassim f'żoni katastali kien/ser ikun stabbilit legalment.

DateTime

voidable

validTo

Id-data u l-ħin li fihom it-tqassim f'żoni katastali jieqaf/ser jieqaf jintuża legalment.

DateTime

voidable

Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip CadastralZoning

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

upperLevelUnit

It-tqassim f'żoni katastali tal-livell ta' fuq li jmiss li fih jinsab dan it-tqassim f'żoni katastali.

CadastralZoning

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip CadastralZoning

Il-valur tal-estimatedAccuracy għandu jingħata f’metri.

Tqassim f'żoni katastali ta' livell iżjed baxx għandu jagħmel parti minn tqassim f'żoni ta' livell ta' fuq.

6.2.   Listi ta' Kodiċijiet

6.2.1.   Livell tat-Tqassim f'Żoni Katastali (CadastralZoningLevelValue)

Livelli ta' ġerarkija tat-tqassim f'żoni katastali.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

6.3.   Rekwiżiti Speċifiċi għal Tema

6.3.1.   Rappreżentazzjoni Ġeometrika

1.

Id-dominju tal-valuri ta' proprjetajiet ġeografiċi ddefiniti f’din it-Taqsima mhuwiex ristrett għall-iskema ġeografika Simple Feature kif iddefinit mill-EN ISO 19125-1.

2.

Jekk jiġu pprovduti limiti katastali, il-limiti katastali li jikkorrispondu għad-delimitazzjoni ta' medda katastali għandhom jiffurmaw ċirku/ċrieki magħluq(a).

6.3.2.   L-immudellar ta' referenzi tal-oġġett

L-istanzi kollha tal-oġġett ġeografiku tat-tip CadastralParcel għandu jkollhom bħala identifikatur tematiku l-attribut nationalCadastralReference. Dan l-attribut għandu jippermetti lill-utenti jistabbilixxu r-rabta ma' drittijiet, sidien u informazzjoni katastali oħra f’reġistri katastali nazzjonali jew ekwivalenti.

6.3.3.   Sistemi ta' Referenza ta' Koordinati

Jekk dejta relatata mat-tema ta' dejta ġeografika Meded Katastali tkun magħmula disponibbli f’koordinati ta' pjan bl-użu tal-projezzjoni Lambert Conformal Conic, għandha wkoll tkun magħmula disponibbli għall-inqas f'waħda mis-sistemi ta' referenza ta' koordinati oħrajn speċifikati fit-taqsimiet 1.3.1, 1.3.2 u 1.3.3.

6.4.   Regoli ta' Rappreżentazzjoni

6.4.1.   Saffi

Saff għat-tema ta' dejta ġeografika CadastralParcels

ISEM IS-SAFF

TITLU TAS-SAFF

TIP TA’ OĠĠETT ĠEOGRAFIKU

CP.CADASTRALPARCEL

MEDDA KATASTALI

CADASTRALPARCEL

CP.CADASTRALZONING

TQASSIM F'ŻONI KATASTALI

CADASTRALZONING

CP.CADASTRALBOUNDARY

LIMITU KATASTALI

CADASTRALBOUNDARY

7.   NETWERKS TAT-TRASPORT

7.1.   Definizzjonijiet

Minbarra d-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

“punt ta' referenza tal-ajrudrom” tfisser il-pożizzjoni ġeografika deżinjata ta' ajrudrom, li tkun tinsab ħdejn iċ-ċentru ġeometriku inizjali jew ippjanat tal-ajrudrom u li normalment tibqa’ fejn stabbilit oriġinarjament,

“ajruport/ħeliport” tfisser erja definita fuq l-art jew fl-ilma (li tinkludi bini, stallazzjonijiet u tagħmir) maħsuba biex tintuża kompletament jew parzjalment għall-wasla, għat-tluq u għal moviment fuq is-superfiċje ta' inġenji tal-ajru/ħelikopters,

“rotta fl-ilma fond” tfisser rotta f’żona deżinjata f’limiti definiti fejn ikun sar tkejjil bir-reqqa għall-wisa’ ħieles ta' qiegħ il-baħar u l-ostakoli mgħaddsa sa fond minimu indikat tal-ilma,

“konnessjoni intermodali” tfisser konnessjoni bejn żewġ elementi f’netwerks tat-trasport differenti li jużaw mezz ta' trasport differenti, li tagħti l-possibbiltà li l-elementi ttrasportati (nies, merkanzija, eċċ.) jgħaddu minn mezz ta' trasport wieħed għall-ieħor,

“element lineari” tfisser oġġett b’dimensjoni waħda (1) li jservi l-assi li tulu jitwettaq ir-referenzjar lineari,

“referenzjar lineari” tfisser l-ispeċifikazzjoni ta' pożizzjoni relattiva għal oġġett b’dimensjoni waħda (1) bħala kejl tul dak dak l-element (u jekk mixtieq spostament minnu),

“tagħmir ta' għajnuna għan-navigazzjoni” tfisser tagħmir fiżiku li jgħin fin-navigazzjoni, imqiegħed fuq is-superfiċje tad-Dinja, bħal Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), lokalizzatur, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) eċċ., li jgħinu fl-iggwidar tat-traffiku tal-inġenji tal-ajru b’mod sikur tul rotot eżistenti tal-ajru,

“referenzjar tal-oġġetti” tfisser li tiġi pprovduta l-firxa ġeografika ta' oġġetti billi ssir referenza għal oġġett ġeografiku eżistenti jew għal ġabra ta' oġġetti ġeografiċi,

“depost ferrovjarju” tfisser żona li tulha jaqsmu għadd ta' linji ferrovjarji paralleli (ġenerlament iżjed minn tnejn) interkonnessi bejniethom, li jintużaw biex iwaqqfu l-ferroviji sabiex jgħabbu/iħottu l-merkanzija mingħajr ma jinterrompu t-traffiku ta' rotta ferrovjarja prinċipali,

“punt sinifikanti” tfisser pożizzjoni ġeografika speċifikata li tintuża biex tiġi ddefinita rotta ta' Air Traffic Service (ATS), id-direzzjoni ta' inġenju tal-ajru fl-ajru jew għal skopijiet oħra ta' navigazzjoni/ATS.

7.2.   L-Istruttura tat-Tema ta' Dejta Ġeografika Netwerks tat-Trasport

It-tipi speċifikati għat-tema ta' dejta ġeografika netwerks tat-trasport huma strutturati fil-pakketti li ġejjin:

Netwerk ta' Trasport bl-Ilma

Netwerk ta' Trasport bl-Ajru.

Netwerk ta' Trasport b'Kablaġġ.

Netwerk ta' Trasport bil-Ferrovija.

Netwerk ta' Trasport bit-Triq

Netwerk ta' Trasport bl-Ilma

7.3.   Elementi ta' Trasport Komuni

7.3.1.   Tipi ta' Oġġetti Ġeografiċi

It-tipi ta' oġġetti ġeografiċi li ġejjin għandhom jintużaw għall-iskambju u l-klassifikazzjoni ta' oġġetti ġeografiċi relatati ma' Elementi ta' Trasport Komuni:

Restrizzjoni għall-Aċċess

Kundizzjoni Tal-Faċilità

Awtorità tal-Manutenzjoni

Sinjal ta' Indikazzjoni

Awtorità tas-Sjieda

Restrizzjoni għall-Vetturi

Direzzjoni tal-Fluss tat-Traffiku

Erja tat-Trasport

Link tat-Trasport

Sekwenza ta' Links tat-Trasport

Sett ta' Links tat-Trasport

Netwerk tat-Trasport

Nodu tat-Trasport

Oġġett tat-Trasport

Punt tat-Trasport

Proprjetà tat-Trasport

Pożizzjoni Vertikali

7.3.1.1.   Restrizzjoni għall-Aċċess (AccessRestriction)

Restrizzjoni fuq l-aċċess għal element tat-trasport.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi ta' oġġett ġeografiku tat-tip AccessRestriction

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

restriction

In-natura tar-restrizzjoni għall-aċċess.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Kundizzjoni tal-Faċilità (ConditionOfFacility)

L-istat ta' element tan-netwerk tat-trasport fir-rigward l-ikkompletar u l-użu tiegħu.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip ConditionOfFacility

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

currentStatus

Il-valur tal-istatus preżenti ta' element tan-netwerk tat-trasport fir-rigward tal-ikkompletar u l-użu tiegħu.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Awtorità tal-Manutenzjoni (MaintenanceAuthority)

L-awtorità responsabbli għall-manutenzjoni tal-element tat-trasport.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip MaintenanceAuthority

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

authority

L-identifikazzjoni tal-awtorità tal-manutenzjoni.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Sinjal ta' indikazzjoni (MarkerPost)

Markatur ta' referenza li jitqiegħed tul rotta f’netwerk tat-trasport, l-iktar f’intervalli regolari, li jindika d-distanza mill-bidu tar-rotta, jew xi punt ta' referenza ieħor, sal-punt fejn jinsab il-markatur.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportPoint.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip MarkerPost

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

location

Id-distanza mill-bidu tar-rotta, jew xi punt ta' referenza ieħor, sal-punt fejn ikun jinsab is-sinjal ta' indikazzjoni.

Distance

 


Rwoli ta' assoċjazzjoni għall-oġġett ġeografiku tat-tip MarkerPost

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

route

Rotta f’netwerk tat-trasport li tulha jitqiegħed is-sinjal ta' indikazzjoni.

TransportLinkSet

voidable

7.3.1.5.   Awtorità tas-Sjieda (OwnerAuthority)

L-awtorità li hija s-sid tal-element tat-trasport.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip OwnerAuthority

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

authority

L-identifikazzjoni tal-awtorità tas-sjieda.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Restrizzjoni Għall-Vetturi (RestrictionForVehicles)

Restrizzjoni għall-vetturi fuq element tat-trasport.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip RestrictionForVehicles

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

measure

Il-miżura għar-restrizzjoni.

Measure

 

restrictionType

It-tip ta' restrizzjoni.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Direzzjoni tal-Fluss tat-Traffiku (TrafficFlowDirection)

Jindika d-direzzjoni tal-fluss tat-traffiku fir-rigward tad-direzzjoni tal-vettur tal-link tat-trasport.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip TrafficFlowDirection

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

direction

Jindika d-direzzjoni tal-fluss tat-traffiku.

LinkDirectionValue

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip TrafficFlowDirection

Din il-karatteristika tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku tat-tip Link jew LinkSequence.

7.3.1.8.   Erja tat-Trasport (TransportArea)

Superfiċje li tirrappreżenta l-firxa ġeografika ta' element ta' netwerk tat-trasport.

Dan it-tip huwa subtip ta' NetworkArea.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportObject.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip TransportArea

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

validFrom

Il-ħin li fih l-erja tat-trasport bdiet teżisti fid-dinja reali.

DateTime

voidable

validTo

Il-ħin li fih l-erja tat-trasport ma tibqax teżisti fid-dinja reali.

DateTime

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip TransportArea

Iż-żoni kollha tat-trasport għandhom identifikatur tal-oġġett estern.

7.3.1.9.   Link tat-Trasport (TransportLink)

Oġġett ġeografiku lineari li jiddeskrivi l-ġeometrija u l-konnettività ta' netwerk tat-trasport bejn żewġ punti fin-netwerk.

Dan it-tip huwa subtip ta' Link.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportObject.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip TransportLink

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

validFrom

Il-ħin li fih il-link tat-trasport beda jeżisti fid-dinja reali.

DateTime

voidable

validTo

Il-ħin li fih il-link tat-trasport ma jibqax jeżisti fid-dinja reali.

DateTime

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip TransportLink

Il-links tat-trasport kollha għandhom identifikatur tal-oġġett estern.

7.3.1.10.   Sekwenza ta' Links tat-Trasport (TransportLinkSequence)

Oġġett ġeografiku lineari, magħmul minn ġabra organizzata ta' links tat-trasport, li jirrappreżenta mogħdija kontinwa fin-netwerk tat-trasport mingħajr ebda fergħa. L-element għandu bidu u tmiem definiti u kull pożizzjoni fuq is-sekwenza ta' links tat-trasport hija identifikabbli ma' parametru wieħed bħat-tul. Jiddeskrivi element tan-netwerk tat-trasport, karatterizzat minn markatur u/jew proprjetà tematiku/a wieħed/waħda jew iżjed.

Dan it-tip huwa subtip ta' LinkSequence.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportObject.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip TransportLinkSequence

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

validFrom

Il-ħin li fih is-sekwenza tal-link tat-trasport bdiet teżisti fid-dinja reali.

DateTime

voidable

validTo

Il-ħin li fih is-sekwenza tal-link tat-trasport ma tibqax teżisti fid-dinja reali.

DateTime

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip TransportLinkSequence

Sekwenza ta' links tat-trasport għandha tkun magħmula minn links tat-trasport li kollha jappartjenu għall-istess netwerk tat-trasport.

Is-sekwenzi ta' links tat-trasport kollha għandhom identifikatur tal-oġġett estern.

7.3.1.11.   Sett ta' Links tat-Trasport (TransportLinkSet)

Ġabra ta' sekwenzi ta' links tat-trasport u jew links tat-trasport individwali li għandhom funzjoni jew sinifikat speċifiku f’netwerk tat-trasport.

Dan it-tip huwa subtip ta' LinkSet.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportObject.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip TransportLinkSet

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

validFrom

Il-ħin li fih is-sett ta' links tat-trasport beda jeżisti fid-dinja reali.

DateTime

voidable

validTo

Il-ħin li fih is-sett ta' links tat-trasport ma jibqax jeżisti fid-dinja reali.

DateTime

voidable

Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip TransportLinkSet

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

post

Sinjal ta' indikazzjoni tul rotta f’netwerk tat-trasport.

MarkerPost

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip TransportLinkSet

Sett ta' links tat-trasport għandu jkun magħmil minn links tat-trasport u jew sekwenzi ta' links tat-trasport li kollha jappartjenu għall-istess netwerk tat-trasport.

Is-settijiet ta' links tat-trasport kollha għandhom identifikatur tal-oġġett estern.

7.3.1.12.   Netwerk tat-Trasport (TransportNetwork)

Ġabra ta' elementi tan-netwerk li jappartjenu għal mezz ta' trasport wieħed.

Dan it-tip huwa subtip ta' Network.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip TransportNetwork

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

typeOfTransport

Netwerk tat-tip ta' trasport, ibbażat fuq it-tip ta' infrastruttura li n-netwerk juża.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Nodu tat-Trasport (TransportNode)

Oġġett ġeografiku ta' punt li jintuża għall-konnettività.

Dan it-tip huwa subtip ta' Node.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportObject.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip TransportNode

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

validFrom

Il-ħin li fih in-nodu tat-trasport beda jeżisti fid-dinja reali.

DateTime

voidable

validTo

Il-ħin li fih in-nodu tat-trasport ma jibqax jeżisti fid-dinja reali.

DateTime

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip TransportNode

In-nodi tat-trasport kollha għandhom identifikatur tal-oġġett estern.

7.3.1.14.   Oġġett tat-Trasport (TransportObject)

Bażi tal-identità għal oġġetti tan-netwerk tat-trasport fid-dinja reali.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip TransportObject

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

geographicalName

Isem ġeografiku li jintuża biex jiġi identifikat l-oġġett tan-netwerk tat-trasport fid-dinja reali. Jipprovdi “spjega” biex jiġu assoċjati impliċitament rappreżentazzjonijiet differenti tal-oġġett.

GeographicalName

voidable

7.3.1.15.   Punt tat-Trasport (TransportPoint)

Oġġett ġeografiku ta' punt – li mhuwiex nodu – li jirrappreżenta l-pożizzjoni ta' element ta' netwerk tat-trasport.

Dan it-tip huwa subtip ta' NetworkElement.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportObject.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip TransportPoint

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

geometry

Il-pożizzjoni tal-punt tat-trasport.

GM_Point

 

validFrom

Il-ħin li fih il-punt tat-trasport beda jeżisti fid-dinja reali.

DateTime

voidable

validTo

Il-ħin li fih il-punt tat-trasport ma jibqax jeżisti fid-dinja reali.

DateTime

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip TransportPoint

Il-punti tat-trasport kollha għandhom identifikatur tal-oġġett estern.

7.3.1.16.   Proprjetà tat-Trasport (TransportProperty)

Referenza għal proprjetà li tkun tinsab fin-netwerk. Din il-proprjetà tista' tapplika għall-element tan-netwerk kollu li hija assoċjata miegħu jew – għal oġġetti ġeografiċi lineari- tiġi deskritta billi jintuża referenzjar lineari.

Dan it-tip huwa subtip ta' NetworkProperty.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip TransportProperty

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

validFrom

Il-ħin li fih il-proprjetà tat-trasport bdiet teżisti fid-dinja reali.

DateTime

voidable

validTo

Il-ħin li fih il-proprjetà tat-trasport ma tibqax teżisti fid-dinja reali.

DateTime

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip TransportProperty

Il-proprjetajiet tat-trasport kollha għandhom identifikatur tal-oġġett estern.

7.3.1.17.   Pożizzjoni Vertikali (VerticalPosition)

Livell vertikali relattiv għal elementi oħrajn tan-netwerk tat-trasport.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip VerticalPosition

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

verticalPosition

Pożizzjoni vertikali relattiva tal-element tat-trasport.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.   Enumerazzjonijiet

7.3.2.1.   Tip ta' Trasport (TransportTypeValue)

Tipi possibbli ta' netwerks tat-trasport.

Valuri permessi għall-enumerazzjoni TransportTypeValue

Valur

Definizzjoni

air

In-netwerk tat-trasport jikkonsisti fi trasport bl-ajru.

cable

In-netwerk tat-trasport jikkonsisti fi trasport b'kablaġġ.

rail

In-netwerk tat-trasport jikkonsisti fi trasport bil-ferrovija.

road

In-netwerk tat-trasport jikkonsisti fi trasport bit-triq.

water

In-netwerk tat-trasport jikkonsisti fi Trasport bl-Ilma.

7.3.3.   Listi ta' Kodiċijiet

7.3.3.1.   Restrizzjoni għall-Aċċess (AccessRestrictionValue)

Tipi ta' restrizzjonijiet għall-aċċess għal element tat-trasport.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.3.3.2.   Tip ta' Restrizzjoni (RestrictionTypeValue)

Restrizzjonijiet possibbli fuq vetturi li jista' jkollhom aċċess għal element tat-trasport.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.4.   Netwerk ta' Trasport bl-Ajru

7.4.1.   Tipi ta' Oġġetti Ġeografiċi

It-tipi ta' oġġett ġeografiċi li ġejjin għandhom jintużaw għall-iskambju u l-klassifikazzjoni ta' oġġetti ġeografiċi relatati man-Netwerk ta' Trasport bl-Ajru:

Erja ta' Ajrudrom

Kategorija ta' Ajrudrom

Nodu ta' Ajrudrom

Tip ta' Ajrudrom

Link tal-Ajru

Sekwenza ta' Links tal-Ajru

Nodu tal-Ajru

Rotta tal-Ajru

Link ta' Rotta tal-Ajru

Żona ta' Spazju tal-Ajru

Erja tar-Rampa

Kundizzjoni tal-Faċilità tal-Ajru

Punt Deżinjat

Tul tal-Element

Wisa’ tal-Element

Elevazzjoni tal-Kamp

Proċedura tal-Approċċ tal-Istrument

Limitu Inferjuri tal-Altitudni

Għajnuna għan-navigazzjoni

Link ta' Proċedura

Erja tar-Runway

Punt tal-Linja Tan-nofs tar-Runway

Wasla Strumentali Standard

Tluq Strumentali Standard

Kompożizzjoni tas-Superfiċje

Erja tat-Taxiway

Erja tat-Touch Down Lift Off

Limitu l-Iżjed Għoli tal-Altitudni

Restrizzjoni għall-Użu

7.4.1.1.   Erja ta' Ajrudrom (AerodromeArea)

Erja definita fuq l-art jew fl-ilma (li tinkludi xi bini, stallazzjonijiet u tagħmir) maħsuba biex tintuża kompletament jew parzjalement għall-wasla, it-tluq u l-moviment fuq is-superfiċje ta' inġenji tal-ajru u/jew ta' ħelikopters.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportArea.

7.4.1.2.   Kategorija ta' Ajrudrom (AerodromeCategory)

Kategorija ta' ajrudrom li tikkonċerna l-ambitu u l-importanza tas-servizzi tat-traffiku tal-ajru offrut minnha u lejha.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip AerodromeCategory

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

aerodromeCategory

Valur li jindika l-kategorija ta' ajrudrom.

AerodromeCategoryValue

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip AerodromeCategory

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li huwa Aerodrome Node jew Aerodrome Area.

7.4.1.3.   Nodu ta' Ajrudrom (AerodromeNode)

Nodu li jinsab fil-punt ta' referenza tal-ajrudrom ta' ajruport/ħeliport, li jintuża biex jirrappreżentah b’mod simplifikat.

Dan it-tip huwa subtip ta' AirNode.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip AerodromeNode

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

designatorIATA

Id-deżinjatur ta' tliet ittri IATA tal-ajrudrom (l-ajruport/il-ħeliport).

CharacterString

voidable

locationIndicatorICAO

L-indikatur tal-pożizzjoni ta' erba’ ittri ICAO tal-ajrudrom (l-ajruport/il-ħeliport) kif elenkat fl-ICAO DOC 7910.

CharacterString

voidable


Rwoli tal-asoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip AerodromeNode

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

controlTowers

Is-sett ta' torrijiet ta' kontroll li jappartjeni għal ajrudrom (ajruport/ħeliport)

It-tip għandu jiġi speċifikat fit-tema ta' dejta ġeografika Bini

voidable

7.4.1.4.   Tip ta' Ajrudrom (AerodromeType)

Kodiċi li tispeċifika t-tip ta' ajrudrom.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiu tat-tip AerodromeType

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

aerodromeType

It-tip ta' ajrudrom.

AerodromeTypeValue

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip AerodromeType

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu Aerodrome Node jew Aerodrome Area.

7.4.1.5.   Link tal-Ajru (AirLink)

Oġġett ġeografiku lineari li jiddeskrivi l-ġeometrija u l-konnettività tan-netwerk tal-ajru bejn żewġ punti fin-netwerk.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportLink.

Dan it-tip huwa astratt.

7.4.1.6.   Sekwenza ta' Links tal-Ajru (AirLinkSequence)

Oġġett ġeografiku lineari, magħmul minn ġabra organizzata ta' links tal-ajru, li jirrappreżenta mogħdija kontinwa fin-netwerk tal-ajru mingħajr ebda fergħa.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportLinkSequence.

7.4.1.7.   Nodu tal-Ajru (AirNode)

Nodu li jseħħ f’netwerk tal-ajru.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportNode.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip AirNode

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

significantPoint

Attribut li jindika jekk in-nodu tal-ajru huwiex punt sinifikanti jew le.

Boolean

 

7.4.1.8.   Rotta tal-Ajru (AirRoute)

Rotta speċifikata maħsuba għall-inkanalar tal-fluss tat-traffiku kif neċessarju għall-provvediment ta' servizzi tat-traffiku tal-ajru, minn tmiem it-tluq mill-art u l-fażi inizjali tat-tlugħ sal-bidu tal-approċċ u l-fażi tal-inżul.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportLinkSet.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip AirRoute

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

airRouteType

Il-klassifikazzjoni tar-rotta.

AirRouteTypeValue

voidable

designator

Il-kodiċi jew id-deżinjatur li jidentifika Rotta tal-Ajru.

CharacterString

voidable

7.4.1.9.   Link ta' Rotta tal-Ajru (AirRouteLink)

It-titjir tul porzjon ta' rotta, ġeneralment mingħajr waqfa intermedja, kif iddefinit minn żewġ punti sinifikanti konsekuttivi.

Dan it-tip huwa subtip ta' AirLink.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip AirRouteLink

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

airRouteLinkClass

Il-klassi jew it-tip ta' link ta' rotta tal-ajru.

AirRouteLinkClassValue

voidable

7.4.1.10.   Żona ta' Spazju tal-Ajru (AirspaceArea)

Volum definit fl-arja, deskritt bħala projezzjoni orizzontali b’limiti vertikali.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportArea.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip AirspaceArea

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

AirspaceAreaType

Kodiċi li jindika l-istruttura jew il-karatteristiċi ġenerali ta' spazju tal-ajru partikolari.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Erja tar-Rampa tal-Ajruport (ApronArea)

Erja definita, fuq ajrudrom/ħeliport fuq l-art, maħsuba biex takkomoda inġenji tal-ajru/ħelikopters għal skopijiet ta' tagħbija u ħatt tal-passiġġieri, posta jew merkanzija, u biex jingħata l-fjuwil, għal parkeġġ jew manutenzjoni.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportArea.

7.4.1.12.   Kundizzjoni tal-Faċilità tal-Ajru (ConditionOfAirFacility)

L-istat ta' element tan-netwerk tat-Trasport bl-Ajru fir-rigward tal-kompletazzjoni u l-użu tiegħu.

Dan it-tip huwa subtip ta' ConditionOfFacility.

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip ConditionOfAirFacility

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu Nodu ta' Ajrudrom, Erja ta' Ajrudrom jew Erja tar-Runway.

7.4.1.13.   Punt Deżinjat (DesignatedPoint)

Pożizzjoni ġeografika mhux immarkat mis-sit ta' għajnuna għan-navigazzjoni bir-radju, użat fid-definizzjoni ta' rotta tal-ATS, id-direzzjoni ta' inġenju tal-ajru fl-ajru jew għal skopijiet oħra ta' navigazzjoni jew ta' ATS.

Dan it-tip huwa subtip ta' AirNode.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip DesignatedPoint

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

designator

Id-deżinjatur kodifikat tal-punt.

CharacterString

voidable

7.4.1.14.   Tul tal-Element (ElementLength)

It-tul fiżiku tal-element.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip ElementLength

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

length

It-tul fiżiku tal-element.

Measure

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip ElementLength

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu Erja tar-Runway, Erja tat-Taxiway jew Erja tat-Touch Down Lift Off.

7.4.1.15.   Wisa’ tal-Element (ElementWidth)

Il-wisa’ fiżika tal-element.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributu tal-oġġett ġeografiku tat-tip ElementWidth

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

width

Il-wisa’ fiżika tal-element.

Measure

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip ElementWidth

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu Erja tar-Runway, Erja tat-Taxiway jew Erja tat-Touch Down Lift Off.

7.4.1.16.   Elevazzjoni tal-Kamp (FieldElevation)

L-elevazzjoni tal-ajrudrom bħala d-distanza vertikali bejn l-ogħla punt tal-erja tal-inżul ta' ajrudrom u l-livell medju tal-baħar.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip FieldElevation

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

altitude

Il-valur tal-altitudni tal-kamp.

Measure

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip FieldElevation

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu Aerodrome Node jew Aerodrome Area.

7.4.1.17.   Proċedura tal-Approċċ Strumentali (InstrumentApproachProcedure)

Serje ta' manuvri predeterminati b’referenza għal strumenti tat-titjiriet bi protezzjoni speċifikata minn ostakoli mill-punt tal-approċċ inizjali, jew meta applikabbli, mill-bidu ta' rotta tal-wasla definita, sa punt li minnu jista' jiġi kkompletat inżul u wara, jekk l-inżul ma jiġix ikkompletat, sa pożizzjoni li fiha japplikaw il-kriterji ta' twarrib ta' ostakoli waqt punt ta' stennija (holding) jew en route.

Dan it-tip huwa subtip ta' ProcedureLink.

7.4.1.18.   Limitu Inferjuri tal-Altitudni (LowerAltitudeLimit)

L-altitudni li tiddefinixxi l-limitu l-iżjed baxx ta' oġġett tan-netwerk ta' trasport bl-ajru.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip LowerAltitudeLimit

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

altitude

Il-valur tal-limitu tal-altitudni.

Measure

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip LowerAltitudeLimit

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu Link ta' Rotta tal-Ajru jew Żona ta' Spazju tal-Ajru.

7.4.1.19.   Għajnuna għan-navigazzjoni (Navaid)

Tagħmir ta' għajnuna għan-navigazzjoni wieħed jew iżjed li jipprovdi/u servizzi tan-navigazzjoni.

Dan it-tip huwa subtip ta' AirNode.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip Navaid

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

designator

L-identifikatur kodifikat mogħti lis-sistema ta' għajnuna għan-navigazzjoni.

CharacterString

voidable

navaidType

Tip tas-servizz ta' għajnuna għan-navigazzjoni.

NavaidTypeValue

voidable

7.4.1.20.   Link ta' Proċedura (ProcedureLink)

Serje ta' manuvri predeterminati bi protezzjoni speċifikata mill-ostakoli.

Dan it-tip huwa subtip ta' AirLink.

7.4.1.21.   Erja tar-Runway (Runway Area)

Erja rettangolari definita fuq ajrudrom/ħeliport fuq l-art għall-inżul u t-tluq mill-art ta' inġenji tal-ajru.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportArea.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip RunwayArea

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

designator

Id-deżinjatur testwali sħiħ tar-runway, użat unikament biex jidentifikah f’ajrudrom/ħeliport li għandu iżjed minn wieħed.

CharacterString

voidable

runwayType

It-tip ta' runway, jew runway għall-ajruplani jew erja ta' approċċ finali u tluq mill-art (FATO) għall-ħelikopters.

RunwayTypeValue

voidable

7.4.1.22.   Punt tal-Linja Tan-nofs tar-Runway (RunwayCentrelinePoint)

Pożizzjoni operazzjonalment sinifikanti fuq il-linja tan-nofs ta' direzzjoni tar-runway.

Dan it-tip huwa subtip ta' AirNode.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip RunwayCentrelinePoint

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

pointRole

Ir-rwol tal-punt tul il-linja tan-nofs fid-direzzjoni tar-runway.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Wasla Strumentali Standard (StandardInstrumentArrival)

Ir-rotta tal-wasla ta' regola ta' titjira strumentali (IFR) deżinjata li tgħaqqad punt sinifikanti, normalment fuq rotta tal-ATS, ma' punt li minnu jista' jingħata bidu għal proċedura ppubblikata ta' approċċ strumentali.

Dan it-tip huwa subtip ta' ProcedureLink.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip StandardInstrumentArrival

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

designator

Id-deżinjatur testwali tal-Wasla Strumentali Standard.

CharacterString

voidable

7.4.1.24.   Tluq Strumentali Standard (StandardInstrumentDeparture)

Ir-rotta tat-tluq ta' regola ta' titjira strumentali (IFR) li tgħaqqad ajrudrom jew runway deżinjat tal-ajrudrom ma' punt sinifikanti speċifikat, normalment fuq rotta deżinjata tal-ATS, li fiha tibda l-fażi en-route ta' titjira.

Dan it-tip huwa subtip ta' ProcedureLink.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip StandardInstrumentDeparture

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

designator

Id-deżinjatur testwali sħiħ tat-Tluq Strumentali Standard.

CharacterString

voidable

7.4.1.25.   Kompożizzjoni tas-Superfiċje (SurfaceComposition)

Il-kompożizzjoni ta' superfiċje relatata ma' ajrudrom/ħeliport.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip SurfaceComposition

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

surfaceComposition

Kodiċi li jindika l-kompożizzjoni ta' superfiċje relatata ma' ajrudrom/ħeliport.

SurfaceCompositionValue

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip SurfaceComposition

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu Erja tar-Runway, Erja tat-Taxiway, Erja tar-Rampa jew Erja tat-Touch Down Lift Off.

7.4.1.26.   Erja tat-Taxiway (TaxiwayArea)

Direzzjoni definita f’ajrudrom/ħeliport stabbilita għat-taxiing ta' inġenji tal-ajru/ħelikopters u maħsuba biex tipprovdi link bejn parti tal-ajrudrom u parti oħra.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportArea.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip TaxiwayArea

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

designator

Id-deżinjatur testwali tat-taxiway.

CharacterString

voidable

7.4.1.27.   Erja tat-Touch Down Lift Off (TouchDownLiftOff)

Erja li tiflaħ għal tagħbija li fuqha ħelikopter jista' jagħmel touch down jew iwettaq lift-off.

Dan it-tip huwa subtip ta' AirNode.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip TouchDownLiftOff

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

designator

Id-deżinjatur testwali tal-erja tat-touch down u lift-off.

CharacterString

voidable

7.4.1.28.   Limitu ta' Altitudni l-Iżjed Għoli (UpperAltitudeLimit)

Altitudni li tiddefinixxi l-limitu l-iżjed għoli ta' oġġett ta' netwerk ta' trasport bl-ajru.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip UpperAltitudeLimit

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

altitude

Il-valur tal-limitu tal-altitudni.

Measure

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip UpperAltitudeLimit

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu Link ta' Rotta tal-Ajru jew Żona ta' Spazju tal-Ajru.

7.4.1.29.   Restrizzjoni tal-Użu (UseRestriction)

Ir-restrizzjonijiet fuq l-użu ta' oġġett tan-netwerk tal-ajru.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip UseRestriction

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

restriction

It-tip ta' restrizzjoni fuq l-użu għal oġġett tan-netwerk tal-ajru.

AirUseRestrictionValue

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip UseRestriction

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu Rotta tal-Ajru, Link tal-Ajru (jew Link tak-Ajru speċjalizzat), Nodu tal-Ajru (jew Nodu tal-Ajru speċjalizzat) jew Erja tal-Ajrudrom.

7.4.2.   Listi ta' Kodiċijiet

7.4.2.1.   Kategorija tal-Ajrudrom (AerodromeCategoryValue)

Il-kategoriji possibbli tal-Ajrudrom li jikkonċernaw l-ambitu u l-importanza tas-servizzi ta' traffiku tal-ajru offerti minnu u lejh.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.4.2.2.   Tip ta' Ajrudrom (AerodromeTypeValue)

Kodiċi li jispeċifika jekk entità partikolari hijiex Ajrudrom jew Ħeliport.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.4.2.3.   Klassi ta' Links ta' Rotot tal-Ajru (AirRouteLinkClassValue)

It-tip ta' rotta mill-aspett tan-navigazzjoni.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.4.2.4.   Tip ta' Rotta tal-Ajru (AirRouteTypeValue)

Il-klassifikazzjoni tar-rotta bħala rotta tal-ATS jew Linji Ferrovjarji tal-Atlantiku tat-Tramuntana.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.4.2.5.   Restrizzjoni fuq l-Użu tal-Ajru (AirUseRestrictionValue)

Ir-restrizzjonijiet fuq l-użu għal oġġett tan-netwerk tal-ajru.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.4.2.6.   Tip ta' Żona ta' Spazju tal-Ajru (AirspaceAreaTypeValue)

Tipi rikonoxxuti ta' Spazju tal-Ajru.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.4.2.7.   Tip ta' Għajnuna għan-Navigazzjoni (NavaidTypeValue)

Tipi ta' Servizzi ta' Għajnuna għan-Navigazzjoni.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.4.2.8.   Rwol tal-Punt (PointRoleValue)

Ir-rwol tal-Punt tal-Linja Tan-nofs tar-Runway.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.4.2.9.   Tip ta' Runway (RunwayTypeValue)

Kodiċi li jagħmel distinzjoni bejn runways għall-ajruplani u l-FATO għall-ħelikopters.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.4.2.10.   Kompożizzjoni tas-superfiċje (SurfaceCompositionValue)

Kodiċi li jindika l-kompożizzjoni ta' superfiċje.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.5.   Netwerk ta' Trasport b'Kablaġġ

7.5.1.   Tipi ta' Oġġetti Ġeografiċi

It-tipi ta' oġġetti ġeografiċi li ġejjin għandhom jintużaw għall-iskambju u l-klassifikazzjoni ta' oġġetti ġeografiċi relatati man-Netwerk ta' Trasport b'Kablaġġ:

Link ta' Rotta b'Kablaġġ

Sekwenza ta' Rotta b'Kablaġġ

Sett ta' Links ta' Rotta b'Kablaġġ

Nodu ta' Rotta b'Kablaġġ

7.5.1.1.   Link ta' Rotta b'Kablaġġ (CablewayLink)

Oġġett ġeografiku lineari li jiddeskrivi l-ġeometrija u l-konnettività ta' netwerk b'kablaġġ bejn żewġ punti f’netwerk ta' trasport tul rotta b'kablaġġ.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportLink.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip CablewayLink

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

cablewayType

It-tip ta' trasport tul rotta b'kablaġġ.

CablewayTypeValue

voidable

7.5.1.2.   Sekwenza ta' Links ta' Rotta b'Kablaġġ (CablewayLinkSequence)

Ġabra organizzata ta' links ta' rotta b'kablaġġ li huma karatterizzati minn identifikatur tematiku wieħed jew iżjed u/jew proprjetà tematika waħda jew iżjed.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportLinkSequence.

7.5.1.3.   Sett ta' Links ta' Rotta b'Kablaġġ (CablewayLinkSet)

Ġabra ta' sekwenzi ta' links ta' rotta b'kablaġġ u jew links inidividwali ta' rotta b'kablaġġ li għandhom funzjoni jew sinifikat speċifika/u f’netwerk ta' trasport b'kablaġġ.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportLinkSet.

7.5.1.4.   Nodu ta' Rotta b'Kablaġġ (CablewayNode)

Oġġett ġeografiku ta' punt li jintuża biex jirrappreżenta konnettività bejn żewġ links konsekuttivi ta' rotta b'kablaġġ.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportNode.

7.5.2.   Listi ta' Kodiċijiet

7.5.2.1.   Tip ta' Rotta b'Kablaġġ (CablewayTypeValue)

It-tipi possibbli ta' trasport permezz ta' rotta b'kablaġġ.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.6.   Netwerk ta' Trasport bil-Ferrovija

7.6.1.   Tipi ta' Oġġetti Ġeografiċi

It-tipi ta' oġġetti ġeografiċi li ġejjin għandhom jintużaw għall-iskambju u l-klassifikazzjoni ta' oġġetti ġeografiċi relatati man-Netwerk ta' Trasport bil-Ferrovija:

Veloċità skont id-Disinn

Wisa' Nominali Bejn il-Binarji ta' Linja Ferrovjarja

Għadd ta' Linji Ferrovjarji

Erja Ferrovjarja

Elettrifikazzjoni Ferrovjarja

Rotta Ferrovjarja

Link Ferrovjarju

Sekwenza ta' Links Ferrovjarji

Nodu Ferrovjarju

Erja ta' Stazzjon Ferrovjarja

Kodiċi ta' Stazzjon Ferrovjarju

Nodu ta' Stazzjon Ferrovjarju

Tip Ferrovjarju

Użu Ferrovjarju

Erja ta' Depost Ferrovjarju

Nodu ta' Depost Ferrovjarju

7.6.1.1.   Veloċità skont id-Disinn (DesignSpeed)

L-ispeċifikazzjoni tal-veloċità massima li rotta ferrovjarja hija ddisinjata għaliha.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip DesignSpeed

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

speed

L-ispeċifikazzjoni tal-veloċità massima li rotta ferrovjarja hija ddisinjata għaliha.

Velocity

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip DesignSpeed

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti minn netwerk tat-trasport ferrovjarju.

7.6.1.2.   Wisa' Nominali Bejn il-Binarji ta' Linja Ferrovjarja (NominalTrackGauge)

Id-distanza nominali bejn iż-żewġ binarji esterni (wisa' bejn il-binarji (gauge)) ta' linja ferrovjarja.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip NominalTrackGauge

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

nominalGauge

Valur wieħed li jidentifika d-distanza bejn il-binarji ta' linja ferrovjarja.

Measure

voidable

nominalGaugeCategory

Il-provvediment tad-distanza bejn il-binarji ta' linja ferrovjarja bħala kategorija fuzzy fir-rigward tad-distanza nominali standard Ewropea bejn il-binarji.

TrackGaugeCategoryValue

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip NominalTrackGauge

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti minn netwerk tat-trasport ferrovjarju.

7.6.1.3.   Għadd ta' Linji Ferrovjarji (NumberOfTracks)

L-għadd ta' linji ferrovjarji f’medda ferrovjarja.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip NumberOfTracks

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Jindika jekk l-għadd ta' linji ferrovjarji jintgħaddx bħala valur minimu jew massimu.

MinMaxTrackValue

voidable

numberOfTracks

L-għadd ta' linji ferrovjarji preżenti.

Integer

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip NumberOfTracks

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti minn netwerk tat-trasport ferrovjarju.

7.6.1.4.   Erja Ferrovjarja (RailwayArea)

Superfiċje okkupata minn linja ferrovjarja, inkluża s-saborra.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportArea.

7.6.1.5.   Elettrifikazzjoni Ferrovjarja (RailwayElectrification)

Indikazzjoni ta' jekk il-linja ferrovjarja hijiex ipprovduta b’sistema elettrika biex tħaddem il-vetturi li jimxu tulha.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip RailwayElectrification

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

electrified

Jindika jekk il-linja ferrovjarja hijiex ipprovduta b’sistema elettrika biex tħaddem vetturi li jimxu tulha.

Boolean

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip RailwayElectrification

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti minn netwerk tat-trasport ferrovjarju.

7.6.1.6.   Rotta Ferrovjarja (RailwayLine)

Ġabra ta' sekwenzi ta' links ferrovjarji u jew links ferrovjarji individwali li huma karatterizzati minn identifikatur tematiku wieħed jew iżjed u/jew proprjetà tematika waħda jew iżjed.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportLinkSet.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip RailwayLine

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

railwayLineCode

Kodiċi assenjat lil rotta ferrovjarja li hija unika fi ħdan Stat Membru.

CharacterString

voidable

7.6.1.7.   Link Ferrovjarju (RailwayLink)

Oġġett ġeografiku lineari li jiddeskrivi l-ġeometrija u l-konnettività ta' netwerk ferrovjarju bejn żewġ punti fin-netwerk.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportLink.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip RailwayLink

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

fictitious

Il-link ferrovjarju ma jirrappreżentax linja ferrovjarja reali u eżistenti iżda trajettorja fittizja.

Boolean

voidable

7.6.1.8.   Sekwenza ta' Links Ferrovjarji (RailwayLinkSequence)

Oġġett ġeografiku lineari, magħmul minn ġabra organizzata ta' links ferrovjarji, li jirrappreżenta mogħdija kontinwa f’netwerk ferrovjarju mingħajr ebda fergħa. L-element għandu bidu u tmiem definiti u kull pożizzjoni fuq is-sekwenza tal-links ferrovjarji hija identifikabbli ma' parametru wieħed bħat-tul. Jiddeskrivi element tan-netwerk ferrovjarju, karatterizzat minn identifikatur tematiku wieħed jew iżjed u/jew proprjetà tematika waħda jew iżjed.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportLinkSequence.

7.6.1.9.   Nodu Ferrovjarju (RailwayNode)

Oġġett ġeografiku ta' punt li jirrappreżenta punt sinifikanti tul in-netwerk ferrovjarju jew jiddefinixxi intersezzjoni ta' linji ferrovjarji użat biex jiddeskrivi l-konnettività tiegħu.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportNode.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip RailwayNode

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

formOfNode

Il-funzjoni ta' nodu ferrovjarju fi ħdan in-netwerk tal-binarji.

FormOfRailwayNodeValue

voidable

7.6.1.10.   Erja ta' Stazzjon Ferrovjarju (RailwayStationArea)

Oġġett ġeografiku tal-erja li jintuża biex jirrappreżenta l-limiti topografiċi tal-faċilitajiet ta' stazzjon ferrovjarju (bini, deposti ferrovjarji, stallazzjonijiet u tagħmir) maħsuba għat-twettiq ta' operazzjonijiet ta' stazzjonijiet ferrovjarji.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportArea.

7.6.1.11.   Kodiċi ta' Stazzjon Ferrovjarju (RailwayStationCode)

Il-kodiċi uniku assenjat lil stazzjon ferrovjarju.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip RailwayStationCode

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

stationCode

Kodiċi uniku assenjat lil stazzjon ferrovjarju.

CharacterString

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip RailwayStationCode

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti minn netwerk tat-trasport ferrovjarju.

7.6.1.12.   Nodu ta' Stazzjon Ferrovjarju (RailwayStationNode)

Nodu ferrovjarju li jirrappreżenta l-pożizzjoni ta' stazzjon ferrovjarju tul in-netwerk ferrovjarju.

Dan it-tip huwa subtip ta' RailwayNode.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip RailwayStationNode

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

numberOfPlatforms

Valur li jindika l-għadd ta' pjattaformi disponibbli fi stazzjon ferrovjarju.

Integer

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip RailwayStationNode

Għal nodu tal-istazzjoni ferrovjarju, il-valur għall-attribut “formOfNode” għandu dejjem ikun “RailwayStop”.

7.6.1.13.   Tip Ferrovjarju (RailwayType)

It-tip ta' trasport ferrovjarju li l-linja hija ddisinjata għalih.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip RailwayType

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

type

It-tip ta' trasport ferrovjarju li l-linja hija ddisinjata għalih.

RailwayTypeValue

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip RailwayType

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti minn netwerk tat-trasport ferrovjarju.

7.6.1.14.   Użu Ferrovjarju (RailwayUse)

L-użu attwali tal-linja ferrovjarja.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip RailwayUse

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

use

L-użu attwali tal-linja ferrovjarja.

RailwayUseValue

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip RailwayUse

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti minn netwerk tat-trasport ferrovjarju.

7.6.1.15.   Erja ta' Depost Ferrovjarju (RailwayYardArea)

Oġġett ġeografiku tal-erja li jintuża biex jirrappreżenta l-limiti topografiċi ta' depost ferrovjarju.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportArea.

7.6.1.16.   Nodu ta' Depost Ferrovjarju (RailwayYardNode)

Nodu ferrovjarju li jkun jinsab f’erja ta' depost ferrovjarju.

Dan it-tip huwa subtip ta' RailwayNode.

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip RailwayYardNode

Għal nodu ta' depost ferrovjarju, il-valur għall-attribut “formOfNode” għandu dejjem ikun “RailwayStop”.

7.6.2.   Enumerazzjonijiet

7.6.2.1.   Għadd Minimu jew Massimu ta' Linji Ferrovjarji (MinMaxTrackValue)

Valuri biex jindikaw jekk l-għadd ta' linji ferrovjarji jintgħaddx bħala l-għadd massimu, minimu jew medju.

Valuri permessi għall-enumerazzjoni MinMaxTrackValue

Valur

Definizzjoni

average

L-għadd ta' linji ferrovjarji huwa l-valur medju għal parti partikolari tan-netwerk ferrovjarju.

maximum

L-għadd ta' linji ferrovjarji huwa l-valur massimu għal parti partikolari tan-netwerk ferrovjarju.

minimum

L-għadd ta' linji ferrovjarji huwa l-valur mimimu għal parti partikolari tan-netwerk ferrovjarju.

7.6.2.2.   Il-Kategorija tal-Wisa' Bejn il-Binarji ta' Linja Ferrovjarja (TrackGaugeCategoryValue)

Il-kategoriji possibbli ta' rotot ferrovjarji li jikkonċernaw il-wisa' nominali bejn il-binarji ta' linja ferrovjarja.

Valuri permessi għall-enumerazzjoni TrackGaugeCategoryValue

Valur

Definizzjoni

broad

Il-proprjetà tal-wisa' nominali bejn il-binarji ta' linja ferrovjarja hija usa' minn dik standard.

standard

Il-proprjetà tal-wisa' nominali bejn il-binarji ta' linja ferrovjarja hija daqs l-istandard Ewropew (1 435 millimetru).

narrow

Il-proprjetà tal-wisa' nominali bejn il-binarji ta' linja ferrovjarja hija idjaq minn dik standard.

notApplicable

Id-definizzjoni ta' proprjetà tal-wisa' nominali bejn il-binarji ta' linja ferrovjarja mhijiex applikabbli għat-tip ta' trasport ferrovjarju.

7.6.3.   Listi ta' Kodiċijiet

7.6.3.1.   Forma tan-Nodu Ferrovjarju (FormOfRailwayNodeValue)

Il-funzjonijiet possibbli ta' nodu ferrovjarju fi ħdan in-netwerk ferrovjarju.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.6.3.2.   Tip Ferrovjarju (RailwayTypeValue)

It-tipi possibbli ta' trasport ferrovjarju.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.6.3.3.   Użu Ferrovjarju (RailwayUseValue)

L-użi possibbli tar-rotot ferrovjarji.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.7.   Netwerk ta' Trasport bit-Triq

7.7.1.   Tipi ta' Oġġetti Ġeografiċi

It-tipi ta' oġġetti ġeografiċi li ġejjin għandhom jintużaw għall-iskambju u l-klassifikazzjoni ta' oġġetti ġeografiċi relatati man-Netwerk ta' Trasport bit-Triq:

Triq-E

Forma tal-Mogħdija

Klassi tat-Triq Funzjonali

Għadd ta' Korsiji

Triq

Erja tat-Triq

Link tat-Toroq

Sekwenza ta' Links tat-Toroq

Isem it-Triq

Nodu tat-Triq

Erja ta' Servizz fit-Triq

Tip ta' Servizz fit-Triq

Kategorija tas-Superfiċje tat-Triq

Wisa’ tat-Triq

Limitu tal-Veloċità

Erja tat-Traffiku tal-Vetturi

7.7.1.1.   Triq-E (ERoad)

Ġabra ta' sekwenzi ta' links tat-toroq u jew links tat-toroq individwali li jirrappreżentaw rotta li hi parti min-netwerk internazzjonali tat-toroq-E, karatterizzata min-numru tar-rotta Ewropew tagħha.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportLinkSet.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip ERoad

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

europeanRouteNumber

Kodiċi, li jidentifika r-rotta fin-netwerk internazzjonali tat-toroq-E. Il-kodiċi dejjem jibda bl-ittra “E”, segwit minn numru b'ċifra waħda, żewġ ċifri jew tliet ċifri.

CharacterString

voidable

7.7.1.2.   Forma Tal-Mogħdija (FormOfWay)

Klassifikazzjoni bbażata fuq il-proprjetajiet fiżiċi tal-Link tat-Toroq.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip FormOfWay

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

formOfWay

Il-forma fiżika tal-mogħdija.

FormOfWayValue

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip FormOfWay

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti min-netwerk ta' trasport bit-triq.

7.7.1.3.   Klassi tat-Triq Funzjonali (FunctionalRoadClass)

Klassifikazzjoni bbażata fuq l-importanza tar-rwol li t-triq għandha fin-netwerk tat-toroq.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip FunctionalRoadClass

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

functionalClass

Il-grad funzjonali tal-link tat-toroq fin-netwerk tat-toroq.

FunctionalRoadClassValue

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip FunctionalRoadClass

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti min-netwerk ta' trasport bit-triq.

7.7.1.4.   Għadd Ta’ Korsiji (NumberOfLanes)

L-għadd ta' korsiji ta' element tat-triq.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip NumberOfLanes

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

direction

Jindika għal liema direzzjoni huwa validu l-għadd ta' korsiji.

LinkDirectionValue

voidable

minMaxNumberOfLanes

Jindika jekk l-għadd ta' korsiji jintgħaddx bħala valur minimu jew massimu.

MinMaxLaneValue

voidable

numberOfLanes

Għadd ta' korsiji.

Integer

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip NumberOfLanes

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti min-netwerk ta' trasport bit-triq.

7.7.1.5.   Triq (Road)

Ġabra ta' sekwenzi ta' links tat-toroq u/jew links tat-toroq individwali li huma karatterizzati minn identifikatur tematiku wieħed jew iżjed u/jew proprjetà tematika waħda jew iżjed.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportLinkSet.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip Road

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

localRoadCode

Kodiċi ta' identifikazzjoni assenjat lit-triq mill-awtorità lokali tat-toroq.

CharacterString

voidable

nationalRoadCode

In-numru nazzjonali tat-triq.

CharacterString

voidable

7.7.1.6.   Erja tat-Triq (RoadArea)

Superfiċje li testendi sal-limiti ta' triq, u tinkludi żoni għall-vetturi u partijiet oħra tagħha.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportArea.

7.7.1.7.   Link tat-Toroq (RoadLink)

Oġġett ġeografiku lineari li jiddeskrivi l-ġeometrija u l-konnettività ta' netwerk tat-toroq bejn żewġ punti fin-netwerk. Il-links tat-toroq jistgħu jirrappreżentaw mogħdijiet, toroq għar-roti, karreġgjati singli, toroq b’karreġġjati multipli u anke trajettorji fittizji min-naħa għall-oħra ta' kwadrati tat-traffiku.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportLink.

7.7.1.8.   Sekwenza ta' Links tat-toroq (RoadLinkSequence)

Oġġett ġeografiku lineari, magħmul minn ġabra organizzata ta' links tat-toroq, li jirrappreżenta mogħdija kontinwa f’netwerk tat-toroq mingħajr ebda fergħa. L-element għandu bidu u tmiem definiti u kull pożizzjoni fis-sekwenza ta' links tat-toroq hija identifikabbli ma' parametru wieħed bħat-tul. Jiddeskrivi element ta' netwerk tat-toroq, karatterizzat minn identifikatur tematiku wieħed jew iżjed u/jew proprjetà tematika waħda jew iżjed.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportLinkSequence.

7.7.1.9.   Isem it-Triq (RoadName)

Isem it-triq, kif assenjat mill-awtorità responsabbli.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip RoadName

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

name

Isem it-triq.

GeographicalName

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip RoadName

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti min-netwerk ta' trasport bit-triq.

7.7.1.10.   Nodu tat-Triq (RoadNode)

Oġġett ġeografiku ta' punt li jew jintuża biex jirrappreżenta konnettività bejn żewġ links tat-toroq jew biex jirrappreżenta oġġett ġeografiku sinifikanti bħal stazzjon tas-servizzi jew roundabout.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportNode.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip RoadNode

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

formOfRoadNode

Deskrizzjoni tal-funzjoni ta' nodu tat-triq fin-netwerk ta' trasport bit-triq.

FormOfRoadNodeValue

voidable

7.7.1.11.   Erja ta' Servizz fit-Triq (RoadServiceArea)

Superfiċje annessa ma' triq u maħsuba biex toffri servizzi partikolari għaliha.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportArea.

7.7.1.12.   Tip ta' Servizz fit-Triq (RoadServiceType)

Deskrizzjoni tat-tip ta' erja ta' servizz fit-triq u tal-faċilitajiet disponibbli.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip RoadServiceType

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

availableFacility

Faċilità li hi disponibbli għal erja partikolari ta' servizz fit-triq.

ServiceFacilityValue

 

type

Tip ta' erja ta' servizz fit-triq.

RoadServiceTypeValue

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip RoadServiceType

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku tat-tip RoadServiceArea jew RoadNode (meta formOfRoadNode=roadServiceArea).

7.7.1.13.   Kategorija ta' Superfiċje tat-Triq (RoadSurfaceCategory)

L-ispeċifikazzjoni tal-istat tas-superfiċje tal-Element tat-Triq assoċjat. Jindika jekk it-triq hijiex iċċangata jew le.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip RoadSurfaceCategory

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

surfaceCategory

Tip ta' superfiċje tat-triq.

RoadSurfaceCategoryValue

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip RoadSurfaceCategory

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti min-netwerk ta' trasport bit-triq.

7.7.1.14.   Il-Wisa’ tat-Triq (RoadWidth)

Il-wisa’ tat-triq, imkejla bħala valur medju.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip RoadWidth

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

measuredRoadPart

Jindika għal liema parti tat-triq japplika l-valur tal-attribut “width”.

RoadPartValue

voidable

width

Il-valur tal-wisa’ tat-triq.

Measure

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip RoadWidth

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti min-netwerk ta' trasport bit-triq.

7.7.1.15.   Limitu tal-Veloċità (SpeedLimit)

Il-limitu għall-veloċità ta' vettura fuq triq.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip SpeedLimit

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

areaCondition

Il-limitu tal-veloċità jiddependi fuq ċirkostanzi ambjentali.

AreaConditionValue

voidable

direction

Jindika għal liema direzzjoni huwa validu l-limitu ta' veloċità.

LinkDirectionValue

voidable

laneExtension

L-għadd ta' korsiji (inkluża l-korsija tal-bidu) li għalihom japplika l-limitu tal-veloċità.

Integer

voidable

speedLimitMinMaxType

Jindika jekk il-limitu tal-veloċità huwiex massimu jew minimu u jekk huwiex irrakkomandat.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

Sors għal-limitu tal-veloċità.

SpeedLimitSourceValue

voidable

speedLimitValue

Valur għal-limitu tal-veloċità.

Velocity

 

startLane

Indiċi tal-korsija tal-bidu li għaliha japplika l-limitu tal-veloċità. Għall-pajjiżi bit-traffiku fuq in-naħa tal-lemin, l-indiċi 1 jirreferi għall-korsija li tiġi l-aktar fil-lemin u l-indiċi huwa inkrimentat lejn ix-xellug; Għall-pajjiżi bit-traffiku fuq in-naħa tax-xellug, l-indiċi 1 jirreferi għall-korsija li tiġi l-aktar fix-xellug u l-indiċi huwa inkrimentat lejn ix-xellug.

Integer

voidable

validityPeriod

Il-perjodu li matulu huwa validu l-limitu tal-veloċità.

TM_Period

voidable

vehicleType

It-tip ta' vettura li għaliha hu ristrett il-limitu ta' veloċità.

VehicleTypeValue

voidable

weatherCondition

Il-kundizzjoni tat-temp li jiddependi fuqha l-limitu tal-veloċità.

WeatherConditionValue

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip SpeedLimit

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti min-netwerk ta' trasport bit-triq.

7.7.1.16.   Erja tat-Traffiku tal-Vetturi (VehicleTrafficArea)

Superfiċje li tirrappreżenta l-parti ta' triq li tintuża għat-traffiku normali ta' vetturi.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportArea.

7.7.2.   Enumerazzjonijiet

7.7.2.1.   Klassi tat-Triq Funzjonali (FunctionalRoadClassValue)

Valuri għall-klassifikazzjoni tat-triq funzjonali. Din il-klassifikazzjoni hi bbażata fuq l-importanza tar-rwol li għandha t-triq fin-netwerk tat-toroq.

Valuri permessi għall-enumerazzjoni FunctionalRoadClassValue

Valur

Definizzjoni

mainRoad

It-toroq l-iżjed importanti f’netwerk partikolari.

firstClass

It-toroq li jiġu t-tieni fl-importanza f’netwerk partikolari.

secondClass

It-toroq li jiġu t-tielet fl-importanza f’netwerk partikolari.

thirdClass

It-toroq li jiġu r-raba' fl-importanza f’netwerk partikolari.

fourthClass

It-toroq li jiġu l-ħames fl-importanza f’netwerk partikolari.

fifthClass

It-toroq li jiġu s-sitta fl-importanza f’netwerk partikolari.

sixthClass

It-toroq li jiġu s-seba' fl-importanza f’netwerk partikolari.

seventhClass

It-toroq li jiġu t-tmienja fl-importanza f’netwerk partikolari.

eighthClass

It-toroq li jiġu d-disa' fl-importanza f’netwerk partikolari.

ninthClass

It-toroq l-inqas importanti f’netwerk partikolari.

7.7.2.2.   Għadd Minimu Jew Massimu ta' Korsiji (MinMaxLaneValue)

Valuri biex jindikaw jekk l-għadd ta' korsiji jintgħaddx bħala għadd massimu, minimu jew medju.

Valuri permessi għall-enumerazzjoni MinMaxLaneValue

Valur

Definizzjoni

maximum

L-għadd ta' korsiji huwa l-valur massimu għal parti partikolari tan-netwerk tat-toroq.

minimum

L-għadd ta' korsiji huwa l-valur minimu għal parti partikolari tan-netwerk tat-toroq.

average

L-għadd ta' korsiji huwa l-valur medju għal parti partikolari tan-netwerk tat-toroq.

7.7.2.3.   In-Natura tal-Limitu tal-Veloċità (SpeedLimitMinMaxValue)

Valuri possibbli biex jindikaw in-natura tal-limitu tal-veloċità.

Valuri permessi għall-enumerazzjoni SpeedLimitMinMaxValue

Valur

Definizzjoni

maximum

Il-limitu tal-veloċità huwa valur massimu

minimum

Il-limitu tal-veloċità huwa valur minimu

recommendedMaximum

Il-limitu tal-veloċità huwa valur massimu rrakkomandat

recommendedMinimum

Il-limitu tal-veloċità huwa valur minimu rrakkomandat

7.7.3.   Listi ta' Kodiċijiet

7.7.3.1.   Kundizzjoni taż-Żona (AreaConditionValue)

Restrizzjoni fuq il-limitu tal-veloċità skont iż-żona.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.7.3.2.   Nodu Tal-Forma tat-Triq (FormOfRoadNodeValue)

Funzjonijiet tan-nodi tat-toroq.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.7.3.3.   Forma Tal-Mogħdija (FormOfWayValue)

Klassifikazzjoni bbażata fuq il-proprjetajiet fiżiċi tal-link tat-toroq.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.7.3.4.   Parti tat-Triq (RoadPartValue)

Indikazzjoni għal liema parti tat-triq japplika l-valur tal-kejl.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.7.3.5.   Tip ta' Servizz fit-Triq (RoadServiceTypeValue)

Tipi ta' żoni ta' servizzi fit-triq.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.7.3.6.   Kategorija tas-Superfiċje tat-Triq (RoadSurfaceCategoryValue)

Valuri biex jindikaw jekk triq hijiex iċċangata jew le.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.7.3.7.   Faċilità ta' Servizz (ServiceFacilityValue)

Faċilitajiet ta' servizz possibbli disponibbli f’erja ta' servizz fit-triq.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.7.3.8.   Sors tal-Limitu tal-Veloċità (SpeedLimitSourceValue)

Sorsi possibbli għal-limiti tal-veloċità.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.7.3.9.   Tip ta' Vettura (VehicleTypeValue)

Tipi possibbli ta' vetturi.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.7.3.10.   Kundizzjoni tat-Temp (WeatherConditionValue)

Valuri biex jindikaw kundizzjonijiet tat-temp li jaffettwaw il-limiti tal-veloċità.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.8.   Netwerk ta' Trasport bl-Ilma

7.8.1.   Tipi ta' Oġġetti Ġeografiċi

It-tipi ta' oġġetti ġeografiċi li ġejjin għandhom jintużaw għall-iskambju u l-klassifikazzjoni ta' oġġetti ġeografiċi relatati man-Netwerk ta' Trasport bl-Ilma:

Beacon

Buoy

Klassi tas-CEMT

Kundizzjoni tal-Faċilità tal-Ilma

Erja tal-Kanali Navigabbli

Qsim b'mezz ta' trasport tul korp tal-ilma

Użu ta' mezz ta' trasport tul korp tal-ilma

Passaġġ fuq l-Ilma Intern

Passaġġ fuq l-Ilma Baħar

Erja tal-Port

Nodu tal-Port

Restrizzjoni għal Vetturi tal-Ilma

Skema ta' Separazzjoni tat-Traffiku

Erja ta' Skema ta' Separazzjoni tat-Traffiku

Qsim ta' Skema ta' Separazzjoni tat-Traffiku

Korsija ta' Skema ta' Separazzjoni tat-Traffiku

Roundabout ta' Skema ta' Separazzjoni tat-Traffiku

Separatur ta' Skema ta' Separazzjoni tat-Traffiku

Sekwenza ta' Links tal-Ilma

Nodu tal-Ilma

Direzzjoni tal-Fluss tat-Traffiku fl-Ilma

Passaġġ fuq l-Ilma

Link ta' Passaġġi fuq l-Ilma

Nodu ta' Passaġġi fuq l-Ilma

7.8.1.1.   Beacon (Beacon)

Oġġett prominenti mibni speċjalment biex jifforma marka li tidher malajr bħala għajnuna fissa għan-navigazzjoni, jew għal użu f’servej idrografiku.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportPoint.

7.8.1.2.   Baga (Buoy)

Oġġett li jżomm f'wiċċ l-ilma marbut mal-qiegħ f’post partikolari (assenjat), bħala għajnuna għan-navigazzjoni jew għal skopijiet speċifiċi oħrajn.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportPoint.

7.8.1.3.   Klassi tas-CEMT (CEMTClass)

Il-klassifikazzjoni ta' passaġġ fuq l-ilma intern skont is-CEMT (Il-Konferenza Ewropea tal-Ministri tat-Trasport).

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip CEMTClass

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

CEMTClass

Valur li jindika l-klassifikazzjoni ta' Passaġġ fuq l-ilma intern skont is-CEMT (Il-Konferenza Ewropea tal-Ministri tat-Trasport).

CEMTClassValue

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip CEMTClass

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti min-netwerk ta' trasport bl-ilma.

7.8.1.4.   Kundizzjoni tal-Faċilità tal-Ilma (ConditionOfWaterFacility)

L-istat ta' element fin-netwerk tat-trasport bl-ilma fir-rigward tal-kompletazzjoni u l-użu tiegħu.

Dan it-tip huwa subtip ta' ConditionOfFacility.

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip ConditionOfWaterFacility

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti min-netwerk ta' trasport bl-ilma.

7.8.1.5.   Erja tal-Kanali Navigabbli (FairwayArea)

Il-parti prinċipali ta' passaġġ fuq l-ilma li tulha jkun hemm navigazzjoni.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportArea.

7.8.1.6.   Qsim b'mezz ta' trasport tul korp tal-ilma (FerryCrossing)

Passaġġ fuq l-ilma speċjali maħsub biex jappoġġa t-trasport ta' passiġġieri, vetturi jew merkanzija oħra tul korp tal-ilma, u li normalment jintuża bħala konnessjoni li tgħaqqad żewġ nodi jew iżjed ta' netwerk tat-trasport ibbażat fuq l-art.

Dan it-tip huwa subtip ta' Waterway.

7.8.1.7.   Użu ta' mezz ta' trasport tul korp tal-ilma (FerryUse)

It-tip ta' trasport li jsir bi qsim b'mezz ta' trasport tul korp tal-ilma.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportProperty.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip FerryUse

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

ferryUse

Valur li jindika t-tip ta' trasport li jsir bi qsim b'mezz ta' trasport tul korp tal-ilma.

FerryUseValue

 

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip FerryUse

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti min-netwerk ta' trasport bl-ilma.

7.8.1.8.   Passaġġ fuq l-Ilma Intern (InlandWaterway)

Passaġġ fuq l-ilma li hu definit f’ilmijiet kontinentali interni.

Dan it-tip huwa subtip ta' Waterway.

7.8.1.9.   Passaġġ fuq l-Ilma Baħar (MarineWaterway)

Passaġġ fuq l-ilma li hu definit f’ilmijiet tal-baħar.

Dan it-tip huwa subtip ta' Waterway.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip MarineWaterway

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

deepWaterRoute

Attribut li jindika jekk il-passaġġ fuq l-ilma marittimu huwiex rotta fl-ilma fond.

Boolean

voidable

7.8.1.10.   Erja tal-Port (PortArea)

Oġġett ġeografiku ta' erja li jintuża biex jirrappreżenta l-limiti fiżiċi tal-faċilitajiet kollha li jikkostitwixxu ż-żona terrestri ta' port tal-baħar jew intern.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportArea.

7.8.1.11.   Nodu tal-Port (PortNode)

Oġġett ġeografiku ta' punt li jintuża biex jirrappreżenta port tal-baħar jew intern b’mod simplifikat, li jinsab bejn wieħed u ieħor max-xatt tal-korp tal-ilma fejn jinsab il-port.

Dan it-tip huwa subtip ta' WaterNode.

7.8.1.12.   Restrizzjoni Għal Vetturi tal-Ilma (RestrictionForWaterVehicles)

Restrizzjoni fuq vetturi fuq element ta' trasport bl-ilma.

Dan it-tip huwa subtip ta' RestrictionForVehicles.

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip RestrictionForWaterVehicles

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti min-netwerk ta' trasport bl-ilma.

7.8.1.13.   Skema ta' Separazzjoni tat-Traffiku (TrafficSeparationScheme)

Skema li għandha l-għan li tnaqqas ir-riskju ta' kolliżjoni f’żoni b'konġestjoni tat-traffiku u/jew li jikkonverġu billi tissepara t-traffiku li jimxi f’direzzjonijiet opposti, jew kważi opposti.

Dan it-tip huwa astratt.

Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip TrafficSeparationScheme

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

component

Komponent ta' skema ta' separazzjoni tat-traffiku.

TrafficSeparationSchemeArea

 

marineWaterRoute

Il-ġabra ta' passaġġi fuq l-ilma baħar assoċjata ma' skema ta' separazzjoni tat-traffiku.

MarineWaterway

 

markerBeacon

Markatur li jifforma parti minn skema ta' separazzjoni tat-traffiku.

Beacon

 

markerBuoy

Markatur li jifforma parti minn skema ta' separazzjoni tat-traffiku.

Buoy

 

7.8.1.14.   Erja ta' Skema ta' Separazzjoni tat-Traffiku (TrafficSeparationSchemeArea)

Oġġett ġeografiku tal-erja li jifforma parti minn skema ta' separazzjoni tat-traffiku.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportArea.

Dan it-tip huwa astratt.

7.8.1.15.   Qsim ta' Skema ta' Separazzjoni tat-Traffiku (TrafficSeparationSchemeCrossing)

Erja definita fejn korsiji tat-traffiku jaqsmu ’l xulxin.

Dan it-tip huwa subtip ta' TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.16.   Korsija ta' Skema ta' Separazzjoni tat-Traffiku (TrafficSeparationSchemeLane)

Erja f’limiti definiti fejn jiġi stabbilit il-fluss tat-traffiku f’direzzjoni waħda.

Dan it-tip huwa subtip ta' TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.17.   Roundabout ta' Skema ta' Separazzjoni tat-Traffiku (TrafficSeparationSchemeRoundabout)

Skema ta' separazzjoni tat-traffiku fejn it-traffiku jimxi f’direzzjoni bil-maqlub madwar punt jew żona speċifikati.

Dan it-tip huwa subtip ta' TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.18.   Separatur ta' Skema ta' Separazzjoni tat-Traffiku (TrafficSeparationSchemeSeparator)

Żona li tissepara l-korsiji fejn bastimenti jkunu qegħdin jipproċedu f’direzzjonijiet opposti jew kważi opposti; jew li tissepara korsiji tat-traffiku deżinjati għal klassijiet partikolari ta' bastimenti li qegħdin jipproċedu fl-istess direzzjoni.

Dan it-tip huwa subtip ta' TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.19.   Sekwenza ta' Links tal-Ilma (WaterLinkSequence)

Oġġett ġeografiku lineari, kompost minn ġabra organizzata ta' links ta' passaġġi fuq l-ilma u/jew links ta' kanali tal-ilma (kif neċessarju), li jirrappreżenta mogħdija kontinwa fin-netwerk tal-ilma mingħajr ebda fergħa.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportLinkSequence.

7.8.1.20.   Nodu tal-Ilma (WaterNode)

Oġġett ġeografiku ta' punt li jintuża biex jirrappreżenta l-konnettività bejn żewġ links differenti ta' passaġġi fuq l-ilma, jew bejn link ta' passaġġ fuq l-ilma u link ta' kanal tal-ilma, fin-netwerk ta' trasport bl-ilma.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportNode.

Dan it-tip huwa astratt.

7.8.1.21.   Direzzjoni tal-Fluss tat-Traffiku fl-Ilma (WaterTrafficFlowDirection)

Jindika d-direzzjoni tal-fluss tat-traffiku tat-trasport fl-ilma fir-rigward tad-direzzjoni tal-vettur tal-link tat-trasport bl-ilma.

Dan it-tip huwa subtip ta' TrafficFlowDirection.

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip WaterTrafficFlowDirection

Din il-proprjetà tista' tiġi assoċjata biss ma' oġġett ġeografiku li hu parti min-netwerk ta' trasport bl-ilma.

7.8.1.22.   Passaġġ fuq l-Ilma (Waterway)

Ġabra ta' sekwenzi ta' links tal-ilma u jew passaġġi fuq l-ilma individwali u/jew links ta' kanali tal-ilma (kif neċessarju) li huma karatterizzati minn identifikatur tematiku wieħed jew iżjed u/jew proprjetà tematika waħda jew iżjed, li jiffurmaw rotta navigabbli fi ħdan korp tal-ilma (oċeani, ibħra, xmajjar, lagi jew kanali).

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportLinkSet.

Dan it-tip huwa astratt.

7.8.1.23.   Link ta' Passaġġ fuq l-Ilma (WaterwayLink)

Oġġett ġeografiku lineari li jiddeskrivi l-ġeometrija jew il-konnettività tan-netwerk ta' trasport bl-ilma bejn żewġ nodi konsekuttivi ta' passaġġi fuq l-ilma jew ta' kanali tal-ilma. Jirrappreżenta taqsima lineari tul korp tal-ilma li tintuża għat-trasport marittimu.

Dan it-tip huwa subtip ta' TransportLink.

7.8.1.24.   Nodu ta' Passaġġi fuq l-Ilma (WaterwayNode)

Oġġett ġeografiku ta' punt li jintuża biex jirrappreżenta l-konnettività bejn żewġ links differenti ta' passaġġi fuq l-ilma, jew bejn link ta' passaġġ fuq l-ilma u link ta' kanal tal-ilma, fin-netwerk ta' trasport bl-ilma.

Dan it-tip huwa subtip ta' WaterNode.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip WaterwayNode

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

formOfWaterwayNode

Deskrizzjoni tal-funzjoni ta' nodu ta' passaġġ fuq l-ilma fin-netwerk ta' trasport bl-ilma.

FormOfWaterwayNodeValue

voidable

7.8.2.   Enumerazzjonijiet

7.8.2.1.   Klassi tas-CEMT (CEMTClassValue)

Klassifikazzjoni ta' passaġġ fuq l-ilma intern skont is-CEMT (il-Konferenza Ewropea tal-Ministri tat-Trasport) ir-Riżoluzzjoni Nru 92/2.

Valuri permessi għall-enumerazzjoni CEMTClassValue

Valur

Definizzjoni

I

Passaġġ fuq l-ilma intern li jappartjeni għall-klassi I-CEMT, iddefinit mill-Konferenza Ewropea tal-Ministri tat-Trasport, ir-Riżoluzzjoni Nru 92/2 - Tabella 1.

II

Passaġġ fuq l-ilma intern li jappartjeni għall-klassi II-CEMT, iddefinit mill-Konferenza Ewropea tal-Ministri tat-Trasport, ir-Riżoluzzjoni Nru 92/2 - Tabella 1.

III

Passaġġ fuq l-ilma intern li jappartjeni għall-klassi III-CEMT, iddefinit mill-Konferenza Ewropea tal-Ministri tat-Trasport, ir-Riżoluzzjoni Nru 92/2 - Tabella 1.

IV

Passaġġ fuq l-ilma intern li jappartjeni għall-klassi IV-CEMT, iddefinit mill-Konferenza Ewropea tal-Ministri tat-Trasport, ir-Riżoluzzjoni Nru 92/2 - Tabella 1.

Va

Passaġġ fuq l-ilma intern li jappartjeni għall-klassi Va-CEMT, iddefinit mill-Konferenza Ewropea tal-Ministri tat-Trasport, ir-Riżoluzzjoni Nru 92/2 - Tabella 1.

Vb

Passaġġ fuq l-ilma intern li jappartjeni għall-klassi Vb-CEMT, iddefinit mill-Konferenza Ewropea tal-Ministri tat-Trasport, ir-Riżoluzzjoni Nru 92/2 - Tabella 1.

VIa

Passaġġ fuq l-ilma intern li jappartjeni għall-klassi VIa-CEMT, iddefinit mill-Konferenza Ewropea tal-Ministri tat-Trasport, ir-Riżoluzzjoni Nru 92/2 - Tabella 1.

VIb

Passaġġ fuq l-ilma intern li jappartjeni għall-klassi VIb-CEMT, iddefinit mill-Konferenza Ewropea tal-Ministri tat-Trasport, ir-Riżoluzzjoni Nru 92/2 - Tabella 1.

VIc

Passaġġ fuq l-ilma intern li jappartjeni għall-klassi VIc-CEMT, iddefinit mill-Konferenza Ewropea tal-Ministri tat-Trasport, ir-Riżoluzzjoni Nru 92/2 - Tabella 1.

VII

Passaġġ fuq l-ilma intern li jappartjeni għall-klassi VII-CEMT, iddefinit mill-Konferenza Ewropea tal-Ministri tat-Trasport, ir-Riżoluzzjoni Nru 92/2 - Tabella 1.

7.8.3.   Listi ta' Kodiċijiet

7.8.3.1.   Użu tal-Laneċ (FerryUseValue)

It-tipi ta' trasport li jitwettaq minn lanċa.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.8.3.2.   Nodu tal-Forma tal-Passaġġ fuq l-Ilma (FormOfWaterwayNodeValue)

Il-funzjoni ta' Nodu ta' Passaġġ fuq l-Ilma fin-netwerk ta' trasport bl-ilma.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

7.9.   Rekwiżiti Speċifiċi għal Tema

7.9.1.   Il-konsistenza bejn settijiet ta' dejta ġeografika

1.

Nodi u rappreżentazzjonijiet ta' linji tan-nofs ta' Netwerks tat-Trasport dejjem għandhom ikunu jinsabu fil-limitu tar-rappreżentazzjoni tal-erja tal-istess oġġett.

2.

Il-konnettività bejn Netwerks tat-Trasport tul limiti statali u – meta applikabbli – ukoll tul limiti reġjonali (u settijiet tad-dejta) fi ħdan Stati Membri għandhom ikunu stabbiliti u miżmuma mill-awtoritajiet rispettivi, bl-użu tal-mekkaniżmi ta' konnettività transkonfinali pprovduti mit-tip NetworkConnection

7.9.2.   L-immudellar ta' referenzi tal-oġġett

1.

Meta tintuża referenza lineari f’dejta tan-Netwerks tat-Trasport, il-pożizzjoni tal-proprjetajiet referenzjati fuq links u sekwenzi ta' links għandha tiġi espressa bħala distanzi mkejla tul il-ġeometrija pprovduta tal-oġġett(i) tal-link bażi.

2.

Konnessjoni intermodali għandha dejjem tirreferi għal żewġ elementi li jappartjenu għal netwerks differenti.

7.9.3.   Rappreżentazzjoni ġeometrika

1.

It-truf ta' links tat-trasport għandhom ikunu konnessi kull meta teżisti intersezzjoni bejn il-fenomeni tad-dinja reali li jirrappreżentaw. Ma għandha tinħoloq l-ebda konnessjoni f’elementi tan-netwerk inkroċjati meta ma jkunx possibbli li tgħaddi minn element wieħed għall-ieħor.

2.

F’sett tad-dejta ta' Netwerks tat-Trasport li fih in-nodi, dawn in-nodi għandhom ikunu preżenti biss fejn Links tat-Trasport jingħaqdu jew jintemmu.

7.9.4.   L-immudellar ta' referenzi tal-oġġett

In-netwerks għat-trasport bl-ilma għandhom jerġgħu jużaw, meta din tkun teżisti u jkun prattiku, il-ġeometrija tal-linja tan-nofs tan-netwerk tal-ilma fit-Tema tal-Idrografija. Għaldaqstant, ir-referenzjar tal-oġġetti għandu jintuża biex isir il-link bejn il-fluss ta' trasport bl-ilma mal-ġeometrija eżistenti tan-netwerk tal-ilma fit-Tema tal-Idrografija.

7.9.5.   Linji Tan-nofs

Il-linji tan-nofs ta' oġġetti tat-Triq u Ferrovjarji għandhom jaqgħu fil-limiti tal-oġġett fiżiku fid-dinja reali li jirrappreżentaw jekk il-Link ikun indikat bħala mhux “fictitious”.

7.9.6.   L-iżgurar tal-Konnettività tan-Netwerk

1.

Kull meta teżisti konnessjoni f’netwerk tat-trasport, it-truf tal-links kollha konnessi u n-nodu mhux obbligatorju li jieħdu sehem f’din il-konnessjoni għandhom ikunu pożizzjonati f’distanza li tkun iżgħar mit-tolleranza tal-konnettività minn xulxin.

2.

Truf tal-links u nodi li mhumiex konnessi għandhom dejjem jiġu separati b’distanza li tkun ikbar mit-tolleranza tal-konnettività.

3.

F’settijiet tad-dejta fejn ikun hemm preżenti kemm links tat-trasport kif ukoll nodi, il-pożizzjoni relattiva ta' nodi u truf tal-links fir-rigward tat-tolleranza tal-konnettività speċifikata għandhom jikkorrispondu mal-assoċjazzjonijiet li jeżistu bejniethom fis-sett tad-dejta.

7.10.   Saffi

Saffi għat-tema ta' dejta ġeografika Netwerks tat-Trasport

Tip ta' Saff

Titlu tas-Saff

Tip(i) ta' oġġett(i) ġeografiku/ġeografiċi

TN.CommonTransportElements.TransportNode

Nodu tat-Trasport Ġeneriku

TransportNode

TN.CommonTransportElements.TransportLink

Link tat-Trasport Ġeneriku

TransportLink

TN.CommonTransportElements.TransportArea

Erja tat-Trasport Ġenerika

TransportArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadLink

Link tat-Toroq

RoadLink

TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea

Erja tat-Traffiku tal-Vetturi

VehicleTrafficArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea

Erja ta' Servizz fit-Triq

RoadServiceArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadArea

Erja tat-Triq

RoadArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayLink

Link Ferrovjarju

RailwayLink

TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea

Erja ta' Stazzjon Ferrovjarja

RailwayStationArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea

Erja ta' Depost Ferrovjarju

RailwayYardArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayArea

Erja Ferrovjarja

RailwayArea

TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink

Link ta' Passaġġi fuq l-Ilma

WaterwayLink

TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea

Erja tal-Kanali Navigabbli

FairwayArea

TN.WaterTransportNetwork.PortArea

Erja tal-Port

PortArea

TN.AirTransportNetwork.AirLink

Link tal-Ajru

AirLink

TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea

Erja ta' Ajrudrom

AerodromeArea

TN.AirTransportNetwork.RunwayArea

Erja tar-Runway

RunwayArea

TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea

Żona ta' Spazju tal-Ajru

AirspaceArea

TN.AirTransportNetwork.ApronArea

Erja tar-Rampa

ApronArea

TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea

Erja tat-Taxiway

TaxiwayArea

TN.CableTransportNetwork.CablewayLink

Link ta' Rotta b'Kablaġġ

CablewayLink

8.   IDROGRAFIJA

8.1.   Definizzjonijiet

Minbarra d-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

“akwifer” tfisser saff jew saffi taħt is-superfiċje ta' blat jew strata ġeoloġiċi oħra ta' porożità u permeabbiltà suffiċjenti biex jippermettu jew fluss sinifikanti ta' ilma ta' taħt l-art jew l-astrazzjoni ta' kwantitajiet sinifikanti ta' ilma ta' taħt l-art,

“ilma ta' taħt l-art” tfisser l-ilma kollu li jinsab taħt is-superfiċje tal-art fiż-żona ta' saturazzjoni u f’kuntatt dirett mal-art jew mal-ħamrija ta' taħt l-art,

“sottobaċir” tfisser erja ta' art li minnha l-iskol kollu tal-wiċċ jgħaddi minn serje ta' nixxigħat, xmajjar u, possibbilment, lagi għal punt partikolari fi kanal tal-ilma,

8.2.   L-istruttura tat-Tema ta' Dejta Ġeografika Idrografija

It-tipi speċifikati għat-tema ta' dejta ġeografika Idrografija huma strutturati fil-pakketti li ġejjin:

Bażi – Idro

Netwerk – Idro

Ilmijiet Fiżiċi - Idro.

Rappurtar - Idro.

8.3.   Bażi – Idro

8.3.1.   Tipi ta' Oġġetti Ġeografiċi

It-tipi ta' oġġetti ġeografiċi li ġejjin għandhom jintużaw għall-iskambju u l-klassifikazzjoni ta' oġġetti ġeografiċi relatati għal Bażi - Idro:

Oġġett Idro

8.3.1.1.   Oġġett Idro (HydroObject)

Bażi ta' identità għal oġġetti idrografiċi (inkużi dawk magħmula mill-bniedem) fid-dinja reali.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip HydroObject

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

geographicalName

Isem ġeografiku li jintuża biex jidentifika oġġett idrografiku fid-dinja reali. Jipprovdi “spjega” biex jiġu assoċjati impliċitament rappreżentazzjonijiet differenti tal-oġġett.

GeographicalName

voidable

hydroId

Identifikatur li jintuża biex jidentifika oġġett idrografiku fid-dinja reali. Jipprovdi “spjega” biex jiġu assoċjati impliċitament rappreżentazzjonijiet differenti tal-oġġett.

HydroIdentifier

 


Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip HydroObject

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

relatedHydroObject

Oġġett idrografiku relatat li jirrappreżenta l-istess entità tad-dinja reali.

HydroObject

voidable

8.3.2.   Tipi ta' Dejta

8.3.2.1.   Identifikatur Idro (HydroIdentifier)

Identifikatur tematiku idrografiku.

Attributi tad-dejta tat-tip HydroIdentifier

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

classificationScheme

Deskrizzjoni tal-iskema ta' identifikazzjoni (Nazzjonali, Ewropea, eċċ.) li tkun qiegħda tintuża.

CharacterString

 

localId

Identifikatur lokali assenjat minn xi awtorità.

CharacterString

 

namespace

Indikatur tal-ambitu għall-identifikatur lokali.

CharacterString

 

8.4.   Netwerk – Idro

8.4.1.   Tipi ta' Oġġetti Ġeografiċi

It-tipi ta' oġġetti ġeografiċi li ġejjin għandhom jintużaw għall-iskambju u l-klassifikazzjoni ta' oġġetti ġeografiċi relatati man-Netwerk - Idro:

Nodu Idro

Link ta' Kanali tal-Ilma

Sekwenza ta' Links ta' Kanali tal-Ilma

Qsim Separat ta' Kanali tal-Ilma

8.4.1.1.   Nodu Idro (HydroNode)

Nodu fi ħdan netwerk idrografiku.

Dan it-tip huwa subtip ta' Node.

Dan it-tip huwa subtip ta' HydroObject.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip HydroNode

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

hydroNodeCategory

In-Natura tan-nodu idro

HydroNodeCategoryValue

voidable

8.4.1.2.   Link ta' Kanal tal-Ilma (WatercourseLink)

Segment ta' kanal tal-ilma fi ħdan netwerk idrografiku.

Dan it-tip huwa subtip ta' Link.

Dan it-tip huwa subtip ta' HydroObject.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip WatercourseLink

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

flowDirection

Id-direzzjoni tal-kanal tal-ilma fis-segment relattiva għad-diġitizzazzjoni tal-ġeometrija tas-segment.

LinkDirectionValue

voidable

length

It-tul ta' segment tan-netwerk.

Length

voidable

8.4.1.3.   Sekwenza ta' Links ta' Kanali tal-Ilma (WatercourseLinkSequence)

Sekwenza ta' links ta' kanali tal-ilma li jirrappreżentaw mogħdija mingħajr fergħat tul netwerk idrografiku.

Dan it-tip huwa subtip ta' LinkSequence.

Dan it-tip huwa subtip ta' HydroObject.

8.4.1.4.   Qsim Separat ta' Kanali tal-Ilma (WatercourseSeparatedCrossing)

Element fin-netwerk idrografiku użat biex jindika qsim mingħajr interazzjonijiet ta' links ta' kanali tal-ilma separati skont il-livell.

Dan it-tip huwa subtip ta' GradeSeparatedCrossing.

Dan it-tip huwa subtip ta' HydroObject.

8.4.2.   Listi ta' Kodiċijiet

8.4.2.1.   Kategorija Nodu Idro (HydroNodeCategoryValue)

Tiddefinixxi kategoriji għal tipi differenti ta' nodi ta' netwerk idrografiku.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

8.5.   Ilmijiet Fiżiċi – Idro

8.5.1.   Tipi ta' Oġġetti Ġeografiċi

It-tipi ta' oġġetti ġeografiċi li ġejjin għandhom jintużaw għall-iskambju u l-klassifikazzjoni ta' oġġetti ġeografiċi relatati mal-Ilmijiet Fiżiċi - Idro:

Qsim

Diga jew Ilqugħ

Baċir tal-Iskular

Imbankment

Kaskati

Punt tax-Xmajjar

Baxxfond

Punt ta' Interess Idro

Impjant tal-Enerġija Idro

Art Mgħarrqa

Limitu bejn l-Art u l-Ilma

Xatba

Oġġett Magħmul mill-Bniedem

Reġjun tal-Oċean

Pajp

Stazzjon tal-Ippumpjar

Rapidi

Baċir tax-Xmara

Shore

Bini mal-Linja tal-Kosta

Sieqja

Ilma Qiegħed

Ilma tas-Superfiċje

Kanal tal-ilma

Art Mistagħdra

8.5.1.1.   Qsim (Crossing)

Oġġett magħmul mill-bniedem li jippermetti l-passaġġ tal-ilma fuq jew taħt ostakolu.

Dan it-tip huwa subtip ta' ManMadeObject.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip Crossing

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

type

It-tip ta' qsim fiżiku.

CrossingTypeValue

voidable

8.5.1.2.   Diga jew Ilqugħ (DamOrWeir)

Barriera permanenti tul kanal tal-ilma li tintuża biex iżżomm l-ilma jew biex tikkontrolla l-fluss tiegħu.

Dan it-tip huwa subtip ta' ManMadeObject.

8.5.1.3.   Baċir tal-Iskular (DrainageBasin)

Żona li jkollha żbokk komuni għal dak l-ilma li jibqa' fis-superfiċje.

Dan it-tip huwa subtip ta' HydroObject.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip DrainageBasin

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

area

Id-daqs taż-żona tal-baċir tal-iskular.

Area

voidable

basinOrder

Numru (jew kodiċi) li jesprimi l-grad ta' tifrigħ/tqassim f’sistema ta' baċiri tal-iskular.

HydroOrderCode

voidable

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

geometry

Il-ġeometrija tal-baċir tal-iskular, bħala superfiċje.

GM_Surface

 

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

origin

L-oriġini tal-baċir tal-iskular.

OriginValue

voidable

Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip DrainageBasin

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

outlet

L-iżbokk(i) tal-ilma tas-superfiċje f’baċir tal-iskular.

SurfaceWater

voidable

containsBasin

Subbaċir iżgħar li jkun jinsab fi ħdan baċir ikbar.

DrainageBasin

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip DrainageBasin

Baċir tax-xmara ma jistax ikun jinsab fi ħdan baċir ieħor.

8.5.1.4.   Imbankment (Embankment)

Borġ għoli u twil ta' ħamrija jew materjal ieħor, magħmul mill-bniedem.

Dan it-tip huwa subtip ta' ManMadeObject.

Dan it-tip huwa tip kandidat li għandu jiġi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Żoni ta' riskju naturali fl-Anness III għad-Direttiva 2007/2/KE.

8.5.1.5.   Kaskati (Falls)

Parti minn kanal tal-ilma li tinżel b’mod vertikali meta taqa’ mill-għoli.

Dan it-tip huwa subtip ta' FluvialPoint.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip Falls

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

height

Id-distanza mkejla mill-punt l-iżjed baxx tal-bażi fil-livell tal-art jew tal-ilma (in-naħa għan-niżla/in-naħa fid-direzzjoni tax-xmara) sal-ogħla punt tal-oġġett ġeografiku.

Length

voidable

8.5.1.6.   Punt tax-Xmajjar (FluvialPoint)

Punt idro ta' interess li jaffettwa l-fluss ta' kanal tal-ilma.

Dan it-tip huwa subtip ta' HydroPointOfInterest.

Dan it-tip huwa astratt.

8.5.1.7.   Baxxfond (Ford)

Parti baxxa ta' kanal tal-ilma li tintuża bħala qsim.

Dan it-tip huwa subtip ta' ManMadeObject.

8.5.1.8.   Punt ta' Interess Idro (HydroPointOfInterest)

Post naturali fejn l-ilma jidher, jgħib jew jibdel il-fluss tiegħu.

Dan it-tip huwa subtip ta' HydroObject.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip HydroPointOfInterest

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

geometry

Il-ġeometrija tal-punt idro ta' interess, bħala punt, kurva jew superfiċje.

GM_Primitive

voidable

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

levelOfDetail

Ir-riżoluzzjoni, espressa bħala l-invers ta' skala indikattiva jew distanza mill-art.

MD_Resolution

 

8.5.1.9.   Impjant tal-Enerġija Idro (HydroPowerPlant)

Faċilità għall-ġenerazzjoni tal-enerġija mill-moviment tal-ilma.

Dan it-tip huwa subtip ta' ManMadeObject.

Dan it-tip huwa tip kandidat li għandu jiġi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Riżorsi tal-enerġija fl-Anness III għad-Direttiva 2007/2/KE.

8.5.1.10.   Art Mgħarrqa (InundatedLand)

Medda kbira ta' art perjodikament koperta bl-ilma tal-għargħar, bl-esklużjoni tal-ilmijiet tal-marea.

Dan it-tip huwa subtip ta' HydroObject.

Dan it-tip huwa tip kandidat li għandu jiġi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Żoni ta' riskju naturali fl-Anness III għad-Direttiva 2007/2/KE.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip InundatedLand

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

geometry

Il-ġeometrija tal-art mgħarrqa, bħala superfiċje.

GM_Surface

 

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

inundationReturnPeriod

Il-perjodu medju (fi snin) bejn l-okkorrenzi ta' avveniment ta' tgħarriq.

Number

voidable

inundationType

It-tip ta' art soġġetta għal tgħarriq abbażi tal-kawża tat-tgħarriq tagħha.

InundationValue

voidable

8.5.1.11.   Limitu bejn l-Art u l-Ilma (LandWaterBoundary)

Il-linja fejn massa tal-art tkun f’kuntatt ma' korp tal-ilma.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip LandWaterBoundary

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

geometry

Il-ġeometrija tal-limitu bejn l-art u l-ilma, bħala kurva.

GM_Curve

 

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

origin

L-oriġini tal-limitu bejn l-art u l-ilma.

OriginValue

voidable

waterLevelCategory

Il-livell tal-ilma li jiddefinixxi l-limitu bejn l-art u l-ilma.

WaterLevelValue

voidable

8.5.1.12.   Xatba (Lock)

Żona magħluqa b’par jew b'serje ta' xtabi li jintużaw biex jgħollu jew ibaxxu bastimenti hekk kif jgħaddu minn livell tal-ilma għall-ieħor.

Dan it-tip huwa subtip ta' ManMadeObject.

8.5.1.13.   Oġġett Magħmul mill-Bniedem (ManMadeObject)

Oġġett artifiċjali li jkun jinsab ġewwa korp tal-ilma u jkollu waħda mit-tipi ta' funzjonijiet li ġejjin: - Iżomm l-ilma; - Jirregola l-kwantità tal-ilma; - Ibiddel il-fluss tal-ilma; - Iħalli kanali tal-ilma jaqsmu ’l xulxin.

Dan it-tip huwa subtip ta' HydroObject.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip ManMadeObject

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

condition

L-istat tal-ippjanar, tal-bini, tat-tiswija, u/jew tal-manutenzjoni tal-istrutturi u/jew tat-tagħmir li jinkludi faċilità u/jew li jkun jinsab f’sit, b'mod kumplessiv.

ConditionOfFacilityValue

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

geometry

Il-ġeometrija tal-oġġett magħmul mill-bniedem, bħala punt, kurva jew superfiċje.

GM_Primitive

voidable

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

levelOfDetail

Ir-riżoluzzjoni, espressa bħala l-invers ta' skala indikattiva jew distanza mill-art.

MD_Resolution

 

8.5.1.14.   Reġjun tal-Oċean (OceanRegion)

Wieħed mit-tliet l-ikbar reġjuni tal-oċean dinji, kull wieħed b’subżoni u żoni marġinali assoċjati u soġġett għal sistema ta' fluss indipendenti.

Dan it-tip huwa subtip ta' HydroObject.

Dan it-tip huwa tip kandidat li għandu jigi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Reġjuni tal-baħar fl-Anness III għad-Direttiva 2007/2/KE.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip OceanRegion

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

geometry

Il-ġeometrija tar-reġjun tal-oċean, bħala superfiċje.

GM_Surface

voidable

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 


Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip OceanRegion

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

foreshore

Il-parti tal-plajja jew tax-xtajta li tinsab bejn il-marka tal-ilma baxxa u l-ogħla limitu tal-azzjoni normali tal-mewġ.

Shore

voidable

8.5.1.15.   Pajp (Pipe)

Tubu għat-trasport ta' solidi, likwidi jew gassijiet.

Dan it-tip huwa subtip ta' ManMadeObject.

Dan it-tip huwa tip ta' kandidat li għandu jiġi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Utilità u servizzi tal-gvern fl-Anness III għad-Direttiva 2007/2/KE.

8.5.1.16.   Stazzjon tal-Ippumpjar (PumpingStation)

Faċilità għaċ-ċaqliq ta' solidi, likwidi jew gassijiet permezz ta' pressjoni jew ġbid tal-arja.

Dan it-tip huwa subtip ta' ManMadeObject.

Dan it-tip huwa tip ta' kandidat li għandu jiġi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Utilità u servizzi tal-gvern fl-Anness III għad-Direttiva 2007/2/KE.

8.5.1.17.   Rapidi (Rapids)

Porzjonijiet ta' nixxiegħa b’kurrent aċċellerat fejn tinżel malajr iżda mingħajr kisra fix-xaqliba tal-qiegħ suffiċjenti biex tifforma kaskata.

Dan it-tip huwa subtip ta' FluvialPoint.

8.5.1.18.   Baċir tax-Xmara (RiverBasin)

Iż-żona ta' art li minnha l-iskol kollu tal-wiċċ jgħaddi minn sekwenza ta' nixxigħat, xmajjar u, possibbilment, lagi għal punt partikolari fil-baħar f’ħalq xmara waħda, estwarju jew delta.

Dan it-tip huwa subtip ta' DrainageBasin.

8.5.1.19.   Plajja (Shore)

Il-medda dejqa tal-art f’kuntatt immedjat ma' kwalunkwe korp tal-ilma inkluża ż-żona bejn linji tal-ilma għoljin u baxxi.

Dan it-tip huwa subtip ta' HydroObject.

Dan it-tip huwa tip kandidat li għandu jiġi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Kopertura tal-art fl-Anness II għad-Direttiva 2007/2/KE.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip Shore

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

composition

It-tip(i) primarju/i ta' materjal li minnu jkun magħmul oġġett ġeografiku, bl-esklużjoni tas-superfiċje.

ShoreTypeValue

voidable

delineationKnown

Indikazzjoni li d-delineazzjoni (pereżempju: limiti u informazzjoni) ta' oġġett ġeografiku hija magħrufa.

Boolean

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

geometry

Il-ġeometrija tal-plajja, bħala superfiċje.

GM_Surface

 

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

8.5.1.20.   Bini mal-Linja tal-Kosta (ShorelineConstruction)

Struttura artifiċjali annessa ma' art fil-limiti ta' korp ta' ilma u fissa fil-pożizzjoni tagħha.

Dan it-tip huwa subtip ta' ManMadeObject.

8.5.1.21.   Sieqja (Sluice)

Gifun miftuħ, inklinat mgħammar b’xatba biex jirregola l-fluss tal-ilma.

Dan it-tip huwa subtip ta' ManMadeObject.

8.5.1.22.   Ilma Qiegħed (StandingWater)

Korp tal-ilma li jkun imdawwar kollu bl-art.

Dan it-tip huwa subtip ta' SurfaceWater.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip StandingWater

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

elevation

L-elevazzjoni ’l fuq mil-livell medju tal-baħar.

Length

voidable

meanDepth

Il-fond medju tal-korp tal-ilma.

Length

voidable

surfaceArea

L-erja tas-superfiċje tal-korp tal-ilma.

Area

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip StandingWater

Il-ġeometrija tal-ilma qiegħed tista' tkun superfiċje jew punt

8.5.1.23.   Ilma tas-Superfiċje (SurfaceWater)

Kwalunkwe korp magħruf ta' passaġġ fuq l-ilma intern.

Dan it-tip huwa subtip ta' HydroObject.

Dan it-tip huwa astratt.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip SurfaceWater

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

geometry

Il-ġeometrija tal-ilma tas-superfiċje: - jew kurva jew superfiċje għal kanal tal-ilma; - jew punt jew superfiċje għal ilma qiegħed.

GM_Primitive

 

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

levelOfDetail

Ir-riżoluzzjoni, espressa bħala l-invers ta' skala indikattiva jew distanza mill-art.

MD_Resolution

 

localType

Jipprovdi isem “lokali” għat-tip ta' ilma tas-superfiċje.

LocalisedCharacterString

voidable

origin

L-oriġini tal-ilma tas-superfiċje.

OriginValue

voidable

persistence

Il-grad ta' persistenza tal-ilma.

HydrologicalPersistenceValue

voidable

tidal

Jidentifika jekk l-ilma tas-superfiċje huwiex affettwat mill-ilma tal-marea.

Boolean

voidable


Rwoli ta' assoċjazzjoni tal-oġġett ġeografiku tat-tip SurfaceWater

Rwol ta' assoċjazzjoni

Definizzjoni

Tip

Voidability

bank

Ix-xatt/xtut assoċjat(i) ma' ilma tas-superfiċje.

Shore

voidable

drainsBasin

Il-baċir(i) skulat(i) minn ilma tas-superfiċje.

DrainageBasin

voidable

neighbour

Assoċjazzjoni għal istanza oħra tal-istess ilma tas-superfiċje tad-dinja reali f’sett tad-dejta ieħor.

SurfaceWater

voidable

8.5.1.24.   Kanal tal-ilma (Watercourse)

Kanal tal-ilma jew nixxiegħa ġieri naturali jew magħmul/a mill-bniedem.

Dan it-tip huwa subtip ta' SurfaceWater.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip Watercourse

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

condition

L-istat tal-ippjanar, tal-bini, tat-tiswija, u/jew tal-manutenzjoni ta' kanal tal-ilma.

ConditionOfFacilityValue

voidable

delineationKnown

Indikazzjoni li d-delineazzjoni (pereżempju: limiti u informazzjoni) ta' oġġett ġeografiku hija magħrufa.

Boolean

voidable

length

It-tul tal-kanal tal-ilma.

Length

voidable

level

Il-pożizzjoni vertikali tal-kanal tal-ilma relattiv għall-art.

VerticalPositionValue

voidable

streamOrder

Numru (jew kodiċi) li jesprimi l-grad ta' tifrigħ f’sistema ta' nixxigħat.

HydroOrderCode

voidable

width

Il-wisa’ ta' kanal tal-ilma (bħala firxa) tul tulu.

WidthRange

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip Watercourse

Il-ġeometrija ta' kanal tal-ilma tista' tkun kurva jew superfiċje

Attribut ta' kundizzjoni jista' jiġi speċifikat biss għal kanal tal-ilma magħmul mill-bniedem.

8.5.1.25.   Art Mistagħdra (Wetland)

Żona bi skulatura fqira jew perjodikament mgħarrqa fejn il-ħamrija hija saturata bl-ilma, u l-veġetazzjoni hija sostnuta.

Dan it-tip huwa subtip ta' HydroObject.

Dan it-tip huwa tip kandidat li għandu jiġi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Kopertura tal-art fl-Anness II għad-Direttiva 2007/2/KE.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip Wetland

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

geometry

Il-ġeometrija tal-art mistagħdra, bħala superfiċje.

GM_Surface

 

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

localType

Jipprovdi isem “lokali” għat-tip ta' art mistagħdra.

LocalisedCharacterString

voidable

tidal

Jidentifika jekk l-art mistagħdra hijiex affettwata mill-ilma tal-marea.

Boolean

voidable

8.5.2.   Tipi ta' Dejta

8.5.2.1.   Kodiċi tal-Ordni Idro (HydroOrderCode)

“Kodiċi tal-ordni” b’tifsira idroloġika biex jiġu organizzati ġerarkiji ta' kanali tal-ilma u baċiri tal-iskular.

Attributi tad-dejta tat-tip HydroOrderCode

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

order

Numru (jew kodiċi) li jesprimi l-grad ta' fergħat jew tqassim f’nixxiegħa jew f’sistema ta' baċiri tal-iskular.

CharacterString

 

orderScheme

Deskrizzjoni tal-kunċett għal ordni.

CharacterString

 

scope

Indikatur tal-ambitu jew tal-oriġini għal kodiċi ta' ordni (inkluż huwiex nazzjonali, supranazzjonali jew Ewropew).

CharacterString

 

8.5.2.2.   Il-Firxa tal-Wisa’ (WidthRange)

Il-firxa tal-wisa’ orizzontali ta' kanal tal-ilma tul tulu.

Attributi tad-dejta tat-tip WidthRange

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

lower

Il-limitu inferjuri tal-wisa’.

Length

 

upper

Il-limitu superjuri tal-wisa’.

Length

 

8.5.3.   Enumerazzjonijiet

8.5.3.1.   Oriġini (OriginValue)

Tip ta' enumerazzjoni li tispeċifika sett ta' kategoriji idrografiċi ta' “oriġini” (naturali, magħmula mill-bniedem) għal diversi oġġetti idrografiċi.

Valuri permessi għall-enumerazzjoni OriginValue

Valur

Definizzjoni

natural

Indikazzjoni li oġġett ġeografiku huwa naturali.

manMade

Indikazzjoni li oġġett ġeografiku huwa magħmul mill-bniedem.

8.5.4.   Listi ta' Kodiċijiet

8.5.4.1.   Tip ta' Qsim (CrossingTypeValue)

Tipi fiżiċi ta' qsim f’kanali tal-ilma, magħmula mill-bniedem.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

8.5.4.2.   Persistenza Idroloġika (HydrologicalPersistenceValue)

Kategoriji ta' persistenza idroloġika ta' korp tal-ilma.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

8.5.4.3.   Tagħriq (InundationValue)

It-tip ta' art soġġetta għal tagħriq.

Dan it-tip huwa tip kandidat li għandu jiġi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Żoni ta' riskju naturali fl-Anness III għad-Direttiva 2007/2/KE.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

8.5.4.4.   Tip ta' Plajja (ShoreTypeValue)

Kategoriji ta' kompożizzjoni ta' żoni ta' plajja.

Dan it-tip huwa tip kandidat li għandu jiġi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Kopertura tal-art fl-Anness II għad-Direttiva 2007/2/KE.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

8.5.4.5.   Livell tal-Ilma (WaterLevelValue)

Id-datum tal-ilma tal-marea / il-livell tal-ilma li jipprovdi referenza għall-qigħan u l-altitudnijiet.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

8.6.   Rappurtar – Idro

8.6.1.   Tipi ta' Oġġetti Ġeografiċi

It-tipi ta' oġġetti ġeografiċi li ġejjin għandhom jintużaw għall-iskambju u l-klassifikazzjoni ta' oġġetti ġeografiċi relatati ma' Rappurtar – Idro:

Ilma tal-Kosta WFD

Korp ta' Ilma ta' taħt l-Art WFD

Lag WFD

Xmara WFD

Xmara jew Lag WFD

Korp tal-Ilma tas-Superfiċje WFD

Ilma Tranżizzjonali WFD

Korp tal-Ilma WFD

8.6.1.1.   Ilma tal-Kosta WFD (WFDCoastalWater)

Ilma tas-superfiċje fuq in-naħa li tħares lejn l-art, fejn kull punt huwa f’distanza ta' mil nawtiku fuq in-naħa li tħares lejn il-baħar mill-eqreb punt tal-linja bażi li minnha titkejjel il-wisa’ ta' ilmijiet territorjali, b’estensjoni fejn xieraq sal-limitu estern ta' ilmijiet tranżizzjonali.

Dan it-tip huwa subtip ta' WFDSurfaceWaterBody.

Dan it-tip huwa tip kandidat li għandu jiġi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Ġestjoni/restrizzjoni/regolazzjoni ta' żoni u unitajiet ta' rappurtar fl-Anness III għad-Direttiva 2007/2/KE.

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip WFDCoastalWater

Il-ġeometrija tal-ilma kostali għandha tkun superfiċje

8.6.1.2.   Korp tal-Ilma ta' taħt l-Art WFD (WFDGroundWaterBody)

Volum distint ta' ilma ta' taħt l-art f’akwifer jew f’akwifers.

Dan it-tip huwa subtip ta' WFDWaterBody.

Dan it-tip huwa tip kandidat li għandu jiġi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Ġestjoni/restrizzjoni/regolazzjoni ta' żoni u unitajiet ta' rappurtar fl-Anness III għad-Direttiva 2007/2/KE.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip WFDGroundWaterBody

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

geometry

Il-ġeometrija tal-korp tal-ilma ta' taħt l-art WFD.

GM_Primitive

voidable

8.6.1.3.   Lag WFD (WFDLake)

Korp ta' ilma qiegħed tas-superfiċje intern.

Dan it-tip huwa subtip ta' WFDRiverOrLake.

Dan it-tip huwa tip kandidat li għandu jiġi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Ġestjoni/restrizzjoni/regolazzjoni ta' żoni u unitajiet ta' rappurtar fl-Anness III għad-Direttiva 2007/2/KE.

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip WFDLake

Il-ġeometrija tal-lag għandha tkun superfiċje

8.6.1.4.   Xmara WFD (WFDRiver)

Korp ta' ilma intern li fil-parti l-kbira jiġri fuq is-superfiċje tal-art iżda li jista' f’xi partijiet tul triqtu jiġri wkoll taħt l-art.

Dan it-tip huwa subtip ta' WFDRiverOrLake.

Dan it-tip huwa tip kandidat li għandu jiġi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Ġestjoni/restrizzjoni/regolazzjoni ta' żoni u unitajiet ta' rappurtar fl-Anness III għad-Direttiva 2007/2/KE.

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip WFDRiver

Il-ġeometrija ta' xmara għandha tkun kurva

Attributi prinċipali u kbar ma jistgħux jiġu speċifikati għall-kanali

8.6.1.5.   Xmara jew Lag WFD (WFDRiverOrLake)

Klassi astratta li jkun fiha attributi komuni għal xmara jew lag WFD.

Dan it-tip huwa subtip ta' WFDSurfaceWaterBody.

Dan it-tip huwa astratt.

Dan it-tip huwa tip kandidat li għandu jiġi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Ġestjoni/restrizzjoni/regolazzjoni ta' żoni u unitajiet ta' rappurtar fl-Anness III għad-Direttiva 2007/2/KE.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip WFDRiverOrLake

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

large

Erja mnejn jaqa' l-ilma ġo xmara > 50 000 km2; jew xmajjar u tributarji ewlenin li għandhom erja mnejn jaqa' l-ilma ġo xmara bejn 5 000 km2 u 50 000 km2. Lagi li għandhom erja tas-superfiċje > 500 km2.

Boolean

voidable

main

Xmajjar li għandhom erja mnejn jaqa' l-ilma ġo xmara > 500 km2. Lagi li għandhom erja tas-superfiċje > 10 km2.

Boolean

voidable

8.6.1.6.   Korp tal-Ilma tas-Superfiċje WFD (WFDSurfaceWaterBody)

Element diskret u sinifikanti ta' ilma tas-superfiċje.

Dan it-tip huwa subtip ta' WFDWaterBody.

Dan it-tip huwa astratt.

Dan it-tip huwa tip kandidat li għandu jiġi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Ġestjoni/restrizzjoni/regolazzjoni ta' żoni u unitajiet ta' rappurtar fl-Anness III għad-Direttiva 2007/2/KE.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip WFDSurfaceWaterBody

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

artificial

“Korp tal-ilma artifiċjali” jfisser korp tal-ilma tas-superfiċje maħluq mill-attività tal-bniedem.

Boolean

 

geometry

Il-ġeometrija tal-korp tal-ilma tas-superfiċje WFD: - superfiċje għal ilma kostali WFD; - superfiċje għal ilma tranżizzjonali WFD; - kurva għal xmara WFD; - superfiċje għal lag WFD.

GM_Primitive

 

heavilyModified

“Korp tal-ilma modifikat ħafna” jfisser korp tal-ilma tas-superfiċje li b’riżultat ta' alterazzjonijiet fiżiċi mill-attività tal-bniedem jinbidel b’mod sostanzjali fin-natura, kif deżinjat mill-Istat Membru skont id-dispożizzjonijiet tal-Anness II WFD.

Boolean

 

representativePoint

Il-punt rappreżentattiv tal-korp tal-ilma WFD.

GM_Point

voidable

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip WFDSurfaceWaterBody

L-attribut heavilyModified huwa permess biss jekk ma jkunx artifiċjali

8.6.1.7.   Ilma Tranżizzjonail WFD (WFDTransitionalWater)

Korpi tal-ilma tas-superfiċje fil-viċinanza ta' ħluq tax-xmajjar li jkollhom natura parzjalment salina b'riżultat tal-prossimità tagħhom għal ilmijiet kostali iżda li huma sostanzjalment influwenzati minn flussi ta' ilma ħelu.

Dan it-tip huwa subtip ta' WFDSurfaceWaterBody.

Dan it-tip huwa tip kandidat li għandu jiġi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Ġestjoni/restrizzjoni/regolazzjoni ta' żoni u unitajiet ta' rappurtar fl-Anness III għad-Direttiva 2007/2/KE.

Limitazzjonijiet tal-oġġett ġeografiku tat-tip WFDTransitionalWater

Il-ġeometrija ta' ilma tranżizzjonali għandha tkun superfiċje

8.6.1.8.   Korp tal-Ilma WFD (WFDWaterBody)

Klassi astratta li tirrappreżenta korp tal-ilma tas-superfiċje jew korp tal-ilma ta' taħt l-art WFD.

Dan it-tip huwa subtip ta' HydroObject.

Dan it-tip huwa astratt.

Dan it-tip huwa tip kandidat li għandu jiġi kkunsidrat mit-tema ta' dejta ġeografika Ġestjoni/restrizzjoni/regolazzjoni ta' żoni u unitajiet ta' rappurtar fl-Anness III għad-Direttiva 2007/2/KE.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip WFDWaterBody

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ddaħħlet jew ġiet mibdula fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Id-data u l-ħin li fihom din il-verżjoni tal-oġġett ġeografiku ġiet sostitwita jew irtirata fis-sett tad-dejta ġeografika.

DateTime

voidable

inspireId

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

8.7.   Rekwiżiti Speċifiċi għal Tema

8.7.1.   Il-konsistenza bejn settijiet ta' dejta ġeografika

1.

Links, linji tan-nofs u nodi idrografiċi għandhom dejjem ikunu jinstabu fil-limitu taż-żona ta' rappreżentazzjoni tal-istess oġġett.

2.

Il-konnettività bejn netwerks idrografiċi tul limiti statali u – meta applikabbli- ukoll tul limiti reġjonali (u settijiet tad-dejta) fi ħdan Stati Membri għandha tkun stabbilita u miżmuma mill-awtoritajiet rispettivi, bl-użu ta' mekkaniżmi ta' konnettività transkonfinali pprovduti mit-tip NetworkConnection.

3.

L-attribuzzjoni kollha ta' oġġetti f’din l-iskema għandha tkun l-istess bħall-proprjetà ekwivalenti ta' dak l-oġġett użata għar-rappurtar tal-obbligi taħt id-Direttiva 2000/60/KE.

8.7.2.   Il-ġestjoni tal-identifikatur

1.

Jekk isem ġeografiku jintuża bħala ID idroloġiku uniku għal oġġett f’din l-ispeċifikazzjoni, għandu jiġi derivat, meta possibbli minn dizzjunarju ġeografiku (Gazetteer) pan-Ewropew jew minn sors awtoritattiv ieħor pan-Ewropew.

2.

L-attribut localId tal-identifikatur tal-oġġett estern ta' oġġett ġeografiku għandu jkun l-istess bħall-ID użat għar-rappurtar tal-obbligi taħt id-Direttiva 2000/60/KE.

8.7.3.   L-immudellar ta' referenzi tal-oġġett

1.

Jekk l-istess oġġett tad-dinja reali f’sett ta' dejta jiġi skambjat bl-użu ta' oġġetti ġeografiċi minn iktar minn skema waħda ta' applikazzjoni tal-Idrografija, dawn l-oġġetti ġeografiċi għandu jew ikollhom l-istess isem uniku, ġeografiku inkella l-istess identifikatur tematiku idrografiku.

2.

Meta jintuża r-refernzjar lineari f’dejta tan-Netwerk idrografika, il-pożizzjoni ta' proprjetajiet referenzjati fuq links u sekwenzi ta' links għandha tiġi espressa bħala distanzi mkejla tul il-ġeometrija provvduta tal-oġġett(i) tal-link bażi.

8.7.4.   Rappreżentazzjoni ġeometrika

1.

Jekk jiġu pprovduti oġġetti ġeografiċi f’riżoluzzjonijiet ġeografiċi differenti, ir-riżoluzzjoni ġeografika għandha tiġi speċifikata għal kull oġġett ġeografiku bl-użu tal-attribut levelOfDetail meta applikabbli.

2.

Links ta' kanali tal-ilma għandhom jissallbu kull meta teżisti konnesjoni bejn il-fenomeni tad-dinja reali li jirrappreżentaw. Ebda intersezzjoni ma għandha tinħoloq f’elementi tan-netwerk inkroċjati meta ma jkunx possibbli li l-ilma jgħaddi minn element wieħed għall-ieħor.

3.

F’sett ta' dejta ta' netwerk idrografiku li jkun fih in-nodi, dawn in-nodi għandhom ikunu preżenti biss fejn Links ta' Kanali tal-Ilma jingħaqdu jew jintemmu.

4.

Il-ġeometrija għandha tkun l-istess bħall-ġeometrija użata għar-rappurtar tal-obbligi taħt id-Direttiva 2000/60/KE.

8.7.5.   Użu tal-Attribut DelineationKnown

1.

L-attribut delineationKnown ma għandux jintuża biex jindika li l-eżattezza / il-preċiżjoni ta' ċerta ġeometrija hija baxxa; din l-indikazzjoni għandha tingħata bl-użu tal-element(i) xieraq/xierqa ta' kwalità tad-dejta.

2.

L-attribut delineationKnown ma għandux jintuża biex jindika bidla ta' ġeometrija tul iż-żmien fejn din il-bidla ta' ġeometrija tkun magħrufa.

8.7.6.   Linji Tan-nofs

Il-linji tan-nofs ta' oġġetti ta' kanali tal-ilma għandhom jaqgħu fil-limitu tal-oġġett fiżiku tad-dinja reali li jirrappreżentaw jekk il-Link tal-Kanali tal-Ilma jkun indikat bħala mhux “fictitious”.

8.7.7.   L-iżgurar tal-Konnettività tan-Netwerk

1.

Kull meta teżisti konnessjoni f’netwerk idrografiku, it-truf tal-links kollha konnessi u n-nodu mhux obbligatorju li jieħdu sehem f’din il-konnessjoni għandhom jiġu pożizzjonati f’distanza li tkun inqas mit-tolleranza tal-konnettività minn xulxin.

2.

Truf tal-links u nodi li mhumiex konnessi għandhom dejjem jiġu separati b’distanza li tkun ikbar mit-tolleranza tal-konnettività.

3.

F’settijiet tad-dejta fejn ikun hemm preżenti kemm links tat-trasport kif ukoll nodi, il-pożizzjoni relattiva ta' nodi u truf tal-links fir-rigward tat-tolleranza tal-konnettività speċifikata għandhom jikkorrispondu mal-assoċjazzjonijiet li jeżistu bejniethom fis-sett tad-dejta.

8.8.   Saffi

Saffi għat-tema ta' dejta ġeografika Idrografija

Tip ta' Saff

Titlu tas-Saff

Tip(i) ta' oġġett(i) ġeografiku/ġeografiċi

HY.PhysicalWaters.Waterbodies

Korp tal-ilma

Watercourse, StandingWater

HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary

Limitu bejn l-Art u l-Ilma

LandWaterBoundary

HY.PhysicalWaters.Catchments

Ġbir tal-ilma tax-xita

DrainageBasin, RiverBasin

HY.Network

Netwerk Idrografiku

HydroNode, WatercourseLink

HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest

Punt ta' Interess Idro

Rapids, Falls

HY.PhysicalWaters.ManMadeObject

Oġġett Magħmul mill-Bniedem

Crossing, DamOrWeir, Sluice, Lock, Ford, ShorelineConstruction

HY.HydroObject

Shore, Wetland

Shore, Wetland

HY.Reporting.WFDRiver

Xmara-WFD

WFDRiver

HY.Reporting.WFDLake

Lag-WFD

WFDLake

HY.Reporting.WFDTransitionalWater

Ilma Tranżizzjonali-WFD

WFDTransitionalWater

HY.Reporting.WFDCoastalWater

Ilma kostali-WFD

WFDCoastalWater

HY.OceanRegion

Reġjun tal-Oċean

OceanRegion

9.   SITI PROTETTI

9.1.   Tipi ta' Oġġetti Ġeografiċi

It-tipi ta' oġġetti ġeografiċi li ġejjin għandhom jintużaw għall-iskambju u l-klassifikazzjoni ta' oġġetti ġeografiċi minn settijiet ta' dejta li jirrelataw mat-tema ta' dejta ġeografika Siti Protetti:

Sit Protett

9.1.1.   Sit Protett (ProtectedSite)

Żona deżinjata jew ġestita fi ħdan qafas ta' leġiżlazzjoni internazzjonali, tal-Unjoni u tal-Istati Membri biex jintlaħqu miri speċifiċi ta' konservazzjoni.

Attributi tal-oġġett ġeografiku tat-tip ProtectedSite

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

geometry

Il-ġeometrija li tiddefinixxi l-limitu tas-Sit Protett.

GM_Object

 

inspireID

L-identifikatur tal-oġġett estern tal-oġġett ġeografiku.

Identifier

 

legalFoundationDate

Id-data li fiha s-sit protett inħalaq legalment. Din hija d-data li fiha nħalaq l-oġġett fid-dinja reali, mhux id-data li fiha nħalqet ir-rappreżentazzjoni tiegħu f’sistema tal-informazzjoni.

DateTime

voidable

legalFoundationDocument

Ċitazzjoni tat-test jew ta' URL li jipprovdu referenza għall-att legali li ħalaq is-Sit Protett.

CI_Citation

voidable

siteDesignation

Id-deżinjazzjoni (it-tip) tas-Sit Protett.

DesignationType

voidable

siteName

L-isem tas-Sit Protett.

GeographicalName

voidable

siteProtectionClassification

Il-klassifikazzjoni tas-sit protett ibbażata fuq l-għan tal-protezzjoni tiegħu.

ProtectionClassificationValue

voidable

9.2.   Tipi ta' Dejta

9.2.1.   Tip ta' Deżinjazzjoni (DesignationType)

Tip ta' dejta maħsub biex jinkludi deżinjazzjoni għas-Sit Protett, inkluża l-iskema ta' deżinjazzjoni użata u l-valur fi ħdan dik l-iskema.

Attributi tad-dejta tat-tip DesignationType

Attribut

Definizzjoni

Tip

Voidability

designation

Id-deżinjazzjoni tas-Sit attwali.

DesignationValue

 

designationScheme

L-iskema li minnha jiġi l-kodiċi ta' deżinjazzjoni.

DesignationSchemeValue

 

percentageUnderDesignation

Il-perċentwal tas-sit li jaqa’ taħt id-deżinjazzjoni. Dan jintuża b’mod partikolari għall-kategorizzazzjoni tal-IUCN. Jekk ma jkunx ipprovdut valur għal dan l-attribut, wieħed jassumi li huwa 100 %

Percentage

 

Limitazzjonijiet tad-dejta tat-tip DesignationType

Siti għandhom jużaw deżinjazzjonijiet minn skema ta' deżinjazzjoni xierqa, u l-valur tal-kodiċi ta' deżinjazzjoni għandu jaqbel mal-iskema ta' deżinjazzjoni.

9.3.   Enumerazzjonijiet

9.3.1.   Klassifikazzjoni tal-Protezzjoni (ProtectionClassificationValue)

Il-klassifikazzjoni tas-sit protett ibbażata fuq l-għan tal-protezzjoni.

Valuri permessi għall-enumerazzjoni ProtectionClassificationValue

Valur

Definizzjoni

natureConservation

Is-Sit Protett huwa protett għall-manutenzjoni ta' diversità bijoloġika.

archaeological

Is-Sit Protett huwa protett għall-manutenzjoni ta' wirt arkeoloġiku.

cultural

Is-Sit Protett huwa protett għall-manutenzjoni ta' wirt kulturali.

ecological

Is-Sit Protett huwa protett għall-manutenzjoni ta' stabbilità ekoloġika.

landscape

Is-Sit Protett huwa protett għall-manutenzjoni ta' karatteristiċi ta' pajsaġġ.

environment

Is-Sit Protett huwa protett għall-manutenzjoni ta' stabbilità ambjentali.

geological

Is-Sit Protett huwa protett għall-manutenzjoni ta' karatteristiċi ġeoloġiċi.

9.4.   Listi ta' Kodiċijiet

9.4.1.   Skema ta' Deżinjazzjoni (DesignationSchemeValue)

L-iskema użata biex tassenja deżinjazzjoni lis-Siti Protetti.

Din il-lista' ta' kodiċijiet tista' tigi estiża mill-Istati Membri.

9.4.2.   Deżinjazzjoni (DesignationValue)

Tip bażi astratt għal listi ta' kodiċijiet li fihom it-tipi ta' klassifikazzjoni u deżinjazzjoni taħt skemi differenti.

Dan it-tip huwa astratt.

9.4.3.   Deżinjazzjoni IUCN (IUCNDesignationValue)

Lista ta' kodiċijiet għall-Unjoni Internazzjonali għall-iskema ta' klassifikazzjoni tal-Konservazzjoni tan-Natura.

Dan it-tip huwa subtip ta' DesignationValue.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

9.4.4.   Deżinjazzjoni tar-Reġistru tal-Monumenti Nazzjonali (NationalMonumentsRecordDesignationValue)

Lista ta' kodiċijiet għall-iskema ta' klassifikazzjoni tan-National Monuments Record.

Dan it-tip huwa subtip ta' DesignationValue.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

9.4.5.   Deżinjazzjoni Natura2000 (Natura2000DesignationValue)

Lista ta' kodiċijiet għall-iskema ta' deżinjazzjoni Natura2000, skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (1) (id-Direttiva tal-Ħabitats).

Dan it-tip huwa subtip ta' DesignationValue.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

9.4.6.   Deżinjazzjoni Ramsar (RamsarDesignationValue)

Lista ta' kodiċijiet għall-iskema ta' deżinjazzjoni tal-Konvenzjoni dwar Artijiet Mistagħdra ta' Importanza Internazzjonali (il-Konvenzjoni Ramsar).

Dan it-tip huwa subtip ta' DesignationValue.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

9.4.7.   Deżinjazzjoni tal-Programm tal-UNESCO dwar il-Bniedem u l-Bijosfera (UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue)

Lista ta' kodiċijiet għall-iskema ta' klassifikazzjoni tal-Programm dwar il-Bniedem u l-Bijosfera.

Dan it-tip huwa subtip ta' DesignationValue.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

9.4.8.   Deżinjazzjoni ta' Wirt Dinji tal-UNESCO (UNESCOWorldHeritageDesignationValue)

Lista ta' kodiċijiet għall-iskema ta' deżinjazzjoni ta' Wirt Dinji.

Dan it-tip huwa subtip ta' DesignationValue.

Din il-lista tal-kodiċijiet għandha tiġi ġestita f’reġistru li jelenka l-kodiċijiet komuni.

9.5.   Saffi

Saffi għat-tema ta' dejta ġeografika Siti Protetti

Tip ta' Saff

Titlu tas-Saff

Tip(i) ta' oġġett(i) ġeografiku/ġeografiċi

PS.ProtectedSite

Siti Protetti

ProtectedSite


(1)  ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.