9.11.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 291/31


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1004/2010

tat-8 ta’ Novembru 2010

dwar it-tnaqqis ta’ ċerti kwoti tas-sajd għall-2010 minħabba sajd żejjed tal-ħut fis-sena ta’ qabel

Il-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta’ kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 847/96, (KE) Nru 2371/2002, (KE) Nru 811/2004, (KE) Nru 768/2005, (KE) Nru 2115/2005, (KE) Nru 2166/2005, (KE) Nru 388/2006, (KE) Nru 509/2007, (KE) Nru 676/2007, (KE) Nru 1098/2007, (KE) Nru 1300/2008, (KE) Nru 1342/2008 u li jħassar ir-Regolamenti (KEE) Nru 2847/93, (KE) Nru 1627/94 u (KE) Nru 1966/2006 (1), u b’mod partikulari l-Artikolu 105(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-kwoti tas-sajd għall-2009 kienu stabbiliti:

mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1322/2008 tat-28 ta’ Novembru 2008 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet ta’ ħut u gruppi ta’ stokkijiet ta’ ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku għall-2009 (2),

mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1139/2008 tal-10 ta’ Novembru 2008 li jistabbilixxi, għall-2009, l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati applikabbli fil-Baħar l-Iswed għal ċerti stokkijiet ta’ ħut (3),

mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1359/2008 tat-28 ta’ Novembru 2008 li jiffissa għall-2009 u l-2010 l-opportunitajiet ta’ sajd ta’ bastimenti tas-sajd Komunitarji għal ċerti stokkijiet ta’ ħut tal-baħar fond (4), u

mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 43/2009 tas-16 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi għall-2009 l-opportunitajiet tas-sajd u l-kundizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet Komunitarji, għal bastimenti Komunitarji, f’ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti tal-qbid.

(2)

Il-kwoti tas-sajd għall-2010 kienu stabbiliti:

mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1359/2008,

mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1226/2009 tal-20 ta’ Novembru 2009 li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kondizzjonijiet assoċjati għal ċerti stokkijiet ta’ ħut u gruppi ta’ stokkijiet ta’ ħut applikabbli fil-Baħar Baltiku għall-2010 (5),

mir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1287/2009 li jistabbilixxi l-opportunitajiet ta’ sajd u l-kundizzjonijiet relatati magħhom, għal ċerti stokkijiet ta’ ħut, applikabbli fil-Baħar l-Iswed għall-2010 (6), u

mir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 53/2010, tal-14 ta’ Jannar 2010 li jistabbilixxi għall-2010 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet ta’ ħut u gruppi ta’ stokkijiet ta’ ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-UE u, għal bastimenti tal-UE f’ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti ta’ qbid u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1359/2008, (KE) Nru 754/2009, (KE) Nru 1226/2009 u (KE) Nru 1287/2009 (7).

(3)

Skont l-Artikolu 105(1) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009, meta l-Kummissjoni tkun stabbiliet li Stat Membru jkun qabeż il-kwoti tas-sajd li kienu allokati lilu, il-Kummissjoni għandha tnaqqas il-kwoti tas-sajd tal-futur ta’ dak l-Istat Membru.

(4)

Ċerti Stati Membri qabżu l-kwoti tas-sajd allokati lilhom għall-2009. Għalhekk huwa xieraq li jitnaqqsulhom il-kwoti tas-sajd li kienu allokati lilhom għall-2010.

(5)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 649/2009 (8) naqqas il-kwoti tas-sajd tal-2009 minħabba sajd żejjed mill-kwoti fl-2008. Madankollu, għal ċerti Stati Membri t-tnaqqis li kellu jsir kien ikbar mill-kwoti rispettivi tagħhom għall-2009 u għalhekk ma setax iseħħ kollu matul dik is-sena. Sabiex ikun żgurat li f’każijiet bħal dawn jitnaqqas l-ammont kollu, għandhom jitqiesu l-kwantitajiet li jkun għad fadal meta jiġi stabbilit it-tnaqqis mill-kwoti tal-2010.

(6)

It-tnaqqis li dwaru hemm dispożizzjoni f’dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr ħsara għat-tnaqqis applikabbli għall-kwoti tal-2010 skont:

ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 147/2007 tal-15 ta’ Frar 2007 li jadatta ċerti kwoti tas-sajd mill-2007 sal-2012 skont l-Artikolu 23(4) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta’ riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd [tas-Sajd] (9) u

ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 635/2008 tat-3 ta’ Lulju 2008 li jadatta l-kwoti tas-sajd għall-merluzz li għandhom ikunu allokati lill-Polonja fil-Baħar Baltiku (Subdiviżjonijiet 25-32, Ilmijiet tal-KE) mill-2008 sal-2011 skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/2008 (10).

(7)

L-Artikolu 105(2) tar-Regolament (KE) Nru 1224/2009 jgħid li l-kwoti tas-sajd għandhom jitnaqqsu billi jiġu applikati ċerti fatturi ta’ multiplikazzjoni mogħtija f’dak il-paragrafu.

(8)

Madankollu, minħabba li t-tnaqqis li għandu jsir japplika għal sajd żejjed li seħħ fl-2009 u b'hekk fi żmien meta kien għadu ma bediex japplika r-Regolament (KE) Nru 1224/2009, it-tħassib dwar il-prevedibbiltà legali jitlob li jsir tnaqqis li ma jkunx iktar strett minn dak li kien jirriżulta li kieku wieħed japplika r-regoli li kienu fis-seħħ dak iż-żmien, jiġifieri r-regoli mogħtija fl-Artikolu 5(2) tar-Regolament (KE) Nru 847/96 li jintroduċi kondizzjonijiet addizzjonali għal tmexxija minn sena għal sena tat-TAC u l-kwoti (11),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Il-kwoti tas-sajd stabbiliti fir-Regolamenti (KE) Nru 1226/2009, (KE) Nru 1287/2009, (KE) Nru 1359/2008, u (UE) Nru 53/2010 qed jitnaqqsu kif muri fl-Anness.

2.   Il-paragrafu 1 għandu japplika mingħajr ħsara għat-tnaqqis ipprovdut fir-Regolamenti (KE) Nru 147/2007 u (KE) Nru 635/2008.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-8 ta’ Novembru 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 343, 22.12.2009, p. 1.

(2)  ĠU L 345, 23.12.2008, p. 1.

(3)  ĠU L 308, 19.11.2008, p. 3.

(4)  ĠU L 352, 31.12.2008, p. 1.

(5)  ĠU L 330, 16.12.2009, p. 1.

(6)  ĠU L 347, 24.12.2009, p. 1.

(7)  ĠU L 21, 26.1.2010, p. 1.

(8)  ĠU L 192, 24.7.2009, p. 14.

(9)  ĠU L 46, 16.2.2007, p. 10.

(10)  ĠU L 176, 4.7.2008, p. 8.

(11)  ĠU L 115, 9.5.1996, p. 1.


ANNESS

Stat Membru

Kodiċi tal- ispeċi

Isem iż-żona fl-2009

Isem l-ispeċi

Isem iż-żona fl-2009

Penali skont l-Artikolu 5(2) tar- Regolament (KE) Nru 847/96

Kwota finali tal-2009

Marġni

Kwantità totali adattata għall-2009

Qabdiet tal- SC fl-2009

Qabdiet fl-2009

Qabdiet totali fl-2009

%

Tnaqqis

Kwantità tal- bidu tal-2010

Tnaqqis li għad irid isir mill- 2009 (ir- Regolament (KE) Nru 649/2009)

Kwantità riveduta għall- 2010

Bilanċ li baqa'

BGR

TUR

F3742C

Barbun imperjali

Il-Baħar l-Iswed

Iva

50,00

0,0

50,00

0,0

52,26

52,26

104,5  %

–2,26

48,00

 

46

 

DEU

PLE

3BCD-C

Barbun tat-tbajja'

Ilmijiet tal-KE tas-subdiviżjonijiet 22-32

Iva

305,00

0,0

305,00

0,0

314,70

314,70

103,2  %

–9,70

242,00

 

232

 

DNK

DGS

03A-C.

Mazzola griża

Ilmijiet tal-KE taż-żona IIIa

Iva

36,00

0,0

36,00

0,0

51,10

51,10

141,9  %

–15,10

3,00

 

 

12

ESP

BLI

67-

Linarda

Iż-żoni VI u VII (Ilmijiet tal-Komunità u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il-ġuriżdizzjoni ta' pajjiżi terzi)

Iva

68,00

0,0

68,00

0,0

187,60

187,60

275,9  %

– 159,96

57,00

 

 

103

EST

COD

3BC+24

Merluzz

Ilmijiet tal-KE tas-subdiviżjonijiet 22-24

Iva

190,00

0,0

190,00

0,0

192,50

192,50

101,3  %

–2,50

171,00

 

169

 

EST

HER

03D.RG

Aringa

Is-subdiviżjoni 28.1

Iva

16 113,00

0,0

16 113,00

0,0

17 279,00

17 279,00

107,2  %

–1 166,00

16 809,00

 

15 643

 

EST

RED

N3M.

Redfish

Iż-żona 3M tan-NAFO

Iva

1 540,00

0,0

1 540,00

0,0

2 182,10

2 182,10

141,7  %

– 729,54

1 571,00

 

841

 

EST

SPR

03A.

Laċċa kaħla

Iż-żona IIIa

Iva

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0  %

0,00

0,00

– 150,00

 

150

FRA

BLI

245-

Linarda

Ilmijiet tal-Komunità u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is- sovranità jew il-ġuriżdizzjoni ta' pajjiżi terzi taż-żoni II, IV u V

Le

51,00

0,0

51,00

0,0

59,50

59,50

116,7  %

–8,50

25,00

 

17

 

GRC

BFT*

AE045W

Tonn

L-Oċean Atlantiku, fil-Lvant tal-lonġitudni 45° W, u l- Mediterran

Le

362,40

0,0

362,40

0,0

373,10

373,10

103,0  %

–10,70

130,30

 

120

 

IRL

HER

1/2.

Aringa

Ilmijiet tal-KE u ibħra internazzjonali taż-żoni I u II

Iva

9 965,00

8 539,0

18 504,00

9 560,1

9 333,70

18 893,80

102,1  %

– 389,80

8 563,00

 

8 173

 

IRL

HER

*2AJMN

Aringa

Ilmijiet Norveġiżi fit-Tramuntana ta' 62° N u ż-żona tas- sajd madwar Jan Mayen

Iva

8 539,00

0,0

8 539,00

0,0

9 560,10

9 560,10

112,0  %

–1 037,82

7 707,00

 

6 669

 

IRL

HAD

7X7A34

Haddock

Iż-żoni VIIb-k, VIII, IX u X; l-ilmijiet tal-UE tal-CECAF 34.1.1VIIb-k, VIII, IX and X; EU waters of CECAF 34.1.1

Iva

2 965,00

0,0

2 965,00

0,0

2 984,00

2 984,00

100,6  %

–19,00

2 573,00

 

2 554

 

NLD

PLE

03AN.

Barbun tat-tbajja'

Skagerrak

lva

303,00

0,0

303,00

0,0

305,60

305,60

100,9  %

–2,60

910,00

 

907

 

NLD

OTH

4AB-N

Speċijiet oħra

Ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV

Iva

64,00

0,0

64,00

0,0

68,90

68,90

107,7  %

–4,90

200,00

 

195

 

NLD

BSF

56712-

Ċinturin iswed

Ilmijiet tal-Komunità u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is- sovranità jew il-ġuriżdizzjoni ta' pajjiżi terzi taż-żoni V, VI, VII u XII

Le

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0  %

0,00

0,00

–5,00

 

5

NLD

SBR

678-

Bażuga kaħlija

Ilmijiet tal-KE u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is-sovranità jew il 5 - ġuriżdizzjoni ta' pajjiżi terzi taż-żoni VI, VII u VIII

Le

15,00

0,0

15,00

0,0

6,60

6,60

44,0  %

0,00

0,00

–6,00

 

6

POL

COD

1/2B.

Merluzz

Ibħra internazzjonali taż-żoni I u Iib

Iva

1 188,00

0,0

1 188,00

0,0

1 189,60

1 189,60

100,1  %

–1,60

1 838,00

 

1 836

 

POL

HER

3BC+24

Aringa

Is-subdiviżjonijiet 22-24

Iva

4 666,00

0,0

4 666,00

0,0

5 479,70

5 479,70

117,4  %

– 848,41

2 953,00

 

2 105

 

POL

COD

1N2AB.

Merluzz

Ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II

Iva

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0  %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

514GRN

Ħalibatt tal-Groenlandja

Ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV

Iva

1 002,00

0,0

1 002,00

0,0

974,10

974,10

97,2  %

0,00

0,00

–2,00

 

2

POL

GHL

1N2AB.

Ħalibatt tal-Groenlandja

Ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II

Iva

8,00

0,0

8,00

0,0

0,00

0,00

0,0  %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

RED

514GRN

Ħalibatt tal-Groenlandja

Ilmijiet tal-Groenlandja taż-żoni V u XIV

Iva

602,00

0,0

602,00

0,0

177,80

177,80

29,5  %

0,00

0,00

–1,00

 

1

POL

HAD

2AC4.

Haddock

Iż-żona IV; ilmijiet tal-KE taż-żona IIa

Iva

80,00

0,0

80,00

0,0

0,20

0,20

0,3  %

0,00

0,00

–16,00

 

16

POL

WHB

1X14

Stokkafixx

Ilmijiet tal-KE u ibħra internazzjonali taż-żoni I, II, III, IV, V,VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV

Iva

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0  %

0,00

0,00

–8,00

 

8

POL

MAC

2A34.

Kavalli

Iż-żoni IIIa u IV; ilmijiet tal-KE taż-żoni IIa, IIIb, IIIc u IIId

Iva

0,00

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0  %

0,00

0,00

–5,00

 

5

PRT

GFB

89-

Lipp tal-qawwi

Ilmijiet tal-Komunità u ilmijiet li ma jaqgħux taħt is- sovranità jew il-ġuriżdizzjoni ta' pajjiżi terzi taż-żoni VIII u IX

Le

9,00

0,0

9,00

0,0

9,90

9,90

110,0  %

–0,90

10,00

 

9

 

PRT

RED

51214.

Redfish

Ilmijiet tal-KE u ibħra internazzjonali taż-żona V; ibħra internazzjonali taż-żoni XII u XIV

Iva

1 628,00

0,0

1 628,00

0,0

1 708,40

1 708,40

104,9  %

–80,40

896,00

 

816

 

PRT

ANF

8C3411

Petriċi

Iż-żoni VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-KE tal-CECAF 34.1.1

Iva

328,00

0,0

328,00

0,0

338,60

338,60

103,2  %

–10,60

248,00

 

237

 

PRT

HAD

1N2AB.

Haddock

Ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II

Iva

395,00

0,0

395,00

0,0

357,30

357,30

90,5  %

0,00

0,00

– 458,00

 

458

PRT

POK

1N2AB.

Pollakkju (= Saithe)

Ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II

Iva

203,00

0,0

203,00

0,0

128,20

128,20

63,2  %

0,00

0,00

– 294,00

 

294

PRT

GHL

1N2AB.

Ħalibatt tal-Groenlandja

Ilmijiet Norveġiżi taż-żoni I u II

Iva

0,00

0,0

0,00

0,0

10,00

10,00

0,0  %

–10,00

0,00

–1,00

 

11

UK

BET

ATLANT

Tonn għajnu kbira

L-Oċean Atlantiku

 

26,30

0,0

26,30

0,0

26,30

26,30

100,0  %

0,00

0,00

–10,00

 

10