6.3.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 57/1


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) NRU 164/2010

tal-25 ta’ Jannar 2010

dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għar-rappurtaġġ elettroniku tal-bastimentibastimenti li jirrapurtaw fin-navigazzjoni interna msemmija f’Artikolu 5 tad-Direttiva 2005/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar servizzi armonizzati ta’ informazzjoni tax-xmajjar (RIS) f’passaġġi fuq l-ilma interni fil-Komunità

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2005/44/KE tal-Parlament u l-Kunsill Ewropew tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar servizzi armonizzati ta’ informazzjoni tax-xmajjar (RIS) f’passaġġi fuq l-ilma interni fil-Komunità (1) u b’mod partikolari Artikolu 5, paragrafu 1, punt (b), tiegħu,

Billi:

(1)

L-RIS għandha tiġi żviluppata u implimentata b’mod armonizzat, interoperabbli u miftuħ.

(2)

Għandhom jiġu definiti l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għar-rappurtaġġ elettroniku tal-bastimenti fin-navigazzjoni interna.

(3)

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għar-rappurtaġġ elettroniku tal-bastimenti għandu jkun ibbażat fuq il-prinċipji tekniċi stabbiliti fl-Anness II mad-Direttiva.

(4)

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jikkunsidraw ix-xogħol magħmul mill-organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti. Il-kontinwità għandha tiġi assigurata b’servizzi tal-ġestjoni tat-traffiku modali oħra, b’mod partikolari servizzi tal-ġestjoni u informazzjoni dwar it-traffiku ta’ bastimenti marittimi.

(5)

Għandhom jikkunsidraw ukoll ix-xogħol magħmul minn grupp ta’ esperti dwar ir-rappurtaġġ elettroniku tal-bastimenti li hu magħmul minn rappreżentanti tal-awtoritajiet tal-Istati Membri responsabbli għall-implimentazzjoni tar-rappurtaġġ elettroniku tal-bastimenti, u membri uffiċjali minn korpi governattivi oħra kif ukoll osservaturi mill-industrija. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jikkorispondu mal-aktar teknoloġija avvanzata u reċentital-.

(6)

L-esperjenzi akkwistati mill-applikazzjoni tad-Direttiva 2005/44/KE flimkien mal-progress tekniku fil-futur jistgħu jwasslu għall-ħtieġa li jsiru emendi fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi. L-emendi għall-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jikkunsidraw ix-xogħol magħmul mill-grupp ta’ esperti dwar ir-rappurtaġġ elettroniku tal-bastimenti.

(7)

Il-miżuri provduti f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat imwaqqaf skont Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/672/KEE tas-16 ta’ Diċembru 1991 dwar ir-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati tal-boatmasters nazzjonali għat-trasportazzjoni ta’ merkanzija u ta’ passiġġieri permezz ta’ passaġġi interni fuq l-ilma (2).

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għar-rappurtaġġ elettroniku tal-bastimenti fin-navigazzjoni f’passaġġi interni fuq l-ilma huma definiti fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-ġurnata wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, il-25 ta’ Jannar 2010.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 255, 30.9.2005, p. 152.

(2)  ĠU L 373, 31.12.1991, p. 29.


ANNESS

WERREJ

1.

Part 1: Konvenzjoni tal-Manwal tal-Implimentazzjoni tal-Messaġġ 4

1.1

Introduzzjoni 4

1.2.

Struttura tal-messaġġ UN/EDIFACT 5

1.2.1.

Deskrizzjoni tas-segmenti u l-elementi tad-dejta 5

1.2.2.

Sintassi 6

1.2.2.1.

Settijiet tal-karattri 6

1.2.2.2.

Strutturi tal-Iskambju 6

1.2.2.3.

Skambju 7

1.2.2.4.

Ordni tas-segmenti u gruppi tas-segmenti fil-messaġġ 7

1.2.2.5.

Struttura tas-segment 7

1.2.2.6.

Struttura tal-element tad-dejta 7

1.2.2.7.

Kompressjoni 8

1.2.2.8.

Rappreżentazzjoni tal-valuri tal-element tad-dejta numerika 8

1.3.

Messaġġi 10

1.3.1.

ERINOT 10

1.3.2.

PAXLST 11

1.3.3.

ERIRSP 11

1.3.4.

BERMAN 11

1.4.

Proċeduri tal-Emenda 11

2.

Parti II: Kodiċi u Referenzi 11

2.1.

Introduzzjoni 11

2.2.

Kjarifiki 12

2.2.1.

Terminoloġija 12

2.2.2.

WCO u l-H.S. 12

2.3.

Definizzjonijiet 13

2.4.

Klassifikazzjonijiet u deskrizzjonijiet tal-kodiċi 16

2.4.1.

Aġġornament ta’ kodiċi u tabelli tar-referenza 17

2.4.2.

Deskrizzjonijiet tat-tabelli tal-kodiċi 18

2.4.2.1.

Tip ta’ Bastiment u Konvojs 18

2.4.2.2.

Numru Uffiċjali tal-Bastimenti (OFS) 19

2.4.2.3.

Numru ta’ Identifikazzjoni tal-Bastimenti tal-IMO 19

2.4.2.4.

Numru tar-Rappurtaġġ Elettroniku (għall-identifikazzjoni tal-bastimenti) ERN 20

2.4.2.5.

Numru Uniku Ewropew Unique għall-identifikazzjoni tal-bastimenti 21

2.4.2.6.

Kodiċi Armonizzat tas-Sistema (HS) 21

2.4.2.7.

Nomenklatura Magħquda (CN) 22

2.4.2.8.

Klassifikazzjoni Standard tal-Oġġetti għal Statistiċi tat-Trasport/Riveduti (NST) 2000 23

2.4.2.9.

Numru tal-Oġġetti Perikolużi tan-Nazzjonijiet Uniti(UNDG) 26

2.4.2.10.

Kodiċi Internazzjonali tal-Oġġetti Marittimi Perikolużi (IMDG) 27

2.4.2.11.

ADN/R/D 28

2.4.2.12.

Kodiċi tal-Pajjiżi tal-Ġnus Magħquda 29

2.4.2.13.

Kodiċi tal-Lokazzjoni tal-Ġnus Magħquda- UN/LOCODE 29

2.4.2.14.

Kodiċi tas-sezzjoni tal-kanal 30

2.4.2.15.

Kodiċi tat-terminal 31

2.4.2.16.

Daqs tal-Kontejner tal-Merkanzija u kodiċi tat-tip 32

2.4.2.17.

Kodiċi tal-Identifikazzjoni tal-Kontejner 32

2.4.2.18.

Tip ta’ Pakkett 33

2.4.2.19.

Struzzjonijiet tal-Ġestjoni 34

2.4.2.20.

Raġuni wara s-Sejħa 34

2.4.2.21.

Tip ta’ Tagħbija 35

2.5.

Numru Uniku Ewropew għall-Identifikazzjoni tal-Bastimenti 35

2.6.

Definizzjoni tat-tipi ta’ bastimenti ERI 36

2.7.

Kodiċi tal-lokazzjoni 40

2.7.1.

Elementi tad-Dejta 40

2.7.2.

Eżempju 41

Tqassir

Appendiċi

Manwali tal-Implimentazzjoni tal-Messaġġi

Appendiċi 1

Rappurtaġġ ta’ Oġġetti (Perikolużi) (IFTDGN) – ERINOT

Appendiċi 2

Lista tal-Passiġġieri u l-Ekwipaġġ (PAXLST)

Appendiċi 3

ERINOT messaġġ ta’ risposta u rċevuta (APERAK) – ERIRSP

Appendiċi 4

Notifika fil-Port dwar il-Ġestjoni tal-Irmiġġ (BERMAN)

1.   PART 1: KONVENZJONI TAL-MANWAL TAL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-MESSAĠĠ

1.1   Introduzzjoni

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi jiddefinixxu l-istruttura ta’ erba’ messaġġi għal rappurtaġġ elettroniku tal-bastimenti fin-navigazzjoni interna, ibbażati fuq l-istruttura tal-messaġġ UN/EDIFACT (ara wkoll kapitolu 1.2) u skont l-ordni, fejn rikjest, għall-iskop tan-navigazzjoni interna.

F’każ li r-rappurtaġġ elettroniku tal-bastimenti fin-navigazzjoni interna jkun rikjest mill-liġi nazzjonali jew internazzjonali, dawn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jiġu applikati.

Il-messaġġi huma:

(1)

Rappurtaġġ ta’ Oġġetti (Perikolużi) (IFTDGN) - ERINOT

(2)

Listi tal-passiġġieri u tal-ekwipaġġ (PAXLST)

(3)

ERINOT messaġġ ta’ risposta u rċevuta (APERAK) - ERIRSP

(4)

Notifika fil-Port dwar il-Ġestjoni tal-Irmiġġ (BERMAN)

Fl-Appendiċi (Manwali tal-Implimentazzjoni tal-Messaġġi) l-użu eżatt tal-messaġġi, elementi tad-dejta u kodiċi huwa definit sabiex jiġi assigurat il-ftehim u użu komuni tal-messaġġi.

L-użu ta’ teknoloġija XML hi possibilità oħra. L-istandardizzazzjoni tad-definizzjoni tal-messaġġ XML għall-iskop tar-rappurtaġġ elettroniku tal-bastimenti fin-navigazzjoni interna ġie trattat mill-grupp tax-xogħol rilevanti li jappoġġja l-Kumitat imwaqqaf skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/672/KEE tas-16 ta’ Diċembru 1991 dwar ir-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati tal-boatmasters nazzjonali għat-trasportazzjoni ta’ merkanzija u ta’ passiġġieri permezz ta’ passaġġi interni fuq l-ilma.

1.2.   Struttura tal-messaġġ UN/EDIFACT

L-elaborazzjonijiet li ġejjin huma bbażati fuq ISO 9735.

Messaġġi UN/EDIFACT huma komposti minn segmenti. L-istruttura ta’ messaġġ hi deskritta f’figura bil-fergħat li tindika l-pożizzjoni u r-relazzjoni li hemm bejn is-segmenti u l-gruppi tas-segmenti.

Għal kull segment l-elementi tad-dejta li għandhom jintużaw f’messaġġ huma definiti. Xi elementi tad-dejta huma kombinati biex jifformaw elementi tad-dejta komposti. Il-messaġġi jsegwu sintassi fissa kif definita f’ISO 9735.

Segment u element tad-dejta ġewwa segment jistgħu jkunu jew mandatorji jew kondizzjonali. Segmenti mandatorji u / jew elementi tad-dejta fihom dejta importanti għal applikazzjoni rċevuta u għandu jkun fihom dejta sensibbli, jew fi kliem ieħor, dejta valida. L-elementi kondizzjonali ma għandhomx għalfejn ikunu preżenti f’messaġġ.

Kull messaġġ jibda b’żewġ jew tliet segmenti, it-“titolu tal-iskambju” (UNB) u t-“titolu tal-messaġġ” (UNH). Fejn meħtieġ ukoll il-“pariri dwar is-service stringe” (UNA) jintużaw bħala l-ewwel segment biex jiddefinixxu liema settijiet tal-karattri jintużaw fil-messaġġ. Kull messaġġ jispiċċa bis-segmenti “trejler tal-messaġġ” (UNT) u “trejler tal-iskambju” (UNZ). Għaldaqstant kull messaġġ jinsab fi skambju wieħed, u skambju jkun fih biss messaġġ wieħed.

1.2.1.   Deskrizzjoni tas-segmenti u l-elementi tad-dejta

Fid-deskrizzjonijiet tal-messaġġi jintużaw l-indikaturi li ġejjin:

Kolonna 1 fiha l-isem fil-forma tal-akronimu (TAG) tal-istess grupp tas-segment, rappreżentat mill-ġerarkija tal-ismijiet tas-segmenti f’livelli ogħla. Din l-indikazzjoni hi derivata mill-figura tal-fergħat.

Kolonna 2 fiha l-isem fil-forma tal-akronimu (TAG) tas-segment, in-numru tal-element tad-dejta komposta u n-numru tal-element tad-dejta.

Kolonna 3 tindika l-livell li fuqu jinsab is-segment fil-figura bil-fergħat.

Kolonna 4 tindika jekk is-segment jew l-element tad-dejta hux mandatorju (M) jew kondizzjonali (C).

Kolonna 5 tiddefinixxi l-format tal-element tad-dejta.

Kolonna 6 tagħti l-isem UN/EDIFACT tal-element tad-dejta. L-ismijiet tas-segmenti huma miktuba b’ittri kapitali skuri, l-ismijiet tal-elementi tad-dejta komposti huma miktuba b’ittri kapitali normali u l-ismijiet tal-elementi tad-dejta huma miktuba b’ittri normali iżgħar.

Kolonna 7 tagħti deskrizzjoni tal-element tad-dejta (oqsma). Jekk għandu jiġi wżat valur fiss, il-valur hu indikat fil-kwotazzjonijiet.

1.2.2.   Sintassi

Id-deskrizzjoni sħiħa tal-elementi tad-dejta fis-segmenti tas-servizz hi parti mid-Direttorju tal-Elementi tad-Dejta tal-Kummerċ ISO 7372.

1.2.2.1.   Settijiet tal-karattri

Għall-karattri fis-settijiet hawn taħt, għandha tintuża l-kodiċi b’7 bits fit-tabella tal-kodiċi bażika fl-ISO 646, sakemm il-kodiċi bi 8 bits korrispondenti f’ISO 6937 u ISO 8859 jew kodiċi bits oħra ma humiex speċifikament miftiehma bejn il-partijiet fl-iskambju permezz tal-użu tas-segment UNA.

Sett tal-karattri f’Livell A:

Deskrizzjoni

Kodiċi

Kummenti

Ittri

Ittri kapitali A sa Z

 

Numri

0 to 9

 

Spazju bejn il-karattri

 

 

Punt

.

 

Virgola

,

 

Sing qasir/sinjal ta’ minus

 

Parentesi tal-ftuħ

(

 

Parentesi tal-għeluq

)

 

Linja immejla (slexx)

/

 

Sinjal ta’ ekwivalenza

=

 

Appostrofu

'

Riservat għall-użu f’każ ta’ tmiem ta’ segment

Sinjal ta’ plus

+

Riservat għall-użu bħala tikketta tas-segment u separatur tal-element tad-dejta

Kowlin

:

Riservat għall-użu bħala komponent tas-separatur tal-element tad-dejta

Punt interrogatorju

?

Riservat għall-użu bħala karattru tal-ħelsien ? li jiġi immedjatament qabel wieħed mill-karattri ' + : ? li jirristawra s-sinifikat normali tiegħu. Per eżempju, 10? + 10 = 20 jfisser 10 + 10 = 20. Il-punt interrogatorju hu rappreżentat b’??.

Il-karattri li ġejjin huma wkoll parti mis-sett tal-karattri f’livell A.

Deskrizzjoni

Kodiċi

Punt esklamattiv

!

Marka tal-kwotazzjoni

"

Sinjal tal-perċentwal

%

Ampersand

&

Asteriska

*

Semi-kowlin

;

Sinjal ta’ inqas minn

<

Sinjal ta’ iżjed minn

>

1.2.2.2.   Strutturi tal-Iskambju

Il-pariri tas-service string, l-UNA, u s-segmenti tas-servizz UNB sa UNZ għandhom jidhru fl-ordni msemmija fl-iskambju. Ara kapitolu 1.2.2.3.

Jista’ jkun hemm diversi gruppi funzjonali fi skambju wieħed.

Messaġġ jikkonsisti f’segmenti. L-istrutturi għas-segmenti u għall-elementi tad-dejta msemmija hemm huma murija fil-kapitolu 1.2.2.5.

1.2.2.3.   Skambju

L-Iskambju jikkonsisti f’dawn:

Pariri tas-Service String UNA Kondizzjonali

- - - - - - - - - -Titolu tal-Iskambju UNB Mandatorju

| - - - - - - Titolu tal-Messaġġ UNH Mandatorju

| | Is-segmenti tad-Dejta tal-Utent deskritti fl-Anness tal-manwal tal-implimentazzjoni

| - - - - - - Trejler tal-Messaġġ UNT Mandatorju

- - - - - - - - - - Trejler tal-Iskambju UNZ Mandatorju

1.2.2.4.   Ordni tas-segmenti u gruppi tas-segmenti fil-messaġġ

Disinni ta’ strutturi tal-messaġġ u l-ordni tas-segmenti li ssegwi r-regoli tal-ipproċessar jistgħu jinstabu fl-Appendiċi.

1.2.2.5.   Struttura tas-segment

Tikketta tas-Segment: Mandatorju

Kodiċi tas-Segment: Komponent ta’ element tad-dejta mandatorju

Separatur tal-Komponenti D.E.: Kondizzjonali

Indikazzjoni ta’ nesting u ta’ ripetizzjoni: Komponent ta’ element(i) tad-dejta kondizzjonali

Separatur ta’ element tad-dejta: Mandatorju

Elementi tad-dejta sempliċi jew komposti: Mandatorji jew Kondizzjonali kif speċifikati fid-direttorju u fil-manwal tal-implimentazzjoni tas-segmenti rilevantital-

Terminatur tas-Segment: Mandatorju

1.2.2.6.   Struttura tal-element tad-dejta

Element tad-Dejta Sempliċi:

Mandatorju jew Kondizzjonali kif speċifikat fil-linji gwida tal-implimentazzjoni rilevanti.

Element tad-Dejta Kompost:

Skont id-direttorju tas-segmenti u kif speċifikat fil-manwal tal-implimentazzjoni.

Komponenti ta’ elementi tad-dejta u separaturi ta’ Komponenti ta’ elementi tad-dejta:

Mandatorju (ara r-restrizzjoni hawn taħt)

Separatur ta’ element tad-dejta: Mandatorju (ara r-restrizzjoni hawn taħt)

Restrizzjoni:

Ma għandux ikun hemm separatur tal-komponent tal-element tad-dejta wara l-aħħar komponent tal-element tad-dejta f’element tad-dejta komposta u l-ebda separatur tal-element tad-dejta wara l-aħħar element tad-dejta f’segment.

1.2.2.7.   Kompressjoni

Fl-elementi tad-dejta li għalihom id-Direttorju tal-Elementi tad-Dejta jispeċifika tul varjabbli u f’każ li ma hemmx restrizzjonijiet oħra, il-pożizzjonijiet insinifikanti tal-karattri għandhom jiġu mrażżna. Fil-każ ta’ karattri insinifikanti, iż-żeros fuq quddiem u l-ispazji fuq wara għandhom jiġu mrażżna.

Madankollu, żero wieħed qabel is-sinjal deċimali hu sinifikanti u żero jista’ jkun sinifikanti (eż. biex tiġi indikata temperatura) jekk hekk imsemmi fl-ispeċifikazzjoni tal-elementi tad-dejta tal-manwali tal-implimentazzjoni.

Meta jiġu kkompressati l-messaġġi, għandhom jiġu segwiti dawn ir-regoli li ġejjin.

(a)   Esklużjoni tas-segmenti

Segmenti kondizzjonali li ma fihomx dejta għandhom jitħallew barra (inklużi t-tikketti tas-segmenti).

(b)   Esklużjoni tal-elementi tad-dejta billi jitħallew barra

L-elementi tad-dejta huma identifikati bil-pożizzjonijiet tas-sekwenza fis-segment kif imsemmi fid-Direttorju tas-Segment. Jekk element tad-dejta kondizzjonali jitħalla barra u jekk jiġi segwit b’element tad-dejta ieħor, il-pożizzjoni tiegħu għandha tiġi indikata biż-żamma tas-separatur tal-element tad-dejta tiegħu.

Tag+DE+DE+++DE+DE+DE'

|_|________________ Dawn iż-żew ġ elementi tad-dejta tħallew barra

(c)   Esklużjoni tal-elementi tad-dejta bit-tqassir tagħhom

Jekk jitħalla barra element tad-dejta wieħed jew iżjed fit-tarf ta’ segment, is-segment jista’ jitqassar bit-terminatur tas-segment, i.e. separaturi tal-element tad-dejta tat-trejling kontigwu mhux meħtieġa li jiġu trasmessi.

Tag+DE+DE+++DE' Biex nieħdu l-eżempju minn 2.2.7 b, l-aħħar żewġ elementi tad-dejta tneħħew u s-segment tqassar permezz ta, ‘ |____.

(d)   Esklużjoni tal-elementi tad-dejta billi jitħallew barra

Il-komponenti tal-elementi tad-dejta huma identifikati bil-pożizzjonijiet tas-sekwenza mogħtija lilhom f’element tad-dejta kompost. Jekk komponent ta’ element tad-dejta kompost jitħalla barra u jiġi segwit b’komponent ta’ element tad-dejta ieħor, il-pożizzjoni tiegħu għandha tkun rappreżentata bis-separatur tal-komponent tal-element tad-dejta.

Tag+DE+CE:CE+CE:::CE'

|_|____ Żew ġ komponenti tal- elementi tad-dejta li tħallew barra fl-aħħar element tad-dejta komposta.

(e)   Esklużjoni tal-elementi tad-dejta bit-tqassir tagħhom

Jistgħu jiġi esklużi wieħed jew iżjed komponenti ta’ elementi tad-dejta kondizzjonali fl-aħħar ta’ element tad-dejta kompost permezz tat-tqassir mis-separatur tal-element tad-dejta jew, jekk fl-aħħar ta’ segment, bit-terminatur tas-segment.

Tag+DE+CE+CE' L-aħħar komponent tal-element tad-dejta fl-ewwel element tad-dejta kompost |___|___ tħalla barra u magħhom anke tliet komponenti tal-elementi tad-dejta fl-aħħar element tad-dejta kompost Fiż-żewġ każijiet l-elementi tad-dejta komposta ġew imqassra, indikati fl-ewwel każ mis-separatur tal-element tad-dejta u fit-tieni każ bit-terminatur tas-segment.

1.2.2.8.   Rappreżentazzjoni tal-valuri tal-element tad-dejta numerika

(a)   Sinjal deċimali

Ir-rappreżentanza ISO għal sinjali deċimali hija l-virgola (,) iżda punt fuq il-linja (.) titħalla (ara ISO 31-0: 1981). Dawn iż-żewġ karattri huma parti mis-settijiet tal-Livelli A u B. Meta l-pariri tas-service string, l-UNA, tintuża, it-tielet karattru tiegħu jispeċifika l-karattru wżat fl-iskambju. Madankollu hu rakkomandat ħafna li tintuża l-virgola (,) bħala difolt sabiex jiġi rappreżentat sinjal deċimali f’kull ċirkostanza. Is-sinjal deċimali ma għandux jingħadd bħala karattru tal-valur meta jiġi miżjud mat-tul massimu taz-zona tal-element tad-dejta. Madankollu, għandha ssir konċessjoni għall-karattru fit-trasmissjoni u r-riċeviment. Meta sinjal deċimali hu trasmess, għandu jkun hemm mill-inqas figura waħda qabel u oħra wara s-sinjal deċimali. Għall-valuri rappreżentati b’ numri biss, ma jintużaw la sinjal deċimali u lanqas żeros deċimali sakemm ma jkunx hemm bżonn li jiġi indikat grad tal-preċiżjoni.

Ippreferuti: 0,5 u 2 u 2,0 Mhux permessi: ,5 jew .5 jew 2, jew 2.

(b)   Separatur tat-trijade

Separaturi tat-trijade ma għandhomx jintużaw fl-iskambju.

Permessi: 2500000 Mhux permessi: 2,500,000 jew 2.500.000 or 2 500 000

(c)   Sinjal

Valuri tal-elementi tad-dejta numerika għandhom jitqiesu bħala pożittivi. Għalkemm bħala kunċett it-tnaqqis huwa negattiv, dan għandu jiġi rappreżentat b’valur pożittiv u dawn il-każijiet għandhom ikunu indikati fid-direttorju tal-elementi tad-dejta. Jekk valur għandu jiġi indikat bħala negattiv, fit-trasmissjoni għandu jiġi immedjatament ippreċedut b’sinjal ta’ minus, eż. -112. Is-sinjal tal-minus ma għandux jingħadd bħala karattru tal-valur meta jiġi kkalkulat it-tul massimu taż-żona tal-element tad-dejta. Madankollu, għandha ssir konċessjoni għall-karattru fit-trasmissjoni u r-riċeviment.

Tifsira:

Ref.

It-tikketta tar-referenza numerika għall-element tad-dejta hi msemmija f’ISO 7372 UNTDED u, meta preċeduta b’S, issir referenza għal element tad-dejta kompost użat fis-segmenti tas-servizz.

Isem

 

Isem ta’ ELEMENT TAD-DEJTA KOMPOST f’ittri kapitali

 

Isem ta’ ELEMENT TAD-DEJTA f’ittri kapitali

 

Isem ta’ Komponent ta’ element tad-dejta f’ittri żgħar

Rappr.

 

Rappreżentanza tal-valur tad-dejta:

 

a – karattri alfabetiċi

 

n – karattri numeriċi

 

an – karattri alfa-numeriċi

 

a3 - 3 karattri alfabetiċi, tul fiss

 

n3 - 3 karattri numeriċi, tul fiss

 

an3 - 3 karattri alfa-numeriċi, tul fiss

 

a..3 - sa 3 karattri alfabetiċi

 

n..3 - sa 3 karattri numeriċi

 

an..3 - sa 3 karattri alfa-numeriċi

 

M – Element mandatorju

 

C – Elementi kondizzjonali.

Meta jintuża l-element tad-dejta komposta, għandu jidher element tal-komponent tal-element tad-dejta mandatorju f’element tad-dejta kompost kondizzjonali.

Jekk fil-manwali tal-implimentazzjoni tal-messaġġi jintuża numru iżgħar minn dak rikjest mill-istandard tal-ISO, dan għandu jiġi indikat fil-parentesi. L-ispazju li jkun għad fadal fl-element tad-dejta għandu jimtela bl-ispazju tal-karattri.

L-indikaturi tal-użu fil-manwali tal-implimentazzjoni tal-messaġi huma kif ġej:

Użu UNSM

Użu

Indikatur f’dan il-manwal tal-implimentazzjoni tal-messaġġ

Mandatorju (M)

Mandatorju (M)

mandatorju (M)

Kondizzjonali (C)

Rikjest (R)

meħtieġ dejjem (M)

Kondizzjonali (C)

Rakkomandat (A)

l-użu ta’ eż. ċertu sett ta’ kodiċi hu rakkomandat ħafna

Kondizzjonali (C)

Dipendenti (D)

l-użu tal-entità tiddependi fuq kondizzjonijiet definiti tajjeb

Kondizzjonali (C)

Bl-għażla (O)

l-użu hu fil-bżonn jew id-diskrezzjoni tal-ispeditur tal-messaġġ

Kondizzjonali (C)

Mhux użat (X)

ma għandux jiġi wżat (n. a.)

Fil-manwali tal-implimentazzjoni tal-messaġġi l-indikaturi tal-użu huma wżati b’mod espliċitu sabiex jiġi assigurat użu kostanti fir-rappurtaġġ elettroniku tal-bastimenti fin-navigazzjoni interna. Fid-dokument issir referenza għall-indikaturi (M, R, A, D, O u X) li jintwerew maġenb l-oġġetti tad-dejta u li jimponu fuq il-messaġġ l-użu miftiehem tal-entitajiet.

Fit-tabella li ġejja hawn stabbiliti l-indikaturi u l-użu rispettivi tagħhom:

Valur tal-Istatus (S)

Deskrizzjoni

Kumment

M

Mandatorju

Jindika li l-oġġett hu mandatorju fil-messaġġ standard.

R

Rikjest

Jindika li din l-entità għandha tintbagħat fl-implimentazzjoni ta’ dan il-messaġġ u l-użu hu hawnhekk mandatorju.

A

Rakkomandat

Jindika li sett tal-kodiċi rikonoxxut internazzjonalment i.e. kodiċi UN, ISO jew ERI hu rakkomandat ħafna għall-użu f’din l-implimentazzjoni iżjed minn kodiċijiet lokali oħra.

D

Dipendenti

Jindika li l-użu tal-entità jiddependi fuq kondizzjoni definita tajjeb jew sett ta’ kondizzjonijiet. Dawn il-kondizzjonijiet għandhom ikunu kjarifikati b’mod ċar fil-linji gwida tal-implimentazzjoni rilevanti.

O

Bl-għażla

Jindika li din l-entità hi fil-bżonn jew id-diskrezzjoni tal-ispeditur tal-messaġġ.

X

 

Ma għandux jintuża fl-implimentazzjoni ta’ dan il-messaġġ (n. a.).

1.3.   Messaġġi

1.3.1.   ERINOT

Il-messaġġ tan-notifika ERI (ERINOT) għandu jintuża għar-rappurtaġġ ta’ informazzjoni relatata mal-vjaġġi u informazzjoni dwar tagħbija perikoluża u mhux perikoluża li tinġarr abbord bastimenti li jbaħħru f’passaġġi interni fuq l-ilma. Il-messaġġ ERINOT hu użu speċifiku tal-messaġġ UN/EDIFACT “Notifika tat-Trasmissjoni u t-Trasport Internazzjonali ta’ Oġġetti Perikolużi (IFTDGN)” kif kien ġie żviluppat fl-organizzazzjoni PROTECT (1). Il-messaġġ ERINOT hu bbażat fuq id-direttorju EDIFACT 98.B u l-verżjoni tal-implimentazzjoni PROTECT 1.0.

Għad-dejta u l-kodiċi li hemm fl-applikazzjonijiet tal-messaġġ ibbażat fuq dawn l-ispeċifikazzjonijiet tal-messaġġ, sar użu mid-Direttorju tan-Nazzjonijiet UnitiD98B.

Il-messaġġ ERINOT fih dawn it-tipi li ġejjin:

notifika tat-trasport mill-bastiment għall-awtorità (identifikatur “VES”), mill-bastiment għax-xatt;

notifika tat-trasport mill-kumpanija tal-ġarr għall-awtorità (identifikatur “CAR”), minn xatt għal xatt;

notifika tal-passaġġ (identifikatur “PAS”), minn awtorità għal awtorità.

Il-funzjonijiet tal-messaġġi li ġejjin juru x’tip ta’ messaġġ wieħed għandu jistenna:

messaġġ ġdid (identifikatur “9”),

modifika tal-messaġġ (identifikatur “5”),

tħassir tal-messaġġ (identifikatur “1”).

1.3.2.   PAXLST

Il-messaġġ PAXLST hu bbażat fuq il-messaġġ UN/EDIFACT PAXLST. Dan għandu jintuża għall-iskambju ta’ dejta fin-navigazzjoni interna bejn il-kaptan jew min ikun qed iġorr u l-awtoritajiet innominati, bħat-terminali ISPS, id-dwana, l-immigrazzjoni, il-pulizija.

Il-messaġġ għandu jintuża wkoll sabiex tiġi trasferita dejta dwar il-passiġġieri/ekwipaġġ minn awtorità nominata fil-pajjiż tat-tluq għall-awtoritajiet xierqa fil-pajjiż fejn jasal il-mezz tat-trasport.

1.3.3.   ERIRSP

Il-messaġġ tar-risposta ERI (ERIRSP) hu derivat mill-messaġġ UN/EDIFACT APERAK. Dan għandu jiġi ġġenerat minn, per eżempju, ċentru tar-RIS. Il-messaġġi tar-risposta b’rabta mal-funzjonijiet differenti (ġodda, modifika jew tħassir) tal-messaġġ ERINOT kollha għandhom l-istess struttura. Ir-risposta għal “modifika” jew “tħassir” fiha informazzjoni dwar jekk il-“modifika” jew “it-tħassir” ġewx ipproċessati mis-sistema tar-riċeviment.

1.3.4.   BERMAN

Il-messaġġ tal-Ġestjoni tal-Irmiġġ (BERMAN) jikkombina n-notifika ta’ qabel il-wasla mal-istqarrija ġenerali f’notifika waħda li hi bbażata fuq il-messaġġ EDIFACT BERMAN mid-direttorju UN/EDIFACT D04B. Il-manwal tal-implimentazzjoni hu bbażat fuq il-linji gwida kif definiti mill-grupp PROTECT.

Il-messaġġ BERMAN għandu jintbagħat minn bastimenti li jbaħħru f’passaġġi interni fuq l-ilma qabel ma jaslu jew ma jitilqu mill-irmiġġ jew minn port u jipprovdi informazzjoni dwar il-ħin u l-wasla u s-servizzi rikjesti sabiex tiġi assigurata ġestjoni fil-pront, għall-appoġġ tal-proċeduri u għall-iffaċilitar tal-kontrolli.

Il-messaġġ jinkorpora r-rekwiżiti legali dwar in-notifika ta’ bastiment għal port. Dan il-messaġġ jappoġġja talba waħda għall-bastiment - li tista’ tkun jew biex jidħol fil-port, għal irmiġġ meta jasal il-bastiment, għat-tluq mill-irmiġġ mat-tluq tal-bastiment jew għal bdil ta’ rmiġġi għall-bastiment fil-port jew għall-ġarr fiż-żona tal-port biss. In-notifika tal-wasla u tal-ġarr fiha d-dettalji kollha dwar il-moviment tal-bastiment minn barra z-zona tal-port għall-ewwel irmiġġ fiz-zona tal-port jew f’każ ta’ ġarr sal-punt minn fejn ikun se jitlaq il-vapur.

Is-servizzi addizzjonali rikjesti li jiġu arranġati għall-wasla f’irmiġġ jistgħu jiġi speċifikati. Il-ħin stmat għall-wasla (ETA) fil-post tad-dħul u fejn meħtieġ, il-post mnejn telaq u l-post fejn kien qabel il-bastiment huma elementi tal-informazzjoni rikjesti.

1.4.   Proċeduri tal-Emenda

Il-proposti għall-emendi għall-manwali tal-implimentazzjoni tal-messaġġi għandhom jintbagħtu flimkien ma’ spjega għalxiex hi meħtieġa l-emenda liċ-ċerpersin tal-grupp ta’ esperti tar-Rappurtaġġ Elettroniku.

Iċ-ċerpersin għandu jgħaddi l-proposta lill-membri tal-grupp ta’ esperti kif ukoll lill-Kummissjoni Ewropea.

Fir-rigward tal-grupp ta’ esperti, għandhom japplikaw il-proċeduri rilevanti kif definiti fit-Termini ta’ Referenza għall-grupp ta’ esperti tar-Rappurtaġġ Elettroniku.

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tkompli bl-emendi skont il-proċeduri stabbiliti fid-Direttiva RIS. F’dan il-kuntest, għandu jiġi kkunsidrat ix-xogħol tal-grupp ta’ esperti.

2.   PARTI II: KODIĊI U REFERENZI

2.1.   Introduzzjoni

F’Parti II id-diversi kodiċi u referenzi li għandhom jintużaw fir-rappurtaġġ elettroniku tal-bastimenti fin-navigazzjoni interna huma definiti. L-użu tan-numri tal-kodiċi u r-referenzi ma jservix l-iskop li ma jkunx hemm ambigwità. L-użu tal-kodiċi u r-referenzi jwassal għal inqas misinterpretazzjonijiet u traduzzjoni faċli fi kwalunkwe lingwa. Għaldaqstant l-użu ta’ kodiċi u referenzi hu mandatorju għal dawk il-kodiċi indikati fil-messaġġi u inklużi hawn u li huma rakkomandati ħafna meta dejta oħra għandha tiġi mibdula bejn il-varji applikazzjonijiet tal-kompjuter u bejn partijiet li jużaw lingwi differenti sakemm id-dejta rilevanti tippermetti valur eżistenti u pubblikat. F’dan li ġej, id-definizzjonijiet u d-deskrizzjonijiet tal-kodiċi u r-referenzi wżati huma deskritti; għat-tabelli ta’ kodiċi attwali se tingħata referenza lejn il-kapitoli rilevanti ta’ dan l-Anness jew fejn disponibbli jingħata URL (indirizz tal-Internet).

2.2.   Kjarifiki

2.2.1.   Terminoloġija

Il-kjarifiki li ġejjin iservu sabiex jiġi żgurat li t-tifsir tal-elementi tal-informazzjoni wżata fir-rappurtaġġ elettroniku tal-bastimenti jkun ċar u mhux ambigwu u li l-manutenzjoni tad-dejta u r-referenzi tiġi ffaċilitata u assigurata permezz ta’ deskrizzjonijiet ċari.

(1)   Dizzjunarju tad-Dejta:

Dizzjunarju tad-dejta hu essenzjalment ħażna ċentralizzata tad-dejta ta’ informazzjoni dwar id-dejta bħat-tifsir, il-konnessjonijiet ma’ dejta oħra, is-sors, l-użu, u l-klassifikazzjoni. Id-dizzjunarju hu wżat għall-ippjanar, il-ġestjoni u l-valutazzjoni effiċjenti tal-ġbir, ir-reġistrazzjoni u l-użu tad-dejta. Id-dizzjunarju tad-dejta jew lexicon hu primarjament u oriġinarjament ktieb li fih kliem arranġati f’ordni alfabetika bid-definizzjonijiet, etimoloġiji u informazzjoni oħra.

(2)   Direttorju ta’ Elementi tad-Dejta:

Direttorju ta’ elementi tad-dejta hu essenzjalment ktieb bid-direzzjonijiet li jagħti ismijiet u dettalji ta’ grupp speċifiku ta’ elementi tal-informazzjoni. Fit-teknoloġija tal-informatika hu wkoll tabella bis-simboli tal-identifikazzjoni u indikaturi għad-dejta korrispondenti. It-TDED (Direttorju tal-Elementi tad-Dejta tal-Kummerċ) ISO 7372 għandu sett adottat miftiehem ta’ elementi tad-dejta standard għal diversi oqsma tal-applikazzjoni. Dan ikun fih numru, isem tal-element tad-dejta, deskrizzjoni tal-kunċett sabiex jiġi spjegat it-tifsir miftiehem sabiex jiġi determinat il-kontenut tal-informazzjoni (valur tad-dejta) li għandu jiġu provdut mal-element tad-dejta. Speċifikazzjoni tar-rappreżentanza tal-karattri tal-valur tad-dejta, bl-indikazzjoni tal-ispazju (numru ta’ karattri) hi provduta, flimkien mas-sinonimi tal-ismijiet tal-elementi tad-dejta fejn xierqa u fejn użati.

(3)   Maħżen tad-dejta:

Maħżen tad-dejta hu essenzjalment post fejn jiġu maħżuna l-affarijiet, eż maħżen. Ħafna drabi t-terminu maħżen tad-dejta hu wżat biex jindika l-post tal-ħażna tad-dejta komuni. Il-maħżen tad-dejta hu wżat fl-iżvilupp ta’ XML u ebXML biex jindika l-post tal-ħżin tal-hekk imsejħa komponenti tal-qalba. L-ewwel katalgi tal-komponenti tal-qalba huma disponibbli bħala abbozzi tal-proposti għall-istandards, ara wkoll www.unece.org/cefact/. Skont l-ebXML oġġett tal-maħżen hu assoċjat ma’ sett ta’ metadejta standard definit bħala attribwiti tal-klassi tal-oġġetti tar-reġistru. Dawn l-attribwiti jinsabu barra mill-maħżen attwali u jipprovdu informazzjoni deskrittiva dwar l-oġġett tal-maħżen.

(4)   Lessiku:

Bħala lista u spjega ta’ eż termini tekniċi diffiċli, dan hu spiss deskritt bħala dizzjunarju parzjali. Spiss, it-termini jitniżżlu alfabetikament sabiex jintużaw għar-referenza fi proġetti, kotba jew studji.

(5)   Vokabularju:

Lista ta’ kliem u ħafna drabi frażijiet, tqassir eċċ. normalment arranġati f’ordni alfabetika u definiti jew b’xi mod ieħor definiti bħal f’dizzjunarju jew lessiku.

2.2.2.   WCO u l-H.S.

L-Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwana (WCO) żviluppat numru ta’ standards u linji gwida li jappartjenu għall-iskambju tad-dejta fil-qasam tal-oġġetti u l-istqarrijiet tat-tagħbija.

L-WCO iżżomm is-Sistema Armonizzata (HS) li tipprovdi sistema ta’ klassifikazzjoni b’6 figuri għall-oġġetti u l-prodotti, l-HS hi wżata għall-klassifikazzjoni ta’ oġġetti li jkopru iżjed minn 5 000 deskrizzjoni tal-prodotti jew gruppi tal-prodotti li huma l-iżjed prodotti u nnegozjati. L-istruttura ta’ din is-sistema numerika hi tali li tipprovdi struttura legali u loġika, li tpoġġi flimkien il-prodotti tal-grupp jew il-kategoriji tal-prodotti f’titoli, kapitoli u sezzjonijiet.

Tista’ tintuża mid-dwana iżda hi intenzjonata wkoll għal statistika, fabbrikanti, trasport, importazzjoni u esportazzjoni.

L-istruttura hi kif ġejja

XX

Titolu

XXXX

Sistema Armonizzata

XXXX.XX

Kodiċi HS

Għal użu lokali addizzjonali l-kodiċi tista’ tiġi mibdula kif ġej

XXXX.XX.XX

Kodiċi għal Nomenklatura Magħquda

XXXX.XX.XX.XX

Numru tal-Istatistiċi

XXXX.XXXX.XXX

Kodiċi TARIC

Barra minn dan hemm iżjed subdiviżjonijiet lokali sa massimu ta’ 21 pożizzjoni li jindikaw eż. il-kodiċi tat-taxxa nazzjonali.

Il-Konvenzjoni ta’ Kyoto tal-WCO tiddeskrivi fid-dettal il-proċeduri u l-proċessi u l-elementi tal-informazzjoni għal dikjarazzjonijiet ta’ tranżitu u importazzjoni/esportazzjoni.

2.3.   Definizzjonijiet

Id-definizzjonijiet li ġejjin (2) huma wżati għall-iskop ta’ dawn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi.

Servizz tal-organizzazzjoni tat-traffiku hu servizz li jipprevjeni l-iżvilupp ta’ sitwazzjonijiet tat-traffiku ta’ bastimenti perikolużi permezz tal-ġestjoni tal-movimenti tat-traffiku u li jipprovdi għall-moviment sigur u effiċjenti tat-traffiku tal-bastimenti fiz-zona tal-VTS.

Aġent tfisser kull persuna mqabbda jew awtorizzata biex taġixxi għal jew li tforni informazzjoni għan-nom tal-operatur tal-bastiment.

Messaġġ asinkroniku tfisser messaġġ li jista’ jitwassal minn min ikun bagħtu mingħajr ma jkollu espliċitament joqgħod jistenna għall-ipproċessar tal-messaġġ mir-riċevitur. Ir-riċevitur jiddeċiedi meta għandu jiġi proċessat il-messaġġ.

Barkun tfisser bastiment li ma għandux propulsjoni tiegħu.

Kodiċi tfisser serje ta’ karattri wżati bħala mezz ta’ tqassir ta’ a) informazzjoni tar-reġistrazzjoni jew identifikazzjoni b) biex tirrapreżenta jew tidentifika informazzjoni bl-użu ta’ forma simbolika speċifika li tista’ tintgħaraf mill-kompjuter. [ISO TC154/SC1]

Awtorità kompetenti tfisser l-awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet awtorizzati mill-gvernijiet biex jirċievu u jgħaddu ‘il quddiem informazzjoni rappurtata skont dan l-istandard.

Destinatarju tfisser il-parti kif imsemmija fid-dokument tat-trasport li għandha tirċievi l-oġġetti, tagħbija jew kontejners.

Speditur tfisser in-negozjant mingħand minn, f’isem min jew għan-nom ta’ min ikun ġie konkluż kuntratt tal-ġarr tal-oġġetti ma’ min ikun se jġorr jew kwalunkwe parti mingħand min jew għan-nom ta’ min ikun ġie konkluż kuntratt tal-ġarr ma’ min ikun se jġorr jew kwalunkwe parti mingħand min jew għan-nom ta’ min l-oġġetti huma fil-fatt kunsinnati lid-destinatarju b’rabta mal-kuntratt tal-ġarr (Sinonimi: Min jixxippja, min jibgħat).

Oġġetti perikolużi tfisser:  (3)

oġġetti klassifikati fil-Kodiċi UNDG,

oġġetti klassifikati fil-Kodiċi ADN/ADNR,

oġġetti klassifikati fil-Kodiċi IMDG,

sustanzi likwidi perikolużi mniżżla fil-Kodiċi IBC,

gassijiet likwifikati mniżżla fil-Kodiċi IGC,

solidi mniżżla fl-Appendiċi B tal-Kodiċi BC,

Element tad-Dejta tfisser unità tad-dejta li, f’kuntest partikolari, jitqies indiviżibbli u li għalih ġew speċifikati l-elementi tal-identifikazzjoni, deskrizzjoni u rappreżentazzjoni tal-valur.

Numru EDI tfisser l-indirizz elettroniku ta’ min jibgħat jew jirċievi messaġġ (eż. min jibgħat jew jirċievi t-tagħbija). Dan jista’ jkun indirizz tal-posta elettronika, identifikatur miftiehem jew eż numru tal-Assoċjazzjoni Ewropea għall-għoti tan-Numri għall-Artikli (numru EAN).

Skambju Elettroniku tad-Dejta (EDI) tfisser it-trasferiment tad-dejta strutturata bi standards miftiehma minn applikazzjonijiet fuq il-kompjuter ta’ parti waħda għal applikazzjonijiet fuq il-kompjuter ta’ parti oħra permezz ta’ mezzi elettroniċi.

Trasmettitur tfisser il-parti li tirranġa għall-ġarr ta’ oġġetti inklużi servizzi tal-konnessjoni u/jew formalitajiet assoċjati għan-nom ta’ shipper u destinatarju.

Linji gwida tal-Implimentazzjoni tfisser manwali li jiddeskrivi fid-dettal kif ċertu messaġġ standard se jiġi implimentat u liema segmenti, elementi tad-dejta, kodiċijiet u referenzi se jintużaw u kif.

Lokazzjoni tfisser kwalunkwe post ġeografiku msemmi, bħal port, terminal tal-merkanzija intern, ajurport, stazzjon tal-merkanzija tal-kontejners, terminal jew kwalunkwe post ieħor fejn jista’ jsir ir-rilaxx doganali u/jew riċeviment regolari jew kunsinna ta’ oġġetti, b’faċilitajiet permanenti wżati għaċ-ċaqliq tal-oġġetti assoċjati mal-kummerċ / trasport internazzjonali u wżati frekwentament għal dawn l-iskopijiet. Il-lokazzjoni għandha tkun rikonoxxuta li hi hekk minn korp nazzjonali kompetenti.

Loġistika tfisser l-ippjanar, l-eżekuzzjoni u l-kontroll tal-moviment u t-tqegħid ta’ nies u/jew oġġetti u tal-attivitajiet ta’ appoġġ relatati ma’ dan il-moviment u t-tqegħid f’sistema organizzata biex tilħaq għanijiet speċifiċi.

Manifest tfisser dokument li jniżżel l-ispeċifikazzjonijiet ta’ oġġetti inkluż tagħmir mgħobbi f’mezz tat-trasport. Manifest ħafna drabi jirrapreżenta akkumulazzjoni tal-Polza tat-Tagħbija għal skopijiet uffiċjali u amministrattivi.

Mezz tat-Trasport: tirrapreżenta t-tip ta’ vettura wżata għat-trasport ta’ oġġetti, bħal barkun, trakk, bastiment jew ferrovija.

Kodiċi tal-messaġġ: referenza unika b’sitt karattri alfabetiċi li jidentifikaw it-tip ta’ messaġġ.

Metodu tat-Trasport tfisser metodu tat-trasport użat għall-ġarr ta’ oġġetti eż. bil-ferrovija, fuq it-toroq, bil-baħar, bil-passaġġi interni fuq l-ilma.

Sorveljanza tfisser li ssegwi, permezz kwalunkwe tagħmir, il-progess u l-prestazzjoni tal-bastimenti u li tavża lill-partijiet responsabbli dwar id-devjazzjonijiet mill-prestazzjoni mistennija u ppjanata rispettiva.

Trasport multimodali tfisser il-ġarr ta’ oġġetti (kontenituri) minn għall-inqas żewġ modi differenti ta’ trasport.

Appoġġ nawtiku hu appoġġ mogħti minn laneċ tal-irmonk jew barklori sabiex jassistu fin-navigazzjoni u l-irmiġġ sikuri.

Informazzjonali navigazzjonali hi informazzjoni provduta lill-kaptan abbord sabiex tgħinu fit-teħid tad-deċiżjonijiet abbord.

Appoġġ navigazzjonali hu appoġġ mogħti minn piloti abbord jew f’ċirkostanzi speċjali minn fuq l-art (diriġenza minn fuq l-art) sabiex jiġi evitat l-iżvilupp ta’ sitwazzjonijiet perikolużi tat-traffiku tal-bastimenti.

Operatur tfisser is-sid jew il-maniġer tal-vapur.

Oġġetti li jniġġsu tfisser: (3)

żjut kif definiti fl-Anness I mal-Konvenzjoni MARPOL,

sustanzi likwidi noċivi kif definiti fl-Anness II mal-Konvenzjoni MARPOL,

sustanzi ta’ ħsara kif definiti fl-Anness III mal-Konvenzjoni MARPOL.

Proċedura tfisser il-passi li jridu jittieħdu sabiex ikun hemm konformità, inklużi l-metodu ta’ kif jittieħed il-ħin, il-format u t-trasmissjoni għas-sottomissjoni tal-informazzjoni rikjesta.

Kwalifikatur tfisser element tad-dejta li l-valur tiegħu għandu jiġu espress bħala kodiċi li tagħti tifsir speċifiku għall-funzjoni ta’ element jew segment tad-dejta ieħor. [ISO 9735]

Radar tfisser wieħed minn diversi sistemi jew strumenti li jużaw radio waves trasmessi u riflessi għad-ditezzjoni ta’ oġġett li jirrifletti, bħal bastiment u li jiddeterminaw id-direzzjoni, id-distanza, il-veloċità u t-trajettorja tiegħu. Jista’ jintuża għan-navigazzjoni u d-ditezzjoni.

Numru tar-referenza jservi biex jirreferi jew isemmi relazzjoni jew fejn applikabbli restrizzjoni.

Riskju (Dwana) tfisser iċ-ċans li avveniment jista’ jseħħ fil-moviment u l-kummerċ internazzjonali ta’ oġġetti li jhedded is-sigurtà tal-Komunità, u li hu ta’ riskji għall-ambjent tas-saħħa pubblika u l-konsumaturi.

Ġestjoni tar-riskju (Dwana) tfisser l-identifikazzjoni u l-implimentazzjoni sistematika tal-miżuri kollha neċessarji biex jitnaqqas l-esponiment għar-riskji. Dan jinkludi attivitajiet bħal ġbir ta’ dejta u informazzjoni, l-analizzar u l-valutazzjoni ta’ riskji li jwasslu għat-teħid ta’ azzjonijiet u sorveljanza regolari u reviżjoni tal-proċessi u r-riżultati tagħhom, ibbażati fuq sorsi u strateġiji internazzjonali, tal-Komunità u nazzjonali.

Segment (EDI) tfisser sett definit minn qabel u identifikat ta’ valuri tal-elementi tad-dejta relatati li huma identifikati bil-pożizzjonijiet tas-sekwenza tagħhom fis-sett. Segment jibda bit-tikketta tas-segment u jispiċċa bit-terminazzjoni tas-segment. Dan jista’ jkun segment tas-sevizz jew segment tad-dejta tal-utent.

Kodiċi tas-segment tfisser kodiċi li b’mod uniku jidentifika kull segment kif speċifikat fid-direttorju tas-segment. [ISO 9735]

Kaptan tal-bastiment tfisser il-persuna abbord il-bastiment li tikkmanda u li jkollha awtorità biex tieħu d-deċiżjonijiet kollha relatati man-navigazzjoni u l-ġestjoni tal-bastiment. (Sinonimi: kaptan, min imexxi l-vapur, boatmaster).

Shipper ara speditur.

Tieqa Singola tfisser faċilità li tippermetti lill-partijiet involuti fil-kummerċ u t-trasport li jagħtu informazzjoni standardizzata b’punt tad-dħul wieħed sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti regolatorji kollha. Jekk l-informazzjoni tkun elettronika l-elementi tad-dejta individwali għandhom jiġu sottomoessi darba biss (4).

Tikketta tfisser identifikatur uniku għal segment jew element tad-dejta. [ISO 9735]

Traċċar tfisser l-azzjoni li tiġi rkuprata informazzjoni dwar il-post tat-tagħbija, l-oġġetti tat-tagħbija, il-bgħit jew it-tagħmir.

Trekkjar tfisser il-funzjoni taż-żamma ta’ informazzjoni tal-istatus, inklużi l-lokazzjoni kurrenti, it-tagħbija, l-oġġetti tat-tagħbija, il-bgħit jew it-tagħmir (kontejners jew mimlija jew vojta).

Notifika tat-trasport tfisser it-tħabbir ta’ vjaġġ intenzjonat ta’ bastiment minn awtorità kompetenti.

UN/EDIFACT tfisser ir-regoli tan-Nazzjonijiet Magħquda għall-Iskambju Elettroniku tad-Dejta għall-Amministrazzjoni, il-Kummerċ u t-Trasport. Dawn jinkludu sett ta’ standards, direttorji u linji gwida għall-iskambju elettroniku ta’ dejta strutturata, u b’mod partikolari dik relatata mal-kummerċ f’oġġetti jew servizzi bejn sistemi tal-informazzjoni kompjuterizzati indipendenti. Meta rakkomandati fil-kwadru tal-Ġnus Magħquda, ir-regoli jiġu approvati u ppubblikati mill-UN/ECE fid-Direttorju tal-Iskambju tad-Dejta tal-Kummerċ fin-Nazzjonijiet Uniti(UNTDID) u jinżammu taħt il-proċeduri miftiehma.

Bastiment (sinonimu: vapur) tfisser bastiment tal-passaġġi interni fuq l-ilma jew bastiment li jbaħħar. Fin-navigazzjoni interna, dan it-terminu jinkludi wkoll bastimenti żgħar, dgħajjes u tagħmir li jżomm f’wiċċ l-ilma.

Servizzi ta’ Appoġġ għall-Bastimenti huma servizzi mogħtija lill-kaptan permezz ta’ eż stazzjonijiet ta’ bunkers u organizzazzjoni tat-tiswija.

Sorveljanza tat-Traffiku tal-Bastimenti tfisser il-provvista ta’ informazzjoni b’mod orali jew elettroniku kif ukoll l-għoti ta’ direzzjonijiet b’interazzjoni ma’ u risposta lilbastimenti f’ċirkolazzjoni tat-traffiku sabiex jiġi ottimizzat it-trasport bla tfixkil (effiċjenti) u sigur.

Servizzi tat-Traffiku tal-Bastimenti (VTS) tfisser servizz implimentat minn awtorità kompetenti, imfassal sabiex itejjeb is-sigurtà u l-effiċjenza tat-traffiku tal-bastimenti u jipproteġi l-ambjent. Is-servizz għandu jkollu l-kapaċità li jinteraġixxi mat-traffiku u jirrispondi għas-sitwazzjonijiet tat-traffiku li jiżviluppaw fiz-zona.

Zona VTS tfisser iz-zona tas-servizz delineat, dikjarat formalment tal-VTS. Żona tal-VTS tista’ tiġi sub-diviża f’sub-oqsma jew setturi.

Servizzi VTS tfisser servizz ta’ informazzjoni, iżda wkoll oħrajn, bħal servizz tal-assistenza navigazzjonali, jew servizz tal-organizzazzjoni tat-traffiku, jew it-tnejn.

2.4.   Klassifikazzjonijiet u deskrizzjonijiet tal-kodiċi

Sabiex jitnaqqas ix-xogħol tal-interpretazzjoni li jkollhom jagħmlu dawk li jirċievu l-messaġġi, il-klassifikazzjonijiet u l-listi tal-kodiċi għandhom jintużaw mill-aktar posibbli. Il-kodiċjiet eżistenti għandhom jintużaw sabiex jiġi evitat li jinħoloq iżjed xogħol fil-ġbir u l-manutenzjoni tal-listi tal-kodiċi l-ġodda.

Il-klassifikazzjonijiet li ġejjin għandhom jintużaw fir-rappurtaġġ intern tal-bastimenti:

1

Tip ta’ bastiment u konvoj (Rakkomandazzjoni 28 tal-UN)

2

Numru uffiċjali tal-bastiment (OFS)

3

Numru tal-identifikazzjoni tal-bastiment (IMO) hu dak tar-Reġistru Lloyds kif pubblikat għal kull numru tal-bastimenti li jbaħħru mingħajr l-ittri LR

4

Numru tal-identifikazzjoni tal-bastiment ERI

5

Identifikazzjoni tal-Bastimenti Ewropej ENI (Numru ta’ Identifikazzjoni Uniku Ewropew għall-Bastimenti)

6

Sistema armonizzata tad-deskrizzjoni u l-kodifika tal-prodotti (HS, oġġetti)

7

Nomenklatura magħquda (CN, oġġetti)

8

Klassifikazzjoni standard tal-oġġetti għal statistiċi tat-trasport (oġġetti)

9

Numru tan-NU tal-oġġetti perikolużi (UNDG)

10

Kodiċi Internazzjonali tal-oġġetti marittimi perikolużi (IMDG)

11

ADN/ADNR

12

Kodiċi NU għall-pajjiżi u n-nazzjonalità

13

Kodiċi NU għal-lokazzjonijiet tal-kummerċ u t-trasport (UNLOCODE)

14

Kodiċi tas-sezzjoni tal-kanal

15

Kodiċi tat-terminali

16

Daqs tal-kontejner tal-merkanzija u kodiċi tat-tip

17

Kodiċi tal-Identifikazzjoni tal-Kontejner

18

Kodiċi tat-tip tal-pakkett

19

Struzzjonijiet tal-Ġestjoni

20

Skop tas-sejħa

21

Għamla tat-tagħbija

F’dawn li ġejjin, jingħataw dettalji u kummenti u linji gwida dwar l-applikazzjoni ta’ dawn il-kodiċi fin-navigazzjoni interna. Il-kodiċijiet tat-tip tal-bastimenti u l-konvoj jintwerew fit-tabelli tal-kodiċi, f’lingwi differenti. Il-kombinazzjoni tal-elementi tal-kodiċijiet 12 sa 15 imsemmija hawn fuq hi definita f’Kapitolu 2.7.

2.4.1.   Aġġornament ta’ kodiċi u tabelli tar-referenza

Il-bżonn li jinżammu kodiċijiet u referenzi uniformi u r-rekwiżitimportanti li jinżammu d-diversi tabelli stabbli u uniformi, jirrikjedi proċeduri u proċessi stretti għall-manutenzjoni, pubblikazzjoni u użu tad-diversi kodiċijiet.

Sabiex tiġi ffaċilitata l-manutenzjoni tal-kodiċijiet u t-tabelli ta’ refrenza kollha wżati f’messaġġi tar-rappurtaġġ elettroniku, il-kodiċijiet u r-referenzi huma diviżi f’sitt kategoriji.

Kategorija A

Il-kodiċijiet u r-referenzi internazzjonali miżmuma minn organizzazzjoni uffiċjali u wżati b’mod singolu. Kodiċijiet ġodda jew tal-bidla se jiġu ppubblikati minn organizzazzjoni internazzjonali li jindikaw ukoll f’liema żmien il-kodiċijiet il-ġodda għandhom jiġu implimentati. L-implimentazzjoni tal-bidliet fit-tabelli hi ko-ordinata minn din l-organizzazzjoni, madankollu għar-rappurtaġġ skont l-ispeċifikazzjonijiet tar-rappurtaġġ elettroniku tal-bastimenti, il-Grupp tal-Esperti ERI għandu jindika minn meta l-kodiċijiet għandhom jintużaw fil-messaġġi. Xi eżempju huma l-kodiċijiet UNDG (5) IMDG (6) ADN/ADNR/D (7) u HS/TARIC (8).

Kategorija B

Il-kodiċijiet u r-referenzi internazzjonali miżmuma minn organizzazzjoni internazzjonali rikonoxxuta bħal l-ISO jew l-UNECE; il-pubblikazzjoni ta’ bidliet fit-tabelli ssir f’intervalli regolari b’konsegwenza tar-rekwiżiti tal-utent, il-bidliet huma ko-ordinati mill-komunitajiet tal-utenti. Xi eżempji jinkludu l-UN/LOCODES (9), it-tipi tal-mezzi tat-trasport, il-metodu tat-trasport, il-kodiċijiet tal-pajjiżi u tal-flus, l-ispejjeż u l-imposti tal-merkanzija.

Kategorija Ċ

Kodiċijiet u referenzi relatati man-negozju miżmuma minn organizzazzjoni pubblika-privata bħall-EAN, Lloyds, Protect. Xi eżempji jinkludi n-Numri IMO, il-kodiċjiet tal-indirizz EAN.

Kategorija D

Kodiċijiet u referenzi reġjonali miżmuma minn organizzazzjoni pubblika għall-użu f’ċertu zona. Xi eżempji jinkludu l-kodiċijiet tas-sezzjoni tal-kanali, referenzi ECDIS.

Kategorija E

Kodiċijiet u referenzi nazzjonali miżmuma minn sħubija pubblika jew pubblika-privata. Eżempju hu l-NST/R.

Kategorija F

Kodiċijiet u referenzi standard użwati fir-rappurtaġġ u li huma parti mill-messaġġ standard u deskritti fil-messaġġ bħala hekk. Il-bidliet għandhom ikunu ko-ordinati mill-korpi tal-kontroll. Eżempji jinkludi kwalifikaturi, kodiċijiet tas-sintassi, identifikaturi, kodiċijiet tal-funzjoni.

Il-kodiċijiet u referenzi internazzjonali msemmija f’Kategorija A ġeneralment joriġinaw mix-shipper tal-oġġetti. Il-kodiċijiet għandhom jiġu fornuti b’mod obbligatorju skont ir-rekwiżiti, regoli u regolamenti legali rispettivi sabiex jiġi permess u ffaċilitat il-kontroll mill-awtoritajiet kompetenti u l-miżuri ta’ emerġenza.

Għall-kategoriji l-oħra kollha ħafna drabi jinżamm subsett li jikkonsisti fil-kodiċijiet u r-referenzi wżati fir-rappurtaġġ elettroniku u messaġġi oħra għat-trasport f’passaġġi interni fuq l-ilma mill-aġenzija tal-kontroll. B’dan il-mod l-użu u l-implimentazzjoni armonizzati ta’ dħul ġdid u tibdiliet f’dawn it-tabelli tal-kodiċi jistgħu jintużaw b’mod ko-ordinat.

L-aġenzija tal-kontroll tad-diversi messaġġi tista’ tinstab taħt l-element tad-dejta UNH 0051 jew fil-manwali tal-implimentazzjoni tal-messaġġi infushom jew fit-tabelli tal-kodiċijiet rispettivi kif imsemmija hawn taħt.

2.4.2.   Deskrizzjonijiet tat-tabelli tal-kodiċi

2.4.2.1.   Tip ta’ Bastiment u Konvojs

TITOLU SĦIĦ

Kodiċi għat-tipi tal-mezzi tat-trasport

Anness 2, kapitolu 2.5: Trasport fuq passaġġi tal-ilma interni

TQASSIR

UN Rakkomandazzjoni Nru 28

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

UNECE/CEFACT http://www.unece.org/cefact

BAŻI LEGALI

Rakkomandazzjoni 28 tan-NU, ECE/Trade/276; 2001/23

STATU FIL- PREŻENT

Operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

Marzu 2001

EMENDA

UN/CEFACT 2002

STRUTTURA

Kodiċi b’4 figuri alfanumeriċi:

 

figura waħda: “1” għan-navigazzjoni marittima, “8” għal “navigazzjoni interna”

 

2 figuri għall-bastimenti jew konvoj

 

1 figura waħda għal subdiviżjoni kif definita fil-kapitolu 6

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

Din ir-rakkomandazzjoni tistabilixxi lista ta’ kodiċi komuni għall-identifikazzjoni tat-tip tal-mezzi tat-trasport. Għandha rilevanza partikolari għall-organizzazzjonijiet u l-fornituri tat-trasport, id-Dwana u awtoritajiet oħra, uffiċji tal-istatistika, spedituri, trasportaturi tal-merkanzija, destinatarji u partijiet oħra li għandhom x’jaqsmu mat-trasport.

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

Rakkomandazzjoni 19 tan-NU

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

http://www.unece.org/cefact/recommendations/rec_index.htm

http://www.RISexpertgroups.org

LINGWI

Ingliż

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

KE

KUMMENTI

Is-sett ewlieni ta’ valuri tal-kodiċi hu rregolat minn korp internazzjonali (UNECE). Sabiex tiġi żgurata l-armonizzazzjoni, jista’ jintuża sett wieħed ta’ valuri tal-kodiċi li jirrapreżenta wkoll tipi tal-bastimenti addizzjonali, għall-applikazzjonijiet RIS kollha.


Eżempju

 

8010

Bastiment motorizzat tal-ġarr tal-merkanzija (Intern)

1500

Bastiment tat-tagħbija ġenerali (fuq il-baħar)

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

TDT/C228/8179 (konvoj)

 

EQD(B)/C224/8155 (bastiment)

Annexes

 

Rakkomandazzjoni UNECE Nru. 28: Kodiċi għal tipi ta’ mezzi tat-trasport, deskrizzjoni tal-lista tal-kodiċi tan-Navigazzjoni Interna f’diversi lingwi kif rikjest nazzjonalment

2.4.2.2.   Numru Uffiċjali tal-Bastimenti (OFS)

TITOLU SĦIĦ

Numru Uffiċjali tal-Bastiment

TQASSIR

OFS

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

Kummissjoni Ċentrali għan-Navigazzjoni tar-Rhine (CCNR)

BAŻI LEGALI

§ 2.18 Rheinschiffsuntersuchungsordnung

STATU FIL- PREŻENT

Operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

------

EMENDA

------

STRUTTURA

Kodiċi tal-pajjiż b’2 figuri (an)

 

Nru. tar-reġistru b’5 figuri (an)

 

Kodiċi tal-pajjiż:

 

01 – 19 Franza

 

20 – 39 L-Olanda

 

40 – 49 Ġermanja

 

60 – 69 Belġju

 

70 - 79 Żvizzera

 

80 - 99 Pajjiżi oħra

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

-----

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

-----

UŻU

Navigazzjoni interna

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

-----

LINGWI

-----

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

Kummissjoni Ċentrali għan-Navigazzjoni fuq ir-Rhine, 2, Place de la Republique, F-67082 Strasbourg Cedex,

KUMMENTI

Dan il-kodiċi hu mibdul bin-Numru ta’ Identifikazzjoni Ewropew għall-Bastimenti kif definit fir-Rheinschiffsuntersuchungsordnung u l-Artikolu 2.18 tal-Anness II għad-Direttiva 2006/87/KE (10).


Eżempju

 

4112345

Ġermanja, Gerda

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

TDT/C222/8213

 

EQD(1)/C237/8260

 

SGP/C237/8260

2.4.2.3.   Numru ta’ Identifikazzjoni tal-Bastimenti tal-IMO

TITOLU SĦIĦ

Numru ta’ Identifikazzjoni tal-Bastimenti tal-IMO

TQASSIR

Nru. tal-IMO

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali / Lloyds

BAŻI LEGALI

Riżoluzzjoni IMO A.600(15), kapitolu SOLAS XI, regolament 3

STATU FIL- PREŻENT

Operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

-----

EMENDA

Aġġornat kuljum

STRUTTURA

Numru tar-Reġistru tal-Bastimenti ta’ Lloyd’s (LR) (seba’ figuri).

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

Ir-Riżoluzzjoni tal-IMO għandha l-għan li tassenja numru permanenti lil kull bastiment għal skopijiet ta’ identifikazzjoni.

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

-----

UŻU

Għal bastimenti li jbaħħru

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

www.ships-register.com.

LINGWI

Ingliż

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali

4 Albert Embankment

London SE1 7SR

United Kingdom


Eżempju

 

Bastiment dwt 2774

Danchem East 9031624

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

TDT/C222/8213

 

EQD(1)/C237/8260

 

SGP/C237/8260

2.4.2.4.   Numru tar-Rappurtaġġ Elettroniku (għall-identifikazzjoni tal-bastimenti) ERN

TITOLU SĦIĦ

Numru tar-Rappurtaġġ Elettroniku (għall-identifikazzjoni tal-bastimenti)

TQASSIR

ERN

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

Rijkswaterstaat, l-Olanda

BAŻI LEGALI

-----

STATU FIL- PREŻENT

Operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

-----

LIMITU TAL-ĦAJJA OPERAZZJONALI

-----

EMENDA

-----

STRUTTURA

numru bi 8 figuri

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

-----

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

-----

UŻU

Fir-Rappurtaġġ Elettroniku għall-bastimenti li ma għandhomx numru OFS u lanqas numru tal-IMO

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

www.risexpertgroups.org

LINGWI

 

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

ERI-helpdesk@risexpertgroups.org

KUMMENTI

Din il-kodiċi tinbidel bin-Numru ta’ Identifikazzjoni tal-Bastimenti Ewropej kif definit fl-Artikolu 2.18 tal-Anness II għad-Direttiva 2006/87/KE.


Eżempju

 

12345678

Renate

Użu fil-gwidi tal-implimentazzjoni

TDT/C222/8213

 

EQD(1)/C237/8260

 

SGP/C237/8260

2.4.2.5.   Numru Uniku Ewropew Unique għall-identifikazzjoni tal-bastimenti

TITOLU SĦIĦ

Numru Uniku Ewropew Unique għall-identifikazzjoni tal-bastimenti

TQASSIR

ENI

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

Unjoni Ewropea

BAŻI LEGALI

Direttiva 2006/87/KE; Direttiva 2005/44/KE

STATU FIL- PREŻENT

-----

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

-----

LIMITU TAL-ĦAJJA OPERAZZJONALI

-----

EMENDA

Kontinwament

STRUTTURA

Numru bi 8 karattri

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

In-numru ta’ identifikazzjoni uniku Ewropew għall-Bastimenti jew in-numru uniku tal-identifikazzjoni Ewropew għall-bastimenti għandu l-għan li jassenja numru permanenti għal kull buq ta’ bastiment għal skopijiet ta’ identifikazzjoni.

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

Numru tal-IMO Number, numru ERN, numru OFS

UŻU

Fir-Rappurtaġġ, it-Traċċar u t-Trekkjar Elettroniku ta’ Bastimenti u ċ-ċertifikazzjoni ta’ bastimenti għal bastimenti interni.

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

a)

L-awtoritajiet kompetenti għandhom iżommu reġistru. Għandu jingħata aċċess lill-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri oħra.

b)

Dejtabejż tan-Numru tal-Bastimenti Ewropej

c)

Stati Firmatarji tal-Konvenzjoni ta' Mannheim u partijiet oħra bbażati fuq ftehim amministrattiv.

LINGWI

-----

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

Stati Membri tal-UE u l-partijiet kontraenti għall-Konvenzjoni ta' Mannheim

KUMMENTI

In-numru ta’ identifikazzjoni Uniku Ewropew għall-Bastimenti, l-ENI, jikkonsisti fi tmien numri Għarab. L-ewwel tliet figuri huma l-kodiċi tal-awtorità tal-assenjament kompetenti. Il-ħames numri ta’ wara huma n-numru tas-serje.

Ara wkoll Kapitolu 2.5.


Eżempju

12345678

 

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

TDT, EQD (V1 and V2-V15)

CNI/GID u

CNI/GID/DGS, Tag 1311

2.4.2.6.   Kodiċi Armonizzat tas-Sistema (HS)

TITOLU SĦIĦ

Sistema Armonizzata tad-Deskrizzjoni u tal-Kodifika tal-Prodotti

TQASSIR

HS; Sistema Armonizzata

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwana

BAŻI LEGALI

Konvenzjoni Internazzjonali dwar Sistema Armonizzata tad-Deskrizzjoni u tal-Kodifika tal-Prodotti

STATU FIL- PREŻENT

Operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

1-1-2007

EMENDA

Bħala prinċipju revedibbli kull ħames snin.

STRUTTURA

7 466 titoli, organizzati f’erba’ livelli ġerarkiċi

 

Livell 1: sezzjonijiet kodifikati b’numri Rumani (I sa XXI)

 

Livell 2: kapitoli identifikati b’kodiċi numeriċi b’żewġ figuri

 

Livell 3: titoli identifikati b’kodiċi numeriċi b’erba’ figuri

 

livell 4: sub-titoli identifikati b’kodiċi numeriċi b’sitt figuri

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

Il-Konvenzjoni HS hi klassifikazzjoni ta’ oġġetti bi kriterji bbażati fuq prodotti naturali u l-istadju tal-produzzjoni tal-prodotti. L-HS hi l-qofol tal-proċess kollu tal-armonizzazzjoni ta’ klassifikazzjonijiet ekonomiċi internazzjonali li qegħdin jitmexxew f’daqqa mid-Diviżjoni tal-Istatistiċi tan-Nazzjonijiet Uniti u l-Eurostat. L-oġġetti u s-sub-oġġetti tagħha huma t-termini fundamentali li fuqhom huma identifikati l-prodotti industrijali fil-klassifikazzjonijiet tal-prodott. L-għanijiet huma: li jarmonizzaw a) il-klassifikazzjonijiet tal-kummerċ estern sabiex tiġi garantita korrispondenza diretta; u b) l-istatistiċi tal-kummerċ estern tal-pajjiżi u li tiggarantixxi li dawn ikunu komparabbli internazzjonalment.

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

Nomenklatura Magħquda (CN): ftehim sħiħ fuq livell ta’ sitt figuri;

 

NST/R fuq livell ta’ 3 figuri.

UŻU

Prodotti

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwana

Rue de l’industrie, 26-39

B-1040 Brussels

BELĠJU

www.wcoomd.org

Kunsill tal-Ko-operazzjoni tad-Dwana, Brussell

LINGWI

Olandiż, Ingliż, Franċiż, Ġermaniż eċċ.

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

Se jinżamm sub-sett tal-kodiċi wżati għar-rappurtaġġ elettroniku permezz tal-grupp ta’ Esperti tal-ERI.

KUMMENTI

Il-klassifikazzjoni HS tkompli tinqasam fuq livell tal-Unjoni Ewropea fi klassifikazzjoni msejħa Nomenklatura Magħquda (CN)


Eżempju:

 

730110

Ġbir f’munzell ta’ pjanċi tal-ħadid jew tal-azzar

310210

Fertilizzanti minerali jew kimiċi, sulfat tal-ammonju

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

CNI/GID/FTX(1)/C108/4440

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

2.4.2.7.   Nomenklatura Magħquda (CN)

TITOLU SĦIĦ

Nomenklatura Magħquda

TQASSIR

CN

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

Kummissjoni tal-UE, Uffiċju Statistiku EUROSTAT

BAŻI LEGALI

Kunsill tal-UE, Regolament Nru. 2658/87 tat-23 ta’ Lulju 1987

STATU FIL- PREŻENT

Operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

-----

EMENDA

Reviżjonijiet annwali fl-1 ta’ Jannar

STRUTTURA

Kodiċi numerika bi 8 karattri:

 

19 581 titoli organizzati f’ħames livelli ġerarkiċi:

 

Livell 1: sezzjonijiet kodifikati b’numri Rumani (I sa XXI)

 

Livell 2: kapitoli identifikati b’kodiċi numeriċi b’żewġ figuri

 

Livell 3: titoli identifikati b’kodiċi numeriċi b’erba’ figuri

 

livell 4: sub-titoli identifikati b’kodiċi numeriċi b’sitt figuri

 

livell 5: kategoriji identifikati b’kodiċi numeriċi bi tmien figuri

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

In-Nomenklatura Magħquda hi l-klassifikazzjoni tal-oġġetti wżata fl-UE għall-għanijiet ta’ statistiċi tal-kummerċ barrani. Hi wżata wkoll mill-UE għal skopijiet tad-dwana. Il-klassifikazzjoni hi bbażata fuq is-Sistema Armonizzata (HS) li hi sub-diviża fejn meħtieġ għal skopijiet ta’ kummerċ estern, regolamentazzjoni agrikola u dwana. Is-CN ġiet introdotta fl-1988 flimkien mal-HS.

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

Kodiċi HS code: ftehim sħiħ fuq livell ta’ sitt karattri

NST/R fuq livell ta’ 3 karattri

UŻU

Prodotti

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

http://ec.europa.eu/taxation_customs

LINGWI

il-lingwi kollha tal-UE

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

Kummissjoni Ewropea, DG TAXUD

KUMMENTI

-----


Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

Indirettament permezz tal-kodiċi HS

2.4.2.8.   Klassifikazzjoni Standard tal-Oġġetti għal Statistiċi tat-Trasport/Riveduti (NST) 2000

TITOLU SĦIĦ

Nomenclature uniforme de marchandises pour les Statistiques de Transport / Klassifikazzjoni Standard tal-Oġġetti għal Statistiċi tat-Trasport/Riveduta

TQASSIR

NST 2000

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

Kummissjoni Ewropea (Uffiċċju Statistikali / Eurostat)

BAŻI LEGALI

Regolament tal-UE dwar l-istatistiċi

STATU FIL- PREŻENT

-----

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

1.1.2007

EMENDA

Regolarment kull sentejn

STRUTTURA

2 figuri NST 2000

Livell 1: sub-diviżjoni ta’ 2 figuri CPA

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

Kodiċi HS f’naħa waħda (HS > NST), Klassifikazzjoni tal-Prodotti għal Statistiċi tat-Trasport fl-Ewropa (CSTE)

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

Prodotti Kodiċi HS f’naħa waħda (HS > NST)

UŻU

Prodotti

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NSTR_1967&StrLanguageCode=EN&IntPcKey

LINGWI

Olandiż, Ingliż, Franċiż, Ġermaniż eċċ.

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

Uffiċċju Statistikali tal-Komunitajiet Ewropej (Eurostat)

Unit C2 Batiment BECH A3/112

L-2920 Luxembourg

KUMMENTI

-----

a)   Klassifikazzjoni Standard tal-Oġġetti għal Statistiċi tat-Trasport/Riveduti (NST/R)

TITOLU SĦIĦ

Nomenclature uniforme de marchandises pour les Statistiques de Transport / Klassifikazzjoni Standard tal-Oġġetti għal Statistiċi tat-Trasport/Riveduta

TQASSIR

NST / R

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

Kummissjoni Ewropea (Uffiċċju Statistikali / Eurostat)

BAŻI LEGALI

------

STATU FIL- PREŻENT

Operazzjonali, iżda bħalissa taħt reviżjoni

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

1-1-1967

EMENDA

Regolarment kull sentejn

STRUTTURA

Kodiċi numeriku bi 3 figuri.

Livell 1: 10 kapitoli, identifikati b’kodiċi numeriku b’figura waħda (0 sa 9)

Livell 2: 52 grupp identifikat b’kodiċi numeriki b’żewġ figuri

Livell 3: 176 titolu identifikati b’kodiċi numeriċi bi tliet figuri

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

L-NST/R ġie imfassal mill-Eurostat għall-armonizzazzjoni ta’ statistiċi tat-trasport nazzjonali u internazzjonali fl-Istati Membri tal-Komunitajiet Ewropej

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

Klassifikazzjoni tal-Prodotti għall-Istatistiċi tat-Trasport fl-Ewropa (CSTE),

 

Kodiċi HS f’naħa waħda (HS > NST/R)

UŻU

Prodotti

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

http://ec.europa.eu/comm/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NSTR_1967&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=

LINGWI

Olandiż, Ingliż, Franċiż, Ġermaniż eċċ.

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

Uffiċċju Statistikali tal-Komunitajiet Ewropej (Eurostat)

Unit C2 Batiment BECH A3/112

L-2920 Luxembourg

KUMMENTI

-----


Eżempju

 

729

Fertilizzanti komposti u manifatturati oħra

321

Spirtu tal-muturi

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

b)   Klassifikazzjoni Standard tal-Oġġetti għal Statistiċi tat-Trasport/Riveduti – l-Olanda (NST/R NL)

TITOLU SĦIĦ

Klassifikazzjoni Standard tal-Oġġetti għal Statistiċi tat-Trasport/Riveduti –l-Olanda

TQASSIR

NST/R-NL

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

-----

BAŻI LEGALI

-----

STATU FIL- PREŻENT

Operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

-----

EMENDA

Regolarment kull sentejn

STRUTTURA

Kodiċi numeriku b’4 figuri

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

L- NST/R-NL hi bbażata fuq il-klassifikazzjoni bi 3 figuri NST/R tal-Eurostat

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

NST/R, Kodiċi HS f’naħa waħda (HS > NST/R)

UŻU

Statistiċi

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

-----

LINGWI

Olandiż

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

-----

KUMMENTI

Fuq livell 4 mhux kompatibbli ma’ NST/R-FR u NST/R-DE


Eżempju

 

7290

Mengmeststoffen en andere gefabriceerde meststoffen

3210

Benżina

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

c)   Klassifikazzjoni Standard tal-Oġġetti għal Statistiċi tat-Trasport/Riveduti - Franza (NST/R FR)

TITOLU SĦIĦ

Nomenclature uniforme de marchandises pour les Statistiques de Transport

TQASSIR

NST/R-FR

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

-----

BAŻI LEGALI

-----

STATU FIL- PREŻENT

Operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

-----

EMENDA

Regolarment kull sentejn

STRUTTURA

Kodiċi numeriku b’4 figuri

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

L- NST/R-FR hi bbażata fuq il-klassifikazzjoni bi 3 figuri NST/R tal-Eurostat

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

NST/R, Kodiċi HS f’naħa waħda (HS > NST/R)

UŻU

Hruġ ta’ fatturi tal-imposti tal-kanali, Statistiċi

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

-----

LINGWI

Franċiż

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

-----

KUMMENTI

Fuq livell 4 mhux kompatibbli ma’ NST/R-NL u NST/R-DE


Eżempju

 

7291

Engrais composes et autres engrais manufactures

3210

Essence de petrole

Użu fil-linji gwida tal-implimentazzjoni

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

d)   Klassifikazzjoni Standard tal-Oġġetti għal Statistiċi tat-Trasport/Riveduti Ġermanja (NST/R DE)

TITOLU SĦIĦ

Güterverzeichnis für den Verkehr auf deutschen Binnenwasserstraßen

TQASSIR

GV-Binnenwasserstraßen; NST/R-DE

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

Wasser- und Schifffahrtsdirektion West, Münster

BAŻI LEGALI

B’ordni tal-Ministeru tat-Trasport, Ġermanja

STATU FIL- PREŻENT

Operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

1-1-1986

EMENDA

Regolarment kull sentejn

STRUTTURA

Kodiċi numeriku b’4 figuri

Livell 1: 10 kapitoli, identifikat b’kodiċi numeriku b’figura waħda (0 sa 9)

Livell 2: 52 grupp identifikat b’kodiċi numeriki b’żewġ figuri

Livell 3: 176 titolu identifikati b’kodiċi numeriċi bi tliet figuri

Livell 4: emenda ta’ figura waħda speċifika għall-ħruġ ta’ fatturi u l-istatistiċi

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

L-“GV-Binnenwasserstraßen” hi bbażata fuq il-klassifikazzjoni bi 3 figuri NST/R tal-Eurostat u l-“Güterverzeichnis 1969” of the Statistisches Bundesamt

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

NST/R, Kodiċi HS f’naħa waħda (HS > NST/R)

 

Güterverzeichnis für die Verkehrsstatistik (GV)

UŻU

Hruġ ta’ fatturi tal-imposti tal-kanali, Statistiċi

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

WSD West, Münster

LINGWI

Ġermaniż

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

ara hawn fuq

KUMMENTI

Fuq livell 4 mhux kompatibbli ma’ NST/R-FR u NST/R-NL


Eżempju

 

7290

Mineralische Mehrstoffnährdünger

3210

Benżina

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

CNI/GID/FTX(2)/C108/4440

2.4.2.9.   Numru tal-Oġġetti Perikolużi tan-Nazzjonijiet Uniti(UNDG)

TITOLU SĦIĦ

Rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti

dwar l-Anness tat-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi “Regolamenti Mudell”

Parti 3 “Lista ta’ Oġġetti Perikolużi”

Appendiċi A “Lista ta’ ismijiet ġeneriċi u ismijiet tal-bastimenti proprji N.O.S.”

TQASSIR

Regolament Mudell tan-Nazzjonijiet Uniti; UNDG

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

UNECE

BAŻI LEGALI

-----

STATU FIL- PREŻENT

Operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

sa mill-1956, ir-regolamenti mudell 1996

EMENDA

 

STRUTTURA

Kodiċi numerika b’figuri 4

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

Ir-rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi jindirizzaw l-oqsma ewlenija li ġejjin:

Lista ta’ oġġetti perikolużi li l-iżjed li jinġarru u l-identifikazzjoni u l-klassifikazzjoni tagħhom;

Proċeduri tal-bgħit;

Standards għall-ippakkjar, proċeduri u ċertifikazzjoni tat-testijiet

Standards għal kontejners tankijiet multi-modali, proċeduri u ċertifikazzjoni tat-testijiet.

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

Kodiċi IMDG

UŻU

Trasport ta’ oġġetti perikolużi

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/

LINGWI

Ingliż

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

Diviżjoni tat-Trasport

Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa

Palais des nations

CH-1211 Geneve 10

www.unece.org

KUMMENTI

F’dan l-istandard jintuża biss in-numru tan-Nazzjonijiet Uniti b’4 figuri (mhux klassi u diviżjoni)


Eżempju

 

1967

Kampjun tal-gass, mhux taħt pressjoni, tossiku

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

CNI/GID/DGS/C234/7124

2.4.2.10.   Kodiċi Internazzjonali tal-Oġġetti Marittimi Perikolużi (IMDG)

TITOLU SĦIĦ

Kodiċi Internazzjonali tal-Oġġetti Perikolużi Marittimi

TQASSIR

Kodiċi IMDG

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

Organizzazzjoni Internazzjonali Marittima IMO

BAŻI LEGALI

-----

STATU FIL- PREŻENT

Operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

18 ta’ Mejju 1965

EMENDA

01.01.2001 (it-30 emenda) bejn wieħed u ieħor kull sentejn

STRUTTURA

Kodiċi numerika bi 2 karattri:

Numri b’figura waħda għall-klassi

Numri b’figura waħda għad-diviżjoni

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

Il-kodiċi IMDG tirregola l-maġġoranza kbira ta’ ġarr fuq bastimenti ta’ materjal perikoluż fuq l-ilma. Il-kodiċi hi rakkomandata lil gvernijiet għall-adottament bħala bażi għar-regolamenti nazzjonali b’rabta mal-konvenzjoni SOLAS.

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

Il-kodiċi hi bbażata fuq ir-Rakkomandazzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi (UNDG)

UŻU

Trasport marittimu ta’ oġġetti perikolużi u li jagħmlu l-ħsara

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

www.imo.org

LINGWI

Olandiż, Ingliż, Franċiż, Ġermaniż

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali

4 Albert Embankment

London SE1 7SR

UNITED KINGDOM

KUMMENTI

Għal ġarr bil-baħar intern, il-kodiċi IMO biss jista’ jintuża peress li dan il-kodiċi hu ħafna drabi magħruf diġà, fejn meħtieġ kodiċi ADN/R li jikkorrispondi mal-kodiċi IMDG għandu jiġi inserit


Eżempju

 

32

Likwidu li jieħu n-nar, mhux speċifikat b’mod ieħor (Etanol)

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

CNI/GID/DGS/C205/8351

2.4.2.11.   ADN/R/D

TITOLU SĦIĦ

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (du Rhin, du Danube)

TQASSIR

ADN/R/D

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

Ċentru tal-Kummissjoni għan-Navigazzjoni fuq ir-Rhine

Commission du Danube

Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Unitigħall-Ewropa

BAŻI LEGALI

-----

STATU FIL- PREŻENT

Operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

Operazzjonali

EMENDA

regolarment kull sentejn kif indikat

STRUTTURA

Għal oġġetti fuq bastimenti tat-tagħbija niexfa:

 

Numru tan-NU

 

Isem tas-sustanza (skont tabella A ta’ parti 3 tal-ADNR)

 

Klassi

 

Kodiċi tal-klassifikazzjoni tal-perikolu

 

Grupp tal-ippakkjar

 

Kartellun tal-Identifikazzjoni tas-Saħħa (tikketta)

 

Għal oġġetti fuq bastimenti tankijiet

 

Numru tan-NU

 

Isem tas-sustanza (skont. tabella C ta’ parti 3 tal-ADNR)

 

Klassi

 

Grupp tal-ippakkjar

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

L-ADN, il-Ftehim Ewropew dwar il-ġarr internazzjonali ta’ Oġġetti Perikolużi b’Passaġġi Interni fuq l-Ilma li se jieħu post id-diversi Ftehimiet reġjonali.

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

ADN, ADR

UŻU

Trasport ta’ oġġetti perikolużi fin-navigazzjoni interna

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

www.ccr-zkr.org

www.danubecom-intern.org

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn_treaty.html

LINGWI

Olandiż, Franċiż, Ġermaniż

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

Kummissjoni Ċentrali għan-Navigazzjoni fuq ir-Rhine, 2, Place de la Republique, F-67082 Strasbourg Cedex

Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, l-Iżvizzera

KUMMENTI

Id-dispożizzjonijiet tal-ftehim ADN, il-Ftehim Ewropew dwar il-Ġarr Internazzjonali ta’ Oġġetti Perikolużi b’Passaġġi Interni fuq l-Ilma (ADN) huma applikabbli fuq ir-Rhine (ADNR) u d-Danubju (ADND). L-edizzjoni tal-2007 tal-ADR/RID/ADN hi armonizzata mal-14–il edizzjoni tar-Regolamenti Mudell tan-Nazzjonijiet Uniti u daħlet fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2007.


Eżempju

 

għal bastimenti tat-tagħbija niexfa:

Għal bastimenti tankijiet:

1203; pitrolju; 3; F1; III; 3

1203; pitrolju; 3; ;III;

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

CNI/GID/DGS/C205/8078

2.4.2.12.   Kodiċi tal-Pajjiżi tal-Ġnus Magħquda

TITOLU SĦIĦ

Kodiċi Internazzjonali Standard għar-Rappreżentazzjoni tal-Ismijiet tal-Pajjiżi

TQASSIR

ISO 3166-1

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (ISO)

BAŻI LEGALI

Rakkomandazzjoni Nru 3 tan-Nazzjonijiet Uniti (Kodiċi għar-rappreżentazzjoni tal-ismijiet tal-pajjiżi)

STATU FIL- PREŻENT

Operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

1974

EMENDA

skont l-ISO 3166-1

STRUTTURA

Kodiċi b’żewġ ittri alpha (li għandhom jiġu wżati bħala prinċipju)

Kodiċi numerika bi tliet figuri (alternattivament)

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

L-ISO tipprovdi kodiċi unika b’żewġ ittri għal kull pajjiż imniżżel, kif ukoll kodiċi numerika bi tliet figuri li hi intenzjonata għall-applikazzjonijiet kollha li għandhom ikunu indipendenti mill-alfabet.

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

UN /LOCODE

UŻU

Din il-kodiċi hi wżata bħala element fil-kodiċi tal-lokazzjoni kombinata ta’ dan l-istandard

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

UNECE

www.unece.org/locode

LINGWI

Ingliż

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

http://www.unece.org/cefact

KUMMENTI

Ara l-Kapitolu 2.7 għall-kombinazzjoni tal-kodiċi alfabetika tal-pajjiż mal-kodiċi tal-lokazzjoni


Eżempju

 

BE

Belġju

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

Messaġġ ERINOT:

 

TDT/C222/8453

 

NAD(1)/3207

 

NAD(2)/3207

 

Messaġġ ERIRSP

 

NAD(1)/3207

2.4.2.13.   Kodiċi tal-Lokazzjoni tal-Ġnus Magħquda- UN/LOCODE

TITOLU SĦIĦ

Kodiċi tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Kummerċ u l-Lokazzjonijiet tat-Trasport

TQASSIR

UN /LOCODE

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

UNECE/CEFACT

BAŻI LEGALI

Rakkomandazzjoni UN/ECE Nru 16

STATU FIL- PREŻENT

Operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

1980

EMENDA

2006-2

STRUTTURA

Kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1 (alpha b’2 figuri) segwit bi spazju u kodiċi alfabetiku bi 3 figuri għall-ismijiet tal-postijiet (5 figuri)

Isem tal-post (a…29)

Subdiviżjoni ISO 3166-2, mhux obbligatorju (a..3)

Funzjoni, mandatorja (an5)

Kummenti, mhux obbligatorji (an..45)

Koordinati ġeografiċi (000N 0000 W, 000 S 00000 E)

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

In_-NU tirrakkomanda kodiċi alfabetiku b’ħames ittri għat-tqassir tal-ismijiet tal-lokazzjonijiet tal-interess fil-kummerċ internazzjonali, bħal portijiet, ajruporti, terminali tal-merkanzija interni, u lokazzjonijiet oħra fejn jista’ jsir rilaxx tal-oġġetti mid-dwana, u li l-ismijiet tagħhom għandhom jiġu rapprenżentati b’mod mhux ambigwu fl-iskambju tad-dejta bejn parteċipanti fil-kummerċ internazzjonali.

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

Kodiċi tal-pajjiżi tan-NU

UŻU

Dan il-kodiċi hu wżat bħala element wieħed fil-kodiċi tal-lokazzjoni kombinat ta’ dan l-istandard.

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

www.unece.org/locode

LINGWI

Ingliż

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

UNECE

KUMMENTI

Ara l-Kapitolu 2.7 għall-kombinazzjoni ta’ elementi fil-kodiċi tal-lokazzjoni.


Eżempju

 

BEBRU

Belġju Brussell

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

TDT/LOC (1..9)/C517/3225

 

CNI/LOC(1..2) /C517/3225

Ara:

Dan id-dokument u l-manwali tal-implimentazzjoni “Definizzjoni tal-lokazzjoni riveduta u kodiċi terminali” mill-Ministeru tat-Trasport u x-Xogħolijiet Pubbliċi

Servizz ta’ Pariri dwar it-Traffiku u t-Trasport

Mejju 2002

2.4.2.14.   Kodiċi tas-sezzjoni tal-kanal

TITOLU SĦIĦ

Kodiċi tas-sezzjoni tal-kanal

TQASSIR

 

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

Amministrazzjonijiet nazzjonali tal-kanali

BAŻI LEGALI

-----

STATU FIL- PREŻENT

operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

-----

EMENDA

-----

STRUTTURA

Kodiċi numeriku b’5 figuri

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

In-netwerk tal-kanali hu diviż f’ħames sezzjonijiet. Dawn jistgħu jkunu xmajjar sħaħ u kanali fuq sezzjonijiet diversi ta’ 100 km jew inqas. Il-pożizzjoni tal-lokazzjoni ġo sezzjoni tista’ tingħata b’ettometri jew bl-isem (kodiċi) ta’ terminal jew punt tal-passaġġ.

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

UNLOCODE

UŻU

Numri tal-kanali f’netwerk nazzjonali. Dan il-kodiċi hu wżat bħala element wieħed fil-kodiċi tal-lokazzjoni kombinat ta’ dan l-istandard.

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

-----

LINGWI

-----

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

Amministrazzjonijiet nazzjonali ta’ kanali. Ko-ordinazzjoni permezz tal-gruppi tal-Esperti ERI.

KUMMENTI

Ara l-Kapitolu 2.7 għall-kombinazzjoni ta’ elementi fil-kodiċi tal-lokazzjoni.


Eżempju

 

03937

Rhein, Rüdesheimer Fahrwasser

02552

Oude Maas at Dordrecht

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

TDT/LOC/C517/3225

 

CNI/LOC/C517/3225

Ara:

Ara dan id-dokument u l-manwali tal-implimentazzjoni

 

Definizzjoni tal-kodiċi tal-lokazzjoni u t-terminal rivedut

Kumment 1:

Jekk ma hemmx kodiċi tal-kanali disponibbli, din il-parti għandha tkun mimlija b’żeros

Kumment 2:

Ara l-Kapitolu 2.7 għall-kombinazzjoni ta’ elementi fil-kodiċi tal-lokazzjoni.

2.4.2.15.   Kodiċi tat-terminal

TITOLU SĦIĦ

Kodiċi tat-terminal

TQASSIR

-----

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

Awtoritajiet nazzjonali tal-kanali

BAŻI LEGALI

-----

STATU FIL- PREŻENT

Verżjoni 2, April 2000

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

-----

EMENDA

Regolarment

STRUTTURA

tip tat-terminal (numru b’figura waħda) numru tat-terminal (5 figuri alfanumeriċi)

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

Speċifikazzjoni oħra tal-lokazzjoni tat-terminal fil-lokazzjoni tal-port fil-pajjiż

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

UNLOCODE

UŻU

Dan il-kodiċi hu wżat bħala element wieħed fil-kodiċi tal-lokazzjoni kombinat ta’ dan l-istandard. Ara l-Kapitolu 2.7 għall-kombinazzjoni tal-elementi fil-kodiċi tal-lokazzjoni u regoli għall-manutenzjoni tas-settijiet tal-kodiċijiet rispettivi

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

www.risexpertgroups.org

LINGWI

-----

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

Amministrazzjonijiet nazzjonali ta’ kanali. Ko-ordinazzjoni permezz tal-gruppi tal-Esperti ERI.

KUMMENTI

Hi ta’ importanza kbira li l-manutenzjoni tal-kodiċijiet issir b’mod li tinkiseb l-istabilità u l-konsistenza massima sabiex jiġi żgurat li l-ebda bdil ma jkun meħtieġ apparti żidiet u tħassir.

Ara l-Kapitolu 2.7 għall-kombinazzjoni ta’ elementi fil-kodiċi tal-lokazzjoni.


Eżempju

 

LEUVE

Leuvehaven at Rotterdam, NL

Użu fil-linji gwida tal-implimentazzjoni

TDT/LOC/C517/3225

 

CNI/LOC/C517/3225

Ara:

Manwali tal-implimentazzjoni u dan id-dokument

 

Definizzjoni tal-kodiċi tal-lokazzjoni u t-terminal rivedut

Kumment 1:

Jekk ma hemmx kodiċi tat-terminal disponibbli, din il-parti għandha tibqa mimlija biż-żerijiet

Kumment 2:

Kull pajjiż ikun responsabbli għad-dejta tiegħu. Il-ko-ordinazzjoni u d-distribuzzjoni ċentrali se ssir biss mill-Rijkswaterstaat tal-Olanda

Kumment 3:

Bħalissa, qed jinżamm kodiċi tat-terminal mill-Burò Telematiku għal Rijkswaterstaat

2.4.2.16.   Daqs tal-Kontejner tal-Merkanzija u kodiċi tat-tip

TITOLU SĦIĦ

Kontejners tal-merkanzija - Kodifikazzjoni, identifikazzjoni u mmarkar

TQASSIR

-----

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni (ISO)

BAŻI LEGALI

ISO 6346, kapitolu 4 u annessi D u E

STATU FIL- PREŻENT

Operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

-----

EMENDA

it-tielet edizzjoni 1995-12-01

STRUTTURA

Daqs tal-kontejner; żewġ karattri alfanumeriċi (l-ewwel għat-tul, it-tieni għall-kombinazzjoni tal-għoli u l-wisa’)

 

Tip tal-kontejner: żewġ karattri alfanumeriċi

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

Kodiċi tad-daqs u t-tip stabbiliti għal kull tip ta’ kontejners

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

ISO 6346 identifikazzjoni u immarkar tal-kodifika

UŻU

Meta magħruf u indikat fl-iskambju kummerċjali tal-informazzjoni

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

www.iso.ch/iso/en

LINGWI

Ingliż

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

http://www.bic-code.org/

KUMMENTI

Il-kodiċijiet tat-tip tad-daqs huma murija fuq il-kontejners u għaldaqstant għandhom jintużaw fir-rappurtaġġ elettroniku meta jkunu disponibbli minn informazzjoni oħra mibdula eż. waqt ir-riservazzjoni. Il-kodiċijiet tat-tip tad-daqs għandhom jintużaw fit-totalità tagħhom, i.e. l-informazzjoni ma għandhiex tinqasam fil-partijiet tal-komponenti tagħha (ISO 6346:1995)


Eżempju għad-daqs

 

42

Tul: 40 ft.; għoli: 8 ft. 6 in.; wisa’: 8 ft.

Eżempju għat-tip

 

GP

kontejner għal skopijiet ġenerali

BU

kontejner tal-massa xotta

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

Fejn xieraq segment tal-EQD

2.4.2.17.   Kodiċi tal-Identifikazzjoni tal-Kontejner

TITOLU SĦIĦ

Kontejners tal-merkanzija - Kodifikazzjoni, identifikazzjoni u mmarkar

TQASSIR

Kodiċi tat-Tip tad-Daqs tal-ISO

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni

BAŻI LEGALI

ISO 6 346, kapitolu 3, Anness A

STATU FIL- PREŻENT

Implimentat madwar id-dinja fuq il-kontejners kollha tal-merkanzija

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

1995

EMENDA

-----

STRUTTURA

Kodiċi tas-sid: Tliet ittri

 

Identifikatur tal-kategorija tat-tagħmir: ittra waħda

 

Numru tas-serje: sitt numri

 

Figura tal-iċċekkjar: numru wieħed

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

Is-sistema tal-identifikazzjoni hi intenzjonata għall-applikazzjoni ġenerali, per eżempju fid-dokumentazzjoni, il-kontroll u l-komunikazzjonijiet (inklużi sistemi tal-ipproċessar tad-dejta awtomatiċi), kif ukoll għad-displej tal-kontejners infushom

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

ISO 668, ISO 1496, ISO 8323

UŻU

-----

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

www.iso.ch/iso/en

http://www.bic-code.org/

LINGWI

Ingliż

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

Bureau International des Conteneurs (BIC), 167 rue de Courcelles, F-75017 Paris, France http://www.bic-code.org/

KUMMENTI

-----


Eżempju

 

KNLU4713308

NEDLLOYD kontejner tal-merkanzija marittima bin-numru tas-serje 471330, (8 hu l-figura tal-iċċekkjar)

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

CNI/GID/DGS/SGP/C237/8260

2.4.2.18.   Tip ta’ Pakkett

TITOLU SĦIĦ

Kodiċi għat-tipi ta’ pakketti u materjali tal-ippakkjar

TQASSIR

UNECE Rakkomandazzjoni Nru 21

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

UN CEFACT

BAŻI LEGALI

-----

STATU FIL- PREŻENT

operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

Awwissu 1994 (ECE/TRADE/195)

EMENDA

Kummerċ/CEFACT/2002/24

STRUTTURA

Valur tal-kodiċi b’2 karatttri alfanumeriċi

 

Isem tal-valur tal-kodiċi

 

deskrizzjoni tal-valur tal-kodiċi b’2 figuri

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

Sistema ta’ kodiċi numeriku li jiddeskrivi d-dehra tal-oġġetti kif preżentati għat-trasport sabiex jiffaċilitaw l-identifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni, il-ġestjoni, u t-twaqqif ta’ tariffi tal-ġestjoni.

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

-----

UŻU

-----

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

www.unece.org/cefact

LINGWI

Ingliż, Franċiż, Ġermaniż

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

-----

KUMMENTI

Il-valur tal-kodiċi numeriku ma huwiex użat f’dan l-istandard


Eżempju

 

BG

Borża

BX

Kaxxa

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

CNI/GID/C213/7065

2.4.2.19.   Struzzjonijiet tal-Ġestjoni

TITOLU SĦIĦ

Kodiċi tad-deskrizzjoni ta’ struzzjonijiet dwar il-ġestjoni

TQASSIR

UN/EDIFACT Element tad-Dejta 4079

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

UN CEFACT

BAŻI LEGALI

-----

STATU FIL- PREŻENT

Operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

25 ta’ Lulju 2005

EMENDA

Kummerċ/CEFACT/2005/

STRUTTURA

Repr: an..3

 

Isem tal-valur tal-kodiċi

 

deskrizzjoni tal-valur tal-kodiċi bi 3 figuri alpha

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

Sistema ta’ kodiċi alpha li tiddeskrivi struzzjonijiet tal-ġestjoni għax-xogħolijiet li għandhom isiru f’port sabiex tiġi ffaċilitata l-ġestjoni tal-bastiment u t-twaqqif ta’ tariffi tal-ġestjoni.

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

-----

UŻU

un/edifact messages

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

www.unece.org/cefact

LINGWI

Ingliż

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

-----

KUMMENTI

Il-valur tal-kodiċi numeriku ma huwiex użat f’dan l-istandard


Eżempju

 

LOA

Tagħbija

DIS

Ħatt

RES

Stivar mill-ġdid

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

LOC/HAN/ C524/4079

2.4.2.20.   Raġuni wara s-Sejħa

TITOLU SĦIĦ

Kodiċi tad-deskrizzjoni tal-iskop tas-sejħa għat-trasport

TQASSIR

POC C525

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

UN CEFACT

BAŻI LEGALI

-----

STATU FIL- PREŻENT

Operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

25 ta’ Lulju 2005

EMENDA

Kummerċ/CEFACT/2005

STRUTTURA

Repr an..3

 

valur tal-kodiċi b’2 karattri numeriċi

 

Isem tal-valur tal-kodiċi

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

Sistema tal-kodiċi numeriku li jiddeskrivi l-iskop tas-sejħa tal-bastiment għall-iffaċilitar tal-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni,

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

HAN

UŻU

messaġġi edifact

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

www.unece.org/cefact

LINGWI

Ingliż

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

-----

KUMMENTI

Il-valur tal-kodiċi numeriku hu wżat f’dan l-istandard


Eżempju

 

1

Operazzjonijiet tat-Tagħbija

23

Rimi tal-Iskart

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

TSR/POC/C525/8025

2.4.2.21.   Tip ta’ Tagħbija

TITOLU SĦIĦ

Kodiċi tal-Klassifikazzjoni tat-Tip tat-Tagħbija

TQASSIR

UN/EDIFACT 7085 Tip tat-Tagħbija

AWTORITÀ TAL-ORIĠINI

UN CEFACT

BAŻI LEGALI

-----

STATU FIL- PREŻENT

operazzjonali

DATA TAL-IMPLIMENTAZZJONI

25 ta’ Lulju 2005

EMENDA

Kummerċ/CEFACT/2005

STRUTTURA

AN..3

 

valur tal-kodiċi b’2 karattri numeriċi

 

Isem tal-valur tal-kodiċi

 

deskrizzjoni tal-valur tal-kodiċi b’2 figuri

DESKRIZZJONI KONĊIŻA

Sistema tal-kodiċi numerika li tispeċifika l-klassifikazzjoni ta’ tip ta’ tagħbija kif trasportata sabiex tiffaċilita l-identifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni, il-ġestjoni, u t-twaqqif tat-tariffi.

KLASSIFIKAZZJONIJIET KONNESSI

HAN

UŻU

messaġġi edifact

MEZZI LI PERMEZZ TAGĦHOM HUMA DISPONIBBLI

www.unece.org/cefact

LINGWI

Ingliż

INDIRIZZ TAL-AĠENZIJA RESPONSABBLI

-----

KUMMENTI

Il-valur tal-kodiċi numeriku hu wżat f’dawn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi


Eżempju

 

5

Oġġetti oħra mhux fil-kontejners

30

Tagħbija bil-massa

Użu fil-manwali tal-implimentazzjoni

TSR/LOC/HAN/C703/7085

2.5.   Numru Uniku Ewropew għall-Identifikazzjoni tal-Bastimenti

In-Numru ta’ Identifikazzjoni Uniku Ewropew għall-Bastimenti (ENI), imsejjaħ hawnhekk bħala n-numru ta’ Identifikazzjoni Uniku Ewropew għall-Bastimenti huwa definit fl-Artikolu 2.18 tal-Anness II għad-Direttiva 2006/87/KE.

Sakemm il-bastiment ma jkollux numru ta’ identifikazzjoni Ewropew għall-bastimenti fiż-żmien meta jkun meħtieġ numru ta’ identifikazzjoni Ewropew għall-bastimenti biex jipparteċipa fis-Servizzi tal-Informazzjoni dwar ix-Xmajjar (RIS), għandu jingħatalu numru mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih dak il-bastiment ikun irreġistrat jew fejn ikollu l-port tiegħu.

Fir-rigward ta’ bastimenti minn pajjiżi minn fejn l-assenjazzjoni tan-numru ta’ identifikazzjoni Ewropew għall-bastimenti ma hijiex possibbli, in-numru tal-identifikazzjoni għall-bastimenti Ewropej għandu jiġi assenjat mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru, meta l-bastiment ikollu bżonn numru ta’ identifikazzjoni Ewropew għall-bastimenti għall-parteċipazzjoni fir-RIS għall-ewwel darba.

L-awtorità kompetenti għandha toħroġ ċertifikat, li jiddokumenta l-assenjazzjoni tan-numru ta’ identifikazzjoni Ewropew għall-bastimenti.

Numru ta’ identifikazzjoni Ewropew għall-bastimenti wieħed biss jista’ jiġi assenjat lil bastiment wieħed. In-numru ta’ identifikazzjoni Ewropew għall-bastimenti jinħareġ darba biss u jibqa’ l-istess matul il-ħajja kollha tal-vapur.

Is-sid tal-bastiment, jew ir-rappreżentant tiegħu, għandu japplika mal-awtorità kompetenti għall-assenjament tan-numru ta’ identifikazzjoni Ewropew għall-bastimenti. Is-sid jew ir-rappreżentant għandu wkoll ikun responsabbli li jkollhom in-numru ta’ identifikazzjoni Ewropew għall-bastimenti mwaħħal mal-vapur.

L-Istati Membri kollha għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-assenjament tan-numri ta’ identifikazzjoni Ewropej għall-bastimenti. Il-Kummissjoni għandha żżomm reġistru ta’ dawk l-awtoritajiet kompetenti u tal-awtoritajiet kompetenti notifikati minn pajjiżi terzi, u għandha tagħmel ir-reġistru disponibbli lill-Istati Membri. Meta mitlub, dan ir-reġistru għandu jkun ukoll magħmul disponibbli lill-awtoritajiet kompetenti ta’ pajjiżi terzi.

Kull awtorità kompetenti, skont il-paragrafu ta’ qabel, għandha tagħmel l-arranġamenti neċessarji sabiex tinforma lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra mniżżla fir-reġistru skont il-paragrafu ta’ qabel b’kull numru ta’ identifikazzjoni Ewropew għall-bastimenti li tassenja kif ukoll id-dejta għall-identifikazzjoni tal-bastiment kif stabbilit fl-Appendiċi IV tal-Anness II tad-Direttiva 2006/87/KE.

Din id-dejta tista' tiġi magħmula disponibbli lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra, Stati Firmatarji tal-Konvenzjoni ta' Mannheim u, sakemm jiġi garantit livell ekwivalenti ta’ privatezza, lil pajjiżi terzi fuq il-bażi tal-ftehim amministrattiv sabiex jitwettqu miżuri amministrattivi għall-manutenzjoni tas-sigurtà u l-iffaċilitar tan-navigazzjoni.

2.6.   Definizzjoni tat-tipi ta’ bastimenti ERI

USEV/C

M

Kodiċi Subdiv

Isem

Deskrizzjoni

No

8

00

0

Vapur, ta’ tip mhux magħruf

 

 

 

 

Bastiment ta’ tip mhux magħruf.

V

8

01

0

Bastiment motorizzat għall-ġarr tal-merkanzija

 

 

 

 

Bastiment motorizzat iddisinjat għall-ġarr ta’ tagħbija ġenerali.

V

8

02

0

Tanker motorizzat

 

 

 

 

Bastiment motorizzat iddisinjat għall-ġarr ta’ tagħbija fit-tankijiet

V

8

02

1

Tanker motorizzat, tagħbija likwida, tip N

 

 

 

 

Bastiment bil-mutur iddisinjat għall-ġarr ta’ tagħbija likwida.

V

8

02

2

Tanker motorizzat, tagħbija likwida, tip C

 

 

 

 

Bastiment motorizzat iddisinjat għall-ġarr ta’ kimiċi speċjali

V

8

02

3

Tanker motorizzat, tagħbija niexfa

 

 

 

 

Bastiment motorizzat iddisinjat għall-ġarr ta’ tagħbija niexfa daqs li kieku likwida (eż. siment)

V

8

03

0

Bastiment tal-kontejners

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat għall-ġarr ta’ kontejners.

V

8

04

0

Tanker tal-gass

 

 

 

 

Bastiment bit-tankijiet iddisinjati għall-ġarr tal-gass.

C

8

05

0

Bastiment motorizzat tal-ġarr tal-merkanzija, lanċa

 

 

 

 

Bastiment motorizzat iddisinjat għall-ġarr tat-tagħbija u kapaċi li jirmonka.

C

8

06

0

Tanker motorizzat, lanċa

 

 

 

 

Bastiment motorizzat iddisinjat għall-ġarr ta’ tagħbija likwida u kapaċi li jirmonka.

C

8

07

0

Bastiment motorizzat tal-ġarr tal-merkanzija b’bastiment wieħed jew iżjed maġenbu

 

 

 

 

Bastiment motorizzat iddisinjat għall-ġarr ta’ tagħbija ġenerali li għandu bastiment wieħed jew iżjed maġenbu

C

8

08

0

Bastiment motorizzat tal-ġarr tal-merkanzija bit-tanker

 

 

 

 

Bastiment motorizzat iddisinjat għall-ġarr ta’ tagħbija ġenerali maġenb bastiment iddisinjat għall-ġarr ta’ tagħbija likwida.

C

8

09

0

Bastiment motorizzat tal-ġarr tal-merkanzija li jimbotta bastiment tal-ġarr tal-merkanzija wieħed jew iżjed

 

 

 

 

Bastiment motorizzat iddisinjat għall-ġarr ta’ tagħbija ġenerali, li jimbotta bastiment wieħed jew iżjed iddisinjat ukoll għall-ġarr ta’ tagħbija ġenerali.

C

8

10

0

Bastiment mototizzat tal-ġarr tal-merkanzija li jimbotta mill-inqas bastiment wieħed bit-tank

 

 

 

 

Bastiment motorizzat iddisinjat għall-ġarr ta’ tagħbija ġenerali, li jimbotta mill-inqas bastiment wieħed iddisinjat għall-ġarr ta’ tagħbija likwida.

No

8

11

0

Lanċa tal-irmonk, bastiment tal-ġarr tal-merkanzija

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat biex jimbotta jew jiġbed bastiment ieħor li hu kapaċi wkoll iġorr tagħbija ġenerali.

No

8

12

0

Lanċa tal-irmonk, tanker

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat li jimbotta jew jiġbed bastiment ieħor kapaċi wkoll li jġorr tagħbija likwida.

C

8

13

0

Lanċa tal-irmonk, bastiment tal-ġarr tal-merkanzija, f’daqqa

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat li jimbotta jew jiġbed bastiment ieħor li hu wkoll kapaċi li jġorr tagħbija ġenerali marbuta ma’ bastiment wieħed jew iżjed.

C

8

14

0

Lanċa tal-irmonk, bastiment għall-ġarr tal-merkanzija /tanker, f’daqqa

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat biex jimbotta jew jiġbed bastiment ieħor li hu wkoll kapaċi li jġorr tagħbija ġenerali jew likwida marbuta ma’ bastiment wieħed jew iżjed.

V

8

15

0

Bastiment għall-ġarr tal-merkanzija/ barkun

 

 

 

 

Bastiment ħafif iddisinjat għall-ġarr ta’ tagħbija ġenerali.

V

8

16

0

Barkun bit-tank

 

 

 

 

Bastiment ħafif iddisinjat għall-ġarr ta’ tagħbija f’tankijiet.

V

8

16

1

Barkun bit-tank, tagħbija likwida, tip N

 

 

 

 

Bastiment ħafif iddisinjat għall-ġarr ta’ tagħbija likwida.

V

8

16

2

Barkun bit-tank, tagħbija likwida, tip ċ

 

 

 

 

Bastiment ħafif iddisinjat għall-ġarr ta’ kimiċi speċjali

V

8

16

3

Barkun bit-tank, tagħbija likwida

 

 

 

 

Bastiment ħafif iddisinjat għall-ġarr ta’ tagħbija niexfa daqs li kieku likwdu (eż. siment)

V

8

17

0

Barkun għall-ġarr tal-merkanzija bil-kontejners

 

 

 

 

Bastiment ħafif iddisinjat għall-ġarr ta’ kontejners.

V

8

18

0

Barkun bit-tank, gass

 

 

 

 

Bastiment ħafif iddisinjat għall-ġarr tal-gass

C

8

21

0

Pushtow, barkun b’tagħbija waħda

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat għall-imbuttar/l-irmonk, għall-iffaċilitar tal-moviment ta’ barkun b’tagħbija waħda.

C

8

22

0

Pushtow, barkun b’żewġ tagħbijiet

 

 

 

 

Kombinazzjoni ddisinjata għall-imbuttar/l-irmonk, għall-iffaċilitar tal-moviment ta’ barkun b’żewġ tagħbijiet.

C

8

23

0

Pushtow, barkuni bi tliet tagħbijiet

 

 

 

 

Kombinazzjoni ddisinjata għall-imbuttar/l-irmonk, għall-iffaċilitar tal-moviment ta’ barkun bi tliet tagħbijiet.

C

8

24

0

Pushtow, barkuni b’erba’ tagħbijiet

 

 

 

 

Kombinazzjoni ddisinjata għall-imbuttar/l-irmonk, għall-iffaċilitar tal-moviment ta’ barkun b’erba’ tagħbijiet.

C

8

25

0

Pushtow, barkuni b’ħames tagħbijiet

 

 

 

 

Kombinazzjoni ddisinjata għall-imbuttar/l-irmonk, għall-iffaċilitar tal-moviment ta’ barkun b’ħames tagħbijiet.

C

8

26

0

Pushtow, barkuni b’sitt tagħbijiet

 

 

 

 

Kombinazzjoni ddisinjata għall-imbuttar/l-irmonk, għall-iffaċilitar tal-moviment ta’ barkun sitt tagħbijiet.

C

8

27

0

Pushtow, barkuni b’seba’ tagħbijiet

 

 

 

 

Kombinazzjoni ddisinjata għall-imbuttar/l-irmonk, għall-iffaċilitar tal-moviment ta’ barkun b’seba’ tagħbijiet.

C

8

28

0

Pushtow, barkuni bi tmien tagħbijiet

 

 

 

 

Kombinazzjoni ddisinjata għall-imbuttar/l-irmonk, għall-iffaċilitar tal-moviment ta’ barkun bi tmien tagħbijiet.

C

8

29

0

Pushtow, barkuni b’disa’ tagħbijiet

 

 

 

 

Kombinazzjoni ddisinjata għall-imbuttar/l-irmonk, għall-iffaċilitar tal-moviment ta’ barkun b’disa’ tagħbijiet jew iżjed.

C

8

31

0

Pushtow, barkun wieħed bil-gass/tank

 

 

 

 

Kombinazzjoni ddisinjata għall-imbuttar/l-irmonk, għaċ-ċaqliq ta’ tanker jew barkun bil-gass wieħed.

C

8

32

0

Pushtow, żewġ barkuni, mill-inqas tanker jew barkun tal-gass wieħed

 

 

 

 

Kombinazzjoni ddisinjata għall-imbuttar/l-irmonk, għaċ-ċaqliq ta’ żewġ barkuni li mill-inqas wieħed minnhom hu tanker jew barkun tal-gass.

C

8

33

0

Pushtow, tliet barkuni li mill-inqas wieħed minnhom hu tanker jew barkun tal-gass

 

 

 

 

Kombinazzjoni ddisinjata għall-imbuttar/l-irmonk, għaċ-ċaqliq ta’ tliet barkuni li mill-inqas wieħed minnhom hu tanker jew barkun tal-gass.

C

8

34

0

Pushtow, erba’ barkuni li mill-inqas wieħed minnhom hu tanker jew barkun tal-gass

 

 

 

 

Kombinazzjoni ddisinjata għall-imbuttar/l-irmonk, għaċ-ċaqliq ta’ erba’ barkuni li mill-inqas wieħed minnhom hu tanker jew barkun tal-gass.

C

8

35

0

Pushtow, ħames barkuni li mill-inqas wieħed minnhom hu tanker jew barkun tal-gass

 

 

 

 

Kombinazzjoni ddisinjata għall-imbuttar/l-irmonk, għaċ-ċaqliq ta’ ħames barkuni li mill-inqas wieħed minnhom hu tanker jew barkun tal-gass.

C

8

36

0

Pushtow, sitt barkuni li mill-inqas wieħed minnhom hu tanker jew barkun tal-gass

 

 

 

 

Kombinazzjoni ddisinjata għall-imbuttar/l-irmonk, għaċ-ċaqliq ta’ sitt barkuni li mill-inqas wieħed minnhom hu tanker jew barkun tal-gass.

C

8

37

0

Pushtow, seba’ barkuni li mill-inqas wieħed minnhom hu tanker jew barkun tal-gass

 

 

 

 

Kombinazzjoni ddisinjata għall-imbuttar/l-irmonk, għaċ-ċaqliq ta’ seba’ barkuni li mill-inqas wieħed minnhom hu tanker jew barkun tal-gass.

C

8

38

0

Pushtow, tmien barkuni li mill-inqas wieħed minnhom hu tanker jew barkun tal-gass

 

 

 

 

Kombinazzjoni ddisinjata għall-imbuttar/l-irmonk, għaċ-ċaqliq ta’ tmien barkuni li mill-inqas wieħed minnhom hu tanker jew barkun tal-gass.

C

8

39

0

Pushtow, disa’ barkuni li mill-inqas wieħed minnhom hu tanker jew barkun tal-gass

 

 

 

 

Kombinazzjoni ddisinjata għall-imbuttar/l-irmonk, għaċ-ċaqliq ta’ disa’ barkuni jew iżjed li mill-inqas wieħed minnhom hu tanker jew barkun tal-gass.

V

8

40

0

Lanċa tal-irmonk, waħedha

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat għall-imbuttar ta’ bastiment ieħor li hu l-uniku dgħajsa wżata għall-irmonk.

No

8

41

0

Lanċa tal-irmonk, b’irmonk wieħed jew iżjed

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat għall-imbuttar ta’ bastiment ieħor li hu involut f’irmonk wieħed jew iżjed fl-istess waqt.

C

8

42

0

Lanċa tal-irmonk, li tassisti bastiment jew b’kombinazzjoni magħquda

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat għall-imbuttar ta’ bastiment ieħor li qed jassisti bastiment wieħed jew kombinazzjoni ta’ bastimenti jew laneċ tal-irmonk u bastimenti.

V

8

43

0

Dgħajsa li timbotta, waħedha

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat għall-imbuttar.

V

8

44

0

Bastiment tal-passiġġieri, dgħajsa, bastiment tas-Salib l-Aħmar, kruċiera

 

 

 

 

Bastimenti ddisinjati għall-ġarr ta’ passiġġieri in ġenerali.

V

8

44

1

Dgħajsa

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat għall-ġarr ta’ passiġġieri u/jew vetturi fi vjaġġi regolari qosra.

V

8

44

2

Bastiment tas-Salib l-Aħmar

Bastiment iddisinjat għall-ġarr ta’ nies morda jew b’diżabilità

V

8

44

3

Kruċiera

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat għall-ġarr ta’ passiġġeri akkomodati abbord

V

8

44

4

Bastiment tal-passiġġieri mingħajr akkomodazzjoni

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat għall-ġarr ta’ passiġġieri iżda mingħajr akkomodazzjoni bħal kabini eċċ.

V

8

45

0

Bastiment tas-servizz, ronda mill-pulizija, servizzi tal-port

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat biex jagħmel servizz speċifiku dedikat.

V

8

46

0

Vapur, bastiment għall-manutenzjoni tax-xogħol, gruwi li jżommu f’wiċċ l-ilma, bastiment bil-kejbil, bastiment bil-bagi, karrakka tal-ħama.

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat biex jagħmel tip speċifiku ta’ xogħol.

C

8

47

0

Oġġett, miġbud, mhux speċifikat b’mod ieħor.

 

 

 

 

Oġġett miġbud li mhux speċifikat b’mod ieħor.

V

8

48

0

Dgħajsa tas-sajd

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat għas-sajd.

V

8

49

0

Bastiment tal-bankers

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat għall-ġarr u l-kunsinna tal-bankers.

V

8

50

0

Barkun, tanker, kimiċi

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat għall-ġarr ta’ kimiċi likwidi jew tal-massa.

C

8

51

0

Oġġett, mhux speċifikat b’mod ieħor.

 

 

 

 

Oġġett li jżomm f’wiċċ li mhux speċifikat b’mod ieħor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kodiċijiet żejda għall-mezzi tat-trasport marittimi

 

 

 

 

 

V

1

50

0

Bastiment Marittimu tat-Tagħbija Ġenerali

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat biex jġorr tagħbija ġenerali

V

1

51

0

Unità ta’ Bastiment tal-Ġarr Marittimu

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat għall-ġarr ta’ kontejners

V

1

52

0

Bastiment tal-Ġarr Marittumu bil-Massa

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat biex iġorr tagħbija bil-massa

V

1

53

0

Tanker

 

 

 

 

Bastiment mgħammar biss b’tankijiet għall-ġarr tat-tagħbija

V

1

54

0

Tanker tal-gass likwifikat

 

 

 

 

Tanker iddisinjat biex iġorr gass likwidifikat

V

1

85

0

Bastiment tad-divertiment, itwal minn 20 metru

 

 

 

 

Bastiment iddisinjat għar-rikreazzjoni, itwal minn 20 metru

V

1

90

0

Bastiment veloċi

 

 

 

 

Bastiment veloċi, għal kull skop

V

1

91

0

Aliskaf

 

 

 

 

Bastiment bi struttura qisha bil-ġwienaħ biex jgħaddi minn fuq wiċċ l-ilma b’veloċità għolja

V

1

92

0

Katamaran Veloċi

 

 

 

 

Bastiment veloċi ddisinjat b’żewġ buqijiet paralleli

Sors: UNECE

2.7.   Kodiċi tal-lokazzjoni

2.7.1.   Elementi tad-Dejta

Il-Kodiċi tal-Lokazzjoni jikkonsisti fl-elementi separati li ġejjin:

Element Nru

Deskrizzjoni

1

Kodiċi tal-Pajjiż tan-NU (2 figuri)

2

Kodiċi tal-Lokazzjoni tan-NU (3 figuri)

3

Nru tas-Sezzjoni tal-Kanali (5 figuri)

4

Kodiċi tat-terminal jew kodiċi tal-punt tal-passiġġier (5 figuri)

5

Ettometru tas-sezzjoni tal-kanal (5 figuri), fid-dejtabejż trattat bħala attribut tan-numru tas-sezzjoni tal-kanali

Il-lokazzjoni rikjesta għandha dejjem tiġi preżentata bħala kodiċi uniku. Dan jista’ jsir b’diversi metodi skont l-iskop tar-rappurtaġġ u s-sitwazzjoni lokali.

L-UNLOCODE dejjem tikkonsisti fil-kodiċi tal-pajjiż u tal-lokazzjoni, li flimkien ma’ din il-kombinazzjoni jagħmel il-kodiċi UNLOCODE uniku.

2.7.2.   Eżempju

Skop

Eżempju

Elementi Wżati

Kodiċi

 

Nru.

Test sħiħ

1

Kodiċi tal-Pajjiż tan-NU

2

Kodiċi tal-Lokazzjoni tan-NU

3

Numru tas-sezzjoni tal-kanali

4

Kodiċi tat-terminali

5

Ettometru tal-kanal

1

2

3

4

5

Notifika tat-trasport, stqarrija tal-fatturat

 

Post tat-tluq /destinazzjoni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ġermanja; Mainz; Rhine; Frankenbach;

X

X

X

X

 

DE

MAI

03901

00FRB

00000

 

2

L-Olanda; Rotterdam; Sezzjoni 2552 (Oude Maas); Leuvehaven

X

X

X

X

 

NL

RTM

02552

LEUVE

00000

 

3

L-Olanda; Sezzjoni 2552 (Oude Maas); 2,2 km

X

 

X

 

X

NL

XXX

05552

00000

00022

 

4

Ġermanja; Rhine; 502,3 km

X

 

X

 

X

DE

XXX

03900

00000

05023

Notifika tat-traffiku

 

Punt ta’ Passaġġ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Ġermanja; Rhine; 502,3 km

X

 

X

 

X

DE

XXX

03900

00000

05023

 

6

Ġermanja; Oberwesel; Rhine; Ċentru tat-traffiku;

X

X

X

X

 

DE

OWE

03901

TRACE

00000

 

7

Ġermanja; Trier; Mose; lock;;

X

X

X

X

 

De

TRI

03201

LOCK

00000

Tqassir

Tqassir

Deskrizzjoni

AND

Ftehim Ewropew dwar il-Ġarr Internazzjonali ta’ Oġġetti Perikolużi b’Passaġġi Interni fuq l-Ilma (Direttiva tal-Kunsill tal-UE Nru 94/95/KE)

ADNR

Réglement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin

AIS

Sistema ta’ Identifikazzjoni Awtomatika

BERMAN

Ġestjoni ta’ Irmiġġ (Messaġġ EDI)

CCNR

Ċentru tal-Kummissjoni għan-Navigazzjoni fuq ir-Rhine

CN

Nomenklatura Magħquda (għall-Oġġetti) tas-sistema armonizzata

DWT

Piż

EAN

Assoċjazzjoni Ewropea li tagħti n-numri lill-Artikli

ECDIS

Sistema ta’ Displej taċ-Ċart u l-Informazzjoni Elettroniċi

EDI

Skambju Elettroniku tad-Dejta

ENI

Numru ta’ Identifikazzjoni Ewropew għall-Bastimenti

ERI

Rappurtaġġ Elettroniku Internazzjonali

ERINOT

Notifika ERI (Messaġġ)

ERIRSP

Risposta ERI (Messaġġ)

ERN

Rappurtaġġ Elettroniku tan-Numri

ETA

Ħin Stmat tal-Wasla

ETD

Ħin Stmat tat-Tluq

FAL

Konvenzjoni tal-Iffaċilitar tal-IMO

GPS

Sistema Globali għall-Ippożizzjonar

Kodiċi HS

Sistema Armonizzata għad-Deskrizzjoni u l-Kodifikazzjoni tal-Prodotti tal-WCO

HTML

Hyper Text Markup Language

IFTDGN

Notifika Internazzjonali tat-Trasmissjoni u t-Trasport ta’ Oġġetti Perikolużi (Messaġġ)

IMDG

Kodiċi Internazzjonali dwar Oġġetti Marittimi Perikolużi (Numru)

IMO

Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali

IMO-FAL

Konvenzjoni dwar l-Iffaċilitar tat-Traffiku Marittimu Internazzjonali, 1965, bl-emendi

ISO

Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Istandardizzazzjoni

ISPS

Sigurtà Internazzjonali għal faċilitajiet tal-Bastimenti u tal-Port (Kodiċi)

LOCODE

Kodiċi tal-Lokazzjoni UNECE Location għal portijiet u stazzjonijiet tal-merkanzija

NST 2000

Klassifikazzjoni Standard tal-Oġġetti għal Statistiċi tat-Trasport (li għandha tintuża mill-2007 ‘il quddiem)

NST / R

Klassifikazzjoni Standard tal-Oġġetti għal Statistiċi tat-Trasport / riveduta

OFS

Numru Uffiċjali tal-Bastiment

PAXLST

Lista tal-Passiġġieri (Messaġġ)

PROTECT

Organizzazzjoni Internazzjonali ta’ Portijiet fl-Ewropa ta’ Fuq li jittrattaw l-implimentazzjoni tal-messaġġi tal-Oġġetti Perikolużi

PCS

Sistema tal-Komunità tal-Port

RIS

Servizzi ta’ Informazzjoni dwar ix-Xmajjar

SCAC

Kodiċi Alpha Standard ta’ dawk li Jġorru

SOLAS

Konvenzjoni tal-IMO dwar is-Sigurtà tal-Ħajjiet fuq il-Baħar

UN/CEFACT

Ċentru tan-NU għall-Iffaċilitar tal-Kummerċ u l-Kummerċ Elettroniku

UN/ECE

Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa

UN/EDIFACT

Skambju tad-Dejta Elettronika għall-Amministrazzjoni, il-Kummerċ u t-Trasport

UN /LOCODE

Kodiċi tal-Lokazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti

UNDG

Oġġetti Perikolużi fin-Nazzjonijiet Uniti (Numru)

UNTDID

Direttorju tal-Iskambju tad-Dejta tal-Kummerċ fin-Nazzjonijiet Uniti

URL

Allokatur tar-Riżorsi Konsistenti (Indirizz tal-Internet)

VTM

Ġestjoni tat-Traffiku tal-Bastimenti

VTS

Servizzi tat-Traffiku tal-Bastimenti

WCO

Organizzazzjoni Dinjija tad-Dwana

XML

Lingwa tal-Markup Estiża


(1)  PROTECT: Organizzazzjoni ta’ għadd ta’ portijiet tal-baħar Ewropej li żviluppaw linji gwida komuni għal messaġġi standard. Dawn il-linji gwida jiffurmaw il-bażi tal-manwali tal-implimentazzjoni fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għar-rappurtaġġ elettroniku.

(2)  Lessiku UN/EDIFACT, editjat mill-UNECE (www.unece.org/trade/untdid/texts/d300_d.htm); Lessiku tat-Trasport u Loġistika, proġetti R&D fil-kwadru tal-Programmi Kwadri Ewropej għal RTD – INDRIS (FP4), COMPRIS (FP5), MARNIS (FP6) Sors:

(3)  Id-Direttiva 2002/59/KE Sors:

(4)  Rakkomandazzjoni 33 tal-UNECE

(5)  Bidliet fil-kodiċi huma miftiehma u pubblikati permezz tal-Ġnus Magħquda kull sentejn

(6)  Bidliet fil-kodiċi huma pubblikati permezz tal-IMO kull sentejn

(7)  Bidliet fil-kodiċi huma miftiehma u pubblikati kull sentejn permezz tal-organizzazzjonijiet responsabbli rispettivi

(8)  Bidliet fis-sett tal-kodiċi sħiħ huma pubblikati mill-WCO kull erba’ snin, is-subsett hu adattat skont it-Talbiet tal-Bidla permezz tal-grupp tal-esperti tal-ERI

(9)  L-implimentazzjoni ta’ kodiċijiet ġodda jew mibdula li għandhom jiġu ko-ordinati mill-Grupp tal-Esperti tal-ERI

(10)  Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi r-rekwiżiti tekniċi għall-bastimenti tal-passaġġi fuq l-ilma interni u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 82/714/KEE, ĠU L 389, 30.12.2006, p. 1

Appendiċi 1

Rapport dwar Prodotti (Perikolużi) (IFTDGN) — ERINOT

WERREJ

1.

Messaġġ ta’ notifikazzjoni ERI 44

1.1

Tabella Segmentali 44

1.2

Dijagramma Mifruxa (Messaġġ ta’ notifikazzjoni ERI) 46

1.3

Struttura tal-messaġġ ERINOT 47

1.4.

Segmenti foloz 83

1.5.

Bastimenti vojta 84

1.6.

Trasport tal-kontejner bi prodotti li mhumiex perikolużi 84

1.7.

Kontejners b’dettalji mhux magħrufa dwar il-prodotti jew kontejners vojta 85

1.8.

Tpartit ta’ informazzjoni bejn awtoritajiet RIS 86

1.9.

Kanċellazzjoni ta’ notifikazzjoni 86

1.   MESSAĠĠ TA’ NOTIFIKAZZJONI ERI

Il-messaġg ta’ notifikazzjoni ERI (ERINOT) huwa użu speċifiku tal-messaġg UN/EDIFACT “Notifikazzjoni dwar Kunsinna Internazzjonali u Trasport ta’ Prodotti Perikolużi (IFTDGN)” kif kien żviluppat fl-organizzazzjoni PROTECT. Il-messaġġ ERINOT huwa bbażat fuq id-direttorju 98.B u l-verżjoni Protect 1.0 EDIFACT.

It-tabella segmentali tal-messaġġ ERINOT tinstab fil-kapitolu 1.1. Id-dijagramma mifruxa tal-messaġġ ERINOT tinstab fil-kapitolu 1.2.

Sabiex ikun żgurat l-użu tal-messaġġ ukoll f’ċirkustanzi speċjali bħal konvoj ta’ vapuri, xi kwalifikanti żejda kienu introdotti għas-segmenti RFF fil-grupp TDT.

1.1   Tabella Segmentali

 

 

ERI

Tikketta

Isem

S

R

 

S

 

R

 

 

 

 

 

UNH

Titlu tal-messaġġ

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

 

BGM

Bidu tal-messaġġ

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

 

DTM

Data/ħin/perjodu

C

9

 

C

 

0

 

 

 

 

 

FTX

Test liberu

C

9

 

C

 

3

 

 

 

 

 

HAN

Istruzzjonijiet dwar l-użu

C

1

 

D

 

1

 

 

 

 

 

 

-------Grupp Segmentali 1-------

C

9

---

C

 

3

---

---

---

---

--|

REF

Referenza

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

|

DTM

Data/ħin/perjodu

C

9

---

-----

---

0

---

---

---

---

--|

 

-------Grupp Segmentali 2-------

C

1

---

M

 

1

---

---

---

---

--|

TDT

Dettalji dwar it-trasport

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

 

RFF

Referenza

C

9

 

M

 

9

 

 

 

 

 

LOC

Identifikazzjoni tal-post/lokazzjoni

C

1

0

M

 

9

 

 

 

 

 

DTM

Data/ħin/perjodu

C

2

---

C

---

2

---

---

---

---

--|

 

-------Grupp Segmentali 3-------

C

9

---

M

---

2

---

---

---

---

--|

NAD

Isem u indirizz

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

-------Grupp Segmentali 4-------

C

9

---

M

---

2

---

---

---

|

|

CTA

Informazzjoni ta’ kuntatt

M

1

 

M

 

1

 

 

 

|

|

COM

Kuntatt ta’ komunikazzjoni

C

9

---

C

---

4

---

---

---

|--

--|

 

-------Grupp Segmentali 5-------

C

999

---

M

-1

9

---

---

---

|

 

EQD

Dettalji dwar it-tagħmir

M

1

 

M

 

1

 

 

 

|

 

MEA

Qisien

C

9

---

M

---

5

---

---

---

|

 

 

-------Grupp Segmentali 6-------

M

999

---

M

99

9

---

---

---

---

--|

CNI

Informazzjoni dwar il-kunsinna

M

1

 

M

 

1

 

 

 

 

|

HAN

Istruzzjonijiet dwar l-użu

C

1

 

D

 

1

 

 

 

 

|

DTM

Data/ħin/perjodu

C

4

 

C

 

2

 

 

 

 

|

LOC

Identifikazzjoni tal-post/lokazzjoni

C

4

 

C

 

2

 

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

-------Grupp Segmentali 7-------

C

1

---

C

 

0

--|

 

 

 

|

TDT

Dettalji dwar it-trasport

M

1

 

M

 

1

|

 

 

 

|

RFF

Referenza

C

9

---

C

 

0

--|

 

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

-------Grupp Segmentali 8-------

C

2

---

C

 

2

---

--|

 

 

|

NAD

Isem u indirizz

M

1

 

M

 

1

 

|

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

 

|

 

-------Grupp Segmentali 9-------

C

1

 

C

 

0

--|

|

 

 

|

CTA

Informazzjoni ta’ kuntatt

M

1

 

M

 

1

|

|

 

 

|

COM

Kuntatt ta’ komunikazzjoni

C

1

 

C

 

0

--|

|

 

 

|

RFF

Referenza

C

1

 

C

 

0

---

--|

 

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

-------Grupp Segmentali 10-----

M

9

9-

M

9

9

---

---

--|

 

|

GID

Dettalji dwar l-oġġetti tal- prodotti

M

1

 

M

 

1

 

 

|

 

|

FTX

Test liberu

C

2

 

C

 

2

 

 

|

 

|

PCI

Identifikazzjoni tal-pakkett

C

1

 

C

 

0

 

 

|

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

|

 

-------Grupp Segmentali 11-----

C

9

9-

C

9

9

---

--|

|

 

|

SGP

Tqegħid ta’ prodotti maqsuma

M

1

 

M

 

1

 

|

|

 

|

MEA

Qisien

C

9

 

M

 

2

---

--|

|

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

 

|

 

-------Grupp Segmentali 12-----

M

1

---

M

---

---

---

--|

|

 

|

DGS

Provvisti perikolużi

M

1

 

M

 

1

 

|

|

 

|

FTX

Test liberu

M

9

 

M

 

2

 

|

|

 

|

MEA

Qisien

M

9

 

M

 

1

 

|

|

 

|

LOC

Identifikazzjoni tal-post/lokazzjoni

C

99

 

C

 

0

 

|

|

 

|

RFF

Referenza

C

9

 

C

 

0

 

|

|

 

|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|

|

 

|

 

-------Grupp Segmentali 13-----

C

99

 

C

9

9

--|

|

|

 

|

SGP

Tqegħid ta’ prodotti maqsuma

M

1

 

M

 

1

|

|

|

 

|

LOC

Identifikazzjoni tal-post/lokazzjoni

C

1

 

C

 

1

|

|

|

 

|

MEA

Qisien

C

2

 

M

 

2

---

--|

--|

---

--|

UNT

Trejler tal-messaġġ

M

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2   Dijagramma Mifruxa (Messaġġ ta’ notifikazzjoni ERI)

BGM Bidu tal-messaġġ; CNI Informazzjoni dwar il-Kunsinna; COM Kuntatt ta’ komunikazzjoni; CTA Informazzjoni ta’ kuntatt; DGS Prodotti perikolużi; DTM Data/ħin/perjodu; EQD Dettalji dwar it-tagħmir; FTX Test Liberu; GID Dettalji dwar oġġetti tal-prodotti; HAN Istruzzjonijiet dwar l-użu; LOC Identifikatur tal-post/lokazzjoni; MEA Qisien; NAD Isem u Indirizz; PCI Identifikazzjoni tal-pakkett; RFF Referenza; SGP Tqegħid ta’ prodotti maqsuma; TDT Dettalji dwar trasport; UNH Titlu tal-messaġġ; UNT Trejler tal-messaġġ; SG Grupp Segmentali; M Obbligatorju; C Kondizzjonali; Bażijiet; UNTDID 98.B; PROTECT 1.0

Image

1.3   Struttura tal-messaġġ ERINOT

Tabella 1 tiddefinixxi l-istruttura tas-segmenti u l-elementi ta’ dejta tal-messaġġ ta’ notifikazzjoni ERI.

Tabella 1: messaġġ ta’ notifikazzjoni ERI ERINOT

Grupp Segmentali

Segment

Element ta’ dejta kompost (C)

Element ta’ dejta

TIKKETTA

Livell

Obbligatorju

Konizzjonali

Format

Isem

Deskrizzjoni

Kwalifikanti f’marki ta’ notazzjoni

1

2

3

4

5

6

7

 

UNB

0

M

 

TITLU TA’ INTERKAMBJU

 

 

S001

 

M

 

IDENTIFIKATUR TAS-SINTASSI

 

 

0001

 

M

a4

Identifikatur tas-sintassi

Aġenzija ta’ kontroll livell A “UNOA”

 

0002

 

M

n1

Numru ta’ verżjoni tas-sintassi

“2”

 

S002

 

M

 

INTERKAMBJU TA’ MIN QED JIBGĦAT

 

 

0004

 

M

an..35

(an25)

Identifikazzjoni ta’ min qed jibgħat

Numru tal-kaxxa postali jew isem uniku

 

0007

 

C

an..4

Kwalifikant tal-kowd ta’ identifikazzjoni tas-soċju

mhux applikabbli

 

0008

 

C

an..14

Indirizz għal rotta b’lura

mhux applikabbli

 

S003

 

M

 

REĊIPJENT TA’ INTERKAMBJU

 

 

0010

 

M

an..35

(an25)

Identifikazzjoni tar-reċipjent

Numru tal-kaxxa postali jew isem uniku

 

0007

 

C

an..4

Kwalifikant tal-kowd ta’ identifikazzjoni tas-soċju

mhux applikabbli

 

0014

 

C

an..14

Indirizz għal rotta b’lura

mhux applikabbli

 

S004

 

M

 

DATA / ĦIN TA’ PREPARAZZJONI

 

 

0017

 

M

n6

Data

Data ta’ ġenerazzjoni, YYMMDD

 

0019

 

M

n4

Ħin

Ħin ta’ ġenerazzjoni, HHMM

 

0020

 

M

an..14

Referenza ta’ kontroll ta’ interkambju

L-ewwel 14-il pożizzjoni tan-numru ta’ referenza tal-messaġġ.

 

S005

 

C

 

REFERENZA TAR-REĊIPJENTI, PASSWORD

n.a

 

0022

 

 

an..14

Referenza tar-reċipjent/ password

mhux applikabbli

 

0025

 

 

an2

Referenza tar-reċipjent, kwalifikant tal-password

mhux applikabbli

 

0026

 

 

an..14

Referenza ta’ applikazzjoni

mhux applikabbli

 

0029

 

 

a1

Kowd ta’ prijorità għal ipproċessar

mhux applikabbli

 

0031

 

C

n1

Rikjesta ta’ rikonoxximent

“1” = Min qed jibgħat jirrikjedi rikonoxximent, fi kliem ieħor is-segmenti UNB u UNZ irċevuti u identifikati

 

0032

 

 

an..35

ID ta’ ftehim ta’ komunikazzjonijiet

mhux applikabbli

 

0035

 

C

n1

Indikatur ta’ prova

“1” = L-interkambju jirrigwarda messaġġ ta’ prova

 

 

 

 

 

 

 

 

UNH

0

M

 

TITLU TAL-MESSAĠĠ

Identifikazzjoni, speċifikazzjoni u titlu ta’ messaġġ

 

0062

 

M

an..14

Numru ta’ referenza tal-messaġġ

L-ewwel 14-il pożizzjoni tan-numru ta’ referenza tal-messaġġ.

 

S009

 

M

 

IDENTIFIKATUR TAL-MESSAĠĠ

 

 

0065

 

M

an..6

Tip ta’ messaġġ

“IFTDGN”, tip ta’ messaġġ

 

0052

 

M

an..3

Numru ta’ verżjoni tal-messaġġ

“D”,

 

0054

 

M

an..3

Numru tar-rilaxx tal-messaġġ

“98B”

 

0051

 

M

an..2

Aġenzija ta’ kontroll

“UN”,

 

0057

 

M

an..6

Kowd assenjat mill-assoċjazzjoni

“ERI12”, ERI Verżjoni 1.2

 

0068

 

O

an..35

Referenza ta’ aċċess komuni

Il-kowd ta’ referenza għandu jkollu denominatur komuni għall-messaġġi kollha tal-istess vjaġġ.

 

S010

 

 

 

STAT TAT-TRASFERIMENT

mhux applikabbli

 

0070

 

 

n..2

Sekwenza ta’ trasferimenti

mhux applikabbli

 

0073

 

 

a1

L-ewwel u l-aħħar trasferiment

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

 

BGM

0

M

 

BIDU TAL- MESSAĠĠ

Identifikazzjoni tat-tip u l-funzjoni tal-messaġġ

 

C002

 

M

 

ISEM TAD-DOKUMENT / MESSAĠĠ

 

 

1001

 

M

an..3

Kowd tal-isem tal-messaġġ / dokument

Tip ta’ Messaġġ:

“VES”, messaġġ minn bastiment għal awtorità RIS;

“CAR”, messaġġ minn ġarrier għal awtorità RIS

“PAS”, rapport ta’ passaġġ minn awtorità RIS għal awtorità RIS (ara wkoll taqsima 0)

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

1000

 

 

an..35

Isem tad-dokument / messaġġ

mhux applikabbli

 

C106

 

M

 

IDENTIFIKAZZJONI TAD-DOKUMENT / MESSAĠĠ

 

 

1004

 

M

an..35 (an15)

Identifikatur tad-dokument

Numru ta’ referenza tal-messaġġ. Dan in-numru għandu jkun uniku kemm jista’ jkun, kemm għal min qed jibgħat u għal min qed jirċievi. Jekk messaġġ huwa irċevut u wara jinbagħat lil persuna oħra li tirċievi, in-numru ta’ referenza tal-messaġġ oriġinali għandu jkun użat. Is-sistema tranżizzjonali f’dan il każ m’għandhiex tiġġenera numru ta’ referenza tal-messaġġ ieħor

 

1056

 

 

an..9

Verżjoni

mhux applikabbli

 

1060

 

 

an..6

Numru ta’ reviżjoni

mhux applikabbli

 

1225

 

M

an..3

Kowd tal-funzjoni tal-messaġġ

Funzjoni tal-messaġġ:

“1” = messaġġ ta’ kanċellazzjoni,

“9” = messaġġ ġdid, (oriġinali)

“5” = messaġġ ta’ modifikazzjoni

 

4343

 

C

an..3

Kowd għat-tip ta’ rispons

AQ

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX (1)

1

C

 

TEST LIBERU

Li jinnotifika n-numru ta’ persuni abbord u n-numru ta’ kowns blu

 

4451

 

M

an..3

Kwalifikant tal-kowd tas-suġġett tat-test

“SAF” għal spjegazzjoni ta’ sigurtà

 

4453

 

 

an..3

Kowd ta’ funzjoni ta’ test liberu

mhux applikabbli

 

C107

 

 

 

REFERENZA TAT-TEST

 

 

4441

 

 

an..17

Identifikazzjoni tat-test liberu

mhux applikabbli

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

C108

 

M

 

TEST LETTERALI

Test

 

4440

 

M

an.. 70

(n4)

Test liberu

Numru totali ta’ persuni abbord

 

4440

 

C

an.. 70

(an1)

Test liberu

“0”, “1”, “2”, “3” għal numru ta’ kowns (bastiment interni),

“B” għal sinjal magħmul bil-bandiera l-ħamra (bastiment marittimu),

“V” għal permess speċjali

 

4440

 

C

an.. 70

(n4)

Test liberu

Numru ta’ passiġġieri

 

4440

 

 

an.. 70

Test liberu

mhux applikabbli

 

4440

 

 

an.. 70

Test liberu

mhux applikabbli

 

3453

 

 

an.. 3

Lingwa, ikkowdjata

mhux applikabbli

 

4447

 

 

an..3

Formattjar tat-test, ikkowdjat

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX (2)

1

C

 

TEST LIBERU

Li jindika jekk l-informazzjoni fil-messaġġ tistax tintbagħat minn min jirċeviha lil awtoritajiet oħrajn

 

4451

 

M

an..3

Kwalifikant tal-kowd tas-suġġett tat-test

“ACK” għal “Dikjarazzjoni ta’ privatezza” jew “Natura kunfidenzjali”

 

4453

 

 

an..3

Kowd ta’ funzjoni ta’ test liberu

mhux applikabbli

 

C107

 

 

 

REFERENZA TAT-TEST

 

 

4441

 

 

an..17

Identifikazzjoni tat-test liberu

mhux applikabbli

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

C108

 

M

 

TEST LETTERALI

 

 

4440

 

M

an..70

(a1)

Test Liberu

“Y” = Iva, “N” = Le

 

4440

 

 

an..70

Test liberu

mhux applikabbli

 

4440

 

 

an..70

Test liberu

mhux applikabbli

 

4440

 

 

an..70

Test liberu

mhux applikabbli

 

4440

 

 

an..70

Test liberu

mhux applikabbli

 

3453

 

 

an..3

Lingwa, ikkowdjata

mhux applikabbli

 

4447

 

 

an..3

Formattjar tat-test, ikkowdjat

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

 

FTX

 

C

 

Test liberu

Raġuni għal kanċellazzjoni

 

4451

 

M

an..3

Kwalifikant tal-kowd tas-suġġett tat-test

“ACD” raġuni tal-kanċellazzjoni

 

4453

 

 

an..3

Kowd tal-funzjoni tat-test liberu

mhux applikabbli

 

C107

 

M

 

REFERENZA TAT-TEST

Identifikazzjoni tat-test

 

4441

 

M

an..17

Identifikazzjoni tat-test

“CAM” żball fin-notifikazzjoni

“CAO” trasport ma jseħħx

“CAV” id-destinazzjoni ewlenija tat-trasport inbidlet

“CHD” il-ħin ta’ wasla inbidel

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

C108

 

M

 

 

Test

 

4440

 

M

an..70

Test liberu

Deskrizzjoni libera tar-raġuni

 

4440

 

C

an..70

Test liberu

Test liberu għal spjegazzjoni iktar dettaljata

 

4440

 

C

an..70

Test liberu

Test liberu għal spjegazzjoni iktar dettaljata

 

4440

 

C

an..70

Test liberu

Test liberu għal spjegazzjoni iktar dettaljata

 

4440

 

C

an..70

Test liberu

Test liberu għal spjegazzjoni iktar dettaljata

 

3453

 

C

an..3

Lingwa, ikkowdjata

mhux applikabbli

 

4447

 

C

an..3

Formattjar tat-test, ikkowdjat

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

 

HAN(1)

1

D

 

 

 

 

C524

 

M

 

ISTRUZZJONIJIET DWAR L-UŻU

 

 

4079

 

M

 

Istruzzjonijiet dwar l-użu, ikkowdjati

Nuqqas “T”

T = Transitu

LLO = Tagħbija

LDI = Ħatt

TSP = Transitu fl-istess port

 

1131

 

C

 

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

C

 

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds, ikkowdjata

mhux applikabbli

 

4078

 

C

 

Istruzzjonijiet dwar l-użu

mhux applikabbli

 

C218

 

C

 

MATERJAL RISKJUŻ

mhux applikabbli

 

7419

 

C

 

Kodiċi tal-klassi ta’ materjal riskjuż, indentifikazzjoni

mhux applikabbli

 

1131

 

C

 

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

C

 

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds, ikkowdjata

mhux applikabbli

 

7418

 

C

 

Klassi ta’ materjal riskjuż

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

 

RFF (1)

1

C

 

REFERENZA

Referenza għall-messaġġ li huma mibdul mill-messaġġ preżenti. Obbligatorja jekk il-messaġġ huwa messaġġ ta’ modifikazzjoni jew kanċellazzjoni

 

C506

 

M

 

REFERENZA

 

 

1153

 

M

an..3

Kwalifikant ta’ referenza

“ACW” għal numru ta’ referenza għall-messaġġ preċedenti

 

1154

 

M

an..35

(an15)

Numru ta’ referenza

Numru ta’ referenza tal-messaġġ minn BGM, TAG 1004 tal-messaġġ li dan il-messaġġ jibdel.

 

1156

 

 

an..6

Numru tal-linja

mhux applikabbli

 

4000

 

 

an..35

Numru tal-verżjoni tar-referenza

mhux applikabbli

 

1060

 

 

an..6

Numru ta’ reviżjoni

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

 

RFF (2)

1

C

 

REFERENZA

Referenza għad-dokument ta’ trasport

 

C506

 

M

 

REFERENZA

 

 

1153

 

M

an..3

Kwalifikant ta’ referenza

“FF” għal “numru ta’ referenza tal- burdnar”

 

1154

 

M

an..35

Numru ta’ referenza

Numru ta’ referenza tad-dokument tat-trasport

 

1156

 

 

an..6

Numru tal-linja

mhux applikabbli

 

4000

 

 

an..35

Numru tal-verżjoni tar-referenza

mhux applikabbli

 

1060

 

 

an..6

Numru ta’ reviżjoni

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

 

RFF (3)

1

C

 

REFERENZA

Referenza għal xenarju ta’ prova

 

C506

 

M

 

REFERENZA

 

 

1153

 

M

an..3

Kwalifikant ta’ referenza

“ADD” għal-numru ta’ prova

 

1154

 

M

an..35

Numru ta’ referenza

Identifikazzjoni tax-xenarju ta’ prova, li għandu jkun magħruf mill-parti li tirċievi

 

1156

 

 

an..6

Numru tal-linja

mhux applikabbli

 

4000

 

 

an..35

Numru ta’ verżjoni tar-referenza

mhux applikabbli

 

1060

 

 

an..6

Numru ta’ reviżjoni

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

TDT

TDT

1

M

 

DETTALJI DWAR IT-TRASPORT

Speċifikazzjoni tal-mezz tat-trasport, il-bastiment imsemmi f’konvoj (bastiment wieħed mingħajr barġ huwa konvoj ukoll f’dan il-kuntest)

 

8051

 

M

an..3

Kwalifikant tal-kowds tal-istadju tat-trasport

“20” għal trasport ewlieni ta’ merkanzija

 

8028

 

C

an..17

Numru ta’ referenza tat-trasport

Numru tal-vjaġġ, definit minn min qed jibgħat il-messaġġ.

 

C220

 

M

 

MOD TA’ TRASPORT

 

 

8067

 

M

an..3

Mod ta’ trasport, ikkowdjat

“8” għal trasport bl-ilma intern, “1” għal trasport marittimu (ara UN/ECE Rec. 19)

 

8066

 

 

an..17

Mod ta’ trasport

mhux applikabbli

 

C228

 

M

 

MEZZ TA’ TRASPORT

 

 

8179

 

M

an..8

(an4)

Tip ta’ mezz ta’ identifikazzjoni tat-trasport, tip ta’ konvoj

Kowd għat-tipi ta’ bastiment u konvoj għal mezzi ta’ trasport minn UN/CEFACT Rec. 28, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.1

 

8178

 

 

an..17

Tip ta’ mezz ta’ trasport

mhux applikabbli

 

C040

 

 

 

ĠARRIER

mhux applikabbli

 

3127

 

 

an..17

Identifikazzjoni tal-ġarrier

mhux applikabbli

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3128

 

 

an..35

Isem tal-ġarrier

mhux applikabbli

 

8101

 

 

an..3

Direzzjoni tat-transitu, kkowdjata

mhux applikabbli

 

C401

 

 

 

INFORMAZZJONI DWAR TRASPORTAZZJONI TA’ EĊĊESS

 

 

8457

 

 

an..3

Raġuni għal trasportazzjoni ta’ eċċess

mhux applikabbli

 

8459

 

 

an..3

Responsabbiltà ta’ trasportazzjoni ta’ eċċess

mhux applikabbli

 

7130

 

 

an..17

Numru ta’ awtorizzazzjoni tal-klijent

mhux applikabbli

 

C222

 

M

 

IDENTIFIKAZZJONI TAT- TRASPORT

 

 

8213

 

M

an..9

(an7..8)

ID. tal-mezz ta’ identifikazzjoni tat- trasport

Numru tal-bastiment: 7 diġits għal indikazzjoni OFS jew IMO, 8 diġits għal indikazzjoni ERN u numru ta’ identifikazzjoni uniku tal-bastiment Ewropew

 

1131

 

M

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

“OFS” għal Numru Uffiċjali ta’ Vapur tas-sistema CCNR, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.2

“IMO” għal numru IMO, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.3

“ERN” għall-vapuri l-oħra kollha (Numru Internazzjonali ta’ Rapport Elettroniku), ara Parti 2, Kapitlu 4.2.4

“ENI” għal numru ta’ identifikazzjoni ta’ vapur Ewropew uniku, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.5

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

8212

 

M

an..35

ID. tal-mezz ta’ trasport

Isem tal-bastiment; Jekk l-isem jirriżulta f’iktar minn 35-il pożizzjoni, l-isem tal-bastiment ikun imqassar

 

8453

 

M

an..3

Nazzjonalità tal-mezz tat-trasport

ISO two-alpha kowd tal-pajjiż 3166-1, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.12 Jekk in-nazzjonalità tal-mezz tat-trasport ma jkunx magħruf il-kowd ta’ 3 diġits tal-awtorità kompetenti li ħarġet in-Numru ta’ Identifikazzjoni tal-Bastiment Ewropew għandu jkun użat.

 

8281

 

 

an..3

Pussess tat-trasport

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (1)

2

M

 

REFERENZA

Dimensjonijiet tat-trasport, tul

 

C506

 

M

 

REFERENZA

 

 

1153

 

M

an..3

Kwalifikant ta’ referenza

“LEN” = Tul

 

1154

 

M

an..35

(n..5)

Numru ta’ referenza

Tul totali tal-konvoj t f’ċentimetri

 

1156

 

 

an..6

Numru tal-linja

mhux applikabbli

 

4000

 

 

an..35

Numru ta’ verżjoni ta’ referenza

mhux applikabbli

 

1060

 

 

an..6

Numru ta’ reviżjoni

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (2)

2

M

 

REFERENZA

Dimensjonijiet tat-trasport, wisa’

 

C506

 

M

 

REFERENZA

 

 

1153

 

M

an..3

Kwalifikant ta’ referenza

“WID”

 

1154

 

M

an..35

(n..4)

Numru ra’ referenza

Wisa’ totali tal-konvoj f’ċentimetri

 

1156

 

 

an..6

Numru tal-linja

mhux applikabbli

 

4000

 

 

an..35

Numru ta’ verżjoni ta’ referenza

mhux applikabbli

 

1060

 

 

an..6

Numru ta’ reviżjoni

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (3)

2

M

 

REFERENZA

Dimensjonijiet tat-trasport, fundar

 

C506

 

M

 

REFERENZA

 

 

1153

 

M

an..3

Kwalifikant ta’ referenza

“DRA”

 

1154

 

M

an..35

(n..4)

Numru ta’ referenza

Fundar tal-konvoj f’ċentimetri,

 

1156

 

 

an..6

Numru tal-linja

mhux applikabbli

 

4000

 

 

an..35

Numru ta’ verżjoni ta’ referenza

mhux applikabbli

 

1060

 

 

an..6

Numru ta’ reviżjoni

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (4)

2

C

 

REFERENZA

Dimensjonijiet tat-trasport, l-għoli

 

C506

 

M

 

REFERENZA

 

 

1153

 

M

an..3

Qualifier ta’ referenza

“HGT”

 

1154

 

M

an..35

(n..4)

Numru ta’ referenza

L-għoli tal-konvoj ‘il fuq mill-linja fejn il-baħar imiss mal-bastiment f’ċentimetri,

 

1156

 

 

an..6

Numru tal-linja

mhux applikabbli

 

4000

 

 

an..35

Numru ta’ verżjoni ta’ referenza

mhux applikabbli

 

1060

 

 

an..6

Numru ta’ reviżjoni

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (5)

2

M

 

REFERENZA

Dimensjonijiet tat-trasport, tunnellaġġ

 

C506

 

M

 

REFERENZA

Referenza

 

1153

 

M

an..3

Kwalifikant ta’ referenza

“TON”

 

1154

 

M

an..35

(n..5)

Numru ta’ referenza

Kapaċità massima tal-konvoj f’tunnellati metriċi,

 

1156

 

 

an..6

Numru tal-linja

mhux applikabbli

 

4000

 

 

an..35

Numru ta’ verżjoni ta’ referenza

mhux applikabbli

 

1060

 

 

an..6

Numru ta’ reviżjoni

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (6)

2

C

 

REFERENZA

Referenza ta’ vjaġġ nazzjonali, Belġju

 

C506

 

M

 

REFERENZA

Referenza

 

1153

 

M

an..3

Kwalifikant ta’ referenza

“GNB”

 

1154

 

M

an..35

Numru ta’ refrenza

Referenza tal-gvern tal-Belġju

 

1156

 

 

an..6

Numru tal-linja

mhux applikabbli

 

4000

 

 

an..35

Numru ta’ verżjoni ta’ referenza

mhux applikabbli

 

1060

 

 

an..6

Numru ta’ reviżjoni

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (7)

2

C

 

REFERENZA

Referenza ta’ vjaġġ nazzjonali, Franza

 

C506

 

M

 

REFERENZA

Referenza

 

1153

 

M

an..3

Kwalifikant ta’ referenza

“GNF”

 

1154

 

M

an..35

Numru ta’ referenza

Referenza tal-gvern ta’ Franza

 

1156

 

 

an..6

Numru tal-linja

mhux applikabbli

 

4000

 

 

an..35

Numru ta’ verżjoni ta’ referenza

mhux applikabbli

 

1060

 

 

an..6

Numru ta’ reviżjoni

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (8)

2

C

 

REFERENZA

Referenza ta’ vjaġġ nazzjonali, il-Ġermanja

 

C506

 

M

 

REFERENZA

Referenza

 

1153

 

M

an..3

Kwalifikant ta‘ referenza

“GNG”

 

1154

 

M

an..35

Numru ta’ referenza

Referenza tal-gvern tal-Ġermanja

 

1156

 

 

an..6

Numru tal-linja

mhux applikabbli

 

4000

 

 

an..35

Numru ta’ verżjoni ta’ referenza

mhux applikabbli

 

1060

 

 

an..6

Numru ta’ reviżjoni

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

TDT

RFF (9)

2

C

 

REFERENZA

Referenza ta’ vjaġġ nazzjonali, riżervat 1

 

C506

 

M

 

REFERENZA

Referenza

 

1153

 

M

an..3

Kwalifikant ta’ referenza

“GN1”

 

1154

 

M

an..35

Numru ta’ referenza

Referenza tal-gvern, riżervat 1

1

1156

 

 

an..6

Numru tal-linja

mhux applikabbli

 

4000

 

 

an..35

Numru ta’ verżjoni ta’ referenza

mhux applikabbli

 

1060

 

 

an..6

Numru ta’ reviżjoni

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (1)

2

M

 

IDENTIFIKAZZJONI TAL-POST/LOKAZZJONI

Port tat-tluq, il-port fejn jibda t-trasport

 

3227

 

M

an..3

Kwalifikant tal-post/lokazzjoni

“5” post tat-tluq

 

C517

 

M

 

IDENTIFIKAZZJONI TAL-LOKAZZJONI

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Identifikazzjoni tal-post / lokazzjoni

UN/ECE Kowd ta’ lokazzjoni (Rec. 16), ara Parti 2, Kapitlu 4.2.13

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Post / lokazzjoni

Isem komplut tal-lokazzjoni tal-port

 

C519

 

C

 

LOKAZZJONI RELATATA IDENTIFIKAZZJONI WAĦDA

 

 

3223

 

M

an..25

(an..5)

Post / lokazzjoni relatat identifikazzjoni waħda

Kowd terminali, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.15

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3222

 

 

an..70

Post / lokazzjoni relatat wieħed

Isem komplut tat-terminal.

 

C553

 

C

 

LOKAZZJONI RELATATA TNEJN IDENTIFIKAZZJONI

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Post / lokazzjoni relatat tnejn identifikazzjoni

Kowd tas-sezzjoni tal-kanal navigabbli, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.14

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

 

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Post / lokazzjoni relatat tnejn

Ettometru tas-sezzjoni tal-kanal navigabbli

 

5479

 

 

an..3

Relazzjoni

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (2)

2

C

 

IDENTIFIKAZZJONI TAL-POST/LOKAZZJONI

Punt tal-passaġġ li diġà għadda minnu l-vapur. Dan is-segment u s-segment TDT/DTM(2) bil-kwalifikant 186 huma obbligatorji għar-rapporti tal-passaġġ

 

3227

 

M

an..3

Kwalifikant tal-post / lokazzjoni

“172” għal punt ta’ passaġġ

 

C517

 

M

 

IDENTIFIKAZZJONI TAL-LOKAZZJONI

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Identifikazzjoni tal-post / lokazzjoni

Kowd tal-lokazzjoni UN/ECE (Rec. 16) tal-punt ta’ passaġġ (lokk, pont, ċentru tat-traffiku), ara Parti 2, Kapitlu 4.2.13

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Post / lokazzjoni

Isem komplut tal-punt ta’ passaġġ

 

C519

 

C

 

LOKAZZJONI RELATATA IDENTIFIKAZZJONI WAĦDA

 

 

3223

 

M

an..25

(an..5)

Post / lokazzjoni relatat identifikazzjoni waħda

Kowd tal-punt ta’ passaġġ

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3222

 

 

an..70

Post / lokazzjoni relatat wieħed

mhux applikabbli

 

C553

 

C

 

LOKAZZJONI RELATATA TNEJN IDENTIFIKAZZJONI

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Post / lokazzjoni relatat tnejn identifikazzjoni

Kowd tas-sezzjoni tal-kanal navigabbli, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.14

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

 

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Post / lokazzjoni relatat tnejn

Ettometru tas-sezzjoni tal-kanal navigabbli

 

5479

 

 

an..3

Relazzjoni

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (3)

2

C

 

IDENTIFIKAZZJONI TAL-POST / LOKAZZJONI

Punt ta’ passaġġ li jmiss

 

3227

 

M

an..3

Kwalifikant tal-post / lokazzjoni

“61” għall-port li jmiss fejn jieqaf il-vapur

 

C517

 

M

 

IDENTIFIKAZZJONI TAL-LOKAZZJONI

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Identifikazzjoni tal-post / lokazzjoni

Kowd ta’ lokazzjoni UN/ECE (Rec. 16) tal-punt ta’ passaġġ (lokk, pont, ċentru VTS), ara Parti 2, Kapitlu 4.2.13

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Post / lokazzjoni

Isem komplut tal-punt ta’ passaġġ

 

C519

 

C

 

LOKAZZJONI RELATATA WAĦDA IDENTIFIKAZZJONI

 

 

3223

 

M

an..25

Identifikazzjoni tal-post / lokazzjoni relatat waħda

Kowd tal-punt ta’ passaġg

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3222

 

 

an..70

Post / lokazzjoni relatat wieħed

mhux applikabbli

 

C553

 

C

 

IDENTIFIKAZZJONI TAL-LOKAZZJONI RELATATA TNEJN

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Identifikazzjoni tal-post / lokazzjoni relatata tnejn

Kowd tas-sezzjoni tal-kanal navigabbli, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.14

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

 

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Post / lokazzjoni relatat tnejn

Ettometru tas-sezzjoni tal-kanal navigabbli

 

5479

 

 

an..3

Relazzjoni

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (4..8)

2

C

 

IDENTIFIKAZZJONI TAL-POST/LOKAZZJONI

Punti ta’ passaġġ oħra futuri (informazzjoni dwar rotta maħsuba). Massimu ta’ ħames punti intermedjarji jistgħu jingħataw fuq ir-rotta. L-ordni tal-passaġġ għandu jkun l-ordni fil-messaġġ.

 

3227

 

M

an..3

Kwalifikant tal-post / lokazzjoni

“92” għal rotta

 

C517

 

M

 

IDENTIFIKAZZJONI TAL-LOKAZZJONI

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Identifikazzjoni tal-post / lokazzjoni

Kowd ta’ lokazzjoni UN/ECE (Rec. 16) tal-punt ta’ passaġġ (lokk, pont, ċentru tat-traffiku), ara Parti 2, Kapitlu 4.2.13

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3224

 

C

an..17

Post / lokazzjoni

Isem komplut tal-punt ta’ passaġġ

 

C519

 

C

 

IDENTIFIKAZZJONI TAL-LOKAZZJONI RELATATA WAĦDA

 

 

3223

 

M

an..25

(an..5)

Identifikazzjoni tal-post / lokazzjoni relatat wieħed

Kowd tal-punt ta’ passaġġ

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3222

 

 

an..70

Data u ħin tal-passaġġ

YYMMDDHHMM bħala “201” ta’ DTM 2379

 

C553

 

C

 

IDENTIFIKAZZJONI TAL-LOKAZZJONI RELATATA TNEJN

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Identifikazzjoni tal-post / lokazzjoni relatat tnejn

Kowd tas-sezzjoni tal-kanal navigabbli, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.14

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

 

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Post / lokazzjoni relatat tnejn

Ettometru tas-sezzjoni tal-kanal navigabbli

 

5479

 

 

an..3

Relazzjoni

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

TDT

LOC (9)

2

M

 

IDENTIFIKAZZJONI TAL-POST/LOKAZZJONI

Port tad-destinazzjoni. Dan hu l-ewwel port fejn jintbagħat it-trasport.

 

3227

 

M

an..3

Kwalifikant tal-post / lokazzjoni

“153” għal post fejn jieqaf il- vapur

 

C517

 

M

 

IDENTIFIKAZZJONI TAL-LOKAZZJONI

 

 

3225

 

M

an..25

(an5)

Identifikazzjoni tal-post / lokazzjoni

Kowd ta’ lokazzjoni UN/ECE (Rec. 16) tal-port, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.13

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an 3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3224

 

C

an..70

(an..17)

Post / lokazzjoni

Isem komplut tal-lokazzjoni tal-port

 

C519

 

C

 

IDENTIFIKAZZJONI TAL-LOKAZZJONI RELATATA WAĦDA

 

 

3223

 

M

an..25

(an..5)

Identifikazzjoni tal-post / lokazzjoni relatat

Kowd terminali, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.15

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3222

 

 

an..70

Post / lokazzjoni relatat wieħed

Isem komplut tat-terminal.

 

C553

 

C

 

IDENTIFIKAZZJONI TAL-LOKAZZJONI RELATATA TNEJN

 

 

3233

 

M

an..25

(an5)

Identifikazzjoni tal-post / lokazzjoni relatat tnejn

Kowd ta’ sezzjoni tal-kanal navigabbli, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.14

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

 

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3232

 

C

an..70

(an..5)

Post / lokazzjoni relatata tnejn

Ettometru tas-sezzjoni tal-kanal navigabbli

 

5479

 

 

an..3

Relazzjoni

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

TDT

DTM (1)

to LOC(1)

2

C

 

DATA / ĦIN/ PERJODU

Ħin tat-tluq (stimat).

 

C507

 

M

 

DATA / ĦIN / PERJODU

 

 

2005

 

M

an..3

Kwalifikant tal-kowd ta’ funzjoni tad-data jew ħin jew perjodu

“133” għal data/ħin tat-tluq, stimat

 

2380

 

M

an..35

Valur tal-perjodu tad-data jew ħin

Valur tal-ħin tat-tluq

 

2379

 

M

an..3

Kowd ta’ format tad-data jew ħin jew perjodu

“201” għal YYMMDDHHMM

 

 

 

 

 

 

 

TDT

DTM (2)

to LOC (2)

2

C

 

DATA / ĦIN / PERJODU

Ħin tal-passaġġ, kif irrekordjat miċ-ċentru tat-traffiku

 

C507

 

M

 

DATA / ĦIN / PERJODU

 

 

2005

 

M

an..3

Kwalifikant tal-kowd ta’ funzjoni tad-data jew ħin jew perjodu

“186” għall-ħin tat-tluq, attwali

 

2380

 

M

an..35

Valur tad-data jew perjodu ta’ ħin

Valur tal-ħin tal-passaġġ: YYMMDDHHMM

 

2379

 

M

an..3

Kowd ta’ format tad-data jew ħin jew perjodu

“201” għal YYMMDDHHMM

 

 

 

 

 

 

 

TDT

DTM (3)

to LOC (9)

2

C

 

DATA / ĦIN / PERJODU

Ħin stimat ta’ wasla fil-port tad-destinazzjoni

 

C507

 

M

 

DATA / ĦIN / PERJODU

 

 

2005

 

M

an..3

Kwalifikant tal-kowd ta’ funzjoni tad-data jew ħin jew perjodu

“132” għall-ħin tal-wasla, stimat

 

2380

 

M

an..35

Data jew perjodu ta’ ħin

Valur tal-ħin ta’ wasla: YYMMDDHHMM

 

2379

 

M

an..3

Kowd ta’ format tad-data jew ħin jew perjodu

“201” għal YYMMDDHHMM

 

 

 

 

 

 

 

NAD

NAD (1)

1

M

 

ISEM u INDIRIZZ

Isem u indirizz ta’ min qed jibgħat il-messaġġ

 

3035

 

M

an..3

Kwalifikant tal-kowd ta’ funzjoni tal-parti

“MS” għal min qed jibgħat il-messaġġ

 

C082

 

C

 

DETTALJI TA’ IDENTIFIKAZZJONI TAL-PARTI

 

 

3039

 

M

an..35

Identifikazzjoni tal-parti

Kowd ta’ identifikazzjoni. Għal notifikazzjonijiet lill-Port ta’ Rotterdam dan l-element huwa obbligatorju. ERI timla dan l-element b’ “900000000”

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

C058

 

 

 

ISEM U INDIRIZZ

mhux applikabbli

 

3124

 

 

an..35

Linja ta’ isem u indirizz

mhux applikabbli

 

3124

 

 

an..35

Linja ta’ isem u indirizz

mhux applikabbli

 

3124

 

 

an..35

Linja ta’ isem u indirizz

mhux applikabbli

 

3124

 

 

an..35

Linja ta’ isem u indirizz

mhux applikabbli

 

3124

 

 

an..35

Linja ta’ isem u indirizz

mhux applikabbli

 

C080

 

M

 

ISEM TAL-PARTI

 

 

3036

 

M

an..35

Isem tal-parti

Isem ta’ min qed jibgħat.

 

3036

 

 

an..35

Isem tal-parti

mhux applikabbli

 

3036

 

 

an..35

Isem tal-parti

mhux applikabbli

 

3036

 

 

an..35

Isem tal-parti

mhux applikabbli

 

3036

 

 

an..35

Isem tal-parti

mhux applikabbli

 

3045

 

 

an..3

Format tal-isem tal-parti, ikkowdjat

mhux applikabbli

 

C059

 

C

 

TRIQ

 

 

3042

 

M

an..35

Triq u numru / kaxxa postali

Triq u numru jew kaxxa postali

 

3042

 

 

an..35

Triq u numru / kaxxa postali

mhux applikabbli

 

3042

 

 

an..35

Triq u numru / kaxxa postali

mhux applikabbli

 

3042

 

 

an..35

Triq u numru / kaxxa postali

mhux applikabbli

 

3164

 

C

an..35

Isem tal-belt

Belt

 

3229

 

 

an..9

Identifikazzjoni tas-sub-entità tal-pajjiż

mhux applikabbli

 

3251

 

C

an..9

Identifikazzjoni tal-kodiċi postali

Kowd ta’ identifikazzjoni postali

 

3207

 

C

an..3

Pajjiż

ISO 3166-1 two alpha kowd tal-pajjiż, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.12

 

 

 

 

 

 

 

NAD

CTA

2

C

 

INFORMAZZJONI TA’ KUNTATT

Dettalji ta’ kuntatt ta’ min qed jibgħat

 

3139

 

 

an..3

Funzjoni tal-kuntatt

mhux applikabbli

 

C056

 

M

 

DETTALJI TAD-DIPARTIMENT JEW IMPJEGAT

 

 

3413

 

 

an..17

Identifikazzjoni tad-dipartiment jew impjegat

mhux applikabbli

 

3412

 

M

an..35

Dipartiment jew impjegat

“ERI”, valur falz

 

 

 

 

 

 

 

NAD/CTA

COM

4

C

 

KUNTATT TA’ KOMUNIKAZZJONI

Dettalji tal-kuntatt ta’ komunikazzjoni ta’ min qed jibgħat (Mass.4 darbiet)

 

C076

 

M

 

KUNTATT TA’ KOMUNIKAZZJONI

 

 

3148

 

M

an..70

Numru ta’ komunikazzjoni

Numru ta’ komunikazzjoni

 

3155

 

M

an..3

Kwalifikant tal-kanal ta’ komunikazzjoni

“TE” għal numru tat-telefown

“FX” għal numru tal-fax

“EM” għall-indirizz elettroniku

“EI” għan-numru tal-kaxxa postali EDI

(Numru EDI jew indirizz elettroniku għal NAD 1 huwa elettroniku jew rispons fil-forma ta’ mesaġġ ERIRSP huwa rikjest. Jekk ebda rispons ma jkun rikjest, in-numru EDI u l-indirizz elettroniku m’għandux ikun użat).

 

 

 

 

 

 

 

NAD

NAD (2)

1

C

 

ISEM u INDIRIZZ

Isem u indirizz tal-aġent/min jirċievi l-fattura

 

3035

 

M

an..3

Kwalifikant ta’ kowd tal-funzjoni tal-parti

“CG” għal indirizz ta’ aġent / fattura (għal VNF dan is-segment huwa obbligatorju).

 

C082

 

C

 

DETTALJI TA’ IDENTIFIKAZZJONI TAL-PARTI

 

 

3039

 

M

an..35

Identifikazzjoni tal-parti

Kowd ta’ identifikazzjoni. Għal notifikazzjonijiet lill-Port ta’ Rotterdam dan l-element huwa obbligatorju. ERI timla dan l-element b’ “900000000”

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

C058

 

 

 

ISEM U INDIRIZZ

mhux applikabbli

 

3124

 

 

an..35

Linja ta’ isem u indirizz

mhux applikabbli

 

3124

 

 

an..35

Linja ta’ isem u indirizz

mhux applikabbli

 

3124

 

 

an..35

Linja ta’ isem u indirizz

mhux applikabbli

 

3124

 

 

an..35

Linja ta’ isem u indirizz

mhux applikabbli

 

3124

 

 

an..35

Linja ta’ isem u indirizz

mhux applikabbli

 

C080

 

M

 

ISEM TAL-PARTI

 

 

3036

 

M

an..35

Isem tal-parti

Isem ta’ min qed jibgħat.

 

3036

 

C

an..35

(an..25)

Numru tal-fattura

Numru tal-fattura tal-aġent/min jirċievi l-fattura

 

3036

 

 

an..35

Isem tal-parti

mhux applikabbli

 

3036

 

 

an..35

Isem tal-parti

mhux applikabbli

 

3036

 

 

an..35

Isem tal-parti

mhux applikabbli

 

3045

 

 

an..3

Format ta’ isem tal-parti, ikkowdjat

mhux applikabbli

 

C059

 

C

 

TRIQ

Triq

 

3042

 

M

an..35

Triq u numru / kaxxa postali

Indirizz (isem tat-triq + numru jew numru tal-kaxxa postali)

 

3042

 

 

an..35

Triq u numru / kaxxa postali

mhux applikabbli

 

3042

 

 

an..35

Triq u numru / kaxxa postali

mhux applikabbli

 

3042

 

 

an..35

Triq u numru / kaxxa postali

mhux applikabbli

 

3164

 

C

an..35

Isem tal-belt

Belt

 

3229

 

 

an..9

Identifikazzjoni tas-sub entità tal-pajjiż

mhux applikabbli

 

3251

 

C

an..9

Identifikazzjoni tal-kodiċi postali

Kodiċi postali

 

3207

 

C

an..3

Pajjiż

ISO 3166-1 two alpha kowd tal-pajjiż, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.12

 

 

 

 

 

 

 

EQD

EQD (V)

(1)

1

M

 

DETTALJI TAT-TAGĦMIR

Speċifikazzjoni tal-BASTIMENTI fil-konvoj (għal kull bastiment segment wieħed, kif ukoll il-bastiment ewlieni), bastiment propulsat

 

8053

 

M

an..3

Kwalifikant tal-kowd tat-tip ta’ tagħmir

“BRY” għall-bastiment li qed jipparteċipa fil-propulsjoni.

 

C237

 

M

 

IDENTIFIKAZZJONI TAT-TAGĦMIR

 

 

8260

 

M

an..17(an7)

(an8)

Numru ta’ identifikazzjoni tat-tagħmir

Numru tal-bastiment: 7 diġits għal indikazzjoni OFS jew IMO, 8 diġits għal indikazzjoni ERN u numru ta’ identifikazzjoni ta’ bastiment Uniku Ewropew

 

1131

 

M

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

“OFS” għal Numru ta’ Vapur Uffiċjali jew sistema CCNR,

ara Parti 2, Kapitlu 4.2.2

“IMO” għal numru IMO, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.3

“ERN” għal Numru Internazzjoni ta’ Rapport Elettroniku, ara Parti 2, Kapitlu4.2.4

“ENI” għal numru ta’ identifikazzjoni tal-bastiment Ewropew uniku, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.5

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3207

 

 

an..3

Pajjiż

mhux applikabbli

 

C224

 

M

 

DAQS U TIP TA’ TAGĦMIR

 

 

8155

 

M

an..10

(an..4)

Identifikazzjoni tad-daqs u t-tip ta’ tagħmir, tip ta’ bastiment

Kowd għat-tipi ta’ vapur u konvoj tal-mezzi ta’ trasport minn UN/CEFACT Rec. 28, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.1

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

8154

 

 

an..35

Daqs u tip ta’ tagħmir

Isem tal-bastiment. Jekk l-isem jirriżulta f’iktar minn 35-il pożizzjoni, l-isem tal-bastiment ikun imqassar

 

8077

 

 

an..3

Fornitur tat-tagħmir

mhux applikabbli

 

8249

 

 

an..3

Stat tat-tagħmir

mhux applikabbli

 

8169

 

 

an..3

Indikatur jekk hux mimli / vojt

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

EQD

EQD (V)

(2 - 15)

1

C

 

DETTALJI DWAR IT-TAGĦMIR

Speċifikazzjoni tal-BASTIMENTI fil-konvoj (segment wieħed għal kull bastiment, kif ukoll għall-bastiment ewlieni)

bastimenti mhux propulsati

 

8053

 

M

an..3

Kwalifikant tal-kowd tat-tip ta’ tagħmir

“BRN” għal bastiment li ma jipparteċipax fil-propulsjoni

 

C237

 

M

 

IDENTIFIKAZZJONI TAT-TAGĦMIR

 

 

8260

 

M

an..17an7..8)

Numru ta’ identifikazzjoni tat-tagħmir

Numru tal-bastiment: 7 diġits għal indikazzjoni OFS jew IMO, 8 diġits għal indikazzjoni ERN u numru ta’ identifikazzjoni tal-bastiment Ewropew uniku

 

1131

 

M

an..3

Kwalifikant tal-lista ta’ kowds

“OFS” għal Numru ta’ Vapur Uffiċjali tas-sistema CCNR, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.2

“IMO” għal nurmu IMO, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.3

“ERN” għal Numru ta’ Rapport Elettroniku, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.4

“ENI” għal numru ta’ identifikazzjoni tal-bastiment Ewropew uniku, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.5.

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

3207

 

 

an..3

Pajjiż

mhux applikabbli

 

C224

 

M

 

DAQS U TIP TA’ TAGĦMIR

 

 

8155

 

M

an..10

(an..4)

Identifikazzjoni tad-daqs u tip tat-tagħmir, tip ta’ bastiment

Kowd għat-tipi ta’ vapur u konvoj tal-mezz ta’ trasport minn UN/CEFACT Rec. 28, ara Parti 2, Kapitlu 4.2.1

 

1131

 

 

an..3

Kwalifikant tal-lista ta‘ kowds

mhux applikabbli

 

3055

 

 

an..3

Aġenzija responsabbli għall-lista ta’ kowds

mhux applikabbli

 

8154

 

 

an..35

Daqs u tip ta’ tagħmir

Isem tal-bastiment. Jekk l-isem jirriżulta f’iktar minn 35-il pożizzjoni, l-isem tal-bastiment ikun imqassar.

 

8077

 

 

an..3

Fornitur tat-tagħmir

mhux applikabbli

 

8249

 

 

an..3

Stat tat-tagħmir

mhux applikabbli

 

8169

 

 

an..3

Indikatur jekk hux mimli / vojt

mhux applikabbli

 

 

 

 

 

 

 

EQD

MEA (1)

2

M

 

QISIEN

Tul tal-Bastiment

 

6311

 

M

an..3

Kwalifikant tal-iskop tal-qisien

“DIM” għal dimensjoni

 

C502

 

 

 

DETTALJI TAL-QISIEN

 

 

6313

 

 

an..3

Proprjetà mkejjla

“LEN” għal tul

 

6321

 

 

an..3

Sinifikat tal-qisien

mhux applikabbli

 

6155

 

 

an..17

Identifikazzjoni ta’ attribut tal-qisien

mhux applikabbli

 

6154

 

 

an..70

Attribut tal-qisien

mhux applikabbli

 

C174

 

M

 

VALUR/MEDDA

 

 

6411

 

M

an..3

Kwalifikant ta’ unità tal- qisien

“CMT” għal ċentimetru (UN/ECE Rec 20, Anness 3. Kodiċi komuni)

 

6314

 

M

an..18n5)

Valur tal-qisien

Tul

 

6162

 

 

n..18

Medda minima

mhux applikabbli

 

6152

 

 

n..18

Medda massima

mhux applikabbli

 

6432

 

 

n..2

Diġits sinifikanti