23.10.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 279/36


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tal-11 ta’ Ottubru 2010

dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 37 tat-Trattat Euratom

(2010/635/Euratom)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari l-Artikolu 37 tiegħu flimkien mal-Artikolu 106a li jirreferi għall-Artikolu 292 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkonsultat lill-grupp ta’ persuni maħtur skont l-Artikolu 31 tat-Trattat Euratom mill-Kumitat Xjentifiku u Tekniku,

Billi:

(1)

L-Artikolu 37 jesiġi li kull Stat Membru għandu jipprovdi lill-Kummissjoni b’tali dejta ġenerali dwar kull pjan għar-rimi tal-iskart radjuattiv fi kwalunkwe forma li tippermetti lill-Kummissjoni tistabilixxi jekk l-implimentazzjoni ta’ dak il-pjan tistax tirriżulta fil-kontaminazzjoni radjuattiva tal-ilma, tal-ħamrija jew tal-ispazju tal-ajru ta’ Stat Membru ieħor. Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta lill-grupp ta’ esperti msemmija fl-Artikolu 31, għandha tagħti l-opinjoni tagħha fi żmien sitt xhur.

(2)

Inkisbet esperjenza fl-applikazzjoni tar-Rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni tas-16 ta’ Novembru 1960 (1), 82/181/Euratom (2), 91/4/Euratom (3) u 1999/829/Euratom (4) dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 37 tat-Trattat.

(3)

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, fis-sentenza tagħha tat-22 ta’ Settembru 1988 fil-Kawża 187/87 (5), iddeċidiet li l-Artikolu 37 tat-Trattat Euratom għandu jiġi interpretat fis-sens li l-Kummissjoni Ewropea għandha tiġi pprovduta b’dejta ġenerali qabel ma l-Istat Membru kkonċernat jagħti l-awtorizzazzjoni għar-rilaxx tal-effluwenti radjuattivi, sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ toħroġ l-opinjoni tagħha qabel ma jkunu awtorizzati rilaxxi ta’ din ix-xorta ħalli l-opinjoni tal-Kummissjoni tkun tista’ tiġi kkunsidrata.

(4)

L-Artikolu 37 għandu l-għan li jipprevjeni kwalunkwe possibbiltà ta’ kontaminazzjoni radjuattiva ta’ Stat Membru ieħor. Il-Kummissjoni, wara li kkonsultat lill-grupp ta’ esperti msemmi iktar ’il fuq, ikkunsidrat li r-rimi tal-iskart radjuattiv assoċjat ma’ ċerti operazzjonijiet mhuwiex probabbli li jirriżulta fil-kontaminazzjoni radjuattiva ta’ Stat Membru ieħor.

(5)

F’każijiet eċċezzjonali minħabba informazzjoni riċevuta, il-Kummissjoni tista’ titlob li tiġi sottomessa dejta ġenerali għal pjan għar-rimi ta’ skart radjuattiv, li b’xi mod ieħor ġie kkunsidrat li mhuwiex probabbli li jirriżulta fil-kontaminazzjoni radjuattiva ta’ Stat Membru ieħor fuq il-bażi ta’ din ir-Rakkomandazzjoni; l-opinjoni tal-Kummissjoni għaldaqstant tista’ tikkonċerna awtorizzazzjoni li ngħatat fi stadju preċedenti.

(6)

Sabiex il-pjanijiet għar-rimi jkunu evalwati b’mod konsistenti, jeħtieġ li jiġi speċifikat liema tipi ta’ operazzjonijiet jistgħu jirriżultaw fir-rimi ta’ skart radjuattiv, skont it-tifsira tal-Artikolu 37 tat-Trattat, u li għat-tipi differenti ta’ operazzjonijiet tiġi speċifikata liema informazzjoni għandha tiġi pprovduta bħala dejta ġenerali.

(7)

L-impjanti ta’ manifattura tal-karburanti b’ossidi mħallta jipproċessaw ammonti kbar ta’ ossidu tal-plutonju. Għandha tkun mitluba sottomissjoni ta’ dejta ġenerali għaż-żarmar ta’ impjanti ta’ din ix-xorta kif diġà huwa l-każ għaż-żarmar tar-reatturi nukleari u tal-impjanti ta’ pproċessar mill-ġdid.

(8)

Operazzjonijiet żgħar li ma jkollhom l-ebda impatt radjoloġiku jew li jkollhom impatt radjoloġiku negliġibbli fi Stati Membri oħra ma għandhomx jitressqu quddiem il-Kummissjoni.

(9)

L-Istati Membri jistgħu jikkomunikaw sottomissjoni integrata għal sit kumpless fejn huwa skedat li jitwettqu bidliet kbar matul perjodu twil ta’ żmien, li jinvolvu diversi stadji u li jinkludu t-tħaddim ta’ faċilitajiet ġodda u l-kompletezza tal-informazzjoni inkluża fid-dejta ġenerali inizjali għandha tippermetti lill-Kummissjoni twettaq l-obbligi tagħha skont l-Artikolu 37 tat-Trattat Euratom u tagħti opinjoni xierqa.

(10)

Minħabba li l-għadd ta’ impjanti nukleari eżistenti li dwarhom għadha ma nħarġet l-ebda opinjoni skont it-tifsira tal-Artikolu 37 tat-Trattat u li jistgħu jkunu suġġetti għal modifikazzjonijiet jew għal operazzjonijiet ta’ żarmar, jeħtieġ li jiġi speċifikat liema informazzjoni għandha tiġi pprovduta bħala dejta ġenerali sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ twettaq l-obbligu tagħha mingħajr preġudizzju għall-prinċipju ta’ ekwità bejn l-installazzjonijiet suġġetti għal modifikazzjonijiet u dawk li mhumiex.

(11)

F’każijiet fejn l-esponiment tal-popolazzjoni qrib is-sit ta’ interess hija ferm baxxa, din l-informazzjoni tista’ tkun biżżejjed għall-valutazzjoni tal-impatt fuq l-Istati Membri l-oħra.

(12)

Sabiex issir evalwazzjoni b’mod konsistenti tal-impatt radjoloġiku ta’ sitwazzjonijiet aċċidentali fuq Stati Membri oħra, l-informazzjoni mitluba fid-dejta ġenerali dwar rilaxxi mhux ippjanati minn reatturi nukleari u minn impjanti ta’ pproċessar mill-ġdid għandha tkun estiża lil hinn mill-aċċidenti ta’ referenza għall-aċċidenti li ġew ikkunsidrati biex ikun stabbilit il-pjan ta’ emerġenza nazzjonali relatat mas-sit.

(13)

Sabiex tiġi ċċarata u limitata l-informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni relatata mal-ġestjoni ta’ qabel ir-rimi tal-iskart radjuattiv u mal-modifikazzjonijiet ta’ pjan li dwaru l-Kummissjoni għadha ma ħarġet l-ebda opinjoni, ġew inklużi żewġ annessi ġodda.

(14)

L-Istati Membri kollha issa ddikjaraw li se jieqfu milli jarmu fl-ibħra u l-ebda Stat Membru mhuwa biħsiebu jordom l-iskart radjuattiv taħt qiegħ il-baħar,

ADOTTAT DIN IR-RAKKOMANDAZZJONI:

1.

Ir-“rimi ta’ skart radjoattiv”, skont it-tifsira tal-Artikolu 37 tat-Trattat, għandu jkopri kwalunkwe rilaxx ippjanat jew aċċidentali ta’ sustanzi radjuattivi assoċjati mal-operazzjonijiet elenkati iktar “l isfel, f”forma gassuża, likwida jew solida fl-ambjent:

(1)

it-tħaddim tar-reatturi nukleari (ħlief ir-reatturi tar-riċerka li l-enerġija massima tagħhom ma taqbiżx 1 MW ta’ piż kontinwu termali);

(2)

l-ipproċessar mill-ġdid tal-karburant nukleari rradjat;

(3)

it-tħaffir għal, it-tħin u l-konverżjoni tal-uranju u tat-torju;

(4)

l-arrikkiment tal-uranju bl-U-235;

(5)

il-manifattura tal-karburant nukleari;

(6)

il-ħżin tal-karburant nukleari (6) rradjat f’faċilitajiet apposta (ħlief il-ħżin ta’ karburant nukleari rradjat f’kontenituri liċenzjati għat-trasport jew għall-ħżin, f’siti nukleari eżistenti);

(7)

l-immaniġġjar u l-ipproċessar ta’ sustanzi radjuattivi artifiċjali fuq skala industrijali;

(8)

il-ġestjoni ta’ qabel ir-rimi tal-iskart radjuattiv (7) li jirriżulta mill-operazzjonijiet (1) sa (7) u (9);

(9)

iż-żarmar (8) tar-reatturi nukleari, tal-impjanti ta’ manifattura tal-karburant b’ossidi mħallta (9) u tal-impjanti ta’ pproċessar mill-ġdid (ħlief ir-reatturi tar-riċerka li l-enerġija massima tagħhom ma taqbiżx il-50 MW ta’ piż kontinwu termali);

(10)

it-tqegħid tal-iskart radjuattiv fuq jew taħt l-art bl-ebda intenzjoni li jiġi rkuprat;

(11)

l-ipproċessar industrijali ta’ materjali radjuattivi li jokkorru b’mod naturali suġġetti għal awtorizzazzjoni għal rilaxx;

(12)

l-operazzjonijiet rilevanti l-oħra kollha.

2.

“Dejta ġenerali”, skont it-tifsira tal-Artikolu 37 tat-Trattat, għandha tinftiehem bħala li tfisser:

għall-operazzjonijiet imsemmija fil-punt 1 (1) sa (7), l-informazzjoni stabbilita fl-Anness I,

għall-operazzjonijiet imsemmija fil-punt 1 (8), l-informazzjoni stabbilita fl-Anness II,

għall-operazzjonijiet imsemmija fil-punt 1 (9), l-informazzjoni stabbilita fl-Anness III,

għall-operazzjonijiet imsemmija fil-punt 1 (10), l-informazzjoni stabbilita fl-Anness IV,

għall-operazzjonijiet imsemmija fil-punt 1 (11), il-partijiet rilevanti tal-informazzjoni stabbilita fl-Anness I (fil-parti l-kbira tal-każijiet it-Taqsimiet 6 u 7 tal-Anness I mhumiex applikabbli).

3.

Għandu jitqies li l-operazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tal-punt 1(12) probabbilment ma jirriżultawx f’kontaminazzjoni radjuattiva sinifikanti mil-lat tas-saħħa ta’ Stat Membru ieħor, sakemm, fi kwalunkwe każ speċifiku, il-Kummissjoni ma titlobx li tiġi pprovduta dejta.

4.

Għall-operazzjonijiet li jaqgħu fl-ambitu tal-punt 1(9), is-sottomissjoni tad-dejta ġenerali għandha tkun irregolata mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

is-sottomissjoni ta’ dejta ġenerali tkun meħtieġa jekk:

l-Istat Membru qed jipprevedi liċenzja jew awtorizzazzjoni ġdida għal pjan għar-rimi ta’ skart radjuattiv li jkun fi kwalunkwe forma għaż-żarmar, jew

se jingħata bidu għal żarmar ta’ partijiet ikkontaminati jew attivati tal-impjant;

(b)

jekk Stat Membru qed jipprevedi li installazzjoni msemmija fil-punt 1 (9), li dwarha għadha ma ngħatat l-ebda opinjoni skont it-termini tal-Artikolu 37 se tiġi żarmata, id-dejta ġenerali għandha tiġi sottomessa fil-forma tal-Anness III;

(c)

jekk Stat Membru qed jipprevedi li impjant imsemmi fil-punt 1 (9) li dwaru diġà ngħatat opinjoni skont it-termini tal-Artikolu 37 se jiġi żarmat, id-dejta ġenerali għandha titressaq fil-forma tal-Anness III. Madankollu, fir-rigward tad-deskrizzjoni tas-sit u tal-madwar tagħha, tal-pjanijiet ta’ emerġenza u tal-monitoraġġ ambjentali, referenza għad-dejta ġenerali mressqa għall-proċedura preċedenti hija biżżejjed jekk tkun tista’ tiġi pprovduta l-informazzjoni addizzjonali kollha xierqa rigward bidliet possibbli.

5.

Jekk Stat Membru qed jipprevedi li se jimmodifika (10) pjan għar-rimi ta’ skart radjuattiv, is-sottomissjoni tad-dejta ġenerali għandha tkun irregolata mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)

jekk Stat Membru qed jipprevedi li se jimmodifika pjan għar-rimi ta’ skart radjuattiv, li dwaru diġà ngħatat opinjoni skont it-termini tal-Artikolu 37, hija meħtieġa sottomissjoni ta’ dejta ġenerali li tinkludi għall-inqas l-informazzjoni stabbilita f’formola standard fl-Anness V jekk il-limiti awtorizzati jew ir-rekwiżiti assoċjati għar-rimi ta’ skart radjuattiv ikunu inqas restrittivi milli fil-pjan eżistenti jew jekk jiżdiedu l-konsegwenzi potenzjali tar-rilaxxi mhux ippjanati li jistgħu jsegwu l-aċċident(i) evalwat(i) fil-proċedura tal-għoti tal-liċenzja;

(b)

sakemm il-Kummissjoni ma titlobx li tiġi kkomunikata d-dejta ġenerali, mhija meħtieġa l-ebda sottomissjoni ta’ dejta ġenerali jekk ma tkun meħtieġa l-ebda awtorizzazzjoni jew liċenzja ġdida;

(c)

sakemm il-Kummissjoni ma titlobx li tiġi kkomunikata d-dejta ġenerali, mhija meħtieġa l-ebda sottomissjoni ta’ dejta ġenerali jekk:

il-modifika fil-pjan għar-rimi ta’ skart radjuattiv tipprevedi limiti awtorizzati u rekwiżiti assoċjati mhux mibdula jew iktar restrittivi milli fil-pjan eżistenti, u

il-konsegwenzi potenzjali tar-rilaxxi mhux ippjanati li jistgħu jsegwu l-aċċident(i) ta’ referenza evalwat(i) fil-proċedura tal-għoti tal-liċenzja baqgħu l-istess jew naqsu;

(d)

fil-każ ta’ pjan għar-rimi ta’ skart radjuattiv li dwaru għadha ma ngħatat l-ebda opinjoni skont it-termini tal-Artikolu 37, hija meħtieġa sottomissjoni ta’ dejta ġenerali sakemm l-Istat Membru ma jipprovdix lill-Kummissjoni b’dikjarazzjoni li turi li l-kundizzjonijiet deskritti fil-qosor fil-punti (b) u (c) ġew issodisfati. Jekk xi waħda minn dawn il-kundizzjonijiet ma tiġix issodisfata, id-dejta ġenerali għandha tinkludi l-informazzjoni rilevanti stabbilita fl-Anness VI.

6.

Id-dejta ġenerali għandha titressaq quddiem il-Kummissjoni:

(a)

wara li l-pjan għar-rimi ta’ skart radjuattiv ikun ġie stabbilit sew, u kull meta jkun possibbli, sena imma mhux inqas minn sitt xhur:

qabel mal-awtoritajiet kompetenti jagħtu kwalunkwe awtorizzazzjoni għar-rilaxx ta’ skart radjuattiv, u

qabel il-bidu ta’ dawk l-operazzjonijiet li għalihom mhija prevista l-ebda awtorizzazzjoni għar-rilaxx ta’ skart radjuattiv;

(b)

f’każijiet fejn il-Kummissjoni talbet dejta ġenerali skont il-punt 3, mhux iktar tard minn sitt xhur wara t-talba, mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe awtorizzazzjoni debitament mogħtija mill-awtoritajiet kompetenti sakemm ġiet riċevuta t-talba tal-Kummissjoni. Kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija qabel mal-Kummissjoni talbet id-dejta ġenerali għandha tiġi eżaminata fid-dawl tal-opinjoni sussegwenti tal-Kummissjoni.

7.

Fejn l-Istati Membri jikkomunikaw sottomissjoni integrata ta’ dejta ġenerali għal sit kumpless fejn huwa skedat li jitwettqu bidliet kbar matul perjodi twal ta’ żmien, li jinvolvu diversi fażijiet u li jinkludu, fost l-oħrajn, it-tħaddim ta’ faċilitajiet ġodda, is-sottomissjoni inizjali għandha tinkludi deskrizzjoni ġenerali kompluta u dettaljata tal-operazzjonijiet ippjanati, li għandha tiġi aġġornata b’sottomissjonijiet sussegwenti f’każ ta’ kwalunkwe modifika fil-pjan eżistenti. Fir-rigward tax-xenarji tal-aċċidenti fis-sottomissjoni inizjali, id-dejta ġenerali għandha tinkludi għall-inqas informazzjoni dwar l-ammonti stmati kif ukoll il-forom fiżiċi u kimiċi tar-radjunuklidi preżenti f’kull waħda mill-faċilitajiet fis-sit kif ukoll il-kwantitajiet li preżumibbilment jiġu rilaxxati fil-każ tal-aċċident ikkunsidrat għal kull waħda minn dawk il-faċilitajiet. Id-dejta ġenerali tista’ tipprovdi sfond dwar operazzjonijiet tal-imgħoddi u attwali fis-sit, filwaqt li jitqies li l-opinjonijiet tal-Kummissjoni se jkunu relatati biss ma’ operazzjonijiet futuri.

8.

Peress li s-sottomissjoni ta’ pjan għar-rimi ta’ skart radjuattiv hija r-responsabbiltà tal-Istat Membru rilevanti, dak l-Istat għandu jaċċetta responsabbiltà għall-informazzjoni kollha mressqa quddiem il-Kummissjoni fir-rigward ta’ pjan ta’ din ix-xorta.

9.

Wara li jkun irċieva opinjoni, l-Istat Membru kkonċernat għandu jinforma lill-Kummissjoni bl-azzjonijiet li qed jipprevedi li jieħu b’reazzjoni għal kwalunkwe rakkomandazzjoni mogħtija fl-opinjoni tal-Kummissjoni dwar pjan għar-rimi.

10.

Wara li jkun irċieva opinjoni, l-Istat Membru kkonċernat għandu jikkomunika lill-Kummissjoni l-awtorizzazzjoni għar-rilaxx kif ukoll kwalunkwe emenda sussegwenti għal paragun mal-informazzjoni fid-dejta ġenerali li fuqha kienet ibbażata l-opinjoni tal-Kummissjoni.

Din ir-Rakkomandazzjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Hija tissostitwixxi r-Rakkomandazzjoni 99/829/Euratom.

Magħmul fi Brussell, il-11 ta’ Ottubru 2010.

Għall-Kummissjoni

Günther OETTINGER

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU 81, 21.12.1960, p. 1893/60.

(2)  ĠU L 83, 29.3.1982, p. 15.

(3)  ĠU L 6, 9.1.1991, p. 16.

(4)  ĠU L 324, 16.12.1999, p. 23.

(5)  Ġabra tal-Ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti tal-Prim’Istanza (Ġabra) [1988] p. 5013.

(6)  Sakemm l-operazzjoni ma tkunx inkorporata fi pjan imressaq taħt intestatura oħra.

(7)  It-terminu “ġestjoni ta’ qabel ir-rimi” jinkludi l-ħżin tal-iskart radjuattiv.

(8)  Id-dekummissjonar jinkludi l-proċeduri, l-attivitajiet u l-miżuri tekniċi u amministrattivi kollha li jittieħdu wara l-għeluq finali ta’ faċilità u sar-rilaxx tas-sit għal użu mhux ristrett jew għal użu liċenzjat ieħor. Fost dawn l-attivitajiet iż-“żarmar” jinkludi l-iżmuntar, il-qtugħ u d-demolizzjoni ta’ komponenti, sistemi u strutturi kkontaminati jew attivati, inkluż l-ippakkjar tagħhom, u t-trasferiment tagħhom ’il bogħod mis-sit.

(9)  Ossidi tal-uranju u l-plutonju.

(10)  Il-modifikazzjonijiet ta’ pjan jistgħu jinkludu wkoll il-ħidma preparatorja għall-operazzjonijiet imsemmija fil-punt 1(9).


ANNESS I

Dejta ġenerali applikabbli għall-operazzjonijiet imsemmija fil-punt 1(1) sa (7)

Daħla

preżentazzjoni ġenerali tal-pjan,

l-istadju preżenti tal-proċedura tal-għoti tal-liċenzja, il-fażijiet ta’ kummissjonar previsti.

1.   IS-SIT U Ż-ŻONI TA’ MADWARU

1.1.   Il-karatteristiċi ġeografiċi, topografiċi u ġeoloġiċi tas-sit u tar-reġjun

b’mappa tar-reġjun li turi l-post u l-koordinati ġeografiċi (gradi, minuti) tas-sit,

bil-karatteristiċi rilevanti tar-reġjun, inklużi l-karatteristiċi ġeoloġiċi,

bil-post fejn tinsab l-installazzjoni b’rabta ma’ installazzjonijiet oħra ta’ din ix-xorta, li r-rilaxxi minnhom jeħtieġ li jiġu kkunsidrati flimkien ma’ dawk mill-installazzjoni inkwistjoni,

bil-post fejn jinsab is-sit b’rabta mal-Istati Membri l-oħra, fejn jingħataw id-distanzi mill-fruntieri u l-konurbazzjonijiet rilevanti, flimkien mal-popolazzjonijiet tagħhom.

1.2.   Is-sismoloġija

il-grad ta’ attività sismika fir-reġjun; l-attività sismika massima probabbli u r-reżistenza sismika ppjanata tal-installazzjoni.

1.3.   L-idroloġija

Għal installazzjoni li tinsab qrib medda ta’ ilma li tipprovdi mogħdija potenzjali ta’ kontaminazzjoni għal Stat Membru ieħor, deskrizzjoni fil-qosor tal-karatteristiċi idroloġiċi xierqa, li jestendu għall-Istat(i) Membru/i l-ieħor/oħra, pereżempju:

deskrizzjoni fil-qosor tal-mogħdija/mogħdijiet, tributarji, estwarju, astrazzjoni tal-ilma, tal-artijiet li jinsabu fil-baxx li ħafna drabi jiġu mgħarrqa, eċċ.,

il-flussi tal-ilma medji, massimi u minimi u l-frekwenza tal-okkorrenza tagħhom,

is-saff taħt l-art li taħtu l-art hija saturata bl-ilma, il-livelli u l-flussi,

deskrizzjoni fil-qosor taż-żoni littorali,

id-direzzjoni u l-forza tal-kurrenti, il-marej, ix-xejriet taċ-ċirkolazzjoni, kemm lokali kif ukoll reġjonali,

ir-riskju tal-għargħar u l-protezzjoni tal-installazzjoni.

1.4.   Il-meteoroloġija

Il-klimatoloġija lokali b’distribuzzjonijiet tal-frekwenzi:

tad-direzzjonijiet u l-veloċitajiet tal-irjieħ,

tal-intensità u d-dewmien tal-preċipitazzjoni,

għal kull settur tal-irjieħ, il-kundizzjonijiet tad-dispersjoni atmosferika, kemm idumu l-inverżjonijiet tat-temperaturi,

tal-fenomeni estremi tat-temp (pereżempju, trombi tal-arja, maltempati qawwija, ħafna xita, perjodi ta’ nixfa).

1.5.   Ir-riżorsi naturali u l-oġġetti tal-ikel

Deskrizzjoni fil-qosor ta’:

l-użu tal-ilma fir-reġjun u, kif ikun xieraq, fl-Istati Membri ġirien,

ir-riżorsi prinċipali tal-ikel fir-reġjun u, kif ikun xieraq, fi Stati Membri oħra: l-uċuħ tar-raba’, it-trobbija tal-bhejjem, is-sajd u, għar-rilaxxi fil-baħar, id-dejta dwar is-sajd fl-ilmijiet territorjali u ekstraterritorjali,

is-sistema ta’ distribuzzjoni tal-oġġetti tal-ikel u, b’mod partikolari, l-esportazzjoni lejn Stati Membri oħra mir-reġjuni kkonċernati, sa fejn dawn ikunu relatati mar-riskju ta’ esponiment mir-rilaxxi permezz ta’ mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti.

1.6.   Attivitajiet oħra qrib is-sit

fejn ikun xieraq, il-faċilitajiet nukleari l-oħra u kwalunkwe attività industrijali jew militari perikoluża, it-traffiku fis-superfiċje u fl-ajru, il-katusi, l-imħażen u kwalunkwe fattur ieħor li jista’ jkollu influwenza fuq is-sikurezza tal-installazzjoni,

il-miżuri ta’ protezzjoni.

2.   L-INSTALLAZZJONI

2.1.   Il-karatteristiċi prinċipali tal-installazzjoni

deskrizzjoni fil-qosor tal-installazzjoni,

it-tip, l-iskop u l-karatteristiċi prinċipali tal-proċessi,

il-pjan ta’ kif inhu mqassam is-sit,

id-dispożizzjonijiet dwar is-sikurezza.

2.2.   Is-sistemi ta’ ventilazzjoni u t-trattament tal-iskart gassuż u l-iskart li jinġarr mal-arja

Deskrizzjoni tas-sistemi ta’ ventilazzjoni, ta’ diżintegrazzjoni ta’ sustanza f’oħra minħabba radjuattività, ta’ filtrazzjoni u ta’ rilaxx, f’kundizzjonijiet normali u fil-każ ta’ aċċident, inklużi d-dijagrammi tal-flussi

2.3.   It-trattament tal-iskart likwidu

Deskrizzjoni tal-faċilitajiet ta’ trattament, tal-kapaċitajiet għall-ħżin u tas-sistemi ta’ rilaxx tal-iskart likwidu, inklużi d-dijagrammi tal-flussi

2.4.   It-trattament tal-iskart solidu

Deskrizzjoni tal-faċilitajiet ta’ trattament u tal-kapaċitajiet għall-ħżin tal-iskart solidu

2.5.   It-trażżin

Deskrizzjoni tas-sistemi u tad-dispożizzjonjiet sabiex is-sustanzi radjuattivi jitrażżnu

2.6.   Id-dekummissjonar u ż-żarmar

il-perjodu previst ta’ tħaddim tal-installazzjoni,

il-kunsiderazzjoni mogħtija lid-dekummissjonar u liż-żarmar,

deskrizzjoni ġenerali tad-dispożizzjonijiet regolatorji u amministrattivi għad-dekummissjonar u għaż-żarmar.

3.   IR-RILAXX MILL-INSTALLAZZJONI TA’ EFFLUWENTI RADJUATTIVI LI JINĠARRU MAL-ARJA F’KUNDIZZJONIJIET NORMALI

3.1.   Il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni fis-seħħ

deskrizzjoni ġenerali tal-proċedura fis-seħħ,

il-limiti tar-rilaxxi u r-rekwiżiti assoċjati previsti mill-awtoritajiet, inkluża l-kompożizzjoni preżunta tar-radjonuklidi.

3.2.   L-aspetti tekniċi

ir-rilaxxi annwali previsti,

l-oriġini tal-effluwenti radjuattivi, il-kompożizzjoni kif ukoll il-forom fiżikokimiċi tagħhom,

il-ġestjoni ta’ dawn l-effluwenti, il-metodi u l-mogħdijiet ta’ rilaxx.

3.3.   Il-monitoraġġ tar-rilaxxi

it-teħid ta’ kampjuni, il-kejl u l-analiżi tar-rilaxxi, irrispettivament minn jekk jitwettqux mill-operatur jew mill-awtoritajiet kompetenti,

il-karatteristiċi prinċipali tat-tagħmir ta’ monitoraġġ,

għall-operazzjonijiet elenkati taħt (1) u (2), ir-radjunuklidi prinċipali u l-limiti ta’ individwazzjoni assoċjati għandhom għall-inqas jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2004/2/Euratom (1),

il-livelli ta’ allarm, l-azzjonijiet ta’ intervent (manwali u awtomatiċi).

3.4.   Evalwazzjoni tat-trasferiment lill-bniedem

Ħlief għall-operazzjonijiet elenkati taħt (1) u (2), jekk il-livelli massimi ta’ esponiment vvalutati mir-rilaxxi f’kundizzjonijiet normali għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-impjant huma inqas minn 10 μSv fis-sena u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment, eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar id-dożi effettivi fi Stati Membri oħra affettwati  (2) jekk jiġu pprovduti d-dożi lill-gruppi ta’ referenza ta’ qrib l-impjant.

3.4.1.   Il-mudelli, inkluż fejn ikun xieraq il-mudelli ġeneriċi, u l-valuri tal-parametri li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati l-konsegwenzi tar-rilaxxi qrib l-impjant u għal Stati Membri oħra affettwati:

it-tixrid atmosferiku tal-effluwenti,

id-depożitu fl-art u s-sospensjoni mill-ġdid,

il-katini alimentari, l-inalazzjoni, l-esponiment estern,...

id-drawwiet tal-għajxien (id-dieta, iż-żmien ta’ esponiment, eċċ.),

valuri ta’ parametri oħra li jintużaw fil-kalkoli.

3.4.2.   Evalwazzjoni tal-livelli ta’ konċentrazzjoni u ta’ esponiment assoċjati mal-limiti previsti tar-rilaxxi ċċitati fit-Taqsima 3.1 iktar ’il fuq:

il-konċentrazzjonijiet medji annwali ta’ attività fl-atmosfera qrib l-art u l-livelli ta’ kontaminazzjoni fis-superfiċje, għall-iktar żoni esposti qrib l-impjant u fi Stati Membri oħra affettwati,

għall-grupp(i) ta’ referenza qrib l-impjant u fi Stati Membri affettwati oħra, il-livelli annwali ta’ esponiment korrispondenti: id-doża effettiva lill-adulti, lit-tfal u lit-trabi, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha.

3.5.   Ir-rilaxxi radjuattivi fl-atmosfera minn installazzjonijiet oħra

Il-proċeduri għall-koordinazzjoni mar-rilaxxi radjuattivi minn installazzjonijiet oħra msemmija fit-tielet inċiż tat-Taqsima 1.1

4.   IR-RILAXX MILL-INSTALLAZZJONI TA’ EFFLUWENTI RADJUATTIVI LIKWIDI F’KUNDIZZJONIJIET NORMALI

4.1.   Il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni fis-seħħ

deskrizzjoni ġenerali tal-proċedura ġenerali involuta,

il-limiti tar-rilaxxi u r-rekwiżiti assoċjati previsti mill-awtoritajiet, inkluża l-kompożizzjoni preżunta tar-radjonuklidi.

4.2.   L-aspetti tekniċi

ir-rilaxxi annwali previsti,

l-oriġini tal-effluwenti radjuattivi, il-kompożizzjoni kif ukoll il-forom fiżikokimiċi tagħhom,

il-ġestjoni tal-effluwenti, il-metodi u l-mogħdijiet ta’ rilaxx.

4.3.   Il-monitoraġġ tar-rilaxxi

it-teħid ta’ kampjuni, il-kejl u l-analiżi tar-rilaxxi, irrispettivament minn jekk jitwettqux mill-operatur jew mill-awtoritajiet kompetenti,

il-karatteristiċi prinċipali tat-tagħmir ta’ monitoraġġ,

għall-operazzjonijiet elenkati taħt (1) u (2), ir-radjunuklidi prinċipali u l-limiti ta’ individwazzjoni assoċjati għandhom għall-inqas jissodisfaw l-ispeċifikazzjonijiet stabbiliti fir-Rakkomandazzjoni 2004/2/Euratom,

il-livelli ta’ allarm, l-azzjonijiet ta’ intervent (manwali u awtomatiċi).

4.4.   Evalwazzjoni tat-trasferiment lill-bniedem

Ħlief għall-operazzjonijiet elenkati taħt (1) u (2), jekk il-livelli massimi ta’ esponiment ivvalutati mir-rilaxxi f’kundizzjonijiet normali għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-impjant huma inqas minn 10 μSv fis-sena u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment, eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar id-dożi effettivi fi Stati Membri oħra affettwati jekk jiġu pprovduti d-dożi lill-gruppi ta’ referenza ta’ qrib l-impjant.

4.4.1.   Il-mudelli, inkluż fejn ikun xieraq il-mudelli ġeneriċi, u l-valuri tal-parametri li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati l-konsegwenzi tar-rilaxxi qrib l-impjant u għal Stati Membri oħra affettwati:

id-dispersjoni akkwatika tal-effluwenti,

it-trasferiment tagħhom bis-sedimentazzjoni u bl-iskambju tal-joni,

ktajjen alimentari, inalazzjoni tar-raxx tal-baħar, esponiment estern,...

id-drawwiet tal-għajxien (id-dieta, iż-żmien ta’ esponiment, eċċ.),

valuri ta’ parametri oħra li jintużaw fil-kalkoli.

4.4.2.   Evalwazzjoni tal-livelli ta’ konċentrazzjoni u ta’ esponiment assoċjati mal-limiti għar-rilaxxi ċċitati fit-Taqsima 4.1 iktar ’il fuq:

il-konċentrazzjonijiet medji annwali ta’ attività fl-ilmijiet tas-superfiċje, fil-punti fejn tali konċentrazzjonijiet ikunu fl-ogħla livell tagħhom, qrib l-impjant u fi Stati Membri oħra affettwati,

għall-grupp(i) ta’ referenza qrib l-impjant u fi Stati Membri oħra affettwati: id-doża effettiva lill-adulti, lit-tfal u lit-trabi, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha.

4.5.   Ir-rilaxxi radjuattivi fl-istess ilmijiet riċeventi minn installazzjonijiet oħra

Il-proċeduri għall-koordinazzjoni mar-rilaxxi minn installazzjonijiet oħra msemmija fit-tielet inċiż tat-Taqsima 1.1

5.   IR-RIMI TA’ SKART SOLIDU RADJUATTIV MILL-INSTALLAZZJONI

5.1.   L-iskart solidu radjuattiv

il-kategoriji tal-iskart solidu radjuattiv u l-ammonti stmati,

l-ipproċessar u l-ippakkjar,

l-arranġamenti għal ħżin fis-sit.

5.2.   Ir-riskji radjoloġiċi għall-ambjent

il-valutazzjoni tar-riskji għall-ambjent,

il-prekawzjonijiet meħuda.

5.3.   L-arranġamenti lil hinn mis-sit għat-trasferiment tal-iskart

5.4.   Ir-rilaxx ta’ materjali mir-rekwiżiti tal-Istandards Bażiċi tas-Sikurezza

l-istrateġija, il-kriterji u l-proċeduri nazzjonali għar-rilaxx ta’ materjali kkontaminati u attivati,

il-livelli awtorizzati stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti għar-rimi, għar-riċiklaġġ u għall-użu mill-ġdid,

it-tipi u l-ammonti previsti ta’ materjali rilaxxati.

6.   IR-RILAXXI MHUX IPPJANATI TA’ EFFLUWENTI RADJUATTIVI

6.1.   Analiżi tal-aċċidenti ta’ oriġini interna u esterna li jistgħu jirriżultaw f’rilaxxi mhux ippjanati ta’ sustanzi radjuattivi

Lista tal-aċċidenti studjati fir-rapport dwar is-sikurezza

6.2.   L-aċċident(i) ta’ referenza li tqies/tqiesu mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għall-evalwazzjoni tal-konsegwenzi radjoloġiċi possibbli fil-każ ta’ rilaxxi mhux ippjanati

Barra minn hekk, għall-operazzjonijiet (1) u (2), l-aċċidenti li tqiesu mill-awtoritajiet kompetenti biex ikun stabbilit il-pjan ta’ emerġenza nazzjonali relatat mas-sit.

Deskrizzjoni ġenerali tal-aċċident(i) ikkunsidrat(i) u r-raġunijiet għaliex intgħażel/intgħażlu

6.3.   Evalwazzjoni tal-konsegwenzi radjoloġiċi tal-aċċident(i) ta’ referenza u għall-operazzjonijiet (1) u (2), l-aċċident(i) li tqies(u) mill-awtoritajiet kompetenti biex ikun stabbilit il-pjan ta’ emerġenza nazzjonali relatat mas-sit

6.3.1.   L-aċċidenti li jinvolvu rilaxxi fl-atmosfera

Ħlief għall-operazzjonijiet elenkati taħt (1) u (2), jekk il-livelli massimi ta’ esponiment ivvalutati mill-aċċident ta’ referenza għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-impjant huma inqas minn 1 mSv u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar il-livelli ta’ esponiment fi Stati Membri oħra affettwati jekk jiġu pprovduti l-livelli ta’ esponiment ta’ qrib l-impjant.

is-suppożizzjonijiet li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati r-rilaxxi fl-atmosfera,

il-mogħdijiet tar-rilaxxi, ix-xejriet taż-żmien tar-rilaxxi,

l-ammonti kif ukoll il-forom fiżikokimiċi ta’ dawk ir-radjonuklidi rilaxxati li huma sinifikanti mil-lat tas-saħħa,

il-mudelli u l-valuri tal-parametri li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati t-tixrid atmosferiku, id-depożitu fl-art, is-sospensjoni mill-ġdid u t-trasferiment permezz tal-ktajjen alimentari tar-rilaxxi u sabiex jiġu evalwati l-livelli massimi ta’ esponiment permezz tal-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti qrib l-impjant u għal Stati Membri oħra affettwati,

il-konċentrazzjonijiet massimi integrati fiż-żmien tar-radjuattività fl-atmosfera qrib l-art u l-livelli massimi ta’ kontaminazzjoni fis-superfiċje (f’temp niexef u bix-xita) għall-iktar żoni esposti qrib l-impjant u għaż-żoni rilevanti fi Stati Membri oħra affettwati,

il-livelli mistennija tal-kontaminazzjoni radjuattiva tal-oġġetti tal-ikel li jistgħu jiġu esportati lejn Stati Membri oħra affettwati,

il-livelli massimi ta’ esponiment korrispondenti: id-doża effettiva lill-adulti, lit-tfal u lit-trabi li jgħixu qrib l-impjant u fiż-żoni rilevanti ta’ Stati Membri oħra affettwati, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha.

6.3.2.   L-aċċidenti li jinvolvu rilaxxi f’ambjent akkwatiku

Ħlief għall-operazzjonijiet elenkati taħt (1) u (2), jekk il-livelli massimi ta’ esponiment ivvalutati mill-aċċident ta’ referenza għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-impjant huma inqas minn 1 mSv u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar il-livelli ta’ esponiment fi Stati Membri oħra affettwati jekk jiġu pprovduti l-livelli ta’ esponiment ta’ qrib l-impjant.

is-suppożizzjonijiet li jintużaw sabiex jiġi kkalkulat ir-rilaxx likwidu,

il-mogħdijiet tar-rilaxxi, ix-xejriet taż-żmien tar-rilaxxi,

l-ammonti kif ukoll il-forom fiżikokimiċi ta’ dawk ir-radjonuklidi rilaxxati li huma sinifikanti mil-lat tas-saħħa,

il-mudelli u l-parametri li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati t-tixrid akkwatiku, it-trasferiment bis-sedimentazzjoni u bl-iskambju tal-joni, it-trasferiment permezz tal-ktajjen alimentari tar-rilaxxi u sabiex jiġu evalwati l-livelli massimi ta’ esponiment permezz tal-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti,

il-livelli mistennija tal-kontaminazzjoni radjuattiva tal-oġġetti tal-ikel li jistgħu jiġu esportati lejn Stati Membri oħra affettwati,

il-livelli massimi ta’ esponiment korrispondenti: id-doża effettiva lill-adulti, lit-tfal u lit-trabi li jgħixu qrib l-impjant u fiż-żoni rilevanti ta’ Stati Membri oħra affettwati, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha.

7.   IL-PJANIJIET TA’ EMERĠENZA, IL-FTEHIMIET MA’ STATI MEMBRI OĦRA

B’rabta mal-emerġenzi radjoloġiċi possibbli li jistgħu jaffettwaw lil Stati Membri oħra sabiex tkun iffaċilitata l-organizzazzjoni tal-protezzjoni radjoloġika f’dawn l-Istati:

Deskrizzjoni fil-qosor ta’:

il-livelli ta’ intervent stabbiliti għat-tipi differenti ta’ kontromiżuri,

l-arranġamenti għall-ippjanar ta’ emerġenza, inklużi ż-żoni ta’ ppjanar ta’ emerġenza adottati għall-installazzjoni,

l-arranġamenti stabbiliti għall-iskambju bikri ta’ informazzjoni ma’ Stati Membri oħra, il-ftehimiet bilaterali jew multilaterali dwar l-informazzjoni transkonfinali, il-koordinazzjoni tal-pjanijiet ta’ emerġenza u l-implimentazzjoni tagħhom kif ukoll l-assistenza reċiproka,

l-arranġamenti għall-ittestjar tal-pjanijiet ta’ emerġenza b’referenza partikolari għall-involviment ta’ Stati Membri oħra.

8.   IL-MONITORAĠĠ AMBJENTALI

il-monitoraġġ tar-radjazzjoni esterna,

il-monitoraġġ tas-sustanzi radjuattivi fl-arja, fl-ilma, fil-ħamrija u fil-ktajjen alimentari, irrispettivament minn jekk jitwettaqx mill-operatur jew mill-awtoritajiet kompetenti.

B’referenza għat-Taqsimiet 3.1 u 4.1 msemmija hawn fuq, il-programmi ta’ monitoraġġ kif ġew approvati mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, l-organizzazzjoni, il-forom u l-frekwenza tal-kampjuni, it-tip ta’ strumenti tal-monitoraġġ li jintużaw f’ċirkostanzi normali u ta’ aċċidenti.


(1)  Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Diċembru 2003 dwar informazzjoni standardizzata rigward rilaxxi radjuattivi li jinġarru mal-arja u likwidi fl-ambjent minn reatturi tal-enerġija nukleari u impjanti ta’ pproċessar mill-ġdid waqt tħaddim normali [traduzzjoni mhux uffiċjali], (ĠU L 2, 6.1.2004, p. 36).

(2)  L-Istati Membri affettwati għandhom jintgħażlu billi jiġu kkunsidrati d-distanza mill-installazzjoni, id-direzzjoni tar-riħ għar-rilaxxi tal-effluwenti gassużi u r-rotta tal-mogħdijiet tal-ilma għar-rilaxxi tal-effluwenti likwidi.


ANNESS II

Dejta ġenerali applikabbli għall-operazzjoni msemmija fil-punt 1(8)

Il-ġestjoni ta’ qabel ir-rimi tal-iskart radjuattiv li jirriżulta mill-operazzjonijiet imsemmija fil-punt 1(1) sa (7) u (9)

Daħla

preżentazzjoni ġenerali tal-pjan,

l-istadju attwali tal-proċedura tal-għoti tal-liċenzji, u

il-fażijiet ta’ kummissjonar previsti.

1.   IS-SIT U Ż-ŻONI TA’ MADWARU

1.1.   Il-karatteristiċi ġeografiċi, topografiċi u ġeoloġiċi tas-sit u tar-reġjun

b’mappa tar-reġjun li turi l-post u l-koordinati ġeografiċi (gradi, minuti) tas-sit,

bil-karatteristiċi rilevanti tar-reġjun, inklużi l-karatteristiċi ġeoloġiċi,

bil-post fejn tinsab l-installazzjoni b’rabta ma’ installazzjonijiet oħra ta’ din ix-xorta, li r-rilaxxi minnhom jeħtieġ li jiġu kkunsidrati flimkien ma’ dawk mill-installazzjoni inkwistjoni,

bil-post fejn jinsab is-sit b’rabta mal-Istati Membri l-oħra, fejn jingħataw id-distanzi mill-fruntieri u l-konurbazzjonijiet rilevanti, flimkien mal-popolazzjonijiet tagħhom.

1.2.   Is-sismoloġija

il-grad ta’ attività sismika fir-reġjun; l-attività sismika massima probabbli u r-reżistenza sismika ppjanata tal-installazzjoni.

1.3.   L-idroloġija

Għal installazzjoni li tinsab qrib medda ta’ ilma li tipprovdi mogħdija potenzjali ta’ kontaminazzjoni għal Stat Membru ieħor, deskrizzjoni fil-qosor tal-karatteristiċi idroloġiċi xierqa, li jestendu għall-Istat(i) Membru/i l-ieħor/oħra, pereżempju:

deskrizzjoni fil-qosor tal-mogħdija/mogħdijiet, tributarji, estwarju, astrazzjoni tal-ilma, tal-artijiet li jinsabu fil-baxx li ħafna drabi jiġu mgħarrqa, eċċ.,

il-flussi tal-ilma medji, massimi u minimi u l-frekwenza tal-okkorrenza tagħhom,

is-saff taħt l-art li taħtu l-art hija saturata bl-ilma, il-livelli u l-flussi,

deskrizzjoni fil-qosor taż-żoni littorali,

id-direzzjoni u l-forza tal-kurrenti, il-marej, ix-xejriet taċ-ċirkolazzjoni, kemm lokali kif ukoll reġjonali,

ir-riskju tal-għargħar u l-protezzjoni tal-installazzjoni.

1.4.   Il-meteoroloġija

Il-klimatoloġija lokali b’distribuzzjonijiet tal-frekwenzi:

tad-direzzjonijiet u l-veloċitajiet tal-irjieħ,

tal-intensità u d-dewmien tal-preċipitazzjoni,

għal kull settur tal-irjieħ, il-kundizzjonijiet tad-dispersjoni atmosferika, kemm idumu l-inverżjonijiet tat-temperaturi,

tal-fenomeni estremi tat-temp (pereżempju, trombi tal-arja, maltempati qawwija, ħafna xita, perjodi ta’ nixfa).

1.5.   Ir-riżorsi naturali u l-oġġetti tal-ikel

Deskrizzjoni fil-qosor ta’:

l-użu tal-ilma fir-reġjun u, kif ikun xieraq, fl-Istati Membri ġirien,

ir-riżorsi prinċipali tal-ikel fir-reġjun u, kif ikun xieraq, fi Stati Membri oħra: l-uċuħ tar-raba’, it-trobbija tal-bhejjem, is-sajd u, għar-rilaxxi fil-baħar, id-dejta dwar is-sajd fl-ilmijiet territorjali u ekstraterritorjali,

is-sistema ta’ distribuzzjoni tal-oġġetti tal-ikel u, b’mod partikolari, l-esportazzjoni lejn Stati Membri oħra mir-reġjuni kkonċernati, sa fejn dawn ikunu relatati mar-riskju ta’ esponiment mir-rilaxxi permezz ta’ mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti.

1.6.   Attivitajiet oħra qrib is-sit

fejn ikun xieraq, il-faċilitajiet nukleari l-oħra u kwalunkwe attività industrijali jew militari perikoluża, it-traffiku fis-superfiċje u fl-ajru, il-katusi, l-imħażen u kwalunkwe fattur ieħor li jista’ jkollu influwenza fuq is-sikurezza tal-installazzjoni,

il-miżuri ta’ protezzjoni.

2.   L-INSTALLAZZJONI

2.1.   Il-karatteristiċi prinċipali tal-installazzjoni

deskrizzjoni fil-qosor tal-installazzjoni,

it-tip, l-iskop u l-karatteristiċi prinċipali tal-proċessi,

deskrizzjoni tal-iskart radjuattiv li għandu jiġi riċevut għall-ħżin u għall-ipproċessar, il-faċilitajiet u l-kapaċitajiet għall-ħżin, il-kategoriji u t-tipi ta’ skart radjuattiv (pereżempju, skart ta’ livell baxx jew intermedju, metalliku, kombustibbli) li għandhom jinħażnu u jiġu pproċessati, inklużi l-volumi u l-kontenut ta’ radjonuklidi,

il-pjan ta’ kif inhu mqassam is-sit,

id-dispożizzjonijiet dwar is-sikurezza.

2.2.   Is-sistemi ta’ ventilazzjoni u t-trattament tal-iskart gassuż u l-iskart li jinġarr mal-arja

Deskrizzjoni tas-sistemi ta’ ventilazzjoni, ta’ diżintegrazzjoni ta’ sustanza f’oħra minħabba radjuattività, ta’ filtrazzjoni u ta’ rilaxx, f’kundizzjonijiet normali u fil-każ ta’ aċċident, inklużi d-dijagrammi tal-flussi

2.3.   It-trattament tal-iskart likwidu

Deskrizzjoni tal-faċilitajiet ta’ trattament, tal-kapaċitajiet għall-ħżin u tas-sistemi ta’ rilaxx tal-iskart likwidu sekondarju, inklużi d-dijagrammi tal-flussi

2.4.   It-trattament tal-iskart solidu

Deskrizzjoni tal-faċilitajiet ta’ trattament u tal-kapaċitajiet għall-ħżin tal-iskart solidu sekondarju

2.5.   It-trażżin

Deskrizzjoni tas-sistemi u tad-dispożizzjonjiet sabiex is-sustanzi radjuattivi jitrażżnu

2.6.   Id-dekummissjonar u ż-żarmar

il-perjodu previst ta’ tħaddim tal-installazzjoni,

il-kunsiderazzjoni mogħtija lid-dekummissjonar u liż-żarmar,

deskrizzjoni ġenerali tad-dispożizzjonijiet regolatorji u amministrattivi għad-dekummissjonar u għaż-żarmar.

3.   IR-RILAXX MILL-INSTALLAZZJONI TA’ EFFLUWENTI RADJUATTIVI LI JINĠARRU MAL-ARJA F’KUNDIZZJONIJIET NORMALI

3.1.   Il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni fis-seħħ

deskrizzjoni ġenerali tal-proċedura fis-seħħ,

il-limiti tar-rilaxxi u r-rekwiżiti assoċjati previsti mill-awtoritajiet, inkluża l-kompożizzjoni preżunta tar-radjonuklidi.

3.2.   L-aspetti tekniċi

ir-rilaxxi annwali mistennija,

l-oriġini tal-effluwenti radjuattivi, il-kompożizzjoni kif ukoll il-forom fiżikokimiċi tagħhom,

il-ġestjoni ta’ dawn l-effluwenti, il-metodi u l-mogħdijiet ta’ rilaxx.

3.3.   Il-monitoraġġ tar-rilaxxi

it-teħid ta’ kampjuni, il-kejl u l-analiżi tar-rilaxxi, irrispettivament minn jekk jitwettqux mill-operatur jew mill-awtoritajiet kompetenti,

il-karatteristiċi prinċipali tat-tagħmir ta’ monitoraġġ,

il-livelli ta’ allarm, l-azzjonijiet ta’ intervent (manwali u awtomatiċi).

3.4.   Evalwazzjoni tat-trasferiment lill-bniedem

Jekk il-livelli massimi ta’ esponiment ivvalutati mir-rilaxxi f’kundizzjonijiet normali għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-impjant huma inqas minn 10 μSv fis-sena u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment, eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar id-dożi effettivi fi Stati Membri oħra affettwati  (1) jekk jiġu pprovduti d-dożi lill-gruppi ta’ referenza ta’ qrib l-impjant.

3.4.1.   Il-mudelli, inkluż fejn ikun xieraq il-mudelli ġeneriċi, u l-valuri tal-parametri li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati l-konsegwenzi tar-rilaxxi qrib l-impjant u għal Stati Membri oħra affettwati:

it-tixrid atmosferiku tal-effluwenti,

id-depożitu fl-art u s-sospensjoni mill-ġdid,

il-ktajjen alimentari, l-inalazzjoni, l-esponiment estern, …

id-drawwiet tal-għajxien (id-dieta, iż-żmien ta’ esponiment, eċċ.),

valuri ta’ parametri oħra li jintużaw fil-kalkoli.

3.4.2.   Evalwazzjoni tal-livelli ta’ konċentrazzjoni u ta’ esponiment assoċjati mal-limiti previsti għar-rilaxxi ċċitati fit-Taqsima 3.1 iktar ’il fuq:

il-konċentrazzjonijiet medji annwali ta’ attività fl-atmosfera qrib l-art u l-livelli ta’ kontaminazzjoni fis-superfiċje, għall-iktar żoni esposti qrib l-installazzjoni u fi Stati Membri oħra affettwati,

għall-grupp(i) ta’ referenza qrib l-impjant u fi Stati Membri affettwati oħra, il-livelli annwali ta’ esponiment korrispondenti: id-doża effettiva lill-adulti, lit-tfal u lit-trabi, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha.

3.5.   Ir-rilaxxi radjuattivi fl-atmosfera minn installazzjonijiet oħra

Il-proċeduri għall-koordinazzjoni mar-rilaxxi radjuattivi minn installazzjonijiet oħra msemmija fit-tielet inċiż tat-Taqsima 1.1

4.   IR-RILAXX MILL-INSTALLAZZJONI TA’ EFFLUWENTI RADJUATTIVI LIKWIDI F’KUNDIZZJONIJIET NORMALI

4.1.   Il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni fis-seħħ

deskrizzjoni ġenerali tal-proċedura ġenerali involuta,

il-limiti tar-rilaxxi u r-rekwiżiti assoċjati previsti mill-awtoritajiet, inkluża l-kompożizzjoni preżunta tar-radjonuklidi.

4.2.   L-aspetti tekniċi

ir-rilaxxi annwali mistennija,

l-oriġini tal-effluwenti radjuattivi, il-kompożizzjoni kif ukoll il-forom fiżikokimiċi tagħhom,

il-ġestjoni tal-effluwenti, il-metodi u l-mogħdijiet ta’ rilaxx.

4.3.   Il-monitoraġġ tar-rilaxxi

it-teħid ta’ kampjuni, il-kejl u l-analiżi tar-rilaxxi, irrispettivament minn jekk jitwettqux mill-operatur jew mill-awtoritajiet kompetenti,

il-karatteristiċi prinċipali tat-tagħmir ta’ monitoraġġ,

il-livelli ta’ allarm, l-azzjonijiet ta’ intervent (manwali u awtomatiċi).

4.4.   Evalwazzjoni tat-trasferiment lill-bniedem

Jekk il-livelli massimi ta’ esponiment ivvalutati mir-rilaxxi f’kundizzjonijiet normali għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-impjant huma inqas minn 10 μSv fis-sena u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar id-dożi effettivi fi Stati Membri oħra affettwati jekk jiġu pprovduti d-dożi lill-gruppi ta’ referenza qrib l-impjant.

4.4.1.   Il-mudelli, inkluż fejn ikun xieraq il-mudelli ġeneriċi, u l-valuri tal-parametri li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati l-konsegwenzi tar-rilaxxi qrib l-impjant u għal Stati Membri oħra affettwati:

id-dispersjoni akkwatika tal-effluwenti,

it-trasferiment tagħhom bis-sedimentazzjoni u bl-iskambju tal-joni,

ktajjen alimentari, inalazzjoni tar-raxx tal-baħar, esponiment estern, …

id-drawwiet tal-għajxien (id-dieta, iż-żmien ta’ esponiment, eċċ.),

valuri ta’ parametri oħra li jintużaw fil-kalkoli.

4.4.2.   Evalwazzjoni tal-livelli ta’ konċentrazzjoni u ta’ esponiment assoċjati mal-limiti għar-rilaxxi ċċitati fit-Taqsima 4.1 iktar ’il fuq:

il-konċentrazzjonijiet medji annwali ta’ attività fl-ilmijiet tas-superfiċje, fil-punti fejn tali konċentrazzjonijiet ikunu fl-ogħla livell tagħhom, qrib l-impjant u fi Stati Membri oħra affettwati,

għall-grupp(i) ta’ referenza qrib l-impjant u fi Stati Membri oħra affettwati: id-doża effettiva lill-adulti, lit-tfal u lit-trabi, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha.

4.5.   Ir-rilaxxi radjuattivi fl-istess ilmijiet riċeventi minn installazzjonijiet oħra

Il-proċeduri għall-koordinazzjoni mar-rilaxxi minn installazzjonijiet oħra msemmija fit-tielet inċiż tat-Taqsima 1.1

5.   IR-RIMI TA’ SKART SOLIDU RADJUATTIV MILL-INSTALLAZZJONI

5.1.   L-iskart solidu radjuattiv

il-kategoriji tal-iskart solidu radjuattiv u l-ammonti stmati,

l-ipproċessar u l-ippakkjar,

l-arranġamenti għal ħżin fis-sit.

5.2.   Ir-riskji radjoloġiċi għall-ambjent

il-valutazzjoni tar-riskji għall-ambjent,

il-prekawzjonijiet meħuda.

5.3.   L-arranġamenti lil hinn mis-sit għat-trasferiment tal-iskart

5.4.   Ir-rilaxx ta’ materjali mir-rekwiżiti tal-Istandards Bażiċi tas-Sikurezza

l-istrateġija, il-kriterji u l-proċeduri nazzjonali għar-rilaxx ta’ materjali kkontaminati u attivati,

il-livelli awtorizzati stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti għar-rimi, għar-riċiklaġġ u għall-użu mill-ġdid,

it-tipi u l-ammonti previsti ta’ materjali rilaxxati.

6.   IR-RILAXXI MHUX IPPJANATI TA’ EFFLUWENTI RADJUATTIVI

6.1.   Analiżi tal-aċċidenti ta’ oriġini interna u esterna li jistgħu jirriżultaw f’rilaxxi mhux ippjanati ta’ sustanzi radjuattivi

Lista tal-aċċidenti studjati fir-rapport dwar is-sikurezza

6.2.   L-aċċident(i) ta’ referenza li tqies/tqiesu mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għall-evalwazzjoni tal-konsegwenzi radjoloġiċi possibbli fil-każ ta’ rilaxxi mhux ippjanati

Deskrizzjoni ġenerali tal-aċċident(i) ikkunsidrat(i) u r-raġunijiet għaliex intgħażel/intgħażlu

6.3.   Evalwazzjoni tal-konsegwenzi radjoloġiċi tal-aċċident(i) ta’ referenza

6.3.1.   L-aċċidenti li jinvolvu rilaxxi fl-atmosfera

Jekk il-livelli massimi ta’ esponmenti ivvalutati mill-aċċident ta’ referenza għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-impjant huma inqas minn 1 mSv u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar il-livelli ta’ esponiment fi Stati Membri oħra affettwati jekk jiġu pprovduti l-livelli ta’ esponiment ta’ qrib l-impjant.

is-suppożizzjonijiet li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati r-rilaxxi fl-atmosfera,

il-mogħdijiet tar-rilaxxi, ix-xejriet taż-żmien tar-rilaxxi,

l-ammonti kif ukoll il-forom fiżikokimiċi ta’ dawk ir-radjonuklidi rilaxxati li huma sinifikanti mil-lat tas-saħħa,

il-mudelli u l-valuri tal-parametri li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati t-tixrid atmosferiku, id-depożitu fl-art, is-sospensjoni mill-ġdid u t-trasferiment permezz tal-ktajjen alimentari tar-rilaxxi u sabiex jiġu evalwati l-livelli massimi ta’ esponiment permezz tal-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti qrib l-impjant u għal Stati Membri oħra affettwati,

il-konċentrazzjonijiet massimi integrati fiż-żmien tar-radjuattività fl-atmosfera qrib l-art u l-livelli massimi ta’ kontaminazzjoni fis-superfiċje (f’temp niexef u bix-xita) għall-iktar żoni esposti qrib l-impjant u għaż-żoni rilevanti fi Stati Membri oħra affettwati,

il-livelli mistennija tal-kontaminazzjoni radjuattiva tal-oġġetti tal-ikel li jistgħu jiġu esportati lejn Stati Membri oħra affettwati,

il-livelli massimi ta’ esponiment korrispondenti: id-doża effettiva lill-adulti, lit-tfal u lit-trabi li jgħixu qrib l-impjant u fiż-żoni rilevanti ta’ Stati Membri oħra affettwati, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha.

6.3.2.   L-aċċidenti li jinvolvu rilaxxi f’ambjent akkwatiku

Jekk il-livelli massimi ta’ esponiment ivvalutati mill-aċċident ta’ referenza għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-impjant huma inqas minn 1 mSv u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar il-livelli ta’ esponiment fi Stati Membri oħra affettwati jekk jiġu pprovduti l-livelli ta’ esponiment ta’ qrib l-impjant.

is-suppożizzjonijiet li jintużaw sabiex jiġi kkalkulat ir-rilaxx likwidu,

il-mogħdijiet tar-rilaxxi, ix-xejriet taż-żmien tar-rilaxxi,

l-ammonti kif ukoll il-forom fiżikokimiċi ta’ dawk ir-radjonuklidi rilaxxati li huma sinifikanti mil-lat tas-saħħa,

il-mudelli u l-parametri li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati t-tixrid akkwatiku, it-trasferiment bis-sedimentazzjoni u bl-iskambju tal-joni, it-trasferiment permezz tal-ktajjen alimentari tar-rilaxxi u sabiex jiġu evalwati l-livelli massimi ta’ esponiment permezz tal-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti,

il-livelli mistennija tal-kontaminazzjoni radjuattiva tal-oġġetti tal-ikel li jistgħu jiġu esportati lejn Stati Membri oħra affettwati,

il-livelli massimi ta’ esponiment korrispondenti: id-doża effettiva lill-adulti, lit-tfal u lit-trabi li jgħixu qrib l-impjant u fiż-żoni rilevanti ta’ Stati Membri oħra affettwati, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha.

7.   IL-PJANIJIET TA’ EMERĠENZA, IL-FTEHIMIET MA’ STATI MEMBRI OĦRA

B’rabta mal-emerġenzi radjoloġiċi possibbli li jistgħu jaffettwaw lil Stati Membri oħra sabiex tkun iffaċilitata l-organizzazzjoni tal-protezzjoni radjoloġika f’dawn l-Istati:

Deskrizzjoni fil-qosor ta’:

il-livelli ta’ intervent stabbiliti għat-tipi differenti ta’ kontromiżuri,

l-arranġamenti għall-ippjanar ta’ emerġenza, inklużi ż-żoni ta’ ppjanar ta’ emerġenza adottati għall-installazzjoni,

l-arranġamenti stabbiliti għall-iskambju bikri ta’ informazzjoni ma’ Stati Membri oħra, il-ftehimiet bilaterali jew multilaterali dwar l-informazzjoni transkonfinali, il-koordinazzjoni tal-pjanijiet ta’ emerġenza u l-implimentazzjoni tagħhom kif ukoll l-assistenza reċiproka,

l-arranġamenti għall-ittestjar tal-pjanijiet ta’ emerġenza b’referenza partikolari għall-involviment ta’ Stati Membri oħra.

8.   IL-MONITORAĠĠ AMBJENTALI

il-monitoraġġ tar-radjazzjoni esterna,

il-monitoraġġ tas-sustanzi radjuattivi fl-arja, fl-ilma, fil-ħamrija u fil-ktajjen alimentari, irrispettivament minn jekk jitwettaqx mill-operatur jew mill-awtoritajiet kompetenti.

B’referenza għat-Taqsimiet 3.1 u 4.1 imsemmija hawn fuq, il-programmi ta’ monitoraġġ kif ġew approvati mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, l-organizzazzjoni, il-forom u l-frekwenza tal-kampjuni, it-tip ta’ strumenti tal-monitoraġġ li jintużaw f’ċirkostanzi normali u ta’ aċċidenti.


(1)  L-Istati Membri affettwati għandhom jintgħażlu billi jiġu kkunsidrati d-distanza mill-installazzjoni, id-direzzjoni tar-riħ għar-rilaxxi tal-effluwenti gassużi u r-rotta tal-mogħdijiet tal-ilma għar-rilaxxi tal-effluwenti likwidi.


ANNESS III

Dejta ġenerali applikabbli għall-operazzjonijiet imsemmija fil-punt 1(9)

Iż-żarmar tar-reatturi nukleari, tal-impjanti ta’ manifattura tal-karburant b’ossidi mħallta u tal-impjanti ta’ pproċessar mill-ġdid (ħlief ir-reatturi tar-riċerka li l-enerġija massima tagħhom ma taqbiżx il-50 MW ta’ piż kontinwu termali)

Daħla

preżentazzjoni ġenerali tal-pjan,

deskrizzjoni tal-fażijiet differenti ta’ dekummissjonar u ta’ żarmar previsti,

il-proċeduri tal-għoti tal-liċenzji għad-dekummissjonar u għaż-żarmar.

1.   IS-SIT U Ż-ŻONI TA’ MADWARU

1.1.   Il-karatteristiċi ġeografiċi, topografiċi u ġeoloġiċi tas-sit u tar-reġjun

b’mappa tar-reġjun li turi l-post u l-koordinati ġeografiċi (gradi, minuti) tas-sit,

bil-karatteristiċi rilevanti tar-reġjun, inklużi l-karatteristiċi ġeoloġiċi,

bil-post fejn tinsab l-installazzjoni b’rabta mal-installazzjonijiet ta’ din ix-xorta, li r-rilaxxi minnhom jeħtieġ li jiġu kkunsidrati flimkien ma’ dawk mill-installazzjoni inkwistjoni,

bil-post fejn jinsab is-sit b’rabta mal-Istati Membri l-oħra, fejn jingħataw id-distanzi mill-fruntieri u l-konurbazzjonijiet rilevanti, flimkien mal-popolazzjonijiet tagħhom.

1.2.   L-idroloġija

Għal installazzjoni li tinsab qrib medda ta’ ilma li tipprovdi mogħdija potenzjali ta’ kontaminazzjoni għal Stat Membru ieħor, deskrizzjoni fil-qosor tal-karatteristiċi idroloġiċi xierqa, li jestendu għall-Istat(i) Membru/i l-ieħor/oħra, pereżempju:

deskrizzjoni fil-qosor tal-mogħdija/mogħdijiet, tributarji, estwarju, astrazzjoni tal-ilma, tal-artijiet li jinsabu fil-baxx li ħafna drabi jiġu mgħarrqa, eċċ.,

il-flussi tal-ilma medji, massimi u minimi u l-frekwenza tal-okkorrenza tagħhom,

is-saff taħt l-art li taħtu l-art hija saturata bl-ilma, il-livelli u l-flussi,

deskrizzjoni fil-qosor taż-żoni littorali,

id-direzzjoni u l-forza tal-kurrenti, il-marej, ix-xejriet taċ-ċirkolazzjoni, kemm lokali kif ukoll reġjonali,

ir-riskju tal-għargħar u l-protezzjoni tal-installazzjoni.

1.3.   Il-meteoroloġija

Il-klimatoloġija lokali b’distribuzzjonijiet tal-frekwenzi:

tad-direzzjonijiet u l-veloċitajiet tal-irjieħ,

tal-intensità u d-dewmien tal-preċipitazzjoni,

għal kull settur tal-irjieħ, il-kundizzjonijiet tad-dispersjoni atmosferika, kemm idumu l-inverżjonijiet tat-temperaturi,

tal-fenomeni estremi tat-temp (pereżempju, trombi tal-arja, maltempati qawwija, ħafna xita, perjodi ta’ nixfa).

1.4.   Ir-riżorsi naturali u l-oġġetti tal-ikel

Deskrizzjoni fil-qosor ta’:

l-użu tal-ilma fir-reġjun u, kif ikun xieraq, fl-Istati Membri ġirien,

ir-riżorsi prinċipali tal-ikel fir-reġjun u, kif ikun xieraq, fi Stati Membri oħra: l-uċuħ tar-raba’, it-trobbija tal-bhejjem, is-sajd u, għar-rilaxxi fil-baħar, id-dejta dwar is-sajd fl-ilmijiet territorjali u ekstraterritorjali,

is-sistema ta’ distribuzzjoni tal-oġġetti tal-ikel u, b’mod partikolari, l-esportazzjoni lejn Stati Membri oħra mir-reġjuni kkonċernati, sa fejn dawn ikunu relatati mar-riskju ta’ esponiment mir-rilaxxi permezz ta’ mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti.

2.   L-INSTALLAZZJONI

2.1.   Deskrizzjoni fil-qosor u l-istorja tal-installazzjoni li għandha tiġi żarmata

2.2.   Is-sistemi ta’ ventilazzjoni u t-trattament tal-iskart gassuż u l-iskart li jinġarr mal-arja

Deskrizzjoni tas-sistemi ta’ ventilazzjoni, ta’ diżintegrazzjoni ta’ sustanza f’oħra minħabba radjuattività, ta’ filtrazzjoni u ta’ rilaxx waqt iż-żarmar f’kundizzjonijiet normali u f’każ ta’ aċċident, inklużi d-dijagrammi tal-flussi

2.3.   It-trattament tal-iskart likwidu

Deskrizzjoni tal-faċilitajiet ta’ trattament tal-iskart likwidu waqt iż-żarmar kif ukoll tal-kapaċitajiet għall-ħżin u tas-sistemi ta’ rilaxx tal-iskart likwidu, inklużi d-dijagrammi tal-flussi

2.4.   It-trattament tal-iskart solidu

Deskrizzjoni tal-faċilitajiet ta’ trattament u tal-kapaċitajiet għall-ħżin tal-iskart solidu fis-sit waqt iż-żarmar

2.5.   It-trażżin

Deskrizzjoni tas-sistemi u tad-dispożizzjonjiet sabiex is-sustanzi radjuattivi jitrażżnu

3.   IR-RILAXX MILL-INSTALLAZZJONI TA’ EFFLUWENTI RADJUATTIVI LI JINĠARRU MAL-ARJA F’KUNDIZZJONIJIET NORMALI

3.1.   Il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni fis-seħħ

deskrizzjoni ġenerali tal-proċedura fis-seħħ,

il-limiti tar-rilaxxi u r-rekwiżiti assoċjati previsti mill-awtoritajiet għall-operazzjonijiet ta’ żarmar, inkluża l-kompożizzjoni preżunta tar-radjonuklidi,

għall-paragun: il-limiti tar-rilaxxi u r-rekwiżiti assoċjati fis-seħħ għaż-żmien ta’ qabel l-operazzjonijiet previsti ta’ żarmar, inkluża l-kompożizzjoni tar-radjonuklidi.

3.2.   L-aspetti tekniċi

ir-rilaxxi annwali mistennija waqt iż-żarmar,

l-oriġini tal-effluwenti radjuattivi, il-kompożizzjoni kif ukoll il-forom fiżikokimiċi tagħhom,

il-ġestjoni ta’ dawn l-effluwenti, il-metodi u l-mogħdijiet ta’ rilaxx.

3.3.   Il-monitoraġġ tar-rilaxxi

it-teħid ta’ kampjuni, il-kejl u l-analiżi tar-rilaxxi, irrispettivament minn jekk jitwettqux mill-operatur jew mill-awtoritajiet kompetenti,

il-karatteristiċi prinċipali tat-tagħmir ta’ monitoraġġ,

il-livelli ta’ allarm, l-azzjonijiet ta’ intervent (manwali u awtomatiċi).

3.4.   Evalwazzjoni tat-trasferiment lill-bniedem

Jekk il-livelli massimi ta’ esponiment ivvalutati mir-rilaxxi f’kundizzjonijiet normali għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-impjant huma inqas minn 10 μSv fis-sena u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment, eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar id-dożi effettivi fi Stati Membri oħra affettwati  (1) jekk jiġu pprovduti d-dożi lill-gruppi ta’ referenza ta’ qrib l-impjant.

3.4.1.   Il-mudelli, inkluż fejn ikun xieraq il-mudelli ġeneriċi, u l-valuri tal-parametri li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati l-konsegwenzi tar-rilaxxi qrib l-impjant u għal Stati Membri oħra affettwati:

it-tixrid atmosferiku tal-effluwenti,

id-depożitu fl-art u s-sospensjoni mill-ġdid,

il-ktajjen alimentari, l-inalazzjoni, l-esponiment estern, …

id-drawwiet tal-għajxien (id-dieta, iż-żmien ta’ esponiment, eċċ.),

valuri ta’ parametri oħra li jintużaw fil-kalkoli.

3.4.2.   Evalwazzjoni tal-livelli ta’ konċentrazzjoni u ta’ esponiment assoċjati mal-limiti previsti għar-rilaxxi għall-operazzjonijiet ta’ żarmar iċċitati fit-Taqsima 3.1 iktar ’il fuq:

il-konċentrazzjonijiet medji annwali ta’ attività fl-atmosfera qrib l-art u l-livelli ta’ kontaminazzjoni fis-superfiċje, għall-iktar żoni esposti qrib l-impjant u fi Stati Membri oħra affettwati,

għall-grupp(i) ta’ referenza qrib l-impjant u fi Stati Membri affettwati oħra, il-livelli annwali ta’ esponiment korrispondenti: id-doża effettiva lill-adulti, lit-tfal u lit-trabi, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha.

4.   IR-RILAXX MILL-INSTALLAZZJONI TA’ EFFLUWENTI RADJUATTIVI LIKWIDI F’KUNDIZZJONIJIET NORMALI

4.1.   Il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni fis-seħħ

deskrizzjoni ġenerali tal-proċedura ġenerali involuta,

il-limiti tar-rilaxxi u r-rekwiżiti assoċjati previsti mill-awtoritajiet għall-operazzjonijiet ta’ żarmar, inkluża l-kompożizzjoni preżunta tar-radjonuklidi,

għall-paragun: il-limiti u r-rekwiżiti assoċjati għar-rilaxxi fis-seħħ qabel l-operazzjonijiet previsti ta’ żarmar, inkluża l-kompożizzjoni tar-radjonuklidi.

4.2.   L-aspetti tekniċi

ir-rilaxxi annwali mistennija waqt iż-żarmar,

l-oriġini tal-effluwenti radjuattivi, il-kompożizzjoni kif ukoll il-forom fiżikokimiċi tagħhom,

il-ġestjoni tal-effluwenti, il-metodi u l-mogħdijiet ta’ rilaxx.

4.3.   Il-monitoraġġ tar-rilaxxi

it-teħid ta’ kampjuni, il-kejl u l-analiżi tar-rilaxxi, irrispettivament minn jekk jitwettqux mill-operatur jew mill-awtoritajiet kompetenti,

il-karatteristiċi prinċipali tat-tagħmir ta’ monitoraġġ,

il-livelli ta’ allarm, l-azzjonijiet ta’ intervent (manwali u awtomatiċi).

4.4.   Evalwazzjoni tat-trasferiment lill-bniedem

Jekk il-livelli massimi ta’ esponiment ivvalutati mir-rilaxxi f’kundizzjonijiet normali għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-impjant huma inqas minn 10 μSv fis-sena u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment, eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar id-dożi effettivi fi Stati Membri oħra affettwati jekk jiġu pprovduti d-dożi lill-gruppi ta’ referenza ta’ qrib l-impjant

4.4.1.   Il-mudelli, inkluż fejn ikun xieraq il-mudelli ġeneriċi, u l-valuri tal-parametri li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati l-konsegwenzi tar-rilaxxi qrib l-impjant u għal Stati Membri oħra affettwati:

id-dispersjoni akkwatika tal-effluwenti,

it-trasferiment tagħhom bis-sedimentazzjoni u bl-iskambju tal-joni,

ktajjen alimentari, inalazzjoni tar-raxx tal-baħar, esponiment estern, …

id-drawwiet tal-għajxien (id-dieta, iż-żmien ta’ esponiment, eċċ.),

valuri ta’ parametri oħra li jintużaw fil-kalkoli.

4.4.2.   Evalwazzjoni tal-livelli ta’ konċentrazzjoni u ta’ esponiment assoċjati mal-limiti previsti għar-rilaxxi għall-operazzjonijiet ta’ żarmar iċċitati fit-Taqsima 4.1 iktar ’il fuq:

il-konċentrazzjonijiet medji annwali ta’ attività fl-ilmijiet tas-superfiċje, fil-punti fejn tali konċentrazzjonijiet ikunu fl-ogħla livell tagħhom, qrib l-impjant u fi Stati Membri oħra affettwati,

għall-grupp(i) ta’ referenza qrib l-impjant u fi Stati Membri affettwati oħra, il-livelli annwali ta’ esponiment korrispondenti: id-doża effettiva lill-adulti, lit-tfal u lit-trabi, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha.

5.   IR-RIMI TA’ SKART SOLIDU RADJUATTIV MILL-INSTALLAZZJONI

5.1.   L-iskart solidu radjuattiv

il-kategoriji tal-iskart solidu radjuattiv u l-ammonti stmati,

l-ipproċessar u l-ippakkjar,

l-arranġamenti għal ħżin fis-sit.

5.2.   Ir-riskji radjoloġiċi għall-ambjent

il-valutazzjoni tar-riskji għall-ambjent,

il-prekawzjonijiet meħuda.

5.3.   L-arranġamenti lil hinn mis-sit għat-trasferiment tal-iskart

5.4.   Ir-rilaxx ta’ materjali mir-rekwiżiti tal-Istandards Bażiċi tas-Sikurezza

l-istrateġija, il-kriterji u l-proċeduri nazzjonali għar-rilaxx ta’ materjali kkontaminati u attivati,

il-livelli awtorizzati stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti għar-rimi, għar-riċiklaġġ u għall-użu mill-ġdid,

it-tipi u l-ammonti previsti ta’ materjali rilaxxati.

6.   IR-RILAXXI MHUX IPPJANATI TA’ EFFLUWENTI RADJUATTIVI

6.1.   Analiżi tal-aċċidenti ta’ oriġini interna u esterna li jistgħu jirriżultaw f’rilaxxi mhux ippjanati ta’ sustanzi radjuattivi

Lista tal-aċċidenti studjati fir-rapport dwar is-sikurezza

6.2.   L-aċċident(i) ta’ referenza li tqies/tqiesu mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għall-evalwazzjoni tal-konsegwenzi radjoloġiċi possibbli fil-każ ta’ rilaxxi mhux ippjanati

Deskrizzjoni ġenerali tal-aċċident(i) ikkunsidrat(i) u r-raġunijiet għaliex intgħażel/intgħażlu

6.3.   Evalwazzjoni tal-konsegwenzi radjoloġiċi tal-aċċident(i) ta’ referenza

6.3.1.   L-aċċidenti li jinvolvu rilaxxi fl-atmosfera

Jekk il-livelli massimi ta’ esponiment ivvalutati mill-aċċident ta’ referenza għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-impjant huma inqas minn 1 mSv u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar il-livelli ta’ esponiment fi Stati Membri oħra affettwati jekk jiġu pprovduti l-livelli ta’ esponiment ta’ qrib l-impjant.

is-suppożizzjonijiet li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati r-rilaxxi fl-atmosfera,

il-mogħdijiet tar-rilaxxi, ix-xejriet taż-żmien tar-rilaxxi,

l-ammonti kif ukoll il-forom fiżikokimiċi ta’ dawk ir-radjonuklidi rilaxxati li huma sinifikanti mil-lat tas-saħħa,

il-mudelli u l-valuri tal-parametri li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati t-tixrid atmosferiku, id-depożitu fl-art, is-sospensjoni mill-ġdid u t-trasferiment permezz tal-ktajjen alimentari tar-rilaxxi u sabiex jiġu evalwati l-livelli massimi ta’ esponiment permezz tal-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti qrib l-impjant u għal Stati Membri oħra affettwati,

il-konċentrazzjonijiet massimi integrati fiż-żmien tar-radjuattività fl-atmosfera qrib l-art u l-livelli massimi ta’ kontaminazzjoni fis-superfiċje (f’temp niexef u bix-xita) għall-iktar żoni esposti qrib l-impjant u għaż-żoni rilevanti fi Stati Membri oħra affettwati,

il-livelli mistennija tal-kontaminazzjoni radjuattiva tal-oġġetti tal-ikel li jistgħu jiġu esportati lejn Stati Membri oħra affettwati,

il-livelli massimi ta’ esponiment korrispondenti: id-doża effettiva lill-adulti, lit-tfal u lit-trabi qrib l-impjant u fiż-żoni rilevanti ta’ Stati Membri oħra affettwati, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha.

6.3.2.   L-aċċidenti li jinvolvu rilaxxi f’ambjent akkwatiku

Jekk il-livelli massimi ta’ esponiment ivvalutati mill-aċċident ta’ referenza għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-impjant huma inqas minn 1 mSv u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar il-livelli ta’ esponiment fi Stati Membri oħra affettwati jekk jiġu pprovduti l-livelli ta’ esponiment ta’ qrib l-impjant.

is-suppożizzjonijiet li jintużaw sabiex jiġi kkalkulat ir-rilaxx likwidu,

il-mogħdijiet tar-rilaxxi, ix-xejriet taż-żmien tar-rilaxxi,

l-ammonti kif ukoll il-forom fiżikokimiċi ta’ dawk ir-radjonuklidi rilaxxati li huma sinifikanti mil-lat tas-saħħa,

il-mudelli u l-parametri li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati t-tixrid akkwatiku, it-trasferiment bis-sedimentazzjoni u bl-iskambju tal-joni, it-trasferiment permezz tal-ktajjen alimentari tar-rilaxxi u sabiex jiġu evalwati l-livelli massimi ta’ esponiment permezz tal-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti,

il-livelli mistennija tal-kontaminazzjoni radjuattiva tal-oġġetti tal-ikel li jistgħu jiġu esportati lejn Stati Membri oħra affettwati,

il-livelli massimi ta’ esponiment korrispondenti: id-doża effettiva lill-adulti, lit-tfal u lit-trabi li jgħixu qrib l-impjant u fiż-żoni rilevanti ta’ Stati Membri oħra affettwati, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha.

7.   IL-PJANIJIET TA’ EMERĠENZA, IL-FTEHIMIET MA’ STATI MEMBRI OĦRA

B’rabta mal-emerġenzi radjoloġiċi possibbli li jistgħu jaffettwaw lil Stati Membri oħra sabiex tkun iffaċilitata l-organizzazzjoni tal-protezzjoni radjoloġika f’dawn l-Istati:

Deskrizzjoni fil-qosor ta’:

il-livelli ta’ intervent stabbiliti għat-tipi differenti ta’ kontromiżuri,

l-arranġamenti għall-ippjanar ta’ emerġenza, inklużi ż-żoni ta’ ppjanar ta’ emerġenza adottati għall-installazzjoni,

l-arranġamenti stabbiliti għall-iskambju bikri ta’ informazzjoni ma’ Stati Membri oħrajn, il-ftehimiet bilaterali jew multilaterali dwar l-informazzjoni transkonfinali, il-koordinazzjoni tal-pjanijiet ta’ emerġenza u l-implimentazzjoni tagħhom kif ukoll l-assistenza reċiproka,

l-arranġamenti għall-ittestjar tal-pjanijiet ta’ emerġenza b’referenza partikolari għall-involviment ta’ Stati Membri oħra.

Fil-każ tar-reatturi, ma għandha tintalab l-ebda dejta jekk il-karburant nukleari kollu ikun ġie ttrasferit ’il bogħod mis-sit f’faċilità liċenzjata jew f’faċilità ta’ ħżin fis-sit, li dwarha diġà ngħatat opinjoni skont it-termini tal-Artikolu 37.

8.   IL-MONITORAĠĠ AMBJENTALI

il-monitoraġġ tar-radjazzjoni esterna,

il-monitoraġġ tas-sustanzi radjuattivi fl-arja, fl-ilma, fil-ħamrija u fil-ktajjen alimentari, irrispettivament minn jekk jitwettaqx mill-operatur jew mill-awtoritajiet kompetenti.

B’referenza għat-Taqsimiet 3.1 u 4.1 imsemmija hawn fuq, il-programmi ta’ monitoraġġ kif ġew approvati mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, l-organizzazzjoni, il-forom u l-frekwenza tal-kampjuni, it-tip ta’ strumenti tal-monitoraġġ li jintużaw f’ċirkostanzi normali u ta’ aċċidenti.


(1)  L-Istati Membri affettwati għandhom jintgħażlu billi jiġu kkunsidrati d-distanza mill-installazzjoni, id-direzzjoni tar-riħ għar-rilaxxi tal-effluwenti gassużi u r-rotta tal-mogħdijiet tal-ilma għar-rilaxxi tal-effluwenti likwidi.


ANNESS IV

Dejta ġenerali applikabbli għall-operazzjonijiet imsemmija fil-punt 1(10)

It-tqegħid tal-iskart radjuattiv fuq jew taħt l-art bl-ebda intenzjoni li jiġi rkuprat

Daħla

preżentazzjoni ġenerali tal-pjan għat-tqegħid tal-iskart,

preżentazzjoni ġenerali tal-maħżen, tat-tip u tal-klassi tal-iskart,

l-istadju attwali tal-proġett u tal-proċedura tal-għoti tal-liċenzji, l-istadji previsti għall-kummissjonar u għall-għoti tal-liċenzji,

l-iskala ta’ żmien, id-data prevista għall-bidu tal-proġett, il-perjodu operattiv u d-data tal-għeluq.

1.   IS-SIT U Ż-ŻONI TA’ MADWARU

1.1.   Il-karatteristiċi ġeografiċi, topografiċi u ġeoloġiċi tas-sit u tar-reġjun

b’mappa tar-reġjun li turi l-post u l-koordinati ġeografiċi (gradi, minuti) tas-sit,

bil-karatteristiċi rilevanti tar-reġjun, inklużi l-karatteristiċi ġeoloġiċi,

il-post fejn jinsab il-maħżen b’rabta ma’ installazzjonijiet oħra ta’ din ix-xorta, li r-rilaxxi minnhom jeħtieġ li jiġu kkunsidrati flimkien ma’ dawk mill-installazzjoni inkwistjoni,

il-post fejn jinsab is-sit b’rabta ma’ Stati Membri oħra, fejn jingħataw id-distanzi mill-fruntieri u l-eqreb konurbazzjonijiet, flimkien mal-popolazzjonijiet tagħhom,

il-bidliet antiċipati fil-ġeografija u fit-topografija matul il-perjodu ta’ żmien ikkunsidrat għall-valutazzjoni tal-impatt ta’ wara l-għeluq.

1.2.   Il-ġeoloġija u s-sismoloġija

l-ambitu ġeoloġiku,

il-proċessi tettoniċi attivi, it-terremoti storiċi, il-grad ta’ attività sismika fir-reġjun; l-attività sismika massima probabbli,

il-karatteristiċi strutturali u ġeotekniċi tal-ħamrija, il-likwefazzjoni tal-ħamrija (kif ikun xieraq),

il-proċessi tas-superfiċje (uqigħ ta’ massa ta’ materjal imżerżaq għal isfel minn ġenb muntanja u erożjoni) (1),

il-bidliet antiċipati fil-ġeoloġija matul il-perjodu ta’ żmien ikkunsidrat għall-valutazzjoni tal-impatt ta’ wara l-għeluq.

1.3.   L-idroloġija u l-idroġeoloġija

Deskrizzjoni fil-qosor tal-karatteristiċi idroloġiċi li jipprovdu mogħdija potenzjali ta’ kontaminazzjoni għal Stat Membru ieħor:

is-saffi reġjonali u lokali li taħthom l-art hija saturata bl-ilma u l-varjazzjonijiet staġjonali tagħhom,

id-direzzjoni u l-veloċità tal-fluss tal-ilma ta’ taħt l-art, il-punti ta’ rilaxx u ta’ estrazzjoni tal-ilma,

l-utenti prinċipali u mbassra tal-ilma eżistenti, il-post fejn jinsab il-maħżen fir-rigward ta’ akwifers potenzjali tal-ilma tajjeb għax-xorb,

deskrizzjoni fil-qosor tal-korpi tal-ilma tas-superfiċje (xmajjar, lagi, estwarju, estrazzjoni tal-ilma, artijiet li jinsabu fil-baxx li ħafna drabi jiġu mgħarrqa, eċċ.) u taż-żoni littorali (kif ikun xieraq),

il-flussi tal-ilma medji, massimi u minimi u l-frekwenza tagħhom (kif ikun xieraq),

il-kompożizzjoni kimika tal-ilma ta’ taħt l-art,

ir-riskju tal-għargħar u l-protezzjoni tal-installazzjoni (kif ikun xieraq),

il-bidliet antiċipati fl-idroloġija, fl-idroġeoloġija matul il-perjodu ta’ żmien ikkunsidrat għall-valutazzjoni tal-impatt ta’ wara l-għeluq.

1.4.   Il-meteoroloġija u l-klima

Deskrizzjoni fil-qosor tal-karatteristiċi klimatiċi u meteoroloġiċi:

tad-direzzjonijiet u l-veloċitajiet tal-irjieħ,

tal-intensità tal-preċipitazzjoni tax-xita u tas-silġ u kemm idumu neżlin,

it-temperatura (medja, minima u massima),

il-kundizzjonijiet tad-dispersjoni atmosferika,

il-fenomeni estremi tat-temp (pereżempju, trombi tal-arja, maltempati qawwija, ħafna xita, perjodi ta’ nixfa) (1),

il-bidliet antiċipati fil-klima (pereżempju, l-effetti glaċjali, l-impatt potenzjali tat-tisħin globali) u, għas-siti kostali, il-bidliet fil-livelli tal-ibħra u l-erożjoni kostali matul il-perjodu ta’ żmien ikkunsidrat għall-valutazzjoni tal-impatt ta’ wara l-għeluq.

1.5.   Ir-riżorsi naturali u l-oġġetti tal-ikel

Deskrizzjoni fil-qosor ta’:

l-użu tal-ilma fir-reġjun u, kif ikun xieraq, fl-Istati Membri ġirien,

ir-riżorsi prinċipali tal-ikel fir-reġjun u, kif ikun xieraq, fi Stati Membri oħra: l-uċuħ tar-raba’, it-trobbija tal-bhejjem, is-sajd u, għar-rilaxxi fil-baħar, id-dejta dwar is-sajd fl-ilmijiet territorjali u ekstraterritorjali,

is-sistema ta’ distribuzzjoni tal-oġġetti tal-ikel u, b’mod partikolari, l-esportazzjoni lejn Stati Membri oħra mir-reġjuni kkonċernati, sa fejn dawn ikunu relatati mar-riskju ta’ esponiment mir-rilaxxi permezz ta’ mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti,

is-suppożizzjonijiet li saru dwar ix-xejriet fil-popolazzjoni, id-drawwiet u s-sorsi tal-ikel futuri.

1.6.   Attivitajiet oħrajn qrib is-sit

fejn ikun xieraq, il-faċilitajiet nukleari l-oħra u kwalunkwe attività industrijali jew militari perikoluża, it-traffiku fis-superfiċje u fl-ajru, il-katusi, l-imħażen u kwalunkwe fattur ieħor li jista’ jkollu influwenza fuq is-sikurezza tal-installazzjoni,

il-miżuri ta’ protezzjoni (kif ikun xieraq),

l-evoluzzjoni antiċipata tal-attivitajiet matul il-perjodu ta’ żmien ikkunsidrat għall-valutazzjoni tal-impatt fit-tul.

2.   IL-MAĦŻEN

2.1.   L-approċċ u d-disinn kunċettwali

il-kunċett tar-rimi,

il-fond u l-post b’rabta mal-istrati ġeoloġiċi (kif ikun xieraq) (2)

il-kriterji tad-disinn għall-fenomeni naturali,

il-metodi ta’ tqegħid tal-iskart, l-istrateġija u l-metodi biex jitgħatta fejn sar it-tħaffir (backfill) u ta’ siġillar,

l-approċċ għas-sikurezza: ir-rwol tal-barrieri ġeografiċi u dawk mibnija permezz tal-inġinerija,

l-għeluq tal-maħżen,

l-approċċ għall-possibbiltà ta’ rkurpu tal-iskart (jekk ikun applikabbli),

it-trattament awżiljarju tal-iskart, il-faċilitajiet ta’ kundizzjonar u ta’ ħżin temporanju (buffer storage) li għandhom jinbnew fis-sit tal-maħżen.

2.2.   L-iskart li għandu jintrema fil-maħżen

it-tipi ta’ skart,

il-forma tal-iskart, il-metodi ta’ kundizzjonar applikati u l-karatteristiċi tal-pakketti tal-iskart (kif ikun xieraq),

l-inventarju tal-iskart, l-ammonti u l-attivitajiet tar-radjonuklidi,

il-ġenerazzjoni potenzjali tas-sħana, il-ġenerazzjoni potenzjali tal-gass, il-kritikalità potenzjali (kif ikun xieraq),

ir-rekwiżiti/il-kriterji għall-aċċettazzjoni tal-iskart, il-proċedura għall-verifika tal-pakketti tal-iskart u t-tekniki sabiex tkun żgurata konformità mal-kriterji stabbiliti għall-aċċettazzjoni tal-iskart.

2.3.   Is-sistemi ta’ ventilazzjoni u t-trattament tal-iskart gassuż u l-iskart li jinġarr mal-arja

Deskrizzjoni tas-sistemi ta’ ventilazzjoni, ta’ filtrazzjoni u ta’ rilaxx, f’kundizzjonijiet normali u fil-każ ta’ aċċident (kif ikun xieraq)

2.4.   Is-sistema ta’ drenaġġ u t-trattament tal-effluwenti likwidi

Deskrizzjoni tas-sistemi ta’ ġbir, ta’ drenaġġ u ta’ rilaxx tal-ilma potenzjalment ikkontaminat, f’kundizzjonijiet normali u fil-każ ta’ aċċident (kif ikun xieraq)

2.5.   Il-ġestjoni ta’ skart solidu u likwidu sekondarju f’kundizzjonijiet normali u fil-każ ta’ aċċident

il-kategoriji ta’ skart likwidu u solidu radjuattiv sekondarju u l-ammonti stmati,

il-ħżin u t-trasport tal-iskart,

it-trattament tal-iskart.

3.   IR-RILAXX MILL-INSTALLAZZJONI TA’ EFFLUWENTI RADJUATTIVI LI JINĠARRU MAL-ARJA F’KUNDIZZJONIJIET NORMALI

Waqt it-tħaddim normali tal-faċilitajiet tar-rimi tal-iskart huma mistennija biss rilaxxi ferm żgħar ta’ sustanzi radjuattivi, jekk ikun hemm, u mhuwiex antiċipat li jkun hemm esponiment sinifikanti tal-membri tal-pubbliku. Għalhekk, din it-taqsima mhijiex applikabbli jekk ma tingħata l-ebda awtorizzazzjoni għal rilaxxi radjuattivi. Madankollu, jekk il-limiti għar-rilaxx tar-radjonuklidi huma preskritti u l-monitoraġġ tar-rilaxxi huwa stabbilit, id-dejta ġenerali għandha titressaq skont ir-rekwiżiti speċifikati fit-Taqsima 3 tal-Anness II.

4.   IR-RILAXX MILL-INSTALLAZZJONI TA’ EFFLUWENTI RADJUATTIVI LIKWIDI F’KUNDIZZJONIJIET NORMALI

Waqt it-tħaddim normali tal-faċilitajiet tar-rimi tal-iskart huma mistennija biss rilaxxi ferm żgħar ta’ sustanzi radjuattivi, jekk ikun hemm, u mhuwiex antiċipat li jkun hemm esponiment sinifikanti tal-membri tal-pubbliku. Għalhekk, din it-taqsima mhijiex applikabbli jekk ma tingħata l-ebda awtorizzazzjoni għal rilaxxi radjuattivi. Madankollu, jekk il-limiti għar-rilaxx tar-radjonuklidi huma preskritti u l-monitoraġġ tar-rilaxxi huwa stabbilit, id-dejta ġenerali għandha titressaq skont ir-rekwiżiti speċifikati fit-Taqsima 4 tal-Anness II.

5.   IR-RIMI TA’ SKART SOLIDU RADJUATTIV MILL-INSTALLAZZJONI

Normalment din it-taqsima ma tkunx applikabbli.

6.   IR-RILAXXI MHUX IPPJANATI TA’ EFFLUWENTI RADJUATTIVI

6.1.   Eżami tal-aċċidenti ta’ oriġini interna u esterna li jistgħu jirriżultaw f’rilaxxi mhux ippjanati ta’ sustanzi radjuattivi. L-aċċidenti studjati fir-rapport dwar il-valutazzjoni tas-sikurezza u l-konsegwenzi radjoloġiċi evalwati fil-każ ta’ rilaxxi mhux ippjanati.

6.2.   Evalwazzjoni tal-konsegwenzi radjoloġiċi tar-rilaxxi fl-atmosfera

Jekk il-livelli massimi ta’ esponiment ivvalutati mill-aċċident ta’ referenza għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-impjant huma inqas minn 1 mSv u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar il-livelli ta’ esponiment fi Stati Membri oħra affettwati  (1) jekk jiġu pprovduti l-livelli ta’ esponiment ta’ qrib l-impjant.

is-suppożizzjonijiet li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati r-rilaxxi fl-atmosfera,

il-mogħdijiet tar-rilaxxi, ix-xejriet taż-żmien tar-rilaxxi,

l-ammonti kif ukoll il-forom fiżikokimiċi ta’ dawk ir-radjonuklidi rilaxxati li huma sinifikanti mil-lat tas-saħħa,

il-mudelli u l-valuri tal-parametri li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati t-tixrid atmosferiku, id-depożitu fl-art, is-sospensjoni mill-ġdid u t-trasferiment permezz tal-ktajjen alimentari tar-rilaxxi u sabiex jiġu evalwati l-livelli massimi ta’ esponiment permezz tal-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti qrib l-impjant u għal Stati Membri oħra affettwati,

il-konċentrazzjonijiet massimi integrati fiż-żmien tar-radjuattività fl-atmosfera qrib l-art u l-livelli massimi ta’ kontaminazzjoni fis-superfiċje (f’temp niexef u bix-xita) għall-iktar żoni esposti qrib l-impjant u għaż-żoni rilevanti fi Stati Membri oħra affettwati,

il-livelli mistennija tal-kontaminazzjoni radjuattiva tal-oġġetti tal-ikel li jistgħu jiġu esportati lejn Stati Membri oħra affettwati,

il-livelli massimi ta’ esponiment korrispondenti: id-doża effettiva lill-adulti, lit-tfal u lit-trabi li jgħixu qrib l-impjant u fiż-żoni rilevanti ta’ Stati Membri oħra affettwati, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha.

6.3.   Evalwazzjoni tal-konsegwenzi radjoloġiċi tar-rilaxxi f’ambjent akkwatiku

Jekk il-livelli massimi ta’ esponiment ivvalutati mill-aċċident ta’ referenza għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-impjant huma inqas minn 1 mSv u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar il-livelli ta’ esponiment fi Stati Membri oħra affettwati jekk jiġu pprovduti l-livelli ta’ esponiment ta’ qrib l-impjant.

is-suppożizzjonijiet li jintużaw sabiex jiġi kkalkulat ir-rilaxx likwidu,

il-mogħdijiet tar-rilaxxi, ix-xejriet taż-żmien tar-rilaxxi,

l-ammonti kif ukoll il-forom fiżikokimiċi ta’ dawk ir-radjonuklidi rilaxxati li huma sinifikanti mil-lat tas-saħħa,

il-mudelli u l-parametri li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati t-tixrid akkwatiku, it-trasferiment bis-sedimentazzjoni u bl-iskambju tal-joni, it-trasferiment permezz tal-ktajjen alimentari tar-rilaxxi u sabiex jiġu evalwati l-livelli massimi ta’ esponiment permezz tal-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti,

il-livelli mistennija tal-kontaminazzjoni radjuattiva tal-oġġetti tal-ikel li jistgħu jiġu esportati lejn Stati Membri oħra affettwati,

il-livelli massimi ta’ esponiment korrispondenti: id-doża effettiva lill-adulti, lit-tfal u lit-trabi li jgħixu qrib l-impjant u fiż-żoni rilevanti ta’ Stati Membri oħra affettwati, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha.

7.   IL-PJANIJIET TA’ EMERĠENZA; IL-FTEHIMIET MA’ STATI MEMBRI OĦRA

B’rabta mal-emerġenzi radjoloġiċi possibbli li jistgħu jaffettwaw lil Stati Membri oħra sabiex tkun iffaċilitata l-organizzazzjoni tal-protezzjoni radjoloġika f’dawn l-Istati:

Deskrizzjoni fil-qosor ta’:

il-livelli ta’ intervent stabbiliti għat-tipi differenti ta’ kontromiżuri,

l-arranġamenti għall-ippjanar ta’ emerġenza, inklużi ż-żoni ta’ ppjanar ta’ emerġenza adottati għall-installazzjoni,

l-arranġamenti stabbiliti għall-iskambju bikri ta’ informazzjoni ma’ Stati Membri oħrajn, il-ftehimiet bilaterali jew multilaterali dwar l-informazzjoni transkonfinali, il-koordinazzjoni tal-pjanijiet ta’ emerġenza u l-implimentazzjoni tagħhom kif ukoll l-assistenza reċiproka,

l-arranġamenti għall-ittestjar tal-pjanijiet ta’ emerġenza b’referenza partikolari għall-involviment ta’ Stati Membri oħra.

8.   IL-PERJODU TA’ WARA L-GĦELUQ

Il-fażijiet differenti ta’ wara l-għeluq (eż. il-fażijiet ta’ kontroll istituzzjonali attiv u passiv) għandhom jitqiesu fejn ikun xieraq.

8.1.   Id-dispożizzjonijiet regolatorji u amministrattivi:

il-pjanijiet għall-għeluq tal-maħżen,

il-perjodi ta’ żmien ikkunsidrati (il-perjodi ta’ kontroll istituzzjonali attiv u passiv),

deskrizzjoni tal-miżuri previsti għall-perjodu ta’ kontroll istituzzjonali attiv,

deskrizzjoni tal-miżuri previsti għall-perjodu ta’ kontroll istituzzjonali passiv,

iż-żamma tar-reġistri,

il-programm ta’ żarmar għall-installazzjonijiet awżiljarji,

l-eżamijiet perjodiċi tas-sikurezza qabel l-għeluq.

8.2.   L-impatt radjoloġiku matul il-perjodu ta’ wara l-għeluq

Jekk il-livelli massimi ta’ esponiment ivvalutati mir-rilaxxi li jirriżultaw minn evoluzzjoni normali u minn degradazzjoni bikrija tal-barrieri għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-installazzjoni huma inqas minn 1 mSv fis-sena u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar id-dożi effettivi fi Stati Membri oħra affettwati jekk jiġu pprovduti d-dożi lill-gruppi ta’ referenza ta’ qrib l-impjant.

il-barrieri żejda u l-prestazzjoni tal-barrieri (jekk ikun rilevanti),

il-perjodi ta’ żmien ikkunsidrati,

il-karatteristiċi, l-avvenimenti u l-proċessi analizzati, deskrizzjoni tax-xenarji preżunti (deskrizzjonijiet fil-qosor tax-xenarju b’evoluzzjoni normali, tax-xenarji b’evoluzzjoni degradata, u tax-xenarji b’indħil mill-bniedem l-iktar rilevanti),

il-metodi u t-tekniki li jintużaw għall-valutazzjoni tal-impatt radjoloġiku,

il-parametri u s-suppożizzjonijiet,

il-mogħdijiet prinċipali ta’ esponiment qrib il-maħżen u Stati Membri oħra affettwati li jirriżultaw minn evoluzzjoni normali u għad-degradazzjoni bikrija tal-barrieri,

l-attività u ż-żmien magħżul għar-rilaxx tar-radjonuklidi,

il-livelli massimi ta’ esponiment korrispondenti: id-dożi effettivi lil u/jew ir-riskji stmati għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi li jgħixu qrib l-impjant u fiż-żoni rilevanti ta’ Stati Membri oħra affettwati, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha,

evalwazzjoni tal-inċertezzi.

9.   IL-MONITORAĠĠ AMBJENTALI

il-monitoraġġ operattiv tar-radjazzjoni esterna u tas-sustanzi radjuattivi fl-arja, fl-ilma, fil-ħamrija u fil-ktajjen alimentari, irrispettivament minn jekk jitwettaqx mill-operatur jew mill-awtoritajiet kompetenti (il-forom u l-frekwenza tal-kampjuni, it-tip ta’ strumenti tal-monitoraġġ li jintużaw f’ċirkostanzi normali u ta’ aċċidenti),

il-linji gwida għall-monitoraġġ ta’ wara l-għeluq tas-sustanzi radjuattivi fl-arja, fl-ilma, fil-ħamrija u fil-ktajjen alimentari, irrispettivament minn jekk jitwettaqx mill-operatur jew mill-awtoritajiet kompetenti (1),

kwalunwke arranġament ta’ kollaborazzjoni mal-Istati Membri ġirien rigward il-monitoraġġ ambjentali.

Noti:


(1)  Rilevanti għall-imħażen il-ġodda tas-superfiċje biss.

(2)  Rilevanti għall-imħażen ġeoloġiċi biss.

(1)  L-Istati Membri affettwati għandhom jintgħażlu billi jiġu kkunsidrati d-distanza mill-installazzjoni, id-direzzjoni tar-riħ għar-rilaxxi tal-effluwenti gassużi u r-rotta tal-mogħdijiet tal-ilma għar-rilaxxi tal-effluwenti likwidi.


ANNESS V

Dejta ġenerali applikabbli għall-modifikazzjonijiet ta’ pjan li dwaru għadha ma ngħatat l-ebda opinjoni

FORMOLA STANDARD

1.

L-isem u l-post fejn tinsab il-faċilità kkonċernata:

2.

Id-data tal-Opinjoni tal-Kummissjoni:

3.

Deskrizzjoni fil-qosor tal-modifikazzjonijiet ippjanati:

4.

Il-limiti għar-rilaxxi awtorizzati fil-pjan eżistenti, u kundizzjonijiet rilevanti oħra:

4.1.

Effluwenti gassużi:

4.2.

Effluwenti likwidi:

4.3.

Skart solidu:

5.

Il-limiti għar-rilaxxi l-ġodda previsti mill-awtoritajiet, inklużi l-modifikazzjonijiet fil-kompożizzjoni preżunta tar-radjonuklidi, u kundizzjonijiet rilevanti oħra:

5.1.

Effluwenti gassużi:

5.2.

Effluwenti likwidi:

5.3.

Skart solidu:

6.

Il-konsegwenzi tal-limiti tar-rilaxxi l-ġodda u r-rekwiżiti assoċjati (effluwenti gassużi u/jew likwidi) b’rabta mal-evalwazzjoni tal-esponiment tal-popolazzjoni fi Stati Membri oħra:

7.

Il-konsegwenzi tal-modifikazzjonijiet b’rabta mar-rimi tal-iskart solidu:

8.

Il-konsegwenzi tal-modifikazzjonijiet b’rabta mal-aċċident(i) ta’ referenza li tqies/tqiesu fl-opinjoni preċedenti:

9.

Fil-każ ta’ aċċident(i) ta’ referenza ġdid/ġodda: deskrizzjoni u evalwazzjoni tal-konsegwenzi radjoloġiċi:

10.

L-implikazzjonijiet tal-modifikazzjonijiet b’rabta mal-pjanijiet ta’ emerġenza attwali u għall-monitoraġġ ambjentali attwali:


ANNESS VI

Dejta ġenerali applikabbli għall-modifikazzjonijiet ta’ pjan li dwaru għadha ma ngħatat l-ebda opinjoni

Daħla

preżentazzjoni ġenerali tal-pjan,

l-istadju preżenti tal-proċedura tal-għoti tal-liċenzji.

1.   IS-SIT U Ż-ŻONI TA’ MADWARU

1.1.   Il-karatteristiċi ġeografiċi, topografiċi u ġeoloġiċi tas-sit u tar-reġjun

b’mappa tar-reġjun li turi l-post u l-koordinati ġeografiċi (gradi, minuti) tas-sit,

bil-karatteristiċi rilevanti tar-reġjun, inklużi l-karatteristiċi ġeoloġiċi,

bil-post fejn tinsab l-installazzjoni b’rabta ma’ installazzjonijiet oħra ta’ din ix-xorta, li r-rilaxxi minnhom jeħtieġ li jiġu kkunsidrati flimkien ma’ dawk mill-installazzjoni inkwistjoni,

bil-post fejn jinsab is-sit b’rabta ma’ Stati Membri oħra, fejn jingħataw id-distanzi mill-fruntieri u l-eqreb konurbazzjonijiet, flimkien mal-popolazzjonijiet tagħhom,

1.2.   L-idroloġija

Id-dejta msemmija f’din it-Taqsima 1.2 għandha tintalab biss jekk il-modifikazzjoni tar-rilaxxi mill-impjant tal-effluwenti radjuattivi likwidi f’kundizzjonijiet normali tipprevedi limiti awtorizzati jew rekwiżiti assoċjati inqas restrittivi milli fil-pjan eżistenti jew jekk il-konsegwenzi potenzjali tal-aċċident(i) ta’ referenza li jinvolvi/u rilaxxi f’ambjent akkwatiku jiżdiedu.

Għal installazzjoni li tinsab qrib korp tal-ilma li jipprovdi mogħdija potenzjali ta’ kontaminazzjoni għal Stat Membru ieħor, deskrizzjoni fil-qosor tal-karatteristiċi idroloġiċi xierqa, li jestendu għall-Istat(i) Membru/i l-ieħor/oħra, pereżempju:

deskrizzjoni fil-qosor tal-mogħdija/mogħdijiet, tributarji, estwarju, astrazzjoni tal-ilma, tal-artijiet li jinsabu fil-baxx li ħafna drabi jiġu mgħarrqa, eċċ.,

il-flussi tal-ilma medji, massimi u minimi u l-frekwenza tal-okkorrenza tagħhom,

deskrizzjoni fil-qosor taż-żoni littorali,

id-direzzjoni u l-forza tal-kurrenti, il-marej, ix-xejriet taċ-ċirkulazzjoni, kemm lokali kif ukoll reġjonali.

1.3.   Il-meteoroloġija

Id-dejta msemmija f’din it-Taqsima 1.3 għandha tintalab biss jekk il-modifikazzjoni tar-rilaxxi mill-impjant tal-effluwenti radjuattivi gassużi f’kundizzjonijiet normali tipprevedi limiti awtorizzati jew rekwiżiti assoċjati inqas restrittivi milli fil-pjan eżistenti jew jekk il-konsegwenzi potenzjali tal-aċċident(i) ta’ referenza li jinvolvi/u rilaxxi fl-atmosfera jiżdiedu.

Il-klimatoloġija lokali b’distribuzzjonijiet tal-frekwenzi:

tad-direzzjonijiet u l-veloċitajiet tal-irjieħ,

tal-intensità u d-dewmien tal-preċipitazzjoni,

għal kull settur tal-irjieħ, il-kundizzjonijiet tad-dispersjoni atmosferika, kemm idumu l-inverżjonijiet tat-temperaturi,

tal-fenomeni estremi tat-temp (pereżempju, trombi tal-arja, maltempati qawwija, ħafna xita, perjodi ta’ nixfa).

1.4.   Ir-riżorsi naturali u l-oġġetti tal-ikel

Deskrizzjoni fil-qosor ta’:

l-użu tal-ilma fir-reġjun u, kif ikun xieraq, fl-Istati Membri ġirien,

ir-riżorsi prinċipali tal-ikel fir-reġjun u, kif ikun xieraq, fi Stati Membri oħra: l-uċuħ tar-raba’, it-trobbija tal-bhejjem, is-sajd, il-kaċċa u, għar-rilaxxi fil-baħar, id-dejta dwar is-sajd fl-ilmijiet territorjali u ekstraterritorjali,

is-sistema ta’ distribuzzjoni tal-oġġetti tal-ikel u, b’mod partikolari, l-esportazzjoni lejn Stati Membri oħra mir-reġjuni kkonċernati, sa fejn dawn ikunu relatati mar-riskju ta’ esponiment mir-rilaxxi permezz ta’ mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti.

2.   L-INSTALLAZZJONI

deskrizzjoni fil-qosor tal-installazzjoni,

it-tip, l-iskop u l-karatteristiċi prinċipali tal-proċessi,

il-pjan ta’ kif inhu mqassam is-sit,

id-dispożizzjonijiet dwar is-sikurezza,

it-trattament tal-iskart,

id-dettalji rilevanti tal-modifikazzjoni.

3.   IR-RILAXX MILL-INSTALLAZZJONI TA’ EFFLUWENTI RADJUATTIVI LI JINĠARRU MAL-ARJA F’KUNDIZZJONIJIET NORMALI

Id-dejta msemmija f’din it-Taqsima 3 għandha tintalab biss jekk il-modifikazzjoni tar-rilaxxi mill-impjant tal-effluwenti radjuattivi gassużi f’kundizzjonijiet normali tipprevedi limiti awtorizzati jew rekwiżiti assoċjati inqas restrittivi milli fil-pjan eżistenti.

3.1.   Il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni fis-seħħ

deskrizzjoni ġenerali tal-proċedura fis-seħħ,

il-limiti għall-awtorizzazzjoni attwali,

il-limiti tar-rilaxxi u r-rekwiżiti assoċjati previsti mill-awtoritajiet, inkluża l-kompożizzjoni preżunta tar-radjonuklidi.

3.2.   L-aspetti tekniċi

ir-rilaxxi annwali mistennija,

il-kompożizzjoni kif ukoll il-forom fiżiċi u kimiċi tal-effluwenti radjuattivi,

il-ġestjoni ta’ dawn l-effluwenti, il-metodi u l-mogħdijiet ta’ rilaxx.

3.3.   Il-monitoraġġ tar-rilaxxi

it-teħid ta’ kampjuni, il-kejl u l-analiżi tar-rilaxxi, irrispettivament minn jekk jitwettqux mill-operatur jew mill-awtoritajiet kompetenti,

il-karatteristiċi prinċipali tat-tagħmir ta’ monitoraġġ,

il-livelli ta’ allarm, l-azzjonijiet ta’ intervent (manwali u awtomatiċi).

3.4.   Evalwazzjoni tat-trasferiment lill-bniedem

Jekk il-livelli massimi ta’ esponiment ivvalutati mir-rilaxxi f’kundizzjonijiet normali għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-impjant huma inqas minn 10 μSv fis-sena u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment, eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar id-dożi effettivi fi Stati Membri oħra affettwati jekk jiġu pprovduti d-dożi lill-gruppi ta’ referenza ta’ qrib l-impjant.

3.4.1.   Il-mudelli, inkluż fejn ikun xieraq il-mudelli ġeneriċi, u l-valuri tal-parametri li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati l-konsegwenzi tar-rilaxxi qrib l-installazzjoni u għal Stati Membri oħra affettwati (1):

it-tixrid atmosferiku tal-effluwenti,

id-depożitu fl-art u s-sospensjoni mill-ġdid,

il-ktajjen alimentari, l-inalazzjoni, l-esponiment estern,...

id-drawwiet tal-għajxien (id-dieta, iż-żmien ta’ esponiment, eċċ.),

valuri ta’ parametri oħra li jintużaw fil-kalkoli.

3.4.2.   Evalwazzjoni tal-livelli ta’ konċentrazzjoni u ta’ esponiment assoċjati mal-limiti previsti għar-rilaxxi ċċitati fit-Taqsima 3.1 iktar ’il fuq:

il-konċentrazzjonijiet medji annwali ta’ attività fl-atmosfera qrib l-art u l-livelli ta’ kontaminazzjoni fis-superfiċje, għall-iktar żoni esposti qrib l-impjant u fi Stati Membri oħra affettwati,

għall-grupp(i) ta’ referenza qrib l-impjant u fi Stati Membri affettwati oħra, il-livelli annwali ta’ esponiment korrispondenti: id-doża effettiva lill-adulti, lit-tfal u lit-trabi, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha.

3.5.   Ir-rilaxxi radjuattivi fl-atmosfera minn installazzjonijiet oħra

Il-proċeduri għall-koordinazzjoni mar-rilaxxi radjuattivi minn installazzjonijiet oħra msemmija fit-tielet inċiż tat-Taqsima 1.1

4.   IR-RILAXX MILL-INSTALLAZZJONI TA’ EFFLUWENTI RADJUATTIVI LIKWIDI F’KUNDIZZJONIJIET NORMALI

Id-dejta msemmija f’din it-Taqsima 4 għandha tintalab biss jekk il-modifikazzjoni tar-rilaxxi mill-impjant tal-effluwenti radjuattivi likwidi f’kundizzjonijiet normali tipprevedi limiti awtorizzati jew rekwiżiti assoċjati inqas restrittivi milli fil-pjan eżistenti.

4.1.   Il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni fis-seħħ

deskrizzjoni ġenerali tal-proċedura ġenerali involuta,

il-limiti għall-awtorizzazzjoni attwali,

il-limiti tar-rilaxxi u r-rekwiżiti assoċjati previsti mill-awtoritajiet, inkluża l-kompożizzjoni preżunta tar-radjonuklidi.

4.2.   L-aspetti tekniċi

ir-rilaxxi annwali mistennija,

il-kompożizzjoni kif ukoll il-forom fiżiċi u kimiċi tal-effluwenti radjuattivi,

il-ġestjoni tal-effluwenti, il-metodi u l-mogħdijiet ta’ rilaxx.

4.3.   Il-monitoraġġ tar-rilaxxi

it-teħid ta’ kampjuni, il-kejl u l-analiżi tar-rilaxxi, irrispettivament minn jekk jitwettqux mill-operatur jew mill-awtoritajiet kompetenti,

il-karatteristiċi prinċipali tat-tagħmir ta’ monitoraġġ,

il-livelli ta’ allarm, l-azzjonijiet ta’ intervent (manwali u awtomatiċi).

4.4.   Evalwazzjoni tat-trasferiment lill-bniedem

Jekk il-livelli massimi ta’ esponiment ivvalutati mir-rilaxxi f’kundizzjonijiet normali għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-impjant huma inqas minn 10 μSv fis-sena u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar id-dożi effettivi fi Stati Membri oħra affettwati jekk jiġu pprovduti d-dożi lill-gruppi ta’ referenza qrib l-impjant.

4.4.1.   Il-mudelli, inkluż fejn ikun xieraq il-mudelli ġeneriċi, u l-valuri tal-parametri li jintużaw sabiex jiġu kkalkulati l-konsegwenzi tar-rilaxxi qrib l-impjant u għal Stati Membri oħra affettwati:

id-dispersjoni akkwatika tal-effluwenti,

it-trasferiment tagħhom bis-sedimentazzjoni u bl-iskambju tal-joni,

ktajjen alimentari, inalazzjoni tar-raxx tal-baħar, esponiment estern,...

id-drawwiet tal-għajxien (id-dieta, iż-żmien ta’ esponiment, eċċ.),

valuri ta’ parametri oħra li jintużaw fil-kalkoli.

4.4.2.   Evalwazzjoni tal-livelli ta’ konċentrazzjoni u ta’ esponiment assoċjati mal-limiti għar-rilaxxi ċċitati fit-Taqsima 4.1 iktar ’il fuq:

il-konċentrazzjonijiet medji annwali ta’ attività fl-ilmijiet tas-superfiċje, fil-punti fejn tali konċentrazzjonijiet ikunu fl-ogħla livell tagħhom, qrib l-impjant u fi Stati Membri oħra affettwati,

għall-grupp(i) ta’ referenza qrib l-impjant u fi Stati Membri oħra affettwati: id-doża effettiva lill-adulti, lit-tfal u lit-trabi, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha.

4.5.   Ir-rilaxxi radjuattivi fl-istess ilmijiet riċeventi minn installazzjonijiet oħra

Il-proċeduri għall-koordinazzjoni mar-rilaxxi minn installazzjonijiet oħra msemmija fit-tielet inċiż tat-Taqsima 1.1

5.   IR-RIMI TA’ SKART SOLIDU RADJUATTIV MILL-INSTALLAZZJONI

Id-dejta msemmija f’din it-Taqsima 5 għandha tintalab biss jekk il-modifikazzjoni tar-rimi mill-impjant tal-iskart solidu radjuattiv f’kundizzjonijiet normali tipprevedi limiti awtorizzati jew rekwiżiti assoċjati inqas restrittivi milli fil-pjan eżistenti.

5.1.   L-iskart solidu radjuattiv

il-kategoriji tal-iskart solidu radjuattiv u l-ammonti stmati,

l-ipproċessar u l-ippakkjar,

l-arranġamenti għal ħżin fis-sit.

5.2.   Ir-riskji radjoloġiċi għall-ambjent

il-valutazzjoni tar-riskji għall-ambjent,

il-prekawzjonijiet meħuda.

5.3.   L-arranġamenti lil hinn mis-sit għat-trasferiment tal-iskart

5.4.   Ir-rilaxx ta’ materjali mir-rekwiżiti tal-Istandards Bażiċi tas-Sikurezza

l-istrateġija, il-kriterji u l-proċeduri nazzjonali għar-rilaxx ta’ materjali kkontaminati jew attivati,

il-livelli awtorizzati stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti għar-rimi, għar-riċiklaġġ u għall-użu mill-ġdid,

it-tipi u l-ammonti previsti ta’ materjali rilaxxati.

6.   IR-RILAXXI MHUX IPPJANATI TA’ EFFLUWENTI RADJUATTIVI

Id-dejta msemmija f’din it-Taqsima 6 għandha tintalab biss jekk il-konsegwenzi potenzjali tal-aċċident(i) ta’ referenza jiżdiedu.

6.1.   Analiżi tal-aċċidenti ta’ oriġini interna u esterna li jistgħu jirriżultaw f’rilaxxi mhux ippjanati ta’ sustanzi radjuattivi

Lista tal-aċċidenti studjati fir-rapport dwar is-sikurezza

6.2.   L-aċċident(i) ta’ referenza li tqies/tqiesu mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għall-evalwazzjoni tal-konsegwenzi radjoloġiċi possibbli fil-każ ta’ rilaxxi mhux ippjanati

Deskrizzjoni ġenerali tal-aċċident(i) ikkunsidrat(i) u r-raġunijiet għaliex intgħażel/intgħażlu

L-impatt tal-modifikazzjoni fuq l-aċċident(i) ta’ referenza

6.3.   Evalwazzjoni tal-konsegwenzi radjoloġiċi tal-aċċident(i) ta’ referenza

6.3.1.   L-aċċidenti li jinvolvu rilaxxi fl-atmosfera

Id-dejta msemmija f’din it-Taqsima 6.3.1 għandha tintalab biss jekk il-konsegwenzi potenzjali tal-aċċident(i) ta’ referenza li jipprevedi/u rilaxxi fl-atmosfera jiżdiedu.

Jekk il-livelli massimi ta’ esponiment ivvalutati mill-aċċident ta’ referenza għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-impjant huma inqas minn 1 mSv u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar il-livelli ta’ esponiment fi Stati Membri oħra affettwati jekk jiġu pprovduti l-livelli ta’ esponiment ta’ qrib l-impjant.

is-suppożizzjonijiet li ntużaw sabiex jiġu kkalkulati r-rilaxxi fl-atmosfera,

il-mogħdijiet tar-rilaxxi, ix-xejriet taż-żmien tar-rilaxxi,

l-ammonti kif ukoll il-forom fiżikokimiċi ta’ dawk ir-radjonuklidi rilaxxati li huma sinifikanti mil-lat tas-saħħa,

il-mudelli u l-valuri tal-parametri li ntużaw sabiex jiġu kkalkulati t-tixrid atmosferiku, id-depożitu fl-art, is-sospensjoni mill-ġdid u t-trasferiment permezz tal-ktajjen alimentari tar-rilaxxi u sabiex jiġu evalwati l-livelli massimi ta’ esponiment permezz tal-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti qrib l-impjant u għal Stati Membri oħra affettwati,

il-konċentrazzjonijiet massimi integrati fiż-żmien tar-radjuattività fl-atmosfera qrib l-art u l-livelli massimi ta’ kontaminazzjoni fis-superfiċje (f’temp niexef u bix-xita) għall-iktar żoni esposti qrib l-impjant u għaż-żoni rilevanti fi Stati Membri oħra affettwati,

il-livelli mistennija tal-kontaminazzjoni radjuattiva tal-oġġetti tal-ikel li jistgħu jiġu esportati lejn Stati Membri oħra affettwati,

il-livelli massimi ta’ esponiment korrispondenti: id-doża effettiva lill-adulti, lit-tfal u lit-trabi li jgħixu qrib l-impjant u fiż-żoni rilevanti ta’ Stati Membri oħra affettwati, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha.

Jekk ma ġewx sottomessi diġà taħt l-intestatura 3.3:

it-teħid ta’ kampjuni, il-kejl u l-analiżi tar-rilaxxi, irrispettivament minn jekk jitwettqux mill-operatur jew mill-awtoritajiet kompetenti,

il-karatteristiċi prinċipali tat-tagħmir ta’ monitoraġġ,

il-livelli ta’ allarm, l-azzjonijiet ta’ intervent (manwali u awtomatiċi).

6.3.2.   L-aċċidenti li jinvolvu rilaxxi f’ambjent akkwatiku

Id-dejta msemmija f’din it-Taqsima 6.3.2 għandha tintalab biss jekk il-konsegwenzi potenzjali tal-aċċident(i) ta’ referenza li jipprevedi/u rilaxxi f’ambjent akkwatiku jiżdiedu.

Jekk il-livelli massimi ta’ esponiment ivvalutati mill-aċċident ta’ referenza għall-adulti, għat-tfal u għat-trabi qrib l-impjant huma inqas minn 1 mSv u m’hemm l-ebda mogħdija eċċezzjonali ta’ esponiment eż. li tinvolvi l-esportazzjoni ta’ oġġetti tal-ikel, ma għandha tintalab l-ebda dejta dwar il-livelli ta’ esponiment fi Stati Membri oħra affettwati jekk jiġu pprovduti l-livelli ta’ esponiment ta’ qrib l-impjant.

is-suppożizzjonijiet li ntużaw sabiex jiġi kkalkulat ir-rilaxx likwidu,

il-mogħdijiet tar-rilaxxi, ix-xejriet taż-żmien tar-rilaxxi,

l-ammonti kif ukoll il-forom fiżikokimiċi ta’ dawk ir-radjonuklidi rilaxxati li huma sinifikanti mil-lat tas-saħħa,

il-mudelli u l-parametri li ntużaw sabiex jiġu kkalkulati t-tixrid akkwatiku, it-trasferiment bis-sedimentazzjoni u bl-iskambju tal-joni, it-trasferiment permezz tal-ktajjen alimentari tar-rilaxxi u sabiex jiġu evalwati l-livelli massimi ta’ esponiment permezz tal-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti,

il-livelli mistennija tal-kontaminazzjoni radjuattiva tal-oġġetti tal-ikel li jistgħu jiġu esportati lejn Stati Membri oħra affettwati,

il-livelli massimi ta’ esponiment korrispondenti: id-doża effettiva lill-adulti, lit-tfal u lit-trabi li jgħixu qrib l-impjant u fiż-żoni rilevanti ta’ Stati Membri oħra affettwati, fejn jitqiesu l-mogħdijiet ta’ esponiment sinifikanti kollha.

Jekk ma ġewx sottomessi diġà taħt l-intestatura 4.3:

it-teħid ta’ kampjuni, il-kejl u l-analiżi tar-rilaxxi, irrispettivament minn jekk jitwettqux mill-operatur jew mill-awtoritajiet kompetenti,

il-karatteristiċi prinċipali tat-tagħmir ta’ monitoraġġ,

il-livelli ta’ allarm, l-azzjonijiet ta’ intervent (manwali u awtomatiċi).

7.   IL-PJANIJIET TA’ EMERĠENZA; IL-FTEHIMIET MA’ STATI MEMBRI OĦRA

B’rabta mal-emerġenzi radjoloġiċi possibbli li jistgħu jaffettwaw lil Stati Membri oħra sabiex tkun iffaċilitata l-organizzazzjoni tal-protezzjoni radjoloġika f’dawn l-Istati:

Deskrizzjoni fil-qosor ta’:

il-livelli ta’ intervent stabbiliti għat-tipi differenti ta’ kontromiżuri,

l-arranġamenti għall-ippjanar ta’ emerġenza, inklużi ż-żoni ta’ ppjanar ta’ emerġenza adottati għall-installazzjoni,

l-arranġamenti stabbiliti għall-iskambju bikri ta’ informazzjoni ma’ Stati Membri oħra, il-ftehimiet bilaterali jew multilaterali dwar l-informazzjoni transkonfinali, il-koordinazzjoni tal-pjanijiet ta’ emerġenza u l-implimentazzjoni tagħhom kif ukoll l-assistenza reċiproka,

l-arranġamenti għall-ittestjar tal-pjanijiet ta’ emerġenza b’referenza partikolari għall-involviment ta’ Stati Membri oħra.

8.   IL-MONITORAĠĠ AMBJENTALI

Informazzjoni rilevanti b’rabta mal-modifikazzjoni


(1)  L-Istati Membri affettwati għandhom jintgħażlu billi jiġu kkunsidrati d-distanza mill-installazzjoni, id-direzzjoni tar-riħ għar-rilaxxi tal-effluwenti gassużi u r-rotta tal-mogħdijiet tal-ilma għar-rilaxxi tal-effluwenti likwidi.