30.10.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 285/28


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2010/656/PESK

tad-29 ta’ Ottubru 2010

li ġġedded il-miżuri restrittivi kontra l-Côte d’Ivoire

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 29 tiegħu,

Billi:

(1)

Fit-13 ta’ Diċembru 2004, il-Kunsill adotta l-Pożizzjoni Komuni 2004/852/PESK dwar miżuri restrittivi kontra l-Kosta tal-Avorju (1) sabiex jiġu implimentati l-miżuri imposti kontra l-Côte d’Ivoire bir-Riżoluzzjoni 1572(2004) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti (minn hawn ‘il quddiem “UNSCR”).

(2)

Fit-23 ta’ Jannar 2006, il-Kunsill adotta l-Pożizzjoni Komuni 2006/30/PESK (2) li ġġedded il-miżuri restrittivi imposti kontra l-Kosta tal-Ivorju bil-Pożizzjoni Komuni 2004/852/PESK għal perijodu ulterjuri ta’ tnax-il xahar, u li tissupplimentahom bil-miżuri restrittivi imposti bil-punt 6 tal-UNSCR 1643(2005).

(3)

Wara t-tiġdid tal-miżuri restrittivi kontra l-Côte d’Ivoire bil-UNSCR 1842 (2008), fit-18 ta’ Novembru 2008, il-Kunsill adotta l-Pożizzjoni Komuni 2008/873/PESK (3) li ġġedded ulterjorment il-miżuri restrittivi imposti kontra l-Côte d’Ivoire, b’effett mill-1 ta’ Novembru 2008.

(4)

Fil-15 ta’ Ottubru 2010, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti adotta l-UNSCR 1946 (2010) li ġeddet il-miżuri imposti kontra l-Côte d’Ivoire bil-UNSCR 1572(2004) u l-punt 6 tal-UNSCR 1643 (2005) sat-30 ta’ April 2011 u li emendat il-miżuri restrittivi fuq l-armi.

(5)

Il-miżuri restrittivi imposti kontra l-Côte d’Ivoire għandhom għalhekk jiġġeddu. Minbarra l-eżenzjonijiet għall-embargo fuq l-armi previsti fil-UNSCR 1946 (2010), hu adatt li jiġu emendati l-miżuri restrittivi sabiex jiġi eżent tagħmir ieħor inkluż awtonomament mill-Unjoni.

(6)

Il-miżuri ta’ implimentazzjoni tal-Unjoni huma mniżżla fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 174/2005 tal-31 ta’ Jannar 2005 li jimponi restrizzjonijiet dwar il-forniment ta’ assistenza relatata ma’ attivitajiet militari lill-Côte d’Ivoire (4), ir-Regolament (KE) Nru 560/2005 tat-12 ta’ April 2005 li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet minħabba s-sitwazzjoni fil-Kosta tal-Avorju (5) u r-Regolament (KE) Nru 2368/2002 tal-20 ta’ Diċembru 2002 li jimplimenta l-iskema ta’ ċertifikazzjoni tal-Kimberley Process fil-kummerċ internazzjonali ta’ djamanti mhux maħduma (6),

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI,

Artikolu 1

1.   Il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ armi u materjal relatat ta’ kull tip, inklużi armi u munizzjoni, vetturi u tagħmir militari, tagħmir paramilitari u partijiet ta’ rikambju għal dawk imsemmija qabel, kif ukoll tagħmir li jista’ jintuża għal ripressjoni interna, lill-Côte d’Ivoire miċ-ċittadini tal-Istati Membri jew mit-territorji tal-Istati Membri jew bl-użu ta’ bastimenti jew inġenji tal-ajru tal-bandiera tal-Istati Membri għandhom ikunu ipprojbiti, irrispettivament minn jekk tali armi, materjal relatat u tagħmir joriġinawx fit-territorji tal-Istati Membri jew le.

2.   Għandhom ikunu pprojbiti wkoll:

(a)

il-provvista, diretta jew indiretta, ta’ assistenza teknika, servizzi ta’ senserija jew servizzi oħra relatati mal-oġġetti msemmija fil-paragrafu 1 jew relatati mal-provvista, il-manifatturar, il-manutenzjoni u l-użu ta’ tali oġġetti, lil kwalunkwe persuna fiżika jew legali, entità jew korp fi, jew għall-użu fil-Côte d’Ivoire;

(b)

il-provvista, diretta jew indiretta, ta’ finanzjament jew assistenza finanzjarja relatata mal-oġġetti msemmija fil-paragrafu 1, inklużi b’mod partikolari għotjiet, self u assigurazzjoni ta’ kreditu għall-esportazzjoni, għal kwalunkwe bejgħ, provvista, trasferiment jew esportazzjoni ta’ tali oġġetti, jew għall-provvista ta’ assistenza teknika relatata, senserija jew servizzi oħra lil kwalunkwe persuna fiżika jew legali, entità jew korp fi, jew għall-użu fil-Côte d’Ivoire.

Artikolu 2

L-Artikolu 1 m’għandux japplika għal:

(a)

il-provvisti u l-assistenza teknika maħsubin unikament għas-sostenn ta’ jew l-użu mill-Operazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fil-Côte d’Ivoire u l-forzi Franċiżi li jappoġġawhom;

(b)

dan li ġej, kif approvat bil-quddiem mill-Kumitat stabbilit bil-paragrafu 14 tal-UNSCR 1572 (2004) (minn hawn ‘il quddiem “Kumitat tas-Sanzjonijiet”):

(i)

il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ tagħmir militari mhux letali maħsub unikament għal użu umanitarju jew protettiv, inkluż tali tagħmir maħsub għall-operazzjonijiet ta’ maniġġar ta’ kriżijiet tal-Unjoni, in-NU, l-Unjoni Afrikana u l-ECOWAS,

(ii)

il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ tagħmir mhux letali maħsub unikament sabiex il-forzi ta’ sigurtà tal-Côte d’Ivoire jkunu jistgħu jużaw biss forza adatta u proporzjonata fiż-żamma tal-ordni pubblika,

(iii)

il-provvista ta’ finanzjament u assistenza finanzjarja relatati mat-tagħmir imsemmi fil-punti (i) u (ii),

(iv)

il-provvista ta’ assistenza teknika u taħriġ relatati mat-tagħmir imsemmi fil-punti (i) u (ii);

(ċ)

il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ ilbies protettiv, inklużi ġkieket għall-flak u elmi militari, esportati temporanjament lejn il-Côte d’Ivoire minn persunal tan-Nazzjonijiet Uniti, mill-persunal tal-Unjoni jew tal-Istati Membri tagħha, minn rappreżentanti tal-midja u ħaddiema umanitarji u ħaddiema impjegati fl-iżvilupp u l-persunal assoċjat għall-użu personali tagħhom biss;

(d)

bejgħ jew provvisti trasferiti jew esportati temporanjament lejn il-Côte d’Ivoire lill-forzi ta’ Stat li jkun qed jieħu azzjoni, f’konformità mad-dritt internazzjonali, unikament u direttament biex jiffaċilita l-evakwazzjoni taċ-ċittadini tiegħu u ta’ dawk li lejhom għandu responsabbiltà konsulari fil-Côte d’Ivoire, kif notifikat bil-quddiem lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet;

(e)

il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ armi u materjal relatat u taħriġ u assistenza teknika maħsuba unikament għas-sostenn jew ta’, jew għall-użu fil-proċess ta’ ristrutturar ta’ forzi ta’ difiża u ta’ sigurtà skont il-paragrafu 3, subparagrafu (f) tal-Ftehim Linas-Marcoussis, kif approvat minn qabel mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet;

(f)

il-bejgħ, il-provvista, it-trasferiment jew l-esportazzjoni ta’ tagħmir mhux letali li jista’ jintuża għar-ripressjoni interna u li hu maħsub unikament biex il-forzi ta’ sigurtà tal-Côte d’Ivoire jkunu jistgħu jużaw biss forza adatta u proporzjonata fiż-żamma tal-ordni pubblika, kif ukoll il-forniment ta’ finanzjament, assistenza finanzjarja jew assistenza teknika u taħriġ relatati ma’ tali tagħmir.

Artikolu 3

L-importazzjoni diretta jew indiretta tad-djamanti kollha mhux maħduma mill-Côte d’Ivoire għall-Unjoni, kemm jekk tali djamanti oriġinaw mill-Côte d’Ivoire jew le, għandha tkun projbita f’konformità mal-UNSCR 1643 (2005).

Artikolu 4

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa għall-prevenzjoni tad-dħul fi, jew it-transitu mit-territorji tagħhom, tal-persuni indikati mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet, li jikkostitwixxu theddida għall-proċess ta’ paċi u ta’ rikonċiljazzjoni nazzjonali fil-Côte d’Ivoire, b’mod partikolari dawk li jimblukkaw l-implimentazzjoni tal-Ftehim Linas-Marcoussis u l-Ftehim Accra III, ta’ kwalunkwe persuna oħra determinata bħala responsabbli għal ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt internazzjonali umanitarju fil- abbażi ta’ informazzjoni rilevanti, ta’ kwalunkwe persuna oħra li pubblikament tinċita l-mibgħeda u l-vjolenza u ta’ kwalunkwe persuna oħra li l-Kumitat tas-Sanzjonijiet jiddetermina li qed tikser il-miżuri imposti mill-paragrafu 7 tal-UNSCR 1572(2004).

Il-persuni msemmija fl-ewwel subparagrafu huma elenkati fl-Anness.

2.   Il-paragrafu 1 m’għandux jobbliga lil Stat Membru li jirrifjuta liċ-ċittadini tiegħu stess id-dħul fit-territorju tiegħu.

3.   Il-paragrafu 1 ma għandux japplika fejn il-Kumitat tas-Sanzjonijiet jiddetermina li:

(a)

l-ivvjaġġar hu ġġustifikat minħabba ħtieġa umanitarja urġenti, inkluż l-obbligu reliġjuż;

(b)

eżenzjoni tippromovi l-objettivi tar-Riżoluzzjonijiet tal-UNSC għall-paċi u r-rikonċiljazzjoni nazzjonali fil-Côte d’Ivoire u l-istabbiltà fir-reġjun.

4.   F’każijiet fejn, skont il-paragrafu 3, Stat Membru jawtorizza d-dħul fit-territorju tiegħu jew it-transitu minnu, ta’ persuni indikati mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet, l-awtorizzazzjoni għandha tkun limitata għall-għan li għalih tkun ingħatat u għall-persuni kkonċernati minnha.

Artikolu 5

1.   Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li huma l-proprjetà ta’ jew ikkontrollati direttament jew indirettament mill-persuni indikati mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet skont l-Artikolu 4(1) jew li huma fil-pussess ta’ entitajiet li huma l-proprjetà ta’ jew ikkontrollati direttament jew indirettament minn kwalunkwe persuna li qiegħda taġixxi f’isimhom jew taħt direzzjonijiet tagħhom, kif indikat mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet, għandhom jiġu ffriżati.

Il-persuni msemmijin fl-ewwel subparagrafu huma elenkati fl-Anness.

2.   L-ebda fond, assi finanzjarji jew riżorsi ekonomiċi ma għandhom isiru disponibbli, direttament jew indirettament, lil jew għall-benefiċċju tal-persuni jew l-entitajiet imsemmijin fil-paragrafu 1.

3.   L-Isati Membri jistgħu jippermettu eżenzjonijiet mill-miżuri msemmijin fil-paragrafi 1 u 2 fir-rigward ta’ fondi u riżorsi ekonomiċi li huma:

(a)

meħtieġa għal spejjeż bażiċi, inklużi ħlasijiet għal oġġetti tal-ikel, kera jew ipoteka, mediċini u kura medika, taxxi, poloz ta’ assigurazzjoni, u ħlasijiet għall-użu ta’ servizzi pubbliċi;

(b)

maħsubin esklużivament għall-ħlas ta’ drittijiet professjonali raġonevoli u għar-rimborż ta’ spejjeż li huma assoċjati mal-provvista ta’ servizzi legali;

(ċ)

maħsubin esklużivament għall-ħlas ta’ onorarji jew kontijiet għal servizz, skont il-liġijiet nazzjonali, għal servizzi ta’ rutina fiż-żamma jew il-manteniment ta’ fondi ffriżati, jew riżorsi ekonomiċi;

(d)

meħtieġa għal spejjeż straordinarji, wara notifika mill-Istat Membru kkonċernat lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet u b’approvazzjoni minn dan tal-aħħar;

(e)

is-soġġett ta’ sentenza jew garanzija ġuridika, amministrattiva jew arbitrali, li f’tali każ il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi jistgħu jintużaw biex jissodisfaw dik il-garanzija jew sentenza sakemm il-garanzija jew is-sentenza kienet iskritta qabel ma l-Kumitat tas-Sanzjonijiet indika lill-persuna jew l-entità kkonċernata, u mhijiex għall-benefiċċju ta’ persuna jew entità msemmijin f’dan l-Artikolu, wara notifika mill-Istat Membru kkonċernat lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet.

L-eżenzjonijiet imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 3 jistgħu jsiru wara notifika lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet mill-Istat Membru kkonċernat tal-intenzjoni tiegħu li jawtorizza, fejn adatt, aċċess għal tali fondi, u riżorsi ekonomiċi, u fin-nuqqas ta’ deċiżjoni negattiva mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet fi żmien jumejn ta’ ħidma minn tali notifika.

4.   Il-paragrafu 2 m’għandux japplika għaż-żieda mal-kontijiet iffriżati ta’:

(a)

imgħax jew qligħ ieħor fuq dawk il-kontijiet; jew

(b)

ħlasijiet dovuti taħt kuntratti, ftehimiet jew obbligi li kienu konklużi jew li rriżultaw qabel id-data li fiha dawk il-kontijiet saru soġġetti għall-miżuri restrittivi skont il-Pożizzjoni Komuni 2004/852/PESK jew din id-Deċiżjoni,

dment li tali imgħax, dħul u ħlasijiet oħra jkomplu jkunu soġġetti għall-paragrafu 1.

Artikolu 6

Il-Kunsill għandu jistabbilixxi l-lista fl-Anness u jemendaha skont id-determinazzjonijiet magħmula jew mill-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti jew mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet.

Artikolu 7

1.   Fejn il-Kunsill tas-Sigurtà jew il-Kumitat tas-Sanzjonijiet jelenkaw persuna jew entità, il-Kunsill għandu jinkludi dik il-persuna jew entità fl-Anness. Il-Kunsill għandu jikkomunika d-deċiżjoni tiegħu, inklużi r-raġunijiet għall-elenkar, lill-persuna jew l-entità kkonċernata, jew direttament, jekk l-indirizz ikun magħruf, jew permezz tal-pubblikazzjoni ta’ avviż, u b’hekk tali persuna jew entità tingħata l-opportunità li tippreżenta osservazzjonijiet.

2.   Fejn jiġu ppreżentati osservazzjonijiet, jew provi sostanzjali ġodda, il-Kunsill għandu jirrevedi d-deċiżjoni tiegħu u jinforma lill-persuna jew entità skont il-każ.

Artikolu 8

1.   L-Anness għandu jinkludi r-raġunijiet għall-elenkar tal-persuni u l-entitajiet elenkati kif previsti mill-Kunsill tas-Sigurtà jew il-Kumitat tas-Sanzjonijiet.

2.   L-Anness għandu jinkludi wkoll, fejn disponibbli, informazzjoni pprovduta mill-Kunsill tas-Sigurtà jew mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet meħtieġa biex jiġu identifikati l-persuni jew l-entitajiet ikkonċernati. Fir-rigward tal-persuni, tali informazzjoni tista’ tinkludi l-ismijiet inkluż il-psewdonimi, id-data u l-post tat-twelid, iċ-ċittadinanza, in-numri tal-passaport u tal-karta tal-identità, is-sess, l-indirizz, u l-funzjoni jew il-professjoni. Fir-rigward tal-entitajiet, tali informazzjoni tista’ tinkludi l-ismijiet, il-post u d-data tar-reġistrazzjoni, in-numru tar-reġistrazzjoni u l-post tan-negozju. L-Anness għandu jinkludi wkoll id-data ta’ indikazzjoni fil-lista mill-Kunsill tas-Sigurtà jew mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet.

Artikolu 9

Il-Pożizzjonijiet Komuni 2004/852/PESK u 2006/30/PESK huma b’dan imħassrin.

Artikolu 10

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

2.   Hija għandha tiġi riveduta, emendata jew imħassra kif adatt, f’konformità mad-deċiżjonijiet rilevanti tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti.

Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Ottubru 2010.

Għall-Kunsill

Il-President

S. VANACKERE


(1)  ĠU L 368, 15.12.2004, p. 50.

(2)  ĠU L 19, 24.1.2006, p. 36.

(3)  ĠU L 308, 19.11.2008, p. 52.

(4)  ĠU L 29, 2.2.2005, p. 5.

(5)  ĠU L 95, 14.4.2005, p. 1.

(6)  ĠU L 358, 31.12.2002, p. 28.


ANNESS

Lista ta’ persuni msemmija fl-Artikoli 4 u 5

 

Isem (u psewdonomi possibbli)

Informazzjoni għall-identifikazzjoni (data u post tat-twelid (d.t.t. u p.t.t.), numru tal-passaport (Pass.)/karta tal-identità eċċ.)

Raġunijiet għall-indikazzjoni

Data tal-indikazzjoni min-NU

1.

BLÉ GOUDÉ, Charles (psewdonomu Général; Génie de kpo, Gbapé Zadi)

d.t.t.: 1.1.1972

Ċittadinanza: Ivorjana

P.: 04LE66241 République de Côte d’Ivoire Maħruġ fi: 10.11.2005 validu sal-9.11.2008

PD.: AE/088 DH 12 République de Côte d’Ivoire maħruġ fil-20.12.2002 validu sal-11.12.2005

P.:98LC39292 République de Côte d’Ivoire maħruġ fil-24.11.2000 validu sal-23.11.2003

Post tat-twelid: Guibéroua (Gagnoa) jew Niagbrahio/Guiberoua jew Guiberoua

Indirizz magħruf fl-2001: Yopougon Selmer, Bloc P 170; ukoll Hotel Ivoire

Indirizz iddikjarat fid-dokument tal-ivvjaġġar n. C2310421 maħruġ mill-Isvizzera fil-15.11.2005 u validu sal-31.12.2005: Abidjan, Cocody

Mexxej tal-COJEP (“Patrijotti Żgħażagħ”) Dikjarazzjonijiet pubbliċi ripetuti li jħeġġu l-vjolenza kontra l-installazzjonijiet u l-persunal tan-Nazzjonijiet Uniti u kontra l-barranin; direzzjoni ta’ u parteċipazzjoni f’atti ta’ vjolenza minn milizja tat-toroq, inklużi swat, stupri u eżekuzzjonijiet ekstraġudizzjarji intimidazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Grupp ta’ Ħidma Internazzjoanli (IWG), l-oppożizzjoni politika u l-istampa indipendenti; sabotaġġ tal-istazzjonijiet tar-radju internazzjonali; ostakolu għall-azzjoni tal-IWG, l-Operazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fil-Côte d’Ivoire (UNOCI), il-Forzi Franċiżi u l-proċess ta’ paċi kif definit bir-Riżoluzzjoni1643 (2005).

fis-7 ta’ Frar 2006.

2.

DJUÉ, Eugène N’goran Kouadio

d.t.t.: 1.1.1966 jew 20.12.1969

Ċittadinanza: Ivorjana

P.: 04 LE 017521 maħruġ fl-10 ta’ Frar 2005 u validu sal-10 ta’ Frar 2008

Mexxejj tal-Union des Patriotes pour la Libération Totale de la Côte d’Ivoire (UPLTCI). Dikjarazzjonijiet pubbliċi ripetuti li jħeġġu l-vjolenza kontra l-installazzjonijiet u l-persunal tan-Nazzjonijiet Uniti u kontra l-barranin; direzzjoni ta’ u parteċipazzjoni f’atti ta’ vjolenza minn milizja tat-toroq, inklużi swat, stupri u eżekuzzjonijiet ekstraġudizzjarji, ostakolu għall-azzjoni tal-IWG l-UNOCI, il-forzi Franċiżi u l-proċess ta’ paċi kif definit bir-Riżoluzzjoni 1643 (2005).

fis-7 ta’ Frar2006.

3.

FOFIE, Martin Kouakou

d.t.t.: 1.1.1968

Ċittadinanza: Ivorjana

Post tat-twelid: BOHI, Cote d’Ivoire

Burkina Faso Numru tal-Karta tal-Identità: 2096927 maħruġa fis-17 ta’ Marzu 2005

Burkina Faso Ċerifikat ta’ Ċittadinanza: CNB N.076 (17 ta’ Frar 2003)

Isem il-missier: Yao Koffi FOFIE

Isem l-omm: Ama Krouama KOSSONOU

Numru tal-Karta tal-Identità tal-Côte d’Ivoire: 970860100249 maħruġa fil-5 ta’ Awwissu 1997 valida sal-5 ta’ Awwissu 2007

Chief Corporal New Force Commandant, Korhogo Sector. Forzi taħt il-kmand tiegħu impenjati fir-reklutaġġ ta’ suldati tfal, ħtif, impożizzjoni ta’-xogħol infurzat, abbuż sesswali tan-nisa, arresti arbitrarji u eżekuzzjonijiet ekstraġudizzjali, kontra l-konvezjonijiet tad-drittijiet tal-bniedem u d-dritt umanitarju internazzjonali: ostaklu għall-azzjoni tal-IWG, l-UNOCI, il-forzi Franċiżi u l-proċess ta’ paċi kif definit bir-Riżoluzzjoni 1643 (2005).

fis-7 ta’ Frar2006.