10.12.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 324/1


REGOLAMENT (KE) Nru 1185/2009 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-25 ta’ Novembru 2009

dwar l-istatistika li tikkonċerna l-pestiċidi

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 285(1) tiegћu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Waqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat, fid-dawl tat-Test Konġunt approvat mill-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni fl-10 ta’ Novembru 2009 (2),

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2002 li tistabbilixxi s-Sitt Programm ta’ Azzjoni Ambjentali tal-Komunità (3) gћarfet li l-impatt tal-pestiċidi fuq is-saћћa tal-bniedem u fuq l-ambjent, b’mod partikolari l-pestiċidi li jintużaw fl-agrikoltura, gћandu jitnaqqas iżjed. Din enfasizzat il-ћtieġa sabiex ikun hemm użu aktar sostenibbli tal-pestiċidi, waqt li sejћet gћal tnaqqis ġenerali sinifikanti tar-riskji u għall-użu ta’ pestiċidi li jkunu konsistenti mal-protezzjoni meћtieġa gћall-prodotti tar-raba’.

(2)

Fil-Komunikazzjoni tagћha lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew li ġġib l-isem “Lejn Strateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi”, il-Kummissjoni gћarfet il-ћtieġa gћal statistika dettaljata, armonizzata u aġġornata dwar il-bejgћ u l-użu ta’ pestiċidi fuq livell Komunitarju. Tali statistika hija meћtieġa sabiex jiġu vvalutati linji politiċi tal-Unjoni Ewropea dwar l-iżvilupp sostenibbli u sabiex jiġu kkalkulati l-indikaturi rilevanti dwar ir-riskji gћas-saћћa u gћall-ambjent li huma relatati mal-użu tal-pestiċidi.

(3)

L-istatistika armonizzata u komparabbli tal-Komunità dwar il-bejgћ u l-użu tal-pestiċidi hija essenzjali gћall-iżvilupp u gћall-monitoraġġ tal-leġislazzjoni u tal-linji politiċi tal-Komunità fil-kuntest tal-Istrateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi.

(4)

Ladarba l-effetti tad-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 1998 dwar it-tqegћid fis-suq ta’ prodotti bijoċidali (4) mhux se jsiru evidenti sakemm tkun ġiet iffinalizzata l-ewwel valutazzjoni dwar is-sustanzi attivi gћall-użu fi prodotti bijoċidali, la l-Kummissjoni u lanqas ћafna mill-Istati Membri m’gћandhom bћalissal-gћarfien u l-esperjenza biżżejjed sabiex jipproponu aktar miżuri dwar il-bijoċidi. L-ambitu ta’ dan ir-Regolament għandu gћalhekk ikun limitat gћall-pestiċidi li huma prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li huma koperti bir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegћid fis-suq ta’ prodotti gћall-protezzjoni tal-pjanti (5), li fir-rigward tagħhom teżisti diġà esperjenza sostanzjali f’dak li għandu x’jaqsam mal-ġbir tad-data.

(5)

Madankollu, huwa antiċipat li, b’kont meħud tar-riżultati tal-evalwazzjoni tad-Direttiva 98/8/KE u fuq il-bażi ta’ evalwazzjoni dwar l-impatt, il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament se jkun estiż biex ikopri l-prodotti bijoċidali.

(6)

Gћal ћafna snin l-esperjenza tal-Kummissjoni fil-ġbir ta’ data dwar il-bejgћ u l-użu ta’ pestiċidi uriet il-ћtieġa li jkun hemm metodoloġija armonizzata gћall-ġbir ta’ statistika fuq livell Komunitarju kemm mill-istadju ta’ tqegħid fis-suq kif ukoll mill-utenti. Barra minn hekk, minћabba l-gћan li jiġu kkalkulati indikaturi ta’ riskju preċiżi skont l-gћanijiet ta l-Istrateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi, l-istatistika jeћtieġ li tkun dettaljata sal-livell tas-sustanzi attivi.

(7)

Fost l-gћażliet differenti tal-ġbir ta’ data li ġew evalwati fil-valutazzjoni tal-impatt tal-Istrateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi, il-ġbir mandatorju tad-data ġie rakkomandat bћala l-aћjar gћażla gћaliex dan ikun jippermetti, malajr u bl-inqas spiża possibbli, l-iżvilupp ta data preċiża u affidabbli dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ pestiċidi malajr u bi prezz effiċjenti.

(8)

Ir-Regolament (KE) Nru 223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Marzu 2009 dwar l-Istatistika Ewropea (6) jikkostitwixxi r-referenza qafas għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, filwaqt li jirrikjedu, b’mod partikolari, konformità mal-istandards ta’ indipendenza professjonali, imparzjalità, oġġettività, affidabbiltà, effikaċja b’kont meħud tal-prezz u kunfidenzjalità statistika.

(9)

It-trasmissjoni ta’ data suġġetta għall-kunfidenzjalità dwar l-istatistika hija rregolata mir-regoli stipulati fir-Regolament (KE) Nru 223/2009. Il-miżuri meħuda skont dawk ir-Regolamenti jiżguraw il-protezzjoni fiżika u loġika tad-data kunfidenzjali u jiżgura li l-ebda żvelar illegali jew użu mhux għal skop statistiku ma jsir meta tiġi pproċessata u mxerrda l-istatistika Komunitarja.

(10)

Il-pubblikazzjoni u t-tixrid tad-data li tinġabar skont dan ir-Regolament huwa regolat mir-regoli stipulati fir-Regolament (KE) Nru 223/2009. Il-miżuri, meħuda skont ir-Regolament (KE) Nru 223/2009, jiżguraw il-protezzjoni fiżika u loġika tad-data kunfidenzjali u jiżguraw li ma jsir ebda żvelar illegali jew użu mhux għal skop statistiku meta tiġi pproċessata u mxerrda l-istatistika Komunitarja.

(11)

Id-data dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ pestiċidi li għandha tiġi ppreżentata skont id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u ral-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabilixxi qafas għal azzjoni tal-Komunità sabiex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi (7) u r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 għandhom jiġu evalwati skont id-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ dik id-Direttiva u ta’ dak ir-Regolament.

(12)

Dan ir-Regolament għandu japplika mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali (8) għar-Regolament (KE) Nru 1367/2006 dwar l-applikazzjoni għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità tad-disposizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Aarhus dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni tal-Pubbliku fit-Teħid ta’ Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali (9).

(13)

Sabiex jiġu żgurati riżultati komparabbli, statistika dwar il-pestiċidi gћandha tiġi ġġenerata skont tqassim speċifikat, forma xierqa u f’perijodu fiss ta’ żmien mit-tmiem tas-sena ta’ referenza, kif definit fl-Annessi gћal dan ir-Regolament.

(14)

Il-miżuri meћtieġa gћall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament gћandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta Ġunju 1999 li jistabbilixxu l-proċeduri għall-eżerċizzju ta’ setgħat implimentattivi kkonferiti fuq il-Kummissjoni (10).

(15)

B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tiddefinixxi ż-żona ttrattata u tadatta l-Anness III. Peress li dawn il-miżuri huma ta’ kamp ta’ applikazzjoni ġenerali u huma mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, inter alia jissupplimentawh b’elementi ġodda mhux essenzjali, huma għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(16)

Ladarba l-għan ta’ dan ir-Regolament, notevolment l-istabbiliment ta’ qafas komuni għall-produzzjoni sistematika ta’ statistika Komunitarja dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ pestiċidi, ma jistax jinkiseb suffiċjentement mill-Istati Membri u jista’għalhekk jinkiseb aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Konformement mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-għan.

(17)

Il-Kumitat għall-Programmi Statistiċi stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/382/KEE, Euratom (11), ġie kkonsultat,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett, kamp ta’ applikazzjoni u għanijiet

1.   Dan ir-Regolament jistabbilixxi qafas komuni gћall-produzzjoni sistematika ta’ statistika tal-Komunità dwar it-tqegћid fis-suq ta’ dawk il-pestiċidi li huma prodotti gћall-protezzjoni tal-pjanti, kif definit fil-punt (i) ta’ punt (a) tal-Artikolu 2.

2.   L-istatistika gћandha tapplika gћal:

l-ammonti annwali ta’ pestiċidi li jitqiegħdu fis-suq skont l-Anness I;

l-ammonti annwali ta’ pestiċidi użati skont l-Anness II.

3.   L-istatistika għandha, b’mod partikolari, flimkien ma’ data rilevanti oħra sservi l-finijiet tal-Artikoli 4 u 15 tad-Direttiva 2009/128/KE.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Gћall-gћanijiet ta’ dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet li ġejjin gћandhom japplikaw:

(a)

“pestiċidi” tfisser:

(i)

prodott gћall-protezzjoni tal-pjanti kif definit fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

(ii)

prodott bijoċidali kif definit fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 98/8/KE.

(b)

“sustanzi” tfisser sustanzi kif definit fil-punt (2) tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009, inkluż sustanzi attivi, aġenti protettivi u sinerġisti;

(ċ)

“sustanzi attivi” tfisser sustanzi attivi kif hemm referenza għalihom fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

(d)

“aġenti protettivi” tfisser aġenti protettivi kif hemm referenza għalihom fl-Artikolu 2(3a) tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

(e)

“sinerġisti” tfisser sinerġisti kif hemm referenza għalihom fl-Artikolu 2(3b) tar-Regolament (KE) Nru1107/2009;

(f)

“tqegħid fis-suq” tfisser tqegħid fis-suq kif definit fil-punt 9 tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

(g)

“detentur ta’ awtorizzazzjoni” tfisser detentur ta’ awtorizzazzjoni kif definit fil-punt 24 tal-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009;

(h)

“użu agrikolu” tfisser kwalunkwe tip ta’ applikazzjoni ta’ prodott gћall-protezzjoni tal-pjanti assoċjat direttament jew indirettament mal-produzzjoni ta’ prodotti tal-pjanti fil-kuntest tal-attività ekonomika ta’ impriża agrikola;

(i)

“utent professjonali” tfisser utent professjonali kif definit fil-punt 1 tal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2009/128/KE;

(j)

“impriża agrikola” tfisser impriża agrikola kif definita fir-Regolament (KE) Nru 1166/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar stħarriġ ta’ strutturi ta’ impriżi agrikoli u l-istħarriġ dwar il-metodi ta’ produzzjoni agrikola (12).

Artikolu 3

Ġbir, trasmissjoni u pproċessar tad-data

1.   L-Istati Membri gћandhom jiġbru d-data meћtieġa gћall-ispeċifikazzjoni tal-karatteristiċi elenkati fl-Anness I fuq bażi annwali u għall-ispeċifikazzjoni tal-karatteristiċi elenkati fl-Anness II f’perjodi ta’ ħames snin permezz ta’:

l-istћarriġ,

informazzjoni dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ pestiċidi b’kont meħud, b’mod partikolari, tal-obbligi taħt l-Artikolu 67 tar-Regolament (KE) Nru 1107/2009,

is-sorsi amministrattivi, jew

kombinazzjoni ta’ dawn il-mezzi, inkluż proċeduri ta’ stima statistika abbażi ta’ deċiżjonijiet jew mudelli esperti.

2.   L-Istati Membri gћandhom jittrasmettu lill-Kummissjoni (Eurostat) ir-riżultati tal-istatistika, inkluż id-data kunfidenzjali, skont l-iskedi u fil-limiti ta’ żmien speċifikati fl-Annessi I u II. Id-data gћandha tiġi ppreżentata skont il-klassifikazzjoni mogћtija fl-Anness III.

3.   L-Istati Membri gћandhom jittrasmettu d-data f’verżjoni elettronika, skont il-format tekniku xieraq li jrid jiġi adottat mill-Kummissjoni (Eurostat) skont il-proċedura msemmija fl-Artikolu 6(2).

4.   Għal raġunijiet ta’ kunfidenzjalità, il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tiġbor id-data qabel il-pubblikazzjoni skont il-klassijiet kimiċi jew kategoriji ta’ prodotti indikati fl-Anness III, b’kont debitu meħud tal-protezzjoni ta’ data kunfidenzjali fil-livell tal-Istat Membru individwali. Id-data kunfidenzjali għandha tintuża mill-awtoritajiet nazzjonali u mill-Kummissjoni (Eurostat) esklussivament għal finijiet ta’ statistika, konformement mal-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009.

Artikolu 4

Valutazzjoni tal-kwalità

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw il-kriterji tal-kwalità kif inhu stipulat fl-Artikolu 12(1) tar-Regolament (KE) Nru 223/2009.

2.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni (Eurostat) rapporti dwar il-kwalità tad-data trasmessa fl-Annessi I u II. Il-Kummissjoni (Eurostat) għandha tivvaluta l-kwalità tad-data trasmessa.

Artikolu 5

Miżuri implimentattivi

1.   Il-format tekniku xieraq għat-trasmissjoni ta’ data għandu jiġi adottat skont il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 6(2).

Jekk ikun meħtieġ il-Kummissjoni tista’ timmodifika r-rekwiżiti relatati mal-għoti ta’ rapporti ta’ kwalità deskritti fit-Taqsima 6 tal-Annessi I u II. Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi jissupplimentawhom, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 6(3).

2.   Il-Kummissjoni għandha tadotta d-definizzjoni ta’ “żona ttrattata” kif imsemmija fit-Taqsima 2 tal-Anness II. Din il-miżura, imfassla biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament billi tissupplimentah, għandha tiġi adottata skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 6(3).

3.   Il-Kummissjoni għandha tadotta l-lista ta’ sustanzi li għandhom jiġu koperti u l-klassifikazzjoni tagħhom f’kategoriji ta’ prodotti u klassijiet kimiċi kif stipulat fl-Anness III fuq bażi regolari u mill-inqas kull ħames snin. Dawk il-miżuri, imfassla sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 6(3).

Artikolu 6

Proċedura ta’ kumitat

1.   Il-Kummissjoni gћandha tkun assistita mill-Kumitat tas-Sistema Ewropea tal-Istatistika stabbilit mill-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 223/2009.

2.   Fejn issir referenza gћal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta l-Artikolu 8 tagћha.

Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE gћandu jkun ta’ tliet xhur.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a (1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 7

Rapport

Il-Kummissjoni gћandha tippreżenta rapport dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill kull ћames snin. Dan ir-rapport għandu jivvaluta b’mod partikolari l-kwalità tad-data trasmessa, kif imsemmi fl-Artikolu 4, il-metodi tal-ġbir tad-data, il-piż fuq in-negozji, l-impriżi agrikoli u l-amministrazzjonijiet nazzjonali u l-utilità ta’ din l-istatistika fil-kuntest tal-Istrateġija Tematika dwar l-Użu Sostenibbli tal-Pestiċidi, b’mod partikolari fir-rigward tal-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 1. Huwa għandu jinkludi, jekk ikun xieraq, proposti mfassla biex tkompli titjieb il-kwalità tad-data kif ukoll il-metodi tal-ġbir tad-data biex b’hekk jittejbu l-kopertura u l-komparabbiltà tad-data, u jitnaqqas il-piż fuq in-negozji, l-impriżi agrikoli u l-amministrazzjonijiet nazzjonali.

L-ewwel rapport gћandu jiġi sottomess sal-31 ta’ Diċembru 2016.

Artikolu 8

Dћul fis-seћћ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, 25 ta’ Novembru 2009.

Gћall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BUZEK

Gћall-Kunsill

Il-President

Å. TORSTENSSON


(1)  ĠU C 256, 27.10.2007, p. 86.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-12 ta’ Marzu 2008 (ĠU C 66 E, 20.3.2009, p. 98) u Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-20 ta’ Novembru 2008 (ĠU C 38 E, 17.2.2009, p. 1) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ April 2009 (għada mhix ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Deċiżjoni tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2009 u Riżoluzzjoni Leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-24 ta’ Novembru 2009.

(3)  ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.

(4)  ĠU L 123, 24.4.1998, p. 1.

(5)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 1.

(6)  ĠU L 87, 31.3.2009, p. 164.

(7)  ĠU L 309, 24.11.2009, p. 71.

(8)  ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26.

(9)  ĠU L 264, 25.9.2006, p. 13.

(10)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(11)  ĠU L 181, 28.6.1989, p. 47.

(12)  ĠU L 321, 1.12.2008, p. 14.


ANNESS I

STATISTIKA DWAR IT-TQEGЋID FIS-SUQ TA’ PESTIĊIDI

Taqsima 1

Kopertura

L-istatistika għandha tkopri sustanzi elenkati fl-Anness III li huma nklużi fil-pestiċidi fis-suq ta’ kull Stat Membru. Gћandha tingћata attenzjoni speċjali sabiex jiġi evitat l-gћadd doppju f’każ li l-prodott jiġi rikondizzjonat jew f’każ li jkun hemm trasferiment tal-awtorizzazzjoni bejn id-detenturi ta’ awtorizzazzjoni.

Taqsima 2

Varjabbli

Gћandha tiġi kkompilata l-kwantità ta’ kull sustanza elenkata fl-Anness III li hija inkluża fil-pestiċidi mqiegħda fis-suq f’kull Stat Membru.

Taqsima 3

Miżuri ta’ rappurtar

Id-data gћandha tiġi espressa f’kilogrammi ta’ sustanzi.

Taqsima 4

Perijodu ta’ referenza

Il-perijodu ta’ referenza gћandu jkun ta’ sena kalendarja.

Taqsima 5

L-ewwel perijodu ta’ referenza, il-perjodiċità u t-trasmissjoni tar-riżultati

1.

L-ewwel perijodu ta’ referenza huwa t-tieni sena kalendarja wara 30 ta’ Diċembru 2009.

2.

Wara l-ewwel perijodu ta’ referenza l-Istati Membri għandhom ifornu d-data għal kull sena kalendarja. Dawn għandhom jippubblikaw dik id-data, b’mod partikolari fuq l-Internet konformement mar-rekwiżiti dwar il-protezzjoni tal-kunfidenzjalità statistika kif stipulati fir-Regolament (KE) Nru 223/2009, bil-għan li li l-pubbliku jinżamm informat.

3.

Id-data gћandha tiġi trasmessa lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien 12-il xahar mit-tmiem tas-sena ta’ referenza.

Taqsima 6

Rapport dwar il-kwalità

L-Istati Membri gћandhom ifornu lill-Kummissjoni (Eurostat) b’rapport dwar il-kwalità, imsemmi fl-Artikolu 4, li jindika:

il-metodoloġija użata gћall-ġbir tad-data;

l-aspetti rilevanti tal-kwalità skont il-metodoloġija użata gћall-ġbir tad-data;

deskrizzjoni tal-istimi, tal-aggregazzjonijiet u tal-metodi ta’ esklużjoni li jiġu użati.

Dan ir-rapport gћandu jintbagћat lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien 15-il xahar mit-tmiem tas-sena ta’ referenza.


ANNESS II

STATISTIKA DWAR L-UŻU AGRIKOLU TA’ PESTIĊIDI

Taqsima 1

Kopertura

1.

L-istatistika għandha tkopri sustanzi elenkati fl-Anness III li huma inklużi “pestiċidi fuq kull prodott tar-raba” magħżul f’kull Stat Membru.

2.

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi l-għażla ta’ wċuħ tar-raba’ li jridu jiġu koperti matul il-perijodu ta’ ħames snin definit fit-Taqsima 5. L-għażla għandha titfassal biex tkun rappreżentattiva tal-uċuħ tar-raba’ kkoltivati fl-Istat Membru u tas-sustanzi użati.

L-għażla tal-prodotti tar-raba’ għandha tieħu kont tal-iżjed prodotti tar-raba’ rilevanti għall-pjani nazzjonali ta’ azzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2009/128/KE.

Taqsima 2

Varjabbli

Għal kull prodott tar-raba’ magħżul, għandhom jiġu kkompilati l-varjabbli li ġejjin:

(a)

il-kwantità ta’ kull sustanza elenkata fl-Anness III li hija inkluża fil-pestiċidi użati fuq dan il-prodott tar-raba’, u

(b)

iż-żona ttrattata b’kull sustanza.

Taqsima 3

Miżuri ta’ rappurtar

1.

Il-kwantitatjiet ta’ sustanzi użati gћandhom jiġu espressi f’kilogrammi.

2.

Żoni ttrattati għandhom jiġu espressi f’ettari.

Taqsima 4

Perijodu ta’ referenza

1.

Il-perijodu ta’ referenza għandu, fil-prinċipju, ikun perijodu ta’ massimu ta’ 12-il xahar li jkopri it-trattamenti ta’ protezzjoni tal-pjanti assoċjatati direttament jew indirettament mal-wiċċ tar-raba’.

2.

Il-perijodu ta’ referenza għandu jkun irrappurtat bħala s-sena li fiha jkun beda l-ħsad.

Taqsima 5

L-ewwel perijodu ta’ referenza, il-perjodiċità u t-trasmissjoni tar-riżultati

1.

Gћal kull perijodu ta’ ћames snin, l-Istati Membri gћandhom jikkompilaw statistika dwar l-użu tal-pestiċidi gћal kull prodott tar-raba li jiġi magћżul f’perijodu ta’ referenza, kif definit fit-Taqsima 4.

2.

L-Istati Membri jistgћu jagћżlu l-perijodu ta’ referenza fi kwalunkwe żmien tal-perijodu ta’ ћames snin. L-gћażla gћal kull prodott tar-raba’ li jiġi magћżul tista’ ssir b’mod indipendenti.

3.

L-ewwel perijodu ta’ ћames snin gћandu jibda fl-ewwel sena kalendarja wara 30 ta’ Diċembru 2009.

4.

L-Istati Membri gћandhom ifornu d-data gћal kull perijodu ta’ ћames snin.

5.

Id-data gћandha tiġi trasmessa lill-Kummissjoni (Eurostat) fi żmien 12-il xahar mit-tmiem ta’ kull perijodu ta’ ћames snin u għandha tiġi ppubblikata, b’mod partikolari fl-Internet konformement mar-rekwiżiti dwar il-protezzjoni tal-kunfidenzjalità statistika kif stipulati fir-Regolament (KE) Nru 223/2009, bil-għan li l-pubbliku jinżamminformat.

Taqsima 6

Rapport dwar il-kwalità

Meta jitrasmettu r-riżultati tagħhom, l-Istati Membri għandhom ifornu lill-Kummissjoni (Eurostat) b’rapport dwar il-kwalità, imsemmi fl-Artikolu 4, li jindika:

it-tfassil tal-metodoloġija tat-teћid ta’ kampjuni;

il-metodoloġija użata gћall-ġbir tad-data;

stima dwar l-importanza relattiva tal-ћxejjex koperti fir-rigward tal-ammont ġenerali ta’ pestiċidi li jiġu użati;

l-aspetti rilevanti tal-kwalità skont il-metodoloġija użata gћall-ġbir tad-data;

paragun bejn id-data dwar il-pestiċidi li jiġu użati matul il-perijodu ta’ ћames snin u l-pestiċidi li jitpoġġew fis-suq matul il-ћames snin korrispondenti;

sommarju deskrittiv tal-użi kummerċjali mhux agrikoli tal-pestiċidi miksub fil-qafas tal-istudju pilota li għandu jitwettaq mill-Kummissjoni (Eurostat).


ANNESS III

KLASSIFIKAZZJONI ARMONIZZATA TA’ SUSTANZI

GRUPPI MAĠĠURI

Kodiċi

Klassi Kimika

ismijiet komuni tas-sustanzi

CAS RN (1)

CIPAC (2)

Kategoriji ta’ prodotti

 

 

Nomenklatura Komuni

 

 

Funguċidi u Batteriċidi

F0

 

 

 

 

Funguċidi inorganiċi

F1

 

 

 

 

 

F1.1

KOMPOSTI TAR-RAM

KOMPOSTI TAR-RAM KOLLHA

 

44

 

F1.1

 

TAĦLITA BORDEAUX

8011-63-0

44

 

F1.1

 

IDROSSIDU TAR-RAM

20427-59-2

44

 

F1.1

 

OSSIKLORIDU TAR-RAM

1332-40-7

44

 

F1.1

 

SULFAT TAR-RAM TRIBAŻIKU

1333-22-8

44

 

F1.1

 

OSSIDU TAR-RAM (I)

1319-39-1

44

 

F1.1

 

MELĦ IEĦOR TAR-RAM

 

44

 

F1.2

KUBRIT INORGANIKU

KUBRIT

7704-34-9

18

 

F1.3

FUNGUĊIDI INORGANIĊI OĦRA

FUNGUĊIDI INORGANIĊI OĦRA

 

 

Funguċidi bbażati fuq il-karbamati u fuq id-ditjokarbamati

F2

 

 

 

 

 

F2.1

FUNGUĊIDI TAL-KARBANILAT

DITOFENKARB

87130-20-9

513

 

F2.2

FUNGUĊIDI TAL-KARBAMAT

BENTAVALIKARB

413615-35-7

744

 

F2.2

 

IPROVALIKARB

140923-17-7

620

 

F2.2

 

PROPAMOKARB

24579-73-5

399

 

F2.3

FUNGUĊIDI TAD- DITJOKARBAMAT

MANKOŻEB

8018-01-7

34

 

F2.3

 

MANEB

12427-38-2

61

 

F2.3

 

METIRAM

9006-42-2

478

 

F2.3

 

PROPINEB

12071-83-9

177

 

F2.3

 

TIRAM

137-26-8

24

 

F2.3

 

ŻŻIRAM

137-30-4

31

Funguċidi bbażati fuq il-benżimidażoli

F3

 

 

 

 

 

F3.1

FUNGUĊIDI TAL-BENŻIMIDAŻOLI

KARBENDAŻIMU

10605-21-7

263

 

F3.1

 

FUBERIDAŻOLU

3878-19-1

525

 

F3.1

 

TIJABENDAŻOLU

148-79-8

323

 

F3.1

 

TIJOFANAT-METIL

23564-05-8

262

Funguċidi bbażati fuq l-imidażoli u fuq it-trijażoli

F4

 

 

 

 

 

F4.1

FUNGUĊIDI TAL-KONAŻOL

BITERTANOLU

55179-31-2

386

 

F4.1

 

BROMUKONAŻOLU

116255-48-2

680

 

F4.1

 

ĊIROKONAŻOLU

94361-06-5

600

 

F4.1

 

DIFENOKONAŻOLU

119446-68-3

687

 

F4.1

 

DINIKONAŻOLU

83657-24-3

690

 

F4.1

 

EPOSSIKONAŻOLU

106325-08-0

609

 

F4.1

 

ETRIDAŻOLU

2593-15-9

518

 

F4.1

 

FENBUKONAŻOLU

114369-43-6

694

 

F4.1

 

FLUKINKONAŻOLU

136426-54-5

474

 

F4.1

 

FLUSILAŻOLU

85509-19-9

435

 

F4.1

 

FLUTRAFOLU

76674-21-0

436

 

F4.1

 

HESSAKONAŻOLU

79983-71-4

465

 

F4.1

 

IMAŻALIL (ENILKONAŻOLU)

58594-72-2

335

 

F4.1

 

METKONAZOLU

125116-23-6

706

 

F4.1

 

MIKLOBUTANILU

88671-89-0

442

 

F4.1

 

PENKONAŻOLU

66246-88-6

446

 

F4.1

 

PROPIKONAŻOLU

60207-90-1

408

 

F4.1

 

PROTIKONAŻOLU

178928-70-6

745

 

F4.1

 

TEBUKONAŻOLU

107534-96-3

494

 

F4.1

 

TETRAKONAŻOLU

112281-77-3

726

 

F4.1

 

TRIDIMENOLU

55219-65-3

398

 

F4.1

 

TRIKĊILAŻOLU

41814-78-2

547

 

F4.1

 

TRIFLUMIŻOLU

99387-89-0

730

 

F4.1

 

TRITIKONAŻOLU

131983-72-7

652

 

F4.2

FUNGUĊIDI tal-IMIDAŻOL

ĊIŻOFAMIDU

120116-88-3

653

 

F4.2

 

FENAMIDONU

161326-34-7

650

 

F4.2

 

TRAŻOSSIDU

72459-58-6

729

Funguċidi bbażati fuq il-morfolini

F5

 

 

 

 

 

F5.1

FUNGUĊIDI TAL-MORFOLIN

DIMETOMORFU

110488-70-5

483

 

F5.1

 

DODEMORFRU

1593-77-7

300

 

F5.1

 

FENPROPIMORFRU

67564-91-4

427

Funguċidi oћra

F6

 

 

 

 

 

F6.1

FUNGUĊIDI TAN-NITROĠENU ALIFATIKU

ĊIMOSSANILU

57966-95-7

419

 

F6.1

 

DODINU

2439-10-3

101

 

F6.1

 

GWAŻATONU

108173-90-6

361

 

F6.2

FUNGUĊIDI tal-AMIDE

BENALASSILU

71626-11-4

416

 

F6.2

 

BOSKALIDU

188425-85-6

673

 

F6.2

 

FLUTOLANILU

66332-96-5

524

 

F6.2

 

MEPRONILU

55814-41-0

533

 

F6.2

 

METALASSILU

57837-19-1

365

 

F6.2

 

METALASSILU-M

70630-17-0

580

 

F6.2

 

PROKLORAŻU

67747-09-5

407

 

F6.2

 

SILTOFAMU

175217-20-6

635

 

F6.2

 

TOLIFLUANIDU

731-27-1

275

 

F6.2

 

ŻOSSAMIDU

156052-68-5

640

 

F6.3

FUNGUĊIDI tal-ANILIDE

KKRBOSSINU

5234-68-4

273

 

F6.3

 

FENESSAMIDU

126833-17-8

603

 

F6.4

FUNGUĊIDI-BATTERIĊIDI ANTIBIJOTIĊI

KASUGAMISSINU

6980-18-3

703

 

F6.4

 

POLIJOSSINI

11113-80-7

710

 

F6.4

 

STREPTOMIĊIN

57-92-1

312

 

F6.5

FUNGUĊIDI AROMATIĊI

KLOROTALONIL

1897-45-6

288

 

F6.5

 

DIKLORAN

99-30-9

150

 

F6.6

FUNGUĊIDI TAD-DIKARBOSSIDU

IPRODJONU

36734-19-7

278

 

F6.6

 

PROSSIMIDONU

32809-16-8

383

 

F6.7

FUNGUĊIDI TAD-DINITRONILIN

FLUAŻINAM

79622-59-6

521

 

F6.8

FUNGUĊIDI TAD- DINITROFENOL

DINOKAP

39300-45-3

98

 

F6.9

FUNGUĊIDI tal-ORGANOFOSFRU

FOSETIL

15845-66-6

384

 

F6.9

 

TOLKLOFOS-METIL

57018-04-9

479

 

F6.10

FUNGUĊIDI tal-OSSAŻOL

IMESSAŻOL

10004-44-1

528

 

F6.10

 

FAMOSSADONU

131807-57-3

594

 

F6.10

 

VINKLOŻOLINU

50471-44-8

280

 

F6.11

FUNGUĊIDI TAL-FENILPIROLU

FLUDIOSSONILU

131341-86-1

522

 

F6.12

FUNGUĊIDI TAL-FITALIMIDE

KAPTAN

133-06-2

40

 

F6.12

 

FOLPET

133-07-3

75

 

F6.13

FUNGUĊIDI TAL-PIRIMIDIN

BUPIRMAT

41483-43-6

261

 

F6.13

 

ĊIPRODINIL

121552-61-2

511

 

F6.13

 

FENARIMOL

60168-88-9

380

 

F6.13

 

MEPANIFIRIM

110235-47-7

611

 

F6.13

 

FIRIMETANIL

53112-28-0

714

 

F6.14

FUNGUĊIDI TAL-KINOLINA

KINOSSIFEN

124495-18-7

566

 

F6.14

 

8-SULFAT IDROSSKINOLONU

134-31-6

677

 

F6.15

FUNGUĊIDI TAL-KINON

DITJANON

3347-22-6

153

 

F6.16

FUNGUĊIDI tal-ISTROBILURIN

AŻOSSITROBIN

131860-33-8

571

 

F6.16

 

DIMOSSITROBIN

149961-52-4

739

 

F6.16

 

FLUSASTROBIN

361377-29-9

746

 

F6.16

 

KRESOSSIM-METIL

143390-89-0

568

 

F6.16

 

PIKOSSITROBIN

117428-22-5

628

 

F6.16

 

PIRAKLOSTROBIN

175013-18-0

657

 

F6.16

 

TRIFLOSSISTROBIN

141517-21-7

617

 

F6.17

FUNGUĊIDI tal-UREA

PENĊIKORON

66063-05-6

402

 

F6.18

FUNGUĊIDI MHUX KLASSIFIKATI

AĊIBENŻOLAR

126448-41-7

597

 

F6.18

 

AĊIDU BENŻOJKU

65-85-0

622

 

F6.18

 

DIKLOROFEN

97-23-4

325

 

F6.18

 

FENPROPIDIN

67306-00-7

520

 

F6.18

 

METRAFENONU

220899-03-6

752

 

F6.18

 

2-FENIFENOL

90-43-7

246

 

F6.18

 

SPIROSSAMIN

118134-30-8

572

 

F6.19

FUNGUĊIDI OĦRA

FUNGUĊIDI OĦRA

 

 

Erbiċidi, il-Prodotti li Jeqirdu z-Zkuk u l-Prodotti li Joqtlu l-Ħażiż

H0

 

 

 

 

Erbiċidi bbażati fuq il-fenossidu-fitormoniku

H1

 

 

 

 

 

H1.1

ERBIĊIDI TAL-FENOSSIDU

2,4-D

94-75-7

1

 

H1.1

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

H1.1

 

DIKLORPROP-P

15165-67-0

476

 

H1.1

 

MCPA

94-74-6

2

 

H1.1

 

MCPB

94-81-5

50

 

H1.1

 

MEKOPROP

7085-19-0

51

 

H1.1

 

MEKOPROP-P

16484-77-8

475

Erbiċidi bbażati fuq it-trijażini u fuq it-trijażinoni

H2

 

 

 

 

 

H2.1

ERBIĊIDI TAL-METILTOTRAŻINU

METOPROTRINU

841-06-5

94

 

H2.2

ERBIĊIDI TAT-TRAŻIN

SIMETRIN

1014-70-6

179

 

H2.2

 

TERBUTALAŻINU

5915-41-3

234

 

H2.3

ERBIĊIDI TAT-TRIŻINONU

METAMITRON

41394-05-2

381

 

H2.3

 

METRIBUŻIN

21087-64-9

283

Erbiċidi bbażati fuq l-amidi u fuq l-anilidi

H3

 

 

 

 

 

H3.1

ERBIĊIDI tal-AMIDE

BEFLUBUTAMID

113614-08-7

662

 

H3.1

 

DIMETENAMID

87674-68-8

638

 

H3.1

 

FLUPOSSAM

119126-15-7

8158

 

H3.1

 

ISOSSABEN

82558-50-7

701

 

H3.1

 

NAPROPAMIDU

15299-99-7

271

 

H3.1

 

PETOSSAMIDU

106700-29-2

665

 

H3.1

 

PROPIŻAMIDU

23950-58-5

315

 

H3.2

ERBIĊIDI tal-ANILIDE

DIFLUFENIKAN

83164-33-4

462

 

H3.2

 

FLORASULAM

145701-23-1

616

 

H3.2

 

FLUFENAKET

142459-58-3

588

 

H3.2

 

METOSULAM

139528-85-1

707

 

H3.2

 

METAŻAKLOR

67129-08-2

411

 

H3.2

 

PROPANIL

709-98-8

205

 

H3.3

ERBIĊIDI TAL- KLOROĊETANILIDE

AĊETOKLOR

34256-82-1

496

 

H3.3

 

ALAKLOR

15972-60-8

204

 

H3.3

 

DIMETAKLOR

50563-36-5

688

 

H3.3

 

PRETILAKLOR

51218-49-6

711

 

H3.3

 

PROPAKLOR

1918-16-7

176

 

H3.3

 

S-METOLAKLOR

87392-12-9

607

Erbiċidi bbażati fuq il-karbamati u fuq il-bis-karbamati

H4

 

 

 

 

 

H4.1

ERBIĊIDI TAL-BIS-KARBAMAT

KLORFOFAM

101-21-3

43

 

H4.1

 

DESMEDIFAM

13684-56-5

477

 

H4.1

 

FENMEDIFAM

13684-63-4

77

 

H4.2

ERBIĊIDI TAL-KARBAMAT

ASULAM

3337-71-1

240

 

H4.2

 

KARBETAMID

16118-49-3

95

Erbiċidi bbażati fuq id-derivattivi dinitroanilini

H5

 

 

 

 

 

H5.1

ERBIĊIDI TAD-DINITRONILINU

BENFLURALINU

1861-40-1

285

 

H5.1

 

BUTRALINU

33629-47-9

504

 

H5.1

 

ETALFLURALINU

55283-68-6

516

 

H5.1

 

ORIŻALINU

19044-88-3

537

 

H5.1

 

PENDIMETALINU

40487-42-1

357

 

H5.1

 

TRIFLURALINU

2582-09-8

183

Erbiċidi bbażati fuq id-derivattivi tal-urea, tal-uraċil jew tas-sulfonilurea

H6

 

 

 

 

 

H6.1

ERBIĊIDI TAS-SULFONILUREA

AMIDOSULFURON

120923-37-7

515

 

H6.1

 

AŻIMSULFURON

120162-55-2

584

 

H6.1

 

BENSULFURON

99283-01-9

502

 

H6.1

 

KLORSULFURON

64902-72-3

391

 

H6.1

 

ĊINOSULFURON

94593-91-6

507

 

H6.1

 

ETOSSISULFURON

126801-58-9

591

 

H6.1

 

FLAŻASULFURON

104040-78-0

595

 

H6.1

 

FLUFRISULFURON

150315-10-9

577

 

H6.1

 

FORAMSULFURON

173159-57-4

659

 

H6.1

 

IMAŻOSULFURON

122548-33-8

590

 

H6.1

 

IODOSULFURON

185119-76-0

634

 

H6.1

 

MESOSULFURON

400852-66-6

663

 

H6.1

 

METSULFURON

74223-64-6

441

 

H6.1

 

NIKOSULFURON

111991-09-4

709

 

H6.1

 

OSSASULFURON

144651-06-9

626

 

H6.1

 

PRIMISULFURON

113036-87-6

712

 

H6.1

 

PROSULFURON

94125-34-5

579

 

H6.1

 

RIMSULFURON

122931-48-0

716

 

H6.1

 

SULFOSULFURON

141776-32-1

601

 

H6.1

 

TIFENSULFURON

79277-67-1

452

 

H6.1

 

TRIJASULFURON

82097-50-5

480

 

H6.1

 

TRIBENURON

106040-48-6

546

 

H6.1

 

TRIFLUSULFURON

135990-29-3

731

 

H6.1

 

TRITOSULFURON

142469-14-5

735

 

H6.2

ERBIĊIDI tal-URAĊIL

LENAĊIL

2164-08-1

163

 

H6.3

ERBIĊIDI tal-UREA

KLORTOLURON

15545-48-9

217

 

H6.3

 

DIJURON

330-54-1

100

 

H6.3

 

FLUWOMETURON

2164-17-2

159

 

H6.3

 

ISOPROTURON

34123-59-6

336

 

H6.3

 

LINURON

330-55-2

76

 

H6.3

 

METABENŻTIJAŻURON

18691-97-9

201

 

H6.3

 

METOBROMURON

3060-89-7

168

 

H6.3

 

METOSSURON

19937-59-8

219

Erbiċidi oћra

H7

 

 

 

 

 

H7.1

ERBIĊIDI tal-ARILOS-SIFENOSSIPROPONIKU

KLODINAFOP

114420-56-3

683

 

H7.1

 

ĊIJALOFOP

122008-85-9

596

 

H7.1

 

DIKLOFOP

40843-25-2

358

 

H7.1

 

FENOSSAPROP-P

113158-40-0

484

 

H7.1

 

FLUWAŻIFOP-P-BUTIL

79241-46-6

395

 

H7.1

 

ĦALOSSIFOP

69806-34-4

438

 

H7.1

 

ĦALOSSIFOP-R

72619-32-0

526

 

H7.1

 

PROPAKIŻAFOP

111479-05-1

713

 

H7.1

 

KWIŻALOFOP

76578-12-6

429

 

H7.1

 

KWIŻALOFOP-P

94051-08-8

641

 

H7.2

ERBIĊIDI TAL-BENŻOFURANJU

ETOFUMESATE

26225-79-6

233

 

H7.3

ERBIĊIDI tal-AĊIDU BENŻOJKU

KLORTAL

2136-79-0

328

 

H7.3

 

DIKAMBA

1918-00-9

85

 

H7.4

ERBIĊIDI TAL-BIPIRIDILIUM

DIKAT

85-00-7

55

 

H7.4

 

PARAKAT

4685-14-7

56

 

H7.5

ERBIĊIDI TAĊ-ĊIKOESSANEDONU

KLETODIM

99129-21-2

508

 

H7.5

 

ĊIKOSSIDIM

101205-02-1

510

 

H7.5

 

TEPRALOSSIDIM

149979-41-9

608

 

H7.5

 

TRALKOSSIDIM

87820-88-0

544

 

H7.6

ERBIĊIDI TAD-DIJAŻINU

FIRIDAT

55512-33-9

447

 

H7.7

ERBIĊIDI TAD- DIKARBOSSIMIDU

ĊINIDON-ETIL

142891-20-1

598

 

H7.7

 

FLUMOSSAŻIN

103361-09-7

578

 

H7.8

ERBIĊIDI TAD-DIFENIL ETER

AKLONIFEN

74070-46-5

498

 

H7.8

 

BIFENOSS

42576-02-3

413

 

H7.8

 

NITROFEN

1836-75-5

170

 

H7.8

 

OSSIFLUWORFEN

42874-03-3

538

 

H7.9

ERBIĊIDI tal-IMIDAŻOLINONU

IMAŻAMETABENŻ

100728-84-5

529

 

H7.9

 

IMAŻAMOSS

114311-32-9

619

 

H7.9

 

IMAŻETAPIR

81335-77-5

700

 

H7.10

ERBIĊIDI INORGANIĊI

AMMONJU SULFAMAT

7773-06-0

679

 

H7.10

 

KLORATI

7775-09-9

7

 

H7.11

ERBIĊIDI tal-ISOSSAŻOLU

ISOSSAFLUTOL

141112-29-0

575

 

H7.12

ERBIĊIDI TAL-MORFAKTIN

FLURENOL

467-69-6

304

 

H7.13

ERBIĊIDI TAN-NITRIL

BROMOSSINIL

1689-84-5

87

 

H7.13

 

DIKLOBENIL

1194-65-6

73

 

H7.13

 

IJOSSINIL

1689-83-4

86

 

H7.14

ERBIĊIDI tal-ORGANOFOSFRU

GLUFOSINAT

51276-47-2

437

 

H7.14

 

GLIFOSAT

1071-83-6

284

 

H7.15

ERBIĊIDI TAL-FENILPIRAŻOLU

FIRAFLUFEN

129630-19-9

605

 

H7.16

ERBIĊIDI TAL-FIRIDAŻINONU

KKLORIDAŻON

1698-60-8

111

 

H7.16

 

FLURTAMON

96525-23-4

569

 

H7.17

ERBIĊIDI TAL-FIRIDINEKARBOSSAMIDU

PIKOLINAFEN

137641-05-5

639

 

H7.18

ERBIĊIDI tal-AĊIDU FIRIDINEKARBOSSILIKU

KLOFRALID

1702-17-6

455

 

H7.18

 

PIKLORAM

1918-02-1

174

 

H7.19

ERBIĊIDI tal-AĊIDU FIRIDLOSSAĊETIKU

FLUROSSIFIR

69377-81-7

431

 

H7.19

 

TRICLOPYR

55335-06-3

376

 

H7.20

ERBIĊIDI TAL-KWINOLIN

KINKLORAK

84087-01-4

493

 

H7.20

 

KINMERAK

90717-03-6

563

 

H7.21

ERBIĊIDI TAT- TIADIJAŻINU

BENTAŻONU

25057-89-0

366

 

H7.22

ERBIĊIDI TAT- TIOKARBAMAT

EPTC

759-94-4

155

 

H7.22

 

MOLINAT

2212-67-1

235

 

H7.22

 

PROSULFOKARB

52888-80-9

539

 

H7.22

 

TIOBENKARB

28249-77-6

388

 

H7.22

 

TRE-ALLAT

2303-17-5

97

 

H7.23

ERBIĊIDI TAT-TRIJAŻOLU

AMITROL

61-82-5

90

 

H7.24

ERBIĊIDI TAT-TRIJAŻOLINONU

KARFENTRAŻONU

128639-02-1

587

 

H7.25

ERBIĊIDI TAT-TRIJAŻOLONU

PROPOSSIKARBAŻONU

145026-81-9

655

 

H7.26

ERBIĊIDI TAT-TRIKETON

MESOTRIJONU

104206-82-8

625

 

H7.26

 

SULKOTRIJONU

99105-77-8

723

 

H7.27

ERBIĊIDI MHUX KLASSIFIKATI

KLOMAŻONU

81777-89-1

509

 

H7.27

 

FLUROKLORIDONU

61213-25-0

430

 

H7.27

 

KINOKLAMIN

2797-51-5

648

 

H7.27

 

METAŻOLU

20354-26-1

369

 

H7.27

 

OSSADIJARĠIL

39807-15-3

604

 

H7.27

 

OSSADIJAŻONU

19666-30-9

213

 

H7.27

ERBIĊIDI OĦRAJN, PRODOTTI LI JEQIRDU Z-ZKUK PRODOTTI LI JOQTLU L-ĦAŻIŻ

ERBIĊIDI OĦRAJN, PRODOTTI LI JEQIRDU Z-ZKUK PRODOTTI LI JOQTLU L-ĦAŻIŻ

 

 

Insettiċidi u l-Akariċidi

I0

 

 

 

 

Insettiċidi bbażati fuq il-piretrojdi

I1

 

 

 

 

 

I1.1

INSETTIĊIDI PIRETROJDI

AKRINATRIN

101007-06-1

678

 

I1.1

 

ALFA-ĊIPERMETRIN

67375-30-8

454

 

I1.1

 

BETA-ĊIFLUTRIN

68359-37-5

482

 

I1.1

 

BETA-ĊIPERMETRIN

65731-84-2

632

 

I1.1

 

BIFENTRIN

82657-04-3

415

 

I1.1

 

ĊIFLUTRIN

68359-37-5

385

 

I1.1

 

ĊIPERMETRIN

52315-07-8

332

 

I1.1

 

DELTAMETRIN

52918-63-5

333

 

I1.1

 

ESFENVALERAT

66230-04-4

481

 

I1.1

 

ETOFENPROSS

80844-07-1

471

 

I1.1

 

GAMMA-ĊIĦALOTRIN

76703-62-3

768

 

I1.1

 

LAMBDA-ĊIĦALOTRIN

91465-08-6

463

 

I1.1

 

TAU-FLUVALINAT

102851-06-9

432

 

I1.1

 

TEFLUTRIN

79538-32-2

451

 

I1.1

 

ŻŻETA-CIPERMETRIN

52315-07-8

733

Insettiċidi bbażati fuq l-idrokarboni klorinati

I2

 

 

 

 

 

I2.1

INSETTIĊIDI tal-ORGANOKLORU

DIKOFOL

115-32-2

123

 

I2.1

 

TETRASUL

2227-13-6

114

Insettiċidi bbażati fuq il-karbamati u fuq l-ossimu-karbamat

I3

 

 

 

 

 

I3.1

INSETTIĊIDI tal-OSSIMU-KARBAMAT

METOMIL

16752-77-5

264

 

I3.1

 

OSSAMIL

23135-22-0

342

 

I3.2

INSETTIĊIDI TAL-KARBAMAT

BENFURAKARB

82560-54-1

501

 

I3.2

 

KARBARIL

63-25-2

26

 

I3.2

 

KARBOFURAN

1563-66-2

276

 

I3.2

 

KARBOSULFAN

55285-14-8

417

 

I3.2

 

FENOSSIKARB

79127-80-3

425

 

I3.2

 

FORMETANAT

22259-30-9

697

 

I3.2

 

METOKARB

2032-65-7

165

 

I3.2

 

PIRIMIKARB

23103-98-2

231

Insettiċidi bbażati fuq l-organofosfati

I4

 

 

 

 

 

I4.1

INSETTIĊIDI tal-ORGANOFOSFRU

AŻINFOS-METIL

86-50-0

37

 

I4.1

 

KADUSAFOS

95465-99-9

682

 

I4.1

 

KLORFRIFOS

2921-88-2

221

 

I4.1

 

KLORFRIFOS-METIL

5589-13-0

486

 

I4.1

 

KOMAFOS

56-72-4

121

 

I4.1

 

DIJAŻINU

333-41-5

15

 

I4.1

 

DIKLORVOS

62-73-7

11

 

I4.1

 

DIMETOAT

60-51-5

59

 

I4.1

 

ETOPROFOS

13194-48-4

218

 

I4.1

 

FENAMIFOS

22224-92-6

692

 

I4.1

 

FENITROTON

122-14-5

35

 

I4.1

 

FOSTIJAŻAT

98886-44-3

585

 

I4.1

 

ISOFENFOS

25311-71-1

412

 

I4.1

 

MALATJON

121-75-5

12

 

I4.1

 

METAMIDOFOS

10265-92-6

355

 

I4.1

 

NALED

300-76-5

195

 

I4.1

 

OSSIDEMETON-METIL

301-12-2

171

 

I4.1

 

FOSALON

2310-17-0

109

 

I4.1

 

FOSMET

732-11-6

318

 

I4.1

 

FOSSIM

14816-18-3

364

 

I4.1

 

PIRIMIFOS-METIL

29232-93-7

239

 

I4.1

 

TRIKLORFON

52-68-6

68

Insettiċidi bbażati fuq prodott bijoloġiku u botaniku

I5

 

 

 

 

 

I5.1

INSETTIĊIDI BIJOLOĠIĊI

AŻADIRAKTIN

11141-17-6

627

 

I5.1

 

NIKOTINA

54-11-5

8

 

I5.1

 

PIRETRINS

8003-34-7

32

 

I5.1

 

ROTENONU

83-79-4

671

Insettiċidi oћrajn

I6

 

 

 

 

 

I6.1

INSETTIĊIDI PRODOTTI BIL-FERMENTAZZJONI

ABAMEKTIN

71751-41-2

495

 

I6.1

 

MILBEMEKTIN

51596-10-2

51 596-11-3

660

 

I6.1

 

SPINOSAD

168316-95-8

636

 

I6.3

INSETTIĊIDI TAL-BENŻOJLUREA

DIFLUBENŻURON

35367-38-5

339

 

I6.3

 

FLUFENOSSURON

101463-69-8

470

 

I6.3

 

ĦESSAFLUMURON

86479-06-3

698

 

I6.3

 

LUFENURON

103055-07-8

704

 

I6.3

 

NOVALURON

116714-46-6

672

 

I6.3

 

TEFLUBENŻURON

83121-18-0

450

 

I6.3

 

TRIFLUMURON

64628-44-0

548

 

I6.4

INSETTIĊIDI TAL-KARBAŻAT

BIFENAŻAT

149877-41-8

736

 

I6.5

INSETTIĊIDI TAD-DIJAŻILADRAŻINU

METOSSIFENOŻIDU

161050-58-4

656

 

I6.5

 

TEBUFENOŻIDU

112410-23-8

724

 

I6.6

REGOLATURI TAT-TKABBIR tal-INSETTI

BUPROFEŻINU

69327-76-0

681

 

I6.6

 

ĊIROMAŻINU

66215-27-8

420

 

I6.6

 

ĦESSITIAŻOSS

78587-05-0

439

 

I6.7

FEROMON tal-INSETTI

(E,Z)-9-DODEKENIL AĊETAT

35148-19-7

422

 

I6.8

INSETTIĊIDI TAN-NITROGANIDIN

KLOTIJANIDIN

210880-92-5

738

 

I6.8

 

TIAMETOSSAMU

153719-23-4

637

 

I6.9

INSETTIĊIDI tal-ORGANOTIN

AŻOKLOTINU

41083-11-8

404

 

I6.9

 

ĊKKESSATINU

13121-70-5

289

 

I6.9

 

OSSIDU FENBUTATINU

13356-08-6

359

 

I6.10

INSETTIĊIDI tal-OSSADIJAŻINU

INDOSSAKARB

173584-44-6

612

 

I6.11

INSETTIĊIDI TAL-FENIL-ETER

FIRIPROSSIFEN

95737-68-1

715

 

I6.12

INSETTIĊIDI TAL-PIRAŻOLU (FENIL-)

FENFIROSSIMAT

134098-61-6

695

 

I6.12

 

FIPRONIL

120068-37-3

581

 

I6.12

 

TEBUFENPIRAD

119168-77-3

725

 

I6.13

INSETTIĊIDI TAL-FIRIDIN

FIMETROŻINU

123312-89-0

593

 

I6.14

INSETTIĊIDI TAL-FIRIDILMETALAMINU

AĊETAMIPRIDU

135410-20-7

649

 

I6.14

 

IMIDAKLOPRIDU

138261-41-3

582

 

I6.14

 

TIAKLOPRIDU

111988-49-9

631

 

I6.15

INSETTIĊIDI TAS-SULFAT ESTER

PROPARGITU

2312-35-8

216

 

I6.16

INSETTIĊIDI TAT-TETRAŻINU

KKLOFENTEŻINU

74115-24-5

418

 

I6.17

INSETTIĊIDI tal-AĊIDU TETRONIKU

SPIRODIKLOFENU

148477-71-8

737

 

I6.18

INSETTIĊIDI TAL-(KARBAMOL-) TRIJAŻOL

TRIJAŻAMAT

112143-82-5

728

 

I6.19

INSETTIĊIDI tal-UREA

DIJAFENTURON

80060-09-9

8097

 

I6.20

INSETTIĊIDI MHUX KLASSIFIKATI

ETOSSAŻOLU

153233-91-1

623

 

I6.20

 

FENAŻAKWIN

120928-09-8

693

 

I6.20

 

FIRIDABEN

96489-71-3

583

 

I6.21

INSETTIĊIDI-AKARIĊIDI OĦRAJN

INSETTIĊIDI-AKARIĊIDI OĦRAJN

 

 

Molluskiċidi, total:

M0

 

 

 

 

Molluskiċidi

M1

 

 

 

 

 

M1.1

MOLLUSKIĊIDI TAL-KARBAMAT

TIJODIKARB

59669-26-0

543

 

M1.2

MOLLUSKIĊIDI OĦRAJN

FOSFAT FERRIKU

10045-86-0

629

 

M1.2

 

METALDIJATRIKU

108-62-3

62

 

M1.2

 

MOLLUSKIĊIDI OĦRAJN

 

 

Regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti, total:

PGR0

 

 

 

 

Regolaturi tat-tkabbir fiżjoloġiku tal-pjanti

PGR1

 

 

 

 

 

PGR1.1

REGOLATURI TAT-TKABBIR FIŻJOLOĠIKU TAL-PJANTI

KLORMEKWAT

999-81-5

143

 

PGR1.1

 

ĊIKLANILIDU

113136-77-9

586

 

PGR1.1

 

DAMINOŻIDU

1596-84-5

330

 

PGR1.1

 

DIMETIPINU

55290-64-7

689

 

PGR1.1

 

DIFENILAMINU

122-39-4

460

 

PGR1.1

 

ETEFON

16672-87-0

373

 

PGR1.1

 

ETOSSIKWIN

91-53-2

517

 

PGR1.1

 

FLORKLORFENURON

68157-60-8

633

 

PGR1.1

 

FLURPRIMIDOL

56425-91-3

696

 

PGR1.1

 

IMAŻAKWIN

81335-37-7

699

 

PGR1.1

 

MALEJK IDRAŻIDU

51542-52-0

310

 

PGR1.1

 

MEPIKAT

24307-26-4

440

 

PGR1.1

 

1-METILĊIKOPROPENU

3100-04-7

767

 

PGR1.1

 

PAKLOBUTRAŻOL

76738-62-0

445

 

PGR1.1

 

PROĦESSADONU-KALĊJU

127277-53-6

567

 

PGR1.1

 

SODJU 5-NITROGAIAKOLAT

67233-85-6

718

 

PGR1.1

 

SODJU O-NITROFENOLAT

824-39-5

720

 

PGR1.1

 

TRINESSAPAK-ETIL

95266-40-3

8349

Prodotti ta’ kontra n-nebbieta

PGR2

 

 

 

 

 

PGR2.2

PRODOTTI TA’ KONTRA N-NEBBIETA

KARVONJU

99-49-0

602

 

PGR2.2

 

KLORFOFAM

101-21-3

43

Regolaturi oћrajn tat-tkabbir tal-pjanti

PGR3

 

 

 

 

 

PGR3.1

REGOLATURI OĦRA TAT-TKABBIR TAL-PJANTI

RTP OĦRAJN

 

 

Prodotti oћrajn gћall-protezzjoni tal-pjanti, total:

ZR0

 

 

 

 

Żjut minerali

ZR1

 

 

 

 

 

ZR1.1

ŻEJT MINERALI

ŻJUT MHUX RAFFINATI

64742-55-8

29

Żjut veġetali

ZR2

 

 

 

 

 

ZR2.1

ŻEJT VEĠETALI

ŻJUT TAL-QATRAN

 

30

SSterilanti tal-ћamrija (ink. in-Nematiċidi)

ZR3

 

 

 

 

 

ZR3.1

METIL BROMIDU

METIL BROMIDU

74-83-9

128

 

ZR3.2

STERILANTI OĦRAJN TAL-ĦAMRIJA

KLOROPIKRIN

76-06-2

298

 

ZR3.2

 

DAŻOMET

533-74-4

146

 

ZR3.2

 

1,3-DIKLOROPROPENU

542-75-6

675

 

ZR3.2

 

METAM-SODJU

137-42-8

20

 

ZR3.2

 

STERILANTI OĦRAJN TAL-ĦAMRIJA

 

 

Rodentiċidi

ZR4

 

 

 

 

 

ZR4.1

RODENTIĊIDI

BRODIFAKUM

56073-10-0

370

 

ZR4.1

 

BROMADOLONU

28772-56-7

371

 

ZR4.1

 

KLORALOSU

15879-93-3

249

 

ZR4.1

 

KLOROFAĊINONU

3691-35-8

208

 

ZR4.1

 

KOMATETRALIL

5836-29-3

189

 

ZR4.1

 

DIFENAKOMU

56073-07-5

514

 

ZR4.1

 

DIFETJALONU

104653-34-1

549

 

ZR4.1

 

FLOKUMAFENU

90035-08-8

453

 

ZR4.1

 

WARFARIN

81-81-2

70

 

ZR4.1

 

RODENTIĊIDI OĦRAJN

 

 

Il-prodotti l-oћrajn kollha gћall-protezzjoni tal-pjanti

ZR5

 

 

 

 

 

ZR5.1

DIŻINFETTANTI

DIŻINFETTANTI OĦRAJN

 

 

 

ZR5.2

PRODOTTI OĦRAJN GĦALL-PROTEZZJONI TAL-PJANTI

PPP OĦRAJN

 

 


(1)  In-Numru tas-Servizz tal-Astratti Kimiċi.

(2)  Collaborative International Pesticides Analytical Council.