27.10.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 280/5


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1010/2009

tat-22 ta’ Ottubru 2009

li jistipula regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta’ Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat (1), u b’mod partikolari l-Artikoli 6(3), 8(3), 9(1), 12(4), 12(5), 13(1), 16(1), 16(3), 17(3), 20(4), 49(1), 52 tiegħu,

Wara konsultazzjoni mal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1005/2008 jipprovdi għall-adozzjoni ta’ regoli dettaljati u miżuri għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tiegħu.

(2)

F’konformità mal-Artikoli 6(3) u 16(1) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, il-perjodu ta’ tlett ijiem tax-xogħol allokat għan-notifika bil-quddiem tal-ħatt l-art jew l-operazzjonijiet ta’ trażbord fil-port, u għat-tressiq ta’ ċertifikati tal-qbid qabel il-ħin stmat tal-wasla ta’ prodotti tas-sajd fil-post tad-dħul fit-territorju tal-Komunità jista’ jiġi emendat fid-dawl ta’ ċerti fatturi. Dawn il-fatturi jinkludu: it-tip tal-prodott tas-sajd; id-distanza bejn iż-żona tas-sajd, il-postijiet tal-ħatt u l-portijiet li fihom il-bastimenti kkonċernati jkunu rreġistrati jew elenkati; id-distanza sal-post tad-dħul fit-territorju tal-Komunità; il-mezzi tat-trasport użati. Prodotti friski tas-sajd u konsenji mwassla bl-ajru, bit-triq jew bil-ferroviji jeħtieġu perjodu iqsar minn tlett ijiem tax-xogħol.

(3)

Għandha tiġi żgurata l-konsistenza fid-dokumenti trażmessi fir-rigward tan-notifika bil-quddiem tal-ħatt l-art u l-operazzjonijiet tat-trażbord, tad-dikjarazzjonijiet tal-ħatt l-art u tat-trażbord u r-rapporti dwar l-ilmiħ. Għal dik ir-raġuni, il-formati għalihom għandhom jiġu stabbiliti f’konformità mal-Artikoli 6(1), 8(3) u 49(1) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008.

(4)

L-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 17(3) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 jipprovdu li l-Istati Membri għandhom iwettqu spezzjonijiet fil-port ta’ mhux anqas minn 5 % tal-operazzjonijiet tal-ħatt l-art u tat-trażbord minn bastimenti ta’ pajjiżi terzi kif ukoll il-verifiki meħtieġa sabiex jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament jiġu applikati b’mod korrett, f’konformità mal-punti ta’ riferiment determinati abbażi tal-ġestjoni tar-riskju u abbażi tal-kriterji nazzjonali jew Komunitarji tal-ġestjoni tar-riskju. Huwa xieraq li jiġu stabbiliti kriterji komuni għall-ġestjoni tar-riskju għall-attivitajiet tal-kontroll, l-ispezzjoni u l-verifika sabiex jitħallew isiru f’waqthom l-analiżijiet tar-riskju u l-valutazzjonijiet globali tal-informazzjoni rilevanti ta’ kontroll. Il-kriterji komuni huma maħsuba biex jiżguraw approċċ armonizzat għall-ispezzjoni u l-verifika fl-Istati Membri kollha u sabiex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet ekwi għall-operaturi kollha.

(5)

L-Artikolu 52 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 jipprovdi li l-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura tal-Kumitat. Minħabba l-fatt li l-Komunità għandha tqis ir-restrizzjonijiet possibbli tal-kapaċità għall-implimentazzjoni xierqa tal-iskema taċ-ċertifikazzjoni, jeħtieġ li l-iskema tiġi adattata għal ċerti prodotti tas-sajd maqbuda minn bastimenti żgħar tas-sajd, u tiddaħħal il-possibbiltà ta’ ċertifikat simplifikat tal-qbid. Fin-nuqqas ta’ definizzjoni ġenerali tal-kunċett ta’ sajd fuq skala żgħira, għandhom jiġu stabbiliti ċerti kriterji speċifiċi biex l-esportatur ikun jista’ jitlob il-validazzjoni taċ-ċertifikat simplifikat tal-qbid. Dawn il-kriterji għandhom iqisu l-ewwel nett il-kapaċità limitata tal-bastimenti tas-sajd ikkonċernati, li fir-rigward tagħhom l-obbligu li tiġi applikata l-iskema standard taċ-ċertifikazzjoni tal-qbid ikun jikkostitwixxi piż sproporzjonat.

(6)

L-Artikolu 13(1) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 jipprovdi għar-rikonoxximent ta’ skemi tad-dokumentazzjoni tal-qbid maqbula u fis-seħħ fil-kuntest tal-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd (minn issa ‘l quddiem l-RFMO) sakemm dawn jikkonformaw mar-rekwiżiti tar-Regolament. Xi wħud minn dawn l-iskemi jistgħu jiġu rikonoxxuti bħala konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, filwaqt li oħrajn huma soġġetti għal kundizzjonijiet addizzjonali.

(7)

Operaturi ekonomiċi li jissodisfaw il-kundizzjonijiet għall-ksib tal-istatus ta’ Operatur Ekonomiku Awtorizzat għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw minn proċedura simplifikata meta jimpurtaw prodotti tas-sajd fit-territorju tal-Komunità. Jeħtieġ li jiġu stabbiliti kundizzjonijiet u kriterji komuni fl-Istati Membri kollha għall-għoti, tibdil jew irtirar taċ-ċertifikati tal-Operaturi Ekonomiċi Awtorizzati, jew għas-sospensjoni jew ir-revoka tal-istatus ta’ operatur ekonomiku awtorizzat, kif ukoll regoli dwar l-applikazzjoni għal u l-ħruġ ta’ ċertifikati ta’ operaturi ekonomiċi awtorizzati.

(8)

L-Artikolu 12(4) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 jipprovdi għal kooperazzjoni amministrattiva bejn il-Kummissjoni u pajjiżi terzi f’oqsma marbuta mal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-qbid. Fil-kuntest tal-Artikolu 20(4) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, iċ-ċertifikat tal-qbid jista’ jiġi stabbilit, ivvalidat jew ippreżentat b’mezzi elettroniċi jew jiġi sostitwit b’sistemi ta’ traċċabbiltà elettronika li jiżguraw l-istess livell ta’ kontroll mill-awtoritajiet, bi qbil mal-Istati tal-bandiera. Dawn l-arranġamenti amministrattivi mal-Istati tal-bandiera għandhom jiġu aġġornati regolarment u l-Istati Membri u l-pubbliku għandhom jiġu infurmati fil-ħin.

(9)

Skont l-Artikolu 51(2) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, għandha tiġi stabbilita sistema ta’ għajnuna reċiproka bejn l-Istati Membri, ma’ pajjiżi terzi u l-Kummissjoni. Kooperazzjoni amministrattiva bħal din hija essenzjali biex jiġi żgurat li l-iskema Komunitarja taċ-ċertifikazzjoni tal-qbid tkun tista’ tiġi applikata sewwa u li s-sajd IUU jiġi investigat u ppenalizzat kif xieraq. Għalhekk għandhom jitfasslu regoli għall-iskambju sistematiku tal-informazzjoni, fuq talba jew spontanjament, u għall-possibbiltà li jintalbu miżuri ta’ infurzar u ta’ notifikar amministrattiv minn Stat Membru ieħor. Għandhom jiġu stabbiliti proċeduri prattiċi għall-iskambju tal-informazzjoni u l-applikazzjonijiet għall-għajnuna. Madankollu, dawn id-dispożizzjonijiet mhumiex tali li jaffettwaw l-applikazzjoni fl-Istati Membri tar-regoli dwar kooperazzjoni ġudizzjarja f’każijiet kriminali.

(10)

Il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali mill-Istati Membri hija rregolata bid-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/46/KE tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (2). Il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali mill-Kummissjoni hija rregolata bir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data [dejta] personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta’ dak id-data [dejta] (3), b’mod partikolari fir-rigward tar-rekwiżiti tal-kunfidenzjalità u s-sigurtà tal-ipproċessar, it-trasferiment tad-dejta personali mis-sistemi nazzjonali tal-Istati Membri lill-Kummissjoni, il-legalità tal-ipproċessar u d-drittijiet tas-suġġetti tad-dejta għall-informazzjoni, l-aċċess għal u r-rettifika tad-dejta personali tagħhom.

(11)

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, li jelenka l-prodotti esklużi mid-definizzjoni ta’ “prodotti tas-sajd”, jista’ jiġi rivedut annwalment f’konformità mal-Artikolu 12(5), fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura taħt il-Kapitoli II, III, IV, V, VIII, X u XII. Għalhekk, fuq il-bażi tal-informazzjoni miġbura fil-kuntest tal-kooperazzjoni li hemm provvediment għaliha fl-Artikolu 20(4), l-Anness I għandu jiġi emendat.

(12)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma konformi mal-opinjoni tal-Kumitat tal-Ġestjoni tas-Sajd u l-Akkwakultura.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

SPEZZJONIJIET TA’ BASTIMENTI TAS-SAJD TA’ PAJJIŻI TERZI FIL-PORTIJIET TAL-ISTATI MEMBRI

KAPITOLU I

Kundizzjonijiet għall-aċċess għal port minn bastimenti tas-sajd ta’ pajjiżi terzi

Artikolu 1

Notifika bil-quddiem

B’deroga mill-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, il-bastimenti li jħottu t-tipi ta’ prodotti tas-sajd imsemmija fl-Anness I għal dan ir-Regolament għandhom ikunu soġġetti għal perjodu ta’ notifika bil-quddiem ta’ 4 sigħat.

Artikolu 2

Formola għan-notifika bil-quddiem

1.   Il-formola għan-notifika bil-quddiem imsemmija fl-Artikolu 6(1)(a) tar-Regolament (KEE) Nru 1005/2008 hija stabbilita fl-Anness IIA għal dan ir-Regolament.

2.   Meta l-qabdiet kollha jkunu akkumpanjati minn ċertifikat validat tal-qbid, tista’ tintuża l-formola simplifikata tan-notifika bil-quddiem, kif tidher fl-Anness IIB.

Artikolu 3

Proċeduri u formoli għad-dikjarazzjonijiet ta’ qabel il-ħatt u qabel it-trażbord

1.   Il-formola għad-dikjarazzjoni ta’ qabel il-ħatt l-art imsemmija fl-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 hija stabbilita fl-Anness IIIA għal dan ir-Regolament.

2.   Il-formola għad-dikjarazzjoni ta’ qabel it-trażbord imsemmija fl-Artikolu 8(1) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 hija stabbilita fl-Anness IIIB għal dan ir-Regolament.

3.   Bastiment tas-sajd minn pajjiż terz jista’ jippreżenta d-dikjarazzjoni ta’ qabel il-ħatt jew ta’ qabel it-trażbord fil-format elettroniku, jekk l-Istati Membri li l-portijiet iddeżinjati tagħhom tal-ħatt l-art u l-faċilitajiet tat-trażbord li jkun biħsiebu juża u l-Istat tal-bandiera tal-bastiment ikunu qablu dwar l-iskambju elettroniku tad-dejta.

4.   Sakemm mhux provdut mod ieħor fil-ftehim imsemmi fil-paragrafu 3, bastiment ta’ pajjiż terz għandu jippreżenta d-dikjarazzjoni ta’ qabel il-ħatt jew ta’ qabel it-trażbord jew:

(a)

fil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru tal-ħatt jew tat-trażbord, inkella

(b)

bl-Ingliż, jekk dan ikun aċċettabbli għall-Istat Membru tal-ħatt jew tat-trażbord.

5.   Id-dikjarazzjoni ta’ qabel il-ħatt jew ta’ qabel it-trażbord għandha tiġi ppreżentata għallinqas 4 sigħat qabel il-ħatt jew it-trażbord ippjanat.

KAPITOLU II

Spezzjonijiet fil-port

Artikolu 4

Punti ta’ riferiment għall-ispezzjonijiet fil-port

Il-punti ta’ riferiment għall-ispezzjonijiet fil-port imsemmija fl-Artikolu 9(1) tar-Regolament (KEE) Nru 1005/2008 għandhom jikkonsistu mill-kriterji li ġejjin:

(a)

l-ispeċijiet ikkonċernati jkunu soġġetti għal pjan ta’ ġestjoni jew ta’ rkupru;

(b)

il-bastiment tas-sajd huwa suspettat li ma implimentax id-dispożizzjonijiet applikabbli dwar il-VMS skont il-Kapitolu 4 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2244/2003 tat-18 ta’ Diċembru 2003 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet dettaljati dwar is-sistemi ta’ sorveljanza tal-vapuri bbażata fuq satellita (4);

(c)

il-bastiment tas-sajd ma kienx soġġett għal kontroll fil-port fl-Istat Membru tal-Port fl-aħħar 3 xhur;

(d)

il-bastiment tas-sajd ma kienx soġġett għal kontroll mill-Istat Membru tal-Port fl-aħħar 6 xhur;

(e)

il-bastiment tas-sajd mhux fuq il-lista ta’ stabbilimenti li minnhom l-importazzjoni ta’ prodotti speċifikati li joriġinaw mill-annimali huma permessi, kif stipulat fl-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5);

(f)

l-importazzjoni, esportazzjoni jew kummerċ fil-prodotti tas-sajd miksuba minn speċijiet ta’ valur kummerċjali għoli;

(g)

inkonsistenzi bejn ix-xejriet tal-kummerċ u l-attivitajiet magħrufa tas-sajd ta’ Stat Membru tal-bandiera b’mod partikolari fir-rigward tal-ispeċijiet jew tal-volumi inkella l-karatteristiċi tal-flotta tas-sajd tiegħu;

(h)

inkonsistenzi bejn ix-xejriet tal-kummerċ u l-attivitajiet magħrufa tas-sajd ta’ pajjiż terz b’mod partikolari fir-rigward tal-karatteristiċi tal-industrija tal-ipproċessar jew tal-kummerċ tiegħu fil-prodotti tas-sajd;

(i)

xejriet ta’ kummerċ mhux ġustifikati f’termini ta’ kriterji ekonomiċi;

(j)

xejriet ta’ kummerċ mhux ġustifikati f’termini ta’ kriterji ekonomiċi;

(k)

involviment ta’ operatur li għadu kemm ġie stabbilit;

(l)

żieda sinifikanti u f’daqqa fil-volum ta’ kummerċ għal speċi partikolari;

(m)

tressiq ta’ kopji taċ-ċertifikati tal-qbid flimkien ma’ dikjarazzjonijiet dwar l- ipproċessar skont l-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, pereżempju meta l-qabda tkun ġiet maqsuma matul il-produzzjoni;

(n)

notifika minn qabel, meħtieġ skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, mhux trażmess fil-ħin li suppost, jew nuqqasijiet fl-informazzjoni;

(o)

inkonsistenzi bejn id-dejta tal-qbid dikjarata mill-operatur u informazzjoni oħra disponibbli lill-awtorità kompetenti;

(p)

bastiment jew sid ta’ bastiment suspettat li huwa jew li kien involut f’attivitajiet tas-sajd IUU;

(q)

bastiment li ftit taż-żmien qabel ikun bidel ismu, il-bandiera jew in-numru tar-reġistrazzjoni;

(r)

Stat tal-bandiera mhux notifikat skont l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 inkella l-informazzjoni disponibbli għal irregolaritajiet possibbli fil-validazzjoni taċ-ċertifikati tal-qbid minn Stat Membru partikolari (eż. it-timbri jew is-siġill tal-validazzjoni minn awtorità kompetenti jkunu intilfu, insterqu jew ġew iffalsifikati);

(s)

nuqqasijiet preżunti fis-sistema ta’ kontroll tal-Istat tal-bandiera;

(t)

l-operaturi kkonċernati li diġà kienu involuti f’attivitajiet illegali li jikkostitwixxu riskju potenzjali fir-rigward tas-sajd IUU.

Artikolu 5

Rappurtar dwar l-applikazzjoni ta’ punti ta’ riferiment

1.   L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw dwar l-applikazzjoni ta’ punti ta’ riferiment imsemmija fl-Artikolu 4 fir-rapport li għandhom jittrażmettu lill-Kummissjoni kull sentejn skont l-Artikolu 55(1) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008.

2.   Abbażi ta’ dawk ir-rapporti u l-osservazzjonijiet tagħha, il-Kummissjoni għandha tiftaħ evalwazzjoni u aġġustament possibbli tal-punti ta’ riferiment.

TITOLU II

SKEMA TA’ ĊERTIFIKAZZJONI TAL-QBID GĦALL-IMPORTAZZJONI U L-ESPORTAZZJONI TA’ PRODOTTI TAS-SAJD

KAPITOLU I

Ċertifikati tal-qbid

Artikolu 6

Ċertifikat simplifikat tal-qbid

1.   Dan l-Artikolu għandu japplika għal bastimenti ta’ pajjiżi terzi:

(a)

b’tul totali ta’ inqas minn 12-il metru mingħajr irkaptu rmunkat; jew

(b)

b’tul totali ta’ inqas minn 8 metri bl-irkaptu rmunkat; jew

(c)

mingħajr sovrastruttura; jew

(d)

b’inqas minn 20 TG mkejla.

2.   Qabdiet minn bastimenti ta’ pajjiżi terzi msemmija fil-paragrafu 1 li jinħattu l-art biss fl-Istat tal-bandiera ta’ dawk il-bastimenti u li flimkien jikkostitwixxu konsenja waħda jistgħu jkunu akkumpanjati minn ċertifikat simplifikat tal-qbid minflok iċ-ċertifikat tal-qbid msemmi fl-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008. Iċ-ċertifikat tal-qbid simplifikat għandu jkun fih l-informazzjoni kollha speċifikata fil-mudell li jidher fl-Anness IV għal dan ir-Regolament, u għandu jkun ivvalidat minn awtorità pubblika tal-Istat tal-bandiera bil-poteri meħtieġa biex tafferma l-korrettezza tal-informazzjoni. Iċ-ċertifikat tal-qbid simplifikat għandu jkun fih l-informazzjoni kollha speċifikata fil-mudell li jidher fl-Anness IV għal dan ir-Regolament, u għandu jkun ivvalidat minn awtorità pubblika tal-Istat tal-bandiera bil-poteri meħtieġa biex tafferma l-korrettezza tal-informazzjoni.

3.   Il-validazzjoni taċ-ċertifikat tal-qbid simplifikat għandu jintalab mill-esportatur tal-konsenja meta l-informazzjoni kollha speċifikata fil-mudell muri fl-Anness IV titressaq lill-awtorità pubblika.

Artikolu 7

Skemi rikonoxxuti ta’ dokumentazzjoni tal-qbid fl-RFMOs

1.   L-iskemi tad-dokumentazzjoni tal-qbid adottati mill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, elenkati fl-Anness V, Parti I għal dan ir-Regolament, għandhom jiġu rikonoxxuti għall-finijiet tal-Artikolu 13(1) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 bħala konformi mar-rekwiżiti ta’ dak ir-Regolament mingħajr kundizzjonijiet addizzjonali.

2.   L-iskemi tad-dokumentazzjoni tal-qbid adottati mill-organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, elenkati fl-Anness V, Parti II għal dan ir-Regolament, għandhom jiġu rikonoxxuti għall-finijiet tal-Artikolu 13(1) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 bħala konformi mar-rekwiżiti ta’ dak ir-Regolament soġġetti għal kundizzjonijiet addizzjonali.

Artikolu 8

Skadenza għat-tressiq taċ-ċertifikati tal-qbid

B’deroga mill-Artikolu 16(1) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, it-tressiq taċ-ċertifkati tal-qbid għall-importazzjoni ta’ prodotti tas-sajd f’konsenji permezz tat-trasportazzjoni msemmija fl-Anness VI għal dan ir-Regolament għandhom ikunu soġġetti għall-perjodi ta’ skadenza iqsar, kif stabbilit f’dak l-Anness.

KAPITOLU II

Operaturi ekonomiċi approvati

Taqsima 1

Kundizzjonijiet għall-għoti taċ-ċertifikat tal-operatur ekonomiku approvat

Artikolu 9

Dispożizzjonijiet ġenerali

L-operaturi ekonomiċi jistgħu, wara li jressqu applikazzjoni, jingħataw ċertifikat ta’ operatur ekonomiku approvat (minn issa ‘l quddiem iċ-“ċertifikat tal-APEO”) għall-finijiet tal-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 bil-kundizzjoni li:

(a)

jkollhom ċertifikat ta’ operatur ekonomiku awtorizzat (minn issa ’l quddiem “ċertifikat tal-AEO”) f’konformità mar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2454/1993 (6) (minn issa ’l quddiem “ir-Regoli ta’ Implimentazzjoni tal-Kodiċi Doganali Komunitarju”); u

(b)

jissodisfaw il-kriterji stipulati fl-Artikolu 16(3) (a) sa (g) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 u mogħtija fid-dettal fl-Artikoli 10 sa 13 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 10

Importazzjoni suffiċjenti

1.   L-għadd u l-volum ta’ operazzjonijiet ta’ importazzjoni msemmija fl-Artikolu 16(3)(b) tar-Regolament (KEE) Nru 1005/2008 għandu jintlaħaq fl-Istat Membru tal-istabbiliment.

2.   Kull Stat Membru għandu jiddetermina l-livell minimu għall-għadd u l-volum ta’ operazzjonijiet ta’ importazzjoni u jgħarraf lill-Kummissjoni f’dan ir-rigward.

Artikolu 11

Reġistru ta’ konformità

1.   Ir-reġistru tal-konformità mar-rekwiżiti tal-miżuri ta’ konservazzjoni u ta’ ġestjoni msemmija fl-Artikolu 16(3)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 għandu jitqies xieraq jekk, matul it-tliet snin qabel ma titressaq l-applikazzjoni, l-applikant:

(a)

ma jkunx ikkommetta ksur serju tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd;

(b)

ma jkunx ikkommetta ksur ripetut tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd;

(c)

ma jkunx ħa sehem, direttament jew indirettament, inkella appoġġa attivitajiet ta’ bastimenti jew operaturi involuti f’sajd IUU inkella li jkunu attwalment soġġeti għal investigazzjoni f’dak ir-rigward; u

(d)

ma jkunx ħa sehem fi, direttament jew indirettament, inkella appoġġa l-attivitajiet ta’ bastimenti inklużi fil-listi ta’ bastimenti IUU adottati minn RFMO.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, ir-reġistru tal-konformità mar-rekwiżiti tal-miżuri ta’ konservazzjoni u ta’ ġestjoni jista’ jitqies bħala xieraq jekk l-awtorità tal-Istat Membru tqis infrazzjoni mwettqa mill-applikant bħala:

(a)

mhux serja; u

(b)

ta’ importanza kwantitattiva negliġibbli fir-rigward tal-għadd jew id-daqs tal-operazzjonijiet marbuta mal-importazzjoni mwettqa mill-applikant.

Artikolu 12

Ġestjoni tar-reġistri

Is-sistema ta’ ġestjoni taċ-ċertifikati tal-qbid u, fejn xieraq, tal-ipproċessar tar-reġistri, kif jissemma fl-Artikolu 16(3)(d) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, għandha titqies bħala sodisfaċenti jekk tiżgura:

(a)

it-trattament ta’ ċertifikati tal-qbid marbuta mal-kummerċ fil-prodotti tas-sajd;

(b)

l-arkivjar tar-reġistri u l-informazzjoni tal-applikant; u

(c)

il-protezzjoni kontra t-telf tal-informazzjoni.

Artikolu 13

Faċilitajiet

Il-faċilitajiet tal-applikant, kif jissemmew fl-Artikolu 16(3)(e) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, għandhom jitqiesu bħala xierqa jekk:

(a)

jipprevjenu l-aċċess mhux awtorizzat għaż-żoni ta’ ħżin, żoni tat-tbaħħir, xtut tat-tagħbija u żoni tal-merkanzija;

(b)

jiżguraw it-trattament tal-prodotti tas-sajd inkluża l-protezzjoni kontra t-tbagħbis tal-unitajiet tal-merkanzija;

(c)

jiżguraw it-trattament tal-liċenzji tal-importazzjoni u/jew tal-esportazzjoni marbuta ma’ projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet u sabiex jiddistingwu prodotti tas-sajd soġġetti għal ċertifikati tal-qbid minn prodotti tas-sajd mhux soġġetti għal ċertifikati tal-qbid.

Taqsima 2

Applikazzjoni għal Ċertifikat tal-APEO

Artikolu 14

Tressiq tal-applikazzjoni

1.   L-applikazzjoni għal ċertifikat tal-APEO għandha titressaq lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fit-territorju tiegħu huwa stabbilit l-importatur f’konformità mal-mudell speċifikat fl-Anness VII.

2.   L-applikazzjoni għandha tinkludi reġistri u dokumentazzjoni li jippermettu lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru biex tivverifika u tissorvelja l-konformità mal-kriterji stipulati fl-Artikoli 9 sa 13 ta’ dan ir-Regolament, inkluża kopja taċ-ċertifikat tal-AEO maħruġ f’konformità mar-Regoli ta’ Implimentazzjoni tal-Kodiċi Doganali Komunitarju. L-applikanti għandhom iressqu d-dejta meħtieġa lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru.

3.   Jekk parti mir-reġistri u d-dokumentazzjoni rilevanti jinżammu fi Stat Membru ieħor, għandha tapplika l-proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 17.

4.   Meta l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tistabbilixxi li l-applikazzjoni ma jkunx fiha l-informazzjoni kollha meħtieġa, din għandha, fi żmien 30 jum tal-kalendarju minn meta tirċievi l-applikazzjoni, titlob lill-applikant biex jagħtiha l-informazzjoni rilevanti.

5.   Meta l-awtorità tkun irċeviet l-informazzjoni kollha meħtieġa, għandha tinforma lill-applikant li l-applikazzjoni tqieset bħala kompleta, u tispeċifika d-data li minnha jibdew il-limiti ta’ żmien stipulati fl-Artikolu 18(2) ta’ dan ir-Regolament.

6.   Operatur li jkun ingħata l-istatus ta’ operatur ekonomiku approvat fi Stat Membru wieħed, għandu, meta japplika għall-istess status fi Stat Membru ieħor, jehmeż kopja taċ-ċertifikat tal-APEO maħruġ mill-ewwel Stat Membru.

Artikolu 15

Inammissibbiltà tal-applikazzjonijiet

L-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 14 għandha tkun inammissibbli fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta l-applikazzjoni ma tkunx konformi mal-Artikolu 14 inkella;

(b)

meta l-applikazzjoni titressaq fi żmien tliet snin mir-revoka taċ-Ċertifikat tal-APEO imsemmi fil-punti (a), (b) u (d) tal-Artikolu 27(1).

Taqsima 3

Proċedura għall-ħruġ taċ-Ċertifikati tal-APEO

Artikolu 16

Eżaminar ta’ applikazzjoni

1.   L-awtorità tal-Istat Membru tal-ħruġ għandha teżamina jekk il-kriterji stipulati fl-Artikoli 9 sa 13 intlaħqux. L-eżaminazzjoni u r-riżultati tagħha għandhom jiġu dokumentati mill-awtorità tal-Istat Membru kompetenti.

2.   Meta l-applikant ikollu “Ċertifikat tal-AEO – Sigurtà u sikurezza” inkella “Ċertifikat tal-AEO – simplifika doganali/sigurtà u sikurezza” kif jissemma fl-Artikolu 14a tar-Regoli ta’ Implimentazzjoni tal-Kodiċi Doganali Komunitarju, il-kriterji stipulati fl-Artikolu 13 ma hemmx għalfejn jiġu eżaminati.

3.   F’każijiet fejn l-applikant kien ingħata l-istatus ta’ operatur ekonomiku approvat fi Stat Membru ieħor, l-awtorità tal-ħruġ għandha teżamina jekk il-kriterji li ġejjin ikunux intlaħqu:

(a)

il-kriterji stipulati fl-Artikoli 12 u 13;

(b)

inkella, il-kriterji stipulati fl-Artikoli 10 u 11.

4.   L-awtorità tal-ħruġ tista’ taċċetta l-konklużjonijiet ipprovduti minn espert fl-oqsma rilevanti msemmija fl-Artikoli 12 u 13 fir-rigward tal-kriterji msemmija f’dawk l-Artikoli. L-espert bl-ebda mod ma għandu jkollu xi relazzjoni ta’ parentela mal-applikant.

Artikolu 17

Konsultazzjoni ma’ Stati Membri oħra

1.   L-awtorità tal-ħruġ għandha tikkonsulta mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra jekk l-eżaminazzjoni tal-konformità ma’ wieħed jew iktar mill-kriterji stipulati fl-Artikoli 9 sa 13 ma jkunux jistgħu jitwettqu minħabba nuqqas ta’ informazzjoni jew minħabba n-nuqqas ta’ possibbiltà li din tiġi ċċekkjata. L-awtoritajiet kompetenti kkonsultati tal-Istati Membri għandhom jagħtu tweġiba fi żmien 60 jum kalendarju mid-data tal-komunikazzjoni tal-applikazzjoni mill-awtorità tal-Istat Membru tal-ħruġ.

2.   Jekk l-awtorità doganali kkonsultata tonqos milli twieġeb fi żmien is-60 jum kalendarju msemmi fil-paragrafu 1, l-awtorità li qed tikkonsulta tista’ tassumi li l-kriterji li għalihom saret il-konsultazzjoni kienu sodisfatti.

Artikolu 18

Applikazzjoni għal Ċertifikat tal-APEO

1.   L-awtorità tal-ħruġ għandha toħroġ iċ-ċertifikat tal-APEO skont l-eżempju stabbilit fl-Anness VIII.

2.   Iċ-ċertifikat tal-APEO għandu jinħareġ fi żmien 90 jum kalendarju li jibdew mid-data li fih tasal l-informazzjoni kollha meħtieġa skont l-Artikolu 14.

3.   Il-perjodu ta’ 90 jum kalendarju msemmi fil-paragrafu 2 jista’ jiġi mtawwal b’perjodu ieħor ta’ 30 jum kalendarju meta l-awtorità kompetenti ma tkunx tista’ tlaħħaq l-iskadenza. F’każijiet bħal dawn, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha, qabel l-iskadenza tal-perjodu msemmi fil-paragrafu 2, tgħarraf lill-applikant bir-raġunijiet għall-estensjoni.

4.   Il-perjodu pprovdut fil-paragrafu 2 jista’ jiġi estiż ukoll jekk, matul l-eżaminazzjoni tal-konformità mal-kriterji stipulati fl-Artikoli 9 sa 13, l-applikant jagħmel aġġustamenti sabiex jissodisfa dawk il-kriterji u jikkomunikahom lill-awtorità kompetenti.

Artikolu 19

Ċaħda ta’ applikazzjoni

1.   Meta r-riżultat tal-eżaminazzjoni mwettqa skont l-Artikoli 16 u 17 x’aktarx iwassal għaċ-ċaħda tal-applikazzjoni, l-awtorità tal-ħruġ għandha tikkomunika s-sejbiet lill-applikant u tipprovdih bl-opportunità li jwieġeb fi żmien 30 jum kalendarju, qabel ma tiċħad l-applikazzjoni. Il-perjodu stabbilit fil-paragrafu 2 għalhekk għandu jiġi sospiż.

2.   Jekk l-applikazzjoni tinċaħad, l-awtorità kompetenti għandha tgħarraf lill-applikant bir-raġunijiet li fuqhom ittieħdet id-deċiżjoni. Id-deċiżjoni biex tinċaħad l-applikazzjoni għandha tiġi nnotifikata lill-applikant fil-limiti ta’ żmien stipulati fil-paragrafi 2, 3 u 4 tal-Artikolu 18 u l-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.   L-awtorità tal-ħruġ għandha tgħarraf lill-Kummissjoni, malajr kemm jista’ jkun, li l-applikazzjoni tkun ġiet irrifjutata. Il-Kummissjoni għandha twassal din l-informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra b’mezzi elettroniċi.

Taqsima 4

Status ta’ operatur ekonomiku approvat

Artikolu 20

Verifiki

1.   Meta d-detentur ta’ ċertifikat tal-APEO, jkun avża lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru dwar il-wasla tal-prodotti tas-sajd, dik l-awtorità tista’, qabel il-wasla tal-konsenja f’dak l-Istat Membru, tinnotifika lill-operatur ekonomiku approvat meta, b’riżultat ta’ analiżi tar-riskju f’konformità mal-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, il-konsenja tkun intagħżlet għal aktar verifiki. Dik in-notifika għandha tingħata biss fejn ma tikkompromettix il-verifika li għandha ssir.

2.   Id-detentur ta’ ċertifikat tal-APEO għandu jkun soġġett għal inqas verifiki fiżiċi u tad-dokumenti minn importaturi oħra, sakemm l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tiddeċiedi mod ieħor sabiex jitqies riskju speċifiku, inkella jitqiesu obbligi ta’ kontroll misjuba f’leġiżlazzjoni oħra Komunitarja.

3.   Meta, wara analiżi tar-riskju, l-awtorità doganali kompetenti xorta waħda tagħżel għal aktar eżaminazzjoni, konsenja akkumpanjata minn ċertifikat tal-qbid imressaq minn Operatur Ekonomiku Awtorizzat, għandha twettaq il-verifiki meħtieġa bi prijorità. Jekk l-operatur ekonomiku approvat jitlob dan, u soġġett għall-ftehim mal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat, dawk il-verifiki jistgħu jsiru f’post li huwa differenti mill-post tal-uffiċċju tal-awtorità kompetenti tal-Istat Membru.

Taqsima 5

Effetti legali taċ-Ċertifikati tal-APEO

Artikolu 21

Dispożizzjonijiet ġenerali

1.   Iċ-Ċertifikat tal-APEO għandu jidħol fis-seħħ fl-għaxar jum tax-xogħol wara d-data tal-ħruġ tiegħu. Il-perjodu ta’ validità tiegħu ma għandux ikun limitat.

2.   Iċ-ċertifikat tal-APEO għandu jkun validu biss fl-Istat Membru tal-awtorità tal-ħruġ.

3.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jissorveljaw il-konformità mal-kriterji stipulati fl-Artikoli 9 sa 13.

4.   Fil-każ ta’ ċertifikat tal-APEO maħruġ lil applikant li ilu stabbilit għal inqas minn tliet snin, għandu jkun hemm sorveljanza mill-qrib matul l-ewwel sena minn wara l-ħruġ.

5.   Għandha ssir rivalutazzjoni tal-konformità mal-kriterji msemmija fl-Artikoli 9 sa 13 mill-awtorità tal-ħruġ fil-każijiet li ġejjin:

(a)

tibdiliet kbar fil-leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti;

(b)

indikazzjoni raġonevoli li l-kriterji rilevanti ma għadhomx jiġu sodisfatti mill-operatur ekonomiku approvat.

6.   L-Artikolu 16(4) għandu japplika għar-rivalutazzjoni.

7.   L-awtorità tal-ħruġ għandha tgħarraf lill-Kummissjoni, malajr kemm jista’ jkun, dwar ir-riżultati tar-rivalutazzjoni. Il-Kummissjoni għandha twassal din l-informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri kollha, b’mezzi elettroniċi.

Artikolu 22

Sospensjoni tal-istatus ta’ operatur ekonomiku approvat

1.   L-istatus ta’ Operatur Ekonomiku Awtorizzat għandu jiġi sospiż mill-awtorità tal-ħruġ fil-każijiet li ġejjin:

(a)

meta jinstab nuqqas ta’ konformità mal-kriterji stipulati fl-Artikoli 9 sa 13;

(b)

meta l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru jkollhom biżżejjed raġunijiet biex jikkonkludu li l-operatur ekonomiku approvat ikun wettaq att li jwassal għal proċedimenti legali u li jkun marbut ma’ ksur tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd inkella tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008;

(c)

meta l-istatus ta’ operatur ekonomiku awtorizzat ikun ġie sospiż f’konformità mar-Regoli ta’ Implimentazzjoni tal-Kodiċi Doganali Komunitarju;

(d)

meta tintalab sospensjoni minn operatur ekonomiku approvat li temporanjament ma jkunx jista’ jissodisfa l-ebda wieħed mill-kriterji stipulati fl-Artikoli 9 sa 13.

2.   Qabel ma tittieħed deċiżjoni f’konformità mal-paragrafu 1(a), (b) u (c), l-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru għandhom jikkomunikaw is-sejbiet tagħhom lill-operatur ekonomiku kkonċernat. L-operatur ekonomiku kkonċernat għandu jkollu d-dritt jesprimi l-fehma tiegħu fi żmien 30 jum kalendarju li jibdew mid-data tal-wasla tal-komunikazzjoni.

3.   Madankollu, jekk il-livell tat-theddida għall-miżuri ta’ konservazzjoni għal ċertu stokk jew stokkijiet jesiġi hekk, is-sospensjoni għandha sseħħ immedjatament. L-awtorità li tissospendi l-istatus tal-operatur għandha tgħarraf lill-Kummissjoni minnufih biex l-Istati Membri l-oħra jkunu jistgħu jieħdu azzjoni xierqa.

4.   Is-sospensjoni msemmija fil-paragrafu 1 għandha tidħol fis-seħħ mill-jum wara n-notifika lill-operatur ekonomiku approvat. Is-sospensjoni madankollu m’għandhiex ikollha impatt fuq il-proċedura doganali li tkun diġà bdiet qabel id-data tas-sospensjoni u li tkun għadha ma tlestietx.

Artikolu 23

Sospensjoni fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-kriterji rilevanti

1.   Fil-każ imsemmi fil-punt (a) tal-Artikolu 22(1), jekk l-operatur ekonomiku approvat ma jirregolarizzax il-qagħda fil-perjodu msemmi fil-paragrafu 2 ta’ dak l-Artikolu, l-istatus tal-operatur ekonomiku approvat għandu jkun sospiż għal perjodu ta’ 30 jum kalendarju. L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru għandha, mingħajr dewmien, tinnotifika lill-operatur ekonomiku, kif ukoll lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra dwar is-sospensjoni.

2.   Meta l-operatur ekonomiku ma jkunx seta’ jirregolarizza s-sitwazzjoni fil-perjodu ta’ sospensjoni ta’ 30 jum kalendarju kif jissemma fil-paragrafu 1 iżda jkun jista’ jagħti evidenza li l-kundizzjonijiet ikunu jistgħu jintlaħqu jekk jiġi estiż il-perjodu ta’ sospensjoni, l-awtorità tal-ħruġ għandha tissospendi l-istatus ta’ operatur ekonomiku approvat għal perjodu ieħor ta’ 30 jum kalendarju. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra għandhom jiġu infurmati dwar l-estensjoni.

3.   Meta l-operatur ekonomiku kkonċernat, fil-perjodu stipulat fil-paragrafi 1 jew 2 ikun ħa l-miżuri meħtieġa biex jikkonforma mal-kriterji stabbiliti fl-Artikoli 9 sa 13, l-awtorità tal-ħruġ għandha tirtira s-sospensjoni u tgħarraf lill-operatur ekonomiku kkonċernat u lill-Kummissjoni. Is-sospensjoni tista’ tiġi rtirata qabel l-iskadenza tal-limitu ta’ żmien stipulat fil-paragrafi 1 jew 2.

Artikolu 24

Sospensjoni fil-każ ta’ proċedimenti legali

1.   Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-Artikolu 22(1), l-awtorità tal-ħruġ għandha tissospendi l-istatus ta’ operatur ekonomiku approvat, għal perjodu li fih ikunu għaddejjin il-proċedimenti. Għandha tinnotifika lill-operatur ekonomiku approvat dwar dan. In-notifika għandha tintbagħat ukoll lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra.

2.   L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tista’ madankollu tiddeċiedi li ma tissospendix l-istatus ta’ operatur ekonomiku approvat jekk tqis li l-infrazzjoni tkun waħda ta’ importanza kwantitattiva negliġibbli fil-konfront tal-għadd jew tal-volum ta’ operazzjonijiet marbuta mal-importazzjoni mwettqa minn dak l-operatur.

Artikolu 25

Sospensjoni tal-istatus ta’ operatur eknomiku awtorizzat

Fil-każ imsemmi fil-punt (c) tal-Artikolu 22(1), l-awtorità tal-ħruġ għandha tissospendi l-istatus ta’ operatur ekonomiku approvat sakemm is-sospensjoni tal-istatus ta’ operatur ekonomiku approvat ma tkunx ġiet irtirata. Għandha tinnotifika lill-operatur ekonomiku approvat dwar dan. Għandha tinforma wkoll l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 26

Sospensjoni fuq applikazzjoni

1.   Fil-każ imsemmi fl-Artikolu 22(1)(d) l-operatur ekonomiku approvat għandu jinnotifika lill-awtorità tal-ħruġ dwar l-inabbiltà temporanja tiegħu li jilħaq il-kriterji stipulati fl-Artikoli 9 sa 13, u jispeċifika d-data li fiha l-kriterji se jerġgħu jintlaħqu. Għandu jinnotifika wkoll l-awtorità tal-ħruġ bi kwalunkwe miżura ppjanata u bi skeda bid-dati għalihom.

2.   L-awtorità tal-ħruġ għandha tibgħat in-notifika lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra.

3.   Jekk l-operatur ekonomiku approvat jonqos milli jirregolarizza s-sitwazzjoni fil-perjodu stipulat fin-notifika tiegħu, l-awtorità tal-ħruġ tista’ tagħti estensjoni raġonevoli, sakemm l-operatur ekonomiku approvat ikun aġixxa b’rieda tajba. L-estensjoni għandha tiġi notifikata lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 27

Irtirar taċ-Ċertifikat tal-APEO

1.   Iċ-ċertifikat tal-APEO għandu jiġi rtirat fil-każijiet li ġejjin:

(a)

fejn l-operatur ekonomiku approvat jonqos milli jieħu l-miżuri biex jikkonforma mal-kriterji msemmija fl-Artikoli 9 sa 13 f’konformita mal-Artikolu 23(3);

(b)

fejn ikun ġie stabbilit li l-operatur ekonomiku approvat ikun ikkommetta ksur serju jew infrazzjonijiet ripetuti tar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd inkella tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 u ma għandu jkun hemm l-ebda dritt ieħor għall-appell;

(c)

fejn l-operatur ekonomiku approvat jonqos milli jieħu l-miżuri meħtieġa biex jikkonforma mal-kriterji stipulati fl-Artikoli 9 sa 13 f’konformita mal-Artikolu 26;

(d)

meta l-istatus ta’ operatur ekonomiku awtorizzat, mogħti f’konformità mar-Regoli ta’ Implimentazzjoni tal-Kodiċi Doganali Komunitarju, ikun ġie irtirat;

(e)

fuq talba mill-operatur ekonomiku approvat.

2.   Fil-każ imsemmi fil-punt (b) tal-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tista’ tiddeċiedi li ma tirtirax iċ-ċertifikat tal-APEO jekk l-infrazzjonijiet ikunu ta’ importanza kwantitattiva negliġibbli fil-konfront tal-għadd jew tal-volum ta’ operazzjonijiet marbuta mal-importazzjoni mwettqa minn dak l-operatur.

3.   L-irtirar għandu jseħħ mill-jum wara n-notifika lill-operatur ekonomiku approvat.

4.   L-awtorità tal-ħruġ għandha tinforma immedjatament lill-Kummissjoni dwar l-irtirar ta’ ċertifikat tal-APEO.

Taqsima 6

Skambju ta’ informazzjoni

Artikolu 28

Talbiet għall-informazzjoni

1.   L-operatur ekonomiku approvat għandu jinforma lill-awtorità tal-ħruġ dwar il-fatturi kollha li jirriżultaw wara l-għoti taċ-ċertifikat, u li jistgħu jinfluwenzaw il-kontinwazzjoni tiegħu.

2.   L-informazzjoni kollha rilevanti għad-dispożizzjoni tal-awtorità tal-ħruġ rigward l-operaturi ekonomiċi approvati minnha għandha tkun disponibbli, fuq applikazzjoni, lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra fejn l-operaturi ekonomiċi approvati jwettqu attivitajiet relatati mal-importazzjoni.

Artikolu 29

Qsim ta’ informazzjoni dwar operaturi ekonomiċi approvati

1.   Il-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri kollha għandhom iżommu, għal perjodu ta’ mhux inqas minn tliet snin, skont ir-regoli nazzjonali, u jkollhom aċċess għall-informazzjoni li ġejja:

(a)

id-dejta’ tal-applikazzjonijiet trasmessa elettronikament;

(b)

iċ-Ċertifikati tal-APEO, u fejn ikun applikabbli, l-emendar, jew l-irtirar ta’ dawk iċ-ċertifikati inkella s-sospensjoni tal-istatus ta’ operatur ekonomiku approvat.

2.   Is-sistema ta’ informazzjoni dwar is-sajd IUU imsemmija fl-Artikolu 51 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 tista’ tintuża għall-proċess ta’ informazzjoni u komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u għall-informazzjoni tal-Kummissjoni u tal-operaturi ekonomiċi kif ipprovdut f’dan il-Kapitolu.

3.   Il-lista ta’ operaturi ekonomiċi approvati tista’ tiġi ppubblikata mill-Kummissjoni permezz tal-Internet bi qbil minn qabel mal-operaturi ekonomiċi approvati kkonċernati. Din il-lista għandha tinżamm aġġornata.

Artikolu 30

Obbligi ta’ rappurtar u evalwazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jinkludu informazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-iskema tal-operaturi ekonomiċi approvati kif stipulat f’dan il-Kapitolu fir-rapport tagħhom li għandu jiġi trażmess lill-Kummissjoni kull sentejn skont l-Artikolu 55(1) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008.

2.   Abbażi ta’ dawk ir-rapporti u l-osservazzjonijiet tagħha stess, il-Kummissjoni għandha tiftaħ evalwazzjoni u aġġustament possibbli tal-iskema tal-operaturi ekonomiċi approvati.

KAPITOLU III

Verifiki marbuta maċ-ċertifikati tal-qbid

Artikolu 31

Kriterji komuni għall-verifiki

Verifiki maħsuba sabiex jiġi żgurat li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 jiġu rispettati, kif imsemmi fl-Artikolu 17 ta’ dak ir-Regolament, għandhom ikunu ffokati lejn riskji identifikati fuq il-bażi tal-kriterji Komunitarji li ġejjin:

(a)

l-importazzjoni, esportazzjoni jew kummerċ fil-prodotti tas-sajd miksuba minn speċijiet ta’ valur kummerċjali għoli;

(b)

inkonsistenzi bejn ix-xejriet tal-kummerċ u l-attivitajiet magħrufa tas-sajd ta’ Stat Membru tal-bandiera b’mod partikolari fir-rigward tal-ispeċijiet jew tal-volumi inkella l-karatteristiċi tal-flotta tas-sajd tiegħu;

(c)

inkonsistenzi bejn ix-xejriet tal-kummerċ u l-attivitajiet magħrufa tas-sajd ta’ pajjiż terz b’mod partikolari fir-rigward tal-karatteristiċi tal-industrija tal-ipproċessar jew tal-kummerċ tiegħu fil-prodotti tas-sajd;

(d)

xejriet ta’ kummerċ mhux ġustifikati f’termini ta’ kriterji ekonomiċi;

(e)

xejriet ta’ kummerċ mhux ġustifikati f’termini ta’ kriterji ekonomiċi;

(f)

involviment ta’ operatur li għadu kemm ġie stabbilit;

(g)

żieda sinifikanti u f’daqqa fil-volum ta’ kummerċ għal speċi partikolari;

(h)

tressiq ta’ kopji taċ-ċertifikati tal-qbid flimkien ma’ dikjarazzjonijiet anċillari dwar l-ipproċessar, f’konformità mal-Anness IV tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, pereżempju meta l-qabda tkun ġiet maqsuma matul il-produzzjoni;

(i)

notifika minn qabel, meħtieġ skont l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, mhux trażmess fil-ħin li suppost, jew nuqqasijiet fl-informazzjoni;

(j)

inkonsistenzi bejn id-dejta tal-qbid dikjarata mill-operatur u informazzjoni oħra disponibbli lill-awtorità kompetenti;

(k)

bastiment jew sid ta’ bastiment suspettat li huwa jew li kien involut f’attivitajiet tas-sajd IUU;

(l)

bastiment li ftit taż-żmien qabel ikun bidel ismu, il-bandiera jew in-numru tar-reġistrazzjoni;

(m)

Stat tal-bandiera mhux notifikat skont l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 inkella l-informazzjoni disponibbli għal irregolaritajiet possibbli fil-validazzjoni taċ-ċertifikati tal-qbid minn Stat Membru partikolari (eż. it-timbri jew is-siġill tal-validazzjoni minn awtorità kompetenti jkunu intilfu, insterqu jew ġew iffalsifikati);

(n)

nuqqasijiet preżunti fis-sistema ta’ kontroll tal-Istat tal-bandiera;

(o)

l-operaturi kkonċernati li diġà kienu involuti f’attivitajiet illegali li jikkostitwixxu riskju potenzjali fir-rigward tas-sajd IUU.

Artikolu 32

Obbligi ta’ rappurtar u evalwazzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jinkludu l-informazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-kriterji Komunitarji msemmija fl-Artikolu 31 fir-rapport tagħhom li għandhom jittrażmettu lill-Kummissjoni kull sentejn skont l-Artikolu 55(1) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008.

2.   Abbażi ta’ dawk ir-rapporti u l-osservazzjonijiet tagħha, il-Kummissjoni għandha tiftaħ evalwazzjoni u aġġustament possibbli tal-kriterji Komunitarji.

KAPITOLU IV

Kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi

Artikolu 33

Kooperazzjoni amministrattiva ma’ pajjiżi terzi dwar iċ-ċertifikati tal-qbid

1.   L-arranġamenti amministrattivi li skonthom iċ-ċertifikat tal-qbid ikun stabbilit, validat jew ippreżentat b’mezzi elettroniċi jew jiġi sostitwit b’sistemi ta’ traċċabbiltà elettronika li jiżguraw l-istess livell ta’ kontroll mill-awtoritajiet, stabbiliti fil-qafas tal-kooperazzjoni amministrattiva stipulata fl-Artikolu 20(4) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, huma elenkati fl-Anness IX għal dan ir-Regolament.

2.   Il-Kummissjoni għandha, fi żmien 15-il jum tax-xogħol wara l-istabbiliment ta’ arranġament amministrattiv ġdid marbut mal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-qbid misjuba fir-Regolament (KE) Nru 1005/2008, tinforma lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri dwar dan, ittella’ l-informazzjoni fuq il-websajt tagħha malajr kemm jista’ jkun u taġġorna l-Anness IX għal dan ir-Regolament.

TITOLU III

LEMĦ

Artikolu 34

Formola għat-tressiq tal-informazzjoni rigward bastimenti tas-sajd milmuħa

1.   Il-formola għat-tressiq tal-informazzjoni rigward bastimenti tas-sajd milmuħa, imsemmija fl-Artikolu 49(1) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 hija stabbilita fl-Anness XA għal dan ir-Regolament.

2.   L-istruzzjonijiet għall-mili tal-formola msemmija fil-paragrafu 1 jinsabu fl-Anness XB għal dan ir-Regolament.

TITOLU IV

ASSISTENZA REĊIPROKA

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet Ġenerali

Artikolu 35

Ambitu

1.   Dan it-Titolu jistipula l-kundizzjonijiet li fihom l-Istati Membri għandhom, fuq bażi amministrattiva, jikkooperaw ma’ xulxin, ma’ pajjiżi terzi, mal-Kummissjoni u mal-korp iddeżinjat minnha bil-għan li tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 u dan ir-Regolament.

2.   Dan it-Titolu ma għandux jorbot lill-Istati Membri biex jagħtu l-għajnuna lil xulxin jekk dan x’aktarx jhedded is-sistema legali nazzjonali tagħhom, il-politika pubblika, is-sigurtà inkella interessi fundamentali oħra tagħhom. Qabel ma jiċħdu applikazzjoni għall-għajnuna, l-Istati Membri li minnhom tintalab l-għajnuna għandhom jikkonsultaw mal-Istat Membru applikant sabiex jiddeterminaw jekk l-għajnuna tistax tingħata parzjalment, soġġetta għal termini u kundizzjonijiet speċifiċi. Meta applikazzjoni għall-għajnuna ma tistax tintlaqa’, l-Istat Membru applikant u l-Kummissjoni għandhom jiġu mgħarrfa mingħajr telf ta’ żmien dwar dan il-fatt u dwar ir-raġunijiet għalih.

3.   Dan it-Titolu ma għandux jaffettwa l-applikazzjoni tar-regoli dwar proċedura kriminali jew għajnuna reċiproka f’materji kriminali fl-Istati Membri, inklużi dawk dwar is-segretezza f’inkjesti ġudizzjarji.

Artikolu 36

Protezzjoni tad-dejta personali

1.   Dan ir-Regolament ma jbiddilx u bl-ebda mod ma jaffettwa l-livell tal-protezzjoni tal-individwi rigward l-ipproċessar tad-dejta personali taħt id-dispożizzjonijiet tal-liġi Komunitarja u dik nazzjonali, u b’mod partikolari ma jbiddel la l-obbligi tal-Istati Membri rigward l-ipproċessar tad-dejta personali skont id-Direttiva 95/46/KE u lanqas l-obbligi tal-istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji rigward l-ipproċessar tad-dejta personali skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 meta jwettqu r-responsabbiltajiet tagħhom. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jiżguraw li d-dispożizzjonijiet applikabbli kollha previsti fir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Direttiva 95/46/KE jiġu rispettati.

2.   Id-drittijiet tal-persuni fir-rigward tad-dejta ta’ reġistrazzjoni pproċessata fis-sistemi nazzjonali għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mal-liġi tal-Istat Membru li jkun żamm id-dejta personali tagħhom, u b’mod partikolari, id-dispożizzjonijiiet li jimplimentaw id-Direttiva 95/46/KE, u, fir-rigward tad-dejta ta’ reġistrazzjoni tagħhom ipproċessata f’sistemi Komunitarji, għandhom jiġu eżerċitati f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 45/2001.

Artikolu 37

Użu tal-informazzjoni u l-protezzjoni tas-segretezza professjonali u kummerċjali

1.   L-Istat Membru applikant għandu juża l-informazzjoni kkomunikata skont dan it-Titolu, esklussivament għall-finijiet tal-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 u dejjem f’konformità mad-Direttiva 95/46/KE. L-użu ta’ informazzjoni bħal din għal finijiet oħra għandu jkun soġġett għall-konsultazzjoni bil-miktub minn qabel mal-Istat Membru li jkun intalab jipprovdi l-informazzjoni. Tali użu mbagħad għandu jkun soġġett għal kwalunkwe kundizzjoni stabbilita mill-Istat Membru mitlub għall-informazzjoni, rigward iż-żamma tal-informazzjoni f’konformità mad-Direttiva 95/46/KE. L-użu ta’ dejta b’informazzjoni personali għal finijiet oħra għandu jkun f’konformità mal-kundizzjonijiet previsti fid-Direttiva 95/46/KE.

2.   L-Istat Membru applikant għandu jqis talbiet speċifiċi marbuta mal-kxif tal-informazzjoni bħalma huma s-sikurezza u l-privatezza ta’ persuni identifikati inkella identifikabbli mill-informazzjoni.

3.   L-informazzjoni għandha tiġi mħarsa bħalma tiġi mħarsa dejta simili mil-leġiżlazzjoni nazzjonali tal-Istat Membru li jirċevihom u, għal istituzzjoni Komunitarja li tirċevihom, mid-dispożizzjonijiet korrispondenti applikabbli għal din l-istituzzjoni. Din tista’ tintuża bħala evidenza fi proċedimenti amministrattivi jew kriminali mill-Istat Membru li jirċievi l-informazzjoni, f’konformità mal-liġi tal-Istat Membru.

4.   L-informazzjoni kkomunikata fi kwalunkwe forma lil persuni li jaħdmu għall-awtoritajiet pubbliċi nazzjonali u l-Kummissjoni għandha tkun koperta mir-rekwiżiti ta’ kunfidenzjalità u s-segretezza professjonali jekk il-kxif tagħha thedded:

a)

il-protezzjoni tal-privatezza u l-integratà tal-individwu, b’mod partikolari f’konformità mal-leġiżlazzjoni Komunitarja li tirrigwarda l-ħarsien tad-deja personali;

b)

l-interessi kummerċjali ta’ persuna naturali jew ġurdika, inkluża l-proprjetà intellettwali;

c)

proċedimenti tal-qorti u pariri legali; jew

d)

l-għan tal-ispezzjonijiet jew l-investigazzjonijiet.

5.   Il-Paragrafu 4 ma għandux japplika meta l-kxif ikun meħtieġ biex jitwaqqaf is-sajd IUU jew infrazzjonijiet serji msemmija fl-Artikolu 42(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 u l-awtorità li tikkomunika l-informazzjoni taqbel li dan il-kxif iseħħ.

Artikolu 38

Spejjeż

L-Istati Membri għandhom iġarrbu huma stess l-ispejjeż tagħhom tal-esekuzzjoni ta’ talba għall-għajnuna u għandhom jirrinunzjaw għat-talbiet kollha għall-ħlas lura tal-ispejjeż imġarrba fl-applikazzjoni ta’ dan it-Titolu.

Artikolu 39

Awtorità unika

1.   Kull Stat Membru għandu jiddeżinja uffiċju uniku ta’ kuntatt, li jkun responsabbli għall-applikazzjoni ta’ dan it-Titolu.

2.   Kull Stat Membru għandu jikkomunika lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra l-identità tal-uffiċċju uniku ta’ kuntatt u jżomm dik l-informazzjoni aġġornata.

3.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika u taġġorna l-lista tal-uffiċċji uniċi ta’ kuntatt f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 40

Miżuri ta’ segwitu

1.   Meta l-awtoritajiet nazzjonali jiddeċiedu, bi tweġiba għal applikazzjoni għall-għajnuna bbażata fuq dan it-Titolu inkella b’riżultat ta’ skambju spontanju tal-informazzjoni, li jieħdu miżuri li jistgħu jiġu implimentati biss bl-awtorizzazzjoni jew fuq talba ta’ awtorità ġudizzjarja, għandhom jikkomunikaw lill-Istat Membru kkonċernat u lill-Kummissjoni kwalunkwe informazzjoni dwar dawk il-miżuri li tkun relatata mas-sajd IUU inkella infrazzjonijiet serji msemmija fl-Artikolu 42(1)(b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 jew għal infrazzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.

2.   Kull komunikazzjoni bħal din għandha jkollha l-awtorizzazzjoni minn qabel tal-awtorità ġudizzjarja jekk din l-awtorizzazzjoni tkun meħtieġa mil-liġi nazzjonali.

KAPITOLU II

Informazzjoni mingħajr rikjesta minn qabel

Artikolu 41

Informazzjoni mingħajr rikjesta minn qabel

1.   Meta Stat Membru jsir konxju dwar kwalunkwe attività ta’ sajd IUU potenzjali inkella infrazzjonijiet serji msemmija fl-Artikolu 42 (1) (b) u (c) tar-Regoalment (KE) Nru 1005/2008 inkella jissuspetta raġonevolament li tali attività jew infrazzjoni tista’ sseħħ, dan għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra kkonċernati u lill-Kummissjoni, mingħajr telf ta’ żmien. Dik in-notifika għandha tforni l-informazzjoni meħtieġa kollha u għandha ssir permezz tal-awtorità unika imsemmija fl-Artikolu 39.

2.   Meta Stat Membru jieħu miżuri ta’ infurzar għal attività ta’ sajd IUU inkella infrazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, għandu jinnotifika lill-Istati Membri l-oħra kkonċernati, u lill-Kummissjoni permezz tal-awtorità unika imsemmija fl-Artikolu 39.

3.   In-notifiki kollha skont dan l-Artikolu għandhom isiru bil-miktub.

KAPITOLU III

Applikazzjonijiet għalll-għajnuna

Artikolu 42

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan it-Titolu “applikazzjoni għall-għajnuna” tfisser applikazzjoni indirizzata minn Stat Membru lil Stat Membru ieħor għal:

(a)

informazzjoni;

(b)

miżuri ta’ infurzar; jew

(c)

notifika amministrattiva.

Artikolu 43

Rekwiżiti ġenerali

1.   L-Istat Membru applikant għandu jiżgura li l-applikazzjonijiet kollha għall-għajnuna jkun fihom biżżejjed informazzjoni biex l-Istat Membru li ssirlu l-applikazzjoni jkun jista’ jilqagħha, inkluż kull prova meħtieġa li tista’ tinkiseb biss fit-territorju tal-Istat Membru applikant.

2.   L-applikazzjonijiet għall-għajnuna għandhom ikunu limitati għal każijiet sostanzjati fejn ikun hemm biżżejjed raġuni biex wieħed jemmen li s-sajd IUU jew l-infrazzjonijiet serji msemmija fl-Artikolu 42 (1) (b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 ikunu seħħew u fejn l-Istat Membru applikant ma jkunx kapaċi jikseb l-informazzjoni mitluba jew jieħu l-miżuri mitluba bil-mezzi tiegħu stess.

Artikolu 44

Trażmissjoni tal-applikazzjonijiet u t-tweġibiet

1.   L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu biss mill-awtorità unika tal-Istat Membru applikant jew mill-Kummissjoni lill-awtorità unika tal-Istat Membru li saritlu l-applikazzjoni. It-tweġibiet kollha għal applikazzjoni għandhom jiġu kkomunikati bl-istess mod.

2.   Applikazzjonijiet għall-għajnuna reċiproka u t-tweġibiet rispettivi għandhom isiru bil-miktub.

3.   Il-lingwi użati għall-applikazzjonijiet u għall-komunikazzjoni ta’ informazzjoni għandhom jiġu miftiehma mill-awtoritajiet kompetenti kkonċernati qabel ma jsiru l-applikazzjonijiet. Jekk ma jkun jista’ jintlaħaq l-ebda ftehim, l-applikazzjonijiet għandhom jiġu kkomunikati fil-lingwa/i uffiċjali tal-Istat Membru applikant u r-risposti fil-lingwa/i uffiċjali tal-Istat Membru li jsirulu l-applikazzjonijiet.

Artikolu 45

Talbiet għall-informazzjoni

1.   Stat Membru li ssirlu l-applikazzjoni għandu, fuq talba mill-Istat Membru applikant, jew mill-Kummissjoni, jipprovdi kwalunkwe informazzjoni rilevanti meħtieġa sabiex jiġi stabbilit jekk is-sajd IUU jew l-infrazzjonijiet serji msemmija fl-Artikolu 42 (1) (b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 ikunux seħħew inkella biex jiġi stabbilit jekk jeżistix suspett raġonevoli li tali attività jew infrazzjoni tista’ sseħħ. Dik l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta permezz tal-awtorità unika msemmija fl-Artikolu 39.

2.   L-Istat Membru li ssirlu l-applikazzjoni għall-informazzjoni għandu, fuq talba mill-Istat Membru applikant, jew mill-Kummissjoni, iwettaq l-inkjesti amministrattivi xierqa li jirrigwardaw l-operazzjonijiet li jikkostitwixxu, jew f’għajnejn l-Istat Membru applikant jidhru li jikkostitwixxu, sajd IUU inkella infrazzjonijiet serji msemmija fl-Artikolu 42 (1) (b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008. L-Istat Membru li ssirlu l-applikazzjoni għandu jikkomunika r-riżultati ta’ inkjesti amministrattivi bħal dawn lill-Istat Membru applikant u lill-Kummissjoni.

3.   Fuq talba mill-Istat Membru applikant, jew mill-Kummissjoni, l-Istat Membru li ssirlu l-applikazzjoni jista’ jippermetti lil uffiċjal kompetenti tal-Istat Membru applikant biex jakkumpanja lill-uffiċjali tal-Istat Membru li ssirlu l-applikazzjoni jew tal-Kummissjoni, matul l-inkjesti amministrattivi msemmija fil-paragrafu 2. Sa fejn id-dispożizzjonijiet nazzjonali dwar proċedimenti kriminali jirrestrinġu ċerti atti għal uffiċjali speċifikament iddeżinjati mil-liġi nazzjonali, l-uffiċjali tal-Istat Membru applikant ma għandhomx jieħdu sehem f’atti bħal dawn. Fl-ebda każ ma għandhom jipparteċipaw f’tiftixiet fuq il-post jew f’interrogatorji formali ta’ persuni taħt il-liġi kriminali nazzjonali. L-uffiċjali tal-Istati Membri applikanti preżenti fl-Istati Membri li ssirilhom l-applikazzjoni għandhom, f’kull ħin, ikunu jistgħu jippreżentaw provi tal-awtorità tagħhom, bl-identità u l-funzjonijiet uffiċjali tagħhom.

4.   Fuq talba mill-Istat Membru applikant, l-Istat Membru li ssirlu l-applikazzjoni għandu jipprovdi lil dan tal-ewwel kwalunkwe dokument fil-pussess tiegħu, inkella kopji ċertifikati bħala veri, li jirrigwarda sajd IUU inkella infrazzjonijiet serji msemmija fl-Artikolu 42 (1) (b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008.

5.   Il-forma standard għall-iskambju tal-informazzjoni fuq talba tidher fl-Anness XI.

Artikolu 46

Talbiet għal miżuri ta’ infurzar

1.   Stat Membru li ssirlu applikazzjoni għandu, abbażi tal-evidenza msemmija fl-Artikolu 43, fuq it-talba ta’ Stat Membru applikant, jew tal-Kummissjoni, jieħu l-miżuri kollha ta’ infurzar meħtieġa biex iġib il-waqfien, fit-territorju tiegħu inkella fl-ibħra taħt is-sovranità jew il-ġuriżdizzjoni tiegħu, ta’ kwalunkwe sajd IUU jew ta’ infrazzjonijiet serji msemmija fl-Artikolu 42 (1) (b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 mingħajr dewmien.

2.   L-Istat Membru li ssirlu l-applikazzjoni jista’ jikkonsulta mal-Istat Membru applikant u mal-Kummissjoni matul il-proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet dwar il-miżuri ta’ infurzar imsemmija fil-paragrafu 1.

3.   L-Istat Membru li ssirlu l-applikazzjoni għandu jirrapporta l-miżuri kollha meħuda u l-effett tagħhom, lill-Istat Membru applikant, lill-Istati Membri l-oħra kkonċernati u lill-Kummissjoni, permezz tal-awtorità unika msemmija fl-Artikolu 39.

Artikolu 47

Skadenza għat-tweġibiet għal talbiet għall-informazzjoni u miżuri ta’ infurzar

1.   L-Istat Membru li ssirlu l-applikazzjoni għall-informazzjoni, għandu jipprovdi l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 45(1) u l-Artikolu 46(3), malajr kemm jista’ jkun, iżda mhux aktar tard minn 4 ġimgħat wara d-data tal-wasla tal-applikazzjoni. Jista’ jintlaħaq qbil dwar limiti ta’ żmien differenti bejn l-Istat Membru li ssirlu l-applikazzjoni u l-Istat Membru applikant inkella l-Kummissjoni.

2.   Meta l-Istat Membru li ssirlu l-applikazzjoni ma jkunx jista’ jwieġeb l-applikazzjoni sad-data ta’ skadenza, huwa għandu jinforma lill-Istat Membru applikant jew lill-Kummissjoni, bil-miktub, dwar ir-raġunijiet għall-inkapaċità tiegħu li jagħmel dan, u jindika meta jaħseb li jkun jista’ jwieġeb.

Artikolu 48

Talbiet għall-notifiki amministrattivi

1.   Stat Membru li ssirlu applikazzjoni għal notifika amministrattiva għandu, fuq talba minn Stat Membru applikant u f’konformità mar-regoli nazzjonali tiegħu li jirregolaw in-notifikar dwar strumenti u deċiżjonijiet simili, jinnotifika lid-destinatarju dwar l-istrumenti u d-deċiżjonijiet kollha meħuda fil-qasam kopert mir-Regolament (KE) Nru 1005/2008 li jirriżultaw mill-awtoritajiet amminsitrattivi tal-Istat Membru applikant u li għandhom iseħħu fit-territorju tal-Istat Membru li ssirlu l-applikazzjoni.

2.   Talbiet għan-notifika għandhom isiru permezz tal-formola standard mehmuża ma’ dan ir-Regolament fl-Anness XII.

3.   L-Istat Membru li ssirlu l-applikazzjoni għandu jibgħat it-tweġiba tiegħu lill-Istat Membru applikant immedjatament wara n-notifika permezz tal-awtorità unika msemmija fl-Artikolu 39. It-tweġiba għandha ssir permezz tal-formola standard mehmuża ma’ dan ir-Regolament fl-Anness XII.

KAPITOLU IV

Relazzjonijiet mal-Kummissjoni

Artikolu 49

Kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni

1.   Kull Stat Membru għandu jikkomunika lill-Kummissjoni kwalunkwe informazzjoni li huwa jikkunsidra rilevanti, fir-rigward tal-metodi, prattiki inkella xejriet li ntużaw, inkella suspettati li ntużaw għas-sajd IUU jew infrazzjonijiet serji msemmija fl-Artkolu 42 (1) (b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, malli din l-informazzjoni tkun disponibbli għalih.

2.   Il-Kummissjoni għandha tikkomunika lill-Istati Membri, kwalunkwe informazzjoni li tgħinhom jinfurzaw l-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, malli din l-informazzjoni ssirilha disponibbli.

Artikolu 50

Koordinazzjoni mill-Kummmissjoni

1.   Meta Stat Membru jsir konxju minn operazzjonijiet li jikkostitwixxu, inkella jidhru li jikkostitwixxu sajd IUU inkella infrazzjonijiet serji msemmija fl-Artikolu 42 (1) (b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, u li jkunu ta’ rilevanza partikolari fuq il-livell Komunitarju, huwa għandu jikkomunika lill-Kummissjoni malajr kemm jista’ jkun, kwalunkwe informazzjoni rilevanti meħtieġa għad-determinazzjoni tal-fatti. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi dik l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra kkonċernati.

2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, operazzjonijiet li jikkostitwixxu sajd IUU inkella infrazzjonijiet serji msemmija fl-Artikolu 42 (1) (b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 għandhom jitqiesu li huma ta’ rilevanza partikolari fuq il-livell Komunitarju, partikolarment meta:

(a)

dawn ikollhom, jew jista’ jkollhom, rabtiet ma’ Stati Membri oħra; jew

(b)

l-Istati Membri jidhrilhom li x’aktarx twettqu wkoll operazzjonijiet simili fi Stati Membri oħra.

3.   Meta l-Kummissjoni tqis li l-operazzjonijiet li jikkostitwixxu s-sajd IUU inkella infrazzjonijiet serji msemmija fl-Artikolu 42 (1) (b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 ikunu seħħu fi Stat Membru wieħed jew aktar, hi għandha tinforma lill-Istati Membri kkonċernati dwar dan, u l-Istati Membri għandhom iwettqu l-inkjesti malajr kemm jista’ jkun. L-Istati Membri kkonċernati għandhom, kemm jista’ jkun malajr, jikkomunikaw lill-Kummissjoni s-sejbiet ta’ dawk l-inkjesti.

KAPITOLU V

Relazzjonijiet ma’ pajjiżi terzi

Artikolu 51

Skambju ta’ informazzjoni ma’ pajjiżi terzi

1.   Meta Stat Membru jirċievi informazzjoni rilevanti biex jiżgura l-applikazzjoni effettiva tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 u dan ir-Regolamnet minn pajjiż terz, huwa għandu jikkomunika dik l-informazzjoni lill-Istati Membri l-oħra kkonċernati permezz tal-awtorità unika, sa fejn dan huwa permess permezz tal-ftehimiet bilaterali tal-għajnuna, ma’ dak il-pajjiż terz.

2.   Informazzjoni riċevuta skont dan it-Titolu tista’ tiġi kkomunikata lil pajjiż terz minn Stat Membru permezz tal-awtorità unika skont il-ftehim bilaterali ta’ għajnuna ma’ dak il-pajjiż terz; Dik il-komunikazzjoni għandha sseħħ wara konsultazzjoni tal-Istat Membru li oriġinarjament ikkomunika l-informazzjoni u f’konformità mal-leġiżlazzjoni Komunitarja u dik nazzjonali dwar il-protezzjoni tal-individwji fir-rigward tal-ipproċessar tad-dejta personali.

3.   Il-Kummissjoni tista’, fil-kuntest tal-ftehimiet dwar is-sajd konklużi bejn il-Komunità u pajjiżi terzi inkella fil-kuntest tal-Organizzazzjonijiet Reġjonali tal-Ġestjoni tas-Sajd inkella arranġamenti simili li fihom il-Komunità hija Parti Kontraenti inkella Parti li Tikkoopera imma Mhux Kontraenti, tikkomunika informazzjoni rilevanti dwar sajd IUU jew infrazzjonijiet serji msemmija fl-Artikolu 42 (1) (b) u (c) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008 lil partijiet oħra għal dawk il-ftheimiet, organizzazzjonijiet jew arranġamenti, soġġetti għall-approvazzjoni tal-Istat Membru li jkun ipprovda dik l-informazzjoni.

KAPITOLU VI

Dispożizzjoni tranżizzjonali

Artikolu 52

Stabbiliment ta’ Sistema ta’ Informazzjoni dwar is-Sajd IUU

Sakemm tiġi stabbilita s-Sistema ta’ Informazzjoni dwar is-Sajd IUU, kif tissemma fl-Artikolu 51(2) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom jikooperaw ma’ xulxin u mal-Kummissjoni, skont dan it-titolu, permezz ta’ arranġamenti eżistenti ta’ informazzjoni.

TITOLU V

EMENDI

Artikolu 53

Emendi tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008

L-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, li fih il-lista ta’ prodotti esklużi mid-definizzjoni ta’ “prodotti tas-sajd” fl-Artikolu 2(8) ta’ dak ir-Regolament, huwa emendat kif stipulat fl-Anness XIII ta’ dan ir-Regolament.

TITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 54

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-22 ta’ Ottubru 2009.

Għall-Kummissjoni

Joe BORG

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 286, 29.10.2008, p. 1

(2)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(3)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.

(4)  ĠU L 333, 20.12.2003, p. 17.

(5)  ĠU L 226, 25.6.2004, p. 83

(6)  ĠU L 253, 11.10.1993, p. 1


ANNESS I

Perjodu ta’ notifika bil-quddiem għal ċerti tipi ta’ prodotti tas-sajd imsemmija fl-Artikolu 1

Perjodu ta’ notifika bil-quddiem ta’ 4 sigħat

Ħatt l-art ta’ prodotti friski tas-sajd minn bastimenti tas-sajd f'portijiet Komunitarji ddeżinjati.


ANNESS IIA

Formola għan-notifika bil-quddiem għal bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 2(1)

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS IIB

Formola għan-notifika bil-quddiem għal bastimenti tas-sajd ta' pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 2(2)

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS IIIA

Formola għad-dikjarazzjonijiet ta' qabel il-ħatt l-art imsemmija fl-Artikolu 3(1)

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS IIIB

Formola għad-dikjarazzjonijiet ta' qabel it-trażbord imsemmija fl-Artikolu 3(2)

(meħtieġa kemm mill-bastiment donatur kif ukoll mill-bastiment riċevitur)

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS IV

ĊERTIFIKAT TAL-QBID TAL-KOMUNITÀ EWROPEA

Formola simplifikata għall-prodotti tas-sajd li jissodisfaw ir-rekwiżiti fl-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Appendiċi

Dettalji tat-trasport

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS V

Skemi tad-dokumentazzjoni tal-qbid adottati minn organizzazzjonijiet reġjonali tal-ġestjoni tas-sajd, rikonoxxuti bħala konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008

Parti I

Skemi tad-dokumentazzjoni tal-qbid rikonoxxuti bħala konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008

Skema tad-dokumentazzjoni tal-qbid kif stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1035/2001 tat-22 ta' Mejju 2001 li jistabbilixxi skema tad-dokumentazzjonii tal-qbid ta’ Dissostichus spp (1),

Il-Programm tal-ICCAT għad-Dokumentazzjoni tal-qbid tat-Tonn, kif stabbilit fir-Rakkomandazzjoni 08-12 tal-ICCAT li temenda s-07-10 dwar Programm tal-ICCAT għad-Dokumentazzjoni tal-qbid tat-Tonn.

Parti II

Skemi tad-dokumentazzjoni tal-qbid rikonoxxuti bħala konformi mar-rekwiżiti tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008, soġġetti għal kundizzjonijiet addizzjonali:

CCSBT (Kummissjoni għall-Konservazzjoni tat-Tonn tan-Nofsinhar) – Riżoluzzjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ Skema tas-CCSBT dwar id-Dokumentazzjoni tal-qbid (adottata fil-Ħmistax-il Laqgħa Annwali – 14-17 ta’ Ottubru 2008). Minbarra d-dokumenti tal-qbid u kwalunkwe dokument relatat validatu f’konformità mal-Iskema tas-CCSBT dwar id-Dokumentazzjoni tal-qbid, l-importatur għandu jippreżenta lill-awtoritajiet tal-Istati Membri tal-importazzjoni, l-informazzoni dwar id-dettalji tat-trasport, speċifikati fl-Appendiċi dwar id-dettalji tat-trasport inkluż fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008.


(1)  ĠU L 145, 31.5.2001, p. 1.


ANNESS VI

Perjodi ta’ tressiq taċ-ċertifikati tal-qbid għal konsenji msemmija fl-Artikolu 8

Perjodu ta’ 4 sigħat għat-tressiq taċ-ċertifikat tal-qbid qabel id-dħul fil-Komunità

Konsenji ta’ prodotti tas-sajd li jidħlu fil-Komunità bl-ajru

Perjodu ta’ sagħtejn (2) għat-tressiq taċ-ċertifikat tal-qbid qabel id-dħul fil-Komunità

Konsenji ta’ prodotti tas-sajd li jidħlu fil-Komunità bit-triq

Perjodu ta’ 4 sigħat għat-tressiq taċ-ċertifikat tal-qbid qabel id-dħul fil-Komunità

Konsenji ta’ prodotti tas-sajd li jidħlu fil-Komunità bil-ferrovija


ANNESS VII

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS VIII

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS IX

Arranġament amministrattiv mal-Istati tal-Bandiera, marbuta mal-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-qbid (l-Artikolu 12(4) tar-Regolament (KE) Nru 1005/2008)


ANNESS XA

Formola għat-tressiq ta' informazzjoni rigward bastimenti tas-sajd milmuħa

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS XB

Struzzjonijiet għall-mili tal-formoli fl-Anness XA

IMLA L-INFORMAZZJONI KOLLHA LI TISTA’

1.

Isem il-bastiment, sinjal tar-radju, bandiera, u jekk possibbli in-numru tar-reġistrazzjoni u l-IMO tar-reġistru Lloyds għandhom jinkisbu minn dak li jidher fuq il-bastiment inkella minn kuntatt bir-radju mal-bastimenti (is-sors ta’ din l-informazzjoni jrid jiġi rrappurtat).

2.

Marki li jiddistingwuh: għid jekk l-isem u l-port tar-reġistrazzjoni tal-bastiment kinux viżibbli jew le. Niżżel il-kuluri tal-buq u tas-sovrastruttura, l-għadd ta’ arbli, il-pożizzjoni tal-briġġ u t-tul taċ-ċumnija.

3.

Tip ta’ bastiment: Iddeskrivi t-tip ta’ bastiment u rkaptu milmuħ (eż. bil-konzijiet, bit-tkarkir, bastiment fabbrika, bastiment tat-trasport).

4.

Pożizzjoni: niżżel l-ilmiħ inizjali tal-bastiment inkluż iż-żona/subżona/diviżjoni tas-sajd.

5.

Attività tal-bastiment milmuħ: niżżel il-ħin tal-ilmiħ, l-attività tal-bastiment f’dak il-ħin u d-direzzjoni (gradi). Niżżel jekk il-bastiment kienx qed jistad, ikala l-irkaptu, ikarkar, itella’ inkella attivitajiet oħra. Hemm biżżejjed spazju għal ħames lemħiet tal-istess bastiment, iżda jekk ikun meħtieġ aktar spazju imla din it-taqsima fuq wara tal-formola inkella fuq karta separata. Niżżel jekk kienx hemm linja tat-tnaffir inkella le.

6.

Rekord tal-ilmiħ: indika jekk l-ilmiħ tal-bastiment kienx irreġistrat fuq il-vidjo inkella bir-ritratti (niżżel jekk tressqux xi dokument fit-taqsima tal-kummenti).

7.

Kummenti: indika d-direzzjoni ta’ tranżitu tal-bastiment. Agħti fil-qosor kwalunkwe konverżazzjoni li saret bir-radju, bl-indikazzjoni tal-isem, tan-nazzjonalità, tal-pożizzjoni mogħtija mill-persuna/i kkuntattjata/i abbord il-bastiment avvistat.

8.

Tpinġija tal-bastiment: pinġi l-profil tal-bastiment, u indika kwalunkwe marki li jiddistingwuh li jistgħu jkunu utli għall-identifikazzjoni.


ANNESS XI

Formola standard għall-iskambju tal-informazzjoni fuq applikazzjoni skont l-Artikolu 45

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS XII

Formola standard għall-applikazzjoni ta’ notifika amministrattiva skont l-Artikolu 48

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS XIII

Lista ta’ prodotti esklużi mid-definizzjoni ta’ “prodotti tas-sajd” imsemmija fil-punt 8 tal-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1005/2008 tad-29 ta’ Settembru 2008 li jistabbilixxi sistema Komunitarja sabiex tipprevjeni, tiskoraġġixxi u telimina sajd illegali, mhux irrappurtat u mhux irregolat

Prodotti tas-sajd tal-ilma ħelu, fosthom

0301 91 – Ħut ħaj ieħor: Trota (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster) (1)

0301 92 – Ħut ħaj ieħor: Sallur (Anguilla spp.)

0301 93 – Ħut ħaj ieħor: Karpjuni

ex 0301 99 – Oħrajn: ħut tal-ilma ħelu (NM 0301 99 11 u 0301 99 19)

0302 11 – Ħut, frisk jew imkessaħ, bl-eċċezzjoni ta’ fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut li jidher taħt l-intestatura 0304: Trota (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster)

0302 12 – Ħut, frisk jew imkessaħ, bl-eċċezzjoni ta’ fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut li jidher taħt l-intestatura 0304: Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

0302 66 – Ħut, frisk jew imkessaħ, bl-eċċezzjoni ta’ fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut li jidher taħt l-intestatura 0304: Sallur (Anguilla spp.)

ex 0302 69 – Ħut, frisk jew imkessaħ, bl-eċċezzjoni ta’ fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut li jidher taħt l-intestatura 0304: ħut tal-ilma ħelu (NM 0302 69 11 u 0302 69 19)

0303 11 - Ħut, iffriżat, bl-eċċezzjoni ta’ fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut taħt l-intestatura 0304: Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), bl-eċċezzjoni ta’ fwied u bajd

0303 21 - Ħut, iffriżat, bl-eċċezzjoni ta’ fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut taħt l-intestatura 0304: Trota (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster)

0303 22 - Ħut, iffriżat, bl-eċċezzjoni ta’ fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut taħt l-intestatura 0304: Salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

0303 76 - Ħut, iffriżat, bl-eċċezzjoni ta’ fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut taħt l-intestatura 0304: Sallur (Anguilla spp.)

ex 0303 79 – Ħut ieħor, iffriżat, bl-eċċezzjoni ta’ fletti tal-ħut u laħam ieħor tal-ħut taħt l-intestatura 0304: ħut tal-ilma ħelu (NM 0303 79 11 u 0303 79 19)

ex 0304 19 - Fletti tal-ħut u laħam tal-ħut ieħor (kemm jekk ikkappuljat u kemm jekk le), frisk jew imkessaħ ħut tal-ilma ħelu (NM 0304 19 13; 0304 19 15; 0304 19 17; 0304 19 19 u 0304 19 91)

ex 0304 29 – Fletti iffriżati: ta’ ħut tal-ilma ħelu (NM 0304 29 13; 0304 29 15; 0304 29 17 u 0304 29 19)

ex 0304 99 – Laħam ieħor iffriżat tal-ħut: ta’ ħut tal-ilma ħelu (NM 0304 99 21)

ex 0305 30 - Fletti tal-ħut, imnixxfa, immellħa jew fis-salmura, imma mhux affumikati: ta’ salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho), immellaħ jew fis-salmura (NM 0305 30 30); ta’ troti tal-ispeċijiet Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster; tal-karpjun (ex NM 0305 30 90)

ex 0305 41 – Ħut iffumikat, inklużi l-fletti: Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho)

ex 0305 49 – Ħut iffumikat, inklużi l-fletti: Trota (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster) (NM 0305 49 45); Sallur (Anguilla spp.) (NM 0305 49 50); Karpjuni (ex NM 0305 49 80)

ex 0305 59 - Ħut imnixxef, immellaħ jew mhux imma mhux affumikat: Trota (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster); Karpjuni (ex NM 0305 59 80)

ex 0305 69 - Ħut, immellaħ imma mhux imnixxef jew iffumikat u ħut fis-salmura: Salamun tal-Paċifiku (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou u Oncorhynchus rhodurus), salamun tal-Atlantiku (Salmo salar) u salamun tad-Danubju (Hucho hucho) (NM 0305 69 50); Trota (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache u Oncorhynchus chrysogaster); Karpjuni (ex NM 0305 69 80)

ex 0306 19 – Krostaċej oħra, inkluż dqiq, tħin u pellets ta’ krustaċji, tajbin għall-konsum mill-bniedem, iffriżati: Awwist tal-ilma ħelu (NM 0306 19 10)

ex 0306 29 – Krostaċej oħra, inkluż dqiq, tħin u pellets ta’ krustaċji, tajbin għall-konsum mill-bniedem, mhux iffriżati: Awwist tal-ilma ħelu (NM 0306 29 10)

1604 11 00 - Ħut ipproċessat jew ippreservat, sħiħ jew f’biċċiet, iżda mhux ikkapuljat: Salamun

ex 1604 19 - Ħut ipproċessat jew ippreservat, sħiħ jew f’biċċiet, iżda mhux ikkapuljat: Salmonidae, minbarra salamun (NM 1604 19 10)

ex 1604 20 – Ħut ippreparat jew ippriservat: tas-salamun (NM 1604 20 10) tas-Salmonidae, minbarra salamun (NM 1604 20 30)

ex 1605 40 00 – Krostaċej oħra ppreparati jew priservati: Awwist tal-ilma ħelu, imsajrin fix-xibt, iffriżati

Prodotti tal-akkwakultura miksubin minn ħut żgħir jew larvi

0301 10 – Ħut ornamentali ħaj

0307 10 – Gajdri, kemm jekk fil-qoxra kif ukoll jekk le, ħajjin, friski, imkessħin, iffriżati, immelħin jew fis-salmura

Arzell, inklużi mriewaħ, tal-ġeneri Pecten, Chlamys jew Placopecten

0307 21 – Ħajjin, friski jew imkessħin (NM 0307 21 00)

0307 29 – Oħrajn

Maskli

0307 31 – Ħajjin, friski jew imkessħin

0307 39 – Oħrajn

ex 1605 90 – Oħrajn (NM 1605 90 11 u 1605 90 19)

0307 60 00 - Bebbux, minbarra bebbux tal-baħar

0305 10 00 - Dqiq, tħin u pellets tal-ħut, tajbin għall-konsum mill-bniedem

ex 1605 90 30 – Krustaċej, molluski u invertebrati akkwatiċi oħra, imsajra jew ippreservati: Arzell, gajdri, bebbux

1605 90 00 – Invertebrati akkwatiċi oħrajn, ippreparati jew ippriservati


(1)  Kodiċijiet NM li jikkorrispondu għar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru. 1031/2008 (ĠU L 291, 31.10.2008)