13.5.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 118/13


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 385/2009

tas-7 ta’ Mejju 2009

li jissostitwixxi l-Anness IX tad-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (“Direttiva Kwadru”)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007 li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (“Direttiva Kwadru”) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 39 (2) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2007/46/KE tistabbilixxi qafas armonizzat li fih dispożizzjonijiet amministrattivi u rekwiżiti tekniċi ġenerali għall-vetturi ġodda kollha. B’mod partikolari, tinkludi l-obbligu għall-manifattur ta’ vettura, fil-kapaċità tiegħu bħala d-detentur ta’ approvazzjoni tat-tip tal-Komunità li jikkunsinna ċertifikat tal-konformità biex jakkompanja kull vettura li tiġi ffabbrikata b’mod konformi mal-leġiżlazzjoni tal-Komunità dwar l-approvazzjoni tat-tip.

(2)

Iċ-ċertifikat tal-konformità, li mudell tiegħu huwa stabbilit fl-Anness IX tad-Direttiva 2007/46/KE, jikkostitwixxi dikjarazzjoni uffiċjali li tingħata lix-xerrej tal-vettura, li vettura partikolari nbniet b’mod konformi mar-rekwiżiti stabbiliti mil-leġiżlazzjoni tal-Komunità dwar l-approvazzjoni tat-tip.

(3)

Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-informazzjoni li hemm fiċ-ċertifikat tal-konformità tkun tinftiehem mill-konsumaturi u mill-operaturi ekonomiċi involuti. Il-mudell taċ-ċertifikat tal-konformità għandu jinkludi l-informazzjoni teknika kollha li hija ta’ rilevanza għall-awtoritajiet tal-Istati Membri sabiex dawn jippermettu l-użu tal-vetturi.

(4)

Sa mill-adozzjoni tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/116/KE tal-20 ta’ Diċembru 2001 li tadatta għall-progress tekniku d-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom (2), il-mudell taċ-ċertifikat tal-konformità qatt ma ġie aġġornat. Għaldaqstant huwa xieraq li dan jiġi aġġornat fid-dawl tat-tibdil sostanzjali numeruż li ġabet magħha d-Direttiva 2007/46/KE li sejra tintroduċi approvazzjoni tat-tip għal vetturi kompluti tal-KE għal vetturi kummerċjali mid-29 ta’ April 2009.

(5)

Barra minn hekk, skont id-Direttiva tal-Kunsill 1999/37/KE tad-29 ta’ April 1999 dwar id-dokument ta’ reġistrazzjoni għall-vetturi (3), l-awtoritajiet ta’ reġistrazzjoni tal-Istati Membri jeħtieġu jirċievu informazzjoni teknika affidabbli għall-għanijiet ta’ reġistrazzjoni għall-ewwel darba ta’ vetturi ġodda fit-territorju tal-Komunità. Id-dejta teknika li hemm fiċ-ċertifikat tal-konformità tikkostitwixxi sors ta’ informazzjoni adegwat li jista’ jintuża għall-għanijiet ta’ reġistrazzjoni. Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv għaċ-ċittadini Ewropej, fid-dawl tal-prinċipji stabbiliti fil-Komunikazzjonijiet mill-Kummissjoni intitolati Pjan ta’ Azzjoni għas- “Simplifikazzjoni u Titjib tal-Ambjent Regolatorju” (4) u Programm ta’ Azzjoni għat-Tnaqqis tal-Piżijiet Amministrattivi fl-Unjoni Ewropea (5), huwa xieraq li ċ-ċertifikat tal-konformità jkun fih ukoll l-informazzjoni kollha meħtieġa skont id-Direttiva 1999/37/KE.

(6)

Huwa xieraq, bil-għan li jiġi żgurat tħaddim xieraq tal-proċess tal-approvazzjoni tat-tip tal-Komunità, li l-Annessi tad-Direttiva 2007/46/KE jiġu aġġornati sabiex dawn jiġu addattati għall-iżvilupp tal-għarfien xjentifiku u tekniku;

(7)

L-Anness IX tad-Direttiva 2007/46/KE għandu jiġi sostitwit bix-xieraq;

(8)

L-implimentazzjoni ta’ sistema ta’ amministrazzjoni ġdida għall-ġbir tad-dejta kollha li għandha tissemma’ fiċ-ċertifikat ta’ konformità teħtieġ li jiġu implimentati arranġamenti xierqa mill-manifattur tal-vettura. Għalhekk, għandu jiġi pprovdut perjodu transizzjonali suffiċjenti li matulu, il-mudelli preċedenti taċ-ċertifikat tal-konformità jistgħu jibqgħu jintużaw.

(9)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat – Vetturi bil-Mutur,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness IX tad-Direttiva 2007/46/KE huwa mibdul bl-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Sad-29 ta’ April 2010, il-manifatturi jistgħu jipprovdu ċertifikati tal-konformità li jkunu skont il-mudell hekk kif stabbilit fl-Anness IX tad-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE (6).

Artikolu 3

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-29 ta’ April 2009.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun applikabbli direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 7 ta’ Mejju 2009.

Għall-Kummissjoni

Günter VERHEUGEN

Viċi President


(1)  ĠU L 263, 9.10.2007, p. 1.

(2)  ĠU L 18, 21.1.2002, p. 1.

(3)  ĠU L 138, 1.6.1999, p. 57.

(4)  COM(2002) 278 finali.

(5)  COM(2007) 23 finali.

(6)  ĠU L 42, 23.2.1970, p. 1.


ANNESS

“ANNESS IX

ĊERTIFIKAT TA’ KONFORMITÀ TAL-KE

0.   OBJETTIVI

Iċ-ċertifikat ta’ konformità huwa dikjarazzjoni mogħtija mill-manifattur tal-vettura lix-xerrej sabiex iserraħlu moħħu li l-vettura li huwa jkun akkwista tikkonforma mal-leġiżlazzjoni fis-seħħ fl-Unjoni Ewropea fil-ħin meta din ġiet iffabbrikata.

Iċ-ċertifikat ta’ konformità għandu wkoll l-għan li jippermetti lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri sabiex jirreġistraw vetturi mingħajr mal-applikant ikollu għaliex jipprovdi dokumentazzjoni teknika addizzjonali.

Għal dawn l-għanijiet, iċ-ċertifikat ta’ konformità għandu jinkludi:

(a)

in-Numru ta’ Identifikazzjoni tal-Vettura;

(b)

il-karatteristiċi tekniċi preċiżi tal-vettura (jiġifieri mhuwiex permess li tissemma xi medda ta’ valuri fid-daħliet varji).

1.   DESKRIZZJONI ĠENERALI

1.1.

Iċ-ċertifikat ta’ konformità għandu jkun magħmul minn żewġ partijiet.

(a)

NAĦA I, li hija magħmula minn dikjarazzjoni ta’ konformità mill-manifattur. L-istess mudell huwa komuni għall-kategoriji ta’ vetturi kollha.

(b)

NAĦA 2, li hija deskrizzjoni teknika tal-karatteristiċi prinċipali tal-vettura. Il-mudell ta’ Naħa 2 huwa xieraq għal kull kategorija speċifika ta’ vetturi.

1.2.

Iċ-ċertifikat ta’ konformità għandu jitfassal f’format massimu A4 (210 x 297 mm) jew f’folder ta’ format massimu A4.

1.3.

Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet fit-Taqsima O (b), il-valuri u l-unitajiet indikati fit-tieni Parti għandhom ikunu dawk mogħtija fid-dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip tal-atti regolatorji rilevanti. Fil-każ ta’ konformità tal-kontrolli tal-produzzjoni, il-valuri għandhom jiġu vverifikati skont il-metodi stabbiliti fl-atti regolatorji rilevanti. It-tolleranzi permessi f’dawk l-atti regolatorji għandhom jitqiesu.

2.   DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊJALI

2.1.

Il-Mudell A taċ-ċertifikat tal-konformità (vettura kompluta) għandu jkopri l-vetturi li jistgħu jintużaw fuq it-triq mingħajr ma jkunu jeħtieġu xi fażi oħra għall-approvazzjoni tagħhom.

2.2.

Il-Mudell B taċ-ċertifikat ta’ konformità (vetturi kompluti) għandu jkopri vetturi li għaddew minn fażi oħra għall-approvazzjoni tagħhom.

Dan huwa r-riżultat normali tal-proċess ta’ approvazzjoni b’aktar minn fażi waħda (eż. xarabank mibnija minn manifattur tat-tieni fażi fuq xażi mibni minn manifattur ta’ vettura).

Il-karatteristiċi addizzjonali miżjudin matul il-proċess ta’ aktar minn fażi waħda għandhom jiġu deskritti fil-qosor.

2.3.

Il-Mudell Ċ taċ-ċertifikat ta’ konformità (vetturi mhux kompluti) għandu jkopri vetturi li jeħtieġu fażi oħra għall-approvazzjoni tagħhom (eż. xażi ta’ trakk).

Għajr għal tratturi għal semi-karrijiet, ċertifikati tal-konformità li jkopru vetturi-kabina li jappartjenu għall-kategorija N għandhom ikunu ta’ Mudell Ċ.

PARTI I

VETTURI KOMPLUTI U KKOMPLETATI

MUDELL A1 - NAĦA 1

VETTURI KOMPLUTI

ĊERTIFIKAT TA’ KONFORMITÀ TAL-KE

Naħa 1

Is-sottoskritt […(Isem sħiħ u kariga)] b’dan jiċċertifika li l-vettura:

0.1

Għamla (Isem kummerċjali tal-manifattur):…

0.2.

Tip:…

Varjant (a): …

Verżjoni (a): …

0.2.1.

Isem kummerċjali :…

0.4.

Kategorija ta’ vettura :…

0.5.

Isem u indirizz tal-manifattur: …

0.6.

Post u metodu ta’ twaħħil tal-pjanċi statutorji: …

Post tan-numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura: …

0.9.

Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk applikabbli): …

0.10.

Numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura: …

tikkonforma f’kull rigward mat-tip deskritt fl-approvazzjoni (...numru ta’ approvazzjoni tat-tip inkluż in-numru ta’ estensjoni) maħruġa nhar (…data tal-ħruġ) u

tista’ tiġi rreġistrata b’mod permanenti fi Stati Membri li għandhom traffiku fuq in-naħa tal-lemin/xellug (b) u li jużaw unitajiet metriċi/imperjali (c) għall-miter tal-veloċità (d).

(Post) (Data): …

(Firma): …

MUDELL A2- NAĦA 1

VETTURI KOMPLUTI TAT-TIP APPROVAT F’SERJE ŻGĦAR

[Sena]

[numru sekwenzjali]

ĊERTIFIKAT TA’ KONFORMITÀ TAL-KE

Naħa 1

Is-sottoskritt [… (Isem sħiħ u kariga)] b’dan jiċċertifika li l-vettura:

0.1

Għamla (Isem kummerċjali tal-manifattur): …

0.2.

Tip: …

Varjant (a): …

Verżjoni (a): …

0.2.1.

Isem kummerċjali: …

0.4.

Kategorija ta’ vettura: …

0.5.

Isem u indirizz tal-manifattur: …

0.6.

Post u metodu ta’ twaħħil tal-pjanċi statutorji: …

Post tan-numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura: …

0.9.

Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk applikabbli): …

0.10.

Numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura: …

tikkonforma f’kull rigward mat-tip deskritt fl-approvazzjoni (...numru ta’ approvazzjoni tat-tip inkluż in-numru ta’ estensjoni) maħruġa nhar (…data tal-ħruġ) u

tista’ tiġi rreġistrata b’mod permanenti fi Stati Membri li għandhom traffiku fuq in-naħa tal-lemin/xellug (b) u li jużaw unitajiet metriċi/imperjali (c) għall-miter tal-veloċità (d).

(Post) (Data): …

(Firma): …

MUDELL B – NAĦA 1

VETTURI KKOMPLETATI

ĊERTIFIKAT TA’ KONFORMITÀ TAL-KE

Naħa 1

Is-sottoskritt [… (Isem sħiħ u kariga)] b’dan jiċċertifika li l-vettura:

0.1

Għamla (Isem kummerċjali tal-manifattur): …

0.2.

Tip:…

Varjant (a): …

Verżjoni (a): …

0.2.1.

Isem kummerċjali: …

0.4.

Kategorija ta’ vettura: …

0.5.

Isem u indirizz tal-manifattur: …

0.6.

Post u metodu ta’ twaħħil tal-pjanċi statutorji: …

Post tan-numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura: …

0.9.

Isem u indirizz tar-rappreżentant tal-manifattur (jekk applikabbli): …

0.10.

Numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura: …

a)

ġiet ikkompletata u nbidlet (1) kif ġej: … u

b)

tikkonforma f’kull rigward mat-tip deskritt fl-approvazzjoni (...numru ta’ approvazzjoni tat-tip inkluż in-numru ta’ estensjoni) maħruġa nhar (…data tal-ħruġ) u

ċ)

tista’ tiġi rreġistrata b’mod permanenti fi Stati Membri li għandhom traffiku fuq in-naħa tal-lemin/xellug (b) u li jużaw unitajiet metriċi/imperjali (c) għall-miter tal-veloċità (d).

(Post) (Data): …

(Firma): …

Dokumenti mehmużin: Ċertifikat ta’ konformità kkunsinjat f’kull fażi preċedenti.

NAĦA 2

KATEGORIJA TA’ VETTURI M1

(vetturi kompluti u kkompletati)

Naħa 2

Karatteristiċi ta’ kostruzzjoni ġenerali

1.

Numru ta’ fusijiet: …u roti: …

3.

Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): … …

Dimensjonijiet prinċipali

4.

Bażi tar-rota (e): … mm

4.1.

Spazju tal-fus:

 

1-2: …mm

 

2-3: …mm

 

3-4: …mm

5.

Tul: … mm

6.

Wisa’: … mm

7.

Għoli: … mm

Piżijiet

13.

Piż tal-vetturi fil-kundizzjoni ta’ tħaddim: … kg (f)

16.

Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1.

Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: …kg

16.2.

Piż teknikament permessibbli fuq kull fus:

1.

… kg

2.

… kg

3.

…eċċ.

16.4.

Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: … kg

18.

Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta’:

18.1.

Karru bil-ganċ tal-ġbid: … kg

18.3.

Karru bil-fus fin-nofs: … kg

18.4.

Karru mhux ibbrejkjat: … kg

19.

Piż vertikali statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: … kg

Impjant tal-enerġija

20.

Manifattur tal-magna: …

21.

Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: …

22.

Prinċipju tal-mod kif taħdem: …

23.

Purament elettrika: iva/le (1)

23.1.

Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le (1)

24.

Numru u arranġament taċ-ċilindri: …

25.

Ċilindrata tal-magna: … ċm3

26.

Fjuwil: Diesel/petrol/LPG/NG – Biometan/Etanol/Biodiesel/Idroġenu (1)

26.1.

Mono fjuwil/Bi fjuwil/Flex fjuwil (1)

27.

Potenza netta massima (g): … kW f’ … min-1 jew saħħa massima kontinwa mogħtija (mutur tal-elettriku) … kW (1)

Veloċità massima

29.

Veloċità massima: … km/h

Fusijiet u sospensjoni

30.

Trekk tal-fus(ijiet):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Kombinazzjoni tajer/rota (h): …

Brejkijiet

36.

Konnessjonijiet ta’ brejk ta’ karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi (1)

Karrozzerija

38.

Kodiċi għall-karrozzerija (i): …

40.

Kulur tal-vettura (j): …

41.

Numru u konfigurazzjoni ta’ bibien: …

42.

Numru ta’ pożizzjonijiet bilqiegħda (inkluż tax-xufier) (k): …

42.1.

Sedil(i) imfassal/imfasslin sabiex jintuża(w) biss meta l-vettura tkun wieqfa: …

42.3.

Numru ta’ pożizzjonijiet aċċessibbli minn utent ta’ siġġu tar-roti: …

Prestazzjonijiet ambjentali

46.

Livell ta’ ħoss

Wieqfa: … dB(A) f’veloċità tal-magna: … min-1

Drive-by: … dB(A)

47.

Ammont ta’ emissjoni ta’ egżost (l): Euro …

48.

Emissjonijiet ta’ egżost (m):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: …

1.1.

proċedura ta’ prova: Tip I jew ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Partikulati: …

Opaċità tad-duħħan (ELR): … (m-1)

1.2.

proċedura ta’ prova: Tip I (Euro 5 jew 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Partikulati (massa): …

 

Partikuli (numru): …

(2)

proċedura ta’ prova: ETC (jekk applikabbli)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Partikulati: …

48.1.

Koeffiċjent ta’ assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: … (m-1)

49.

Emissjonijiet ta’ CO2/konsum ta’ fjuwil/konsum ta’ enerġija elettrika (m):

1.

kull tip ta’ trasport b’magna għajr vetturi purament tal-elettriku

 

emissjonijiet ta’ CO2 Konsum ta’ fjuwil

Kundizzjonijiet

urbani:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Kundizzjonijiet ekstra-urbani:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Ikkombinati:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Peżati, ikkombinati

… g/km

… l/100 km

(2)

vetturi purament tal-elettriku u vetturi tal-elettriku ibridi OVC

Konsum tal-enerġija elettrika (peżat, ikkombinat (1))

… Wh/km

Medda elettrika

… km

Mixxellanji

51.

Għal vetturi bi skop speċjali: denominazzjoni skont l-Anness II Taqsima 5: …

52.

Rimarki (n): …

NAĦA 2

KATEGORIJA TA’ VETTURI M2

(vetturi kompluti u kkompletati)

Naħa 2

Karatteristiċi ta’ kostruzzjoni ġenerali

1.

Numru ta’ fusijiet: … u roti: …

1.1.

Numru u pożizzjoni ta’ fusijiet b’roti doppji: …

2.

Fusijiet ikkwartjati (numru, pożizzjoni): …

3.

Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): … …

Dimensjonijiet prinċipali

4.

Bażi tar-rota (e): … mm

4.1.

Spazju tal-fus:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Tul: … MM

6.

Wisa’: … mm

7.

Għoli: … mm

9.

Distanza bejn it-tarf ta’ quddiem tal-vettura u ċ-ċentru tal-apparat ta’ gganċjar: …mm

12.

Sporġenza ta’ wara: … mm

Piżijiet

13.

Piż tal-vetturi fil-kundizzjoni ta’ tħaddim: … kg (f)

13.1.

Distribuzzjoni ta’ dan il-piż bejn il-fusijiet:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg eċċ.

16.

Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1.

Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: … kg

16.2.

Piż teknikament permessibbli fuq kull fus:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg eċċ.

16.3.

Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta’ fusijiet:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg eċċ.

16.4.

Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: … kg

17.

Reġistrazzjoni maħsuba/piżijiet massimi permessibbli waqt it-tħaddim fi traffiku nazzjonali/internazzjonali (1) (o)

17.1.

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz: … kg

17.2.

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull fus:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull grupp ta’ fusijiet:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz tal-kombinazzjoni: … kg

18.

Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta’:

18.1.

Karru bil-ganċ tal-ġbid: … kg

18.3.

Karru bil-fus fin-nofs: … kg

18.4.

Karru mhux ibbrejkjat: … kg

19.

Piż statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: … kg

Impjant tal-enerġija

20.

Manifattur tal-magna: …

21.

Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: …

22.

Prinċipju tal-mod kif taħdem: …

23.

Purament elettrika: iva/le (1)

23.1.

Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le (1)

24.

Numru u arranġament taċ-ċilindri: …

25.

Ċilindrata tal-magna: … cm3

26.

Fjuwil: Diesel/petrol/LPG/NG – Biometan/Etanol/Biodiesel/Idroġenu (1)

26.1.

Mono fjuwil/Bi fjuwil/Flex fjuwil (1)

27.

Potenza netta massima (g): … kW f’ … min-1 jew saħħa massima kontinwa mogħtija (mutur tal-elettriku) … kW (1)

28.

Gearbox (tip): …

Veloċità massima

29.

Veloċità massima:

Fusijiet u sospensjoni

30.

Trekk tal-fus(ijiet):

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

33.

Fus(ijiet) tas-sewqan mgħammra b’sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le (1)

35.

Kombinazzjoni tajer/rota (h): …

Brejkijiet

36.

Konnessjonijiet ta’ brejk ta’ karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi (1)

37.

Pressjoni fil-linja tat-tmigħ għal sistema ta’ brejkijiet tal-karru: … bar

Karrozzerija

38.

Kodiċi għall-karrozzerija (i): …

39.

Klassi ta’ vettura: klassi I/Klassi II/Klassi III/Klassi A/Klassi B (1)

41.

Numru u konfigurazzjoni ta’ bibien: …

42.

Numru ta’ pożizzjonijiet bilqiegħda (inkluż tax-xufier) (k): …

42.1.

Sedil(i) imfassal/imfasslin sabiex jintuża(w) biss meta l-vettura tkun wieqfa: …

42.3.

Numru ta’ pożizzjonijiet aċċessibbli minn utent ta’ siġġu tar-roti: …

43.

Numru ta’ postijiet bilwieqfa: …

Apparat ta’ gganċjar

44.

Numru ta’ approvazzjoni jew marka ta’ approvazzjoni tal-apparat ta’ gganċjar (jekk mgħammar): …

45.1.

Valuri tal-karatteristiċi (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazzjonijiet ambjentali

46.

Livell ta’ ħoss

Wieqfa: … dB(A) f’veloċità tal-magna: …min-1

Drive-by: … dB(A)

47.

Ammont ta’ emissjoni ta’ egżost (l): Euro …

48.

Emissjonijiet ta’ egżost (m):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: …

1.1.

proċedura ta’ prova: Tip I jew ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Partikulati: …

Opaċità tad-duħħan (ELR): … (m-1)

1.2.

proċedura ta’ prova: Tip I (Euro 5 jew 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Partikulati (massa): …

 

Partikuli (numru): …

(2)

proċedura ta’ prova: ETC (jekk applikabbli)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Particulates: …

48.1.

Koeffiċjent ta’ assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: … (m-1)

Mixxellanji

51.

Għal vetturi bi skop speċjali: denominazzjoni skont l-Anness II Taqsima 5: …

52.

Rimarki (n): …

NAĦA 2

KATEGORIJA TA’ VETTURI M3

(vetturi kompluti u kkompletati)

Naħa 2

Karatteristiċi ta’ kostruzzjoni ġenerali

1.

Numru ta’ fusijiet: … u roti: …

1.1.

Numru u pożizzjoni ta’ fusijiet b’roti doppji: …

2.

Fusijiet ikkwartjati (numru, pożizzjoni): …

3.

Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): …

Dimensjonijiet prinċipali

4.

Bażi tar-rota (e): … mm

4.1.

Spazju tal-fus:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Tul: … mm

6.

Wisa’: … mm

7.

Għoli: … mm

9.

Distanza bejn it-tarf ta’ quddiem tal-vettura u ċ-ċentru tal-apparat ta’ gganċjar: … mm

12.

Sporġenza ta’ wara: … mm

Piżijiet

13.

Piż tal-vetturi fil-kundizzjoni ta’ tħaddim: … kg (f)

13.1.

Distribuzzjoni ta’ dan il-piż bejn il-fusijiet:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg eċċ.

16.

Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1.

Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: … kg

16.2.

Piż teknikament permessibbli fuq kull fus:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg eċċ.

16.3.

Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta’ fusijiet:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg eċċ.

16.4.

Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: … kg

17.

Reġistrazzjoni maħsuba/piżijiet massimi permessibbli waqt it-tħaddim fi traffiku nazzjonali/internazzjonali (1) (o)

17.1.

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz: … kg

17.2.

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull fus:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull grupp ta’ fusijiet:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz tal-kombinazzjoni: … kg

18.

Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta’:

18.1.

Karru bil-ganċ tal-ġbid: … kg

18.3.

Karru bil-fus fin-nofs: … kg

18.4.

Karru mhux ibbrejkjat: … kg

19.

Piż statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: … kg

Impjant tal-enerġija

20.

Manifattur tal-magna:…

21.

Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: …

22.

Prinċipju tal-mod kif taħdem: …

23.

Purament elettrika: iva/le (1)

23.1.

Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le (1)

24.

Numru u arranġament taċ-ċilindri: …

25.

Ċilindrata tal-magna: … cm3

26.

Fjuwil: Diesel/petrol/LPG/NG – Biometan/Etanol/Biodiesel/Idroġenu (1)

26.1.

Mono fjuwil/Bi fjuwil/Flex fjuwil (1)

27.

Potenza netta massima (g): … kW f’ … min-1 jew saħħa massima kontinwa mogħtija (mutur tal-elettriku) … kW (1)

28.

Gearbox (tip): …

Veloċità massima

29.

Veloċità massima: … km/h

Fusijiet u sospensjoni

30.1.

Trekk ta’ kull fus ikkwartjat: … mm

30.2.

Trekk tal-fusijiet l-oħrajn kollha: … mm

32.

Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jitgħabbew: …

33.

Fus(ijiet) tas-sewqan mgħammra b’sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le (1)

35.

Kombinazzjoni tajer/rota (h): …

Brejkijiet

36.

Konnessjonijiet ta’ brejk ta’ karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi (1)

37.

Pressjoni fil-linja tat-tmigħ għal sistema ta’ brejkijiet tal-karru: … bar

Karrozzerija

38.

Kodiċi għall-karrozzerija (i): …

39.

Klassi ta’ vettura: klassi I/Klassi II/Klassi III/Klassi A/Klassi B (1)

41.

Numru u konfigurazzjoni ta’ bibien: …

42.

Numru ta’ pożizzjonijiet bilqiegħda (inkluż tax-xufier) (k): …

42.1.

Sedil(i) imfassal/imfasslin sabiex jintuża(w) biss meta l-vettura tkun wieqfa: …

42.2.

Numru ta’ pożizzjonijiet għal passiġġiera bilqiegħda: … (gverta ta’ isfel) … (gverta ta’ fuq) (inkluż ix-xufier)

42.3.

Numru ta’ pożizzjonijiet aċċessibbli minn utent ta’ siġġu tar-roti: …

43.

Numru ta’ postijiet bilwieqfa: …

Apparat ta’ gganċjar

44.

Numru ta’ approvazzjoni jew marka ta’ approvazzjoni tal-apparat ta’ gganċjar (jekk mgħammar): …

45.1.

Valuri tal-karatteristiċi (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazzjonijiet ambjentali

46.

Livell ta’ ħoss

Wieqfa: … dB(A) f’veloċità tal-magna: … min-1

Drive-by: … dB(A)

47.

Ammont ta’ emissjoni ta’ egżost (l): Euro …

48.

Emissjonijiet ta’ egżost (m):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: …

1.

proċedura ta’ prova: Tip I jew ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Partikulati: …

Opaċità tad-duħħan (ELR): … (m-1)

2.

proċedura ta’ prova: ETC (jekk applikabbli)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Partikulati: …

48.1.

Koeffiċjent ta’ assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: … (m-1)

Mixxellanji

51.

Għal vetturi bi skop speċjali: denominazzjoni skont l-Anness II Taqsima 5: …

52.

Rimarki (n): …

NAĦA 2

KATEGORIJA TA’ VETTURI N1

(vetturi kompluti u kkompletati)

Naħa 2

Karatteristiċi ta’ kostruzzjoni ġenerali

1.

Numru ta’ fusijiet: … and wheels: …

1.1.

Numru u pożizzjoni ta’ fusijiet b’roti doppji: …

3.

Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): … …

Dimensjonijiet prinċipali

4.

Bażi tar-rota (e): … mm

4.1.

Spazju tal-fus:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Tul: … mm

6.

Wisa’: … mm

7.

Għoli: … mm

8.

Il-ħames lead tar-rota għal vettura ta’ rmunkar tip ta’ semi-karru (massimu u minimu): … mm

9.

Distanza bejn it-tarf ta’ quddiem tal-vettura u ċ-ċentru tal-apparat ta’ gganċjar: … mm

11.

Tul tal-erja tat-tagħbija: … mm

Piżijiet

13.

Piż tal-vetturi fil-kundizzjoni ta’ tħaddim: … kg (f)

13.1.

Distribuzzjoni ta’ dan il-piż bejn il-fusijiet:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg eċċ.

16.

Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1.

Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: … kg

16.2.

Piż teknikament permessibbli fuq kull fus:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg eċċ.

16.4.

Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: … kg

18.

Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta’:

18.1.

Karru bil-ganċ tal-ġbid: … kg

18.2.

Semi-karru: … kg

18.3.

Karru bil-fus fin-nofs: … kg

18.4.

Karru mhux ibbrejkjat: … kg

19.

Piż statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: … kg

Impjant tal-enerġija

20.

Manifattur tal-magna: …

21.

Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: …

22.

Prinċipju tal-mod kif taħdem: …

23.

Purament elettrika: iva/le (1)

23.1.

Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le (1)

24.

Numru u arranġament taċ-ċilindri: …

25.

Ċilindrata tal-magna: … cm3

26.

Fjuwil: Diesel/petrol/LPG/NG – Biometan/Etanol/Biodiesel/Idroġenu (1)

26.1.

Mono fjuwil/Bi fjuwil/Flex fjuwil (1)

27.

Potenza netta massima (g): … kW at … min-1 jew saħħa massima kontinwa mogħtija (mutur tal-elettriku) … kW (1)

28.

Gearbox (tip): …

Veloċità massima

29.

Veloċità massima: … km/h

Fusijiet u sospensjoni

30.

Trekk tal-fus(ijiet):

(1)

…mm

(2)

…mm

(3)

…mm

35.

Kombinazzjoni tajer/rota (h): …

Brejkijiet

36.

Konnessjonijiet ta’ brejk ta’ karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi (1)

37.

Pressjoni fil-linja tat-tmigħ għal sistema ta’ brejkijiet tal-karru: … bar

Karrozzerija

38.

Kodiċi għall-karrozzerija (i): …

40.

Kulur tal-vettura (j): …

41.

Numru u konfigurazzjoni ta’ bibien: …

42.

Numru ta’ pożizzjonijiet bilqiegħda (inkluż tax-xufier) (k): …

Apparat ta’ gganċjar

44.

Numru ta’ approvazzjoni jew marka ta’ approvazzjoni tal-apparat ta’ gganċjar (jekk mgħammar): …

45.1.

Valuri tal-karatteristiċi (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Prestazzjonijiet ambjentali

46.

Livell ta’ ħoss

Wieqfa: … dB(A) f’veloċità tal-magna: … min-1

Drive-by: … dB(A)

47.

Ammont ta’ emissjoni ta’ egżost (l): Euro …

48.

Emissjonijiet ta’ egżost (m):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: …

(1)(1)

proċedura ta’ prova: Tip I jew ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Partikulati: …

Opaċità tad-duħħan (ELR): … (m-1)

(1)(2)

proċedura ta’ prova: Tip I (Euro 5 jew 6(1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Partikulati (massa): …

 

Partikuli (numru): …

(2)

proċedura ta’ prova: ETC (jekk applikabbli)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Partikulati: …

(48)(1)

Koeffiċjent ta’ assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: … (m-1)

49.

Emissjonijiet ta’ CO2/konsum ta’ fjuwil/konsum ta’ enerġija elettrika (m):

(1)

kull tip ta’ trasport b’magna għajr vetturi purament tal-elettriku

 

emissjonijiet ta’ CO2 Konsum ta’ fjuwil

Fuel consumption

Kundizzjonijiet urbani:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Kundizzjonijiet ekstra-urbani:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Ikkombinati:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Peżati, ikkombinati

… g/km

… l/100 km

(2)

vetturi purament tal-elettriku u vetturi tal-elettriku ibridi OVC

Konsum tal-enerġija elettrika (peżat, ikkombinat(1))

… Wh/km

Medda elettrika

… km

Mixxellanji

50.

Tip-approvat skont ir-rekwiżiti tad-disinn għall-ġarr ta’ oġġetti perikolużi: iva/klassi(jiet): …/no (l):

51.

Għal vetturi bi skop speċjali: denominazzjoni skont l-Anness II Taqsima 5: …

52.

Rimarki (n): …

NAĦA 2

KATEGORIJA TA’ VETTURI N2

(vetturi kompluti u kkompletati)

Naħa 2

Karatteristiċi ta’ kostruzzjoni ġenerali

1.

Numru ta’ fusijiet: … u roti: …

(1)(1)

Numru u pożizzjoni ta’ fusijiet b’roti doppji…

2.

Fusijiet ikkwartjati (numru, pożizzjoni):: …

3.

Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): … …

Dimensjonijiet prinċipali

4.

Bażi tar-rota (e): … mm

(4)(1)

Spazju tal-fusijiet

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Tul: … mm

6.

Wisa’: … mm

8.

Il-ħames lead tar-rota għal vettura ta’ rmunkar tip ta’ semi-karru (massimu u minimu): … mm

9.

Distanza bejn it-tarf ta’ quddiem tal-vettura u ċ-ċentru tal-apparat ta’ gganċjar: … mm

11.

Tul tal-erja tat-tagħbija: … mm

12.

Sporġenza ta’ wara: … mm

Piżijiet

13.

Piż tal-vetturi fil-kundizzjoni ta’ tħaddim: … kg (f)

(13)(1)

Distribuzzjoni ta’ dan il-piż bejn il-fusijiet

(1)

… kg

(2)

… kg

(3)

… kg eċċ.

16.

Piżijiet massimi teknikament permessibbli

(16)(1)

Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: … kg

(16)(2)

Piż teknikament permessibbli fuq kull fus:

(1)

… kg

(2)

… kg

(3)

… kg eċċ.

(16)(3)

Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta’ fusijiet

(1)

… kg

(2)

… kg

(3)

… kg eċċ.

(16)(4)

Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: … kg

17.

Reġistrazzjoni maħsuba/piżijiet massimi permessibbli waqt it-tħaddim fi traffiku nazzjonali/internazzjonali (1) (o)

(17)(1)

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz: … kg

(17)(2)

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull fus:

(1)

… kg

(2)

… kg

(3)

… kg

(17)(3)

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull grupp ta’ fusijiet:

(1)

… kg

(2)

… kg

(3)

… kg

(17)(4)

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz tal-kombinazzjoni: … kg

18.

Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta’

(18)(1)

Karru bil-ganċ tal-ġbid: … kg

(18)(2)

Semi-karru:: … kg

(18)(3)

Karru bil-fus fin-nofs:: … kg

(18)(4)

Karru mhux ibbrejkjat: … kg

19.

Piż statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: … kg

Impjant tal-enerġija

20.

Manifattur tal-magna: …

21.

Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: …

22.

Prinċipju tal-mod kif taħdem: …

23.

Purament elettrika: iva/le (1)

(23)(1)

Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le (1)

24.

Numru u arranġament taċ-ċilindri: …

25.

Ċilindrata tal-magna: … cm3

26.

Fjuwil: Diesel/petrol/LPG/NG – Biometan/Etanol/Biodiesel/Idroġenu (1)

(26)(1)

Mono fjuwil/Bi fjuwil/Flex fjuwil (1)

27.

Potenza netta massima (g):: … kW f’ … min-1 jew saħħa massima kontinwa mogħtija (mutur tal-elettriku) … kW (1)

28.

Gearbox (tip): …

Veloċità massima

29.

Veloċità massima: … km/h

Fusijiet u sospensjoni

31.

Pożizzjoni tal-fus(ijiet) ritrattabbli: …

32.

Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jitgħabbew: …

33.

Fus(ijiet) tas-sewqan mgħammra b’sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le (1)

35.

Kombinazzjoni tajer/rota (h): …

Brejkijiet

36.

Konnessjonijiet ta’ brejk ta’ karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi (1)

37.

Pressjoni fil-linja tat-tmigħ għal sistema ta’ brejkijiet tal-karru: … bar

Karrozzerija

38.

Kodiċi għall-karrozzerija (i):: …

41.

Numru u konfigurazzjoni ta’ bibien:: …

42.

Numru ta’ pożizzjonijiet bilqiegħda (inkluż tax-xufier) (k): …

Apparat ta’ gganċjar

44.

Numru ta’ approvazzjoni jew marka ta’ approvazzjoni tal-apparat ta’ gganċjar (jekk mgħammar): …

45.1.

Valuri tal-karatteristiċi (1): D: …/V: …/S: …/U: …

Prestazzjonijiet ambjentali

46.

Livell ta’ ħoss

Wieqfa: … dB(A) f’veloċità tal-magna: … min-1

Drive-by: … dB(A)

47.

Ammont ta’ emissjoni ta’ egżost (l): Euro …

48.

Emissjonijiet ta’ egżost (m):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: …

(1)(1)

proċedura ta’ prova: Tip I jew ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Partikulati…

Opaċità tad-duħħan (ELR): … (m-1)

(1)(2)

proċedura ta’ prova: Tip I (Euro 5 jew 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Partikulati (massa): …

 

Partikuli (numru): …

(2)

proċedura ta’ prova: ETC (jekk applikabbli)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Partikulati …

(48)(1)

Koeffiċjent ta’ assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: … (m-1)

Mixxellanji

50.

Tip-approvat skont ir-rekwiżiti tad-disinn għall-ġarr ta’ oġġetti perikolużi: iva/klassi(jiet): ……/le (l): …/no (l):

51.

Għal vetturi bi skop speċjali: denominazzjoni skont l-Anness II Taqsima 5: …

52.

Rimarki (n): …

NAĦA 2

KATEGORIJA TA’ VETTURI N3

(vetturi kompluti u kkompletati)

Naħa 2

Karatteristiċi ta’ kostruzzjoni ġenerali

1.

Numru ta’ fusijiet: … u roti: …

(1)(1)

Numru u pożizzjoni ta’ fusijiet b’roti doppji: …

2.

Fusijiet ikkwartjati (numru, pożizzjoni): …

3.

Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): … …

Dimensjonijiet prinċipali

4.

Bażi tar-rota (e): … mm

(4)(1)

Spazju tal-fusijiet:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Tul:: … mm

6.

Wisa’: … mm

8.

Il-ħames lead tar-rota għal vettura ta’ rmunkar tip ta’ semi-karru (massimu u minimu): … mm

9.

Distanza bejn it-tarf ta’ quddiem tal-vettura u ċ-ċentru tal-apparat ta’ gganċjar: … mm

11.

Tul tal-erja tat-tagħbija: … mm

12.

Sporġenza ta’ wara: … mm

Piżijiet

13.

Piż tal-vetturi fil-kundizzjoni ta’ tħaddim: … kg (f)

(13)(1)

Distribuzzjoni ta’ dan il-piż bejn il-fusijiet:

(1)

… kg

(2)

… kg

(3)

… kg eċċ.

16.

Piżijiet massimi teknikament permessibbli

(16)(1)

Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: … kg

(16)(2)

Piż teknikament permessibbli fuq kull fus:

(1)

… kg

(2)

… kg

(3)

… kg eċċ.

(16)(3)

Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta’ fusijiet:

(1)

… kg

(2)

… kg

(3)

… kg eċċ.

(16)(4)

Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: … kg

17.

Reġistrazzjoni maħsuba/piżijiet massimi permessibbli waqt it-tħaddim fi traffiku nazzjonali/internazzjonali (1) (o)

(17)(1)

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz: … kg

(17)(2)

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull fus:

(1)

… kg

(2)

… kg

(3)

… kg

(17)(3)

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull grupp ta’ fusijiet:

(1)

… kg

(2)

… kg

(3)

… kg

(17)(4)

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz tal-kombinazzjoni: … kg

18.

Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta’:

(18)(1)

Karru bil-ganċ tal-ġbid: … kg

(18)(2)

Semi-karru: … kg

(18)(3)

Karru bil-fus fin-nofs: … kg

(18)(4)

Karru mhux ibbrejkjat: … kg

19.

Piż statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: … kg

Impjant tal-enerġija

20.

Manifattur tal-magna: …

21.

Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: …

22.

Prinċipju tal-mod kif taħdem: …

23.

Purament elettrika: iva/le (1)

(23)(1)

Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le (1)

24.

Numru u arranġament taċ-ċilindri: …

25.

Ċilindrata tal-magna: … ċm3

26.

Fjuwil: Diesel/petrol/LPG/NG – Biometan/Etanol/Biodiesel/Idroġenu (1)

(26)(1)

Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel (1)

27.

Potenza netta massima (g): … kW f’ … min-1 jew saħħa massima kontinwa mogħtija (mutur tal-elettriku) … kW (1)

28.

Gearbox (tip): …

Veloċità massima

29.

Veloċità massima:: … km/h

Fusijiet u sospensjoni

31.

Pożizzjoni tal-fus(ijiet) ritrattabbli: …

32.

Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jitgħabbew: …

33.

Fus(ijiet) tas-sewqan mgħammra b’sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le (1)

35.

Kombinazzjoni tajer/rota (h): …

Brejkijiet

36.

Konnessjonijiet ta’ brejk ta’ karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi (1)

37.

Pressjoni fil-linja tat-tmigħ għal sistema ta’ brejkijiet tal-karru: … bar

Karrozzerija

38.

Kodiċi għall-karrozzerija (i): …

41.

Numru u konfigurazzjoni ta’ bibien: …

42.

Numru ta’ pożizzjonijiet bilqiegħda (inkluż tax-xufier) (k): …

Apparat ta’ gganċjar

44.

Numru ta’ approvazzjoni jew marka ta’ approvazzjoni tal-apparat ta’ gganċjar (jekk mgħammar): …

45.1.

Valuri tal-karatteristiċi (1): D: …/V: …/S: …/U: …

Prestazzjonijiet ambjentali

46.

Livell ta’ ħoss

Wieqfa: … dB(A) f’veloċità tal-magna: … min-1

Drive-by: … dB(A)

47.

Ammont ta’ emissjoni ta’ egżost (l) …

48.

Emissjonijiet ta’ egżost (m):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: …

1.1.

proċedura ta’ prova: Tip I jew ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Partikulati: …

Opaċità tad-duħħan (ELR): …...(m-1)

1.2.

proċedura ta’ prova: Tip I (Euro 5 jew 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Partikulati (massa): …

 

Partikuli (numru): …

(2)

proċedura ta’ prova: ETC (jekk applikabbli)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Partikulati: …

(48)(1)

Koeffiċjent ta’ assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: … (m-1)

Mixxellanji

50.

Tip-approvat skont ir-rekwiżiti tad-disinn għall-ġarr ta’ oġġetti perikolużi: iva/klassi(jiet): …/le (l):

51.

Għal vetturi bi skop speċjali: denominazzjoni skont l-Anness II Taqsima 5: …

52.

Rimarki (n): …

NAĦA 2

KATEGORIJI TA’ VETTURI O1 U O2

(vetturi kompluti u kkompletati)

Naħa 2

Karatteristiċi ta’ kostruzzjoni ġenerali

1.

Numru ta’ fusijiet: … u roti …

(1)(1)

Numru u pożizzjoni ta’ fusijiet b’roti doppji: …

Dimensjonijiet prinċipali

4.

Bażi tar-rota (e): … mm

(4)(1)

Spazju tal-fusijiet:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Tul: … mm

6.

Wisa’: … mm

7.

Għoli: … mm

10.

Distanza bejn iċ-ċentru tal-apparat ta’ gganċjar u t-tarf ta’ wara tal-vettura: … mm

11.

Tul tal-erja tat-tagħbija:: … mm

12.

Sporġenza ta’ wara: … mm

Piżijiet

13.

Piż tal-vetturi fil-kundizzjoni ta’ tħaddim: … kg (f)

(13)(1)

Distribuzzjoni ta’ dan il-piż bejn il-fusijiet:

(1)

… kg

(2)

… kg

(3)

… kg eċċ.

16.

Piżijiet massimi teknikament permessibbli

(16)(1)

Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: … kg

(16)(2)

Piż teknikament permessibbli fuq kull fus:

(1)

… kg

(2)

… kg

(3)

… kg eċċ.

(16)(3)

Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta’ fusijiet:

(1)

… kg

(2)

… kg

(3)

… kg eċċ.

19.

Piż statiku massimu teknikament permessibbli fuq il-punt ta’ gganċjar ta’ semi-karru jew karru b’fus ċentrali: … kg

Veloċità massima

29.

Veloċità massima: … km/h

Fusijiet u sospensjoni

30.1.

Trekk ta’ kull fus ikkwartjat: … mm

30.2.

Trekk tal-fusijiet l-oħrajn kollha: … mm

31.

Pożizzjoni tal-fus(ijiet) ritrattabbli: …

32.

Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jitgħabbew: …

34.

Fus(ijiet) mgħammra b’sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le (1)

35.

Kombinazzjoni tajer/rota (h): …

Brejkijiet

36.

Konnessjonijiet ta’ brejk ta’ karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi (1)

Karrozzerija

38.

Kodiċi għall-karrozzerija (i): …

Apparat ta’ gganċjar

44.

Numru ta’ approvazzjoni jew marka ta’ approvazzjoni tal-apparat ta’ gganċjar (jekk mgħammar): …

45.1.

Valuri tal-karatteristiċi (1) D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Mixxellanji

50.

Tip-approvat skont ir-rekwiżiti tad-disinn għall-ġarr ta’ oġġetti perikolużi: iva/klassi(jiet): …/no (l):

51.

Għal vetturi bi skop speċjali: denominazzjoni skont l-Anness II Taqsima 5: …

52.

Rimarki (n): …

NAĦA 2

KATEGORIJI TA’ VETTURI O3 U O4

(vetturi kompluti u kkompletati)

Naħa 2

Karatteristiċi ta’ kostruzzjoni ġenerali

1.

Numru ta’ fusijiet: … u roti: …

(1)(1)

Numru u pożizzjoni ta’ fusijiet b’roti doppji: …

2.

Fusijiet ikkwartjati (numru, pożizzjoni): …

Dimensjonijiet prinċipali

4.

Bażi tar-rota (e): … mm

(4)(1)

Spazju tal-fusijiet

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.

Tul: … mm

6.

Wisa’: … mm

7.

Għoli: … mm

10.

Distanza bejn iċ-ċentru tal-apparat ta’ gganċjar u t-tarf ta’ wara tal-vettura: … mm

11.

Tul tal-erja tat-tagħbija: … mm

12.

Sporġenza ta’ wara: … mm

Piżijiet

13.

Piż tal-vetturi fil-kundizzjoni ta’ tħaddim: … kg (f)

(13)(1)

Distribuzzjoni ta’ dan il-piż bejn il-fusijiet:

(1)

… kg

(2)

… kg

(3)

… kg eċċ.

16.

Piżijiet massimi teknikament permessibbli

(16)(1)

Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: … kg

(16)(2)

Piż teknikament permessibbli fuq kull fus:

(1)

… kg

(2)

… kg

(3)

… kg eċċ.

(16)(3)

Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta’ fusijiet:

(1)

… kg

(2)

… kg

(3)

… kg eċċ..

17.

Reġistrazzjoni maħsuba/piżijiet massimi permessibbli waqt it-tħaddim fi traffiku nazzjonali/internazzjonali (1) (o)

(17)(1)

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz: … kg

(17)(2)

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull fus:

(1)

… kg

(2)

… kg

(3)

… kg

(17)(3)

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull grupp ta’ fusijiet:

(1)

… kg

(2)

… kg

(3)

… kg

19.

Piż statiku massimu teknikament permessibbli fuq il-punt ta’ gganċjar ta’ semi-karru jew karru b’fus ċentrali: … kg

Veloċità massima

29.

Veloċità massima: … km/h

Fusijiet u sospensjoni

31.

Pożizzjoni tal-fus(ijiet) ritrattabbli: …

32.

Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jitgħabbew: …

34.

Fus(ijiet) mgħammra b’sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le (1)

35.

Kombinazzjoni tajer/rota (h): …

Brejkijiet

36.

Konnessjonijiet ta’ brejk ta’ karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi (1

Karrozzerija

38.

Kodiċi għall-karrozzerija (i): …

Apparat ta’ gganċjar

44.

Numru ta’ approvazzjoni jew marka ta’ approvazzjoni tal-apparat ta’ gganċjar (jekk mgħammar): …

45.1.

Valuri tal-karatteristiċi (1) D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Mixxellanji

50.

Tip-approvat skont ir-rekwiżiti tad-disinn għall-ġarr ta’ oġġetti perikolużi: iva/klassi(jiet): …/le (l):

51.

Għal vetturi bi skop speċjali: denominazzjoni skont l-Anness II Taqsima 5: …

52.

Rimarki (n): …

PART II

INCOMPLETE VEHICLES

MODEL C1 — SIDE 1

INCOMPLETE VEHICLES

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Side 1

The undersigned [… (Full name and position)] hereby certifies that the vehicle:

0.1.

Make (Trade name of manufacturer): …

0.2.

Type: …

Variant (a): …

Version (a): …

0.2.1.

Commercial name: …

0.4.

Vehicle category: …

0.5.

Name and address of manufacturer: …

0.6.

Location and method of attachment of the statutory plates: …

Location of the vehicle identification number: …

0.9.

Name and address of the manufacturer’s representative (if any): …

0.10.

Vehicle identification number: …

conforms in all respects to the type described in approval (… type-approval number including extension number) issued on (… date of issue) and

cannot be permanently registered without further approvals.

(Place) (Date): …

(Signature): …

MODEL C2 — SIDE 1

INCOMPLETE VEHICLES TYPE-APPROVED IN SMALL SERIES

[Year]

[Sequential number]

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

Side 1

The undersigned [… (Full name and position)] hereby certifies that the vehicle:

0.1.

Make (Trade name of manufacturer): …

0.2.

Type: …

Variant (a): …

Version (a): …

0.2.1.

Commercial name: …

0.4.

Vehicle category: …

0.5.

Name and address of manufacturer: …

0.6.

Location and method of attachment of the statutory plates: …

Location of the vehicle identification number: …

0.9.

Name and address of the manufacturer’s representative (if any): …

0.10.

Vehicle identification number: …

conforms in all respects to the type described in approval (… type-approval number including extension number) issued on (… date of issue) and

cannot be permanently registered without further approvals.

(Place) (Date): …

(Signature): …

SIDE 2

VEHICLE CATEGORY M1

(incomplete vehicles)

Side 2

General construction characteristics

1.

Number of axles: … and wheels: …

3.

Powered axles (number, position, interconnection): … …

Main dimensions

4.

Wheelbase (e): … mm

4.1.

Axle spacing:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Maximum permissible length: … mm

6.1.

Maximum permissible width: … mm

7.1.

Maximum permissible height: … mm

12.1.

Maximum permissible rear overhang: … mm

Masses

14.

Mass of the incomplete vehicle in running order: … kg (f)

14.1.

Distribution of this mass amongst the axles:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg etc.

15.

Minimum mass of the vehicle when completed: … kg

15.1.

Distribution of this mass amongst the axles:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Technically permissible maximum masses

16.1.

Technically permissible maximum laden mass: … kg

16.2.

Technically permissible mass on each axle:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg etc.

16.4.

Technically permissible maximum mass of the combination: … kg

18.

Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1.

Drawbar trailer: … kg

18.3.

Centre-axle trailer: … kg

18.4.

Unbraked trailer: … kg

19.

Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point: … kg

Power plant

20.

Manufacturer of the engine: …

21.

Engine code as marked on the engine: …

22.

Working principle: …

23.

Pure electric: yes/no (1)

23.1.

Hybrid [electric] vehicle: yes/no (1)

24.

Number and arrangement of cylinders: …

25.

Engine capacity: … cm3

26.

Fuel: Diesel/petrol/LPG/NG — Biomethane/Ethanol/Biodiesel/Hydrogen (1)

26.1.

Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel (1)

27.

Maximum net power (g): … kW at … min-1 or maximum continuous rated power (electric motor) … kW (1)

Maximum speed

29.

Maximum speed: … km/h

Axles and suspension

30.

Axle(s) track:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Tyre/wheel combination (h): …

Brakes

36.

Trailer brake connections mechanical/electric/pneumatic/hydraulic (1)

Bodywork

41.

Number and configuration of doors: …

42.

Number of seating positions (including the driver) (k): …

Environmental performances

46.

Sound level

Stationary: … dB(A) at engine speed: … min-1

Drive-by: … dB(A)

47.

Exhaust emission level (l): Euro …

48.

Exhaust emissions (m):

Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable: …

1.1.

test procedure: Type I or ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Particulates: …

Smoke opacity (ELR): … (m-1)

1.2.

test procedure: Type I (Euro 5 or 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Particulates (mass): …

 

Particles (number): …

2.

test procedure: ETC (if applicable)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Particulates: …

48.1.

Smoke corrected absorption coefficient: … (m-1)

49.

CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption (m):

1.

all power train except pure electric vehicles

 

CO2 emissions

Fuel consumption

Urban conditions:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Extra-urban conditions:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Combined:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Weighted, combined

… g/km

… l/100 km

2.

pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles

Electric energy consumption (weighted, combined (1))

… Wh/km

Electric range

… km

Miscellaneous

52.

Remarks (n): …

SIDE 2

VEHICLE CATEGORY M2

(incomplete vehicles)

Side 2

General construction characteristics

1.

Number of axles: … and wheels: …

1.1.

Number and position of axles with twin wheels: …

2.

Steered axles (number, position): …

3.

Powered axles (number, position, interconnection): … …

Main dimensions

4.

Wheelbase (e): … mm

4.1.

Axle spacing:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Maximum permissible length: … mm

6.1.

Maximum permissible width: … mm

7.1.

Maximum permissible height: … mm

12.1.

Maximum permissible rear overhang: … mm

Masses

14.

Mass of the incomplete vehicle in running order: … kg (f)

14.1.

Distribution of this mass amongst the axles:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg etc.

15.

Minimum mass of the vehicle when completed: … kg

15.1.

Distribution of this mass amongst the axles:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Technically permissible maximum masses

16.1.

Technically permissible maximum laden mass: … kg

16.2.

Technically permissible mass on each axle:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg etc.

16.3.

Technically permissible mass on each axle group:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg etc.

16.4.

Technically permissible maximum mass of the combination: … kg

17.

Intended registration/in service maximum permissible masses in national/international traffic (1)(o)

17.1.

Intended registration/in service maximum permissible laden mass: … kg

17.2.

Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each axle:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each axle group:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Intended registration/in service maximum permissible mass of the combination: … kg

18.

Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1.

Drawbar trailer: … kg

18.3.

Centre-axle trailer: … kg

18.4.

Unbraked trailer: … kg

19.

Technically permissible maximum static mass at the coupling point: … kg

Power plant

20.

Manufacturer of the engine: …

21.

Engine code as marked on the engine: …

22.

Working principle: …

23.

Pure electric: yes/no (1)

23.1.

Hybrid [electric] vehicle: yes/no (1)

24.

Number and arrangement of cylinders: …

25.

Engine capacity: … cm3

26.

Fuel: Diesel/petrol/LPG/NG — Biomethane/Ethanol/Biodiesel/Hydrogen (1)

26.1.

Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel (1)

27.

Maximum net power (g): … kW at … min-1 or maximum continuous rated power (electric motor) … kW (1)

28.

Gearbox (type): …

Maximum speed

29.

Maximum speed: … km/h

Axles and suspension

30.

Axle(s) track:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

33.

Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent: yes/no (1)

35.

Tyre/wheel combination (h):v…

Brakes

36.

Trailer brake connections mechanical/electric/pneumatic/hydraulic (1)

37.

Pressure in feed line for trailer braking system: … bar

Coupling device

44.

Approval number or approval mark of coupling device (if fitted): …

45.1.

Characteristics values (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmental performances

46.

Sound level

Stationary: … dB(A) at engine speed: … min-1

Drive-by: … dB(A)

47.

Exhaust emission level (l): Euro …

48.

Exhaust emissions (m):

Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable: …

1.1.

test procedure: Type I or ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Particulates: …

Smoke opacity (ELR): … (m-1)

1.2.

test procedure: Type I (Euro 5 or 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Particulates (mass): …

 

Particles (number): …

2.

test procedure: ETC (if applicable)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Particulates: …

48.1.

Smoke corrected absorption coefficient: … (m-1)

Miscellaneous

52.

Remarks (n): …

SIDE 2

VEHICLE CATEGORY M3

(incomplete vehicles)

Side 2

General construction characteristics

1.

Number of axles: … and wheels: …

1.1.

Number and position of axles with twin wheels: …

2.

Steered axles (number, position): …

3.

Powered axles (number, position, interconnection): … …

Main dimensions

4.

Wheelbase (e): … mm

4.1.

Axle spacing:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Maximum permissible length: … mm

6.1.

Maximum permissible width: … mm

7.1.

Maximum permissible height: … mm

12.1.

Maximum permissible rear overhang: … mm

Masses

14.

Mass of the incomplete vehicle in running order: … kg (f)

14.1.

Distribution of this mass amongst the axles:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg etc.

15.

Minimum mass of the vehicle when completed: … kg

15.1.

Distribution of this mass amongst the axles:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Technically permissible maximum masses

16.1.

Technically permissible maximum laden mass: … kg

16.2.

Technically permissible mass on each axle:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg etc.

16.3.

Technically permissible mass on each axle group:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg etc.

16.4.

Technically permissible maximum mass of the combination: … kg

17.

Intended registration/in service maximum permissible masses in national/international traffic (1)(o)

17.1.

Intended registration/in service maximum permissible laden mass: … kg

17.2.

Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each axle:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each axle group:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Intended registration/in service maximum permissible mass of the combination: … kg

18.

Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1.

Drawbar trailer: … kg

18.3.

Centre-axle trailer: … kg

18.4.

Unbraked trailer: … kg

19.

Technically permissible maximum static mass at the coupling point: … kg

Power plant

20.

Manufacturer of the engine: …

21.

Engine code as marked on the engine: …

22.

Working principle: …

23.

Pure electric: yes/no (1)

23.1.

Hybrid [electric] vehicle: yes/no (1)

24.

Number and arrangement of cylinders: …

25.

Engine capacity: … cm3

26.

Fuel: Diesel/petrol/LPG/NG — Biomethane/Ethanol/Biodiesel/Hydrogen (1)

26.1.

Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel (1)

27.

Maximum net power (g): … kW at … min-1 or maximum continuous rated power (electric motor) … kW (1)

28.

Gearbox (type): …

Maximum speed

29.

Maximum speed: … km/h

Axles and suspension

30.1.

Track of each steered axle: … mm

30.2.

Track of all other axles: … mm

32.

Position of loadable axle(s): …

33.

Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent: yes/no (1)

35.

Tyre/wheel combination (h): …

Brakes

36.

Trailer brake connections mechanical/electric/pneumatic/hydraulic (1)

37.

Pressure in feed line for trailer braking system: … bar

Coupling device

44.

Approval number or approval mark of coupling device (if fitted): …

45.

Types or classes of coupling devices which can be fitted: …

45.1.

Characteristics values (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmental performances

46.

Sound level

Stationary: … dB(A) at engine speed: … min-1

Drive-by: … dB(A)

47.

Exhaust emission level (l): Euro …

48.

Exhaust emissions (m):

Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable: …

1.

test procedure: Type I or ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Particulates: …

Smoke opacity (ELR): … (m-1)

2.

test procedure: ETC (if applicable)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Particulates: …

48.1.

Smoke corrected absorption coefficient: … (m-1)

Miscellaneous

52.

Remarks (n): …

SIDE 2

VEHICLE CATEGORY N1

(incomplete vehicles)

Side 2

General construction characteristics

1.

Number of axles: … and wheels: …

1.1.

Number and position of axles with twin wheels: …

3.

Powered axles (number, position, interconnection): … …

Main dimensions

4.

Wheelbase (e): … mm

4.1.

Axle spacing:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Maximum permissible length: … mm

6.1.

Maximum permissible width: … mm

7.1.

Maximum permissible height: … mm

8.

Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum and minimum): … mm

12.1.

Maximum permissible rear overhang: … mm

Masses

14.

Mass of the incomplete vehicle in running order: … kg (f)

14.1.

Distribution of this mass amongst the axles:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg etc.

15.

Minimum mass of the vehicle when completed: … kg

15.1.

Distribution of this mass amongst the axles:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Technically permissible maximum masses

16.1.

Technically permissible maximum laden mass: … kg

16.2.

Technically permissible mass on each axle:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg etc.

16.4.

Technically permissible maximum mass of the combination: … kg

18.

Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1.

Drawbar trailer: … kg

18.2.

Semi-trailer: … kg

18.3.

Centre-axle trailer: … kg

18.4.

Unbraked trailer: … kg

19.

Technically permissible maximum static mass at the coupling point: … kg

Power plant

20.

Manufacturer of the engine: …

21.

Engine code as marked on the engine: …

22.

Working principle: …

23.

Pure electric: yes/no (1)

23.1.

Hybrid [electric] vehicle: yes/no (1)

24.

Number and arrangement of cylinders: …

25.

Engine capacity: … cm3

26.

Fuel: Diesel/petrol/LPG/NG — Biomethane/Ethanol/Biodiesel/Hydrogen (1)

26.1.

Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel (1)

27.

Maximum net power (g): … kW at … min-1 or maximum continuous rated power (electric motor) … kW (1)

28.

Gearbox (type): …

Maximum speed

29.

Maximum speed: … km/h

Axles and suspension

30.

Axle(s) track:

1.

… mm

2.

… mm

3.

… mm

35.

Tyre/wheel combination (h): …

Brakes

36.

Trailer brake connections mechanical/electric/pneumatic/hydraulic (1)

37.

Pressure in feed line for trailer braking system: … bar

Coupling device

44.

Approval number or approval mark of coupling device (if fitted): …

45.

Types or classes of coupling devices which can be fitted: …

45.1.

Characteristics values (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmental performances

46.

Sound level

Stationary: … dB(A) at engine speed: … min-1

Drive-by: … dB(A)

47.

Exhaust emission level (l): Euro …

48.

Exhaust emissions (m):

Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable: …

1.1.

test procedure: Type I or ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Particulates: …

Smoke opacity (ELR): … (m-1)

1.2.

test procedure: Type I (Euro 5 or 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Particulates (mass): …

 

Particles (number): …

2.

test procedure: ETC (if applicable)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Particulates: …

48.1.

Smoke corrected absorption coefficient: … (m-1)

49.

CO2 emissions/fuel consumption/electric energy consumption (m):

1.

all power train except pure electric vehicles

 

CO2 emissions

Fuel consumption

Urban conditions:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Extra-urban conditions:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Combined:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Weighted, combined

… g/km

… l/100 km

2.

pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles

Electric energy consumption (weighted, combined (1))

… Wh/km

Electric range

… km

Miscellaneous

52.

Remarks (n): …

SIDE 2

VEHICLE CATEGORY N2

(incomplete vehicles)

Side 2

General construction characteristics

1.

Number of axles: … and wheels: …

1.1.

Number and position of axles with twin wheels: …

2.

Steered axles (number, position): …

3.

Powered axles (number, position, interconnection): … …

Main dimensions

4.

Wheelbase (e): … mm

4.1.

Axle spacing:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Maximum permissible length: … mm

6.1.

Maximum permissible width: … mm

8.

Fifth wheel lead for semi-trailer towing vehicle (maximum and minimum): … mm

12.1.

Maximum permissible rear overhang: … mm

Masses

14.

Mass of the incomplete vehicle in running order: … kg (f)

14.1.

Distribution of this mass amongst the axles:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg etc.

15.

Minimum mass of the vehicle when completed: … kg

15.1.

Distribution of this mass amongst the axles:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

16.

Technically permissible maximum masses

16.1.

Technically permissible maximum laden mass: … kg

16.2.

Technically permissible mass on each axle:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg etc.

16.3.

Technically permissible mass on each axle group:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg etc.

16.4.

Technically permissible maximum mass of the combination: … kg

17.

Intended registration/in service maximum permissible masses in national/international traffic (1) (o)

17.1.

Intended registration/in service maximum permissible laden mass: … kg

17.2.

Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each axle:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.3.

Intended registration/in service maximum permissible laden mass on each axle group:

1.

… kg

2.

… kg

3.

… kg

17.4.

Intended registration/in service maximum permissible mass of the combination: … kg

18.

Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1.

Drawbar trailer: … kg

18.2.

Semi-trailer: … kg

18.3.

Centre-axle trailer: … kg

18.4.

Unbraked trailer: … kg

19.

Technically permissible maximum static mass at the coupling point: … kg

Power plant

20.

Manufacturer of the engine: …

21.

Engine code as marked on the engine: …

22.

Working principle: …

23.

Pure electric: yes/no (1)

23.1.

Hybrid [electric] vehicle: yes/no (1)

24.

Number and arrangement of cylinders: …

25.

Engine capacity: … cm3

26.

Fuel: Diesel/petrol/LPG/NG — Biomethane/Ethanol/Biodiesel/Hydrogen (1)

26.1.

Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel (1)

27.

Maximum net power (g): … kW at … min-1 or maximum continuous rated power (electric motor) … kW (1)

28.

Gearbox (type): …

Maximum speed

29.

Maximum speed: … km/h

Axles and suspension

31.

Position of retractable axle(s): …

32.

Position of loadable axle(s): …

33.

Drive axle(s) fitted with air suspension or equivalent: yes/no (1)

35.

Tyre/wheel combination (h): …

Brakes

36.

Trailer brake connections mechanical/electric/pneumatic/hydraulic (1)

37.

Pressure in feed line for trailer braking system: … bar

Coupling device

44.

Approval number or approval mark of coupling device (if fitted): …

45.

Types or classes of coupling devices which can be fitted: …

45.1.

Characteristics values (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmental performances

46.

Sound level

Stationary: … dB(A) at engine speed: … min-1

Drive-by: … dB(A)

47.

Exhaust emission level (l): Euro …

48.

Exhaust emissions (m):

Number of the base regulatory act and latest amending regulatory act applicable: …

1.1.

test procedure: Type I or ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Particulates: …

Smoke opacity (ELR): … (m-1)

1.2.

test procedure: Type I (Euro 5 or 6 (1))

 

CO: …

 

THC: …

 

NMHC: …

 

NOx: …

 

THC + NOx: …

 

Particulates (mass): …

 

Particles (number): …

2.

test procedure: ETC (if applicable)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Particulates: …

48.1.

Smoke corrected absorption coefficient: … (m-1)

Miscellaneous

52.

Remarks (n): …

NAĦA 2

KATEGORIJA TA’ VETTURI N3

(vetturi mhux kompluti)

Naħa 2

Karatteristiċi ta’ kostruzzjoni ġenerali

1.

Numru ta’ fusijiet: … u roti: …

1.1.

Numru u pożizzjoni ta’ fusijiet b’roti doppji: …

2.

Fusijiet ikkwartjati (numru, pożizzjoni): …

3.

Fusijiet motorizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): … …

Dimensjonijiet prinċipali

4.

Bażi tar-rota (e): … mm

4.1.

Spazju tal-fusijiet:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Tul massimu permessibbli: … mm

6.1.

Wisa’ massimu permessibbli: … mm

8.

Il-ħames lead tar-rota għal vettura ta’ rmunkar tip ta’ semi-karru (massimu u minimu): … mm

12.1.

Sporġenza fuq wara massima permessibbli: … mm

Piżijiet

14.

Piż tal-vetturi inkompleti fil-kundizzjoni ta’ tħaddim: … kg (f)

14.1.

Distribuzzjoni ta’ dan il-piż bejn il-fusijiet:

1.

…kg

2.

…kg

3.

…kg eċċ.

15.

Piż minimu tal-vettura meta tkun kompletata: … kg

15.1.

Distribuzzjoni ta’ dan il-piż bejn il-fusijiet:

1.

…kg

2.

…kg

3.

…kg

16.

Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1.

Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: … kg

16.2.

Piż teknikament permessibbli fuq kull fus:

1.

…kg

2.

…kg

3.

…kg eċċ.

16.3.

Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta’ fusijiet:

1.

…kg

2.

…kg

3.

…kg eċċ.

16.4.

Piż massimu teknikament permessibbli tal-kombinazzjoni: … kg

17.

Reġistrazzjoni maħsuba/piżijiet massimi permessibbli waqt it-tħaddim fi traffiku nazzjonali/internazzjonali (1) (o)

17.1.

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz: … kg

17.2.

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull fus:

1.

…kg

2.

…kg

3.

…kg

17.3.

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull grupp ta’ fusijiet:

1.

…kg

2.

…kg

3.

…kg

17.4.

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz tal-kombinazzjoni: … kg

18.

Piż massimu teknikament permessibbli tal-irmonkar fil-każ ta’:

18.1.

Karru bil-ganċ tal-ġbid: … kg

18.2.

Semi-karru: … kg

18.3.

Karru bil-fus fin-nofs: … kg

18.4.

Karru mhux ibbrejkjat: … kg

19.

Piż statiku massimu teknikament permissibbli fil-punt tal-iġġanċjar: … kg

Impjant tal-enerġija

20.

Manifattur tal-magna: …

21.

Kodiċi tal-magna kif immarkat fuq il-magna: …

22.

Prinċipju tal-mod kif taħdem: …

23.

Purament elettrika: iva/le (1)

23.1.

Vettura ibrida [taħdem bl-elettriku]: iva/le (1)

24.

Numru u arranġament taċ-ċilindri: …

25.

Ċilindrata tal-magna: … ċm3

26.

Fjuwil: Diesel/petrol/LPG/NG – Biometan/Etanol/Biodiesel/Idroġenu (1)

26.1.

Mono fjuwil/Bi fjuwil/Flex fjuwil (1)

27.

Potenza netta massima (g): …... kW f’ …... min-1 jew saħħa massima kontinwa mogħtija (mutur tal-elettriku)…….kW (1)

28.

Gearbox (tip): …

Veloċità massima

29.

Veloċità massima: … km/h

Fusijiet u sospensjoni

31.

Pożizzjoni tal-fus(ijiet) ritrattabbli: …

32.

Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jitgħabbew: …

33.

Fus(ijiet) tas-sewqan mgħammra b’sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le (1)

35.

Kombinazzjoni tajer/rota (h): …

Brejkijiet

36.

Konnessjonijiet ta’ brejk ta’ karru mekkaniċi/elettriċi/pnewmatiċi/idrawliċi (1)

37.

Pressjoni fil-linja tat-tmigħ għal sistema ta’ brejkijiet tal-karru: … bar

Apparat ta’ gganċjar

44.

Numru ta’ approvazzjoni jew marka ta’ approvazzjoni tal-apparat ta’ gganċjar (jekk mgħammar): …

45.

Tipi jew klassijiet ta’ apparat ta’ gganċjar li jistgħu jitwaħħlu: …

45.1.

Valuri tal-karatteristiċi (1): D: …/V: …/S: …/U: …

Prestazzjonijiet ambjentali

46.

Livell ta’ ħoss

Wieqfa: … dB(A) f’veloċità tal-magna: … min-1

Drive-by: … dB(A)

47.

Ammont ta’ emissjoni ta’ egżost (l): Euro …

48.

Emissjonijiet ta’ egżost (m):

Numru tal-att regolatorju bażi u tal-aħħar att regolatorju emendatorju applikabbli: …

1.

proċedura ta’ prova: Tip I jew ESC (1)

 

CO: …

 

HC: …

 

NOx: …

 

HC + NOx: …

 

Partikulati: …

Opaċità tad-duħħan (ELR): … (m-1)

2.

proċedura ta’ prova: ETC (jekk applikabbli)

 

CO: …

 

NOx: …

 

NMHC: …

 

THC: …

 

CH4: …

 

Partikulati: …

48.1.

Koeffiċjent ta’ assorbiment ikkoreġut tad-duħħan: … (m-1)

Mixxellanji

52.

Rimarki (n): …

NAĦA 2

KATEGORIJI TA’ VETTURI O1 U O2

(vetturi mhux kompluti)

Naħa 2

Karatteristiċi ta’ kostruzzjoni ġenerali

1.

Numru ta’ fusijiet: … u roti: …

1.1.

Numru u pożizzjoni ta’ fusijiet b’roti doppji: …

Dimensjonijiet prinċipali

4.

Bażi tar-rota (e): … mm

4.1.

Spazju tal-fusijiet:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Tul massimu permessibbli: … mm

6.1.

Wisa’ massimu permessibbli: … mm

7.1.

Għoli massimu permessibbli: … mm

10.

Distanza bejn iċ-ċentru tal-apparat ta’ gganċjar u t-tarf ta’ wara tal-vettura: … mm

12.1.

Sporġenza fuq wara massima permessibbli: … mm

Piżijiet

14.

Piż tal-vetturi inkompleti fil-kundizzjoni ta’ tħaddim: … kg (f)

14.1.

Distribuzzjoni ta’ dan il-piż bejn il-fusijiet:

1.

…kg

2.

…kg

3.

…kg eċċ.

15.

Piż minimu tal-vettura meta tkun kompletata: … kg

15.1.

Distribuzzjoni ta’ dan il-piż bejn il-fusijiet:

1.

…kg

2.

…kg

3.

…kg

16.

Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1.

Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: … kg

16.2.

Piż teknikament permessibbli fuq kull fus:

1.

…kg

2.

…kg

3.

…kg eċċ.

16.3.

Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta’ fusijiet:

1.

…kg

2.

…kg

3.

…kg eċċ.

19.1.

Piż statiku massimu teknikament permessibbli fuq il-punt ta’ gganċjar ta’ semi-karru jew karru b’fus ċentrali: … kg

Veloċità massima

29.

Veloċità massima: … km/h

Fusijiet u sospensjoni

30.1.

Trekk ta’ kull fus ikkwartjat: … mm

30.2.

Trekk tal-fusijiet l-oħrajn kollha: … mm

31.

Pożizzjoni tal-fus(ijiet) ritrattabbli: …

32.

Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jitgħabbew: …

34.

Fus(ijiet) mgħammra b’sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le (1)

35.

Kombinazzjoni tajer/rota (h): …

Apparat ta’ gganċjar

44.

Numru ta’ approvazzjoni jew marka ta’ approvazzjoni tal-apparat ta’ gganċjar (jekk mgħammar): …

45.

Tipi jew klassijiet ta’ apparat ta’ gganċjar li jistgħu jitwaħħlu: …

45.1.

Valuri tal-karatteristiċi (1): D: …/V: …/S: …/U: …

Mixxellanji

52.

Rimarki (n): …

NAĦA 2

KATEGORIJI TA’ VETTURI O3 U O4

(vetturi mhux kompluti)

Naħa 2

Karatteristiċi ta’ kostruzzjoni ġenerali

1.

Numru ta’ fusijiet: … u roti: …

1.1.

Numru u pożizzjoni ta’ fusijiet b’roti doppji: …

2.

Fus ikkwartjat (numru, pożizzjoni): …

Dimensjonijiet prinċipali

4.

Bażi tar-rota (e): … mm

4.1.

Spazju tal-fusijiet:

 

1-2: … mm

 

2-3: … mm

 

3-4: … mm

5.1.

Tul massimu permessibbli: … mm

6.1.

Wisa’ massimu permessibbli: … mm

7.1.

Għoli massimu permessibbli: … mm

10.

Distanza bejn iċ-ċentru tal-apparat ta’ gganċjar u t-tarf ta’ wara tal-vettura: … mm

12.1.

Sporġenza fuq wara massima permessibbli: … mm

Piżijiet

14.

Piż tal-vetturi inkompleti fil-kundizzjoni ta’ tħaddim: … kg (f)

14.1.

Distribuzzjoni ta’ dan il-piż bejn il-fusijiet:

1.

…kg

2.

…kg

3.

…kg eċċ.

15.

Piż minimu tal-vettura meta tkun kompletata: … kg

15.1.

Distribuzzjoni ta’ dan il-piż bejn il-fusijiet:

1.

…kg

2.

…kg

3.

…kg

16.

Piżijiet massimi teknikament permessibbli

16.1.

Piżijiet massimi mgħobbija teknikament permessibbli: … kg

16.2.

Piż teknikament permessibbli fuq kull fus:

1.

…kg

2.

…kg

3.

…kg eċċ

16.3.

Piż teknikament permessibbli fuq kull grupp ta’ fusijiet:

1.

…kg

2.

…kg

3.

…kg eċċ.

17.

Reġistrazzjoni maħsuba/piżijiet massimi permessibbli waqt it-tħaddim fi traffiku nazzjonali/internazzjonali (1) (o)

17.1.

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz: … kg

17.2.

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull fus:

1.

…kg

2.

…kg

3.

…kg

17.3.

Reġistrazzjoni maħsuba/piż mgħobbi massimu permessibbli waqt is-servizz fuq kull grupp ta’ fusijiet:

1.

…kg

2.

…kg

3.

…kg

19.1.

Piż statiku massimu teknikament permessibbli fuq il-punt ta’ gganċjar ta’ semi-karru jew karru b’fus ċentrali: … kg

Veloċità massima

29.

Veloċità massima: … km/h

Fusijiet u sospensjoni

31.

Pożizzjoni tal-fus(ijiet) ritrattabbli: …

32.

Pożizzjoni tal-fus(ijiet) li jitgħabbew: …

34.

Fus(ijiet) mgħammra b’sospensjoni tal-arja jew ekwivalenti: iva/le (1)

35.

Kombinazzjoni tajer/rota (h): …

Apparat ta’ gganċjar

44.

Numru ta’ approvazzjoni jew marka ta’ approvazzjoni tal-apparat ta’ gganċjar (jekk mgħammar): …

45.

Tipi jew klassijiet ta’ apparat ta’ gganċjar li jistgħu jitwaħħlu: …

45.1.

Valuri tal-karatteristiċi (1): D: …/V: …/S: …/U: …

Mixxellanji

52.

Rimarki (n): …

Noti ta’ spjega li għandhom x’jaqsmu mal-Anness IX

(1)

Ħassar fejn ma jkunx applikabbli

(a)

Indika l-kodiċi ta’ identifikazzjoni. Dan il-kodiċi ma għandux ikun fih iktar minn 25 karattru għal varjant u ma għandux ikun fih aktar minn 35 karattru għal verżjoni.

(b)

Indika jekk il-vettura hijiex adatta għal użu fi traffiku fuq in-naħa tal-lemin jew fi traffiku fuq in-naħa tax-xellug jew għal użu fi traffiku kemm fuq in-naħa tal-lemin kif ukoll fuq in-naħa tax-xellug.

(c)

Indika jekk il-miter tal-veloċità (speedometer) mgħammar għandux unitajiet metriċi jew kemm unitajiet metriċi kif ukoll unitajiet imperjali.

(d)

Din id-dikjarazzjoni ma tillimitax id-dritt tal-Istati Membri li jeħtieġu adattamenti tekniċi sabiex jippermettu r-reġistrazzjoni ta’ vettura fi Stat Membru li mhuwiex dak li għalih kienet maħsuba meta d-direzzjoni tat-traffiku tkun fuq in-naħa l-oħra tat-triq.

(e)

Din id-daħla għandha timtela biss meta l-vettura jkollha żewġ fusijiet.

(f)

Dan il-piż għandu jinkludi l-piż tax-xufier u l-piż tal-membru tal-ekwipaġġ jekk hemm sedil għall-ekwipaġġ fil-vettura.

Fir-rigward ta’ vetturi li jappartjenu għall-kategorija M1, N1, O1, O2 jew M2 taħt it-3.5 tunnellati, il-piż attwali jista’ jvarja b’5 % fir-rigward tal-piż iddikjarat f’din id-daħla.

Il-varjazzjoni għandha tkun 3 % għall-kategoriji ta’ vetturi l-oħrajn kollha.

(g)

Għal vetturi ibridi tal-elettriku, indika ż-żewġ outputs tal-elettriku.

(h)

Apparat mhux obbligatorju taħt din l-ittra jista’ jiżdied taħt ‘Rimarki’ tad-Dħul.

(i)

Għandhom jintużaw il-kodiċijiet deskritti fl-Anness II Ittra Ċ.

(j)

Indika biss il-kulur(i) bażiku/ċi kif ġej: abjad, isfar, oranġjo, aħmar, vjola, blu, aħdar, griż, kannella jew iswed.

(k)

Għajr sedili mfasslin sabiex jintużaw biss meta l-vettura tkun wieqfa u n-numru ta’ pożizzjonijiet għal siġġijiet bir-roti.

Għal kowċijiet li jappartjenu għall-kategorija ta’ vetturi M3, in-numru ta’ membri tal-ekwipaġġ għandu jkun inkluż fin-numru ta’ passiġġieri.

(l)

Żid in-numru fil-livell tal-Euro u l-ka