10.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 7/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 4/2009

tat-18 ta' Diċembru 2008

dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji relatati ma’ obbligi ta’ manteniment

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u notevolment l-Artikolu 61(c) tiegħu u l-Artikolu 67(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (1),

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Billi:

(1)

Il-Komunità stabbiliet l-objettiv li hija żżomm u tiżviluppa żona ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, fejn ikun żgurat il-moviment liberu tal-persuni. Għall-istabbiliment gradwali ta’ dan l-ispazju, jeħtieġ li l-Komunità tadotta, inter alia, miżuri fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili li jkollhom implikazzjonijiet transkonfinali, skont in-neċessità għall-funzjonament korrett tas-suq intern.

(2)

Skont l-Artikolu 65(b) tat-Trattat, dawn il-miżuri għandhom jimmiraw, inter alia, sabiex jippromwovu l-kompatibbiltà tar-regoli applikabbli fl-Istati Membri fil-qasam tal-kunflitt tal-liġijiet u tal-ġurisdizzjoni.

(3)

F’dan ir-rigward, il-Komunità diġà adottat, fost miżuri oħrajn, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 tat-22 ta’ Diċembru 2000 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta’ sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali (3), id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/470/KE tat-28 ta’ Mejju 2001 li tistabbilixxi Network Ġudizzjarju Ewropew fil-materji ċivili u kummerċjali (4), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1206/2001 tat-28 ta’ Mejju 2001 dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta’ xhieda f’materji ċivili jew kummerċjali (5), id-Direttiva tal-Kunsill 2003/8/KE tas-27 ta’ Jannar 2003 biex ittejjeb l-aċċess għal ġustizzja f’tilwimiet bejn il-konfini billi tistabbilixxi regoli komuni minimi konnessi ma’ għajnuna legali għal tilwimiet bħal dawn (6), ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/2003 tas-27 ta’ Novembru 2003 dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-infurzar ta’ sentenzi fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta’ responsabbilità tal-ġenituri (7), ir-Regolament (KE) Nru 805/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 li joħloq Ordni Ewropew ta’ Infurzar għal talbiet mhux kontestati (8), u r-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (“servizz ta’ dokumenti”) (9).

(4)

Il-Kunsill Ewropew, imlaqqa’ f’Tampere fil-15 u s-16 ta’ Ottubru 1999, stieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jistabbilixxu regoli ta’ proċedura komuni speċjali bil-ħsieb li jissimplifikaw u jħaffu r-riżoluzzjoni tat-tilwim transkonfinali inter alia dwar it-talbiet għal manteniment. Huwa appella wkoll biex jitneħħew il-miżuri intermedjarji meħtieġa għar-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni fl-Istat rikjest ta’ deċiżjoni mogħtija fi Stat Membru ieħor, b’mod partikolari ta’ deċiżjoni dwar talba għal manteniment.

(5)

Programm ta’ miżuri dwar l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku tad-deċiżjonijiet fil-qasam ċivili u kummerċjali (10), komuni għall-Kummissjoni u għall-Kunsill, ġie adottat fit-30 ta’ Novembru 2000. Dan il-programm jipprevedi t-tneħħija tal-proċedura tal-exequatur għat-talbiet għal manteniment bl-għan li l-mezzi f’idejn il-kredituri ta’ manteniment biex jiġu rispettati d-drittijiet tagħhom ikunu aktar effikaċi.

(6)

Il-Kunsill Ewropew, waqt il-laqgħa tiegħu li saret fi Brussell fl-4 u l-5 ta’ Novembru 2004, adotta programm ġdid, imsejjaħ “il-Programm tal-Aja: It-tisħiħ tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja fl-Unjoni Ewropea” (minn hawn ‘il quddiem magħruf bħala “il-Programm tal-Aja”) (11).

(7)

Il-Kunsill, fil-laqgħa tiegħu tat-2 u t-3 ta’ Ġunju 2005, adotta Pjan ta’ Azzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (12) li jimplimenta l-Programm tal-Aja f’azzjonijiet konkreti u li jsemmi l-ħtieġa li jiġu adottati proposti dwar l-obbligi ta’ manteniment.

(8)

Fil-qafas tal-Konferenza tal-Aja dwar id-Dritt Internazzjonali Privat, il-Komunità u l-Istati Membri tagħha ħadu sehem f’negozjati li, fit-23 ta’ Novembru 2007, wasslu għall-adozzjoni tal-Konvenzjoni dwar l-Irkupru Internazzjonali ta’ Appoġġ tat-Tfal u Forom oħrajn ta’ Manteniment Familjari (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-Konvenzjoni tal-Aja tal-2007”) u tal-Protokoll dwar il-Liġi Applikabbli għall-Obbligi ta’ Manteniment (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Protokoll tal-Aja tal-2007”). Għaldaqstant, ikun xieraq li jittieħed kont ta’ dawn iż-żewġ atti fil-qafas ta’ dan ir-Regolament.

(9)

Kreditur ta’ manteniment għandu jkun jista’ jikseb faċilment, fi Stat Membru, deċiżjoni li tkun awtomatikament eżegwibbli fi Stat Membru ieħor mingħajr il-ħtieġa ta’ ebda formalità oħra.

(10)

Sabiex jintlaħaq dan l-objettiv, huwa xieraq li jiġi stabbilit att komunitarju fil-qasam tal-obbligi ta’ manteniment li jiġbor id-dispożizzjonijiet dwar il-kunflitti ta’ ġurisdizzjonijiet, il-kunflitti ta’ liġijiet, ir-rikonoxximent u leżekutorjetà, l-eżekuzzjoni, l-għajnuna legali u l-kooperazzjoni bejn l-Awtoritajiet Ċentrali.

(11)

Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandu jkun estiż għall-obbligi ta’ manteniment kollha li jirriżultaw minn relazzjonijiet tal-familja, tal-parentela, taż-żwieġ jew ta’ affinità, u dan, sabiex tkun garantita ugwaljanza fit-trattament bejn il-kredituri ta’ manteniment kollha. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, it-terminu “obbligu ta’ manteniment” għandu jinftiehem b’mod awtonomu.

(12)

Sabiex jittieħed kont tal-modi differenti kif jiġu riżolti l-kwistjonijiet relatati mal-obbligi ta’ manteniment fl-Istati Membri, dan ir-Regolament għandu japplika kemm għas-sentenzi tal-qrati kif ukoll għad-deċiżjonijiet mogħtija minn awtoritajiet amministrattivi, dment li dawn l-awtoritajiet joffru garanziji b’mod partikolari rigward l-imparzjalità tagħhom u d-dritt ta’ smigħ tal-partijiet. Dawk l-awtoritajiet għandhom japplikaw ir-regoli kollha ta’ dan ir-Regolament.

(13)

Għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq, f’dan ir-Regolament ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tat-transazzjonijiet ġudizzjarji u l-atti awtentiċi għandom jiġu żgurati, mingħajr ma dan jaffettwa d-dritt ta’ parti waħda jew l-oħra ta’ tali transazzjoni jew att milli tikkontesta tali strumenti quddiem il-qorti tal-Istat Membru tal-oriġini.

(14)

Dan ir-Regolament għandu jipprevedi li t-terminu “kreditur” għandu jinkludi, għall-finijiet ta’ talba ta’ rikonoxximent u ta’ eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni fil-qasam ta’ obbligi ta’ manteniment, il-korpi pubbliċi li għandhom id-dritt li jaġixxu minflok persuna li lilha huwa dovut manteniment jew li jitolbu r-rimborż tal-benefiċċji pprovduti lill-kreditur minflok il-manteniment. Meta korp pubbliku jaġixxi b’dan il-mod, għandu jkollu d-dritt għall-istess servizzi u għall-istess għajnuna ġudizzjarja bħal kreditur.

(15)

Sabiex jiġu protetti l-interessi tal-kredituri ta’ manteniment u tiġi promossa l-amministrazzjoni ġusta tal-ġustizzja fl-Unjoni Ewropea, għandhom jiġu adattati r-regoli relatati mal-ġurisdizzjoni, kif jirriżultaw mir-Regolament (KE) Nru 44/2001. Il-fatt li konvenut ikollu r-residenza abitwali tiegħu fi Stat Terz m’għandux jibqa’ fattur għall-esklużjoni ta’ l-applikazzjoni tar-regoli Komunitarji dwar il-kompetenza, u m’għandhiex tibqa’ ssir l-ebda referenza għal-liġi nazzjonali. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jiddetermina l-każijiet li fihom qorti ta’ Stat Membru tista’ teżerċita kompetenza sussidjarja.

(16)

Sabiex ikun hemm rimedju, partikolarment għal sitwazzjonijiet ta’ ċaħda ta’ ġustizzja, jeħtieġ ukoll li dan ir-Regolament jipprevedi forum necessitatis li jippermetti qorti ta’ Stat Membru, f’każijiet eċċezzjonali, tisma’ kawża li tkun konnessa mill-qrib ma’ Stat Terz. Tali każ jista’ jseħħ meta proċedura tkun impossibbli fl-Istat terz ikkonċernat, per eżempju minħabba gwerra ċivili, jew meta ma jistax ikun raġonevolment mistenni li l-konvenut jintroduċi jew iwettaq proċedimenti f’dak l-Istat. Din il-kompetenza hija bbażata fuq il-forum necessitatis u għalhekk għandha tiġi eżerċitata biss jekk il-kawża tkun konnessa biżżejjed mal-Istat Membru tal-qorti mqabbda, bħal pereżempju n-nazzjonalità ta’ waħda mill-partijiet.

(17)

Regola ta’ kompetenza supplimentari għandha tipprovdi li, ħlief f’kondizzjonijiet speċifiċi, proċedura għall-modifika ta’ deċiżjoni ta’ manteniment eżistenti jew biex tinkiseb deċiżjoni ġdida ma tistax tiġi introdotta mid-debitur ħlief fl-Istat li fih il-kreditur kellu r-residenza abitwali tiegħu meta ngħatat id-deċiżjoni u li fih huwa għadu jirresjedi abitwalment. Sabiex tkun żgurata konnessjoni tajba bejn il-Konvenzjoni tal-Aja tal-2007 u dan ir-Regolament, din ir-regola għandha tiġi applikata wkoll għad-deċiżjonijiet ta’ Stat Terz li huwa parti għal dik il-Konvenzjoni, sakemm hija tkun fis-seħħ bejn l-Istat ikkonċernat u l-Komunità u tkopri l-istess obbligi ta’ manteniment fl-Istat ikkonċernat u fil-Komunità.

(18)

Għall-finijiet tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, għandu jiġi provdut li fl-Irlanda, il-kunċett ta’ “ċittadinanza” jiġi ssostitwit mill-kunċett ta’ “domiċilju”. Dan huwa l-każ ukoll għar-Renju Unit, dment li dan ir-Regolament ikun applikabbli f’dan l-Istat Membru bis-saħħa tal-Artikolu 4 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

(19)

Sabiex tiżdied iċ-ċertezza legali, il-previdibbiltà u l-awtonomija tal-partijiet, dan ir-Regolament għandu jippermetti lill-partijiet jagħżlu bi qbil komuni l-qorti kompetenti skont fatturi ta’ konnessjoni speċifiċi. Sabiex tkun żgurata l-protezzjoni tal-parti d-dgħajfa, tali għażla tal-qorti għandha tkun eskluża, fil-każ ta’ manteniment fir-rigward ta’ tfal taħt it-tmintax-il sena.

(20)

Jeħtieġ li r-Regolament jipprevedi li, għal dawk l-Istati Membri marbutin mill-Protokoll tal-Aja tal-2007, id-dispożizzjonijiet fil-qasam tar-regoli dwar il-kunflitt tal-liġijiet applikabbli ikunu dawk previsti mill-Protokoll. B’hekk jeħtieġ li tiddaħħal dispożizzjoni li tagħmel referenza għal dan il-Protokoll. Il-Protokoll tal-Aja tal-2007 ser jiġi konkluż mill-Komunità fi żmien debitu biex tkun possibbli l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Sabiex jittieħed kont tal-ipoteżi fejn il-Protokoll tal-Aja tal-2007 ma jkunx japplika għall-Istati Membri kollha, jeħtieġ li ssir distinzjoni għall-finijiet tar-rikonoxximent, tal-eżekutorjetà u tal-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet, bejn l-Istati Membri li huma marbutin bil-Protokoll tal-Aja tal-2007 u dawk li mhumiex.

(21)

Fil-qafas ta’ dan ir-Regolament, għandu jkun ippreċiżat li dawn ir-regoli dwar il-kunflitt tal-liġi jiddeterminaw biss il-liġi applikabbli għall-obbligi ta’ manteniment u ma jiddeterminawx il-liġi applikabbli għall-istabbiliment tar-relazzjonijiet tal-familja li fuqhom huma bbażati l-obbligi ta’ manteniment. L-istabbiliment tar-relazzjonijiet tal-familja għandu jibqa’ jkun kopert mil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri, inkluż ir-regoli tagħhom tad-dritt internazzjonali privat.

(22)

Sabiex jiġi żgurat l-irkupru rapidu u effikaċi ta’ obbligu ta’ manteniment u jiġu pprevenuti azzjonijiet li jdewwmu, id-deċiżjonijiet fil-qasam ta’ obbligi ta’ manteniment li jingħataw fi Stat Membru għandhom, fil-prinċipju, ikunu eżegwibbli proviżorjament. Għalhekk ir-Regolament għandu jipprevedi li l-qorti tal-oriġini għandha tkun tista’ tiddikjara d-deċiżjoni bħala proviżorjament eżegwibbli anki jekk il-liġi nazzjonali ma tipprevedix l-eżekutorjetà b’operat tal-liġi u anki jekk ikun sar jew għad jista’ jiġi ppreżentat rikors f’konformità mal-liġi nazzjonali.

(23)

Sabiex jiġu limitati l-ispejjeż relatati mal-proċedimenti soġġetti għal dan ir-Regolament, ikun utli li jintużaw kemm jista’ jkun malajr it-teknoloġiji moderni ta’ komunikazzjoni, partikolarment matul is-smigħ tal-partijiet.

(24)

Il-garanziji mogħtija bl-applikazzjoni tar-regoli dwar il-kunflitti tal-liġi għandhom jiġġustifikaw il-fatt li d-deċiżjonijiet fil-qasam tal-obbligi ta’ manteniment mogħtija fi Stat Membru marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007 jkunu rikonoxxuti u meqjusa bħala eżegwibbli fl-Istati Membri kollha mingħajr ma tkun meħtieġa ebda proċedura u mingħajr ma ssir ebda forma ta’ kontroll dwar is-sustanza fl-Istat Membru ta’ l-eżekuzzjoni.

(25)

Ir-rikonoxximent fi Stat Membru ta’ deċiżjoni dwar obbligi ta’ manteniment għandu l-objettiv uniku li jkun possibbli l-irkuprar tal-kreditu ta’ manteniment determinat fid-deċiżjoni. Dan ma jimplikax ir-rikonoxximent, min-naħa ta’ dan l-Istat Membru, tar-relazzjoni tal-familja, ta’ parentela, ta’ żwieġ jew ta’ affinità li huma sottostanti l-obbligi ta’ manteniment li wasslu għad-deċiżjoni.

(26)

Għad-deċiżjonijiet mogħtija fi Stat Membru li mhux marbut mill-Protokoll tal-Aja tal-2007, f’dan ir-Regolament għandha tiġi prevista wkoll proċedura ta’ rikonoxximent u dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà. Din il-proċedura għandha tkun ibbażata fuq il-proċedura u r-raġunijiet għar-rifjut ta’ rikonoxximent previsti mir-Regolament (KE) Nru 44/2001. Sabiex il-proċedimenti jitħaffu u l-kreditur ikun jista’ jirkupra malajr il-kreditu tiegħu, jeħtieġ li jiġi previst li l-qorti mqabbda tagħti s-sentenza tagħha f’ċerti skadenzi determinati, għajr għal ċirkostanzi eċċezzjonali.

(27)

Jeħtieġ ukoll li jiġu limitati kemm jista’ jkun il-ħtiġiet formali għall-eżekuzzjoni li jistgħu jkabbru l-ispejjeż li jkollu jġarrab il-kreditur tal-manteniment. Għal dan l-għan, dan ir-Regolament għandu jipprovdi li l-kreditur tal-manteniment ma jkunx meħtieġ li jkollu indirizz postali jew rappreżentant awtorizzat fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, mingħajr ma dan jaffettwa l-organizzazzjoni interna tal-Istati Membri fil-qasam tal-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni.

(28)

Sabiex l-ispejjeż relatati mal-proċeduri ta’ infurzar jiġu limitati, m’għandha tintalab ebda traduzzjoni, għajr jekk l-infurzar ikun ikkontestat u mingħajr preġudizzju għar-regoli applikabbli għas-servizz u n-notifikazzjoni tal-atti.

(29)

Sabiex tiġi ggarantita l-konformità mar-rekwiżiti ta’ proċess ġust, f’dan ir-Regolament għandu jiġi provdut id-dritt għal konvenut li ma jkunx deher quddiem il-qorti tal-oriġini ta’ Stat Membru marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007 li jitlob, fl-istadju tal- eżekuzzjoni tad-deċiżjoni mogħtija kontrih, li terġa’ tiġi eżaminata d-deċiżjoni. Madankollu, il-konvenut għandu jitlob dan l-eżami mill-ġdid fi żmien determinat li għandu jibda mhux aktar tard mill-jum li fih, fl-istadju ta’ proċedura ta’ infurzar, l-assi tiegħu jkunu saru kompletament jew parzjalment indisponibbli għall-ewwel darba. Dan id-dritt għal eżami mill-ġdid għandu jkun rikors straordinarju mogħti lill-konvenut li ma deherx fil-qorti u ma jaffettwax l-applikazzjoni ta’ mezzi ta’ rikors straordinarji oħra provduti mil-liġi tal-Istat Membru tal-oriġini, dment li dawn ir-rikorsi ma jkunux inkompatibbli mad-dritt għal eżami mill-ġdid taħt dan ir-Regolament.

(30)

Sabiex titħaffef l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni ta’ Stat Membru marbut mill-Protokoll tal-Aja tal-2007 fi Stat Membru ieħor, jeħtieġ li jiġu limitati r-raġunijiet għal rifjut jew għal suspensjoni tal- eżekuzzjoni li jistgħu jiġu invokati mid-debitur minħabba n-natura transkonfinali tal-obbligu ta’ manteniment. Din il-limitazzjoni m’għandhiex taffettwa r-raġunijiet għal rifjut jew sospensjoni stabbiliti mil-liġi nazzjonali li ma jkunux inkompatibbli ma’ dawk elenkati f’dan ir-Regolament, bħal-liberazzjoni mid-dejn min-naħa tad-debitur fil-mument tal-infurzar jew in-natura eżenti ta’ ċerti assi.

(31)

Sabiex jiġi ffaċilitat l-irkupru transkonfinali ta’ manteniment, għandha tiġi stabbilita sistema ta’ kooperazzjoni bejn l-Awtoritajiet Ċentrali maħtura mill-Istati Membri. Huma għandhom jgħinu lill-kredituri u lid-debituri ta’ manteniment biex jasserixxu d-drittijiet tagħhom fi Stat Membru ieħor billi jippreżentaw talbiet għar-rikonoxximent, dikjarazzjoni dwar l-eżekutorjetà u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet li diġà jeżistu, l-emendar ta’ tali deċiżjonijiet jew biex tingħata deċiżjoni. Huma għandhom jiskambjaw ukoll informazzjoni sabiex isibu d-debituri u l-kredituri, u jidentifikaw id-dħul u l-assi tagħhom kif meħtieġ. Finalment, huma għandhom jikkooperaw ukoll ma’ xulxin permezz tal-iskambju ta’ informazzjoni ġenerali u jippromwovu l-kooperazzjoni fost l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri tagħhom.

(32)

Awtorità Ċentrali magħżula skont dan ir-Regolament għandha terfa’ l-ispejjeż tagħha, ħlief għal eċċezzjonijiet determinati b’mod speċifiku, u tagħti assistenza lill-applikanti kollha li jirrisjedu fl-Istat Membru tagħha. Il-kriterju biex jiġi determinat id-dritt ta’ persuna li titlob assistenza minn Awtorità Ċentrali għandu jkun inqas strett mill-kriterju ta’ konnessjoni ta’ “residenza abitwali” użat f’partijiet oħra ta’ dan ir-Regolament. Madankollu, il-kriterju ta’ “residenza” għandu jeskludi s-sempliċi preżenza.

(33)

Sabiex ikunu jistgħu jagħtu assistenza sħiħa lill-kredituri u lid-debituri ta’ manteniment u jiffaċilitaw bl-aħjar mod l-irkupru transkonfinali ta’ manteniment, l-Awtoritajiet Ċentrali għandhom ikunu jistgħu jiksbu ċerta informazzjoni personali. B’konsegwenza dan ir-Regolament għandu jobbliga lill-Istati Membri biex jaraw li l-awtoritajiet ċentrali tagħhom jkollhom aċċess għal tali informazzjoni mill-awtoritajiet pubbliċi jew l-amministrazzjonijiet li jkunu fil-pussess tal-informazzjoni kkonċernata fil-qafas tal-attivitajiet normali tagħhom. Madankollu jeħtieġ li kull Stat Membru jkun jista’ jagħżel ir-regoli tiegħu għal dan l-aċċess. B’hekk, Stat Membru għandu jkun jista’ jaħtar l-awtoritajiet pubbliċi jew l-amministrazzjonijiet li għandhom jipprovdu l-informazzjoni lill-awtorità ċentrali skont dan ir-Regolament, inkluż, jekk ikun meħtieġ, awtoritajiet pubbliċi jew amministrazzjonijiet diġà maħtura fil-qafas ta’ sistemi ta’ aċċess għal informazzjoni oħra. Meta Stat Membru jaħtar awtoritajiet pubbliċi jew amministrazzjonijiet, huwa għandu jara li l-awtorità ċentrali tiegħu tkun tista’ taċċedi għall-informazzjoni mitluba li dawn l-awtoritajiet pubbliċi jew amministrazzjonijiet ikollhom skont dan ir-Regolament. Stat Membru għandu jkun jista’ jippermetti wkoll li l-awtorità ċentrali tiegħu tkun tista’ taċċedi għall-informazzjoni mitluba mingħand kull persuna ġuridika li żżomm din l-informazzjoni u li hija responsabbli għat-trattament tagħha.

(34)

Fil-qafas tal-aċċess għad-data personali, l-użu u t-trasmissjoni tagħha, jeħtieġ li jiġu rispettati l-ħtiġiet tad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (13) kif trasposta fil-liġi nazzjonali tal-Istati Membri.

(35)

Għall-iskopijiet ta’ l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament huwa meħtieġ madanakollu li jiġu definiti l-kondizzjonijiet speċifiċi għall-aċċess għad-data personali u għall-użu u t-trażmissjoni ta’ din id-data. F’dan il-kuntest, l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (14) ġiet mittieħda f’konsiderazzjoni. Madankollu jeħtieġ li tiġi provduta l-possibbiltà li din in-notifika tiġi differita sabiex id-debitur ma jkunx jista’ jittrasferixxi l-assi tiegħu biex b’hekk jikkomprometti l-irkupru tal-obbligu ta’ manteniment.

(36)

B’kont meħud tal-ispejjeż tal-proċedimenti, jeħtieġ li tiġi prevista skema ta’ għajnuna legali favorevoli ferm, inkluż il-kopertura tal-ispejjeż kollha marbuta mal-proċedimenti rigward l-obbligi ta’ manteniment għal tfal ta’ taħt il-21 sena. Ir-regoli eżistenti fil-qasam tal-għajnuna legali fi ħdan l-Unjoni Ewropea skont id-Direttiva 2003/8/KE għandhom għaldaqstant jiġu integrati b’regoli speċifiċi li b’hekk joħolqu sistema partikolari ta’ għajnuna legali fil-qasam tal-obbligi ta’ manteniment. F’dan ir-rigward, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru rikjest għandha tkun tista’, eċċezzjonalment, tirkupra l-ispejjeż minn kwerelant li jibbenefika mill-għajnuna legali b’xejn u li jkun tilef il-każ, dment li s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu tkun tippermetti hekk. Dan ikun il-każ, b’mod partikolari, għal persuna għanja li tkun imxiet b’mala fede.

(37)

Barra minn hekk, għall-obbligi ta’ manteniment oħra li mhumiex dawk imsemmija fil-premessa ta’ qabel, jeħtieġ li jiġi garantit li l-partijiet kollha jirċievu l-istess trattament f’termini ta’ għajnuna legali fil-mument tal-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni fi Stat Membru ieħor. B’hekk, id-dispożizzjonijiet dwar it-tkomplija tal-għajnuna legali ta’ dan ir-Regolament għandhom jinftiehmu bħala li jagħtu dritt għal tali għajnuna lil parti li, għalkemm ma bbenefikatx mill-għajnuna legali matul il-proċedimenti bil-għan li tinkiseb jew tiġi emendata deċiżjoni fl-Istat Membru ta’ oriġini, ibbenefikat sussegwentement f’dan l-istess Stat fil-qafas ta’ talba bil-għan li tiġi eżegwita d-deċiżjoni. Bl-istess mod, parti li bbenefikat minn proċedimenti b’xejn quddiem awtorità amministrattiva elenkata fl-Anness X għandha, fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, tibbenefika mill-għajnuna legali l-aktar favorevoli jew l-eżenzjoni mill-ispejjeż u min-nefqa li tkun l-aktar estensiva, bil-kondizzjoni li tiġġustifika li kieku kienet tibbenefika minn dan fl-Istat Membru ta’ oriġini.

(38)

Sabiex jitnaqqsu l-ispejjeż tat-traduzzjoni tad-dokumenti ta’ sostenn, il-qorti mqabbda m’għandhiex teħtieġ it-traduzzjoni ta’ dawn id-dokumenti għajr meta traduzzjoni tkun neċessarja, mingħajr preġudizzju għad-drittijiet tad-difiża u tar-regoli applikabbli għan-notifikazzjoni tal-atti ġudizzjarji u extraġudizzjarji.

(39)

Sabiex tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, għandu jkun hemm l-obbligu għall-Istati Membri li jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-ismijiet u d-dettalji ta’ kuntatt tal-Awtoritajiet Ċentrali tagħhom kif ukoll informazzjoni oħra. Din l-informazzjoni għandha tkun disponibbli għall-prattikanti u għall-pubbliku permezz tal-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew permezz ta’ aċċess elettroniku għan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-qasam Ċivili u Kummerċjali stabbilit mid-Deċiżjoni 2001/470/KE. Barra minn hekk, l-użu tal-formoli provduti f’dan ir-Regolament għandu jiffaċilita u jħaffef il-komunikazzjoni bejn l-Awtoritajiet Ċentrali u jippermetti l-preżentazzjoni ta’ talbiet b’mezzi elettroniċi.

(40)

Għandha tiġi rregolata r-relazzjoni bejn dan ir-Regolament u l-konvenzjonijiet internazzjonali bilaterali jew multilaterali fil-qasam tal-obbligi ta’ manteniment li għalihom l-Istati Membri huma parti. F’dan il-kuntest, għandu jkun stipulatli l-Istati Membri li huma partijiet għall-Konvenzjoni tat-23 ta’ Marzu 1962 bejn l-Isvezja, id-Danimarka, il-Finlandja u n-Norveġja dwar l-irkupru ta’ obbligi ta’ manteniment jistgħu jibqgħu japplikaw din il-Konvenzjoni ladarba hija fiha regoli ta’ rikonoxximent u ta’ eżekuzzjoni aktar favorevoli minn dawk previsti minn dan ir-Regolament. Rigward il-konklużjoni ta’ ftehimiet bilaterali futuri dwar l-obbligi ta’ manteniment ma’ Stati terzi, il-proċeduri u l-kondizzjonijiet li bihom l-Istati Membri jkunu awtorizzati jinnegozjaw u jikkonkludu f’isimhom ftehimiet bħal dawn għandhom jiġu determinati fil-qafas tad-diskussjonijiet dwar proposta dwar dan is-suġġett li għandha tiġi ppreżentata mill-Kummissjoni.

(41)

Għall-kalkolu tal-perijodi u l-limiti ta’ żmien previsti f’dan ir-Regolament, għandu japplika r-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tat-3 ta’ Ġunju 1971 li jistipula r-regoli applikabbli għall-perijodi, id-dati u l-limiti taż-żmien (15).

(42)

Għandhom jiġu adottati l-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (16).

(43)

B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tkun tista’ tadotta kwalunkwe emenda tal-formoli previsti f’dan ir-Regolament skont il-proċedura konsultattiva provduta fl-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE. Sabiex tiġi stabbilita l-lista tal-Awtoritajiet Ċentrali li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, u l-lista tal-awtoritajiet kompetenti sabiex jiċċertifikaw id-dritt għall-għajnuna legali, il-Kummissjoni għandha tkun tista’ taġixxi skont il-proċedura amministrattiva provduta fl-Artikolu 4 ta’ dik id-Deċiżjoni.

(44)

Dan ir-Regolament għandu jemenda r-Regolament (KE) Nru 44/2001 billi jissostitwixxi d-dispożizzjonijiet li japplikaw fil-qasam ta’ obbligi ta’ manteniment. Soġġett għad-dispożizzjonijiet tranżitorji ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom, fil-qasam tal-obbligi ta’ manteniment, japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament dwar il-kompetenza, ir-rikonoxximent, eżekutorjetà u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-għajnuna ġudizzjarja minflok dawk tar-Regolament (KE) Nru 44/2001 mid-data ta’ l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(45)

Peress li l-objettivi ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri l-istabbiliment ta’ sensiela ta’ miżuri li jippermettu li jiġi żgurat l-irkupru effettiv tat-talbiet ta’ manteniment f’sitwazzjonijiet transkonfinali u biex jiffaċilita l-moviment ħieles tal-persuni fi ħdan l-Unjoni Ewropea, ma jistgħux jintlaħqu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti ta’ dan ir-Regolament, ikunu jistgħu jintlaħqu aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tieħu miżuri, b’mod konformi mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. B’mod konformi mal-prinċipju ta’ proporzjonalità kif jinsab fl-istess Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li jkun hemm bżonn biex jintlaħqu dawn l-objettivi.

(46)

B’mod konformi ma’ l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, l-Irlanda nnotifikat ix-xewqa tagħha li tipparteċipa fl-adozzjoni u fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(47)

B’mod konformi mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tar-Renju Unit u l-Irlanda, anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u għat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, ir-Renju Unit ma huwiex qiegħed jipparteċipa fl-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament u mhuwiex marbut bih jew soġġett għall-applikazzjoni tiegħu. Dan huwa madankollu mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li għandu r-Renju Unit li jinnotifika l-intenzjoni tiegħu li jaċċetta dan ir-Regolament wara li jiġi adottat skont l-Artikolu 4 tal-Protokoll imsemmi.

(48)

B’mod konformi mal-Artikoli 1 u 2 tal-Protokoll dwar il-pożizzjoni tad-Danimarka anness għat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, id-Danimarka ma tipparteċipax fl-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament, u mhix marbuta bih jew soġġetta għall-applikazzjoni tiegħu, mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà li għandha d-Danimarka li tapplika l-kontenut tal-emendi li jsiru għar-Regolament (KE) Nru 44/2001 skont l-Artikolu 3 tal-Ftehim tad-19 ta’ Ottubru 2005 bejn il-Komunità Ewropea u r-Renju tad-Danimarka dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet f’materji ċivili u kummerċjali (17),

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għall-obbligi ta’ manteniment li ġejjin minn relazzjonijiet tal-familja, parentela, żwieġ jew affinità.

2.   F’dan ir-Regolament, “Stat Membru” għandha tfisser l-Istati Membri kollha li għalihom japplika dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

1.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament:

1.

“deċiżjoni”: għandha tfisser deċiżjoni fi kwistjonijiet relatati ma’ obbligi ta’ manteniment mogħtija minn ġurisdizzjoni ta’ Stat Membru, tkun xi tkun id-denomenazzjoni, jiġifieri digriet, ordni, sentenza jew mandat ta’ eżekuzzjoni, kif ukoll id-deċiżjoni minn uffiċjal tal-qorti li tiddetermina l-infiq jew l-ispejjeż. Għall-finijiet tal-Kapitoli VII u VIII, “deċiżjoni” għandha tfisser ukoll deċiżjoni fi kwistjonijiet relatati ma’ obbligi ta’ manteniment mogħtija fi Stat terz;

2.

“transazzjoni ġudizzjarja”: għandha tfisser soluzzjoni fi f’materji relatati ma’ obbligi ta’ manteniment li kienet approvata minn qorti jew li kienet konkluża quddiem qorti matul il-proċedimenti;

3.

“strument awtentiku” għandha tfisser:

(a)

dokument fi kwistjonijiet relatati ma’ obbligi ta’ manteniment li ġie mfassal jew irreġistrat formalment bħala strument awtentiku fl-Istat Membru tal-oriġini u li l-awtentiċità tiegħu:

i)

hija relatata mal-firma u l-kontenut tal-istrument, u

ii)

ġiet stabbilita minn awtorità pubblika jew kwalunkwe awtorità oħra mogħtija s-setgħa tagħmel dan; jew,

(b)

arranġament relatat ma’ obbligi ta’ manteniment konkluż mal-awtoritajiet amministrattivi tal-Istat Membru tal-oriġini jew awtentikat minnhom;

4.

“Stat Membru tal-oriġini”: għandha tfisser l-Istat Membru fejn, skont ma jkun il-każ, ingħatat id-deċiżjoni, it-transazzjoni ġudizzjarja kienet approvata jew konkluża, jew l-istrument awtentiku kien stabbilit;

5.

“Stat Membru tal-eżekuzzjoni”: għandha tfisser l-Istat Membru li fih huma mfittxija l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni, it-transazzjoni ġudizzjarja, jew l-istrument awtentiku;

6.

“Stat Membru rikjedenti”: għandha tfisser l-Istat Membru li l-Awtorità Ċentrali tiegħu tagħmel applikazzjoni skont il-Kapitolu VII;

7.

“Stat Membru rikjest”: għandha tfisser l-Istat Membru li l-Awtorità Ċentrali tiegħu tirċievi applikazzjoni skont il-Kapitolu VIII;

8.

“Stat kontraenti tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-2007”: għandha tfisser Stat li huwa parti kontraenti għall-Konvenzjoni tal-Aja tat-23 ta’ Novembru 2007 dwar l-Irkupru Internazzjonali ta’ Sostenn għat-Tfal u Forom oħra ta’ Manteniment Familjari (minn hawn ‘il quddiem imsejħa “il-Konvenzjoni tal-Aja tal-2007”) safejn l-imsemmija Konvenzjoni tapplika bejn il-Komunità u dak l-Istat;

9.

“qorti tal-oriġini”: għandha tfisser il-qorti li tat id-deċiżjoni li għandha tkun eżegwita;

10.

“kreditur”: għandha tfisser kwalunkwe individwu li huwa dovut manteniment jew li jallega li huwa dovut;

11.

“debitur”: għandha tfisser kwalunkwe individwu li għandu jagħti jew huwa allegat li għandu jagħti manteniment;

2.   Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, il-kunċett ta’ “qorti” għandu jinkludi wkoll l-awtoritajiet amministrattivi fl-Istati Membri b’kompetenza fi kwistjonijiet relatati ma’ obbligi ta’ manteniment dment li tali awtoritajiet joffru garanziji fir-rigward tal-imparżjalità tagħhom u d-dritt ta’ smigħ tal-partijiet u li d-deċiżjonijiet tagħhom jikkonformaw mal-liġi tal-Istat Membru fejn jiġu stabbiliti

(i)

jistgħu ikunu s-suġġett ta’ rikors jew ta’ reviżjoni quddiem awtorità ġudizzjarja, u

(ii)

għandhom forza u effett ekwivalenti bħal deċiżjoni ta’ awtorità ġudizzjarja fl-istess materja.

Dawn l-awtoritajiet amministrattivi għandhom ikunu elenkati fl-Anness IX. Dan l-anness huwa stabbilit u emendat skont il-proċedura tal-ġestjoni msemmija fl-Artikolu 73(2), fuq talba tal-Istat Membru li fih hija stabbilita l-awtorità amministrattiva kkonċernata.

3.   Għall-finijiet tal-Artikoli 3, 4 u 6, il-kunċett ta’ “domiċilju” għandu jissostitwixxi dak ta’ “nazzjonalità” f’dawk l-Istati Membri li jużaw dan il-kunċett bħala fattur ta’ rabta fi kwistjonijiet familjari.

Għall-finijiet tal-Artikolu 6, il-partijiet li għandhom id-“domiċilju” tagħhom f’unitajiet territorjali differenti tal-istess Stat Membru huma kkunsidrati li għandhom id-“domiċilju” komuni tagħhom f’dak l-Istat Membru.

KAPITOLU II

ĠURISDIZZJONI

Artikolu 3

Dispożizzjonijiet ġenerali

Fi kwistjonijiet relatati ma’ obbligi ta’ manteniment, fl-Istati Membri, il-ġurisdizzjoni għandha tkun f’idejn:

(a)

il-qorti tal-post fejn il-konvenut għandu r-residenza abitwali tiegħu, jew

(b)

il-qorti tal-post fejn il-kreditur għandu r-residenza abitwali tiegħu, jew

(ċ)

il-qorti li, skont il-liġi tagħha stess, għandha l-ġurisdizzjoni biex twettaq proċedimenti li jikkonċernaw l-istatus ta’ persuna jekk il-kwistjoni relatata ma’ manteniment tkun anċillari għal dawk il-proċedimenti, sakemm dik il-ġurisdizzjoni ma tkunx ibbażata unikament fuq iċ-ċittadinanza ta’ waħda mill-partijiet, jew

(d)

il-qorti li, skont il-liġi tagħha stess għandha l-ġurisdizzjoni biex iżżomm proċeduri li jikkonċernaw ir-responsabbiltà ta’ ġenitur jekk il-kwistjoni relatata ma’ manteniment tkun anċillari għal dawk il-proċeduri, sakemm dik il-ġurisdizzjoni ma tkunx ibbażata unikament fuq in-nazzjonalità ta’ waħda mill-partijiet.

Artikolu 4

Għażla tal-qorti

1.   Il-partijiet jistgħu jaqblu li l-qorti jew il-qrati li ġejjin ta’ Stat Membru għandu jkollhom ġurisdizzjoni biex isolvu kwalunkwe tilwima fi kwistjonijiet relatati ma’ obbligu ta’ manteniment li nqalgħu jew li jistgħu jinqalgħu bejniethom:

(a)

il-qorti jew il-qrati ta’ Stat Membru fejn waħda mill-partijiet tkun tirrisjedi abitwalment,

(b)

il-qorti jew il-qrati ta’ Stat Membru li tiegħu wieħed mill-partijiet ikollu ċ-ċittadinanza,

(ċ)

għal dak li jikkonċerna l-obbligi ta’ manteniment bejn konjuġi jew eks-konjuġi:

(i)

il-qorti li għandha l-ġurisdizzjoni biex issolvi t-tilwim tagħhom fi kwistjonijiet matrimonjali, jew

(ii)

il-qorti jew il-qrati ta’ Stat Membru li kien l-aħħar residenza abitwali komuni tal-konjuġi għall-perijodu ta’ mill-inqas sena.

Il-kondizzjonijiet imsemmijin fil-punti a), b) jew c) għandhom ikunu sodisfatti fil-ħin tal-ftehim dwar l-għażla tal-qorti jew fil-ħin meta t-talba titressaq quddiem il-qorti.

Il-ġurisdizzjoni mogħtija bi ftehim għandha tkun esklussiva sakemm il-partijiet ma jkunux qablu mod ieħor.

2.   Ftehim dwar l-għażla tal-qorti għandu jkun bil-miktub. Kull trasmissjoni b’mezz elettroniku li tagħmilha possibbli li l-ftehim jiġi rreġistrat għat-tul tkun ikkunsidrata li hija forma miktuba.

3.   Dan l-Artikolu m’għandux japplika għal tilwima li tolqot obbligu ta’ manteniment fir-rigward ta’ tfal taħt it-18-il sena.

4.   Jekk il-partijiet ikunu qablu li jagħtu ġurisdizzjoni esklussiva lil qorti jew lill-qrati ta’ Stat li huwa Parti Kontraenti mill-Konvenzjoni dwar il-Kompetenza Ġudizzjarja, ir-Rikonoxximent u l-Eżekuzzjoni tad-Deċiżjonijiet fi Kwistjonijiet Ċivili u Kummerċjali (18), iffirmata fit-30 ta’ Ottubru 2007 f’Lugano, (minn hawn ‘il quddiem “il-Konvenzjoni ta’ Lugano”), meta dan ma jkunx Stat Membru, din il-Konvenzjoni għandha tapplika ħlief għal dak li jirrigwarda t-tilwim previst fil-paragrafu 3.

Artikolu 5

Ġurisdizzjoni bbażata fuq il-preżenza tal-konvenut

Apparti mill-ġurisdizzjoni li toħroġ minn disposizzjonijiet oħra ta’ dan ir-Regolament, qorti ta’ Stat Membru fejn il-konvenut ikun deher għandha jkollha l-ġurisdizzjoni. Din ir-regola m’għandhiex tapplika jekk il-preżenza saret biex tkun ikkontestata l-ġurisdizzjoni.

Artikolu 6

Ġurisdizzjoni sussidjarja

Meta l-ebda qorti ta’ Stat Membru ma jkollha ġurisdizzjoni skont l-Artikoli 3, 4 u 5, u l-ebda qorti ta’ Stat li jkun Parti Kontraenti mill-Konvenzjoni ta’ Lugano li ma jkunx Stat Membru ma jkollha ġurisdizzjoni skont id-dispożizzjonijiet ta’ dik il-Konvenzjoni, għandu jkollhom ġurisdizzjoni l-qrati tal-Istat Membru taċ-ċittadinanza komuni tal-partijiet.

Artikolu 7

Forum necessitatis

Jekk l-ebda qorti ta’ Stat Membru ma jkollha ġurisdizzjoni skont l-Artikoli 3, 4, 5 u 6, il-qrati ta’ Stat Membru jistgħu, fuq bażi eċċezzjonali, jisimgħu l-każ jekk il-proċedimenti ma jkunux jistgħu jiġu introdotti jew jitwettqu raġonevolment, jew ikunu impossibbli fi Stat terz li t-tilwima tkun marbuta miegħu mill-qrib.

It-tilwima jrid ikollha rabta suffiċjenti mal-Istat Membru tal-qorti invokata.

Artikolu 8

Limiti fuq il-proċedimenti

1.   Meta tingħata deċiżjoni fi Stat Membru jew fi Stat Kontraenti għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-2007 fejn il-kreditur ikollu r-residenza abitwali tiegħu, il-proċedimenti għall-emenda tad-deċiżjoni jew biex tingħata deċiżjoni ġdida ma jistgħux jitressqu mid-debitur fi kwalunkwe Stat Membru ieħor dment li l-kreditur jibqa’ jkollu r-residenza abitwali tiegħu fl-Istat fejn tkun ingħatat id-deċiżjoni.

2.   Il-paragrafu 1 m’għandux japplika:

(a)

fejn il-partijiet ikunu qablu skont l-Artikolu 4 għall-ġurisdizzjoni tal-qrati ta’ dak l-Istat Membru l-ieħor,

(b)

fejn il-kreditur jissottometti għall-ġurisdizzjoni tal-qrati ta’ dak l-Istat Membru l-ieħor kif imsemmi fl-Artikolu 5,

(ċ)

fejn l-awtorità kompetenti fl-Istat tal-oriġini li huwa kontraenti għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-2007 ma tistax, jew tirrifjuta li, teżerċita ġurisdizzjoni għall-emenda tad-deċiżjoni jew tagħmel deċiżjoni ġdida, jew

(d)

fejn id-deċiżjoni mogħtija fl-Istat tal-oriġini li huwa kontraenti għall-Konvenzjoni tal-Aja tal-2007 ma tistax tkun rikonoxxuta jew iddikjarata eżegwibbli fl-Istat Membru fejn huma kkontemplati l-proċedimenti għal deċiżjoni ġdida jew għal waħda emendata.

Artikolu 9

Invokazzjoni ta’ qorti

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, qorti għandha tkun ikkunsidrata invokata:

(a)

fil-ħin meta d-dokument li jagħti bidu għall-proċedimenti jew dokument ekwivalenti jkun ippreżentat quddiem il-qorti, dment illi l-kwerelant ma jkunx sussegwentament naqas milli jieħu l-passi li kien meħtieġ jieħu sabiex ikollu n-notifika effettwata fuq il-konvenut, jew

(b)

jekk id-dokument għandu jkun innotifikat qabel ma jkun ippreżentat quddiem il-qorti, fil-ħin meta tirċevih l-awtorità responsabbli għan-notifika, dment illi l-kwerelant ma jkunx sussegwentament naqas milli jieħu l-passi li kien meħtieġ jieħu biex jara li d-dokument ikun ippreżentat lill-qorti.

Artikolu 10

Verifika tal-ġurisdizzjoni

Fejn qorti ta’ Stat Membru hija invokata għal każ li fir-rigward tiegħu ma għandha l-ebda ġurisdizzjoni skont dan ir-Regolament hija għandha tiddikjara hi stess li ma għandha l-ebda ġurisdizzjoni.

Artikolu 11

Verifika tal-ammissibilità

1.   Fejn il-konvenut li għandu r-residenza abitwali tiegħu fit-territorju ta’ Stat minbarra l-Istat Membru fejn saret l-azzjoni ma jidhirx, il-qorti bil-ġurisdizzjoni għandha taġġorna l-proċedimenti sakemm ma jintweriex li l-konvenut seta’ jirċievi d-dokument li jagħti bidu għall-proċedimenti jew dokument ekwivalenti fi żmien suffiċjenti biex hu jkun seta’ jħejji d-difiża tiegħu, jew li ittieħdu l-passi kollha meħtieġa għal dan il-għan.

2.   L-Artikolu 19 tar-Regolament (KE) Nru 1393/2007 għandu japplika minflok id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jekk id-dokument li jagħti bidu għall-proċedimenti jew dokument ekwivalenti kellu jiġi trasmess minn Stat Membru għal ieħor skont dak ir-Regolament.

3.   Fejn id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1393/2007 mhumiex applikabbli, l-Artikolu 15 tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-15 ta’ Novembru 1965 dwar in-notifika barra mill-pajjiż ta’ dokumenti ġudizzjarji u ekstra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali għandu japplika jekk id-dokument li jagħti bidu għall-proċedimenti jew dokument ekwivalenti kellu jiġi trasmess barra l-pajjiż skont dik il-Konvenzjoni.

Artikolu 12

Lis pendens

1.   Meta proċedimenti li jinvolvu l-istess kawża ta’ azzjoni u jkunu bejn l-istess partijiet jitressqu quddiem qrati ta’ Stati Membri differenti, kwalunkwe qorti apparti mill-ewwel qorti li tkun invokata l-ewwel għandha bl-inizjattiva tagħha stess tissospendi l-proċedimenti tagħha sa dak iż-żmien li fih tiġi stabbilita l-ġurisdizzjoni tal-ewwel qorti invokata.

2.   Meta l-ġurisdizzjoni tal-ewwel qorti invokata tiġi stabbilita, kwalunkwe qorti minbarra l-qorti invokata l-ewwel għandha tirrinunzja l-ġurisdizzjoni favur dik il-qorti.

Artikolu 13

Azzjonijiet relatati

1.   Meta azzjonijiet relatati jkunu pendenti quddiem qrati fi Stati Membri differenti, kwalunkwe qorti minbarra dik invokata l-ewwel tista’ taġġorna l-proċedimenti tagħha.

2.   Meta dawn l-azzjonijiet ikunu pendenti fuq l-ewwel livell, kwalunkwe qorti minbarra dik invokata l-ewwel tista’ wkoll, fuq l-applikazzjoni ta’ waħda mill-partijiet, tirrinunza l-ġurisdizzjoni jekk l-ewwel qorti invokata jkollha ġurisdizzjoni fuq l-azzjonijiet inkwistjoni u li l-liġi tagħha tippermetti l-konsolidazzjoni tagħhom.

3.   Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, azzjonijiet huma meqjusa li jkunu relatati meta jkunu konnessi hekk mill-qrib illi jkun aktar konvenjenti illi jinstemgħu u jiġu determinati flimkien sabiex ikun evitat ir-riskju ta’ sentenzi rrikonċiljabbli li jirriżultaw minn proċedimenti separati.

Artikolu 14

Miżuri proviżorji u protettivi

Il-miżuri proviżorji jew protettivi previsti mil-liġi ta’ Stat Membru jistgħu jintalbu lill-awtoritajiet ġudizzjarji ta’ dan l-Istat, anke jekk, skont il-Regolament preżenti, il-qorti ta’ Stat Membru ieħor jkollhom il-ġurisdizzjoni fir-rigward tal-kwistjoni.

KAPITOLU III

LIĠI APPLIKABBLI

Artikolu 15

Determinazzjoni tal-liġi applikabbli

Il-liġi applikabbli għall-obbligi ta’ manteniment għandha tiġi determinata skont il-Protokoll tal-Aja tat-23 ta’ Novembru 2007 dwar il-liġi applikabbli għal obbligi ta’ manteniment (minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-Protokoll tal-Aja 2007”) fl-Istati Membri marbutin b’dak l-istrument.

KAPITOLU IV

RIKONOXXIMENT, EŻEKUTORJETÀ U EŻEKUZZJONI TA’ DEĊIŻJONIJIET

Artikolu 16

Kamp tal-applikazzjoni ta’ dan il-Kapitolu

1.   Dan il-Kapitolu għandu jirregola r-rikonoxximent, l-eżekutorjetà u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet kollha previsti minn dan ir-Regolament.

2.   It-Taqsima 1 għandha tapplika għad-deċiżjonijiet mogħtija fi Stat Membru marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007.

3.   It-Taqsima 2 għandha tapplika għad-deċiżjonijiet mogħtija fi Stat Membru mhux marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007.

4.   It-Taqsima 3 għandha tapplika għad-deċiżjonijiet kollha.

TAQSIMA 1

Deċiżjonijiet meħuda fi Stat Membru marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007

Artikolu 17

Tneħħija tal-exequatur

1.   Deċiżjoni mogħtija fi Stat Membru marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007 għandha tkun rikonoxxuta fi Stat Membru ieħor mingħajr ma tkun meħtieġa ebda proċedura speċjali u mingħajr l-ebda possibbiltà li wieħed jopponi r-rikonoxximent tagħha.

2.   Deċiżjoni mogħtija fi Stat Membru marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007 u li hija eżegwibbli f’dak l-Istat għandha tkun eżegwibbli fi Stat Membru ieħor mingħajr il-ħtieġa ta’ ebda dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà.

Artikolu 18

Miżuri protettivi

Deċiżjoni eżegwibbli għandha ġġib magħha b’operat tal-liġi s-setgħa ta’ proċedimenti għal kwalunkwe miżura protettiva li teżisti skont il-liġi tal-Istati Membri tal-eżekuzzjoni.

Artikolu 19

Dritt għal applikazzjoni għal reviżjoni

1.   Konvenut li ma jkunx deher fl-Istat Membru tal-oriġini għandu jkollu d-dritt li japplika għal reviżjoni tad-deċiżjoni quddiem il-qorti kompetenti ta’ dak l-Istat Membru fejn:

(a)

huwa ma kienx notifikat bid-dokument li jagħti bidu għall-proċedimenti jew dokument ekwivalenti fi żmien suffiċjenti u b’tali mod li seta’ jħejji għad-difiża tiegħu, jew

(b)

huwa kien impedit milli jikkontesta t-talba ta’ manteniment minħabba forza maġġuri jew minħabba ċirkostanzi straordinarji mingħajr l-ebda ħtija min-naħa tiegħu,

sakemm ma kienx naqas milli jappella kontra s-sentenza sakemm seta’ jagħmel dan.

2.   Il-limitu ta’ żmien għall-applikazzjoni għal reviżjoni għandu jibda mill-jum meta l-konvenut sar jaf effettivament bil-kontenut tas-sentenza u seta’ jirreaġixxi, u mhux aktar tard mid-data tal-ewwel miżura ta’ eżekuzzjoni li jkollha l-effett li l-proprjetà tiegħu issir parzjalment jew kollha kemm hi indisponibbli. Il-konvenut għandu jieħu passi immedjatament u fi kwalunkwe każ f’limitu ta’ żmien ta’ 45 jum. L-ebda estensjoni taż-żmien ma tista’ tingħata minħabba d-distanza.

3.   Jekk il-qorti tirrifjuta l-applikazzjoni għal reviżjoni imsemmija fil-paragrafu 1 minħabba li l-ebda waħda mir-raġunijiet għal reviżjoni mniżżla f’dak il-paragrafu ma tkun tapplika, id-deċiżjoni għandha tibqa’ fis-seħħ.

Jekk il-qorti tiddeċiedi li reviżjoni hi ġustifikata għal waħda mir-raġunijiet stabbiliti fil-paragrafu 1, id-deċiżjoni għandha tkun nulla u mingħajr effett. Madankollu, il-kreditur m’għandux jitlef il-benefiċċji li jirriżultaw mill-interruzzjoni tal-perijodu ta’ preskrizzjoni jew mil-limitazzjoni u lanqas id-dritt li jitlob retroattivament mantenimenti akkwistati fil-proċedimenti inizjali.

Artikolu 20

Dokumenti għall-finijiet tal-eżekuzzjoni

1.   Għall-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni fi Stat Membru ieħor, il-kwerelant għandu jipprovdi lill-awtoritajiet tal-eżekuzzjoni kompetenti:

(a)

kopja tad-deċiżjoni li tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa biex tkun stabbilita l-awtentiċità tagħha;

(b)

l-estratt mid-deċiżjoni mogħtija mill-qorti tal-oriġini permezz tal-formola li tidher fl-Anness I;

(ċ)

fejn adatt, dokument li juri l-ammont ta’ kwalunkwe arretrati u li jindika d-data li fiha sar il-kalkolu;

(d)

fejn meħtieġ, traskrizzjoni jew traduzzjoni tal-kontenut tal-formola imsemmija fil-punt (b) fil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni jew, fejn hemm diversi lingwi uffiċjali f’dak l-Istat Membru, fil-lingwa uffiċjali tal-proċedimenti tal-ġurisdizzjoni tal-post fejn issir l-applikazzjoni, f’konformità mal-liġi ta’ dak l-Istat Membru, jew f’lingwa oħra li l-Istat Membru kkonċernat ikun indika li jista’ jaċċetta. Kull Stat Membru jista’ jindika l-lingwa jew il-lingwi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, minbarra dik jew dawk tiegħu stess, li huwa jaċċetta għall-mili tal-formola.

2.   L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni ma jistgħux jirrikjedu lill-parti li tapplika għall-eżekuzzjoni biex tipprovdi traduzzjoni tad-deċiżjoni. Madankollu tista’ tintalab traduzzjoni jekk l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni tkun ikkontestata.

3.   Kwalunkwe traduzzjoni skont dan l-Artikolu għandha ssir minn persuna kwalifikata biex tittraduċi f’wieħed mill-Istati Membri.

Artikolu 21

Ċaħda jew sospensjoni tal-eżekuzzjoni

1.   Ir-raġunijiet għal rifjut jew sospensjoni tal-eżekuzzjoni skont il-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni għandhom japplikaw dment li ma jkunux inkompatibbli mal-applikazzjoni tal-paragrafi 2 u 3.

2.   Fuq it-talba tad-debitur, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni għandha, tiċħad, totalment jew parzjalment, l- eżekuzzjoni tad-deċiżjoni tal-qorti tal-oriġini jekk id-dritt biex tiġi eżegwita d-deċiżjoni tal-qorti tal-oriġini jintemm bl-effett ta’ preskrizzjoni skont il-liġi tal-Istat Membru tal-oriġini jew skont il-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, skont liema waħda tipprevedi l-itwal limitazzjoni ta’ żmien.

Barra minn hekk, l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni tista’, permezz ta’ applikazzjoni mid-debitur, tiċħad, totalment jew parzjalment, l- eżekuzzjoni tad-deċiżjoni tal-qorti tal-oriġini jekk hi tkun irrikonċiljabbli ma’ deċiżjoni mogħtija fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni jew ma’ deċiżjoni mogħtija fi Stat Membru ieħor jew fi Stat terz li tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa għar-rikonoxximent tagħha fl-Istat Membri tal-eżekuzzjoni.

Deċiżjoni li għandha l-effett li timmodifika deċiżjoni li ttieħdet qabel dwar manteniment abbażi ta’ ċirkostanzi li nbidlu m’għandhiex titqies bħala deċiżjoni rrikonċiljabbli fis-sens tat-tieni subparagrafu.

3.   Fuq applikazzjoni mid-debitur, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni tista’ tissospendi, totalment jew parzjalment, l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni tal-qorti tal-oriġini, meta jkun sar rikors quddiem qorti kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini b’applikazzjoni għal reviżjoni tad-deċiżjoni tal-qorti tal-oriġini skont l-Artikolu 19.

Barra minn hekk, l-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni għandha, fuq talba tad-debitur, tissospendi l- eżekuzzjoni tad-deċiżjoni tal-qorti tal-oriġini jekk l-eżekutorjetà ta’ dik id-deċiżjoni tkun sospiża fl-Istat Membru tal-oriġini.

Artikolu 22

Nuqqas ta’ effett fuq l-eżistenza ta’ relazzjonijiet tal-familja

Ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni ta’ manteniment skont dan ir-Regolament ma għandhom bl-ebda mod jimplikaw ir-rikonoxximent tar-relazzjoni tal-familja, ta’ parentela, ta’ żwieġ jew ta’ affinità li huma sottostanti għall-obbligu ta’ manteniment li wassal għad-deċiżjoni.

TAQSIMA 2

Deċiżjonijiet mogħtija fi Stat Membru mhux marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007

Artikolu 23

Rikonoxximent

1.   Deċiżjoni mogħtija fi Stat Membru mhux marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007 għandha tiġi rikonoxxuta fl-Istati Membri l-oħra mingħajr il-ħtieġa ta’ ebda proċedura speċjali.

2.   F’każ ta’ kontestazzjoni, kwalunkwe parti interessata li titlob ir-rikonoxximent ta’ deċiżjoni tista’, skont il-proċeduri previsti f’din it-Taqsima, tapplika għal deċiżjoni li d-deċiżjoni ta’ manteniment tiġi rikonoxxuta.

3.   Jekk ir-riżultat tal-proċedimenti f’qorti ta’ Stat Membru jiddependi mid-determinazzjoni ta’ kwistjoni inċidentali ta’ rikonoxximent, dik il-qorti għandha jkollha ġurisdizzjoni dwar dik il-kwistjoni.

Artikolu 24

Raġuni għal ċaħda ta’ rikonoxximent

Deċiżjoni m’għandhiex tiġi rikonoxxuta jekk:

(a)

ir-rikonoxximent ikun imur manifestament kontra l-ordni pubbliku tal-Istat Membru li fih ġie mfittex ir-rikonoxximent. It-test ta’ l-ordni pubbliku ma jistax jiġi applikat għar-regoli dwar il-ġurisdizzjoni;

(b)

l-att li jagħti bidu għall-proċedimenti jew att ekwivalenti ma kienx ġie notifikat lill-konvenut fi żmien suffiċjenti u b’tali mod li dan ikun seta’ jħejji d-difiża tiegħu, sakemm ma jkunx naqas milli jappella kontra s-sentenza sakemm seta’ jagħmel dan;

(ċ)

tkun irrikonċiljabbli ma’ deċiżjoni mogħtija bejn l-istess partijiet fl-Istat Membru li fih ikun mitlub ir-rikonoxximent;

(d)

jekk tkun irrikonċiljabbli ma’ deċiżjoni mogħtija aktar kmieni fi Stat Membru ieħor jew fi Stat terz li jinvolvi l-istess kawża ta’ azzjoni u bejn l-istess partijiet, dment li dik id-deċiżjoni aktar kmieni tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa għar-rikonoxximent tagħha fl-Istat Membru li fih jintalab ir-rikonoxximent.

Deċiżjoni li għandha l-effett li timmodifika abbażi ta’ ċirkostanzi li nbidlu deċiżjoni li ttieħdet qabel dwar manteniment m’għandhiex titqies bħala deċiżjoni irrikonċiljabbli fis-sens tal-punti c) jew d).

Artikolu 25

Twaqqif tal-proċeduri ta’ rikonoxximent

Il-qorti ta’ Stat Membru li quddiemha jkun mfittex ir-rikonoxximent ta’ deċiżjoni mogħtija fi Stat Membru mhux marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007 għandha twaqqaf il-proċedimenti jekk l-eżekutorjetà tad-deċiżjoni tkun sospiża fl-Istat Membru tal-oriġini minħabba appell.

Artikolu 26

Eżekutorjetà

Deċiżjoni mogħtija fi Stat Membru li mhux marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007 u li hija eżegwibbli f’dak l-Istat Membru għandha tkun eżegwibbli fi Stat Membru ieħor meta, mal-applikazzjoni ta’ kwalunkwe parti interessata, tkun ġiet iddikjarata eżegwibbli hemmhekk.

Artikolu 27

Ġurisdizzjoni tal-qrati lokali

1.   L-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà għandha tiġi ppreżentata lill-qorti jew lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni innotifikata minn dak l-Istat Membru lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 71.

2.   Il-ġurisdizzjoni lokali għandha tiġi determinata b’referenza għal post ta’ residenza abitwali tal-parti li kontra tagħha tkun imfittxija l-eżekuzzjoni, jew fil-post tal-eżekuzzjoni.

Artikolu 28

Proċedura

1.   L-applikazzjoni għall-ħruġ ta’ dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà għandha tkun akkumpanjata mid-dokumenti li ġejjin:

(a)

kopja tad-deċiżjoni li tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa biex tkun stabbilita l-awtentiċità tagħha;

(b)

estratt mid-deċiżjoni mogħtija mill-qorti tal-oriġini permezz tal-formola li tidher fl-Anness II, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 29;

(ċ)

fejn meħtieġ, it-traskrizzjoni jew it-traduzzjoni tal-kontenut tal-formola msemmija fil-punt (b) fil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni jew, fejn hemm diversi lingwi uffiċjali f’dak l-Istat Membru, fil-lingwa uffiċjali, jew waħda mil-lingwi uffiċjali, tal-proċedimenti tal-qorti tal-post fejn tiġi ppreżentata t-talba, f’konformità mal-liġi ta’ dak l-Istat Membru, jew f’lingwa oħra li l-Istat Membru tal-eżekuzzjoni ikun indika li jista’ jaċċetta. Kull Stat Membru jista’ jindika l-lingwa jew il-lingwi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, minbarra dik jew dawk tiegħu stess, li huwa jaċċetta għall-mili tal-formola.

2.   Il-qorti jew l-awtorità kompetenti invokata mill-applikazzjoni ma tistax tesiġi li l-applikant jipprovdi traduzzjoni tad-deċiżjoni. Madankollu tista’ tkun meħtieġa traduzzjoni fil-każ tal-appell previst fl-Artikoli 32 jew 33.

3.   Kwalunkwe traduzzjoni skont dan l-Artikolu għandha ssir minn persuna kkwalifikata biex tittraduċi f’wieħed mill-Istati Membri.

Artikolu 29

Nuqqas ta’ preżentazzjoni tal-estratt

1.   Jekk l-estratt imsemmi fl-Artikolu 28(1)(b) ma jiġix prodott, l-awtorità jew il-qorti kompetenti tista’ tispeċifika żmien għall-preżentazzjoni tiegħu jew taċċetta dokument ekwivalenti jew, jekk tikkunsidra li jkollha informazzjoni suffiċjenti quddiemha, tgħaddi mingħajru.

2.   Fil-każ imsemmi fil-paragrafu 1, jekk l-awtorità jew il-qorti kompetenti teżiġi dan, għandha tiġi ppreżentata traduzzjoni tad-dokumenti. It-traduzzjoni għandha ssir minn persuna kkwalifikata biex tittraduċi dan f’wieħed mill-Istati Membri.

Artikolu 30

Dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà

Id-deċiżjoni għandha tiġi ddikjarata eżegwibbli mingħajr l-ebda reviżjoni taħt l-Artikolu 24 immedjatament wara t-tlestija tal-formalitajiet previsti fl-Artikolu 26-11 u fi żmien mhux aktar minn 30 jum mit-tlestija ta’ dawk il-formalitajiet, ħlief jekk dan ma jkunx possibbli minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali. Il-parti li kontriha tkun imfittxija l-eżekuzzjoni ma għandhiex, f’dan l-istadju tal-proċedimenti, tippreżenta xi osservazzjonijiet.

Artikolu 31

Notifika tad-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni

1.   Id-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà għandha tinġieb immedjatament għall-attenzjoni tal-applikant skont il-proċedura stabbilta bil-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni.

2.   Id-dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà għandha tiġi notifikata lill-parti li kontra tagħha tkun imfittxija l-eżekuzzjoni, akkumpanjata mid-deċiżjoni, jekk din ma tkunx diġà ġiet notifikata lil dik il-parti.

Artikolu 32

Appell kontra d-deċiżjoni relatata mal-applikazzjoni għal dikjarazzjoni

1.   Kwalunkwe waħda mill-partijiet tista’ tappella kontra d-deċiżjoni relatata mal-applikazzjoni għal dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà.

2.   L-appell għandu jiġi ppreżentat quddiem il-qorti nnotifikata mill-Istat Membru kkonċernat lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 71.

3.   L-appell għandu jinstema skont ir-regoli li jirregolaw il-proċedura f’materji kontradittorji.

4.   Jekk il-parti li kontriha jkun mitluba l-eżekuzzjoni tonqos milli tidher quddiem il-qorti tal-appell fi proċeduri rigward appell imressaq mill-applikant, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11, anki meta l-parti li kontra tagħha jkun imfittxija l-eżekuzzjoni ma jkollhiex ir-residenza abitwali tagħha f’wieħed mill-Istati Membri.

5.   L-appell kontra d-dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà għandu jiġi ppreżentat fi żmien 30 jum mill-komunikazzjoni jew min-notifika tiegħu. Jekk il-parti li kontriha jkun imfittxija l-eżekuzzjoni jkollha r-residenza abitwali tagħha fi Stat Membru ieħor minbarra dak li fih tkun ingħatat id-dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà, iż-żmien tal-appell għandu jkun ta’ 45 jum u għandu jibda jgħodd mill-jum tal-komunikazzjoni jew tan-notifika, lilha personalment jew inkella fir-residenza tagħha. L-ebda estensjoni taż-żmien ma tista’ tingħata minħabba distanza.

Artikolu 33

Proċedimenti biex tiġi kkontestata d-deċiżjoni mogħtija fl-appell

Id-deċiżjoni mogħtija fl-appell tista’ tiġi kkontestata biss permezz tal-proċedura nnotifikata mill-Istat Membru kkonċernat lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 71.

Artikolu 34

Ċaħda jew revoka ta’ dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà

1.   Il-qorti li quddiemha jkun ġie ppreżentat appell skont l-Artikolu 32 jew l-Artikolu 33 għandha tiċħad jew tirrevoka dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà għal xi waħda mir-raġunijiet speċifikati fl-Artikoli 24 biss.

2.   Soġġett għall-Artikolu 32(4), il-qorti li quddiemha jkun ġie ppreżentat appell skont l-Artikolu 32 għandha tagħti d-deċiżjoni tagħha fi żmien 90 jum mid-data tar-referenza, minbarra fejn mhux possibbli minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali.

3.   Il-qorti li quddiemha jkun ġie ppreżentat appell skont l-Artikolu 33 għandha tagħti d-deċiżjoni tagħha mingħajr dewmien.

Artikolu 35

Sospensjoni tal-proċedimenti

Il-qorti ppreżentata b’appell skont l-Artikolu 32 jew l-Artikolu 33 għandha, fuq applikazzjoni tal-parti li kontriha jkun imfittxija l-eżekuzzjoni, twaqqaf il-proċedimenti jekk l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni tiġi sospiża fl-Istat Membru tal-oriġini minħabba appell.

Artikolu 36

Miżuri proviżorji u protettivi

1.   Meta deċiżjoni għandha tiġi rikonoxxuta skont din it-Taqsima, xejn m’għandu jfixkel lill-applikant milli jagħmel użu minn miżuri proviżjorji, inklużi miżuri protettivi, skont il-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni mingħajr il-ħtieġa ta’ dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà skont l-Artikolu 30.

2.   Id-dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà għandha ġġib magħha b’operat tal-liġi s-setgħa biex tipproċedi għal kwalunkwe miżura protettiva.

3.   Matul iż-żmien speċifikat, previst fl-Artikolu 32(5), għal appell kontra d-dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà u sakemm ikun determinat kwalunkwe tali appell, l-ebda miżura ta’ eżekuzzjoni ma tista’ tittieħed apparti minn miżuri protettivi kontra l-proprjetà tal-parti li kontriha tkun imfittxija l-eżekuzzjoni.

Artikolu 37

Eżekutorjetà parzjali

1.   Fejn tkun ingħatat deċiżjoni fir-rigward ta’ diversi materji u d-dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà ma tkunx tista’ tingħata għalihom kollha, l-awtorità jew il-qorti kompetenti għandha tagħtiha għal waħda minnhom jew aktar.

2.   L-applikant jista’ jitlob dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà limitata għal ċerti partijiet minn deċiżjoni.

Artikolu 38

Ebda ħlas, dazju jew imposta

Fil-proċedimenti għall-ħruġ ta’ dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà, m’għandhom jiġu imposti l-ebda ħlas, dazju jew imposta kkalkulati b’referenza għall-valur tal-kwistjoni f’dak il-każ fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni.

TAQSIMA 3

Dispożizzjonijiet komuni

Artikolu 39

Eżekutorjetà proviżorja

Il-qorti tal-oriġini tista’ tiddikjara d-deċiżjoni eżegwibbli proviżorjament, minkejja appell eventwali, anke jekk id-dritt nazzjonali ma jipprevedix l- eżekutorjetà bl-operat tad-dritt.

Artikolu 40

Invokazzjoni ta’ deċiżjoni rikonoxxuta

1.   Parti li tixtieq tinvoka fi Stat Membru ieħor deċiżjoni li kienet rikonoxxuta fit-tifsira tal-Artikolu 17(1) jew rikonoxxuta skont it-Taqsima 2 għandha tipproduċi kopja tad-deċiżjoni li tissodisfa l-kondizzjonijiet meħtieġa biex tkun stabbilita l-awtentiċità tagħha.

2.   Jekk meħtieġ, il-qorti li quddiemha tiġi invokata d-deċiżjoni rikonoxxuta tista’ titlob lill-parti invokanti d-deċiżjoni rikonoxxuta biex tipproduċi estratt maħruġ mill-qorti tal-oriġini bl-użu tal-formola li tidher, skont il-każ, fl-Anness I jew fl-Anness II.

Il-qorti tal-oriġini għandha toħroġ ukoll dan l-estratt fuq it-talba ta’ kwalunkwe parti interessata.

3.   Fejn meħtieġ, il-parti li tinvoka d-deċiżjoni rikonoxxuta għandha tipprovdi traskrizzjoni jew traduzzjoni tal-kontenut tal-formola msemmija fil-paragrafu 2 fil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat jew, fejn hemm diversi lingwi uffiċjali f’dak l-Istat Membru, fil-lingwa uffiċjali tal-proċedimenti tal-qorti tal-post fejn hija invokata d-deċiżjoni rikonoxxuta, f’konformità mal-liġi ta’ dak l-Istat Membru, jew f’lingwa oħra li l-Istat Membru kkonċernat ikun indika li jista’ jaċċetta. Kull Stat Membru jista’ jindika l-lingwa jew il-lingwi uffiċjali tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, minbarra dik jew dawk tiegħu stess, li huwa jaċċetta għall-mili tal-formola standard.

4.   Kwalunkwe traduzzjoni skont dan l-Artikolu għandha ssir minn persuna kkwalifikata biex tittraduċi f’wieħed mill-Istati Membri.

Artikolu 41

Proċeduri u kondizzjonijiet għall-eżekuzzjoni

1.   Suġġetta għad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, il-proċedura għall-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet mogħtija fi Stat Membru ieħor għandha tkun irregolata mil-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni. Deċiżjoni mogħtija fi Stat Membru li hija eżegwibbli fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni għandha tiġi eżegwita hemmekk skont l-istess kondizzjonijiet bħal deċiżjoni mogħtija f’dan l-Istat Membru tal-eżekuzzjoni.

2.   Il-parti li titlob l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni mogħtija fi Stat Membru ieħor ma għandiex għalfejn ikollha, fl-Istat Membru tal-eżekuzzjoni, indirizz postali u lanqas rappreżentant awtorizzat, mingħajr preġudizzju għall-persuni kompetenti fir-rigward tal-proċedura tal-eżekuzzjoni.

Artikolu 42

Ebda reviżjoni rigward is-sustanza

Taħt l-ebda ċirkostanza ma tista’ deċiżjoni mogħtija fi Stat Membru ma tista’ tkun riveduta fir-rigward tas-sustanza tagħha fl-Istat Membru li fih jintalab ir-rikonoxximent, l-eżekutorjetà jew l-eżekuzzjoni.

Artikolu 43

Irkupru mhux prijoritarju tal-ispejjeż

L-irkupru ta’ kwalunkwe spiża li ntefqet fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament m’għandux jieħu preċedenza fuq l-irkupru ta’ manteniment.

KAPITOLU V

AĊĊESS GĦALL-ĠUSTIZZJA

Artikolu 44

Dritt għal għajnuna legali

1.   Il-partijiet f’tilwima koperta minn dan ir-Regolament għandu jkollhom aċċess effettiv għall-ġustizzja fi Stat Membru ieħor, inklużi fil-qafas ta’ proċeduri ta’ eżekuzzjoni u ta’ appell jew ta’ reviżjoni, skont il-kondizzjonijiet imniżżla f’dan il-Kapitolu.

Fil-każijiet koperti mill-kapitolu VII, dan l-aċċess effettiv għandu jkun ipprovdut mill-Istat Membru rikjest lil kull applikant li jkollu r-residenza tiegħu fl-Istat Membru rikjedenti.

2.   Biex ikun żgurat tali aċċess effettiv, l-Istati Membri għandhom jipprovdu għajnuna legali skont dan il-Kapitolu, sakemm ma japplikax il-paragrafu 3.

3.   Fil-każijiet koperti mill-kapitolu VII, Stat Membru ma għandux ikun obbligat li jipprovdi għajnuna legali jekk u sakemm il-proċeduri ta’ dak l-Istat Membru jippermettu lill-partijiet jagħmlu l-każ mingħajr il-ħtieġa ta’ għajnuna legali, u l-Awtorità Ċentrali tipprovdi tali servizzi skont ma jkun meħtieġ mingħajr ħlas.

4.   Intitolamenti għal għajnuna legali ma għandhomx ikunu inqas minn dawk disponibbli f’każijiet domestiċi ekwivalenti.

5.   Ebda titolu ta’ sigurtà, garanzija jew depożitu, irrispettivament mill-mod kif huma deskritti, ma għandhom ikunu meħtieġa għall-garanzija tal-ħlas ta’ spejjeż u infiq fi proċedimenti li jirrigwardaw obbligi ta’ manteniment.

Artikolu 45

Kontenut tal-għajnuna legali

L-għajnuna legali mogħtija skont dan il-Kapitolu għandha tfisser l-assistenza neċessarja għaż-żewġ partijiet biex ikunu jistgħu jagħfu u jasserixxu d-drittijiet tagħhom u biex jiġi garantit li l-applikazzjonijiet tagħhom, ippreżentati permezz tal-Awtoritajiet Ċentrali jew direttament lill-awtoritajiet kompetenti, jiġu ttrattati bis-sħiħ u b’mod effikaċi. Hija għandha tinkludi kif meħtieġ dan li ġej:

(a)

parir qabel il-proċess bil-ħsieb li jintlaħaq ftehim qabel jinbdew il-proċedimenti ġudizzjarji;

(b)

assistenza legali biex jitressaq każ quddiem awtorità jew qorti, u r-rappreżentanza fil-qorti;

(ċ)

l-eżenzjoni minn jew l-assistenza bl-ispejjeż tal-proċedimenti u l-ħlasijiet lil persuni li għandhom mandat biex jeżegwixxu atti matul il-proċedimenti;

(d)

fl-Istati Membri li fihom parti telliefa hija responsabbli għall-ispejjeż tal-parti opposta, jekk ir-riċevitur ta’ għajnuna legali jitlef il-każ, l-ispejjeż tal-parti opposta, huma koperti jekk ir-riċevitur kien residenti abitwali fl-Istat Membru tal-ġurisdizzjoni li jkollha quddiemha l-każ;

(e)

l-interpretazzjoni;

(f)

it-traduzzjoni tad-dokumenti meħtieġa mill-qorti jew mill-awtorità kompetenti u ppreżentati mir-riċevitur tal-għajnuna legali li huma meħtieġa għar-riżoluzzjoni tal-każ; kif ukoll

(g)

l-ispejjeż tal-ivjaġġar għandhom jitħallsu mir-riċevitur tal-għajnuna legali fejn il-preżenza fiżika tal-persuni kkonċernati bil-preżentazzjoni tal-każ tar-riċevitur hija meħtieġa fil-qorti skont il-liġi jew mill-qorti tal-Istat Membru kkonċernat u l-qorti tiddeċiedi li l-persuni kkonċernati ma jistgħux jinstemgħu b’sodisfazzjoni għall-qorti b’xi mezzi oħra.

Artikolu 46

Għajnuna legali bla ħlas għall-applikazzjonijiet ta’ manteniment iddestinat għat-tfal imressqa permezz tal-Awtoritajiet Ċentrali

1.   L-Istat Membru rikjest għandu jipprovdi għajnuna legali bla ħlas fir-rigward tal-applikazzjonijiet kollha minn kreditur skont l-Artikolu 56 rigward obbligi ta’ manteniment li jirriżultaw minn relazzjoni ġenitur-wild lejn persuna taħt l-età ta’ 21 sena.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru rikjest tista’, fir-rigward ta’ applikazzjonijiet minbarra dawk previsti taħt il-punti (a) u (b) ta’ l-Artikolu 56(1), tirrifjuta l-għoti ta’ għajnuna legali bla ħlas jekk tqis li, fuq il-merti, l-applikazzjoni jew kwalunkwe appell huma bla bażi.

Artikolu 47

Każijiet mhux koperti mill-Artikolu 46

1.   F’każijiet mhux koperti mill-Artikolu 46 u soġġett għall-Artikoli 44 u 45, tista’ tingħata għajnuna legali skont il-liġi nazzjonali, b’mod partikolari fir-rigward tal-kondizzjonijiet tat-test tal-mezzi tal-applikant jew tal-merti tal-applikazzjoni.

2.   Minkejja l-paragrafu 1, parti li fl-Istat Membru tal-oriġini tkun ibbenefikat b’mod sħiħ jew parzjali minn għajnuna legali jew minn eżenzjoni mill-ispejjeż u l-infiq għandu jkollha d-dritt, fi kwalunkwe proċedimenti għar-rikonoxximent, l-eżekutorjetà jew l-eżekuzzjoni, li tibbenenfika mill-aktar għajnuna legali favorevoli jew għall-eżenzjoni mill-ispejjeż u l-infiq l-aktar estensiva prevista mil-liġi tal-Istat Membru tal-eżekuzzjoni.

3.   Minkejja l-paragrafu 1, parti li, fl-Istat Membru tal-oriġini tkun ibbenefikat minn proċedura bla ħlas quddiem awtorità amministrattiva elenkata fl-Anness X għandu jkollha d-dritt, fil-kuntest ta’ kwalunkwe proċedimenti għar-rikonoxximent, l-eżekutorjetà jew l-eżekuzzjoni, għall-għajnuna legali skont il-paragrafu 2. Għal dak l-għan, il-parti għandha tipprovdi dokument stabbilit mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini li jiċċertifika li hija tissodisfa l-kondizzjonijiet ekonomiċi sabiex tibbenefika mill-għajnuna legali sħiħa jew parzjali jew minn eżenzjoni mill-ispejjeż u l-infiq.

L-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu għandhom ikunu elenkati fl-Anness XI. Dak l-Anness għandu jiġi stabbilit u emendat skont il-proċedura ta’ ġestjoni msemmija fl-Artikolu 73(2).

KAPITOLU VI

TRANSAZZJONIJIET ĠUDIZZJARJI U STRUMENTI AWTENTIĊI

Artikolu 48

Applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għal transazzjonijiet ġudizzjarjiu għal strumenti awtentiċi

1.   It-transazzjonijiet ġudizzjarji u l-strumenti awtentiċi eżegwibbli fl-Istat Membru tal-oriġini għandhom ikunu rikonoxxuti fi Stat Membru ieħor u għandhom jibbenefikaw mill-istess eżekutorjetà bħad-deċiżjonijiet, skont il-Kapitolu IV.

2.   Id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament huma applikabbli, skont ma jkun meħieġ, għal transazzjonijiet ġudizzjarji u għal strumenti awtentiċi.

3.   L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini għandha toħroġ, fuq it-talba ta’ kwalunkwe waħda mill-partijiet interessati, estratt mit-transazzjoni ġudizzjarja jew l-istrument awtentiku bl-użu tal-formoli standard li jinsabu fl-Annessi I u II jew fl-Annessi III jew IV skont ma jkun il-każ.

KAPITOLU VII

KOOPERAZZJONI BEJN L-AWTORITAJIET ĊENTRALI

Artikolu 49

Nomina ta’ Awtoritajiet Ċentrali

1.   Kull Stat Membru għandu jinnomina Awtorità Ċentrali biex twettaq il-kompiti li huma imposti fuqha minn dan ir-Regolament.

2.   Stati Membri Federali, Stati Membri b’iktar minn sistema waħda ta’ liġi jew Stati Membri li għandhom unitajiet territorjali awtonomi għandhom ikunu ħielsa li jaħtru iktar minn Awtorità Ċentrali waħda u jispeċifikaw il-limitu teritorjali jew personali tal-funzjonijiet tagħhom. Fejn Stat Membru jkun ħatar iktar minn Awtorità Ċentrali waħda, huwa għandu jinnomina l-Awtorità Ċentrali li għaliha tista’ tiġi indirizzata kwalunkwe komunikazzjoni għal trasmissjoni lill-Awtorità Ċentrali kompetenti f’dak l-Istat Membru. Jekk komunikazzjoni tintbagħat lil Awtorità Ċentrali li ma tkunx kompetenti, din tal-aħħar għandha tkun responsabbli li tittrasmettiha lill-Awtorità Ċentrali kompetenti u tinforma b’dan lil min jibgħatha kif meħtieġ.

3.   In-nomina tal-Awtorità Ċentrali jew l-Awtoritajiet Ċentrali, id-dettalji ta’ kuntatt tagħhom, u fejn ikun il-każ, il-limitu tal-funzjonijiet tagħhom kif speċifikat fil-paragrafu 2, għandhom ikunu kkomunikati minn kull Stat Membru lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 71.

Artikolu 50

Funzjonijiet ġenerali tal-Awtoritajiet Ċentrali

1.   L-Awtoritajiet Ċentrali għandhom:

(a)

jikkooperaw ma’ xulxin, inkluż bl-iskambju ta’ informazzjoni, u jippromwovu l-kooperazzjoni fost l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri tagħhom biex jiksbu l-finijiet ta’ dan ir-Regolament,

(b)

ifittxu, safejn ikun possibbli, soluzzjonijiet għal diffikultajiet li jinqalgħu fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

2.   L-Awtoritajiet Ċentrali għandhom jieħdu miżuri biex jiffaċilitaw l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u jsaħħu l-kooperazzjoni tagħhom. Għal dan il-għan għandu jintuża in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew fil-qasam Ċivili u Kummerċjali maħluq mid-Deċiżjoni 2001/470/KE.

Artikolu 51

Funzjonijiet speċifiċi tal-awtoritajiet ċentrali

1.   L-awtoritajiet ċentrali għandhom jipprovdu assistenza rigward l-applikazzjonijiet skont l-Artikolu 56. B’mod partikolari huma għandhom:

(a)

jittrasmettu u jirċievu tali applikazzjonijiet;

(b)

jibdew jew jiffaċilitaw l-istituzzjoni ta’ proċedimenti fir-rigward ta’ tali applikazzjonijiet.

2.   Fir-rigward ta’ tali applikazzjonijiet l-Awtoritajiet Ċentrali għandhom jieħdu l-miżuri kollha xierqa:

(a)

fejn iċ-ċirkostanzi jeħtieġu hekk, biex jipprovdu jew jiffaċilitaw il-proviżjoni tal-għajnuna legali;

(b)

biex jgħinu fil-lokalizzazzjoni tad-debitur jew tal-kreditur, b’mod partikolari b’applikazzjoni tal-Artikoli 61, 62 u 63;

(ċ)

biex jgħinu biex tinkiseb l-informazzjoni rilevanti dwar id-dħul u, jekk meħtieġ, ċirkostanzi finanzjarji oħra tad-debitur jew tal-kreditur, inkluż il-post fejn jinsabu l-assi, partikolarment b’applikazzjoni tal-Artikoli 61, 62 u 63;

(d)

biex jinkoraġġixxu soluzzjonijiet amikevoli bil-ħsieb li jinkiseb ħlas volontarju ta’ manteniment, fejn xieraq bl-użu ta’ medjazzjoni, konċiljazzjoni jew proċessi simili;

(e)

biex jiffaċilitaw l-eżekuzzjoni kurrenti ta’ deċiżjonijiet ta’ manteniment inkluż kwalunkwe arretrati;

(f)

biex jiffaċilitaw il-ġbir u t-trasferiment malajr ta’ pagamenti ta’ manteniment;

(g)

biex jiffaċilitaw il-kisba ta’ evidenza dokumentarja jew provi oħrajn, mingħajr preġudizzju għar-Regolament (KE) Nru 1206/2001;

(h)

biex jipprovdu assistenza fl-istabbiliment tal-parentela fejn meħtieġ għall-irkupru tal-manteniment;

(i)

biex jibdew jew jiffaċilitaw il-bidu ta’ proċedimenti biex tinkiseb kwalunkwe miżuri proviżorji meħtieġa li tkun ta’ natura territorjali u li l-għan tagħhom huwa li jiżguraw l-eżitu ta’ applikazzjoni ta’ manteniment pendenti;

(j)

biex jiffaċilitaw in-notifika ta’ dokumenti, mingħajr preġudizzju għar-Regolament (KE) Nru 1393/2007.

3.   Il-funzjonijiet tal-Awtorità Ċentrali skont dan l-Artikolu jistgħu, sa fejn ikun permess taħt il-liġi tal-Istat Membru kkonċernat, jitwettqu minn korpi pubbliċi jew korpi oħra soġġetti għas-superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti ta’ dak l-Istat Membru. In-nomina ta’ kwalunkwe korpi pubbliċi jew korpi oħra minn dawn, kif ukoll id-dettalji ta’ kuntatt tagħhom u l-limitu tal-funzjonijiet tagħhom għandhom ikunu kkomunikati minn Stat Membru lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 71.

4.   Xejn f’dan l-Artikolu jew fl-Artikolu 53 ma għandu jimponi obbligu fuq Awtorità Ċentrali li teżerċita setgħat li jistgħu jkunu eżerċitati biss minn awtoritajiet ġudizzjarji taħt il-liġi tal-Istat Membru rikjest.

Artikolu 52

Prokura

L-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru rikjest tista’ tirrikjedi prokura mingħand l-applikant biss jekk hi taġixxi f’ismu jew f’isimha fi proċedimenti ġudizzjarji jew quddiem awtoritajiet oħra, jew sabiex tinnomina rappreżentant biex jagħmel dan.

Artikolu 53

Talbiet dwar miżuri speċifiċi

1.   Awtorità Ċentrali tista’ tagħmel talba, appoġġata minn raġunijiet, lil Awtorità Ċentrali oħra biex tieħu l-miżuri speċifiċi adatti skont il-punti (b), (c), (g), (h), (i) u (j) ta’ l-Artikolu 51(2) meta ma jkun hemm l-ebda applikazzjoni pendenti taħt l-Artikolu 56. L-Awtorità Ċentrali rikjesta għandha tieħu dawk il-miżuri adatti jekk tkun sodisfatta li huma meħtieġa biex jassistu applikant potenzjali biex jagħmel applikazzjoni taħt l-Artikolu 56 jew biex ikun determinat jekk din l-applikazzjoni għandhiex tinbeda.

2.   Meta tiġi ppreżentata talba għal miżuri taħt il-punti (b) u (c), tal-Artikolu 51(2) l-Awtorità Ċentrali rikjesta għandha tirriċerka l-informazzjoni mitluba, jekk meħtieġ bl-applikazzjoni tal-Artikolu 61. Madankollu, l-informazzjoni msemmija fil-punti (b), (c) u (d) tal-Artikolu 61(2) tista’ tiġi riċerkata biss jekk il-kreditur jipproduċi kopja tad-deċiżjoni, transazzjoni ġudizzjarja jew strument awtentiku għall-eżekuzzjoni, akkumpanjat fejn meħtieġ bl-estratt previst fl-Artikoli 20, 28 jew 48 skond il-każ.

L-Awtorità Ċentrali rikjesta għandha tikkomunika l-informazzjoni miksuba lill-Awtorità Ċentrali rikjedenti. Meta dik l-informazzjoni tkun inkisbet b’applikazzjoni tal-Artikolu 61, il-komunikazzjoni għandha tkun tikkonċerna biss l-indirizz tal-konvenut potenzjali fl-Istat Membru rikjest. Fil-qafas ta’ rikjesta bil-ħsieb ta’ rikonoxximent, dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà jew ta’ eżekuzzjoni, il-komunikazzjoni għandha tikkonċerna biss, barra minn hekk, l-eżistenza tal-introjtu jew tal-assi tad-debitur f’dak l-Istat.

Jekk l-Awtorità Ċentrali rikjesta ma tistax tipprovdi l-informazzjoni mitluba, hija għandha mingħajr dewmien tinforma b’dan lill-Awtorità Ċentrali rikjedenti u tispeċifikalha r-raġunijiet għaliex dan mhux possibbli.

3.   Awtorità Ċentrali tista’ tieħu wkoll miżuri speċifiċi fuq it-talba ta’ Awtorità Ċentrali oħra rigward każ li jkollu element internazzjonali li jikkonċerna l-irkupru ta’ manteniment pendenti fl-Istat Membru rikjedenti.

4.   Għal talbiet skont dan l-Artikolu l-Awtoritajiet Ċentrali għandhom jużaw il-formola standard li tidher fl-Anness V.

Artikolu 54

Spejjeż tal-Awtorità Ċentrali

1.   Kull Awtorità Ċentrali għandha tbati l-ispejjeż tagħha stess fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

2.   Awtoritajiet Ċentrali ma jistgħu jimponu ebda ħlas fuq applikant għall-proviżjoni tas-servizzi tagħhom skont dan ir-Regolament ħlief għal spejjeż eċċezzjonali li jirriżultaw minn talba għal miżura speċifika taħt l-Artikolu 53.

Għall-finijiet ta’ dan il-paragrafu, l-ispejjeż relatati mal-lokalizzazzjoni tad-debitur ma għandhomx jitqiesu bħala eċċezzjonali.

3.   L-Awtorità Ċentrali rikjesta ma tistax tirkupra l-ispejjeż tas-servizzi msemmija fil-paragrafu 2, mingħajr il-kunsens minn qabel tal-applikant għall-proviżjoni ta’ dawk is-servizzi.

Artikolu 55

Applikazzjoni permezz tal-Awtoritajiet Ċentrali

Applikazzjoni skont dan il-Kapitolu għandha ssir permezz tal-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru fejn l-applikant hu resident lill-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru rikjest.

Artikolu 56

Applikazzjonijiet disponibbli

1.   Kreditur li jipprova jirkupra manteniment skont dan ir-Regolament jista’ jagħmel l-applikazzjonijiet li ġejjin:

(a)

ir-rikonoxximent jew ir-rikonoxximent u d-dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà ta’ deċiżjoni;

(b)

l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni mogħtija jew rikonoxxuta fl-Istat Membru rikjest;

(ċ)

l-istabbiliment ta’ deċiżjoni fl-Istat Membru rikjest fejn ma teżisti l-ebda deċiżjoni, inkluż fejn meħtieġ, l-istabbiliment tal-parentela;

(d)

l-istabbiliment ta’ deċiżjoni fl-Istat Membru rikjest fejn ir-rikonoxximent u d-dikjarazzjoni tal-eżekutorjetà ta’ deċiżjoni mogħtija fi Stat li mhux l-Istat Membru rikjest mhumiex possibbli;

(e)

il-modifika ta’ deċiżjoni mogħtija fl-Istat Membru rikjest;

(f)

il-modifika ta’ deċiżjoni mogħtija fi Stat li mhux l-Istat Membru rikjest;

2.   Debitur li kontrih hemm deċiżjoni ta’ manteniment eżistenti jista’ jagħmel l-applikazzjonijiet li ġejjin:

(a)

ir-rikonoxximent ta’ deċiżjoni li twassal għas-sospensjoni jew li tillimita l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni preċedenti fl-Istat Membru rikjest;

(b)

il-modifika ta’ deċiżjoni mogħtija fl-Istat Membru rikjest;

(ċ)

il-modifika ta’ deċiżjoni mogħtija fi Stat li mhux l-Istat Membru rikjest;

3.   Għall-applikazzjonijiet skont dan l-Artikolu, l-assistenza u r-rappreżentanza msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 45, għandhom jiġu pprovduti mill-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru rikjest direttament jew permezz ta’ awtoritajiet pubbliċi jew korpi jew persuni oħra.

4.   Ħlief fejn previst mod ieħor f’dan ir-Regolament, l-applikazzjonijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandhom jiġu ddeterminati mil-liġi tal-Istat Membru rikjest u għandhom jaqgħu taħt ir-regoli ta’ ġurisdizzjoni applikabbli f’dak l-Istat Membru.

Artikolu 57

Kontenut tal-applikazzjoni

1.   Applikazzjoni taħt l-Artikolu 56 għandha ssir bl-użu tal-formola standard stabbilita fl-Anness VI jew fl-Anness VII.

2.   L-applikazzjonijiet kollha skont l-Artikolu 56 għandhom bħala minimu jinkludu:

(a)

dikjarazzjoni dwar in-natura tal-applikazzjoni jew l-applikazzjonijiet;

(b)

l-isem u dettalji ta’ kuntatt, inkluż l-indirizz, u d-data tat-twelid tal-applikant;

(ċ)

l-isem u, jekk hu magħruf, l-indirizz u d-data tat-twelid tal-konvenut;

(d)

l-isem u d-data tat-twelid ta’ kwalunkwe persuna li għaliha hu mitlub il-manteniment;

(e)

ir-raġunijiet li fuqhom hija bbażata l-applikazzjoni;

(f)

f’applikazzjoni minn kreditur, informazzjoni rigward fejn għandu jintbagħat jew ikun trasmess elettronikament il-pagament ta’ manteniment;

(g)

l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna jew l-unità mill-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru rikjedenti responsabbli għall-ipproċessar tal-applikazzjoni.

3.   Għall-finijiet tal-paragrafu 2(b), l-indirizz personali tal-applikant jista’ jiġi sostitwit b’indirizz ieħor f’każijiet ta’ vjolenza domestika, jekk il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru rikjest ma jirrikjedix li l-applikant iforni l-indirizz personali tiegħu għall-finijiet tal-proċedimenti.

4.   Kif adatt, u sal-punt magħruf, l-applikazzjoni għandha tinkludi wkoll b’mod partikolari:

(a)

iċ-ċirkostanzi finanzjarji tal-kreditur;

(b)

iċ-ċirkostanzi finanzjarji tad-debitur, inkluż l-isem u l-indirizz ta’ min iħaddem lid-debitur u n-natura u l-post fejn jinsabu l-assi tad-debitur;

(ċ)

kwalunkwe informazzjoni oħra li tista tgħin sabiex jinstab il-konvenut.

5.   L-applikazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn kwalunkwe informazzjoni ta’ sostenn meħtieġa jew dokumentazzjoni li tinkludi, jekk ikun meħtieġ, dokumentazzjoni rigward id-dritt tal-applikant għal għajnuna legali. L-applikazzjonijiet taħt il-punti (a) u (b) tal-Artikolu 56(1) u taħt il-punt (a) tal-Artikolu 56 għandhom ikunu akkumpanjati, skont il-każ, biss bid-dokumenti elenkati fl-Artikoli 20, 28 u 48, jew l-Artikolu 25 tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-2007.

Artikolu 58

Trasmissjoni, riċeviment u proċessar ta’ applikazzjonijiet u każijiet permezz tal-Awtoritajiet Ċentrali

1.   L-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru rikjedenti għandha tassisti lill-applikant biex jiżgura li l-applikazzjoni tkun akkumpanjata mill-informazzjoni u mid-dokumenti kollha magħrufa minnu li huma meħtieġa għall-kunsiderazzjoni tal-applikazzjoni.

2.   L-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru rikjedenti għandha, meta tkun sodisfatta li l-applikazzjoni tikkonforma mal-ħtiġiet ta’ dan ir-Regolament, tittrasmetti l-applikazzjoni lill-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru rikjest.

3.   L-Awtorità Ċentrali rikjesta għandha, fi żmien 30 jum mid-data ta’ riċeviment tal-applikazzjoni, tirrikonoxxi r-riċeviment bl-użu tal-formola standard li tidher fl- Anness VIII, u tinforma lill-Awtorità Ċentrali tal-Istat Membru rikjedenti x’passi inizjali ittieħdu jew ser jittieħdu biex tiġi ttrattata l-applikazzjoni u tista’ titlob kwalunkwe dokument u informazzjoni ulterjuri meħtieġa. Fl-istess perijodu ta’ 30 jum, l-Awtorità Ċentrali rikjesta għandha tipprovdi lill-Awtorità Ċentrali rikjedenti bl-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna jew l-unità responsabbli biex iwieġbu għal domandi dwar il-progress tal-applikazzjoni.

4.   Fi żmien 60 jum mid-data ta’ rikonoxximent, l-Awtorità Ċentrali rikjesta għandha tinforma lill-Awtorità Ċentrali rikjedenti dwar l-istatus tal-applikazzjoni.

5.   L-Awtoritajiet Ċentrali rikjedenti u rikjesti għandhom iżommu lil xulxin informati dwar:

(a)

il-persuna jew l-unità responsabbli għal każ partikolari;

(b)

il-progress tal-każ

u jipprovdu tweġibiet f’waqthom għal mistoqsijiet.

6.   L-Awtoritajiet Ċentrali għandhom jipproċessaw każ malajr kemm jista jkun sakemm tippermetti konsiderazzjoni adatta tal-każ.

7.   L-Awtoritajiet Ċentrali għandhom jużaw l-aktar mezzi ta’ komunikazzjoni rapidi u effiċjenti li jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom.

8.   Awtorità Ċentrali rikjesta tista’ tirrifjuta li tipproċessa applikazzjoni biss jekk ikun ċar li l-ħtiġiet ta’ dan ir-Regolament mhumiex sodisfatti. F’tali każ, dik l-Awtorità Ċentrali għandha minnufih tinforma lill-Awtorità Ċentrali rikjedenti bir-raġunijiet tagħha għar-rifjut bl-użu tal-formola li tidher fl-Anness IX.

9.   L-Awtorità Ċentrali rikjesta ma tistax tirrifjuta applikazzjoni abbażi biss li huma meħtieġa dokumenti jew informazzjoni addizzjonali. Madankollu, l-Awtorità Ċentrali rikjesta tista’ titlob lill-Awtorità Ċentrali rikjedenti biex tipprovdi dawn id-dokumenti jew l-informazzjoni addizzjonali. Jekk l-Awtorità Ċentrali rikjedenti ma tagħmilx dan fi żmien 90 jum, jew perijodu itwal speċifikat mill-Awtorità Ċentrali rikjesta, l-Awtorità Ċentrali rikjesta tista’ tiddeċiedi li ma tkomplix tipproċessa l-applikazzjoni. F’tali każ, hija għandha tinforma minnufih lill-Awtorità Ċentrali rikjedenti bl-użu tal-formola li tidher fl-Anness IX.

Artikolu 59

Lingwi

1.   Il-formola tat-talba jew tal-applikazzjoni għandha timtela bil-lingwa uffiċjali tal-Istat Membru rikjest jew, jekk dak l-Istat Membru jkollu diversi lingwi uffiċjali, bil-lingwa uffiċjali jew b’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-post tal-Awtorità Ċentrali kkonċernata, jew b’lingwa uffiċjali oħra tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li l-Istat Membru rikjest ikun indika li jista’ jaċċetta, ħlief jekk l-awtorità ċentrali ta’ dak l-Istat Membru ma titlobx it-traduzzjoni.

2.   Id-dokumenti li jkunu mal-formola tat-talba jew tal-applikazzjoni m’għandhomx jiġu tradotti għal-lingwa stabbilita skont il-paragrafu 1 ħlief jekk tkun meħtieġa traduzzjoni biex tingħata l-assistenza mitluba, mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 20, 28, 40 u 66.

3.   Kwalunkwe komunikazzjoni oħra bejn l-Awtoritajiet Ċentrali għandha tkun bil-lingwa determinata skont il-paragrafu 1, sakemm l-Awtoritajiet Ċentrali ma jiftehmux mod ieħor.

Artikolu 60

Laqgħat

1.   L-Awtoritajiet Ċentrali, biex jiffaċilitaw l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, għandhom jiltaqgħu regolarment.

2.   Is-sejħa għal dawn il-laqgħat għandha toħroġ skont id-Deċiżjoni 2001/470/KE.

Artikolu 61

Aċċess għall-informazzjoni mill-Awtoritajiet Ċentrali

1.   Skont il-kondizzjonijiet previsti f’dan il-kapitolu u b’eċċezzjoni għall-Artikolu 51(4), l-Awtorità Ċentrali rikjesta għandha timplimenta l-mezzi kollha adatti u raġonevoli biex tikseb l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 li tkun meħtieġa biex tiffaċilita, f’każ speċifiku, l-istabbiliment, il-modifika, ir-rikonoxximent, id-dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà jew l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni.

L-awtoritajiet pubbliċi jew l-amministrazzjonijiet li, fil-kuntest tal-attivitajiet normali tagħhom, iżommu, fl-Istat Membru rikjest, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 u li huma responsabbli mill-ipproċessar tagħha skont id-Direttiva 95/46/KE, għandhom jipprovduha, soġġett għal-limitazzjonijiet ġustifikati mis-sigurtà nazzjonali jew mis-sikurezza pubblika, lill-Awtorità Ċentrali rikjesta fuq talba tagħha fil-każijiet meta din tal-aħħar ma jkollhiex aċċess dirett għal dik l-informazzjoni.

L-Istati Membri jistgħu jaħtru l-awtoritajiet pubbliċi jew l-amministrazzjonijiet li kapaċi jipprovdu lill-Awtorità Ċentrali rikjesta l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2. Meta Stat Membru jipproċedi b’din il-ħatra, huwa għandu jiżgura li l-għażla tiegħu tal-awtoritajiet u l-amministrazzjonijiet tippermetti lill-Awtorità Ċentrali tiegħu jkollha aċċess, f’konformità ma’ dan l-Artikolu, għall-informazzjoni mitluba.

Kull persuna ġuridika oħra li żżomm, fl-Istat Membru rikjest, l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 u li tkun responsabbli mill-ipproċessar tagħha skont id-Direttiva 95/46/KE għandha tipprovdiha lill-Awtorità Ċentrali rikjesta fuq talba tagħha jekk hija tkun awtorizzata tagħmel hekk bil-liġi tal-Istat Membru rikjest.

L-Awtorità Ċentrali rikjesta għandha tibgħat, skont il-ħtieġa, l-informazzjoni hekk miksuba lill-Awtorità Ċentrali rikjedenti.

2.   L-informazzjoni li jirreferi għaliha dan l-Artikolu għandha tkun l-informazzjoni diġà miżmuma mill-awtoritajiet, amministrazzjonijiet jew persuni msemmijin fil-paragrafu 1. Hija għandha tkun adegwata, rilevanti u mhux eċċessiva u tikkonċerna:

(a)

l-indirizz tad-debitur jew tal-kreditur;

(b)

id-dħul tad-debitur;

(ċ)

l-identifikazzjoni ta’ min jimpjega lid-debitur u/jew tal-kont(ijiet) tal-bank tad-debitur;

(d)

l-assi tad-debitur.

Għal ksib jew modifika ta’ deċiżjoni, l-Awtorità Ċentrali rikjesta tista’ titlob biss l-informazzjoni msemmija fil-punt (a).

Sabiex deċiżjoni tiġi rikonoxxuta, iddikjarata eżegwibbli jew eżegwita, l-Awtorità Ċentrali rikjesta tista’ titlob l-informazzjoni kollha msemmija fl-ewwel subparagrafu. Madankollu, l-informazzjoni msemmija fil-punt (d) tista’ tintalab biss jekk l-informazzjoni msemmija fil-punti (b) u (c) ma tkunx biżżejjed biex tippermetti l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni.

Artikolu 62

Trasmissjoni u użu tal-informazzjoni

1.   L-awtoritajiet ċentrali għandhom jibagħtu fl-Istat Membru tagħhom, skont il-ħtieġa, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 61(2), lill-qrati kompetenti, l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għall-komunikazzjoni jew għan-notifika ta’ dokumenti u l-awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni.

2.   Kwalunkwe awtorità jew qorti li tkun irċeviet informazzjoni skont l-Artikolu 61 tista’ tuża’ dik l-informazzjoni biss biex tiffaċilita l-irkupru ta’ talbiet ta’ manteniment.

Bl-eċċezzjoni tal-informazzjoni rigward l-eżistenza stess ta’ indirizz, introjtu jew assi fl-Istat Membru rikjest, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 61(2) ma tistax tiġi żvelata lill-persuna li tkun applikat quddiem l-Awtorità Ċentrali rikjedenti, soġġetta għall-applikazzjoni tar-regoli ta’ proċedura quddiem qorti.

3.   Kwalunkwe awtorità li tipproċessa informazzjoni trasmessa lilha skont l-Artikolu 61 ma tistax taħżen dik l-informazzjoni lil hinn mill-perijodu meħtieġ għall-finijiet li għalihom tkun ġiet trasmessa.

4.   Kwalunkwe awtorità li tipproċessa l-informazzjoni trasmessa lilha skont l-Artikolu 61 għandha tiżgura l-kunfidenzjalità ta’ tali informazzjoni, skont il-liġi nazzjonali tagħha.

Artikolu 63

Notifika lis-suġġett tad-data

1.   Il-persuna li dwarha nġabret id-data għandha tiġi notifikata dwar parti jew bl-informazzjoni kollha, skont il-liġi nazzjonali tal-Istat Membru rikjest.

2.   Fejn ikun hemm riskju li dik in-notifika tista’ tippreġudika l-irkupru effettiv tat-talba għal manteniment, din tista’ tiġi differita għal perijodu li ma għandux ikun itwal minn 90 jum mid-data li fiha l-informazzjoni tkun ġiet ipprovduta lill-Awtorità Ċentrali rikjesta.

KAPITOLU VIII

KORPI PUBBLIĊI

Artikolu 64

Korpi pubbliċi bħala applikanti

1.   Għall-finijiet tal-applikazzjoni għar-rikonoxximent u d-dikjarazzjoni tal-eżekutorjetà ta’ deċiżjonijiet jew għall-finijiet tal-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet, “kreditur” għandha tinkludi korp pubbliku li jaġixxi minflok individwu li lilu huwa dovut manteniment jew korp li lilu huwa dovut rimborż għal benefiċċji pprovduti minflok manteniment.

2.   Id-dritt ta’ korp pubbliku li jaġixxi minflok individwu li lilu huwa dovut manteniment jew li jfittex ir-rimborż ta’ benefiċċji pprovduti lill-kreditur minflok manteniment għandu jkun irregolat mil-liġi li għaliha huwa soġġett il-korp.

3.   Korp pubbliku jista’ jitlob ir-rikonoxximent u d-dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà jew jitlob l-eżekuzzjoni ta’:

(a)

deċiżjoni mogħtija kontra debitur wara l-applikazzjoni ta’ korp pubbliku li jitlob il-ħlas ta’ benefiċċji pprovduti minflok manteniment;

(b)

deċiżjoni mogħtija bejn kreditur u debitur fir-rigward tal-benefiċċji pprovduti lill-kreditur minflok manteniment.

4.   Il-korp pubbliku li jkun qed jitlob ir-rikonoxximent u dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà jew li jkun qed jitlob l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni għandu, fuq talba, jipprovdi kwalunkwe dokument meħtieġ biex jistabbilixxi d-dritt tiegħu skont il-paragrafu 2 u biex jistabbilixxi li l-benefiċċji kienu provduti lill-kreditur.

KAPITOLU IX

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI

Artikolu 65

Legalizzazzjoni jew formalità simili

L-ebda legalizzazzjoni jew formalità simili oħra ma għandhom ikunu meħtieġa fil-kuntest ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 66

Traduzzjoni ta’ dokumenti ta’ sostenn

Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 20, 28 u 40, il-qorti invokata tista’ biss tirrikjedi li l-partijiet jipprovdu traduzzjoni tad-dokumenti ta’ sostenn li ma jkunux bil-lingwa tal-proċedimenti jekk hija tqis li dan ikun meħtieġ biex tingħata deċiżjoni jew biex jiġu rispettati d-drittijiet tad-difiża.

Artikolu 67

Irkupru tal-ispejjeż

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 54, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru rikjest tista’ tirkupra l-ispejjeż mill-parti telliefa riċevitur tal-għajnuna legali mogħtija minħabba l-Artikolu 46, f’ċirkostanzi eċċezzjonali u jekk is-sitwazzjoni finanzjarja ta’ din tal-aħħar tippermetti li jsir hekk.

Artikolu 68

Relazzjonijiet ma’ strumenti Komunitarji oħrajn

1.   Soġġett għall-Artikolu 75, dan ir-Regolament jemenda r-Regolament (KE) Nru 44/2001 u jissosstitwixxi d-dispożizzjonijiet ta’ dak ir-regolament applikabbli fil-qasam tal-obbligi ta’ manteniment.

2.   Dan ir-Regolament jissostitwixxi, fi kwistjonijiet ta’ obbligi ta’ manteniment, ir-Regolament (KE) Nru 805/2004, ħlief għall-Ordnijiet tal-Infurzar Ewropej dwar obbligi ta’ manteniment maħruġa fi Stat Membru li mhux marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007.

3.   Għar-rigward tal-obbligi ta’ manteniment, dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2003/8/KE, soġġett għall-Kapitolu V.

4.   Dan ir-Regolament għandu jkun mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tad-Direttiva 95/46/KE.

Artikolu 69

Relazzjonijiet ma’ konvenzjonijiet u ftehimiet internazzjonali eżistenti

1.   Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa l-applikazzjoni ta’ konvenzjonijiet u ftehimiet bilaterali jew multilaterali li għalihom Stat Membru wieħed jew aktar huma parti fiż-żmien meta dan ir-Regolament jiġi adottat u li jittrattaw kwistjonijiet irregolati minn dan ir-Regolament, mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri skont l-Artikolu 307 tat-Trattat.

2.   Minkejja l-paragrafu 1 u mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 3, dan ir-Regolament għandu, f’relazzjonijiet bejn l-Istati Membri, jieħu preċedenza fuq il-konvenzjonijiet u l-ftehimiet li jikkonċernaw kwistjonijiet irregolati minn dan ir-Regolament u li l-Istati Membri huma parti għalihom.

3.   Dan ir-Regolament ma jostakolax l-applikazzjoni tal-Konvenzjoni tat-23 ta’ Marzu 1962 bejn l-Isvezja, id-Danimarka, il-Finlandja, l-Islanda u n-Norveġja dwar l-irkupru tat-talbiet ta’ manteniment mill-Istati Membri li huma parti għaliha b’kont meħud tal-fatt li din il-Konvenzjoni tipprevedi fir-rigward tar-rikonoxximent, eżekutorjetà u t-twettiq ta’ deċiżjonijiet:

(a)

proċeduri simplifikati u aċċellerati għall-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ obbligazzjonijiet ta’manteniment u

(b)

għajnuna legali aktar favorevoli prevista fil-Kapitolu V a ta’ dan ir-Regolament.

Madankollu, l-applikazzjoni ta’ din il-Konvenzjoni m’għandhiex tipprekludi lill-konvenut mill-protezzjoni li huwa għandu taħt l-Artikoli 19 u 21 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 70

Informazzjoni magħmula disponibbli għall-pubbliku

L-Istati Membri għandhom jipprovdu, fil-qafas tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’materji ċivili u kummerċjali stabbilit mid-Deċiżjoni 2001/470/KE, l-informazzjoni li ġejja bil-ħsieb li din issir disponibbli għall-pubbliku:

(a)

deskrizzjoni tal-liġijiet u l-proċeduri nazzjonali dwar obbligi ta’ manteniment;

(b)

deskrizzjoni tal-miżuri meħuda biex jiġu sodisfatti l-obbligi skont l-Artikolu 51;

(ċ)

deskrizzjoni ta’ kif hu garantit l-aċċess effettiv għall-ġustizzja, kif meħtieġ skont l-Artikolu A, u

(d)

deskrizzjoni ta’ regoli u proċeduri nazzjonali ta’ eżekuzzjoni nazzjonali, inkluża informazzjoni dwar kwalunkwe limitazzjoni fuq l-eżekuzzjoni, b’mod partikolari dwar regoli ta’ protezzjoni tad-debitur u dwar perijodi ta’ limitazzjoni jew preskrizzjoni.

L-Istati Membri għandhom iżommu din l-informazzjoni aġġornata.

Artikolu 71

Informazzjoni dwar dettalji ta’ kuntatt u lingwi

1.   Sat-18 ta' Settembru 2010 l-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni:

(a)

l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-qrati jew l-awtoritajiet kompetenti b’ġurisdizzjoni biex jittrattaw applikazzjonijiet għal dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà skont l-Artikolu 27(1) u appelli kontra deċiżjonijiet dwar tali applikazzjonijiet skont l-Artikolu 32(2);

(b)

il-proċeduri ta’ rimedji msemmija fl-Artikolu 33;

(ċ)

il-proċedura ta’ reviżjoni għall-finijiet tal-Artikolu 19 kif ukoll l-ismijiet u d-dettalji ta’ kuntatt tal-qrati b’ġurisdizzjoni;

(d)

l-ismijiet u d-dettalji ta’ kuntatt tal-Awtoritajiet Ċentrali tagħhom, u fejn ikun il-każ, il-limitu tal-funzjonijiet tagħhom, skont l-Artikolu 49;

(e)

l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-korpi pubbliċi jew korpi oħra u, fejn ikun il-każ, il-limitu tal-funzjonijiet tagħhom, f’konformità mal-Artikolu 51(3);

(f)

l-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet b’kompetenza fi kwistjonijiet ta’ eżekuzzjoni għall-finijiet tal-Artikolu 21;

(g)

il-lingwi aċċettati għat-traduzzjonijiet tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 20, 28 u 40;

(h)

il-lingwa jew il-lingwi aċċettati mill-Awtoritajiet Ċentrali tagħhom għall-komunikazzjoni ma’ Awtoritajiet Ċentrali oħra msemmija fl-Artikolu 59.

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe bidla sussegwenti għal din l-informazzjoni.

2.   Il-Kummissjoni għandha tippublika fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea l-informazzjoni kkomunikata skont il-paragrafu 1, bl-eċċezzjoni tal-indirizzi u dettalji ta’ kuntatt oħra tal-qrati u l-awtoritajiet imsemmija fil-punti (a), (c) u (f).

3.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel l-informazzjoni kollha kkomunikata skont il-paragrafu 1 pubblikament disponibbli bi kwalunkwe mezz adatt ieħor, b’mod partikolari permezz tan-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew f’materji ċivili u kummerċjali stabbilit bid-Deċiżjoni 2001/470/KE.

Artikolu 72

Emendi għall-formoli

Kwalunkwe emenda għall-formoli previsti f’dan ir-Regolament għandha tiġi adottata skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 73(3).

Artikolu 73

Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-kumitat stabbilit bl-Artikolu 70 tar-Regolament (KE) Nru 2201/2003.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw.

Il-perijodu mniżżel fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tliet xhur.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw.

Artikolu 74

Klawsola ta’ reviżjoni

Sa mhux aktar tard minn ħames snin mid-data ta’ applikazzjoni ddeterminata fit-tielet sotto-paragrafu tal-Artikolu 76, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew rapport dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, li jinkludi evalwazzjoni tal-esperjenzi prattiċi fil-qasam tal-kooperazzjoni amministrattiva bejn l-Awtoritajiet Ċentrali, speċjalment dwar l-aċċess tagħhom għall-informazzjoni miżmuma mill-awtoritajiet pubbliċi u l-amministrazzjonijiet, u evalwazzjoni tal-funzjonament tal-proċedura ta’ rikonoxximent, id-dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà u l-eżekuzzjoni applikabbli għad-deċiżjonijiet mogħtija fi Stat Membru li mhuwiex marbut bil-Protokoll tal-Aja tal-2007. Jekk meħtieġ, ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn proposti għal adattament.

Artikolu 75

Dispożizzjonijiet transitorji

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika biss għal proċedimenti istitwiti, transazzjonijiet ġudizzjarjiapprovati jew konklużi, u għal strumenti awtentiċi stabbiliti wara d-data ta’ applikazzjoni tiegħu, soġġetti għall-paragrafi 2 u 3.

2.   It-Taqsimiet 2 u 3 tal-Kapitolu IV għandhom japplikaw:

(a)

għad-deċiżjonijiet mogħtija fl-Istati Membri qabel id-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament li r-rikonoxximent u d-dikjarazzjoni dwar l-eżekutorjetà għalihom jintalbu wara dik id-data;

(b)

għad-deċiżjonijiet mogħtija wara d-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament b’segwitu għal proċeduri mibdijin qabel dik id-data, safejn dawk id-deċiżjonijiet jaqgħu, għall-finijiet tar-rikonoxximent u tal-eżekuzzjoni, fil-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 44/2001.

Ir-Regolament (KE) Nru 44/2001 jibqa’ applikabbli għall-proċeduri ta’ rikonoxximent u ta’ eżekuzzjoni li jkunu għadhom għaddejjin fid-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

L-ewwel u t-tieni subparagrafu għandhom japplikaw mutatis mutandis għat-transazzjonijiet ġudizzjarji approvati jew konklużi u għall-istrumenti stabbiliti fl-Istati Membri.

3.   Il-Kapitolu VII dwar il-kooperazzjoni bejn l-Awtoritajiet Ċentrali għandu japplika għat-talbiet u l-applikazzjonijiet li tirċievi l-Awtorità Ċentrali mid-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 76

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dik tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikoli 2(2), 47(3), 71, 72 u 73 għandhom japplikaw mit-18 ta' Settembru 2010.

Dan ir-Regolament għandu japplika, ħlief għad-dispożizzjonijiet imsemmijin fit-tieni subparagrafu, mit-18 ta' Ġunju 2011, dment li f’dik id-data l-Protokoll tal-Aja tal-2007 jkun applikabbli fil-Komunità. Fin-nuqqas ta’ dak, dan ir-Regolament għandu japplika mid-data tal-applikazzjoni fil-Komunità tal-imsemmi Protokoll.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri f’konformità mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea.

Magħmul fi Brussell, 18 ta' Diċembru 2008.

Għall-Kunsill

Il-President

M. BARNIER


(1)  L-Opinjoni mogħtija fid-13 ta’ Diċembru 2007 (għadha mhux ippubblikata fil-ĠU) u l-opinjoni mogħtija fl-4 ta’ Diċembru 2008 wara konsultazzjoni mill-ġdid (għadha mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(2)  L-Opinjoni mogħtija wara konsultazzjoni mhux obbligatorja (ĠU C 185, 8.8.2006, p. 35).

(3)  ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1.

(4)  ĠU L 174, 27.6.2001, p. 25.

(5)  ĠU L 174, 27.6.2001, p. 1.

(6)  ĠU L 26, 31.1.2003, p. 41.

(7)  ĠU L 338, 23.12.2003, p. 1.

(8)  ĠU L 143, 30.4.2004, p. 15.

(9)  ĠU L 324, 10.12.2007, p. 79.

(10)  ĠU C 12, 15.1.2001, p. 1.

(11)  ĠU C 53, 3.3.2005, p. 1.

(12)  ĠU C 198, 12.8.2005, p. 1.

(13)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31.

(14)  ĠU C 242, 7.10.2006, p. 20.

(15)  ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1.

(16)  ĠU L 184, 17.7.199, p. 23.

(17)  ĠU L 299, 16.11.2005, p. 62.

(18)  ĠU L 339, 21.12.2007, p. 3.


ANNESS I

ESTRATT TA’ DEĊIŻJONI/TRANSAZZJONI ĠUDIZZJARJA F’MATERJI TA’ OBBLIGI TA’ MANTENIMENT MHIX IPPREŻENTATA GĦALL-PROĊEDURA TA’ RIKONOXXIMENT U TA’ DIKJARAZZJONI TA’ EŻEKUTORJETÀ

(Artikoli 20 u 48 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji ta’ obbligi ta’ manteniment (1)

IMPORTANTI

Għandha tinħareġ mill-ġurisdizzjoni ta’ oriġini

Għandha tinħareġ biss jekk id-deċiżjoni jew it-transazzjoni ġudizzjarja tista’ tiġi eżegwita fl-Istat Membru ta’ oriġini

Għandha tissemma biss l-informazzjoni indikata fid-deċiżjoni jew fit-transazzjoni ġudizzjarja jew li dwarha kienet infurmata l-ġurisdizzjoni ta’ oriġini

1.   Natura tad-dokument:

Deċiżjoni

Transazzjoni ġudizzjarja

Data u numru ta’ referenza: …

Id-deċiżjoni/it-transazzjoni ġudizzjarja hija rikonoxxuta u tista’ tiġi eżegwita fi Stat Membru ieħor mingħajr ma jkun possibbli li r-rikonoxximent tagħha jiġi kkontestat u mingħajr ma tkun meħtieġa dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà (Artikoli 17 u 48 tar-Regolament (KE) Nru 4/2009 …)

2.   Ġurisdizzjoni tal-oriġini

2.1.   Identità: …

Indirizz:

2.2.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

2.2.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

2.2.3.   Stat Membru

 Belġju  Bulgarija  Repubblika Ċeka  Ġermanja  Estonja  Irlanda  Greċja  Spanja  Franza  Italja  Ċipru  Latvja  Litwanja  Lussemburgu  Ungerija  Malta  Olanda  Awstrija  Polonja  Portugall  Rumanija  Slovenja  Slovakkja  Finlandja  Svezja

2.3.   Tel. Fax/Posta elettronika: …

3.   Applikant(i) (*)  (**)

3.1.   Persuna A

3.1.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

3.1.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

3.1.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

3.1.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

3.1.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

3.1.4.3.   Pajjiż: …

Ibbenefika/t minn

3.1.5.1.   għajnuna legali:

Iva

Le

3.1.5.2.   eżenzjoni tal-ispejjeż u l-infiq:

Iva

Le

3.1.5.3.   proċedura bla ħlas quddiem awtorità amministrattiva elenkata fl-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 4/2009:

Iva

Le

3.2.   Persuna B:

3.2.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

3.2.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

3.2.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

3.2.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

3.2.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

3.2.4.3.   Pajjiż: …

Ibbenefika/t minn

3.2.5.1.   għajnuna legali:

Iva

Le

3.2.5.2.   eżenzjoni tal-ispejjeż u l-infiq:

Iva

Le

3.2.5.3.   proċedura bla ħlas quddiem awtorità amministrattiva elenkata fl-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 4/2009:

Iva

Le

3.3.   Persuna C

3.3.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

3.3.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

3.3.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

3.3.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

3.3.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

3.3.4.3.   Pajjiż: …

Ibbenefika/t minn

3.3.5.1.   għajnuna legali::

Iva

Le

3.3.5.2.   eżenzjoni tal-ispejjeż u l-infiq:

Iva

Le

3.3.5.3.   proċedura bla ħlas quddiem awtorità amministrattiva elenkata fl-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 4/2009:

Iva

Le

4.   Konvenut(i) (*)  (**)

4.1.   Persuna A

4.1.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

4.1.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

4.1.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

4.1.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

4.1.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

4.1.4.3.   Pajjiż: …

Ibbenefika/t minn

4.1.5.1.   għajnuna legali::

Iva

Le

4.1.5.2.   eżenzjoni tal-ispejjeż u l-infiq:

Iva

Le

4.1.5.3.   proċedura bla ħlas quddiem awtorità amministrattiva elenkata fl-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 4/2009:

Iva

Le

4.2.   Persuna B

4.2.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

4.2.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

4.2.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

4.2.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

4.2.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …,

4.2.4.3.   Pajjiż: …

Ibbenefika/t minn

4.2.5.1.   għajnuna legali::

Iva

Le

4.2.5.2.   eżenzjoni tal-ispejjeż u l-infiq:

Iva

Le

4.2.5.3.   proċedura bla ħlas quddiem awtorità amministrattiva elenkata fl-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 4/2009:

Iva

Le

4.3.   Persuna C

4.3.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

4.3.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

4.3.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

4.3.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

4.3.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

4.3.4.3.   Pajjiż: …

Ibbenefika/t minn

4.3.5.1.   għajnuna legali::

Iva

Le

4.3.5.2.   eżenzjoni tal-ispejjeż u l-infiq:

Iva

Le

4.3.5.3.   proċedura bla ħlas quddiem awtorità amministrattiva elenkata fl-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 4/2009:

Iva

Le

5.   Dettalji tad-deċiżjoni/transazzjoni ġudizzjarja

5.1.   Valuta

 Euro (EUR)  Lev Bulgaru (BGN)  Kuruna Ċeka (CZK)  Kuruna Estonjana (EEK)  Forint Ungeriż (HUF)  Litas Litwan (LTL)  Lats Latvjan (LVL)  Zloty Pollakk (PLN)  Leu Rumen (RON)  Kuruna Svediża (SEK)  Oħra (speċifika l-kodiċi ISO): …

5.2.   Talba għal manteniment (***)

5.2.1.   Talba għal manteniment A

5.2.1.1.   It-talba għal manteniment għandha titħallas

minn … (kunjom u isem/ismijiet)

lil … (kunjom u isem/ismijiet tal-persuna li għandha tingħata s-somma)

Persuna li għaliha huwa dovut il-manteniment:

… (kunjom u isem/ismijiet)

5.2.1.2.

Ammont li għandu jitħallas f’darba waħda biss

Jekk applikabbli, perijodu kopert:

(data (jj/xx/ssss) sa data (jj/xx/ssss) jew avveniment)

Jum/Data ta’ skadenza: … (jj/xx/ssss)

Ammont: …

5.2.1.3.

Ammont li għandu jitħallas f’diversi drabi

Jum/Data ta’ skadenza

(jj/xx/ssss)

Ammont

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.4.

Ammont li għandu jitħallas perjodikament

Darba f’ġimgħa

Darba fix-xahar

Oħra (speċifika l-frekwenza): …

Ammont: …

Jibda minn:: … (jj/xx/ssss)

Jum/Data ta’ skadenza: …

Jekk applikabbli, sa (data (jj/xx/ssss) jew avveniment): …

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa indiċjat, jekk jogħġbok indika l-modalitajiet tal-kalkolu ta’ dan l-indiċjar:

Indiċjar applikabbli minn: … (jj/xx/ssss)

5.2.1.5.

Ammont dovut b’lura

Perijodu kopert: … ((jj/xx/ssss) sa (jj/xx/ssss))

Ammont: …

Modalitajiet ta’ ħlas: …

5.2.1.6.

Interessi (jekk indikati fid-deċiżjoni/transazzjoni ġudizzjarja)

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa soġġett għal interessi, jekk jogħġbok indika r-rata tal-interessi: …

Interessi dovuti mill-: … (jj/xx/ssss)

5.2.1.7.

Ħlas in natura (speċifika): …

5.2.1.8.

Tip ieħor ta’ ħlas (speċifika): …

5.2.2.   Talba għal manteniment B:

5.2.2.1.   It-talba għal manteniment għandha titħallas

minn … (kunjom u isem/ismijiet)

lil … (kunjom u isem/ismijiet tal-persuna li attwalment għandha tingħata s-somma)

Persuna li għaliha huwa dovut il-manteniment:

… (kunjom u isem/ismijiet)

5.2.2.2.

Ammont li għandu jitħallas f’darba waħda biss

Jekk applikabbli, perijodu kopert:

(data (jj/xx/ssss) sa data (jj/xx/ssss) jew avveniment)

Jum/Data ta’ skadenza: … (jj/xx/ssss)

Ammont: …

5.2.2.3.

Ammont li għandu jitħallas f’diversi drabi

Jum/Data ta’ skadenza

(jj/xx/ssss)

Ammont

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4.

Ammont li għandu jitħallas perjodikament

Darba f’ġimgħa

Darba fix-xahar

Oħra (speċifika l-frekwenza): …

Ammont: …

Jibda minn:: … (jj/xx/ssss)

Jum/Jum/Data ta’ skadenza: …

Jekk applikabbli, sa (data (jj/xx/ssss) jew avveniment): …

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa indiċjat, jekk jogħġbok indika l-modalitajiet tal-kalkolu ta’ dan l-indiċjar: …

Indiċjar applikabbli minn: … (jj/xx/ssss)

5.2.2.5.

Ammont dovut b’lura

Perijodu kopert: … ((jj/xx/ssss) sa (jj/xx/ssss))

Ammont: …

Modalitajiet ta’ ħlas: …

5.2.2.6.

Interessi (jekk indikati fid-deċiżjoni/transazzjoni ġudizzjarja)

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa soġġett għal interessi, jekk jogħġbok indika r-rata tal-interessi: …

Interessi dovuti mill-: … (jj/xx/ssss)

5.2.2.7.

Ħlas in natura (speċifika): …

5.2.2.8.

Tip ieħor ta’ ħlas (speċifika): …

5.2.3.   Talba għal manteniment C

5.2.3.1.   It-talba għal manteniment għandha titħallas

minn … (kunjom u isem/ismijiet)

lil … (kunjom u isem/ismijiet tal-persuna li attwalment għandha tingħata s-somma)

Persuna li għaliha huwa dovut il-manteniment:

… (kunjom u isem/ismijiet)

5.2.3.2.

Ammont li għandu jitħallas f’darba waħda biss

Jekk applikabbli, perijodu kopert:

(data (jj/xx/ssss) sa data (jj/xx/ssss) jew avveniment)

Jum/Data ta’ skadenza: … (jj/xx/ssss)

Ammont: …

5.2.3.3.

Ammont li għandu jitħallas f’diversi drabi

Jum/Data ta’ skadenza

(jj/xx/ssss)

Ammont

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.4.

Ammont li għandu jitħallas perjodikament

Darba f’ġimgħa

Darba fix-xahar

Oħra (speċifika l-frekwenza): …

Ammont: …

Jibda minn:: … (jj/xx/ssss)

Jum/Data ta’ skadenza: …

Jekk applikabbli, sa (data (jj/xx/ssss) jew avveniment):

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa indiċjat, jekk jogħġbok indika l-modalitajiet tal-kalkolu ta’ dan l-indiċjar: …

Indiċjar applikabbli minn: … (jj/xx/ssss)

5.2.3.5.

Ammont dovut b’lura

Perijodu kopert: … ((jj/xx/ssss) sa (jj/xx/ssss))

Ammont: …

Modalitajiet ta’ ħlas: …

5.2.3.6.

Interessi (jekk indikati fid-deċiżjoni/transazzjoni ġudizzjarja)

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa soġġett għal interessi, jekk jogħġbok indika r-rata tal-interessi: …

Interessi dovuti mill-: … (jj/xx/ssss)

5.2.3.7.

Ħlas in natura (speċifika): …

5.2.3.8.

Tip ieħor ta’ ħlas (speċifika): …

5.3.   Infiq u spejjeż

Id-deċiżjoni/it-transazzjoni ġudizzjarja tipprevedi li

… (kunjom u isem/ismijiet)

għandu jħallas l-ammont ta’ …

lil … (kunjom u isem/ismijiet).

F’każ ta’ żieda ta’ folji addizzjonali, in-numru tal-paġni: …

Magħmul fi: … il-… (jj/xx/ssss)

Firma u/jew timbru tal-ġurisdizzjoni tal-oriġini:


(1)  ĠU L 7, 10.1.2009, p. 1.

(*)  Jekk il-partijiet m’humiex kwalifikati bħala applikant jew konvenut fid-deċiżjoni/transazzjoni ġudizzjarja, għandhom jiġu identifikati mingħajr distinzjoni bħala applikant jew konvenut.

(**)  Jekk id-deċiżjoni/it-transazzjoni ġudizzjarja tikkonċerna aktar minn tliet applikanti jew tliet konvenuti, ehmeż folja supplimentari.

(***)  Jekk id-deċiżjoni/it-transazzjoni ġudizzjarja tikkonċerna aktar minn tliet applikanti jew tliet konvenuti, ehmeż folja supplimentari.


ANNESS II

ESTRATT TA’ DEĊIŻJONI/TRANSAZZJONI ĠUDIZZJARJA F’MATERJI TA’ OBBLIGI TA’ MANTENIMENT IPPREŻENTATA GĦALL-PROĊEDURA TA’ RIKONOXXIMENT U TA’ DIKJARAZZJONI TA’ EŻEKUTORJETÀ

(l-Artikolu 28 u l-Artikolu 75(2) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 4/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji ta’ obbligi ta’ manteniment (1))

IMPORTANTI

Għandha tinħareġ mill-ġurisdizzjoni ta’ oriġini

Għandha tinħareġ biss jekk id-deċiżjoni jew it-transazzjoni ġudizzjarja tista’ tiġi eżegwita fl-Istat Membru ta’ oriġini

Għandha tissemma biss l-informazzjoni indikata fid-deċiżjoni jew fit-transazzjoni ġudizzjarja jew li dwarha kienet infurmata l-ġurisdizzjoni ta’ oriġini

1.   Natura tad-dokument

Deċiżjoni

Transazzjoni ġudizzjarja

Data u numru ta’ referenza: …

2.   Ġurisdizzjoni tal-oriġini

2.1.   Identità: …

Indirizz:

2.2.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

2.2.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

2.2.3.   Stat Membru

 Belġju  Bulgarija  Repubblika Ċeka  Ġermanja  Estonja  Irlanda  Greċja  Spanja  Franza  Italja  Ċipru  Latvja  Litwanja  Lussemburgu  Ungerija  Malta  Olanda  Awstrija  Polonja  Portugall  Rumanija  Slovenja  Slovakkja  Finlandja  Svezja

2.3.   Tel/Fax/Posta elettronika: …

3.   Applikant(i) (*)  (**)

3.1.   Persuna A

3.1.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

3.1.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

3.1.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

3.1.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

3.1.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

3.1.4.3.   Pajjiż: …

Ibbenefika/t minn

3.1.5.1.   għajnuna legali:

Iva

Le

3.1.5.2.   eżenzjoni tal-ispejjeż u l-infiq:

Iva

Le

3.1.5.3.   proċedura bla ħlas quddiem awtorità amministrattiva elenkata fl-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 4/2009:

Iva

Le

3.2.   Persuna B

3.2.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

3.2.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

3.2.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

3.2.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

3.2.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

3.2.4.3.   Pajjiż: …

Ibbenefika/t minn

3.2.5.1.   għajnuna legali:

Iva

Le

3.2.5.2.   eżenzjoni tal-ispejjeż u l-infiq:

Iva

Le

3.2.5.3.   proċedura bla ħlas quddiem awtorità amministrattiva elenkata fl-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 4/2009:

Iva

Le

3.3.   Persuna C

3.3.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

3.3.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

3.3.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

3.3.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

3.3.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

3.3.4.3.   Pajjiż: …

Ibbenefika/t minn

3.3.5.1.   għajnuna legali:

Iva

Le

3.3.5.2.   eżenzjoni tal-ispejjeż u l-infiq:

Iva

Le

3.3.5.3.   proċedura bla ħlas quddiem awtorità amministrattiva elenkata fl-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 4/2009:

Iva

Le

4.   Konvenut(i) (*)  (**)

4.1.   Persuna A

4.1.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

4.1.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

4.1.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

4.1.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

4.1.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

4.1.4.3.   Pajjiż: …

Ibbenefika/t minn

4.1.5.1.   għajnuna legali:

Iva

Le

4.1.5.2.   eżenzjoni tal-ispejjeż u l-infiq:

Iva

Le

4.1.5.3.   proċedura bla ħlas quddiem awtorità amministrattiva elenkata fl-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 4/2009:

Iva

Le

4.2.   Persuna B

4.2.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

4.2.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

4.2.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

4.2.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

4.2.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

4.2.4.3.   Pajjiż: …

Ibbenefika/t minn

4.2.5.1.   għajnuna legali:

Iva

Le

4.2.5.2.   eżenzjoni tal-ispejjeż u l-infiq:

Iva

Le

4.2.5.3.   proċedura bla ħlas quddiem awtorità amministrattiva elenkata fl-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 4/2009:

Iva

Le

4.3.   Persuna C

4.3.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

4.3.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

4.3.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

4.3.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

4.3.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

4.3.4.3.   Pajjiż: …

Ibbenefika/t minn

4.3.5.1.   għajnuna legali:

Iva

Le

4.3.5.2.   eżenzjoni tal-ispejjeż u l-infiq:

Iva

Le

4.3.5.3.   proċedura bla ħlas quddiem awtorità amministrattiva elenkata fl-Anness X tar-Regolament (KE) Nru 4/2009:

Iva

Le

5.   Dettalji tad-deċiżjoni/transazzjoni ġudizzjarja

5.1.   Valuta

 Euro (EUR)  Lev Bulgaru (BGL) Kuruna Ċeka (CZK)  Kuruna Estonjana (EEK)  Forint Ungeriż (HUF)  Litas Litwan (LTL)  Lats Latvjan (LVL)  Zloty Pollakk (PLN)  Leu Rumen (RON)  Kuruna Svediża (SEK)  Oħra (speċifika l-kodiċi ISO): …

5.2.   Talba għal manteniment (***)

5.2.1.   Talba għal manteniment A

5.2.1.1.   It-talba għal manteniment għandha titħallas

minn … (kunjom u isem/ismijiet)

lil … (kunjom u isem/ismijiet tal-persuna li attwalment għandha tingħata s-somma)

Persuna li għaliha huwa dovut il-manteniment:

… (kunjom u isem/ismijiet)

5.2.1.2.

Ammont li għandu jitħallas f’darba waħda biss

Jekk applikabbli, perijodu kopert:

(data (jj/xx/ssss) sa data (jj/xx/ssss jew avveniment)

Jum/Data ta’ skadenza: … (jj/xx/ssss)

Ammont: …

5.2.1.3.

Ammont li għandu jitħallas f’diversi drabi

Jum/Data ta’ skadenza

(jj/xx/ssss)

Ammont

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.4.

Ammont li għandu jitħallas perjodikament

Darba f’ġimgħa

Darba fix-xahar

Oħra (speċifika l-frekwenza): …

Ammont: …

Jibda minn: … (jj/xx/ssss)

Jum/Data ta’ skadenza: …

Jekk applikabbli, sa (data (jj/xx/ssss) jew avveniment):

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa indiċjat, jekk jogħġbok indika l-modalitajiet tal-kalkolu ta’ dan l-indiċjar:

Indiċjar applikabbli minn: … (jj/xx/ssss)

5.2.1.5.

Ammont dovut b’lura

Perijodu kopert: … ((jj/xx/ssss) sa (jj/xx/ssss))

Ammont: …

Modalitajiet ta’ ħlas: …

5.2.1.6.

Interessi (jekk indikati fid-deċiżjoni/transazzjoni ġudizzjarja)

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa soġġett għal interessi, jekk jogħġbok indika r-rata tal-interessi: …

Interessi dovuti mill-: … (jj/xx/ssss)

5.2.1.7.

Ħlas in natura (speċifika): …

5.2.1.8.

Tip ieħor ta’ ħlas (speċifika): …

5.2.2.   Talba għal manteniment B

5.2.2.1.   It-talba għal manteniment għandha titħallas

minn … (kunjom u isem/ismijiet)

lil … (kunjom u isem/ismijiet tal-persuna li attwalment għandha tingħata s-somma)

Persuna li għaliha huwa dovut il-manteniment:

… (kunjom u isem/ismijiet)

5.2.2.2.

Ammont li għandu jitħallas f’darba waħda biss

Jekk applikabbli, perijodu kopert:

(data (jj/xx/ssss) sa data (jj/xx/ssss jew avveniment)

Data ta’ skadenza: … (jj/xx/ssss)

Ammont: …

5.2.2.3.

Ammont li għandu jitħallas f’diversi drabi

Data ta’ skadenza

(jj/xx/ssss)

Ammont

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4.

Ammont li għandu jitħallas perjodikament

Darba f’ġimgħa

Darba fix-xahar

Oħra (speċifika l-frekwenza): …

Ammont: …

Jibda minn: …(jj/xx/ssss)

Jum/Data ta’ skadenza: …

Jekk applikabbli, sa (data (jj/xx/ssss) jew avveniment):

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa indiċjat, jekk jogħġbok indika l-modalitajiet tal-kalkolu ta’ dan l-indiċjar: …

Indiċjar applikabbli minn: … (jj/xx/ssss)

5.2.2.5.

Ammont dovut b’lura

Perijodu kopert: … ((jj/xx/ssss) sa (jj/xx/ssss))

Ammont: …

Modalitajiet ta’ ħlas: …

5.2.2.6.

Interessi (jekk indikati fid-deċiżjoni/transazzjoni ġudizzjarja)

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa soġġett għal interessi, jekk jogħġbok indika r-rata tal-interessi: …

Interessi dovuti mill-: … (jj/xx/ssss)

5.2.2.7.

Ħlas in natura (speċifika): …

5.2.2.8.

Tip ieħor ta’ ħlas (speċifika): …

5.2.3.   Talba għal manteniment C

5.2.3.1.   It-talba għal manteniment għandha titħallas

minn … (kunjom u isem/ismijiet)

lil … (kunjom u isem/ismijiet tal-persuna li attwalment għandha tingħata s-somma)

Persuna li għaliha huwa dovut il-manteniment:

… (kunjom u isem/ismijiet)

5.2.3.2.

Ammont li għandu jitħallas f’darba waħda biss

Jekk applikabbli, perijodu kopert:

(data (jj/xx/ssss) sa data (jj/xx/ssss jew avveniment)

Data ta’ skadenza: … (jj/xx/ssss)

Ammont: …

5.2.3.3.

Ammont li għandu jitħallas f’diversi drabi

Data ta’ skadenza

(jj/xx/ssss)

Ammont

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.4.

Ammont li għandu jitħallas perjodikament

Darba f’ġimgħa

Darba fix-xahar

Oħra (speċifika l-frekwenza): …

Ammont: …

Jibda minn: … (jj/xx/ssss)

Jum/Data ta’ skadenza: …

Jekk applikabbli, sa (data (jj/xx/ssss) jew avveniment):

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa indiċjat, jekk jogħġbok indika l-modalitajiet tal-kalkolu ta’ dan l-indiċjar: …

Indiċjar applikabbli minn: … (jj/xx/ssss)

5.2.3.5.

Ammont dovut b’lura

Perijodu kopert: … ((jj/xx/ssss) sa (jj/xx/ssss))

Ammont: …

Modalitajiet ta’ ħlas: …

5.2.3.6.

Interessi (jekk indikati fid-deċiżjoni/transazzjoni ġudizzjarja)

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa soġġett għal interessi, jekk jogħġbok indika r-rata tal-interessi: …

Interessi dovuti mill-: … (jj/xx/ssss)

5.2.3.7.

Ħlas in natura (speċifika): …

5.2.3.8.

Tip ieħor ta’ ħlas (speċifika): …

5.3.   Infiq u spejjeż

Id-deċiżjoni/it-transazzjoni ġudizzjarja tipprevedi li

… (kunjom u isem/ismijiet)

għandu jħallas l-ammont ta’ …

lil … (kunjom u isem/ismijiet).

F’każ ta’ żieda ta’ folji addizzjonali, in-numru tal-paġni: …

Magħmul fi: … il- … (jj/xx/ssss)

Firma u/jew timbru tal-ġurisdizzjoni tal-oriġini:


(1)  ĠU L 7, 10.1.2009, p. 1.

(*)  Jekk il-partijiet m’humiex kwalifikati bħala applikant jew konvenut fid-deċiżjoni/transazzjoni ġudizzjarja, għandhom jiġu identifikati mingħajr distinzjoni bħala applikant jew konvenut.

(**)  Jekk id-deċiżjoni/it-transazzjoni ġudizzjarja tikkonċerna aktar minn tliet applikanti jew tliet konvenuti, ehmeż folja supplimentari.

(***)  Jekk id-deċiżjoni/it-transazzjoni ġudizzjarja tikkonċerna aktar minn tliet applikanti jew tliet konvenuti, ehmeż folja supplimentari.


ANNESS III

ESTRATT TA’ ATT AWTENTIKU F’MATERJI TA’ OBBLIGI TA’ MANTENIMENT MHUX IPPREŻENTAT GĦALL-PROĊEDURA TA’ RIKONOXXIMENT U TA’ DIKJARAZZJONI TA’ EŻEKUTORJETÀ

(Artikolu 37 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 4/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji ta’ obbligi ta’ manteniment (1)

IMPORTANTI

Għandu jinħareġ mill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta’ oriġini

Għandu jinħareġ biss jekk l-att awtentiku jista’ jiġi eżekwit fl-Istat Membru ta’ oriġini

Għandha tissemma biss l-informazzjoni indikata fl-att awtentiku jew li dwarha kienet infurmata l-awtorità kompetenti

1.   Data u numru ta’ referenza tal-att awtentiku: …

L-att awtentiku huwa rikonoxxut u jista’ jiġi eżekwit fi Stat Membru ieħor mingħajr ma jkun possibbli li r-rikonoxximent tiegħu jiġi kkontestat u mingħajr ma tkun meħtieġa dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà (Artikolu 48 tar-Regolament (KE) Nru 4/2009).

2.   Natura tal-att awtentiku

Att ikkompilat jew irreġistrat fil-: … (jj/xx/ssss)

Konvenzjoni konkluża jew awtentifikata fil-: … (jj/xx/ssss)

Awtorità kompetenti:

2.2.1.   Identità: …

Indirizz:

2.2.2.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

2.2.2.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

2.2.2.3.   Stat Membru

 Belġju  Bulgarija  Repubblika Ċeka  Ġermanja  Estonja  Irlanda  Greċja  Spanja  Franza  Italja  Ċipru  Latvja  Litwanja  Lussemburgu  Ungerija  Malta  Olanda  Awstrija  Polonja  Portugall  Rumanija  Slovenja  Slovakkja  Finlandja  Svezja

2.2.3.   Tel. Fax/Posta elettronika: …

3.   Kreditur(i) (*)

3.1.   Persuna A

3.1.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

3.1.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

3.1.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

3.1.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

3.1.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

3.1.4.3.   Pajjiż: …

3.2.   Persuna B

3.2.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

3.2.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

3.2.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

3.2.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

3.2.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

3.2.4.3.   Pajjiż: …

3.3.   Persuna C:

3.3.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

3.3.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

3.3.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

3.3.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

3.3.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

3.3.4.3.   Pajjiż: …

4.   Debitur(i) (*)

4.1.   Persuna A

4.1.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

4.1.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

4.1.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

4.1.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

4.1.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

4.1.4.3.   Pajjiż: …

4.2.   Persuna B

4.2.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

4.2.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

4.2.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

4.2.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

4.2.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

4.2.4.3.   Pajjiż: …

4.3.   Persuna C:

4.3.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

4.3.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

4.3.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

4.3.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

4.3.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

4.3.4.3.   Pajjiż: …

5.   Kontenut tal-att awtentiku

5.1.   Valuta

 Euro (EUR)  lev Bulgaru (BGN)  kuruna Ċeka (CZK)  kuruna Estonjana (EEK)  forint Ungeriż (HUF)  litas Litwan (LTL)  lats Latvjan (LVL)  zloty Pollakk (PLN)  leu Rumen (RON)  kuruna Svediża (SEK)  Oħra (speċifika l-kodiċi ISO): …

5.2.   Talba għal manteniment (**)

5.2.1.   Talba għal manteniment A

5.2.1.1.   It-talba għal manteniment għandha titħallas

minn … (kunjom u isem/ismijiet)

lil … (kunjom u isem/ismijiet tal-persuna li attwalment għandha tingħata s-somma)

Persuna li għaliha huwa dovut il-manteniment:

… (kunjom u isem/ismijiet)

5.2.1.2.

Ammont li għandu jitħallas f’darba waħda biss

Jekk applikabbli, perijodu kopert:

(data (jj/xx/ssss) sa data (jj/xx/ssss jew avveniment)

Data ta’ skadenza: … (jj/xx/ssss)

Ammont: …

5.2.1.3.

Ammont li għandu jitħallas f’diversi drabi

Data ta’ skadenza

(jj/xx/ssss)

Ammont

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.4.

Ammont li għandu jitħallas perjodikament

Darba f’ġimgħa

Darba fix-xahar

Oħra (speċifika l-frekwenza): …

Ammont: …

Jibda minn: …(jj/xx/ssss)

Jum/Data ta’ skadenza: …

Jekk applikabbli, sa (data (jj/xx/ssss) jew avveniment):

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa indiċjat, jekk jogħġbok indika l-modalitajiet tal-kalkolu ta’ dan l-indiċjar: …

Indiċjar applikabbli minn: … (jj/xx/ssss)

5.2.1.5.

Ammont dovut b’lura

Perijodu kopert: … ((jj/xx/ssss) sa (jj/xx/ssss))

Ammont: …

Modalitajiet ta’ ħlas: …

5.2.1.6.

Interessi (jekk indikati fl-att awtentiku)

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa soġġett għal interessi, jekk jogħġbok indika r-rata tal-interessi: …

Interessi dovuti mill-: … (jj/xx/ssss)

5.2.1.7.

Ħlas in natura (speċifika): …

5.2.1.8.

Tip ieħor ta’ ħlas (speċifika): …

5.2.2.   Talba għal manteniment B

5.2.2.1.   It-talba għal manteniment għandha titħallas

minn … (kunjom u isem/ismijiet)

lil … (kunjom u isem/ismijiet tal-persuna li attwalment għandha tingħata s-somma)

Persuna li għaliha huwa dovut il-manteniment:

… (kunjom u isem/ismijiet)

5.2.2.2.

Ammont li għandu jitħallas f’darba waħda biss

Jekk applikabbli, perijodu kopert:

(data (jj/xx/ssss) sa data (jj/xx/ssss jew avveniment)

Data ta’ skadenza: … (jj/xx/ssss)

Ammont: …

5.2.2.3.

Ammont li għandu jitħallas f’diversi drabi

Data ta’ skadenza

(jj/xx/ssss)

Ammont

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4.

Ammont li għandu jitħallas perjodikament

Darba f’ġimgħa

Darba fix-xahar

Oħra (speċifika l-frekwenza): …

Ammont: …

Jibda minn: …(jj/xx/ssss)

Jum/Data ta’ skadenza: …

Jekk applikabbli, sa (data (jj/xx/ssss) jew avveniment):

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa indiċjat, jekk jogħġbok indika l-modalitajiet tal-kalkolu ta’ dan l-indiċjar: …

Indiċjar applikabbli minn: … (jj/xx/ssss)

5.2.2.5.

Ammont dovut b’lura

Perijodu kopert: … ((jj/xx/ssss) sa (jj/xx/ssss))

Ammont: …

Modalitajiet ta’ ħlas: …

5.2.2.6.

Interessi (jekk indikati fl-att awtentiku)

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa soġġett għal interessi, jekk jogħġbok indika r-rata tal-interessi: …

Interessi dovuti mill-: … (jj/xx/ssss)

5.2.2.7.

Ħlas in natura (speċifika): …

5.2.2.8.

Tip ieħor ta’ ħlas (speċifika): …

5.2.3.   Talba għal manteniment C

5.2.3.1.   It-talba għal manteniment għandha titħallas

minn … (kunjom u isem/ismijiet)

lil … (kunjom u isem/ismijiet tal-persuna li attwalment għandha tingħata s-somma)

Persuna li għaliha huwa dovut il-manteniment:

… (kunjom u isem/ismijiet)

5.2.3.2.

Ammont li għandu jitħallas f’darba waħda biss

Jekk applikabbli, perijodu kopert:

(data (jj/xx/ssss) sa data (jj/xx/ssss jew avveniment)

Data ta’ skadenza: … (jj/xx/ssss)

Ammont: …

5.2.3.3.

Ammont li għandu jitħallas f’diversi drabi

Data ta’ skadenza

(jj/xx/ssss)

Ammont

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.4.

Ammont li għandu jitħallas perjodikament

Darba f’ġimgħa

Darba fix-xahar

Oħra (speċifika l-frekwenza): …

Ammont: …

Jibda minn: … (jj/xx/ssss)

Jum/Data ta’ skadenza: …

Jekk applikabbli, sa (data (jj/xx/ssss) jew avveniment):

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa indiċjat, jekk jogħġbok indika l-modalitajiet tal-kalkolu ta’ dan l-indiċjar: …

Indiċjar applikabbli minn: … (jj/xx/ssss)

5.2.3.5.

Ammont dovut b’lura

Perijodu kopert: … ((jj/xx/ssss) sa (jj/xx/ssss jew))

Ammont: …

Modalitajiet ta’ ħlas: …

5.2.3.6.

Interessi (jekk indikati fl-att awtentiku)

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa soġġett għal interessi, jekk jogħġbok indika r-rata tal-interessi: …

Interessi dovuti mill-: … (jj/xx/ssss)

5.2.3.7.

Ħlas in natura (speċifika): …

5.2.3.8.

Tip ieħor ta’ ħlas (speċifika): …

5.3.   Spejjeż

L-att awtentiku jipprevedi li

… (kunjom u isem/ismijiet)

għandu jħallas l-ammont ta’ …

lil … (kunjom u isem/ismijiet)

F’każ ta’ żieda ta’ folji addizzjonali, in-numru tal-paġni: …

Magħmul fi: … il-: … (jj/xx/ssss)

Firma u/jew timbru tal-awtorità kompetenti:


(1)  ĠU L 7, 10.1.2009, p. 1.

(*)  Jekk l-att awtentiku jikkonċerna aktar minn tliet kredituri jew tliet debituri, ehmeż folja supplimentari

(**)  Jekk l-att awtentiku jikkonċerna aktar minn tliet kredituri jew tliet debituri, ehmeż folja supplimentari


ANNESS IV

ESTRATT TA’ ATT AWTENTIKU F’MATERJI TA’ OBBLIGI TA’ MANTENIMENT IPPREŻENTAT GĦALL-PROĊEDURA TA’ RIKONOXXIMENT U TA’ DIKJARAZZJONI TA’ EŻEKUTORJETÀ

(l-Artikolu 37 u l-Artikolu 52(1a) tar-Regolament tal-Kunsill Nru 4/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni ta’ obbligi ta’ manteniment (1))

IMPORTANTI

Għandu jinħareġ mill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta’ oriġini

Għandu jinħareġ biss jekk l-att awtentiku jista’ jiġi eżekwit fl-Istat Membru ta’ oriġini

Għandha tissemma biss l-informazzjoni indikata fl-att awtentiku jew li dwarha kienet infurmata l-awtorità kompetenti

1.   Data u numru ta’ referenza tal-att awtentiku: …

2.   Natura tal-att awtentiku

Att ikkompilat jew irreġistrat fil-: … (jj/xx/ssss)

Konvenzjoni konkluża jew awtentifikata fil-: … (jj/xx/ssss)

Awtorità kompetenti:

2.2.1.   Identità: …

Indirizz:

2.2.2.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

2.2.2.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

2.2.2.3.   Stat Membru:

 Belġju  Bulgarija  Repubblika Ċeka  Ġermanja Estonja  Irlanda  Greċja  Spanja  Franza  Italja  Ċipru  Latvja  Litwanja  Lussemburgu  Ungerija  Malta  Olanda  Awstrija  Polonja  Portugall  Rumanija  Slovenja  Slovakkja  Finlandja  Svezja

2.2.3.   Tel. Fax/Posta elettronika: …

3.   Kreditur(i) (*)

3.1.   Persuna A

3.1.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

3.1.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

3.1.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

3.1.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

3.1.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

3.1.4.3.   Pajjiż: …

3.2.   Persuna B

3.2.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

3.2.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

3.2.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

3.2.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

3.2.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

3.2.4.3.   Pajjiż: …

3.3.   Persuna C

3.3.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

3.3.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

3.3.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

3.3.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

3.3.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

3.3.4.3.   Pajjiż: …

4.   Debitur(i) (*)

4.1.   Persuna A

4.1.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

4.1.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

4.1.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

4.1.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

4.1.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

4.1.4.3.   Pajjiż: …

4.2.   Persuna B

4.2.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

4.2.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

4.2.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

4.2.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

4.2.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

4.2.4.3.   Pajjiż: …

4.3.   Persuna C

4.3.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

4.3.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

4.3.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali: …

Indirizz:

4.3.4.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

4.3.4.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

4.3.4.3.   Pajjiż: …

5.   Kontenut tal-att awtentiku

5.1.   Valuta:

 Euro (EUR)  lev Bulgaru (BGL)  kuruna Ċeka (CZK)  kuruna Estonjana (EEK)  forint Ungeriż (HUF)  litas Litwan (LTL)  lats Latvjan (LVL)  zloty Pollakk (PLN)  leu Rumen (RON)  kuruna Svediża (SEK)  Oħra (speċifika l-kodiċi ISO): …

5.2.   Talba għal manteniment (**)

5.2.1.   Talba għal manteniment A

5.2.1.1.   It-talba għal manteniment għandha titħallas

minn … (kunjom u isem/ismijiet)

lil … (kunjom u isem/ismijiet tal-persuna li attwalment għandha tingħata s-somma)

Persuna li għaliha huwa dovut il-manteniment:

… (kunjom u isem/ismijiet)

5.2.1.2.

Ammont li għandu jitħallas f’darba waħda biss

Jekk applikabbli, perijodu kopert:

(data (jj/xx/ssss) sa data (jj/xx/ssss jew avveniment)

Data ta’ skadenza: … (jj/xx/ssss)

Ammont: …

5.2.1.3.

Ammont li għandu jitħallas f’diversi drabi

Data ta’ skadenza

(jj/xx/ssss)

Ammont

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.4.

Ammont li għandu jitħallas perjodikament

Darba f’ġimgħa

Darba fix-xahar

Oħra (speċifika l-frekwenza): …

Ammont: …

Jibda minn: …(jj/xx/ssss)

Jum/Data ta’ skadenza: …

Jekk applikabbli, sa (data (jj/xx/ssss) jew avveniment):

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa indiċjat, jekk jogħġbok indika l-modalitajiet tal-kalkolu ta’ dan l-indiċjar:

Indiċjar applikabbli minn: … (jj/xx/ssss)

5.2.1.5.

Ammont dovut b’lura

Perijodu kopert: … ((jj/xx/ssss) sa (jj/xx/ssss))

Ammont: …

Modalitajiet ta’ ħlas: …

5.2.1.6.

Interessi (jekk indikati fl-att awtentiku)

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa soġġett għal interessi, jekk jogħġbok indika r-rata tal-interessi:

Interessi dovuti mill-: … (jj/xx/ssss)

5.2.1.7.

Ħlas in natura (speċifika): …

5.2.1.8.

Tip ieħor ta’ ħlas (speċifika): …

5.2.2.   Talba għal manteniment B

5.2.2.1.   It-talba għal manteniment għandha titħallas

minn … (kunjom u isem/ismijiet)

lil … (kunjom u isem/ismijiet tal-persuna li attwalment għandha tingħata s-somma)

Persuna li għaliha huwa dovut il-manteniment:

… (kunjom u isem/ismijiet)

5.2.2.2.

Ammont li għandu jitħallas f’darba waħda biss

Jekk applikabbli, perijodu kopert:

(data (jj/xx/ssss) sa data (jj/xx/ssss jew avveniment)

Data ta’ skadenza: … (jj/xx/ssss)

Ammont: …

5.2.2.3.

Ammont li għandu jitħallas f’diversi drabi

Data ta’ skadenza

(jj/xx/ssss)

Ammont

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.4.

Ammont li għandu jitħallas perjodikament

Darba f’ġimgħa

Darba fix-xahar

Oħra (speċifika l-frekwenza): …

Ammont: …

Jibda minn: …(jj/xx/ssss)

Jum/Data ta’ skadenza: …

Jekk applikabbli, sa (data (jj/xx/ssss) jew avveniment):

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa indiċjat, jekk jogħġbok indika l-modalitajiet tal-kalkolu ta’ dan l-indiċjar: …

Indiċjar applikabbli minn: … (jj/xx/ssss)

5.2.2.5.

Ammont dovut b’lura

Perijodu kopert: … ((jj/xx/ssss) sa (jj/xx/ssss))

Ammont: …

Modalitajiet ta’ ħlas: …

5.2.2.6.

Interessi (jekk indikati fl-att awtentiku)

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa soġġett għal interessi, jekk jogħġbok indika r-rata tal-interessi: …

Interessi dovuti mill-: … (jj/xx/ssss)

5.2.2.7.

Ħlas in natura (speċifika): …

5.2.2.8.

Tip ieħor ta’ ħlas (speċifika): …

5.2.3.   Talba għal manteniment C:

5.2.3.1.   It-talba għal manteniment għandha titħallas

minn … (kunjom u isem/ismijiet)

lil … (kunjom u isem/ismijiet tal-persuna li attwalment għandha tingħata s-somma)

Persuna li għaliha huwa dovut il-manteniment:

… (kunjom u isem/ismijiet)

5.2.3.2.

Ammont li għandu jitħallas f’darba waħda biss

Jekk applikabbli, perijodu kopert:

(data (jj/xx/ssss) sa data (jj/xx/ssss jew avveniment)

Data ta’ skadenza: … (jj/xx/ssss)

Ammont: …

5.2.3.3.

Ammont li għandu jitħallas f’diversi drabi

Data ta’ skadenza

(jj/xx/ssss)

Ammont

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.4.

Ammont li għandu jitħallas perjodikament

Darba f’ġimgħa

Darba fix-xahar

Oħra (speċifika l-frekwenza): …

Ammont: …

Jibda minn: … (jj/xx/ssss)

Jum/Data ta’ skadenza: …

Jekk applikabbli, sa (data (jj/xx/ssss) jew avveniment):

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa indiċjat, jekk jogħġbok indika l-modalitajiet tal-kalkolu ta’ dan l-indiċjar: …

Indiċjar applikabbli minn: … (jj/xx/ssss)

5.2.3.5.

Ammont dovut b’lura

Perijodu kopert: … ((jj/xx/ssss) sa (jj/xx/ssss))

Ammont: …

Modalitajiet ta’ ħlas: …

5.2.3.6.

Interessi (jekk indikati fl-att awtentiku)

Jekk l-ammont tat-talba għal manteniment huwa soġġett għal interessi, jekk jogħġbok indika r-rata tal-interessi: …

Interessi dovuti mill-: … (jj/xx/ssss)

5.2.3.7.

Ħlas in natura (speċifika): …

5.2.3.8.

Tip ieħor ta’ ħlas (speċifika): …

5.3.   Spejjeż

L-att awtentiku jipprevedi li

… (kunjom u isem/ismijiet)

għandu jħallas l-ammont ta’ …

lil … (kunjom u isem/ismijiet)

F’każ ta’ żieda ta’ folji addizzjonali, in-numru tal-paġni: …

Magħmul fi: … il-: … (jj/xx/ssss)

Firma u/jew timbru tal-awtorità kompetenti:


(1)  ĠU L 7, 10.1.2009, p. 1.

(*)  Jekk l-att awtentiku jikkonċerna aktar minn tliet kredituri jew tliet debituri, ehmeż folja supplimentari.

(**)  Jekk l-att awtentiku jikkonċerna aktar minn tliet kredituri jew tliet debituri, ehmeż folja supplimentari.


ANNESS V

(Artikolu 53 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 4/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni ta’ obbligi ta’ manteniment (1))

1.   Awtorità ċentrali li tagħmel it-talba

1.1.   Identità: …

Indirizz:

1.2.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

1.2.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

1.2.3.   Stat Membru

 Belġju  Bulgarija  Repubblika Ċeka  Ġermanja Estonja  Irlanda  Greċja  Spanja  Franza  Italja  Ċipru  Latvja  Litwanja  Lussemburgu  Ungerija  Malta  Olanda  Awstrija  Polonja  Portugall  Rumanija  Slovenja  Slovakkja  Finlandja  Svezja

1.3.   Telefon: …

1.4.   Fax …

1.5.   Indirizz tal-posta elettronika: …

1.6.   Numru ta’ referenza: …

Persuna inkarigata mis-segwitu tat-talba:

1.7.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

1.7.2.   Telefon: …

1.7.3.   Indirizz tal-posta elettronika: …

2.   Awtorità Ċentrali rikjesta

2.1.   Identità: …

Indirizz:

2.2.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

2.2.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

2.2.3.   Stat Membru

 Belġju  Bulgarija  Repubblika Ċeka  Ġermanja Estonja  Irlanda  Greċja  Spanja  Franza  Italja  Ċipru  Latvja  Litwanja  Lussemburgu  Ungerija  Malta  Olanda  Awstrija  Polonja  Portugall  Rumanija  Slovenja  Slovakkja  Finlandja  Svezja

3.   Talba

3.1.   Il-miżura speċifika mitluba timmira li:

3.1.1.

Għajnuna biex jinstab id-debitur jew il-kreditur (ara l-punti 3.3. u 3.4.)

3.1.2.

Tiffaċilita t-tiftix tal-informazzjoni dwar l-introjtu jew il-patrimonju tad-debitur jew il-kreditur (ara l-punti 3.3. u 3.4.)

3.1.3.

Tiffaċilita l-kisba ta’ evidenza dokumentarja jew oħra

3.1.4.

Tikseb assistenza biex tiġi stabbilita d-dixxendenza

3.1.5.

Tintroduċi jew tiffaċilita l-introduzzjoni ta’ proċeduri sabiex tinkiseb miżura neċessarja u proviżorja ta’ natura territorjali

3.1.6.

Tiffaċilita t-tifsira u n-notifika ta’ att

3.2.   Raġuni tat-talba:

3.3.   L-informazzjoni mitluba tirrigwarda:

id-debitur li ġej

3.3.1.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

3.3.1.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid (*): …

3.3.1.3.   L-aħħar indirizz magħruf: …

3.3.1.4.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali (*): …

3.3.1.5.   Kwalunkwe informazzjoni oħra li tista’ tkun utli (**):

il-kreditur li ġej

3.3.2.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

3.3.2.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid (*): …

3.3.2.3.   L-aħħar indirizz magħruf: …

3.3.2.4.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali (*): …

3.3.2.5.   Kwalunkwe informazzjoni oħra li tista’ tkun utli (**):

3.4.   Informazzjoni mitluba

3.4.1.

Indirizz attwali tad-debitur/kreditur

3.4.2.

Dħul tad-debitur/kreditur

3.4.3.

Assi tad-debitur/kreditur, inkluż il-post fejn jinsabu l-assi tad-debitur/kreditur

Il-kreditur ippreżentakopja tad-deċiżjoni, transazzjoni ġudizzjarja jew att awtentiku li għandu jkun eżekwit, skont il-każ, akkumpanjat minn formola rilevanti

Iva

Le

In-notifika lill-persuna li dwarha tkun inġabret l-informazzjoni jaf tkun ta’ preġudizzju għall-ġbir effettiv tal-obbligu ta’ manteniment (Artikolu 63(2) tar-Regolament (KE) Nru 4/2009).

Magħmul fi: … il-: … (jj/xx/ssss)

Isem u firma tal-uffiċjal awtorizzat tal-Awtorità Ċentrali rikjedenti:

4.   Numru ta’ referenza tal-Awtorità Ċentrali rikjesta: …

5.   Persuna inkarigata mis-segwitu tat-talba:

5.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

5.2.   Tel …

5.3.   Fax …

5.4.   Posta elettronika: …

6.   Miżuri meħudin u riżultati miksubin

7.   Informazzjoni miġbura

7.1.   Mingħajr l-użu tal-Artikoli 61, 62 u 63 tar-Regolament (KE) Nru 4/2009:

7.1.1.   Indirizz tad-debitur/kreditur:

Le

Iva (speċifika)

7.1.2.   Indirizz tad-debitur/kreditur:

Le

Iva (speċifika)

7.1.3.   Patrimonju tad-debitur/kreditur:

Le

Iva (speċifika)

7.2.   B’applikazzjoni tal-Artikoli 61, 62 u 63 tar-Regolament (KE) Nru 4/2009:

7.2.1.   Indirizz tad-debitur/kreditur:

Le

Iva (speċifika)

7.2.2.   Eżistenza ta’ introjtu tad-debitur:

Le

Iva

7.2.3.   Eżistenza ta’ patrimonju tad-debitur:

Le

Iva

(fil-każ tal-applikazzjoni tal-Artikoli 61, 62 u 63 tar-Regolament (KE) Nru 4/2009)

Bl-eċċezzjoni tal-informazzjoni rigward l-eżistenza stess ta’ indirizz, introjtu jew assi fl-Istat Membru rikjest, l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 61(1) ma tistax tiġi żvelata lill-persuna li tkun applikat quddiem l-Awtorità Ċentrali rikjedenti, soġġetta għall-applikazzjoni tar-regoli ta’ proċedura quddiem qorti (Artikolu 62(2), it-tieni subparagrafu tar-Regolament (KE) Nru 4/2009).

8.   Impossibbiltà li tintbagħat l-informazzjoni mitluba

L-Awtorità Ċentrali rikjesta ma tistax tipprovdi l-informazzjoni mitluba minħabba r-raġunijiet li ġejjin:

Magħmul fi… il-: … (jj/xx/ssss)

Isem u firma tal-uffiċjal awtorizzat tal-Awtorità Ċentrali rikjesta:


(1)  ĠU L 7, 10.1.2009, p. 1.

(*)  Jekk l-informazzjoni hija disponibbli.

(**)  Per eżempju, isem min kien impjegah preċedentement, indirizz ta’ membri tal-familja, referenzi ta’ vettura jew ta’ proprjetà li x’aktarx is-sid tagħha hija l-persuna involuta.


ANNESS VI

(L-Artikoli 56 u 57 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji ta’ obbligi ta’ manteniment (1))

1.   Talba

Talba għal rikonoxximent jew għal rikonoxximent u dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà ta’ deċiżjoni (Artikolu 56 (1)(a)

Talba għal rikonoxximent ta’ deċiżjoni (Artikolu 56 (2)(a)

Talba għall-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni mogħtija jew rikonoxxuta fl-Istat Membru rikjest (Artikolu 56 (1)(b)

2.   Awtorità ċentrali rikjedenti

2.1.   Identità: …

Indirizz:

2.2.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

2.2.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

2.2.3.   Stat Membru

 Belġju  Bulgarija  Repubblika Ċeka  Ġermanja Estonja  Irlanda  Greċja  Spanja  Franza  Italja  Ċipru  Latvja  Litwanja  Lussemburgu  Ungerija  Malta  Olanda  Awstrija  Polonja  Portugall  Rumanija  Slovenja  Slovakkja  Finlandja  Svezja

2.3.   Telefon: …

2.4.   Fax …

2.5.   Indirizz tal-posta elettronika: …

2.6.   Numru ta’ referenza tat-talba: …

Talba li għandha tiġi ttrattata mat-talba/talbiet bin-numru/i ta’ referenza li ġej/ġejjin: …

Persuna inkarigata mis-segwitu tat-talba:

2.7.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

2.7.2.   Telefon: …

2.7.3.   Indirizz tal-posta elettronika: …

3.   Awtorità ċentrali rikjesta

3.1.   Identità: …

Indirizz:

3.2.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

3.2.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

3.2.3.   Stat Membru

 Belġju  Bulgarija  Repubblika Ċeka  Ġermanja Estonja  Irlanda  Greċja  Spanja  Franza  Italja  Ċipru  Latvja  Litwanja  Lussemburgu  Ungerija  Malta  Olanda  Awstrija  Polonja  Portugall  Rumanija  Slovenja  Slovakkja  Finlandja  Svezja

4.   Dokumenti mehmuża (*) mat-talba f’każ ta’ deċiżjonijiet mogħtija fi Stat Membru

Kopja tad-deċiżjoni/it-transazzjoni ġudizzjarja/l-att awtentiku

Estratt tad-deċiżjoni/it-transazzjoni ġudizzjarja/l-att awtentiku permezz ta’ formola tat-tip li tidher fl-Anness I, l-Anness II, l-Anness III jew l-Anness IV

Translitterazzjoni jew traduzzjoni tal-kontenut tal-formola tat-tip li tidher fl-Anness I, l-Anness II, Anness III jew l-Anness IV

Skont il-każ, kopja tad-deċiżjoni tad-dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà

Dokument li jistabbilixxi l-ammont ta’ arretrati u jindika d-data ta’ meta sar il-kalkolu

Dokument li jistabbilixxi li l-applikant ibbenefika mill-għajnuna legali jew minn eżenzjoni tal-ispejjeż u l-infiq

Dokument li jistabbilixxi li l-applikant ibbenefika minn proċedura bla ħlas quddiem awtorità amministrattiva fl-Istat Membru ta’ oriġini u li huwa jissodisfa l-kondizzjonijiet ekonomiċi biex ikun jista’ jibbenefika mill-għajnuna legali jew minn eżenzjoni tal-ispejjeż u l-infiq

Dokument li jistabbilixxi d-dritt ta’ korp pubbliku li jitlob rimborż tal-benefiċċji pprovduti lill-kreditur u jiġġustifika l-ħlas ta’ tali benefiċċji

Oħra (speċifika): …

5.   Dokumenti mehmuża (*) mat-talba f’każ ta’ deċiżjoni mogħtija fi Stat terz

It-test sħiħ tad-deċiżjoni

Is-sommarju jew l-estratt tad-deċiżjoni stabbilit mill-awtorità kompetenti tal-Istat tal-oriġini

Dokument li jistabbilixxi li d-deċiżjoni hija eżegwibbli fl-Istat tal-oriġini u, fil-każ ta’ deċiżjoni ta’ awtorità amministrattiva, dokument li jistabbilixxi li l-eżiġenzi tal-Artikolu 19(3) tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-2007 twettqu

Jekk il-konvenut la kien preżenti u lanqas irrappreżentat fil-proċedimenti tal-Istat tal-oriġini, dokument jew dokumenti li jiddikjaraw, skont il-każ, li l-konvenut kien innotifikat kif dovut bil-proċedimenti u kellu l-possibbiltà li jinstema’ jew li huwa kien innotifikat kif dovut bid-deċiżjoni u kellu l-possibbiltà li jikkontestaha jew li jippreżenta appell, ta’ fatt u ta’ dritt

Dokument li jistabbilixxi l-ammont ta’ arretrati u jindika d-data ta’ meta sar il-kalkolu

Dokument li fih informazzjoni utli biex isiru l-kalkoli rilevanti fil-kuntest ta’ deċiżjoni li tipprevedi indiċjar awtomatiku

Dokument li jistabbilixxi sakemm u safejn l-applikant ibbenefika minn għajnuna ġudizzjarja mingħajr ħlas fl-Istat tal-oriġini

Oħra (speċifika): …

Numru totali ta’ dokumenti annessi għall-formola tat-talba: …

Magħmul fi: … … (jj/xx/ssss)

Isem u firma tal-uffiċjal awtorizzat tal-awtorità ċentrali rikjedenti: …

6.   Talba

Talba għal rikonoxximent jew għal rikonoxximent u dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà ta’ deċiżjoni

It-talba hija bbażata fuq:

6.1.1.

Il-Kapitolu V, Taqsima 2 tar-Regolament (KE) Nru 4/2009

Il-Konvenzjoni tal-Aja tal-2007

6.1.2.1.   Indika l-bażi ta’ rikonoxximent u ta’ eżekuzzjoni skont l-Artikolu 20 tal-Konvenzjoni tal-Aja tal-2007: …

6.1.2.2.   Il-konvenut kien preżenti jew irrappreżentat fil-proċedimenti fl-Istat Membru tal-oriġini:

Iva

Le

6.1.3.

Id-dritt nazzjonali tal-Istat Membru rikjest

6.1.4.

Oħra (speċifika): …

6.2.

Talba għall-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni mogħtija jew rikonoxxuta fl-Istat Membru rikjest

7.   Deċiżjoni

7.1.   Data u numru ta’ referenza: …

7.2.   Isem il-ġurisdizzjoni tal-oriġini: …

8.   Applikant

8.1.   Persuna naturali:

8.1.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

8.1.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

8.1.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali (**): …

8.1.4.   Nazzjonalità: …

8.1.5.   Professjoni: …

8.1.6.   Stat ċivili: …

Indirizz:

8.1.7.1.   Għall-attenzjoni ta’… (kunjom u isem/ismijiet) (***)

8.1.7.2.   Triq u numru/kaxxa postali: …

8.1.7.3.   Lokalità u kodiċi postali: …

8.1.7.4.   Stat Membru

 Belġju  Bulgarija  Repubblika Ċeka  Ġermanja Estonja  Irlanda  Greċja  Spanja  Franza  Italja  Ċipru  Latvja  Litwanja  Lussemburgu  Ungerija  Malta  Olanda  Awstrija  Polonja  Portugall  Rumanija  Slovenja  Slovakkja  Finlandja  Svezja

8.1.8.   Tel./Posta elettronika: …

Ibbenefika/t minn:

8.1.9.1.   għajnuna legali:

Iva

Le

8.1.9.2.   eżenzjoni tal-ispejjeż u l-infiq:

Iva

Le

8.1.9.3.   proċedura bla ħlas quddiem awtorità amministrattiva elenkata fl-Anness IX tar-Regolament (KE) Nru 4/2009:

Iva

Le

8.1.10.   Jekk applikabbli, kunjom, isem/ismijiet u dettalji tar-rappreżentant tal-applikant (avukat, eċċ.): …

8.2.   Korp pubbliku:

8.2.1.   Identità: …

Indirizz:

8.2.2.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

8.2.2.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

8.2.2.3.   Stat Membru

 Belġju  Bulgarija  Repubblika Ċeka  Ġermanja Estonja  Irlanda  Greċja  Spanja  Franza  Italja  Ċipru  Latvja  Litwanja  Lussemburgu  Ungerija  Malta  Olanda  Awstrija  Polonja  Portugall  Rumanija  Slovenja  Slovakkja  Finlandja  Svezja

8.2.3.   Tel./Fax/Posta elettronika: …

8.2.4.   Isem tal-persuna li tirrappreżenta l-korp fil-proċeduri (****):

Persuna inkarigata mis-segwitu tat-talba:

8.2.5.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

8.2.5.2.   Telefon: …

8.2.5.3.   Fax …

8.2.5.4.   Indirizz tal-posta elettronika: …

9.   Konvenut

9.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

9.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid (*****): …

9.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali (*****): …

9.4.   Ċittadinanza (*****): …

9.5.   Professjoni (*****): …

9.6.   Stat ċivili (*****): …

Indirizz (*****):

9.7.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

9.7.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

9.7.3.   Stat Membru

 Belġju  Bulgarija  Repubblika Ċeka  Ġermanja Estonja  Irlanda  Greċja  Spanja  Franza  Italja  Ċipru  Latvja  Litwanja  Lussemburgu  Ungerija  Malta  Olanda  Awstrija  Polonja  Portugall  Rumanija  Slovenja  Slovakkja  Finlandja  Svezja

10.   Kwalunkwe informazzjoni oħra li tgħin biex jinstab il-konvenut:

11.   Persuna/persuni li għalihom huwa mitlub jew dovut il-manteniment (******)

11.1.

Il-persuna hija l-applikant stess identifikat fil-punt 8

11.2.

Il-persuna hija l-konvenut stess identifikat fil-punt 9

L-applikant

Il-konvenut

huwa r-rappreżentant (*******) li qed jiddefendi l-interessi tal-persuna jew tal-persuni li ġejja/ġejjin:

11.3.1.   Persuna A

11.3.1.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

11.3.1.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

11.3.1.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali (********): …

11.3.1.4.   Ċittadinanza (********): …

11.3.1.5.   Professjoni (********): …

11.3.1.6.   Stat ċivili (********): …

11.3.2.   Persuna B

11.3.2.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

11.3.2.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

11.3.2.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali (********): …

11.3.2.4.   Ċittadinanza (********): …

11.3.2.5.   Professjoni (********): …

11.3.2.6.   Stat ċivili (********): …

11.3.3.   Persuna C

11.3.3.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

11.3.3.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

11.3.3.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali (********): …

11.3.3.4.   Ċittadinanza (********): …

11.3.3.5.   Professjoni (********): …

11.3.3.6.   Stat ċivili (********): …

12.   Debitur

12.1.

Il-persuna hija l-applikant stess identifikat fil-punt 3

12.2.

Il-persuna hija l-konvenut stess identifikat fil-punt 4

L-applikant

Il-konvenut

huwa r-rappreżentant legali (*******) li qed jiddefendi l-interessi tal-persuna li ġejja:

12.3.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

12.3.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

12.3.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali (*****): …

12.3.4.   Ċittadinanza (*****): …

12.3.5.   Professjoni (*****): …

12.3.6.   Stat ċivili (*****): …

13.   Informazzjoni dwar il-ħlas jekk it-talba hija fformulata mill-kreditur

13.1.   Ħlas b’mod elettroniku

13.1.1.   Isem tal-bank: …

13.1.2.   Kodiċi ta’ Identifikazzjoni tal-Bank (BIC) jew kodiċi bankarju rilevanti ieħor: …

13.1.3.   Detentur tal-kont: …

13.1.4.   Numru Internazzjonali tal-Kont tal-Bank (IBAN): …

13.2.   Ħlas b’ċekk

13.2.1.   Ċekk miktub f’isem: …

Ċekk indirizzat lil

13.2.2.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

Indirizz:

13.2.2.2.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

13.2.2.2.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

13.2.2.2.3.   Pajjiż: …

14.   Informazzjoni supplimentari (fejn applikabbli):

Magħmul fi: …… (jj/xx/ssss)

ll-firma tal-applikant: …

u/jew meta japplika:

Isem u firma tal-persuna/awtorità fl-Istat Membru rikjedenti li jimla l-formola f’isem l-applikant:


(1)  ĠU L 7, 10.1.2009, p. 1.

(*)  Il-kaxex rilevanti għandhom ikunu mmarkati u d-dokumenti għandhom ikunu nnumerati fl-ordni li bihom huma mehmuża.

(**)  Jekk din id-data hija disponibbli.

(***)  Fil-każ ta’ vjolenza fil-familja (ara l-Artikolu 42(c)(1)(a) ta’ dan ir-Regolament (KE) Nru 4/2009).

(****)  Jekk din id-data hija rilevanti.

(*****)  Jekk din id-data hija disponibbli.

(******)  Jekk hemm aktar minn tliet persuni, ehmeż folja supplimentari.

(*******)  Per eżempju l-persuna li teżerċita r-responsabbiltà ta’ ġenitur jew it-tutur ta’ maġġorenni protett.

(********)  Jekk din id-data hija disponibbli u/jew rilevanti.


ANNESS VII

(Artikolu 42 (c) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji ta’ obbligi ta’ manteniment (1))

1.   Talba

Talba biex tinkiseb deċiżjoni (Artikolu 56(1) punt (c))

Talba biex tinkiseb deċiżjoni (Artikolu 56(1) punt (d))

Talba biex tiġi emendata deċiżjoni (Artikolu 56(1) punt (e))

Talba biex tiġi emendata deċiżjoni (Artikolu 56(1) punt (f))

Talba biex tiġi emendata deċiżjoni (Artikolu 56(2) punt (b))

Talba biex tiġi emendata deċiżjoni (Artikolu 56(2) punt (c))

2.   Awtorità Ċentrali rikjedenti

2.1.   Identità: …

Indirizz:

2.2.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

2.2.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

2.2.3.   Stat Membru

 Belġju  Bulgarija  Repubblika Ċeka  Ġermanja Estonja  Irlanda  Greċja  Spanja  Franza  Italja  Ċipru  Latvja  Litwanja  Lussemburgu  Ungerija  Malta  Olanda  Awstrija  Polonja  Portugall  Rumanija  Slovenja  Slovakkja  Finlandja  Svezja

2.3.   Telefon: …

2.4.   Fax …

2.5.   Indirizz tal-posta elettronika: …

2.6.   Numru ta’ referenza tat-talba: …

Talba li għandha tiġi ttrattata mat-talba/talbiet bin-numru/i ta’ referenza li ġej/ġejjin: …

Persuna inkarigata mis-segwitu tat-talba:

2.7.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

2.7.2.   Telefon: …

2.7.3.   Indirizz tal-posta elettronika: …

3.   Awtorità Ċentrali rikjesta

3.1.   Identità: …

Indirizz:

3.2.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

3.2.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

3.2.3.   Stat Membru

 Belġju  Bulgarija  Repubblika Ċeka  Ġermanja Estonja  Irlanda  Greċja  Spanja  Franza  Italja  Ċipru  Latvja  Litwanja Lussemburgu  Ungerija  Malta  Olanda  Awstrija  Polonja Portugall  Rumanija  Slovenja  Slovakkja  Finlandja  Svezja

4.   Dokumenti annessi (*) għat-talba, skont il-każ

Deċiżjoni tal-Istat Membru rikjest fejn jirrifjuta r-rikonoxximent jew id-dikjarazzjoni ta’ eżekutorjetà

Kopja tad-deċiżjoni li għandha tiġi emendata

Estratt tad-deċiżjoni li għandha tiġi modifikata

Dokument(i) li jiġġustifika(w) modifika fid-dħul jew kwalunkwe tibdil ieħor fiċ-ċirkostanzi

Ċertifikat(i) tat-twelid jew ekwivalenti

Rikonoxximent ta’ dixxendenza mid-debitur

Dokument(i) li jiġġustifika d-dixxendenza bijoloġika

Deċiżjoni ta’ awtorità kompetenti dwar id-dixxendenza

Riżultati ta’ testijiet ġenetiċi

Ċertifkat ta’ adozzjoni

Ċertifikat ta’ żwieġ jew relazzjoni ekwivalenti

Dokument(i) li jiġġustifika d-data tad-divorzju/separazzjoni

Dokument(i) li jiġġustifika r-residenza komuni tal-partijiet

Ċertifikat(i) tal-edukazzjoni

Dokument(i) li għandu x’jaqsam mas-sitwazzjoni finanzjarja

Oħra (speċifika): …

Numru totali ta’ dokumenti annessi għall-formola tat-talba: …

Magħmul fi: … … (jj/xx/ssss)

Isem u firma tal-uffiċjal awtorizzat tal-awtorità ċentrali rikjedenti: …

5.   Talba

Talba biex tinkiseb deċiżjoni

5.1.1.

Il-parentela ma ġietx stabbilita

5.1.2.

Ma teżisti l-ebda deċiżjoni

5.1.3.

Ir-rikonoxximent u d-dikjarazzjoni li jikkostatu l-forza eżekutorja ta’ deċiżjoni eżistenti mhumiex possibbli

5.1.4.

Ammont mitlub:

Talba biex tiġi emendata deċiżjoni

5.2.1.

Id-deċiżjoni ingħatat fl-Istat Membru rikjest

5.2.2.

Id-deċiżjoni ingħatat fi Stat ieħor li mhux l-Istat Membru rikjest

5.2.3.   Data (jj/xx/ssss) u numru tar-referenza tad-deċiżjoni: …

5.2.4.   Isem il-ġurisdizzjoni tal-oriġini: …

5.2.5.   Tibdil fiċ-ċirkostanzi involuti:

Modifika fid-dħul:

tal-persuna/persuni li għaliha/hom huwa mitlub jew dovut il-manteniment

tal-persuna/persuni li jieħdu r-responsabbiltà prinċipali tal-persuna (tal-persuni) li għaliha/hom huwa mitlub jew dovut il-manteniment

tad-debitur

Modifika fl-ispejjeż u l-piżijiet:

tal-persuna/persuni li għaliha/hom huwa mitlub jew dovut il-manteniment

tal-persuna/persuni li jieħdu r-responsabbiltà prinċipali tal-persuna (tal-persuni) li għaliha/hom huwa mitlub jew dovut il-manteniment

tad-debitur

Bidla fis-sitwazzjoni tat-tifel/tifla (jew tat-tfal)

Tibdil fl-istat ċivili:

tal-persuna/persuni li għaliha/hom huwa mitlub jew dovut il-manteniment

tal-persuna/persuni li jieħdu r-responsabbiltà prinċipali tal-persuna (tal-persuni) li għaliha/hom huwa mitlub jew dovut il-manteniment

tad-debitur

Oħra (speċifika): …

5.2.6.   Modifika/i mitluba/in:

Żieda tal-ammont tal-manteniment (speċifika): …

Tnaqqis tal-ammont tal-manteniment (speċifika): …

Modifika fil-frekwenza tal-ħlas (speċifika): …

Modifika fil-modalitajiet tal-ħlas (speċifika): …

Modifika fin-natura tal-ħlas (speċifika): …

Waqfien tal-obbligu għal manteniment (speċifika): …

Oħra (speċifika): …

6.   Applikant

6.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

Indirizz:

6.2.1.   Għall-attenzjoni ta’… (kunjom u isem/ismijiet) (**)

6.2.2.   Triq u numru/kaxxa postali: …

6.2.3.   Lokalità u kodiċi postali: …

6.2.4.   Stat Membru

 Belġju  Bulgarija  Repubblika Ċeka  Ġermanja Estonja  Irlanda  Greċja  Spanja  Franza  Italja  Ċipru  Latvja  Litwanja  Lussemburgu  Ungerija  Malta  Olanda  Awstrija  Polonja  Portugall  Rumanija  Slovenja  Slovakkja  Finlandja  Svezja

6.3.   Tel. Posta elettronika: …

6.4.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

6.5.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali (***): …

6.6.   Ċittadinanza: …

6.7.   Professjoni: …

6.8.   Stat ċivili: …

6.9.   Jekk applikabbli, kunjom, isem/ismijiet u dettalji tar-rappreżentant tal-applikant (eż. avukat, eċċ.):

7.   Konvenut

7.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

Indirizz (***):

7.2.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

7.2.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

7.2.3.   Stat Membru

 Belġju  Bulgarija  Repubblika Ċeka  ĠermanjaEstonja  Irlanda  Greċja  Spanja  Franza  Italja  Ċipru  Latvja  Litwanja  Lussemburgu  Ungerija  Malta  Olanda  Awstrija Polonja  Portugall  Rumanija  Slovenja  Slovakkja  Finlandja  Svezja

7.3.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid (***): …

7.4.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali (***): …

7.5.   Ċittadinanza (***): …

7.6.   Professjoni (***): …

7.7.   Stat ċivili (***): …

8.   Kwalunkwe informazzjoni oħra li tgħin biex jinstab il-konvenut: …

9.   Persuna/persuni li għalihom huwa mitlub jew dovut il-manteniment (****)

9.1.

Il-persuna hija l-applikant stess identifikat fil-punt 6

9.2.

Il-persuna hija l-konvenut stess identifikat fil-punt 7

L-applikant

Il-konvenut

huwa r-rappreżentant (*****) li qed jiddefendi l-interessi tal-persuna jew tal-persuni li ġejja/ġejjin:

9.3.1.   Persuna A

9.3.1.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

9.3.1.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twe lid: …

9.3.1.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali (******): …

9.3.1.4.   Ċittadinanza (******): …

9.3.1.5.   Professjoni (******): …

9.3.1.6.   Stat ċivili (******): …

9.3.1.7.   Manteniment li jirriżulta minn relazzjoni ta’:

Parentela (speċifika r-relazzjoni): …

Żwieġ

Relazzjoni simili għaż-żwieġ

Alleanza (speċifika r-relazzjoni): …

Oħra (speċifika): …

9.3.2.   Persuna B

9.3.2.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

9.3.2.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

9.3.2.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali (******): …

9.3.2.4.   Ċittadinanza (******): …

9.3.2.5.   Professjoni (******): …

9.3.2.6.   Stat ċivili (******): …

9.3.2.7.   Manteniment li jirriżulta minn relazzjoni ta’:

Parentela (speċifika r-relazzjoni): …

Żwieġ

Relazzjoni simili għaż-żwieġ

Alleanza (speċifika r-relazzjoni): …

Oħra (speċifika): …

9.3.3.   Persuna C

9.3.3.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

9.3.3.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

9.3.3.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali (******): …

9.3.3.4.   Ċittadinanza (******): …

9.3.3.5.   Professjoni (******): …

9.3.3.6.   Stat ċivili (******): …

9.3.3.7.   Manteniment li jirriżulta minn relazzjoni ta’:

Parentela (speċifika r-relazzjoni): …

Żwieġ

Relazzjoni simili għaż-żwieġ

Alleanza (speċifika r-relazzjoni): …

Oħra (speċifika): …

10.   Debitur

10.1.

Il-persuna hija l-applikant stess identifikat fil-punt 6

10.2.

Il-persuna hija l-konvenut stess identifikat fil-punt 7

L-applikant

Il-konvenut

huwa r-rappreżentant (*****) li qed jiddefendi l-interessi tal-persuna li ġejja:

10.3.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

10.3.2.   Data (jj/xx/ssss) u post tat-twelid: …

10.3.3.   Karta tal-identità jew tas-sigurtà soċjali (***): …

10.3.4.   Ċittadinanza (***): …

10.3.5.   Professjoni (***): …

10.3.6.   Stat ċivili (***): …

10.3.7.   Manteniment li jirriżulta minn relazzjoni ta’:

Parentela (speċifika r-relazzjoni): …

Żwieġ

Relazzjoni simili għaż-żwieġ

Parentela (speċifika r-relazzjoni): …

Oħra (speċifika): …

11.   Informazzjoni dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tal-persuni kkonċernati mit-talba (indika biss l-informazzjoni rilevanti biex tinkiseb jew tiġi emendata deċiżjoni)

11.1.   Valuta

 Euro (EUR)  Lev Bulgaru (BGL)  Kuruna Ċeka (CZK)  Kuruna Estonjana (EEK)  Forint Ungeriż (HUF)  Litas Litwan (LTL)  Lats Latvjan (LVL)  Zloty Pollakk (PLN)  Leu Rumen (RON)  Kuruna Svediża (SEK)  Oħra (speċifika l-kodiċi ISO): …

11.2.   Il-persuna/il-persuni li għalihom huwa mitlub jew dovut manteniment u l-persuna li tieħu r-responsabbiltà prinċipali ta’ din il-persuna (ta’ dawn il-persuni)

11.2.1.   Riżorsi gross

bażi ta’ kull xahar

bażi annwali

Persuna li tieħu r-responsabbiltà prinċipali tal-persuna (tal-persuni) li għaliha/hom huwa mitlub jew dovut il-manteniment

Konjuġi jew sieħeb/sieħba attwali tal-persuna li tieħu r-responsabbiltà prinċipali tal-persuna (tal-persuni) li għaliha/hom huwa mitlub jew dovut il-manteniment

Persuna li għaliha huwa mitlub jew dovut il-manteniment (Persuna A)

Persuna li għaliha huwa mitlub jew dovut il-manteniment (Persuna B)

Persuna li għaliha huwa mitlub jew dovut il-manteniment (Persuna C)

Salarji (inklużi benefiċċji in natura), pensjonijiet ta’ rtirar u ta’ invalidità, ħlasijiet ta’ manteniment, allowances, anwitajiet u benefiċċji tal-qagħad

 

 

 

 

 

Dħul minn xogħol indipendenti

 

 

 

 

 

Introjtu minn assi/kapital mobbli/introjtu minn immobbli

 

 

 

 

 

Sorsi oħra ta’ dħul

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

11.2.2.   Spejjeż u piżijiet

bażi ta’ kull xahar

bażi annwali

Persuna li tieħu r-responsabbiltà prinċipali tal-persuna (tal-persuni) li għaliha/hom huwa mitlub jew dovut il-manteniment

Konjuġi jew sieħeb/sieħba attwali tal-persuna li tieħu r-responsabbiltà prinċipali tal-persuna (tal-persuni) li għaliha/hom huwa mitlub jew dovut il-manteniment

Persuna li għaliha huwa mitlub jew dovut il-manteniment (Persuna A)

Persuna li għaliha huwa mitlub jew dovut il-manteniment (Persuna B)

Persuna li għaliha huwa mitlub jew dovut il-manteniment (Persuna C)

Taxxi

 

 

 

 

 

Primjums tal-assigurazzjoni, ontribuzzjonijiet soċjali u professjonali obbligatorji

 

 

 

 

 

Kera/infiq ta’ ko-proprjetà, rimborż ta’ self fuq immobbli

 

 

 

 

 

Spejjeż ta’ manteniment u ħwejjeġ

 

 

 

 

 

Spejjeż mediċi

 

 

 

 

 

Manteniment imħallas lil persuna terza skont obbligu legali u/jew spejjeż għal persuni dipendenti oħra mhux involuti fit-talba

 

 

 

 

 

Spejjeż tal-iskola tat-tfal

 

 

 

 

 

Rimborż ta’ self ta’ proprjetà mobbli, dejn ieħor

 

 

 

 

 

Spejjeż oħra

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

11.2.3.   Elementi patrimonjali oħrajn

11.3.   Id-debitur

11.3.1.   Riżorsi gross

bażi ta’ kull xahar

bażi annwali

Debitur

Konjuġi jew sieħeb/sieħba attwali tad-debitur

Salarji (inklużi benefiċċji in natura), pensjonijiet ta’ rtirar, ta’ invalidità, u manteniment, renti, anwitajiet u benefiċċji tal-qagħad

 

 

Dħul minn xogħol indipendenti

 

 

Introjtu minn assi/kapital mobbli/introjtu minn immobbli

 

 

Sorsi oħra ta’ dħul

 

 

TOTAL

 

 

11.3.2.   Spejjeż u piżijiet

bażi ta’ kull xahar

bażi annwali

Debitur

Konjuġi jew sieħeb/sieħba attwali tad-debitur

Taxxi

 

 

Primjums tal-assigurazzjoni, ontribuzzjonijiet soċjali u professjonali obbligatorji

 

 

Kera/infiq ta’ ko-proprjetà, rimborż ta’ self fuq immobbli

 

 

Spejjeż ta’ manteniment u ħwejjeġ

 

 

Spejjeż mediċi

 

 

Manteniment imħallas lil persuna terza skont obbligu legali u/jew spejjeż għal persuni dipendenti oħra mhux involuti fit-talba

 

 

Spejjeż tal-iskola tat-tfal

 

 

Rimborż ta’ self ta’ proprjetà mobbli, dejn ieħor

 

 

Spejjeż oħra

 

 

TOTAL

 

 

11.3.3.   Elementi patrimonjali oħrajn

12.   Informazzjoni dwar il-ħlas jekk it-talba hija fformulata mill-kreditur

Ħlas b’mod elettroniku

12.1.1.   Isem tal-bank: …

12.1.2.   Kodiċi ta’ Identifikazzjoni tal-Bank (BIC) jew kodiċi bankarju rilevanti ieħor: …

12.1.3.   Detentur tal-kont: …

12.1.4.   Numru Internazzjonali tal-Kont tal-Bank (IBAN): …

Ħlas b’ċekk

12.2.1.   Ċekk pagabbli lil: …

Ċekk indirizzat lil

12.2.2.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

Indirizz:

12.2.2.2.1.   Triq u numru/kaxxa postali: …

12.2.2.2.2.   Lokalità u kodiċi postali: …

12.2.2.2.3.   Pajjiż: …

13.   Informazzjoni supplimentari (fejn applikabbli):

Magħmul fi: … … (jj/xx/ssss)

ll-firma tal-applikant: …

u/jew meta japplikaw:

Isem u firma tal-persuna/awtorità fl-Istat Membru rikjedenti awtorizzata li timla l-formola f’isem l-applikant:


(1)  ĠU L 7, 10.1.2009, p. 1.

(*)  Il-kaxex rilevanti għandhom ikunu mmarkati u d-dokumenti għandhom ikunu nnumerati fl-ordni li bihom huma mehmuża.

(**)  Fil-każ ta’ vjolenza fil-familja (ara l-Artikolu 42(c)(1)(a) ta’ dan ir-Regolament (KE) Nru 4/2009).

(***)  Jekk din id-data hija disponibbli.

(****)  Jekk hemm aktar minn tliet persuni, ehmeż folja supplimentari.

(*****)  Per eżempju l-persuna li teżerċita r-responsabbiltà ta’ ġenitur jew it-tutur ta’ maġġorenni protett.

(******)  Jekk din id-data hija disponibbli u/jew rilevanti.


ANNESS VIII

NOTIFIKA TAL-WASLA TA’ TALBA

(Artikolu 58(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji ta’ obbligi ta’ manteniment (1))

Din in-notifika tal-wasla ta’ talba għandha tintbagħat fi żmien 30 jum minn meta tasal it-talba.

1.   Awtorità Ċentrali li tagħmel it-talba

1.1.   Numru ta’ referenza tal-Awtorità Ċentrali rikjedenti: …

1.2.   Kunjom u isem/ismijiet tal-persuna inkarigata mis-segwitu tat-talba:

2.   Awtorità Ċentrali rikjesta

2.1.   Numru ta’ referenza tal-Awtorità Ċentrali rikjesta: …

Persuna inkarigata mis-segwitu tat-talba:

2.2.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

2.2.2.   Telefon: …

2.2.3.   Fax …

2.2.4.   Indirizz tal-posta elettronika: …

3.   data meta waslet: … (jj/xx/ssss)

4.   L-ewwel miżuri li ttieħdu jew li ser jittieħdu biex tiġi trattata t-talba

5.

Dokument jew informazzjoni addizzjonali meħtieġa (speċifika)

L-istat tal-progress ser isegwi fi żmien 60 jum.

Magħmul fi: … il-… (jj/xx/ssss)

Isem u firma tal-uffiċjal awtorizzat tal-Awtorità Ċentrali rikjesta:


(1)  ĠU L 7, 10.1.2009, p. 1.


ANNESS IX

(Artikolu 58(d)(8) u (9) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f’materji ta’ obbligi ta’ manteniment (1))

1.   Awtorità Ċentrali rikjedenti

1.1.   Numru ta’ referenza tal-Awtorità Ċentrali rikjedenti: …

1.2.   Kunjom u isem/ismijiet tal-persuna inkarigata mis-segwitu tat-talba:

2.   Awtorità Ċentrali rikjesta

2.1.   Numru ta’ referenza tal-Awtorità Ċentrali rikjesta: …

Persuna inkarigata mis-segwitu tat-talba:

2.2.1.   Kunjom u isem/ismijiet: …

2.2.2.   Telefon: …

2.2.3.   Fax …

2.2.4.   Indirizz tal-posta elettronika: …

3.

L-awtorità Ċentrali rikjesta tirrifjuta li tittratta t-talba minħabba li huwa ċar li l-kondizzjonijiet meħtieġa ma ġewx sodisfatti

Raġunijiet (speċifika):

4.

L-Awtorità Ċentrali rikjesta m’għadiex tiproċessa t-talba minħabba li l-Awtorità Ċentrali rikjedenti ma pprovdietx id-dokumenti jew l-informazzjoni addizzjonali meħtieġa mill-Awtorità Ċentrali rikjesta fi żmien 90 jum jew f’perijodu itwal speċifikat minn din tal-aħħar

Magħmul fi: … il-: … (jj/xx/ssss)

Isem u firma tal-uffiċjal awtorizzat tal-Awtorità Ċentrali rikjesta:


(1)  ĠU L 7, 10.1.2009, p. 1.


ANNESS X

L-awtoritajiet amministrattivi msemmijin fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nru 4/2009, huma dawn li ġejjin:


ANNESS XI

L-awtoritajiet kompetenti msemmijin fl-Artikolu 47(3) tar-Regolament (KE) Nru 4/2009, huma dawn li ġejjin: