5.6.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 140/16


DIRETTIVA 2009/28/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-23 ta’ April 2009

dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u li temenda u sussegwentement tħassar id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 175(1) tiegħu, u l-Artikolu 95 tiegħu f’relazzjoni mal-Artikoli 17, 18 u 19 ta’ din id-Direttiva,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (3),

Billi:

(1)

Il-kontroll tal-konsum tal-enerġija Ewropea kif ukoll iż-żieda fl-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli, flimkien ma’ ffrankar ta’ enerġija u żieda fl-effiċjenza tal-enerġija, jikkostitwixxu partijiet importanti mill-pakkett ta’ miżuri meħtieġa biex jitnaqqsu l-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra u jkun hemm konformità mal-Protokoll ta’ Kjoto għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima, u ma’ aktar impenji tal-Komunità u internazzjonali għat-tnaqqis ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra wara l-2012. Dawk il-fatturi għandhom ukoll rwol importanti fil-promozzjoni tas-sigurtà fil-provvista tal-enerġija, fil-promozzjoni tal-iżvilupp u l-innovazzjoni teknoloġika u fl-għoti ta’ opportunitajiet għall-impjieg u l-iżvilupp reġjonali, speċjalment f’żoni rurali u iżolati.

(2)

B’mod partikolari, iż-żieda fit-titjib teknoloġiku, l-inċentivi għall-użu u l-espansjoni tat-trasport pubbliku, l-użu ta’ teknoloġiji effiċjenti fl-enerġija u l-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-trasport huma wħud mill-għodod l-aktar effettivi li bihom il-Komunità tista’ tnaqqas id-dipendenza tagħha fuq iż-żejt impurtat fis-settur tat-trasport, fejn il-problema tas-sigurtà fil-provvista tal-enerġija hija l-aktar akuta, u jinfluwenzaw is-suq tal-karburanti għat-trasport.

(3)

Ġew rikonoxxuti l-opportunitajiet li jkun stabbilit it-tkabbir ekonomiku permezz tal-innovazzjoni u politika sostenibbli dwar l-enerġija kompetittiva. ll-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli spiss tiddependi minn kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) lokali jew reġjonali. L-opportunitajiet għat-tkabbir u l-impjiegi li jġibu l-ivestimenti reġjonali u lokali fl-enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-Istati Membri u fir-reġjuni tagħhom huma importanti. Għalhekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jappoġġaw miżuri ta’ żvilupp reġjonali u nazzjonali f’dawk l-oqsma, jinkuraġġixxu l-iskambju tal-aħjar prattiki fil-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli bejn inizjattivi ta’ żvilupp lokali u reġjonali u jippromwovu l-użu tal-finanzjament strutturali f’dan il-qasam.

(4)

Fl-aġevolment tal-iżvilupp tas-suq għal sorsi tal-enerġija rinnovabbli, jeħtieġ li jitqies l-impatt pożittiv fuq l-opportunitajiet ta’ żvilupp reġjonali u lokali, il-prospetti għall-esportazzjoni, il-koeżjoni soċjali u l-opportunitajiet ta’ impjieg, b’ mod parikolari fir-rigward ta’ SMEs kif ukoll produtturi indipendenti tal-enerġija.

(5)

Sabiex jonqsu l-emissjonijiet tal-gass b’effett serra fil-Komunità u d-dipendenza ta’ din fuq l-importazzjonijiet tal-enerġija, l-iżvilupp ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli għandu jkun marbut mill-qrib maż-żieda fl-effiċjenza tal-enerġija.

(6)

Hu xieraq li tkun appoġġjata l-fażi ta’ dimostrazzjoni u ta’ kummerċjalizzazzjoni ta’ teknoloġiji deċentralizzati ta’ enerġija rinnovabbli. Il-bidla għall-produzzjoni deċentralizzata tal-enerġija għandha ħafna benefiċċji inkluż l-utilizzazzjoni tas-sorsi tal-enerġija lokali, iż-żieda fis-sigurtà lokali tal-provvista tal-enerġija, distanzi iqsar ta’ trasport u tnaqqis fit-telf tal-enerġija trażmessa. Din id-deċentralizzazzjoni tiffavorixxi wkoll żvilupp u koeżjoni Komunitarja billi tipprovdi sorsi ta’ dħul u toħloq impjiegi lokalment.

(7)

Id-Direttiva 2001/77/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Settembru 2001 dwar il-promozzjoni ta’ elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fis-suq intern tal-elettriku (4) u d-Direttiva 2003/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Mejju 2003 dwar il-promozzjoni tal-użu tal-bijokarburanti jew karburanti oħra rinnovabbli għat-trasport (5) stabbilixxew definizzjonijiet għal tipi differenti ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli. Id-Direttiva 2003/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2003 dwar ir-regoli komuni għas-suq intern fil-qasam tal-elettriku (6) stabbilixxiet definizzjonijiet għas-settur tal-elettriku b’mod ġenerali. Fl-interess taċ-ċertezza legali u ċ-ċarezza huwa xieraq li jintużaw l-istess definizzjonijiet jew oħrajn simili f’din id-Direttiva.

(8)

Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-10 ta’ Jannar 2007 intitolata “Il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija Rinnovabbli — L-Enerġija Rinnovabbli fis-seklu 21: il-bini ta’ futur iżjed sostenibbli” wera li mira ta’ 20 % għas-sehem globali ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u mira ta’ 10 % għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-trasport ikunu miri xierqa u li jistgħu jinkisbu, u li qafas li jinkludi miri mandatorji għandu jipprovdi lill-komunità kummerċjali bl-istabbiltà fuq -perijodu twil li għandha bżonn biex tagħmel investimenti sostenibbli u razzjonali fis-settur tal-enerġija rinnovabbli li jkunu kapaċi li jnaqqsu d-dipendenza fuq karburanti fossili impurtati u ssaħħaħ l-użu ta’ teknoloġiji ġodda tal-enerġija. Dawn il-miri jeżistu fil-kuntest tal-20 % titjib fl-effiċjenza fl-użu tal-enerġija sal-2020 stabbilit permezz tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Ottubru 2006 intitolata “Pjan ta’ Azzjoni għall-Effiċjenza fl-Enerġija: It-Twettiq tal-Potenzjal”, li ġie endorsjat mill-Kunsill Ewropew f’Marzu 2007, u mill-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-31 ta’ Jannar 2008 dwar dak il-Pjan ta’ Azzjoni.

(9)

Il-Kunsill Ewropew ta’ Marzu 2007 afferma mill-ġdid l-impenn tal-Komunità lejn l-iżvilupp madwar il-Komunità ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli lil hinn mill-2010. Huwa approva mira mandatorja ta’ sehem ta’ 20 % ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum globali tal-enerġija fil-Komunità sal-2020 u mira minima mandatorja ta’ 10 % li trid tintlaħaq mill-Istati Membri kollha għas-sehem ta’ bijokarburanti fil-konsum tal-petrol u d-diżil sal-2020, li jridu jiġu introdotti b’infiq effettiv. Huwa ddikjara li l-karattru vinkolanti tal-mira tal-bijokarburanti huwa xieraq, kemm-il darba l-produzzjoni hija sostenibbli, bil-bijokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni jsiru kummerċjalment disponibbli u d-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 1998 dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil (7) li qed tkun emendata biex tippermetti livelli adegwati ta’ taħlit. Il-Kunsill Ewropew ta’ Marzu 2008 tenna li huwa essenzjali li jiġu żviluppati u ssodisfatti kriterji effettivi ta’ sostenibbiltà għall-bijokarburanti u tiġi żgurata d-disponibbiltà kummerċjali tal-bijokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni. Il-Kunsill Ewropew ta’ Ġunju 2008 rrefera mill-ġdid għall-kriterji ta’ sostenibbiltà u l-iżvilupp ta’ bijokarburanti tat-tieni ġenerazzjoni, u enfasizza l-ħtieġa li jiġu evalwati l-impatti possibbli tal-produzzjoni tal-bijokarburanti fuq il-prodotti tal-ikel agrikoli u li tittieħed azzjoni, jekk meħtieġ, biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet. Huwa ddikjara wkoll li għandha ssir evalwazzjoni ulterjuri tal-konsegwenzi ambjentali u soċjali tal-produzzjoni u l-konsum tal-bijokarburanti.

(10)

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta’ Settembru 2007 dwar il-Pjan Direzzjonali għall-Enerġija Rinnovabbli fl-Ewropa (8), il-Parlament Ewropew għamel sejħa lill-Kummissjoni biex, sal-aħħar tal-2007, tippreżenta proposta għal qafas leġislattiv għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli, b’referenza għall-importanza li jkunu stabbiliti miri għas-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-livell Komunitarju u tal-Istati Membri.

(11)

Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli trasparenti u mhux ambigwi biex ikun ikkalkulat is-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli u biex ikunu definiti dawk is-sorsi. F’dan il-kuntest għandhom jiġu inklużi l-enerġija preżenti fl-oċeani u korpi oħra tal-ilma fil-forma ta’ mewġ, kurrenti tal-baħar, mareat, gradjenti tal-enerġija termali tal-oċean jew gradjenti tas-salinità.

(12)

L-użu ta’ materjal agrikolu bħad-demel, id-demel likwidu u skart ieħor organiku u tal-annimali għall-produzzjoni tal-bijogass, minħabba l-potenzjal qawwi tal-iffrankar tal-emissjonijiet tal-gass b’effett serra, għandu vantaġġi ambjentali sinifikanti f’termini ta’ produzzjoni ta’ sħana u ta’ enerġija kif ukoll l-użu tiegħu bħala bijokarburant. L-istallazzjonijiet tal-bijogass jistgħu, bħala riżultat tan-natura deċentralizzata tagħhom u l-istruttura ta’ investiment reġjonali, jikkontribwixxu sew għal żvilupp sostenibbli f’zoni rurali u joffru lill-bdiewa opportunitajiet ġodda ta’ dħul.

(13)

Fid-dawl tal-pożizzjonijiet meħuda mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni, huwa xieraq li jkunu stabbiliti miri nazzjonali mandatorji konsistenti ma’ sehem ta’ 20 % ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u sehem ta’ 10 % ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-trasport fil-konsum tal- enerġija Komunitarja sal-2020.

(14)

L-għan ewlieni ta’ miri nazzjonali mandatorji huwa li jipprovdi ċertezza għall-investituri u li jinkoraġġixxi żvilupp kontinwu ta’ teknoloġiji li jiġġeneraw l-enerġija mit-tipi kollha ta’ sorsi rinnovabbli. Għalhekk mhux xieraq li tkun differita deċiżjoni dwar jekk mira hijiex mandatorja sakemm iseħħ avveniment ieħor.

(15)

Il-punt tat-tluq, il-potenzjal tal-enerġija rinnovabbli u t-taħlit tal-enerġija ta’ kull Stat Membru jvarja. Huwa għalhekk meħtieġ li l-mira tal-Komunità ta’ 20 % tiġi tradotta f’miri individwali għal kull Stat Membru, b’konsiderazzjoni debita għal allokazzjoni ġusta u adegwata li tqis il-punti ta’ tluq u l-potenzjali differenti tal-Istati Membri, inkluż il-livell eżistenti ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u t-taħlita tal-enerġija. Huwa xieraq li dan isir bit-tqassim billi ż-żieda totali meħtieġa fl-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli tinqasam bejn l-Istati Membri fuq il-bażi ta’ żieda ugwali fis-sehem ta’ kull Stat Membru fi proporzjon mal-PDG, immodulat biex jirrifletti l-punti tat-tluq tagħhom, u b’kontabilità f’termini tal-konsum finali gross tal-enerġija, b’konsiderazzjoni tal-isforzi tal-passat tal-Istati Membri fir-rigward tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

(16)

B’kuntrast, huwa xieraq li l-mira ta’ 10 % għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-trasport tkun stabbilita fl-istess livell għal kull Stat Membru biex tkun żgurata konsistenza fl-ispeċifikazzjonijiet u d-disponibbiltà ta’ karburanti għat-trasport. Minħabba li l-karburanti għat-trasport huma faċilment innegozjati, Stati Membri li għandhom ftit mir-riżorsi rilevanti faċilment se jkunu jistgħu jakkwistaw bijokarburanti minn x’imkien ieħor. Filwaqt li jista’ jkun teknikament possibbli għall-Komunità li tilħaq il-mira tagħha għall-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-trasport mill-produzzjoni domestika biss, huwa kemm possibbli kif ukoll mixtieq li l-mira fil-fatt tintlaħaq permezz ta’ taħlita bejn il-produzzjoni domestika u l-importazzjoni. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni għandha tissorvelja l-provvista tas-suq Komunitarju għall-bijokarburanti, u għandha, inter alia, tipproponi miżuri rilevanti biex jinkiseb l-approċċ bilanċjat bejn il-produzzjoni domestika u l-importazzjoni, billi jitqies, inter alia, l-iżvilupp tan-negozjati kummerċjali multilaterali u bilaterali, konsiderazzjonijiet ambjentali, soċjali, u ekonomiċi, u s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija.

(17)

It-titjib fl-effiċjenza tal-enerġija huwa objettiv ewlieni tal-Komunità, u l-għan hu li jintlaħaq titjib ta’ 20 % fl-effiċjenza tal-enerġija sal-2020. Dik il-mira, flimkien mal-leġislazzjoni eżistenti u futura inklużi d-Direttiva 2002/91/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar il-prestazzjoni tal-enerġija tal-bini (9), id-Direttiva 2005/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 2005 dwar it-twaqqif ta’ qafas għall-iffissar tar-rekwiżiti għall-eko-disinn ta’ prodotti li jużaw l-enerġija (10), u d-Direttiva 2006/32/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2006 dwar effiċjenza fl-użu finali tal-enerġija u dwar servizzi ta’ enerġija (11), għandu rwol kritiku biex tiżgura li objettivi tal-klima u l-enerġija qed jintlaħqu bl-inqas spiża possibbli, u tista’ wkoll tipprovdi opportunitajiet ġodda għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. L-effiċjenza tal-enerġija u limji politiċi ta’ ffrankar tal-enerġija huma wħud mill-metodi l-aktar effettivi li bihom l-Istati Membri jistgħu jżidu l-persentaġġ fis-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, u għalhekk l-Istati Membri għandhom jilħqu aktar faċilment il-miri dinjija nazzjonali u l-miri għat-trasport għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli stabbiliti b’din id-Direttiva.

(18)

Ser tkun ir-responsabilità tal-Istati Membri li jsir titjib sinifikanti fl-effiċjenza fl-enerġija fis-setturi kollha sabiex jinkisbu b’mod aktar faċli l-miri tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, li huma espressi bħala perċentwali tal-konsum finali gross tal-enerġija. Il-ħtieġa ta’ effiċjenza fl-enerġija fis-settur tat-trasport hi urġenti għaliex jidher li qed issir dejjem iżjed diffiċli li mira perċentwali mandatorja għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli tinkiseb b’mod sostenibbli jekk id-domanda ġenerali għall-enerġija għat-trasport tkompli tikber. Il-mira mandatorja ta’ 10 % għat-trasport li trid tintlaħaq mill-Istati Membri kollha għandha għalhekk tkun definita bħala dak is-sehem ta’ konsum finali tal-enerġija fit-trasport li għandu jinkiseb minn sorsi rinnovabbli globalment, u mhux minn bijokarburanti biss.

(19)

Sabiex jiġi żgurat li l-miri globali nazzjonali mandatorji jintlaħqu, l-Istati Membri għandhom jaħdmu lejn trajettorju indikattiv li jindika triq lejn l-ilħiq tal-miri mandatorji finali tagħhom. Huma għandhom jistabbilixxu pjan ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli li jinkludi informazzjoni dwar miri settorjali, filwaqt li jżommu f’moħħhom li jeżistu użi differenti għall-bijomassa u li għalhekk huwa essenzjali li jiġu mobilizzati riżorsi ġodda tal-bijomassa. Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu miżuri biex jintlaħqu dawk il-miri. Kull Stat Membru għandu jevalwa, meta jkun qed jevalwa l-konsum finali gross mistenni tal-enerġija fil-pjan ta’ azzjoni nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli, il-kontribut li l-effiċjenza fl-enerġija u l-miżuri ta’ ffrankar ta’ enerġija jistgħu jagħtu sabiex jintlaħqu l-miri nazzjonali tiegħu. L-Istati Membri għandhom iqisu l-kumbinazzjoni ottimali ta’ teknoloġiji tal-enerġija effiċjenti ma’ enerġija minn sorsi rinnovabbli.

(20)

Biex il-benefiċċji tal-progress teknoloġiku u tal-ekonomiji fil-kobor ikunu jistgħu jiġu sfruttati, it-trajettorja indikattiva għandha tqis il-possibbiltà ta’ tkabbir aktar mgħaġġel fl-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-futur. Għalhekk, tista’ tingħata attenzjoni speċjali lil setturi li jsofru b’mod sproporzjonat min-nuqqas ta’ progress teknoloġiku u ekonomija fil-kobor u għalhekk jibqgħu sottożviluppati, iżda li, fil-futur, jistgħu jikkontribwixxu b’mod sinifikanti biex jintlaħqu l-miri għall-2020.

(21)

It-trajettorja indikattiva għandha tieħu l-2005 bħala l-punt ta’ tluq peress li dik hija l-aħħar sena li għaliha hija disponibbli data affidabbli dwar l-ishma nazzjonali ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli.

(22)

Il-kisba tal-objettivi ta’ din id-Direttiva titlob li l-Komunità u l-Istati Membri jiddedikaw ammont sinifikanti ta’ riżorsi finanzjarji għar-riċerka u l-iżvilupp fir-rigward ta’ teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli. B’mod partikolari, l-Istitut Ewropew għall-Innovazzjoni u t-Teknoloġija għandu jagħti prijorità kbira lir-riċerka u l-iżvilupp tat-teknoloġiji tal-enerġija rinnovabbli.

(23)

L-Istati Membri jistgħu jħeġġu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex jiffissaw miri li jkunu ogħla mill-miri nazzjonali u jinvolvu lill-awtoritajiet lokali u reġjonali fit-tfassil ta’ pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli u fis-sensibiliżżazzjoni dwar il-benefiċċji tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

(24)

Sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal kollu tal-bijomassa, il-Komunità u l-Istati Membri għandhom jippromwovu mobilizzazzjoni akbar tar-riservi eżistenti tal-injam u l-iżvilupp ta’ sistemi ġodda ta’ silvikultura.

(25)

L-Istati Membri għandhom potenzjali għall-enerġija rinnovabbli differenti u joperaw skemi differenti ta’ appoġġ għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-livell nazzjonali. Il-maġġoranza tal-Istati Membri japplikaw skemi ta’ appoġġ li jagħtu benefiċċji biss lill-enerġija minn sorsi rinnovabbli li tiġi prodotta fit-territorju tagħhom. Għall-iffunzjonar tajjeb tal-iskemi ta’ appoġġ nazzjonali huwa kruċjali li l-Istati Membri jkunu jistgħu jikkontrollaw l-effett u l-ispejjeż tal-iskemi ta’ appoġġ nazzjonali tagħhom skont il-potenzjali differenti tagħhom. Mezz importanti biex jintlaħaq l-għan ta’ din id-Direttiva hu li jkun garantit il-funzjonament tajjeb ta’ skemi ta’ appoġġ nazzjonali, bħal fid-Direttiva 2001/77/KE sabiex tinżamm il-fiduċja tal-investitur u sabiex jiġi permess lill-Istati Membri jfasslu miżuri nazzjonali effettivi għall-konformità mal-mira. Din id-Direttiva għandha l-għan li tiffaċilita l-appoġġ transkonfinali tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli mingħajr ma teffettwa skemi ta’ appoġġ nazzjonali. Hija tintroduċi mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni fakultattivi bejn l-Istati Membri li jippermettulhom li jaqblu fuq il-livell li fih Stat Membru ieħor jappoġġa l-produzzjoni tal-enerġija fi Stat Membru ieħor u dwar il-livell li għalih il-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli għandha tgħodd għall-mira globali nazzjonali ta’ kwalunkwe wieħed minnhom. Sabiex tiġi żgurata l-effettività taż-żewġ miżuri ta’ konformità tal-mira, jiġifieri l-iskemi ta’ appoġġ nazzjonali u l-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni, huwa essenzjali li l-Istati Membri jkunu kapaċi jiddeterminaw jekk u sa liema livell l-iskemi ta’ appoġġ nazzjonali tagħhom japplikaw għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli prodotta fi Stati Membri oħra u biex jaqblu dwar dan billi japplikaw il-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni previsti f’din id-Direttiva.

(26)

Hu mixtieq li l-prezzijiet tal-enerġija jirriflettu l-ispejjeż esterni tal-produzzjoni u tal-konsum tal-enerġija, inklużi, kif xieraq, l-ispejjeż ambjentali, soċjali, u tal-kura tas-saħħa.

(27)

L-appoġġ pubbliku huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu l-objettivi Komunitarji li jikkonċernaw id-diffużjoni tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli, partikolarment sakemm il-prezzijiet tal-elettriku tas-suq intern ma jirriflettux l-ispejjeż u l-benefiċċji ambjentali u soċjali kollha tas-sorsi ta’ enerġija użati.

(28)

Il-Komunità u l-Istati Membri għandhom jaħdmu biex inaqqsu l-konsum totali tal-enerġija fit-trasport u jżidu l-effiċjenza tal-enerġija fit-trasport. Il-modi ewlenin kif jitnaqqas il-konsum tal-enerġija fit-trasport jinkludu l-ippjanar tat-trasport, l-appoġġ għat-trasport pubbliku, iż-żieda fil-manifattura ta’ numru ta’ karozzi li jaħdmu bl-elettriku u l-produzzjoni ta’ karozzi li huma iktar effiċjenti f’termini ta’ enerġija u li huma iżgħar kemm fid-daqs u kemm fil-kapaċità tal-magna.

(29)

L-Istati Membri għandu jkollhom l-għan li jiddiversifikaw it-taħlita tal-enerġija rinnovabbli fis-setturi kollha tat-trasport. Il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-1 ta’ Ġunju 2015 li fih tjenfasizza l-potenzjal taż-żieda tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli f’kull settur tat-trasport.

(30)

Fil-kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-idro-elettriku u tal-enerġija mir-riħ għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, l-effetti tal-varjazzjoni klimatika għandhom jittaffew permezz tal-użu ta’ regola ta’ normalizzazzjoni. Barra minn hekk, l-elettriku prodott minn sistema ta’ ħażna bl-ippumpjar mill-ilma li qabel kien ippumpjat ‘il fuq m’għandhomx ikunu meqjusa bħala elettriku prodott minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

(31)

Pompi tas-sħana li jippermetu l-użu ta’ sħana aerotermali, ġeotermali jew idrotermali f’livell ta’ temperatura utli jeħtieġu l-elettriku jew xi enerġija oħra awżiljari biex jaħdmu. L-enerġija użata biex tħaddem il-pompi tas-sħana għandha tiġi mnaqqsa mis-sħana totali utiliżabbli. Ghandhom jitqiesu biss il-pompi tas-sħana li l-output tagħhom jeċċeddi b’ mod sinjifikanti l-enerġija primarja meħtieġa għat-tħaddim tagħhom.

(32)

Sistemi ta’ enerġija passiva jużaw id-disinn tal-bini biex jisfruttaw l-enerġija. Din hija kkunsidrata bħala enerġija ffrankata. Għalhekk, biex ikun evitat il-kalkolu doppju, l-enerġija kkontrollata b’dan il-mod m’għandhiex tkun ikkalkulata għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva.

(33)

Uħud mill-Istati Membri għandhom sehem kbir tal-avjazzjoni fil-konsum finali gross tal-enerġija tagħhom. Minħabba r-restrizzjonijiet teknoloġiċi u regolatorji attwali li ma jippermettux l-użu ta’ bijokarburanti fl-avjazzjoni għall-użu kummerċjali, huwa xieraq li tingħata eżenzjoni parzjali lil dawn l-Isati Membri, billi jiġi eskluż mill-kalkolu tal-konsum finali gross tal-enerġija tagħhom fit-trasport nazzjonali bl-ajru, l-ammont li bih jeċċedu b’darba u nofs il-medja tal-konsum finali gross tal-enerġija tal-Komunità fl-avjazzjoni fl-2005, kif evalwat mill-Eurostat, jiġifieri 6,18 %. Ċipru u Malta, minħabba l-karattru insulari u periferali tagħhom, jiddependu fuq l-avjazzjoni bħala mezz ta’ trasport, li huwa essenzjali għaċ-ċittadini u għall-ekonomija tagħhom. Minħabba dan, Ċipru u Malta għandhom konsum finali gross tal-enerġija fit-trasport nazzjonali bl-ajru li huwa sproporzjonatament għoli, jiġifieri iżjed minn tliet darbiet il-medja tal-Komunità fl-2005, u għalhekk huma affettwati b’mod sproporzjonat mir-restrizzjonijiet teknoloġiċi u regolatorji attwali. Huwa xieraq li għal dawk l-Istati Membri jiġi previst li l-eżenzjoni għandha tkopri l-ammont li bih jeċċedu l-medja tal-Komunità għall-konsum finali gross tal-enerġija fl-avjazzjoni fl-2005 kif evalwat mill-Eurostat, jiġifieri 4,12 %.

(34)

Sabiex jinkiseb mudell tal-enerġija li jappoġġja l-enerġija minn sorsi rinnovabbli jeħtieġ li tkun inkoraġġita l-kooperazzjoni strateġika bejn l-Istati Membri, li tinvolvi, kif xieraq, ir-reġjuni u l-awtoritajiet lokali.

(35)

Filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom ikunu inkoraġġiti li jfittxu kull forma ta’ kooperazzjoni adatta fir-rigward tal-objettivi stabbiliti f’din id-Direttiva. Din il-kooperazzjoni tista’ sseħħ fil-livelli kollha, bilaterali jew multilaterali. Minbarra l-mekkaniżmi b’effett fuq il-kalkolu tal-mira u tal-konformità tagħha, li huma previsti esklużivament f’din id-Direttiva, jiġifieri trasferimenti statistiċi bejn l-Istati Membri, proġetti konġunti u skemi ta’ appoġġ konġunt, il-kooperazzjoni tista’ wkoll tieħdu l-forma ta’, pereżempju, skambji ta’ informazzjoni u tal-aħjar prattiki, kif previsti, b’mod partikolari, fil-pjattaforma tat-trasparenza stabbilita b’din id-Direttiva, kif ukoll koordinazzjoni oħra volontarja bejn it-tipi kollha ta’ skemi ta’ appoġġ.

(36)

Biex jinħolqu opportunitajiet biex jitnaqqsu l-ispejjeż biex jinkisbu l-miri stabbiliti f’din id-Direttiva, huwa xieraq kemm li jkun iffaċilitat il-konsum fl-Istati Membri ta’ enerġija prodotta minn sorsi rinnovabbli fi Stati Membri oħra, u li l-Istati Membri jkunu jistgħu jikkalkulaw l-enerġija minn sorsi rinnovabbli kkunsmata fi Stati Membri oħra mal-miri nazzjonali tagħhom stess. Għal din ir-raġuni, filwaqt li huma meħtieġa miżuri ta’ flessibbiltà, iżda dawn jibqgħu taħt il-kontroll tal-Istati Membri sabiex ma jaffettwawx l-abbiltà tagħhom li jilħqu l-miri nazzjonali. Dawn il-miżuri ta’ flessibbiltà jieħdu l-forma ta’ trasferimenti statistiċi, ta’ proġetti konġunti bejn l-Istati Membri jew ta’ skemi ta’ appoġġ konġunt.

(37)

Għandu jkun possibbli li l-elettriku impurtat, prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli barra mill-Komunità, jgħodd mal-miri tal-Istati Membri. Madankollu, biex tkun evitata żieda netta f’emissjonijiet tal-gass b’effett serra permezz tad-devjazzjoni tas-sorsi rinnovabbli eżistenti u s-sostituzzjoni sħiħa jew parzjali tagħhom b’sorsi ta’ enerġija konvenzjonali, l-elettriku prodott biss minn impjanti ta’ enerġija rinnovabbli li jsiru operattivi wara d-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva jew permezz tal-kapaċità miżjuda ta’ impjant li ġie rinovat wara dik id-data għandu jkun eliġibbli biex jingħadd. Sabiex ikun garantit effett xieraq tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli li tieħu post l-enerġija konvenzjonali fil-Komunità kif ukoll f’pajjiżi terzi, huwa xieraq li jkun żgurat li dawn l-importazzjonijiet jistħu jkunu sorveljati u li jingħata kont tagħhom b’mod affidabbli. Ftehim ma’ pajjiżi terzi li jikkonċernaw l-organizzazzjoni ta’ tali negozju fl-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli ser jiġu kkunsidrati Jekk, bis-saħħa ta’ deċiżjoni meħuda skont it-Trattat tal-Komunità dwar l-Enerġija (12) għal dak l-effett, il-partijiet kontraenti għal dak it-trattat jintrabtu mid-dispożizzjonijiet rilevanti ta’ din id-Direttiva, il-miżuri ta’ kooperazzjoni bejn l-Istati Membri previsti f’din id-Direttiva ser ikunu applikabbli għalihom.

(38)

Meta Stati Membri jimpenjaw ruħhom fi proġetti konġunti ma’ pajjiż terz wieħed jew aktar fir-rigward tal-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli, huwa xieraq li dawn il-proġetti konġunti jkunu relatati biss ma’ impjanti li nbnew ġodda jew ma’ impjanti b’kapaċità li żdiedet mill-ġdid. Dan għandu jgħin biex jiżgura li l-proporzjon ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum totali ta’ enerġija ta’ pajjiż terz ma jitnqqasx minħabba l-importazzjoni ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-Komunità. Barra minn hekk, l-Istati Membri kkonċernati għandhom jiffaċilitaw l-użu domestiku mill-pajjiż terz ikkonċernat ta’ parti tal-produzzjoni ta’ elettriku mill-impjanti koperti mill-proġett konġunt. Barra minn dan, il-pajjiż terz ikkonċernat għandu jiġi inkuraġġit mill-Kummissjoni u l-Istati Membri biex jiżviluppa politika tal-enerġija rinnovabbli li tinkludi miri ambizzjużi.

(39)

Filwaqt li jiġi nnutat li proġetti ta’ interess kbir Ewropew f’pajjiżi terzi, bħall-Pjan Solari għall-Mediterran, jista’ jkollhom bżonn ta’ perijodu twil ta’ introduzzjoni qabel ma’ jsiru interkonnessi kompletament mat-territorju tal-Komunità, huwa xieraq li l-iżvilupp tagħhom jiġi ffaċilitat billi l-Istati Membri jitħallew jikkunsidraw fil-miri nazzjonali tagħhom ammont limitat ta’ elettriku prodott minn proġetti bħal dawn waqt il-bini tal-interkonnessjoni.

(40)

Il-proċedura użata mill-amministrazzjoni responsabbli għall-kontroll tal-awtorizzazzjoni, taċ-ċertifikazzjoni u l-liċenzjar ta’ impjanti tal-enerġija rinovabbli għandha tkun oġġettiva, trasparenti, mhux diskriminatorja u proporzjonata meta jkunu qed jiġi applikati r-regoli għal proġetti speċifiċi. B’mod partikolari, huwa xieraq li jiġi evitat kwalunkwe piż bla bżonn li jista’ jinqala’ mill-klassifikazzjoni ta’ proġetti tal-enerġija rinovabbli taħt installazzjonijiet li jirrappreżentaw riskju għoli għas-saħħa.

(41)

In-nuqqas ta’ regoli trasparenti u ta’ koordinazzjoni bejn il-korpi ta’ awtorizzazzjoni differenti deher li fixkel l-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli. Għalhekk l-istruttura speċifika tas-settur tal-enerġija rinnovabbli għandha tkun ikkunsidrata meta l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali jirrevedu l-proċeduri amministrattivi tagħhom biex jingħata l-permess għall-bini u l-operazzjoni ta’ impjanti u infrastrutturi tan-networks marbuta mat-trasmissjoni u d-distribuzzjoni li jipproduċu l-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ jew karburanti għat-trasport minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Il-proċeduri ta’ approvazzjoni amministrattiva għandhom ikunu semplifikati bi skedi ta’ żmien għall-mpjanti li jużaw enerġija minn sorsi rinnovabbli. Ir-regoli u l-linji gwida għall-ippjanar għandhom ikunu adattati biex jikkunsidraw tagħmir għat-tisħin u t-tkessiħ u l-elettriku rinnovabbli li huwa ta’ nfiq effettiv u ta’ benefiċċju għall-ambjent.

(42)

Għall-benefiċċju tal-iżvilupp mgħaġġel ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli u bil-ħsieb tal-kwalità sostenibbli ġeneralment għolja u li hija ta’ benefiċċju għall-ambjent, l-Istati Membri għandhom, meta japplikaw regoli amministrattivi, jippjanaw strutturi u leġislazzjoni li huma maħsuba għal-liċenzjar ta’ impjanti fir-rigward tat-tnaqqis tat-tniġġis u l-kontroll tal-impjanti industrijali, għall-ġlieda kontra t-tniġġis tal-arja u l-prevenzjoni jew minizzazzjoni tal-ħruġ ta’ sustanzi perikolużi fl-ambjent, jikkunsidraw il-kontribut tas-sorsi rinnovabbli tal-enerġija sabiex jintlaħqu l-objettivi ambjentali u tat-tibdil fil-klima, b’ mod partikolari meta mqabbla ma’ impjanti tal-enerġija mhux rinnovabbli.

(43)

Sabiex jiġi stimulat il-kontribut miċ-ċittadini individwali għall-objettivi stabbiliti f’din id-Direttiva, l-awtoritajiet rilevanti għandhom jikkunsidraw il-possibbiltà li l-awtorizzazzjonijiet jiġu sostitwiti minn sempliċi notifika lill-entità kompetenti meta jiġi installat tagħmir deċentralizzat żgħir għall-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

(44)

Il-koerenza bejn l-objettivi ta’ din id-Direttiva u l-leġislazzjoni ambjentali oħra tal-Komunità għandha tiġi żgurata. B’mod partikolari, waqt il-proċeduri ta’ evalwazzjoni, ippjanar u liċenzjar għall-impjanti tal-enerġija rinnovabbli, l-Istati Membri għandhom jikkunsidraw il-leġislazzjoni ambjentali kollha tal-Komunità, u l-kontribut mis-sorsi rinnovabbli tal-enerġija sabiex jintlaħqu l-objettivi ambjentali u tat-tibdil fil-klima, b’mod partikolari meta mqabbla ma’ impjanti tal-enerġija mhux rinnovabbli.

(45)

L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi nazzjonali u rekwiżiti oħra li jaqgħu taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam tal-istandards u tar-regolamenti tekniċi u għar-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà tal-Informazzjoni (13), relatati pereżempju ma’ livelli ta’ kwalità, metodi ta’ ttestjar jew kondizzjonijiet ta’ użu, m’għandhomx joħolqu ostakli għall-kummerċ f’tagħmir u sistemi ta’ enerġija rinnovabbli. Għalhekk, skemi ta’ sostenn għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli m’għandhomx jippreskrivu speċifikazzjonijiet tekniċi nazzjonali li jiddevjaw minn standards Komunitarji eżistenti jew jeħtieġu li t-tagħmir jew is-sistemi sostnuti jkunu ċertifikati jew ittestjati f’lokalità speċifika jew minn entità speċifika.

(46)

Hu xieraq għall-Istati Membri li jqisu mekkaniżmi għall-promozzjoni ta’ tisħin u tkessiħ distrettwali minn enerġija minn sorsi rinnovabbli.

(47)

Fil-livell nazzjonali u reġjonali, regoli u obbligi għal rekwiżiti minimi għall-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli f’bini ġdid jew irrenovat wasslu għal żidiet konsiderevoli fl-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli. Dawk il-miżuri għandhom jiġu inkoraġġiti f’kuntest Komunitarju usa’, filwaqt li jkun promoss l-użu ta’ applikazzjonijiet ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli b’aktar effiċjenza tal-enerġija f’regolamenti u kodiċijiet tal-bini.

(48)

Jista’ jkun xieraq għall-Istati Membri, sabiex jiffaċilitaw u jħaffu l-iffissar ta’ livelli minimi għall-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-bini, li jipprevedu li tali livelli jinlaħqu billi jiġi inkorporat fattur għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli sabiex jintlaħqu r-rekwiżiti minimi fir-riżultati tal-enerġija skont id-Direttiva 2002/91/KE, fir-relazzjoni ma’ tnaqqis kemm jista’ jkun kbir fl-ispejjeż mill-emissjonijiet ta’ karbonju għall-kull binja.

(49)

Lakuni fl-informazzjoni u t-taħriġ, speċjalment fis-settur tat-tisħin u t-tkessiħ, għandhom jitneħħew bil-għan li jkun inkoraġġit l-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli.

(50)

Sakemm l-aċċess għall-professjoni ta’ installatur jew l-eżerċizzju ta’ din il-professjoni ikun wieħed regolat, il-prekondizzjonijiet għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali huma stabbiliti fid-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent ta’ kwalifiki professjonali (14). Għalhekk, din id-Direttiva tapplika mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2005/36/KE.

(51)

Filwaqt li d-Direttiva 2005/36/KE tistabbilixxi rekwiżiti għar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali, inkluż għall-periti, hemm ħtieġa oħra li jkun żgurat li l-periti u min jippjana jikkunsidraw b’mod xieraq l-aħjar taħlita ta’ sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u teknoloġiji b’livell għoli ta’ effiċjenza u fil-pjanti u d-disinni tagħhom. L-Istati Membri għalhekk għandhom jipprovdu gwida ċara f’dan ir-rigward. Dan għandu jsir mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE u b’mod partikolari l-Artikoli 46 u 49 tagħha.

(52)

Il-garanziji tal-oriġini, maħruġa għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, għandhom il-funzjoni unika li jagħtu prova lill-konsumatur finali li sehem jew kwantità speċifika ta’ enerġija ġiet prodotta minn sorsi rinnovabbli. Garanzija tal-oriġini tista’ tiġi trasferita, indipendentement mill-enerġija li tirrelata magħha, minn detentur għall-ieħor. Madankollu, bil-ħsieb li jiġi żgurat li unità tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli tiġi rilaxxata darba biss lil klijent, il-kalkolar doppju u r-rilaxx doppju tal-garanziji tal-oriġini għandhom jiġu evitati. L-enerġija rinnovabbli li fir-rigward tagħha l-garanzija tal-oriġini li takkumpanjaha ġiet mibjugħa separatament mill-produttur m’għandhiex tiġi rilaxxata jew mibjugħa lill-klijent finali bħala enerġija minn sorsi rinnovabbli. Hu importanti li jkun hemm distinzjoni bejn ċertifikati ħodor użati għal skemi ta’ appoġġ u garanziji tal-oriġini.

(53)

Huwa xieraq li s-suq tal-konsumaturi emerġenti għall-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli jitħalla jikkontribwixxi għall-kostruzzjoni ta’ impjanti ġodda għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli. Għalhekk, l-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jeħtieġu li l-fornituri tal-elettriku li jiżvelaw it-taħlita tagħhom ta’ enerġija lill-klijenti finali skont l-Artikolu 3(6) tad-Direttiva 2003/54/KE, biex jinkludu persentaġġ minimu ta’ garanziji tal-oriġini minn impjanti mibnija reċentement li jipproduċu enerġija minn sorsi rinnovabbli, bil-kondizzjoni li dan ir-rekwiżit ikun konformi mal-liġi Komunitarja.

(54)

Huwa importanti li tiġi pprovduta informazzjoni dwar kif l-elettriku sostnut hu allokat lill-klijenti aħħarin skont l-Artikolu 3(6) tad-Direttiva 2003/54/KE. Sabiex il-kwalità ta’ dik l-informazzjoni għall-konsumaturi tittejjeb, b’mod partikolari fir-rigward tal-ammont ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli prodott minn impjanti ġodda, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-effikaċja tal-miżuri meħuda mill-Istati Membri.

(55)

Id-Direttiva 2004/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Frar 2004 fuq il-promozzjoni ta’ kogenerazzjoni bbażata fuq id-domanda għal sħana utli fis-suq intern tal-enerġija (15) tipprevedi garanziji tal-oriġini biex tiġi ppruvata l-oriġini tal-elettriku prodott minn impjanti ta’ koġenerazzjoni b’effiċjenza kbira. Dawn il-garanziji tal-oriġini ma jistgħux jintużaw fl-iżvelar tal-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli skont l-Artikolu 3(6) tad-Direttiva 2003/54/KE peress li dan jista’ jirriżulta f’konteġġ doppju u żvelar doppju.

(56)

Il-garanziji tal-oriġini waħedhom ma jagħtux dritt li wieħed jibbenefika minn skemi ta’ appoġġ nazzjonali.

(57)

Jeħtieġ tkun appoġġata l-integrazzjoni tal-enerġija imnn sorsi rinnovabbli fil-grilja ta’ trasmissjoni u ta’ distribuzzjoni u l-użu ta’ sistemi tal-ħażna tal-enerġija għall-produzzjoni integrata u intermittenti tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

(58)

L-iżvilupp ta’ proġetti tal-enerġija rinnovabbli, inklużi “proġetti tal-enerġija rinnovabbli ta’ interess Ewropew” taħt il-Programm għan-Netwerk Trans-Ewropew għall-Enerġija (TEN-E) għandhu jitħaffef. Għal dak il-għan, il-Kummissjoni għandha wkoll tanalizza kif l-iffinanzjar ta’ dawn il-proġetti jista’ jittejjeb. Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-proġetti ta’ enerġija rinnovabbli li jikkontribwixxu biex tiżdied b’mod sinifikattiv is-sikurezza tal-provvista tal-enerġija fil-Komunità u fil-pajjiżi ġirien.

(59)

L-interkonnesjoni fost il-pajjiżi tiffaċilita l-integrazzjoni tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Minbarra li ttejjeb il-varjabilità, l-interkonnessjoni tista’ tnaqqas l-ispejjeż ta’ bbilanċjar, tinkoraġġixxi l-kompetizzjoni reali li twassal għal prezzijiet aktar baxxi, u tappoġġa l-iżvilupp tan-netwerks. Barra minn dan, il-qsim u l-użu ottimali tal-kapaċità tat-trasmissjoni tista’ tgħin biex tiġi evitata l-ħtieġa eċċessiva ta’ kapaċità mibnija ġdida.

(60)

L-aċċess ta’ prijorità u l-aċċess garantit għall-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinovabbli huma importanti biex sorsi ta’ enerġija rinovabbli jkunu integrati fis-suq intern tal-elettriku, f’konformità mal-Artikolu 11(2) u l-iżvilupp ulterjuri tal-Artikolu 11(3) tad-Direttiva 2003/54/KE. Ir-rekwiżiti relatati maż-żamma tal-affidabilità u s-sikurezza tal-grilja u mad-distribuzzjoni jistgħu jvarjaw skont il-karatteristiċi tal-grilja nazzjonali u l-operat sikur tagħha. L-aċċess ta’ prijorità għall-grilja jipprovdi assigurazzjoni mogħtija lill-ġeneraturi tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli konnessi li jkunu kapaċi jbiegħu u jittrasmettu l-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli skont ir-regoli ta’ konnessjoni f’kull ħin, kull meta s-sors ikun disponibbli. Fil-każ li l-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinovabbli jkun integrat fis-suq tal-komoditajiet, l-aċċess ta’ garanzija għandu jiżgura li l-elettriku kollu mibjugħ u appoġġat ikollu aċċess għall-grilja, filwaqt li jippermetti l-użu ta’ ammont massimu ta’ elettriku minn sorsi tal-enerġija rinovabbli minn impjanti konnessi mall-grilja. Madankollu, dan ma jimplika l-ebda obbligu tal-Istati Membri li jappoġġaw jew li jintroduċu obbligi ta’ xiri għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli. F’sistemi oħra, għall-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli jiġi definit prezz fiss, ħafna drabi flimkien ma’ obbligu ta’ xiri għall-operatur tas-sistema. F’dan il-każ, diġà ngħata aċċess ta’ prijorità.

(61)

F’ċerti ċirkostanzi mhux possibbli li jkunu għal kollox żgurati t-trasmissjoni u d-distribuzzjoni tal-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli mingħajr ma tiġi affettwata l-affidabbiltà jew is-sikurezza tal-grilja. F’dawn iċ-ċirkustanzi jista’ jkun xieraq li jingħata kumpens finanzjarju lil dawk il-produtturi. Madankollu, l-objettivi ta’ din id-Direttiva jirrikjedu żieda sostnuta fit-trasmissjoni u d-distribuzzjoni tal-elettriku prodott minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli mingħajr ma jiġu affettwati l-affidabbiltà jew is-sikurezza tal-grilja. Għal dan il-għan, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa sabiex jippermettu penetrazzjoni ogħla tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli, inter alia billi jikkunsidraw l-ispeċifitajiet ta’ riżorsi varjabbli u riżorsi li għadhom ma jistgħux jiġu maħżuna. Sa fejn rikjest mill-objettivi stabbiliti f’din id-Direttiva, il-konnessjoni ta’ impjanti tal-enerġija rinnovabbli ġodda għandhom ikunu permessi mill-aktar fis possibbli. Sabiex jitħaffew il-proċeduri ta’ konnessjoni mal-grilji, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu konnessjoni ta’ prijorità jew kapaċitajiet ta’ konnessjoni riżervati għal impjanti ġodda li jipproduċu l-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinovabbli.

(62)

L-ispejjeż ta’ konnessjoni ta’ produtturi ġodda tal-elettriku u l-gass minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli mal-grilji tal-elettriku u l-gass għandhom ikunu oġġettivi, trasparenti u mhux diskriminatorji u għandu jitqies il-benefiċċju li produtturi fissi tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli u produtturi lokali tal-ġas minn sorsi rinnovabbli jipprovdu għall-grilji tal-gass u tal-elettriku.

(63)

Il-produtturi tal-elettriku li jridu jisfruttaw il-potenzjal tal-enerġija minn sorsi rinovabbli fir-reġjuni periferali tal-Komunità, b’mod partikolari fir-reġjuni insulari u f’reġjuni li għandhom densità tal-popolazzjoni baxxa, għandhom, kull meta jkun fattibbli, jibbenefikaw minn spejjeż għall-konnessjoni raġjonevoli biex jiżguraw li huma ma jiġux żvantaġġati b’mod inġust meta mqabbla ma’ produtturi li jinsabu f’żoni iktar ċentrali, iktar industrijalizzati u li għandhom densità ta’ popolazzjoni ogħla.

(64)

Id-Direttiva 2001/77/KE tistabbilixxi l-qafas għall-integrazzjoni fil-grilja tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Madankollu, hemm varjazzjoni sinifikanti bejn l-Istati Membri fil-grad ta’ integrazzjoni realment miksub. Għal din ir-raġuni huwa meħtieġ li jissaħħaħ il-qafas u li ssir reviżjoni perijodika tal-applikazzjoni tiegħu fil-livell nazzjonali.

(65)

Il-produzzjoni tal-bijokarburanti għandha tkun sostenibbli. Il-bijokarburanti użati għall-konformità mal-miri stabbiliti f’din id-Direttiva, u dawk li jibbenefikaw minn skemi ta’ sostenn nazzjonali, għandhom għalhekk jiġu meħtieġa jissodisfaw il-kriterji ta’ sostenibbiltà.

(66)

Il-Komunità għandha tieħu passi xierqa fil-kuntest ta’ din id-Direttiva, inkluża l-promozzjoni ta’ kriterji ta’ sostenibilità għall-bijokarburanti u l-iżvilupp ta’ bijokarburanti tat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni fil-Komunità u madwar id-dinja, u li ssaħħaħ ir-riċerka agrikola u l-ħolqien ta’ għarfien f’dawk l-oqsma.

(67)

L-introduzzjoni ta’ kriterji ta’ sostenibbiltà għall-bijokarburanti m’hijiex ser tikseb l-objettiv tagħha jekk dawk il-prodotti li ma jissodisfawx il-kriterji u li kieku kienu jintużaw bħala bijokarburanti jintużaw, minflok, bħala bijolikwidi fis-setturi tat-tisħin jew tal-elettriku. Għal din ir-raġuni, il-kriterji ta’ sostenibbiltà għandhom japplikaw ukoll għall-bijolikwidi b’mod ġenerali.

(68)

Il-Kunsill Ewropew f’Marzu 2007 stieden lill-Kummissjoni biex tipproponi Direttiva komprensiva dwar l-użu tas-sorsi rinovabbli kollha tal-enerġija, li jista’ jkun fiha kriterji u dispożizzjonijiet li jiżguraw il-provvista u l-użu sostenibbli tal-bijoenerġija. Dawn il-kriterji ta’ sostenibbiltà għandhom jiffurmaw parti koerenti minn skema usa’ li tkopri l-bijolikwidi kollha u mhux biss il-bijokarburanti. Kriterji ta’ sostenibbiltà bħal dawn għalhekk għandhom jiġu inklużi f’din id-Direttiva. Bil-għan li jiġi żgurat approċċ koerenti bejn il-linji politiċi tal-enerġija u tal-ambjent, u biex jiġu evitati l-ispejjeż addizzjonali għan-negozju u l-inkoerenza ambjentali li tkun assoċjata ma’ approċċ inkonsistenti, huwa essenzjali li jiġu pprovduti l-istess kriterji ta’ sostenibbiltà għall-użu ta’ bijokarburanti għall-finijiet ta’ din id-Direttiva minn naħa waħda, u d-Direttiva 98/70/KE min-naħa l-oħra. Għall-istess raġunijiet, rappurtar doppju għandu jiġi evitat f’dan il-kuntest. Barra minn hekk, il-Kummissjoni u l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għandhom jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom fil-qafas ta’ kumitat speċifikament responsabbli għall-aspetti ta’ sostenibbiltà. Barra minn hekk, fl-2009 l-Kummissjoni għandha tanalizza l-inklużjoni possibbli ta’ applikazzjonijiet oħra tal-bijomassa, u l-modalitajiet relatati magħhom.

(69)

Id-domanda dinjija dejjem tikber għall-bijokarburanti u bijolikwidi, u l-inċentivi għall-użu tagħhom previst f’din id-Direttiva, m’għandhomx ikollhom l-effett li jinkoraġġixxu l-qerda ta’ artijiet bijodiversi. Dawn ir-riżorsi limitati, rikonoxxuti f’diversi strumenti internazzjonali bħala li huma ta’ valur għall-bnedmin kollha, għandhom ikunu ppreservati. Flimkien ma dan, il-konsumaturi fil-Komunità jsibuha moralment inaċċettabbli li l-użu miżjud tagħhom tal-bijokarburanti u bijolikwidi jista’ jkollu l-effett li jeqred l-artijiet bijodiversi. Għal dawn ir-raġunijiet, jeħtieġ li jiġu pprovduti kriterji ta’ sostenibbiltà li jiżguraw li l-bijokarburanti u bijolikwidi jistgħu jikkwalifikaw għall-inċentivi biss meta jkun jista’ jiġi ggarantit li ma joriġinawx f’żoni bijodiversi jew, fil-każ ta’ żoni ddedikati għal skopijiet ta’ protezzjoni tan-natura jew għall-protezzjoni ta’ ekosistemi jew speċijiet rari, mhedda jew fil-periklu li jinqerdu, l-awtorità kompetenti rilevanti turi li l-produzzjoni tal-materja prima ma tinterferix ma’ dawk l-iskopijiet. Il-kriterji ta’ sostenibbiltà għandhom iqisu l-foresta bħala bijodiversi meta tkun foresta primarja skont id-definizzjoni użata mill-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tan-Nazzjonijiet Uniti (FAO) fl-evalwazzjoni tagħha dwar ir-Riżorsi Globali tal-Foresti, li l-pajjiżi globalment jużaw madwar id-dinja biex jirrappurtaw dwar il-limitu tal-foresta primarja jew fejn hija protetta mil-liġijiet nazzjonali għall-protezzjoni tan-natura. Żoni fejn isir ġbir ta’ prodotti forestali minbarra l-injam għandhom jiġu inklużi, bil-kondizzjoni li l-impatt tal-bniedem ikun żgħir. Tipi oħra ta’ foresti kif definiti mill-FAO, bħal foresti naturali modifikati, foresti semi-naturali u pjantaġġuni, m’għandhomx jitqiesu bħala foresti primarji. Barra minn hekk, fid-dawl tan-natura b’bijodiversità għolja ta’ ċerti artijiet bil-ħaxix, kemm moderati u kemm tropikali, inklużi savani, steppi, artijiet neqsin mix-xita u prateriji b’bijodiversità għolja, lill-bijokarburanti magħmulin minn materja prima li toriġina minn artijiet bħal dawn m’għandhomx jikkwalifikaw għall-inċentivi previsti f’din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi kriterji xierqa u firxiet ġeografiċi xierqa biex tiddefinixxi artijiet bil-ħaxix bħal dawn li għanddom bijodiversità għolja skont l-aqwa provi xjentifiċi disponibbli u l-istandards internazzjonali rilevanti.

(70)

Jekk art b’ħażniet kbar ta’ karbonju fil-ħamrija jew il-veġetazzjoni tagħha tiġi kkonvertita għall-kultivazzjoni ta’ materja prima għall-bijokarburanti u bijolikwidi oħra, ftit mill-karbonju maħżun ġeneralment jiġi rilaxxat fl-atmosfera, li jwassal għall-formazzjoni tad-dijossidu tal-karbonju. L-impatt negattiv tal-gass b’effett serra li jirriżulta jista’ jinnewtraliżża l-impatt pożittiv tal-gass b’effett serra tal-bijokarburanti jew tal-bijolikwidi, f’xi każi b’marġni wiesa’. L-effetti sħaħ tal-karbonju ta’ din il-konverżjoni għandhom għalhekk jiġu kkunsidrati fil-kalkolu tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra ta’ bijokarburanti u bijolikwidi partikolari. Dan huwa meħtieġ biex ikun żgurat li l-kalkolu tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra jikkunsidra t-totalità tal-effetti tal-karbonju bl-użu ta’ bijokarburanti u bijolikwidi.

(71)

Meta wieħed jikkalkula l-impatt tal-emissjonijiet tal-gass b’effett serra tal-konverzjoni tal-art, l-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu jistgħu jużaw valuri attwali għall-ħażniet tal-karbonju assoċjati mal-użu ta’ referenza tal-art u mal-użu tal-art wara l-konverzjoni. Huma għandhom ukoll ikunu jistgħu jużaw valuri standard. Il-ħidma tal-Panel Intergovernattiv dwar it-Tibdil fil-Klima huwa l-bażi xierqa għal dawn il-valuri standard. Dik il-ħidma bħalissa mhijiex espressa f’forma li hija applikabbli immedjatament mill-operaturi ekonomiċi. Il-Kummissjoni għalhekk għandha tipproduċi gwida billi tuża din il-ħidma biex isservi bħala l-bażi għall-kalkolu tal-bidliet tal-ħażniet tal-karbonju għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, inkluż tibdiliet bħal dawn għal żoni ifforestati b’kopertura ta’ ħaxix ta’ bejn 10 % u 30 %, savani, artijiet neqsin mix-xita u prateriji.

(72)

Huwa xieraq li l-Kummissjoni tiżviluppa metodoloġiji bil-ħsieb li tevalwa l-impatt tad-dranaġġ ta’ art bil-peat fuq l-emissjonijiet b’ effett serra.

(73)

L-art m’għandhiex tkun ikkonvertita għall-produzzjoni ta’ bijokarburanti jekk it-telf tal-ħażna tagħha tal-karbonju wara l-konverżjoni ma setgħetx, f’perijodu raġonevoli, b’kont meħud tal-urġenza li jiġi ttrattat it-tibdil fil-klima, tiġi kkumpensata bl-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra li jirriżultaw mill-produzzjoni ta’ bijokarburanti jew bijolikwidi. Dan jevitata riċerka impenjattiva bħa bżonn mill-operaturi ekonomiċi u l-konverżjoni ta’ art b’ħażna għolja ta’ karbonju li tirriżulta li mhix eliġibbli għall-produzzjoni ta’ materja prima għall-bijokarburanti u bijolikwidi. L-inventarji ta’ ħażniet ta’ karbonju madwar id-dinja jindikaw li artijiet mistagħdra u żoni kontinwament ifforestati b’kopertura ta’ ħaxix ta’ aktar minn 30 % għandhom ikunu inklużi f’dik il-kategorija. Żoni ifforestati b’kopertura ta’ ħaxix ta’ bejn 10 % u 30 % għandhom ikunu inklużi wkoll, sakemm ma jkunx hemm evidenza li turi li l-ħażna tal-karbonju tagħhom hija baxxa biżżejjed biex tiġġustifika l-konverzjoni tagħhom skont ir-regoli stabbiliti f’din id-Direttiva. Ir-referenza għall-artijiet mistagħdra għandha tikkunsidra d-definizzjoni stabbilita fil-Konvenzjoni dwar l-Artijiet Mistagħdra ta’ Importanza Internazzjonali, b’ mod partikolari bħala Ħabitat tal-Għasafar tal-Ilma, adottata fit-2 ta’ Frar 1971 f’Ramsar.

(74)

L-inċentivi previsti f’din id-Direttiva ser jinkoraġġixxu produzzjoni akbar ta’ bijokarburanti u bijolikwidi madwar id-dinja. Fejn il-bijokarburanti u bijolikwidi huma magħmula minn materja prima prodotta fil-Komunità, huma għandhom ikunu wkoll konformi mar-rekwiżiti ambjentali tal-Komunità għall-agrikoltura, inklużi dawk li jikkonċernaw il-protezzjoni tal-kwalità tal-ilma ta’ taħt l-art u tal-wiċċ, u mar-rekwiżiti soċjali. Madankollu, hemm tħassib li l-produzzjoni ta’ bijokarburanti u bijolikwidi f’ċerti pajjiżi terzi jistgħu ma jirrispettawx ir-rekwiżiti minimi ambjentali jew soċjali. Hu għalhekk opportun li jitħeġġeġ l-iżvilupp ta’ strumenti ta’ ftehim multilaterali u bilaterali u skemi internazzjonali jew nazzjonali volontarji li jkopru aspetti ambjentali u soċjali essenzjali, sabiex tingħata promozzjoni għas-sostenibbiltà fil-produzzjoni madwar id-dinja tal-bijokarburanti u bijolikwidi. Fin-nuqqas ta’ strumenti ta’ ftehim jew skemi bħal dawn, l-Istati Membri għandhom jeħtieġu lill-operaturi ekonomiċi biex jirrappurtaw dwar dawk il-kwsitjonijiet.

(75)

Ir-rekwiżiti għal skema ta’ sostenibbiltà għal użi enerġetiċi tal-bijomassa, minbarra bijolikwidi u bijokarburanti, għandhom ikunu analizzati mill-Kummissjoni fl-2009, billi tkun ikkunsidrata l-ħtieġa li riżorsi ta’ bijomassa jkunu ġestiti b’mod sostenibbli.

(76)

Il-kriterji ta’ sostenibbiltà jkunu effettivi biss jekk iwasslu għal tibdiliet fl-imġiba tal-atturi fis-suq. Dawk it-tibdiliet iseħħu biss jekk il-bijokarburanti u bijolikwidi li jissodisfaw dawk il-kriterji jkunu jgwadu minn vantaġġ fil-prezz meta imqabbla ma’ dawk li ma jissodisfawhomx. Skont il-metodu tal-bilanċ tal-massa tal-verifika tal-konformità, hemm rabta fiżika bejn il-produzzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi li jilħqu l-kriterji ta’ sostenibbiltà u l-konsum ta’ bijokarburanti u bijolikwidi fil-Komunità, li tipprovdi bilanċ xieraq bejn il-provvista u d-domanda u tassigura vantaġġ fil-prezz li huwa ikbar milli f’sistemi fejn m’hemmx din ir-rabta. Biex ikun żgurat li bijokarburanti u bijolikwidi li jilħqu l-kriterji ta’ sostennibiltà jistgħu jinbiegħu bi prezz ogħla, il-metodu tal-bilanċ tal-massa għandha għalhekk tintuża biex tkun ivverifikata l-konformità. Dan għandu jżomm l-integrità tas-sistema filwaqt li fl-istess ħin jevita l-impożizzjoni ta’ piż mhux raġonevoli fuq l-industrija. Madankollu, jeħtieġ li jiġu vverifikati metodi oħra ta’ verifika.

(77)

Fejn ikun xieraq, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra debitament l-Evalwazzjoni tal-Ekosistema għall-Millenju li fiha data utli għall-konservazzjoni ta’ mill-inqas dawk l-oqsma li jipprovdu servizzi bażiċi tal-ekosistema f’sitwazzjonijiet kritiċi bħall-protezzjoni tal-art fejn ix-xmajjar jibdlu d-direzzjoni u l-kontroll tal-erożjoni.

(78)

Huwa xieraq li jkun immonitorjat l-impatt tal-kultivazzjoni tal-bijomassa, per eżempju permezz ta’ tibdiliet fl-użu tal-art, inkluż l-ispustjar, l-introduzzjoni ta’ speċijiet aljeni invażivi u effetti oħra fuq il-bijodiversità, u effetti fuq il-produzzjoni tal-ikel u l-prosperità lokali. Il-Kummissjoni għandha tikkunsidra s-sorsi rilevanti kollha tal-informazzjoni, inkluża l-mappa tal-ġuħ tal-FAO. Il-bijokarburanti għandhom ikunu promossi b’mod li tkun inkoraġġita produttività agrikola ikbar u l-użu ta’ art degradata.

(79)

Huwa fl-interess tal-Komunità li jkun inkoraġġit l-iżvilupp ta’ strumenti ta’ ftehim multilaterali u bilaterali u skemi volontarji internazzjonali u nazzjonali li jistabbilixxu standards għall-produzzjoni ta’ bijokarburanti u bijolikwidi sostenibbli, u li jiċċertifikaw li l-produzzjoni ta’ bijokarburanti u bijolikwidi tissodisfa dawk l-istandards. Għal dik ir-raġuni, għandu jkun hemm provvediment biex jiġi rikonoxxut li dawn il-ftehim jew skemi jagħtu evidenza u data affidabbli, bil-kondizzjoni li jilħqu standards adegwati ta’ affidabbiltà, trasparenza u verifika indipendenti.

(80)

Huwa meħtieġ li jkunu stabbiliti regoli ċari għall-kalkolu ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra mill-bijokarburanti u bijolikwidi u l-karburanti fossili ta’ riferiment tagħhom.

(81)

Il-prodotti sekondarji mill-produzzjoni u l-użu ta’ karburanti għandhom ikunu kkunsidrati fil-kalkolu tal-emissjonijiet tal-gassijiet b’effett serra. Il-metodu ta’ sostituzzjoni huwa adatt għall-finijiet ta’ analiżi tal-politika iżda mhux għar-regolamentazzjoni ta’ operaturi ekonomiċi individwali u kunsinni individwali ta’ karburanti għat-trasport. F’dawk il-każijiet il-metodu ta’ allokazzjoni ta’ enerġija huwa l-aktar metodu xieraq peress li huwa faċilment applikat, huwa prevedibbli maż-żmien, jimminimizza inċentivi kontro-produċenti u jipproduċi riżultati li huma ġeneralment komparabbli ma’ dawk mogħtija mill-metodu ta’ sostituzzjoni. Għall-finijiet ta’ analiżi tal-politika l-Kummissjoni għandha wkoll, fir-rappurtar tagħha, tippreżenta riżultati bl-użu tal-metodu ta’ sostituzzjoni.

(82)

Bil-għan li jkun evitat piż amministrattiv sproporzjonat, għandha tiġi stabbilita lista ta’ valuri awtomatiċi għal mogħdijiet komuni ta’ produzzjoni tal-bijokarburanti u dik il-lista għandha tiġi aġġornata u għandha titwessa’ meta jkun hemm disponibbli aktar data affidabbli. L-operaturi ekonomiċi għandhom dejjem ikunu intitolati li jikklejmjaw il-livell ta’ ffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra fir-rigward tal-bijokarburanti u bijolikwidi stabbiliti minn dik il-lista. Fejn il-valur awtomatiku għall-iffrankar tal- emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra minn mogħdija tal-produzzjoni huwa taħt il-livell minimu meħtieġ tal-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra, il-produtturi li jixtiequ juru l-konformità tagħhom ma’ dan il-livell minimu għandhom jintalbu juru li l-emissjonijiet reali mill-proċess tagħhom ta’ produzzjoni huma iktar baxxi minn dawk li kienu maħsuba fil-kalkolu tal-valuri awtomatiċi.

(83)

Huwa xieraq li d-data użata fil-kalkolu tal-valuri awtomatiċi tinkiseb minn sorsi esperti xjentifiċi, indipendenti u li tiġi aġġornata kif xieraq hekk kif dawn is-sorsi jagħmlu progress fil-ħidma tagħhom. Il-Kummissjoni għandha tinkoraġġixxi lil dawk is-sorsi biex jindirizzaw, fl-aġġornament tal-ħidma tagħhom, l-emissjonijiet mill-kultivazzjoni, l-effett tal-kondizzjonijiet reġjonali u klimatoloġiċi, l-effetti ta’ kultivazzjoni li tuża agrikoltura sostenibbli u metodi agrikoli organiċi, u l-kontribuzzjoni xjentifika tal-produtturi, fil-Komunità u f’pajjiżi terzi, u s-soċjetà ċivili.

(84)

Bil-għan li jkun evitat l-inkoraġġiment tal-kultivazzjoni ta’ materja prima għal bijokarburanti u bijolikwidi f’postijiet fejn dan jista’ jwassal għal emissjonijiet għoljin ta’ gass b’effett serra, l-użu ta’ valuri awtomatiċi għall-kultivazzjoni għandu jkun limitat għal reġjuni fejn dan l-effett jista’ jkun eskluż b’mod affidabbli. Madankollu, biex ma jkunx hemm piż amministrattiv sproporzjonat, jaqbel li l-Istati Membri jistabbilixxu medji nazzjonali jew reġjonali għall-emissjonijiet mill-kultivazzjoni, inkluż mill-użu ta’ fertilizzanti.

(85)

Id-domanda globali għall-prodotti agrikoli qed tikber. Parti minn dik iż-żieda fid-domanda ser tkun sodisfatta permezz ta’ żieda fl-ammont ta’ art riżervata għall-agrikoltura. Ir-ristawr ta’ art li ddeterjorat b’mod gravi jew li sofriet minn kontaminazzjoni qawwija u għalhekk ma tistax tintuża, fl-istat attwali tagħha, għal finijiet agrikoli huwa mod kif tiżdied il-medda ta’ art disponibbli għall-kultivazzjoni. L-iskema ta’ sostenibbiltà għandha tippromwovi l-użu ta’ art degradata ristawrata peress li l-promozzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi ser tikkontribwixxi għal żieda fid-domanda għall-prodotti bażiċi agrikoli. Anke jekk il-bijokarburanti nnifishom isiru mill-materja prima minn art li diġà qed tintuża għall-agrikoltura, iż-żieda netta fid-domanda għal prodotti agrikoli kkawżata mill-promozzjoni ta’ bijokarburanti tista’ twassal għal żieda netta fl-art użata għall-produzzjoni agrikola. Dan jista’ jaffetwa l-art b’ħażna tal-karbonju għoli, bir-riżultat li jkun hemm telf fil-ħażniet tal-karbonju li jagħmlu ħsara. Biex jitnaqqas dak ir-riskju, huwa xieraq li jkunu introdotti miżuri ta’ akkumpanjament li jinkoraġġixxu rata għola tal-produttività fuq art li diġà hija użata għall-produzzjoni agrikola, l-użu ta’ art degradata, u l-adozzjoni ta’ rekwiżiti ta’ sostenibbiltà, kumparabbli ma’ dawk stabbiliti f’din id-Direttiva għall-konsum Komunitarju tal-bijokarburanti, f’pajjiżi oħra li jikkunsmaw il-bijokarburanti. Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa metodoloġija konkreta biex timminimiżża l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra kkawżati minn bidliet indiretti fl-użu tal-art. Għal dan l-għan, il-Kummissjoni għandha tanaliżża, fuq il-bbażi tal-aħjar evidenza xjentifika disponibbli, b’ mod partikolari, l-inklużjoni ta’ fattur għal tibdiliet indiretti fl-użu tal-art fil-kalkolu tal-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra u l-ħtieġa li tinċentiviżża bijokarburanti sostenibbli li jimminimiżżaw l-impatt ta’ tibdiliet indiretti fl-użu tal-art u li jtejbu s-sostenibbiltà tal-bijokarburanti fir-rigward tat-tibdiliet indiretti fl-użu tal-art. Fl-iżvilupp ta’ dik il-metodoloġija, il-Kummissjoni għandha, inter alia, tindirizza t-tibdiliet indiretti potenżjali fl-użu tal-art li jirriżultaw minn bijokarburanti prodotti minn materjal ċellulożiku mhux tal-ikel u materjal linjoċellulożiku.

(86)

Bil-għan li jkun jista’ jinkiseb sehem tas-suq adegwat tal-bijokarburanti, huwa meħtieġ li jkun żgurat li jitpoġġew fis-suq ta’ diżil li fih taħlit ta’ bijodiżil f’perċentwali ogħla minn dawk previsti mill-istandard EN590/2004.

(87)

Bil-għan li jkun żgurat li bijokarburanti li jiddiversifikaw il-firxa ta’ għalf użata jsiru kummerċjalment vijabbli, dawk il-bijokarburanti għandhom jirċievu ippeżar żejjed taħt l-obbligi nazzjonali tal-bijokarburanti.

(88)

Rappurtar regolari huwa meħtieġ biex ikun żgurat iffukar kontinwu fuq il-progress fl-iżvilupp ta’ enerġiji minn sorsi rinnovabbli fil-livell nazzjonali u Komunitarju. Huwa xieraq li jkun meħtieġ l-użu ta’ format armonizzat għall-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli li l-Istati Membri għandhom jissottomettu. Dawn il-pjanijiet jistgħu jinkludu l-ispejjez u l-benefiċċji stmati tal-miżuri maħsuba, il-miżuri relatati mal-estensjoni meħtieġa jew it-tisħiħ tal-infrastruttura tal-ġrilja eżistenti, l-ispejjeż u l-benefiċċji stmati biex tiġi żviluppata enerġija minn sorsi rinnovabbli ‘l fuq mil-livell meħtieġ mit-trajettorja indikattiva, informazzjoni dwar l-iskemi ta’ appoġġ nazzjonali u informazzjoni dwar l-użu tagħhom ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli f’binjiet ġodda jew renovati.

(89)

Fit-tfassil tas-sistemi ta’ sostenn tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jinkoraġġixxu l-użu ta’ bijokarburanti li jagħtu benefiċċji addizzjonali, — inkluż il-benefiċċji ta’ diversifikazzjoni mogħtija minn bijokarburanti magħmulin mill-iskart, residwi, materjal ċellulożiku mhux tal-ikel, u materjal linjoċellulożiku u alka, kif ukoll pjanti mhux irrigati mkabbrin f’żoni aridi biex tiġi miġġielda d-deżertifikazzjoni, billi jikkunsidraw b’mod debitu l-ispejjeż differenti fil-produzzjoni ta’ enerġija minn bijokarburanti tradizzjonali minn naħa waħda u ta’ dawn il-bijokarburanti li jagħtu benefiċċji addizzjonali min-naħa l-oħra. L-Istati Membri jistgħu jinkoraġixxi fir-riċerka u fl-iżvilupp investiment fir-riċerka u l-iżvilupp fir-rigward ta’ dawk it-teknoloġiji u ta’ oħrajn tal-enerġija rinnovabbli li jeħtieġu ż-żmien biex isiru kompetittivi.

(90)

L-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandha tirrifletti, fejn rilevanti, id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni dwar l-Aċċess għat-Tagħrif, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Tiswir tad-Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja f’Materji Ambjentali, partikolarment kif implimentata permezz tad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali (16).

(91)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat tal-implimentazzjoni konferiti fuq il-Kummissjoni (17).

(92)

B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tadatta l-prinċipji u l-valuri metodoloġiċi meħtieġa biex ikun valutat jekk il-kriterji ta’ sostennibbiltà ġewx sodisfatti fir-rigward tal-bijokarburanti u bijolikwidi, u li tadatta l-kontenut enerġetiku tal-karburanti għat-trasport għall-progress tekniku u xjentifiku, sabiex tistabbilixxi kriterji u mhedded ġeografiċi għad-determinazzjoni tal-artijiet tal-ħaxix b’bijodiversità għolja, u biex jistabbilixxu definizzjonijiet dettaljati għal art degradata jew kontaminata serjament. Billi dawk il-miżuri huma ta’ kamp ta’ applikazzjoni ġenerali u huma mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia billi jissuplimentawha b’ elementi ġodda mhux essenzjali, huma għandhom ikunu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju stabbilita fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(93)

Dawk id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2001/77/KE u tad-Direttiva 2003/30/KE li jidħlu fuq id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva għandhom jitħassru mill-aħħar mument possibbli għat-traspożizzjoni ta’ din id-Direttiva. Dawk li għandhom x’jaqsmu ma’ miri u rappurtar għall-2010 għandhom jibqgħu fis-seħħ sal-aħħar tal-2011. Huwa għalhekk meħtieġ li d-Direttiva 2001/77/KE u d-Direttiva 2003/30/KE jkunu emendati kif meħtieġ.

(94)

Billi l-miżuri previsti fl-Artikoli 17 sa 19 għandhom effett ukoll fuq il-funzjonament tas-suq intern billi jarmonizzaw il-kriterji ta’ sostenibbiltà għall-bijokarburanti u bijolikwidi għall-iskopijiet tal-miri tal-kontabilità taħt din id-Direttiva, u għalhekk jiffaċilitaw, skont l-Artikolu 17(8), il-kummerċ bejn l-Istati Membri fil-bijokarburanti u bjolikwidi oħra li jikkonformaw ma’ dawk il-kondizzjonijiet, dawn huma bbażati fuq l-Artikolu 95 tat-Trattat.

(95)

L-iskema ta’ sostenibbiltà m’għandhiex iżżomm lill-Istati Membri milli jikkunsidraw, fl-iskemi tagħhom ta’ appoġġ nazzjonali, l-ispiża ogħla ta’ produzzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi li jagħtu benefiċċji li jeċċedu l-valuri minimi stabbiliti fl-iskema ta’ sostenibbiltà.

(96)

Billi l-objettivi ġenerali ta’ din id-Direttiva, jiġifieri li jintlaħaq sehem ta’ 20 % ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum gross finali tal-enerġija tal-Komunità u sehem ta’ 10 % enerġiji minn sorsi rinnovabbli fil-konsum ta’ enerġija għat-trasport f’kull Stat Membru sal-2020, ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri u għalhekk jistgħu, minħabba fl-iskala tal-azzjoni, jinkisbu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi.

(97)

B’konformità mal-punt 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar Leġislazzjoni Aħjar (18), l-Istati Membri huma mħeġġa li jfasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, it-tabelli tagħhom stess li juru, kemm jista’ jkun, il-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta’ traspożizzjoni u li jagħmluhom pubbliċi,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas komuni għall-promozzjoni ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli. Hija tistabbilixxi miri nazzjonali mandatorji għas-sehem globali ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija u għas-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-trasport. Hija tistabbilixxi regoli relatati mat-trasferimenti tal-istatistika bejn l-Istati Membri, il-proġetti konġunti bejn l-Istati Membri u ma’ pajjiżi terzi, mal-garanziji tal-oriġini, proċeduri amministrattivi, informazzjoni u taħriġ u aċċess għall-grilja tal-elettriku għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli. Hija tistabbilixxi kriterji ta’ sostenibbiltà għall-bijokarburanti u bijolikwidi.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, id-definizzjonijiet fid-Direttiva 2003/54/KE japplikaw.

Id-definizzjonijiet li ġejjin japplikaw ukoll:

(a)

“enerġija minn sorsi rinnovabbli” tfisser l-enerġija minn sorsi rinnovabbli mhux fossili, b’ mod partikolari enerġija mir-riħ, mix-xemx, dik aerotermika, ġeotermika, idrotermika u oċeanika, idroenerġija, bijomassa, gass mill-miżbla, gass minn impjanti għat-trattament tad-dranaġġ u bijogassijiet;

(b)

“enerġija aerotermika” tfisser enerġija maħżuna fil-forma ta’ sħana fl-arja ambjentali;

(c)

“enerġija ġeotermali” tfisser l-enerġija maħżuna fil-forma ta’ sħana taħt il-wiċċ ta’ art solida;

(d)

“enerġija idrotermali” tfisser enerġija maħżuna f’forma ta’ sħana f’ilma tal-wiċċ;

(e)

“bijomassa” tfisser il-frazzjoni bijodegradabbli ta’ prodotti, skart u residwi ta’ oriġini bijoloġika mill-agrikoltura (inklużi sustanzi veġetali u mill-annimali), l-industriji forestali u industriji relatati inkluż is-sajd u l-akwakultura, kif ukoll il-frazzjoni bijodegradabbli ta’ skart industrijali u muniċipali;

(f)

“konsum finali gross tal-enerġija” tfisser il-prodotti tal-enerġija mwassla għal għanijiet enerġetiċi lill-industrija, it-trasport, id-djar, is-servizzi inklużi s-servizzi pubbliċi, l-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd, inkluż il-konsum ta’ elettriku u sħana mill-fergħa tal-enerġija għall-produzzjoni tal-elettriku u s-sħana u inkluż it-telf ta’ elettriku u sħana fid-distribuzzjoni u t-trasmissjoni;

(g)

“tisħin distrettwali” jew “tkessiħ distrettwali” tfisser id-distribuzzjoni ta’ enerġija termali f’forma ta’ fwar, ilma sħun jew likwidi mkessħin, minn sors ta’ produzzjoni ċentrali permezz ta’ network lill-bini jew siti multipli, għall-użu ta’ tisħin jew tkessiħ ta’ spazju jew proċess;

(h)

“bijolikwidi” tfisser karburant likwidu għal għanijiet ta’ enerġija minbarra għat-trasport, inklużi l-elettriku u t-tisħin u t-tkessiħ, prodott mill-bijomassa;

(i)

“bijokarburanti” tfisser karburant likwidu jew ġassuż għat-trasport prodott mill-bijomassa;

(j)

“garanzija tal-oriġini” tfisser dokument elettroniku li għandu l-funzjoni unika li jagħti prova lil konsumatur finali li parti jew kwantità speċifikata ta’ enerġija kienet prodotta minn sorsi rinnovabbli kif meħtieġ mill-Artikolu 3(6) tad-Direttiva 2003/54/KE;

(k)

“skema ta’ sostenn” tfisser kull strument, skema jew mekkaniżmu applikat minn Stat Membru jew grupp ta’ Stati Membri, li jippromwovu l-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli billi titnaqqas l-ispiża ta’ dik l-enerġija, b’żieda tal-prezz li bih tista’ tinbiegħ, jew b’żieda, permezz ta’ obbligu ta’ enerġija rinnovabbli jew b’mod ieħor, tal-volum ta’ din l-enerġija mixtrija. Dan jinkludi, iżda mhuwiex limitat biss għal, l-għajnuna għall-investiment, l-eżenzjonijiet jew it-tnaqqis mit-taxxi, ir-rifużzjonijiet tat-taxxa, l-iskemi ta’ sostenn għall-obbligu ta’ enerġija rinnovabbli, u l-iskemi ta’ sostenn, inklużi dawk li jużaw ċertifikati ekoloġiċi, iżda wkoll l-iskemi diretti ta’ sostenn għall-prezzijiet, inklużi tariffi “feed-in” u ħlasijiet ta’ primjums;

(l)

“obbligu ta’ enerġija rinnovabbli” tfisser skema ta’ sostenn nazzjonali li tirrikjedi li l-produtturi tal-enerġija jinkludu fil-produzzjoni tagħhom proporzjon speċifikat ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli, li tirrikjedi li l-fornituri ta’ enerġija jinkludu proporzjon speċifikat ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-provvista tagħhom, jew tirrikjedi li l-konsumaturi ta’ enerġija jinkludu fil-konsum tagħhom proporzjon speċifikat ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli. Dan jinkludi skemi li bihom dawn ir-rekwiżiti jistgħu jiġu sodisfatti permezz tal-użu ta’ ċertifikati ekoloġiċi;

(m)

“valur reali” tfisser l-iffrankar ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra għall-fażijiet kollha, jew uħud minnhom, ta’ proċess ta’ produzzjoni ta’ bijokarburant speċifiku kkalkulat skont il-metodoloġija stabbilita fil-Parti C tal-Anness V;

(n)

“valur tipiku” tfisser stima tal-iffrankar rappreżentattiv ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra għal linja ta’ produzzjoni ta’ bijokarburant partikolari;

(o)

“valur awtomatiku” tfisser valur idderivat minn valur tipiku permezz tal-applikazzjoni ta’ fatturi determinati minn qabel u li jista’, f’ċirkostanzi speċifikati f’din id-Direttiva, jintuża minflok valur reali.

Artikolu 3

Miri u miżuri globali nazzjonali mandatorji għall-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli

1.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li s-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli, ikkalkulat skont l-Artikoli 5 sa 11, fil-konsum finali gross ta’ enerġija fl-2020 jkun mill-inqas il-mira globali nazzjonali tiegħu għas-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli f’dik is-sena, kif stabbilit fit-tielet kolonna tat-tabella fil-Parti A tal-Anness I. Dawn il-miri globali nazzjonali mandatorji huma konsistenti ma’ mira ta’ sehem ta’ mill-inqas 20 % mill-enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum gross finali tal-enerġija tal-Komunità fl-2020. Sabiex il-miri stabbiliti f’dan l-Artikolu jkunu jistgħu jintlaħqu b’mod aktar faċli, kull Stat Membru għandu jippromwovi u jinkuraġġixxi l-effiċjenza u l-iffrankar tal-enerġija.

2.   L-Istati Membri għandhom jintroduċu miżuri mfassla b’mod effikaċi biex jiżguraw li s-sehem ta’ enerġija mis-sorsi rinnovabbli tkun ugwali għal jew taqbeż dawk murija fit-trajettorja indikattiva stabbilita fil-Parti B tal-Anness I.

3.   Sabiex jintlaħqu l-miri mniżżla fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu, inter alia, japplikaw il-miżuri li ġejjin:

(a)

skemi ta’ sostenn;

(b)

miżuri ta’ kooperazzjoni bejn Stati Membri differenti u ma’ pajjiżi terzi għall-kisba tal-miri globali nazzjonali tagħhom skont l-Artikoli 5 sa 11.

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 87 u 88 tat-Trattat, l-Istati Membri għandu jkollhom id-dritt li jiddeċiedu skont l-Artikoli 5 sa 11 ta’ din id-Direttiva, sa fejn huma jsostnu enerġija minn sorsi rinnovabbli li tkun prodotta fi Stat Membru differenti.

4.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li s-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-forom kollha ta’ trasport fl-2020 huwa mill-inqas 10 % tal-konsum finali ta’ enerġija fit-trasport f’dak l-Istat Membru.

Għall-għanijiet ta’ dan il-paragrafu, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a)

għall-kalkolu tad-denominatur, jiġifieri l-ammont ta’ enerġija totali kkunsmat fit-trasport għall-għanijiet tal-ewwel subparagrafu, għandhom jitqiesu biss il-petrol, id-diżil il-bijokarburanti kkunsmati fit-trasport bit-triq u bil-ferrovija, u l-elettriku;

(b)

għall-kalkolu tan-numeratur, jiġifieri l-ammont ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli kkunsmat fit-trasport għall-għanijiet tal-ewwel subparagrafu, għandhom jitqiesu t-tipi kollha ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli użati fil-forom kollha ta’ trasport;

(c)

għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni mill-elettriku prodott minn sorsi rinnovabbli u kkunsmat f’kull tip ta’ vettura elettrika għall-għan tal-punti (a) u (b), l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li jużaw jew il-medja tas-sehem tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fil-Komunità jew is-sehem tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli f’pajjiżhom stess kif imkejjel sentejn qabel dik is-sena partikolari. Barra minn hekk, għall-kalkolu tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli kkunsmat minn vetturi elettriċi tat-triq, dak il-konsum għandu jitqies li jkun darbtejn u nofs daqs il-kontenut tad-dħul tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

Sal-31 ta’ Diċembru 2011, il-Kummissjoni għandha, fejn xieraq, tippreżenta proposta li tippermetti, soġġett għal ċerti kondizzjonijiet, l-ammont sħiħ tal-elettriku li joriġina minn sorsi rinnovabbli użat biex jagħti l-enerġija lit-tipi kollha ta’ vetturi elettriċi li għandhom jiġu kkunsidrati.

Sal-31 ta’ Diċembru 2011, il-Kummissjoni għandha, fejn xieraq, tippreżenta proposta ta’ metodoloġija għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-idroġenu li joriġina minn sorsi rinnovabbli fit-taħlita totali tal-karburant.

Artikolu 4

Pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli

1.   Kull Stat Membru għandu jadotta pjan ta’ azzjoni għall-enerġija rinnovabbli. Il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli għandhom jistabbilixxu l-miri nazzjonali tal-Istati Membri għas-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli kkunsmat fit-trasport, l-elettriku u t-tisħin u t-tkessiħ fl-2020, filwaqt li jitqiesu l-effetti ta’ miżuri ta’ politika oħra marbuta mal-effiċjenza tal-enerġija fuq il-konsum finali tal-enerġija, u miżuri adegwati li għandhom jittieħdu biex jinkisbu dawk il-miri globali nazzjonali, inklużi l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet lokali, reġjonali u nazzjonali, it-trasferimenti ppjanati tal-istatistika jew il-proġetti konġunti, il-linji politiċi nazzjonali biex ikunu żviluppati riżorsi eżistenti ta’ bijomassa u jkunu mmobilizzati riżorsi ġodda ta’ bijomassa għal użi differenti, u l-miżuri li għandhom jittieħdu biex ikunu mwettqa r-rekwiżiti tal-Artikoli 13 sa 19.

Sat-30 ta’ Ġunju 2009, il-Kummissjoni għandha tadotta format għall-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli. Dan il-format għandu jiġbor fih ir-rekwiżiti minimi stabbiliti fl-Anness VI. Fil-preżentazzjoni tal-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli, l-Istati Membri għandhom jikkonformaw ma’ dan il-format.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali tagħhom għall-enerġija rinnovabbli lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju 2010.

3.   Kull Stat Membru għandu jippubblika u jinnotifika lill-Kummissjoni, sitt xhur qabel ikun previst il-pjan ta’ azzjoni nazzjonali tiegħu, dokument ta’ tbassir li jindika:

(a)

il-produzzjoni żejda stmata tiegħu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli li titqabbel mat-trajettorja indikattiva li tista’ tiġi trasferita lil Stati Membri oħra skont l-Artikoli 6 sa 11, kif ukoll il-potenzjal stmat tiegħu għall-proġetti konġunti, sal-2020; u

(b)

id-domanda stmata tagħhom għall-enerġija minn sorsi rinnovabbli li tkun sodisfatta permezz ta’ mezzi oħra minbarra l-produzzjoni domestika sal-2020.

Din l-informazzjoni tista’ tinkludi elementi marbuta mal-ispiża u l-benefiċċji u l-finanzjament. Dik il-previżjoni għandha tiġi aġġornata fir-rapporti tal-Istati Membri kif stabbilit fl-Artikolu 22(1)(l) u (m).

4.   Stat Membru li s-sehem tiegħu tal-enerġija mis-sorsi rinnovabbli waqgħu taħt it-trajettorja indikattiva fil-perijodu immedjatament preċedenti ta’ sentejn stipulata fil-Parti B tal-Anness I, għandu jressaq pjan ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli emendat lill-Kummissjoni sat-30 ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara, fejn jistabbilixxi l-miżuri adegwati u proporzjonati biex jerġa’ jidħol, fi skeda ta’ żmien raġonevoli, fit-trajettorja indikattiva fil-Parti B tal-Anness I.

Il-Kummissjoni tista’, jekk l-Istat Membru ma jkunx laħaq it-trajettorja indikattiva b’marġni limitat, u filwaqt li jitqiesu l-miżuri attwali u futuri meħuda mill-Istat Membru, tadotta deċiżjoni biex tħoll lill-Istat Membru mill-obbligu li jressaq pjan ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli emendat.

5.   Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli, b’mod partikolari l-adegwatezza tal-miżuri previsti mill-Istat Membru skont l-Artikolu 3(2). B’risposta għal pjan ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli jew għal pjan ta’ azzjoni nazzjonali emendat, il-Kummissjoni tista’ toħroġ rakkomandazzjoni.

6.   Il-Kummissjoni għandha tibgħat lill-Parlament Ewropew il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli u d-dokumenti ta’ tbassir fil-forma kif saru pubbliċi fuq il-pjattaforma tat-trasparenza kif imsemmi fl-Artikolu 24(2), kif ukoll kull rakkomandazzjoni kif imsemmi fil-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 5

Kalkolu tas-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli

1.   Il-konsum finali gross ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli f’kull Stat Membru għandu jkun ikkalkulat bħala s-somma ta’:

(a)

konsum finali gross ta’ elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli;

(b)

konsum finali gross ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli għat-tisħin u t-tkessiħ; kif ukoll

(c)

konsum finali ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-trasport.

Gass, elettriku u idroġenu minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli għandhom ikunu kkunsidrati darba biss fil-punt (a), (b) jew (c) tal-ewwel paragrafu, biex ikun ikkalkulat is-sehem tal-konsum finali gross ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli.

Soġġett għat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17(1), il-bijokarburanti u bijolikwidi li ma jissodisfawx il-kriterji ta’ sostenibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 17(2) sa (6) m’għandhomx jiġu kkunsidrati.

2.   Meta Stat Membru jqis li minħabba force majeure, jkun impossibli li jilħaq is-sehem tiegħu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali gross tal-enerġija fl-2020 stabbilit fit-tielet kolonna tat-tabella fl-Anness 1, għandu jinforma lill-Kummissjoni b’dan mill-aktar fis. Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni dwar jekk ġiex ippruvat li kien hemm force majeure. Fejn il-Kummissjoni tiddeċiedi li ġie pruvat każ ta’ force majeure, hija, għandha tiddetermina x’ aġġustament għandu jsir fil-konsum finali gross ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli tal-Istat Membru għas-sena 2020.

3.   Għall-għanijiet tal-paragrafu 1(a), il-konsum finali gross ta’ elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli għandu jkun ikkalkulat bħala l-kwantità ta’ elettriku prodott fi Stat Membru minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, bl-esklużjoni tal-produzzjoni ta’ elettriku f’unitajiet ta’ ppumpjar tal-ħażniet minn ilma li qabel kien ippumpjat ‘il fuq.

F’impjanti multi-kombustibbli li jużaw sorsi rinnovabbli u konvenzjonali, il-parti biss tal-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli għandha tkun ikkunsidrata. Għall-għanijiet ta’ dan il-kalkolu, il-kontribut ta’ kull sors ta’ enerġija għandu jkun ikkalkulat fuq il-bażi tal-kontenut tiegħu ta’ enerġija.

L-elettriku ġġenerat bl-idroenerġija u bl-enerġija mir-riħ għandu jkun ikkunsidrat skont ir-regoli ta’ normalizzazzjoni stabbiliti fl-Anness II.

4.   Għall-għanijiet tal-paragrafu 1(b), il-konsum finali gross ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli għat-tisħin u t-tkessiħ għandu jkun ikkalkulat bħala l-kwantità ta’ tisħin u tkessiħ distrettwali prodotta fi Stat Membru minn sorsi rinnovabbli, miżjuda bil-konsum ta’ enerġija oħra minn sorsi rinnovabbli fl-industrija, fid-djar, fis-servizzi, fl-agrikoltura, fil-forestrija u fis-sajd għal finijiet ta’ tisħin, tkessiħ u ta’ pproċessar.

F’impjanti multi-kombustibbli li jużaw sorsi rinnovabbli u konvenzjonali, għandha tkun ikkunsidrata biss il-parti tat-tisħin u t-tkessiħ prodotta minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Għall-għanijiet ta’ dan il-kalkolu, il-kontribut ta’ kull sors ta’ enerġija għandu jkun ikkalkulat fuq il-bażi tal-kontenut tiegħu ta’ enerġija.

L-enerġija termali aerotermika, ġeotermali u idrotermali maqbuda minn pompi tas-sħana għandha titqies għall-iskopijiet tal-pargrafu 1(b) bil-kondizzjoni li l-output finali tal-enerġija jisboq sew l-input ta’ energija primarja meħtieġ biex jitħaddmu l-pompi tat-tisħin. Il-kwantita’ ta’ sħana li għandha tiġi meqjusa bħala enerġija minn sorsi rinovabbli għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva għandu jiġi kkalkulat skont il-metodoloġija stabblilita fl-Anness VII.

L-enerġija termali ġġenerata minn sistemi ta’ enerġija passiva, li taħthom jinkiseb passivament konsum inqas ta’ enerġija permezz tad-disinn tal-bini jew minn sħana ġġenerata minn enerġija minn sorsi mhux rinnovabbli, m’għandhiex tkun ikkunsidrata għall-għanijiet tal-paragrafu 1(b).

5.   Il-kontenut enerġetiku tal-karburanti għat-trasport elenkati fl-Anness III għandhom jitqiesu li huma kif stabbilit f’dak l-Anness. L-Anness III jista’ jkun adattat għall-progress tekniku u xjentifiku. Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmi fl-Artikolu 25(4).

6.   Is-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli għandu jkun ikkalkulat bħala l-konsum finali gross ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli diviż bil-konsum finali gross ta’ enerġija mis-sorsi kollha ta’ enerġija, mogħti bħala perċentwali.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, is-somma msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi aġġustata skont l-Artikoli 6, 8, 10, u 11.

Meta jsir il-kalkolu tal-konsum finali gross tal-enerġija ta’ Stat Membru għall-iskop li titkejjel il-konformità tiegħu mal-miri u t-trajettorja indikattiva stabbilita f’din id-Direttiva, il-kwantità ta’ enerġija kkunsmata fl-avjazzjoni għandha, bħala proporzjon tal-konsum finali gross tal-enerġija ta’ dak l-Istat Membru, titqies li mhijiex aktar minn 6,18 %. Fil-każ ta’ Ċipru u Malta, l-ammont ta’ enerġija ikkonsmata fl-avjazzjoni għandha, bħala proporzjon tal-konsum finali gross tal-enerġija ta’ dawk l-Istati Membri, jiġi kkunsidrat li m’huwiex aktar minn 4,12 %.

7.   Il-metodoloġija u d-definizzjonijiet użati fil-kalkolu tas-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli għandhom ikunu dawk tar-Regolament (KE) Nru 1099/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008 dwar l-istatistika dwar l-enerġija (19).

L-Istati Membri għandhom jiżguraw il-koerenza tal-informazzjoni statistika użata fil-kalkolu ta’ dawk l-ishma settorjali u globali u l-informazzjoni statistika rappurtata lill-Kummissjoni taħt ir-Regolament dwar l-Istatistika tal-Enerġija (KE) Nru 1099/2008.

Artikolu 6

Trasferimenti statistiċi bejn l-Istati Membri

1.   L-Istati Membri jistgħu jaqblu u jistgħu jagħmlu arranġamenti għat-trasferiment statistiku ta’ ammont speċifikat ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli minn Stat Membru wieħed għal Stat Membru ieħor. Il-kwantità ttrasferita għandha:

(a)

titnaqqas mill-ammont ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli li jkun ikkunsidrat fil-kejl tal-konformità tal-Istat Membru li jwettaq it-trasferiment mar-rekwiżiti tal-Artikolu 3(1) u 3(2); kif ukoll

(b)

tiżdied mal-ammont ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli li jkun ikkunsidrat fil-kejl tal-konformità tal-Istat Membru l-ieħor li jaċċetta t-trasferiment mar-rekwiżiti tal-Artikolu 3(1) u 3(2).

Trasferiment statistiku m’għandux jaffettwa l-kisba tal-mira nazzjonali tal-Istat Membru li jagħmel it-trasferiment.

2.   L-arranġamenti msemmija fil-paragrafu 1 jista’ jkunu għal sena waħda jew aktar. Dawn għandhom jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn tliet xhur wara t-tmiem ta’ kull sena li fiha jkollhom effett. It-tagħrif mibgħut lill-Kummissjoni għandu jinkludi l-kwantità u l-prezz tal-enerġija kkonċernata.

3.   It-trasferimenti għandhom isiru effettivi biss wara li kull Stat Membru involut fit-trasferiment ikun innotifika t-trasferiment lill-Kummissjoni.

Artikolu 7

Proġetti konġunti bejn l-Istati Membri

1.   Żewġ Stati Membri jew aktar jistgħu jikkooperaw għal kull tip ta’ proġetti konġunti marbuta mal-produzzjoni tal-elettriku, it-tisħin jew it-tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Dik il-kooperazzjoni tista’ tinvolvi operaturi privati.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-proporzjon jew l-ammont ta’ elettriku, tisħin jew tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli prodott minn kwalunkwe proġett konġunt fit-territorju tagħhom, li beda jaħdem wara 25 ta’ Ġunju 2009, jew mill-kapaċità miżjuda ta’ impjantli ġie renovat wara dik id-data, li għandu jkun ikkunsidrat bħala li jgħodd għall-mira globali nazzjonali ta’ Stat Membru ieħor għall-finijiet tal-kejl tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva.

3.   In-notifika msemmija fil-paragrafu 2 għandha:

(a)

tiddeskrivi l-impjant propost jew tidentifika l-impjant renovat;

(b)

tispeċifika l-proporzjon jew l-ammont ta’ elettriku jew tisħin jew tkessiħ prodott mill-impjant li għandu jitqies bħala li jgħodd għall-mira globali nazzjonali ta’ Stat Membru ieħor;

(c)

tidentifika l-Istat Membru li qed jibbenefika min-notifika; u

(d)

tispeċifika l-perijodu, f’sena kalendarja sħiħa, li matulha l-elettriku jew it-tisħin jew it-tkessiħ prodott mill-impjant minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli għandu jitqies bħala li jgħodd għall-mira globali nazzjonali tal-Istat Membru l-ieħor.

4.   Il-perijodu speċifikat taħt il-punt (d) tal-paragrafu 3 m’għandux jestendi lil hinn mill-2020. It-terminu ta’ proġett konġunt jista’ jestendi lil hinn mill-2020.

5.   Notifika li ssir skont dan l-Artikolu m’għandhiex tinbidel jew tiġi rtirata mingħajr il-qbil konġunt tal-Istat Membru li jagħmel in-notifika u l-Istat Membru identifikat taħt il-punt (c) tal-paragrafu 3.

Artikolu 8

Effetti tal-proġetti konġunti bejn l-Istati Membri

1.   Fi żmien tliet xhur mit-tmiem ta’ kull sena li taqa’ fil-perijodu speċifikat fil-punt (d) tal- Artikolu 7(3), l-Istat Membru li jkun għamel in-notifika skont l-Artikolu 7 għandu joħroġ ittra ta’ notifika li tiddikjara:

(a)

l-ammont totali ta’ elettriku jew tisħin jew tkessiħ prodott matul is-sena minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli mill-impjant li kien is-suġġett tan-notifika skont l-Artikolu 7; kif ukoll

(b)

l-ammont ta’ elettriku jew tisħin jew tkessiħ prodott matul is-sena minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli minn dak l-impjant li tgħodd għall-miri nazzjonali ta’ Stat Membru ieħor skont it-termini tan-notifika.

2.   L-Istat Membru li jinnotifika għandu jibgħat l-ittra ta’ notifika lill-Istat Membru li jibbenefika min-notifika u lill-Kummissjoni.

3.   Għall-finijiet tal-kejl tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva dwar miri nazzjonali globali, l-ammont ta’ elettriku jew tisħin jew tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli nnotifikat skont il-punt (b) tal-paragrafu 1 għandu:

(a)

jitnaqqas mill-ammont ta’ elettriku jew tisħin jew tkessiħ minn sorsi rinnovabbli li jkun ikkunsidrat, fil-kejl tal-konformità tal-Istat Membru li joħroġ l-ittra ta’ notifika skont il-paragrafu 1; kif ukoll

(b)

jiżdied mal-ammont ta’ elettriku jew tisħin jew tkessiħ minn sorsi rinnovabbli li jkun ikkunsidrat, fil-kejl tal-konformità tal-Istat Membru li jirċievi l-ittra ta’ notifika skont il-paragrafu 2.

Artikolu 9

Proġetti konġunti bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi

1.   Stat Membru wieħed jew aktar jistgħu jikkooperaw ma’ pajjiż terz jew aktar dwar kull tip ta’ proġetti konġunti rigward il-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi tal-enerġija rinnovabbli. Din il-kooperazzjoni tista’ tinvolvi operaturi privati.

2.   L-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli f’pajjiż terz għandu jkun ikkunsidrat biss għall-finijiet ta’ kejl tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva f’dak li jirrigwarda l-objettivi nazzjonali kollha jekk jintlaħqu l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-elettriku jiġi kkunsmat fil-Komunità, rekwiżit li jiġi kkunsidrat li ġie ssodisfatt fejn:

(i)

ammont ekwivalenti ta’ elettriku għall-elettriku kkunsidrat ġie nnominat b’mod deċiż għall-kapaċità ta’ interkonnessjoni allokata mill-Operaturi tas-Sistema ta’ Trasmissjoni fil-pajjiż tal-oriġini, il-pajjiż tad-destinazzjoni u, jekk rilevanti, kull pajjiż terz ta’ tranżitu;

(ii)

ammont ekwivalenti ta’ elettriku għall-elettriku kkunsidrat ġie rreġistrat b’mod deċiż fl-iskeda ta’ bilanċ mill-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni min-naħa Komunitarja ta’ interkonnettur; kif ukoll

(iii)

il-kapaċità nominata u l-produzzjoni tal-elettriku mis-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli permezz tal-installazzjoni msemmija fil-paragrafu 2(b) għall-istess perijodu ta’ żmien;

(b)

l-elettriku jiġi prodott minn impjant li għadu kif inbena li sar operattiv wara 25 ta’ Ġunju 2009* jew permezz taż-żieda fil-kapaċità ta’ impjant li ġie rinnovat wara dik id-data, taħt proġett konġunt kif imsemmi fil-paragrafu 1; kif ukoll

(c)

l-ammont ta’ elettriku prodott u esportat ma rċeviex appoġġ minn skema ta’ appoġġ ta’ pajjiż terz minbarra għajnuna għall-investiment li ngħatat lill-impjant.

3.   L-Istati Membri jistgħu japplikaw lill-Kummissjoni, għall-finijiet tal-Artikolu 5, sabiex jittieħed kont tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u kkunsmati minn pajjiż terz, fil-kuntest tal-bini ta’ interkonnettur b’tul ta’ żmien twil ħafna bejn l-Istat Membru u pajjiż terz jekk jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-bini ta’ interkonnettur ikun nbeda sal-31 ta’ Diċembru 2016;

(b)

m’għandux ikun possibbli li l-interkonnettur isir operattiv sal-31 ta’ Diċembru 2020;

(c)

għandu jkun possibbli li l-interkonnettur isir operattiv sal-31 ta’ Diċembru 2022;

(d)

wara li jibda jopera, l-interkonnettur ser jintuża għall-esportazzjoni lejn il-Komunità, skont il-paragrafu 2, tal-elettriku ġġenerat minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli;

(e)

l-applikazzjoni tirrigwarda proġett konġunt li jissodisfa l-kriterji fil-punti (b) u (c) tal-paragrafu 2 u li ser juża l-interkonnettur wara li jibda jaħdem, u għal kwantità ta’ elettriku li ma tkunx aktar mill-kwantità li ser tiġi esportata fil-Komunità wara li l-interkonnettur jibda jaħdem.

4.   Il-proporzjon jew l-ammont ta’ elettriku prodott minn kwalukwe impjant fit-territorju ta’ pajjiż terz, li għandu jiġi meqjus bħala li jgħodd għall-mira globali nazzjonali ta’ Stat Membru wieħed jew aktar għall-għanijiet tal-kejl tal-konformità mal-Artikolu 3, għandu jiġi notifikat lill-Kummissjoni. Meta aktar minn Stat Membru wieħed huwa kkonċernat, id-distribuzzjoni bejn l-Istati Membri ta’ dan il-proprzjon jew l-ammont għandha tkun notifikata lill-Kummissjoni. Dak il-proporzjon jew l-ammont m’għandux jaqbeż il-proporzjon jew l-ammont verament esportat lejn u kkonsumat fil-Komunità, li jikkorrispondi għall-ammont imsemmi fil-paragrafu 2(a)(i) u (iii) ta’ dan l-Artikolu u li jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu (2)(a) tiegħu. In-notifika għandha ssir minn kull Stat Membru lil dawk li l-proporzjon jew l-ammont ta’ elettriku għandu jgħodd għall-objettiv globali nazzjonali tiegħu.

5.   In-notifika msemmija fil-paragrafu 4 għandha:

(a)

tiddeskrivi l-impjant propost jew tidentifika l-impjant rinnovat;

(b)

tispeċifika l-proporzjon jew l-ammont ta’ elettriku prodott mill-impjant li għandu jitqies bħala li jgħodd għall-mira nazzjonali ta’ Stat Membru kif ukoll, soġġett għar-rekwiżiti ta’ kunfidenzjalità, l-arranġamenti finanzjarji ekwivalenti;

(c)

tispeċifika l-perijodu, fi snin kalendarji sħaħ, li matulu l-elettriku għandu jitqies bħala li jgħodd għall-mira ġenerali nazzjonali tal-Istat Membru; u

(d)

tinkludi dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-għarfien tal-punti (b) u (c) minn pajjiż terz li fit-territorju tiegħu għandu jibda’ jaħdem l-impjant u l-proporzjoni jew ammont ta’ elettriku prodott mill-impjant li ser ikun għall-użu domestiku minn dak il-pajjiż terz.

6.   Il-perijodu speċifikat taħt il-punt (c) tal-paragrafu 5 ma jistax jestendi lil hinn mill-2020. It-terminu ta’ proġett konġunt jista’ jestendi lil hinn mill-2020.

7.   Notifika li ssir taħt dan l-Artikolu ma tistax tinbidel jew tiġi rtirata mingħajr il-qbil konġunt tal-Istat Membru li jagħmel in-notifika u l-Istat terz li rrikonoxxa l-proġett konġunt skont il-punt (d) tal-paragrafu 5.

8.   L-Istati Membri u l-Komunità għandhom jinkoraġġixxu lill-korpi rilevanti tat-Trattat Komunitarju dwar l-Enerġija biex, skont it-Trattat Komunitarju dwar l-Enerġija, jieħdu miżuri meħtieġa sabiex il-partijiet kontraenti fit-trattat ikunu jistgħu japplikaw id-dispożizzjonijiet dwar il-koperazzjoni stabbiliti f’din fid-Direttiva bejn l-Istati Membri.

Artikolu 10

Effetti tal-proġetti konġunti bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi

1.   Fi żmien 3 xhur mit-tmiem ta’ kull sena li taqa’ fil-perijodu speċifikat taħt l-Artikolu 9(5)(c), l-Istat Membru li jkun għamel in-notifika skont l-Artikolu 9 għandu joħroġ ittra ta’ notifika li tiddikjara:

(a)

l-ammont totali ta’ elettriku prodott matul dik is-sena minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli mill-impjant li kien is-suġġett tan-notifika skont l-Artikolu 9;

(b)

l-ammont ta’ elettriku prodott matul is-sena minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli minn dak l-impjant li jgħodd għall-mira globali nazzjonali tiegħu skont it-termini tan-notifika skont l-Artikolu 9; u

(c)

prova ta’ konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 9(2).

2.   L-Istat Membru għandu jibgħat l-ittra ta’ notifika lill-pajjiż terz li jkun irrikonoxxa l-proġett skont l-Artikolu 9(5)(d) u lill-Kummissjoni.

3.   Għall-finijiet tal-kejl tal-konformità tal-objettiv mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva dwar il-miri globali nazzjonali, l-ammont ta’ elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli nnotifikat skont il-punt (b) tal-paragrafu 1 għandu jiġi miżjud mal-ammont tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli li jitqies, fil-kejl tal-konformità mill-Istat Membru li joħroġ l-ittra ta’ notifika.

Artikolu 11

Skemi konġunti ta’ appoġġ

1.   Mingħajr preġudizzju għall-obbligi tal-Istati Membri taħt l-Artikolu 3, żewġ Stati Membri jew aktar jistgħu jiddeċiedu, fuq bażi volontarja, biex jgħaqqdu jew jikkoordinaw parzjalment l-iskemi ta’ appoġġ nazzjonali tagħhom. F’tali każijiet, ċertu ammont ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli prodott fit-territorju ta’ Stat Membru parteċipanti wieħed jista’ jgħodd għall-mira globali nazzjonali ta’ Stat Membru parteċipanti ieħor jekk l-Istati Membri kkonċernati:

(a)

jagħmlu trasferiment statistiku tal-ammonti speċifikati tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli minn Stat Membru għal Stat Membru ieħor skont l-Artikolu 6; jew

(b)

jistabbilixxu regola tad-distribuzzjoni miftehma mill-Istati Membri parteċipanti li talloka ammonti ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli bejn l-Istati Membri li jipparteċipaw. Tali regola għandha tiġi nnotifikata lill-Kummissjoni mhux aktar tard minn tliet xhur wara t-tmiem tal-ewwel sena li fiha tidħol fis-seħħ.

2.   Fi żmien 3 xhur mit-tmiem ta’ kull sena kull Stat Membru li jkun għamel notifika taħt l-paragrafu 1(b) għandu joħroġ ittra ta’ notifika li tiddikjara l-ammont totali ta’ elettriku jew tisħin jew tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli prodotta matul is-sena li għandha tkun is-suġġett tar-regola ta’ distribuzzjoni.

3.   Għall-finijiet tal-kejl tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva dwar miri globali nazzjonali, l-ammont ta’ elettriku jew tisħin jew tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli nnotifikat skont il-paragrafu 2 għandu jiġi allokat mill-ġdid bejn l-Istati Membri konċernati skont ir-regola ta’ distribuzzjoni nnotifikata.

Artikolu 12

Żidiet fil-kapaċità

Għall-fini tal-Artikolu 7(2) u l-Artikolu 9(2)(b), unitajiet ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli attribwibbli għal żieda fil-kapaċità ta’ impjant għandhom ikunu ttrattati daqs li kieku kienu prodotti minn impjant separat li sar operattiv fil-mument li fih seħħet iż-żieda fil-kapaċità.

Artikolu 13

Proċeduri amministrattivi, regolamenti u kodiċijiet

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull regola nazzjonali li tikkonċerna l-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni, ċertifikazzjoni u liċenzjar li huma applikati għal impjanti u trasmissjoni assoċjata u infrastrutturi tan-netwerk tad-distribuzzjoni għall-produzzjoni tal-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, u għall-proċess ta’ trasformazzjoni tal-bijomassa f’bijokarburanti jew prodotti tal-enerġija oħra, jkunu proporzjonati u meħtieġa.

L-Istati Membri għandhom, b’mod partikolari, jieħdu l-passi adatti biex jiżguraw li:

(a)

soġġett għal differenzi bejn l-Istati Membri fl-istrutturi amministrattivi u organizzattivi tagħhom, ir-responsabbiltajiet rispettivi tal-korpi amministrattivi nazzjonali, reġjonali u lokali għal proċeduri ta’ awtorizzazzjoni, ċertifikazzjoni u liċenzjar inkluż l-ippjanar ġeografiku huma kkoordinati u definiti b’mod ċar, bi skedi ta’ żmien trasparenti biex jiġu ddeterminati applikazzjonijiet għall-ippjanar u l-bini;

(b)

tagħrif komprensiv dwar l-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni, ċertifikazzjoni u liċenzjar għall-impjanti ta’ enerġija rinnovabbli u dwar l-għajnuna disponibbli għall-applikanti jsiru disponibbli fil-livell xieraq;

(c)

il-proċeduri amministrattivi huma simplifikati u mgħaġġla fil-livell amministrattiv xieraq;

(d)

ir-regoli li jirregolaw l-awtorizzazzjoni, iċ-ċertifikazzjoni u l-liċenzjar ikunu oġġettivi, trasparenti, proporzjonali, ma jiddiskriminawx bejn l-applikanti u jikkunsidraw bis-sħiħ il-partikolaritajiet ta’ teknoloġiji individwali ta’ enerġija rinnovabbli;

(e)

it-tariffi amministrattivi mħallsa minn konsumaturi, pjanifikaturi, periti, bennejja u installaturi u fornituri ta’ tagħmir u sistemi huma trasparenti u relatati mal-ispiża; u

(f)

jiġu stabbiliti proċeduri ta’ awtorizzazzjoni simplifikati u inqas impenjattivi, anke permezz ta’ notifikazzjoni ssempliċi jekk tiġi permessa mill-qafas regolatorju applikabbli, għal proġetti iżgħar u għal strumenti deċentralizzati għall-produzzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, fejn xieraq.

2.   L-Istati Membri għandhom jiddefinixxu b’mod ċar kull speċifikazzjoni teknika li għandha tiġi sodisfatta minn tagħmir u sistemi ta’ enerġija rinnovabbli biex jibbenefikaw minn skemi ta’ sostenn. Fejn jeżistu standards Ewropej, inklużi eko-tikketti, tikketti tal-enerġija u sistemi oħra ta’ referenza teknika stabbiliti minn korpi ta’ standardizzazzjoni Ewropej, dawn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom ikunu espressi skont dawk l-istandards. Dawn l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi m’għandhomx jippreskrivu fejn it-tagħmir u s-sistemi għandhom jiġu ċċertifikati u m’għandhomx jimpedixxu l-funzjonament tas-suq intern.

3.   L-Istati Membri għandhom jirrakkomandaw lill-atturi kollha, b’mod partikolari l-korpi amministrattivi lokali u reġjonali biex jiżguraw li jiġu installati tagħmir u sistemi għall-użu ta’ elettriku, tisħin u tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u għal tisħin u tkessiħ distrettwali fl-ippjanar, id-diżinjar, il-bini u r-renovazzjoni ta’ żoni industrijali jew residenzjali. L-Istati Membri għandhom, b’mod partikulari, jinkoraġġixxu korpi amministrattivi lokali u reġjonali biex jinkludu t-tisħin u t-tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fl-ippjanar tal-infrastruttura ta’ belt, fejn xieraq.

4.   L-Istati Membri għandhom jintroduċu fir-regolamenti u l-kodiċi tal-bini miżuri xierqa sabiex tiżdied id-distribuzzjoni ta’ kull tip ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-settur tal-bini.

Fl-istabbiliment ta’ dawn il-miżuri, jew fl-skemi tal-appoġġ reġjonali tagħhom, l-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw miżuri nazzjonali relatati ma żidiet sostanzjali fl-effiċjenza tal-enerġija u relatati mal-koġenerazzjoni u ma’ bini b’enerġija passiva, b’ammont ta’ enerġija baxxa jew dawk b’ammont ta’ enerġija żero.

Sal-31 ta’ Diċembru 2014, l-Istati Membri għandhom, fir-regolamenti u l-kodiċijiet tal-bini tagħhom jew b’mezzi oħra b’effett ekwivalenti, fejn xieraq, jeħtieġu l-użu ta’ livelli minimi ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-bini ġdid u fil-bini eżistenti li huwa soġġett għal rinnovazzjoni estensiva. L-Istati Membri għandhom jippermettu li dawk il-livelli minimi jiġu ssodisfatti inter alia permezz ta’ tisħin u tkessiħ distrettwali prodott bl-użu ta’ proporzjon sinifikani ta’ sorsi tal-enerġija rinnovabbli.

Ir-rekwiżiti tal-ewwel subparagrafu għandhom japplikaw għall-forzi armati, biss safejn l-applikazzjoni tagħha ma tikkawżax konflitt man-natura u l-għan prinċipali tal-attivitajiet tal-forzi armati u bl-eċċezzjoni ta’ materjal użat b’mod esklussiv għal finijiet militari.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-bini pubbliku ġdid, u l-bini pubbliku eżistenti li huwa soġġett għal rinnovazzjoni estensiva, fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokal jiżvolġu rwol eżemplari fil-kuntest ta’ din id-Direttiva mill-1 ta’ Jannar 2012 ‘il quddiem. L-Istati Membri jistgħu, inter alia, jagħtu permess li dan l-obbligu jiġi ssodisfatt billi jikkonformaw mal-istandards ta’ djar b’enerġija żero, jew billi jipprovdu li l-bjut ta’ bini pubbliku jew bini kemm tal-pubbliku kif ukoll privat jiġu użati minn partijiet terzi għall-impjanti li jipproduċu enerġija minn sorsi rinnovabbli.

6.   Fir-rigward tar-regolamenti u l-kodiċijiet tal-bini tagħhom, l-Istati Membri għandhom iħeġġu l-użu ta’ sistemi u tagħmir għat-tisħin u t-tkessiħ b’enerġija rinnovabbli li jiksbu tnaqqis sinifikanti ta’ konsum ta’ enerġija. L-Istati Membri għandhom jużaw tikketti tal-enerġija jew eko-tikketti jew ċertifikati jew standards oħra xierqa żviluppati fil-livell nazzjonali jew Komunitarju, fejn dawn jeżistu, bħala l-bażi biex jinkoraġġixxu dawn is-sistemi u tagħmir.

Fil-każ tal-bijomassa, l-Istati Membri għandhom jippromwovu teknoloġiji ta’ konverżjoni li jiksbu effiċjenza ta’ konverżjoni ta’ mhux inqas minn 85 % għal applikazzjonijiet residenzjali u kummerċjali u mhux inqas minn 70 % għal applikazzjonijiet industrijali.

Fil-każ tal-pompi tas-sħana, l-Istati Membri għandhom jippromwovu dawk li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi tal-ekotikkettar stabbiliti fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/742/KE tad-9 ta’ Novembru 2007li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-ekotikketta Komunitarja lill-pompi tas-sħana mħaddma bl-elettriku, bil-gass jew bl-assorbiment tal-gass (20).

Fil-każ tal-enerġija termali solari, l-Istati Membri għandhom jippromwovu tagħmir u sistemi ċċertifikati bbażati fuq standards Ewropej, fejn dawn jeżistu, inkluż eko-tikketti, tikketti tal-enerġija u sistemi ta’ referenza tekniċi oħrajn stabbiliti mill-korpi ta’ standardizzazzjoni Ewropej.

Fil-valutazzjoni tal-effiċjenza ta’ konverżjoni u tal-proporzjon ta’ dħul/ħruġ ta’ sistemi u tagħmir għall-għanijiet ta’ dan il-paragrafu, l-Istati Membri għandhom jużaw proċeduri Komunitarji jew, fin-nuqqas tagħhom, proċeduri internazzjonali jekk tali proċeduri jeżistu.

Artikolu 14

Informazzjoni u taħriġ

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li informazzjoni dwar miżuri ta’ sostenn issir disponibbli għall-atturi relevanti kollha, fosthom għall-konsumaturi, il-bennejja, l-installaturi, il-periti u l-fornituri ta’ tagħmir u sistemi tat-tisħin, tat-tkessiħ u tal-elettriku u għall-vetturi kompatibbli mal-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li informazzjoni dwar il-benefiċċji netti, l-ispiża u l-effiċjenza tal-enerġija ta’ tagħmir u sistemi għall-użu ta’ tisħin, tkessiħ u elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli ssir disponibbli jew mill-fornitur tat-tagħmir jew tas-sistema jew mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li skemi ta’ ċertifikazzjoni jew skemi ta’ kwalifikazzjoni ekwivalenti jsiru disponibbli jew ikunu disponibbli mill-31 ta’ Diċembru 2012 għall-installaturi ta’ bojlers u stufi, sistemi fotovoltajċi solari u sistemi termali solari, sistemi ġeotermali tal-wiċċ u pompi tas-sħana. Dawk l-iskemi jistgħu jikkunsidraw lis-skemi u l-istrutturi eżistenti kif xieraq, u għandhom ikunu bbażati fuq il-kriterji stabbiliti fl-Anness IV. Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi ċ-ċertifikazzjoni maħruġa minn Stati Membri oħra skont dawk il-kriterji.

4.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli għall-pubbliku informazzjoni dwar skemi ta’ ċertifikazzjoni jew iskemi ta’ kwalifikazzjoni ekwivalenti kif imsemmi fil-paragrafu 3. L-Istati Membri jistgħu wkoll jagħmlu disponibbli l-lista tal-installaturi li huma kwalifikati jew ċertifikati skont id-dispożizzjonijiet msemmija fil-paragrafu 3.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ssir disponibbli gwida lill-parteċipanti kollha rilevanti, b’mod partikolari għall-pjanifikaturi u l-periti sabiex dawn ikunu tassew kapaċi jikkunsidraw sew l-aħjar tlaqqigħ ta’ sorsi rinnovabbli tal-enerġija, u teknoloġiji b’effiċjenza għolja u ta’ tisħin u tkessiħ distrettwali matul l-ippjanar, l-iddiżinjar, il-bini u r-rinnovazzjoni ta’ żoni industrijali jew residenzjali.

6.   L-Istati Membri, bil-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet lokali u reġjonali, għandhom jiżviluppaw tagħrif xieraq, sensibilizzazzjoni, programmi ta’ gwida jew ta’ taħriġ sabiex iċ-ċittadini jiġu infurmati dwar il-benefiċċji u l-prattiċitajiet tal-iżviluppar u tal-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli.

Artikolu 15

Garanziji tal-oriġini tal-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ prodotti minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli

1.   Għall-finijiet li jiġi provat lill-klijenti finali s-sehem jew il-kwantità ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli f’taħlita tal-enerġija ta’ produttur tal-enerġija, skont l-Artikolu 3(6) tad-Direttiva 2003/54/KE, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-oriġini tal-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli tista’ tkun garantita bħala tali fit-tifsira ta’ din id-Direttiva, skont kriterji oġġettivi, trasparenti u mhux diskriminatorji.

2.   Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li tinħareġ garanzija tal-oriġini bi tweġiba għal talba minn produttur tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. L-Istati Membri jistgħu jirranġaw biex il-garanziji għall-oriġini jinħarġu bi tweġiba għal talba minn produtturi tat-tisħin u t-tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Arranġament bħal dan jista’ jsir soġġett għal limitu minimu ta’ kapaċità. Garanzija tal-oriġini għandha tkun tad-daqs standard ta’ 1 MWh. M’għandhiex tinħareġ aktar minn garanzija ta’ oriġini waħda għal kull unità ta’ enerġija prodotta.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-istess unità ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli titqies darba biss.

Stat Membru jista’ jipprovdi li ma jingħata l-ebda appoġġ lil produttur meta dak il-produttur jirċievi garanzija tal-oriġini għall-istess produzzjoni ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli.

Il-garanzija tal-oriġini m’għandhiex funzjoni f’dak li jirrigwarda l-konformità ta’ Stat Membru mal-Artikolu 3. It-trasferimenti ta’ garanziji tal-oriġini, b’mod separat jew flimkien mat-trasferiment fiżiku tal-enerġija, m’għandux ikollu effett fuq id-deċiżjoni tal-Istati Membri li jużaw trasferimenti statistiċi, proċeduri konġunti jew skemi konġunti ta’ appoġġ għall-konformità mal-miri jew fuq il-kalkolu tal-konsum finali gross ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli kkalkulat skont l-Artikolu 5.

3.   Kwalunkwe użu ta’ garanzija tal-oriġini għandu jsir fi żmien tnax-il xahar mill-produzzjoni tal-unità ta’ enerġija korrispondenti. Garanzija tal-oriġini għandha tiġi kkanċellata la darba tkun ġiet użata.

4.   L-Istati Membri jew il-korpi kompetenti maħtura għandhom jissorveljaw il-ħruġ, it-trasferiment u l-ikkanċellar ta’ garanziji tal-oriġini. Il-korpi kompetenti maħtura għandu jkollhom responsabbiltajiet ġeografiċi distinti minn xulxin u jkunu indipendenti minn attivitajiet ta’ produzzjoni, kummerċ u provvista.

5.   L-Istati Membri jew il-korpi kompetenti maħtura għandhom idaħħlu fis-seħħ mekkaniżmi adatti biex jiżguraw li l-garanziji tal-oriġini għandhom jinħarġu, jiġu ttrasferiti u jiġu kanċellati elettronikament u jkunu preċiżi, affidabbli u reżistenti għall-frodi.

6.   Garanzija tal-oriġini għandha tispeċifika, għall-inqas:

(a)

is-sors ta’ enerġija li minnu ġiet prodotta l-enerġija u d-dati ta’ bidu u ta’ tmiem tal-produzzjoni;

(b)

jekk din hijiex relatata ma’:

(i)

l-elettriku; jew

(ii)

it-tisħin jew it-tkessiħ;

(c)

l-identità, il-post, it-tip u l-kapaċità tal-impjant fejn ġiet prodotta l-enerġija;

(d)

jekk u sa liema livell l-impjant ibbenefika minn appoġġ għall-investiment, jekk u sa liema livell l-unità tal-enerġija bbenefikat b’xi mod minn skema ta’ appoġġ nazzjonali, u t-tip ta’ skema ta’ appoġġ;

(e)

id-data li fiha l-impjant sar operattiv; u

(f)

id-data u l-pajjiż ta’ ħruġ u numru ta’ identifikazzjoni uniku.

7.   Fejn fornitur tal-elettriku huwa meħtieġ jagħti prova tas-sehem jew il-kwantità ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-taħlita ta’ enerġija għall-iskopijiet tal-Artikolu 3(6) tad-Direttiva 2003/54/KE, jista’ jagħmel dan billi juża l-garanziji tal-oriġini tiegħu.

8.   L-ammont ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli li jikkorrispondi għall-garanziji tal-oriġini ttrasferiti minn fornitur tal-elettriku lil parti terza għandu jiġi mnaqqas mis-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-taħlita tal-enerġija tiegħu għall-finijiet tal-Artikolu 3(6) tad-Direttiva 2003/54/KE.

9.   L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu l-garanziji tal-oriġini maħruġa minn Stati Membri oħrajn skont din id-Direttiva esklużivament bħala prova tal-elementi msemmijin fil-paragrafu 1 u l-paragrafu 6(a) sa (f). Stat Membru jista’ jiċħad ir-rikonoxximent ta’ garanzija tal-oriġini biss fil-każ li jkollu dubji bbażati fuq raġunijiet sodi dwar il-preċiżjoni, l-affidabbiltà jew l-awtentiċità tagħha. L-Istat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar tali ċaħda u l-ġustifikazzjoni tagħha.

10.   Jekk il-Kummissjoni jirriżultalha li ċaħda għar-rikonoxximent ta’ garanzija tal-oriġini ma jkollhiex bażi, il-Kummissjoni tista’ tadotta deċiżjoni li teħtieġ li l-Istat Membru kkonċernat jirrikonoxxiha.

11.   Stat Membru jista’ jintroduċi, f’konformità mal-liġi tal-Komunità, kriterji oġġettivi, trasparenti u mhux diskriminatorji għall-użu ta’ garanziji tal-oriġini f’konformità mal-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 3(6) tad-Direttiva 2003/54/KE.

12.   Meta l-fornituri tal-enerġija jikkummerċjalizzaw l-enerġija minn sorsi rinnovabbli lilll-konsumaturi b’referenza għal benefiċċji ambjentali u għal benefiċċji oħra tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli, l-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li dawk l-fornituri ta’ enerġija jagħmlu disponibbli, fil-qosor, informazzjoni dwar il-kwantità jew is-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli li ġejja minn impjanti jew minn kapaċità miżjuda li saret operattiva wara 25 ta’ Ġunju 2009.

Artikolu 16

Aċċess għall-grilji u t-tħaddim tagħhom

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi adatti biex jiżviluppaw infrastruttura ta’ grilji ta’ trasmissjoni u ta’ distribuzzjoni, netwerks intelliġenti, faċilitajiet għall-ħażna u s-sistema tal-elettriku, sabiex jippermettu t-tħaddim sikur tas-sistema tal-elettriku hekk kif din tiffaċċja l-iżvilupp ulterjuri tal-produzzjoni tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, inkluża l-interkonnessjoni bejn l-Istati Membri, u bejn l-Istati Membri u pajjiżi terzi. L-Istati Membri għandhom ukoll jieħdu passi adatti biex iħaffu l-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni għall-infrastruttura tal-grilja u biex jikkoordinaw l-approvazzjoni tal-infrastruttura tal-grilja mal-proċeduri amministrattivi u ta’ ppjanar.

2.   Soġġett għar-rekwiżiti marbuta maż-żamma tal-affidabbiltà u s-sigurtà tal-grilja, fuq il-bażi ta’ kriterji trasparenti u mhux diskriminatorji ddefiniti mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti:

(a)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operaturi tas-sistemi ta’ trasmissjoni u l-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni jiggarantixxu fit-territorju tagħhom jiggarantixxu t-trasmissjoni u d-distribuzzjoni ta’ elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli;

(b)

L-Istati Membri għandhom jipprovdu wkoll jew għal aċċess prijoritarju jew għal aċċess garantit għas-sistema ta’ grilja tal-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli;

(c)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li fit-trasmissjoni ta’ impjanti li jiġġeneraw l-elettriku, l-operaturi ta’ sistemi ta’ trasmissjoni għandhom jagħtu prijorità lill-impjanti ta’ ġenerazzjoni li jużaw sorsi ta’ enerġija rinnovabbli sa fejn tippermetti l-operazzjoni sikura tas-sistema tal-elettriku nazzjonali u fuq il-bażi ta’ kriterji trasparenti u mhux diskriminatorji. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jittieħdu miżuri operattivi xierqa relatati mal-grilja u mas-suq sabiex ikunu minimizzati r-restrizzjoniet fuq l-elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli. Fil-każ li jittieħdu miżuri sinifikanti biex jitnaqqsu s-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli sabiex tkun garantita s-sigurtà tas-sistema nazzjonali tal-elettriku u s-sigurtà tal-provvista tal-enerġija, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operaturi responsabbli mis-sistema jirrapurtaw lill-awtorità regolatorja kompetenti dwar dawk il-miżuri u jindikaw liema miżuri korrettivi għandhom l-intenzjoni li jieħdu sabiex jevitaw restrizzjonijiet mhux adatti.

3.   L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li operaturi ta’ sistemi ta’ trasmissjoni u operaturi ta’ sistema ta’ distribuzzjoni jistabbilixxu u jqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku r-regoli standard tagħhom relatati mal-ħlas u l-kondiviżjoni tal-ispejjeż tal-adattamenti tekniċi, bħal ma huma konnessjonijiet mal-grilja u rinfurzar tal-grilja, tħaddim imtejjeb tal-grilja u regoli dwar l-implimentazzjoni mhux diskriminatorja tal-kodiċijiet tal-grilja, li huma meħtieġa biex ikunu integrati produtturi ġodda li jkunu qed jipprovdu elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli għall-grilja interkonnessa.

Dawk ir-regoli għandhom ikunu bbażati fuq kriterji oġġettivi, trasparenti u mhux diskriminatorji billi jkunu kkunsidrati b’mod partikolari l-ispejjeż u l-benefiċċji kollha assoċjati mal-konnessjoni ta’ dawk il-produtturi mall-grilja u ċ-ċirkostanzi partikolari tal-produtturi li qegħdin f’reġjuni periferiċi u f’reġjuni b’densità baxxa ta’ popolazzjoni. Dawk ir-regoli jistgħu jipprovdu għal tipi differenti ta’ konnessjoni.

4.   Fejn xieraq, l-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li l-operaturi tas-sistema ta’ trasmissjoni u l-operaturi tas-sistema ta’ distribuzzjoni jħallsu kompletament jew parzjalment l-ispejjeż imsemmija fil-paragrafu 3. L-Istati Membri għandhom jirrevedu u jieħdu l-miżuri meħtieġa biex itejjbu l-oqsfa u r-regoli għall-ħlas u l-kondivizjoni tal-ispejjeż imsemmija fil-paragrafu 3 sat-30 ta’ Ġunju 2011 u kull sentejn wara dan biex jiżguraw l-integrazzjoni ta’ produtturi ġodda kif imsemmi f’dak il-paragrafu.

5.   L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-operaturi ta’ sistema ta’ trasmissjoni u l-operaturi ta’ sistema ta’ distribuzzjoni jipprovdu lil kull produttur ġdid tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli li jixtieq li jkun konness mas-sistema l-informazzjoni komprensiva u meħtieġa, inklużi:

(a)

stima komprensiva u dettaljata tal-ispejjeż assoċjati mal-konnessjoni;

(b)

skeda ta’ żmien raġonevoli u preċiża għar-riċeviment u l-ipproċessar tat-talba għall-konnessjoni mal-grilja;

(c)

skeda ta’ żmien indikattiva u raġonevoli għal kwalunkwe konnessjoni proposta mal-grilja.

L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-produtturi tal-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli li jixtiequ jkunu konnessi mal-grilja, li joħorġu sejħa għall-offerti għax-xogħol ta’ konnessjoni.

6.   Il-kondiviżjoni tal-ispejjeż imsemmija fil-paragrafu 3 għandha tkun infurzata b’mekkaniżmu bbażat fuq kriterji oġġettivi, trasparenti u mhux diskriminatorji li jikkunsidraw il-benefiċċji li inizjalment u sussegwentement produtturi konnessi kif ukoll operaturi ta’ sistemi ta’ trasmissjoni u operaturi ta’ sistemi ta’ distribuzzjoni jieħdu mill-konnessjonijiet.

7.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-talba għall-ħlas ta’ tariffi ta’ trasmissjoni u ta’ distribuzzjoni ma jiddiskriminawx kontra l-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, inkluż b’mod partikolari l-elettriku minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli prodott f’reġjuni periferiċi, bħal reġjuni insulari, u f’reġjuni b’densità baxxa ta’ popolazzjoni. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ħlas ta’ tariffi fuq it-trasmissjoni u d-distribuzzjoni ma jiddiskriminax kontra l-gass minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli.

8.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li t-tariffi mitluba minn operaturi ta’ sistema ta’ trasmissjoni u minn operaturi ta’ sistema ta’ distribuzzjoni għat-trasmissjoni u d-distribuzzjoni tal-elettriku minn impjanti li jużaw sorsi ta’ enerġija rinnovabbli jirriflettu l-benefiċċji f’termini ta’ spejjeż fattibbli li jirriżultaw mill-konnessjoni tal-impjant man-. Dawn il-benefiċċji f’termini ta’ spejjeż jistgħu joħorġu mill-użu dirett tal-grilja b’vultaġġ baxx.

9.   Fejn ikun rilevanti, l-Istati Membri għandhom jevalwaw il-ħtieġa tal-estensjoni tal-infrastuttura tan-netwerk tal-gass eżistenti sabiex jiffaċilitaw l-integrazzjoni tal-gass minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli.

10.   Fejn ikun rilevanti, l-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-operaturi ta’ sistemi ta’ trasmissjoni u l-operaturi ta’ sistemi ta’ distribuzzjoni fit-territorju tagħhom jippubblikaw regoli tekniċi skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2003/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2003 rigward regoli komuni għas-suq intern fil-gass naturali (21), b’mod partikolari rigward ir-regoli tal-konnessjoni man-netwerk li jinkludu rekwiżiti dwar il-kwalità tal-gass, l-odorazzjoni tal-gass u l-pressjoni tal-gass. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu wkoll mill-operaturi ta’ sistemi ta’ trasmissjoni u ta’ sistemi ta’ distribuzzjoni li jippubblikaw it-tarriffi ta’ konnessjoni biex ikunu konnessi sorsi rinnovabbli ta’ gass ibbażati fuq kriterji trasparenti u mhux diskriminatorji.

11.   Fil-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali tagħhom dwar l-enerġija rinnovabbli, l-Istati Membri għandhom jevalwaw il-ħtieġa li jibnu infrastruttura ġdida għat-tisħin u t-tkessiħ distrettwali prodotti minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli sabiex tintlaħaq il-mira nazzjonali għall-2020 imsemmija fl-Artikolu 3(1). Soġġett għal dik l-evalwazzjoni, l-Istati Membri għandhom, fejn ikun rilevanti, jieħdu passi bil-għan li tkun żviluppata infrastruttura distrettwali għat-tisħin sabiex takkomoda l-iżvilupp tal-produzzjoni tat-tisħin u t-tkessiħ minn faċilitajiet kbar tal-bijomassa, solari u ġeotermali.

Artikolu 17

Kriterji ta’ sostenibbiltà għall-bijokarburanti u bijolikwidi

1.   Irrispettivament minn jekk il-materja prima kenitx ikkultivata ġewwa jew barra t-territorji tal-Komunità, l-enerġija mill-bijokarburanti u bijolikwidi għandha tiġi kkunsidrata għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) biss jekk tissodisfa l-kriterji ta’ sostenibbiltà stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 6:

(a)

il-kejl tal-konformità mar-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva fir-rigward tal-miri nazzjonali;

(b)

il-kejl tal-konformità mal-obbligi tal-enerġija rinnovabbli;

(c)

l-eliġibbiltà għal sostenn finanzjarju għall-konsum ta’ bijokarburanti u bijolikwidi.

Madankollu, il-bijokarburanti u l-bijolikwidi prodotti mill-iskart u r-residwi, minbarra r-residwi li ġejjin mill-agrikoltura, l-akwakultura, is-sajd u l-foresterija, iridu jissodisfaw biss il-kriterju ta’ sostenibbiltà stabbilit fil-paragrafu 2 sabiex jitqiesu għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c).

2.   L-iffrankar ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra mill-użu ta’ bijokarburanti u bijolikwidi kkunsidrat għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 għandu jkun ta’ mill-anqas 35 %.

B’effett mill-1 ta’ Jannar 2017, l-iffrankar ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra li jirriżulta mill-użu ta’ bijokarburanti u bijolikwidi oħra meqjus għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 għandu jkun ta’ mill-anqas 50 %. Mill-1 ta’ Jannar 2018, dak l-iffrankar ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra għandu jkun ta’ mill-anqas 60 % għall-bijokarburanti u l-bijolikwidi prodotti f’impjanti li jkunu bdew il-produzzjoni fl-1 ta’ Jannar 2017 jew wara.

L-iffrankar ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra li jirriżulta mill-użu ta’ bijokarburanti u bijolikwidi għandu jkun ikkalkulat skont l-Artikolu 19(1).

Fil-każ ta’ bijokarburanti u bijolikwidi oħra prodotti minn impjanti li kienu operattivi fit-23 ta’ Jannar 2008, l-ewwel subparagrafu għandu japplika mill-1 ta’ April 2013.

3.   Il-bijokarburanti u bijolikwidi kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 m’għandhomx isiru minn materja prima miksuba minn art b’valur għoli ta’ bijodiversità, jiġifieri art li kellha wieħed mill-istati li ġejjin fi jew wara Jannar 2008, kemm jekk l-art għad għandha dan l-istatus u kemm jekk le:

(a)

foresta primarja u art oħra bis-siġar, jiġifieri foresta u art oħra bis-siġar ta’ speċi nattivi, fejn m’hemmx indikazzjoni ċarament viżibbli ta’ attività tal-bniedem u l-proċessi ekoloġiċi mhumiex disturbati b’mod sinifikanti;

(b)

żoni indikati:

(i)

mil-liġi jew mill-awtorità kompetenti rilevanti għal għanijiet ta’ ħarsien tan-natura; jew

(ii)

għall-protezzjoni ta’ ekosistemi jew speċi rari, mhedda jew fil-periklu li jin qerdu li huma rikonoxxuti minn strumenti ta’ ftehim internazzjonali jew inklużi f’listi mfassla minn organizzazzjonijiet intergovernattivi jew l-Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura, soġġett għar-rikonoxximent tagħhom skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 18(4);

sakemm ma tkunx ipprovduta evidenza li l-produzzjoni ta’ dik il-materja prima ma interferietx ma’ dawk il-finijiet ta’ ħarsien tan-natura;

(c)

art bil-ħaxix b’bijodiversità għolja li hija:

(i)

naturali, jiġifieri art bil-ħaxix li ser tibqa’ art bil-ħaxix fin-nuqqas ta’ intervent tal-bniedem u li żżomm il-kompożizzjoni tal-ispeċi naturali u l-karatteristiċi u l-proċessi ekoloġiċi; jew

(ii)

mhux naturali, jiġifieri art bil-ħaxix li mingħajr l-intervent tal-bniedem ma tibqax art bil-ħaxix u li hija rikka fl-ispeċijiet u mhijiex degradata, sakemm ma tiġix ipprovduta evidenza li l-ħsad tal-materja prima jkun meħtieġ biex jinżamm l-istatus tagħha ta’ art bil-ħaxix.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-kriterji u l-firxiet ġeografiċi biex tiddetermina liema art bil-ħaxix għandha tkun koperta mill-punt (c) tal-ewwel subparagrafu. Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, billi jissumplimentawha għandhom ikunu adottati skont il-proċedura regolatorja bli skrutinju msemmija fl-Artikolu 25(4).

4.   Il-bijokarburanti u bijolikwidi kkundistrati għall-finijiet msemmija il-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 m’għandhomx isiru minn materja prima miksuba minn art b’ħażna għolja ta’ karbonju, jiġifieri art li kellha waħda mill-istati li ġejjin f’Jannar 2008 u li m’għadx għandha dak l-istatus:

(a)

artijiet mistagħdra, jiġifieri art li hija miksija bi jew saturata bl-ilma permanentement jew għal parti sinifikanti tas-sena;

(b)

żoni kontinwament ifforestati, jiġifieri art fuq firxa ikbar minn ettaru b’siġar ogħla minn ħames metri u b’kopertura ta’ aktar minn 30 %, jew siġar li jistgħu jilħqu dawk il-limiti in situ;

(c)

art fuq firxa ikbar minn ettaru b’siġar ogħla minn ħames metri u b’kopertura ta’ bejn 10 % u 30 %, jew siġar li jistgħu jilħqu dawn il-limiti in situ, sakemm ma tkunx ipprovduta evidenza li l-ħażna ta’ karbonju taż-żona qabel u wara l-konverżjoni hija tali li, meta tiġi applikata l-metodoloġija stabbilita fil- Parti C tal-Anness V, il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu jkunu ssodisfatti.

Id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-paragrafu m’għandhomx japplikaw jekk, fiż-żmien meta nkisbet il-materja prima, l-art kellha l-istess status li kellha f’Jannar 2008.

5.   Il-bijokarburanti u bijolikwidi kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 m’ għandhomx isiru minn materia prima miksuba minn art li kienet art tal-peat f’Jannar 2008, sakemm ma’ tkunx ipprovduta evidenza li l-kultivazzjoni u l-ħsad ta’ dik il-materja prima ma tinvolvix id-dranaġġ ta’ ħamrija li qabel ma’ jkunx sarilha dranaġġ.

6.   Materja prima agrikola kkultivata fil-Komunità u użata għall-produzzjoni ta’ bijokarburanti u bijolikwidi kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1 għandhom jinkisbu skont ir-rekwiżiti u l-istandards taħt id-dispożizzjonijiet imsemmija taħt l-intestatura “Ambjent” fil-Parti A u fil-punt 9 tal-Anness II tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 73/2009 tad-19 ta’ Jannar 2009 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett għal bdiewa fi ħdan il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ appoġġ għal bdiewa (22) u skont ir-rekwiżiti minimi għal kondizzjoni agrikola u ambjentali tajba definita skont l-Artikolu 6(1) ta’ dak ir-Regolament.

7.   Il-Kummissjoni għandha tirrapporta kull sentejn lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, fir-rigward kemm tal-pajjiżi terzi u kemm tal-Istati Membri li huma sors sinifikanti ta’ bijokarburanti jew ta’ materja prima għall-bijokarburanti kkunsmati fil-Komunità, dwar miżuri nazzjonali meħuda b’rispett għall-kriterji ta’ sostenibbiltà stabbiliti fil-paragrafi 2 sa 5 u għall-ħarsien tal-ħamrija, l-ilma u l-arja. L-ewwel rapport għandu jiġi ppreżentat fl-2012.

Il-Kummissjoni għandha tirrapporta kull sentejn lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-impatt fuq is-sostenibbiltà soċjali fil-Komunità u fil-pajjiżi terzi taż-żieda fid-domanda għall-bijokarburanti, dwar l-impatt tal-politika tal-Komunità dwar il-bijokarburanti fuq id-disponibbiltà tal-oġġetti tal-ikel bi prezzijiet li jintlaħqu minn kulħadd, b’mod partikolari għall-persuni li jgħixu f’pajjiżi li qed jiżviluppaw, u dwar kwistjonijiet ġenerali oħrajn marbutin mal-iżvilupp. Ir-rapporti għandhom jittrattaw ir-rispett tad-drittijiet tal-użu tal-art. Huma għandhom jiddikjaraw, kemm għall-pajjiżi terzi kif ukoll għall-Istati Membri li huma sors importanti ta’ materja prima għall-bijokarburanti kkunsmati fil-Komunità, jekk il-pajjiż ikunx irratifika u implimenta kull waħda mill-Konvenzjonijiet li ġejjin tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol:

il-Konvenzjoni dwar Xogħol Furzat jew Obbligatorju (Nru 29);

il-Konvenzjoni dwar il-Libertà ta’ Assoċjazzjoni u l-Protezzjoni tad-Dritt għall-Organizzazzjoni (Nru 87);

il-Konvenzjoni dwar l-Applikazzjoni tal-Prinċipji tad-Dritt ta’ Organizzazzjoni u tal-Innegozjar Kollettiv (Nru 98);

il-Konvenzjoni dwar ir-Remunerazzjoni Indaqs għall-Ħaddiema Rġiel u Nisa għal Xogħol ta’ Valur Indaqs (Nru 100);

il-Konvenzjoni dwar l-Abolizzjoni tax-Xogħol Furzat (Nru 105);

il-Konvenzjoni dwar id-Diskriminazzjoni fir-Rigward tal-Impjieg u l-Professjoni (Nru 111);

il-Konvenzjoni dwar l-Età Minima għad-Dħul fl-Impjieg (No 138);

il-Konvenzjoni dwar il-Projbizzjoni u l-Azzjoni Immedjata għall-Eliminazzjoni tal-Agħar Forom ta’ Xogħol tat-Tfal (Nru 182);

Dawk ir-rapporti għandhom jiddikjaraw, kemm għall-pajjiżi terzi kif ukoll għall-Istati Membri li huma sors importanti ta’ materja prima għall-bijokarburant ikkunsmat fil-Komunità, jekk il-pajjiż ikunx irratifika u implimenta:

il-Protokoll ta’ Kartaġena dwar il-bijosigurtà;

il-Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fi Speċi ta’ Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu.

L-ewwel rapport għandu jitressaq fl-2012. Il-Kummissjoni għandha tipproponi, jekk ikun il-każ, azzjoni korrettiva, b’mod partikolari jekk ikun hemm evidenza li l-produzzjoni tal-bijokarburanti għandha impatt sinifikanti fuq il-prezzijiet tal-ikel.

8.   Għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 1, l-Istati Membri m’għandhomx jirrifjutaw li jikkunsidraw, għal raġunijiet oħra ta’ sostenibbiltà, bijokarburanti u bijolikwidi miksuba f’konformità ma’ dan l-Artikolu.

9.   Il-Kummissjoni għandha tirrapporta dwar ir-rekwiżiti għal skema ta’ sostenibbiltà għal użi enerġetiċi tal-bijomassa, minbarra bijokarburanti u bijolikwidi, sal-31 ta’ Diċembru 2009. Dak ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, fejn xieraq, bi proposti għal skema ta’ sostenibbiltà għal użi oħra għall-enerġija mill-bijomassa, lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Dak ir-rapport u kwalunkwe proposta li jkun fihom għandhom ikunu bbażati fuq l-aħjar evidenza xjentifika disponibbli, b’konsiderazzjoni għall-iżviluppi l-ġodda fi proċessi innovattivi. Jekk l-analiżi magħmula għal dan il-għan turi li jkun xieraq li jiġu introdotti emendi, fir-rigward tal-bijomassa tal-foresta, fil-kalkolu tal-metodoloġija fl-Anness V jew fil-kriterji tas-sostenibbiltà dwar il-ħażniet tal-karbonju applikati għall-bijokarburanti u bijolikwidi, il-Kummissjoni għandha, fejn ikun xieraq, tagħmel proposti fl-istess ħin lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill f’dan ir-rigward.

Artikolu 18

Verifika tal-konformità mal-kriterji ta’ sostenibbiltà għall-bijokarburanti u bijolikwidi

1.   Fejn bijokarburanti u bijolikwidi għandhom jiġu kkunsidrati għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 17(1), l-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-operaturi ekonomiċi juru li l-kriterji ta’ sostenibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 17(2) sa (5) ġew sodisfatti. Għal dak il-għan għandhom jeħtieġu li l-operaturi ekonomiċi jużaw sistema ta’ bilanċ tal-massa li:

(a)

tippermetti li kunsinni ta’ materja prima jew bijokarburant b’karatteristiċi ta’ sostenibbiltà differenti jiġu mħallta;

(b)

teħtieġ li informazzjoni dwar il-karatteristiċi tas-sostenibbiltà u d-daqsijiet tal-kunsinni msemmija fil-punt (a) tibqa’ assenjata lit-taħlita; u

(c)

tipprovdi li s-somma tal-kunsinni kollha meħuda mit-taħlita tiġi deskritta bħala li għandha l-istess karatteristiċi ta’ sostenibbiltà, fl-istess kwantitajiet, bħas-somma tal-kunsinni kollha miżjuda mat-taħlita.

2.   Il-Kummissjoni għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fl-2010 u l-2012 dwar it-tħaddim tal-metodu ta’ verifika tal-bilanċ tal-massa deskritt fil-paragrafu 1 u dwar il-potenzjal li jkunu permessi metodi oħra ta’ verifika fir-rigward ta’ xi tipi ta’ materja prima, bijokarburanti jew bijolikwidi. Fil-valutazzjoni tagħha, il-Kummissjoni għandha tqis dawk il-metodi ta’ verifika li fihom l-informazzjoni dwar il-karatteristiċi ta’ sostenibbiltà m’hemmx għalfejn jibqgħu fiżikament assenjati għal konsenji jew taħlitiet partikolari. Il-valutazzjoni għandha tqis il-ħtieġa li jinżammu l-integrità u l-effikaċja tas-sistema ta’ verifika filwaqt li tiġi evitata l-impożizzjoni ta’ piż mhux raġjonevoli fuq l-industrija. Ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, fejn xieraq, bi proposti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar permessi għal metodi oħra ta’ verifika.

3.   L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw li l-operaturi ekonomiċi jippreżentaw informazzjoni affidabbli u li jpoġġu għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri, fuq talba, id-data li ntużat biex tkun żviluppata l-informazzjoni. L-Istati Membri għandhom jeħtieġu li l-operaturi ekonomiċi jagħmlu arranġament għal standard adegwat ta’ verifika indipendenti tal-informazzjoni ppreżentata, u li jipprovdu evidenza li dan sar. L-awditjar għandu jivverifika li s-sistemi użati mill-operaturi ekonomiċi huma preċiżi, affidabbli u mħarsa kontra l-frodi. Dan għandu jevalwa l-frekwenza u l-metodoloġija tat-teħid ta’ kampjuni u l-affidabilità tad-data.

L-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tinkludi b’mod partikolari informazzjoni dwar il-konformità mal-kriterji ta’ sostenibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 17(2) sa (5), informazzjoni xierqa u rilevanti dwar il-miżuri meħuda għall-protezzjoni tal-ħamrija, tal-ilma u tal-arja, ir-ristawr tal-art degradata, l-evitar ta’ konsum eċċessiv ta’ ilma f’zoni fejn l-ilma ikun skars kif ukoll informazzjoni xierqa u rilevanti dwar il-miżuri meħuda biex jitqiesu l-kwistjonijiet imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17(7).

Il-Kummissjoni għandha, skont il-proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 25(3), tistabbilixxi l-lista tal-informazzjoni xierqa u rilevanti msemmija fl-ewwel żewġ subparagrafi, Hija għandha tiżgura, b’mod partikolari, li l-għoti ta’ dik l-informazzjoni ma jkunx ta’ piż amministrattiv eċċessiv għall-operaturi b’mod ġenerali jew fuq il-bdiewa sidien ta’ farms żgħar, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-kooperattivi b’mod partikolari.

L-obbligi stabbiliti f’dan il-paragrafu għandhom japplikaw kemm jekk il-bijokarburanti jew bijolikwidi jkunu prodotti fil-Komunità kemm jekk ikunu importati.

L-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni, f’forma aggregata, l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu. Il-Kummissjoni għandha tippubblika dik l-informazzjoni fuq il-pjattaforma ta’ trasparenza msemmija fl-Artikolu 24 f’forma mqassra u żżomm il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni kummerċjalment sensittiva.

4.   Il-Komunità għandha tħabrek biex tikkonkludi strumenti ta’ ftehim bilaterali jew multilaterali ma’ pajjiżi terzi li fihom dispożizzjonijiet dwar kriterji ta’ sostenibbiltà li jikkorrispondu ma’ dawk ta’ din id-Direttiva. Fejn il-Komunità tkun ikkonkludiet strumenti ta’ ftehim li fihom dispożizzjonijiet li jkopru l-kwistjonijiet koperti mill-kriterji ta’ sostenibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 17(2) sa (5), il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li dawk l-istrumenti ta’ ftehim juru li l-bijokarburanti u bijolikwidi prodotti minn materja prima kkultivata f’dawk il-pajjiżi jikkonformaw mal-kriterji ta’ sostenibbiltà inkwistjoni. Meta dawk l-istrumenti ta’ ftehim jiġu konklużi, għandha tingħata kunsiderazzjoni debita tal-miżuri meħuda favur il-konservazzjoni taz-zoni li jipprovdu, f’sitwazzjonijiet kritiċi, servizzi bażiċi ta’ ekosistemi (bħall-protezzjoni tal-medded ta’ art fl-għoli b’nixxiegħat fuq ġenb iferrgħu fi xmara u l-kontroll tal-erożjoni), għall-protezzjomi ħamrija, l-ilma u l-arja, għall-bidliet indiretti fl-użu tal-art, għar-restawr tal-art degradata, għall-evitar ta’ konsum eċċessiv ta’ ilma f’zoni fejn l-ilma ikun skars u l-kwistjonijiet imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17(7).

Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li skemi nazzjonali jew internazzjonali volontarji li jistabbilixxu standards għall-produzzjoni ta’ prodotti tal-bijomassa jkollhom data preċiża għall-finijiet tal-Artikolu 17(2) jew juru li l-kunsinni ta’ bijokarburant jikkonformaw mal-kriterji ta’ sostenibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 17(3) sa (5). Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li dawk l-iskemi jkun fihom informazzjoni preċiża għall-finijiet ta’ informazzjoni dwar il-miżuri meħuda favur il-konservazzjoni taz-zoni li jipprovdu, f’sitwazzjonijiet kritiċi, servizzi bażiċi ta’ ekosistemi (bħall-protezzjoni tal-medded ta’ art fl-għoli b’nixxiegħat fuq ġenb iferrgħu fi xmara u l-kontroll tal-erożjoni), għall-protezzjoni tal-ħamrija, tal-ilma u tal-arja, ir-ristawr tal-art degradata u dwar il-kwistjonijiet imsemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17(7). Il-Kummissjoni tista’ wkoll tirrikonoxxi żoni għall-protezzjoni tan-natura jew għall-protezzjoni ta’ ekosistemi jew ta’ speċijiet rari, mhedda jew fil-periklu li jinqerdu rikonoxxuti bi strumenti ta’ ftehim internazzjonali jew inklużi fil-listi mfassla minn organizzazzjonijiet intergovernattivi jew l-Unjoni Internazzjonali għall-Konservazzjoni tan-Natura għall-finijiet tal-Artikolu 17(3)(b)(ii).

Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li skemi nazzjonali jew internazzjonali volontarji li jkejlu l-iffrankar ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra jkollhom data preċiża għall-finijiet tal-Artikolu 17(2).

Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi li art li taqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ programm nazzjonali jew reġjonali mmirat li jtejjeb art li ddeterjorat b’mod gravi jew li sofriet kontaminazzjoni qawwija tissodisfa l-kriterjifil-punt 9 tal-Parti C tal-Anness V.

5.   Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjonijiet skont il-paragrafu 4 biss jekk il-ftehim jew l-iskema kkonċernati jissodisfaw standards adegwati ta’ affidabbiltà, trasparenza u verifika indipendenti. Fil-każ ta’ skemi li jkejlu l-iffrankar ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra, dawn l-iskemi għandhom jikkonformaw ukoll mar-rekwiżiti metodoloġiċi fl-Anness V. Listi ta’ żoni b’valur għoli ta’ bijodiversità kif imsemmija fl-Artikolu 17(3)(b)(ii) għandhom jissodisfaw standards adegwati ta’ oġġettività u koerenza ma’ standards rikonoxxuti internazzjonalment u jipprevedu għal proċeduri adegwati ta’ appell.

6.   Id-deċiżjonijiet taħt il-paragrafu 4 għandhom ikunu adottati skont il-proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 25(3). Dawn id-deċiżjonijiet għandhom ikunu validi għal perijodu ta’ mhux aktar minn ħames snin.

7.   Meta operatur ekonomiku jipprovdi prova jew data miksuba skont ftehim jew skema li kienet is-suġġett ta’ deċiżjoni skont il-paragrafu 4, sal-punt kopert minn dik id-deċiżjoni, Stat Membru m’għandux jeħtieġ li l-fornitur jipprovdi evidenza ulterjuri ta’ konformità mal-kriterji ta’ sostenibbiltà stabbiliti fl-Artikolu 17(2) sa (5), u lanqas informazzjoni dwar il-miżuri msemmijin fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

8.   Fuq it-talba ta’ Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha stess il-Kummissjoni għandha teżamina l-applikazzjoni tal-Artikolu 17 fir-rigward ta’ sors ta’ bijokarburant jew bijolikwidu u, fi żmien sitt xhur minn meta tirċievi talba u skont il-proċedura ta’ konsultazzjoni msemmija fl-Artikolu 25(3), tiddeċiedi jekk l-Istat Membru kkonċernat jistax jikkunsidra bijokarburant jew bijolikwidu minn dak is-sors għall-finijiet msemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-Artikolu 17(1).

9.   Sal-31 ta’ Diċembru 2012, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar:

(a)

l-effettività tas-sistema attwali għall-għoti ta’ informazzjoni dwar kriterji ta’ sostenibbiltà; u

(b)

jekk ikunx fattibbli u opportun li jiddaħħlu rekwiżiti mandatorji dwar il-protezzjoni tal-arja, tal-ħamrija jew tal-ilma, fid-dawl tal-aktar evidenza xjentifika reċenti u l-obbligi internazzjonali tal-Komunità.

Il-Kummissjoni għandha, jekk ikun meħtieġ, tipproponi azzjoni korrettiva.

Artikolu 19

Kalkolu tal-impatt tal-gass b’effett serra tal-bijokarburanti u bijolikwidi

1.   Għall-finijiet tal-Artikolu 17(2), l-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra mill-użu ta’ bijokarburant u bijolikwidi għandu jkun ikkalkulat kif ġej:

(a)

fejn valur awtomatiku għall-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra għall-mogħdija ta’ produzzjoni hija stabbilita fil-Parti A jew B tal-Anness V u fejn il-valur el għal dawk il-bijokarburanti jew bijolikwidi kkalkulat skont il-punt 7 tal-Parti C tal-Anness V huwa ugwali għal żero jew anqas, billi jintuża dak il-valur awtomatiku;

(b)

bl-użu ta’ valur attwali kkalkulat skont il-metodoloġija stabbilita fil-Parti C tal-Anness V; jew

(c)

billi jintuża valur ikkalkulat bħala s-somma tal-fatturi tal-formola msemmija fil-punt 1 tal-Parti C tal-Anness V, fejn l-valuri awtomatiċi diżaggregati fil-Parti D jew E tal-Anness V jistgħu jintużaw għal xi fatturi, u valuri reali, ikkalkulati skont il-metodoloġija stabbilita fil-Parti C tal-Anness V, għall-fatturi l-oħra kollha.

2.   Sal-31 ta’ Marzu 2010, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni rapport li jinkludi lista ta’ dawk iż-żoni fit-territorju tagħhom ikklassifikati bħala livell 2 fin-nomenklatura tal-unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) jew bħala livell NUTS aktar diżaggregat skont ir-Regolament (KE) 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 dwar l-istabbiliment ta’ klassifikazzjoni komuni ta’ unitajiet territorjali għall-istatistika (NUTS) (23) fejn l-emissjonijiet tipiċi ta’ gassijiet b’effett serra mill-kultivazzjoni ta’ materja prima agrikola jistgħu jkunu mistennija li jkunu inqas jew ugwali għall-emissjonijiet irrappurtati taħt l-intestatura “Valuri awtomatiċi disaggregati għall-kultivazzjoni” fil-Parti D tal-Anness V ta’ din id-Direttiva, akkumpanjat b’deskrizzjoni tal-metodu u d-data użata għall-istabbiliment ta’ dik il-lista. Dak il-metodu għandu jikkunsidra l-karatteristiċi tal-ħamrija, il-klima u l-produzzjoni mistennija ta’ materja prima.

3.   Il-valuri awtomatiċi fil-Part A tal-Anness V għall-bijokarburanti, u l-valuri awtomatiċi diżaggregati għall-kultivazzjoni fil-Parti D tal-Anness V għall-bijokarburanti u bijolikwidi, jistgħu jintużaw biss meta l-materja prima tagħhom tkun:

(a)

ikkultivata barra mill-Komunità:

(b)

ikkultivata fil-Komunità f’żoni inklużi fil-listi msemmija fil-paragrafu 2; jew

(c)

skart jew residwi oħra minbarra residwi tal-agrikoltura, tal-akwakoltura u tas-sajd.

Għall-bijokarburanti u bijolikwidi li ma jaqgħux taħt il-punti (a), (b) jew (c), għandhom jintużaw valuri attwali għall-kultivazzjoni.

4.   Sal-31 ta’ Marzu 2010, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-fattibbiltà li jitfasslu listi ta’ żoni f’pajjiżi terzi fejn l-emissjonijiet tipiċi ta’ gass b’effett serra mill-kultivazzjoni ta’ materja prima agrikola jistgħu jkunu mistennija li jkunu inqas jew ugwali għall-emissjonijiet irrappurtati taħt l-intestatura “kultivazzjoni” fil-Parti D tal-Anness V, akkumpanjat jekk jista’ jkun b’tali listi u b’deskrizzjoni tal-metodu u d-data użati għall-istabbiliment ta’ dawk il-listi. Il-rapport għandu, jekk xieraq, ikun akkumpanjat minn proposti rilevanti.

5.   Il-Kummissjoni għandha tirrapporta sal-31 ta’ Diċembru 2012, u kull sentejn wara dan, dwar il-valuri tipiċi u awtomatiċi stmati fil-Partijiet B u E tal-Anness V, b’attenzjoni partikolari għall-emissjonijiet mit-trasport u l-ipproċessar, u tista’, fejn meħtieġ, tiddeċiedi li tikkoreġi l-valuri. Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 25(4).

6.   Il-Kummissjoni għandha, sal-31 ta’ Diċembru 2010, tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill li jevalwa l-impatt tal-bdil indirett fl-użu tal-art fuq l-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra u li jindirizza modi kif jiġi minimiżżat dak l-impatt. Ir-rapport għandu, fejn xieraq, ikun akkumpanjat, bi proposta li tkun ibbażata fuq l-aqwa evidenza xjentifika disponibbli, u li tinkludi metodoloġija konkreta għall-emissjonijiet mill-ħażna tal-karbonju kkawżati minn bidliet indiretti fl-użu tal-art, li tiżgura konformità ma’ din id-Direttiva, b’ mod partikolari l-Artikolu 17(2).

Din il-proposta għandha tinkludi s-salvagwardji meħtieġa biex tipprovdi ċ-ċertezza għall-investiment li jkun sar qabel ma tiġi applikata dik il-metodoloġija. Fir-rigward tal-impjanti li jkunu pproduċew il-bijokarburanti qabel it-tmiem tal-2013, l-applikazzjoni tal-miżuri msemmija fl-ewwel subparagrafu m’għandhomx, sal-31 ta’ Diċembru 2017, iwasslu għall-produzzjoni tal-bijokarburanti minn dawk l-impjanti li jitqiesu bħala mhux konformi mar-rekwiżiti ta’ sostenibbiltà ta’ din id-Direttiva jekk ikunu diġà għamlu dan, sakemm dawk il-bijokarburanti ma jiksbux iffrankar ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra ta’ mill-inqas 45 %. Dan għandu japplika għall-kapaċitajiet tal-impjanti tal-bijokarburanti fl-aħħar tal-2012.

Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill għandhom jagħmlu sforz biex, sal-31 ta’ Diċembru 2012, jiddeċiedu dwar kwalunkwe proposta bħal din ippreżentata mill-Kummissjoni.

7.   L-Anness V jista’ jkun adattat għall-progress tekniku u xjentifiku, inkluż biż-żieda ta’ valuri għal iżjed linji ta’ produzzjoni tal-bijokarburanti għall-istess materja prima jew għal oħrajn u bil-modifikazzjoni tal-metodoloġija stabbilita fil-Parti C. Dawk il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia billi jissuplimentawha, għandhom ikunu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmi fl-Artikolu 25(4).

Dwar il-valuri awtomatiċi u l-metodoloġija stabbilita fl-Anness V, għandha tingħata konsiderazzjoni partikolari lil:

il-metodu kif jiġu ttrattati l-iskart u r-residwi;

il-metodu kif jiġu ttrattati l-prodotti sekondarji;

il-metodu kif tiġi ttrattata l-koġenerazzjoni; u

l-istatus mogħti lil residwi tal-uċuħ agrikoli bħala prodotti sekondarji.

Il-valuri awtomatiċi għall-iskart veġetali jew il-bijodiżil miż-żejt tal-annimali għandhom jiġu riveduti malajr kemm jista’ jkun.

Kull adattament ta’ jew żieda fil-lista ta’ valuri awtomatiċi fl-Anness V għandhom ikunu konformi mar-regoli li ġejjin:

(a)

fejn il-kontribut ta’ fattur għall-emissjonijiet globali huwa żgħir, jew fejn hemm varjazzjoni limitata, jew fejn l-ispiża jew id-diffikultà li jiġu stabbiliti valuri attwali huma għoljin, il-valuri awtomatiċi għandhom ikunu tipiċi ta’ proċessi ta’ produzzjoni normali;

(b)

fil-każijiet l-oħra kollha l-valuri awtomatiċi għandhom ikunu konservattivi meta mqabbla mal-proċessi ta’ produzzjoni normali.

8.   Għandhom jiġu stabbiliti definizzjonijiet dettaljati, inkluż l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi meħtieġa għall-kategoriji stabbiliti fil-punt 9 tal-Parti C tal-Anness V. Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissuplimentawha, għandhom ikunu adottati skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 25(4).

Artikolu 20

Miżuri ta’ implimentazzjoni

Il-miżuri ta’ implimentazzjoni msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17(3), it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 18(3), l-Artikolu 18(6), l-Artikolu 18(8), l-Artikolu 19(5), l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 19(7), u l-Artikolu 19(8) għandhom jikkunsidraw bis-sħiħ il-finijiet tal-Artikolu 7a tad-Direttiva 98/70/KE.

Artikolu 21

Dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mal-enerġija minn sorsi rinnovabbli għat-trasport

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pubbliku jingħata informazzjoni dwar id-disponibbiltà u l-benefiċċji ambjentali tas-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli għat-trasport differenti kollha. Meta l-perċentwali ta’ bijokarburanti, mħallta f’derivattivi ta’ żejt minerali, jaqbżu l-10 % fil-volum, l-Istati Membri għandhom jeħtieġu li dan ikun indikat fil-postijiet ta’ bejgħ.

2.   Għall-finijet li tintwera l-konformità mal-obbligi nazzjonali ta’ enerġija rinnovabbli mogħtija lill-operaturi u l-mira għall-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-forom kollha ta’ trasport imsemmija fl-Artikolu 3(4), il-kontribut magħmul mill-bijokarburanti prodotti mill-iskart, residwi, materjal ċellulożiku mhux tal-ikel, u materjal linjoċellulożiku għandu jkun ikkunsidrat li huwa d-doppju ta’ dak magħmul minn bijokarburanti oħra.

Artikolu 22

Rappurtar mill-Istati Membri

1.   Kull Stat Membru għandu jippreżenta rapport lill-Kummissjoni dwar il-progress fil-promozzjoni u l-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli sal-31 ta’ Diċembru 2011, u kull sentejn wara dan. Is-sitt rapport, li għandu jiġi ppreżentat sal-31 ta’ Diċembru 2021, għandu jkun l-aħħar rapport meħtieġ.

Ir-rapport għandu jispeċifika, b’mod partikolari:

(a)

l-ishma settorjali (elettriku, tisħin u tkessiħ, u trasport) u dawk globali tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fis-sentejn kalendarji preċedenti u l-miżuri meħuda jew ippjanati fil-livell nazzjonali għall-promozzjoni tat-tkabbir tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli b’konsiderazzjoni għat-trajettorja indikattiva fil-Parti B tal-Anness 1, skont l-Artikolu 5;

(b)

l-introduzzjoni u t-tħaddim ta’ skemi ta’ sostenn u miżuri oħra għall-promozzjoni ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli, u kwalunkwe żvilupp fil-miżuri użati fir-rigward ta’ dawk stabbiliti fil-pjan ta’ azzjoni nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli tal-Istat Membru, u informazzjoni dwar kif l-elettriku sostnut huwa allokat lill-konsumaturi aħħarin skont l-Artikolu 3(6) tad-Direttiva 2003/54/KE.

(c)

kif, fejn applikabbli, l-Istat Membru jkun struttura l-iskemi ta’ appoġġ tiegħu biex jikkunsidraw l-applikazzjonijiet ta’ enerġija rinnovabbli li jagħtu benefiċċji addizzjonali fir-rigward ta’ applikazzjonijiet paragunabbli oħra, iżda li jista’ jkollhom spejjeż ogħla, inklużi bijokarburanti magħmulin mill-iskart, residwi, materjal ċellulożiku mhux tal-ikel, u materjal linjoċellulożiku;

(d)

it-tħaddim tas-sistema tal-garanziji tal-oriġini għall-elettriku u t-tisħin u t-tkessiħ minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli u l-miżuri meħuda biex tkun żgurata l-affidabbiltà u l-protezzjoni kontra l-frodi tas-sistema;

(e)

il-progress magħmul fil-valutazzjoni u t-titjib tal-proċeduri amministrattivi biex jitneħħew ostakli regolatorji u mhux regolatorji għall-iżvilupp ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli;

(f)

il-miżuri meħuda biex tkun żgurata t-trasmissjoni u d-distribuzzjoni ta’ elettriku prodott minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli, u biex jitjieb il-qafas jew ir-regoli għall-ħlas u l-kondiviżjoni tal-ispejjeż imsemmija fl-Artikolu 16(3);

(g)

żviluppi fid-disponibbiltà u l-użu ta’ riżorsi tal-bijomassa għal finijiet ta’ enerġija;

(h)

it-tibdil fil-prezzijiet tal-prodotti essenzjali u fl-użu tal-art fi ħdan l-Istat Membru assoċjat maż-żieda tiegħu fl-użu ta’ bijomassa u forom oħra ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli:

(i)

l-iżvilupp u s-sehem ta’ bijokarburanti magħmulin mill-iskart, residwi, materjal ċellulożiku mhux tal-ikel, u materjal linjoċellulożiku;

(j)

l-impatt stmat tal-produzzjoni ta’ bijokarburanti u bijolikwidi fuq il-bijodiversità, ir-riżorsi tal-ilma, il-kwalità tal-ilma u l-kwalità tal-ħamrija fl-Istat Membru;

(k)

l-iffrankar nett stmat ta’emissjonijiet ta’ gass b’effett serra minħabba l-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli;

(l)

il-produzzjoni żejda stmata ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli meta mqabbla mat-trajjetorja indikattiva li tista’ tkun trasferita lil Stati Membri oħra, kif ukoll il-potenzjal stmat għal proġetti konġunti, sal-2020;

(m)

id-domanda stmata għal enerġija minn sorsi rinnovabbli li għandha tiġi sodisfatta b’mezzi oħra apparti l-produzzjoni domestika sal-2020; u

(n)

informazzjoni dwar kif kien stmat is-sehem ta’ skart bijodegradabbli fi skart użat biex tiġi prodotta l-enerġija, u x’passi ttieħdu biex jittejbu u jkunu vverifikati dawn l-istimi.

2.   Fil-valutazzjoni tal-iffrankar netttal- emissjonijiet ta’ gass b’effett serra mill-użu ta’ bijokarburanti, l-Istat Membru jista’, għall-fini tar-rapporti msemmija fil-paragrafu 1, juża l-valuri tipiċi mogħtija fil-Parti A u fil-Parti B tal-Anness V.

3.   Fl-ewwel rapport tiegħu, l-Istat Membru għandu jispjega fil-qosor jekk għandux intenzjoni li:

(a)

jistabbilixxi korp amministrattiv uniku responsabbli mill-ipproċessar ta’ applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni, ċertifikazzjoni u liċenzjar għal impjanti ta’ enerġija rinnovabbli u li jkun jagħti assistenza lill-applikanti;

(b)

jipprovdi għal approvazzjoni awtomatika ta’ applikazzjonijiet għall-ippjanar u l-permess għal impjanti ta’ enerġija rinnovabbli fejn il-korp ta’ awtorizzazzjoni ma jkunx wieġeb fil-limiti ta’ żmien stipulati; jew

(c)

jindika lokalitajiet ġeografiċi adattati għal sfruttament ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-ippjanar tal-użu tal-art u għall-introduzzjoni ta’ tisħin u tkessiħ distrettwali.

4.   F’kull rapport l-Istat Membru għandu jkollu l-possibbiltà li jikkoreġi d-data tar-rapporti preċedenti.

Artikolu 23

Monitoraġġ u rappurtar mill-Kummissjoni

1.   Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-oriġini ta’ bijokarburanti u bijolikwidi kkunsmati fil-Komunità u l-impatt tal-produzzjoni tagħhom, inkluż l-impatt li jseħħ bħala riżultat tal-ispustjar, fuq l-użu ta’ art fil-Komunità u fil-pajjiżi terzi ewlenin ta’ provvista. Dan il-monitoraġġ għandu jkun ibbażat fuq ir-rapporti tal-Istati Membri, ippreżentati skont l-Artikolu 22(1) u dawk ta’ pajjiżi terzi rilevanti, organizzazzjonijiet intergovernattivi, studji xjentifiċi u kull informazzjoni rilevanti oħra. Il-Komunità għandha timmonitorja wkoll iċ-ċaqliq fil-prezzijiet tal-prodotti essenzjali assoċjati mal-użu tal-bijomassa għall-enerġija u kull effett pożittiv jew negattiv fuq is-sigurtà tal-ikel. Il-Kummissjoni għandha timmonitorja l-impjanti kollha li għalihom japplika l-Artikolu 19(6).

2.   Il-Kummissjoni għandha żżomm djalogu u twettaq skambju ta’ informazzjoni ma’ pajjiżi terzi u ma’ produtturi tal-bijokarburanti, organizzazzjonijiet tal-konsumatur u mas-soċjetà ċivili rigward l-implimentazzjoni ġenerali tal-miżuri li jinsabu f’din id-Direttiva relatati ma’ bijokarburanti u bijolikwidi. F’dak l-ambitu, hija għandha tkun partikolarment attenta għall-impatt li l-produzzjoni tal-bijokarburanti jista’ jkollha fuq il-prezzijiet tal-ikel.

3.   Fuq il-bażi tar-rapporti ppreżentati mill-Istati Membri skont l-Artikolu 22(1) u l-monitoraġġ u l-analiżi msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-Kummissjoni għandha tirrapporta kull sentejn lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. L-ewwel rapport għandu jkun ippreżentat fl-2012.

4.   Fir-rappurtar dwar l-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra bl-użu ta’ bijokarburanti, il-Kummissjoni għandha tuża l-valuri rrappurtati mill-Istati Membri u għandha tevalwa jekk u kif l-istima tista’ tinbidel jekk il-prodotti sekondarji kienu kkunsidrati bl-użu tal-approċċ tas-sostituzzjoni.

5.   Fir-rapporti tagħha, il-Kummissjoni għandha tanalizza b’mod partikolari:

(a)

il-benefiċċji u l-ispejjeż ambjentali relativi ta’ bijokarburanti differenti, l-effetti fuqhom mill-politika tal-importazzjoni tal-Komunità, is-sigurtà tal-implikazzjonijiet tal-provvista u l-mezzi biex jinkiseb approċċ ibbilanċjat bejn il-produzzjoni domestika u l-importazzjonijiet;

(b)

l-impatt tad-domanda ogħla għall-bijokarburanti fuq is-sostenibbiltà fil-Komunità u f’pajjiżi terzi, b’konsiderazzjoni tal-impatti ekonomiċi u ambjentali, inklużi l-impatti fuq il-bijodiversità;

(c)

l-opportunità għall-identifikazzjoni, b’mod xjentifikament oġġettiv, ta’ zoni ġeografiċi b’valur għoli ta’ bijodiversità li mhumiex koperti fl-Artikolu 17(3);

(d)

l-impatt ta’ domanda ogħla għall-bijomassa fuq is-setturi li jużaw il-bijomassa;

(e)

id-disponibbiltà ta’ bijokarburanti magħmulin mill-iskart, ir-residwi, il-materjal ċellulożiku mhux tal-ikel, u l-materjal linjoċellulożiku; u

(f)

it-tibdil fl-użu indirett tal-art meta mqabbel mal-modi kollha tal-produzzjoni.

Il-Kummissjoni għandha, jekk xieraq, tipproponi azzjoni korrettiva.

6.   Fuq il-bażi tar-rapporti mressqa mill-Istati Membri skont l-Artikolu 22(3), il-Kummissjoni għandha tanalizza l-effikaċja tal-miżuri meħuda mill-Istati Membri fuq it-twaqqif ta’ korp amministrattiv uniku responsabbli mill-ipproċessar tal-applikazzjonijiet ta’ awtorizzazzjoni, ċertifikazzjoni u ta’ liċenzjar u mill-għoti ta’ għajnuna lill-applikanti.

7.   Sabiex jitjiebu l-iffinanzjar u l-koordinazzjoni bil-għan li tinkiseb il-mira ta’ 20 % msemmija fl-Artikolu 3(1), il-Kummissjoni għandha, sal-31 ta’ Diċembru 2010, tippreżenta analiżi u pjan ta’ azzjoni dwar l-enerġija minn sorsi rinnovabbli bi ħsieb, b’mod partikolari, ta’:

(a)

l-użu aħjar tal-fondi strutturali u l-programmi ta’ qafas;

(b)

l-użu aħjar u akbar tal-fondi mill-Bank Ewropew għall-Investiment u minn istituzzjonijiet finanzjarji pubbliċi oħrajn;

(c)

aċċess aħjar għall-kapital tar-riskju b’mod partikolari permezz tal-analiżi tal-fattibilità ta’ faċilità għall-kondiviżjoni tar-riskju għall-investimenti minn sorsi ta’ enerġija rinnovabbli fil-Komunità simili għall-inizjattiva tal-Fond Globali għall-Effiċjenza fl-Enerġija u l-Enerġija Rinnovabbli li hija mmirata għall-pajjiżi terzi;

(d)

il-korrdinazzjoni aħjar tal-iffinanzjar Komunitarju u nazzjonali u ta’ forom oħrajn ta’ appoġġ; u

(e)

il-koordinazzjoni aħjar b’appoġġ tal-inizjattivi ta’ enerġija rinnovabbli li s-suċċess tagħhom jiddependi minn azzjoni meħuda minn atturi f’diversi Stati Membri.

8.   Sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport, li fih tindirizza, b’mod partikolari, l-elementi li ġejjin:

(a)

reviżjoni tal-livelli minimi ta’ ffrankar ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra li għandhom japplikaw mid-dati msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 17(2), fuq il-bażi ta’ evalwazzjoni tal-impatt li tqis, b’mod partikolari, żviluppi teknoloġiċi, teknoloġiji disponibbli u d-disponibbiltà ta’ bijokarburanti tal-ewwel u tat-tieni ġenerazzjoni b’livell għoli ta’ ffrankar ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra;

(b)

fir-rigward tal-mira msemmija fl-Artikolu 3(4), reviżjoni ta’:

(i)

l-effiċjenza fil-konfront tal-ispiża tal-miżuri li għandhom jiġu implimentati biex tinkiseb din il-mira;

(ii)

evalwazzjoni tal-fattibbilta’ tal-ksib tal-mira filwaqt li tiġi assigurata is-sostenibbiltà tal-produzzjoni tal-bijokarburanti fil-Komunità u f’pajjiżi terzi, u b’konsiderazzjoni tal-impatti ekonomiċi, ambjentali u soċjali, inklużi effetti u impatti indiretti fuq il-bijodiversità, kif ukoll id-disponibbiltà kummerċjali ta’ karburanti tat-tieni ġenerazzjoni;

(iii)

l-impatt tal-implimentazzjoni tal-mira fuq id-disponibbiltà ta’ oġġetti tal-ikel bi prezzijiet li jistgħu jintlaħqu;

(iv)

id-disponibilità kummerċjali ta’ vetturi elettriċi, ibridi u li jaħdmu bl-idroġenu, kif ukoll il-metodoloġija magħżula sabiex jiġi kkalkulat is-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli kkunsmat fis-settur tat-trasport;

(v)

l-evalwazzjoni ta’ kondizzjonijiet speċifiċi tas-suq, b’konsiderazzjoni, b’mod partikolari, għas-swieq li fihom il-karburanti tat-trasport jirrappreżentaw aktar minn nofs il-konsum aħħari tal-enerġija, u s-swieq li jiddependu totalment minn bijokarburanti importati;

(c)

evalwazzjoni tal-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, b’mod partikolari fir-rigward tal-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni, sabiex jiġi żgurat li, flimkien mal-possibbiltà li l-Istati Membri jkomplu jagħmlu użu mill-iskemi nazzjonali ta’ appoġġ kif imsemmija fl-Artikolu 3(3), dawn il-mekkaniżmi jippermettu li l-Istati Membri jiksbu l-miri nazzjonali fuq il-bażi tal-aħjar bilanċ bejn l-effiċjenza u l-infiq, ta’ żviluppi teknoloġiċi, u l-konklużjonijiet li jridu joħorġu sabiex tinkiseb il-mira ta’ 20 % ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-livell Komunitarju.

Fuq il-bażi ta’ dak ir-rapport, il-Kummissjoni għandha tippreżenta, jekk xieraq, proposti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, li jindirizzaw l-elementi ta’ hawn fuq u b’mod partikolari:

għall-element li jinsab fil-punt (a), modifika ta’ ffrankar minimu ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett serra imsemmija f’dak il-punt; u

għall-element imsemmi fil-punt (c), adattamenti xierqa tal-miżuri ta’ kooperazzjoni previsti f’ din id-Direttiva sabiex itejbu l-effettività tagħhom biex jiksbu l-mira ta’ 20 %. Dawk il-proposti la għandhom jaffettwaw il-mira ta’ 20 % u lanqas il-kontroll fuq skemi ta’ appoġġ u miżuri ta’ kooperazzjoni nazzjonali.

9.   Fl-2018, il-Kummissjoni għandha tippreżenta Pjan ta’ Direzzjoni għall-Enerġija Rinnovabbli għall-perijodu ta’ wara l-2020.

Dak il-pjan ta’ direzzjoni, jekk xieraq, għandu jkun akkumpanjat minn proposti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għall-perijodu ta’ wara l-2020. Il-pjan ta’ direzzjoni għandu jqis l-esperjenza tal-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva u żviluppi teknoloġiċi fl-enerġija minn sorsi rinnovabbli.

10.   Fl-2021, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport li jeżamina mill-ġdid l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva. Dak ir-rapport għandu, b’mod partikolari, jindirizza r-rwol tal-elementi li ġejjin fil-għajnuna tagħhom biex l-Istati Membri setgħu jilħqu l-miri nazzjonali ddefiniti fl-Anness I fuq il-bażi tal-aħjaer benefiċċju mqabbel mal-ispiża:

(a)

il-proċess tat-tħejjija tat-tbassiriet u tal-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli;

(b)

l-effikaċja tal-mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni;

(c)

żviluppi teknoloġiċi fl-enerġija minn sorsi rinnovabbli, inkluż l-iżvilupp tal-użu tal-bijokarburanti fl-avjazzjoni kummerċjali;

(d)

l-effikaċja tal-iskemi nazzjonali ta’ sostenn; u

(e)

il-konklużjonijiet tar-rapporti tal-Kummissjoni msemmija fil-paragrafi 8 u 9.

Artikolu 24

Pjattaforma ta’ trasparenza

1.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi pjattaforma għat-trasparenza pubblika online. Din il-pjattaforma għandha sservi sabiex iżżid it-trasparenza, u sabiex tiffaċilita u tippromwovi l-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, b’mod partikolari dwar it-trasferimenti statistiċi msemmija fl-Artikolu 6 u l-proġetti konġunti msemmija fl-Artikoli 7 u 9. Barra minn hekk, il-pjattaforma tista’ tintuża biex tiġi ppubblikata informazzjoni rilevanti li l-Kummissjoni jew xi Stat Membru jikkunsidraw li tkun ta’ importanza ċentrali għal din id-Direttiva u għall-kisba tal-objettivi tagħha.

2.   Il-Kummissjoni għandha tagħmel pubblika fuq il-pjattaforma għat-trasparenza l-informazzjoni li ġejja, fejn xieraq f’forma aggregata, filwaqt li tippreserva l-kunfidenzjalità tal-informazzjoni kummerċjali sensittiva:

(a)

il-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali dwar l-enerġija rinnovabbli tal-Istati Membri;

(b)

id-dokumenti ta’ tbassir tal-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 4(3), ikkumplimentati kemm jista’ jkun malajr minn informazzjoni fil-qosor mill-Kummissjoni dwar produzzjoni żejda u l-istima tat-talba għall-importazzjoni;

(c)

l-offerti tal-Istati Membri biex jikkooperaw fit-trasferimenti statistiċi jew il-proġetti konġunti, fuq talba tal-Istat Membru konċernat;

(d)

l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(2) dwar it-trasferimenti statistiċi bejn l-Istati Membri;

(e)

l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 7(2) u (3), 9(4) u (5) dwar proġetti konġunti;

(f)

ir-rapporti nazzjonali tal-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 22;

(g)

ir-rapporti tal-Kummissjoni msemmija fl-Artikolu 23(3).

Madnakollu, fuq talba tal-Istat Membru li ppreżenta l-informazzjoni, il-Kummissjoni m’għandhiex tippubblika d-dokumenti ta’ tbassir tal-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 4(3), jew l-informazzjoni dwar ir-rapporti nazzjonali tal-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 22(1) (l) u (m).

Artikolu 25

Kumitati

1.   Ħlief fil-każijiet msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat dwar is-Sorsi Rinovabbli tal-Enerġija.

2.   Fi kwistjonijiet relatati mas-sostenibbiltà tal-bijokarburanti u bijolikwidi, il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat dwar is-Sostenibbiltà tal-Bijokarburanti u Bijolikwidi.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tiegħu.

4.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li jitqiesu d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 26

Emendi u tħassir

1.   Fid-Direttiva 2001/77/KE, l-Artikolu 2, l-Artikolu 3(2), u l-Artikoli 4 sa 8 għandhom jitħassru b’effett mill-1 ta’ April 2010.

2.   Fid-Direttiva 2003/30/KE, l-Artikolu 2, l-Artikolu 3(2), (3) u (5), u l-Artikoli 5 sa 6 għandhom jitħassru b’effett mill-1 ta’ April 2010.

3.   Id-Direttivi 2001/77/KE u 2003/30/KE għandhom jitħassru b’effett mill-1 ta’ Jannar 2012.

Artikolu 27

Traspożizzjoni

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 4(1), (2) u (3), l-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa 5 ta’ Diċembru 2010.

Meta l-Istati Membri jadottaw miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’din ir-referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi biex issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 28

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 29

Destinatarji

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Strażburgu, it-23 ta' April 2009.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

P. NEČAS


(1)  ĠU C 77, 31.3.2009, p. 43.

(2)  ĠU C 325, 19.12.2008, p. 12.

(3)  L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Diċembru 2008 (għandha mhix ippublikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta’ April 2009.

(4)  ĠU L 283, 27.10.2001, p. 33.

(5)  ĠU L 123, 17.5.2003, p. 42.

(6)  ĠU L 176, 15.7.2003, p. 37.

(7)  ĠU L 350, 28.12.1998, p. 58.

(8)  ĠU C 219 E, 28.8.2008, p. 82.

(9)  ĠU L 1, 4.1.2003, p. 65.

(10)  ĠU L 191, 22.7.2005, p. 29.

(11)  ĠU L 114, 27.4.2006, p. 64.

(12)  ĠU L 198, 20.7.2006, p. 18.

(13)  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.

(14)  ĠU L 255, 30.9.2005, p. 22.

(15)  ĠU L 52, 21.2.2004, p. 50.

(16)  ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26.

(17)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(18)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

(19)  ĠU L 304, 14.11.2008, p. 1.

(20)  ĠU L 301, 20.11.2007, p. 14.

(21)  ĠU L 176, 15.7.2003, p. 57.

(22)  ĠU L 30, 31.1.2009, p. 16.

(23)  ĠU L 154, 21.6.2003, p. 1.


ANNESS I

Miri globali nazzjonali għas-sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali ta’ enerġija fl-2020 (1)

A.   Miri nazzjonali kumplessivi

 

Sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali ta’ enerġija, 2005 (S2005)

Mira għal sehem ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fil-konsum finali ta’ enerġija, 2020 (S2020)

Il-Belġju

2,2 %

13 %

Il-Bulgarija

9,4 %

16 %

Ir-Repubblika Ċeka

6,1 %

13 %

Id-Danimarka

17,0 %

30 %

Il-Ġermanja

5,8 %

18 %

L-Estonja

18,0 %

25 %

L-Irlanda

3,1 %

16 %

Il-Greċja

6,9 %

18 %

Spanja

8,7 %

20 %

Franza

10,3 %

23 %

L-Italja

5,2 %

17 %

Ċipru

2,9 %

13 %

Il-Latvja

32,6 %

40 %

Il-Litwanja

15,0 %

23 %

Il-Lussemburgu

0,9 %

11 %

L-Ungerija

4,3 %

13 %

Malta

0,0 %

10 %

L-Olanda

2,4 %

14 %

L-Awstrija

23,3 %

34 %

Il-Polonja

7,2 %

15 %

Il-Portugall

20,5 %

31 %

Ir-Rumanija

17,8 %

24 %

Is-Slovenja

16,0 %

25 %

Ir-Repubblika Slovakka

6,7 %

14 %

Il-Finlandja

28,5 %

38 %

L-Iżvezja

39,8 %

49 %

Ir-Renju Unit

1,3 %

15 %

B.   Trajettorja indikattiva

It-trajettorja indikattiva msemmija fl-Artikolu 3(2) għandha tikkonsisti mill-ishma li ġejjin fir-rigward ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli:

S2005 + 0,20 (S2020 – S2005), bħala medja għall-perijodu ta’ sentejn 2011 sa 2012;

S2005 + 0,30 (S2020 – S2005), bħala medja għall-perijodu ta’ sentejn 2013 sa 2014;

S2005 + 0,45 (S2020 — S2005), bħala medja għall-perijodu ta’ sentejn 2015 sa 2016; u

S2005 + 0,65 (S2020 — S2005), bħala medja għall-perijodu ta’ sentejn 2017 sa 2018,

fejn

S2005 = is-sehem ta’ dak l-Istat Membru fl-2005 kif indikat fit-tabella fil-Parti A,

u

S2020 = is-sehem ta’ dak l-Istat Membru fl-2020 kif indikat fit-tabella fil-Parti A.


(1)  Sabiex ikunu jistgħu jinkisbu l-objettivi nazzjonali stabbiliti f’dan l-Anness, huwa ssottolinjat li l-linji gwida tal-għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni ambjentali jirrikonoxxu l-ħtieġa kontinwa għal mekkaniżmi nazzjonali ta’ appoġġ għall-promozzjoni tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli.


ANNESS II

Regola ta’ normalizzazzjoni għall-ikkalkular ta’ elettriku ġġenerat mill-idroenerġija u mill-enerġija mir-riħ

Ir-regola li ġejja għandha tkun applikata għall-fini tal-ikkalkular ta’ elettriku ġġenerat mill-idroenerġija fi Stat Membru partikolari:

Formula

fejn

N

=

is-sena ta’ referenza;

QN(norm)

=

l-elettriku normalizzat iġġenerat mill-impjanti kollha tal-idroenerġija ta’ Stat Membru fis-sena N, għal finijiet ta’ kontabilità;

Qi

=

il-kwantità ta’ elettriku li fil-fatt tiġi ġġenerata fis-sena i mill-impjanti kollha tal-idroenerġija tal-Istat Membru mkejla f’GWh, minbarra l-produzzjoni minn sistema ta’ ħażna bl-ippumpjar mill-ilma li qabel kien ippumpjat ‘il fuq;

Ci

=

il-kapaċità installata totali, il-kwantità netta tal-ħażna bl-ippumpjar, tal-impjanti kollha tal-idroenerġija tal-Istat Membru fi tmiem is-sena i, imkejla f’MW.

Ir-regola li ġejja għandha tkun applikata għall-fini tal-kalkolu tal-elettriku ġġenerat bl- enerġija mir-riħ fi Stat Membru partikolari:

Formula

fejn

N

=

is-sena ta’ referenza;

QN(norm)

=

l-elettriku normalizzat iġġenerat mill-impjanti kollha tal-enerġija mir-riħ ta’ Stat Membru fis-sena N, għal finijiet ta’ kontabilità;

Qi

=

il-kwantità ta’ elettriku li fil-fatt tiġi ġġenerata fis-sena i mill-impjanti kollha ta’ tal-enerġija mir-riħ tal-Istat Membru mkejla f’GWh;

Cj

=

il-kapaċità installata totali tal-impjanti kollha tal-enerġija mir-riħ tal-Istat Membru fi tmiem is-sena j, imkejla f’MW;

n

=

4 jew in-numru ta’ snin qabel is-sena N li għalihom hemm disponibbli informazzjoni dwar kapaċità u produzzjoni għall-Istat Membru konċernat, skont liema wieħed hu l-inqas.


ANNESS III

Kontenut ta’ enerġija fil-karburanti għat-trasport

Karburant

Kontenut ta’ enerġija skont il-piż

(l-inqas valur kalorifiku MJ/kg)

Kontenut ta’ enerġija skont il-volum

(l-inqas valur kalorifiku MJ/l)

Bijoetanol (etanol prodott mill-bijomassa)

27

21

Bijo-ETBE (ethyl-tertio-butyl-ether prodott fuq il-bażi ta’ bijoetanol)

36 (li minnu 37 % minn sorsi rinnovabbli)

27 (li minnu 37 % minn sorsi rinnovabbli)

Bijometanol (metanol prodott mill-bijomassa, biex jintuża bħala bijokarburant)

20

16

Bijo-MTBE (methyl-tertio-butyl-ether prodott fuq il-bażi ta’ bijometanol)

35 (li minnu 22 % minn sorsi rinnovabbli)

26 (li minnu 22 % minn sorsi rinnovabbli)

Bijo-DME (dimethylether prodott mill-bijomassa, biex jintuża bħala bijokarburant)

28

19

Bijo-TAEE (tertiary-amyl-ethyl-ether prodott fuq il-bażi ta’ bijoetanol)

38 (li minnu 29 % minn sorsi rinnovabbli)

29 (li minnu 29 % minn sorsi rinnovabbli)

Bijobutanol (butanol prodott mill-bijomassa, biex jintuża bħala bijokarburant)

33

27

Bijodiżil (methyl-ester prodott minn żejt veġetali jew tal-annimali, ta’ kwalità tad-diżil, biex jintuża bħala bijokarburant)

37

33

Diżil Fischer-Tropsch (idrokarbonju sintetiku jew taħlita ta’ idrokarboni sintetiċi prodotti mill-bijomassa)

44

34

żejt veġetali idrotrattat (żejt veġetali ttrattat termokimikament bl-idroġenu)

44

34

Żejt veġetali pur (żejt prodott minn pjanti taż-żejt permezz ta’ ppressar, estrazzjoni jew proċessi li jixxiebħu, grezz jew raffinat iżda kimikament mhux modifikat, meta kompatibbli mat-tip ta’ magni involuti u r-rekwiżiti ta’ emissjoni korrispondenti)

37

34

Bijogass (karburant gass prodott mill-bijomassa u/jew mill-frazzjoni bijodegradabbli tal-iskart, li jista’ jkun purifikat sal-kwalità ta’ gass naturali, biex jintuża bħala bijokarburant, jew gass tal-injam)

50

Petrol

43

32

Diżil

43

36


ANNESS IV

Ċertifikazzjoni tal-installaturi

L-iskemi ta’ ċertifikazzjoni jew l-iskemi ta’ kwalifikazzjoni ekwivalenti msemmija fl-Artikolu 14(3) għandhom ikunu bbażati fuq il-kriterji li ġejjin:

1.

Il-proċess ta’ ċertifikazzjoni jew ta’ kwalifika għandu jkun trasparenti u definit b’mod ċar mill-Istat Membru jew mill-korp amministrattiv maħtur minnu.

2.

Installaturi ta’ bijomassa, ta’ pompi tas-sħana, installaturi ġeotermali tal-wiċċ u u ta’ sistemi fotovoltajċi solari u termali solari għandhom ikunu ċċertifikati minn programm ta’ taħriġ jew minn fornitur tat-taħriġ akkreditat.

3.

L-akkreditazzjoni tal-programm ta’ taħriġ jew tal-fornitur għandha ssir mill-Istati Membri jew mill-korpi amministrattivi maħtura minnhom. Il-korp ta’ akkreditazzjoni għandu jiżgura li l-programm ta’ taħriġ offrut mill-fornitur tat-taħriġ għandu kontinwità u kopertura reġjonali jew nazzjonali. Il-fornitur tat-taħriġ għandu jkollu faċilitajiet tekniċi adegwati biex jipprovdi taħriġ prattiku, inkluż xi tagħmir tal-laboratorju jew faċilitajiet korrispondenti biex jipprovdu taħriġ prattiku. Il-fornitur tat-taħriġ għandu joffri wkoll b’żieda mat-taħriġ bażiku, korsijiet iqsar ta’ aġġornament dwar kwistjonijiet topiċi, inkluż dwar teknoloġiji ġodda, biex jippermetti t-tagħlim tul il-ħajja fil-qasam tal-impjanti. Il-fornitur tat-taħriġ jista’ jkun il-manifattur tat-tagħmir jew tas-sistema, istituti jew assoċjazzjonijiet.

4.

It-taħriġ li jwassal għaċ-ċertifikazzjoni jew il-kwalifika ta’ installatur għandu jinkludi partijiet kemm teoretiċi kif ukoll prattiċi. Fi tmiem it-taħriġ, l-installatur għandu jkollu l-ħiliet meħtieġa biex jistalla t-tagħmir u s-sistemi rilevanti biex jilħqu l-ħtiġijiet ta’ prestazzjoni u affidabbiltà tal-klijent, jinkludi sengħa ta’ kwalità, u jikkonforma mal-kodiċijiet u standards applikabbli kollha, inklużi tikkettar tal-enerġija u eko-tikkettar.

5.

Il-kors ta’ taħriġ għandu jintemm b’eżami li jwassal għal ċertifikat jew kwalifika. L-eżami għandu jinkludi valutazzjoni prattika ta’ stallazzjoni tajba ta’ bojlers u stufi tal-bijomassa, pompi tas-sħana, impjanti ġeotermali tal-wiċċ, impjanti fotovoltajċi solari u termali solari.

6.

L-iskemi ta’ ċertifikazzjoni jew l-iskemi ta’ kwalifikazzjoni ekwivalenti msemmija fl-Artikolu 14(3) għandhom jieħdu kont debitu tal-linji gwida li ġejjin:

(a)

Programmi ta’ taħriġ akkreditati għandhom ikunu offruti lil installaturi b’esperjenza tax-xogħol, li għamlu, jew li qed jagħmlu, it-tip ta’ taħriġ li ġej:

(i)

fil-każ ta’ installaturi ta’ bojlers u stufi tal-bijomassa: taħriġ bħala plumber, fitter tal-pajpijiet, inġinier tas-sħana jew tekniku ta’ tagħmir sanitarju jew ta’ tisħin jew ta’ tkessiħ bħala prerekwiżit;

(ii)

fil-każ ta’ installaturi tal-pompi tas-sħana: taħriġ bħala plumber jew inġinier tas-sistemi tat-tkessiħ u jkollu ħiliet bażiċi fl-elettriku u s-sistemi tal-ilma (qtugħ ta’ pajpijiet, issaldjar ta’ ġonot tal-pajpijiet, inkullar ta’ ġonot tal-pajpijiet, tqegħid ta’ iżolant, issiġillar ta’ fittings, ittestjar għan-nixxijiet u installazzjoni ta’ sistemi ta’ tisħin u tkessiħ) bħala prerekwiżit;

(iii)

fil-każ ta’ installatur ta’ sistemi fotovoltajċi solari u termali solari: taħriġ bħala plumber jew elettriċista, u jkollu ħiliet dwar sistemi tal-ilma, elettriċi u ta’ tisqif; inkluż għarfien fl-issaldjar ta’ ġonot tal-pajpijiet, l-inkullar ta’ ġonot tal-pajpijiet, issiġillar ta’ fittings, ittestjar għan-nixxijiet fis-sistemi tal-ilma, l-abbiltà li jgħaddi sistemi ta’ wajers, familjarità mal-materjali bażiċi tas-soqfa, metodi ta’ ifflaxxjar u ssiġillar bħala prerekwiżit; jew

(iv)

skema ta’ taħriġ vokazzjonali biex tipprovdi installatur bil-ħiliet adegwati li jikkorrispondu għal 3 snin edukazzjoni fil-ħiliet imsemmija fil-punt (a), (b) jew (c) inklużi kemm it-tagħlim fil-klassi kif ukoll fuq il-post tax-xogħol.

(b)

Il-parti teoretika tat-taħriġ għall-installatur ta’ stufi u bojlers tal-bijomassa għandha tagħti idea tas-sitwazzjoni fis-suq tal-bijomassa, u tkopri aspetti ekoloġiċi, karburanti tal-bijomassa, loġistika, protezzjoni min-nirien, sussidji relatati, tekniki tal-kombustjoni, sistemi tan-nar, soluzzjonijiet idrawliċi ottimali, tqabbil bejn spiża u potenzjal ta’ profitt kif ukoll id-disinn, l-installazzjoni u l-manutenzjoni ta’ bojlers u stufi tal-bijomassa. It-taħriġ għandu jipprovdi wkoll għarfien dwar kull standard Ewropew għat-teknoloġija u l-karburanti tal-bijomassa, bħal pellets, u liġi nazzjonali u Komunitarja relatata mal-bijomassa.

(c)

Il-parti teoretika tat-taħriġ tal-installatur tal-pompa tas-sħana għandha tagħti ħarsa tas-sitwazzjoni fis-suq tal-pompi tas-sħana u tkopri riżorsi ġeotermali u temperaturi tas-sorsi mill-art ta’ reġjuni differenti, identifikazzjoni ta’ ħamrija u blat għall-konduttività termali, regolamenti dwar l-użu ta’ riżorsi ġeotermali, fattibiltà tal-użu ta’ pompi tas-sħana fil-bini u d-determinazzjoni tal-aħjar sistema ta’ pompi tas-sħana, u għarfien dwar ir-rekwiżiti tekniċi tagħhom, is-sigurtà, l-iffiltrar tal-arja, il-konnessjoni mas-sors ta’ sħana u t-tqassim tas-sistema. It-taħriġ għandu jipprovdi wkoll għarfien tajjeb dwar kull standard Ewropew għall-pompi tas-sħana, u dwar il-liġi nazzjonali u Komunitarja rilevanti. L-installatur għandu juri l-kompetenzi ewlenin li ġejjin:

(i)

konoxxenza bażika tal-prinċipji fiżiċi u ta’ operazzjoni ta’ pompa tas-sħana, inklużi l-karatteristiċi taċ-ċirku tal-pompa tas-sħana: il-kuntest bejn temperaturi baxxi tas-sink tas-sħana, temperaturi għoljin tas-sors tas-sħana, u l-effiċjenza tas-sistema, id-determinazzjoni tal-koeffiċjent tal-prestazzjoni (COP) u l-fattur tal-prestazzjoni staġjonali (SPF);

(ii)

konoxxenza bażika tal-komponenti u l-funzjoni tagħhom fi ħdan ċirku ta’ pompa tas-sħana, inkluż il-kompressur, il-valv ta’ espansjoni, l-evaporatur, il-kondensatur, tagħmir għall-iffittjar u fittings, żejt lubrifikant, refriġerant, superheating jew sub-cooling u possibiltajiet ta’ tkessiħ bil-pompi tas-sħana; u

(iii)

l-abbiltà li jagħżel u jkejjel il-komponenti f’sitwazzjonijiet tipiċi ta’ installazzjoni, inkluża d-determinazzjoni tal-valuri tipiċi tat-tagħbija tas-sħana ta’ bini differenti u għall-produzzjoni ta’ ilma sħun ibbażat fuq il-konsum ta’ enerġija, id-determinazzjoni tal-kapaċità tal-pompa tas-sħana fuq it-tagħbija tas-sħana għall-produzzjoni tal-ilma sħun, fuq il-massa tal-ħażna tal-bini u fuq il-provvista mhux interrotta tal-kurrent; jiddetermina l-komponent tal-buffer tank u l-volum tiegħu u l-integrazzjoni tat-tieni sistema ta’ tisħin;

(d)

Il-parti teoretika tat-taħriġ tal-installatur ta’ sistemi fotovoltajċi solari u dak termali solari għandha tagħti idea tas-sitwazzjoni tas-suq tal-prodotti solari u tqabbil tal-ispiża u l-potenzjal ta’ profitt, u tkopri aspetti ekoloġiċi, komponenti, karatteristiċi u daqsijiet ta’ sistemi solari, għażla ta’ sistemi preċiżi u l-kejl tad-daqs tal-komponenti, determinazzjoni tad-domanda għas-sħana, protezzjoni min-nirien, sussidji relatati, kif ukoll id-disinn, l-installazzjoni, u l-manutenzjoni ta’ installazzjonijiet fotovoltajċi solari u termali solari. It-taħriġ għandu jipprovdi wkoll għarfien tajjeb ta’ kull standard Ewropew għat-teknoloġija, u ċertifikazzjoni bħal Solar Keymark, u l-liġi nazzjonali u Komunitarja relatata. L-installatur għandu juri l-kompetenzi ewlenin li ġejjin:

(i)

l-abbiltà li jaħdem b’mod sigur bl-użu tal-għodda u t-tagħmir meħtieg u li jimplimenta kodiċijiet u standards tas-sigurtà u jidentifika perikli fis-sistema tal-ilma, l-elettriku u oħrajn assoċjati ma’ installazzjonijiet impjanti solari;

(ii)

l-abbiltà li jidentifika sistemi u komponenti speċifiċi tagħhom għal sistemi attivi u passivi, inkluż id-disinn mekkaniku, u li jiddetermina l-post tal-komponenti u t-tqassim u l-konfigurazzjoni tas-sistema;

(iii)

l-abbiltà li jiddetermina l-post meħtieġ għall-installazzjoni, l-orjentazzjoni u l-angolu tas-sistema fotovoltajka solari u tal-ħijter tal-ilma, billi jikkunsidra d-dell, l-aċċess għax-xemx, l-integrità strutturali, kemm l-installazzjoni hija xierqa għall-bini jew għall-klima u jidentifika metodi ta’ installazzjoni differenti adatti għat-tipi ta’ soqfa u l-bilanċ tat-tagħmir tas-sistema meħtieġ għall-installazzjoni; u

(iv)

b’mod partikolari għas-sistemi fotovoltajċi solari, l-abbiltà li jiġi adattat id-disinn elettriku, inkluża d-determinazzjoni tal-kurrenti tad-disinn, bl-għażla ta’ kondutturi xierqa u ratings għal kull ċirkwit elettriku, li jiddetermina d-daqs xieraq, ir-ratings u l-postijiet għat-tagħmir u s-sottosistemi kollha assoċjati u l-għażla ta’ punt ta’ interkonnessjoni xieraq.

(e)

Iċ-ċertifikazzjoni tal-installatur għandha tkun limitata fiż-żmien, bil-għan li jkun meħtieġ seminar jew attività ta’ aġġornament għal ċertifikazzjoni kontinwa.


ANNESS V

Regoli għall-kalkolu tal-impatt tal-gass b’effett serra tal-bijokarburanti, bijolikwidi u l-komparaturi tal-karburant fossili tagħhom

A.   Valuri tipiċi u valuri awtomatiċi għall-bijokarburanti jekk prodotti mingħajr emissjonijiet netti tal-karbonju mit-tibdil fl-użu tal-art

Mogħdija ta’ produzzjoni tal-bijokarburant

Iffrankar tipiku fl-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

Iffrankar awtomatiku fl-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

etanol tal-pitrava taz-zokkor

61 %

52 %

etanol tal-qamħ (karburant tal-proċess mhux speċifikat)

32 %

16 %

etanol tal-qamħ (linjite bħala karburant tal-proċess fl-impjant CHP)

32 %

16 %

etanol tal-qamħ (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali)

45 %

34 %

etanol tal-qamħ (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP)

53 %

47 %

etanol tal-qamħ (tiben bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP)

69 %

69 %

etanol tal-qamħirrun (maize), prodott fil-Komunità, (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP)

56 %

49 %

etanol tal-kannamieli

71 %

71 %

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ ethyl-tertio-butyl-ether (ETBE)

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ tertiary-amyl-ethyl-ether (TAEE)

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

bijodiżil taż-żerriegħa tal-kolza

45 %

38 %

bijodiżil tal-ġirasol

58 %

51 %

bijodiżil tas-soybean

40 %

31 %

bijodiżil taż-żejt tal-palm (proċess mhux speċifikat)

36 %

19 %

bijodiżil taż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

62 %

56 %

bijodiżil mill-iskart taż-żejt veġetali jew tal-annimali (*)

88 %

83 %

żejt veġetali idrotrattat miż-żerriegħa tal-kolza

51 %

47 %

żejt veġetali idrotrattat mill-ġirasol

65 %

62 %

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm (proċess mhux speċifikat)

40 %

26 %

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

68 %

65 %

żejt veġetali pur miż-żerriegħa tal-kolza

58 %

57 %

bijogass mill-iskart orġaniku muniċipali bħala gass naturali kkompressat

80 %

73 %

bijogass minn demel niedi bħala gass naturali kkompressat

84 %

81 %

bijogass minn demel niexef bħala gass naturali kkompressat

86 %

82 %

B.   Valuri stmati tipiċi u valuri awtomatiċi għall-bijokarburanti u bijolikwidi futuri li ma kinux fis-suq jew li kienu fis-suq biss fi kwantitajiet negliġibbli f’Jannar 2008, jekk prodotti bl-ebda emissjoni netta ta’ karbonju binn bidliet fl-użu tal-art

Mogħdija ta’ produzzjoni tal-bijokarburant

Iffrankar tipiku fl-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

Iffrankar awtomatiku fl-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

etanol tat-tiben tal-qamħ

87 %

85 %

etanol mill-iskart tal-injam

80 %

74 %

etanol mill-injam ikkoltivat

76 %

70 %

diżil Fischer-Tropsch mill-iskart tal-injam

95 %

95 %

diżil Fischer-Tropsch mill-injam ikkoltivat

93 %

93 %

skart tal-injam dimethylether (DME)

95 %

95 %

injam ikkoltivat DME

92 %

92 %

metanol mill-iskart tal-injam

94 %

94 %

metanol mill-injam ikkoltivat

91 %

91 %

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ methyl-tertio-butyl-ether (MTBE)

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ metanol

C.   Metodoloġija

1.   L-eEmissjonijiet ta’ gass b’effett serra mill-produzzjoni u mill-użu ta’ karburanti, bijokarburanti u bijolikwidi għat-trasport għandhom ikunu kkalkulati bħala:

E = eec + el + ep + etd + eu esca eccs eccr eee ,

fejn

E

=

emissjonijiet totali mill-użu tal-karburant;

eec

=

emissjonijiet mill-estrazzjoni u l-kultivazzjoni ta’ materja prima;

el

=

emissjonijiet annwalizzati mill-bidliet tal-ħażna tal-karbonju kkawzati minn tibdil fl-użu tal-art;

ep

=

emissjonijiet mill-ipproċessar;

etd

=

emissjonijiet mit-trasport u d-distribuzzjoni;

eu

=

emissjonijiet mill-karburant użat;

esca

=

iffrankar tal-emissjonijiet minn akkumulazzjoni tal-karbonju mill-ħamrija permezz ta’ mmaniġġjar agrikolu mtejjeb;

eccs

=

iffrankar tal-emissjonijiet mill-qbid u l-ħażna ġeoloġika tal-karbonju;

eccr

=

iffrankar tal-emissjonijiet mill-qbid u s-sostituzzjoni tal-karbonju; u

eee

=

iffrankar tal-emissjonijiet minn elettriku żejjed mill-koġenerazzjoni.

L-emissjonijiet mill-manifattura ta’ makkinarju u tagħmir m’għandhomx ikunu kkunsidrati.

2.   L-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra minn karburanti, E, għandhom ikunu espressi f’termini ta’ grammi ta’ CO2 ekwivalenti għal kull MJ ta’ karburant, gCO2eq/MJ.

3.   B’deroga mill-punt 2, għall-karburanti għat-trasport, il-valuri kkalkulati f’termini ta’ gCO2eq/MJ jistgħu jiġu aġġustati biex ikunu kkunsidrati differenzi bejn il-karburanti f’xogħol siewi mwettaq, espressi f’termini ta’ km/MJ. Dawn l-aġġustamenti għandhom isiru biss fejn tkun provduta evidenza tad-differenzi f’xogħol siewi mwettaq.

4.   L-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra minn bijokarburanti u bijolikwidi għandu jkun ikkalkulat bħala:

IFFRANKAR = (EF EB )/EF ,

fejn

EB

=

emissjonijiet totali mill-bijokarburant jew bijolikwidu; u

EF

=

emissjonijiet totali mill-komparatur tal-karburanti fossili.

5.   Il-gassijiet b’effett serra kkunsidrati għall-finijiet tal-punt 1 għandhom ikunu CO2, N2O u CH4. Għall-fini tal-kalkolu tal-ekwivalenza ta’ CO2, dawk il-gassijiet għandhom jingħataw valur kif ġej:

CO2

:

1

N2O

:

296

CH4

:

23

6.   L-emissjonijiet mill-estrazzjoni u l-kultivazzjoni ta’ materja prima, eec, għandhom jinkludu emissjonijiet mill-proċess ta’ estrazzjoni jew kultivazzjoni nnifsu; mill-ġbir ta’ materja prima; mill-iskart u n-nixxijiet; u mill-produzzjoni ta’ kimiċi jew prodotti użati fl-estrazzjoni jew il-kultivazzjoni. Il-qbid ta’ CO2 fil-kultivazzjoni ta’ materja prima għandu jiġi eskluż. Tnaqqis ċertifikat ta’ emissjonijiet ta’ gass b’effett serra mill-fjamma f’sit ta’ produzzjoni taż-żejt fi kwalunkwe parti tad-dinja għandu jitnaqqas. Stimi ta’ emissjonijiet mill-kultivazzjoni jistgħu jinħadmu fuq l-użu tal-medji kkalkulati għal żoni ġeografiċi iżgħar minn dawk użati fil-kalkolu tal-valuri awtomatiċi, bħala alternattiva għall-użu tal-valuri attwali.

7.   L-emissjonijiet annwalizzati mill-bidliet fil-ħażniet tal-karbonju kkawżati minn tibdil fl-użu tal-art, el, għandhom ikunu kkalkulati bid-diviżjoni ndaqs tal-emissjonijiet totali fuq 20 sena. Għall-kalkolu ta’ dawn l-emissjonijiet ir-regola li ġejja għandha tkun applikata:

el = (CSR CSA ) × 3,664 × 1/20 × 1/PeB  (2)

fejn

el

=

l-emissjonijiet annwalizzati ta’ gass b’effett serra li jirriżultaw mill-bidliet tal-ħażna tal-karbonju minħabba tibdil fl-użu tal-art (imkejjel bħala massa ta’ ekwivalent ta’ CO2 kull unità ta’ enerġija ta’ bijokarburant);

CSR

=

il-ħażna ta’ karbonju kull żona ta’ unità assoċjata mal-użu ta’ referenza tal-art (imkejla bħala massa ta’ karbonju kull żona ta’ unità, inklużi kemm il-ħamrija kif ukoll il-veġetazzjoni). L-użu tal-art ta’ referenza għandu jkun l-użu tal-art fl-1 ta’ Jannar 2008 jew 20 sena qabel ma nkisbet il-materja prima, skont liema jiġi l-aħħar;

CSA

=

il-ħażna ta’ karbonju kull żona ta’ unità assoċjata mal-użu attwali tal-art (imkejla bħala massa tal-karbonju kull żona ta’ unità, inkluzi kemm il-ħamrija kif ukoll il-veġetazzjoni). F’każijiet fejn il-ħażna tal-karbonju takkumula għal aktar minn sena, il-valur attribwit għal CSA għandu jkun il-ħażna stmata kull unità ta’ medda wara għoxrin sena jew meta l-kultivazzjoni tilħaq il-maturità, skont liema jiġi qabel;

P

=

il-produttività tal-uċuħ (imkejla bħala enerġija mill-bijokarburant jew bijolikwidu kull żona ta’ unità kull sena); u

eB

=

bonus ta’ 29 gCO2eq/MJ bijokarburant jew bijolikwidu jekk il-bijomassa tinkiseb minn art degradata ristawrata skont il-kondizzjonijiet previsti fil-punt 8.

8.   Il-bonus ta’ 29 gCO2eq/MJ għandu jiġi attribwit jekk tiġi pprovduta evidenza li l-art:

(a)

ma kinitx qed tintuża għal attività agrikola jew kwalunkwe attività oħra f’Jannar 2008; u

(b)

tidħol f’waħda mill-kategoriji li ġejjin:

(i)

art li ddeterjorat b’mod gravi, inkluża tali art li qabel kellha użu agrikolu;

(ii)

art b’kontaminazzjoni qawwija.

Il-bonus ta’ 29 gCO2eq/MJ għandu japplika għal perijodu sa 10 snin mid-data tal-konverżjoni tal-art għal użu agrikolu, bil-kondizzjoni li jkunu żgurati żieda kontinwa fil-ħażniet ta’ karbonju kif ukoll tnaqqis sostanzjali fil-fenomeni tal-erożjoni għall-art li taqa’ taħt (i) u li titnaqqas il-kontaminazzjoni tal-ħamrija għall-art li taqa’ taħt (ii).

9.   Il-kategoriji msemmija fil-punt 8(b) huma definiti kif ġej:

(a)

“art li ddeterjorat b’mod gravi” tfisser art li għal perijodu sostanzjali ta’ żmien kienet immellħa b’mod sostanzjali jew kellha kontenut sostanzjalment baxx ta’ materjal organiku u sfat mgħawra b’mod gravi;

(b)

“art b’kontaminazzjoni qawwija” tfisser art li mhix adatta għall-kultivazzjoni ta’ ikel u għalf minħabba kontaminazzjoni tal-ħamrija.

Din l-art għandha tinkludi art li kienet is-suġġett ta’ deċiżjoni tal-Kummissjoni skont ir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 18(4).

10.   Il-Kummissjoni għandha tadotta, sal-31 ta’ Diċembru 2009, linji gwida għall-kalkolu tal-ħażna tal-karbonju fl-art li juża bħala referenza l-Linji Gwida tal-2006 tal-IPCC għall-Inventorji Nazzjonali tal-Gass b’Effett Serra –volum 4. Il-Linji Gwida tal-Kummissjoni għandhom iservu bħala l-bażi għall-kalkolu tal-ħażna tal-karbonju fl-art għall-finijiet ta’ din id-Direttiva.

11.   L-emissjonijiet mill-ipproċessar, ep , għandhom jinkludu emissjonijiet mill-ipproċessar innifsu; mill-iskart u n-nixxijiet; u mill-produzzjoni ta’ kimiċi jew prodotti użati fl-ipproċessar.

Fil-kalkolu tal-konsum ta’ elettriku mhux prodott fl-impjant ta’ produzzjoni tal-karburant, l-intensità tal-emissjoni tal-gass b’effett serra tal-produzzjoni u tad-distribuzzjoni ta’ dak l-elettriku għandha tkun meqjusa li hija ugwali għall-intensità medja tal-emissjonijiet tal-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta’ elettriku f’reġjun definit. B’deroga minn din ir-regola l-produtturi jistgħu jużaw valur medju għal impjant ta’ produzzjoni tal-elettriku individwali għall-elettriku prodott minn dak l-impjant, jekk dak l-impjant mhux konness mal-grilja tal-elettriku.

12.   L-emissjonijiet mit-trasport u d-distribuzzjoni, etd , għandhom jinkludu emissjonijiet mit-trasport u l-ħażna ta’ materja prima u materjali semi-maħduma u mill-ħażna u d-distribuzzjoni ta’ materjali maħduma. L-emissjonijiet mit-trasport u mid-distribuzzjoni li għandhom jitqiesu fil-punt 6 m’għandhomx ikunu koperti minn dan il-punt.

13.   L-emissjonijiet mill-karburant użat, eu , għandhom jitqiesu li huma żero għall-bijokarburanti u bijolikwidi.

14.   L-iffrankar ta’ emissjonijiet mill-qbid u l-ħżin ġeoloġiku tal- karbonju eccs , li jkun għadu ma ġiex meqjus f’ep għandu jkun limitat għall-emissjonijiet evitati permezz tal-akkwiżizzjoni u l-iżolament ta’ CO2 emess direttament relatat mal-estrazzjoni, it-trasport, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-karburant.

15.   L-iffrankar ta’ emissjonijiet mill-qbid u s-sostituzzjoni tal-karbonju, eccr , għandu jkun limitat għall-emissjonijiet evitati permezz tal-qbid ta’ CO2 li fihom il-karbonju joriġina minn bijomassa u li hija użata biex tissostitwixxi CO2 derivat mill-fossili użat fi prodotti servizzi u kummerċjali.

16.   L-iffrankar ta’ emissjonijiet minn elettriku żejjed mill-koġenerazzjoni, eee , għandu jkun ikkunsidrat b’relazzjoni mal-elettriku żejjed prodott minn sistemi tal-produzzjoni tal-karburant li jużaw il-koġenerazzjoni b’eċċezzjoni fejn il-karburant użat għall-koġenerazzjoni huwa prodott sekondarju minbarra r-residwu ta’ wiċċ tar-raba’. Fl-ikkalkular ta’ dak l-elettriku żejjed, id-daqs tal-unità ta’ koġenerazzjoni għandu jkun meqjus li huwa l-minimu meħtieġ għall-unità ta’ koġenerazzjoni biex tforni s-sħana meħtieġa għall-produzzjoni tal-karburant. L-iffrankar tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra assoċjat mal-elettriku żejjed għandu jitqies li huwa ugwali għall-ammont ta’ gass b’effett serra li kieku jkun emess meta ammont ugwali ta’ elettriku kien iġġenerat f’impjant tal-enerġija li juża l-istess karburant bħall-unità ta’ koġenerazzjoni.

17.   Fejn proċess ta’ produzzjoni ta’ karburant jipproduċi, f’taħlita, il-karburant li għalih l-emissjonijiet huma kkalkulati u prodott jew aktar prodotti oħra (“prodotti-sekondarji”), l-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra għandhom ikunu diviżi bejn il-karburant jew il-prodott intermedju tiegħu u l-prodotti sekondarji proporzjonalment għall-kontenut enerġetiku tagħhom (determinat b’valur ta’ tisħin iktar baxx fil-każ ta’ prodotti sekondarji minbarra l-elettriku).

18.   Għall-fini tal-kalkolu msemmi fil-punt 17, l-emissjonijiet li jridu jiġu diviżi għandhom ikunu eec + el + dawk il-frazzjonijiet ta’ ep , etd u eee li jsiru sa u inkluż l-istadju tal-proċess li fih huwa prodott il-prodott sekondarju. Jekk tkun saret xi allokazzjoni għal prodotti sekondarji fi stadju ta’ process preċedenti fiċ-ċiklu tal-ħajja, il-frazzjoni ta’ dawk l-emissjonijiet assenjata f’dak l-aħħar stadju tal-proċess lill-prodott ta’ karburant intermedju, għandha tintuża għal dan l-għan minflok mit-total ta’ dawk l-emissjonijiet.

Fil-każ ta’ bijokarburanti u bijolikwidi, il-prodotti sekondarji kollha, inkluż l-elettriku li ma jaqax taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-punt 16, għandhom ikunu kkunsidrati għall-fini ta’ dak il-kalkolu, bl-eċċezzjoni għar-residwu tal-wiċċ agrikolu, inklużi tiben, bagasse, qxur, ġellewż kbir u qxur tal-ġewż. Il-prodotti sekondarji li għandhom kontenut ta’ enerġija negattiva għandhom ikunu kkunsidrati li għandhom kontenut ta’ enerġija żero għall-fini tal-kalkolu.

Skart, residwi tal-għelejjel tal-agrikoltura, inklużi tiben, bagasse, qxur, zkuk u qxur tal-ġwież u residwi mill-ipproċessar, inkluża l-ġliċerina mhux raffinata għandhom ikunu kkunsidrati li għandhom emissjonijiet tal-gass b’effett serra b’ċiklu tal-ħajja żero sal-proċess ta’ ġbir ta’ dawk il-materjali.

Fil-każ ta’ karburanti prodotti fir-raffineriji, l-unità ta’ analiżi għall-fini tal-kalkolu msemmi fil-punt 17 għandha tkun ir-raffinerija.

19.   Għall-bijokarburanti, għall-fini tal-kalkolu msemmi fil-punt 4, l-element ta’ paragun tal-karburant fossili EF għandu jkun l-aħħar emissjonijiet medji reali disponibbli mill-parti fossili tal-konsum tal-petrol u d-diżil fil-Komunità kif irrappurtat fid-Direttiva 98/70/KE. Jekk din id-data ma tkunx disponibbli, il-valur użat għandu jkun 83,8gCO2eq/MJ.

Għall-bijolikwidi użati fil-produzzjoni tal-elettriku, għall-fini tal-kalkolu msemmi fil-punt 4, l-element ta’ paragun tal-karburant fossili EF għandu jkun 91 gCO2eq/MJ.

Għall-bijolikwidi użati fil-produzzjoni tas-sħana, għall-fini tal-kalkolu msemmi fil-punt 4, l-element ta’ paragun EF għandu jkun 77 gCO2eq/MJ.

Għall-bijolikwidi użati fil-koġenerazzjoni, għall-fini tal-kalkolu msemmi fil-punt 4, l-element ta’ paragun EF għandu jkun 85 gCO2eq/MJ.

D.   Valuri awtomatiċi diżaggregati għall-bijokarburanti u l-bijolikwidi

Valuri awtomatiċi diżaggregati għall-kultivazzjoni: “eec ” kif definit fil-Parti C ta’ dan l-Anness

Mogħdija tal-produzzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi

Emissjonijiet tipiċi ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

Valur awtomatiku tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

etanol tal-pitrava taz-zokkor

12

12

etanol tal-qamħ

23

23

etanol tal-qamħirrum (maize), prodott fil-Komunità

20

20

etanol tal-kannamieli

14

14

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ ETBE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ TAEE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

bijodiżil taż-żerriegħa tal-kolza

29

29

bijodiżil tal-ġirasol

18

18

bijodiżil tas-soybean

19

19

bijodiżil taż-żejt tal-palm

14

14

bijodiżil mill-iskart taż-żejt veġetali jew tal-annimali (**)

0

0

żejt veġetali idrotrattat miż-żerriegħa tal-kolza

30

30

żejt veġetali idrotrattat mill-ġirasol

18

18

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm

15

15

żejt veġetali pur miż-żerriegħa tal-kolza

30

30

bijogass mill-iskart orġaniku muniċipali bħala gass naturali kkompressat

0

0

bijogass minn demel niedi bħala gass naturali kkompressat

0

0

bijogass minn demel niexef bħala gass naturali kkompressat

0

0

Valuri awtomatiċi diżaggregati għall-ipproċessar (inkluż elettriku żejjed): “ep eee ” kif definit fil-Parti C ta’ dan l-Anness

Mogħdija tal-produzzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi

Emissjonijiet tipiċi ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

Valur awtomatiku tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

etanol tal-pitrava taz-zokkor

19

26

etanol tal-qamħ (karburant tal-proċess mhux speċifikat)

32

45

etanol tal-qamħ (linjite bħala karburant tal-proċess fl-impjant CHP)

32

45

etanol tal-qamħ (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali)

21

30

etanol tal-qamħ (gass naturali bħala karburant f’impjant CHP)

14

19

etanol tal-qamħ (tiben bħala karburant f’impjant CHP)

1

1

Etanol tal-qamħirrun (maize), prodott fil-Komunità, (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP)

15

21

etanol tal-kannamieli

1

1

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ ETBE (

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ TAEE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

bijodiżil taż-żerriegħa tal-kolza

16

22

bijodiżil tal-ġirasol

16

22

bijodiżil tas-soybean

18

26

bijodiżil taż-żejt tal-palm (proċess mhux speċifikat)

35

49

bijodiżil taż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

13

18

bijodiżil mill-iskart taż-żejt veġetali jew tal-annimali

9

13

żejt veġetali idrotrattat miż-żerriegħa tal-kolza

10

13

żejt veġetali idrotrattat mill-ġirasol

10

13

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm (proċess mhux speċifikat)

30

42

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

7

9

żejt veġetali pur miż-żerriegħa tal-kolza

4

5

bijogass mill-iskart orġaniku muniċipali bħala gass naturali kkompressat

14

20

bijogass minn demel niedi bħala gass naturali kkompressat

8

11

bijogass minn demel niexef bħala gass naturali kkompressat

8

11

Valuri awtomatiċi diżaggregati għat-trasport u d-distribuzzjoni: “etd ” kif definit fil-Parti C ta’ dan l-Anness

Mogħdija tal-produzzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi

Emissjonijiet tipiċi ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

Valur awtomatiku tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

etanol tal-pitrava taz-zokkor

2

2

etanol tal-qamħ

2

2

etanol tal-qamħirrum (maize), prodott fil-Komunità

2

2

etanol tal-kannamiela

9

9

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ ETBE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ TAEE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

bijodiżil taż-żerriegħa tal-kolza

1

1

bijodiżil tal-ġirasol

1

1

bijodiżil mis-soybean

13

13

bijodiżil taż-żejt tal-palm

5

5

bijodiżil mill-iskart taż-żejt veġetali jew tal-annimali

1

1

żejt veġetali idrotrattat miż-żerriegħa tal-kolza

1

1

żejt veġetali idrotrattat mill-ġirasol

1

1

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm

5

5

żejt veġetali pur miż-żerriegħa tal-kolza

1

1

bijogass mill-iskart orġaniku muniċipali bħala gass naturali kkompressat

3

3

bijogass minn demel niedi bħala gass naturali kkompressat

5

5

bijogass minn demel niexef bħala gass naturali kkompressat

4

4

Total għall-kultivazzjoni, l-ipproċessar, it-trasport u d-distribuzzjoni

Mogħdija tal-produzzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi oħra

Emissjonijiet tipiċi ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

Valur awtomatiku tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq/MJ)

etanol tal-pitrava taz-zokkor

33

40

etanol tal-qamħ (karburant tal-proċess mhux speċifikat)

57

70

etanol tal-qamħ (linjite bħala karburant tal-proċess fl-impjant CHP)

57

70

etanol tal-qamħ (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’bojler konvenzjonali)

46

55

etanol tal-qamħ (gass naturali bħala karburant f’impjant CHP)

39

44

etanol tal-qamħ (tiben bħala karburant f’impjant CHP)

26

26

etanol tal-qamħirrun (maize), prodott fil-Komunità, (gass naturali bħala karburant tal-proċess f’impjant CHP)

37

43

etanol tal-kannamiela

24

24

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ ETBE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ TAEE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ etanol

bijodiżil taż-żerriegħa tal-kolza

46

52

bijodiżil tal-ġirasol

35

41

bijodiżil tas-soybean

50

58

bijodiżil taż-żejt tal-palm (proċess mhux speċifikat)

54

68

bijodiżil taż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

32

37

bijodiżil mill-iskart taż-żejt veġetali jew tal-annimali

10

14

żejt veġetali idrotrattat miż-żerriegħa tal-kolza

41

44

żejt veġetali idrotrattat mill-ġirasol

29

32

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm (proċess mhux speċifikat)

50

62

żejt veġetali idrotrattat miż-żejt tal-palm (proċess bil-qbid tal-metan fil-mitħna taż-żejt)

27

29

żejt veġetali pur miż-żerriegħa tal-kolza

35

36

bijogass mill-iskart orġaniku muniċipali bħala gass naturali kkompressat

17

23

bijogass minn demel niedi bħala gass naturali kkompressat

13

16

bijogass minn demel niexef bħala gass naturali kkompressat

12

15

E.   Valuri awtomatiċi diżaggregati stmati għall-bijokarburanti u l-bijolikwidi futuri li ma kinux fis-suq jew li kienu fis-suq fi kwantitajiet negliġibbli biss f’Jannar 2008

Valuri awtomatiċi diżaggregati għall-kultivazzjoni: “eec ” kif definit fil-Parti C ta’ dan l-Anness

Mogħdija tal-produzzjoni tal-bijokarburant u bijolikwidu

Emissjonijiet tipiċi ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq /MJ)

Valur awtomatiku tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq /MJ)

etanol tat-tiben tal-qamħ

3

3

etanol mill-iskart tal-injam

1

1

etanol mill-injam ikkoltivat

6

6

diżil Fischer-Tropsch mill-iskart tal-injam

1

1

diżil Fischer-Tropsch mill-injam ikkoltivat

4

4

DME mill-iskart tal-injam

1

1

DME mill-injam ikkoltivat

5

5

metanol mill-iskart tal-injam

1

1

metanol mill-injam ikkoltivat

5

5

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ MTBE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ metanol

Valuri awtomatiċi diżaggregati għall-ipproċessar (inkluż elettriku żejjed): “ep eee ” kif definit fil-Parti C ta’ dan l-Anness

Mogħdija tal-produzzjoni tal-bijokarburant u bijolikwidu

Emissjonijiet tipiċi ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq /MJ)

Valur awtomatiku tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq /MJ)

etanol tat-tiben tal-qamħ

5

7

etanol mill-injam

12

17

diżil Fischer-Tropsch mill-injam

0

0

DME mill-injam

0

0

metanol mill-injam

0

0

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ MTBE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ metanol

Valuri awtomatiċi diżaggregati għat-trasport u distribuzzjoni: “etd ” kif definit fil-Parti C ta’ dan l-Anness

Mogħdija tal-produzzjoni tal-bijokarburant u bijolikwidu

Emissjonijiet tipiċi ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq /MJ)

Valur awtomatiku tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq /MJ)

etanol tat-tiben tal-qamħ

2

2

etanol mill-iskart tal-injam

4

4

etanol mill-injam ikkoltivat

2

2

diżil Fischer-Tropsch mill-iskart tal-injam

3

3

diżil Fischer-Tropsch mill-injam ikkoltivat

2

2

DME mill-iskart tal-injam

4

4

DME mill-injam ikkoltivat

2

2

metanol mill-iskart tal-injam

4

4

metanol mill-injam ikkoltivat

2

2

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ MTBE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ metanol

Total għall-kultivazzjoni, l-ipproċessar, it-trasport u d-distribuzzjoni

Mogħdija tal-produzzjoni tal-bijokarburanti u bijolikwidi

Emissjonijiet tipiċi ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq /MJ)

Valur awtomatiku tal-emissjonijiet ta’ gass b’effett serra

(gCO2eq /MJ)

etanol tat-tiben tal-qamħ

11

13

etanol mill-iskart tal-injam

17

22

etanol mill-injam ikkoltivat

20

25

diżil Fischer-Tropsch mill-iskart tal-injam

4

4

diżil Fischer-Tropsch mill-injam ikkoltivat

6

6

DME mill-iskart tal-injam

5

5

DME mill-injam ikkoltivat

7

7

metanol mill-iskart tal-injam

5

5

metanol mill-injam ikkoltivat

7

7

il-parti minn sorsi rinnovabbli ta’ MTBE

Ugwali għal dik tal-mogħdija użata għall-produzzjoni ta’ metanol


(*)  Ma jinkludix żejt tal-annimali magħmul minn prodotti sekondarji tal-annimali kklassifikat bħala materjal tal-kategorija 3 skont ir-Regolament (KE) 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Ottubru 2002 li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman (1).

(1)  ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1.

(2)  Il-kwozjent li jinkiseb meta l-piż molekulari ta’ CO2 (44,010 g/mol) jiġi diviż mill-piż molekulari tal-karbonju (12,011 g/mol) huwa ekwivalenti għal 3,664.

(**)  Li ma jinkludix żejt tal-annimali prodott minn prodotti sekondarji tal-annimali kklassifikat bħala materjal ta’ kategorija 3 skont ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002.


ANNESS VI

Rekwiżiti minimi għall-mudell armonizzat għall-pjanijiet ta’ azzjoni nazzjonali għall-enerġija rinnovabbli

(1)   Konsum finali mistenni tal-enerġija:

Konsum gross finali tal-enerġija fl-elettriku, it-trasport, it-tisħin u t-tkessiħ għall-2020 filwaqt li jitqiesu l-effetti tal-miżuri tal-politika għall-effiċjenza fl-enerġija.

(2)   Miri settorjali nazzjonali għall-2020 u l-parti stmata ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-elettriku, it-tisħin, it-tkessiħ u t-trasport:

(a)

seherm immirat ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli għall-elettriku fl-2020;

(b)

it-trajettorja stmata għas-sehem immirat ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-elettriku;

(c)

sehem immirat ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli għat-tisħin u t-tkessiħ fl-2020;

(d)

it-trajettorja stmata għas-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-tisħin u t-tkessiħ;

(e)

trajettorja stmata għas-sehem tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-trasport;

(f)

it-trajettorja indikattiva nazzjonali kif imsemmija fl-Artikolu 3(2) u l-parti B tal-Anness I.

(3)   Miżuri għall-kisba tal-miri:

(a)

ħarsa ġenerali tal-linji politiċi u l-miżuri kollha li jikkonċernaw il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli;

(b)

miżuri speċifiċi għall-issodisfar tar-rekwiżiti tal-Artikoli 13, 14 u 16, inkluża l-ħtieġa li tiġi estiża jew imsaħħa l-infrastruttura eżistenti biex tiġi faċilitata l-integrazzjoni tal-kwantitajiet ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli meħtieġa biex tintlaħaq il-mira nazzjonali għall-2020, miżuri li jaċċelleraw il-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni, miżuri biex inaqqsu l-ostakoli mhux teknoloġiċi u miżuri li jikkonċernaw l-Artikoli 17 sa 21;

(c)

skemi ta’ appoġġ għall-promozzjoni tal-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-elettriku applikati mill-Istat Membru jew grupp ta’ Stati Membri;

(d)

skemi ta’ appoġġ għall-promozzjoni tal-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-tisħin u t-tkessiħ applikati mill-Istat Membru jew grupp ta’ Stati Membri;

(e)

skemi ta’ appoġġ għall-promozzjoni tal-użu ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli fit-trasport applikati mill-Istat Membru jew grupp ta’ Stati Membri;

(f)

miżuri speċifiċi dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija mill-bijomassa, b’mod speċjali għall-mobilizzazzjoni ġdida tal-bijomassa meta jitqiesu:

(i)

id-disponibbiltà tal-bijomassa: il-potenzjal domestiku u l-importazzjoni;

(ii)

miżuri biex tiżdied id-disponibbiltà tal-bijomassa, meta jitqiesu utenti oħra tal-bijomassa (setturi bbażati fuq l-agrikultura u l-foresti);

(g)

l-użu ppjanat ta’ trasferimenti tal-istatistika bejn l-Istati Membri u l-parteċipazzjoni ppjanata fi proġetti konġunti ma’ Stati Membri oħra u pajjiżi terzi:

(i)

il-produzzjoni żejda stmata ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli mqabbla mat-trajjetorja indikattiva li tista’ tkun trasferita lil Stati Membri oħra;

(ii)

il-potenzjal stmat għal proġett konġunti;

(iii)

id-domanda stmata ta’ enerġija minn sorsi rinnovabbli li għandha tiġi sodisfatta b’mezzi oħra minbarra l-produzzjoni domestika.

(4)   Valutazzjonijiet:

(a)

il-kontribut totali mistenni ta’ kull teknoloġija tal-enerġija rinnovabbli biex jintlaħqu l-miri mandatorji tal-2020 u t-trajjetorja indikattiva għall-partijiet tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ u t-trasport;

(b)

il-kontribut totali mistenni tal-miżuri għall-effiċjenza enerġetika u għall-iffrankar tal-enerġija biex jintlaħqu l-miri mandatorji tal-2020 u t-trajjetorja indikattiva għall-partijiet tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli fl-elettriku, it-tisħin u t-tkessiħ u t-trasport.


ANNESS VII

Kalkolu tal-energija mill-pompi tas-sħana

L-ammont tal-enerġija aerotermali, ġeotermali jew idrotermali maqbuda mill-pompi tas-sħana li għandu jiġi kkunsidrat bħala enerġija rinovabbli għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, ERES , għandu jiġi kkalkolat skont il-formola li ġejja:

ERES = Q usable * (1 - 1/SPF)

fejn

Qusable = is-sħana totali utiliżabbli stimata mogħtija mill-pompi ta’ sħana li jissodisfaw il-kriterji msemmija fl-Artikolu 5(4), implimentat kif ġej: Il-pompi tas-sħana biss li għalihom jittieħed kont ta’ SPF > 1,15 * 1/η;

SPF = il-fattur tal-prestazzjoni staġjonali medja stimata għal dawk il-pompi ta’ sħana;

η huwa l-proporzjoni bejn il-produzzjoni totali gross ta’ elettriku u l-konsum ta’ enerġija pimarja għall-produzzjoni tal-elettriku u għandha tiġi kkalkulata bħala medja tal-UE ibbażata fuq id-data tal-Eurostat.

Sal-1 ta’ Jannary 2013, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi linji gwida dwar kif l-Istati Membri għandhom jistmaw il-valuri ta’ Qusable u SPF għad-diversi teknoloġiji u applikazzjonijiet tal-pompi tas-sħana, b’kont meħud tad-differenzi fil-kondizzjonijet klimatiċi, b’mod partikolari l-klimi kesħin ħafna.