14.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 9/52


RAKKOMANDAZZJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-19 ta’ Diċembru 2008

dwar linji-gwida komuni għall-uċuħ nazzjonali u l-ħruġ ta’ muniti tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 8625)

(It-testi bl-Olandiż, bl-Ingliż, bil-Finlandiż, bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, bil-Grieg, bit-Taljan, bil-Malti, bil-Portugiż, bl-Ispanjol, bis-Sloven u bl-Isvediż biss huma awtentiċi)

(2009/23/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 211 tiegħu,

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 106(2) tat-Trattat, l-Istati Membri jistgħu joħorġu muniti suġġetti għall-approvazzjoni tal-volum mill-Bank Ċentrali Ewropew.

(2)

B’konformità mat-tieni sentenza tal-Artikolu 106(2) tat-Trattat, il-Kunsill adotta miżuri ta’ armonizzazzjoni f’dan il-qasam, permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 975/98 tat-3 ta’ Mejju 1998 dwar id-denominazzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tal-muniti tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (1).

(3)

Skond l-Artikolu 11 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 974/98 tat-3 ta’ Mejju 1998 dwar l-introduzzjoni tal-ewro (2), muniti denominati f’ewro u ċenteżmi li huma konformi mad-denominazzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijet tekniċi għandhom ikunu meqjusa bħala valuta legali fl-“Istati Membri parteċipanti kollha”, kif definiti f’dak ir-Regolament.

(4)

Skond il-prattika komuni fost l-Istati Membri parteċipanti, il-muniti tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni, inklużi muniti kommemorattivi maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni, għandhom jiġu ċċirkolati fil-valur proprju tagħhom. Dan ma jeskludix, madankollu, li proporzjon żgħir tal-valur totali tal-muniti maħruġa jinbigħ bi prezz ogħla jekk dawn ġew prodotti bi kwalità speċjali jew ippreżentati f’pakkeġġjar speċjali.

(5)

Il-muniti tal-ewro ma jiċċirkulawx biss fil-pajjiż tal-ħruġ imma fiż-żona kollha tal-ewro u anki lil hinn. F’dan il-kuntest, indikazzjoni ċara tal-pajjiż tal-ħruġ għandha titpoġġa fuq in-naħa nazzjonali tal-munita tal-ewro biex tippermetti l-utenti li huma interessati fil-muniti li jidentifikaw malajr l-Istat Membru ta’ ħruġ.

(6)

Il-muniti tal-ewro għandhom naħa Ewropea u naħa nazzjonali distintiva. In-naħat komuni Ewropej tal-muniti tal-Ewro fihom kemm l-isem tal-munita waħdanija kif ukoll id-denominazzjoni tal-munita. In-naħa nazzjonali m’għandiex tirrepeti l-isem tal-munita waħdanija u lanqas tad-denominazzjoni tal-munita.

(7)

Id-disinji fuq in-naħat nazzjonali tal-muniti tal-ewro huma deċiżi minn kull Stat Membru li qed jieħu sehem, iżda dan għandu jkun totalment ċirkondat mit-12-il stilla tal-bandiera Ewropea.

(8)

L-Istati Membri li jkunu qed jipparteċipaw għandhom isegwu regoli komuni fil-każ ta’ bdil fin-naħa nazzjonali tal-muniti tal-ewro. Id-disinji użati fuq in-naħat nazzjonali tal-muniti regolari tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni m’għandhomx fil-prinċipju jinbidlu, għajr jekk il-Kap ta’ Stat stampat fuq munita jinbidel.

(9)

Muniti kommemorattivi huma muniti speċifiċi maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni fejn id-disinn regolari nazzjonali jiġi sostitwit minn disinn nazzjonali differenti biex ifakkar suġġett speċifiku. Il-munita taż-żewġ ewro hija l-aktar denominazzjoni adattata għal dan l-għan, prinċipalment minħabba d-dijametru kbir tal-munita u l-karatteristiċi tekniċi tagħha li joffru ħarsien xieraq kontra l-iffalsifikar.

(10)

Ħarġiet ta’ muniti kommemorattivi tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni għandhom biss jikkommemoraw suġġetti ta’ rilevanza ewlenija nazzjonali jew Ewropea, billi muniti bħal dawn huma maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni madwar iż-żona kollha tal-ewro. Suġġetti anqas importanti għandhom pjuttost jitfakkru permezz ta’ ħarġa ta’ muniti tal-ewro għall-kollezzjoni, li mhumiex maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni u li jkunu jistgħu jintgħarfu faċilment mill-muniti tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni. Muniti kommemorattivi maħruġa b’mod kollettiv mill-Istati Membri kollha parteċipanti għandhom ikunu riżervati għal suġġetti tal-ogħla rilevanza Ewropea.

(11)

Il-limitu ta’ ħruġ ta’ munita kommemorattiva waħda tal-ewro fis-sena maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni għal kull Stat Membru li qed joħroġ il-muniti, ħadem tajjeb u għandu jibqa’ stipulat flimkien mal-possibbiltà addizzjonali ta’ ħarġa kollettiva ta’ munita kommemorattiva tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni mill-Istati Membri parteċipanti kollha. Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu joħorġu munita kommemorattiva tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni fl-każ ta’ post temporanju vakanti jew ta’ kariga proviżorja tal-funzjoni ta’ Kap tal-Istat.

(12)

Huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti ċerti limiti ta’ volumi għal muniti kommemorattivi maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni biex ikun żgurat li muniti bħal dawn jibgħu perċentwal żgħir mill-għadd totali tal-muniti taż-żewġ ewro fiċ-ċirkolazzjoni. Fl-istess ħin, dawn il-limiti ta’ volumi għandhom jippermettu l-ħarġa ta’ volum ta’ muniti biżżejjed li jiżgura li l-muniti kommemorattivi jistgħu jiċċirkulaw b’mod effettiv.

(13)

Waqt li l-muniti tal-ewro jiċċirkolaw maż-żona tal-ewro, il-karatteristiċi tad-disinn nazzjonali tagħhom huma ta’ interess komuni. L-Istati Membri li joħorġu l-muniti għandhom jgħarrfu lil xulxin dwar in-naħat ġodda nazzjonali ħafna qabel id-data ppjanata tal-ħruġ. Għal dan l-għan, l-Istati Membri li joħorġu l-muniti għandhom iressqu l-abbozz tagħhom tad-disinji tal-muniti tal-ewro lill-Kummissjoni, li mbagħad tivverifika l-konformità ma’ din ir-Rakkomandazzjoni.

(14)

L-Istati Membri ġew ikkonsultati dwar il-linji-gwida stabbiliti f’din ir-Rakkomandazzjoni, biex jikkunsidraw il-prattiċi nazzjonali differenti u l-preferenzi tagħhom f’dan il-qasam.

(15)

Il-Komunità kkonkludiet Ftehimiet Monetarji mal-Prinċipalità ta’ Monako, mar-Repubblika ta’ San Marino u mal-Istat tal-Vatikan, li jippermettulhom li joħorġu ċerti kwantitajiet ta’ muniti tal-ewro. Il-linji-gwida komuni għandhom ikunu applikabbli wkoll għall-muniti maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni maħruġa minn dawk l-Istati.

(16)

Għandha titħejja reviżjoni ta’ din ir-Rakkomandazzjoni qabel tmiem l-2015, biex jiġi deċiż jekk il-linji-gwida għandhomx jinbidlu.

(17)

Din ir-Rakkomandazzjoni għandha tieħu post ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Settembru 2003 dwar il-prattika komuni għal tibdil fid-disinn fuq in-naħat nazzjonali fis-sewwa tal-muniti ewro għaċ-ċirkolazzjoni (3) u r-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Ġunju 2005 dwar linji-gwida komuni għan-naħat nazzjonali tal-muniti tal-ewro għaċ-ċirkolazzjoni (4),

B’DAN TIRRAKKOMANDA:

1.   It-tqegħid tal-muniti tal-ewro għaċ-ċirkolazzjoni

Muniti tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni għandhom jiġu ċċirkolati b’valur nominali. Dan ma jeskludix li proporzjon żgħir ta’ muniti tal-ewro li nħarġu jinbigħu bi prezz ogħla, jekk ġustifikati minn raġunijiet bħal kwalità speċjali jew l-ippakkeġġjar.

2.   L-identifikazzjoni tal-Istat Membru li ħareġ il-munita

In-naħat nazzjonali tad-denominazzjonijiet kollha tal-muniti tal-ewro għaċ-ċirkulazzjoni għandu jkollhom indikazzjoni tal-Istati Membri li jkun ħariġhom permezz tal-isem tal-Istat Membru sħiħ jew fil-qosor.

3.   Assenza tal-isem tal-munita u tad-denominazzjoni

(1)

In-naħa nazzjonali tal-muniti tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni m’għandna tirrepeti l-ebda indikazzjoni fuq id-denominazzjoni, jew partijiet minnha, la tal-munita u lanqas għandha tirrepeti l-isem tal-munita waħda jew tas-sottodiviżjoni tagħha, sakemm it-tali indikazzjoni toħroġ mill-użu ta’ alfabett differenti.

(2)

L-ittri fit-truf tal-munita taż-żewġ ewro jistgħu jipprovdu indikazzjoni tad-denominazzjoni, sakemm juntużaw biss iċ-ċifra “2” jew it-terminu “ewro” jew it-tnejn.

4.   Id-disinn tan-naħat nazzjonali

Id-disinn tan-naħa nazzjonali tal-muniti tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni għandu jkollhom 12-il stilla Ewropea li għandhom jiċċirkondaw totalment id-disinn nazzjonali, inkluża l-marka tas-sena u l-indikazzjoni tal-isem tal-Istat Membru li joħroġ il-munita. L-istilel Ewropej għandhom jiġu stampati hekk kif jidhru fuq il-bandiera Ewropea.

5.   Bidliet fin-naħat nazzjonali tal-muniti regolari tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni

Bla ħsara għall-punt 6, id-disinji użati fuq in-naħat nazzjonali tal-muniti tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni f’denominazzjonijiet ta’ ewro jew ta’ ċenteżmi m’għandhomx jinbidlu, għajr f’każijiet jekk il-Kap ta’ Stat stampat fuq munita jinbidel. L-Istat Membru li joħroġ il-munita, madankollu, għandu jingħata l-permess jaġġorna d-disinn tal-muniti tal-ewro li juru l-Kap tal-Istat kull ħmistax-il sena biex titqies xi bidla li tkun saret fid-dehra tal-Kap tal-Istat. L-Istati Membri li joħroġ għandu jkun jista’ jaġġorna n-naħat nazzjonali tal-muniti tal-ewro biex ikunu konformi bis-sħiħ ma’ din ir-Rakkomandazzjoni.

Fil-każ ta’ post temporanju vakanti jew ta’ kariga proviżorja tal-funzjoni ta’ Kap ta’ Stat m’għandux jingħata d-dritt li jinbidlu n-naħat nazzjonali tal-muniti regolari tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni.

6.   Ħruġ ta’ muniti kommemorattivi tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni

(1)

Il-ħruġ ta’ muniti kommemorattivi tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni li juru disinn nazzjonali differenti minn dak tal-muniti regolari tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni għandhom biss jikkommemoraw suġġetti ta’ rilevanza ewlenija nazzjonali jew Ewropea. Muniti kommemorattivi tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni maħruġa b’mod kollettiv mill-Istati Membri parteċipanti kif stabbilit fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 974/98 (minn issa “l quddiem ‘l-Istati Membri parteċipanti”) għandu jikkommemoraw biss suġġetti tal-ogħla rilevanza Ewropea u l-ħruġ tagħhom għandu jiġi approvat mill-Kunsill.

(2)

Il-ħruġ ta’ muniti kommemorattivi tal-muniti tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni għandu jkun konformi mar-regoli li ġejjin:

(a)

l-għadd ta’ ħarġiet għandu jkun limitat għal munita waħda fis-sena għal kull Stat Membru li joħroġ, għajr f’każijiet fejn:

(i)

muniti kommemorattivi tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni jinħarġu b’mod kollettiv mill-Istati Membri parteċipanti kollha;

(ii)

munita kommemorattiva possibbli tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni tinħareġ fl-każ ta’ post temporanju vakanti jew ta’ kariga proviżorja tal-funzjoni ta’ Kap tal-Istat.

(b)

il-munita taż-żewġ ewro għandha tkun l-unika denominazzjoni għall-ħarġiet bħal dawn;

(c)

l-għadd totali ta’ muniti fiċ-ċirkolazzjoni għal kull ħarġa individwali m’għandux jaqbeż l-ogħla mi-żewġ kwoti li ġejjin:

(i)

0,1 % tal-għadd totali tal-muniti taż-żewġ ewro maħruġa għaċ-ċirkolazzjoni mill-Istati Membri parteċipanti kollha sal-bidu tas-sena qabel is-sena ta’ ħruġ tal-munita kommemorattiva; din il-kwota tista’ togħla għal 2,0 % taċ-ċirkolazzjoni totali tal-muniti taż-żewġ ewro tal-Istati Membri parteċipanti kollha jekk ikun ġie kommemorat suġġett globali u ta’ ċertu simbolu sinifikanti. F’każ bħal dan l-Istat Membru li joħroġ għandu joqgħod lura milli jniedi ħarġa oħra ta’ munita kommemorattiva għaċ-ċirkolazzjoni li tuża l-kwota miżjuda matul l-erba’ snin sussegwenti u għandu jagħti r-raġuni għalfejn għażel il-kwota miżjuda meta jipprovdi tagħrif kif stipulat fil-punt 7;

(ii)

5,0 % tal-għadd totali tal-muniti taż-żewġ ewro maħruġa għaċ-ċirkolazzjoni mill-Istat Membru ta’ ħruġ ikkonċernat sal-bidu tas-sena qabel is-sena ta’ ħruġ tal-munita kommemorattiva;

(d)

l-ittri fit-truf tal-muniti kommemorattivi tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni għandhom ikunu l-istess bħal dawk fuq il-muniti tal-ewro regolari maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni.

7.   Il-proċedura tat-tagħrif u l-pubblikazzjoni ta’ bidliet fil-ġejjieni

L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lil xulxin dwar l-abbozz tad-disinn tan-naħat nazzjonali l-ġodda, inklużi l-ittri tat-truf, u tal-volum ta’ ħruġ qabel ma jkunu approvaw formalment dawn id-disinji. Għal dan l-għan, abbozzi ġodda ta’ disinji ta’ muniti tal-ewro għandhom jitressqu mill-Istat Membri tal-ħruġ quddiem il-Kummissjoni, bħala regola, mill-inqas sitt xhur qabel id-data ppjanata tal-ħruġ. Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-konformità mal-linji-gwida ta’ din ir-Rakkomandazzjoni u tinforma lill-Istati Membri l-oħra mingħajr dewmien permezz tas-sotto-kumitat rilevanti tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju. Jekk u meta l-Kummissjoni tqis li l-linji-gwida tar-Rakkomandazzjoni preżenti ma ġewx rispettati, is-sotto-kumitat rilevanti tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju għandu jiddeċiedi jekk japprovax id-disinn.

Is-sotto-kumitat rilevanti tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju għandu japprova d-disinji tal-muniti kommemorattivi tal-euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni maħruġa b’mod kollettiv mill-Istati Membri parteċipanti kollha.

It-tagħrif rilevanti kollu dwar disinji ġodda ta’ muniti nazzjonali għandu jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

8.   L-Ambitu tal-prassi rakkomandata

Din ir-Rakkomandazzjoni għandha tapplika għan-naħat nazzjonali u għall-ittri tat-truf kemm ta’ muniti tal-ewro regolari kif ukoll ta’ dawk kommemorattivi maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni. M’għandhiex tapplika għan-naħat nazzjonali u għall-ittri tat-truf la tal-muniti normali u lanqas tal-muniti kommemorattivi tal-ewro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni li jkunu diġà nħarġu u ġew approvati skond il-proċedura ta’ tagħrif miftiehma qabel l-adozzjoni ta’ din ir-Rakkomandazzjoni.

9.   It-tħassir ta’ rakkomandazzjonijiet preċedenti

Ir-Rakkomandazzjonijiet Nru 2003/734/KE u 2005/491/KE huma b’dan imħassra.

10.   Id-destinatarji

Din ir-Rakkomandazzjoni hija indirizzata lill-Istati Membri parteċipanti kollha.

Magħmula fi Brussell, 19 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Joaquín ALMUNIA

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 139, 11.5.1998, p. 6.

(2)  ĠU L 139, 11.5.1998, p. 1.

(3)  ĠU L 264, 15.10.2003, p. 38.

(4)  ĠU L 186, 18.7.2005, p. 1.