12.8.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 208/21


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tad-9 ta’ Lulju 2009

li tistabbilixxi l-kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-eko-tikketta Komunitarja lill-kisi iebes

(notifikata bid-dokument numru C(2009) 5613)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2009/607/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 1980/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2000 dwar skema riveduta tal-għoti tal-eko-tikketta Komunitarja (1), u b’mod partikolari t-tieni subparagrafu tal-Artikolu 6(1) tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Bord għat-Tikkettar Ekoloġiku tal-Unjoni Ewropea,

Billi:

(1)

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1980/2000, l-eko-tikketta Komunitarja tista’ tingħata lil prodott li jkollu l-karatteristiċi li jippermettulu jikkontribwixxi b’mod sinifikanti għat-titjib f’dak li għandu x’jaqsam ma’ aspetti ambjentali prinċipali.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1980/2000 jipprovdi li l-kriterji speċifiċi tal-eko-tikketta, imfassla abbażi tal-kriterji abbozzati mill-Bord għat-Tikkettar Ekoloġiku tal-Unjoni Ewropea, iridu jiġu stabbiliti skont il-gruppi ta’ prodotti.

(3)

Huwa jipprovdi wkoll li r-reviżjoni tal-kriterji tal-eko-tikketta, kif ukoll tar-rekwiżiti tal-valutazzjoni u tal-verifika marbutin ma’ dawk il-kriterji, trid isseħħ fi żmien xieraq qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ validità tal-kriterji speċifikati għal kull grupp ta’ prodotti kkonċernat.

(4)

B’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1980/2000, twettqet reviżjoni f’waqtha tal-kriterji ekoloġiċi, kif ukoll tar-rekwiżiti tal-valutazzjoni u tal-verifika marbutin magħhom stabbiliti bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/272/KE tat-25 ta’ Marzu 2002 li tistabilixxi l-kriterji ekoloġiċi sabiex tingħata l-eko-tikketta Komunitarja lill-kisi iebes tal-art (2). Dawk il-kriterji ekoloġiċi u r-rekwiżiti tal-valutazzjoni u tal-verifika marbutin magħhom huma validi sal-31 ta’ Marzu 2010.

(5)

Fid-dawl ta’ dik ir-reviżjoni, huwa xieraq li jitbiddlu t-titolu u d-definizzjoni tal-grupp ta’ prodotti u li jiġu stabbiliti kriterji ekoloġiċi ġodda, sabiex jittieħdu inkunsiderazzjoni l-iżviluppi xjentifiċi u tas-suq.

(6)

Hemm lok li l-kriterji ekoloġiċi, kif ukoll ir-rekwiżiti tal-valutazzjoni u tal-verifika marbutin magħhom, ikunu validi għal erba’ snin mid-data tal-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

(7)

Għalhekk hemm lok li d-Deċiżjoni 2002/272/KE tiġi sostitwita.

(8)

Hemm lok li l-produtturi li l-prodotti tagħhom ingħataw l-eko-tikketta għall-kisi iebes abbażi tal-kriterji li jinsabu fid-Deċiżjoni 2002/272/KE, jingħataw perjodu tranżitorju biex ikollhom żmien biżżejjed biex jadattaw il-prodotti tagħhom biex ikunu konformi mal-kriterji u mar-rekwiżiti riveduti. Hemm lok ukoll li l-produtturi jitħallew iressqu applikazzjonijiet magħmulin skont il-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjoni 2002/272/KE jew skont il-kriterji stabbiliti f’din id-Deċiżjoni sakemm tiskadi l-validità ta’ dik id-Deċiżjoni.

(9)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Deċiżjoni huma skont l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit bl-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 1980/2000,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Il-grupp ta’ prodotti “kisi iebes” għandu jikkonsisti – għal użu intern/estern, bla ebda funzjoni strutturali rilevanti – f’ġebel naturali, ġebel agglomerat, unitajiet taċ-ċangatura tal-konkrit, madum terrazzo, madum taċ-ċeramika u madum tat-tafal. Għal kisi iebes, il-kriterji jistgħu jiġu applikati kemm għall-kisi tal-art kif ukoll tal-ħajt, jekk il-proċess tal-produzzjoni jkun identiku u jintużaw l-istess materjali u metodi ta’ manifattura.

Artikolu 2

Sabiex tingħata l-eko-tikketta Komunitarja lill-prodotti li jaqgħu fil-grupp ta’ prodotti kisi iebes skont ir-Regolament (KE) Nru 1980/2000 (minn hawn ‘il quddiem “l-eko-tikketta”), il-kisi iebes għandu jikkonforma mal-kriterji stabbiliti fl-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 3

Il-kriterji ekoloġiċi għall-grupp ta’ prodotti “kisi iebes”, kif ukoll ir-rekwiżiti tal-valutazzjoni u tal-verifika marbutin magħhom, għandhom ikunu validi għal erba’ snin mid-data tal-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 4

Għall-finijiet amministrattivi n-numru tal-kodiċi assenjat lill-grupp ta’ prodotti “kisi iebes” għandu jkun “021”.

Artikolu 5

Id-Deċiżjoni 2002/272/KE hija mħassra.

Artikolu 6

1.   L-applikazzjonijiet għall-eko-tikketta għal prodotti li jaqgħu fi ħdan il-grupp ta’ prodotti kisi iebes imressqa qabel id-data tal-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni għandhom jiġu evalwati skont il-kundizzjonijiet stipulati fid-Deċiżjoni 2002/272/KE.

2.   L-applikazzjonijiet għall-eko-tikketta għal prodotti li jaqgħu fi ħdan il-grupp ta’ prodotti kisi iebes imressqa mid-data tal-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni iżda mhux aktar tard mill-31 ta’ Marzu 2010 jistgħu jkunu bbażati fuq il-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjoni 2002/272/KE jew fuq il-kriterji stabbiliti f’din id-Deċiżjoni.

Dawk l-applikazzjonijiet għandhom jiġu evalwati skont il-kriterji li fuqhom huma bbażati.

3.   Meta l-eko-tikketta tingħata abbażi ta’ applikazzjoni evalwata skont il-kriterji stabbiliti fid-Deċiżjoni 2002/272/KE, dik l-eko-tikketta tista’ tintuża għal tnax-il xahar mid-data tal-adozzjoni ta’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 7

Din id-Deċiżjoni hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta’ Lulju 2009.

Għall-Kummissjoni

Stavros DIMAS

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 237, 21.9.2000, p. 1.

(2)  ĠU L 94, 11.4.2002, p. 13.


ANNESS

QAFAS

Għanijiet tal-kriterji

Dawn il-kriterji għandhom l-għan, b'mod partikolari, li jippromwovu:

it-tnaqqis tal-impatti fuq il-habitat u r-riżorsi assoċjati,

it-tnaqqis fil-konsum tal-enerġija,

it-tnaqqis tar-rilaxx ta’ sustanzi tossiċi jew li jniġġsu xorta oħra fl-ambjent,

it-tnaqqis fl-użu ta' sustanzi perikolużi fil-materjali u fil-prodotti lesti,

is-sikurezza u nuqqas tar-riskju għas-saħħa fl-ambjent ħaj,

l-informazzjoni li tippermetti lill-konsumatur juża l-prodott b’mod effiċjenti li jimminimizza l-impatt ambjentali kollu.

Il-kriterji huma stipulati f'livelli li jippromwovu t-tikkettar tal-kisi iebes li jiġi prodott b’impatt ambjentali baxx.

Rekwiżiti tal-valutazzjoni u l-verifika

Ir-rekwiżiti speċifiċi tal-valutazzjoni u l-verifika huma indikati f’kull kriterju.

Dan il-grupp jista' jinqasam fi “prodotti Naturali” u “prodotti Proċessati”.

Il-“prodotti Naturali” jinkludu l-Ġebel Naturali, li kif iddefinit bis-CEN TC 246 huma biċċiet ta' blat naturali, u jinkludi l-irħam, il-granit u ġebel ieħor naturali.

Ġebel “ieħor” naturali tirreferi għal ġebel naturali li l-karatteristiċi tekniċi tiegħu huma fil-biċċa l-kbira differenti minn dawk tal-irħam u l-granit kif iddefiniti bis-CEN/TC 246/N.237 EN 12670. “Ġebel naturali – Terminoloġija”. Ġeneralment, dan il-ġebel diffiċli tillostrah sa ma jiġi jleqq u mhux dejjem jiġi estratt fi blokok: il-ġebel ramli, il-kwarżit, il-lavanja, it-tufa, is-skist.

Il-grupp ta' “prodotti proċessati” jista’ jkompli jinqasam fi prodotti mwebbsa u prodotti moħmija. “Prodotti mwebbsa” huma ġebel agglomerat, unitajiet taċ-ċangatura tal-konkrit u madum terrazzo. “Prodotti moħmija” huma l-madum taċ-ċeramika u l-madum tat-tafal.

“Ġebel Agglomerat” huwa l-prodotti industrijali manifatturati minn taħlita ta’ aggregati, fil-biċċa l-kbira min-naqal ta' ġebel naturali, u lega kif iddefinit fil-JWG 229/246 EN 14618. In-naqal huwa normalment magħmul minn granulat tal-barrieri tal-irħam u l-granit u l-lega hija magħmula mill-komponenti artifiċjali bħal reżina mhux saturata tal-poliester jew siment idrawliku. Dan il-grupp jinkludi wkoll il-ġebel artifiċjali u l-irħam ikkumpattat.

“L-unitajiet taċ-ċangatura tal-konkrit” huma prodotti għall-kisja ta' fuq tal-art billi jitħallat ir-ramel, iż-żrar, is-siment, pigmenti u addittivi inorganiċi, u l-vibrokompressjoni kif iddefinit mis-CENT/TC 178. Dan il-grupp jinkludi wkoll iċ-ċangaturi tal-konkrit u l-madum tal-konkrit.

“Il-madum terrazzo” huwa element ikkumpattat sewwa ta’ għamla u ħxuna uniformi, li jissodisfa r-rekwiżiti ġeometriċi speċifiċi kif iddefiniti mis-CENT/TC 229. Il-madum ikun b'saff wieħed jew saff doppju. Dak b’saff wieħed huwa madum magħmul kompletament minn granuli jew laqx ta’ aggregat xieraq, imqiegħed f'siment griż u abjad u ilma. Il-madum b’saff doppju huma madum terrazzo magħmul mill-ewwel wiċċ jew saff protettiv (b’kompożizzjoni ta' saff wieħed) u tieni saff, magħruf bħala sapport jew saff bażi tal-konkrit, li l-wiċċ tiegħu ma jkunx espost matul l-użu normali u li jista' jitneħħa parzjalment.

“Il-madum taċ-ċeramika” huwa ċangaturi rqaq tat-tafal u/jew materja prima inorganika oħra bħalma huma l-feldspar u l-kwartz kif iddefiniti mis-CENT/TC 67. Dawn is-soltu jingħataw l-għamla bl-estrużjoni jew bil-pressa f’temperatura normali, imnixxfa u sussegwentement imsajra f’temperaturi suffiċjenti sabiex jiżviluppaw il-karatteristiċi meħtieġa. Il-madum jista’ jkun glejżjat jew le, mhux kombustibbli u ġeneralment mhux affettwat bid-dawl.

“Il-madum tat-tafal” huwa unitajiet li jissodisfaw ċerti rekwiżiti ta' għamla u daqs, użati għall-filata tal-wiċċ tal-pavimenti u prodotti predominantament mit-tafal jew minn materjali oħra, biż-żidiet kif iddefiniti mis-CEN 178 jew mingħajrhom.

Meta xieraq, jistgħu jintużaw metodi oħra minn dawk indikati għal kull kriterju jekk l-ekwivalenza tagħhom tiġi aċċettata mill-Entità Kompetenti li tivvaluta l-applikazzjoni.

Meta possibbli, it-testijiet għandhom jitwettqu minn laboratorji akkreditati kif xieraq jew laboratorji li jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali espressi fl-istandard EN ISO 17025.

Meta xieraq, l-Entitajiet Kompetenti jistgħu jeżiġu dokumentazzjoni ta' sostenn u jistgħu jwettqu verifiki indipendenti.

Huwa rakkomandat lill-Entitajiet Kompetenti li jqisu l-implimentazzjoni ta’ skemi rikonoxxuti tal-ġestjoni tal-ambjent, bħal l-EMAS, l-ISO14001 meta jivvalutaw applikazzjonijiet u jimmonitorjaw il-konformità mal-kriterji (nota: mhux meħtieġ li jiġu implimentati tali skemi ta’ ġestjoni).

KISI IEBES

KRITERJI

1.   Estrazzjoni ta’ prodotti naturali

1.1.   Ġestjoni tal-estrazzjoni (għall-prodotti naturali biss)

Rekwiżiti ġenerali

Il-ġestjoni tal-estrazzjoni tal-materja prima tal-ġebel naturali għandha tiġi “mmarkata” skont matriċi ta’ 6 indikaturi ewlenin. Il-marka totali għandha tkun ibbażata fuq l-għadd tal-marki individwali mogħtija lil kull indikatur, immultiplikat b'piż korrettiv (W). Il-barrieri għandhom jiksbu marka ppiżata ta’ mill-anqas 19-il punt sabiex ikunu eleġibbli biex jingħataw l-eko-tikketta. Barra minn dan, il-marka għal kull indikatur għandha tkun ogħla jew anqas mil-limitu speċifikat, kif xieraq.

Ara l-matriċi fil-paġna ta' wara.

Barra mit-tabella tal-marki, għandhom jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet mandatorji kollha li ġejjin:

ma għandu jkun hemm interferenza ma’ xi ilma fil-fond u kkonfinat taħt l-art,

ma għandu jkun hemm l-ebda interferenza ma' mases ta' ilma tal-wiċċ b'ilqugħ ċivili jew nixxigħat, jew jekk il-massa tal-ilma tkun inkluża fir-Reġistru taż-Żoni Protetti stabbilit bid-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) jew jekk ir-rata medja tal-fluss tal-ilma tkun > 5m3/s,

għandu jkun hemm sistema magħluqa għall-irkupru tal-ilma tal-iskart sabiex jiġi evitat t-tixrid tal-iskart tal-qtugħ fl-ambjent u li titfa’ fis-sistema tar-riċiklaġġ. L-ilma għandu jkun kontenut fil-qrib sewwa tal-post fejn jintuża fil-ħidmiet tal-barrieri u għandu mbagħad jgħaddi minn pajpijiet magħluqa lejn l-impjant adattat tal-proċessar. Wara li jitnaddaf, l-ilma għandu jiġi rriċiklat.

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi l-kalkolu tal-“marka” totali tiegħu (ippiżata kif xieraq), u dejta relatata għal kull wieħed mis-sitt indikaturi (li turi fost l-oħrajn li kull marka hija ogħla mill-marka minima, jekk jkun hemm waħda), skont il-matriċi tal-paġna ta' wara u l-istruzzjonijiet korrispondenti fl-Appendiċi Tekniku – A1. L-applikant għandu jipprovdi wkoll dokumentazzjoni xierqa u/jew dikjarazzjonijiet li jixhdu l-konformità mal-kriterji kollha msemmija hawn fuq.

Matriċi għall-immarkar tal-ġestjoni tal-estrazzjoni tal-materja prima tal-ġebel naturali

Indikatur

Noti

Marka

5

(eċċellenti)

3

(tajjeb)

1

(suffiċjenti)

limitu

Piżijiet relattivi

I.1.

Proporzjon tar-riċiklaġġ tal-ilma

Formula

Ara l-Appendiċi Tekniku - A3

> 80

80 – 70

69 – 65

< 65

W3

I.2.

proporzjon tal-impatt tal-barriera

m2 erja affettwata (faċċata tal-barriera + erja attiva tar-rimi) / m2 erja awtorizzata

[%]

< 15

15 – 30

31 – 50

> 50

W1, W2

I.3.

Ħela ta' riżorsi naturali

m3 materjal użabbli / m3 materjal estratt

[%]

> 50

50 – 35

34 – 25

< 25

I.4.

Kwalità tal-arja

Valur annwali tal-limitu mkejjel matul it-tarf tal-erja tal-Barriera.

PM 10 partikuli sospiżi [μg/Nm3]

Metodu tal-ittestjar EN 12341

< 20

20 – 100

101 – 150

> 150

W2

I.5.

Kwalità tal-ilma

Solidi sospiżi [mg/l]

Metodu tal-ittestjar ISO 5667 - 17

< 15

15 – 30

31 – 40

> 40

W1, W2, W3

I.6.

Storbju

Imkejjel matul it-tarf tal-erja tal-Barriera (dB(A))

Metodu tal-ittestjar ISO 1996-1

< 30

30 – 55

56 – 60

> 60

W2

Lista tal-piżijiet (għandha tintuża biss meta speċifikat):

 

W1. Protezzjoni tal-ħamrija: (ippiżar: 0,3 – 0,8, ara t-tabella) għall-indikaturi tal-proporzjon tal-impatt tal-barriera (I.2) u tal-kwalità tal-ilma (I.5), jitqiesu tliet valuri differenti ta’ piżijiet, bħala funzjoni tal-potenzjalitajiet tal-użu tal-art (għad-dettalji ara l-Appendiċi Tekniku – A1):

Protezzjoni tal-ħamrija

Klassijiet I – II

Klassijiet III – IV – V

Klassijiet VI – VII – VIII

Piż

0,3

0,5

0,8

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa, fosthom mappa, dwar il-klassifika tal-kapaċità tal-art tas-sit tal-barriera.

 

W2. Densità tal-popolazzjoni taż-żoni abitati f’raġġ ta' 5 km (distanza) mis-sit tal-barriera: (ippiżar: 0.5 – 0.9, ara t-tabella) l-indikaturi tal-Proporzjon tal-impatt tal-barriera (I.2), tal-kwalità tal-arja (I.4), tal-kwalità tal-ilma (I.5) u tal-istorbju (I.6) huma ppiżati abbażi ta' tliet meded ta' densità:

Densità tal-popolazzjoni

> 100 abitant/km2

20 sa 100 abitant/km2

< 20 abitant/km2

Piż

0,5 (0,6)

0,7 (0,84)

0,9

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi mappa u dokumentazzjoni xierqa sabiex tiġi vverifikata d-densità tal-popolazzjoni li tinsab f’raġġ ta' 5 km (distanza) mit-tarf tal-barriera (erja awtorizzata). Fil-każ ta’ barrieri eżistenti u espansjoni tal-abitat fl-erja kkonċernata, għandu jintuża l-fattur tal-piż indikat bejn il-parenteżi. Dan ma jirreferix għall-estensjonijiet maġġuri ta' erjas diġà awtorizzati ta’ dawn il-barrieri (> 75 %).

 

W3. (ippiżar: 0,5) - Jekk il-barriera tinterferixxi ma' mases ta’ ilma tal-wiċċ (rata medja < 5m3/s) ikun hemm piż ta’ 0,5 fuq iż-żewġ indikaturi tal-proporzjon tar-riċiklaġġ tal-ilma (I.1) u tal-kwalità tal-ilma (I.5).

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa sabiex juri jekk ikunx hemm interferenzi bejn il-barriera u l-massa tal-ilma tal-wiċċ jew le.

1.2.   Ġestjoni tal-estrazzjoni (għall-prodotti kollha tal-kisi iebes)

Il-materja prima użata fil-produzzjoni tal-kisi iebes għandha tikkonforma mar-rekwiżiti li ġejjin għall-attivitajiet relatati mal-estrazzjoni:

Parametru

Rekwiżit

Proġett tal-attività tal-estrazzjoni u tar-riabilitazzjoni tal-ambjent

L-applikant għandu jipprovdi rapport tekniku li jinkludi d-dokumenti li gejjin:

 

l-awtorizzazzjoni tal-attività tal-estrazzjoni;

 

il-pjan tar-riabilitazzjoni tal-ambjent u/jew rapport tal-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali;

 

il-mappa li tindika fejn qiegħda l-barriera;

 

id-dikjarazzjoni tal-konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE (2) (habitat) u d-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE (3) (għasafar) (4). F'żoni barra mill-Komunità, huwa meħtieġ rapport tekniku simili li juri l-konformità mal-konservazzjoni tad-Diversità Bijoloġika tal-NU (1992) u jipprovdi informazzjoni dwar kwalunkwe strateġija u pjan ta' azzjoni nazzjonali, jekk disponibbli.

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi d-dejta u d-dokumenti relatati inkluża mappa taż-żona. Jekk l-attività tal-estrazzjoni mhijiex ġestita direttament mill-produtturi, id-dokumentazzjoni għandha tintalab dejjem mingħand l-estrattur(i).

2.   L-għażla tal-materji prima (għall-prodotti kollha tal-kisi tal-art)

Dawn ir-rekwiżiti japplikaw kemm għall-materja prima u sekondarja jew irkuprata użata fil-proċessi tal-produzzjoni u għall-prodotti semiproċessati (5) (taħlitiet) li jinxtraw esternament (jiġifieri l-fornituri għandhom jikkonformaw ukoll mal-kriterji.)

2.1.   Assenza ta' frażijiet ta' riskju fil-materja prima

L-ebda sustanza jew preparazzjoni li għandha, jew li tista’ tingħatalha waqt l-applikazzjoni, xi waħda minn dawn il-frażijiet ta’ riskju li ġejjin (jew kombinazzjonijiet tagħhom):

R45 (jisgħu jikkawżaw l-kanċer),

R46 (jistgħu jikkawżaw ħsara ġenetika li tintiret),

R49 (jistgħu jikkawżaw l-kanċer permezz tal-ġbid tan-nifs),

R50 (tossiċi ħafna għall-organiżmi akwatiċi),

R51 (tossiċi għall-organiżmi akkwatiċi),

R52 (jagħmlu l-ħsara lill-organiżmi akkwatiċi),

R53 (jistgħu jikkawżaw effetti negattivi li jdumu fit-tul fl-ambjent akkwatiku),

R54 (tossiċi għall-flora),

R55 (tossiċi għall-fawna),

R56 (tossiċi għall-organiżmi tal-ħamrija),

R57 (tossiċi għan-naħal),

R58 (jistgħu jikkaġunaw effetti negattivi li jdum fit-tul fl-ambjent),

R59 (perikolużi għas-saff tal-ożonu),

R60 (jistgħu jagħmlu ħsara lill-fertilità),

R61 (jistgħu jikkawżaw ħsara lit-trabi li għadhom ma twildux),

R62 (riskju possibbli li jagħmlu ħsara lill-fertilità),

R63 (riskju possibbli li jagħmlu ħsara lit-trabi li għandhom ma twildux),

R68 (riskju possibbli ta’ effetti irriversibbli),

kif stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE (id-Direttiva dwar is-Sustanzi Perikolużi) (6), u fid-dawl tad-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (id-Direttiva dwar il-Preparazzjonijiet Perikolużi) (7), ma tista' tiżdied mal-materja prima.

Alternattivament, il-klassifikazzjoni tista' titqies skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8). F'dan il-każ l-ebda sustanza jew preparazzjoni ma tista' tiżdied mal-materja prima li għandha, jew li tista’ tingħatalha waqt l-applikazzjoni, dikjarazzjonijiet ta' periklu li ġejjin (jew kombinazzjonijiet tagħhom): H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, EUH059, H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, H341.

Minħabba l-vantaġġi ambjentali tar-riċiklaġġ tal-materjali, dawn il-kriterji ma japplikawx għall-kwota tal-materjali riċiklati f'sistema magħluqa (9) użati fil-proċess u kif iddefinit fl-Appendiċi A2.

Valutazzjoni u verifika: fit-termini ta’ analiżi kimika u mineraloġika, il-formulazzjoni tal-materjal għandha tiġi pprovduta mill-applikant flimkien ma’ dikjarazzjoni tal-konformità mal-kriterji msemmija hawn fuq.

2.2.   Limitazzjoni tal-preżenza ta' xi sustanzi fl-addittivi (għall-madum glejżjat biss)

Meta fil-gleżjar jintużaw iċ-ċomb, il-kadmju u l-antimonju (jew kwalunkwe mill-komponenti tagħhom), il-kontenut tagħhom ma għandux jaqbeż il-limiti speċifiċi li ġejjin:

(% f'piż tal-glejż)

Parametru

Limitu

Ċomb

0,5

Kadmju

0,1

Antimonju

0,25

Valutazzjoni u verifika: fit-termini ta’ analiżi kimika u mineraloġika, il-formulazzjoni tal-materjal għandha tiġi pprovduta mill-applikant flimkien ma’ dikjarazzjoni tal-konformità mal-limiti msemmija hawn fuq.

2.3.   Limitazzjoni tal-preżenza ta' ażbestos u reżini tal-poliester fil-materjali

Ma għandu jkun l-ebda ażbestos fil-materja prima użata għall-prodotti naturali u proċessati, kif stipulat fid-Direttiva tal-Kunsill 76/769/KEE (11).

L-użu tar-reżini tal-poliester fil-produzzjoni għandu jkun limitat b’10 % tal-piż totali tal-materja prima.

Valutazzjoni u verifika: fit-termini ta’ analiżi kimika u mineraloġika, il-formulazzjoni tal-materjal għandha tiġi pprovduta mill-applikant flimkien ma’ dikjarazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti msemmija hawn fuq.

3.   Il-ħidmiet tal-finitura (għall-prodotti naturali biss)

Il-ħidmiet tal-finitura fuq il-prodotti naturali għandhom isiru skont ir-rekwiżiti li ġejjin:

Parametru

Limiti (aċċettati)

Metodu tal-ittestjar

Emissjonijiet ta' partikuli fl-arja

PM10 < 150 μg/Nm3

EN 12341

Emissjonijiet ta' stirene fl-arja

< 210 mg/Nm3

 

Proporzjon tar-riċiklaġġ tal-ilma

Formula

Appendiċi Tekniku – A3

Emissjonijiet ta' solidi sospiżi fl-ilma

< 40 mg/l

ISO 5667-17

Emissjonijiet Cd fl-ilma

< 0,015 mg/l

ISO 8288

Emissjonijiet Cr(VI) fl-ilma

< 0,15 mg/l

ISO 11083

Emissjonijiet Fe fl-ilma

< 1,5 mg/l

ISO 6332

Emissjonijiet Pb fl-ilma

< 0,15 mg/l

ISO 8288

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi l-analiżi korrispondenti u r-rapporti tat-testijiet għall kull parametru tal-emissjoni mkejjel fil-punti kollha tal-emissjoni. Meta ma jiġi speċifikat l-ebda test, jew jissemma bħala għall-użu fil-verifika jew fil-monitoraġġ, il-entitajiet kompetenti għandhom joqogħdu kif xieraq fuq id-dikjarazzjonijiet u d-dokumentazzjoni pprovduti mill-applikant u/jew minn verifiki indipendenti.

4.   Il-proċess tal-produzzjoni (għall-prodotti proċessati biss)

4.1.   Konsum ta' enerġija

Il-konsum tal-enerġija għandu jiġi kkalkolat bħala rekwiżit tal-enerġija għall-proċess (PER) għall-ġebel agglomerat u l-madum terrazzo jew bħala rekwiżit tal-enerġija għall-ħami(ERF) għall-madum taċ-ċeramika u l-madum tat-tafal.

(a)   Il-limitu tar-rekwiżit tal-enerġija għall-proċess (PER)

Ir-rekwiżit tal-enerġija għall-proċess (PER) għall-proċessi tal-produzzjoni tal-ġebel agglomerat u l-madum terrazzo ma għandux jaqbeż il-livelli li ġejjin:

 

Rekwiżit (MJ/kg)

Metodu tal-ittestjar

Ġebel agglomerat

1,6

Appendiċi tekniku – A4

Madum terrazzo

1,3

Appendiċi tekniku – A4

Nota: ir-rekwiżiti kollha huma espressi f'MJ kull kg ta' prodott finali lest għall-bejgħ. Dan il-kriterju ma japplikax għall-unitajiet taċ-ċangatura tal-konkrit.

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jikkalkula l-PER skont l-istruzzjonijiet fl-Appendiċi Tekniku – A4 u jipprovdi r-riżultati u d-dokumentazzjoni ta’ sostenn relatati.

(b)   Il-limitu tar-rekwiżit tal-enerġija għat-tisjir (ERF)

Il-fażijiet tar-rekwiżit tal-enerġija għall-ħami (ERF) għall-madum taċ-ċeramika u l-madum tat-tafal ma għandhomx jaqbżu r-rekwiżiti li ġejjin:

 

Rekwiżit (MJ/kg)

Metodu tal-ittestjar

Madum taċ-ċeramika u tat-tafal

3,5

Appendiċi tekniku – A4

Nota: rekwiżit espress f'MJ kull kg ta' prodott finali lest għall-bejgħ.

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jikkalkola l-ERF skont l-istruzzjonijiet fl-Appendiċi Tekniku – A4 u jipprovdi r-riżultati u d-dokumentazzjoni relatati ta’ sostenn.

4.2.   Konsum u użu tal-ilma

(a)

Il-konsum tal-ilma fil-fażi tal-produzzjoni, mill-preparazzjoni tal-materja prima sal-ħidmiet tal-ħami, għall-prodotti moħmija ma għandux jaqbeż ir-rekwiżiti li ġejjin:

(Litri/kg ta' prodott)

Parametru

Rekwiżit

Konsum Speċifiku ta' Ilma Frisk (Cwp-a)

1

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi l-kalkolu tal-konsum speċifiku ta' ilma frisk kif indikat fl-Appendiċi Tekniku – A5. Għall-ilma frisk għandhom jitqiesu biss ilma tal-pjan, ilma baxx jew ilma mill-akwadotti.

(b)

L-ilma tal-iskart prodott mill-proċess inkluż fil-katina tal-produzzjoni għandu jilħaq proporzjon tar-riċiklaġġ ta’ mill-anqas 90 %. Il-proporzjon tar-riċiklaġġ għandu jiġi kkalkolat bħala l-proporzjon bejn l-ilma tal-iskart irriċiklat jew irkuprat permezz tal-applikazzjoni ta' taħtilta ta' miżuri għall-ottomizzazzjoni tal-proċess u sistemi tat-trattament tal-ilma tal-iskart tal-proċess, internament jew esternament fl-impjant, u t-total tal-ilma li ma jibqax fil-proċess, kif iddefinit f’Appendiċi Tekniku – A3.

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi l-kalkolu tal-proporzjon tar-riċiklaġġ inkluża d-dejta mhux ipproċessata dwar it-total ta' ilma tal-iskart prodott, ilma rriċiklat u l-kwantità u s-sors ta' ilma frisk użat fil-proċess.

4.3.   Emissjonijiet fl-arja

(a)   Ġebel agglomerat

L-emissjonijiet fl-arja għall-parametri li ġejjin għall-proċess kollu tal-produzzjoni ma għandhomx jaqbżu dan li ġej:

Parametri

Valur tal-limitu (mg/m2)

Metodu tal-Ittestjar

Materjal partikulat (Trab)

300

EN 13284-1

Ossidi tan-nitroġenu (bħala NOx)

1 200

EN 14792

Dijossidu tal-kubrit (SO2)

850

EN 14791

Stirene

2 000

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni u rapporti tat-testijiet xierqa għal kull parametru ta' emissjoni msemmi hawn fuq, skont l-indikazzjonijiet tal-Appendiċi Tekniku – A6. Meta ma jiġi speċifikat l-ebda metodu ta' ttestjar, jew jissemma bħala għall-użu fil-verifika jew fil-monitoraġġ, l-entitajiet kompetenti għandhom joqogħdu kif xieraq fuq id-dikjarazzjonijiet u d-dokumentazzjoni provduti mill-applikant u/jew fuq verifiki indipendenti.

(b)   Madum taċ-ċeramika

L-emissjonijiet totali fl-arja ta' materjali partikulati għall-pressa, il-glejżar u t-tnixxif bl-isprej (“emissjonijiet kiesħa”) ma għandhomx jaqbżu 5 g/m2.

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni u rapporti tat-testijiet xierqa, skont l-indikazzjonijiet tal-Appendiċi Tekniku – A6.

L-emissjonijiet fl-arja fil-fażi tat-tisjir biss ma għandhomx jaqbżu dan li ġej:

Parametri

Valur tal-limitu (mg/m2)

Metodu tal-Ittestjar

Materjal partikulat (Trab)

200

EN 13284-1

Fluworidi (bħala HF)

200

ISO 15713

Ossidi tan-nitroġenu (bħala NOx)

2 500

EN 14792

Dijossidu tal-kubrit (SO2)

Kontenut ta' kubrit fil-materja prima ≤ 0,25 %

1 500

EN 14791

Dijossidu tal-kubrit (SO2)

Kontenut ta' kubrit fil-materja prima > 0,25 %

5 000

EN 14791

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni u rapporti tat-testijiet xierqa għal kull parametru ta' emissjoni msemmi hawn fuq, skont l-indikazzjonijiet tal-Appendiċi Tekniku – A6.

(c)   Madum tat-tafal

L-emissjonijiet fl-arja għall-parametri li ġejjin għall-fażi tat-tisjir tal-madum tat-tafal ma għandhomx jaqbżu l-limiti speċifiċi kkalkolati bil-formula:

Valur (mg/m2) = Rata tal-emissjoni (mg/[m2 (erja) × cm (ħxuna)])

li t-tabella li ġejja tirreferi għaliha:

Parametri

Rata tal-emissjoni (mg/m2* cm)

Valur tal-limitu (mg/m2)

Metodu tal-Ittestjar

Materjal partikulat (Trab)

250

1 000

EN 13284

Fluworidi (bħala HF)

200

800

ISO 15713

Ossidi tan-nitroġenu (bħala NOx)

3 000

12 000

EN 14792

Dijossidu tal-kubrit (SO2)

2 000

8 000

EN 14791

Il-limiti kkalkolati b'dan il-mod ma għandhomx jaqbżu l-limiti tal-valuri mogħtija fit-tabella.

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni u rapporti tat-testijiet xierqa għal kull parametru ta' emissjoni msemmi hawn fuq, skont l-indikazzjonijiet tal-Appendiċi Tekniku – A6.

(d)   Madum terrazzo u l-unitajiet taċ-ċangatura tal-konkrit

L-emissjonijiet fl-arja għall-parametri li ġejjin għall-proċess kollu tal-produzzjoni ma għandhomx jaqbżu l-valuri li ġejjin:

Parametri

Limitu (mg/m2)

Metodu tal-Ittestjar

Materjal partikulat (Trab)

300

EN 13284-1

Ossidi tan-nitroġenu (bħala NOx)

2 000

EN 14792

Dijossidu tal-kubrit (SO2)

1 500

EN 14791

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni u rapporti tat-testijiet xierqa għal kull parametru ta' emissjoni msemmi hawn fuq, skont l-indikazzjonijiet tal-Appendiċi Tekniku – A6.

4.4.   Emissjonijiet fl-ilma

Wara t-trattament tal-ilma tal-iskart, sewwa jekk fis-sit u sewwa jekk ‘il barra minnu, il-parametri ma għandhomx jaqbżu l-limiti li ġejin:

Parametru

Limitu

Metodi tal-ittestjar

Emissjonijiet ta' solidi sospiżi fl-ilma

40 mg/l

ISO 5667-17

Emissjonijiet Cd fl-ilma

0,015 mg/l

ISO 8288

Emissjonijiet Cr(VI) fl-ilma

0,15 mg/l

ISO 11083

Emissjonijiet Fe fl-ilma (12)

1,5 mg/l

ISO 6332

Emissjonijiet Pb fl-ilma

0,15 mg/l

ISO 8288

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni u rapporti ta' testijiet xierqa li juru l-konformità ma’ dan il-kriterju.

4.5.   Siment

L-użu tal-materja prima għall-produzzjoni tas-siment għandu jkun konsistenti mal-ġestjoni tal-estrazzjoni għar-rekwiżiti tal-prodotti proċessati (il-Kriterju 1.2).

Dawk il-prodotti li jużaw is-siment fil-proċess tal-produzzjoni għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti li ġejjin:

is-siment inkluż f’kwalunkwe prodott għandu jiġi prodott bl-użu ta’ mhux iktar minn 3 800 MJ/t ta' rekwiżit ta' enerġija għall-proċess (PER), ikkalkolat kif spjegat fl-Appendiċi Tekniku – A4,

is-siment inkluż f’kwalunkwe prodott għandu jiġi prodott f'rispett tal-limiti tal-emissjonijiet fl-arja li ġejjin:

Parametru

Massimu Attwali (g/t)

Metodi tal-ittestjar

Trab

65

EN 13284-1

SO2

350

EN 14791

NOx

900

EN 14792

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi r-rapporti tat-testijiet u d-dokumentazzjoni relevanti u relatati mal-PER u l-emissjonijiet fl-arja li joriġinaw mill-poduzzjoni tas-siment.

5.   Ġestjoni tal-iskart

L-impjanti kollha involuti fil-produzzjoni tal-prodott għandu jkollhom sistema għal ġestjoni tal-iskart u l-prodotti residwi li joriġinaw mill-produzzjoni tal-prodott. Is-sistema għandha tkun iddokumentata u spjegata fil-formula tal-applikazzjoni u għandha mill-anqas tinkludi informazzjoni dwar it-tliet punti li ġejjin:

proċeduri għas-separazzjoni u l-użu ta’ materjali riċiklabbli mill-iskart prodott,

proċeduri għar-riċiklu tal-materjali għal użi oħra,

proċeduri għall-ġestjoni u r-rimi tal-iskart perikoluż.

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa.

5.1.   Ġestjoni tal-iskart (għall-prodotti naturali biss)

L-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa dwar il-ġestjoni tal-iskart li joriġina mill-barriera u mill-ħidmiet ta' finitura. Il-ġestjoni tal-iskart u l-użu mill-ġdid tal-prodotti sekondarji (il-qtugħ inkluż) għandhom jiġu ddikjarati.

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dikjarazzjoni ta' konformità mar-rekwiżiti skont id-Direttiva 2006/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (13).

5.2.   Irkupru tal-iskart (għall-prodotti pproċessati biss)

L-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa dwar il-proċeduri adottati għar-riċiklaġġ tal-prodotti sekondarji li joriġinaw mill-proċess. L-applikant għandu jipprovdi rapport li jinkludi l-informazzjoni li gejja:

tip u kwantità ta' skart irkuprat,

tip ta' rimi,

informazzjoni dwar l-użu mill-ġdid (internament jew esternament mill-proċess tal-produzzjoni) tal-iskart u l-materjali sekondarji fil-produzzjoni ta' prodotti ġodda.

Mill-anqas 85 % (skont il-piż) tal-iskart totali ġġenerat mill-proċess jew mill-proċessi (14) għandhom jiġu rkuprati skont il-kundizzjonijiet u d-definizzjonijiet ġenerali stabbiliti bid-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE (15).

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi dokumentazzjoni xierqa msejsa fuq, per eżempju, il-karti tal-bilanċ tal-massa u/jew is-sistemi tar-rappurtar ambjentali li juru r-rati tal-irkupru miksuba esternament jew internament, per eżempju, permezz tar-riċiklaġġ, l-użu mill-ġdid jew ir-riklamazzjoni/riġenerazzjoni.

6.   Fażi tal-użu

6.1.   Rilaxx ta' sustanzi perikolużi (madum glejżjat biss)

Sabiex jiġi kkontrollat ir-rilaxx potenzjali ta' sustanzi perikolużi fil-fażi tal-użu u fit-tmiem tal-ħajja tal-maduma gglejżjata, il-prodotti għandhom jiġu vverifikati skont it-test EN ISO 10545-15. Ma għandhomx jinqabżu l-limiti li ġejjin:

Parametru

Limitu (mg/m2)

Metodu tal-ittestjar

Pb

80

EN ISO 10545-15

Cd

7

EN ISO 10545-15

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi analiżi u rapporti ta' testijiet rigward il-parametri tal-emissjonijiet imsemmija hawn fuq. Dan għandu jinkludi dikjarazzjoni tal-konformità tal-prodott mar-rekwiżiti tad-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE (16) u mal-istandards armonizzati rilevanti maħluqa mis-CEN hekk kif jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropej.

7.   Imballaġġ

Il-kartun użat għall-imballaġġ tal-prodott finali għandu jkun iddiżinjat biex jerġa’ jintuża jew 70 % minnu jkunu magħmul minn materjali riċiklati.

Valutazzjoni u verifika: kampjun tal-imballaġġ tal-prodott għandu jingħata flimkien ma' dikjarazzjoni korrispondenti ta’ konformità mar-rekwiżiti kollha.

8.   Kemm hu tajjeb għall-użu

Il-prodott għandu jkun tajjeb għall-użu. Din l-evidenza tista' tinkludi dejta minn metodi ISO, CEN jew ekwivalenti ta' ttestjar xierqa, bħalma huma proċeduri ta' ttestjar nazzjonali jew interni.

Għandha tiġi speċifikata b'mod ċar indikazzjoni tat-tip ta' użu li għalih huwa tajjeb il-prodott: ħajt, art jew ħajt/art jekk adatt għaż-żewġ għanijiet.

Valutazzjoni u verifika: għandhom jingħataw id-dettalji tal-proċeduri tat-testijiet u r-riżultati, flimkien ma’ dikjarazzjoni illi l-prodott huwa tajjeb għal użu abbażi ta' kull informazzjoni oħra dwar l-aħjar applikazzjoni mill-utent aħħari. Skont id-Direttiva 89/106/KEE prodott huwa preżunt tajjeb għall-użu jekk jikkonforma ma’ standard armonizzat, approvazzjoni teknika Ewropea jew speċifikazzjoni teknika mhux armonizzata rikonoxxuta fil-livell Komunitarju. It-timbru tal-konformità “CE” għall-prodotti tal-bini jipprovdi lill-prodotturi b'attestazzjoni tal-konformità li tingħaraf faċilment u tista' titqies suffiċjenti f'dan il-kuntest.

9.   Informazzjoni għall-konsumatur

Il-prodott għandu jinbiegħ bl-infromazzjoni rilevanti għall-utent, li tipprovdi pariri dwar l-aħjar użu ġenerali, tekniku u xieraq tal-prodott kif ukoll dwar il-manutenzjoni tiegħu. Għandu jkollu l-informazzjoni li ġejja fuq l-imballaġġ u/jew fid-dokumentazzjoni li takkumpanja l-prodott:

(a)

l-informazzjoni li l-prodott ingħata l-eko-tikketta Komunitarja flimkien ma’ spjega qasira imma speċifika dwar it-tifsira ta' dan flimkien mal-informazzjoni ġenerali prevista fil-kaxxa 2 tal-logo;

(b)

rakkomandazzjonijiet dwar l-użu u l-manutenzjoni tal-prodott. Din l-infromazzjoni għandha tenfasizza l-istruzzjonijiet rilevanti kollha partikolarment dawk li jirreferu għall-manutenzjoni u l-użu tal-prodotti. Kif xieraq, għandha ssir referenza għall-karatteristiċi tal-użu tal-prodott f’kundizzjonijiet klimatiċi diffiċli u kundizzjonijiet oħra, per eżempju r-reżistenza għall-ġlata/l-assorbiment tal-ilma, ir-reżistenza għat-tbajja, ir-reżistenza għall-kimiċi, it-tħejjija meħtieġa tas-sodda, l-istruzzjonijiet tat-tindif u t-tipi rrakkomandati ta’ aġenti tat-tindif u tal-intervalli taż-żmien bejn it-tindif. L-informazzjoni għandha tinkludi wkoll kwalunkwe indikazzjoni possibbli dwar it-tul potenzjali tal-ħajja mistennija tal-prodott f’termini tekniċi, jew bħala medja jew bħala firxa tal-valur;

(c)

indikazzjoni ta' kif isir ir-riċiklaġġ jew ir-rimi;

(d)

informazzjoni dwar l-eko-tikketta Komunitarja u l-gruppi ta’ prodotti relatati magħha, inkluż it-test li ġej (jew l-ekwivalenti): “għal iktar informazzjoni żur il-website tal-eko-tikketta tal-UE: http://www.ecolabel.eu”

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi kampjun tal-imballaġġ u/jew it-testi magħluqa fih.

10.   Informazzjoni li tidher fuq l-eko-tikketta

Il-Kaxxa 2 tal-eko-tikketta għandha tinkludi t-test li ġej:

 

Prodotti naturali:

impatt imnaqqas tal-estrazzjoni fuq il-habitat u r-riżorsi naturali,

emissjonijiet limitati mill-ħidmiet ta' finitura,

informazzjoni aħjar għall-konsumatur u l-ġestjoni tal-iskart.

 

Prodotti pproċessati:

konsum imnaqqas ta’ enerġija fil-proċessi tal-produzzjoni,

emissjonijiet imnaqqsa fl-arja u fl-ilma,

informazzjoni aħjar għall-konsumatur u l-ġestjoni tal-iskart.

Valutazzjoni u verifika: l-applikant għandu jipprovdi kampjun tal-imballaġġ u/jew it-testi magħluqa fih.


(1)  ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.

(2)  ĠU L 206, 22.7.1992, p. 7.

(3)  ĠU L 103, 25.4.1979, p. 1.

(4)  Għal informazzjoni dettaljata ara http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm

(5)  Prodotti semiproċessati huma taħlitiet bilanċjati ta' materja prima differenti lesti biex jiddaħħlu fil-proċess tal-produzzjoni.

(6)  ĠU 196, 16.8.1967, p. 1.

(7)  ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1.

(8)  ĠU L 353, 31.12.2008, p. 1.

(9)  “Riċiklaġġ f'ċirkuwitu magħluq” tfisser “ir-riċiklaġġ ta' prodott ta' skart fl-istess prodott. Għal materjal sekondarju li jinħoloq minn proċess tal-produzzjoni (bħall-fdalijiet u dak li jibqa’), ‘riċiklaġġ f'ċirkuwitu magħluq’ tfisser li l-materjali jerġgħu jintużaw fl-istess proċess”.

(10)  Il-glejż huwa s-sustanzi kollha applikati fuq il-wiċċ tal-madum bejn l-iffurmar tal-madum u l-fażi tal-ħamja.

(11)  ĠU L 262, 27.9.1976, p. 201.

(12)  Il-parametru Fe huwa applikabbli għall-prodotti proċessati kollha minbarra għall-madum taċ- ċeramika.

(13)  ĠU L 102, 11.4.2006, p. 15.

(14)  L-iskart mill-proċess ma jinkludix l-iskart tal-manutenzjoni, l-iskart organiku u l-iskart urban prodott minn attivitajiet awżiljari u tal-uffiċċju.

(15)  ĠU L 194, 25.7.1975, p. 39.

(16)  ĠU L 40, 11.2.1989, p. 12.

Appendiċi tekniku għal kisi iebes

L-applikant għandu jipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġ ikkalkolata, imkejla jew ittestjata għall-perjodu immedjatament qabel l-applikazzjoni. Il-kejl għandu jkun rappreżentattiv għas-sensiliet rispettivi tat-testijiet u għandu jkun konsistenti għall-partijiet kollha tal-applikazzjoni kif xieraq.

A1   Estrazzjoni tal-materja prima – definizzjonijiet tal-indikaturi u l-piżijiet

Ilma ta’ taħt l-art ikkonfinat

L-espressjoni “ilma taħt l-art ikkonfinat” tidentifika ilma taħt l-art artesjan.

Rata medja tal-mases tal-ilma tal-wiċċ

Ir-rata medja tal-korsija tal-ilma li tinterferixxi mal-barriera għandha tiġi kkalkolata billi titqies l-erja awtorizzata tal-barriera kkunsidrata. Il-kalkolu għandu jsir billi s-sezzjoni tal-massa tal-ilma tiġi mmultiplikata bil-veloċità tal-ilma. Il-valuri għandhom ikunu rappreżentattivi ta’ mill-anqas 12-il xahar.

Deskrizzjoni tal-indikaturi

I.1.   Proporzjon tar-riċiklaġġ tal-ilma

Ara A3.

I.2.   proporzjon tal-impatt tal-barriera

Il-kalkolu tal-I.2 jikkonsisti fil-kejl tal-erja affetwata li tinkludi l-faċċata tal-barriera u l-erjas tar-rimi, u l-erja awtorizzata. Dawn l-erjas għandhom jitkejlu waqt attivitajiet ta’ ħidma.

I.3.   Skart ta’ riżorsi naturali

Il-kalkolu tal-I.3 jikkonsisti fl-evalwazzjoni tal-matejal użabbli u tal-volum totali estratt kull sena. Il-materjal użabbli jirreferi għall-volum kollu li jista’ jintuża f’xi proċess: per eżempju, il-blokki kummerċjali, il-materjali aggregati u kull ħaġa oħra adatta għal proċessar ulterjuri u użu.

I.4.   Kwalità tal-arja

Dan l-indikatur huwa deskritt fid-Direttiva tal-Kunsill 1999/30/KE (1). Il-kalkolu tal-I.4 jikkonsisti fil-kejl, matul it-tarf tal-erja tal-barriera, tal-partikuli sospiżi PM 10 abbażi tar-rekwiżiti speċifiċi tal-metodu tal-ittestjar u d-disposizzjonijiet ġenerali ta’ dik id-Direttiva (il-PM 10 huma ddefiniti fl-Artikolu 2(11)). Il-metodu tal-ittestjar huwa ddefinit fl-EN 12341.

I.5.   Kwalità tal-ilma

Dan l-indikatur iqis l-emissjonijiet totali ta’ solidi sospiżi wara t-trattament tal-ilma tal-wiċċ li jkun ħiereġ ’il barra mis-sit tal-barriera. Il-kalkolu tal-I.5 jikkonsisti fil-kejl tas-solidi sospiżi kollha bl-użu tal-metodu tal-ittestjar li jidher fl-ISO 5667-17.

I.6.   Storbju

Dan l-indikatur iqis l-livell ta’ storbju rreġistrat matul it-tarf tal-erja tal-barriera. Il-ħsejjes mhux implussivi għandhom jitkejlu. Il-kalkolu tal-I.6 jikkonsisti fil-kejl tal-istorbju bl-użu tal-metodu tal-ittestjar li jidher fl-ISO 1996-1.

Deskrizzjoni tal-piż:

W1.   Klassifikazzjoni tal-kapaċità tal-protezzjoni tal-ħamrija/l-art

Skont l-indikazzjoni tal-Bureau Ewropew tal-Ħamrija, l-art hija ggradata fi tmien klassijiet ta’ kapaċità abbażi tal-potenzjalitajiet tagħha u tal-gravità tal-limitazzjonijiet tagħha għat-tkabbir tal-uċuħ tar-raba’. Deskrizzjoni indikattiva tal-klassijiet hija kif ġej:

ħamrija tal-Klassi I għandha limitazzjonijiet ħfief li jirrestrinġu l-użu tagħha,

ħamrija tal-Klassi II għandha limitazzjonijiet moderati li jnaqqsu l-għażla tal-pjanti jew li jeħtieġu prattiċi moderati għall-konservazzjoni,

ħamrija tal-Klassi III għandha limitazzjonijiet severi li jnaqqsu l-għażla tal-pjanti jew jeħtieġu prattiċi speċjali għall-konservazzjoni, jew it-tnejn,

ħamrija tal-Klassi IV għandha limitazzjonijiet severi li jirrestrinġu l-għażla tal-pjanti jew jeħtieġu ġestjoni b’attenzjoni kbira, jew it-tnejn,

ħamrija tal-Klassi V għandha ftit jew l-ebda riskju ta’ erożjoni imma għandha limitazzjonijiet oħra, li mhux prattiku li tneħħihom, li jillimitaw l-użu tagħha l-aktar għall-mergħa, il-kaċċa, il-foresti jew għall-ikel u l-kenn tas-selvaġġina,

ħamrija tal-Klassi VI għandha limitazzjonijiet severi li ġeneralment jagħmluha inadatta għall-koltivazzjoni u jillimitaw l-użu tagħha l-aktar għall-mergħa, il-kaċċa, il-foresti jew għall-ikel u l-kenn tas-selvaġġina,

ħamrija tal-Klassi VII għandha limitazzjonijiet severi ħafna li jagħmluha inadatta għall-koltivazzjoni u li jirristrinġu l-użu tagħha l-aktar għall-mergħa, il-foresti jew is-selvaġġina,

ħamrija u erjas mixxellanji tal-Klassi VIII għandhom limitazzjonijiet li ma jippermettux l-użu għall-produzzjoni kummerċjali tal-pjanti u jillimitaw l-użu tagħhom għall-għanijiet tar-rikreazzjoni, is-selvaġġina, jew il-provvista tal-ilma jew l-estetika.

A2   Għażla tal-materja prima

“Riċiklaġġ f’sistema magħluqa” tfisser ir-riċiklaġġ ta’ prodott tal-iskart fl-istess tip ta’ prodott; għal “materjal Sekondarju” li jinħoloq minn proċess tal-produzzjoni (bħall-fdalijiet u dak li jibqa’), “riċiklaġġ f’sistema magħluqa” tfisser li l-materjal jerġa’ jintuża fl-istess proċess.

A3   Proporzjon tar-riċiklaġġ tal-ilma

Il-kalkolu tal-proporzjon tar-riċiklaġġ tal-ilma għandu jkun konsistenti mal-formula li ġejja msejsa fuq ir-rati enfasizzati fil-Figura A1.

Formula

Image

L-ilma tal-iskart tfisser biss l-ilma użat fl-impjanti tal-proċessar u ma jinkludix l-ilma frisk li jiġi mix-xita u l-ilma ta’ taħt il-ħamrija.

A4   Kalkolu tal-konsum tal-enerġija (PER, ERF)

Meta jingħata kalkolu tar-rekwiżit tal-enerġija għall-proċess (PER) jew ir-rekwiżit tal-enerġija għat-tisjir (ERF), għandhom jitqiesu t-trasportaturi korretti tal-enerġija għall-impjant kollu jew għall-fażi tat-tisjir biss. Il-valuri grossi kalorifiċi (il-valur l-għoli tas-sħana) tal-fjuwil għandhom jintużaw biex l-unitajiet tal-enerġija jiġu kkonvertiti f’MJ (it-Tabella A1). Fil-każ li jintuża fjuwil ieħor, għandu jissemma l-valur kalorifiku użat għall-kalkolu. L-elettriku jfisser l-elettriku nett impurtat li jkun ġej mill-grid u l-ġenerazzjoni interna tal-elettriku mkejla bħala qawwa elettrika.

L-evalwazzjoni tal-PER għall-produzzjoni tal-ġebel agglomerat għandha tqis l-enerġija kollha li dieħla fl-impjant tal-produzzjoni kemm bħala fjuwil kif ukoll bħala elettriku.

L-evalwazzjoni tal-PER għall-produzzjoni tal-madum terrazzo għandha tqis l-enerġija kollha li dieħla fl-impjant tal-produzzjoni kemm bħala fjuwil kif ukoll bħala elettriku.

L-evalwazzjoni tar-ERF għall-produzzjoni tal-madum taċ-ċeramika għandha tqis l-enerġija kollha li dieħla fl-ifran bħala fjuwil fil-fażi tat-tisjir.

L-evalwazzjoni tar-ERF għall-produzzjoni tal-madum tat-tafal għandha tqis l-enerġija kollha li dieħla fl-ifran bħala fjuwil fil-fażi tat-tisjir.

L-evalwazzjoni tal-PER għall-produzzjoni tas-siment għandha tqis l-enerġija kollha li dieħla fis-sistema tal-produzzjoni kemm bħala fjuwil kif ukoll bħala elettriku.

Tabella A1

Tabella għall-kalkolu tar-PER jew tar-ERF (ara t-test għall-ispjegi)

Perjodu ta’ produzzjoni

Jiem

Minn

Sa

 

Produzzjoni (kg)

 

Fjuwil

Kwantità

Unitajiet

Fattur ta’ konverżjoni

Enerġija (MJ)

Gass naturali

 

kg

54,1

 

Gass naturali

 

Nm3

38,8

 

Butan

 

kg

49,3

 

Pitrolju

 

kg

46,5

 

Petrol

 

kg

52,7

 

Diżil

 

kg

44,6

 

Gas oil

 

kg

45,2

 

Żejt fjuwil tqil

 

kg

42,7

 

Faħam Xott tal-fwar

 

kg

30,6

 

Antraċite

 

kg

29,7

 

Faħam tal-injam

 

kg

33,7

 

Kokk Industrijali

 

kg

27,9

 

Elettriku (mill-grid)

 

kWh

3,6

 

Enerġija totali

 

Konsum speċifiku ta’ enerġija (MJ/kg ta’ prodott)

 

A5   Kalkolu tal-konsum tal-ilma

Il-Konsum Speċifiku tal-Ilma Frisk għandu jiġi kkalkulat kif ġej:

CWp-a = (Wp + Wa)/Pt

Cwp-a

=

Konsum Speċifiku tal-Ilma Frisk. Ir-riżultati huma espressi f’ m3/tunnellata, ekwivalenti għal l/kg;

Pt

=

produzzjoni totali maħżuna f’tunnellati;

Wp

=

ilma mill-bjar u intenzjonat esklussivament għall-użu industrijali (mingħajr l-ilma mill-bjar għall-użu domestiku, irrigazzjoni u kwalunkwe użu ieħor mhux industrijali), f’m3;

Wa

=

ilma mill-akwadott u intenzjonat esklużivament għall-użu industrijali (mingħajr l-ilma mill-akwadott għall-użu domestiku, irrigazzjoni u kwalunkwe użu ieħor mhux industrijali), f’m3.

Il-parametri tas-sistema japplikaw mill-materja prima sax-xogħol tat-tisjir.

A6   Emissjonijiet fl-arja (għall-prodotti pproċessati biss)

Il-fatturi tal-emissjonijiet tat-tniġġis fl-arja għandhom jiġu kkalkolati kif ġej:

għandha tiġi kkalkolata l-konċentrazzjoni tal-egżost tal-gass mitfugħ fl-ambjent għal kull parametru kkunsidrat fit-tabelli,

il-kejl użat għall-kalkolu għandu jsiru permezz tal-metodi tal-ittestjar indikati fit-tabelli,

il-kampjuni għandhom ikunu rappreżentattivi tal-produzzjoni kkunsidrata.


(1)  ĠU L 163, 29.6.1999, p. 41.

(2)  W tfisser l-ilma tal-iskart rilaxxat fl-ambjent.