7.4.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 93/33


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL 2009/316/ĠAI

tas-6 ta’ April 2009

dwar l-istabbiliment ta’ Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS) fl-applikazzjoni tal-Artikolu 11 tad-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 31 u 34(2)(c) tiegħu,

Wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/ĠAI tas-26 ta’ Frar 2009 dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut tal-iskambju bejn l-Istati Membri ta’ informazzjoni estratta mir-rekords kriminali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 11(4) tagħha,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew (2),

Billi:

(1)

L-Artikolu 29 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jistipula li l-għan tal-Unjoni hu li jipprovdi liċ-ċittadini b’livell għoli ta’ sigurezza fil-qasam tal-libertà, tas-sigurtà u tal-ġustizzja. Dan l-għan jippresupponi l-iskambju sistematiku tal-informazzjoni estratta minn rekords kriminali bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri b’mod li jiggarantixxi l-għarfien komuni tagħhom u l-effikaċja ta’ tali skambju.

(2)

L-informazzjoni dwar il-kundanni kriminali deċiżi kontra ċittadini ta’ Stati Membri minn Stati Membri oħra ma tiċċirkolax b’mod effikaċi fuq il-bażi kurrenti tal-Konvenzjoni Ewropea dwar l-Assitenza Reċiproka f’Materji Kriminali tal-20 ta’ April 1959. Għalhekk, jeħtieġ li jkun hemm proċeduri aktar effiċjenti u aċċessibbli ta’ skambju għal tali informazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea.

(3)

Il-ħtieġa li titjieb il-kwalità tal-iskambju tal-informazzjoni dwar il-kundanni kriminali ngħatat prijorità fid-Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew dwar il-Ġlieda kontra t-Terroriżmu tal-25 u s-26 ta’ Marzu 2004 u sussegwentement riaffermata fil-Programm tal-Aja (3) u fil-Pjan ta’ Azzjoni (4) dwar l-implimentazzjoni tiegħu. Barra minn hekk, l-interkonnessjoni kompjuterizzata tar-rekords kriminali fil-livell tal-Unjoni Ewropea ġiet rikonoxxuta bħala prijorità politika mill-Kunsill Ewropew fil-Konklużjonijiet tiegħu tal-21 u t-22 ta’ Ġunju 2007.

(4)

L-interkonnessjoni kompjuterizzata tar-rekords kriminali hija parti mill-proġett E-Ġustizzja, li kien rikonoxxut diversi drabi bħala prijorità mill-Kunsill Ewropew fl-2007.

(5)

Attwalment, qed jiġi żviluppat proġett sperimentali bil-għan li r-rekords kriminali jiġu interkonnessi. Il-kisbiet tiegħu jikkostitwixxu bażi valida għal aktar ħidma fuq l-iskambju kompjuterizzat ta’ informazzjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea.

(6)

Din id-Deċiżjoni għandha l-għan li timplimenta d-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI sabiex toħloq u tiżviluppa sistema kompjuterizzata ta’ skambju ta’ informazzjoni dwar il-kundanni kriminali bejn l-Istati Membri. Tali sistema għandha tkun tista’ tikkomunika informazzjoni dwar kundanni kriminali f’forma li tkun faċilment intelliġibbli. Għaldaqstant, għandhom jiġu stabbiliti kemm format standardizzat li jippermetti li l-informazzjoni tkun skambjata b’mod uniformi u elettroniku u i jippermetti t-traduzzjoni kompjuterizzata tagħha kif ukoll kwalunkwe mezz ieħor li jorganizza u jiffaċilita l-iskambji elettroniċi ta’ informazzjoni dwar il-kundanni kriminali bejn l-awtoritajiet ċentrali tal-Istati Membri.

(7)

Din id-Deċiżjoni hija bbażata fuq il-prinċipji stabbiliti mid-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI u tapplika u tissupplimenta dawk il-prinċipji mil-lat tekniku.

(8)

Il-kategoriji tad-data li jridu jiddaħħlu fis-sistema, l-iskopijiet li għalihom id-data għandha tiddaħħal, il-kriterji għad-dħul tagħha, l-awtoritajiet permessi li jaċċessaw id-data, u xi regoli speċifiċi dwar il-protezzjoni ta’ data personali huma definiti fid-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI.

(9)

La din id-Deċiżjoni u lanqas id-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI ma jistabbilixxu xi obbligu sabiex tiġi skambjata informazzjoni dwar deċiżjonijiet mhux kriminali.

(10)

Ladarba l-għan ta’ din id-Deċiżjoni mhuwiex li jkunu armonizzati s-sistemi nazzjonali tar-rekords kriminali, m’hemm l-ebda obbligu li Stat Membru tal-kundanna jbiddel is-sistema interna tiegħu tar-rekords kriminali fir-rigward tal-użu tal-informazzjoni għall-finijiet domestiċi.

(11)

Is-Sistema Ewropea ta’ Rekords Kriminali (European Criminal Rekords System, ECRIS) hija sistema informatika deċentralizzata. Id-data tar-rekords kriminali għandha tiġi preżervata unikament f’databases operati mill-Istati Membri, u m’għandu jkun hemm ebda aċċess dirett online għad-databases ta’ rekords kriminali ta’ Stati Membri oħra. L-Istati Membri għandhom jerfgħu r-responsabbiltà għall-operazzjoni tad-databases nazzjonali tar-rekords kriminali u għal skambji effikaċi ta’ informazzjoni bejniethom. L-infrastruttura komuni ta’ komunikazzjoni tal-ECRIS inizjalment għandha tkun in-network ta’ Servizzi Trans-Ewropej għat-Telematika bejn l-Amministrazzjonijiet (S-TESTA). L-ispiża kollha li tikkonċerna l-infrastruttura komuni ta’ komunikazzjoni għandha tkun koperta mill-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

(12)

It-tabelli ta’ referenza tal-kategoriji ta’ reati u l-kategoriji ta’ pieni u miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni għandhom jiffaċilitaw it-traduzzjoni awtomatika u għandhom jippermettu l-għarfien reċiproku tal-informazzjoni trasmessa bl-użu ta’ sistema ta’ kodiċi. Il-kontenut tat-tabelli hu riżultat tal-analiżi tal-ħtiġijiet tas-27 Stat Membru kollha. Dik l-analiżi kkunsidrat il-kategorizzazzjoni tal-proġett sperimentali u r-riżultati tal-eżerċizzju ta’ ġabra tad-diversi reati u pieni u miżuri nazzjonali. Barra minn hekk, fil-każ tat-tabella ta’ reati, ikkunsidrat ukoll id-definizzjonijiet komuni armonizzati eżistenti fil-livell Ewropew u f’dak internazzjonali kif ukoll il-mudelli tad-data tal-Eurojust u tal-Europol.

(13)

Sabiex jiġu żgurati l-għarfien reċiproku u t-trasparenza tal-kategorizzazzjoni komuni, kull Stat Membru għandu jippreżenta l-lista ta’ reati u pieni u miżuri nazzjonali li jaqgħu f’kull kategorija msemmija fit-tabella rispettiva. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu deskrizzjoni ta’ reati u pieni u miżuri u, fid-dawl tal-utilità ta’ tali deskrizzjoni, huma għandhom ikunu inkoraġġiti jagħmlu dan. Tali informazzjoni għandha ssir aċċessibbli għall-Istati Membri.

(14)

It-tabelli ta’ referenza tal-kategoriji tar-reati u tal-kategoriji ta’ pieni u miżuri previsti f’din id-Deċiżjoni mhumiex imfassla sabiex jistabbilixxu ekwivalenzi ġuridiċi bejn reati u bejn pieni u miżuri li jeżistu fil-livelli nazzjonali. Huma għodda li tgħin lir-riċevitur jifhem aħjar il-fatt jew fatti u t-tip ta’ piena jew pieni, jew ta’ miżura jew miżuri, li jkunu jinsabu fl-informazzjoni trasmessa. Il-preċiżjoni tal-kodiċijiet imsemmija ma tistax tiġi kompletament garantita mill-Istat Membru li jipprovdi l-informazzjoni u din m’għandhiex tipprekludi l-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru riċevent milli jinterpretaw l-informazzjoni.

(15)

It-tabelli ta’ referenza ta’ kategoriji ta’ reati u ta’ kategoriji ta’ pieni u miżuri għandhom jiġu riveduti u aġġornati konformement mal-proċedura għall-adozzjoni ta’ miżuri implimentattivi għal deċiżjonijiet previsti fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea.

(16)

L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinformaw u jikkonsultaw lil xulxin fil-Kunsill abbażi tal-modalitajiet stabbiliti fit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea bil-ħsieb li jfasslu manwal mhux vinkolanti għall-prattikanti, li għandu jindirizza l-proċeduri li jirregolaw l-iskambju ta’ informazzjoni, partikolarment il-modalitajiet ta’ identifikazzjoni ta’ awturi ta’ reati, l-għarfien komuni tal-kategoriji ta’ reati u pieni u miżuri, u spjegazzjoni ta’ reati u pieni u miżuri nazzjonali problematiċi, u bil-ħsieb li jiżguraw il-koordinazzjoni meħtieġa għall-iżvilupp u l-operazzjoni tal-ECRIS.

(17)

Sabiex jiġi aċċelerat l-iżvilupp tal-ECRIS, il-Kummissjoni għandha tieħu numru ta’ miżuri tekniċi sabiex tassisti lill-Istati Membri fil-preparazzjoni tal-infrastruttura teknika għall-interkonnessjoni tad-databases tagħhom tar-rekords kriminali. Il-Kummissjoni tista’ tipprovdi software implimentattiv ta’ referenza, jiġifieri software adatt li jippermetti lill-Istati Membri jagħmlu din l-interkonnessjoni, li huma jistgħu jagħżlu li japplikaw minflok is-software tagħhom stess ta’ interkonnessjoni għall-implimentazzjoni tas-sett komuni ta’ protokolli li jippermettu l-iskambju ta’ informazzjoni bejn databases ta’ rekords kriminali.

(18)

Id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI tas-27 ta’ Novembru 2008 dwar il-protezzjoni tad-data personali pproċessata fil-qafas tal-koperazzjoni tal-pulizija u dik ġudizzjarja f’materji kriminali (5) għandha tapplika fil-kuntest tal-iskambju kompjuterizzat ta’ informazzjoni estratta minn rekords kriminali tal-Istati Membri, u tipprevedi livell adegwat ta’ protezzjoni ta’ data meta tiġi skambjata informazzjoni bejn l-Istati Membri, filwaqt li tippermetti li l-Istati Membri jesiġu standards ogħla fil-proċessar ta’ data nazzjonali.

(19)

Ladarba l-għan ta’ din id-Deċiżjoni, jiġifieri l-iżvilupp ta’ sistema għat-trasmisssjoni kompjuterizzata ta’ informazzjoni dwar il-kundanni kriminali bejn l-Istati Membri, ma jistax jinkiseb suffiċjentement mill-Istati Membri unilateralment, u għalhekk jista’, minħabba n-neċessità ta’ azzjoni kkoordinata fl-Unjoni Ewropea, jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill jista’ jadotta miżuri konformement mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà msemmi fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. Konformement mal-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, din id-Deċiżjoni ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-għan.

(20)

Din id-Deċiżjoni tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji rikonoxxuti mill-Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u riflessi fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS).

Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi wkoll l-elementi ta’ format standard għall-iskambju elettroniku, bejn l-Istati Membri, ta’ informazzjoni estratta minn rekords kriminali, b’mod partikolari fir-rigward ta’ informazzjoni dwar ir-reat li jkun wassal għall-kundanna u informazzjoni dwar il-kontenut tal-kundanna, kif ukoll mezzi implimentattivi oħra kemm ġenerali kif ukoll tekniċi relatati mal-organizzazzjoni u l-faċilitazzjoni tal-iskambju ta’ informazzjoni.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Deċiżjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet stipulati fid-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI.

Artikolu 3

Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali (ECRIS)

1.   L-ECRIS hija sistema deċentralizzata tat-teknoloġija tal-informazzjoni, ibbażata fuq id-databases tar-rekords kriminali f’kull Stat Membru. Hija tikkonsisti mill-elementi li ġejjin:

(a)

software ta’ interkonnessjoni strutturat konformement ma’ sett komuni ta’ protokolli li jippermettu l-iskambju ta’ informazzjoni bejn id-databases tar-rekords kriminali tal-Istati Membri:

(b)

infrastruttura komuni ta’ komunikazzjoni li tipprovdi network kriptat;

2.   Din id-Deċiżjoni m’għandhiex l-għan li tistabbilixxi xi database ċentralizzata ta’ rekords kriminali. Id-data kollha dwar ir-rekords kriminali għandha tiġi preżervata unikament f’databases operati mill-Istati Membri.

3.   L-awtoritajiet ċentrali tal-Istati Membri msemmija fl-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI m’għandhomx ikollhom aċċess dirett online għad-databases tar-rekords kriminali tal-Istati Membri l-oħra. Għandha tintuża l-aqwa teknika disponibbli identifikata mill-Istati Membri flimkien bl-appoġġ tal-Kummissjoni sabiex ikunu żgurati l-kunfidenzjalità u l-integrità tal-informazzjoni, minn rekords kriminali, li tiġi trasmessa lil Stati Membri oħra.

4.   Is-software tal-interkonnessjoni u d-databases li jippreżervaw, jittrasmettu u jirċievu l-informazzjoni estratta mir-rekords kriminali għandhom joperaw taħt ir-responsabbiltà tal-Istat Membru kkonċernat.

5.   L-infrastruttura komuni tal-komunikazzjoni għandha tkun in-network ta’ komunikazzjoni S-TESTA. Kwalunkwe żvilupp ieħor tiegħu jew kwalunkwe network sigur alternattiv għandu jiżgura li l-infrastruttura komuni tal-komunikazzjoni stabbilita tkompli tissodisfa l-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 6.

6.   L-infrastruttura komuni tal-komunikazzjoni għandha tiġi operata taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni, u għandha tissodisfa r-rekwiżiti ta’ sigurtà u tissodisfa kompletament il-ħtiġijiet tal-ECRIS.

7.   Sabiex tiġi żgurata l-operazzjoni effikaċi tal-ECRIS, il-Kummissjoni għandha tipprovdi appoġġ ġenerali u assistenza teknika, inklużi l-ġbir u t-tħejjija ta’ statistika msemmija fl-Artikolu 6(2)(b)(i) u s-software implimentattiv ta’ referenza.

8.   Minkejja l-possibbiltà li jsir użu mill-programmi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea taħt ir-regoli applikabbli, kull Stat Membru għandu jassumi l-ispejjeż tiegħu stess għall-implimentazzjoni, l-amministrazzjoni, l-użu u l-manutenzjoni tad-database tiegħu ta’ rekords kriminali u tas-software ta’ interkonnessjoni msemmi fil-paragrafu 1.

Il-Kummissjoni għandha tassumi l-ispejjeż mill-implimentazzjoni, mill-amministrazzjoni, mill-użu, mill-manutenzjoni u mill-iżvilupp futur tal-infrastruttura komuni tal-komunikazzjoni tal-ECRIS, kif ukoll mill-iżvilupp implimentattiv u futur tas-software implimentattiv ta’ referenza.

Artikolu 4

Il-format tat-trasmissjoni tal-informazzjoni

1.   Meta tiġi trasmessa l-informazzjoni konformement mal-Artikolu 4(2) u (3) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI, relattivament għall-isem jew klassifikazzjoni ġuridika tar-reat u għad-dispożizzjonijiet ġuridiċi applikabbli, l-Istati Membri għandhom jirriferu għall-kodiċi korrispondenti għal kull wieħed mir-reati indikati fit-trasmissjoni, kif previst fit-tabella tar-reati fl-Anness A. Bħala eċċezzjoni, fejn ir-reat ma jikkorrispondi għal ebda kodiċi speċifiku ta’ subkategorija, għandu jissemma l-kodiċi “kategorija miftuħa” tal-kategorija relevanti tar-reati jew ta’ dik l-eqreb jew, fin-nuqqas ta’ din tal-aħħar, il-kodiċi “reati oħrajn” għandu jintuża għal dak ir-reat partikolari.

L-Istati Membri jistgħu wkoll jipprovdu informazzjoni disponibbli dwar il-livell ta’ kompletezza u l-livell ta’ parteċipazzjoni fir-reat u, fejn applikabbli, dwar l-eżistenza ta’ eżenzjoni totali jew parzjali mir-responsabbiltà kriminali jew dwar reċidiva.

2.   Meta jittrasmettu informazzjoni taħt l-Artikolu 4(2) u (3) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI relattivament għall-kontenut tal-kundanna kriminali, partikolarment is-sentenza kif ukoll kwalunkwe piena supplimentari, kwalunkwe miżura ta’ sigurtà u kwalunkwe deċiżjoni sussegwenti li jimmodifikaw l-eżekuzzjoni tas-sentenza, l-Istati Membri għandhom jirriferu għall-kodiċi korrispondenti għal kull waħda mill-pieni u miżuri indikati fit-trasmissjoni, kif previst fit-tabella ta’ pieni u miżuri fl-Anness B. Bħala eċċezzjoni, fejn il-piena jew miżura ma tikkorrispondi għal ebda kodiċi speċifiku ta’ subkategorija, għandu jintuża l-kodiċi “kategorija miftuħa” tal-kategorija relevanti jew tal-eqreb kategorija ta’ pieni u miżuri jew, fin-nuqqas ta’ din tal-aħħar, il-kodiċi “pieni u miżuri oħrajn” għandu jintuża għal dik il-piena jew miżura partikolari.

L-Istati Membri għandhom jipprovdu wkoll, fejn applikabbli, informazzjoni disponibbli relatata man-natura u/jew il-kondizzjonijiet tal-eżekuzzjoni tal-piena jew miżura imposta kif previst fil-parametri tal-Anness B. Il-parametru “deċiżjoni mhux kriminali” għandu jiġi indikat biss f’każijiet fejn l-informazzjoni dwar tali deċiżjoni tingħata fuq bażi volontarja mill-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna kkonċernata, meta jwieġeb talba għall-informazzjoni dwar kundanni kriminali.

Artikolu 5

Informazzjoni dwar reati, pieni u miżuri nazzjonali

1.   L-informazzjoni li ġejja għandha tingħata mill-Istati Membri lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill, partikolarment bil-ħsieb li jitfassal manwal mhux vinkolanti għall-prattikanti msemmi fl-Artikolu 6(2)(a):

(a)

il-lista ta’ reati nazzjonali f’kull kategorija msemmija fit-tabella ta’ reati fl-Anness A. Il-lista għandha tinkludi l-isem jew il-klassifikazzjoni ġuridika tar-reat u referenza għad-dispożizzjoni ġuridika applikabbli. Hija tista’ tinkludi wkoll deskrizzjoni qasira tal-elementi kostituttivi r-reat;

(b)

il-lista tat-tipi ta’ sentenzi, possibbilment ta’ pieni supplimentari u miżuri ta’ sigurtà u ta’ deċiżjonijiet sussegwentement possibbli li jimmodifikaw l-eżekuzzjoni tas-sentenza kif definita fil-liġi nazzjonali, f’kull kategorija msemmija fit-tabella ta’ pieni u miżuri fl-Anness B. Hija tista’ tinkludi wkoll deskrizzjoni qasira tal-piena jew miżura speċifika.

2.   Il-listi u d-deskrizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu aġġornati regolarment mill-Istati Membri. L-informazzjoni aġġornata għandha tiġi trasmessa lis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.

3.   Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għandu jikkomunika lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni l-informazzjoni riċevuta taħt dan l-Artikolu.

Artikolu 6

Miżuri implimentattivi

1.   Il-Kunsill, filwaqt li jaġixxi b’maġġoranza kwalifikata u wara konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew, għandu jadotta kwalunkwe modifika tal-Annessi A u B kif ikun meħtieġ.

2.   Ir-rappreżentanti tad-dipartimenti rilevanti tal-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jinformaw u jikkonsultaw lil xulxin fil-Kunsill bil-ħsieb ta’:

(a)

tfassil ta’ manwal mhux vinkolanti għall-prattikanti li jistabbilixxi l-proċedura għall-iskambju ta’ informazzjoni permezz tal-ECRIS, li jindirizza b’mod partikolari l-modalitajiet ta’ identifikazzjoni ta’ awturi ta’ reati, kif ukoll jirreġistra l-għarfien komuni tal-kategoriji ta’ reati u pieni u miżuri elenkati rispettivament fl-Annessi A u B;

(b)

koordinazzjoni tal-azzjoni tagħhom għall-iżvilupp u l-operazzjoni tal-ECRIS, b’mod partikolari dwar:

(i)

l-istabbiliment ta’ sistemi u proċeduri ta’ reġistrazzjoni kronoloġika (logging) li jippermettu l-monitoraġġ tal-funzjonament tal-ECRIS u l-istabbiliment ta’ statistika mhux personali relatata mal-iskambju, permezz tal-ECRIS, ta’ informazzjoni estratta minn rekords kriminali;

(ii)

l-adozzjoni ta’ speċifikazzjonijiet tekniċi tal-iskambju, inklużi r-rekwiżiti ta’ siġurtà, b’mod partikolari s-sett komuni ta’ protokolli;

(iii)

l-istabbiliment ta’ proċeduri li jivverifikaw il-konformità tal-applikazzjonijiet tas-software nazzjonali mal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi.

Artikolu 7

Rapport

Is-servizzi tal-Kummissjoni għandhom jippublikaw regolarment rapport li jikkonċerna l-iskambju, permezz tal-ECRIS, ta’ informazzjoni estratta mir-rekords kriminali bbażata partikolarment fuq l-istatistika msemmija fl-Artikolu 6(2)(b)(i). Dan ir-rapport għandu jiġi ppublikat, għall-ewwel darba, sena wara li jiġi ppreżentat ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 13(3) tad-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI.

Artikolu 8

Implimentazzjoni u skadenzi

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni sas-7 ta’ April 2012.

2.   L-Istati Membri għandhom jużaw il-format speċifikat fl-Artikolu 4 u jikkonformaw mal-metodi ta’ organizzazzjoni u faċilitazzjoni, ta’ skambji ta’ informazzjoni, stipulati f’din id-Deċiżjoni mid-data notifikata konformement mal-Artikolu 11(5) tad-Deċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI.

Artikolu 9

Effett

Din id-Deċiżjoni għandha tibda jkollha effett fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmula fi Luxembourg, 6 ta’ April 2009.

Għall-Kunsill

Il-President

J. POSPÍŠIL


(1)  Ara paġna 23 ta’ dan il-Ġurnal Uffiċjali.

(2)  Opinjoni tad-9 ta’ Ottubru 2008 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  ĠU C 53, 3.3.2005, p. 1.

(4)  ĠU C 198, 12.8.2005, p. 1.

(5)  ĠU L 350, 30.12.2008, p. 60.


ANNESS A

Tabella komuni tal-kategoriji ta’ reati msemmija fl-Artikolu 4

Parametri

Livell ta’ kompletezza:

Att komplet

C

Tentattiv jew preparazzjoni

A

Element mhux trasmess

Ø

Livell ta’ parteċipazzjoni

Awtur tar-reat

M

Kompliċi jew instigatur/organizzatur, kospiratur jew assoċjat

H

Element mhux trasmess

Ø

Eżenzjoni mir-responsabbiltà kriminali:

Insanità jew responsabbiltà mitigata

S

Reċidiva

R


Kodiċi

Kategoriji u subkategoriji ta’ reati

0100 00

kategorija miftuħa

Delitti li jaqgħu fil-ġurisdizzjoni tal-qorti kriminali internazzjonali

0101 00

Ġenoċidju

0102 00

Delitti kontra l-umanità

0103 00

Delitti tal-gwerra

0200 00

kategorija miftuħa

Parteċipazzjoni f’organizzazzjoni kriminali

0201 00

Tmexxija ta’ organizzazzjoni kriminali

0202 00

Parteċipazzjoni volontarja fl-attivitajiet kriminali ta’ organizzazzjoni kriminali

0203 00

Parteċipazzjoni volontarja fl-attivitajiet mhux kriminali ta’ organizzazzjoni kriminali

0300 00

kategorija miftuħa

Terroriżmu

0301 00

It-tmexxija ta’ grupp terroristiku

0302 00

Parteċipazzjoni volontarja fl-attivitajiet ta’ grupp terroristiku

0303 00

Il-finanzjament tat-terroriżmu

0304 00

Tixwix pubbliku sabiex jitwettaq reat terroristiku

0305 00

Reklutaġġ jew taħriġ għat-terroriżmu

0400 00

kategorija miftuħa

Traffikar ta’ persuni

0401 00

Traffikar ta’ persuni għal skopijiet ta’ sfruttament ta’ xogħol jew servizzi

0402 00

Traffikar ta’ persuni għal skopijiet ta’ sfruttament tal-prostituzzjoni ta’ oħrajn jew forom oħra ta’ sfruttament sesswali

0403 00

Traffikar ta’ persuni għal skopijiet tat-tneħħija ta’ organi jew ta’ tessut uman

0404 00

Traffikar ta’ persuni għal skopijiet ta’ tjassir, ta’ xi prattika simili għat-tjassir jew servitù

0405 00

Traffikar ta’ persuni għal skopijiet ta’ sfruttament ta’ xogħol jew servizzi ta’ persuna minorenni

0406 00

Traffikar ta’ persuni għal skopijiet ta’ sfruttament tal-prostituzzjoni ta’ minorenni jew ta’ forom oħra ta’ sfruttament sesswali tagħhom

0407 00

Traffikar ta’ persuni għal skopijiet tat-tneħħija ta’ organi jew ta’ tessut uman ta’ minorenni

0408 00

Traffikar ta’ persuni għal skopijiet ta’ tjassir, prattiki simili għat-tjassir jew is-servitù ta’ minorenni

0500 00

kategorija miftuħa

Traffikar illeċitu (1) u reati oħrajn relatati mal-armi, l-armi tan-nar, il-partijiet u l-komponenti tagħhom, munizzjon u splussivi

0501 00

Manifattura illeċita ta’ armi, armi tan-nar, il-partijiet u komponenti tagħhom, munizzjon u splussivi

0502 00

Manifattura illeċita ta’ armi, armi tan-nar, il-partijiet u komponenti tagħhom, munizzjon u splussivi fil-livell nazzjonali (2)

0503 00

L-esportazzjoni jew importazzjoni illeċita ta’ armi, armi tan-nar, il-partijiet u komponenti tagħhom, munizzjon u splussivi

0504 00

Il-pussess mhux awtorizzat jew l-użu ta’ armi, armi tan-nar, il-partijiet u komponenti tagħhom, munizzjon u splussivi

0600 00

kategorija miftuħa

Reat ambjentali

0601 00

Il-qerda jew il-ħsara ta’ speċi protetti ta’ flora u fawna

0602 00

Rimi illegali ta’ sustanzi li jniġġżu jew radjazzjoni jonizzanti fl-arja, fil-ħamrija jew fl-ilma

0603 00

Reati relatati mal-iskart, inkluż l-iskart tossiku

0604 00

Reati relatati mat-traffikar illeċitu (1) ta’ speċi protetti ta’ flora u fawna jew partijiet minnhom

0605 00

Reati involontarji kontra l-ambjent

0700 00

kategorija miftuħa

REATI relatati mad-drogi jew prekursuri, u REATI oħra kontra s-saħħa pubblika

0701 00

Reati relatati mat-traffikar illeċitu (3) ta’ drogi narkotiċi, sustanzi psikotropiċi jew prekursuri li ma jkunux esklussivament għall-konsum personali

0702 00

Konsum illeċitu ta’ drogi u l-akkwist tagħhom, il-manifattura jew il-produzzjoni esklussivament għall-konsum personali

0703 00

L-għajnuna jew it-tixwix ta’ oħrajn sabiex jużaw drogi narkotiċi jew sustanzi psikotropiċi illeċitament

0704 00

Il-manifattura jew il-produzzjoni ta’ drogi narkotiċi li ma jkunux esklussivament għall-użu personali

0800 00

kategorija miftuħa

Reati fuq il-persuna

0801 00

Omiċidju volontarju

0802 00

Każijiet aggravati ta’ omiċidju volontarju (4)

0803 00

Omiċidju involontarju

0804 00

Omiċidju volontarju kommess fuq tarbija tat-twelid minn ommha

0805 00

Abort illegali

0806 00

Ewtanasja illegali

0807 00

Reati relatati mat-twettiq ta’ suwiċidju

0808 00

Vjolenza li tikkawża l-mewt

0809 00

Offiża gravi fuq il-persuna, sfreġju jew diżabbiltà permanenti

0810 00

Offiża gravi involontarja fuq il-persuna, sfreġju jew diżabbiltà permanenti

0811 00

Offiża ħafifa fuq il-persuna

0812 00

Offiża ħafifa involontarja fuq il-persuna

0813 00

It-tqegħid fil-periklu tal-mewt jew ta’ offiża gravi fuq il-persuna

0814 00

Tortura

0815 00

In-nuqqas ta’ offerta ta’ għajnuna jew assistenza

0816 00

Reati relatati mat-tneħħija ta’ organi jew ta’ tessut mingħajr l-awtorizzazzjoni jew il-kunsens

0817 00

Reati relatati mat-traffikar illeċitu (3) tal-organi jew tat-tessut uman

0818 00

Vjolenza domestika jew theddid domestiku

0900 00

kategorija miftuħa

Reati kontra l-libertà personali, id-dinjità jew interessi protetti oħra, inklużi r-razziżmu u l-ksenofobija

0901 00

Ħtif ta’ persuna, ħtif ta’ persuna għal skopijiet ta’ estorsjoni, arrest illegali

0902 00

Arrest illegali jew ċaħda tal-libertà minn awtorità pubblika

0903 00

Teħid ta’ ostaġġi

0904 00

Ħtif illegali ta’ ajruplan jew vapur

0905 00

Insulti, inġurji, malafama, disprezz

0906 00

Theddid

0907 00

Forza, pressjoni, insegwiment malizzjuż, fastidju jew aggressjoni ta’ natura psikoloġika jew emozzjonali

0908 00

Estorsjoni

0909 00

Estorsjoni aggravata

0910 00

Dħul illegali fi proprjetà privata

0911 00

Invażjoni tal-privatezza minbarra d-dħul illegali fi proprjetà privata

0912 00

Reati kontra l-protezzjoni ta’ data personali

0913 00

Interċettazzjoni illegali ta’ data jew komunikazzjoni

0914 00

Diskriminazzjoni fuq bażi ta’ sess, razza, orjentazzjoni sesswali, reliġjon jew oriġini etnika

0915 00

Tixwix pubbliku għal diskriminazzjoni razzjali

0916 00

Tixwix pubbliku għal mibegħda razzjali

0917 00

Rikatt

1000 00

kategorija miftuħa

Reati sesswali

1001 00

Stupru

1002 00

Stupru aggravat (5) minbarra stupru ta’ minorenni

1003 00

Aggressjoni sesswali

1004 00

Tlaqqigħ għall-prostituzzjoni jew għal att sesswali

1005 00

Espożizzjoni indeċenti

1006 00

Fastidju sesswali

1007 00

Solleċitazzjoni minn prostituta

1008 00

Sfruttament sesswali tat-tfal

1009 00

Reati relatati mal-pornografija tat-tfal jew immaġini indeċenti ta’ minorenni

1010 00

Stupru ta’ minorenni

1011 00

Aggressjoni sesswali ta’ minorenni

1100 00

kategorija miftuħa

Reati kontra dispożizzjoniet dwar il-familja

1101 00

Relazzjonijiet sesswali illeċiti bejn membri familjari stretti

1102 00

Poligamija

1103 00

Evażjoni tal-obbligu ta’ manteniment

1104 00

Traskuraġni jew l-abbandun ta’ persuna minorenni jew b’diżabbiltà

1105 00

Nuqqas ta’ konformità ma’ ordni dwar il-kustodja ta’ minorenni

1200 00

kategorija miftuħa

Reati kontra l-istat, l-ordni pubbliku, il-kors tal-ġustizzja jew uffiċjali pubbliċi

1201 00

Spjunaġġ

1202 00

Tradiment Għoli

1203 00

Reati relatati ma’ elezzjonijiet jew referendum

1204 00

Attentat fuq il-ħajja jew is-saħħa ta’ kap ta’ Stat

1205 00

Insult kontra l-Istat, in-Nazzjon jew simboli tal-Istat

1206 00

Insult jew reżistenza lil rappreżentant tal-awtorità pubblika

1207 00

Estorsjoni, forza, pressjoni fuq rappreżentant tal-awtorità pubblika

1208 00

Aggressjoni jew theddid lil rappreżentant ta’ awtorità pubblika

1209 00

Reati kontra l-ordni pubbliku, ksur tal-paċi pubblika

1210 00

Vjolenza waqt avvenimenti sportivi

1211 00

Serq ta’ dokumenti pubbliċi jew amministrattivi

1212 00

Tfixkil jew tgħawwiġ tal-kors tal-ġustizzja, allegazzjonijiet foloz waqt proċedimenti kriminali jew ġudizzjarji, sperġur

1213 00

Impersonizzazzjoni illegali ta’ persuna jew awtorità

1214 00

Evażjoni minn kustodja legali

1300 00

kategorija miftuħa

Reati kontra proprjetà pubblika jew interessi pubbliċi

1301 00

Frodi pubblika, ta’ sigurtà soċjali jew ta’ benifiċċju tal-familja

1302 00

Frodi li tolqot il-benefiċċji jew l-allowances Ewropej

1303 00

Reati relatati ma’ logħob tal-azzard illegali

1304 00

Tfixkil fil-proċeduri għal sejħiet għal offerti pubbliċi

1305 00

Korruzzjoni attiva jew passiva ta’ impjegat fis-servizz pubbliku, persuna li għandha kariga pubblika jew awtorità pubblika

1306 00

Serq, appropjazzjoni indebita jew forom oħra ta’ abbuż ta’ proprjetà minn uffiċjal pubbliku

1307 00

Abbuż ta’ funzjoni minn uffiċjal pubbliku

1400 00

kategorija miftuħa

Reati fiskali u doganali

1401 00

Reati fiskali

1402 00

Reati doganali

1500 00

kategorija miftuħa

Reati ekonomiċi jew relatati mal-kummerċ

1501 00

Falliment jew insolvenza frodulenti

1502 00

Ksur ta’ regolament tal-kontabbiltà, serq, ħabi ta’ assi jew żieda illegali fil-passiv ta’ kumpannija

1503 00

Ksur ta’ regoli ta’ kompetizzjoni

1504 00

Laundering ta’ rikavat minn reati

1505 00

Korruzzjoni passiva jew attiva fis-settur privat

1506 00

Żvelar ta’ sigriet jew il-ksur tal-obbligu ta’ segretezza

1507 00

“Insider trading”

1600 00

kategorija miftuħa

Reati kontra l-proprjetà jew l-ikkawżar ta’ ħsara lil oġġetti

1601 00

Approprjazzjoni illegali

1602 00

Approprjazzjoni illegali jew devjazzjoni ta’ enerġija

1603 00

Frodi inklużi imbrolji

1604 00

Riċettazzjoni/negozju f’oġġetti misruqa

1605 00

Traffikar illeċitu (6) ta’ oġġetti tal-kultura, inklużi antikitajiet u opri tal-arti

1606 00

Ħsara jew distruzzjoni volontarja ta’ proprjetà

1607 00

Ħsara jew distruzzjoni involontarja ta’ proprjetà

1608 00

Sabutaġġ

1609 00

Reati kontra l-proprjetà industrijali jew intellettwali

1610 00

Ħruq volontarju

1611 00

Ħruq volontarju li jikkawża l-mewt jew dannu ta’ persuni

1612 00

Ħruq volontarju fil-foresti

1700 00

kategorija miftuħa

Reati ta’ Serq

1701 00

Serq

1702 00

Serq wara dħul illegali fi proprjetà

1703 00

Serq, bl-użu ta’ vjolenza jew armi, jew b’theddid ta’ vjolenza jew armi kontra persuna

1704 00

Forom ta’ serq aggravat li ma jinvolvux l-użu tal-vjolenza jew armi, jew l-użu tat-theddid ta’ vjolenza jew armi, kontra persuni.

1800 00

kategorija miftuħa

Reati kontra sistemi ta’ informazzjoni u reati oħrajn relatati mal-informatika

1801 00

Aċċess illegali għal sistemi ta’ informazzjoni

1802 00

Interferenza illegali f’sistem

1803 00

Interferenza illegali f’data

1804 00

Produzzjoni, pussess, disseminazzjoni jew traffikar ta’ tagħmir informatiku jew data li jippermettu t-twettiq ta’ reati relatati mal-informatika

1900 00

kategorija miftuħa

Falsifikazzjoni ta’ mezzi ta’ ħlas

1901 00

Falsifikazzjoni ta’ flus inkluż l-Euro

1902 00

Falsifikazzjoni ta’ mezzi ta’ ħlas mhux bi flus

1903 00

Falsifikazzjoni ta’ dokumenti fiduċjarji pubbliċi

1904 00

Tqegħid fiċ-ċirkolazzjoni/użu ta’ flus foloz, mezzi ta’ ħlas mhux bi flus jew dokumenti fiduċjarji pubbliċi

1905 00

Pussess ta’ apparat għall-falsifikazzjoni tal-flus jew dokumenti fiduċjarji pubbliċi

2000 00

kategorija miftuħa

Falsifikazzjoni ta’ dokumenti

2001 00

Falsifikazzjoni ta’ dokumenti pubbliċi jew amministrattivi minn individwu privat

2002 00

Falsifikazzjoni ta’ dokument minn impjegat fis-servizz pubbliku jew awtorità pubblika

2003 00

Il-provvista jew l-akkwist ta’ dokument pubbliku jew amministrattiv falsifikat; il-provvista jew l-akkwist ta’ dokument falsifikat minn impjegat tas-servizz pubbliku jew awtorità pubblika

2004 00

L-użu ta’ dokumenti pubbliċi jew amministrattivi ffalsifikati

2005 00

Il-pussess ta’ apparat għall-falsifikazzjoni ta’ dokumenti pubbliċi jew amministrattivi

2006 00

Falsifikazzjoni ta’ dokumenti privati minn individwu privat

2100 00

kategorija miftuħa

Reati kontra regolamenti tat-traffiku

2101 00

Sewqan perikoluż

2102 00

Sewqan taħt l-influenza tal-alkoħol jew tad-drogi narkotiċi

2103 00

Sewqan mingħajr liċenzja jew waqt l-iskawalifika tal-liċenzja

2104 00

Nuqqas ta’ waqfien wara inċident fit-triq

2105 00

Evitar ta’ ispezzjoni fit-triq

2106 00

Reati relatati mat-trasport fit-toroq

2200 00

kategorija miftuħa

Reati kontra l-liġi dwar ix-xogħol

2201 00

Impjieg illegali

2202 00

Reati relatati mar-remunerazzjoni inklużi l-kontribuzzjonijiet għas-sigurtà soċjali

2203 00

Reati relatati mal-kondizzjonijiet tax-xogħol, is-saħħa u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol

2204 00

Reati relatati mal-aċċess għall-attività professjonali jew mal-eżerċizju tagħha

2205 00

Reati relatati mal-ħinijiet tax-xogħol u l-ħin ta’ mistrieħ

2300 00

kategorija miftuħa

Reati kontra dispożizzjonijiet dwar il-migrazzjoni

2301 00

Dħul jew residenza mhux awtorizzati fil-pajjiż

2302 00

Faċilitazzjoni ta’ dħul u residenza mhux awtorizzati

2400 00

kategorija miftuħa

Reati kontra l-obbligi militari

2500 00

kategorija miftuħa

Reati relatati mat-traffikar illeċitu ta’ sustanzi ormonali u ta’ promoturi ta’ tkabbir oħrajn

2501 00

L-importazzjoni, l-esportazzjoni jew il-forniment illeċitu ta’ sustanzi ormonali u promoturi ta’ tkabbir oħrajn

2600 00

kategorija miftuħa

Reati relatati ma’ materjal nukleari jew sustanzi radjoattivi perikolużi oħrajn

2601 00

L-importazzjoni, l-esportazzjoni, il-forniment jew l-akkwist illeċitu ta’ materjal nukleari jew radjuattiv

2700 00

kategorija miftuħa

Reati oħrajn

2701 00

Reati volontarji oħrajn

2702 00

Reati volontarji oħrajn


(1)  Jekk mhux speċifikat mod ieħor f’din il-kategorija, “traffikar” tfisser l-importazzjoni, l-esportazzjoni, l-akkwist, il-bejgħ, il-kunsinna, il-moviment jew it-trasferiment.

(2)  Għall-finijiet ta’ din is-subkategorija, it-traffikar jinkludi l-akkwist, il-bejgħ, il-kunsinna, il-moviment jew it-trasferiment.

(3)  Għall-finijiet ta’ din is-subkategorija, it-traffikar jinkludi l-importazzjoni, l-esportazzjoni, l-akkwist, il-bejgħ, il-kunsinna, il-moviment jew it-trasferiment.

(4)  Pereżempju: ċirkostanzi partikolarment gravi.

(5)  Pereżempju stupru bi krudeltà partikolari.

(6)  Għall-finijiet ta’ din is-subkategorija, it-traffikar jinkludi l-importazzjoni, l-esportazzjoni, l-akkwist, il-bejgħ, il-kunsinna, il-moviment jew it-trasferiment.


ANNESS B

Tabella komuni tal-kategoriji ta’ pieni u miżuri msemmija fl-Artikolu 4

Kodiċi

Kategoriji u subkategoriji ta’ pieni u miżuri

1000

kategorija miftuħa

Deprivazzjoni tal-libertà

1001

Priġunerija

1002

Sentenza ta’ għomor il-ħabs

2000

kategorija miftuħa

Restrizzjoni tal-libertà personali

2001

Projbizzjoni li jkunu frekwentati xi postijiet

2002

Restrizzjoni ta’ safar

2003

Projbizzjoni sabiex toqgħod f’xi postijiet

2004

Projbizzjoni ta’ dħul f’attivitajiet tal-massa

2005

Projbizzjoni ta’ kuntatt ma’ ċerti persuni bi kwalunkwe mezz

2006

Tqegħid taħt sorveljanza elettronika (1)

2007

Obbligu li tirrapporta f’ħinijiet speċifiċi lil awtorità speċifika

2008

Obbligu ta’ waqfa/residenza f’ċertu post

2009

Obbligu li tkun fil-post tar-residenza fil-ħin stabbilit

2010

Obbligu ta’ konformità mal-miżuri ta’ probation ordnati mill-qorti inkluż l-obbligu li jibqa’ taħt superviżjoni.

3000

kategorija miftuħa

Projbizzjoni ta’ dritt jew kapaċità speċifika

3001

Skwalifika minn funzjoni

3002

Telf/sospensjoni tal-kapaċità ta’ persuna li tokkupa jew tinħatar f’kariga pubblika

3003

Telf/sospensjoni tad-dritt ta’ persuna li tivvota jew tiġi elett

3004

It-tnaqqis tal-kapaċità li persuna tagħmel kuntratt ma’ amministrazzjoni pubblika

3005

It-tnaqqis tal-eliġibbiltà għall-għoti ta’ sussidji pubbliċi

3006

Revoka tal-liċenzja tas-sewqan (2)

3007

Sospensjoni tal-liċenzja tas-sewqan

3008

Projbizzjoni li ssuq ċerti vetturi

3009

Telf/sospensjoni tal-awtorità tal-ġenituri

3010

Telf/sospensjoni tad-dritt li persuna tkun perit fi proċedimenti tal-qorti/xhud taħt ġurament/ġurat

3011

Telf/sospensjoni tad-dritt li persuna jkollha kustodja legali (3)

3012

Telf/sospensjoni tad-dritt ta’ onorifiċenza jew titolu

3013

Projbizzjoni tal-eżerċizzju ta’ attività professjonali, kummerċjali jew soċjali

3014

Projbizzjoni ta’ xogħol jew attività ma’ minorenni

3015

Impożizzjoni tal-obbligu li jingħalaq stabbiliment

3016

Projbizzjoni ta’ pussess jew ġarr ta’ armi

3017

Irtirar ta’ permess għal-liċenzja tal-kaċċa/tas-sajd

3018

Projbizzjoni tal-ħruġ ta’ ċekkijiet jew l-użu ta’ karti ta’ ħlas/ta’ kreditu

3019

Projbizzjoni taż-żamma ta’ annimali

3020

Projbizzjoni ta’ pussess jew użu ta’ ċerti oġġetti minbarra armi

3021

Projbizzjoni ta’ ċerti logħob/sports

4000

kategorija miftuħa

Projbizzjoni jew tkeċċija minn territorju

4001

Projbizzjoni minn territorju nazzjonali

4002

Tkeċċija minn territorju nazzjonali

5000

kategorija miftuħa

Obbligu personali

5001

Assuġġettar għal trattament mediku jew forom oħra ta’ terapija

5002

Assuġġettar għal programm soċjo-edukattiv

5003

Impożizzjoni tal-obbligu li persuna tkun taħt il-kura/kontroll tal-familja

5004

Miżuri edukattivi

5005

Probation soċjoġudizzjali

5006

Impożizzjoni tal-obbligu għat-taħriġ/xogħol

5007

Impożizzjoni tal-obbligu li persuna tipprovdi informazzjoni speċifika lill-awtoritajiet ġuridiċi

5008

Impożizzjoni tal-obbligu li tiġi pubblikata s-sentenza

5009

Impożizzjoni tal-obbligu li persuna tikkumpensa għall-preġudizzju kkawżat mir-reat

6000

kategorija miftuħa

Piena fuq proprjetà privata

6001

Konfiska

6002

Demolizzjoni

6003

Restawr

7000

kategorija miftuħa

Tqegħid f’istituzzjoni

7001

Tqegħid f’istituzzjoni psikjatrika

7002

Tqegħid f’istituzzjoni ta’ diżintossikazzjoni

7003

Tqegħid f’istituzzjoni edukattiva

8000

kategorija miftuħa

Piena finanzjarja

8001

Multa

8002

Multa għal kull ġurnata (4)

8003

Multa għall-benefiċċju ta’ riċevent speċjali (5)

9000

kategorija miftuħa

Piena ta’ xogħol

9001

Xogħol jew servizz komunitarju

9002

Servizz komunitarju jew xogħol akkumpanjat minn miżuri restrittivi oħrajn

10000

kategorija miftuħa

Piena militari

10001

Telf ta’ grad militari (6)

10002

Tkeċċija minn servizz militari professjonali

10003

Priġunerija militari

11000

kategorija miftuħa

Eżenzjoni/differiment ta’ sentenza/piena, twissija

12000

kategorija miftuħa

Pieni u miżuri oħra


Parametri (li għandhom jiġu speċifikati fejn applikabbli)

ø

Piena

m

Miżura

a

Piena/miżura sospiża

b

Piena/miżura sospiża parzjalment

c

Piena/miżura sospiża bi probation/superviżjoni

d

Piena/miżura sospiża parżjalment bi probation/superviżjoni

e

Konverżjoni tal-piena/miżura

f

Piena/miżura alternattiva imposta bħala piena prinċipali

g

Piena alternattiva/miżura imposta inizjalment f’każ li ma tiġix rispettata l-piena prinċipali

h

Revoka tal-piena/miżura sospiża

i

Formazzjoni sussegwenti ta’ piena ġenerali

j

Interruzzjoni tal-eżekuzzjoni/posponiment tal-piena/miżura (7)

k

Maħfra tal-piena

l

Maħfra tal-piena sospiża

n

Tmiem tal-piena

o

Grazzja

p

Amnestija

q

Liberazzjoni taħt kondizzjoni (liberazzjoni ta’ persuna qabel tmiem is-sentenza tagħha taħt ċerti ċirkostanzi)

r

Riabilitazzjoni (bit-tneħħija jew le tal-piena mir-rekords kriminali)

s

Piena jew miżura speċifika għall-minorenni

t

Deċiżjoni mhux kriminali (8)


(1)  Tqegħid fiss jew mobbli.

(2)  Tkun meħtieġa applikazzjoni mill-ġdid sabiex tinkiseb liċenzja ġdida tas-sewqan.

(3)  Gwardjan legali għal persuna li tkun legalment inkompetenti jew għal persuna minorenni.

(4)  Multa kkwotata f’unitajiet ta’ kuljum.

(5)  Pereżempju: għal istituzzjoni, assoċjazzjoni, fondazzjoni jew vittma.

(6)  Demozzjoni militari.

(7)  Ma jwassalx għall-eżoneru tal-eżekuzzjoni tal-piena.

(8)  Dan il-parametru ser jiġi indikat biss meta tali informazzjoni tiġi mogħtija fir-risposta għat-talba riċevuta mill-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna kkonċernata.