29.4.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 115/10


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 382/2008

tal-21 ta’ April 2008

dwar ir-regoli ta’ l-applikazzjoni għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni u ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella

(Riformolat)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni tas-suq taċ-ċanga u l-vitella (1), u b’mod partikulari l-Artikoli 29(2), 33(12) u 41 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1445/95 tas-26 ta’ Ġunju 1995 dwar regoli għall-applikazzjoni ta’ liċenzji ta’ importazzjoni u ta’ esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella u li jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 2377/80 (2) kemm-il darba ġie emendat b’mod sostanzjali (3). Ġaladarba jridu jsiru iktar emendi, għandu jiġi abbozzat mill-ġdid fl-interess taċ-ċarezza.

(2)

Ir-Regolament (KE) Nru 1254/1999 jagħmel l-importazzjonijiet kollha tal-prodotti elenkati fl-Artikolu 1(1)(a) ta’ dak ir-Regolament lejn il-Komunità suġġetti għall-preżentazzjoni ta’ liċenzja ta’ l-importazzjoni. L-esperjenza wriet il-ħtieġa li jkun hemm sorveljanza mill-qrib tax-xejra tal-kummerċ fil-prodotti kollha tas-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella, li huma ta’ importanza partikulari għall-bilanċ f’dan is-suq li huwa partikolarment sensittiv. B’hekk, sabiex tittejjeb it-tmexxija tas-suq, il-liċenzji ta’ l-importazzjoni għandhom ikunu meħtieġa wkoll għall-prodotti bil-kodiċi NM bin-numri 1602 50 31 sa 1602 50 80 u bin-numru 1602 90 69.

(3)

L-importazzjonijiet lejn il-Komunità ta’ bhejjem żgħażagħ, b’mod partikulari ta’ l-għoġiela jeħtieġ li jiġu ssorveljati. Il-liċenzji ta’ l-importazzjoni għal dawn il-bhejjem għandhom jinħarġu biss jekk ikun indikat il-pajjiż minn fejn huma ġejjin.

(4)

Skond l-Artikolu 6(4) tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 79/542/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1976 li jfassal lista ta’ pajjiżi terzi jew partijiet minn pajjiżi terzi, u li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet ta’ ċertifikazzjoni veterinarja u ta’ ċertifikazzjoni tas-saħħa ta’ l-annimali u tas-saħħa pubblika, għall-importazzjoni lejn il-Komunità ta’ ċerti annimali ħajjin u tal-laħam frisk tagħhom (4), iċ-ċertifikat oriġinali veterinarju għandu jakkumpanja lill-bhejjem bovini sakemm jaslu fil-post ta’ l-ispezzjoni fuq il-fruntiera.

(5)

Fit-Tariffa Integrata tal-Komunitajiet Ewropej (it-TARIC) hemm in-numri ta’ l-ordnijiet, li jiffaċilitaw l-identifikazzjoni tal-kwoti ta’ tariffi għall-importazzjoni, il-prodotti involuti u f’ċerti każi l-oriġini tagħhom. L-Istati Membri għandhom ikunu mitluba jpoġġu dawn in-numri fuq il-liċenzji ta’ l-importazzjoni jew fuq is-silta/is-siltiet minnhom u jużawhom fin-notifiki lill-Kummissjoni.

(6)

L-awtorità kompetenti nazzjonali li toħroġ il-liċenzja ta’ l-importazzjoni mhux dejjem tkun taf il-pajjiż ta’ l-oriġini tal-kwantitajiet importati permezz tal-kwoti tat-tariffi miftuħa għal diversi pajjiżi jew tal-kwantitajiet importati suġġetti għad-dazji tat-TDK. L-identifikazzjoni tal-pajjiż ta’ l-oriġini fil-każ tal-kwoti tat-tariffi jew fil-każ ta’ l-importazzjoni mhux preferenzjali għandhom ikunu rekwiżit primarju skond l-interpretazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2220/85 tat-22 ta’ Lulju 1985 li jistabbilixxi r-regoli komuni dettaljati sabiex tiġi applikata s-sistema tal-garanziji għall-prodotti agrikoli (5), u għaldaqstant għandu jkun meħtieġ li jiddaħħal fil-kolonna 31 tal-liċenzja ta’ l-importazzjoni jew tas-silta minnha l-pajjiż ta’ l-oriġini għal dawn it-tariffi u għall-importazzjoni mhux preferenzjali.

(7)

Ir-Regolament (KE) Nru 1254/1999 jeħtieġ li tintwera liċenzja ta’ l-esportazzjoni bl-iffissar bil-quddiem tar-rifużjoni fil-każ ta’ kull xogħol ta’ l-esportazzjoni li għalih tintalab rifużjoni fuq l-esportazzjoni. Għandhom jiġu stabbiliti regoli speċifiċi sabiex jiġi applikat dak l-arranġament, li jkopri b’mod partikolari t-tressiq ta’ l-applikazzjonijiet u t-tagħrif li jrid jingħata dwar l-applikazzjonijiet u dwar il-liċenzji. Id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1291/2000 tad-9 ta’ Ġunju 2000 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema tal-liċenzji ta’ l-importazzjoni u ta’ l-esportazzjoni u ta’ ċertifikati ta’ ffissar bil-quddiem għal prodotti agrikoli (6) għandhom għaldaqstant jiġu ssupplimentati kif xieraq.

(8)

L-Artikolu 33(11) tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999 jipprovdi għall-obbligi tal-volum ta’ l-esportazzjoni li joħorġu mill-ftehimiet konklużi f’konformità ma’ l-Artikolu 300 tat-Trattat u li għandhom jiġu rrispettati fuq il-bażi tal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni. Għalhekk għandhom jiġu stabbiliti regoli eżatti dwar it-tressiq ta’ l-applikazzjonijiet, il-ħruġ tal-liċenzji u kemm idumu jgħoddu dawn il-liċenzji.

(9)

Barra minn hekk, in-notifiki dwar id-deċiżjonijiet għall-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni għandhom isiru biss wara perjodu ta’ riflessjoni sabiex il-Kummissjoni tkun tista’ tagħmel stima tal-kwantitajiet li għalihom tkun tressqet l-applikazzjoni u tan-nefqa rilevanti u jekk ikun xieraq tieħu azzjoni partikolari dwar l-applikazzjonijiet ikkonċernati. Fl-interess ta’ l-applikanti, dawn għandhom ikunu jistgħu jirtiraw l-applikazzjonijiet jekk ikun ġie stabbilit perċentwali ta’ aċċettazzjoni li japplika għalihom.

(10)

Fil-każ ta’ applikazzjonijiet għal kwantitajiet li ma jaqbżux il-25 tunnellata metrika, għandu jkun permess il-ħruġ minnufih tal-liċenzja, jekk l-operatur jitlob dan. Sabiex tiġi evitata l-evażjoni tad-dispożizzjonijiet standard għandu jiġi limitat iż-żmien meta dawn it-tipi ta’ liċenzji jkunu jgħoddu.

(11)

Sabiex il-kwantitajiet esportati jkunu jistgħu jiġu ġestiti b’mod mill-iktar preċiż, ir-regoli tat-tolleranza mniżżlin fir-Regolament (KE) Nru 1291/2000 ma għandhomx japplikaw.

(12)

Jeħtieġ li jiġu inkorporati f’dan ir-Regolament id-dispożizzjonijiet speċjali dwar l-esportazzjoni tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1643/2006 tas-7 ta’ Novembru 2006 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta’ l-għoti ta’ l-għajnuna għall-esportazzjoni tal-prodotti taċ-ċanga u l-vitella li jistgħu jibbenefikaw minn trattament speċjali ta’ l-importazzjoni f’pajjiż terz (7) [titlu mhux uffiċjali] u tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2051/96 tal-25 ta’ Ottubru 1996 li jistabbilixxi ċerti regoli dettaljati għall-għoti ta’ l-għajnuna għall-esportazzjoni taċ-ċanga u l-vitella li jistgħu jibbenefikaw minn trattament speċjali ta’ l-importazzjoni fil-Kanada u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1445/95 (8).

(13)

Sabiex l-arranġamenti għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni u l-esportazzjoni jkunu jistgħu jitmexxew kif suppost, il-Kummissjoni teħtieġ tagħrif preċiż dwar l-applikazzjonijiet li jkunu saru għal-liċenzji u dwar l-użu ta’ dawk li diġà nħarġu. L-effiċjenza amministrattiva tiddetta illi l-komunikazzjonijiet mill-Istati Membri lill-Kummissjoni isiru fuq formola unika preskritta.

(14)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat tal-Ġestjoni taċ-Ċanga u l-Vitella,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

L-AMBITU

Artikolu 1

Dan ir-Regolament iniżżel ir-regoli ta’ l-applikazzjoni għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni u ta’ l-esportazzjoni fis-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella.

KAPITOLU II

IL-LIĊENZJI TA’ L-IMPORTAZZJONI

Artikolu 2

1.   L-importazzjonijiet kollha lejn il-Komunità tal-prodotti elenkati fil-punt (a) ta’ l-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999 jew bil-kodiċi NM bin-numri minn 1602 50 31 sa 1602 50 80 u bin-numru 1602 90 69 għandhom ikunu suġġetti għat-turija ta’ liċenzja ta’ l-importazzjoni.

2.   Għall-importazzjonijiet tal-prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM bin-numri minn 0102 90 05 sa 0102 90 49, bl-eċċezzjoni tal-kwoti ta’ l-importazzjoni għall-bhejjem bovini ħajjin irregolati bir-regolamenti rispettivi li jkun fihom ir-regoli ta’ l-applikazzjoni, l-applikazzjoni għal-liċenzja ta’ l-importazzjoni u l-liċenzja għandhom juru:

(a)

fil-kaxxa numru 7, il-pajjiż minn fejn huma ġejjin;

(b)

fil-kaxxa numru 8, il-pajjiż ta’ l-oriġini, li għandu jikkorrispondi mal-pajjiż li jkun qed jesporta, fis-sens tat-Taqsima 2 ta’ l-Anness I (“Mudelli taċ-Ċertifikati Veterinarji”) tad-Deċiżjoni Nru 79/542/KEE. Il-liċenzja għandu jkollha obbligu marbut maghħa li l-importazzjoni ssir minn dak il-pajjiż;

(ċ)

fil-kaxxa numru 20, is-sentenza li ġejja: “Il-pajjiż ta’ l-oriġini msemmi fil-kaxxa 8 jikkorrispondi għall-pajjiż li qed jesporta mniżżel fuq iċ-ċertifikat oriġinali veterinarju jew il-kopja tiegħu.”

3.   Ir-rilaxx ta’ l-annimali msemmi fil-paragrafu 2 għaċ-ċirkulazzjoni ħielsa għandu jkun suġġett għat-turija taċ-ċertifikat oriġinali veterinarju, jew ta’ kopja ċċertifikata bħala korretta mill-post ta’ l-ispezzjoni tal-Komunità fuq il-fruntiera, dejjem jekk il-pajjiż li jkun ħareġ iċ-ċertifikat ikun l-istess bħal dak indikat fil-kaxxa numru 8 fuq il-liċenzja ta’ l-importazzjoni.

Artikolu 3

Il-liċenzji għandhom ikunu jgħoddu għal disgħin jum mid-data tal-ħruġ tagħhom kif iddefinit fl-Artikolu 23(1) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000.

Artikolu 4

Il-garanziji għal-liċenzji ta’ l-importazzjoni għandhom ikunu ta’:

(a)

EUR 5 għal kull ras għall-bhejjem il-ħajjin;

(b)

EUR 12 għal kull mitt kilogramm ta’ piż nett għall-prodotti l-oħra.

Artikolu 5

1.   Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet li huma iktar speċifiċi, l-applikazzjonijiet għal-liċenzji għandhom isiru għall-prodotti b’kodiċi NM uniku jew għall-prodotti ta’ wieħed mill-gruppi tal-kodiċi NM elenkati fl-istess inċiż fl-Anness I.

2.   It-tagħrif muri fuq l-applikazzjoni għandu jiddaħħal ukoll fuq il-liċenzja.

3.   Fil-każ ta’ importazzjonijiet li jaqgħu fi ħdan kwota ta’ l-importazzjoni, il-korp li joħroġ il-liċenzja ta’ l-importazzjoni għandu jindika n-numru ta’ l-ordni tal-kwota fit-Tariffa Integrata tal-Komunitajiet Ewropej (it-TARIC) fil-kaxxa numru 20 tal-liċenzja jew tas-siltiet minnha.

Artikolu 6

1.   Sa mhux aktar tard mill-għaxar jum ta’ kull xahar, l-Istati Membri għandom jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-kwantitajiet, f’kilogrammi ta’ piż tal-prodott jew f’numru ta’ rjus, tal-prodotti li għalihom ikunu nħarġu l-liċenzji ta’ l-importazzjoni fix-xahar ta’ qabel, f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-importazzjonijiet li ma jkunux fil-kwota.

2.   Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-kwantitajiet, f’kilogrammi ta’ piż tal-prodott jew f’numru ta’ rjus, tal-prodotti li għalihom ikunu nħarġu liċenzji ta’ l-importazzjoni fil-perjodu mill-1 ta’ Lulju tas-sena ta’ qabel sat-30 ta’ Ġunju ta’ dik is-sena li ma jkunux intużaw f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-importazzjonijiet li ma jkunux fil-kwota.

3.   Sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Ottubru ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-kwantitajiet, f’kilogrammi ta’ piż tal-prodott jew f’numru ta’ rjus, imqassmin skond ix-xahar ta’ l-importazzjoni u skond il-pajjiż ta’ l-oriġini, tal-prodotti li jkunu ġew irrilaxxati għaċ-ċirkulazzjoni ħielsa fil-perjodu mill-1 ta’ Lulju tas-sena ta’ qabel sat-30 ta’ Ġunju ta’ dik is-sena, f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-importazzjonijiet li ma jkunux fil-kwota.

Madanakollu, mill-perjodu li jibda fl-1 ta’ Lulju 2009, l-Istati Membri għandhom jgħaddu lill-Kummissjoni d-dettalji tal-kwantitajiet tal-prodotti li jkunu tqiegħdu fiċ-ċirkulazzjoni ħielsa mill-1 ta’ Lulju 2009 f’dak li għandu x’jaqsam ma’ l-importazzjonijiet li ma jkunux fil-kwota, f’konformità ma’ l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kummissjoni (9) (KE) Nru 1301/2006.

Artikolu 7

In-notifiki msemmija fl-Artikoli 6(1) u 6(2) u fl-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 6(3) għandhom isiru kif indikat fl-Annessi II, III u IV, filwaqt li jintużaw il-kategoriji tal-prodotti indikati fl-Anness V.

Artikolu 8

1.   Meta l-kwantità li tkun impurtata fir-realtà hija attribwita lil-liċenzja jew lis-silta, minbarra t-tagħrif diġà stipulat fir-Regolament (KE) Nru 1291/2000, irid jintwera wkoll il-pajjiż ta’ l-oriġini fil-kolonna numru 31 tal-liċenzja ta’ l-importazzjoni jew tas-silta tagħha.

2.   Ir-rekwiżit stabbilit fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu huwa rekwiżit primarju fis-sens ta’ l-Artikolu 20 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2220/85.

KAPITOLU III

IL-LIĊENZJI TA’ L-ESPORTAZZJONI

Artikolu 9

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 5(1) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, kull esportazzjoni tal-prodotti taċ-ċanga u l-vitella li għaliha tintalab rifużjoni fuq l-esportazzjoni għandha teħtieġ it-turija ta’ liċenzja ta’ l-esportazzjoni bl-iffissar bil-quddiem tar-rifużjoni, f’konformità mad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 10 sa 16 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 10

1.   Iż-żmien meta jkunu jgħoddu l-liċenzji għall-esportazzjoni tal-prodotti li għalihom tintalab rifużjoni u li huma suġġetti għall-ħruġ ta’ liċenzja ta’ l-esportazzjoni bl-iffissar bil-quddiem tar-rifużjoni, ikkalkulat mid-data tal-ħruġ fis-sens ta’ l-Artikolu 23(2) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, għandu jkun:

(a)

ta’ ħames xhur b’żieda tax-xahar attwali għall-prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM bin-numru 0102 10 u ta’ 75 jum għall-prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM bin-numru 0102 90 u dawk li qabel kienu jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM bin-numru 1602;

(b)

ta’ 60 jum għall-prodotti l-oħra.

2.   Il-liċenzji għall-esportazzjoni tal-prodotti taċ-ċanga u l-vitella maħruġin skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 49 tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, għandhom ikunu jgħoddu sa tmiem:

(a)

il-ħames xahar mix-xahar tal-ħruġ fis-sens ta’ l-Artikolu 23(2) ta’ dak ir-Regolament (KE) għall-prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM bin-numru 0102 10;

(b)

ir-raba’ xahar mix-xahar tal-ħruġ fis-sens ta’ l-Artikolu 23(2) ta’ dak ir-Regolament (KE) għall-prodotti l-oħra.

3.   B’deroga mill-Artikolu 49(5) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, iż-żmien stipulat ta’ 21 jum għall-prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM bin-numru 0102 10 qed jinbidel b’90 jum.

4.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji u l-liċenzji għandhom jinkludu d-deskrizzjoni tal-prodott fil-kaxxa numru 15, il-kodiċi ta’ 12-il ċifra tan-nomenklatura tar-rifużjoni fuq l-esportazzjoni tal-prodotti agrikoli fil-kaxxa numru 16 u l-pajjiż tad-destinazzjoni fil-kaxxa numru 7.

5.   Il-kategoriji tal-prodotti indikati fit-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000 huma elenkati fl-Anness VI ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 11

Il-garanziji għal-liċenzji bl-iffissar bil-quddiem tar-rifużjoni għandhom ikunu ta’:

(a)

EUR 26 għal kull ras għall-bhejjem il-ħajjin;

(b)

EUR 15 għal kull mitt kilogramm għall-prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi tan-nomenklatura tar-rifużjoni fuq l-esportazzjoni tal-prodotti agrikoli bin-numru 0201 30 00 9100;

(ċ)

EUR 9 għal kull mitt kilogramm ta’ piż nett għall-prodotti l-oħra.

Artikolu 12

1.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni bl-iffissar bil-quddiem tar-rifużjoni kif imsemmi fl-Artikoli 10(1), (2) u (3) jistgħu jitressqu lill-awtoritajiet kompetenti kull ġimgħa mit-Tnejn sal-Ġimgħa.

Il-liċenzji ta’ l-esportazzjoni għandhom jinħarġu nhar l-Erbgħa tal-ġimgħa ta’ wara t-tressiq ta’ l-applikazzjoni, dejjem jekk, sadanittant, il-Kummissjoni ma tkun ħadet l-ebda waħda mill-miżuri partikulari msemmija fil-paragrafi 2 jew 3 ta’ dan l-Artikolu.

Madanakollu, il-liċenzji li għalihom ikunu tressqu l-applikazzjonijiet fi ħdan il-qafas ta’ l-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000 għandhom jinħarġu minnufih.

B’deroga mit-tieni subparagrafu ta’ dan il-paragrafu, il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi, f’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 43(2) tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999, jum ieħor minflok l-Erbgħa sabiex fih jinħarġu l-liċenzji ta’ l-esportazzjoni meta dan ma jkunx jista’ jsir nhar ta’ Erbgħa.

2.   Fejn il-kwistjoni tal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni tirriżulta jew tista’ tirriżulta fil-qbiż ta’ l-ammonti disponibbli tal-baġit jew fl-użu sħiħ tal-kwantitajiet massimi li jistgħu jiġu esportati b’rifużjoni matul il-perjodu kkonċernat, b’kunsiderazzjoni tal-limiti msemmija fl-Artikolu 33(11) tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999, jew fejn din ma tħallix l-esportazzjoni titkompla matul il-bqija tal-perjodu, il-Kummissjoni tista’:

(a)

tistabbilixxi perċentwali ta’ aċċettazzjoni għall-kwantitajiet li għalihom ikunu tressqu l-applikazzjonijiet;

(b)

tirrifjuta applikazzjonijiet li għalihom ikunu għadhom ma ngħatawx il-liċenzji;

(ċ)

tissospendi t-tressiq ta’ l-applikazzjonijiet għal-liċenzji għal perjodu massimu ta’ ħamest ijiem tax-xogħol, li jista’ jittawwal skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 43(2) tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999.

Fiċ-ċirkustanzi msemmija fil-punt (c) ta’ l-ewwel subparagrafu, l-applikazzjonijiet għal-liċenzji li jkunu tressqu matul il-perjodu ta’ sospensjoni m’għandhomx ikunu jgħoddu.

Il-miżuri previsti fl-ewwel subparagrafu jistgħu jkunu implimentati jew immodulati skond il-kategorija tal-prodotti u skond id-destinazzjoni jew il-grupp ta’ destinazzjonijiet.

3.   Il-miżuri previsti fil-paragrafu 2 jistgħu wkoll jiġu adottati f’każ li l-applikazzjonijiet għal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni jkollhom x’jaqsmu ma’ kwantitajiet li jaqbżu jew li jistgħu jaqbżu l-kwantitajiet normali disponibbli għal destinazzjoni waħda jew għal grupp ta’ destinazzjonijiet u l-ħruġ tal-liċenzji mitlubin ikun iġib miegħu r-riskju ta’ l-ispekulazzjoni, tat-tagħwiġ tal-kompetizzjoni bejn min iħaddem, jew tat-tfixkil tal-kummerċ ikkonċernat jew tas-suq Komunitarju.

4.   Jekk il-kwantitajiet li għalihom ikunu tressqu l-applikazzjonijiet jiġu rrifjutati jew imnaqqsa, l-garanzija għandha tiġi rrilaxxata minnufih għall-kwantitajiet kollha li għalihom ma tkunx ġiet aċċettata l-applikazzjoni.

5.   B’deroga mill-paragrafu 1, jekk jiġi stabbilit perċentwali ta’ aċċettazzjoni ta’ inqas minn 90 %, il-liċenzji għandhom jinħarġu sa mhux aktar tard mill-ħdax-il jum tax-xogħol wara l-jum tal-pubblikazzjoni ta’ dan il-perċentwali fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea. Fi żmien għaxart ijiem wara l-pubblikazzjoni, l-applikanti jistgħu:

(a)

jew jirtiraw l-applikazzjoni, f’liema każ il-garanzija għandha tiġi rrilaxxata minnufih; jew

(b)

jitolbu l-ħruġ tal-liċenzja minnufih, f’liema każ l-awtorità kompetenti għandha toħroġha minnufih imma l-iktar kmieni mal-ħames jum tax-xogħol wara dak li fih tkun tressqet l-applikazzjoni.

6.   Minkejja l-paragrafu 1, il-liċenzji għandhom jinħarġu minnufih fil-każ ta’ applikazzjonijiet għal kwantitajiet li ma jaqbżux il-25 tunnellata metrika għal prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM bin-numri 0201 u 0202. F’każijiet bħal dawn, minkejja l-Artikolu 10 ta’ dan ir-Regolament, iż-żmien meta dawn il-liċenzji jkunu jgħoddu għandu jkun limitat għal ħamest ijiem tax-xogħol mid-data attwali tal-ħruġ tagħhom fis-sens ta’ l-Artikolu 23(2) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000 u l-kaxxa numru 20 ta’ l-applikazzjonijiet għal-liċenzji u tal-liċenzji nfushom għandhom juru ta’ lanqas waħda mill-annotazzjonijiet elenkati fit-Taqsima A ta’ l-Anness VII ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 13

1.   Il-kwantitajiet esportati fi ħdan it-tolleranza msemmija fl-Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000 ma għandhomx jagħtu dritt għall-ħlas tar-rifużjoni fil-każ li l-esportazzjoni sseħħ permezz ta’ liċenzja kif imsemmi fl-Artikoli 10(1), (2) u (3) ta’ dan ir-Regolament u fil-każ li l-liċenzja jkun fiha dan it-tagħrif li ġej fil-kaxxa numru 22:

“Ir-rifużjoni hija valida għal […] tunnellati (il-kwantità li għaliha tkun inħarġet il-liċenzja).”

2.   It-tieni inċiż ta’ l-Artikolu 18(3)(b) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 (10) ma għandux japplika għar-rifużjonijiet speċjali fuq l-esportazzjoni mogħtija għall-prodotti li jaqgħu fi ħdan il-kodiċi NM bin-numri 0201 30 00 9100 u 0201 30 00 9120 tan-nomenklatura tal-prodotti agrikoli għar-rifużjoni fuq l-esportazzjoni stabbilita bir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3846/87 (11) fil-każ li dawn il-prodotti jkunu għaddew mill-proċedura tal-ħażna doganali f’konformità ma’ l-Artikolu 4 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1741/2006 (12).

Artikolu 14

1.   Dan l-Artikolu għandu japplika għall-esportazzjonijiet magħmula b’konformità mar-Regolament (KE) Nru 1643/2006.

2.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji għall-prodotti indikati fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 1643/2006 jistgħu jitressqu biss fl-Istati Membri li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tas-saħħa meħtieġa mill-pajjiż li jkun qed jimporta.

3.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji u l-liċenzji nfushom għandhom jinkludu l-frażi “USA” (l-Istati Uniti ta’ l-Amerika) fil-kaxxa numru 7. Il-liċenzji għandu jkollhom obbligu marbut maghħom li l-esportazzjoni ssir mill-Istat Membru li joħroġhom lejn dik id-destinazzjoni.

4.   Minkejja dak li hemm fl-Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, il-kwantitajiet esportati ma jistgħux jaqbżu dawk murija fuq il-liċenzja. Il-liċenzji għandhom jinkludu n-numru “0” fil-kaxxa numru 19.

5.   Il-liċenzji għandhom jinkludu wkoll fil-kaxxa numru 22 ta’ lanqas waħda mill-annotazzjonijiet elenkati fit-Taqsima B ta’ l-Anness VII.

6.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni:

(a)

kull jum tax-xogħol, sa mhux aktar tard mis-18:00 (ħin ta’ Brussell), il-kwantità totali tal-prodotti li għalihom ikunu tressqu l-applikazzjonijiet;

(b)

sa mhux aktar tard minn tmiem ix-xahar li fih ikunu tressqu l-applikazzjonijiet, il-lista ta’ l-applikanti.

7.   Jekk il-kwantitajiet li għalihom ikunu tressqu l-applikazzjonijiet għal-liċenzji jaqbżu dawk disponibbli, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi perċentwali wieħed ta’ aċċettazzjoni għall-kwantitajiet mitluba.

8.   Il-liċenzji għandhom jinħarġu fl-għaxar jum tax-xogħol wara d-data tat-tressiq ta’ l-applikazzjoni. Ma tista’ tinħareġ l-ebda liċenzja għall-applikazzjonijiet li ma jkunux ġew mgħoddija lill-Kummissjoni.

9.   Minkejja l-Artikoli 10(1),(2) u (3) ta’ dan ir-Regolament, il-liċenzji għandhom ikunu jgħoddu għal disgħin jum mid-data proprja tal-ħruġ tagħhom, filwaqt li jiġi applikat l-Artikolu 23(2) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, iżda ma għandhomx ikunu jgħoddu iktar tard mill-31 ta’ Diċembru tas-sena tal-ħruġ.

10.   Jekk il-kwantitajiet li għalihom ikunu tressqu l-applikazzjonijiet jitnaqqsu f’konformità mal-paragrafu 7, il-garanzija għandha tiġi rrilaxxata minnufih għall-kwantitajiet kollha li ma jkunux ingħataw.

11.   Minbarra r-rekwiżiti speċifikati fil-punt (b) ta’ l-Artikolu 32(1) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, ir-rilaxx tal-garanziji għal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni għandu jkun jiddependi fuq it-turija ta’ evidenza li turi l-wasla fid-destinazzjoni, filwaqt li jiġi applikat l-Artikolu 35(5) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 15

1.   Dan l-Artikolu għandu japplika għall-esportazzjonijiet lejn il-Kanada skond ir-Regolament (KE) Nru 2051/96.

2.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji għall-prodotti indikati fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 2051/96 jistgħu jitressqu biss fl-Istati Membri li jissodisfaw il-kundizzjonijiet tas-saħħa meħtieġa mill-awtoritajiet Kanadiżi.

3.   L-applikazzjonijiet għal-liċenzji u l-liċenzji nfushom għandhom jinkludu l-kelma “Kanada” fil-kaxxa numru 7. Il-liċenzji għandu jkollhom obbligu marbut maghħom li l-esportazzjoni ssir mill-Istat Membru li joħroġhom lejn dik id-destinazzjoni.

4.   Minkejja dak li hemm fl-Artikolu 8(4) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, il-kwantitajiet esportati ma jistgħux jaqbżu dawk murija fuq il-liċenzja. Il-liċenzji għandhom jinkludu n-numru “0” fil-kaxxa numru 19.

5.   Il-liċenzji għandhom jinkludu wkoll fil-kaxxa numru 22 ta’ lanqas waħda mill-annotazzjonijiet elenkati fit-Taqsima Ċ ta’ l-Anness VII.

6.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni:

(a)

kull jum tax-xogħol, sa mhux aktar tard mis-18:00 (ħin ta’ Brussell), il-kwantità totali tal-prodotti li għalihom ikunu tressqu l-applikazzjonijiet;

(b)

sa mhux aktar tard minn tmiem ix-xahar li fih ikunu tressqu l-applikazzjonijiet, il-lista ta’ l-applikanti.

7.   Jekk il-kwantitajiet li għalihom ikunu tressqu l-applikazzjonijiet għal-liċenzji jaqbżu dawk disponibbli, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi perċentwali wieħed ta’ aċċettazzjoni li japplika għall-kwantitajiet mitluba.

8.   Il-liċenzji għandhom jinħarġu fl-għaxar jum tax-xogħol wara d-data tat-tressiq ta’ l-applikazzjoni. Ma tista’ tinħareġ l-ebda liċenzja għall-applikazzjonijiet li ma jkunux ġew mgħoddija lill-Kummissjoni.

9.   Minkejja l-Artikoli 10(1),(2) u (3) ta’ dan ir-Regolament, il-liċenzji għandhom ikunu jgħoddu għal disgħin jum mid-data attwali tal-ħruġ tagħhom, filwaqt li jiġi applikat l-Artikolu 23(2) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, iżda ma għandhomx ikunu jgħoddu iktar tard mill-31 ta’ Diċembru tas-sena tal-ħruġ.

10.   Jekk il-kwantitajiet li għalihom ikunu tressqu l-applikazzjonijiet jitnaqqsu f’konformità mal-paragrafu 7, il-garanzija għandha tiġi rrilaxxata minnufih għall-kwantitajiet kollha li ma jkunux ingħataw.

11.   Minbarra r-rekwiżiti speċifikati fil-punt (b) ta’ l-Artikolu 32(1) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, ir-rilaxx tal-garanziji għal-liċenzji ta’ l-esportazzjoni għandu jkun jiddependi fuq it-turija ta’ evidenza li turi l-wasla fid-destinazzjoni, filwaqt li jiġi applikat l-Artikolu 35(5) ta’ dak ir-Regolament.

Artikolu 16

1.   L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni:

(a)

kull nhar ta’ Ġimgħa mis-13:00 ’l quddiem:

(i)

l-applikazzjonijiet għal-liċenzji bl-iffissar bil-quddiem tar-rifużjoni kif imsemmi fl-Artikoli 10(1), (2) u (3) jew in-nuqqas tagħhom, imressqa mit-Tnejn sal-Ġimgħa ta’ l-istess ġimgħa;

(ii)

l-applikazzjonijiet għaċ-ċertifikati kif imsemmi fl-Artikolu 49 tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, jew in-nuqqas tagħhom, imressqa mit-Tnejn sal-Ġimgħa ta’ l-istess ġimgħa;

(iii)

il-kwantitajiet li għalihom ikunu nħarġu l-liċenżji f’konformità ma’ l-Artikolu 12(6) ta’ dan ir-Regolament, jew in-nuqqas tagħhom, mit-Tnejn sal-Ġimgħa ta’ l-istess ġimgħa;

(iv)

il-kwantitajiet li għalihom ikunu nħarġu l-liċenzji fil-każ ta’ applikazzjonijiet koperti mill-Artikolu 49 tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000, b’indikazzjoni tad-data tat-tressiq ta’ l-applikazzjoni u l-pajjiż tad-destinazzjoni, mit-Tnejn sal-Ġimgħa ta’ l-istess ġimgħa;

(v)

il-kwantitajiet li għalihom ikunu ġew irtirati l-applikazzjonijiet għal-liċenżji ta’ l-esportazzjoni f’konformità ma’ l-Artikolu 12(5) ta’ dan ir-Regolament, matul l-istess ġimgħa.

(b)

qabel il-ħmistax-il jum ta’ kull xahar, għax-xahar ta’ qabel:

(i)

l-applikazzjonijiet għal-liċenzji kif imsemmi fl-Artikolu 16 tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000;

(ii)

il-kwantitajiet li għalihom ikunu nħarġu l-liċenżji f’konformità ma’ l-Artikoli 10(1), (2) u (3) ta’ dan ir-Regolament u li ma jkunux intużaw.

2.   In-notifiki msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jispeċifikaw:

(a)

il-kwantità, fil-piż tal-prodott, għal kull kategorija msemmija fl-Artikolu 10(5);

(b)

għal kull kategorija, it-tqassim tal-kwantità skond id-destinazzjoni.

Barra minn hekk, in-notifika msemmija fil-paragrafu 1(b)(ii) għandha tispeċifika wkoll l-ammont tar-rifużjoni għal kull kategorija.

3.   In-notifiki kollha indikati fil-paragrafu 1, inklużi n-notifiki “nulli”, għandhom jitniżżlu fuq il-formola murija fl-Anness VIII.

KAPITOLU IV

ID-DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 17

Ir-Regolament (KE) Nru 1445/95 huwa mħassar.

Ir-referenzi għar-Regolament l-imħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness X.

Artikolu 18

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għaxar jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 21 ta’ April 2008.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 21. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 98/2008 (ĠU L 29, 2.2.2008, p. 5).

(2)  ĠU L 143, 27.6.1995, p. 35. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 586/2007 (ĠU L 139, 31.5.2007, p. 5).

(3)  Ara l-Anness IX.

(4)  ĠU L 146, 14.6.1979, p. 15. Id-Deċiżjoni kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (KE) 2008/61/KE (ĠU L 15, 18.1.2008, p. 33).

(5)  ĠU L 205, 3.8.1985, p. 5. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2006 (ĠU L 365, 12.12.2006, p. 52).

(6)  ĠU L 152, 24.6.2000, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1423/2007 (ĠU L 317, 5.12.2007, p. 36).

(7)  ĠU L 308, 8.11.2006, p. 7.

(8)  ĠU L 274, 26.10.1996, p. 18. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 2333/96 (ĠU L 317, 6.12.1996, p. 13).

(9)  ĠU L 238, 1.9.2006, p. 13.

(10)  ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11.

(11)  ĠU L 366, 24.12.1987, p. 1.

(12)  ĠU L 329, 25.11.2006, p. 7.


ANNESS I

Il-lista msemmija fl-artikolu 5(1)

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41 sa 0102 90 49

0102 90 51 sa 0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


ANNESS II

In-notifika dwar il-liċenzji ta’ l-importazzjoni (li nħarġu)

L-Istat Membru: …

L-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 382/2008

Il-kwantitajiet tal-prodotti li għalihom ikunu nħarġu l-liċenzji ta’ l-importazzjoni

Minn: … sa: ….

Il-kodiċi/jiet tal-prodott (1)

Il-kwantità

(il-kilogrammi ta’ piż tal-prodott jew in-numru ta’ l-irjus)

 

 


(1)  Il-kategorija jew kategoriji tal-prodott kif indikat fl-Anness V


ANNESS III

In-notifika dwar il-liċenzji ta’ l-importazzjoni (il-kwantitajiet li ma ntużawx)

L-Istat Membru: …

L-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 382/2008

Il-kwantitajiet tal-prodotti li għalihom ikunu nħarġu l-liċenzji ta’ l-importazzjoni li ma ntużawx

Minn: … sa: ….

Il-kodiċi/jiet tal-prodott (1)

Il-kwantità li ma ntużatx

(il-kilogrammi ta’ piż tal-prodott jew in-numru ta’ l-irjus)

 

 


(1)  Il-kategorija jew kategoriji tal-prodott kif indikat fl-Anness V


ANNESS IV

In-notifika dwar il-kwantitajiet tal-prodotti li jkunu tqiegħdu fiċ-ċirkulazzjoni ħielsa

L-Istat Membru: …

L-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 382/2008

Il-kwantitajiet tal-prodotti (f’kilogrammi jew f’numru ta’ rjus) li tqiegħdu fiċ-ċirkulazzjoni ħielsa:

Il-kategorija tal-prodott kif indikata fl-Anness V: …

Il-pajjiż ta’ l-oriġini

Ix-xahar

Il-pajjiż A

Il-pajjiż B

Il-pajjiż …

Il-pajjiż Ż

L-1 xahar

 

 

 

 

It-2 xahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-11-il xahar

 

 

 

 

It-12-il xahar

 

 

 

 

It-total tat-12-il xahar

 

 

 

 


ANNESS V

Il-kategoriji tal-prodotti msemmijin fl-Artikolu 7

Il-kategorija tal-prodott

Il-kodiċi NM

110

0102 90 05

120

0102 90 21 u 0102 90 29

130

0102 90 41 u 0102 90 49

140

0102 90 51 sa 0102 90 79

210

0201 10 00 u 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 u 0206 10 95

310

0202 10 u 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90 , 0210 99 51 u 0210 99 90

510

1602 50 10 u 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


ANNESS VI

Il-lista indikata fl-Artikolu 10(5)

Il-kategorija

Il-kodiċi tal-prodott

011

0102 10 10 9140 u 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150 , 0102 10 30 9150 u 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100 , 0102 90 51 9000 , 0102 90 59 9000 , 0102 90 61 9000 , 0102 90 69 9000 u 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110 , 0201 20 30 9110 u 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120 , 0201 20 30 9120 , 0201 20 50 9140 u 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 u 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 u 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100 , 0202 20 30 9000 , 0202 20 50 9900 u 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 u 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 u 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 u 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 u 1602 50 95 9325


ANNESS VII

TAQSIMA A

L-annotazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 12(6)

:

Bil-Bulgaru

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

Bl-Ispanjol

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

Biċ-Ċek

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

Bid-Daniż

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

Bil-Ġermaniż

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

Bl-Estonjan

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

Bil-Grieg

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

Bl-Ingliż

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

Bil-Franċiż

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

Bit-Taljan

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

Bil-Latvjan

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

Bil-Litwan

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

Bl-Ungeriż

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

Bil-Malti

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

Bl-Olandiż

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

Bil-Pollakk

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

Bil-Portugiż

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

Bir-Rumen

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

Bis-Slovakk

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

Bis-Sloven

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

Bil-Finlandiż

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

Bl-Iżvediż

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

TAQSIMA B

L-annotazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 14(5)

:

Bil-Bulgaru

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

Bl-Ispanjol

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

Biċ-Ċek

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

Bid-Daniż

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

Bil-Ġermaniż

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

Bl-Estonjan

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

Bil-Grieg

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

Bl-Ingliż

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

Bil-Franċiż

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

Bit-Taljan

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

Bil-Latvjan

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

Bil-Litwan

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

Bl-Ungeriż

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

Bil-Malti

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

Bl-Olandiż

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

Bil-Pollakk

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

Bil-Portugiż

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

Bir-Rumen

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

Bis-Slovakk

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

Bis-Sloven

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

Bil-Finlandiż

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

Bl-Iżvediż

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

TAQSIMA Ċ

L-annotazzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 15(5)

:

Bil-Bulgaru

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

Bl-Ispanjol

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

Biċ-Ċek

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

Bid-Daniż

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

Bil-Ġermaniż

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

Bl-Estonjan

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

Bil-Grieg

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

Bl-Ingliż

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

Bil-Franċiż

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

Bit-Taljan

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

Bil-Latvjan

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

Bil-Litwan

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

Bl-Ungeriż

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

Bil-Malti

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

Bl-Olandiż

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

Bil-Pollakk

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

Bil-Portugiż

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

Bir-Rumen

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

Bis-Slovakk

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

Bis-Sloven

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

Bil-Finlandiż

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

Bl-Iżvediż

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


ANNESS VIII

L-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 382/2008

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ – DĠ AGRI/D/2 – Is-settur tal-laħam taċ-ċanga u l-vitella

In-notifiki dwar il-liċenzji ta’ l-esportazzjoni – il-laħam taċ-ċanga u l-vitella

Mingħand:

Id-data:

L-Istat Membru:

L-uffiċjal li għandu jiġi kkuntattjat:

In-numru tat-tel.:

In-numru tal-feks:

Min qed jirċievi n-notifika

:

DĠ AGRI/D/2

In-numru tal-feks: (32 2) 292 17 22

L-indirizz tal-posta elettronika: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

It-taqsima A –   In-notifiki ta’ kull nhar ta’ Ġimgħa

Perjodu minn … sa …

1)

L-Artikolu 16(1)(a)(i)

Il-kategorija

Il-kwantità mitluba

Id-destinazzjoni (1)

 

 

 

2)

L-Artikolu 16(1)(a)(ii)

Il-kategorija

Il-kwantità mitluba

Id-destinazzjoni (2)

 

 

 

3)

L-Artikolu 16(1)(a)(iii)

Il-kategorija

Il-kwantità maħruġa

Id-data tat-tressiq ta’ l-applikazzjoni

Id-destinazzjoni (3)

 

 

 

 

4)

L-Artikolu 16(1)(a)(iv)

Il-kategorija

Il-kwantità maħruġa

Id-data tat-tressiq ta’ l-applikazzjoni

Id-destinazzjoni (4)

 

 

 

 

5)

L-Artikolu 16(1)(a)(v)

Il-kategorija

Il-kwantità mitluba

Id-destinazzjoni (5)

 

 

 

It-taqsima B –   In-notifiki ta’ kull xahar

1)

L-Artikolu 16(1)(b)(i)

Il-kategorija

Il-kwantità mitluba

Id-destinazzjoni (6)

 

 

 

2)

L-Artikolu 16(1)(b)(ii)

Il-kategorija

Il-kwantità li ma ntużatx

Id-destinazzjoni (7)

L-ammont tar-rifużjoni

 

 

 

 


(1)  Ikteb il-kodiċi tad-destinazzjoni li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2081/2003 (ĠU L 313, 28.11.2003, p. 11). Fejn m’hemm l-ebda kodiċi għad-destinazzjoni, ikteb l-isem sħiħ.

(2)  Ikteb il-kodiċi tad-destinazzjoni li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2081/2003 (ĠU L 313, 28.11.2003, p. 11). Fejn m’hemm l-ebda kodiċi għad-destinazzjoni, ikteb l-isem sħiħ.

(3)  Ikteb il-kodiċi tad-destinazzjoni li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2081/2003 (ĠU L 313, 28.11.2003, p. 11). Fejn m’hemm l-ebda kodiċi għad-destinazzjoni, ikteb l-isem sħiħ.

(4)  Ikteb il-kodiċi tad-destinazzjoni li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2081/2003 (ĠU L 313, 28.11.2003, p. 11). Fejn m’hemm l-ebda kodiċi għad-destinazzjoni, ikteb l-isem sħiħ.

(5)  Ikteb il-kodiċi tad-destinazzjoni li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2081/2003 (ĠU L 313, 28.11.2003, p. 11). Fejn m’hemm l-ebda kodiċi għad-destinazzjoni, ikteb l-isem sħiħ.

(6)  Ikteb il-kodiċi tad-destinazzjoni li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2081/2003 (ĠU L 313, 28.11.2003, p. 11). Fejn m’hemm l-ebda kodiċi għad-destinazzjoni, ikteb l-isem sħiħ.

(7)  Ikteb il-kodiċi tad-destinazzjoni li jidher fl-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2081/2003 (ĠU L 313, 28.11.2003, p. 11). Fejn m’hemm l-ebda kodiċi għad-destinazzjoni, ikteb l-isem sħiħ.


ANNESS IX

Ir-Regolament l-imħassar bl-emendi suċċessivi tiegħu

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1445/95

(ĠU L 143, 27.6.1995, p. 35)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2351/95

(ĠU L 239, 7.10.1995, p. 3)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2856/95

(ĠU L 299, 12.12.1995, p. 10)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2051/96

(ĠU L 274, 26.10.1996, p. 18)

Fejn jirrigwarda l-Artikolu 6 biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2333/96

(ĠU L 317, 6.12.1996, p. 13)

Fejn jirrigwarda l-Artikolu 2 biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 135/97

(ĠU L 24, 25.1.1997, p. 14)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 266/97

(ĠU L 45, 15.2.1997, p. 1)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1496/97

(ĠU L 202, 30.7.1997, p. 36)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1572/97

(ĠU L 211, 5.8.1997, p. 39)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2284/97

(ĠU L 314, 18.11.1997, p. 17)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2469/97

(ĠU L 341, 12.12.1997, p. 8)

Fejn jirrigwarda l-Artikolu 3 u l-Anness IV biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2616/97

(ĠU L 353, 24.12.1997, p. 8)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 260/98

(ĠU L 25, 31.1.1998, p. 42)

Fejn jirrigwarda l-Artikolu 1 u l-Annessi I, II A u II B biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 759/98

(ĠU L 105, 4.4.1998, p. 7)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2365/98

(ĠU L 293, 31.10.1998, p. 49)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2648/98

(ĠU L 335, 10.12.1998, p. 39)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1000/2000

(ĠU L 114, 13.5.2000, p. 10)

Fejn jirrigwarda l-Artikolu 3(2) u l-Anness IV biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1659/2000

(ĠU L 192, 28.7.2000, p. 19)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 24/2001

(ĠU L 3, 6.1.2001, p. 9)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2492/2001

(ĠU L 337, 20.12.2001, p. 18)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 118/2003

(ĠU L 20, 24.1.2003, p. 3)

Fejn jirrigwarda l-Artikolu 4(2) u l-Anness III biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 852/2003

(ĠU L 123, 17.5.2003, p. 9)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 360/2004

(ĠU L 63, 28.2.2004, p. 13)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1118/2004

(ĠU L 217, 17.6.2004, p. 10)

Fejn jirrigwarda l-Artikolu 1 biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1713/2006

(ĠU L 321, 21.11.2006, p. 11)

Fejn jirrigwarda l-Artikolu 6 biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1749/2006

(ĠU L 330, 28.11.2006, p. 5)

 

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1965/2006

(ĠU L 408, 30.12.2006, p. 27)

Fejn jirrigwarda l-Artikolu 1 biss

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 586/2007

(ĠU L 139, 31.5.2007, p. 5)

 


ANNESS X

It-Tabella ta’ Korrelazzjoni

Ir-Regolament (KE) Nru 1445/95

Dan ir-Regolament

L-Artikolu 1

L-Artikolu 1

L-Artikolu 2(1)

L-Artikolu 2(1)

L-Artikolu 2(2), l-ewwel subparagrafu

L-Artikolu 2(2)

L-Artikolu 2(2), it-tieni subparagrafu

L-Artikolu 2(3)

L-Artikolu 3

L-Artikolu 3

L-Artikolu 4, il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 4, il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 4, l-ewwel inċiż

L-Artikolu 4(a)

L-Artikolu 4, it-tieni inċiż

L-Artikolu 4(b)

L-Artikolu 5(1), l-ewwel subparagrafu

L-Artikolu 5(1)

L-Artikolu 5(1), it-tieni subparagrafu

L-Artikolu 5(2)

L-Artikolu 5(2)

L-Artikolu 5(3)

L-Artikolu 6

L-Artikolu 6 (ġdid)

L-Artikolu 6a

L-Artikolu 7 (ġdid)

L-Artikolu 6b, l-ewwel paragrafu

L-Artikolu 8(1)

L-Artikolu 6b, it-tieni paragrafu

L-Artikolu 8(2)

L-Artikolu 6ċ

L-Artikolu 6d

L-Artikolu 7

L-Artikolu 9

L-Artikolu 8(1), l-ewwel subparagrafu, il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 10(1), il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 8(1), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

L-Artikolu 10(1)(a)

L-Artikolu 8(1), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

L-Artikolu 10(1)(b)

L-Artikolu 8(1), it-tieni subparagrafu, il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 10(2), il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 8(1), it-tieni subparagrafu, l-ewwel inċiż

L-Artikolu 10(2)(a)

L-Artikolu 8(1), it-tieni subparagrafu, it-tieni inċiż

L-Artikolu 10(2)(b)

L-Artikolu 8(1), it-tielet subparagrafu

L-Artikolu 10(3)

L-Artikolu 8(3)

L-Artikolu 10(4)

L-Artikolu 8(4)

L-Artikolu 10(5)

L-Artikolu 9(1)

L-Artikolu 11

L-Artikolu 10(1)

L-Artikolu 12(1)

L-Artikolu 10(2)

L-Artikolu 12(2)

L-Artikolu 10(2a)

L-Artikolu 12(3)

L-Artikolu 10(3)

L-Artikolu 12(4)

L-Artikolu 10(4), il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 12(5), il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 10(4), l-ewwel inċiż

L-Artikolu 12(5)(a)

L-Artikolu 10(4), it-tieni inċiż

L-Artikolu 12(5)(b)

L-Artikolu 10(5)

L-Artikolu 12(6)

L-Artikolu 11

L-Artikolu 13

L-Artikoli 12(1) sa (5)

L-Artikoli 14(1) sa (5)

L-Artikolu 12(7), il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 14(6), il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 12(7), l-ewwel inċiż

L-Artikolu 14(6)(a)

L-Artikolu 12(7), it-tieni inċiż

L-Artikolu 14(6)(b)

L-Artikolu 12(8)

L-Artikolu 14(7)

L-Artikolu 12(9)

L-Artikolu 14(8)

L-Artikolu 12(10)

L-Artikolu 14(9)

L-Artikolu 12(11)

L-Artikolu 14(10)

L-Artikolu 12(12)

L-Artikolu 14(11)

L-Artikoli 12a(1) sa (5)

L-Artikoli 15(1) sa (5)

L-Artikolu 12a(7), il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 15(6), il-frażi tal-bidu

L-Artikolu 12a(7), l-ewwel inċiż

L-Artikolu 15(6)(a)

L-Artikolu 12a(7), it-tieni inċiż

L-Artikolu 15(6)(b)

L-Artikoli 12a(8) sa (12)

L-Artikoli 15(7) sa (12)

L-Artikolu 13

L-Artikolu 16

L-Artikolu 14

L-Artikolu 17 (ġdid)

L-Artikolu 15

L-Artikolu 18

L-Anness I

L-Anness I

L-Anness II A

L-Anness II (ġdid) u l-Anness V (ġdid)

L-Anness III (ġdid)

L-Anness II B

L-Anness IV (ġdid)

L-Anness III

L-Anness VI

L-Anness III A

L-Anness VII, it-Taqsima A

L-Anness III B

L-Anness VII, it-Taqsima B

L-Anness III Ċ

L-Anness VII, it-Taqsima Ċ

L-Anness IV

L-Anness VIII

L-Anness IX

L-Anness X