23.12.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 346/89


LINJA TA' GWIDA TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tal-11 ta' Settembru 2008

fuq il-ġbir ta' dejta dwar l-euro u l-operazzjoni tal-Currency Information System 2

(BĊE/2008/8)

(2008/950/KE)

IL-KUNSILL GOVERNATTIV TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, b'mod partikolari l-Artikoli 106(1) u (2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (minn hawn 'il quddiem l-“Istatut”), u partikolarment l-Artikoli 5 u 16 tiegħu,

Billi:

(1)

L-Artikolu 106(1) tat-Trattat u l-Artikolu 16 tal-Istatut tas-SEBĊ jipprovdu li l-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) għandu d-dritt esklussiv li jawtorizza l-ħruġ tal-karti tal-flus euro fi ħdan il-Komunità.

(2)

L-Artikolu 106(2) tat-Trattat jipprovdi li l-Istati Membri jistgħu joħorġu muniti suġġett għall-approvazzjoni mill-BĊE tal-volum tal-ħruġ. Għalhekk, il-BĊE jadotta deċiżjonijiet ta' kull sena li japprovaw l-volum ta' ħruġ ta' muniti mill-Istati Membri li adottaw l-euro (minn hawn 'il quddiem l-“Istati Membri parteċipanti”).

(3)

L-Artikolu 5 tal-Istatut tas-SEBĊ jipprovdi li biex ikun jista' jwettaq il-kompiti tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ) il-BĊE, assistit mill-banek ċentrali nazzjonali, għandu jiġbor it-tagħrif statistiku meħtieġ, li jinkludi tagħrif statistiku fil-qasam tal-ħruġ ta' karti tal-flus u muniti euro. Ukoll, il-BĊE għandu bżonn jiġbor tagħrif għall-iskop tal-Artikolu 237(d) tat-Trattat, li jagħti l-kompitu lill-BĊE li jimmonitorja l-osservanza tal-banek ċentrali nazzjonali tas-SEBĊ tal-obbligi tagħhom taħt it-Trattat u l-Istatut. Dawn l-obbligi jinkludu l-osservanza tal-projbizzjoni stabbilita fl-Artikolu 101 tat-Trattat u li ġiet implimentata bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3603/93 tat-13 ta' Diċembru 1993 li jistabbilixxi definizzjonijiet għall-applikazzjoni tal-projbizzjonijiet imsemmijin fl-Artikoli 104 u 104b(1) tat-Trattat (1). Partikolarment, l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3603/93 jipprovdi li “ż-żamma mill- […] banek ċentrali nazzjonali ta' muniti maħruġa mis-settur pubbliku u akkreditati lis-settur pubbliku m'għandhomx jitqiesu bħala faċilità ta' kreditu fit-tifsira tal-Artikolu 104 tat-Trattat fejn l-ammonti ta' dawn l-effetti jibqgħu inqas minn 10 % tal-muniti fiċ-ċirkulazzjoni”.

(4)

Bla ħsara għall-kompetenzi tal-Istati Membri għar-rigward tal-ħruġ ta' muniti euro, u meta jitqies ir-rwol essenzjali tal-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri parteċipanti (minn hawn 'il quddiem il-“BĊNi”) fid-distribuzzjoni tal-muniti euro, biex iwettqu l-kompiti deskritti hawn fuq, il-BĊE, flimkien mal-BĊNi għandhom bżonn jiġbru dejta dwar karti tal-flus u muniti euro. Dan il-ġbir ta' dejta għandu jħaffef it-teħid ta' deċiżjonijiet fil-qasam tal-ħruġ ta' karti tal-flus u muniti euro, eż. billi jipprovdi lill-BĊE, il-BĊNi, il-Kummissjoni tal-Komunità Ewropea u 'l-awtoritajiet nazzjonali li joħorġu l-muniti b'tagħrif li jgħinhom, skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom: (i) jippjanaw il-produzzjoni ta' karti tal-flus u muniti tal-euro; (ii) jikkoordinaw il-ħruġ ta' karti tal-flus u muniti tal-euro; u (iii) jikkoordinaw it-trasferiment tal-karti tal-flus euro bejn BĊNi, u tal-muniti euro bejn l-Istati Membri parteċipanti. Dan il-ġbir ta' dejta għandu wkoll jgħin lill-BĊE li jimmonitorja l-osservanza tad-deċiżjonijiet tiegħu fil-qasam tal-ħruġ tal-karti tal-flus u muniti euro.

(5)

Fis-16 ta' Diċembru 2004, il-Kunsill Governattiv adotta qafas għar-riċiklaġġ tal-karti tal-flus (BRF), it-Taqsima 2.7 tiegħu tipprovdi għal istituzzjonijiet ta' kreditu u kaxxiera professjonali oħra biex iwettqu l-obbligi ta' rappurtar lil BĊNi. Fl-istess kuntest, ġie deċiż ukoll li BĊNi għandhom jimplimentaw il-BRF skont il-mezzi tagħhom, bħal strumenti u ftehim legali, sal-aħħar tal-2006, limitu ta' żmien li kien ġie sussegwentement estiż b'deċiżjonijiet ta' wara tal-Kunsill Governattiv. Iżda mhux aktar tard mid-data tal-implimentazzjoni tal-BRF, il-BĊNi għandhom jirċievu dejta rappurtata bis-saħħa tal-BRF minn istituzzjonijiet ta' kreditu u kaxxiera professjonali oħra fil-ġuriżdizzjonijiet tagħhom u jkunu f'pożizzjoni li jirrapurtawhom lill-BĊE.

(6)

Biex jintlaħqu l-oġġettivi msemmija hawn fuq, id-dejta fuq il-karti tal-flus u muniti euro għandha tinkludi tagħrif dwar: (i) il-ħruġ ta' karti tal-flus u muniti euro; (ii) il-kwantità u l-kwalità ta' karti tal-flus u muniti euro fiċ-ċirkolazzjoni; (ii) l-istokks ta' karti tal-flus u muniti euro mizmuma mill-entitajiet involuti fil-ħruġ tagħhom; (iv) attivitajiet operazzjonali dwar il-karti tal-flus u muniti euro tal-entitajiet involuti fil-ħruġ tagħhom, inklużi istituzzjonijiet ta' kreditu li joperaw skema ta' karti tal-flus miżmuma għal ordni f'isem il-BĊN u istituzzjonijiet ta' kreditu li joperaw programm estiż ta' kustodja ta' inventarju f'isem il-BĊE u wieħed jew iktar BĊNi; (v) l-attivitajiet operazzjonali dwar il-karti tal-flus ta' istituzzjonjijiet ta' kreditu u kaxxiera professjonali oħra li jirriċiklaw il-karti tal-flus euro bis-saħħa tal-BRF; u (vi) l-infrastruttura tal-flus kontanti.

(7)

Biex jitjieb il-ġbir ta' dejta u biex jiġi żgurat it-tixrid ta' tagħrif ibbażat fuqhom, fit-22 ta' Novembru 2007 il-Kunsill Governattiv qabel li jimplimenta il-Currency Information System 2 (minn hawn 'il quddiem, is-“CIS 2”) li tibdel il-Currency Information System li kienet stabbilita bl-introduzzjoni tal-karti tal-flus u muniti euro u li pprovdiet kemm lill-BĊE u 'l-BĊNi bid-dejta relevanti dwar il-valuta mill-2002, skont att legali separat tal-BĊE dwar il-ġbir ta' dejta relatat mal-Currency Information System.

(8)

Hu neċessarju għall-operazzjoni effiċjenti u bla diffikultajiet tas-CIS 2 li tiġi żgurata d-disponibbiltà regolari u f'waqtha ta' dejta konsistenti. L-obbligi ta' rappurtar tal-BĊNi u tal-BĊE għalhekk għandhom jiġu mniżżla f'din il-Linja ta' Gwida b'dispożizzjoni għal perijodu qasir ta' rappurtar parallel taħt l-arranġamenti eżistenti u s-CIS 2.

(9)

Il-Linja ta' Gwida BĊE/2006/9 tal-14 ta' Lulju 2006 dwar ċerti preparazzjonijiet għat-tibdil tal-flus kontanti euro u dwar il-frontloading u s-subfrontloading tal-karti tal-flus u muniti euro barra ż-żona tal-euro (2) stabbiliet qafas legali li jħalli lil BĊN tal-Eurosistema futur jissellef, jikseb jew jipproduċi karti tal-flus u muniti euro għall-iskop tal-frontloading u s-subfrontloading tiegħu qabel il-bdil tal-flus kontanti fl-Istat Membru tiegħu. Il-Linja ta' Gwida BĊE/2006/9 tipprovdi li obligazzjonijiet speċifiċi ta' rappurtar japplikaw għal dawn il-BĊNi tal-Eurosistema futuri, li għandhom bżonn jiġu speċifikati f'dettall ikbar fil-kuntest tas-CIS 2.

(10)

Kemm il-BĊE u l-BĊNi li jużaw is-CIS 2 għandu jkollhom aċċess għall-applikazzjoni tas-CIS 2 bażata fuq il-web u għall-modulu ta' rappurtar li jiżgura użu effiċjenti u effettiv tad-dejta tas-CIS 2 u biex jinkiseb livell għoli ta' trasparenza. Terzi persuni eliġibbli għandu jingħatalhom aċċess limitat għad-dejta tas-CIS 2 biex jitjieb il-fluss ta' tagħrif bejn il-BĊE u l-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il-BĊNi u l-awtoritajiet nazzjonali li joħorġu l-muniti.

(11)

Billi s-CIS 2 hija sistema flessibli għat-tħaddim ta' dejta ġdida, huwa neċessarju li tiġi stabbilita proċedura simplifikata biex timplimenta b'mod effiċjenti emendi tekniċi għall-Annessi għal din il-Linja ta' Gwida. Barra dan, minħabba n-natura teknika tagħha, għandu jkun possibbli li jiġu emendati l-ispeċifikazzjonijiet tal-mekkaniżmu ta' trażmissjoni tas-CIS 2 billi tintuża l-istess proċedura simplifikata. Għalhekk, il-Bord Eżekuttiv għandu jiġi ddelegat bil-poteri li jagħmel ċerti emendi għal din il-Linja ta' Gwida u għall-Annessi tagħha u għandu jinforma lill-Kunsill Governattiv b'dawn l-emendi.

(12)

Wara d-deċiżjoni pożittiva meħuda mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-abrogazzjoni tad-deroga għas-Slovakkja fit-8 ta' Lulju 2008, u skont l-Artikolu 3.5 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Gvernatur tan-Národná banka Slovenska ġie mistieden josserva id-deliberazzjonijiet relevanti tal-Kunsill Governattiv dwar din il-Linja ta' Gwida,

ADOTTA DIN IL-LINJA TA' GWIDA:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

1.   Għall-għanijiet ta' din il-Linja ta' Gwida:

(a)

qafas tar-riċiklaġġ tal-karti tal-flus” (BRF) ifisser il-qafas għar-riċiklaġġ tal-karti tal-flus stabbilit fid-dokument imsejjaħ “Riċiklaġġ ta' karti tal-flus euro: qafas għall-iskoperta ta' karti tal-flus u muniti ffalsifikati u għażla għal kundizzjoni minn istituzzjonijiet ta' kreditu u kaxxiera professjonali oħra” adottat mill-Kunsill Governattiv fis-16 ta' Diċembru 2004 u ppublikat fuq il-website tal-BĊE fis-6 ta' Jannar 2005, kif modifikat minn żmien għal żmien, kif ukoll id-dokumenti relatati mal-iskadenzi għall-implimentazzjoni fuq livell nazzjonali;

(b)

istituzzjoni ta' kreditu” tfisser istituzzjoni ta' kreditu kif definita fl-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 2006/48/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2006 dwar l-istabbiliment u l-eżerċizzju tal-attività ta' istituzzjonijiet ta' kreditu (3);

(c)

CIS 2” tfisser is-sistema li tinkludi: (i) id-database ċentrali installata fil-BĊE biex iżżomm it-tagħrif relevanti kollu dwar il-karti tal-flus euro, il-muniti euro, l-infrastrutturi ta' flus kontanti u l-BRF li jkunu nġabru skont din il-Linja ta' Gwida; (ii) l-applikazzjoni online bbażata fuq il-web li tħalli konfigurazzjoni flessibbli tas-sistema u tipprovdi tagħrif dwar it-tqassim tad-dejta u l-istatus tal-validazzjoni, reviżjonijiet u tipi differenti ta' dejta ta' referenza u parametri tas-sistema; (iii) il-modulu tar-rappurtar għal aċċess u l-analiżi tad-dejta miġbura; u (iv) il-mekkaniżmu tat-trażmissjoni tas-CIS 2;

(d)

frontloading ” tfisser it-trasferiment fiżiku ta' karti tal-flus u muniti euro minn BĊN tal-Eurosistema futur lil kontrapartijiet eliġibbli fit-territorju ta' xi Stat Membru parteċipanti futur matul il-perijodu tal-frontloading/sub-frontloading;

(e)

sub-frontloading ” tfisser it-trasferiment ta' karti tal-flus u muniti euro kkonsenjati minn kontraparti eliġibbli lil terzi persuni professjonali fit-territorju ta' xi Stat Membru parteċipanti futur matul il-perijodu tal-frontloading/sub-frontloading. Għall-għanijiet ta' din il-Linja ta' Gwida sub-frontloading jinkludi l-provvista ta' muniti euro fi starter kits lill-pubbliku ġenerali;

(f)

BĊN tal-Eurosistema futur” tfisser il-bank ċentrali nazzjonali ta' xi Stat Membru parteċipanti futur;

(g)

terzi persuni eliġibbli” tfisser il-Kummissjoni Ewropea, it-teżor, iż-żekek u l-aġenziji pubbliċi jew privati maħtura tat-teżor nazzjonali ta' Stati Membri parteċipanti;

(h)

mekkaniżmu tat-trażmissjoni CIS 2” tfisser l-applikazzjoni tas-SEBĊ XML Data Integration (EXDI). L-applikazzjoni EXDI tintuża biex jiġu trażmessi messaġġi ta' dejta bejn BĊNi, BĊNi tal-Eurosistema futuri u l-BĊE b'mod kunfidenzjali, indipendentement mill-infrastruttura teknika (eż. networks tal-kompjuter u applikazzjonijiet tas-software) li tissupporthom;

(i)

messaġġ tad-dejta” tfisser fajl li fih dejta ta' kull xahar jew ta' nofs sena ta' BĊN jew BĊN tal-Eurosistema futur għal perijodu ta' rappurtar wieħed jew, fil-każ ta' reviżjonijiet, wieħed jew diversi perijodi ta' rappurtar f'format ta' dejta kompatibbli mal-mekkaniżmu tat-trażmissjoni CIS 2;

(j)

Stat Membru parteċipanti futur” tfisser Stat Membru mhux parteċipanti li ssodisfa l-kundizzjonijiet stabbilitigħall-adozzjoni tal-euro u li dwaru tkun ittieħdet deċiżjoni dwar l-abrogazzjoni tad-deroga (bis-saħħa tal-Artikolu 122(2) tat-Trattat);

(k)

jum ta' xogħol” tfisser jum li fih kemm il-BĊE kif ukoll BĊN li jirraporta huma miftuħa għan-negozju;

(l)

dejta ta' kontabbiltà” tfisser il-valur mhux aġġustat ta' karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni korretti bl-ammont ta' klejms mhux imħallsa fil-konfront ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li joperaw programm estiż ta' kustodja tal-inventarju fit-tmiem ta' perijodu ta' rappurtar skont l-Artikolu 10(2)(a) u (b) tal-Linja ta' Gwida BĊE/2006/16 tal-10 ta' Novembru 2006 dwar il-qafas legali għar-rappurtar tal-kontabilità u dak finanzjarju fis-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (4);

(m)

ġrajja ta dejta” tfisser ġrajja reġistrata fis-CIS 2 li tikkawża n-notifika mis-CIS 2 lil wieħed jew iktar BĊNi u lill-BĊE. Ġrajja ta' dejta sseħħ: (i) meta BĊN jibgħat messaġġ ta' dejta ta' xahar jew ta' nofs sena lis-CIS 2 li jikkawża messaġġ ta' risposta lil dak il-BĊN u lill-BĊE; (ii) meta l-messaġġi ta' dejta tal-BĊNi kollha jiġu vvalidati b'suċċess għal perijodu ġdid ta' rappurtar li jikkawża messaġġ fuq rapport tal-istatus mis-CIS 2 lill-BĊNi u lill-BĊE; jew (iii) meta, wara li jintbgħat messaġġ fuq rapport tal-istatus, messaġġ ta' dejta rivedut għal BĊN huwa vvalidat b'suċċess mis-CIS 2 li jikkawża notifika riveduta lill-BĊNi u lill-BĊE.

2.   Kliem tekniku użat fl-Annessi għal din il-Linja ta' Gwida huma definiti fil-Glossarju anness.

Artikolu 2

Ġbir ta' dejta relatat mal-karti tal-flus euro

1.   Il-BĊNi għandhom jirrapurtaw lill-BĊE d-dejta tas-CIS 2 relatata mal-karti tal-flus euro, i.e. il-partiti tad-dejta speċifikati fit-Taqsimiet 1 sa 4 fit-tabella fil-Parti 1 tal-Anness I kull xahar, waqt li josservaw ir-regoli ta' riżerva speċifikati fil-Parti 3 tal-Anness 1.

2.   Il-BĊNi għandhom jittrażmettu d-dejta identifikata bħala dejta tal-kategorija 1 u dejta mmexxija minn ġrajja fl-Anness V relatati mal-karti tal-flus euro mhux aktar tard mis-sitt jum ta' xogħol tax-xahar ta' wara l-perijodu ta' rappurtar.

3.   Il-BĊNi għandhom jittrażmettu d-dejta identifikata bħala dejta tal-kategorija 2 fl-Anness V relatata mal-karti tal-flus euro mhux aktar tard mill-għaxar jum ta' xogħol tax-xahar ta' wara l-perijodu ta' rappurtar.

4.   L-ewwel trażmissjoni ta' dejta relatata mal-karti tal-flus euro għandha sseħħ f'Ottubru 2008.

5.   Il-BĊNi għandhom jużaw il-mekkaniżmu ta' trażmissjoni CIS 2 biex jittrażmettu d-dejta relatata mal-karti tal-flus euro lill-BĊE skont din il-Linja ta' Gwida.

Artikolu 3

Ġbir ta' dejta relatat mal-muniti euro

1.   Il-BĊNi għandhom jiġbru d-dejta tas-CIS 2 relatata mal-muniti euro, i.e. id-dejta speċifikata fit-Taqsimiet 1 sa 5 tat-tabella fil-Parti 1 tal-Anness II, mit-terzi persuni eliġibbli relevanti involuti fil-ħruġ ta' muniti euro fl-Istati Membri tagħhom.

2.   Il-BĊNi għandhom jirrapportaw lill-BĊE d-dejta tas-CIS 2 relatata mal-muniti euro, i.e. il-partiti tad-dejta speċifikati fit-Taqsimiet 1 sa 6 tat-tabella fil-Parti 1 tal-Anness II kull xahar, waqt li josservaw ir-regoli ta' riżerva speċifikati fil-Parti 3 tal-Anness II.

3.   Ir-rekwiżiti tal-Artikolu 2(2) sa (5) għandhom japplikaw mutatis mutandis għat-trażmissjoni ta' dejta relatata mal-muniti euro msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 4

Ġbir ta' dejta relatat mal-infrastruttura ta' flus kontanti u l-BRF

1.   Il-BĊNi għandhom jipprovdu lill-BĊE bid-dejta relatata mal-infrastruttura tal-flus kontanti, kif speċifikat fl-Anness III, fuq bażi ta' kull sitt xhur.

2.   Għall-ewwel darba fid-dati msemmijin fil-paragrafu 7 u wara fuq bażi ta' kull sitt xhur, il-BĊNi għandhom jipprovdu lill-BĊE bid-dejta relatata mal-BRF, kif speċifikat fl-Anness III. Id-dejta pprovduta lill-BĊE għandha tkun ibbażata fuq id-dejta li BĊNi rnexxielhom jiksbu minn istituzzjonijiet ta' kreditu u kaxxiera professjonali oħra skont it-Taqsima 2.7 tal-BRF u d-dokument msejjaħ “Ġbir ta' dejta minn istituzzjonijiet ta' kreditu u kaxxiera professjonali oħra skont il-Qafas għar-riċiklaġġ tal-karti tal-flus” (5).

3.   Il-BĊNi għandhom jużaw il-mekkaniżmu ta' trażmissjoni CIS 2 biex jittrażmettu d-dejta relatata mal-infrastruttura tal-flus kontanti u l-BRF imsemmijin fil-paragrafi 1 u 2.

4.   Kull sena, sa mhux aktar tard mis-sitt jum ta' xogħol ta' Ottubru, il-BĊNi għandhom jittrażmettu d-dejta msemmija fil-paragrafi 1 u 2 dwar il-perijodu ta' rappurtar minn Jannar sa Ġunju ta' dik is-sena.

5.   Kull sena, sa mhux aktar tard mis-sitt jum ta' xogħol ta' April, il-BĊNi għandhom jittrażmettu d-dejta msemmija fil-paragrafi 1 u 2 dwar il-perijodu ta' rappurtar minn Lulju sa Diċembru tas-sena ta' qabel.

6.   L-ewwel trażmissjoni ta' dejta relatata mal-infrastruttura ta' flus kontanti, i.e. il-partiti tad-dejta speċifikati fit-Taqsimiet 1.1 sa 1.4, 2.1 u 2.3 sa 2.6 tat-tabella fl-Anness III, għandha sseħħ f'Ottubru 2008.

7.   L-ewwel trażmissjoni ta' dejta relatat mal-BRF, i.e. il-partiti tad-dejta speċifikati fit-Taqsimiet 2.2, 2.7 sa 2.10 u 3 tat-tabella fl-Anness III, għandha sseħħ kif ġej:

(a)

f'Ottubru 2008 għan-Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, id-Deutsche Bundesbank, il-Banque centrale du Luxembourg, id-De Nederlandsche Bank, l-Oesterreichische Nationalbank u s-Suomen Pankki;

(b)

f'Ottubru 2009 għall-Banka Slovenije;

(c)

f'Ottubru 2010 għall-Banque de France, is-Central Bank of Cyprus u l-Bank Ċentrali ta' Malta; u

(d)

f'Ottubru 2011 għall-Bank of Greece, il-Banco de España, il-Banca d'Italia, is-Central Bank and Financial Services Authority of Ireland u l-Banco de Portugal.

Artikolu 5

Ġbir ta' dejta minn BĊNi tal-Eurosistema futuri relatata mat-tibdil tal-flus kontanti euro tagħhom

1.   Il-BĊN għandu jinkludi fl-arranġamenti kontrattwali li jikkonkludi ma' BĊN tal-Eurosistema futur bis-saħħa tal-Artikolu 3(3) tal-Linja ta' Gwida BĊE/2006/9, dispożizzjoniet speċifiċi li jinvolvu li minbarra l-obbligi ta' rappurtar stabbiliti f'dik il-Linja ta' Gwida, il-BĊN tal-Eurosistema futur għandu jirraporta lill-BĊE fuq bażi ta' kull xahar il-partiti tad-dejta speċifikati fit-Taqsimiet 4 u 5 tat-tabella fl-Anness I u Taqsimiet 4 u 7 tat-tabella fl-Anness II, waqt li josserva mutatis mutandis ir-regoli ta' riżerva speċifikati fil-Parti 3 tal-Anness I u fil-Parti 3 tal-Anness II, relatati mal-karti tal-flus u/jew muniti euro li jissellef minn u li ġew ikkonsenjati lilu minn BĊN. Fejn BĊN tal-Eurosistema futur ma kkonkludiex dawn l-arranġamenti kontrattwali ma' BĊN, il-BĊE għandu jikkonkludi dawn l-arranġamenti kontrattwali ma' dak il-BĊN tal-Eurosistema futur, inklużi l-obbligi ta' rappurtar imsemmijin f'dan l-Artikolu.

2.   L-ewwel trażmissjoni ta' dejta relatata mal-karti tal-flus u/jew muniti euro kif imsemmi fil-paragrafu 1 għandha sseħħ mhux aktar tard mis-sitt jum ta' xogħol tax-xahar wara x-xahar li fih il-BĊN tal-Eurosistema futur jirċievi jew jipproduċi l-ewwel dawn il-karti tal-flus jew muniti euro.

3.   Ir-rekwiżiti tal-Artikolu 2(2) u (5) għandhom japplikaw mutatis mutandis għat-trażmissjoni ta' dejta relatata mal-karti tal-flus u muniti euro msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 6

Żamma tad-dejta ta' referenza u tal-parametri tas-sistema

1.   Il-BĊE għandu jdaħħal id-dejta ta' referenza u l-parametri tas-sistema msemmijin fl-Anness IV fis-CIS 2 u għandu jżommhom.

2.   Il-BĊE għandu jieħu miżuri approprjati sabiex jiżgura li dik id-dejta u l-parametri tas-sistema huma kompleti u korretti.

3.   Il-BĊNi għandhom jittrażmettu lill-BĊE b'mod puntwali l-parametri tas-sistema speċifikati fit-Taqsimiet 2.1 u 2.2 tat-tabella fl-Anness IV: (i) fuq id-dħul fis-seħħ ta' din il-Linja ta' Gwida; u (ii) fuq kull bdil sussegwenti fil-parametri tas-sistema.

Artikolu 7

Kompletezza u korrettezza tat-trażmissjoni tad-dejta

1.   Il-BĊNi għandhom jieħdu miżuri approprjati biex jiżguraw il-kompletezza u l-korrettezza tad-dejta meħtieġa skont din il-Linja ta' Gwida qabel jittrażmettuha lill-BĊE. Bħala minimu, għandhom jagħmlu l-kontrolli għal kompletezza stabbiliti fl-Anness V u l-kontrolli għall-korrettezza mniżżla fl-Anness VI.

2.   Kull BĊN għandu juża dejta tas-CIS 2 applikabbli biex jipproduċi figuri nazzjonali ta' ħruġ nett għall karti tal-flus euro. Kull BĊNi għandu mbagħad iqabbel dawn il-figuri mad-dejta ta' kontabbiltà tiegħu qabel jittrażmetti d-dejta tas-CIS 2 lill-BĊE.

3.   Il-BĊE għandu jiżgura li l-kontrolli għal kompletezza u korrettezza speċifikati fl-Annessi V u VI iseħħu mis-CIS 2 qabel id-dejta tiġi mdaħħla fid-database ċentrali tas-CIS 2.

4.   Il-BĊE għandu jivverifika r-rikonċiljazzjoni tal-BĊNi tal-figuri nazzjonali ta' ħruġ nett għal karti tal-flus euro, kif imsemmi fil-paragrafu 2 u rappurtat fis-CIS 2, mad-dejta ta' kontabbiltà rispettiva, u għandu jikkonsulta mal-BĊNi relevanti fil-każ ta' xi diskrepanzi.

5.   Jekk BĊN jidentifika inkonsistenza fid-dejta tas-CIS 2 tiegħu wara li din id-dejta tkun ġiet trażmessa lill-BĊE, dak il-BĊN għandu jibgħat id-dejta korretta lill-BĊE permezz tal-mekkaniżmu tat-trażmissjoni tas-CIS 2 mingħajr dewmien żejjed.

Artikolu 8

Aċċess għas-CIS 2

1.   Wara li jirċievi talba bil-miktub u suġġett għal konklużjoni tal-arranġamenti kuntrattwali separati deskritti fil-paragrafu 2, il-BĊE għandu jagħti aċċess għas-CIS 2: (i) għal sa erba' utenti individwali għal kull BĊN, kull BĊN tal-Eurosistema futur u għall-Kummissjoni Ewropea fil-kapaċità tagħha bħala terza persuna eliġibbli; u (ii) għal utent individwali wieħed għal kull terza persuna eliġibbli oħra. L-aċċess mogħti lil kull utent terz eliġibbli għandu jkun limitat għal dejta relatata mal-muniti euro u għandha tingħata fl-ewwel kwart tal-2009. Il-BĊE għandu jikkunsidra b'mod raġonevoli talbiet bil-miktub għall-aċċess għas-CIS 2 għal utenti individwali addizzjonali, suġġett għad-disponibbiltà u l-kapaċità.

2.   Ir-responsabbiltà għall-immaniġjar tekniku tal-użu ta' utenti individwali għandu jkun stabbilit f'arranġamenti kuntrattwali separati: (i) bejn il-BĊE u BĊN għall-utenti individwali tiegħu u l-utenti individwali tat-terzi persuni eliġibbli fil-ġurisdizzjoni tal-Istat Membru tal-BĊN; (ii) bejn il-BĊE u BĊN tal-Eurosistema futur għall-utenti individwali tiegħu; u (iii) bejn il-BĊE u l-Kummissjoni Ewropea għall-utenti individwali tagħha. Il-BĊE jista' jinkorpora wkoll f'dawn l-arranġamenti kuntrattwali referenzi għal arranġamenti dwar immaniġjar tal-utent, standards ta' sigurtà u kundizzjonijiet għal liċenzjar applikabbli għas-CIS 2.

Artikolu 9

Notifiki awtomatiċi ta' ġrajjiet ta' dejta

Il-BĊE għandu jiżgura li s-CIS 2 tibgħat, permezz tal-mekkaniżmu tat-trażmissjoni tas-CIS 2, notifiki awtomatiċi ta' ġrajjiet ta' dejta lil BĊNi li jitolbu dawn in- notifiki awtomatiċi.

Artikolu 10

Trażmissjoni tad-dejta tas-CIS 2 lil BĊNi

1.   Il-BĊNi li jixtiequ jirċievu u jżommu d-dejta kollha tas-CIS 2 tal-BĊNi u tal-BĊNi tal-Ewrosistema futuri fl-applikazzjonijiet lokali barra mis-CIS 2 għandhom jibagħtu lill-BĊE talba bil-miktub għal trażmissjonijiet awtomatiċi regolari ta' din id-dejta mingħand is-CIS 2.

2.   Il-BĊE għandu jiżgura li s-CIS 2 tibgħat id-dejta lil BĊNi li jitolbu s-servizz imsemmi fil-paragrafu 1 permezz tal-mekkaniżmu tat-trażmissjoni tas-CIS 2.

Artikolu 11

Rwol tal-Bord Eżekuttiv

1.   Il-Bord Eżekuttiv għandu jkun responsabbli għall-immaniġġjar ta' kuljum tas-CIS 2.

2.   Skond l-Artikolu 17.3 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Bord Eżekuttiv għandu jiġi ddelegat bil-poteri li:

(a)

jagħmel emendi tekniċi għall-Annessi ta' din il-Linja ta' Gwida u għall-ispeċifikazzjonijiet tal-mekkaniżmu tat-trażmissjoni tas-CIS 2, wara li jqis il-veduti tal-Kumitat tal-Karti tal-Flus u tal-Kumitat għat-Teknoloġija tal-Informatika; u li

(b)

jibdel id-dati għall-ewwel trażmissjoni tad-dejta skont din il-Linja ta' Gwida, fil-każ ta' deċiżjoni tal-Kunsill Governattiv li jestendi l-perijodu tranitorju applikabbli għal BĊN biex jimplimenta l-BRF, u wara li jqis il-veduti tal-Kumitat tal-Karti tal-Flus.

3.   Il-Bord Eżekuttiv għandu jinnotifika 'l-Kunsill Governattiv b'kull emenda magħmula skont il-paragrafu 2 mingħajr dewmien żejjed u għandu jsegwi kull deċiżjoni adottata mill-Kunsill Governattiv dwar is-suġġett.

Artikolu 12

Dħul fis-seħħ

Din il-Linja ta' Gwida għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta' Ottubru 2008.

Artikolu 13

Indirizzati

Din il-Linja ta' Gwida tapplika għall-banek ċentrali kollha tal-Eurosistema.

Magħmul fi Frankfurt am Main, 11 ta' Settembru 2008.

Għall-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Il-President tal-BĊE

Jean-Claude TRICHET


(1)  ĠU L 332, 31.12.1993, p. 1.

(2)  ĠU L 207, 28.7.2006, p. 39.

(3)  ĠU L 177, 30.6.2006, p. 1.

(4)  ĠU L 348, 11.12.2006, p. 1.

(5)  Kif ippubblikat fuq il-website tal-BĊE f'Jannar 2006.


ANNESS I

Partiti ta' dejta dwar karti tal-flus euro

PARTI 1

Skema ta' rappurtar fuq karti tal-flus euro

Partiti ta' dejta

 

 

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Numru totali ta' karti tal-flus

Taqsima tas-serje/varjanti

Taqsima tad-denominazzjoni

Taqsima tal-bank ECI (1)

Taqsima “lil BĊN”

Taqsima “mingħand BĊN”

Taqsima “minn tip ta' stokk” (2)

Taqsima “għal tip ta' stokk” (3)

Taqsima ta' kwalità (4)

Taqsima “allokat għas-sena ta' produzzjoni” (5)

Taqsima ta' pjanar (6)

Fonti tad-dejta

1.   

Partiti ta' dejta kumulattivi

1.1

Karti tal-flus maħluqa

 

 

 

 

BĊN

1.2

Karti tal-flus meqruda fil-linja

 

 

 

1.3

Karti tal-flus meqruda barra l-linja

 

 

 

2.   

Partiti ta' dejta relatati mal-istokk ta' karti tal-flus

(A)   

Magħżula mill-Eurosistema

2.1

Stokk Strateġiku tal-Eurosistema ta' karti tal-flus ġodda

 

 

 

 

BĊN

2.2

Stokk Strateġiku tal-Eurosistema ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba

 

 

 

2.3

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus ġodda miżmuma minn BĊN

 

 

 

2.4

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba miżmuma minn BĊN

 

 (7)

 

2.5

Stokks ta' karti tal- flus mhux f'kundizzjoni tajba (biex jiġu meqruda) miżmuma minn BĊN

 

 

 

2.6

Stokks ta' karti tal-flus mhux proċessati miżmuma minn BĊN

 

 (7)

 

(B)   

Stokks miżmuma mill-banek NHTO

2.7

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus ġodda miżmuma minn banek NHTO

 

 

 

 

banek NHTO

2.8

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba miżmuma minn banek NHTO

 

 (7)

 

2.9

Stokks ta' karti tal- flus mhux f'kundizzjoni tajba miżmuma minn banek NHTO

 

 

 

2.10

Stokks ta' karti tal-flus mhux proċessati miżmuma minn banek NHTO

 

 (7)

 

(Ċ)   

Stokks miżmuma minn banek ECI

2.11

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus ġodda miżmuma minn banek ECI

 

 

 

 

 

banek ECI

2.12

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba miżmuma minn banek ECI

 

 (7)

 

 

2.13

Stokks ta' karti tal- flus mhux f'kundizzjoni tajba miżmuma minn banek ECI

 

 

 

 

2.14

Stokks ta' karti tal-flus mhux proċessati miżmuma minn banek ECI

 

 (7)

 

 

2.15

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus fit-tranżitu għal jew minn banek ECI

 

 (7)

 

 

(D)   

Partiti ta' dejta cross-check

2.16

Stokk Strateġiku tal-Eurosistema mmarkat għat-trasferiment

 

 

 

 

BĊN li jipprovdi

2.17

Stokks loġistiċi mmarkati għat-trasferiment

 

 (7)

 

2.18

Stokk Strateġiku tal-Eurosistema mmarkat biex jiġi riċevut

 

 

 

BĊN li jirċievi

2.19

Stokks loġistiċi mmarkati biex jiġu riċevuti

 

 (7)

 

3.   

Partiti ta' dejta relatati ma' attivitajiet operazzjonali

(A)   

Attivitajiet operazzjonali ta' BĊNi

3.1

Karti tal-flus maħruġa minn BĊN

 

 (7)

 

 

BĊN

3.2

Karti tal-flus trasferiti minn BĊN għal banek NHTO

 

 (7)

 

3.3

Karti tal-flus trasferiti minn BĊN għal banek ECI

 

 (7)

 

 

 

3.4

Karti tal-flus ritornati lil BĊN

 

 (7)

 

 

3.5

Karti tal-flus trasferiti minn banek NHTO għal BĊN

 

 (7)

 

3.6

Karti tal-flus trasferiti minn banek ECI għal BĊN

 

 (7)

 

 

 

3.7

Karti tal-flus proċessati minn BĊN

 

 

 

 

3.8

Karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba minn BĊN

 

 

 

(B)   

Attivitajiet operazzjonali ta' banek NHTO

3.9

Karti tal-flus maħruġa minn banek NHTO

 

 (7)

 

 

banek NHTO

3.10

Karti tal-flus ritornati lil banek NHTO

 

 (7)

 

3.11

Karti tal-flus proċessati minn banek NHTO

 

 

 

3.12

Karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba minn banek NHTO

 

 

 

(Ċ)   

Attivitajiet operazzjonali ta' banek ECI

3.13

Karti tal-flus maħruġa minn banek ECI

 

 (7)

 

 

 

banek ECI

3.14

Karti tal-flus ritornati lil banek ECI

 

 (7)

 

 

3.15

Karti tal-flus proċessati minn banek ECI

 

 

 

 

3.16

Karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba minn banek ECI

 

 

 

 

BĊN, banek ECI

4.   

Partiti ta' dejta relatati mal-moviment ta' karti tal-flus

4.1

Kunsinna ta' stamperija ta' produzzjoni ġdida lil BĊN responsabbli

 

 

 

 

 

 

 

 

BĊN responsabbli

4.2

Trasferiment ta' karti tal-flus

 

 (7)

 

 

BĊN li jirċievi

 

 

 

 

 

BĊN responsabbli/li jipprovdi

4.3

Riċevuta ta' karti tal-flus

 

 (7)

 

 

BĊN responsabbli/li jipprovdi

 

 

 

 

BĊN li jirċievi

5.   

Partiti ta' dejta għal bċni futuri tal-eurosistema

5.1

Stokks ta' valuta qabel issir legali

 

 

 

 

BĊN futur tal-Eurosistema

5.2

Frontloading

 

 

 

5.3

Sub-frontloading

 

 

 

kontrapartijiet eliġibbli frontloaded

PARTI 2

Speċifikazzjonijiet ta' partiti ta' dejta dwar karti tal-flus euro

Għal kull partiti ta' dejta, BĊNi u BĊNi tal-Eurosistema futuri jirrapurtaw il-figuri f'termini ta' biċċiet bħala figuri sħaħ, irrispettivament jekk humiex pożittivi jew negattivi.

1.   

Partiti ta' dejta kumulattivi

Dejta kumulattiva huma figuri aggregati fuq il-perijodi ta' rappurtar kollha li jibdew mill-ewwel kunsinna minn stamperija qabel l-introduzzjoni ta' serje, varjanti jew denominazzjoni ġdida sat-tmiem tal-perijodu ta' rappurtar

1.1

Karti tal-flus maħluqa

Karti tal-flus li ġew: (i) prodotti skont att legali separat tal-BĊE dwar il-produzzjoni ta' karti tal-flus; (ii) konsenjati lil-LS jew ESS tal-BĊNi u miżmuma mill-BĊN; u (iii) reġistrati fis-sistema ta' maniġġjar ta' flus kontanti tal-BĊN. Karti tal-flus mgħoddija jew miżmuma minn banek NHTO u banek ECI, inklużi karti tal-flus meqruda (partiti tad-dejta 1.2 u 1.3) jibqgħu parti mill-karti tal-flus maħluqa tal-BĊN

1.2

Karti tal-flus meqruda on-line

Karti tal-flus maħluqa li ġew meqruda f'magna li tagħżel il-karti tal-flus li għandha magna li tqatta' integrata wara l-għażla għal awtentiċità u kundizzjoni tajba, jew mill-BĊN jew f'isem il-BĊN

1.3

Karti tal-flus meqruda off-line

Karti tal-flus maħluqa li ġew meqruda wara l-għażla għal awtentiċità u kundizzjoni tajba b'mezzi oħra barra magna li tagħżel il-karti tal-flus li għandha magna li tqatta' integrata, jew mill-BĊN jew f'isem il-BĊN, eż. karti tal-flus mutilati jew karti tal-flus li ma ġewx aċċettati minn magna li tagħżel il-flus għal kwalunkwe raġuni. Din id-dejta teskludi kull karta tal-flus meqruda on-line (partita ta' dejta 1.2)

2.   

Partiti ta' dejta relatati mal-istokks ta' karti tal-flus

Dawn il-partiti ta' dejta, bħala dejta ta' stokk, jirreferu għall-tmiem il-perijodu ta' rappurtar

(A)   

Stokks miżmuma mill-Eurosistema

2.1

Stokk Strateġiku tal-Eurosistema ta' karti tal-flus ġodda

Karti tal-flus ġodda li jagħmlu parti mill-ESS u li huma miżmuma mill-BĊN f'isem il-BĊE

2.2

Stokk Strateġiku tal-Eurosistema ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba

Karti tal-flus f'kundizzjoni tajba li jagħmlu parti mill-ESS u li huma miżmuma mill-BĊN f'isem il-BĊE

2.3

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus ġodda miżmuma mill-BĊN

Karti tal-flus ġodda li huma parti mill-LS tal-BĊN u miżmuma mill-BĊN (fl-uffiċċju prinċipali u/jew fil-livell tal-fergħa). Din il-figura ma tinkludix karti tal-flus ġodda li huma parti mill-ESS

2.4

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba miżmuma mill-BĊN

Karti tal-flus f'kundizzjoni tajba li huma parti mil-LS tal-BĊN u miżmuma mill-BĊN (fl-uffiċċju prinċipali u/jew fil-livell tal-fergħa). Din il-figura ma tinkludix karti tal-flus f'kundizzjoni tajba li huma parti mill-ESS

2.5

Stokks ta' karti tal-flus mhux f'kundizzjoni tajba (biex jinqerdu) miżmuma mill-BĊN

Karti tal-flus mhux f'kundizzjoni tajba li jkollu l-BĊN, u li għadhom ma ġewx meqruda

2.6

Stokks ta' karti tal-flus mhux proċessati miżmuma mill-BĊN

Karti tal-flus li jkollu l-BĊN, u li għadhom ma ġewx awtentikati u magħżula għall-kundizzjoni mill-BĊN b'magna tal-għażla tal-karti tal-flus jew manwalment. Karti tal-flus li ġew awtentikati u magħżula għall-kundizzjoni minn banek NHTO, banek ECI jew kull istituzzjoni ta' kreditu jew kaxxiera professjonali oħra u sussegwentement ġew mogħtija lura lill-BĊN jagħmlu parti minn din il-partita ta' dejta sakemm il-BĊN jkun ipproċessa dawn il-karti tal-flus

(B)   

Stokks miżmuma minn banek NHTO

Dawn il-partiti ta' dejta jirreferu għall-iskema NHTO li BĊN jista' jistabbilixxi fil-ġurisdizzjoni tiegħu. Dejta miġbura minn banek NHTO individwali hija rappurtata mill-BĊN aggregata għal banek NHTO kollha. Dawn l-istokks ma humiex tal-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni

2.7

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus ġodda miżmuma minn banek NHTO

Karti tal-flus ġodda trasferiti mill-BĊN miżmuma minn banek NHTO

2.8

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba miżmuma minn banek NHTO

Karti tal-flus f'kundizzjoni tajba jew trasferiti mill-BĊN jew ritornati miċ-ċirkolazzjoni u meqjusa bħala f'kundizzjoni tajba minn banek NHTO skont il-BRF, li huma miżmuma mill-banek NHTO

2.9

Stokks ta' karti tal-flus mhux f'kundizzjoni tajba miżmuma minn banek NHTO

Karti tal-flus meqjusa bħala mhux f'kundizzjoni tajba minn banek NHTO skont il-BRF, li huma miżmuma mill-banek NHTO

2.10

Stokks ta' karti tal-flus mhux proċessati miżmuma minn banek NHTO

Karti tal-flus li jkollhom banek NHTO, u li għadhom ma ġewx awtentikati u magħżula għall-kundizzjoni minn banek NHTO

(C)   

Stokks miżmuma minn banek ECI

Dawn il-partiti tad-dejta jirreferu għal programm ECI. Dawn l-istokks ma humiex tal-karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni

2.11

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus ġodda miżmuma minn banek ECI

Karti tal-flus ġodda trasferiti mill-BĊN miżmuma minn bank ECI

2.12

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba miżmuma minn banek ECI

Karti tal-flus f'kundizzjoni tajba jew trasferiti mill-BĊN jew ritornati miċ-ċirkolazzjoni u meqjusa bħala f'kundizzjoni tajba minn bank ECI skont il-BRF, li huma miżmuma minn banek ECI

2.13

Stokks ta' karti tal-flus mhux f'kundizzjoni tajba miżmuma minn banek ECI

Karti tal-flus meqjusa bħala mhux f'kundizzjoni tajba minn bank ECI skont il-BRF, li huma miżmuma minn bank ECI

2.14

Stokks ta' karti tal-flus mhux proċessati miżmuma minn banek ECI

Karti tal-flus li jkollu bank ECI, u li għadhom ma ġewx awtentikati u magħżula għall-kundizzjoni minn bank ECI

2.15

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus fit-tranżitu minn jew lejn banek ECI

Karti tal-flus pprovduti minn BĊN lil bank ECI (jew impriża ta' flus kontanti fit-tranżitu (CIT) li tidher f'isem bank ECI) li fi tmiem il-perijodu ta' rappurtar għadhom fit-tranżitu lejn il-bini tal-bank ECI, u kull karti tal-flus li jridu jirċievu BĊN mingħand bank ECI (jew minn impriża CIT li tidher f'isem bank ECI) li fi tmiem il-perijodu ta' rappurtar għadhom fit-tranżitu, i.e. li telqu mill-bini tal-bank ECI imma għadhom ma waslux fil-BĊN

(D)   

Partiti ta' dejta kontrollati bir-reqqa

2.16

Stokk Strateġiku tal-Eurosistema ta' karti tal-flus immarkati għal trasferiment

Karti tal-flus ġodda u f'kundizzjoni tajba tal-ESS miżmuma mill-BĊN li huma riżervati għal trasferiment skont att legali separat tal-BĊE dwar il-produzzjoni ta' karti tal-flus u l-immaniġġjar ta' stokks tal-karti tal-flus. Il-BĊN jista' jittrasferixxi l-karti tal-flus lill-LS jew ESS ta' wieħed jew aktar BĊNi, jew lill-LS tagħha stess. Sakemm il-karti tal-flus jiġu ttrasferiti fiżikament, huma jagħmlu parti mill-ESS ġdid jew f'kundizzjoni tajba tal-BĊN (partita ta' dejta 2.1 jew 2.2)

2.17

Stokks loġistiċi mmarkati għal trasferiment

Karti tal-flus ġodda u f'kundizzjoni tajba tal-LS miżmuma mill-BĊN li huma riżervati għal trasferiment skont att legali separat tal-BĊE dwar il-produzzjoni ta' karti tal-flus u l-immaniġġjar ta' stokks tal-karti tal-flus. Il-BĊN jista' jittrasferixxi l-karti tal-flus lill-LS jew ESS ta' wieħed jew aktar BĊNi, jew lill-ESS miżmuma mill-BĊN. Sakemm il-karti tal-flus jiġu ttrasferiti fiżikament, huma jagħmlu parti mill-LS ġdid jew f'kundizzjoni tajba tal-BĊN (partita ta' dejta 2.3 jew 2.4)

2.18

Stokk Strateġiku tal-Eurosistema mmarkat biex jiġi riċevut

Karti tal-flus ġodda u f'kundizzjoni tajba li jridu jiġu ttrasferiti lill-ESS miżmuma mill-BĊN (bħala BĊN li jirċievi) minn wieħed jew aktar BĊNi, stamperija jew mill-LS stess tal-BĊN skont att legali separat tal-BĊE dwar il-produzzjoni ta' karti tal-flus u l-immaniġġjar ta' stokks tal-karti tal-flus

2.19

Stokks loġistiċi mmarkati biex jiġu riċevuti

Karti tal-flus ġodda u f'kundizzjoni tajba li jridu jiġu ttrasferiti lill-LS tal-BĊN (bħala BĊN li jirċievi) minn wieħed jew aktar BĊNi, stamperija jew mill-ESS miżmuma mill-BĊN skont att legali separat tal-BĊE dwar il-produzzjoni ta' karti tal-flus u l-immaniġġjar ta' stokks tal-karti tal-flus

3.   

Partiti ta' dejta relatati ma' attivitajiet operazzjonali

Dawn il-partiti ta' dejta, bħala dejta ta' flussi, ikopru l-perijodu kollu tar-rappurtar

(A)   

Attivitajiet operazzjonali ta' BĊNi

3.1

Karti tal-flus maħruġa minn BĊN

Karti tal-flus ġodda u f'kundizzjoni tajba rtirati minn terzi persuni fil-bank ta' BĊN irrispettivament jekk il-karti tal-flus irtirati ġewx debitati mill-kont ta' klijent jew le. Din il-partita ta' dejta teskludi trasferimenti lil banek NHTO (partita ta' dejta 3.2) u banek ECI (partita ta' dejta 3.3)

3.2

Karti tal-flus trasferiti minn BĊN għal banek NHTO

Karti tal-flus ġodda u f'kundizzjoni tajba li l-BĊN trasferixxa lil banek NHTO

3.3

Karti tal-flus trasferiti minn BĊN għal banek ECI

Karti tal-flus ġodda u f'kundizzjoni tajba li l-BĊN trasferixxa lil banek ECI

3.4

Karti tal-flus ritornati lil BĊN

Karti tal-flus ritornati miċ-ċirkolazzjoni lill-BĊN, irrispettivament jekk il-karti tal-flus ritornati ġewx ikkreditati fil-kont ta' klijent jew le. Din il-partita ta' dejta teskludi trasferimenti lill-BĊN minn banek NHTO (partita ta' dejta 3.5) u banek ECI (partita ta' dejta 3.6)

3.5

Karti tal-flus trasferiti minn banek NHTO għal BĊN

Karti tal-flus li banek NHTO ittrasferew lill-BĊN

3.6

Karti tal-flus trasferiti minn banek ECI għal BĊN

Karti tal-flus li banek ECI ittrasferew lill-BĊN

3.7

Karti tal-flus proċessati minn BĊN

Karti tal-flus awtentikati u magħżula għall-kundizzjoni mill-BĊN b'magna tal-għażla tal-karti tal-flus jew manwalment.

Din id-dejta tirrappreżenta stokks ta' karti tal-flus mhux proċessati (partita ta' dejta 2.6) tal-perijodu ta' rappurtar ta' qabel + karti tal-flus ritornati miċ-ċirkolazzjoni (partita ta' dejta 3.4) + karti tal-flus trasferiti minn banek NHTO għal BĊN (partita ta' dejta 3.5) + karti tal-flus trasferiti minn banek ECI għal BĊN (partita ta' dejta 3.6) + karti tal-flus mhux proċessati trasferiti għal BĊNi oħra (partita ta' dejta 4.2) — stokks ta' karti tal-flus mhux proċessati tal-perijodu kurrenti ta' rappurtar (partita ta' dejta 2.6)

3.8

Karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba minn BĊN

Karti tal-flus proċessati mill-BĊN u magħżula skont att legali separat tal-BĊE dwar proċessar ta' karti tal-flus minn BĊNi

(B)   

Attivitajiet operazzjonali ta' banek NHTO

3.9

Karti tal-flus impoġġija fiċ-ċirkolazzjoni minn banek NHTO

Karti tal-flus impoġġija fiċ-ċirkolazzjoni minn banek NHTO, i.e. l-irtirar totali f'banek NHTO

3.10

Karti tal-flus ritornati lil banek NHTO

Karti tal-flus impoġġija fiċ-ċirkolazzjoni minn banek NHTO, i.e. id-depożiti totali f'banek NHTO

3.11

Karti tal-flus proċessati minn banek NHTO

Karti tal-flus awtentikati u magħżula għall-kundizzjoni minn banek NHTO b'magni tal-għażla tal-karti tal-flus jew manwalment skont il-BRF.

Din id-dejta tirrappreżenta l-istokks ta' karti tal-flus mhux proċessati (partita ta' dejta 2.10) tal-perijodu ta' rappurtar ta' qabel + karti tal-flus ritornati lil banek NHTO (partita ta' dejta 3.10) — karti tal-flus mhux proċessati trasferiti minn banek NHTO għal BĊN — stokks ta' karti tal-flus mhux proċessati (partita ta' dejta 2.10) tal-perijodu kurrenti ta' rappurtar

3.12

Karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba minn banek NHTO

Karti tal-flus proċessati minn banek NHTO u magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba skont il-BRF

(C)   

Attivitajiet operazzjonali ta' banek ECI

3.13

Karti tal-flus impoġġija fiċ-ċirkolazzjoni minn banek ECI

Karti tal-flus impoġġija fiċ-ċirkolazzjoni minn banek ECI, i.e. l-irtirar totali fil-bank ECI

3.14

Karti tal-flus ritornati lil banek ECI

Karti tal-flus ritornati miċ-ċirkolazzjoni għal bank ECI, i.e. id-depożiti totali fil-bank ECI

3.15

Karti tal-flus proċessati minn banek ECI

Karti tal-flus awtentikati u magħżula għall-kundizzjoni minn banek ECI b'magni tal-għażla tal-karti tal-flus jew manwalment skont il-BRF.

Din id-dejta tirrappreżenta l-istokks ta' karti tal-flus mhux proċessati (partita ta' dejta 2.14) tal-perijodu ta' rappurtar ta' qabel + karti tal-flus ritornati lil banek ECI (partita ta' dejta 3.14) — stokks ta' karti tal-flus mhux proċessati (partita ta' dejta 2.14) tal-perijodu kurrenti ta' rappurtar

3.16

Karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba minn banek ECI

Karti tal-flus proċessati minn banek ECI u magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba skont il-BRF

4.   

Partiti ta' dejta relatati mal-movimenti ta' karti tal-flus

Dawn il-partiti ta' dejta, bħala dejta ta' flussi, ikopru l-perijodu kollu tar-rappurtar

4.1

Kunsinna minn stamperija ta' produzzjoni ġdida lil BĊN responsabbli

Karti tal-flus ġodda li ġew prodotti skont att legali separat tal-BĊE dwar il-produzzjoni ta' karti tal-flus u li ġew konsenjati minn stamperija lill-BĊN (bħala l-BĊN responsabbli għal produzzjoni) jew permezz tal-BĊN (bħala l-BĊN responsabbli għal produzzjoni) lil BĊN ieħor

4.2

Trasferiment ta' karti tal-flus

Karti tal-flus trasferiti mill-BĊN għal BĊN ieħor jew internament mill-LS tiegħu stess għall-ESS miżmum mill-BĊN, jew bil-kontra

4.3

Riċevuta ta' karti tal-flus

Karti tal-flus riċevuti mill-BĊN mingħand BĊN ieħor jew trasferiti internament mill-LS tiegħu stess għall-ESS miżmum mill-BĊN, jew bil-kontra

5.   

Partiti ta' dejta għal bċni futuri tal-Eurosistema

Dawn il-partiti ta' dejta jirreferu għall-tmiem il-perijodu ta' rappurtar

5.1

Stokks ta' valuta legali ta' qabel

Karti tal-flus euro miżmuma minn BĊN futuri tal-Eurosistema għall-iskop tad-tibdil tal-flus kontanti

5.2

Frontloading

Karti tal-flus euro frontloaded mill-BĊN futuri tal-Eurosistema lil kontrapartijiet eliġibbli li jissodisfaw ir-rekwiżiti biex jirċievu karti tal-flus euro għall-iskop ta' frontloading qabel it-tibdil ta' flus kontanti skont il-Linja ta' Gwida BĊE/2006/9

5.3

Sub-frontloading

Karti tal-flus euro sub-frontloaded minn kontrapartijiet eliġibbli lil terzi persuni professjonali skont il-Linja ta' Gwida BĊE/2006/9 u miżmuma minn dawk it-terzi persuni professjonali fil-bini tagħhom qabel it-tibdil tal-flus kontanti

PARTI 3

Regoli ta' riżerva tas-CIS 2 għal movimenti tal-karti tal-flus euro

1.   Introduzzjoni

Din il-parti twaqqaf ir-regoli ta' riżerva komuni għal kunsinna ta' karti tal-flus minn stamperija, trasferimenti bejn BĊNi u trasferimenti bejn tipi ta' stokks differenti fl-istess BĊN sabiex tiġi żgurata l-konsistenza tad-dejta fis-CIS 2. BĊNI futuri tal-Eurosistema japplikaw dawn ir-regoli mutatis mutandis.

2.   Tipi ta' tranżazzjonijiet

Hemm erba' tipi ta' transazzjonijiet għal movimenti tal-karti tal-flus

Tip ta' tranżazzjoni 1 (kunsinna diretta): kunsinna diretta ta' karti tal-flus ġodda minn stamperija lil BĊN responsabbli li fl-istess ħin huwa l-BĊN li jirċievi.

Tip ta' tranżazzjoni 2 (kunsinna indiretta mingħajr ħażna temporanja): kunsinna indiretta ta' karti tal-flus ġodda minn stamperija mill-BĊN responsabbli għal BĊN ieħor. Il-karti tal-flus huma konsenjati lill-BĊN li jirċievi mill-BĊN responsabbli, mingħajr ħażna temporanja fil-BĊN responsabbli.

Tip ta' tranżazzjoni 3 (kunsinna indiretta b'ħażna temporanja): kunsinna indiretta ta' karti tal-flus ġodda minn stamperija mill-BĊN responsabbli għal BĊN ieħor. Il-karti tal-flus huma miżmuma tal-anqas għal ġurnata fil-BĊN responsabbli qabel ma jiġu ttrasportati mill-BĊN responsabbli għall-BĊN li jirċievi.

Tip ta' tranżazzjoni 4 (trasferiment): trasferiment ta' stokks (ġodda, f'kundizzjoni tajba, mhux proċessati u mhux f'kundizzjoni tajba) ta' karti tal-flus bejn (i) żewġ BĊNi differenti (bħala BĊN li jipprovdi u li jirċievi), bi jew bla bidla fit-tipi ta' stokk (LS/ESS); jew (ii) tipi differenti ta' stokk f'BĊN wieħed.

3.   Rikonċiljazzjoni ta' dejta relatata mal-movimenti ta' karti tal-flus

Iż-żewġ BĊNi involuti f'moviment ta' karti tal-flus jiċċaraw bejniethom il-kwantitajiet u t-taqsimiet tad-dejta li trid tiġi rappurtata, jekk meħtieġ.

Biex jissinkronizza r-riżerva ta' BĊNi li jipprovdu u li jirċievu, kull moviment ta' karti tal-flus huwa biss riżervat mill-BĊN li jipprovdi u li jirċievi kif jitlesta l-moviment tal-karti tal-flus, i.e. meta l-BĊN li jirċievi jikkonferma li rċieva l-karti tal-flus u jirreġistrahom fis-sistema lokali ta' maniġġjar ta' flus kontanti tiegħu. Jekk il-karti tal-flus jaslu tard filgħaxija fl-aħħar ġurnata ta' xogħol tax-xahar u ma jistgħux jiġu reġistrati fis-sistema lokali ta' maniġġjar ta' flus kontanti tal-BĊN li jirċievi f'dik il-ġurnata, il-BĊNi li jipprovdu u li jirċievu għandhom jiftiehmu b'mod bilaterali jekk jirriżervawx il-moviment tal-karti tal-flus fix-xahar kurrenti jew fix-xahar ta' wara.

4.   Immarkar ta' karti tal-flus għal movimenti ta' karti tal-flus

Għall-finijiet tas-CIS 2, l-orizzont ta' ħin fil-kuntest tal-immarkar huwa n-numru ta' xhur li jridu jiġu kkunsidrati biex jiġu determinati l-istokks tal-karti tal-flus li huma jew immarkati bħala riżervati għat-trasferiment jew immarkati għal riċevuta mistennija. Għal kunsinni mistennija minn stamperija, kif stipulat f'att legali separat tal-BĊE dwar il-produzzjoni tal-karti tal-flus, 'stokks immarkati biex jiġu rċevuti' huma riżervati, anki jekk il-karti tal-flus jista' jkun li għadhom ma ġewx prodotti u jistgħu ikunu suġġetti għal ġrajjiet mhux mistennija li jdewmu jew jaffetwaw b'mod ieħor il-kunsinna. It-tul tal-oriżżont tal-ħin huwa definit f'att legali separat tal-BĊE dwar l-immaniġġjar tal-istokks tal-karti tal-flus.

5.   Regoli ta' riżerva:

Fit-tabelli hawn taħt, “+” jindika li żieda hija riżervata u “–” jindika li tnaqqis huwa riżervat fis-CIS 2

5.1   Regoli ta' riżerva għal tip ta' tranżazzjoni 1

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Kunsinna lill-ESS

Kunsinna lill-LS

Bis-saħħa ta' att legali separat tal-BĊE dwar il-produzzjoni tal-karti tal-flus

Wara l-kunsinna mill-istamperija

Bis-saħħa ta' att legali separat tal-BĊE dwar il-produzzjoni tal-karti tal-flus

Wara l-kunsinna mill-istamperija

1.1

Karti tal-flus maħluqa

 

+

 

+

2.1

ESS ta' karti tal-flus ġodda

 

+

 

 

2.3

LS ta' karti tal-flus ġodda miżmuma mill-BĊN

 

 

 

+

2.18

ESS immarkati biex jiġu riċevuti

+ (*)

 

 

2.19

LS immarkati biex jiġu riċevuti

 

 

+ (*)

4.1

Kunsinna minn stamperija ta' produzzjoni ġdida lil BĊN responsabbli

 

+

bi “għal tip ta' stokk” = ESS

 

+

bi “għal tip ta' stokk” = LS

5.2   Regoli ta' riżerva għal tip ta' tranżazzjoni 2

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Kunsinna lill-ESS

Kunsinna lill-LS

BĊN responsabbli

BĊN li jirċievi

BĊN responsabbli

BĊN li jirċievi

Wara l-kunsinna minn stamperija/ BĊN responsabbli għal BĊN li jirċievi

Bis-saħħa ta' att legali separat tal-BĊE dwar il-produzzjoni tal-karti tal-flus

Wara rċevuta minn BĊN responsabbli

Wara l-kunsinna minn stamperija/ BĊN responsabbli għal BĊN li jirċievi

Bis-saħħa ta' att legali separat tal-BĊE dwar il-produzzjoni tal-karti tal-flus

Wara rċevuta minn BĊN responsabbli

1.1

Karti tal-flus maħluqa

 

 

+

 

 

+

2.1

ESS ta' karti tal-flus ġodda

 

 

+

 

 

 

2.3

LS ta' karti tal-flus ġodda miżmuma mill-BĊN

 

 

 

 

 

+

2.18

ESS immarkati biex jiġu riċevuti

 

+ (**)

 

 

 

2.19

LS immarkati biex jiġu riċevuti

 

 

 

 

+ (**)

4.1

Kunsinna minn stamperija ta' produzzjoni ġdida lil BĊN responsabbli

+

bi “għal tip ta' stokk” = ESS

 

 

+

bi “għal tip ta' stokk” = LS

 

 

4.2

Trasferiment ta' karti tal-flus

+

bi:

“lil BĊN” = BĊN li jirċievi,

“minn tip ta' stokk”= produzzjoni,

“għal tip ta' stokk” = ESS,

kwalità =ġdid,

ippjanar = skedat

 

 

+

bi:

“lil BĊN” = BĊN li jirċievi,

“minn tip ta' stokk”= produzzjoni,

“għal tip ta' stokk” = LS,

kwalità =ġdid,

ippjanar = skedat

 

 

4.3

Riċevuta ta' karti tal-flus

 

 

+

bi:

“minn BĊN” = BĊN responsabbli

“għal tip ta' stokk” = ESS

kwalità =ġdid

 

 

+

bi:

“minn BĊN” = BĊN responsabbli

“għal tip ta' stokk” = LS,

kwalità =ġdid

Għax-xahar li fih seħħet il-kunsinna mill-istamperija lill-BĊN li jirċievi, l-ewwel, it-twettiq tal-obligazzjonijiet tal-kunsinna tal-istamperija lejn il-BĊN responsabbli huwa mniżżel bid-dejta provvduta taħt partita ta' dejta 4.1 (“stamperija” provvista ta' produzzjoni ġdida lill-BĊN responsabbli) It-tieni, it-trasferiment ta' karti tal-flus ġodda mill-BĊN responsabbli lill-BĊN li jirċievi huwa mniżżel bid-dejta pprovduta taħt partita ta' dejta 4.2 (“trasferiment ta' karti tal-flus”).

5.3   Regoli ta' riżerva għat-tip ta' tranżazzjoni 3 bit-tip ta' stokk ESS

Numru u isem tal-partita tad-dejta

BĊN responsabbli

BĊN li jirċievi

BĊN responsabbli

BĊN li jirċievi

Wara l-kunsinna mill-istamperija lil BĊN responsabbli

Bis-saħħa ta' att legali separat tal-BĊE dwar il-produzzjoni tal-karti tal-flus

Wara t-trasferiment lil BĊN li jirċievi

Wara rċevuta minn BĊN responsabbli

1.1

Karti tal-flus maħluqa

+

 

+

2.1

ESS ta' karti tal-flus ġodda

+

 

+

2.16

ESS immarkati għal trasferiment

+ (***)

 

 

2.18

ESS immarkati biex jiġu riċevuti

 

+ (***)

 

4.1

Kunsinna minn stamperija ta' produzzjoni ġdida lil BĊN responsabbli

+

bi “għal tip ta' stokk” = ESS

 

 

 

4.2

Trasferiment ta' karti tal-flus

 

 

+

bi:

“lil BĊN” = BĊN li jirċievi,

“minn tip ta' stokk”= produzzjoni,

“għal tip ta' stokk” = ESS,

kwalità =ġdid,

pjanar = skedat

 

4.3

Riċevuta ta' karti tal-flus

 

 

 

+

bi:

“mingħand BĊN” = BĊN responsabbli,

“lil tip ta' stokk”= ESS,

kwalità =ġdid

Id-differenzi bejn tip ta' transazzjoni 3 u tip ta' transazzjoni 2 fit-termini tar-riżervar tas-CIS 2 huma: (i) li l-karti tal-flus riċevuti mill-istamperija huma riżervati mill-BĊN responsabbli bħala “karti tal-flus maħluqa” u miżjuda mal-ESS jew mal-LS tal-BĊN responsabbli għad-dewmien tal-ħażna temporanja; u (ii) li wara l-kunsinna mill-istamperija jiġu mmarkati għat-trasferiment għad-dewmien tal-ħażna temporanja u sal-oriżżont taż-żmien għall-immarkar.

5.4   Regoli ta' riżerva għat-tip ta' tranżazzjoni 3 bit-tip ta' stokk LS

Numru u isem tal-partita tad-dejta

BĊN responsabbli

BĊN li jirċievi

BĊN responsabbli

BĊN li jirċievi

Wara l-kunsinna mill-istamperija lil BĊN responsabbli

Bis-saħħa ta' att legali separat tal-BĊE dwar il-produzzjoni tal-karti tal-flus

Wara t-trasferiment lil BĊN li jirċievi

Wara riċevuta minn BĊN responsabbli

1.1

Karti tal-flus maħluqa

+

 

+

2.3

LS ta' karti tal-flus ġodda miżmuma mill-BĊN

+

 

+

2.17

LS immarkati għal trasferiment

+ (****)

 

 

2.19

LS immarkati biex jiġu riċevuti

 

+ (****)

 

4.1

Kunsinna minn stamperija ta' produzzjoni ġdida lil BĊN responsabbli

+

bi “għal tip ta' stokk” = LS

 

 

 

4.2

Trasferiment ta' karti tal-flus

 

 

+

bi:

“lil BĊN” = BĊN li jirċievi,

“minn tip ta' stokk”= produzzjoni,

“għal tip ta' stokk” = LS,

kwalità ġdid,

ippjanarskedat

 

4.3

Riċevuta ta' karti tal-flus

 

 

 

+

bi:

“minn BĊN” = BĊN responsabbli

“għal tip ta' stokk” = LS,

kwalità =ġdid

Id-differenzi bejn tip ta' transazzjoni 3 u tip ta' transazzjoni 2 fit-termini tar-riżervar tas-CIS 2 huma: (i) li l-karti tal-flus riċevuti mill-istamperija huma riżervati mill-BĊN responsabbli bħala “karti tal-flus maħluqa” u miżjuda mal-ESS jew mal-LS tal-BĊN responsabbli għad-dewmien tal-ħażna temporanja; u (ii) li wara l-kunsinna mill-istamperija jiġu mmarkati għat-trasferiment għad-dewmien tal-ħażna temporanja u sal-oriżżont taż-żmien għall-immarkar.

5.5   Regoli ta' riżerva għal tip ta' tranżazzjoni 4 (karti tal-flus ġodda u f'kundizzjoni tajba)

Numru u isem tal-partita tad-dejta

BĊN li jipprovdi

BĊN li jirċievi

BĊN li jipprovdi

BĊN li jirċievi

Wara deċiżjoni għal trasferiment

Wara t-trasferiment lil BĊN li jirċievi

Wara riċevuta minn BĊN responsabbli

1.1

Karti tal-flus maħluqa

 

 

+

2.1

ESS ta' karti tal-flus ġodda

 

 

+

2.2

ESS ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba

 

 

jew: -

jew: +

2.3

LS ta' karti tal-flus ġodda miżmuma mill-BĊN

 

 

jew: -

jew: +

2.4

LS ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba miżmuma mill-BĊN

 

 

jew: -

jew: +

2.16

ESS immarkati għal trasferiment

+ (*****)

 

 

2.17

LS immarkati għal trasferiment

jew: + (*****)

 

jew: -

 

2.18

ESS immarkati biex jiġu riċevuti

 

+ (*****)

 

2.19

LS immarkati biex jiġu riċevuti

 

jew: + (*****)

 

jew: -

4.2

Trasferiment ta' karti tal-flus

 

 

+

bi: “lil BĊN” = BĊN li jirċievi

 

4.3

Riċevuta ta' karti tal-flus

 

 

 

+

bi: “minn BĊN” = BĊN li jipprovdi

Partita ta' dejta 4.2 (trasferiment ta' karti tal-flus) u 4.3 (“riċevuta ta' flus”) huma kompletati bl-informazzjoni dwar: (i) it-tip ta' stokk mmirat (ESS/LS); (ii) il-kwalità tat-taqsim (ġdid/kundizzjoni tajba); u (iii) it-taqsim ippjanat (skedat/mhux ippjanat).

5.6   Regoli ta' riżerva għal tip ta' tranżazzjoni 4 (karti tal-flus mhux proċessati u mhux f'kundizzjoni tajba)

Numru u isem tal-partita tad-dejta

BĊN li jipprovdi

BĊN li jirċievi

Wara t-trasferiment lil BĊN li jirċievi

Wara rċevuta minn BĊN responsabbli

1.1

Karti tal-flus maħluqa

+

2.5

Stokks ta' karti tal-flus mhux f'kundizzjoni tajba (biex jinqerdu) miżmuma mill-BĊN

+

2.6

Stokks ta' karti tal-flus mhux proċessati miżmuma mill-BĊN

jew: -

jew: +

4.2

Trasferiment ta' karti tal-flus

+

bi:

“lil BĊN” = BĊN li jirċievi,

“minn tip ta' stokk”= LS,

“lil tip ta' stokk”= LS,

pjannar = mhux ippjanat

 

4.3

Riċevuta ta' karti tal-flus

 

+

bi:

“mingħand BĊN” = BĊN li jipprovdi,

“lil tip ta' stokk”= LS

Partita ta' dejta 4.2 (trasferiment ta' karti tal-flus) u 4.3 (“riċevuta ta' flus”) huma kompletati bl-informazzjoni dwar jekk il-karti tal-flus trasferiti kienux mhux proċessati jew mhux f'kundizzjoni tajba.

L-ebda mmarkar ta' karti tal-flus mhux proċessati jew mhux f'kundizzjoni tajba ma jseħħ.


(1)  Id-dejta hija maqsuma skont kull bank ECI.

(2)  Tagħrif huwa pprovdut fuq it-tip ta' stokk minn fejn il-karti tal-flus trasferiti ttieħdu mill-BĊN li pprovdihom, i.e. produzzjoni (kunsinna minn stamperija), Stokk Strateġiku tal-Eurosistema (ESS) jew stokk loġistiku (LS).

(3)  Tagħrif huwa pprovdut fuq it-tip ta' stokk fejn il-karti tal-flus ġew ittrasferiti lill-BĊN li rċevihom, i.e. ESS jew LS.

(4)  Tagħrif huwa pprovdut fuq jekk il-karti tal-flus trasferiti kinux ġodda, f'kundizzjoni tajba, mhux proċessati jew karti tal-flus mhux f'kundizzjoni tajba. Jekk karti tal-flus ta' iktar minn tip ta' kwalità waħda jiġu ttrasferiti, waqt li t-taqsimiet l-oħra huma identiċi, jiġi rappurtat moviment separat għal kull tip ta' kwalità.

(5)  Tagħrif huwa pprovdut fuq is-sena kalendarja li fiha ġiet allokata l-produzzjoni f'att legali separat tal-BĊE dwar il-produzzjoni tal-karti tal-flus. Jekk il-karti tal-flus konsenjati jirrelataw għal atti legali separati tal-BĊE dwar il-produzzjoni ta' karti tal-flus, li kull waħda minnhom tirreferi għal sena differenti, waqt li t-taqsim l-ieħor huwa identiku, jiġu rappurtati kunsinni separati.

(6)  Tagħrif huwa pprovdut fuq jekk it-trasferiment kienx skedat skont att legali separat tal-BĊE dwar il-produzzjoni tal-karti tal-flus, jew permezz ta' trasferiment mhux ippjanat.

(7)  L-entitajiet indikati bħala l-fonti tad-dejta jistgħu jiddeterminaw it-taqsim permezz tas-serje u l-varjanti għal mazzi mħallta jew pakketti mħallta li jkun fihom karti tal-flus ta' serje u/jew varjanti differenti b'metodi statistiċi.

(*)  sal-oriżżont ta' żmien definit għall-immarkar.

(**)  sal-oriżżont ta' żmien definit għall-immarkar

(***)  sal-oriżżont ta' żmien definit għall-immarkar

(****)  sal-oriżżont ta' żmien definit għall-immarkar

(*****)  sal-oriżżont ta' żmien definit għall-immarkar


ANNESS II

Partiti ta' dejta dwar muniti

PARTI 1

Skema ta' rappurtar fuq muniti euro

Partiti ta' dejta

 

 

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Numru totali ta' muniti

Valur totali tal-muniti

Taqsima tas-serje

Taqsima tad-denominazzjoni

Taqsima skond entità (1)

Taqsima “Minn Stat Membru”

Taqsima “Għal Stat Membru”

Fonti tad-dejta

1.

Partiti ta' dejta taċ-ċirkolazzjoni

 

 

1.1

Ħruġ net nazzjonali ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni

 

 

 

 

 

Entitajiet li joħorġu muniti (2)

1.2

Ħruġ net nazzjonali ta' muniti għal kollezzjoni (numru)

 

 

1.3

Ħruġ net nazzjonali ta' muniti għal kollezzjoni (valur)

 

 

 

2.

Partiti ta' dejta relatati ma' stokks ta' muniti

 

2.1

Stokks ta' muniti

 

 

 

 

 

 

Entitajiet li joħorġu muniti (2)

3.

Partiti ta' dejta relatati ma' attivitajiet operazzjonali

 

3.1

Muniti maħruġin lill-pubbliku

 

 

 

 

 

 

Entitajiet li joħorġu muniti (2)

3.2

Muniti ritornati mill-pubbliku

 

 

 

 

 

 

3.3

Muniti proċessati

 

 

 

 

 

 

3.4

Muniti magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba

 

 

 

 

 

 

4.

Partiti ta' dejta relatati ma' movimenti ta' muniti

 

4.1

Trasferiment ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni

 

 

 

 

 

BĊN li jirċievi

Entitajiet li joħorġu muniti (2)

4.2

Riċevuta ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni

 

 

 

 

 

BĊN li jipprovdi

 

5.

Partiti ta' dejta għal kalkolu tal-ħruġ gross nazzjonali

 

5.1

Stokks kreditati ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni miżmuma minn entitajiet li joħorġu muniti

 

 

 

 

 

Entitajiet li joħorġu muniti (2)

5.2

Numru kreditat ta' muniti għal kollezzjoni miżmuma minn entitajiet li joħorġu muniti

 

 

5.3

Valur ta' muniti għal kollezzjoni kreditati miżmuma minn entitajiet li joħorġu muniti

 

 

 

6.

Partiti ta' dejta addizzjonali

 

6.1

Fdal ta' muniti (3)

 

 

 

 

 

Entitajiet li joħorġu muniti (2)

6.2

Nuqqas ta' muniti (3)

 

 

 

 

 

6.3

Valur ta' stokks kreditati minn BĊN lil min ħariġhom legalment

 

 

 

BĊN

7.

Partiti ta' dejta għal stati membri futuri parteċipanti

 

7.1

Stokks ta' valuta qabel issir legali

 

 

 

 

 

BĊN futur ta' l-Eurosistema u terzi partijiet li joħorġu muniti (4)

7.2

Frontloading

 

 

 

 

 

BĊN futur ta' l-Eurosistema

7.3

Sub-frontloading

 

 

 

 

 

kontrapartijiet eliġibbli frontloaded

PARTI 2

Speċifikazzjonijiet ta' partiti ta' dejta dwar muniti euro

Għall-partiti ta' dejta 1.3, 5.3 u 6.3, il-figuri jiġu rrappurtati f'termini ta' valur u b'żewġ punti deċimali, irrispettivament jekk humiex pożittivi jew negattivi. Għal partiti ta' dejta li jibqa', il-figuri jiġu rrappurtati f'termini ta' biċċiet bħala figuri sħaħ, irrispettivament jekk humiex pożittivi jew negattivi.

1.   

Partiti ta' dejta relatati mal-muniti fiċ-ċirkolazzjoni

Dawn il-partiti ta' dejta jirreferu għall-tmiem il-perijodu ta' rappurtar

1.1

Ħruġ net nazzjonali ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni

BĊNi jikkalkulaw il-ħruġ net nazzjonali ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni permezz tal-formula ekwivalenti li ġejja:

Formula 1 Ħruġ net nazzjonali = total kumulattiv tal-muniti maħruġa lill-pubbliku (partita ta' dejta kumulattiva 3.1) — total kumulattiv tal-muniti ritornati mill-pubbliku (partita ta' dejta kumulattiva 3.2)

Formula 2 Ħruġ net nazzjonali = muniti maħluqa — total kumulattiv ta' kunsinni (partita ta' dejta kumulattiva 4.1) + total kumulattiv ta' rċevuti (partita ta' dejta kumulattiva 4.2) — stokks maħluqa — muniti meqruda

1.2

Ħruġ net nazzjonali ta' muniti għal kollezzjoni (numru)

Numru totali ta' muniti għal kollezzjoni maħruġa fiċ-ċirkolazzjoni, aggregat għad-denominazzjonijiet kollha. Il-BĊNi jikkalkulaw din il-figura billi jużaw mutatis mutandis l-istess formuli bħal dawk ta' partita ta' dejta 1.1, ħlief li l-kunsinni totali kumulattivi u l-irċevuti totali kumulattivi ma japplikawx.

1.3

Ħruġ net nazzjonali ta' muniti għal kollezzjoni (valur)

Total tal-valur nominali ta' muniti għal kollezzjoni maħruġa fiċ-ċirkolazzjoni, aggregat għad-denominazzjonijiet kollha. Il-BĊNi jikkalkulaw din il-figura billi jużaw mutatis mutandis l-istess formuli bħal dawk ta' partita ta' dejta 1.1 hawn fuq, ħlief li l-kunsinni totali kumulattivi u l-irċevuti totali kumulattivi ma japplikawx.

2.   

Partiti ta' dejta relatati mal-istokks ta' muniti

Dawn il-partiti ta' dejta jirreferu għall-tmiem il-perijodu ta' rappurtar

2.1

Stokks ta' muniti

Muniti fiċ-ċirkolazzjoni li jinżammu mill-BĊN u terzi persuni li joħorġu muniti sakemm dawn jeżistu fl-Istat Membru parteċipanti, irrispettivament jekk il-muniti humiex: (i) la maħluqa u lanqas ikkreditati lil min ħariġhom legalment; (ii) maħluqa imma mhux ikkreditati lil min ħariġhom legalment; jew (iii) maħluqa u kkreditati lil min ħariġhom legalment.

Stokks ta' muniti miżmuma minn zekek ikopru biss muniti li għaddew mill-eżami finali għall-kwalità, irrispettivament mill-ippakkjar u l-istat tal-kunsinna tagħhom.

Stokks ta' muniti magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba imma li għadhom ma ġewx meqruda jiġu rappurtati

3.   

Partiti ta' dejta relatati ma' attivitajiet operazzjonali

Dawn il-partiti ta' dejta, bħala dejta ta' flussi, ikopru l-perijodu kollu tar-rappurtar

3.1

Muniti maħruġa lill-pubbliku

Muniti fiċ-ċirkolazzjoni li ġew ikkonsenjati u ddebitati (mibjugħa) lill-pubbliku mill-BĊN u terzi persuni li joħorġu l-muniti

3.2

Muniti ritornati mill-pubbliku

Muniti fiċ-ċirkolazzjoni li ġew depożitati mill-pubbliku fil-BĊN u terzi persuni li joħorġu l-muniti

3.3

Muniti proċessati

Muniti fiċ-ċirkolazzjoni li ġew eżaminati għall-awtentiċità u l-kundizzjoni mill-BĊN u terzi persuni li joħorġu l-muniti

3.4

Muniti magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba

Muniti fiċ-ċirkolazzjoni proċessati u magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba mill-BĊN u terzi persuni li joħorġu l-muniti

4.   

Partiti ta' dejta relatati mal-movimenti ta' muniti

Dawn il-partiti ta' dejta, bħala dejta ta' flussi, ikopru l-perijodu kollu tar-rappurtar

4.1

Trasferiment ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni

Muniti fiċ-ċirkolazzjoni konsenjati bil-valur nominali mill-BĊN u terzi persuni li joħorġu l-muniti ta' Stati Membri (futuri) parteċipanti lil entitajiet li joħorġu muniti ta' Stati Membri (futuri) parteċipanti oħra

4.2

Riċevuta ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni

Muniti fiċ-ċirkolazzjoni riċevuti bil-valur nominali mill-BĊN u terzi persuni li joħorġu l-muniti ta' Stati Membri (futuri) parteċipanti lil entitajiet li joħorġu muniti ta' Stati Membri (futuri) parteċipanti oħra

5.   

Partiti ta' dejta għal kalkolu tal-ammont tal-ħruġ gross nazzjonali

Dawn il-partiti ta' dejta, bħala dejta ta' stokk, jirreferu għall-tmiem il-perijodu ta' rappurtar. Fi Stati Membri parteċipanti fejn il-BĊN huwa l-unika entità li toħroġ muniti, is-somma tal-valuri nominali tal-istokks deskritti fil-partiti ta' dejta 5.1 u 5.3 hija identika għall-valur nominali rappurtar fil-partita ta' dejta 6.3

5.1

Stokk ikkreditat ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni miżmuma mill-entitajiet li joħorġu l-muniti

Muniti fiċ-ċirkolazzjoni li ġew ikkreditati lil min joħroġhom legalment u miżmuma mil-BĊN u terzi persuni li joħorġu l-muniti

5.2

Numru ta' muniti għal kollezzjoni kreditati miżmuma mill-entitajiet li joħorġu l-muniti

Numru totali ta' muniti għal kollezzjoni li ġew kreditati lil min joħroġhom legalment u miżmuma mil-BĊN u terzi persuni li joħorġu l-muniti

5.3

Valur ta' muniti għal kollezzjoni ikkreditati miżmuma mill-entitajiet li joħorġu l-muniti

Total tal-valur nominali ta' muniti għal kollezzjoni li ġew kreditati lil min joħroġhom legalment u miżmuma mil-BĊN u terzi persuni li joħorġu l-muniti

6.   

Partiti ta' dejta addizzjonali

Dawn il-partiti ta' dejta, bħala dejta ta' stokk, jirreferu għall-tmiem il-perijodu ta' rappurtar

6.1

Bilanċ ta' muniti

Muniti fiċ-ċirkolazzjoni iktar minn ċertu livell massimu ta' stokks ta' muniti fil-livell nazzjonali. Dawn l-istokks ta' muniti huma disponibbli għal kunsinna lil Stati Membri (futuri) parteċipanti fuq talba. Il-BĊN, b'kooperazzjoni ma' min joħroġhom legalment jekk applikabbli, jiddetermina l-livell massimu ta' stokks ta' muniti

6.2

Nuqqas ta' muniti

Nuqqas ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni taħt ċertu livell massimu ta' stokks ta' muniti fil-livell nazzjonali. Il-BĊN, b'kooperazzjoni ma' min joħroġhom legalment jekk applikabbli, jiddetermina l-livell minimu ta' stokks ta' muniti

6.3

Valur ta' stokks kreditati lil min joħroġhom legalment minn BĊN

L-istokks tal-BĊN ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni u għal kollezzjoni li huma kkreditati lil min joħroġhom legalment, irrispettivament mill-istatus legali tal-valuta tagħhom. Dan jinkludi l-istokks ikkreditati lil min joħroġhom fl-Istat Membru tal-BĊN u l-istokks li ġew riċevuti minn Stati Membri parteċipanti oħra kontra l-valur nominali (il-muniti riċevuti huma kkreditati lil min joħroġhom fl-Istat Membru li jipprovduhom parti mill-istokks ikkreditati tal-BĊN li jirċevihom).

Kunsinna u/jew riċevuti fl-ispejjeż tal-produzzjoni ma jolqtux din il-partita ta' dejta

7.   

Partiti ta' dejta għal stati membri futuri parteċipanti

Dawn il-partiti ta' dejta jirreferu għall-tmiem il-perijodu ta' rappurtar

7.1

Stokks ta' valuta legali ta' qabel

Muniti euro fiċ-ċirkolazzjoni miżmuma minn BĊN futur tal-Eurosistema u terzi persuni li joħorġu l-muniti ta' Stati Membri futuri parteċipanti għall-fini tat-tibdil tal-flus kontanti

7.2

Frontloading

Muniti euro fiċ-ċirkolazzjoni miżmuma minn kontrapartijiet eliġibbli li jissodisfaw ir-rekwiżiti biex jirċievu muniti euro fiċ-ċirkolazzjoni għall-iskop ta' frontloading qabel it-tibdil ta' flus kontanti skont il-Linja ta' Gwida BĊE/2006/9

7.3

Sub-frontloading

Muniti euro fiċ-ċirkolazzjoni sub-frontloaded minn kontrapartijiet eliġibbli lil terzi persuni professjonali, skont il-Linja ta' Gwida BĊE/2006/9. Għall-fini tar-rappurtar tas-CIS 2 dan jinkludi l-muniti euro pprovduti fi starter kits lill-pubbliku ġenerali

PARTI 3

Regoli ta' riżerva tas-CIS 2 għal movimenti ta' muniti euro bejn Stati Membri (futuri) parteċipanti

1.   Introduzzjoni

Din il-parti tfisser ir-regoli komuni ta' riżerva għal movimenti bejn l-Istati Membri parteċipanti, partikolarment bejn BĊNi, biex tiġi żgurata l-konsistenza tad-dejta fis-CIS 2 dwar il-ħruġ nazzjonali net u gross ta' muniti. Billi trasferimenti ta' muniti jistgħu jinkludu kemm BĊNi/BĊNi tal-Eurosistema futuri u terzi persuni li joħorġu muniti, dawn jiġu msemmijin flimkien b'mod konsistenti minn hawn 'il quddiem taħt it-titolu ta' “Stati Membri”.

Stati Membri futuri parteċipanti japplikaw dawn ir-regoli mutatis mutandis.

2.   Movimenti ta' muniti bejn Stati Membri li jipprovdu u li jircievu

Għal trasferimenti ta' muniti bejn Stati Membri issir distinzjoni bejn trasferiment bil-valur nominali u trasferiment bl-ispiża tal-produzzjoni. Fiż-żewġ każi trasferimenti bejn l-entitajiet li joħorġu l-muniti tal-Istat Membru li jipprovdi u l-Istat Membru li jirċievi ma jwasslux għal bidla fl-ammont nazzjonali nett tal-ħruġ.

Fit-tabelli li ġejjin ta' din it-taqsima “+” jindika li żieda hija riżervata u “–” jindika li tnaqqis huwa riżervat fis-CIS 2

2.1   Regoli ta' riżerva għal trasferiment ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni bil-valur nominali

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Stat Membru li jipprovdi

Stat Membru li jirċievi

2.1

Stokks ta' muniti

+

4.1

Trasferiment ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni

+

 

4.2

Riċevuta ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni

 

+

5.1

Stokks ikkreditati ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni miżmuma mill-entitajiet li joħorġu l-muniti

(–)

(ara nota c hawn taħ)t

+

(ara nota d hawn taħt)

6.3

Valur ta' stokks ikkreditati lil min joħroġhom legalment minn BĊN

(–)

(ara nota c hawn taħt)

+

(ara nota d hawn taħt)

(a)

“Muniti maħruġa lill-pubbliku” fl-Istat Membru li jipprovdi (partita ta' dejta 3.1) u “muniti ritornati mill-pubbliku” fl-Istat Membru li jirċievi (partita ta' dejta 3.2) jibqgħu l-istess.

(b)

Il-kontijiet relatati ma' muniti “maħluqa” fis-sistemi ta' maniġġjar ta' flus kontanti tal-Istati Membri li jipprovdi u l-Istati Membri li jirċievu jibqgħu l-istess (fejn applikabbli).

(c)

“Stokks ikkreditati ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni miżmuma minn entitajiet li joħorġu muniti” (partita ta' dejta 5.1) fl-Istat Membru li jipprovdi huma mnaqqsa jekk il-muniti konsenjati kienu kkreditati qabel lil min ħariġhom legalment fl-Istat Membru li jagħmel forniment, jew jibqgħu l-istess jekk il-muniti konsenjati kienu maħluqa qabel imma ma kinux kreditati lil min ħariġhom legalment.

(d)

“Stokks ikkreditati ta” muniti fiċ-ċirkolazzjoni miżmuma minn entitajiet li joħorġu muniti' (partita ta' dejta 5.1) fl-Istat Membru li jirċievi huma miżjuda, għax il-muniti rċevuti jirrapreżentaw muniti ikkreditati (i.e. kkreditati lil min ħariġhom legalment fl-Istat Membru li jipprovdi).

(e)

Ir-riżervi ta' hawn fuq jaffetwaw il-ħruġ nazzjonali gross kif ġej:

Stat Membru li jipprovdi: ma jinbidilx jekk il-muniti kkonsenjati kienu kkreditati qabel u kkreditati lil min ħariġhom legalment, jew miżjuda jekk il-muniti kkonsenjati kienu maħluqa qabel imma ma kinux ikkreditati lil min ħariġhom legalment

Stat Membru li jirċievi: ma jinbidilx.

2.2   Regoli ta' riżerva għal movimenti ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni bil-valur ta' produzzjoni

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Stat Membru li jipprovdi

Stat Membru li jirċievi

2.1

Stokks ta' muniti

+

(a)

L-ebda riżervi ma jsiru taħt “trasferiment u riċevuta ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni”.

(b)

Movimenti bl-ispiża tal-produzzjoni ma għandhom l-ebda effett fuq il-ħruġ gross nazzjonali fl-Istati Membri li jipprovdu u li jirċievu.

2.3   Rikonċiljazzjoni ta' dejta relatata mal-movimenti ta' muniti

Taqsima 3 ta' Parti 3 ta' Anness I dwar ir-rikonċiljazzjoni ta' dejta relatata mal-movimenti ta' karti tal-flus japplika mutatis mutandis.


(1)  Id-dejta hija maqsuma skont l-entitajiet relevanti li joħorġu l-munita, i.e. BĊN, zekka, teżor, aġenzija pubblika appuntata u/jew aġenzija privata appuntata.

(2)  Entitajiet li joħorġu l-munita huma l-BĊN, zekek, teżor, aġenziji pubbliċi appuntati u/jew aġenziji privati appuntati.

(3)  Id-dejta hija provvduta fuq bażi volontarja.

(4)  Terzi persuni li joħorġu l-munita huma zekek, teżor, aġenziji pubbliċi appuntati u/jew aġenziji privati appuntati.


ANNESS III

Dejta dwar l-infrastruttura ta' flus kontanti u l-BRF

Għal kull partita ta' dejta il-figuri għandhom jiġu rrappurtati bħala figuri pożittivi sħaħ.

1.   

Partiti ta' dejta dwar infrastrutturi ta' flus kontanti relatati ma' BĊN

Dawn il-partiti ta' dejta jirreferu għall-tmiem il-perijodu ta' rappurtar

1.1

Numru ta' fergħat ta' BĊN

Kull fergħa ta' BĊN li tipprovdi servizzi ta' flus kontanti lil istituzzjonijiet ta' kreditu u klijenti professjonali oħra

1.2

Kapaċità ta' ħażna

Kapaċità totali u sigura ta' ħażna ta' karti tal-flus tal-BĊN, f'miljuni ta' karti tal-flus u kalkolata fuq il-bażi tad-denominazzjoni tal-EUR 20

1.3

Kapaċità ta' għażla

Kapaċità totali ta' għażla ta' karti tal-flus (i.e. total massimu teoretiku) tal-magni tal-għażla ta' karti tal-flus tal-BĊNi li qegħdin jintużaw, f'eluf ta' karti tal-flus fis-siegħa u kalkolati fuq il-bażi tad-denominazzjoni tal-EUR 20

1.4

Kapaċità ta' trasport

Kapaċità totali ta' trasport (i.e. kapaċità massima ta' rfigħ) tat-trakkijiet armati tal-BĊNi li qegħdin jintużaw, f'eluf ta' karti tal-flus u kalkolati fuq il-bażi tad-denominazzjoni tal-EUR 20

2.   

Partiti ta' dejta dwar l-infrastruttura ġenerali ta' flus kontanti u l-BRF

Dawn il-partiti ta' dejta jirreferu għall-tmiem il-perijodu ta' rappurtar

2.1

Numru ta' fergħat tal-istituzzjonijiet ta' kreditu

Il-fergħat tal-istituzzjonijiet ta' kreditu kollha stabbiliti fl-Istat Membru parteċipanti li jipprovdu servizzi ta' flus kontanti bl-imnut jew bl-ingrossa

2.2

Numru ta' fergħat remoti ta' istituzzjonijiet ta' kreditu

Il-fergħat tal-istituzzjonijiet ta' kreditu kollha li jikkwalifikaw bħala 'fergħat remoti' taħt il-BRF (1)

2.3

Numru ta' impriżi CIT

L-impriżi kollha ta' flus kontanti fit-transitu (CIT) stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti, li jittrasportaw il-flus kontanti (2)  (3)

2.4

Numru ta' ċentri ta' flus kontanti mhux tal-BĊN

Iċ-ċentri ta' flus kontanti kollha stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti, li huma tal-istituzzjonijiet ta' kreditu, impriżi CIT u kaxxiera professjonali oħra (2)  (3)

2.5

Numru ta' magni tal-flus awtomatiċi (ATM) mħaddma minn istituzzjonijiet ta' kreditu

L-ATMs kollha mħaddma taħt ir-responabbiltà ta' istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti, irrispettivament minn min jimla dawn l-ATMs

2.6

Numru ta' ATMs oħra

L-ATMs kollha mħaddma minn entitajiet oħra barra istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti (e.ż. “ATMs bl-imnut” jew “ATMs ta' konvenjenza”) (2)

2.7

Numru ta' magni ta' riċiklaġġ ta' flus kontanti operati mill-klijent (CRM) imħaddma minn istituzzjonijiet ta' kreditu

Is-CRMs operati mill-klijent kollha fl-Istati Membri parteċipanti mħaddma minn istituzzjonijiet ta' kreditu (1)

2.8

Numru ta' magni li jagħtu flus kontanti operati mill-klijent imħaddma minn istituzzjonijiet ta' kreditu

Il-magni li jagħtu flus kontanti operati mill-klijent kollha fl-Istati Membri parteċipanti mħaddma minn istituzzjonijiet ta' kreditu (1)

2.9

Numru ta' magni li jħaddmu karti tal-flus operati mill-ħaddiema mħaddma minn istituzzjonijiet ta' kreditu

Il-magni li jħaddmu karti tal-flus operati mill-ħaddiema kollha fl-Istati Membri parteċipanti mħaddma minn istituzzjonijiet ta' kreditu (1)

2.10

Numru ta' magni li jagħżlu karti tal-flus operati mill-ħaddiema mħaddma minn kaxxiera professjonali oħra

Il-magni kollha li jagħżlu karti tal-flus operati mill-ħaddiema fl-Istati Membri parteċipanti użati għal skop ta' riċiklaġġ minn kaxxiera professjonali oħra li għalihom tapplika l-BRF, li huma stabbiliti f'dan l-Istat Membru

3.   

Partiti ta' dejta operazzjonali tal-BRF (4)

Dawn il-partiti ta' dejta, bħala dejta ta' flussi, jirreferu għall-perijodu kollu tar-rappurtar u jiġu rappurtati skont il-biċċiet bit-tqassim tad-denominazzjoni

3.1

Numru ta' karti tal-flus riċiklati lil klijenti minn istituzzjonijiet ta' kreditu

Karti tal-flus li ġew rċevuti minn istituzzjonijiet ta' kreditu minn klijenti, ipproċessati f'magni ta' l-għażla tal-karti tal-flus fil-back-office skond il-BRF u jew mogħtija lil klijenti jew għadhom miżmuma għall-iskop li jingħataw lil klijenti

3.2

Numru ta' karti tal-flus riċiklati lil klijenti minn kaxxiera professjonali oħra

Karti tal-flus li ġew rċevuti minn kaxxiera professjonali oħra minn istituzzjonijiet ta' kreditu, ipproċessati f'magni ta' l-għażla tal-karti tal-flus fil-back-office skond il-BRF minn kaxxiera professjonali oħra u jew provduti lil istituzzjonijiet ta' kreditu jew għadhom miżmuma għall-iskop li jipprovdu lil istituzzjonijiet ta' kreditu

3.3

Numru ta' karti tal-flus ipproċessati fuq magni li jgħażlu karti tal-flus imħaddma minn istituzzjonijiet ta' kreditu

Karti tal-flus awtentikati u kontrollati għal kundizzjoni f'magni tal-għażla tal-karti tal-flus operati minn ħaddiema mħaddma minn istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti

3.4

Numru ta' karti tal-flus ipproċessati fuq magni li jagħżlu karti tal-flus imħaddma minn kaxxiera professjonali oħra

Karti tal-flus awtentikati u kontrollati għal kundizzjoni f'magni tal-għażla tal-karti tal-flus imħaddma minn kaxxiera professjonali oħra stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti

3.5

Numru ta' karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba fuq magni li jgħażlu karti tal-flus imħaddma minn istituzzjonijiet ta' kreditu

Karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba fuq magni tal-għażla tal-karti tal-flus operati minn ħaddiema mħaddma minn istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti

3.6

Numru ta' karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba fuq magni li jgħażlu karti tal-flus imħaddma minn kaxxiera professjonali oħra

Karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba fuq magni tal-għażla tal-karti tal-flus operati minn ħaddiema mħaddma minn kaxxiera professjonali oħra stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti


(1)  L-istituzzjonijiet ta' kreditu li għalihom tapplika l-BRF, li huma stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti.

(2)  Ir-rappurtar ta' dejta jiddependi fuq id-disponibbiltà tagħha fl-Istati Membri parteċipanti. BĊNi jinfurmaw lill-BĊE dwar il-miżura tar-rappurtar.

(3)  Il-BĊNi jipprovdu dejta li tkopri, bħala minimu, istituzzjonijiet ta' kreditu u/jew impriżi CIT li għalihom tapplika l-BRF. BĊNi jinfurmaw lill-BĊE dwar il-miżura tar-rappurtar.

(4)  Karti tal-flus riċiklati fi friegħi remoti ta' banek huma esklużi.


ANNESS IV

Dejta ta' referenza tas-CIS 2 u parametri tas-sistema miżmuma mill-BĊE

Il-BĊE daħħal id-dejta ta'referenza u l-parametri tas-sistema, flimkien mal-perijodi tal-validità tagħhom. Dan it-tagħrif huwa viżibbli għal kull minn jużah mill-BĊN u l-BĊN futuri tal-Eurosistema. Id-dejta ta' referenza u l-parametri tas-sistema relatati mal-muniti euro huma barra dan viżibbli għat-terzi persuni eliġibbli kollha li jużawh.

1.   

Dejta ta' referenza

1.1

Ammont ta' ħruġ ta' muniti approvat

Il-volumi approvati, skont il-valur, ta' muniti euro fiċ-ċirkolazzjoni u muniti euro għal kollezzjoni li Stat Membru parteċipant futur għandu permess juża waqt sena ta' kalendarju speċifika skont id-deċiżjoni applikabbli dwar ħruġ ta' muniti

1.2

Il-punt ta' referenza għal stokks loġistiċi ta' karti tal-flus

Ammonti ta' LS skont denominazzjoni u BĊN, li jintużaw bħala referenza għall-ippjanar annwali ta' produzzjoni skont att legali separat tal-BĊE dwar l-immaniġġjar ta' stokks ta' karti tal-flus. Flimkien ma' dan, marġni ta' operazzjoni relatati għal dawn l-ammonti huma mdaħħla u miżmuma skont denominazzjoni u BĊN

1.3

Ishma tal-iskema tal-kapital

L-ishma tal-BĊNi fl-iskema kapitali tal-BĊE kalkolat fuq il-bażi tad-Deċiżjoni BĊE/2006/21 u espressa bħala persentaġġ

2.   

Parametri tas-sistema

2.1

Attributi tal-BĊN

Informazzjoni dwar: (i) l-eżistenza ta' skemi NHTO fl-Istati Membri parteċipanti; (ii) l-entitajiet differenti li joħorġu muniti li joperaw fl-Istati Membri parteċipanti; (iii) l-istatus ta' BĊNi u BĊNi futuri tal-Eurosistema rigward l-iskop tar-rappurtar tagħhom tad-dejta CIS 2 lill-BĊE; (iv) jekk BĊNi jirċivux notifikazzjonijiet awtomatiċi ta' ġrajja ta' dejta; u (v) jekk BĊNi jirċivux trażmissjoni awtomatika regolari tad-dejta CIS 2 tal-BĊNi u tal-BĊNi futuri tal-Eurosistema kollha

2.2

Relazzjonijiet bejn banek ECI-BĊN

Ismijiet ta' banek ECI individwali u indikazzjoni tal-BĊN responsabbli għal dawn il-banek ECI u li jipprovdihom bil-karti tal-flus euro

2.3

Status tas-serje/varjanti/denominazzjoni

Tagħrif dwar jekk denominazzjonijiet individwali ta' serje ta' karti tal-flus u muniti, u varjanti ta' karti tal-flus, għadhom ma sarux valuta legali (status pre-legali tal-valuta), huma valuta legali jew waqfu li jkunu valuta legali (status post-legali tal-valuta)

2.4

Attributi tal-partiti tad-dejta

Għal kull partita ta' dejta definiti fl-Annessi I-III, tagħrif dwar: (i) liema livelli ta' taqsim jeżisti, (ii) jekk il-partiti tad-dejta huma ta' kategorija 1, kategorija 2 jew partiti ta' dejta mmexxija minn ġrajja; u (iii) jekk partita ta' dejta tigix rappurtata minn BĊN u/jew BĊN tal-Eurosistema futur

2.5

Livelli ta' tolleranza plawżibbli

Speċifikazzjoni tal-livelli ta' tolleranza li jiġu applikati għal kontrolli individwali tal-korrettezza definiti fl-Anness VI


ANNESS V

Kontrolli għal kompletezza għad-dejta mibgħuta mill-BĊNi u BĊNi tal-Eurosistema futuri

1.   Introduzzjoni

Dejta mibgħuta mill-BĊNi u BĊNi tal-Eurosistema futuri tiġi kkontrollata għal kompletezza fis-CIS 2. Minħabba n-natura differenti tal-partiti tad-dejta issir distinzjoni bejn, fuq naħa waħda, partiti ta' dejta ta' kategorija 1 u kategorija 2 li għalihom id-dejta għandha tiġi rrappurtata għal kull perijodu ta' rappurtar u, fuq in-naħa l-oħra, partiti ta' dejta mmexxija minn ġrajja li għandhom jiġu rrapurtati biss jekk il-ġrajja tiġri waqt il-perijodu ta' rappurtar.

Is-CIS 2 tikkontrolla jekk il-partiti tad-dejta ta' kategorija 1 u kategorija 2 kollha jinsabux fl-ewwel messaġġ ta' dejta mibgħut minn BĊN għal perijodu ta' rappurtar, wara li jinżamm kont tal-parametri tas-sistema relatati mal-attributi tal-BĊN u r-relazzjonijiet ECI-BĊN deskritti fit-Taqsima 2 tat-tabella fl-Anness IV. Jekk tal-anqas waħda mill-partiti tad-dejta tal-kategorija 1 hija nieqsa jew mhux kompleta, is-CIS 2 ma taċċettax dan l-ewwel messaġġ, u l-BĊN jkollu jerġa' jibgħat il-messaġġ tad-dejta. Jekk il-partiti ta' dejta ta' kategorija 1 huma kompleti imma tal-anqas waħda mill-partiti tad-dejta ta' kategorija 2 hija nieqsa jew mhux kompleta fl-ewwel messaġġ ta' dejta ta' BĊN, is-CIS 2 taċċetta l-ewwel messaġġ ta' dejta u taħżnu fid-database ċentrali, imma avviż jidher fl-applikazzjoni online bbażata fuq il-web għal kull partita ta' dejta affettwata. Dan l-avviż huwa viżibbli għall-utenti kollha tal-BĊE, ta' BĊN u ta' BĊN futur tal-Eurosistema, u fil-każ ta' muniti, viżibbli għal kull terza persuna eliġibbli li tużah. L-avviżi huma viżibbli sakemm il-BĊN konċernat jibgħat wieħed jew iktar messaġġi ta' dejta riveduti li jikkompletaw id-dejta nieqsa fl-ewwel messaġġ ta' dejta. Għal partiti ta' dejta mmexxija minn ġrajja s-CIS 2 ma tagħmel l-ebda kontroll għal kompletezza.

2.   Kontrolli għal kompletezza għal dejta dwar karti tal-flus euro

Numru u isem tal-partita(i) tad-dejta

Taqsim tas-serje/varjanti u taqsim tad-denominazzjoni

Taqsim tal-bank ECI

Tip ta' partita tad-dejta

1.1 — 1.3

Partiti ta' dejta kumulattivi

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

-

kategorija 1

kull possibbiltà bi status ta' valuta pre-legali u post-legali

immexxija minn ġrajja

2.1 — 2.6

Stokks miżmuma mill-Eurosistema

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

-

kategorija 1

kull possibbiltà bi status ta' valuta pre-legali u post-legali

immexxija minn ġrajja

2.7 — 2.10

Stokks miżmuma minn banek NHTO

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

-

kategorija 1

kull possibbiltà bi status ta' valuta pre-legali u post-legali

immexxija minn ġrajja

2.11 — 2.15

Stokks miżmuma minn banek ECI

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

il-banek ECI kollha mmaniġġjati mill-BĊN

kategorija 1

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

immexxija minn ġrajja

2.16 — 2.19

Partiti ta' dejta kontrollati bir-reqqa

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali u pre-legali

-

immexxija minn ġrajja

3.1

Karti tal-flus maħruġa minn BĊN

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

-

kategorija 1

3.2

Karti tal-flus trasferiti minn BĊN għal banek NHTO

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

-

kategorija 1

kull possibbiltà bi status ta' valuta pre-legali

immexxija minn ġrajja

3.3

Karti tal-flus trasferiti minn BĊN għal banek ECI

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

il-banek ECI kollha mmaniġġjati mill-BĊN

immexxija minn ġrajja

3.4

Karti tal-flus ritornati lil BĊN

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

-

kategorija 1

kull possibbiltà bi status ta' valuta post-legali

immexxija minn ġrajja

3.5

Karti tal-flus trasferiti minn banek NHTO għal BĊN

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

-

kategorija 1

kull possibbiltà bi status ta' valuta pre-legali u post-legali

immexxija minn ġrajja

3.6

Karti tal-flus trasferiti minn banek ECI għal BĊN

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

il-banek ECI kollha mmaniġġjati mill-BĊN

immexxija minn ġrajja

kull possibbiltà bi status ta' valuta post-legali

immexxija minn ġrajja

3.7

Karti tal-flus proċessati minn BĊN

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

-

kategorija 1

3.8

Karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba minn BĊN

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

-

kategorija 1

3.9

Karti tal-flus mpoġġija fiċ-ċirkolazzjoni minn banek NHTO

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

-

kategorija 1

3.10

Karti tal-flus ritornati lil banek NHTO

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

-

kategorija 1

kull possibbiltà bi status ta' valuta post-legali

immexxija minn ġrajja

3.11

Karti tal-flus proċessati minn banek NHTO

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

-

kategorija 1

3.12

Karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba minn banek NHTO

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

-

kategorija 1

3.13

Karti tal-flus mpoġġija fiċ-ċirkolazzjoni minn banek ECI

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

il-banek ECI kollha mmaniġġjati mill-BĊN

kategorija 1

3.14

Karti tal-flus ritornati lil banek ECI

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

il-banek ECI kollha mmaniġġjati mill-BĊN

kategorija 1

kull possibbiltà bi status ta' valuta post-legali

il-banek ECI kollha mmaniġġjati mill-BĊN

immexxija minn ġrajja

3.15

Karti tal-flus proċessati minn banek ECI

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

il-banek ECI kollha mmaniġġjati mill-BĊN

kategorija 2

3.16

Karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba minn banek ECI

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

il-banek ECI kollha mmaniġġjati mill-BĊN

kategorija 2

4.1

Kunsinna minn stamperija ta' produzzjoni ġdida lil BĊN responsabbli

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali u pre-legali

-

immexxija minn ġrajja

4.2

Trasferiment ta' karti tal-flus

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali, pre-legali u post-legali

-

immexxija minn ġrajja

4.3

Riċevuta ta' karti tal-flus

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali, pre-legali u post-legali

-

immexxija minn ġrajja

5.1 — 5.3

Partiti ta' dejta għal BĊNi futuri tal-Eurosistema

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali u pre-legali

-

immexxija minn ġrajja

3.   Kontrolli għal kompletezza għal dejta dwar muniti euro

Numru u isem tal-partita(i) tad-dejta

Taqsim tas-serje u taqsim tad-denominazzjoni

Taqsim tal-entità

Tip ta' partita tad-dejta

1.1

Ħruġ net nazzjonali ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

-

kategorija 1

kull possibbiltà bi status ta' valuta post-legali

immexxija minn ġrajja

1.2

Ħruġ net nazzjonali ta' muniti għal kollezzjoni (numru)

-

-

kategorija 2

1.3

Ħruġ net nazzjonali ta' muniti għal kollezzjoni (valur)

-

-

kategorija 2

2.1

Stokks ta' muniti

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

it-terzi persuni kollha li joħorgu muniti li mingħandhom il-BĊN jiġbor dejta dwar stokk ta' muniti

kategorija 1

kull possibbiltà bi status ta' valuta pre-legali jew post-legali

immexxija minn ġrajja

3.1

Muniti maħruġa lill-pubbliku

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

it-terzi persuni kollha li joħorgu muniti li mingħandhom il-BĊN jiġbor dejta dwar flussi ta' muniti

kategorija 1

3.2

Muniti ritornati mill-pubbliku

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

it-terzi persuni kollha li joħorgu muniti li mingħandhom il-BĊN jiġbor dejta dwar flussi ta' muniti

kategorija 1

kull possibbiltà bi status ta' valuta post-legali

immexxija minn ġrajja

3.3

Muniti proċessati

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

it-terzi persuni kollha li joħorgu muniti li mingħandhom il-BĊN jiġbor dejta dwar flussi ta' muniti

kategorija 2

3.4

Muniti magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

it-terzi persuni kollha li joħorgu muniti li mingħandhom il-BĊN jiġbor dejta dwar flussi ta' muniti

kategorija 2

4.1

Trasferiment ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali jew post-legali

-

immexxija minn ġrajja

4.2

Riċevuta ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali jew post-legali

-

immexxija minn ġrajja

5.1

Stokks ikkreditati ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni miżmuma minn entitajiet li joħorġu l-muniti

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

-

kategorija 2

kull possibbiltà bi status ta' valuta pre-legali jew post-legali

-

immexxija minn ġrajja

5.2

Numru ta' muniti għal kollezzjoni kkreditati miżmuma minn entitajiet li joħorġu l-muniti

-

-

kategorija 2

5.3

Valur ta' muniti għal kollezzjoni kkreditati miżmuma minn entitajiet li joħorġu l-muniti

-

-

kategorija 2

6.1

Muniti żejda

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

-

immexxija minn ġrajja

6.2

Nuqqas ta' muniti

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali

-

immexxija minn ġrajja

6.3

Valur ta' stokks kkreditati lil min joħroġhom legalment minn BĊN

-

-

kategorija 1

7.1-7.3

Partiti ta' dejta għal Stati Membri parteċipanti futuri

kull possibbiltà bi status ta' valuta legali jew pre-legali

-

immexxija minn ġrajja

4.   Kontrolli ta' kompletezza għad-dejta tal-infrastrutturi tal-flus kontanti u dejta tal-BRF

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Taqsim tad-denominazzjoni

Tip ta' partita tad-dejta

Partiti ta' dejta dwar infrastrutturi ta' flus kontanti relatati ma' BĊN

1.1

Numru ta' fergħat ta' BĊN

-

kategorija 2

1.2

Kapaċità ta' ħażna

-

kategorija 2

1.3

Kapaċità ta' għażla

-

kategorija 2

1.4

Kapaċità ta' trasport

-

kategorija 2

Partiti ta' dejta dwar l-infrastruttura ġenerali ta' flus kontanti u l-BRF

2.1

Numru ta' fergħat tal-istituzzjonijiet ta' kreditu

-

kategorija 2

2.2

Numru ta' fergħat remoti tal-istituzzjonijiet ta' kreditu

-

immexxija minn ġrajja

2.3

Numru ta' impriżi CIT

-

immexxija minn ġrajja

2.4

Numru ta' ċentri ta' flus kontanti mhux tal-BĊN

-

immexxija minn ġrajja

2.5

Numru ta' magni tal-flus awtomatiċi (ATM) mmexxija minn istituzzjonijiet ta' kreditu

-

kategorija 2

2.6

Numru ta' ATMs oħra

-

immexxija minn ġrajja

2.7

Numru ta' magni ta' riċiklaġġ ta' flus kontanti operati mill-klijenti (CRM) mmexxija minn istituzzjonijiet ta' kreditu

-

immexxija minn ġrajja

2.8

Numru ta' magni li jagħtu flus kontanti operati mill-klijent mmexxija minn istituzzjonijiet ta' kreditu

-

immexxija minn ġrajja

2.9

Numru ta' magni li jħaddmu karti tal-flus operati mill-ħaddiema mmexxija minn istituzzjonijiet ta' kreditu

-

immexxija minn ġrajja

2.10

Numru ta' magni li jagħżlu karti tal-flus operati mill-ħaddiema mmexxija minn kaxxiera professjonali oħra

-

immexxija minn ġrajja

Partiti ta' dejta operazzjonali tal-BRF

3.1

Numru ta' karti tal-flus riċiklati lil klijenti minn istituzzjonijiet ta' kreditu

id-denominazzjonijiet kollha li għalihom hemm tal-anqas possibbiltà waħda ta' serje/varjanti/denominazzjoni bi status ta' valuta legali għal tal-anqas xahar qabel il-perijodu ta' rappurtar

immexxija minn ġrajja

3.2

Numru ta' karti tal-flus riċiklati lil klijenti minn kaxxiera professjonali oħra

id-denominazzjonijiet kollha li għalihom hemm tal-anqas possibbiltà waħda ta' serje/varjanti/denominazzjoni bi status ta' valuta legali għal tal-anqas xahar qabel il-perijodu ta' rappurtar

immexxija minn ġrajja

3.3

Numru ta' karti tal-flus proċessati fuq magni li jagħżlu karti tal-flus operati minn istituzzjonijiet ta' kreditu

id-denominazzjonijiet kollha li għalihom hemm tal-anqas possibbiltà waħda ta' serje/varjanti/denominazzjoni bi status ta' valuta legali għal tal-anqas xahar qabel il-perijodu ta' rappurtar

immexxija minn ġrajja

3.4

Numru ta' karti tal-flus proċessati fuq magni li jagħżlu karti tal-flus imħaddma minn kaxxiera professjonali oħra

id-denominazzjonijiet kollha li għalihom hemm tal-anqas possibbiltà waħda ta' serje/varjanti/denominazzjoni bi status ta' valuta legali għal tal-anqas xahar qabel il-perijodu ta' rappurtar

immexxija minn ġrajja

3.5

Numru ta' karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba fuq magni li jagħżlu karti tal-flus imħaddma minn istituzzjonijiet ta' kreditu

id-denominazzjonijiet kollha li għalihom hemm tal-anqas possibbiltà waħda ta' serje/varjanti/denominazzjoni bi status ta' valuta legali għal tal-anqas xahar qabel il-perijodu ta' rappurtar

immexxija minn ġrajja

3.6

Numru ta' karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba fuq magni li jagħżlu karti tal-flus operati minn kaxxiera professjonali oħra

id-denominazzjonijiet kollha li għalihom hemm tal-anqas possibbiltà waħda ta' serje/varjanti/denominazzjoni bi status ta' valuta legali għal tal-anqas xahar qabel il-perijodu ta' rappurtar

immexxija minn ġrajja


ANNESS VI

Kontrolli għal korrettezza għad-dejta mibgħuta mill-BĊNi u BĊNi futuri tal-Eurosistema

1.   Introduzzjoni

Dejta mibgħuta mill-BĊNi u BĊNi tal-Eurosistema futuri lill-BĊE tiġi kkontrollata għal korrettezza fis-CIS 2, li tagħmel distinzjoni bejn żewġ tipi ta' kontrolli, “kontrolli-bilfors” u “kontrolli-probabbli”.

“Kontroll-bilfors” huwa kontroll għal korrettezza li jrid jgħaddi mingħajr ma jinqabeż il-limitu tal-livell tat-tolleranza. Jekk “kontroll-bilfors” ma jirnexxix id-dejta tiegħu hija meqjusa bħala inkorretta u s-CIS 2 twarrab il-messaġġ tad-dejta kollu mibgħut minn dak il-BĊN. Il-limitu huwa ta' 1 % għal kontrolli għal korrettezza b'operatur “ugwali għal”, u żero għal kumplament tal-kontrolli għal korrettezza.

“Kontroll-probabbli” huwa kontroll għal korrettezza li għalih limitu ta' 3 % għall-livell tat-tolleranza jiġi applikat. Jekk dan il-limitu jinqabeż, dan ma għandu l-ebda impatt fuq l-aċċettazzjoni tal-messaġġ tad-dejta fis-CIS 2, imma avviż jidher fl-applikazzjoni online bbażata fuq il-web għal dan il-kontroll għal korrettezza. Dan l-avviż huwa viżibbli għal kull min jużah mill-BĊN u BĊN futur tal-Eurosistema, u fil-każ ta' muniti, huwa viżibbli għal kull terza persuna eliġibbli li tużah.

Kontrolli għal korrettezza jsiru għal karti tal-flus u muniti li għandhom status ta' valuta legali u separatament għal kull possibbiltà ta' serje u denominazzjoni. Għal karti tal-flus dawn isiru ukoll għal kull possibbiltà ta' varjanti u denominazzjoni, jekk din il-varjanti teżisti. Kontrolli għal korrettezza fuq dejta dwar trasferiment ta' karti tal-flus (kontrolli 5.1 u 5.2) u għal dejta fuq trasferimenti ta' muniti (kontroll 6.6) isiru wkoll għall-istatus ta' valuta pre-legali u valuta post-legali.

2.   Kontrolli għal korrettezza fuq il-ħruġ nett nazzjonali ta' karti tal-flus

Jekk serje, varjanti jew denominazzjoni ġdida ssir valuta legali, dan il-kontroll għal korrettezza jsir mill-ewwel perijodu ta' rappurtar li fih din is-serje/varjanti/denominazzjoni hija valuta legali. Il-ħruġ nett nazzjonali għal perijodu ta' rappurtar ta' qabel (t-1) huwa żero f'dan il-każ.

2.1   Ħruġ nett nazzjonali ta' karti tal-flus (kontroll-probabbli)

Operaturi

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodu ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

Ħruġ nett nazzjonali skont il-metodu stokk għal perijodu t

-

Ħruġ nett nazzjonali skont il-metodu stokk għal perijodu (t-1)

=

 

 

3.1

Karti tal-flus maħruġa minn BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

 

3.9

Karti tal-flus mpoġġija fiċ-ċirkolazzjoni minn banek NHTO

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

Σ

3.13

Karti tal-flus mpoġġija fiċ-ċirkolazzjoni minn banek ECI

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

 

3.4

Karti tal-flus ritornati lil BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

 

3.10

Karti tal-flus ritornati lil banek NHTO

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

Σ

3.14

Karti tal-flus ritornati lil banek ECI

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

Il-ħruġ nett nazzjonali skont il-metodu stokk jiġi kalkolat kif muri fit-tabella hawn taħt.

Operaturi

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodu ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

Ħruġ nett nazzjonali skont il-metodu stokk għal perijodu t =

 

 

1.1

Karti tal-flus maħluqa

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

 

1.2

Karti tal-flus meqruda fil-linja

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

 

1.3

Karti tal-flus meqruda barra l-linja

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

 

2.1

Stokk Strateġiku tal-Eurosistema ta' karti tal-flus ġodda

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

 

2.2

Stokk Strateġiku tal-Eurosistema ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

 

2.3

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus ġodda miżmuma mill-BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

 

2.4

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba miżmuma mill-BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

 

2.5

Stokks ta' karti tal-flus mhux f'kundizzjoni tajba (biex jinqerdu) miżmuma mill-BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

 

2.6

Stokks ta' karti tal-flus mhux ipproċessati miżmuma mill-BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

 

2.7

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus ġodda miżmuma minn banek NHTO

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

 

2.8

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba miżmuma minn banek NHTO

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

 

2.9

Stokks ta' karti tal-flus mhux f'kundizzjoni tajba miżmuma minn banek NHTO

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

 

2.10

Stokks ta' karti tal-flus mhux ipproċessati miżmuma minn banek NHTO

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

Σ

2.11

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus ġodda miżmuma minn banek ECI

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

Σ

2.12

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba miżmuma minn banek ECI

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

Σ

2.13

Stokks ta' karti tal-flus mhux f'kundizzjoni tajba miżmuma minn banek ECI

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

Σ

2.14

Stokks ta' karti tal-flus mhux ipproċessati miżmuma minn banek ECI

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

Σ

2.15

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus fit-transitu minn jew lejn banek ECI

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

3.   Kontroll għal korrettezza fuq stokks ta' karti tal-flus

Il-kontrolli għal korrettezza fuq stokks tal-karti tal-flus jiġu applikati biss mit-tieni perijodu ta' rappurtar li fih BĊN jirrapporta dejta tas-CIS 2 lill-BĊE.

Jekk serje, varjanti jew denominazzjoni ssir valuta legali, dawn il-kontrolli għal korrettezza jiġu applikati biss mit-tieni perijodu ta' rappurtar li fih din is-serje, varjanti jew denominazzjoni hija valuta legali.

Għall-BĊNi li adottaw l-euro reċentement (i.e. qabel kienu BĊN tal-Eurosistema futuri) il-kontrolli għal korrettezza fuq l-istokks ta' karti tal-flus jiġu applikati mit-tieni perijodu ta' rappurtar wara l-adozzjoni tal-euro.

3.1   Żviluppi ta' karti tal-flus ġodda fl-Istokk Strateġiku tal-Eurosistema (kontroll-bilfors)

Operaturi

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodu ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

 

 

2.1

Stokk Strateġiku tal-Eurosistema ta' karti tal-flus ġodda

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

=

 

 

2.1

Stokk Strateġiku tal-Eurosistema ta' karti tal-flus ġodda

t-1

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

 

4.1

Kunsinna minn stamperija ta' produzzjoni ġdida lil BĊN responsabbli

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

fejn

“għal tip ta' stokk” = ESS

+

Σ

4.3

Riċevuta ta' karti tal-flus

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

fejn

kwalità = ġdid U “għal tip ta' stokk” = ESS

Σ

4.2

Trasferiment ta' karti tal-flus

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

fejn

kwalità = ġdid U (“minn tip ta' stokk” = ESS JEW “minn tip ta' stokk” = produzzjoni) U “għal tip ta' stokk” = ESS

Qabel karti tal-flus ġodda tal-ESS jinħarġu, dawn jiġu ttrasferiti lil-LS tal-BĊN li joħroġhom.

3.2   Żviluppi ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba fl-Istokk Strateġiku tal-Eurosistema (kontroll-bilfors)

Operaturi

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodu ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

 

 

2.2

Stokk Strateġiku tal-Eurosistema ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

=

 

 

2.2

Stokk Strateġiku tal-Eurosistema ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba

t-1

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

Σ

4.3

Riċevuta ta' karti tal-flus

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k fejn kwalità = kundizzjoni tajba U “għal tip ta' stokk” = ESS

Σ

4.2

Trasferiment ta' karti tal-flus

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k fejn kwalità = kundizzjoni tajba U “minn tip ta' stokk” = ESS

Qabel karti tal-flus f'kundizzjoni tajba tal-ESS jinħarġu, dawn jiġu ttrasferiti lil-LS tal-BĊN li joħroġhom.

3.3   Żviluppi ta' stokks loġistiċi ta' karti tal-flus ġodda u f'kundizzjoni tajba (kontroll-probabbli)

Operaturi

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodu ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

 

 

2.3

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus ġodda miżmuma mill-BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

 

2.4

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba miżmuma mill-BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

=

 

 

2.3

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus ġodda miżmuma mill-BĊN

t-1

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

 

2.4

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba miżmuma mill-BĊN

t-1

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

 

4.1

Kunsinna minn stamperija ta' produzzjoni ġdida lil BĊN responsabbli

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k fejn “għal tip ta' stokk” = LS

+

Σ

4.3

Riċevuta ta' karti tal-flus

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k fejn kwalità = ġdid jew f'kundizzjoni tajba U “għal tip ta' stokk” = LS

Σ

4.2

Trasferiment ta' karti tal-flus

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k fejn (kwalità = ġdid jew f'kundizzjoni tajba U (“minn tip ta' stokk” = LS) JEW (kwalità = ġdid U “minn tip ta' stokk” = produzzjoni U “għal tip ta' stokk” = LS)

 

3.1

Karti tal-flus maħruġa minn BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

 

3.7

Karti tal-flus ipproċessati minn BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

 

3.8

Karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba minn BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

 

3.2

Karti tal-flus trasferiti minn BĊN għal banek NHTO

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

Σ

3.3.

Karti tal-flus trasferiti minn BĊN għal banek ECI

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k


3.4   Żviluppi ta' stokks ta' karti tal-flus mhux ipproċessati (kontroll-probabbli)

Operaturi

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodi ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

 

 

2.6

Stokks ta' karti tal-flus mhux ipproċessati miżmuma mill-BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

=

 

 

2.6

Stokks ta' karti tal-flus mhux ipproċessati miżmuma mill-BĊN

t-1

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

 

3.7

Karti tal-flus ipproċessati minn BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

 

3.4

Karti tal-flus ritornati lil BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

 

3.5

Karti tal-flus trasferiti minn banek NHTO għal BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

Σ

3.6

Karti tal-flus trasferiti minn banek ECI għal BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

Σ

4.3

Riċevuta ta' karti tal-flus

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k fejn kwalità = mhux ipproċessat

Σ

4.2

Trasferiment ta' karti tal-flus

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k fejn kwalità = mhux ipproċessat

L-irċevuti kollha ta' karti tal-flus mhux ipproċessati huma riżervati fil-BĊN li jirċievi bi “għal tip ta' stokk” = LS.

It-trasferimenti kollha ta' karti tal-flus mhux ipproċessati huma riżervati fil-BĊN li jipprovdi bi “minn tip ta' stokk” = LS u bi “għal tip ta' stokk” = LS.

3.5   Żviluppi ta' stokks ta' karti tal-flus miżmuma minn banek NHTO (kontroll-probabbli)

Operaturi

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodi ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

 

2.7

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus ġodda miżmuma minn banek NHTO

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

2.8

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba miżmuma minn banek NHTO

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

2.9

Stokks ta' karti tal-flus mhux f'kundizzjoni tajba miżmuma minn banek NHTO

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

2.10

Stokks ta' karti tal-flus mhux ipproċessati miżmuma minn banek NHTO

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

=

 

2.7

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus ġodda miżmuma minn banek NHTO

t-1

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

2.8

Stokks loġistiċi ta' karti tal-flus f'kundizzjoni tajba miżmuma minn banek NHTO

t-1

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

2.9

Stokks ta' karti tal-flus mhux f'kundizzjoni tajba miżmuma minn banek NHTO

t-1

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

2.10

Stokks ta' karti tal-flus mhux ipproċessati miżmuma minn banek NHTO

t-1

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

3.2

Karti tal-flus trasferiti minn BĊN għal banek NHTO

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

3.10

Karti tal-flus ritornati lil banek NHTO

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

3.5

Karti tal-flus trasferiti minn banek NHTO għal BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

3.9

Karti tal-flus mpoġġija fiċ-ċirkolazzjoni minn banek NHTO

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

Għall-finijiet ta' din il-Linja ta' Gwida, il-karti tal-flus kollha ritornati miċ-ċirkolazzjoni lil banek NHTO jiġu inklużi fil-partita ta' dejta 2.10 (stokks ta' karti tal-flus mhux ipproċessati minn banek NHTO) sakemm jiġu pproċessati.

3.6   Żviluppi ta' stokks ta' karti tal-flus mhux ipproċessati miżmuma minn banek ECI (kontroll-probabbli)

Operaturi

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodu ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

 

2.14

Stokks ta' karti tal-flus mhux ipproċessati miżmuma minn banek ECI

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k, bank ECI-m

=

 

2.14

Stokks ta' karti tal-flus mhux ipproċessati miżmuma minn banek ECI

t-1

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k, bank ECI-m

 

3.15

Karti tal-flus ipproċessati minn banek ECI

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k, bank ECI-m

+

 

3.14

Karti tal-flus ritornati lil banek ECI

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k, bank ECI-m

Għall-finijiet ta' din il-Linja ta' Gwida, il-karti tal-flus kollha ritornati miċ-ċirkolazzjoni lil banek ECI jiġu inklużi fil-partita ta' dejta 2.14 (stokks ta' karti tal-flus mhux ipproċessati minn banek ECI) sakemm jiġu pproċessati.

3.7   Żviluppi ta' stokks ta' karti tal-flus miżmuma minn BĊNi futuri tal-Eurosistema (kontroll-bilfors)

Operaturi

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodi ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

 

 

5.1

Stokks ta' valuta legali ta' qabel

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

 

5.2

Frontloading

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

=

 

 

5.1

Stokks ta' valuta legali ta' qabel

t-1

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

 

5.2

Frontloading

t-1

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

 

4.1

Kunsinna minn stamperija ta' produzzjoni ġdida lil BĊN responsabbli

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

Σ

4.3

Riċevuta ta' karti tal-flus

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

fejn “minn BĊN” ≠ BĊN li jirrapporta-k

Σ

4.2

Trasferiment ta' karti tal-flus

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

fejn 'għal BĊN' ≠ BĊN li jirrapporta-k

4.   Kontrolli għal korrettezza fuq attivitajiet operazzjonali ta' karti tal-flus

4.1   Karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba minn BĊNi (kontroll-bilfors)

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodi ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

3.8

Karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba minn BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

3.7

Karti tal-flus ipproċessati minn BĊN

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k


4.2   Karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba minn banek NHTO (kontroll-bilfors)

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodu ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

3.12

Karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba minn banek NHTO

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

3.11

Karti tal-flus ipproċessati minn banek NHTO

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k


4.3   Karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba minn banek ECI (kontroll-bilfors)

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodi ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

3.16

Karti tal-flus magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba minn banek ECI

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k, bank ECI-m

3.15

Karti tal-flus ipproċessati minn banek ECI

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k, bank ECI-m

5.   Kontrolli għal korrettezza fuq trasferimenti ta' karti tal-flus

5.1   Trasferimenti bejn tipi differenti ta' stokks ġo BĊN (kontroll-bilfors)

Kundizzjonijiet

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodi ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

JEKK

4.2

Trasferiment ta' karti tal-flus

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k, “għal BĊN”-m, “minn tip ta' stokk”-u, “għal tip ta' stokk”-v, kwalità-x, pjanar-y

fejn BĊN-k = BĊN-m

MELA

4.2

Trasferiment ta' karti tal-flus

t

tip ta' stokk-u ≠ tip ta' stokk-v


5.2   Rikonċiljazzjoni ta' trasferimenti individwali ta' karti tal-flus bejn BĊNi (futuri tal-Eurosistema) (kontroll-probabbli)

Operaturi

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodi ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

Σ

4.2

Trasferiment ta' karti tal-flus

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k “għal BĊN”-m, kwalità-n, “għal tip ta' stokk”-p

=

 

4.3

Riċevuta ta' karti tal-flus

t

Serje/varjanti-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-m “minn BĊN”-k, kwalità-n, “għal tip ta' stokk”-p

Karti tal-flus provduti minn BĊN jew BĊN futur tal-Eurosistema għandu jkun indaqs għal karti tal-flus riċevuti minn BĊN ieħor jew BĊN futur tal-Eurosistema ieħor.

6.   Kontrolli għal korrettezza fuq muniti

6.1   Żviluppi ta' ħruġ nett nazzjonali ta' muniti (kontroll-probabbli)

Operaturi

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodi ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

 

 

1.1

Ħruġ nett nazzjonali ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni

t

serje-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

=

 

 

1.1

Ħruġ nett nazzjonali ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni

t-1

serje-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

+

Σ

3.1

Muniti maħruġa lill-pubbliku

t

serje-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

Σ

3.1

Muniti ritornati mill-pubbliku

t

serje-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

Dan il-kontroll għal korrettezza jiġi applikat mit-tieni perijodu ta' rappurtar li fih BĊN jirrapporta dejta tas-CIS 2 lill-BĊE.

Jekk serje jew denominazzjoni ġdida ssir valuta legali, dan il-kontroll isir mill-ewwel perijodu ta' rappurtar li fih din is-serje jew denominazzjoni hija valuta legali. Il-ħruġ nett nazzjonali għal perijodu ta' rappurtar ta' qabel (t-1) huwa żero f'dan il-każ.

6.2   Rikonċiljazzjoni ta' stokks ta' muniti (kontroll-bilfors)

Operaturi

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodi ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

Σ

2.1

Stokks ta' muniti

t

serje-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

 

5.1

Stokks ikkreditati ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni miżmuma minn entitajiet li joħorġu l-muniti

t

serje-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

Is-CIS 2 tiġbor dejta fuq stokks (partita ta' dejta 2.1), mingħajr każ jekk jiġix kreditat min ħariġhom legalment jew le. L-istokk totali għall-entitajiet tal-ħruġ ta' muniti li jżommuhom fiżikament fi Stat Membru parteċipanti għandu jkun ikbar jew daqs l-istokks ikkreditati lil min ħariġhom legalment ta' dak l-Istat Membru jew min ħariġhom legalment ta' Stati Membri parteċipanti oħra.

6.3   Tqabbil ta' stokks totali ikkreditati mal-istokks ikkreditati ta' BĊNi (kontroll-bilfors)

Operaturi

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodi ta' rappurtar

Dettalji oħra

 

Σ

5.1

Stokks ikkreditati ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni miżmuma minn entitajiet li joħorġu l-muniti

t

BĊN li jirrapporta-k

Billi partita ta' dejta 5.1 tiġi rapportata fit-termini ta' numri, il-figuri individwali jiġu moltiplikati bil-figuri nominali rispettivi

+

 

5.3

Valur ta' muniti għal kollezzjoni kkreditati miżmuma minn entitajiet li joħorġu l-muniti

t

BĊN li jirrapporta-k

 

 

6.3

Valur ta' stokks ikkreditati lil min joħroġhom legalment minn BĊN

t

BĊN li jirrapporta-k


6.4   Proċessar ta' muniti (kontroll-bilfors)

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodi ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

3.4

Muniti magħżula bħala mhux f'kundizzjoni tajba

t

serje-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k, entità-m

3.3

Muniti pproċessati

t

serje-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k, entità-m


6.5   Kontrolli fuq bilanċi u nuqqasijiet (kontroll-bilfors)

Kundizzjonijiet

Isem ta' partita ta' dejta

Perijodi ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

JEKK

6.1

Bilanċ ta' muniti

t

denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

> 0

MELA

6.2

Nuqqas ta' muniti

t

denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k

Għandħa tkun 0 jew mingħajr entrata


6.6   Rikonċiljazzjoni ta' trasferimenti individwali ta' muniti bejn Stati Membri parteċipanti (futuri) (kontroll-probabbli)

Numru u isem tal-partita tad-dejta

Perijodi ta' rappurtar

Taqsimiet u BĊN li jirrapporta

4.1

Trasferiment ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni

t

serje-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-k, “għal Stat Membru”-m

=

4.2

Riċevuta ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni

t

serje-i, denominazzjoni-j, BĊN li jirrapporta-m, “minn Stat Membru”-k

Muniti provduti minn Stat Membru parteċipant (futur) għandhom ikunu daqs il-muniti riċevuti minn Stat Membru parteċipant (futur) ieħor.


GLOSSARJU

Dan il-Glossarju jiddefinixxi l-kliem tekniku użat fl-Annessi għal din il-Linja ta' Gwida.

Ċentru tal-flus kontanti: tfisser faċilità sigura u ċentralizzata fejn karti tal-flus euro u/jew muniti euro fiċ-ċirkolazzjoni jiġu mmaniġġjati wara t-trasport minn postijiet differenti.

Denominazzjoni: tfisser il-valur nominali ta' karta tal-flus jew munita euro, kif stabbilit għal karti tal-flus fid-Deċiżjoni BĊE/2003/4 jew f'att legali sussegwenti tal-BĊE, u għal muniti fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 975/98 jew f' att legali sussegwenti tal-Komunità.

Entitajiet li joħorġu l-muniti: tfisser korp fdat minn min legalment joħroġ il-muniti euro fuq bażi nazzjonali bil-kompitu li jpoġġi l-muniti euro fiċ-ċirkolazzjoni, jew min joħroġhom legalment. Entitajiet li joħorġu l-muniti jistgħu jinkludu l-BĊN, żekek, teżor, aġenzija pubblika appuntata u aġenzija privata appuntata. Dawn l-entitajiet li joħorġu l-muniti bl-eċċezzjoni tal-BĊN jirreferu ukoll għal 'terzi persuni li joħorġu l-muniti'.

Ħruġ gross nazzjonali: li għandu x'jaqsam mal-muniti euro tfisser muniti euro fiċ-ċirkolazzjoni jew muniti euro għal kollezzjoni li nħarġu minn min joħroġhom legalment fl-Istat Membru parteċipanti (i.e. muniti, li l-valur nominali tagħhom ġie kkreditat lil min ħariġhom legalment), irrispettivament jekk dawn il-muniti humiex miżmuma minn BĊN, BĊN tal-Eurosistema futur, terza persuna li toħroġ muniti jew il-pubbliku.

Għal muniti fiċ-ċirkolazzjoni, ħruġ gross nazzjonali = ħruġ nett nazzjonali ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni (partita ta' dejta 1.1) + stokks kreditati ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni miżmuma minn entitajiet li joħorġu muniti (partita ta' dejta 5.1) + trasferiment ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni minn meta ġew introdotti (partita ta' dejta kumulattiva 4.1) — riċevuti ta' muniti fiċ-ċirkolazzjoni mill-introduzzjoni tagħhom (partita ta' dejta kumulattiva 4.2).

Għall-muniti għal kollezzjoni, ħruġ gross nazzjonali = ħruġ nett nazzjonali ta' muniti għal kollezzjoni (partita ta' dejta 1.3) + il-valur ta' muniti għal kollezzjoni kreditati miżmuma minn entitajiet li joħorġu muniti (partita ta' dejta 5.3)

Ħruġ nett nazzjonali ta' karti tal-flus: tfisser il-volum ta' karti tal-flus euro maħruġa u mpoġġija fiċ-ċirkolazzjoni minn BĊN individwali f'punt speċifiku fiż-żmien (eż. tmiem ta' perijodu ta' rappurtar), inklużi l-karti tal-flus euro mpoġġija fiċ-ċirkolazzjoni mill-banek NHTO nazzjonali kollha u l-banek ECI kollha mmaniġġjati minn dak il-BĊN. Trasferimenti ta' karti tal-flus lil BĊNi oħra jew BĊN futuri tal-Eurosistema huma esklużi. Ħruġ nett nazzjonali ta' karti tal-flus jista' jiġi kkalkolat billi jew jintuża (i) il-metodu stokk, li juża biss dejta ta' stokk relatata ma' punt speċifiku fiż-żmien; jew (ii) il-metodu tal-flussi, li jaggrega d-dejta tal-flussi mid-data tal-introduzzjoni tal-karti tal-flus jew punt speċifiku fiż-żmien (i.e. tmiem il-perijodu ta' rappurtar).

Metodu stokk: ħruġ nett nazzjonali = karti tal-flus maħluqa (partita ta' dejta 1.1) — stokks ta' karti tal-flus maħluqa (partiti ta' dejta 2.1 sa 2.15) — karti tal-flus maħluqa li ġew distrutti (partiti ta' dejta 1.2 u 1.3).

Metodu tal-flussi: ħruġ nett nazzjonali = karti tal-flus maħluqa maħruġa mill-BĊN (inklużi karti tal-flus mpoġġija fiċ-ċirkolazzjoni minn banek NHTO u banek ECI) mill-introduzzjoni tagħhom (partiti ta' dejta kumulattiva 3.1, 3.9 u 3.13) — karti tal-flus maħluqa ritornati lill-BĊN (inklużi karti tal-flus ritornati lil banek NHTO u banek ECI) mill-introduzzjoni tagħhom (partiti ta' dejta kumulattiva 3.4, 3.10 u 3.14).

Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni: tfisser il-karti tal-flus euro kollha maħruġa mill-Eurosistema u mpoġġija fiċ-ċirkolazzjoni mill-BĊNi f'ċertu żmien, li għall-finijiet ta' din il-Linja ta' Gwida tinkludi ukoll il-karti tal-flus mpoġġija fiċ-ċirkolazzjoni minn banek NHTO u banek ECI. Huwa ugwali għall-ammont aggregat tal-ħruġ nett nazzjonali tal-karti tal-flus euro. Għandu jiġi nnutat li l-kunċett ta' “karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni” mhux applikat f'livell nazzjonali għaliex ma jistax jiġi determinat jekk il-karti tal-flus impoġġija fiċ-ċirkolazzjoni fi Stat Membru parteċipanti wieħed humiex jiċċirkolaw f'dak l-Istat Membru, jew jekk dawn ġewx irritornati miċ-ċirkolazzjoni lil BĊNi, banek NHTO jew banek ECI oħrajn.

Karti tal-flus f'kundizzjoni tajba: tfisser (i) karti tal-flus euro li ġew ritornati lil BĊNi u li huma f'kundizzjoni tajba għaċ-ċirkolazzjoni skont att legali separat tal-BĊE dwar l-ipproċessar ta' karti tal-flus minn BĊNi; jew (ii) karti tal-flus euro li ġew irritornati lil istituzzjoniet ta' kreditu, inklużi banek NHTO u banek ECI, u li huma f'kundizzjoni tajba għaċ-ċirkolazzjoni skont l-istandards minimi għall-għażla mniżżla fil-BRF.

Karti tal-flus ġodda: tfisser karti tal-flus euro li għadhom ma ġewx impoġġija fiċ-ċirkolazzjoni minn BĊNi, banek NHTO jew banek ECI, jew frontloaded minn BĊNi futuri tal-Eurosistema.

Karti tal-flus mhux f'kundizzjoni tajba: tfisser (i) karti tal-flus euro li ġew irritornati lil BĊNi u li mhumiex f'kundizzjoni tajba għaċ-ċirkolazzjoni skont att legali separat tal-BĊE dwar l-ipproċessar ta' karti tal-flus minn BĊNi; jew (ii) karti tal-flus euro li ġew irritornati lil istituzzjoniet ta' kreditu, inklużi banek NHTO u banek ECI, u li mhumiex f'kundizzjoni tajba għaċ-ċirkolazzjoni skont l-istandards minimi għall-għażla mniżżla fil-BRF.

Karti tal-flus mhux ipproċessati: tfisser (i) karti tal-flus euro li ġew irritornati lil BĊNi u li ma ġewx kontrollati għall-awtentiċità u għal kundizzjoni skont att legali separat tal-BĊE dwar l-ipproċessar ta' karti tal-flus minn BĊNi; jew (ii) karti tal-flus euro li ġew irritornati lil istituzzjoniet ta' kreditu, inklużi banek NHTO u banek ECI, u li ma ġewx kontrollati għall-awtentiċità u għall-kundizzjoni skont il-BRF.

Muniti fiċ-ċirkolazzjoni: tfisser il-ħruġ aggregat nett nazzjonali ta' muniti euro fiċ-ċirkolazzjoni (partita ta' dejta 1.1). Għandu jiġi nnutat li l-kunċett ta' “muniti fiċ-ċirkolazzjoni” mhux applikat f'livell nazzjonali għaliex ma jistax jiġi determinat jekk il-muniti mpoġġija fiċ-ċirkolazzjoni fi Stat Membru parteċipanti humiex jiċċirkolaw hemmhekk u jekk dawn ġewx irritornati miċ-ċirkolazzjoni lil entitajiet li joħorġu l-muniti fi Stati Membri parteċipanti oħra. Muniti għal kollezzjoni euro mhumiex inklużi għaliex dawn il-muniti huma valuta legali biss fl-Istat Membru li joħroġhom.

Muniti għaċ-ċirkolazzjoni: tfisser muniti euro definiti bħala li għandhom status ta' valuta legali fiż-żona euro skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 975/98 tat-3 ta' Mejju 1998 dwar id-denominazzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet tal-muniti euro maħsuba għaċ-ċirkolazzjoni (1) (i.e. għall-ewwel serje ta' muniti euro maħruġa fl-1 ta' Jannar 2003 EUR 0,01, EUR 0,02, EUR 0,05, EUR 0,10, EUR 0,20, EUR 0,50, EUR1 u EUR2). Muniti fiċ-ċirkolazzjoni euro jinkludu muniti b'finitura jew kwalità speċjali u/jew ippakkjar u muniti euro kommemorattivi fiċ-ċirkolazzjoni. Dawn tal-aħħar jikkommemoraw ġrajja jew persunaġġ u jinħarġu bil-valur nominali għal perijodu limitat u fi kwantitajiet limitati.

Muniti għal kollezzjoni: tfisser muniti euro li huma valuta legali biss fl-Istat Membru li joħroġhom u li mhumiex maħsuba għall-kollezzjoni. Il-valur nominali, l-immaġni, id-daqs u l-piż tagħhom huwa differenti minn dawk tal-muniti euro fiċ-ċirkolazzjoni sabiex jintarfu bla diffikultà mill-muniti euro fiċ-ċirkolazzjoni. Muniti għal kollezzjoni jinkludu muniti bullion (2).

Muniti maħluqa: tfisser muniti euro fiċ-ċirkolazzjoni li ġew: (i) prodotti minn zekek bin-naħa nazzjonali rispettiva; (ii) ikkonsenjati lil entitajiet li joħorġu muniti fi Stat Membru parteċipanti; u (iii) reġistrati fis-sistemi ta' maniġġjar ta' flus kontanti ta' dawn l-entitajiet li joħorġu muniti. Dan japplika mutatis mutandis għal muniti għal kollezzjoni euro.

Programm ta' inventarju ta' kustodja estiża” jew “programm ECI: tfisser programm li jikkonsisti f'arranġamenti kontrattwali bejn il-BĊE, BĊN u istituzzjonijiet ta' kreditu individwali (“banek ECI”), fejn BĊN (i) jipprovdi lill-banek ECI b'karti tal-flus euro, li huma jżommu fil-kustodja barra mill-Ewropa għall-iskop li jpoġġuhom fiċ-ċirkolazzjoni; u (ii) jikkredita l-banek ECI għal karti tal-flus euro li jiġu ddepożitati mill-klijenti tagħhom, kontrollati għall-awtentiċità u l-kundizzjoni, miżmuma fil-kustodja u notifikati lill-BĊN. Il-karti tal-flus miżmuma fil-kustodja mill-banek ECI, inklużi dawk fit-tranżitu bejn il-BĊN u l-banek ECI, huma garantiti kompletament sakemm jitpoġġew fiċ-ċirkolazzjoni mill-banek ECI jew jiġu ritornati lill-BĊN. Karti tal-flus trasferiti mill-BĊN għal banek ECI jagħmlu parti mill-karti tal-flus maħluqa tal-BĊNi (partita ta' dejta 1.1). Karti tal-flus miżmuma fil-kustodja ta' banek ECI ma jagħmlux parti mill-ħruġ nett nazzjonali ta' karti tal-flus tal-BĊN.

Pubbliku: fir-rigward tal-ħruġ ta' munita euro tfisser l-entitajiet kollha u l-membri tal-pubbliku ġenerali għajr l-entitajiet li joħorġu l-muniti fi Stati Membri parteċipanti (futuri).

Serje ta' karta tal-flus: tfisser numru ta' denominazzjonijiet ta' karti tal-flus euro definiti bħala serje fid-Deċiżjoni BĊE/2003/4 tal-20 ta' Marzu 2003 dwar id-denominazzjonijiet, l-ispeċifikazzjonijiet, ir-riproduzzjoni, il-bdil u l-irtirar tal-karti tal-flus euro (3) jew f'att legali sussegwenti tal-BĊE (i.e. l-ewwel serje ta' karti tal-flus maħruġa fl-1 ta' Jannar 2002 tikkonsisti fid-denominazzjonijiet ta' EUR 5, EUR 10, EUR 20, EUR 50, EUR 100, EUR 200 u EUR 500), fejn karti tal-flus euro li għandhom speċifikazzjonijiet tekniċi riveduti jew disinn rivedut (eż. firma differenti għal Presidenti differenti tal-BĊE) jikkostitwixxu biss serje ta' karti tal-flus ġdida jekk imsemmija b'dan il-mod f'emenda għad-Deċiżjoni BĊE/2003/4 jew f'xi att legali ieħor tal-BĊE.

Serje ta' muniti: tfisser numru ta' denominazzjonijiet ta' muniti euro definiti bħala serje fir-Regolament (KE) Nru 975/98 jew f'att legali tal-Komunità sussegwenti (i.e. l-ewwel serje ta' muniti euro maħruġa fl-1 ta' Jannar 2002 jikkonsisti fid-denominazzjonijiet ta' EUR 0,01, EUR 0,02, EUR 0,05, EUR 0,10, EUR 0,20, EUR 0,50, EUR 1 u EUR 2), fejn karti tal-flus euro li għandhom speċifikazzjonijiet tekniċi riveduti jew disinn rivedut (eż. emendi għall-mappa tal-Ewropa fin-naħa l-komuni) jikkostitwixxu biss serje ta' karti tal-flus ġdida jekk jekk imsemmija b'dan il-mod f'emenda għar-Regolament (KE) Nru 975/98 jew f'xi att legali ieħor tal-Komunità.

Skema ta' karti tal-flus miżmuma għal ordni” jew “skema NHTO: tfisser skema li tikkonsisti f'arranġamenti kontrattwali bejn BĊN u ċerti istituzzjonijiet ta' kreditu (“banek NHTO”) fl-Istat Membru parteċipanti tal-BĊN, fejn il-BĊN (i) jipprovdi lill-banek NHTO b'karti tal-flus euro li huma jżommu fil-kustodja fil-bini tagħhom għall-iskop li jpoġġuhom fiċ-ċirkolazzjoni; u (ii) jikkredita l-banek NHTO għal karti tal-flus euro li jiġu depożitati mill-klijenti tagħhom, kontrollati għall-awtentiċità u l-kundizzjoni, miżmuma fil-kustodja u notifikati lill-BĊN. Karti tal-flus trasferiti mill-BĊN għal banek NHTO jagħmlu parti mill-karti tal-flus maħluqa tal-BĊN (partita ta' dejta 1.1). Karti tal-flus miżmuma fil-kustodja ta' banek NHTO ma jagħmlux parti mill-ħruġ nett nazzjonali ta' karti tal-flus tal-BĊN.

Starter kit: tfisser pakket li fih numru ta' muniti euro fiċ-ċirkolazzjoni ta' denominazzjonijiet differenti, kif speċifikat mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, għall-iskop ta' sub-frontloading ta' muniti euro fiċ-ċirkolazzjoni lill-pubbliku ġenerali fi Stat Membru parteċipanti futur.

Stokk Strateġiku tal-Eurosistema (ESS): tfisser l-istokk ta' karti tal-flus euro ġodda u f'kundizzjoni tajba miżmuma minn ċerti BĊNi biex ilaħħqu ma' talba għal karti tal-flus li ma tistax tintlaqa' minn stokks loġistiċi (4).

Stokks loġistiċi (LS): tfisser l-istokks kollha ta' karti tal-flus euro ġodda u f'kundizzjoni tajba, għajr l-ESS, miżmuma mill-BĊNi, u għall-finijiet ta' din il-Linja ta' Gwida minn banek NHTO u banek ECI (4).

Varjanti ta' karta tal-flus: f'serje ta' karta tal-flus tfisser sub-serje li tinkludi denominazzjoni waħda jew aktar tal-euro b'karatteristiċi ta' sigurtà imtejba u/jew disinn rivedut.


(1)  ĠU L 139, 11.5.1998, p. 6.

(2)  Muniti mibjugħin bħala investiment f'metall prezzjuż jissejħu muniti bullion jew muniti ta' investiment. Ġeneralment jiġu stampati skont il-livell tad-domanda fis-suq u m'għandhomx xi ħaġa li tiddistingwihom b'irfinitura jew kwalità partikolari. Il-prezz ta' dawn il-muniti ikun skont il-prezz tas-suq kurrenti għall-kontenut tal-metall, flimkien ma' marġni żgħira għall-istampar li tkopri l-ispejjeż tal-produzzjoni, l-ispejjeż tar-reklamar u profitt żgħir.

(3)  ĠU L 78, 25.3.2003, p. 16.

(4)  Kif imsemmi f'att legali tal-BĊE separat fuq l-immanniġjar ta' stokks ta' karti tal-flus.