10.1.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 6/20


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2008/128/KE

tat-22 ta’ Diċembru 2008

li tippreskrivi l-kriterji speċifiċi tal-purità ta’ sustanzi ta' taħlil għall-użu fl-ikel

(Verżjoni kodifikata)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 89/107/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li jirrigwardaw l-addittivi ma’ l-ikel awtorizzati għall-użu fl-oġġetti ta’ l-ikel maħsuba għall-konsum mill-bniedem (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 3(3)(a) ta' dik id-Direttiva,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 95/45/KE tas-26 ta’ Lulju 1995 li tippreskrivi l-kriterji speċifiċi tal-purità ta’ sustanzi ta' taħlil għall-użu fl-ikel (2) ġiet emendata kemm-il darba (3) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Direttiva għandha tiġi kkodifikata.

(2)

Huwa meħtieġ jiġu stabbiliti kriterji ta’ purità għall-kuluri kollha msemmija fid-Direttiva tal-Parlament u tal-Kunsill 94/36/KE tat-30 ta’ Ġunju 1994 fuq il-kuluri għall-użu fl-ikel (4).

(3)

Huwa neċessarju li wieħed jikkonsidra l-ispeċifikazzjonijiet u l-tekniċi analitiċi għas-sustanzi ta’ taħlil kif imwaqqfa fil-Kodiċi alimentarius kif imfassal mill-Kumitat Konġunt FAO/WHO Espert fuq l-Addittivi ta' l-Ikel (JECFA).

(4)

L-additivi ta’ l-ikel, ippreparati mill-metodi sinifikatament differenti minn dawk evalwati mill-Kumitat għax-Xjenzi ta’ l-Ikel, u differenti minn dawk imsemmija fid-Direttiva għandhom jiġu sottomessi għall-evalwazzjoni ta’ sigurtà mill-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel bl-enfasi dejjem tkun fuq il-kriterji ta’ purità.

(5)

Il-miżuri pprovduti f’din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta’ l-Ikel u s-Saħħa ta’ l-Annimali.

(6)

Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi ta’ l-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi mniżżla fl-Anness II, Parti B,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Il-kriterji tal-purità msemmija fl-Artikolu 3(3)(a) tad-Direttiva 89/107/KEE għall-kuluri msemmija fid-Direttiva 94/36/KE huma mniżżla fl-Anness I hawn taħt.

Artikolu 2

Id-Direttiva 95/45/KE, kif emendata mid-Direttivi mniżżla fl-Anness II, Parti A hi mħassra, bla ħsara għall-obbligi ta’ l-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi mniżżla fl-Anness II, Parti B.

Referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness III.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 22 ta’ Diċembru 2008.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 40, 11.2.1989, p. 27.

(2)  ĠU L 226, 22.9.1995, p. 1.

(3)  Ara l-Anness II, Parti A.

(4)  ĠU L 237, 10.9.1994, p. 13.


ANNESS I

A.   SPEĊIFIKAZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-KOLORANTI TA′ L-ALUMINJU TAL-KULURI

Definizzjoni:

Il-koloranti ta′ l-aluminju huma preparati bir-reazzjoni ta′ kuluri li jikkonformaw mal-kriterji ta′ purità dikjarati fil-monografija adattata ta′ speċifikazzjonijiet, ma′ alumina f′kondizzjonijiet ta′ ħafna ilma. Normalment, l-alumina hija materjal mhux imnixxef li jkun ġie preparat riċentement magħmul mir-reazzjoni tas-sulfat ta′ l-aluminju jew tal-klorur bis-sodju jew tal-karbonat tal-kalċju jew tal-bikarbonat jew ta′ l-ammonja. Wara l-formazzjoni tal-kolorant, il-prodott jiġi filtrat, maħsul bl-ilma u mnixxef. Alumina li ma reaġixxitx tista′ wkoll tkun preżenti fil-prodott finali.

Sustanza insolubbli HCI

Mhux aktar minn 0,5 %

Sustanza li tista′ tinħareġ bl-etere

Mhux aktar minn 0,2 % (taħt kondizzjonijiet newtrali)

Kriterji speċifiċi ta′ purità għall-kuluri korrispondenti huma applikabbli.

B.   KRITERJI SPEĊIFIĊI TA′ PURITÀ

E 100 “CURCUMIN”

Sinonimi

CI Isfar newtrali 3, Isfar taż-żagħfran ta′ l-Indja, “Diferoil Metan”

Definizzjoni

Il-′curcumin′ huwa miksub b′estrazzjoni tas-solvent taż-żagħfran, jiġifieri r-riżomi ta′ l-art ta′ razzez naturali ta′ Curcuma longa L. Biex jinkiseb trab ikkonċentrat ta′ curcumin, l-estratt huwa purifikat bil-kristallizzazzjoni. Il-prodott jikkonsisti essenzjalment f′curcumins; jiġifieri l-prinċipju ta′ tilwien (1,7-bis (4-idrossi-3-metossifenil) epta-1,6-dien-3,5-dione) u ż-żewġ derivattivi ta′ desmoteksi tiegħu, f′proporzjonijiet li jvarjaw. Ammonti minuri ta′ żjut u ta′ reżina li jidhru b′mod naturali fiż-żagħfran jistgħu ikunu preżenti.

Is-solventi li ġejjin biss jistgħu jintużaw fl-estrazzjoni: “aċetat etili”, aċetun, diossidu karboniku, “diklorometan”, “n-butanol”, metanol, “etanol”, “esan”

Klassi

“Diċinnamoilmetan”

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

75300

Einecs

207-280-5

Ismijiet kimiċi

I

1,7-Bis(4-idrossi-3-metossifenil)epta-1,6-diene-3,5-dione

II

1-(4-Idrossifenil)-7-(4-idrossi-3-metossi-fenil-) epta-1,6-diene-3,5-dione

III

1,7-Bis(4-hydroxyphenyl)hepta-1,6-diene-3,5-dione

Formula kimika

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Piż molekulari

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Analiżi

Kontenut mhux anqas minn 90 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien

E1 cm 1 %1 607 f′ċa 426 nm fl-alkoħol

Deskrizzjoni

Trab kristallin isfar fl-oranġjo

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-akoħol f′ċa 426 nm

B.

Skala ta′ tidwib

179 °C-182 °C

Purità

Residwi tas-solvent

“Aċetat etili”

Aċetun

“n-butanol”

Metanol

Alkoħol

“Esan”

mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew f′taħlita

“Diklorometan”:mhux aktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 101 (i) “RIBOFLAVIN”

Sinonimi

“Lactoflavin”

Klassi

“Isoallossażen”

Einecs

201-507-1

Ismijiet kimiċi

“7,8-Dimetil-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetraidrossipentil)benżo(g)pteridine-2,4(3H,10H)-dione

7,8-dimetil-10-(1′-D-ribitil)isoallossażen”

Formula kimika

C17H20N4O6

Piż molekulari

376,37

Analiżi

Kontenut mhux anqas minn 98 % fuq bażi anidra

E1 cm 1 % 328 f′ca 444 nm f′ soluzzjoni likwida

Deskrizzjoni

Trab kristallin isfar għal isfar fl-oranġjo, bi ftit riħa

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Il-proporzjoni A375/A267 huwa bejn 0,31 u 0,33

Il-proporzjoni A444/A267 huwa bejn 0,36 u 0,39

ġo soluzzjoni ta′ ilma

Massimu fl-ilma f′ċa 444 nm

B.

Rotazzjoni speċifika

[α]D20 20/D bejn – 115° u -140° ġo soluzzjoni ta′ 0,05 N ta′ idrossidu tas-sodju

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 1,5 % wara t-tnixxif f′105 °C għal erba′ siegħat

Irmied issulfat

Mhux aktar minn 0,1 %

Ammini aromatiċi primarji

Mhux aktar minn 100 mg/kg (ikkalkulat bħala anilina)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 101 (ii) “RIBOFLAVIN-5”-FOSFAT′

Sinonimi

“Riboflavin-5”-fosfat tas-sodju′

Definizzjoni

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet japplikaw għall-5′-fosfat flimkien ma′ ammonti minuri ta′ “riboflavin” liberu u “riboflavin difosfat”.

Klassi

“Isoallossażen”

Einecs

204-988-6

Ismijiet kimiċi

Monosodju

(2R, 3R, 4S))-5-(3′)10′-diidro-7′8′-dimetil-2′,4′-diosso-10′-benżo [ζ]pteridinil-2,3,4-trihydorxypentil fosfat;

melħ tal-monosodju ta′ ester tar-riboflavin 5′-monofosfat

Formula kimika

Għall-forma diidrata

:

C17H20N4NaO9P.2H2O

Għall-forma anidra

:

C17H20N4NaO9P

Piż molekulari

541,36

Analiżi

Kontenut mhux anqas minn 95 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien ikkalkulati bħala C17H20N4NaO9P.2H2O

E1 cm 1 % 250 f′ċa 375 nm ġo soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab igroskopiku kristallin isfar għall-oranġjo, bi ftit riħa u togħma qarsa

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Il-proporzjoni A375/A267 huwa bejn 0,30 u 0,34

Il-proporzjoni A444/A267 huwa bejn 0,35 u 0,40

ġo soluzzjoni ta′ ilma

Massimu fl-ilma f′ċa 444 nm

B.

Rotazzjoni speċifika

[α]D20 20/D bejn + 38° u + 42° ġo soluzzjoni tal-massa HCl ta′ 5

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 8 % (100 °C, 5 siegħat ġo vakwu ′l fuq minn P2O5) għall-forma diidrata

Irmied issulfat

Mhux aktar minn 25 %

Fosfat inorganiku

Mhux aktar minn 1,0 mg/kg (ikkalkulat bħala PO4 fuq il-bażi anidra)

Sustanzi ta′ tilwien sussidjarji

“Riboflavin” (liberu)

:

Mhux aktar minn 6 %

“Riboflavin difosfat”

:

Mhux aktar minn 6 %

Ammini aromatiċi primarji

Mhux aktar minn 70 mg/kg (kalkulati bħala aniline)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 102 TARTRAŻINA

Sinonimi

CI Isfar ta′ l-ikel 4

Definizzjoni

It-tartrażina tikkonsisti essenzjalment f′′trisodju 5-idrossi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilażo)-H-pirażole-3-carossilat′ u sustanzi ta′ tilwien sussidjarji bil-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

It-tartrażina hija deskritta bħal melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassju huma permessi wkoll.

Klassi

Monoazo

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

19140

Einecs

217-699-5

Ismijiet kimiċi

“Trisodju-5-irossi-1-(4-sulfonatofenil)-4-(4-sulfonatofenilażo)-H-pirażole-3-karbossilat”

Formula kimika

C16H9N4Na3O9S2

Piż molekulari

534,37

Analiżi

Kontenut mhux anqas minn 85 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien ikkalkulati bħala melħ tas-sodju

E1 cm 1 % 530 f′ċa 426 nm ġo soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel oranġjo ċar

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 426 nm

B.

Soluzzjoni safra fl-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi ta′ tilwien sussidjarji

Mhux aktar minn 1,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi tat-tilwien:

 

 

Aċidu ′4-idrażinobenżene sulfoniku′

 

Aċidu ′4-aminobenżene-1-sulfoniku′

 

Aċidu “5-osso-1-(4-sulfofenil)-2-pirażoline-3-karbossiliku”

 

′4-4′-diażoaminodi (aċidu ′benżene sulfoniku′)

 

Aċidu “Tetraidrossisuċċiniku”

Total mhux aktar minn 0,5 %

Ammini aromatiċi primarji

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 % taħt kondizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 104 ISFAR TAL-KINOLIN

Sinonimi

CI Isfar ta′ l-ikel 13

Definizzjoni

L-Isfar tal-kinolin huwa preparat billi wieħed ibiddel f′sulfonat ′2-2(-kwinolil) indan-1,3-dione′. L-isfar tal-kinolin jikkonsisti essenzjalment f′imluħ tas-sodju ta′ taħlita ta′ dissolfunati (prinċipalment), monosulfonati u trisulfonati tat-taħlita ta′ hawn fuq u ta′ sustanzi ta′ tilwien sussidjarji flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew sulfat tas-sodju bħala l-komponenti prinċipali mingħajr kulur.

L-isfar tal-kinolin huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassju huma wkoll permessi.

Klassi

Kwinoftalone

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

47005

Einecs

305-897-5

Ismijiet kimiċi

L-imluħ tad-dissodju tad-dissolfunati ta′ “2-(2-kwinolil) indan-1,3-dione” (komponent prinċipali)

Formula kimika

C18H9N Na2O8S2 (komponent prinċipali)

Piż molekulari

477,38 (komponent prinċipali)

Analiżi

Kontenut ta′ mhux anqas minn 70 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien ikkaluklati bħala melħ tas-sodju

L-isfar tal-kinolin għandu jkollu l-kompożizzjoni li ġejja:

Mis-sustanzi kollha ta′ tilwien preżenti:

mhux inqas minn 80 % għandhom ikunu dissodju “2-(2-kwinolil) indan-1,3-dione-disulfonati”

mhux aktar minn 15 % għandhom ikunu sodju “2-(2-kwinolil) indan-1,3-dione-disulfonati”

mhux aktar minn 7,0 % għandhom ikunu trissodju “2-(2-kwinolil) indan-1,3-dione-trisulfonat”

E1 cm 1 % 865 (komponent prinċipali) f′ċa 411 nm ġo soluzzjoni bl-ilma ta′ aċidu aċetiku

Deskrizzjoni

Trab jew ramel isfar

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu ġo soluzzjoni bl-ilma ta′ aċidu aċetiku ta′ pH 5 f′ċa 411 nm

B.

Soluzzjoni safra fl-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi ta′ tilwien sussidjarji

Mhux aktar minn 4,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

 

2-metilquinoline

 

2-methylquinoline-sulfonic acid

 

Aċidu Ftaliku

 

Kinolin ′2,6-dimetil′

 

Aċidu sulfoniku tal-kinolin “2,6-dimetil”

Total mhux aktar minn 0,5 %

“2-(2-kwinolil)indan-1,3-dione”

Mhux aktar minn 4 mg/kg

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 mg/kg (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 mg/kg taħt kondizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/k

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 110 SUNSET YELLOW FCF

Sinonimi

CI Food Yellow 3, Orange Yellow S

Definizzjoni

Sunset Yellow FCF jikkonsisti essenzjalment minn disodium 2-hydroxy-1-(4-sulfonatophenylazo) naphthalene-6-sulfonate u materjal koloranti sussidjarju flimkien ma′ sodium chloride u/jew sodium sulfate bħala partijiet prinċipali mhux ikkuluriti..

Is-Sunset Yellow FCF jiġi deskritt bħala l-melħ tas-sodju. Humapermessi wkoll il-melħ tal-potassju u tal-kalċju.

Klassi

Monoazo

Numru Indiċi tal-Kulur

15985

Einecs

220-491-7

Isem kimiku

Disodium 2-hydroxy-1-(4-sulfonatophenylazo)naphthalene-6-sulfonate

Formula kimika

C16H10N2Na2O7S2

Piż molekolari.

452,37

Analiżi

Kontenut ta′ mhux inqas minn 85 % total ta′ aġenti koloranti kkalkolati bħala l-melħ tas-sodju

E1 cm 1 % 555 bħala ca 485 nm f′ soluzzjoni likwida bi pH 7

Deskrizzjoni

Trab jew granulari lewn oranġju ħamrani

Identifikazzjoni

A.

Spektrometrija

Massimu fl-ilma f′ca 485 nm u pH 7

B.

Soluzzjoni oranġju fl-ilma

 

Purita′

Materjal li ma jinħalx fl-ilma

Mhux iktar minn 0.2 %

Materjal koloranti ieħor

Mhux iktar minn 5.0 %

1-(Phenylazo)-2-naphthalenol (Sudan I)

Mhux iktar minn 0.5 mg/kg

Aġenti koloranti ħlief il-materjali koloranti:

 

 

4-aminobenzene-1-sulfonic acid

 

3-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid

 

6-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid

 

7-hydroxynaphthalene-1,3-disulfonic acid

 

4,4′-diazoaminodi(benzene sulfonic acid)

 

6,6′-oxydi(naphthalene-2-sulfonic acid)

Total ta′ mhux iktar minn 0,5 %

Amines aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux iktar minn 0,01 % (kkalkolat bħala aniline)

Materjal li jista′ jiġi estratt bl-ether

Mhux iktar minn 0,2 % fi kondizzjonijiet newtri

Arseniku

Mhux iktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux iktar minn 1 mg/kg

E 120 KUĊĊINILJA, AĊIDU KARMINJU, KARMINJI

Definizzjoni

Il-karminji u l-aċidu karminju huma miksuba minn estratti bl-ilma, bl-ilma u l-alkoħol jew bl-alkoħol mill-Kuċċinilja, li tikkonsisti f′iġsma mnixxfa ta′ l-insett femminili Dactylopius coccus Costa.

Il-prinċipju ta′ tilwien huwa l-aċidu karminju.

Koloranti ta′ l-aluminju ta′ aċidu karminju (karminji) jistgħu jiġu furmati koloranti ta′ l-aluminju ta′ aċidu karminju (karminji) fejn l-aluminju u aċidu karminju huma maħsuba li huma preżenti fil-proporzjoni tal-massa 1:2.

Fil-prodotti kummerċjali, il-prinċipju ta′ tilwien huwa preżenti flimkien ma′ l-ammonju, l-kalċju, l-potassju jew katjoni tas-sodju, weħidhom jew f′taħlita, u dawn il-′katjoni′ jistgħu anki jkunu preżenti f′eċċess.

Il-prodott kummerċjali jista′ wkoll ikun fih materjal magħmul mill-proteini imnissel mill-insett tas-sors, u jista′ wkoll ikun fih ′carminat′ liberu jew residwu żgħir ta′ ′katjoni′ ta′ aluminju maħlula.

Klassi

Antrakwinone

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

75470

Einecs

Kuċċinilja: 215-680-6; aċidu karminju: 215-023-3; karminji: 215-724-4

Ismijiet kimiċi

Aċidu ′7-β-D-glukopiranosil-3,5,6,8-tetraidrossi-1-metil-9,10-diossoantraċene-2-karbossiliku′ (aċidu karminju); il-karminju huwa ċ-“ċelat” ta′ l-aluminju idratat ta′ dan l-aċidu.

Formula kimika

C22H20O13 (aċidu karminju)

Piż molekularì

492,39 (aċidu karminju)

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 2,0 % ta′ aċidu karminju fl-estratti li fihom l-aċidu karminju; mhux inqas minn 50 % ta′ aċidu karminju fiċ-′ċelati′.

Deskrizzjoni

Aħmar għal aħmar skur, jitfarrak malajr, solidu jew trab. Estratt tal-kuċċinilja ġeneralment ikun likwidu aħmar skur imma jista′ wkoll ikun imnixxef bħala trab.

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu ġo soluzzjoni ta′ ilma ta′ l-ammonja f′ċa 518 nm

Massimu ġo soluzzjoni ta′ idrokloriku mħallat f′ċa 494 nm għall-aċidu karminju

Purità

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 122 “AŻORUBINE”, “KARMOISINE”

Sinonimi

CI Aħmar ta′ l-ikel 3

Definizzjoni

L-′ażorubine′ jikkonsisti essenzjalment fid-dissodju ′4-idrossi-3-(4-sulfonato-1-naftilażo) naftalene-1-sulfonat′ u fis-sustanzi ta′ tilwien sussidjarji flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew sulfat tas-sodju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

L-′ażorubine′ huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassju huma wkoll permessi.

Klassi

′Monoażo′

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

14720

Einecs

222-657-4

Ismijiet kimiċi

Dissodju “4-idrossi-3-(4-sulfonato-1-naftilażo) naftalene-1-sulfonat”

Formula kimika

C20H12N2Na2O7S2

Piż molekulari

502,44

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 85 % tas-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien, ikkalkulati bħala melħ tas-sodju

E1 cm 1 % f′ċa 516 nm f′soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel aħmar għal marun ħamrani

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 516 nm

B.

Soluzzjoni ħamra fl-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 2,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

 

Aċidu “4-idrossinaftalene-1-sulfoniku”

 

Aċidu ′4-aminonaftalene-1-sulfoniku′

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 % taħt kondizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 123 “AMARANTH”

Sinonimi

CI Aħmar ta′ l-ikel 9

Definizzjoni

“Amaranth” jikkonsisti essenzjalment fi triossidu ′2-idrossil-1-(4-sulfonato-1-naftilażo) naftalene-3,6-disulfonat′ u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew sulfat tas-sodju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

′L-Amaranth′huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassju huma wkoll permessi.

Klassi

Monoazo

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

16185

Einecs

213-022-2

Ismijiet kimiċi

Triossidu “2-idrossi-1-(4-sulfonato-1-naftilażo) naftalene-3,6-disulfonat”

Formula kimika

C20H11N2Na3O10S3

Piż molekulari

604,48

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 85 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien, ikkalkulati bħall-melħ tas-sodju

E1 cm 1 % 440 f′ċa 520 nm f′soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel kannella fl-aħmar

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 520 nm

B.

Soluzzjoni ħamra fl-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 3,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

 

Aċidu ′4-aminonaftalene-1-sulfoniku′

 

Aċidu ′3-idrossinaftalene-2,7-disulfoniku′

 

Aċidu ′6-idrossinaftalene-2-sulfoniku′

 

Aċidu ′7-idrossinaftalene-1,3-disulfoniku′

 

Aċidu ′7-idrossinaftalene-1,3-6-trisulfoniku′

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 % taħt kondizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 124 “PONCEAU 4R”, AĦMAR TAL-KUĊĊINILJA

Sinonimi

CI Aħmar ta′ l-ikel 7, “New Coccine”

Definizzjoni

Il-“ponceau 4R” jikkonsisti essenzjalment fi triossidu “2-idrossil-1-(4-sulfonato-1-naftilażo) naftalene-6,8-disulfonat” u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew sulfat tas-sodju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

Il-“Ponceau 4R” huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassju huma wkoll permessi

Klassi

Monoazo

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

116255

Einecs

220-036-2

Ismijiet kimiċi

Triossidu “2-idrossi-1-(4-sulfonato-1-naphtyhlażo) naftalene-6,8-disulfonat”

Formula kimika

C20H11N2Na3O10S3

Piż molekulari

604,48

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 80 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien, ikkalkulati bħall-melħ tas-sodju

E1 cm 1 % 430 f′ċa 505 nm f′soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel ħamrani

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 505 nm

B.

Soluzzjoni ħamra fl-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 1,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

 

Aċidu “4-aminonaftalene-1-sulfoniku”

 

Aċidu “7-idrossinaftalene-1,3-disulfoniku”

 

Aċidu “3-idrossinaftalene-2,7-disulfoniku”

 

Aċidu “6-idrossinaftalene-2-sulfoniku”

 

Aċidu ′7-idrossinaftalene-1,3-6-trisulfoniku′

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 % taħt kondizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 127 “ERITROSINA”

Sinonimi

CI Aħmar ta′ l-ikel 14

Definizzjoni

L-eritrosina jikkonsisti essenzjalment f′dissodju ′2-(2,4,5,7-tetraiodo-3-osido-6-osossanten-9-yl) benżoate monoidrate′ u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien ma′ l-ilma, l-klorur tas-sodju u/jew sulfat tas-sodju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

L-eritrosina hija deskritta bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tas-potassju huma wkoll permessi

Klassi

Xanthen

Colour Index No

45430

Einecs

240-474-8

Ismijiet kimiċi

“Diosdium 2-(2,4,5,7-3-osido-6-osossanten-9-yl)benżoate monoidrate”

Formula kimika

C20H6I4Na2O5.H2O

Piż molekulari

897,88

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 87 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien, ikkalkulati bħall-melħ tas-sodju anidru

E1 cm 1 %1 100 f′ċa 526 nm f′soluzzjoni ta′ ilma f′pH 7

Deskrizzjoni

Trab jew ramel aħmar

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 526 nm f′pH 7

B.

Soluzzjoni ħamra fl-ilma

 

Purità

Joduri inorganiċi kalkulati bħall-jodur tas-sodju

Mhux aktar minn 0,1 %

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien (barra l-fluorexein)

Mhux aktar minn 4,0 %

Fluorxein

Mhux aktar minn 20 mg/kg

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

“Tri-iodoresorċinol”

Mhux aktar minn 0,2 %

Aċidu “2-(2,4-diidrossi-3,5-diodobenzoil) benżojku”

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Minn soluzzjoni ta′ pH minn 7 ġo 8, mhux aktar minn 0,2 %

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

Aluminium Lakes

Il-metodu ta′ materja mhux f′soluzzjoni ta′ aċtu idrokloriku mhux applikabbli. Minfloku, hemm materja ta′ sodju idrossidu mhux f′soluzzjoni, u mhux f′iktar minn 0,5 % għal dan il-kulur biss.

E 128 AĦMAR 2G

Sinonimi

CI Aħmar ta′ l-ikel 10, “Ażoġeranine”

Definizzjoni

L-Aħmar 2G jikkonsisti essenzjalment f′dissodju ′8-aċetamido-1-idrossi-2fenilażonaftalene-3,6-disulfonat′ u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

L-aħmar 2G huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tas-potassju huma wkoll permessi

Klassi

Monoazo

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

18050

Einecs

223-098-9

Ismijiet kimiċi

“Diosdium 8-aċetamido-1-idrossi-2-fenilażo-naftalene-3,6-disulfonat”

Formula kimika

C18H13N3Na2O8S2

Piż molekulari

509,43

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 80 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien, ikkalkulati bħall-melħ tas-sodju

E1 cm 1 % 620 f′ċa 532 nm f′soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel aħmar

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 532 nm

B.

Soluzzjoni ħamra fl-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 2,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

 

Aċidu “5-aċetamido-4-idrossinaftalene-2,7-disulfoniku”

 

Aċidu “5-amino-4-irdoxnaftalene-2,7-disulfoniku”

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 % taħt kondizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 129 AĦMAR “ALLURA” AC

Sinonimi

CI Aħmar ta′ l-ikel 17

Definizzjoni

L-Aħmar “Allura” 17 jikkonsisti essenzjalment f′dissodju “2-idrossi-1-(2-metossi-5-metil-4-sulfonato-fenilażo) naftalene-6-sulfonat′ u s-sustanzi sussidjarji ta” tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur

L-aħmar “Allura” AC huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tas-potassju huma wkoll permessi

Klassi

Monoazo

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

16035

Einecs

247-368-0

Ismijiet kimiċi

“Disodju 2-idrossi-1-(2-metossi-5-metil-4-sulfonatofenilażo) lazo) naftalene-6-sulfonat”

Formula kimika

C18H14N2Na2O8S2

Piż molekulari

496,42

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 85 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien, ikkalkulati bħall-melħ tas-sodju

E1 cm 1 % 540 f′ċa 504 nm f′soluzzjoni ta′ ilma f′pH 7

Deskrizzjoni

Trab jew ramel aħmar skur

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 504 nm

B.

Soluzzjoni ħamra fl-ilma

 

Purita

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 3,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

Aċidu ′6-idrossi-2-naftalene sulfoniku′, melħ tas-sodju

Mhux aktar minn 0,3 %

Aċidu “4-amino-5-metossi-2-metilbeneżene sulfoniku”

Mhux aktar minn 0,2 %

“6,6-ossibis (Aċidu 2-naftalenesulfoniku) melħ disodju ”

Mhux aktar minn 1,0 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Minn soluzzjoni ta′ pH 7, mhux aktar minn 0,2 %

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 131 BLU EVIDENTI

Sinonimi

CI Blu ta′ l-ikel 5

Definizzjoni

Il-blu evidenti V jikkonsisti essenzjalment f′kalċju jew taħlita ta′ sodju ta′ “ġ4-(a-(4-dietilaminofenil)-5-idrossi-2,4-disulfofenil-metilidene) 2,5-ċikloessadien-1-ilideneħ dietilammonju idroside melħ ġewwieni” u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju u/jew is-sulfat tal-kalċju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

Il-melħ tal-potassu huwa permess ukoll.

Klassi

“Triarilmetan”

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

42051

Einecs

222-573-8

Ismijiet kimiċis

It-taħlita ta′ kalċju jew sodju ta′ “ġ4-(a-(4-dietilaminofenil)-5-idrossi-2,4-disulfofenil-metilidene)2,5-ċikloessadien-1-ylideneħ dietilammonju idroside melħ ġewwieni”

Formula kimika

Taħlita ta′ kalċju: C27H31N2O7S2Ca Formula

Taħlita ta′ sodju: C27H31N2O7S2Na

Piż molekulari

Taħlita ta′ kalċju: 579,72

Taħlita ta′ sodju: 582,67

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 85 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien, ikkalkulati bħall-melħ tas-sodju

E1 cm 1 %2 000 f′ċa 638 nm f′soluzzjoni ta′ ilma f′pH 5

Deskrizzjoni

Trab jew ramel blu skur

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 638 nm f′pH 5

B.

Soluzzjoni blu fl-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 2,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

 

“3-idrossi benzaldeide”

 

Aċidu “3-idrossi benżojku”

 

Aċidu “3-idrossi-4-sulfobenżojku”

 

Aċidu “N,N-dietilamino benżene sulfoniku”

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

Bażi bajda

Mhux aktar minn 4,0 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Minn soluzzjoni ta′ pH 5, mhux aktar minn 0,2 %

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 132 “INDIGOTINE”, KARMINJU INDIGO

Sinonimi

CI Blu ta′ l-ikel 1

Definizzjoni

L-indigotine jikkonsisti essenzjalment f′taħlita ta′ dissodju ′3,3′diosso-2,2′bi-indolylidene-5,5′-disulfonat, u dissodju 3,3′-diosso-2,2′-bi-indolilidine-5,7′-disulfonat′ u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

L-′indigotine huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassu huma permessi wkoll.

Klassi

Indigoid

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

73015

Einecs

212-728-8

Ismijiet kimiċis

“Disodju 3,3′-diosso-2,2′-bi-indolylidene-5,5′-disulfonat”

Formula kimika

C16H8N2Na2O8S2

Piż molekulari

466,36

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 85 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien, ikkalkulati bħall-melħ tas-sodju;

dissodju ′3,3′-diosso-2,2′-bi-indolilidine-5,7′-disulfonat′: mhux aktar minn 18 %

E1 cm 1 % 480 f′ċa 610 nm f′soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel blu skur

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 610 nm

B.

Soluzzjoni blu fl-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Barra d-dissodju ′3,3′-diosso-2,2′-bi-indolilidine-5,7′-disulfonat′: mhux aktar minn 1,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

 

Aċidu “Isatin-5-sulfoniku”

 

Aċidu “5-sulfoantraniliku”

 

Aċidu “Antraniliku”

Total ta′ mhux aktar minn 0,5 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,02 % taħt kondizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 133 BLU BRILLANTI FCF

Sinonimi

CI Blu ta′ l-ikel 2

Definizzjoni

Il-Blu brillanti jikkonsisti essenzjalment f′taħlita ta′ dissodju ′a-(4-(N-etil-3-sulfonatobenżilamino) fenil)-a-(4-N-etil-3-sulfonatobenżilamino)ċikloessa-2,5-dienilidene) toluene-2-sulfonat′ u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

Il-blu brillanti FCF huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassu huma permessi wkoll.

Klassi

“Triarilmetan”

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

42090

Einecs

223-339-8

Ismijiet kimiċis

Dissodju“a-(4-(N-etil-3-sulfonatobenżilamino) fenil)-a-(4-N-etil-3-sulfonatobenżilamino)ċikloessa-2,5-dienilidene) toluene-2-sulfonat”

Formula kimika

C37H34N2Na2O9S3

Piż molekulari

792,84

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 85 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien, ikkalkulati bħall-melħ tas-sodju;

E1 cm 1 %1 630 f′ċa 630 nm f′soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel blu fl-aħmar

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-ilma f′ċa 630 nm

B.

Soluzzjoni blu fl-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 6,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

It-totalita ta′ aċidi “2-,3-u 4-formyl benżene sulfoniku”

Mhux aktar minn 1,5 %

Aċidu “3-((etil)(4-sulfofenil)amino)metil benżene sulfoniku”

Mhux aktar minn 0,3 %

Bażi bajda

Mhux aktar minn 5,0 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 % f′pH 7

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 140 (i) KLOROFILLI

Sinonimi

CI Aħdar naturali 3, Klorofilla tal-manjesju, “Magnesju Faeofitin”

Definizzjoni

Il-klorofilli huma miksuba b′estrazzjoni tas-solvent ta′ razzez naturali ta′ pjanti li jittieklu, ħaxix, xnien u ħurrieq. Matul it-tneħħija sussegwenti tas-solvent, il-manjesju kordinat li huwa preżenti b′mod naturali jista′ jitneħħa kompletament jew parzjalment mill-klorofilli biex jagħti l-faeofitini korrispondenti. Is-sotanzi ta′ tilwien prinċipali huma l-faeofitini u l-klorofilli tal-manjesju. Il-prodott estratt, li minnu jkun tneħħa s-solvent, fih pigmenti oħra bħall-karotenojdi kif ukoll żjut, xaħmijiet u xama′ mnissla mis-sustanza ta′ oriġini. Is-solventi li ġejjin biss jistgħu jintużaw għall-estrazzjoni: aċetun,′ metil etil ketun, diklorometan, diossidu tal-karbonju, metanol, alkoħol, propan-2-ol u esan.

Klassi

“Porpirin”

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

75810

Einecs

Klorofilli: 215-800-7, klorofilla a:207-536-6, Klorofilla b:208-272-4

Ismijiet kimiċis

Il-prinċipji ġenerali ta′ tilwien huma:

 

“Fitil (132R, 17S, 18S)-3)-(8-etil-132-metossikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-osso-3-vinil-131-132-17,18-tetraidroċiklopenta (at)-porpirin-17-yl) propjonat, (Pheofitin a), jew bħala kumpless tal-manjesju (Klorofilla a)”

 

“Fitil (132R, 17S, 18S)-3-(8-etil-7-formyl-132-metossikarbonil-2,12,18-trimetill-13′-osso-3-vinil-131-132-17,18-tetraidroċiklopenta ġatħ-porpirin-17-yl) propionat, (Pheofitin b), jew bħala kumpless tal-manjesju (Klorofilla b)”

Formula kimika

Klorofilla a (kumpless tal-manjesju): C55H72MgN4O5

Klorofilla a: C55H74N4O5

Klorofilla b (kumpless tal-manjesju): C55H70MgN4O6

Klorofilla a: C55H72N4O6

Piż molekulari

Klorofilla a (kumpless tal-manjesju): 893,51

Klorofilla a: 871,22

Klorofilla b (kumpless tal-manjesju): 907,49

Klorofilla b: 885,20

Analiżi

Kontenut tal-klorofilli kollha mħallta u tal-kumplessi tal-manjesju tagħhom mhux inqas minn 10 %

E1 cm 1 % 700 f′ċa 409 nm ġol-kloroform

Deskrizzjoni

Solidu li jixbah ix-xema′ li jvarja fil-kulur minn aħdar taż-żebbuġa għal aħdar skur skond il-kontenut ta′ manjesju kordinat

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-kloroform f′ċa 409 nm

Purità

Residwi tas-slovent

Aċetun

“Metil Etil ketun”

“Metanol”

Alkoħol f′taħlita

“Propan-2-ol”

“Esan”

Mhux aktar minn 50 mg/kg waħdu jew

“Diklorometan”: Mhux aktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 140 (ii) “KLOROFILLINI”

Sinonimi

CI Aħdar naturali 3, Klorofillin tas-sodju, Klorofillin tal-potassju

Definizzjoni

L-imluħ alkali tal-klorofillini huma miksuba bis-saponifikazzjoni ta′estratt tas-solvent ta′ razez naturali ta′ pjanti li jittieklu, ħaxix, xnien u ħurrieq. Is-saponifikazzjoni tneħħi l-gruppi ta′ ester tal-metil u l-fitol u tista′ xxaqqaq parzjalment l-anell. Il-gruppi aċidici huma newtralizzati biex jiffurmaw l-imluħ tal-potassju u/jew tas-sodju.

Is-solventi li ġejjin biss jistgħu jintużaw għall-estrazzjoni: aċetun, “metil etil ketun”, “diklorometan”, diossidu tal-karbonju, “metanol”, alkoħol, propan-2-ol u “esan”.

Klassi

“Porpirin”

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

75815

Einecs

287-483-3

Ismijiet kimiċis

Il-prinċipji ġenerali ta′ tilwien fil-forom aċidi tagħhom huma:

“3-(10-karbossilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-osso-2-vinilforbin-7-il) propionat (klorofillin a)”

u

“3-(10-karbossilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-osso-2-vinilphorbin-7-il) propionat (klorofillin b)”

Skond il-grad ta′ idrolosi, l-anell “ċiklopentenil” jista′ jixxaqqaq bil-produzzjoni riżultanti tat-tielet funzjoni ta′ ′karbossi′l.

Kumplessi tal-manjesju jistgħu wkoll ikunu preżenti

Formula kimika

“Klorofillin” a (forma aċiduża): C34H34N4O5

“Klorofillin” b (forma aċiduża): C34H32N4O6

Piż molekulari

“Klorofillin” a: 578,68

“Klorofillin” b: 592,66

Kull wieħed jista′ jiżdied b′ 18 daltons jekk l-anell ′ċiklopentenil′ jixxaqqaq

Analiżi

Kontenut tal-klorofillini kollha mhux inqas minn 95 % tal-kampjun imnixxef f′ċa 100 °C għal siegħa

E1 cm 1 % 700 f′ċa 405 nm ġo soluzzjoni ta′ ilma f′pH 9

E1 cm 1 % 140 f′ċa 653 nm ġo soluzzjoni ta′ ilma f′pH 9

Deskrizzjoni

Trab aħdar skur għal blu/iswed

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu f′buffer tal-fosfat bl-ilma f′pH 9 f′ċa 405 nm u f′ċa 653 nm

Purità

Residwi tas-slovent

Aċetun

“Metil Etil ketun”

“Metanol”

Alkoħol f′taħlita

“Propan-2-ol”

“Esan”

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew

“Diklorometan”:Mhux aktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli Tqal (bħal Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 141 (i) KUMPLESSI TAR-RAM TAL-KLOROFILLI

Sinonimi

CI Aħdar naturali 3, Klorofilla tar-ram, faeofitin tar-ram

Definizzjoni

Il-klorofilli tar-ram huma miksuba biż-żieda ta′ melħ tar-ram mas-sustanza miksuba b′estrazzjoni tas-solvent ta′ razzez naturali ta′ pjanti li jittieklu, ħaxix, xnien u ħurrieq. Il-prodott li minnu jkun tneħħa s-solvent, fih pigmenti oħrajn bħall-karotenojdi kif ukoll xaħmijiet u xama′ mnissla mill-materjal tas-sors. Is-sustanzi prinċipali ta′ tilwien huma l-faeofitini tar-ram. Is-solventi li ġejjin biss jistgħu jintużaw għall-estrazzjoni: aċetun, “metil etil ketun”, “diklorometan”, diossidu tal-karbonju, “metanol”, alkoħol, “propan-2-ol” u “esan”.

Klassi

“Porpirin”

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

75815

Einecs

Klorofilla tar-ram a: 239-830-5; klorofilla tar-ram b: 246-020-5

Ismijiet kimiċis

(Fitil (132R, 17S, 18S)-3-(8-etil-132-metossikarbonil-2,7,12,18-tetrametil-13′-osso-3-vinil-131-132-17,18-tetraidroċiklopenta (at)-porpirin-17-il) propjonat ram (II) (Klorofilla tar-ram a)

(Fitil (132R, 17S, 18S)-3-(8-etil-7-formil-132-metossikarbonil-2,12,18-trimetil-13′-osso-3-vinil-131-132-17,18-tetraidroċiklopenta (at)-porpirin-17-il) propionat) ram (II) (Klorofilla tar-ram b)

Formula kimika

Klorofilla tar-ram a: C55H72Cu N4O5

Klorofilla tar-ram b: C55H70CuN4O6

Piż molekulari

Klorofilla tar-ram a: 932,75

Klorofilla tar-ram b: 946,73

Assay

Kontenut tal-klorofilli tar-ram kollha mhux inqas minn 10 %

E1 cm 1 % 540 f′ċa 422 nm ġol-kloroform

E1 cm 1 % 140 f′ċa 653 nm ġol-kloroform

Deskrizzjoni

Solidu li jixbah ix-xama′ b′kulur minn aħdar fil-blu għal aħdar skur skond il-materjal tas-sors

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-kloroform f′ċa 422 nm u f′ċa 652 nm

Purità

Residwi tas-slovent

Aċetun

Metil Etil ketun

Metanol

Alkoħol f′taħlita

Propan-2-ol

Esan

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew

Diklorometan: Mhux aktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Joni tar-ram

Mhux aktar minn 200 mg/kg

Total ta′ ram

Mhux aktar minn 8,0 % tat-total tal-phaeofitins tar-ram

E 141 (ii) KUMPLESSI TAR-RAM TAL-KLOROFILLINI

Sinonimi

Klorofillin tar-ram tas-sodju, Klorofillin tar-ram tal-potassju, CI Aħdar naturali 5

Definizzjoni

L-imluħa akali tal-klorofillini tar-ram huma miksuba biż-żieda tar-ram mal-prodott miksub bis-saponifikazzjoni ta′ estrazzjoni tas-solvent ta′ razez naturali ta′ pjanti li jittieklu, ħaxix, xnien u ħurrieq; is-saponifikazzjoni tneħħi l-gruppi ta′ ester tal-metil u l-fitol u tista′ xxaqqaq parzjalment l-anell ċiklopentenil. Wara ż-żieda tar-ram mal-klorofillini purifikati, il-gruppi aċidi huma newtralizzati biex jifformaw imluħa tal-postassju u/jew tas-sodju.

Is-solventi li ġejjin biss jistgħu jintużaw għall-estrazzjoni: aċetun, metil etil ketun, diklorometan, diossidu tal-karbonju, metanol, alkoħol, propan-2-ol u esan.

Klassi

Porpirin

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

75815

Einecs

 

Ismijiet kimiċis

Il-prinċipji ġenerali ta′ tilwien fil-forom aċidi tagħhom huma:

3-(10-Karbossilato-4-etil-1,3,5,8-tetrametil-9-osso-2-vinilphorbin-7-il) propionat, kumpless tar-ram (Klorofillina tar-ram a)

u

3-(10-karbossilato-4-etil-3-formil-1,5,8-trimetil-9-osso-2-vinilforbin-7-il) propionat, kumpless tar-ram (Klorofillina tar-ram b)

Formula kimika

Klorofillina tar-ram a (forma aċiduża): C34H32N4O5

Klorofillina tar-ram b (forma aċiduża): C34H30N4O6

Piż molekulari

Klorofillina a: 640,20

Klorofillina b: 654,18

Kull wieħed jista′ jiżdied bi 18-il dalton jekk l-anell tal-′ċiklopentenil′ jixxaqqaq

Analiżi

Kontenut tal-klorofillini tar-ram kollha mhux inqas minn 95 % tal-kampjun imnixxef f′100 °C għal siegħa

E1 cm 1 % 565 f′ċa 405 nm ġo buffer tal-fosfat bl-ilma f′pH 7,5

E1 cm 1 % 145 f′ċa 630 nm ġo buffer tal-fosfat bl-ilma f′pH 7,5

Deskrizzjoni

Trab aħdar skur għal blu/iswed

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu f′buffer tal-fosfat bl-ilma f′pH 7,5 f′ċa 405 nm u f′ ca 630 nm

Purità

Residwi tas-slovent

Aċetun

“Metil Etil ketun”

“Metanol”

Etanol f′taħlita

“Propan-2-ol”

“Esan”

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew

“Diklorometan”: Mhux aktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Joni tar-ram

Mhux aktar minn 200 mg/kg

Total ta′ ram

Mhux aktar minn 8,0 % tat-total tal-klorofillin tar-ram

E 142 AĦDAR S

Sinonimi

CI Aħdar ta′ l-ikel, Aħdar Brillanti BS

Definizzjoni

L-Aħdar S jikkonsisti essenzjalment f′sodju ′N-ġ4-(dimetilamino) fenil) 2-idrossi-3,6-disulfo-1-naftalenil)metileneħ-2,5-ċikloessadien-1-ilidene)-N-metilmetanaminju′ u s-sustanzi sussidjar ta′ tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala taħlitiet prinċipali mingħajr kulur..

L-Aħdar S huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassju huma wkoll permessi.

Klassi

“Triarilemtan”

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

44090

Einecs

221-409-2

Ismijiet kimiċis

Sodju “N-(4-((4-(dimetilamino)fenil)(2-idrossi-3,6-disulfo-1-naftalenil)-metilene)2,5-cilohessadien-1-ilidene)-N-metilmetanaminju”;

Sodju 5-(4-(dimetilamino)-a-(4-dimetiliminoċiklohessa-2,5-dienilide)benżil)-6-idrossi-7-sulfonato-naftalene-2-sulfonat (isem kimiku alternattiv)

Formula kimika

C27H25N2NaO7S2

Piż molekulari

576,63

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 80 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien ikkalkulati bħala melħ tas-sodju

E1 cm 1 %1 720 f′ċa 632 nm ġo soluzzjoni ta′ ilma

Deskrizzjoni

Trab jew ramel blu skur jew aħdar skur

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu ġo l-ilma f′ċa 632 nm

B.

Soluzzjoni blu jew ħadra ġo l-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 1,0 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

4,4′-bis(dimethylamino)-benzhydryl alcohol

Mhux aktar minn 0,1 %

alkoħol ′4,4′-bis(dimetilamino-benzidril′

Mhux aktar minn 0,1 %

Aċidu ′3-idrossinaftalene-2,7 disulfoniku′

Mhux aktar minn 0,2 %

Bażi bajda

Mhux aktar minn 5,0 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li tista′ tinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 % taħt kondizzjonijiet newtralì

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 150a KARAMELLA DIEHER

Definizzjoni

Il-Karamella mhix maħduma hi preparata bi trattament ta′ sħana kontrollat ta′ karboidrati (sustanzi ta′ taħlil nutrittivi tal-grad ta′ l-ikel li jinsabu fis-suq li huma l-monomeri glukozju u fruttożju u/jew il-polimeri tagħhom, eżempju, ġulepp tal-glukozju, zakkorożju, u; jew ġuleppi maqluba, u destrosju). Sabiex ikun hemm karamelizzazzjoni jistgħu jintużaw aċidi, alkali u mluħa, bl-eċċezzjoni ta′ taħlitiet ta′ ammonji u sulfiti

Einecs

232-435-9

Deskrizzjoni

Likwidi jew solidi kannella skur għal iswed

Purità

Kulur magħqud biċ-ċelluloża DEAE

Mhux aktar minn 50 %

Kulur magħquq biċ-ċelluloża fosforil′

Mhux aktar minn 50 %

Intensità tal-kulur (1)

0,01-0,12

Total ta′ nitroġenu

Mhux aktar minn 0,1 %

Total tal-kubrit

Mhux aktar minn 0,2 %

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 25 mg/kg

E 150 b KARAMELL TAS-SULFIT KAWSTIKU

Definizzjoni

Il-Karamell tas-sulfit kawstiku huwa preparat bi trattament ta′ sħana kontrollat ta′ karboidrati (sustanti ta′ taħlil nuttrittivi tal-grad ta′ l-ikel li jinsabu fis-suq li huma l-monomeri glukozju u fruttożju u/jew il-polimeri tagħhom, eżempju, ġulepp tal-glukozju, zakkarożju, u; jew ġuleppi maqluba, u destrosju) bi jew mingħajr aċidu jew alkali, fil-preżenza ta′ taħlitiet tas-sulfit (aċidu sulfuriku, sulfit tal-potassju, bisulfit tal-potassju, sulfit tas-sodju, u bisulfit tas-sodju). M′hi użata l-ebda taħlita ta′ ammonju.

Einecs

232-435-9

Deskrizzjoni

Likwidi jew solidi kannella skur jew iswed

Purità

Kulur magħqud biċ-ċelluloża DEAE

Aktar minn 50 %

Intensità tal-kulur (1)

0,05-0,13

Total ta′ nitroġenu

Mhux aktar minn 0,3 % (2)

Diossidu tal-kubrit

Mhux aktar minn 0,2 % (2)

Total tal-kubrit

0,3-3,5 % (2)

Kubrit magħqud biċ-ċelluloża DEAE

Aktar minn 40 %

Proporzjon ta′ assorbenza tal-kulur magħqud biċ-ċelluloża DEAE

19-34

Proporzjon ta′ assorbenza

(A 280/560 )

Akbar minn 50

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 25 mg/kg

E 150 ċ KARAMELL TA′ L-AMMONJA

Definizzjoni

Il-Karamell ta′ l-ammonja huwa preparat bit-trattament ta′ sħana kontrollat ta′ karboidrati (sustanti ta′ taħlil nuttrittivi tal-grad ta′ l-ikel li jinsabu fis-suq li huma l-monomeri glukozju u fruttożju u/jew il-polimeri tagħhom, eżempju, ġulepp tal-glukozju, zakkarożju, u; jew ġuleppi maqluba, u destrosju) bi jew mingħajr aċidu jew alkali, fil-preżenza ta′ taħlitiet ta′ l-ammonju (idrossidu ta′ l-ammonju, karbonat ta′ l-ammonju, karbonat idroġenu ta′ l-ammonju u fosfat ta′ l-ammonju; L-ebda taħlitiet ta′ sulfit m′huma użati

Einecs

232-435-9

Deskrizzjoni

Likwidi jew solidi kannella skur għall-iswed

Purità

Kulur magħqud biċ-ċelluloża DEAE

Mhux aktar minn 50 %

Kulur magħqud miċ-ċelluloża “phosphoril”

Mhux aktar minn 50 %

Intensità tal-kulur (1)

0,08-0,36

Nitroġenu ammonjaku

Mhux aktar minn 0,3 % (2)

“4-metilimidażole”

Mhux aktar minn 250 mg/kg (2)

“2-acetil-4-tetraidrossi-butilimidażole”

Mhux aktar minn 10 mg/kg (2)

Total ta′ kubrit

Mhux aktar minn 0,2 % (2)

Total ta′ nitroġenu

0,7-3,3 % (2)

Proporzjoni ta′ assorbenza tal-kulur magħqud biċ-ċelluloża fosforil

13-35

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 25 mg/kg

E 150 d KARAMELL TA′ L-AMMONJA TAS-SULFIT

Definizzjoni

Il-Karamell ta′ l-ammonja tas-sulfit huwa preparat bit-trattament ta′ sħana kontrollat ta′ karboidrati (sustanti ta′ taħlil nuttrittivi tal-grad ta′ l-ikel li jinsabu fis-suq li huma l-monomeri glukozju u fruttożju u/jew il-polimeri tagħhom, eżempju, ġulepp tal-glukozju, zakkarożju, u; jew ġuleppi maqluba, u destrosju) bi jew mingħajr aċidi jew alkali, fil-preżenza ta′ kemm taħlitiet tas-sulfit u kemm ta′ l-ammonju (aċidu sulfuriku, sulfat tal-potassju, bisulfat tal-potassju, sulfite tas-sodju, bisulfit tas-sodju, idrossidu ta′ l-ammonju, karbonat ta′ l-ammonju, karbonat idroġenu ta′ l-ammonju u fosfat ta′ l-ammonju, sulfat ta′ l-ammonju sulfite ta′ l-ammonju u sulfit idroġenu ta′ l-ammonju).

Einecs

232-435-9

Deskrizzjoni

Likwidi jew solidi kannella skur għall-iswed

Purità

Kulur magħqud biċ-ċelluloża DEAE

Mhux aktar minn 50 %

Intensità tal-kulur (1)

0,10-0,60

Nitroġenu ammonjaku

Mhux aktar minn 0,6 % (2)

Diossidu tal-kubrit

Mhux aktar minn 0,2 % (2)

“4-metilimidażole”

Mhux aktar minn 250 mg/kg (2)

Total tan-nitroġenu

0,3-1,7 % (2)

Total ta′ kubrit

0,8-2,5 % (2)

Proporzjon nitroġenu/sulfit ta′ separazzjoni bl-alkoħol

0,7-2,7

Proporzjon ta′ assorbenza ta′ separazzjoni bl-alkoħol (3)

8-14

Proporzjon ta′ assorbenza (A 280/560)

Mhux aktar minn 50

Arseniku

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 2 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 25 mg/kg

E 151 ISWED BRILLANTI BN, ISWED PN

Sinonimi

CI Iswed ta′ l-ikel 1

Definizzjoni

L-Iswed Brillanti BN jikkonsisti essenzjalment f′tetrasodju-4-aċetimido-5-irdossi-6-ġ7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilażo)-1-naftilażoħ naftalene-1,7-disulfonat′ u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala taħlitiet prinċipali mingħajr kulur.

L-Iswed Brillanti BN deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassju huma wkoll permessi.

Klassi

“Bisażo”

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

28440

Einecs

219-746-5

Ismijiet kimiċis

“Tetrasodju 4-aċetimido-5-irdossi-6-ġ7-sulfonato-4-(4-sulfonatofenilażo)-1-naftilażoħ naftalene-1,7-disulfonat”

Formula kimika

C28H17N5Na4O14S4

Piż molekulari

867,69

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 80 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien ikkalkulati bħala melħ tas-sodju

E1 cm1 % 1 ċm 530 f′ċa 570 nm ġo soluzzjoni

Deskrizzjoni

Trab jew ramel iswed

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu ġo l-ilma f′ċa 570 nm

B.

Soluzzjoni sewda fil-blu ġo l-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 10 % (espress fuq il-kontenut ta′ kuluranti)

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

 

Aċidu “4-aċetamido-5-idrossinaftalene-1,7-disulfoniku”

 

Aċidu “4-amino-5-idrossinaftalene-1,7-disulfoniku”

 

Aċidu ′8-aminonaftalene-2-sulfoniku

 

4,4′-idażoaminodi-(aċidu “benżenesulfoniku′)”

Total ta′ mhux aktar minn 0,8 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 % taħt kondizzjonijiet newtrali

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 153 KARBONJU TAL-ĦAXIX

Sinonimi

Iswed tal-ħaxix

Definizzjoni

Il-karbonju tal-ħaxix huwa prodott mill-karbonizzazzjoni ta′ materjal tal-ħaxix bħall-injam, ir-residwi taċ-ċelluloża, il-pit u l-ġewż ta′ l-Indi u qxur oħrajn. Il-materjal nej huwa karbonizzat f′temperaturi għoljin. Dan jikkonsisti essenzjalment f′karbonju maqsum b′mod sottili. Jista′ jkun fih ammonti żgħar ta′ nitroġenu, idroġenu u ossiġnu. Xi ndewwa tista′ tkun assorbita fuq il-prodott wara l-fabbrikazzjoni

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

77266

Einecs

215-609-9

Ismijiet kimiċis

Karbonju

Formula kimika

C

Piż molekulari

12,01

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 95 % ta′ karbonju kalkulat fuq bażi anidra u mingħajr irmied

Deskrizzjoni

Trab iswed mingħajr rieħa u mingħajr togħma

Identifikazzjoni

A.

Solubilità

Ma jdubx fl-ilma u fis-solventi organiċi

B.

Ħruq

Meta msaħħan sakemm jiġi aħmar, dan jinħaraq bil-mod mingħajr fjamma

Purità

Irmied (Totali)

Mhux aktar minn 4,0 % (temperatura ta′ tqabbid: 625 °C)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

Idrokarboni poliaromatiċi

L-estratt miksub bl-estrazzjoni ta′ 1 g tal-prodott ma′ 10 g ċikloesan pur ġo apparat ta′ estrazzjoni kontinwa għandu jkun mingħajr kulur, u l-fluworexxenza ta′ l-estratt f′dawl ultraviolet m′għandhiex tkun aktar intensa minn dik ta′ soluzzjoni ta′ 0,100 mg tal-kinina f′1 000  ml ta′ 0,01 M aċidu sulfuriku.

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 12 % (120 °C, 4 sigħat)

Sustanza li ddub fl-alkali

Il-filtrat miksub bit-togħlija ta′ 2 g tal-kampjun ma′ 20 ml ta′ N idrossidu tas-sodju u l-filtrazzjoni għandha tkun mingħajr kulur.

E 154 KANNELLA FK

Sinonimi

CI Kannella ta′ l-ikel 1

Definizzjoni

Il-Kannella FK jikkonsisti essenzjalment f′taħlita ta′:

I

sodju 4-(2,4-diaminofenilażo) benżenesulfonat

II

sodium 4-(4,6-diamino-m-tolylazo) benzenesulfonate

III

dissodju 4,4′-(4.6-diamino-1,3-fenilenebisażo)di (benżenesulfonat)

IV

dissodju 4,4′-(2,4-diamino-1,3-fenilenebisażo)di (benżenesulfonat)

V

dissodju 4,4′-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilenebisażo)di (benżenesulfonat)

VI

trisodju 4,4′,4′′-(2,4-diaminobenżene-1,3,5-trisażo)tri-(benżenesulfonat)

u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien ma′ l-ilma, l-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat tas-sodju bħala l-komponenti prinċipali mingħajr kulur

Il-kannella FK huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassju huma wkoll permessi.

Klassi

“Ażo” (taħlita ta′ kuluri mono-, bis-u trisażo)

Einecs

 

Ismijiet kimiċis

Taħlita ta′

I

sodju 4-(2,4-diaminofenilażo) benżenesulfonat

II

sodju 4-(4,6-diamino-m-tolilażo) benżenesulfonte

III

dissodju 4,4′-(4,6-diamino-1,3-fenilenebisażo)di (benżenesulfonat)

IV

dissodju 4,4′-(2,4-diamino-1,3-fenilenebisażo)di (benżenesulfonat)

V

dissodju 4,4′-(2,4-diamino-5-metil-1,3-fenilenebisażo)di (benżenesulfonat)′

VI

trisodju ′4,4′,4′′-(2,4-diaminobenżene-1,3,5-trisażo)tri-(benżenesulfonat)′

Formula kimika

I

C12H11N4NaO3S

II

C13H13N4NaO3S

III

C18H14N6Na2O6S2

IV

C18H14N6Na2O6S2

V

C19H16N6Na2O6S2

VI

C24H17N8Na3O9S3

Piż molekulari

I

314,30

II

328,33

III

520,46

IV

520,46

V

534,47

VI

726,59

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 70 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien

Mis-sustanzi kollha ta′ tilwien il-proporzjonijiet tal-komponenti m′għandhom jaqbżu:

I

26 %

II

17 %

III

17 %

IV

16 %

V

20 %

VI

16 %

Deskrizzjoni

Trab jew ramel aħmar-kannella

Identifikazzjoni

Soluzzjoni oranġjo jew ħamranija

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 3,5 %

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

Aċidu “4-aminobenżene-1-sulfoniku”

Mhux aktar minn 0,7 %

“m-fenilenediamine u 4-metil-m-fenilenediamine”

Mhux aktar minn 0,35 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati barra l-′m-fenilene diamine u 4-metil-m-fenilene diamine′

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Minn soluzzjoni ta′ pH 7, mhux aktar minn 0,2 %

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 155 KANNELLA HT

Sinonimi

CI Kannella ta′ l-ikel 3

Definizzjoni

Il-Kannella HT jikkonsisti essenzjalment f′dissodju ′4,4′-(2,4-diidrossi-5-idrossimetil-1,3-fenilene bisażo) di (naftalene-1-sulfonat)′ u s-sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien mal-klorur tas-sodju u/jew is-sulfat bħala komponenti prinċipali mingħajr kulur.

Il-kannella HT huwa deskritt bħala melħ tas-sodju. Il-kalċju u l-melħ tal-potassju huma wkoll permessi.

Klassi

“Bisażo”

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

20285

Einecs

224-924-0

Ismijiet kimiċis

Dissodju “4,4′-(2,4-diidrossi-5-idrossimetil-1,3-fenilene bisażo)di (naftalene-1-sulfonat)”

Formula kimika

C27H18N4Na2O9S2

Piż molekulari

652,57

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 70 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien ikkalkulati bħala melħ tas-sodju

E1 cm 1 % 403 f′ċa 460 nm ġo soluzzjoni ta′ ilma f′pH 7

Deskrizzjoni

Trab jew ramel ħamrani-kannella

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu ġo l-ilma ta′ pH 7 f′ċa 460 nm

B.

Soluzzjoni kannella ġo l-ilma

 

Purità

Sustanza li ma tinħallx fl-ilma

Mhux aktar minn 0,2 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 10 % (metodu TCL)

Taħlitiet organiċi oħra barra dawk tas-sustanzi ta′ tilwien:

 

Aċidu “4-aminonaftalene-1-sulfoniku”

Mhux aktar minn 0,7 %

Ammini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (ikkalkulat bħala anilina)

Sustanza ta′ etere li jista′ jinħareġ

Mhux aktar minn 0,2 % ġo soluzzjoni ta′ pH 7

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 160 a (i) KAROTÊN IMĦALLAT

1.   

Karotên tal-pjanti

Sinonimi

CI Food Orange 5

Definizzjoni

Karotên Imħallat huma miksubin mill-qligħ solventi ta′ razzez naturali ta′ pjanti tajbin għall-ikel, karrotti, żjut tal-ħxejjex, ħaxix, alfalfa (xnien) u ħorrieqa.

Il-prinċipju ewlieni tas-sustanza koloranti jikkonsisti f′karotenojde minn xhiex l-beta-karotên tagħmel parti ewlenija. Alfa, gamma-karotên u pigmenti oħra jistgħu jkunu preżenti. Minbarra l-pigmenti koloranti, din is-sustanza jista jkollha żjut, xaħam u xama′ naturali jinstabu fil-materja prima.

Dawn il-solventi li ġejjin biss jistgħu jiġu wżati fil-qligħ: acetone, methyl ethyl ketone, methanol, ethanol, propan-2-ol, hexane (4), dichloromethane u dijossidu karboniku.

Klassi

Karotenojde

Nru tal-indiċi tal-kulur

75130

Einecs

230-636-6

Formula kimikali

Beta-karotên: C40H56

Piż Molekulari

Beta-Karotên: 536,88

Assaġġ

Il-kontenut tal-karotên (kalkulat bħala beta-karotên) m′huwiex inqas minn 5 %. Għall-prodotti miksubin mill-qligħ taż-żjut tal-ħxejjex: mhux inqas minn 0,2 % fix-xaħam tajjeb għall-ikel

E1 cm 1 %2 500 madwar 440 nm sal-457 nm fil-cyclohexane

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-cyclohexane minn 440 ńm sal-457 nm u 470 nm sal-486 nm

Purità

Residwi solventi

Aċetun

Methyl ethyl ketone

Methanol

Propan-2-ol

Hexane

Ethanol

Mhux aktar minn 50 mg/kg waħdu jew mgħaqqad

Dichloromethane: Mhux iktar minn 10 mg/kg

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

2.   

Algal karotên

Sinonimi

CI Food Orange 5

Definizzjoni

Karotên mħallta jistgħu wkoll ikunu magħmula mir-razzez naturali tal-algae Dunaliella salina, mkabbrin f′lagi melħin kbar lokati f′Whyalla, fin-Nofsinhar ta′ l-Awstralja. Beta-karotên hu estratt billi tuża żejt essenzali. Il-preparazzjoni hi suspensjoni ta′ 20 sa 30 % f′żejt tajjeb għall-ikel. Il-proporzjon trans-cis isomers hu fil-marġni tal-50/50 sa 71/29.

Il-prinċipju ewlieni tas-sustanza koloranti jikkonsisti f′karotenojde minn xhiex l-beta-karotên tagħmel parti ewlenija. Alfa-karotên, lutein, zeaxanthin u beta-cryptoxanthin jistgħu jkunu preżenti. Minbarra l-pigmenti koloranti, din is-sustanza jista jkollha żjut, xaħam u xama′ naturali jinstabu fil-materja prima.

Klassi

Karotenojde

Nru tal-indiċi tal-kulur

75130

Formula kimikali

Beta-karotên: C40H56

Piż Molekulari

Beta-Carotene: 536,88

Assaġġ

Il-kontenut tal-karotên (kalkulat bħala beta-karotên) m'huwiex inqas minn 20 %.

E1 cm 1 %2 500 madwar 440 nm sal-457 nm fil-cyclohexane

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-cyclohexane minn 440 nm sal-457 nm u 474 nm sal-486 nm

Purità

Tocopherols naturali f′żejt tajjeb għall-ikel

Mhux iktar minn 0,3 %

Ċomb

Mhux iktar minn 5 mg/kg

E 160 a (ii) BETA-KAROTÊN

1.   

Beta-karotên

Sinonimi

CI Food Orange 5

Definizzjoni

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet japplikaw l-aktar għall-trans isomeri tal-beta-karotên kollha flimkien ma′ ammonti żgħar ta′ karotenojde oħra. Preparazzjonijiet dilwiti u stabbiliti jista jkollhom proporzjoni trans-cis isomeru differenti.

Klassi

Karotenojde

Nru tal-indiċi tal-kulur

40800

Einecs

230-636-6

Ismijiet kimiċi

Beta-karotên, beta,beta-karotên

Formula kimikali

C40H56

Piż molekulari

536,88

Assaġġ

Mhux inqas minn 96 % materjali koloranti totali (riferuti bħala beta-karotên)

E1 cm1 %2 500 minn madwar 440 nm sal-457 nm fil-cyclohexane

Deskrizzjoni

Kristalli jew trab kristallin aħmar jew aħmar fil-kannella

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-cyclohexane minn 453 sal-456 nm

Purità

Rmied sulfuriku

Mhux iktar minn 0,2 %

Materjali koloranti sussidjarji

Karotenojde barra l-beta-karotên: mhux iktar minn 3,0 % tal-materjali koloranti totali

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

2.   

Beta-Karotên mill Blakeslea trispora

Sinonimi

CI Food Orange 5

Definizzjoni

Miksub b′proċess ta′ fermentazzjoni billi tuża kultura mħallta taż-żewġ tipi ta′ tgħammir sesswali (+) u (-) tar-razzez natural tal-fungu Blakeslea trispora. Il-beta-karotên hi estratta mill-biomass ma′ ethyl aċetat, jew isobutyl aċetat u warajhom alkoħol isopropyl, u kristalizzat. Il-prodotti kristallizzati jikkonsistu l-iktar f′trans beta-karotên. Minħabba l-proċess naturali, approssimattivament 3 % tal-prodott jikkonsisti f′karotenojde mħallat, li hu speċifiku għall-prodott.

Klassi

Karotenojde

Nru tal-indiċi tal-kulur

40800

Einecs

230-636-6

Ismijiet kimiċis

Beta-karotên, beta,beta-karotên

Formula kimikali

C40H56

Piż molekulari

536,88

Assaġġ

Mhux inqas minn 96 % materjali koloranti totali (riferuti bħala beta-karotên)

E1 cm 1 %2 500 minn madwar 440 nm sal-457 nm fil-cyclohexane

Deskrizzjoni

Kristalli jew trab kristallin aħmar, aħmar fil-kannella jew vjola (kulur ivarja skond il-qligħ solventi użata u l-kondizzjonijiet tal-kristallizzazzjoni)

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-cyclohexane minn 453 sal-456 nm

Purità

Residwi solventi

Ethyl aċetat

Ethanol

Mhux iktar minn 0,8 %, waħdu jew mgħaqqad

Isobutyl aċetat: Mhux iktar minn 1,0 %

Alkoħol isopropyl: Mhux iktar minn 0,1 %

Rmied sulfuriku

Mhux iktar minn 0,2 %

Materjali koloranti sussidjarji

Karotenojde barra l-beta-karotên: mhux iktar minn 3,0 % tal-materjali koloranti totali

Ċomb

Mhux iktar minn 2 mg/kg

Mycotoxins:

Aflatoxin B1

Assenti

Trichothecene (T2)

Assenti

Ochratoxin

Assenti

Zearalenone

Assenti

Mikrobijoloġija:

Moffa

Mhux iktar minn 100/g

Ħmira

Mhux iktar minn 100/g

Salmonella

Assenti fil-25 g

Escherichia coli

Assenti fil-5 g

E 160b ANNATO, BIKSIN, NORBIKSIN

Sinonimi

CI Oranġjo Naturali 4

Definizzjoni

Klassi

Karotenjode

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

75120

Einecs

Annatto: 215-735-4. estratt taż-żerriegħa ta′ l-annato: 289-561-2; biksin: 230-248-7

Ismijiet kimiċis

Biksin

:

“6′-Metilidroġenu-9′-ċis-6,6′diapokarotene-6,6′-dioate”

“6′-Metilidroġenu-9′-trans-6,6′-diapokarotene-6,6′-dioate”

“Norbiksin”

:

Aċidu “9′Cis-6,6′-diapokarotene-6,6′-diojku”

Aċidu “9′-trans-6,6′-diapokarotene-6,6′-diojku”

Formula kimika

Biksin

:

C25H30O4

Norbiksin

:

C24H28O4

Piż molekulari

biksin

:

394,51

Norbiksin

:

380,48

Deskrizzjoni

Trab, suspensjoni jew soluzzjoni kannella fl-aħmar

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Biksin

:

massimu fil-kloroform f′ċa 502 nm

“Norbiksin”

:

massimu fsoluzzjoni ta′ taħlita KOH f′ċa 482 nm

(i)   

Biksin u “norbiksin” estratti bis-solvent

Definizzjoni

Il-biksin huwa preparat bl-estrazzjoni tal-qxur ta′ barra taż-żerriegħa tas-siġra annatto (Bixa orellana L.) b′wieħed jew aktar minn wieħed tas-solventi li ġejjin: aċetun, metanol, esan jew diklorometan, diossidu karboniku segwit bit-tneħħija tas-solvent.

In-Norbiksin huwa preparat bl-idrolożi b′alkali bl-ilma tal-biksin estratt.

Il-biksin u n-Norbiksin jista′ jkun fihom materjali oħra estratti miż-żerriegħa ta′ l-annatto.

It-trab tal-biksin fih diversi komponenti kuluriti, bil-wieħed prinċipali huwa l-biksin, li jista′ jkun preżenti fiż-żewġ forom ċis-u trans. Prodotti ta′ degradazzjoni termali tal-biksin jistgħu wkoll ikunu preżenti.

It-trab tan-′narbosin′ fih il-prodott ta′ l-idrolożi tal-biksin, fil-forma ta′ l-imluħ tas-sodju jew tal-potassju bħala l-prinċipji ta′ tilwien prinċipali. Iż-żewġ forom ċis-u trans jistgħu ikunu preżenti.

Analiżi

Il-kontenut tat-trab tal-biksin mhux inqas minn 75 % tal-karotenojdi kollha kalkolati bħala biksin.

Il-kontentut tat-trab tan-norbiksin mhux inqas minn 25 % tal-karotenojdi kollha kalkolati bħala norbiksin.

Bixin

:

E1 cm 1 %2 840 f′ċa 502 nm ġol-kloroform

Norbixin

:

E1 cm 1 %2 870 f′ċa 482 nm ġo soluzzjoni ta′ KOH

Purità

Residwi tas-solvent

Aċetun

Metanol

Esan

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew imħallat

Diklorometan:mhux aktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

(ii)   

Annatto estratt bl-alkali

Definizzjoni

L-Annatto li jinħall fl-ilma huwa preparat bl-estrazzjoni bl-alkali b′ilma (idrossidu tas-sodju jew tal-potassju) tal-qxur ta′ barra taż-żerriegħa tas-siġra ta′ l-annatto (Bixa orellana L.)

L-annatto li jinħall fl-ilma fih in-norbiksin, il-prodott ta′ idroliżi tal-biksin, fil-forma ta′ mluħ tas-sodju jew tal-potassju, bħala l-prinċipju ta′ tilwien prinċipali. Iż-żewġ forom ċis-u trans-jistgħu ikunu preżenti.

Analiżi

Fih mhux inqas minn 0,1 % tal-kartenojdi kollha espress bħala ′norbiksin′

“Norbiksin”

:

E1 cm 1 %2 870 f′ċa 482 nm ġo soluzzjoni ta′ KOH

Purità

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

(iii)   

annatto estratt biż-żejt

Definizzjoni

Estratti ta′ l-annatto fiż-żejt, bħala soluzzjoni jew sospensjoni, huma preparati bl-estrazzjoni tal-qxur ta′ barra taż-żrieragħ tas-siġra ta′ l-annatto (Bixa orellana L.) biż-żejt ta′ l-ikel. L-estratt ta′ annatto fiż-żejt fih diversi komponenti kuluriti, li l-wieħed prinċipali huwa l-biksin, li jista′ jkun preżenti fiż-żewġ forom ċis-u trans-. Prodotti ta′ degradazzjoni termali tal-biksin jisgħu ikunu preżenti wkoll.

Analiżi

Fih mhux inqas minn 0,1 % tal-kartenojdi kollha espress bħala biksin

Biksin

:

E1 cm 1 %2 870 f′ċa 502 nm ġol-kloroform

Purità

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 160 c ESTRATT TAL-PAPRIKA, “CAPSANTIN”, “CAPSORUBIN”

Sinonimi

Paprika “Oleoresin”

Definizzjoni

L-estratt tal-paprika jinkiseb b′estrazzjoni tas-solvent ta′ razzez naturali ta′ paprika li jikkonsisti fl-imżiewed tal-frott ta′ l-art, bi jew mingħajr żrieragħ, tal-Capsicum annuum L., u li fih il-prinċipji ta′ tilwien prinċipali ta′ dan il-ħwawar. Il-prinċipji ta′ tilwien prinċipali huma l-capsantin u l-capsorubin. Huwa magħruf li varjeta kbira ta′ taħlitiet oħrajn ikkuluriti hija preżenti.

Is-solventi li ġejjin biss jistgħu jintużaw fl-estrazzjoni: Metanol, etanol, aċetun, esan, diclorometan, aċetat ta′ l-etil u diossidu karboniku.

Klassi

Karotenjode

Einecs

Capsantin: 207-364-1, capsorubin: 207-425-2

Ismijiet kimiċis

Capsanthin: (3R, 3′S, 5′R)-3,3′-dihydroxy-β,k-carotene-6-one

Capsorubin: (3S, 3′S, 5R, 5R′)-3,3′-dihydroxy-k,k-carotene-6,6′-dione

Formula kimika

Capsanthin: C40H56O3

Capsorubin: C40H56O4

Piż molekulari

Capsantin: 584,85

Capsorubin: 600,85

Analiżi

Estratt tal-paprika: kontenut mhux inqas minn 7,0 % karotinojdi

Capsantin/capsorubin: mhux inqas minn 30 % tal-karotenojdi kollha

E1 cm 1 %2 100 f′ċa 462 nm ġo l-aċetun

Deskrizzjoni

Likwidu viskuż aħmar skur

Identifikazzjoni

A.

Spettrometrija

Massimu fl-aċetun f′ċa 462 nm

B.

Reazzjoni tal-kulur

Kulur blu skur huwa prodott biż-żieda ta′ qatra ta′ aċidu sulfuriku ma′ qatra tal-kampjun f′2-3 qatriet ta′ kloroform

Purità

Residwi tas-solvent

Etil aċetate

Methanol

Ethanol

Acetone

Hexane

mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew imħallat

Dikloremetan: mhux aktar minn 10 mg/kg

“Capsaicin”

Mhux aktar minn 250 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 160d “LIKOPENE”

Sinonimi

Isfar Naturali 27

Definizzjoni

Il-likopene jinkiseb b′estrazzjoni tas-solvent ta′ razez naturali ta′ tadam aħmar (Lycopersicon esculentum L.) bit-tneħħija sussegwenti tas-solvent. Is-solventi li ġejjin biss jistgħu jintużaw: diklorometan, diossidu karboniku, etil aċetate, aċetun, propan2-ol, metanol, etanol, esan. Il-prinċipju ta′ tilwien prinċipali tat-tadam huwa likopene, ammonti żgħar ta′ pigmenti tal-karotenojdi oħra jistgħu ikunu preżenti. Barra l-pigmenti l-oħra ta′ kulur, il-prodott jista′ jkun fih żjut, xaħmijiet, xema′ u komponenti ta′ togħma li jinsabu fit-tadam b′mod naturali.

Klassi

Karotenjode

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

75125

Ismijiet kimiċi

“Likopene, ψ, ψ-karotin”

Formula kimika

C40H56

Piż molekulari

536,85

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 5 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien

E1 cm 1 %3 450 at ca 472 nm in hexane

Deskrizzjoni

Likwidu viskuż aħmar skur

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-esan f′ċa 472 nm

Purità

Residwi tas-solvent

Etil aċetate

Methanol

Ethanol

Acetone

Hexane

Propan-2-ol

mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew imħallat

Dikloremetan: mhux aktar minn 10 mg/kg

Irmied issulfat

Mhux aktar minn 0.1 %

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 160e “BETA-APO-8′-KAROTENAL (Ċ30)”

Sinonimi

ĊI Oranġjo ta′ l-ikel 6

Definizzjoni

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet japplikaw b′mod predominanti għat-trans isomeri ta′ β-apo-8′karoenal flimkien ma′ ammonti żgħar ta′ karotenojdi oħra. Forom imħalltin u stabilizzati huma preparati minn ′β-apo-8′karoenal′ f′xaħmijiet li jittieklu jew żjut, emulsjonijiet u trab li jinxtered bl-ilma. Dawn il-preparazzjonijiet jista′ jkollhom proporzjonijiet ta′ isomeri ċis/trans differenti.

Klassi

Karotenojde

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

40820

Einecs

214-171-6

Ismijiet kimiċis

“β-Apo-8′-karotenal, Trans-β-apo-8′karotene-aldeide”

Formula kimika

C30H40O

Piż molekulari

416,65

Analiżi

Mhux inqas minn 96 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien

E1 cm 1 %2 640 f′ċa 460-462 nm ġol-“ċikloesan”

Deskrizzjoni

Kristalli vjola skur bi tleqqija metallika jew trab kristallin

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-′ċikloesan′ f′460-462 nm

Purità

Irmied issulfat

Mhux aktar minn 0,1 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Karotenojdi barra l-“β-Apo-8′-karotenal”:

mhux aktar minn 3,0 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 160f ESTER TA′ L-ETILE TA′ L-AĊIDU BETA-APO-8′-KAROTENOJKU (Ċ30)

Sinonimi

ĊI Oranġjo ta′ l-ikel 7, Ester ′β-apo-8′-karotenojku′

Definizzjoni

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet japplikaw b′mod predominanti għat-trans isomeri ta′ l-ester ta′ l-etilie ta′ l-aċidu ′β-apo-8′-karotenojku′ flimkien ma′ ammonti żgħar ta′ karotenojdi oħra. Forom imħalltin u stabilizzati huma ppreparati mill-ester ta′ l-etile ta′ l-aċidu ′β-apo-8′-karotenojku′ f′xaħmijiet li jittieklu jew żjut, emulsjonijiet u trab li jinxtered bl-ilma. Dawn il-preparazzjonijiet jista′ jkollhom proporzjonijiet ta′ isomeri ċis/trans differenti.

Klassi

Karotenojde

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

40825

Einecs

214-173-7

Ismijiet kimiċis

ester ta′ l-etile ta′ l-aċidu ′β-Apo-8′-karotenojku′, etile ′8′-apo-β-caroten-8′-oate′

Formula kimika

C32H44O2

Piż molekulari

460,70

Analiżi

Mhux inqas minn 96 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien

E1 cm 1 %2 550 f′ċa 449 nm ġol-“ċikloesan”

Deskrizzjoni

Kristalli ħomor għal aħmar fil-vjola jew trab kristallin

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-′ċikloesan′ f′ ċa 449 nm

Purità

Irmied issulfat

Mhux aktar minn 0,1 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Karotenojdi barra l-ester ta′ l-etile ta′ l-aċidu ′β-apo-8′-karotenojku′:mhux aktar minn 3,0 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 161b LUTEINA

Sinonimi

Karotenojdi mħallta, Ksantofili

Definizzjoni

Il-luteina hija miksuba b′estrazzjoni tas-solvent ta′ razez naturali ta′ frott u ħaxix li jista′ jittiekel, ħaxix, xnien (′alfalfa′) u tagetes erecta. Il-prinċipju ta′ tilwien prinċipali jikkonsisti f′karotenojdi li minnhom il-luteina u l-esteri aċidi grassi tagħha jagħmlu l-parti prinċipali. Ammonti varjabbli ta′ karoteni jkunu wkoll preżenti. Il-luteina jista′ jkun fiha grassi, żjut u xemgħat li jinsabu b′mod naturali fil-materja tal-pjanti.

Is-solventi li ġejjin biss jistgħu jintużaw fl-estrazzjoni: metanol, etanol, propan-2-ol, esan, aċetun, metil etil ketun, diclorometan u diossidu karboniku.

Klassi

Katotenojde

Einecs

204-840-0

Ismijiet kimiċis

“3,3′-diidrossi-d-karotene”

Formula kimika

C40H56O2

Piż molekulari

568,88

Analiżi

Kontenut tas-sustanzi kollha ta′ tilwien mhux inqas minn 4 % kalkulati bħala luteina

E1 cm 1 %2 550 f′ċa 445 nm ġol-kloroform/′etanol′ (10+90) jew fil-esan/etanol/aċetun (80+10+10)

Deskrizzjoni

Likwidu skur kannella fl-isfar

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-kloroform/etanol (10+90) f′ ċa 445 nm

Purità

Residwi tas-solvent

Aċetun

“Metil etil ketun”

Metanol

Etanol

Propan-2-ol

Esan

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew f′taħlita

Diklorometan: mhux aktar minn 10 mg/kg

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 161ġ CANTAXANTIN

Sinonimi

ĊI Oranġjo ta′ l-ikel 8

Definizzjoni

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet japplikaw b′mod predominanti għat-trans isomeri tal-kantaksantin flimkien ma′ ammonti żgħar ta′ karotenojdi oħra. Forom imħalltin u stabilizzati huma preparati mill-kantaksantin li jkollu dawn l-ispeċifikazzjonijiet u jinkludu soluzzjonijiet jew suspensjonijiet ta′ kantaksantin f′xaħmijiet jew żjut li jittieklu, emulsjonijiet u trab li jinxtered bl-ilma. Dawn il-preparazzjonijiet jista′ jkollhom proporzjonijiet ta′ isomeri ċis/trans differenti.

Klassi

Karotenojde

Numru ta′ l-indiċi tal-kulur

40850

Einecs

208-187-2

Ismijiet kimiċis

β-Karotene-4,4′-dione, kantaksantin, 4,4′-diosso-β-karotene′

Formula kimika

C40H52O2

Piż molekulari

564,86

Analiżi

Mhux inqas minn 96 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien (espress bħala kantaksantin)

E1 cm 1 %2 200

f′ċa 485 nm ġol-kloroform

f′468-472 nm fil-ċikloesan

f′464-467 nm fl-etere tal-petroleum

Deskrizzjoni

Kristalli jew trab kristallin vjola skur

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-kloroform f′ ċa 485 nm

Massimu fil-“ċikloesan” f′ċa 468-472 nm

Massimu fl-etere tal-petroleum f′464-467 nm

Purità

Irmied issulfat

Mhux aktar minn 0,1 %

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Kartenojdi barra mill-kantaksantin: mhux aktar minn 5,0 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 162 AĦMAR TAL-PITRAVI, BETANIN

Sinonimi

Aħmar tal-pitravi

Definizzjoni

L-aħmar tal-pitravi jinkiseb mill-għeruq ta′ razez naturali ta′ xtieli ħomor tal-pitravi (Beta vulgaris L. var. rubra ) bit-tagħsir tax-xitla tal-pitravi mgħaffġa bħala meraq magħsur jew b′estrazzjoni ta′ ilma ta′ pitravi mqatta′ u t-tiżjin sussegwenti fil-prinċipju attiv. Il-kulur huwa kompost minn pigmenti differenti li huma kollha tal-klassi betalaine. Il-principju ta′ tilwien prinċipali jikkonsisti f′betakijanini (aħmar) li minnu l-betanin huwa minn 75 sa 95 %. Ammonti żgħar ta′ betaksantin (isfar) u prodotti ta′ degradazzjoni tal-betalaini (kannella ċar) jistgħu ikunu preżenti.

Apparti l-pigmenti tal-kulur il-meraq jew l-estratt jikkonsisti f′żokkor, imluħ, u/jew proteini li jinstabu b′mod naturali fix-xtieli ħomor tal-pitravi. Is-soluzzjoni tista′ tkun ikkonċentrata u xi prodotti jistgħu jkunu raffinati sabiex jitneħħa ħafna miz-żokkor, l-imluħa u l-proteini.

Klassi

Betalaine

Einecs

231-628-5

Ismijiet kimiċis

(S-(R′,R′)-4-(2-(2-Karbossi-5(β-D-glukopiranosilossi)-2,3-diidro-6-idrossi-1H-indol-1-il)etenil)-2,3-diidro-2,6-piridine-dikarbossiliku acid; d1-(2-(2,6-dikarbossi-1,2,3,4-tetraidro-4-piridilidene)etilidene)-5-β-D-glukopiranosilossi)-6-idrossiindolju-2-karbossilat

Formula kimika

Betanin: C24H26N2O13

Piż molekulari

550,48

Analiżi

Kontenut ta′ kulur aħmar (espress bħala betanine) mhux inqas minn 0,4 %

E1 cm1 %1 120 f′ċa 535 ġo soluzzjoni ta′ ilma f′pH 5

Deskrizzjoni

Likwidu, pejst, trab jew solidu aħmar jew aħmar skur

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fl-ilma ta′ pH 5 f′ċa 535 nm

Purità

Nitrat

Mhux aktar minn 2 g anjoni tan-nitrat/g ta′ kulur aħmar (kif ikkalkulat fl-analiżi)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 163 ANTOCIJANINI

Definizzjoni

L-antoċijanini jinkisbu bl-estrazzjoni b′ilma sulfat, ilma li sar aċiduż, diossidu karboniku, metanol jew etanol minn razez naturali ta′ ħaxix jew frott li jista′ jittiekel. L-antoċijanini fihom komponenti komuni tal-materjal tas-sors, prinċipalment l-antoċijanin, aċidi organiċi, tannini, żokkor, minerali, eċċ, imma mhux neċessarjament fl-istess proporzjon kif jinstab fil-materjal tas-sors.

Klassi

Antoċijanin

Einecs

208-438-6 (cyanidin); 205-125-6 (peonidin); 208-437-0 (delphinidin); 211-403-8 (malvidin); 205-127-7 (pelargonidin)

Ismijiet kimiċis

“3,3′,4′,5,7-Pentaidrossi-flavilju kloride” (ċijanidin)

“3,4′,5,7-Tetraidrossi-3′-metossiflavilju kloride” (“peonidin”)

“3,4′,5,7-Tetraidrossi-3′,5′-dimetossiflavilju kloride” (malvidin)

“3,5,7-Triidrossi-2-(3,4,5,triidrossifenil)-1-benżopirilju kloride” (delfinidin)

“3,3′4′,5,7-Pentaidrossi-5′-metossiflavilju kloride” (petunidin)

“3,5,7-Triidrossi-2-(4-idrossifenil)-1-benżopirilju kloride” (pelargonidin)

Formula kimika

Cijanidin: C15H11O6CI

Peonidin: C16H13O6CI

Malvidin: C17H15O7CI

Delfinidin: C15H11O7CI

Petunidin: C16H13O7CI

“Pelargonidin”: C15H11O5CI

Piż molekulari

ċijanidin: 322,6

Peonidin: 336,7

Malvidin: 366,7

Delphinidin: 340,6

Petunidin: 352,7

Pelargonidin: 306,7

Analiżi

E1 cm1 % 1 ċm 300 għall-pigment pur f′515-535 nm f′pH 3,0

Deskrizzjoni

Likwidu, trab jew pejst aħmar fil-vjola, li għandu ftit riħa karatteristika

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fil-metanol b′0,01 % conc. HCl

Cyanidin: 535 nm

Peonidin: 532 nm

Malvidin: 542 nm

Delphinidin: 546 nm

Petunidin: 543 nm

Pelargonidin: 530 nm

Purità

Residwi tas-solvent

Metanol

Etanol

Mhux aktar minn 50 mg/kg, waħdu jew f′taħlita

Diossdiu tas-sulfru

Mhux aktar minn 1 000  mg/kg għal perċentwal ta′ pigment

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (bħala Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 170 KARBONAT TAL-KALĊJU

Sinonimi

CI Abjad tal-pigment 18, Ġibs

Definizzjoni

Il-karbonat tal-kalċju huwa l-prodott miksub mil-ġebla tal-ġir imfarrka jew bis-separazzjoni tal-joni tal-kalċju bil-joni tal-karbonat

Klassi

Inorganiku′

Numru ta′ l-indiċi tal-kulur

77220

Einecs

Karbonat tal-kalċju: 207-439-9

Ġebla tal-ġir: 215-279-6

Ismijiet kimiċis

Karbonat tal-kalċju

Formula kimika

Karbonat tal-kalċju CaCO3

Piż molekulari

100,1

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 98 % fuq bażi anidra

Deskrizzjoni

Trab abjad kristallin jew amorfu, mingħajr riħa u mingħajr togħma

Identifikazzjoni

Solubilità

Prattikament ma jinħallx fl-ilma u l-alkoħol. Idub bit-tfexfix fl-aċidu aċetiku mħallat, fl-aċidu idrokloriku mħallat u fl-aċidu nitriku mħallat, u s-soluzzjonijiet li jirriżultaw, wara li jitgħallew, jagħtu riżultati pożittivi għall-kalċju.

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 2,0 % (200 °C, 4 sigħat)

Sustanzi ta′ aċidu insolubbli

Mhux aktar minn 0,2 %

Imluħa tal-manjesju u ta′ l-alkali

Mhux aktar minn 1,5 %

Fluworidu

Mhux aktar minn 50 mg/kg

Antimonju (bħala Sb)

Ram (bħala Cu)

Kromju (bħala Cr)

Żingu (bħala Żn)

Barju (bħala Ba)

Mhux aktar minn 100 mg/kg, waħdu jew f′taħlita

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

E 171 DIOSSIDU TAT-TITANJU

Sinonimi

CI Pigment White 6

Definizzjoni

Id-dijossidu tat-titanju jikkonsisti essenzjalment minn anatase pur u/jew dijossidu tat-titanju rutile li jista′ jkun miksi b′ ammonti żgħar ta′ alumina u/jew silika biex jissaħħu l-karatteristiċi teknoloġiċi tal-prodott.

Klassi

Inorganiku

Numru Indiċi tal-Kulur

77891

Einecs

236-675-5

Ismijiet kimiċis

Dijossidu tat-titanju

Formula kimika

TiO2

Piż molekulari

79,88

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 99 % fuq bażi ħielsa alumina u silika

Deskrizzjoni

Trab abjad jew ftit ikkulurit

Identifikazzjoni

Solubilità

Mhux solubbli fl-ilma u fis-solventi organiċi. Jinħall bil-mod fl-aċdu idrofluworiku u fl-aċdu sulforiku jagħli u kkonċentrat.

Purità

Telf mid-dessikkazzjoni

Mhux aktar minn 0,5 % (105 °C, 3 siegħat)

Telf meta jaqbad in-nar

Mhux iktar minn 1,0 % fuq bażi ħielsa minn materjal volatili (800 °C)

Ossidu ta′ l-aluminju u/jew dijossidu tas-silikon

Total mhux aktar minn 2,0 %

Materjal li jinħall fi 0,5 N HCl

Mhux iktar minn 0,5 % fuq bażi I hija ħielsa minn alumina u silika u, kif ukoll, għall-prodotti li fihom alumina u/jew silika, ta′ mhux iktar minn 1,5 % fuq bażi tal-prodott kif jiġi mibjugħ.

Materjal li jinħall fl-ilma

Mhux aktar minn 0,5 %

Kadmju

Mhux aKadmjuktar minn 1 mg/kg

Antimonju

Mhux aktar minn 50 mg/kg skond id-dissoluzzjoni totali

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg skond id-dissoluzzjoni totali

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg skond id-dissoluzzjoni totali

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg skond id-dissoluzzjoni totali

Żingu

Mhux aktar minn 50 mg/kg skond id-dissoluzzjoni totali

E 172 OSSIDI TAL-ĦADID U IDROSSIDI TAL-ĦADID

Sinonimi

Ossidu tal-ħadid isfar

:

CI Isfar tal-pigment 42 u 43

Ossidu tal-ħadid aħmar

:

CI Aħmar tal-pigment 101 u 102

Ossidu tal-ħadid iswed

:

CI Iswed tal-pigment 11

Definizzjoni

L-ossidi tal-ħadid u d-diossidi tal-ħadid huma prodotti b′mod sintetiku u jikkonsistu essenzjalment f′ossidi tal-ħadid anidri u/jew idrati. L-iskala ta′ lwien tinkludi sofor, ħomor, kannella u suwed. Ossidi tal-ħadid għall-kwalità ta′ l-ikel huma primarjament distinti minn gradi tekniċi bil-livell komparattivament baxx ta′ kontaminazzjoni minn metalli oħra. Dan huwa miksub bis-selezzjoni u l-kontroll tas-sors tal-ħadid u/jew bil-medda ta′ purifikazzjoni kimika matul il-proċess ta′ manifattura.

Klassi

Inorganiku

Numru ta′ l-indiċi tal-kulur

Ossidu tal-ħadid isfar

:

77492

Ossidu tal-ħadid aħmar

:

77491

Ossidu tal-ħadid iswed

:

77499

Einecs

Ossidu tal-ħadid isfar

:

257-098-5

Ossidu tal-ħadid aħmar

:

215-168-2

Ossidu tal-ħadid iswed

:

235-442-5

Ismijiet kimiċis

Ossidu tal-ħadid isfar

:

ossidu tal-ħadid idratat, ossidu tal-ħadid (III) idratat

Ossidu tal-ħadid aħmar

:

ossidu tal-ħadid anidru, ossidu tal-ħadid (III) anidru

Ossidu tal-ħadid iswed

:

ossidu tal-ħadid ferruż, ossidu tal-ħadid (II, III)

Formula kimika

Ossidu tal-ħadid isfar

:

FeO(OH)·H2O

Ossidu tal-ħadid aħmar

:

Fe2O3

Ossidu tal-ħadid iswed

:

FeO·Fe2O3

Piż molekulari

88,85

:

FeO(OH)

159,70

:

Fe2O3

231,55

:

FeO·Fe2O3

Analiżi

Isfar mhux inqas minn 60 %, aħmar u iswed mhux inqas minn 68 % totali ta′ ħadid, espressi bħala ħadid

Deskrizzjoni

Trab; isfar, aħmar, kannella jew iswed sfumat

Identifikazzjoni

Solubilità

Insolubbli fl-ilma u f′solventi organiċi.

Solubbli f′aċidi minerali konċentrati

Purità

Sustanza solubbli fl-ilma

Mhux aktar minn 1,0 %

b′tidwib totali

Arseniku

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Barju

Mhux aktar minn 50 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 5 mg/kg

Kromju

Mhux aktar minn 100 mg/kg

Ram

Mhux aktar minn 50 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 20 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Nikel

Mhux aktar minn 200 mg/kg

Żingu

Mhux aktar minn 100 mg/kg

E 173 ALUMINJU

Sinonimi

CI Metal tal-pigment, AI

Definizzjoni

It-trab ta′ l-aluminju huwa kompost minn partiċelli fini maqsuma ta′ aluminju. It-tħin jista′ jew ma jistax isir fil-preżenza ta′ żjut veġetali li jistgħu jittieklu u/jew aċidi tax-xaħam tal-kwalità ta′ addittivi ta′ l-ikel. Huwa ħieles minn taħlita ma′ sustanzi oħra apparti żjut veġetali li jistgħu jittieklu u/jew aċidi tax-xaħam tal-kwalità ta′ l-additivi ta′ l-ikel. Ossidu tal-ħadid aħmar: CI Pigment aħmar 101 u 102

Numru ta′ l-indiċi tal-kulur

77000

Einecs

231-072-3

Ismijiet kimiċis

Aluminju

Formula kimika

Al

Piż molekulari

26,98

Analiżi

Mhux inqas minn 99 % ikkalkulat bħala Al fuq bażi ħielsa miż-żejt

Deskrizzjoni

Trab jew folji rqaq griżi kulur il-fidda

Identification

Solubility

Insolubbli fl-ilma u f′solventi organiċi. Solubbli f′aċidi idrokloriki mħallta. Is-soluzzjoni li tirriżulta tagħti testijiet pożittivi għall-aluminju.

Purità

Telf fit-tnixxif

Mhux aktar minn 0,5 % (105 °C, għal piż kostanti)

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg

E 174 FIDDA

Sinonimi

“Argentum”“Ag”

Klassi

Inorganiku

Numru ta′ l-indiċi tal-kulur

77820

Einecs

231-131-3

Ismijiet kimiċis

Fidda

Formula kimika

Ag

Piż molekulari

107,87

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 99,5 % Ag

Deskrizzjoni

Trab jew folji rqaq kulur il-fidda

E 175 DEHEB

Sinonimi

Metall tal-pigment 3, “Aurum”, “Au”

Klassi

Inorganiku

Numru ta′ l-indiċi tal-kulur

77480

Einecs

231-165-9

Ismijiet kimiċis

Deheb

Formula kimika

Au

Piż molekulari

197,0

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 90 % Au

Deskrizzjoni

Trab jew folji rqaq kulur id-deheb

Purità

Fidda

Mhux aktar minn 7,0 %

wara tidwib komplet

Ram

Mhux aktar minn 4,0 %

E 180 “LITOLRUBINE BK”

Sinonimi

CI Aħmar tal-pigment 57, “Rubinpigment”, “Carmine 6B”

Definizzjoni

Il-Litol Rubine BK jikkonsisti essenzjalment f′kalċju ′3-idrossi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilażo)-2-naftalenekarbossilat′ u f′sustanzi sussidjarji ta′ tilwien flimkien ma′ ilma, klorur tal-kalċju u/jew sulfat tal-kalċju bħala l-komponenti prinċipali mingħajr kulur.

Klassi

Monoazo

Numru ta′ l-Indiċi tal-Kulur

15850:1

Einecs

226-109-5

Ismijiet kimiċis

Kalċju ′3-idrossi-4-(4-metil-2-sulfonatofenilażo)-2-naftalene-karbossilat′

Formula kimika

C18H12CaN2O6S

Piż molekulari

424,45

Analiżi

Kontenut mhux inqas minn 90 % tas-sustanzi kollha ta′ tilwien

E1 cm 1 % 200 f′ċa 442 nm fid-′dimetilformamide′

Deskrizzjoni

Trab aħmar

Identifikazzjoni

Spettrometrija

Massimu fid-“dimetilformamide” f′ċa 442 nm

Purità

Sustanzi sussidjarji ta′ tilwien

Mhux aktar minn 0,5 %

Taħlitiet organiċi barra s-sustanzi ta′ tilwien:

 

′aċidu 2-Amino-5-metilbenżenesulfoniku′, melħ tal-kalċju

Mhux aktar minn 0,2 %

aċidu 3-idrossi-2-naftalenekarbossiliku, melħ tal-kalċju

Mhux aktar minn 0,4 %

Amini aromatiċi primarji mhux sulfonati

Mhux aktar minn 0,01 % (espress bħala anilina)

Sustanza li tista′ tinħareġ bl-etere

Minn soluzzjoni ta′ pH 7, mhux aktar minn 0,2 %

Arseniku

Mhux aktar minn 3 mg/kg

Ċomb

Mhux aktar minn 10 mg/kg

Merkurju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Kadmju

Mhux aktar minn 1 mg/kg

Metalli tqal bħal (Pb)

Mhux aktar minn 40 mg/kg


(1)  L-intensità tal-kulur hija definita bħala l-assorbenza ta′ 0,1 % (w/v) ta′ soluzzjoni ta′ solidi bil-kulur tal-karamella fl-ilma ġo ċellula ta′ 1 ċm f′610 nm.

(2)  Espress fuq il-bażi ta′ kulur ekwivalenti, jiġifieri espress f′termini ta′ prodott li għandu intensità ta′ kulur ta′ 0,1 unità ta′ assorbenza.

(3)  Il-proporzjon ta′ assorbenza ta′ separazzjoni bl-alkoħol huwa definit bħala l-assorbenza tas-separazzjoni f′280nm diviż bl-assorbenza f′560 nm (ċellula ta′ 1 ċm).

(4)  Benżin mhux iktar minn 0,05 % v/v.


ANNESS II

PARTI A

Direttiva mħassra flimkien ma’ l-emendamenti suċċessivi tagħha

(imsemmija fl-Artikolu 2)

Direttiva tal-Kummissjoni 95/45/KE

(ĠU L 226, 22.9.1995, p. 1)

Direttiva tal-Kummissjoni 1999/75/KE

(ĠU L 206, 5.8.1999, p. 19)

Direttiva tal-Kummissjoni 2001/50/KE

(ĠU L 190, 12.7.2001, p. 14)

Direttiva tal-Kummissjoni 2004/47/KE

(ĠU L 113, 20.4.2004, p. 24)

Direttiva tal-Kummissjoni 2006/33/KE

(ĠU L 82, 21.3.2006, p. 10)

PARTI B

Lista tal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali

(imsemmi fl-Artikolu 2)

Direttiva

Limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni

95/45/KE

1 ta’ Lulju 1996 (1)

1999/75/KE

1 ta’ Lulju 2000

2001/50/KE

29 ta’ Ġunju 2002

2004/47/KE

1 ta’ April 2005 (2)

2006/33/KE

10 ta’ April 2007


(1)  Skond l-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 95/45/KE, prodotti mpoġġija għall-bejgħ qabel l-1 ta’ Lulju 1996, li ma jimxux ma’ din id-Direttiva jistgħu, ikunu immarkitjati sakemm jispiċċaw l-istokkijiet.

(2)  Skond l-Artikolu 3 tad-Direttiva 2004/47/KE, prodotti mqiegħda fis-suq jew ittikkettjati qabel l-1 ta’ April 2005 li ma jikkonformawx mad-Direttiva jistgħu jibqgħu mqiegħda fis-suq sa ma l-provisti jispiċċaw.


ANNESS III

Tabella ta’ korrelazzjoni

Direttiva 95/45/KE

Din id-Direttiva

Artikolu 1, l-ewwel paragrafu

Artikolu 1

Artikolu 1, it-tieni paragrafu

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 4

Anness

Anness I

Anness II

Anness III