22.11.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 312/3


DIRETTIVA 2008/98/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tad-19 ta’ Novembru 2008

dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni (2),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (3),

Billi:

(1)

Id-Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2006 dwar l-iskart (4) tistabbilixxi l-qafas leġiżlattiv għall-immaniġġar ta’ l-iskart fil-Komunità. Hija tiddefinixxi kunċetti ewlenin bħall-iskart, l-irkupru u r-rimi u tistabbilixxi r-rekwiżiti essenzjali għall-immaniġġar ta’ l-iskart, b’mod partikolari obbligu li stabbiliment jew impriża li twettaq operazzjonijiet ta’ l-immaniġġar ta’ l-iskart ikollha permess jew tkun irreġistrata, u obbligu li Stati Membri jfasslu pjanijiet għall-immaniġġar ta’ l-iskart. Hija wkoll tistabbilixxi prinċipji ewlenin bħall-obbligu li l-iskart ikun ittrattat b’mod li ma jkollux impatt negattiv fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem, bħall-inkoraġġiment li tkun applikata l-ġerarkija ta’ l-iskart, u, skond il-prinċipju li min iniġġes iħallas, ir-rekwiżit li l-ispiża tar-rimi ta’ l-iskart għandha tinġarr mid-detentur ta’ l-iskart, minn detenturi preċedenti jew mill-produtturi tal-prodott li minnu ġie l-iskart.

(2)

Id-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Lulju 2002 li tistabbilixxi s-Sitt Programm ta’ Azzjoni tal-Komunità għall-Ambjent (5) issejjaħ għall-iżvilupp jew ir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni fuq l-iskart, inkluża kjarifika tad-distinzjoni bejn skart u dak li mhux skart, u għall-iżvilupp ta’ miżuri rigward il-prevenzjoni u l-immaniġġar ta’ l-iskart, inkluż l-iffissar ta’ objettivi.

(3)

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tas-27 ta’ Mejju 2003 lejn Strateġija Tematika dwar il-prevenzjoni u r-riċiklaġġ ta’ l-iskart innotat il-ħtieġa li jkunu vvalutati d-definizzjonijiet eżistenti ta’ rkupru u rimi, il-ħtieġa għal definizzjoni applikabbli b’mod ġenerali ta’ riċiklaġġ u dibattitu dwar id-definizzjoni ta’ skart.

(4)

Fir-riżoluzzjoni tiegħu ta’ l-20 ta’ April 2004 dwar il-komunikazzjoni msemmija hawn fuq (6), il-Parlament Ewropew sejjaħ lill-Kummissjoni biex tikkunsidra li testendi d-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ta’ l-24 ta’ Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis (7) għas-settur ta’ l-iskart kollu kemm hu. Huwa talab ukoll lill-Kummissjoni biex tiddistingwi b’mod ċar bejn rkupru u rimi u biex tiċċara d-distinzjoni bejn skart u dak li mhux skart.

(5)

Fil-konklużjonijiet tiegħu ta’ l-1 ta’ Lulju 2004, il-Kunsill sejjaħ lill-Kummissjoni biex tressaq proposta għar-reviżjoni ta’ ċerti aspetti tad-Direttiva 75/442/KEE, imħassra u sostitwita mid-Direttiva 2006/12/KE, sabiex tiċċara d-distinzjoni bejn skart u dak li mhux skart u dak bejnrkupru u rimi.

(6)

L-ewwel objettiv ta’ kwalunkwe politika dwar l-iskart għandu jkun li jiġu mminimizzati l-effetti negattivi li għandhom il-ġenerazzjoni u l-immaniġġar ta’ l-iskart fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent. Il-politika ta’ l-iskart għandha timmira wkoll li tnaqqas l-użu ta’ riżorsi, u li tiffavorixxi l-applikazzjoni prattika tal-ġerarkija ta’ l-iskart.

(7)

Fir-Riżoluzzjoni tiegħu ta’ l-24 ta’ Frar 1997 dwar strateġija tal-Komunità għall-immaniġġar ta’ l-iskart1 (8), il-Kunsill ikkonferma li l-prevenzjoni ta’ l-iskart għandha tkun l-ewwel prijorità fl-immaniġġar ta’ l-iskart, u li l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ ta’ materjal għandhom jieħdu preċedenza fuq l-irkupru ta’ l-enerġija mill-iskart, meta u safejn dawn ikunu l-aħjar għażliet ekoloġiċi.

(8)

Huwa għalhekk meħtieġ li d-Direttiva 2006/12/KE tiġi riveduta sabiex ikunu ċċarati kunċetti ewlenin bħad-definizzjonijiet ta’ skart,rkupru u rimi, biex jissaħħu l-miżuri li għandhom jittieħdu dwar il-prevenzjoni ta’ l-iskart, biex ikun introdott approċċ li jikkunsidra ċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja tal-prodotti u l-materjali u mhux biss il-fażi ta’ l-iskart, u biex jiffoka fuq it-tnaqqis ta’ l-impatti ambjentali tal-ġenerazzjoni ta’ l-iskart u l-immaniġġar ta’ l-iskart, u b’hekk jissaħħaħ il-valur ekonomiku ta’ l-iskart. Barra minn hekk, jeħtieġ li wieħed jinkoraġixxi l-irkupru ta’ l-iskart u l-użu ta’ materjal irkuprat sabiex jiġu ppreservati r-riżorsi naturali. Fl-interessi taċ-ċarezza u l-leġibbiltà, id-Direttiva 2006/12/KE għandha titħassar u tkun sostitwita b’direttiva ġdida.

(9)

Ladarba l-biċċa l-kbira ta’ l-operazzjonijiet sinifikanti ta’ l-immaniġġar ta’ l-iskart issa huma koperti bil-leġiżlazzjoni tal-Komunità fil-qasam ta’ l-ambjent, huwa importanti li din id-Direttiva tkun adattata għal dak l-approċċ. Enfasi fuq l-objettivi ambjentali stabbiliti fl-Artikolu 174 tat-Trattat tkun tippermetti konċentrazzjoni aktar preċiża fuq l-impatti ambjentali tal-ġenerazzjoni ta’ l-iskart u l-immaniġġar ta’ l-iskart matul iċ-ċiklu tal-ħajja tar-riżorsi. Għaldaqstant, il-bażi legali għal din id-Direttiva għandha tkun l-Artikolu 175.

(10)

Għandhom jiġu applikati regoli effettivi u konsistenti dwar it-trattament ta’ l-iskart, suġġetti għal ċerti eċċezzjonijiet, għall-proprjetà mobbli li d-detentur jarmi jew li bi ħsiebu jew huwa meħtieġ li jarmi.

(11)

L-istatus ta’ skart ta’ ħamrija skavata mhux kontaminata u ta’ materjal ieħor li jirriżulta b’mod naturali, li jintużaw f’siti differenti minn dak li minnu jkunu ġew skavati,għandhom jitqiesu skond id-definizzjoni ta’ l-iskart u d-dispożizzjonijiet dwar prodotti sekondarji jew dwar l-istatus ta’ tmiem ta’ l-iskart taħt din id-Direttiva.

(12)

Ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Ottubru 2002 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji ta’ l-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman (9) jipprovdi, inter alia, kontrolli proporzjonati fir-rigward tal-ġbir, it-trasport, l-ipproċessar, l-użu u r-rimi tal-prodotti sekondarji kollha mill-annimali inkluż l-iskart li joriġina mill-annimali, sabiex jiġi evitat li dan jippreżenta riskju għas-saħħa ta’ l-annimali u dik pubblika. Għalhekk huwa meħtieġ li tiġi ċċarata r-rabta ma’ dak ir-Regolament, biex jiġu evitati regoli dduplikati billi l-prodotti sekondarji mill-annimali fejn dawn huma maħsuba għall-użi li m’humiex ikkunsidrati bħala operazzjonijiet ta’ skart jkunu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva.

(13)

Fid-dawl ta’ l-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1774/2002, huwa xieraq li jiġi ċċarat il-kamp ta’ applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni ta’ l-iskart u tad-dispożizzjonijiet tagħha dwar skart perikoluż fir-rigward tal-prodotti sekondarji mill-annimali regolati bir-Regolament (KE) Nru 1774/2002. Fejn prodotti sekondarji mill-annimali joħolqu riskji potenzjali għas-saħħa, l-istrument legali xieraq biex jindirizza dawn ir-riskji huwa r-Regolament (KE) Nru 1774/2002 u għandu jiġi evitat li jirdoppja inutilment il-leġiżlazzjoni ta’ l-iskart.

(14)

Il-klassifikazzjoni ta’ l-iskart bħala skart perikoluż għandha tkun ibbażata, inter alia, fuq il-leġiżlazzjoni Komunitarja dwar is-sustanzi kimiċi, partikolarment fir-rigward tal-klassifikazzjoni ta’ preparati bħala perikolużi, inklużi l-valuri tal-limitu ta’ konċentrazzjoni wżati għal dak l-iskop. L-iskart perikoluż jeħtieġ li jiġi regolat skond speċifikazzjonijiet stretti sabiex, kemm jista’ jkun, jinżammu milli jseħħu jew ikunu limitati effetti negattivi potenzjali fuq l-ambjent u fuq is-saħħa tal-bniedem ikkawżati minn mmaniġġar skorrett. Barra minn hekk, huwa meħtieġ li tinżamm is-sistema li biha kienu ġew ikklassifikati l-iskart u l-iskart perikoluż skond il-lista tat-tipi ta’ skart kif stabbilita l-aħħar mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE (10), sabiex tkun imħeġġa klassifikazzjoni armonizzata ta’ l-iskart u tkun żgurata d-determinazzjoni armonizzata ta’ skart perikoluż fi ħdan il-Komunità.

(15)

Jeħtieġ li ssir distinzjoni bejn il-ħażna preliminari ta’ l-iskart sakemm jinġabar, il-ġbir ta’ l-iskart u l-ħażna ta’ l-iskart sakemm jiġi ttrattat. Stabbilimenti jew impriżi li jipproduċu l-iskart matul l-attivitajiet tagħhom m’għandhomx jitqiesu bħala involuti fl-immaniġġar ta’ l-iskart u suġġetti għall-awtorizzazzjoni biex jaħżnu l-iskart tagħhom sakemm dan jinġabar.

(16)

Il-ħażna preliminari ta’ l-iskart fid-definizzjoni ta’ ġbir hija mifhuma bħala attività ta’ ħażna sakemm jinġabar ġewwa faċilitajiet fejn jitbattal l-iskart sabiex tkun tista’ ssir il-preparazzjoni tiegħu għal trasport ulterjuri għall-irkupru jew ir-rimi x’imkien ieħor. Id-distinzjoni bejn il-ħażna preliminari ta’ skart sakemm jinġabar u l-ħażna ta’ skart sakemm jiġi ttrattat għandha ssir, b’kont meħud ta’ l-objettiv ta’ din id-Direttiva, skond it-tip ta’ skart, id-daqs u l-perijodu ta’ żmien tal-ħażna u l-objettiv tal-ġbir. Din id-distinzjoni għandha ssir mill-Istati Membri. Il-ħażna ta’ skart qabel l-irkurpru għal perijodu ta’ tliet snin jew aktar u l-ħażna ta’ skart qabel ir-rimi għal perijodu ta’ sena jew aktar huwa suġġett għad-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta’ April 1999 dwar ir-rimi ta’ skart f’terraferma (11).

(17)

Skemi ta’ ġbir ta’ skart li ma jitwettqux fuq bażi professjonali m’għandhomx ikunu suġġetti għar-reġistrazzjoni billi dawn jippreżentaw riskju aktar baxx u jikkontribwixxu għall-ġbir separat ta’ l-iskart. Eżempji ta’ tali skemi huma l-mediċini mormija miġbura mill-ispiżeriji, skemi ta’ teħid lura fi ħwienet għal prodotti tal-konsumatur u skemi komunitarji fl-iskejjel.

(18)

Jinħtieġ li f’din id-Direttiva jiġu inklużi definizzjonijiet ta’ prevenzjoni, użu mill-ġdid, preparazzjoni għall-użu mill-ġdid, trattament u riċiklaġġ biex jiġi ċċarat il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dawn il-kunċetti.

(19)

Id-definizzjonijiet ta’ rkupru u rimi jeħtieġ li jkunu mmodifikati sabiex jiżguraw distinzjoni ċara bejn iż-żewġ kunċetti, ibbażati fuq differenza ġenwina fl-impatt ambjentali permezz tas-sostituzzjoni tar-riżorsi naturali fl-ekonomija u bl-għarfien tal-benefiċċji potenzjali ta’ l-użu ta’ l-iskart bħala riżors fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem. Barra minn dan, jistgħu jiġu żviluppati linji gwida sabiex jiġu ċċarati l-każijiet fejn fil-prattika huwa diffiċli li tkun applikata din id-distinzjoni jew fejn il-klassifikazzjoni ta’ l-attività bħala rkupru ma taqbilx ma’ l-impatt ambjentali reali ta’ l-operazzjoni.

(20)

Din id-Direttiva għandha tiċċara wkoll meta l-inċinerazzjoni ta’ l-iskart solidu muniċipali hija effiċjenti fl-enerġija u tista’ tiġi kkunsidrata operazzjoni ta’ rkupru.

(21)

L-operazzjonijiet ta’ rimi li jikkonsistu f’rilaxx f’ibħra u oċeani inkluża l-inserzjoni f’qiegħ il-baħar huma wkoll regolati minn konvenzjonijiet internazzjonali, b’mod partikolari l-Konvenzjoni dwar il-Prevenzjoni tat-Tniġġis Marittimu mit-Tfigħ ta’ Skart u Materja Oħra, magħmula f’Londra fit-13 ta’ Novembru 1972, u l-Protokoll tagħha ta’ l-1996 kif emendat fl-2006.

(22)

M’għandux ikun hemm konfużjoni bejn l-aspetti varji tad-definizzjoni ta’ skart, u għandhom jiġu applikati l-proċeduri xierqa, fejn meħtieġ, għall-prodotti sekondarji li mhumiex skart, minn naħa waħda, jew għal skart li ma jibqax skart, min-naħa l-oħra. Sabiex jiġu speċifikati ċerti aspetti tad-definizzjoni ta’ l-iskart, din id-Direttiva għandha tikkjarifika:

meta sustanzi jew oġġetti li jirriżultaw minn proċess ta’ produzzjoni li mhux primarjament immirat lejn il-produzzjoni ta’ tali sustanzi jew oġġetti huma prodotti sekondarji u mhux skart. Id-deċiżjoni li sustanza mhix skart tista’ tittieħed biss abbażi ta’ approċċ koordinat, li jrid jiġi aġġornat regolarment, u fejn dan ikun konsistenti mal-protezzjoni ta’ l-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem. Jekk l-użu ta’ prodott sekondarju huwa permess taħt liċenzja ambjentali jew regoli ambjentali ġenerali, dan jista’ jintuża mill-Istati Membri bħala għodda sabiex jiġi deċiż li mhux mistenni li jseħħ xi impatt ġenerali negattiv fuq l-ambjent jew fuq is-saħħa tal-bniedem; oġġett jew sustanza għandhom jitqiesu li huma prodott sekondarju biss meta jkunu sodisfatti ċerti kondizzjonijiet. Ladarba l-prodotti sekondarji jaqgħu fil-kategorija tal-prodotti, l-esportazzjonijiet ta’ prodotti sekondarji għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni Komunitarja relevanti; u

meta ċertu skart ma jibqax skart, l-istabbiliment ta’ kriterji dwar it-tmiem ta’ l-iskart li jipprovdu livell għoli ta’ protezzjoni ambjentali u benefiċċju ambjentali u ekonomiku; kategoriji possibbli ta’ skart li għalihom speċifikazzjonijiet u kriterji dwar “it-tmiem ta’ l-iskart” għandhom jiġu żviluppati huma, fost oħrajn, skart mill-bini u d-demolizzjoni, xi rmied u fdalijiet, metalli skreppjati, aggregati, tyres, tessuti, kompost, skart ta’ karti u ħġieġ. Għall-finijiet li jintlaħaq status ta’ tmiem ta’ l-iskart, operazzjoni ta’ rkupru tista’ tkun sempliċi daqs l-ikkontrollar ta’ l-iskart biex ikun verifikat li jissodisfa l-kriterji tat-tmiem ta’ l-iskart.

(23)

Sabiex jiġi verifikat jew kalkulat jekk intlaħqux il-miri ta’ riċiklaġġ u rkupru stabbiliti fid-Direttiva 94/62/KE tal-Parlament u tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Diċembru 1994 dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ (12), fid-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament u tal-Kunsill tat-18 ta’ Settembru 2000 dwar vetturi li m’ għadhomx jintużaw (13), fid-Direttiva 2002/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 2003 dwar skart ta’ tagħmir elettriku u elettroniku (WEEE) (14) u fid-Direttiva 2006/66/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Settembru 2006 dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta’ batteriji u ta’ akkumulaturi (15) kif ukoll f’leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti oħra, l-ammonti ta’ l-iskart li ma jibqax skart għandhom jitqiesu bħala skart riċiklat u rkuprat meta jkunu ġew sodisfatti r-rekwiżiti ta’ riċiklaġġ jew irkupru ta’ dik il-leġiżlazzjoni.

(24)

Abbażi tad-definizzjoni ta’ skart, sabiex wieħed jinkoraġixxi ċ-ċertezza u l-konsistenza, il-Kummissjoni tista’ tadotta linji gwida biex tispeċifika f’ċerti każijiet meta sustanzi jew oġġetti jsiru skart. Tali linji gwida jistgħu jiġu żviluppati, inter alia, għal tagħmir elettriku u elettroniku u vetturi.

(25)

Huwa xieraq li l-ispejjeż ikunu allokati b’tali mod li jirriflettu l-ispejjeż reali għall-ambjent tal-ġenerazzjoni u l-immaniġġar ta’ dak l-iskart.

(26)

Il-prinċipju li min iniġġes iħallas huwa prinċipju ta’ gwida fil-livell Ewropew u dak internazzjonali. Il-produttur ta’ l-iskart u d-detentur ta’ l-iskart għandu jimmaniġġa l-iskart b’mod li jiggarantixxi livell għoli ta’ protezzjoni ta’ l-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem.

(27)

L-introduzzjoni tar-responsabbiltà estiża tal-produttur f’din id-Direttiva hija waħda mill-mezzi ta’ appoġġ għal tfassil u produzzjoni ta’ merkanzija li jieħdu kont sħiħ u jiffaċilitaw l-użu effiċjenti tar-riżorsi matul iċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja tagħhom inkluż it-tiswija, l-użu mill-ġdid, iż-żarmar u r-riċiklaġġ tagħhom mingħajr ma tkun kompromessa ċ-ċirkolazzjoni libera tal-merkanzija fis-suq intern.

(28)

Din id-Direttiva għandha tgħin biex tressaq lill-UE eqreb lejn “soċjetà riċiklanti”, billi tfittex li tevita l-ġenerazzjoni ta’ l-iskart u li tuża l-iskart bħala riżors. B’mod partikolari, is-Sitt Programm Komunitarju ta’ Azzjoni għall-Ambjent isejjaħ għal miżuri mmirati biex jiżguraw is-separazzjoni fis-sors, il-ġbir u r-riċiklaġġ ta’ flussi prijoritarji ta’ skart. Konformement ma’ dak l-objettiv u bħala mezz biex ikun faċilitat jew imtejjeb il-potenzjal ta’ l-irkupru tiegħu, l-iskart għandu jinġabar separatament jekk dan ikun prattikabbli teknikament, ambjentalment u ekonomikament, qabel ma jgħaddi minn operazzjonijiet ta’ rkupru li jagħtu l-aħjar eżitu ambjentali globali. L-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu s-separazzjoni ta’ kompożizzjonijiet perikolużi mill-flussi ta’ skart jekk ikun meħtieġ biex jintlaħaq il-livell ta’ mmaniġġar li jkun ambjentalment korrett.

(29)

L-Istati Membri għandhom jappoġġaw l-użu tal-materjali riċiklabbli, bħall-karta rkuprata, skond il-ġerarkija ta’ l-iskart u bil-għan li tinħoloq soċjetà riċiklatriċi, u meta jkun possibbli m’għandhomx jappoġġaw ir-rimi f’radam jew l-inċinerazzjoni ta’ materjali riċiklabbli bħal dawnti.

(30)

Sabiex jiġu implimentati l-prinċipju ta’ prekawzjoni u l-prinċipju ta’ azzjoni preventiva li jinsabu fl-Artikolu 174(2) tat-Trattat, jeħtieġ li jiġu ffissati objettivi ambjentali ġenerali għall-immaniġġar ta’ l-iskart fil-Komunità. Bis-saħħa ta’ dawk il-prinċipji, huwa f’idejn il-Komunità u l-Istati Membri li jistabbilixxu qafas biex jipprevjenu, inaqqsu u, kemm jista’ jkun, jeliminaw mill-bidu s-sorsi tat-tniġġiż jew fastidju billi jadottaw miżuri ta’ natura tali li jeliminaw riskji li jkunu magħrufin.

(31)

Il-ġerarkija ta’ l-iskart ġeneralment tistabbilixxi ordni ta’ prijorità ta’ x’inhi li tikkostitwixxi l-aqwa għażla ambjentali ġenerali fil-leġiżlazzjoni u l-politika ta’ l-iskart, filwaqt li jista’ jkun meħtieġ li ma tiġix segwita l-ġerarkija għal flussi ta’ skart speċifiċi meta dan ikun ġustifikat għal raġunijiet ta’, inter alia, fattibbiltà teknika, vijabbiltà ekonomika u protezzjoni ambjentali.

(32)

Sabiex il-Komunità kollha ssir awtosuffiċjenti fir-rimi ta’ l-iskart u fl-irkupru ta’ skart muniċipali mħallat miġbur mid-djar privati u sabiex l-Istati Membri jkunu jistgħu jersqu lejn dik il-mira individwalment, huwa meħtieġ li jsir provvediment għal netwerk ta’ koperazzjoni fir-rigward ta’ impjanti tar-rimi u impjanti għall-irkupru ta’ skart muniċipali mħallat miġbur mid-djar privati, b’kont meħud taċ-ċirkostanzi ġeografiċi u l-ħtieġa għal impjanti speċjalizzati għal ċerti tipi ta’ skart.

(33)

Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-14 ta’ Ġunju 2006 dwar vjeġġi ta’ skart (16), skart muniċipali mħallat kif imsemmi fl-Artikolu 3(5) ta’ dak ir-Regolament jibqa’ skart muniċipali mħallat anki meta dan ikun suġġett għal operazzjoni ta’ trattament ta’ skart li ma bidlitx il-proprjetajiet tiegħu b’mod sostanzjali.

(34)

Huwa importanti li l-iskart perikoluż jiġi ttikkettat skond l-istandards internazzjonali u Komunitarji. Madankollu, fejn dan l-iskart jinġabar separatament mid-djar, dan m’għandux jirriżulta f’li s-sidien tad-djar ikunu obbligati li jikkompletaw id-dokumentazzjoni meħtieġa.

(35)

Huwa importanti, skond il-ġerarkija ta’ l-iskart, u għall-fini tat-tnaqqis ta’ emissjoni ta’ gassijiet b’effett serra li oriġina minn rimi ta’ skart f’radam, li jkunu faċilitati l-ġbir separat u t-trattament xieraq tal-bijoskart sabiex ikunu prodotti kompost sigur ambjentalment u materjali oħrajn ibbażati fuq il-bijoskart. Wara valutazzjoni dwar l-immaniġġar tal-bijoskart, il-Kummissjoni ser tippreżenta proposti għal miżuri leġiżlattivi, jekk dan ikun kunsiljabbli.

(36)

Jistgħu jiġu adottati standards minimi tekniċi rigward l-attivitajiet tat-trattament ta’ l-iskart li mhumiex koperti bid-Direttiva 96/61/KE fejn ikun hemm evidenza li jinkiseb benefiċċju fir-rigward tal-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent u fejn approċċ koordinat għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva jkun jiżgura l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

(37)

Jeħtieġ li jkunu speċifikati aktar il-kamp ta’ applikazzjoni u l-kontenut ta’ l-obbligu ta’ l-ippjanar ta’ l-immaniġġar ta’ l-iskart, u li jiġi integrat fil-proċess ta’ l-iżvilupp jew ir-reviżjoni ta’ pjanijiet ta’ immaniġġar ta’ l-iskart il-bżonn li jittieħed kont ta’ l-impatti ambjentali tal-ġenerazzjoni u l-immaniġġar ta’ l-iskart. Fejn xieraq, għandu jittieħed kont ukoll tar-rekwiżiti ta’ l-ippjanar ta’ l-iskart stabbiliti fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 94/62/KE u ta’ l-istrateġija għat-tnaqqis ta’ l-iskart bijodegradabbli li jmur fir-radam, imsemmija fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 1991/31/KE.

(38)

L-Istati Membri jistgħu japplikaw awtorizzazzjonijiet ambjentali jew regoli ambjentali ġenerali għal ċerti produtturi ta’ l-iskart mingħajr ma’ jikkompromettu l-funzjonament xieraq tas-suq intern.

(39)

Skond ir-Regolament (KE) Nru 1013/2006, l-Istati Membri jistgħu jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jipprevjenu l-vjeġġi ta’ skart li mhumiex skond il-pjanijiet tagħhom ta’ l-immaniġġar ta’ l-iskart. B’deroga minn dak ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom ikunu permessi li jillimitaw il-vjeġġi ta’ skart li jkun dieħel għal inċineraturi klassifikati bħala rkupru, fejn ikun ġie stabbilit li l-iskart nazzjonali ser ikollu jintrema jew li l-iskart ser ikollu jiġi trattat b’mod li mhux koerenti mal-pjanijiet nazzjonali tagħhom għall-immaniġġar ta’ l-iskart. Huwa rikonoxxut li ċerti Stati Membri jistgħu ma jkunux kapaċi jipprovdu netwerk li jinkludi l-firxa sħiħa tal-faċilitajiet għall-irkupru finali fit-territorju tagħhom.

(40)

Sabiex jittejjeb il-mod kif azzjonijiet għall-prevenzjoni ta’ l-iskart fl-Istati Membri jitmexxew ’il quddiem u għall-faċilitazzjoni taċ-ċirkolazzjoni ta’ l-aħjar prattika f’dan il-qasam, huwa meħtieġ li jissaħħu d-dispożizzjonijiet rigward il-prevenzjoni ta’ l-iskart u li jiddaħħal rekwiżit għall-Istati Membri biex jiżviluppaw programmi għall-prevenzjoni ta’ l-iskart li jikkonċentraw fuq l-impatti ambjentali ewlenin u li jieħdu kont taċ-ċiklu sħiħ tal-ħajja tal-prodotti u l-materjali. Tali miżuri għandhom jimmiraw li jaqgħtu r-rabta bejn it-tkabbir ekonomiku u l-impatti ambjentali assoċjati mal-ġenerazzjoni ta’ l-iskart. Il-partijiet interessati, kif ukoll il-pubbliku ġenerali, għandhom ikollhom l-opportunità li jipparteċipaw fit-tfassil tal-programmi, u għandhom ikollhom aċċess għalihom ladarba jkunu mfasslin, konformement mad-Direttiva 2003/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003 li tipprovdi għall-parteċipazzjoni pubblika rigward it-tfassil ta’ ċerti pjani u programmi li għandhom x’jaqsmu ma’ l-ambjent (17). Għandhom jiġu żviluppati objettivi ta’ prevenzjoni ta’ l-iskart u ta’ diżassoċjazzjoni li jkopru adegwatament it-tnaqqis ta’ l-impatti negattivi ta’ l-iskart u ta’ l-ammonti ta’ skart ġenerat.

(41)

Sabiex isir progress lejn soċjetà Ewropea riċiklatriċi li jkollha livell għoli ta’ effiċjenza ta’ riżorsi, għandhom jiġu stabbiliti miri biex issir it-tħejjija għall-użu mill-ġdid u għar-riċiklaġġ. L-Istati Membri isostnu approċċi differenti għall-ġbir ta’ l-iskart domestiku u ta’ skart li hu ta’ natura u kompożizzjoni simili. Għalhekk huwa xieraq li miri bħal dawn iqisu s-sistemi differenti ta’ ġbir fi Stati Membri differenti. Il-flussi ta’ skart minn oriġini oħra li jixbhu l-iskart domestiku jinkludu skart imsemmi fl-entrata 20 tal-lista stabbilita mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE.

(42)

L-istrumenti ekonomiċi jista’ jkollhom rwol kruċjali fil-kisba ta’ objettivi għall-prevenzjoni u l-immaniġġar ta’ l-iskart. Ħafna drabi l-iskart għandu valur bħala riżors u applikazzjoni ulterjuri ta’ strumenti ekonomiċi tista’ timmassimizza l-benefiċċji ambjentali. L-użu ta’ tali strumenti fil-livell xieraq għandu għalhekk ikun imħeġġeġ filwaqt li jiġi enfasizzat li Stati Membri individwali jistgħu jiddeċiedu dwar l-użu tagħhom.

(43)

Ċerti dispożizzjonijiet dwar l-immaniġġar ta’ l-iskart, stabbiliti fid-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE tat-12 ta’ Diċembru 1991 dwar skart perikoluż (18), għandhom jiġu emendati sabiex jitneħħew id-dispożizzjonijiet li m’għadhomx fl-użu u biex it-test ikun dejjem aktar ċar. Fl-interessi tas-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja, huma għandhom jiġu integrati fid-Direttiva preżenti. Sabiex tkun iċċarata l-operazzjoni tal-projbizzjoni tat-taħlit stabbilita fid-Direttiva 91/689/KEE, u għall-protezzjoni ta’ l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem, l-eżenzjonijiet għall-projbizzjoni tat-taħlit għandhom jikkonformaw ukoll ma’ l-aħjar teknika disponibbli kif hemm definit fid-Direttiva 96/61/KE. Għalhekk id-Direttiva 91/689/KEE għandha tiġi mħassra.

(44)

Fl-interessi tas-simplifikazzjoni tal-leġiżlazzjoni Komunitarja u r-riflessjoni tal-benefiċċji ambjentali, id-dispożizzjonijiet rilevanti tad-Direttiva tal-Kunsill 75/439/KEE tas-16 ta’ Ġunju 1975 dwar ir-rimi ta’ żejt użat (19) għandhom jiġu integrati f’din id-Direttiva, u d-Direttiva 75/439/KEE għandha għalhekk tiġi mħassra. L-immaniġġar ta’ żjut użati għandu jitmexxa skond l-ordni ta’ prijorità tal-ġerarkija ta’ l-iskart u għandha tingħata preferenza għall-possibilitajiet li jagħtu l-aħjar eżitu ambjentali globali. Il-ġbir separat ta’ żjut użati jibqa’ kruċjali għall-immaniġġar tagħhom kif suppost u l-prevenzjoni ta’ ħsara lill-ambjent mir-rimi tagħhom li jsir mhux kif suppost.

(45)

L-Istati Membri għandhom jipprovdu pieni effettivi, proporzjonati u dissważivi li għandhom jiġu imposti fuq persuni fiżiċi u ġuridiċi responsabbli għall-immaniġġar ta’ l-iskart, bħall-produtturi ta’ l-iskart, id-detenturi, is-sensara, in-negozjanti, it-trasportaturi u dawk li jiġbruh, l-istabbilimenti jew l-impriżi li jwettqu operazzjonijiet ta’ trattament ta’ l-iskart u skemi ta’ l-immaniġġar ta’ l-iskart, f’każijiet fejn huma jiksru d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva. L-Istati Membri jistgħu wkoll jieħdu azzjoni biex jirkupraw l-ispejjeż ta’ miżuri ta’ non-konformità u rimedjali, mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2004/35/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ April 2004 dwar ir-responsabbiltà ambjentali fir-rigward tal-prevenzjoni u r-rimedjar tal-ħsara ambjentali (20).

(46)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ l-implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (21).

(47)

B’mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa biex tistabbilixxi kriterji rigward numru ta’ kwistjonijiet bħall-kondizzjonijiet li taħthom oġġett għandu jiġi kkunsidrat bħala prodott sekondarju, l-istatus tat-tmiem ta’ l-skart u d-determinazzjoni ta’ skart li huwa kkunsidrat perikoluż, kif ukoll biex tistabbilixxi regoli dettaljati dwar il-metodi ta’ applikazzjoni u kalkolu għall-verifika tal-konformità mal-miri ta’ riċiklaġġ stabbiliti f’din id-Direttiva. Barra minn hekk, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadatta l-annessi għall-progress tekniku u xjentifiku u li tispeċifika l-applikazzjoni tal-formula għall-faċilitajiet ta’ inċinerazzjoni msemmija fl-Anness II, R1. Billi dawk il-miżuri għandhom kamp ta’ applikazzjoni ġenerali u huma mfasslin sabiex jemendaw l-elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, billi jissupplimentawha b’elementi ġodda mhux essenzjali, dawn għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju prevista fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(48)

Konformement mal-paragrafu 34 tal-ftehim interistituzzjonali dwar tfassil aħjar ta’ liġijiet (22), l-Istati Membri huma mħeġġa li jfasslu, għalihom stess u fl-interess tal-Komunità, it-tabelli tagħhom, li juru, kemm jista’ jkun, il-korrelazzjoni bejn id-Direttiva u l-miżuri ta’ traspożizzjoni u li jagħmluhom pubbliċi.

(49)

Ladarba l-għan ta’ din id-Direttiva, jiġifieri l-protezzjoni ta’ l-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem, ma jistgħux jinkisbu suffiċjentement mill-Istati Membri u għalhekk, minħabba l-iskala jew l-effetti tad-Direttiva, jistgħu jinkisbu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità tista’ tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jinkiseb dak l-għan,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I

SUĠĠETT, KAMP TA’ APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

Din id-Direttiva tistabbilixxi miżuri għall-protezzjoni ta’ l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem permezz tal-prevenzjoni jew it-tnaqqis ta’ l-impatti negattivi tal-ġenerazzjoni u l-immaniġġar ta’ l-iskart, u permezz tat-tnaqqis ta’ l-impatti ġenerali ta’ l-użu ta’ riżorsi u t-titjib ta’ l-effiċjenza ta’ tali użu.

Artikolu 2

Esklużjonijiet mill-kamp ta’ applikazzjoni

1.   Dawn li ġejjin għandhom ikunu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva:

(a)

skariki ta’ gassijiet mitfugħa fl-atmosfera;

(b)

art (in situ) inkluża ħamrija kontaminata mhux skavata u bini konness ma’ l-art b’mod permanenti ma’ l-art;

(ċ)

ħamrija mhux kontaminata u materjal ieħor li jirriżulta b’mod naturali skavat waqt attivitajiet ta’ kostruzzjoni fejn huwa ċert li l-materjal ser jintuża għal finijiet ta’ kostruzzjoni fl-istat naturali tiegħu fuq is-sit li minnu kien skavat;

(d)

skart radjuattiv;

(e)

splussivi li m’għadhomx attivi;

(f)

demel, jekk mhux kopert mill-paragrafu 2(b), tiben u materjal naturali ieħor agrikolu jew tal-forestrija li mhux perikoluż użat fil-produzzjoni agrikola, fil-forestrija jew għall-produzzjoni ta’ enerġija mill-bijomassa permezz ta’ proċessi jew metodi li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent jew li ma jipperikolawx is-saħħa tal-bniedem.

2.   Dawn li ġejjin għandhom jiġu eskluzi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva sal-punt li huma koperti minn leġiżlazzjoni Komunitarja oħra:

(a)

ilmijiet mormija;

(b)

prodotti sekondarji mill-annimali inkluż prodotti pproċessati koperti mir-Regolament (KE) Nru 1774/2002, ħlief dawk li huma destinati għall-inċinerazzjoni, għar-radam jew għall-użu f’impjant ta’ bijogass jew ta’ kompostaġġ;

(ċ)

karkassi ta’ annimali li mietu mhux għax inqatlu għall-ikel, inkluż annimali maqtula għall-qerda ta’ mard epiżootiku, u li jintremew skond ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002;

(d)

skart li jirriżulta mit-tiftix, l-estrazzjoni, it-trattament u l-ħżin ta’ riżorsi minerali u x-xogħol tal-barrieri kopert mid-Direttiva 2006/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006 dwar l-immaniġġar ta’ skart mill-industriji ta’ estrazzjoni (23).

3.   Mingħajr preġudizzju għall-obbligi taħt leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti oħra, is-sedimenti li jerġgħu jitpoġġew taħt wiċċ l-ilma bil-għan li jiġu mmaniġġati l-ilmijiet u l-passaġġi ta’ l-ilma jew li jevitaw l-għargħar jew inaqqsu l-effetti ta’ l-għargħar jew tan-nixfiet jew riklamazzjoni ta’ l-art għandhom jiġu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva jekk jiġi ppruvat li s-sedimenti mhumiex perikolużi.

4.   Jistgħu jiġu stabbiliti permezz ta’ Direttivi individwali regoli speċifiċi għal sitwazzjonijiet partikolari, jew li jissupplimentaw dawk ta’ din id-Direttiva, dwar l-immaniġġar ta’ kategoriji partikolari ta’ skart.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“skart” tfisser kwalunkwe sustanza jew oġġett li d-detentur jarmi jew bi ħsiebu jew huwa meħtieġ li jarmi;

(2)

“skart perikoluż” tfisser skart li jkollu waħda jew aktar mill-karatteristiċi perikolużi elenkati fl-Anness III;

(3)

“żjut għar-rimi” tfisser kull lubrikazzjoni minerali jew sintetika jew żjut industrijali li m’għadhomx tajbin għall-użu li għalih kienu maħsuba oriġinarjament, bħal żjut użati tal-magna tal-kombustjoni u żjut tal-gearbox, żjut ta’ lubrikazzjoni, żjut għat-turbini u żjut idrawliċi;

(4)

“bijo-skart” tfisser skart bijodegredabbli tal-ġnien u l-ġonna, skart ta’ l-ikel u l-kċina mid-djar, ristoranti, fornituri ta’ l-ikel u postijiet tal-bejgħ u skart komparabbli minn impjanti ta’ l-ipproċessar ta’ l-ikel;

(5)

“produttur ta’ l-iskart” tfisser kull min l-attivitajiet tiegħu jipproduċu skart (il-produttur oriġinali ta’ l-iskart) jew kull min jagħmel pre-proċessar, taħlit jew operazzjonijiet oħra li jirriżultaw f’bidla fin-natura jew il-kompożizzjoni ta’ dan l-iskart;

(6)

“detentur ta’ l-iskart” tfisser il-produttur ta’ l-iskart jew il-persuna fiżika jew ġuridika li tkun fil-pussess ta’ l-iskart;

(7)

“negozjant” tfisser kwalunkwe intrapriża li taġixxi fir-rwol ta’ prinċipal biex tixtri jew sussegwentement tbigħ l-iskart, inkluż tali negozjanti li ma jeħdux pussess fiżiku ta’ l-iskart;

(8)

“sensar” tfisser kwalunkwe intrapriża li tirranġa l-irkupru jew ir-rimi ta’ skart f’isem oħrajn, inkluż tali sensara li ma jeħdux il-pussess fiżiku ta’ l-iskart;

(9)

“maniġġar ta’ l-iskart” tfisser il-ġbir, it-trasport, l-irkupru u r-rimi ta’ skart, inklużi s-superviżjoni ta’ tali operazzjonijiet u l-kura ta’ wara tas-siti tar-rimi, u inklużi l-azzjonijiet li jittieħdu bħala negozjant jew sensar;

(10)

“ġbir” tfisser il-ġbir ta’ l-iskart, inkluż l-għażla preliminari u l-ħżin preliminari ta’ l-iskart għall-finijiet tat-trasport lejn impjant tat-trattament ta’ l-iskart;

(11)

“ġbir separat” tfisser il-ġbir fejn il-fluss ta’ skart jinżamm separat skond it-tip u l-karatteristika sabiex ikun faċilitat trattament speċifiku;

(12)

“prevenzjoni” tfisser miżuri meħuda qabel sustanza, materjal jew prodott ikunu saru skart, li jnaqqsu:

(a)

il-kwantità ta’ l-iskart, inkluż permezz ta’ l-użu mill-ġdid ta’ prodotti jew l-estensjoni tat-tul ta’ ħajja tal-prodotti;

(b)

l-impatti negattivi ta’ l-iskart ġenerat fuq l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem, jew

(ċ)

il-kontenut ta’ sustanzi ta’ ħsara f’materjali u prodotti;

(13)

“użu mill-ġdid” tfisser kull operazzjoni li biha l-prodotti jew il-komponenti li mhumiex skart jerġgħu jintużaw għall-istess skop li għalih kienu maħsubin;

(14)

“trattament” tfisser operazzjonijiet ta’ rkupru jew rimi, inkluż il-preparazzjoni qabel l-irkupru jew ir-rimi;

(15)

“irkupru” tfisser kwalunkwe operazzjoni li r-riżultat prinċipali tagħha jkun skart li jservi skop utli permezz tas-sostituzzjoni ta’ materjali oħra li inkella kienu jintużaw biex jissodisfaw funzjoni partikolari, jew skart li qed jiġi ppreparat b’mod li jissodisfa dik il-funzjoni, fl-impjant jew fl-ekonomija usa’. L-Anness II fih lista mhux eżawrjenti ta’ operazzjonijiet ta’ rkupru;

(16)

“preparazzjoni għal użu mill-ġdid” tfisser il-verifika, it-tindif jew it-tiswija ta’ operazzjonijiet ta’ rkupru li biha prodotti jew komponenti ta’ prodotti li saru skart jiġu ppreparati sabiex jintużaw mill-ġdid mingħajr ebda proċessar bil-quddiem ieħor;

(17)

“riċiklaġġ” tfisser kwalunkwe operazzjoni ta’ rkupru li biha l-materjali ta’ l-iskart jiġu pproċessati mill-ġdid fi prodotti, materjali jew sustanzi għall-użu oriġinali jew għal skopijiet oħra. Dan jinkludi il-proċessar mill-ġdid ta’ materjal organiku iżda ma jinkludix irkupru ta’ enerġija u l-ipproċessar mill-ġdid f’materjali li għandhom jintużaw bħala karburanti jew għal operazzjonijiet ta’ radam mill-ġdid;

(18)

“riġenerazzjoni ta’ żjut għar-rimi” tfisser kwalunkwe operazzjoni ta’ riċiklaġġ li biha jistgħu jiġu prodotti żjut bażiċi bir-raffinar ta’ żjut għar-rimi, partikolarment bit-tneħħija tal-kontaminanti, il-prodotti ta’ ossidazzjoni u l-additivi li jinsabu f’dawn iż-żjut;

(19)

“rimi” tfisser kull operazzjoni li mhijiex irkupru anki meta l-operazzjoni għandha bħala konsegwenza sekondarja r-reklamazzjoni ta’ sustanzi jew enerġija. L-Anness I fih lista mhux eżawrjenti ta’ operazzjonijiet ta’ rimi;

(20)

“l-aħjar teknika disponibbli” tfisser l-aħjar teknika disponibbli kif hemm definit fl-Artikolu 2(11) tad-Direttiva 96/61/KE.

Artikolu 4

Ġerarkija ta’ l-iskart

1   Il-ġerarkija ta’ l-iskart, kif inhi hawn taħt, għandha tapplika bħala prinċipju ta’ gwida fil-prevenzjoni ta’ l-iskart u fil-leġiżlazzjoni u l-politika ta’ l-immaniġġar:

(a)

prevenzjoni;

(b)

preparazzjoni għal użu mill-ġdid;

(ċ)

riċiklaġġ;

(d)

irkupru ieħor, eż. irkupru ta’ enerġija; u

(e)

rimi.

2.   Fl-applikazzjoni tal-ġerarkija ta’ l-iskart imsemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jinkoraġġixxu l-għażliet li jagħtu l-aqwa riżultat ambjentali ġenerali. Dan jista’ jeħtieġ li xi tipi speċifiċi ta’ skart ma jsegwux il-ġerarkija fejn dan ikun ġustifikat mill-kunsiderazzjoni taċ-ċiklu tal-ħajja fuq l-impatti ġenerali tal-ġenerazzjoni u l-immaniġġar ta’ tali skart.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-iżvilupp ta’ leġiżlazzjoni u tal-politika ta’ l-iskart ikun proċess trasparenti għalkollox, li jkun jirrispetta r-regoli nazzjonali eżistenti li jikkonċernaw il-konsultazzjoni u s-sehem taċ-ċittadini u tal-partijiet interessati.

L-Istati Membri għandhom jieħdu kont tal-prinċipji ġenerali, fir-rigward ta’ protezzjoni ambjentali, ta’ prekawzjoni u sostenibbiltà, fattibbiltà teknika u vijabbiltà ekonomika, protezzjoni tar-riżorsi kif ukoll jieħdu kont ta’ l-impatti fuq l-ambjent, fuq is-saħħa tal-bniedem, u l-impatti ekonomiċi u soċjali ġenerali, skond l-Artikoli 1 u 13.

Artikolu 5

Prodotti sekondarji

1.   Sustanza jew oġġett, li jirriżultaw minn proċess ta’ produzzjoni, li l-għan primarju tagħhom mhuwiex il-produzzjoni ta’ dak l-artikolu, jista’ jitqies li mhuwiex skart kif imsemmi fil-punt (1) ta’ l-Artikolu 3 iżda bħala prodott sekondarju biss jekk jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

l-użu ulterjuri tas-sustanza jew l-oġġett ikun ċert;

(b)

is-sustanza jew l-oġġett jistgħu jiġu wżati direttament mingħajr kwalunkwe proċessar ulterjuri ħlief prattika industrijali normali;

(ċ)

is-sustanza jew l-oġġett huma prodotti bħala parti integrali ta’ proċess ta’ produzzjoni; u

(d)

l-użu ulterjuri jkun skond il-liġi, i.e. is-sustanza jew l-oġġett jissodisfaw ir-rekwiżiti rilevanti kollha tal-prodott, dawk ambjentali u ta’ protezzjoni tas-saħħa għall-użu speċifiku, u mhuwiex ser jirriżulta f’impatti ġenerali li jikkawżaw ħsara lill-ambjent jew is-saħħa tal-bniedem.

2.   Abbażi tal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1, jistgħu jiġu adottati miżuri biex jiġu determinati l-kriterji li għandhom jiġu sodisfatti għal sustanzi jew oġġetti speċifiċi li għandhom jitqiesu bħala prodotti sekondarji u mhux bħala skart kif imsemmi fil-punt (1) ta’ l-Artikolu 3. Dawn il-miżuri, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissuplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 39(2).

Artikolu 6

Tmiem ta’ l-istatus ta’ skart

1.   Ċertu skart speċifikat m’għandux jibqa’ kunsidrat skart fis-sens tal-punt (1) ta’ l-Artikolu 3 meta dan ikun għadda minn operazzjoni ta’ rkupru, inkluż ir-riċiklaġġ, u jkun jikkonforma ma’ kriterji speċifiċi li għandhom jiġu żviluppati skond il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

is-sustanza jew l-oġġett ikun użat komunement għal skopijiet speċifiċi;

(b)

ikun jeżisti suq jew tkun teżisti domanda għal tali sustanza jew oġġett;

(ċ)

is-sustanza jew l-oġġett jissodisfa r-rekwiżiti tekniċi għall-iskopijiet speċifiċi msemmija fil-punt (a) u jissodisfa l-leġiżlazzjoni u l-istandards eżistenti applikabbli għall-prodotti; u

(d)

l-użu tas-sustanza jew l-oġġett ma jwasslux għal impatti ġenerali li jagħmel ħsara lill-ambjenta jew lis-saħħa tal-bniedem.

Fejn ikun meħtieġ, il-kriterji għandhom jinkludu valuri ta’ limiti għal sustanzi li jniġġsu u għandhom jieħdu kont ta’ l-effetti avversi kollha possibbli li s-sustanza jew l-oġġett jista’ jkollhom fuq l-ambjent.

2.   Il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissupplimentawha, relatati ma’ l-adozzjoni tal-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 1, u li jispeċifikaw it-tip ta’ skart li għalih għandhom japplikaw dawn il-kriterji, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 39(2). Għandhom jiġu kkunsidrati kriterji li jkunu speċifiċi għat-tmiem ta’ l-iskart, fost oħrajn, għall-inqas għall-aggregati, għall-karta, għall-ħġieġ, għall-metall, għat-tyres u għat-tessuti.

3.   Skart li ma jibqax skart skond il-kondizzjonijiet u l-kriterji speċifiċi imsemmija fil-paragrafu 1 m’għandux jibqa’ kunsidrat skart għall-finijiet tal-miri ta’ l-irkupru u r-riċiklaġġ stabbiliti fid-Direttivi 94/62/KE, 2000/53/KE, 2002/96/KE u 2006/66/KE u f’leġiżlazzjoni Komunitarja rilevanti oħra meta r-rekwiżiti ta’ riċiklaġġ u rkupru ta’ dik il-leġiżlazzjoni jkunu ġew sodisfatti.

4.   Fejn il-kriterji ma ġewx stabbiliti fil-livell Komunitarju taħt il-proċedura stabbilita fil-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu każ b’każ jekk ċertu skart ma baqax ikun skart b’kont meħud tal-każistika applikabbli. Huma għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar tali deċiżjonijiet skond id-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi l-proċedura dwar l-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam ta’ l-istandards u r-regolamenti tekniċi u r-regoli dwar is-servizzi tas-Soċjetà ta’ l-Informatika (24) fejn dan ikun meħtieġ minn dik id-Direttiva.

Artikolu 7

Lista ta’ skart

1.   Il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva relatati ma’ l-aġġornar tal-lista ta’ skart stabbilita bid-Deċiżjoni 2000/532/KE għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 39(2). Il-lista ta’ skart għandha tinkludi skart perikoluż u għandha tieħu kont ta’ l-oriġini u l-kompożizzjoni ta’ l-iskart u, fejn jeħtieġ, tal-valuri tal-limiti ta’ konċentrazzjoni tas-sustanzi perikolużi. Il-lista ta’ skart għandha tkun vinkolanti fir-rigward tad-determinazzjoni ta’ l-iskart li għandu jkun ikkunsidrat bħala skart perikoluż. L-inklużjoni ta’ sustanza jew oġġett fil-lista ma għandhiex tfisser li huma skart fiċ-ċirkustanzi kollha. Sustanza jew oġġett għandu jkun ikkunsidrat skart biss meta tiġi sodisfatta d-definizzjoni tal-punt (a) ta’ l-Artikolu 3.

2.   Stat Membru jista’ jqis skart bħala skart perikoluż fejn, anki jekk ma jkunx imniżżel hekk fil-lista ta’ skart, ikollu waħda jew aktar mill-karatteristiċi elenkati fl-Anness III. L-Istat Membru għandu jinnotifika tali każijiet lill-Kummissjoni mingħajr dewmien. Huwa għandu jiddokumentahom fir-rapport previst fl-Artikolu 37(1), u għandu jipprovdi lill-Kummissjoni bl-informazzjoni rilevanti kollha. Fid-dawl tan-notifikazzjonijiet rċevuti, il-lista għandha tiġi riveduta sabiex tittieħed deċiżjoni dwar l-adattament tagħha.

3.   Fejn Stat Membru jkollu provi li juru li skart speċifiku li jidher fil-lista bħala skart perikoluż ma juri l-ebda waħda mill-karatteristiċi elenkati fl-Anness III, jista’ jqis dak l-iskart bħala skart mhux perikoluż. L-Istat Membru għandu jinnotifika tali każijiet lill-Kummissjoni mingħajr dewmien u għandu jipprovdi lill-Kummissjoni bil-provi meħtieġa. Fid-dawl tan-notifikazzjonijiet rċevuti, il-lista għandha tiġi riveduta sabiex tittieħed deċiżjoni dwar l-adattament tagħha.

4.   Ir-riklassifikazzjoni ta’ skart perikoluż bħala skart mhux perikoluż m’għandhiex issir permezz ta’ dilwizzjoni jew taħlit ta’ l-iskart bil-għan li jitnaqqsu l-konċentrazzjonijiet inizjali tas-sustanzi perikolużi għal livell taħt il-livelli minimi li jiddefinixxu skart bħala wieħed perikoluż.

5.   Il-miżuri mfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva relatati mar-reviżjoni tal-lista biex jiġi deċiż l-adattament tagħha skond il-paragrafi 2 u 3 għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 39(2).

6.   L-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw l-iskart bħala skart mhux perikoluż skond il-lista ta’ l-iskart imsemmija fil-paragrafu 1.

7.   Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-lista ta’ tipi ta’ skart u kwalunkwe reviżjoni ta’ din il-lista jkunu jissodisfaw kif jixraq il-prinċipji ta’ ċarezza, komprensibbiltà u aċċessibbiltà għall-utenti, b’mod partikulari l-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs).

KAPITOLU II

REKWIŻITI ĠENERALI

Artikolu 8

Responsabbiltà estiża tal-produttur

1.   Sabiex jissaħħu l-użu mill-ġdid u l-prevenzjoni, ir-riċiklaġġ u rkupru ieħor ta’ l-iskart, l-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri leġiżlattivi jew mhux leġiżlattivi biex jiżguraw li kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li professjonalment tiżviluppa, timmanifattura, tipproċessa, tittratta, tbigħ jew timporta prodotti (produttur tal-prodott) ikollha responsabbiltà estiża tal-produttur.

Tali miżuri jistgħu jinkludu aċċettazzjoni ta’ prodotti meħudin lura u ta’ l-iskart li jibqa’ wara li dawk il-prodotti jkunu ntużaw, kif ukoll l-immaniġġar sussegwenti ta’ l-iskart u r-responsabbiltà finanzjarja għal tali attivitajiet. Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu l-obbligu li tingħata informazzjoni li tkun disponibbli għall-pubbliku dwar il-punt sa fejn il-prodott jista’ jiġi wżat mill-ġdid jew riċiklat.

2.   L-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri xierqa biex jinkoraġġixxu d-disinn ta’ prodotti b’mod li jitnaqqsu l-impatti ambjentali tagħhom u l-ġenerazzjoni ta’ skart matul il-produzzjoni u l-użu sussegwenti tal-prodotti, u sabiex jiżguraw li l-irkupru u r-rimi ta’ prodotti li jkunu saru skart iseħħu skond l-Artikoli 4 u 13.

Miżuri bħal dawn jistgħu jinkludu, inter alia, l-iżvilupp, il-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti adatti għal użu multiplu, li teknikament idumu u li huma, wara li jsiru skart, adatti għal irkupru korrett usikur u rimi li huwa ambjentalment kompatibbli.

3.   Meta tiġi applikata r-responsabbiltà estiża tal-produttur, l-Istati Membri għandhom jieħdu kont tal-fattibbiltà teknika u l-vijabbiltà ekonomika u l-impatti fuq l-ambjent, fuq is-saħħa tal-bniedem u soċjali in ġenerali, filwaqt li jirrispettaw il-ħtieġa li jiżguraw il-funzjonament kif suppost tas-suq intern.

4.   Ir-responsabbiltà estiża tal-produttur għandha tkun applikata mingħajr preġudizzju għar-respnsabbiltà għall-immaniġġar ta’ l-iskart kif previst fl-Artikolu 15(1) u mingħajr preġudizzju għal-leġiżlazzjoni eżistenti dwar flussi ta’ skart u prodotti speċifiċi.

Artikolu 9

Prevenzjoni ta’ l-iskart

Wara konsultazzjoni mal-partijiet interessati, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill ir-rapporti li ġejjin akkumpanjati, fejn ikun xieraq, bi proposti għal miżuri meħtieġa bħala appoġġ għall-attivitajiet ta’ prevenzjoni u għall-implimentazzjoni tal-programmi ta’ prevenzjoni ta’ l-iskart imsemmija fl-Artikolu 26 li jkunu jkopru:

(a)

sa l-aħħar ta’ l-2011 rapport interim dwar l-evoluzzjoni tal-produzzjoni ta’ l-iskart u l-ambitu tal-prevenzjoni ta’ l-iskart; sa l-aħħar ta’ l-2011, il-formulazzjoni ta’ politika ta’ disinn ekoloġiku tal-prodott li tindirizza kemm il-ġenerazzjoni ta’ l-iskart kif ukoll il-preżenza ta’ sustanzi perikolużi fl-iskart, bil-għan li tippromwovi t-teknoloġiji li jiffukaw fuq prodotti li jdumu jservu, u li jistgħu jerġgħu jintużaw jew jiġu rriċiklati;

(b)

sa l-aħħar ta’ l-2011, il-formulazzjoni ta’ pjan ta’ azzjoni għal aktar miżuri ta’ appoġġ fil-livell Ewropew li jkollhom l-għan b’mod partikolari li jbiddlu x-xejriet attwali tal-konsum;

(ċ)

sa l-aħħar ta’ l-2014, l-istabbiliment ta’ objettivi ta’ prevenzjoni ta’ l-iskart u ta’ diżassoċjazzjoni għall-2020, ibbażati fuq l-aħjar prattika disponibbli, inkluża, jekk ikun meħtieġ, reviżjoni ta’ l-indikaturi msemmija fl-Artikolu 29(4);

Artikolu 10

Rkupru

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-skart jgħaddi minn operazzjonijiet ta’ rkupru, skond l-Artikoli 4 u 13.

2.   Fejn ikun meħtieġ għall-konformità mal-paragrafu 1 u biex ikun faċilitat jew imtejjeb l-irkupru, l-iskart għandu jinġabar separatament jekk dan ikun teknikament, ambjentalment u ekonomikament prattikabbli u m’għandux jitħallat ma’ skart ieħor jew materjal ieħor bi proprjetajiet differenti.

Artikolu 11

Użu mill-ġdid u riċiklaġġ

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri, skond kif ikun xieraq, biex jippromwovu l-użu mill-ġdid tal-prodotti u miżuri ta’ preparazzjoni għal attivitajiet ta’ użu mill-ġdid, partikolarment billi jinkoraġġixxu l-istabbiliment u l-appoġġ ta’ networks ta’ użu mill-ġdid u ta’ tiswija, l-użu ta’ strumenti ekonomiċi, kriterji ta’ akkwist, objettivi kwantitattivi jew miżuri oħra.

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri biex jippromwovu riċiklaġġ ta’ kwalità għolja, u għal dan il-għan għandhom jistabbilixxu ġbir separat ta’ skart kull fejn ikun teknikament, ambjentalment u ekonomikament prattikabbli u xieraq, biex jiġu sodisfatti l-istandards ta’ kwalità meħtieġa għas-setturi ta’ riċiklaġġ relevanti.

Suġġett għall-Artikolu 10(2), sa l-2015 il-ġbir separat għandu jiġi stabbilit mill-inqas għal dawn li ġejjin: karti, metall, plastik u ħġieġ.

2.   Sabiex ikun hemm konformità ma’ l-objettivi ta’ din id-Direttiva, u biex isir progress lejn soċjetà Ewropea riċiklatriċi b’livell għoli ta’ effiċjenza fir-riżorsi, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li jinkisbu l-miri li ġejjin:

(a)

sa l-2020 il-preparazzjoni għall-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ ta’ materjali ta’ skart bħal, ta’ l-inqas, il-karti, il-metall, il-plastik u l-ħġieġ mid-djar u possibilment minn oriġini oħra safejn dawn il-flussi ta’ skart ikunu simili għall-iskart li ġej mid-djar, għandhom jiżdiedu sa minimu, b’mod ġenerali, ta’ 50 % skond il-piż;

(b)

sa l-2020, il-preparazzjoni għall-użu mill-ġdid, għar-riċiklaġġ u għal irkupru materjali ieħor, inklużi operazzjonijiet ta’ radam li jużaw l-iskart biex jissostitwixxu materjali oħra, ta’ skart mhux perikoluż ta’ kostruzzjoni u ta’ twaqqigħ, minbarra l-materjal li jokkorri naturalment li hu definit fil-kategorija 17 05 04 fil-lista ta’ skart għandha tiżdied sa minimu ta’ 70 % skond il-piż.

3   Il-Kummissjoni għandha tiffissa regoli ddettaljati dwar l-applikazzjoni u l-metodi ta’ kalkolu biex tiġi vverifikata l-konformità mal-miri stabbiliti fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, filwaqt li jiġi kkunsidrat ir-Regolament (KE) Nru 2150/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2002 dwar l-istatistiki dwar l-iskart (25). Dawn jistgħu jinkludu perjodi ta’ tranżizzjoni għal Stati Membri li fl-2008 irriċiklaw inqas minn 5 % ta’ kwalunkwe waħda mill-kategoriji ta’ skart imsemmija fil-paragrafu 2. Dawn il-miżuri, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissupplimentawha għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 39(2) ta’ din id-Direttiva.

4   L-aktar tard sal-31 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni għandha teżamina l-miżuri u l-miri msemmija fil-paragrafu 2 bil-għan li, jekk ikun meħtieġ, jiġu rrinfurzati l-miri, u tikkunsidra li tistabbilixxi miri għal flussi oħra ta’ skart. Ir-rapport tal-Kummissjoni, akkumpanjat bi proposta jekk ikun xieraq, għandu jintbagħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Fir-rapport tagħha l-Kummissjoni għandha tikkunsidra l-impatti ambjentali, ekonomiċi u soċjali relevanti ta’ l-istabbiliment tal-miri.

5   Kull tliet snin, konformement ma’ l-Artikolu 37, l-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni dwar ir-rekord tagħhom rigward il-kisba tal-miri. Jekk il-miri ma jinkisbux, dan ir-rapport għandu jinkludi r-raġunijiet għalfejn ma kienx hemm suċċess u l-azzjonijiet li l-Istat Membru ikollu l-intenzjoni li jieħu biex jikseb dawk il-miri.

Artikolu 12

Rimi

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta l-irkupru skond l-Artikolu 10(1) ma jsirx, l-iskart jgħaddi mill-operazzjonijiet ta’ rimi li jissodisfaw id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 13 dwar il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-protezzjoni ta’ l-ambjent.

Artikolu 13

Protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-immaniġġar ta’ l-iskart jitwettaq mingħajr ma tiġi pperikolata s-saħħa tal-bniedem, u mingħajr ma ssir ħsara lill-ambjent, u b’mod partikolari:

(a)

mingħajr riskju għall-ilma, l-arja, il-ħamrija, pjanti jew l-annimali;

(b)

mingħajr ma jinħoloq fastidju permezz ta’ ħsejjes jew irwejjaħ; u

(ċ)

mingħajr effetti negattivi fuq il-kampanja jew postijiet ta’ interess speċjali.

Artikolu 14

Spejjeż

1.   Skond il-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas, l-ispejjeż ta’ l-immaniġġar ta’ l-iskart għandhom jinġarru mill-produttur oriġinali ta’ l-iskart jew mid-detentur attwali jew ta’ qabel ta’ l-iskart.

2.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-ispiża ta’ l-immaniġġar ta’ l-iskart għandha tinġarr parzjalment jew b’mod sħiħ mill-produttur tal-prodott li minnu jkun ġie l-iskart u li d-distributuri ta’ tali prodott jistgħu jikkondividu dawn l-ispejjeż.

KAPITOLU III

MANIĠĠAR TA’ L-ISKART

Artikolu 15

Responsabbiltà għall-immaniġġar ta’ l-iskart

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li kwalunkwe produttur oriġinali ta’ l-iskart jew detentur ieħor iwettaq it-trattament ta’ l-iskart huwa stess jew jara li t-trattament isir minn negozjant jew stabbiliment jew intrapriża li twettaq operazzjonijiet ta’ trattament ta’ l-iskart jew jiġi organizzat minn entità tal-ġbir ta’ l-iskart privata jew pubblika skond l-Artikoli 4 u 13.

2.   Fejn l-iskart jiġi trasferit mill-produttur jew id-detentur oriġinali lil waħda mill-persuni fiżiċi jew ġuridiċi msemmija fil-paragrafu 1 għal trattament preliminari, ir-responsabbiltà għat-twettiq ta’ rkupru komplut jew operazzjoni ta’ rimi ma għandhiex titwarrab.

Mingħajr preġudizzju għar-Regolament (KE) Nru 1013/2006, l-Istati Membri jistgħu jispeċifikaw il-kondizzjonijiet ta’ responsabbiltà u jiddeċiedu f’liema każijiet il-produttur oriġinali għandu jżomm ir-responsabbiltà għall-katina kollha tat-trattament jew f’liema każijiet ir-responsabbiltà tal-produttur u d-detentur tista’ tiġi kondiviża jew delegata fost l-atturi tal-katina tat-trattament.

3.   L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, skond l-Artikolu 8, li r-responsabbiltà għall-organizzazzjoni tat-trattament ta’ l-iskart għandha tinġarr parzjalment jew b’mod sħiħ mill-produttur tal-prodott li minnu jkun ġie l-iskart u li d-distributuri ta’ tali prodott jistgħu jaqsmu din ir-responsabbiltà.

4.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li, fit-territorju tagħhom, l-istabbilimenti jew l-impriżi li jiġbru jew tittrasportaw l-iskart fuq bażi professjonali jwasslu l-iskart miġbur u ttrasportat sa impjanti ta’ trattament adatti filwaqt li jirrispettaw id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 13.

Artikolu 16

Prinċipji ta’ awto-suffiċjenza u viċinanza

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa, b’koperazzjoni ma’ Stati Membri oħra fejn dan huwa meħtieġ jew rakkomandabbli, biex jistabbilixxu netwerk integrat u adegwat ta’ impjanti għar-rimi ta’ l-iskart u ta’ impjanti għall-irkupru ta’ skart muniċipali mħallat miġbur minn djar privati, inkluż fejn tali ġbir ikopri wkoll skart muniċipali mħallat minn produtturi oħra, b’kont meħud ta’ l-aħjar teknika disponibbli.

B’deroga mir-Regolament (KE) Nru 1013/2006, l-Istati Membri jistgħu, sabiex jipproteġu n-network tagħhom, jillimitaw il-vjeġġi ta’ skart li jkun dieħel iddestinat għall-inċineraturi li huwa kklassifikat bħala rkupru, fejn ġie stabbilit li tali vjeġġi jkollhom il-konsegwenza li l-iskart nazzjonali jkollu jintrema jew li l-iskart ikun irid trattat b’mod li mhuwiex koerenti mal-pjan nazzjonali tagħhom ta’ l-immaniġġar ta’ l-iskart. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’tali deċiżjoni. L-Istati Membri jistgħu wkoll jillimitaw il-vjeġġi ta’ skart li jkun ħiereġ għal raġunijiet ambjentali kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 1013/2006.

2.   In-netwerk għandu jkun imfassal b’mod li jippermetti li l-Komunità, bħala entità waħda, tkun awtosuffiċjenti fir-rimi ta’ l-iskart kif ukoll fl-irkupru ta’ skart imsemmi fil-paragrafu 1, u li jippermetti li l-Istati Membri jersqu lejn dak il-għan fuq bażi individwali, b’kont meħud taċ-ċirkostanzi ġeografiċi jew tal-ħtieġa ta’ impjanti speċjalizzati għal ċertu tip ta’ skart.

3.   In-netwerk għandu jippermetti li l-iskart jintrema jew li l-iskart imsemmi fil-paragrafu 1 jiġi rkuprat f’waħda mill-eqreb impjanti approprjati, permezz ta’ l-aktar metodi u teknoloġiji approprjati, sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni ta’ l-ambjent u tas-saħħa pubblika.

4.   Il-prinċipji tal-viċinanza u ta’ l-awto-suffiċjenza ma jfissrux li kull Stat Membru għandu jkollu l-firxa kollha ta’ faċilitajiet ta’ rkupru finali f’dak l-Istat Membru.

Artikolu 17

Il-kontroll ta’ skart perikoluż

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-azzjoni meħtieġa biex jiżguraw li l-produzzjoni, il-ġbir u t-trasportazzjoni ta’ skart perikoluż, kif ukoll il-ħżin u t-trattament tiegħu, jitwettqu f’kondizzjonijiet li jipprovdu protezzjoni għall-ambjent u għas-saħħa tal-bniedem sabiex jiġu sodisfatti d-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 13, inkluża azzjoni biex jiġu żgurati t-traċċabbiltà mill-produzzjoni sa l-aħħar destinazzjoni u l-kontroll ta’ skart perikoluż sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti ta’ l-Artikoli 35 u 36.

Artikolu 18

Projbizzjoni ta’ taħlit ta’ skart perikoluż

1.   L-Istati Membri għandhom iwettqu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-iskart perikoluż ma jitħallatx ma’ kategoriji oħra ta’ skart perikoluż jew ma’ skart, sustanzi jew materjali oħrajn. It-taħlit għandu jinkludi d-dilwizzjoni ta’ sustanzi perikolużi.

2.   B’deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jippermettu t-taħlit bil-kondizzjoni li:

(a)

l-operazzjoni ta’ taħlit titwettaq minn stabbiliment jew intrapriża li tkun kisbet permess skond l-Artikolu 23;

(b)

id-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 13 jiġu osservati u l-impatt negattiv ta’ l-immaniġġar ta’ l-iskart fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent ma jiżdiedx; u

(ċ)

l-operazzjoni ta’ taħlit tkun konformi ma’ l-aħjar teknika disponibbli.

3.   Suġġett għal kriterji tekniċi u ta’ fattibbiltà, fejn skart perikoluż ikun ġie imħallat b’mod li jmur kontra l-paragrafu 1, is-separazzjoni għandha ssir fejn ikun possibbli u meħtieġ sabiex ikun konformi ma’ l-Artikolu 13.

Artikolu 19

Tikkettar ta’ skart perikoluż

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li, waqt il-ġbir, it-trasport u l-ħżin temporanju, l-iskart perikoluż ikun ippakkjat u ttikkettat skond l-istandards internazzjonali u Komunitarji fis-seħħ.

2.   Kull meta skart perikoluż jiġi trasportat fi ħdan Stat Membru, għandu jkun akkumpanjat b’dokument ta’ identifikazzjoni, li jista’ jkun f’format elettroniku, li jkun fih id-data xierqa speċifikata fl-Anness IB għar-Regolament (KE) Nru 1013/2006.

Artikolu 20

Skart perikoluż prodott mid-djar

L-Artikoli 17, 18, 19, u 35 m’għandhomx japplikaw għal skart imħallat prodott mid-djar.

L-Artikoli 19 u 35 m’għandhomx japplikaw għal frazzjonijiet separati ta’ skart perikoluż prodott mid-djar qabel ma dawn jiġu aċċettati għall-ġbir, ir-rimi jew l-irkupru minn stabbiliment jew intrapriża li tkun kisbet permess jew li tkun ġiet irreġistrata skond l-Artikoli 23 jew 26.

Artikolu 21

Żjut għar-rimi

1.   Mingħajr preġudizzju għall-obbligi relatati ma’ l-immaniġġar ta’ l-iskart perikoluż stabbiliti fl-Artikoli 18 u 19, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li:

(a)

iż-żjut għar-rimi jinġabru separatament, fejn dan huwa teknikament fattibbli;

(b)

iż-żjut għar-rimi jiġu ttrattati skond l-Artikoli 4 u 13;

(ċ)

fejn dan hu teknikament fattibbli u ekonomikament vijabbli, żjut għar-rimi b’karatteristiċi differenti ma jitħalltux u żjut għar-rimi ma jitħalltux ma żjut ta’ tipi oħrajn ta’ skart jew sustanzi, jekk tali taħlit ma jħallix li jiġu ttrattati.

2.   Għall-finijiet tal-ġbir separat ta’ żjut għar-rimi u t-trattament tagħhom kif suppost, l-Istati Membri jistgħu, skond il-kondizzjonijiet nazzjonali tagħhom, japplikaw miżuri addizzjonali bħal rekwiżiti tekniċi, responsabbiltà tal-produttur, strumenti ekonomiċi jew ftehim volontarju.

3.   Jekk żjut għar-rimi, skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali, ikunu suġġetti għal rekwiżiti ta’ riġenerazzjoni, l-Istati Membri jistgħu jippreskrivu li dawn iż-żjut għar-rimi għandhom jiġu rriġenerati jekk dan huwa teknikament fattibbli u, fejn l-Artikoli 11 jew 12 tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 japplika, jirrestrinġu l-vjeġġ transkonfini taż-żjut għar-rimi mit-territorju tagħhom għall-faċilitajiet ta’ inċinerazzjoni jew ko-inċinerazzjoni sabiex jagħtu prijorità lir-riġenerazzjoni taż-żjut għar-rimi.

Artikolu 22

Bijoskart

L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri, kif ikun xieraq, u skond l-Artikoli 4 u 13, biex jinkoraġġixxu:

(a)

il-ġbir separat tal-bijoskart bil-għan li jsiru l-ikkompostjar u d-diġestjoni tal-bijoskart;

(b)

it-trattament tal-bijoskart b’mod li jilħaq livell għoli ta’ protezzjoni ambjentali;

(ċ)

l-użu ta’ materjali ambjentalment siguri prodotti mill-bijoskart.

Il-Kumissjoni għandha twettaq valutazzjoni ta’ l-immaniġġar tal-bijoskart bil-ħsieb li tippreżenta proposta jekk ikun hekk xieraq. Il-valutazzjoni għandha teżamina l-opportunità li jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi għall-immaniġġar tal-bijoskart u kriterji ta’ kwalità għall-kompost u għad-diġestat mill-bijoskart, sabiex jiġi garantit livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u protezzjoni ta’ l-ambjent.

KAPITOLU IV

PERMESSI U REĠISTRAZZJONIJIET

Artikolu 23

Ħruġ ta’ permessi

1.   L-Istati Membri għandhom jesiġu li kwalunkwe stabbiliment jew intrapriża li jkollhom l-intenzjoni li jwettqu trattament ta’ l-iskart jiksbu permess mill-awtorità kompetenti.

Tali permessi għandhom jispeċifikaw ta’ l-inqas dan li ġej:

(a)

it-tipi u l-kwantitajiet ta’ skart li jista’ jiġi ttrattat;

(b)

għal kull tip ta’ operazzjoni permessa, ir-rekwiżiti tekniċi u kwalunkwe rekwiżit ieħor rilevanti għas-sit ikkonċernat;

(ċ)

il-miżuri ta’ prekawzjoni u sigurtà li jridu jittieħdu;

(d)

il-metodu li għandu jintuża għal kull tip ta’ operazzjoni;

(e)

dawk l-operazzjonijiet ta’ monitoraġġ u ta’ kontroll skond il-ħtieġa;

(f)

dawk id-dispożizzjonijiet ta’ għeluq u ta’ kura ta’ wara skond il-ħtieġa.

2.   Il-permessi jistgħu jinħarġu għal perijodu speċifiku u jistgħu jkunu tat-tip li jiġġeddu.

3.   Meta l-awtorità kompetenti tqis li l-metodu ta’ trattament maħsub mhuwiex aċċettabbli mill-aspett tal-protezzjoni ta’ l-ambjent, b’mod partikolari meta l-metodu mhux skond l-Artikolu 13, hija għandha tirrifjuta li toħroġ il-permess.

4.   Għandha tkun kondizzjoni ta’ kwalunkwe permess li jkopri l-inċinerazzjoni jew il-ko-inċinerazzjoni ma’ l-irkurpru ta’ l-enerġija, li l-irkupru ta’ l-enerġija għandu jitwettaq b’livell għoli ta’ effiċjenza enerġetika.

5.   Sakemm ir-rekwiżiti ta’ dan l-Artikolu ikunu sodisfatti, kwalunkwe permess maħruġ skond leġiżlazzjoni nazzjonali jew Komunitarja oħra jista’ jingħaqad mal-permess meħtieġ taħt il-paragrafu 1 biex jifforma permess wieħed, fejn tali format jevita d-duplikazzjoni mhux meħtieġa ta’ informazzjoni u r-ripetizzjoni ta’ xogħol mill-operatur jew l-awtorità kompetenti.

Artikolu 24

Eżenzjonijiet minn rekwiżiti ta’ permessi

L-Istati Membri jistgħu jeżentaw mir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 23(1) stabbilimenti jew intrapriżi għall-operazzjonijiet li ġejjin:

(a)

rimi ta’ l-iskart mhux perikoluż tagħhom stess fil-post tal-produzzjoni; jew

(b)

irkupru ta’ l-iskart.

Artikolu 25

Kondizzjonijiet għall-eżenzjoni

1.   Fejn Stat Membru jkun jixtieq jippermetti eżenzjonijiet, kif previst mill-Artikolu 24, huwa għandu jistabbilixxi, fir-rigward ta’ kull tip ta’ attività, regoli ġenerali li jispeċifikaw it-tipi u l-kwantitajiet ta’ skart li jista’ jkun kopert b’eżenzjoni, u l-metodu ta’ trattament li għandu jintuża.

Dawk ir-regoli għandhom ikunu mfassla biex jiżguraw li l-iskart huwa ttrattat skond l-Artikolu 13. Fil-każ ta’ l-operazzjonijiet ta’ rimi msemmija fil-punt (a) ta’ l-Artikolu 24 dawk ir-regoli għandhom iqisu l-aħjar teknika disponibbli.

2.   Addizzjonalment għar-regoli ġenerali previsti fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kondizzjonijiet speċifiċi għal eżenzjonijiet relatati ma’ skart perikoluż, inklużi tipi ta’ attività, kif ukoll kwalunkwe rekwiżit ieħor meħtieġ sabiex jitwettqu tipi ta’ rkupru differenti u, fejn hu rilevanti, il-valuri ta’ limitu fir-rigward tal-kontenut ta’ sustanzi perikolużi fl-iskart kif ukoll il-valuri ta’ limitu ta’ emissjonijiet.

3.   L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar ir-regoli ġenerali stabbiliti skond il-paragrafi 1 u 2.

Artikolu 26

Reġistrazzjoni

Fejn dawn li ġejjin ma jkunux suġġetti għar-rekwiżiti ta’ permess, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità kompetenti żżomm reġistru ta’:

(a)

stabbilimenti jew intrapriżi li jiġbru jew jittrasportaw l-iskart fuq bażi professjonali;

(b)

negozjanti jew sensara; u

(ċ)

stabbilimenti jew intrapriżi li huma suġġetti għal eżenzjonijiet mir-rekwiżiti ta’ permess skond l-Artikolu 24.

Fejn ikun possibbli, ir-rekords eżistenti miżmuma mill-awtorità kompetenti għandhom jintużaw biex tinkiseb l-informazzjoni relevanti għal dan il-proċess ta’ reġistrazzjoni biex jitnaqqas il-piż burokratiku.

Artikolu 27

Standards minimi

1.   Jistgħu jiġu adottati standards tekniċi minimi għal attivitajiet ta’ trattament li jeħtieġu permess skond l-Artikolu 23 fejn ikun hemm evidenza li jkun hemm gwadann f’termini ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta’ l-ambjent minn tali standards minimi. Dawn il-miżuri, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 39(2).

2.   Dawn l-istandards minimi għandhom ikopru biss dawk l-attivitajiet tat-trattament ta’ l-iskart li mhumiex koperti mid-Direttiva 96/61/KE jew li mhumiex adattati għall-kopertura minnha.

3.   Dawn l-istandards minimi għandhom:

(a)

ikunu diretti lejn l-impatti ambjentali prinċipali ta’ l-attività ta’ trattament ta’ l-iskart;

(b)

jiżguraw li l-iskart jiġi ttrattat skond l-Artikolu 13;

(ċ)

jieħdu kont ta’ l-aħjar teknika disponibbli; u

(d)

skond il-każ, jinkludu elementi rigward il-kwalità tat-trattament u r-rekwiżiti tal-proċess.

4.   Għandhom jiġu adottati standards minimi għal attivitajiet li jirrikjedu reġistrazzjoni skond il-punti (a) u (b) ta’ l-Artikolu 26 fejn ikun hemm evidenza li jsir gwadann minn dawn l-istandards minimi f’termini ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u ta’ l-ambjent jew biex is-suq intern ma jkunx imfixkel, inklużi elementi rigward il-kwalifika teknika ta’ min jiġbor, tat-trasportaturi, tan-negozjanti jew tas-sensara.

Dawn il-miżuri, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 39(2).

KAPITOLU V

PJANIJIET U PROGRAMMI

Artikolu 28

Pjanijiet għall-immaniġġar ta’ l-iskart

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti tagħhom jistabbilixxu, skond l-Artikoli 1, 4, 13 u 16, pjan wieħed jew iżjed għall-immaniġġar ta’ l-iskart.

Dawk il-pjanijiet, weħidhom jew flimkien, għandhom ikopru t-territorju kollu ta’ l-Istat Membru kkonċernat.

2.   Il-pjanijiet għall-immaniġġar ta’ l-iskart għandhom jinkludu analiżi tal-qagħda kurrenti ta’ l-immaniġġar ta’ l-iskart fl-entità ġeografika kkonċernata, kif ukoll il-miżuri li għandhom jittieħdu għat-titjib fil-preparazzjoni li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent għall-użu mill-ġdid, ir-riċiklaġġ, l-irkupru u r-rimi ta’ l-iskart u evalwazzjoni ta’ kif il-pjan ser jappoġġa l-implimentazzjoni ta’ l-għanijiet u d-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.

3.   Il-pjanijiet għall-immaniġġar ta’ l-iskart għandhom jinkludu, skond kif ikun xieraq u b’kont meħud tal-livell ġeografiku u l-kopertura taż-żona ta’ ippjanar, mill-inqas dan li ġej:

(a)

it-tip, il-kwantità u s-sors ta’ l-iskart ġenerat fit-territorju, l-iskart li x’aktarx jiġi ttrasportat minn jew lejn it-territorju nazzjonali, u evalwazzjoni ta’ l-iżvilupp ta’ flussi ta’ skart fil-ġejjieni;

(b)

skemi eżistenti għall-ġbir ta’ l-iskart u impjanti ewlenin għar-rimi u l-irkupru, inkluż kwalunkwe arranġament speċjali għal żjut għar-rimi, skart perikoluż jew flussi ta’ skart indirizzati minn leġiżlazzjoni speċifika Komunitarja;

(ċ)

valutazzjoni tal-ħtieġa għal skemi ġodda ta’ ġbir, l-għeluq ta’ impjanti eżistenti ta’ l-iskart, infrastruttura ta’ impjanti addizzjonali għall-iskart skond l-Artikolu 16, u, skond il-ħtieġa, l-investimenti relatati magħhom;

(d)

informazzjoni suffiċjenti dwar il-kriterji ta’ lokazzjoni għal identifikazzjoni ta’ siti u dwar il-kapaċità ta’ installazzjonijiet futuri għal rimi jew impjanti prinċipali għal irkupru, skond il-ħtieġa;

(e)

linji politiċi ġenerali għall-immaniġġar ta’ l-iskart, inklużi teknoloġiji u metodi ppjanati għall-immaniġġar ta’ l-iskart, jew linji politiċi oħra fir-rigward ta’ l-iskart li jġib miegħu problemi speċifiċi ta’ maniġġar.

4.   Il-pjan għall-immaniġġar ta’ l-iskart jista’ jkun fih, b’kont meħud tal-livell ġeografiku u l-kopertura taż-żona ta’ ppjanar, dan li ġej:

(a)

aspetti organizzattivi relatati ma’ l-immaniġġar ta’ l-iskart, inkluża deskrizzjoni ta’ l-allokazzjoni ta’ responsabbiltajiet bejn l-atturi pubbliċi u privati li qed iwettqu l-immaniġġar ta’ l-iskart;

(b)

evalwazzjoni ta’ l-utilità u l-idoneità ta’ l-użu ta’ strumenti ekonomiċi u oħrajn fit-trattament ta’ diversi problemi konnessi ma’ l-iskart, b’kont meħud tal-ħtieġa li s-suq intern jibqa’ jopera bla xkiel;

(ċ)

l-użu ta’ kampanji biex titqajjem il-kuxjenza u l-għoti ta’ tagħrif immirati lejn il-pubbliku ġenerali jew grupp speċifiku ta’ konsumaturi;

(d)

siti għar-rimi ta’ l-iskart li huma storikament kontaminati u miżuri għar-rijabilitazzjoni tagħhom.

5.   Il-pjanijiet għall-immaniġġar ta’ l-iskart għandhom ikunu skond ir-rekwiżiti tal-pjanijiet għall-immaniġġar ta’ l-iskart stabbiliti fl-Artikolu 14 tad-Direttiva 94/62/KE u l-istrateġija għall-implimentazzjoni tat-tnaqqis ta’ l-iskart bijodegradabbli li jintefa’ f’radam, imsemmija fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 1999/31/KE.

Artikolu 29

Programmi għall-prevenzjoni ta’ l-iskart

1.   L-Istati Membri għandhom, skond l-Artikolu 1 u 4, jistabbilixxu programmi għall-prevenzjoni ta’ l-iskart mhux aktar tard mit-12 ta’ Diċembru 2013.

Programmi bħal dawn għandhom jew jiġu integrati fil-pjanijiet għall-immaniġġar ta’ l-iskart previsti fl-Artikolu 28, jew fi programmi oħra ta’ politika ambjentali, kif xieraq, jew għandhom jiffunzjonaw bħala programmi separati. Jekk tali programm ikun integrat fil-pjan għall-immaniġġar ta’ l-iskart jew fi programmi oħra, il-miżuri ta’ prevenzjoni ta’ l-iskart għandhom ikunu identifikati b’mod ċar.

2.   Il-programmi previsti fil-paragrafu 1 għandhom jistipulaw l-objettivi ta’ prevenzjoni ta’ l-iskart. L-Istati Membri għandhom jiddeskrivu miżuri ta’ prevenzjoni eżistenti u jevalwaw l-utilità ta’ l-eżempji tal-miżuri indikati fl-Anness IV jew miżuri xierqa oħra.

Il-mira ta’ dawn l-objettivi u miżuri għandha tkun li tinqata’ r-rabta bejn it-tkabbir ekonomiku u l-impatti ambjentali assoċjati mal-ġenerazzjoni ta’ l-iskart.

3.   L-Istati Membri għandom jiddeterminaw il-punti ta’ referenza kwalitattivi jew kwantitattivi xierqa għall-miżuri ta’ prevenzjoni ta’ l-iskart li jkunu adottati biex jimmonitorjaw u jivvalutaw il-progress tal-miżuri u jistgħu jiddeterminaw miri kwalitattivi jew kwantitattivi speċifiċi u indikaturi, minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 4, għall-istess għan.

4.   L-indikaturi għall-miżuri ta’ prevenzjoni ta’ l-iskart jistgħu jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 39(3).

5.   Il-Kummissjoni għandha toħloq sistema għall-iskambju ta’ informazzjoni dwar l-aħjar prattika fir-rigward tal-prevenzjoni ta’ l-iskart u għandha tiżviluppa linji gwida sabiex tassisti lill-Istati Membri fil-tħejjija tal-Programmi.

Artikolu 30

Evalwazzjoni u reviżjoni ta’ pjanijiet u programmi

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-pjanijiet għall-immaniġġar ta’ l-iskart u l-programmi għall-prevenzjoni ta’ l-iskart jiġu evalwati mill-inqas kull sitt snin, u riveduti kif ikun xieraq. u, fil-każijiet fejn ikun relevanti, konformement ma’ l-Artikoli 9 u 11.

2.   L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent hija mistiedna tinkludi, fir-rapport annwali tagħha, reviżjoni tal-progress fit-tlestija u fl-implimentazzjoni ta’ programmi ta’ prevenzjoni ta’ skart.

Artikolu 31

Parteċipazzjoni tal-pubbliku

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-partijiet interessati u l-awtoritajiet rilevanti u l-pubbliku ġenerali jkollhom l-opportunità li jipparteċipaw fit-tfassil tal-pjanijiet għall-immaniġġar ta’ l-iskart u l-programmi għall-prevenzjoni ta’ l-iskart, u jkollhom aċċess għalihom meta jkunu mfassla, skond id-Direttiva 2003/35/KE jew, jekk rilevanti, id-Direttiva 2001/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ġunju 2001 dwar l-istima ta’ ċerti effetti ta’ pjanijiet u programmi fuq l-ambjent (26). Huma għandhom iqiegħdu l-pjanijiet u l-programmi fuq sit ta’ l-internet li jkun aċċessibbli għall-pubbliku.

Artikolu 32

Koperazzjoni

L-Istati Membri għandhom jikkoperaw kif jixraq ma’ l-Istati Membri l-oħrajn ikkonċernati u mal-Kummissjoni sabiex ifasslu l-pjanijiet għall-immaniġġar ta’ l-iskart u l-programmi għall-prevenzjoni ta’ l-iskart skond l-Artikoli 28 u 29.

Artikolu 33

Informazzjoni li għandha tintbagħat lill-Kummissjoni

1.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-pjanijiet għall-immaniġġar ta’ l-iskart u l-programmi għall-prevenzjoni ta’ l-iskart imsemmija fl-Artikoli 28 u 29, ladarba jiġu adottati, u dwar kull reviżjoni sostanzjali tal-pjanijiet u l-programmi.

2.   Il-format għan-notifikazzjoni ta’ l-informazzjoni dwar l-adozzjoni u r-reviżjonijiet sostanzjali ta’ dawk il-pjanijiet u programmi għandu jiġi adottat skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 39(3).

KAPITOLU VI

ISPEZZJONIJIET U REĠISTRI

Artikolu 34

Ispezzjonijiet

1.   L-istabbilimenti jew l-intrapriżi li jwettqu operazzjonijiet ta’ trattament ta’ l-iskart, l-istabbilimenti jew l-intrapriżi li jiġbru jew jittrasportaw l-iskart fuq bażi professjonali, is-sensara u n-negozjanti, u l-istabbilimenti jew l-intrapriżi li jipproduċu skart perikoluż għandhom ikunu suġġetti għal ispezzjonijiet perjodiċi xierqa mill-awtoritajiet kompetenti.

2.   L-ispezzjonijiet fir-rigward ta’ operazzjonijiet ta’ ġbir u trasport għandhom ikopru l-oriġini, in-natura, il-kwantità u d-destinazzjoni ta’ l-iskart miġbur u trasportat.

3.   L-Istati Membri jistgħu jieħdu kont tar-reġistrazzjonijiet miksuba taħt l-iskema tal-Komunità għall-Immaniġġar u l-Awditjar ta’ l-Ambjent (EMAS) b’mod partikolari rigward il-frekwenza u l-intensità ta’ l-ispezzjonijiet.

Artikolu 35

Żamma ta’ reġistri

1.   L-istabbilimenti jew l-intrapriżi msemmija fl-Artikolu 23(1), il-produtturi ta’ l-iskart perikoluż u l-istabbilimenti u l-intrapriżi li jiġbru jew jittrasportaw l-iskart perikoluż fuq bażi professjonali, jew jaġixxu bħala negozjanti jew sensara ta’ skart perikoluż, għandhom iżommu reġistru kronoloġiku tal-kwantità, in-natura u l-oriġini ta’ l-iskart, u, meta jkun rilevanti, id-destinazzjoni, il-frekwenza tal-ġbir, il-mod tat-trasport u l-metodu tat-trattament mistenni fir-rigward ta’ l-iskart, u jagħmlu dan it-tagħrif disponibbli, fuq talba, lill-awtoritajiet kompetenti.

2.   Fil-każ ta’ skart perikoluż, ir-reġistri għandhom jinżammu għal mill-anqas tliet snin, tali reġistri għal mill-anqas 12-il xahar.

Għandha tiġi provduta, fuq talba ta’ l-awtoritajiet kompetenti jew ta’ detentur preċedenti, prova dokumentata li l-operazzjonijiet ta’ mmaniġġar ikunu twettqu.

3.   L-Istati Membri jistgħu jitolbu wkoll lill-produtturi ta’ skart mhux perikoluż biex jikkonformaw mal-paragrafi 1 u 2.

Artikolu 36

Infurzar u pieni

1.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jipprojbixxu l-abbandun, ir-rimi jew l-immaniġġar mhux ikkontrollat ta’ l-iskart.

2.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-dispożizzjonijiet dwar pieni applikabbli għal ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-pieni previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 37

Rappurtar u reviżjoni

1.   Kull tliet snin, l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, billi jippreżentaw rapport settorali f’forma elettronika. Dan ir-rapport għandu jinkludi wkoll informazzjoni dwar l-immaniġġar ta’ żjut għar-rimi u dwar il-progress miksub fl-implimentazzjoni tal-programmi għall-prevenzjoni ta’ l-iskart u, skond kif ikun xieraq, informazzjoni dwar miżuri, kif previsti mill-Artikolu 8, dwar ir-responsabbiltà estiża tal-produttur.

Ir-rapport għandu jkun ibbażat fuq kwestjonarju jew qafas stabbilit mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Kunsill 91/692/KEE tat-23 ta’ Diċembru 1991 biex tistandardizza u tirrazzjonalizza rapporti dwar l-implimentazzjoni ta’ ċerti Direttivi fuq l-ambjent (27). Ir-rapport għandu jintbagħat lill-Kummissjoni fi żmien disa’ xhur mit-tmiem tal-perijodu ta’ tliet snin li jkopri.

2.   Il-Kummissjoni għandha tibgħat il-kwestjonarju jew qafas lill-Istati Membri sitt xhur qabel jibda l-perijodu kopert mir-rapport settorali.

3.   Il-Kummissjoni għandha tippubblika rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva mhux aktar tard minn disa’ xhur minn meta tirċievi r-rapporti settorali mill-Istati Membri skond il-paragrafu 1.

4.   Fl-ewwel rapport li jsir sat-12 ta’ Diċembru 2014, il-Kummissjoni għandha tirrivedi l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, inklużi d-dispożizzjonijiet dwar l-effiċjenza ta’ l-enerġija, u, jekk ikun xieraq, għandha tippreżenta proposta għal reviżjoni. Ir-rapport għandu wkoll jivvaluta l-programmi, għanijiet u indikaturi eżistenti ta’ prevenzjoni ta’ l-iskart ta’ l-Istati Membri u għandu jirrivedi l-opportunità għal programmi fil-livell Komunitarju, inklużi skemi ta’ responsabbiltà tal-produttur għal flussi speċifiċi ta’ skart, miri, indikaturi u miżuri relatati mar-riċiklaġġ, kif ukoll l-operazzjonijiet ta’ rkupru ta’ materjal u enerġija li jistgħu jikkontribwixxu sabiex jiġu sodisfatti b’mod iktar effettiv l-għanijiet stipulati fl-Artikoli 1 u 4.

Artikolu 38

Interpretazzjoni u adattament għall-progress tekniku

1.   Il-Kummissjoni tista’ tiżviluppa linji gwida għall-interpretazzjoni tad-definizzjonijiet ta’ rkupru u rimi.

Jekk ikun meħtieġ, l-applikazzjoni tal-formola għall-faċilitajiet ta’ inċinerazzjoni msemmija fl-Anness II R1, għandha tkun speċifikata. Kondizzjonijiet klimatiċi lokali jistgħu jitqiesu bħas-severità tal-kesħa u l-ħtieġa għat-tisħin safejn dawn jinfluwenzaw l-ammonti ta’ enerġija li jistagħu jintużaw jew jiġu prodotti teknikament fil-forma ta’ elettriku, tisħin, tkessiħ jew fwar matul l-ipproċessar. Kondizzjonijiet lokali tar-reġjuni l-aktar imbiegħda kif rikonoxxuti fir-raba subparagrafu ta’ l-Artikolu 299(2) tat-Trattat u tat-territorji msemmija fl-Artikolu 25 ta’ l-Att ta’ Adeżjoni ta’ l-1985 jistgħu wkoll jittieħdu f’konsiderazzjoni. Dawn il-miżuri, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 39(2).

2.   L-Annessi jistgħu jiġu emendati, fid-dawl tal-progress xjentifiku u tekniku. Dawn il-miżuri, imfassla biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 39(2).

Artikolu 39

Proċedura ta’ Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

3.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu msemmi fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ tliet xhur.

Artikolu 40

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sat-12 ta’ Diċembru 2010.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b’tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta’ kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 41

Tħassir u dispożizzjonijiet tranżitorji

Id-Direttivi 75/439/KEE u 91/689/KEE u 2006/12/KE huma b’dan imħassra b’effett mit-12 ta’ Diċembru 2010.

Madankollu, mit-12 ta’ Diċembru 2008, għandhom japplikaw dawn li ġejjin:

(a)

l-Artikolu 10(4) tad-Direttiva 75/439/KEE għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Il-metodu ta’ referenza ta’ kejl biex jiġi ddeterminat il-kontenut PCB/PCT taż-żejt għar-rimi għandu jiġi stabbilit mill-Kummissjoni. Dik il-miżura, imfassla biex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi tissuplimentaha, għandha tiġi adottata skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(4) tad-Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2006 dwar l-iskart (*).

(*)  ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9.”"

(b)

id-Direttiva 91/689/KE hija b’dan emendata kif ġej:

(i)

fl-Artikolu 1(4) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, ‘skart perikoluż’ tfisser:

skart klassifikat bħala skart perikoluż li jinstab fil-lista stabbilita bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE (**) fuq il-bażi ta’ l-Annessi I u II ta’ din id-Direttiva. Dan l-iskart għandu jkollu wieħed jew iktar mill-karatteristiċi elenkati fl-Anness III. Il-lista għandha tikkunsidra l-oriġini u l-kompożizzjoni ta’ l-iskart u, fejn ikun meħtieġ, valuri ta’ limitu tal-konċentrazzjoni. Din il-lista għandha tiġi riveduta perjodikament u jekk ikun meħtieġ tiġi emendata. Dawk il-miżuri, imfasslin biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissuplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(4) tad-Direttiva 2006/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ April 2006 dwar l-iskart (***);

kwalunkwe skart ieħor li jkun meqjus minn Stat Membru bħala skart li juri xi waħda mill-karatteristiċi elenkati fl-Anness III. Każijiet bħal dawn għandhom jiġu nnotifikati lill-Kummissjoni u jiġu riveduti bil-għan li tiġi adattata l-lista. Dawk il-miżuri, imfasslin biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissuplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(4) tad-Direttiva 2006/12/KE.

(**)  ĠU L 226, 6.9.2000, p. 3."

(***)  ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9.”"

(ii)

l-Artikolu 9 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 9

Il-miżuri meħtieġa biex jiġu adattati l-Annessi ta’ din id-Direttiva għall-progress xjentifiku u tekniku, u biex tiġi riveduta l-lista ta’ skart imsemmija fl-Artikolu 1(4), imfasslin biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, inter alia billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(4) tad-Direttiva 2006/12/KE.”

(ċ)

id-Direttiva 2006/12/KE hija b’dan emendata kif ġej:

(i)

fl-Artikolu 1(2) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“2.   Għall-finijiet tal-paragrafu 1, punt (a), għandha tapplika d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KE (****) li fiha l-lista ta’ tipi ta’ skart li jagħmlu parti mill-kategoriji elenkati fl-Anness I ma’ din id-Direttiva. Din il-lista għandha tiġi riveduta perjodikament u jekk ikun meħtieġ tiġi emendata. Dawk il-miżuri, imfasslin biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva billi jissuplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(4) tad-Direttiva 2006/12/KE.

(****)  ĠU L 226, 6.9.2000, p. 3.”"

(ii)

l-Artikolu 17 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“Artikolu 17

Il-miżuri meħtieġa biex jiġu adattati l-Annessi għall-progress xjentifiku u tekniku, imfasslin biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 18(4).”

(iii)

fl-Artikolu 18(4) għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:

“4.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5a(1) sa (4) u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.”

Ir-referenzi għad-Direttivi mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness V.

Artikolu 42

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 43

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, 19 ta’ Novembru 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

J.-P. JOUYET


(1)  ĠU C 309, 16.12.2006, p. 55.

(2)  ĠU C 229, 22.9.2006, p. 1.

(3)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta’ Frar 2007 (ĠU C 287 E, 29.11.2007, p. 135), il-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Diċembru 2007 (ĠU C 71 E, 18.3.2008, p. 16) u d-Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tas-17 ta’ Ġunju 2008. Id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-20 ta’ Ottubru 2008

(4)  ĠU L 114, 27.4.2006, p. 9.

(5)  ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.

(6)  ĠU C 104 E, 30.4.2004, p. 401.

(7)  ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26. Direttiva sostitwita mid-Direttiva 2008/1/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 24, 29.1.2008, p. 8).

(8)  ĠU C 76, 11.3.1997, p. 1.

(9)  ĠU L 273, 10.10.2002, p. 1.

(10)  Deċiżjoni 2000/532/KE tat-3 ta’ Mejju 2000 li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 94/3/KE li tistabbilixxi lista ta’ skart skond l-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/904/KE li tistabbilixxi lista ta’ skart perikoluż skond l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar skart perikoluż (ĠU L 226, 6.9.2000, p. 3).

(11)  ĠU L 182, 16.7.1999, p. 1.

(12)  ĠU L 365, 31.12.1994, p. 10.

(13)  ĠU L 269, 21.10.2000, p. 34.

(14)  ĠU L 37, 13.2.2003, p. 24.

(15)  ĠU L 266, 26.9.2006, p. 1.

(16)  ĠU L 190, 12.7.2006, p. 1.

(17)  ĠU L 156, 25.6.2003, p. 17.

(18)  ĠU L 377, 31.12.1991, p. 20.

(19)  ĠU L 194, 25.7.1975, p. 23.

(20)  ĠU L 143, 30.4.2004, p. 56.

(21)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(22)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

(23)  ĠU L 102, 11.4.2006, p. 15.

(24)  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.

(25)  ĠU L 332, 9.12.2002, p. 1.

(26)  ĠU L 197, 21.7.2001, p. 30.

(27)  ĠU L 377, 31.12.1991, p. 48.


ANNESS I

OPERAZZJONIJIET TA' RIMI

D 1

Depożitu ġewwa jew fuq l-art (eż. radam, eċċ.)

D 2

Trattament fuq l-art (eż. bijodegradazzjoni ta' rifjuti likwidi jew ta' tajn fil-ħamrija, eċċ.)

D 3

Injezzjoni fil-fond (eż. injezzjoni ta' rifjut li jista' jiġi ppumpjat fi bjar, munzelli tal-melħ jew repożitorji naturali, eċċ.)

D 4

Lagunaġġ (eż. tqegħid ta' rifjuti likwidi jew ta' tajn f'fosos, għadajjar jew laguni, eċċ.)

D 5

Radam speċjalment ippreparat (eż. tqegħid f'ċelluli separati miksija minn ġewwa li jkunu mgħottija u iżolati minn ma' xulxin u mill-ambjent, eċċ.)

D 6

Rilaxx f'ilmijiet li mhumiex ibħra/oċeani

D 7

Rilaxx f'ibħra/oċeani inkluża l-inserzjoni f'qiegħ il-baħar

D 8

Trattament bijoloġiku mhux speċifikat imkien ieħor f'dan l-Anness li jirriżulta f'komposti jew taħlitiet aħħarija li jintremew permezz ta' kull wieħed mill-operazzjonijiet enumerati minn D 1 sa D 12

D 9

Trattament fiżiko-kimiku mhux speċifikat imkien ieħor f'dan l-Anness li jirriżulta f'komposti jew taħlitiet aħħarija li jintremew permezz ta' kull wieħed mill-operazzjonijiet enumerati minn D 1 sa D 12 (eż. evaporazzjoni, tnixxif, kalċinazzjoni, eċċ.)

D 10

Inċinerazzjoni fuq l-art

D 11

Inċinerazzjoni fuq il-baħar (*)

D 12

Ħżin permanenti (eż. tqegħid ta' kontenituri f'minjiera, eċċ.)

D 13

Taqbil jew taħlit qabel ma sseħħ waħda mill-operazzjonijiet enumerati minn D 1 sa D 12 (**)

D 14

Ippakkjar mill-ġdid qabel ma sseħħ waħda mill-operazzjonijiet enumerati minn D 1 sa D 13

D 15

Ħżin preliminari qabel ma sseħħ waħda mill-operazzjonijiet enumerati minn D 1 sa D 14 (ħlief il-ħżin temporanju, sakemm isir il-ġbir, fuq is-sit fejn jiġi prodott l-iskart) (***)


(*)  Din l-operazzjoni hija pprojbita mil-leġiżlazzjoni ta' l-UE u mill-konvenzjonijiet internazzjonali.

(**)  Jekk ma jkun hemm l-ebda kodiċi D xieraq, dan jista' jinkludi operazzjonijiet preliminari qabel ir-rimi inkluż il-pre-proċessar bħal, inter alia, l-għażla, it-tifrik, l-ikkumpattar, it-tgerbib, it-tnixxif, it-tqattigħ, il-kondizzjonament, jew is-separazzjoni qabel is-sottomissjoni għal kwalunkwe mill-operazzjonijiet enumerati D1 sa D12.

(***)  “Ħżin temporanju” tfisser ħżin preliminari skond il-punt (10) ta' l-Artikolu 3.


ANNESS II

OPERAZZJONIJIET TA' RKUPRU

R 1

Użu ewlieni bħala karburant jew mezz ieħor għall-ġenerazzjoni ta' l-enerġija (*)

R 2

Riklamazzjoni/riġenerazzjoni ta' solventi

R 3

Riċiklaġġ/riklamazzjoni ta' sustanzi organiċi li mhumiex użati bħala solventi (inkluż il-bdil f'kompost u proċessi oħra ta' trasformazzjoni bijoloġika) (**)

R 4

Riċiklaġġ/riklamazzjoni ta' metalli u komposti tal-metalli

R 5

Riċiklaġġ/riklamazzjoni ta' materjali inorganiċi oħra (***)

R 6

Riġenerazzjoni ta' aċidi jew bażijiet

R 7

Irkupru ta' komponenti użati għat-tnaqqis tat-tniġġis

R 8

Irkupru ta' komponenti minn katalizzaturi

R 9

Raffinar mill-ġdid taż-żejt jew użu ieħor mill-ġdid taż-żejt

R 10

Trattament ta' l-art li jirriżulta f'benefiċċju għall-agrikoltura jew f'titjib ekoloġiku

R 11

Użu ta' skart miksub minn waħda mill-operazzjonijiet numerati minn R 1 sa R 10

R 12

Skambju ta' skart biex jittieħed għal waħda mill-operazzjonijiet enumerati minn R 1 sa R 11 (****)

R 13

Ħżin ta' skart sa meta ssir waħda mill-operazzjonijiet enumerati minn R 1 sa R 12 (ħlief il-ħżin temporanju, sakemm isir il-ġbir, fuq is-sit fejn jiġi prodott l-iskart) (*****)


(*)  Dan jinkludi faċilitajiet ta' inċinerazzjoni mfassla għall-ipproċessar ta' skart solidu muniċipali biss fejn l-effiċjenza ta' l-enerġija tagħhom hija daqs jew ogħla minn:

0,60 għal installazzjonijiet li kienu qed jaħdmu u permessi skond il-leġiżlazzjoni Komunitarja applikabbli qabel l-1 ta' Jannar 2009,

0,65 għal installazzjonijiet permessi wara l-31 ta' Diċembru 2008,

bl-użu tal-formula li ġejja:

Effiċjenza ta' l-enerġija = (Ep –( Ef + Ei)) / (0.97 × (Ew + Ef))

Fejn:

 

“Ep” tfisser l-enerġija annwali prodotta bħala sħana jew elettriċità. Hija kkalkulata b'enerġija fis-sura ta' elettriċità mmultiplikata bi 2.6 u sħana prodotta għal użi kummerċjali mmultiplikata b'1.1 (GJ/sena)

 

“Ef” tfisser l-input ta' l-enerġija annwali fis-sistema minn karburanti li jikkontribwixxu għall-produzzjoni tal-fwar (GJ/sena)

 

“Ew” tfisser l-enerġija annwali li tinsab fl-iskart ittrattat ikkalkulata bl-użu tal-valur nett kalorifiku ta' l-iskart (GJ/sena)

 

“Ei” tfisser l-enerġija importata annwali esklużi Ew u Ef (FJ/sena)

 

0,97 huwa fattur responsabbli għat-telf ta' enerġija minħabba ċapep ta' l-irmied u radjazzjoni

Din il-formula għandha tkun applikata skond id-dokument ta' referenza dwar l-Aħjar Teknika Disponibbli għall-inċinerazzjoni ta' l-iskart.

(**)  Dan jinkludi l-gassifikazzjoni u l-piroliżi bl-użu tal-komponenti bħala kimiki.

(***)  Dan jinkludi t-tindif tal-ħamrija li jirriżulta fl-irkupru tal-ħamrija u r-riċiklaġġ ta' materjali inorganiċi tal-bini.

(****)  Jekk ma jkun hemm l-ebda kodiċi R ieħor xieraq, dan jista' jinkludi operazzjonijiet preliminari qabel l-irkupru inkluż pre-proċessar bħal, inter alia, iż-żarmar, l-għażla, it-tifrik, l-ikkumpattar, it-tgerbib, it-tnixxif, it-tqattigħ, il-kondizzjonament, l-ippakkjar mill-ġdid, is-separazzjoni, it-taqbil jew it-taħlit qabel ma jintbagħat lil waħda mill-operazzjonijiet enumerati minn R1 sa R11.

(*****)  “Ħżin temporanju” tfisser ħżin preliminari skond il-punt (j) ta' l-Artikolu 3.


ANNESS III

KARATTERISTIĊI TA' L-ISKART LI JIRRENDUH PERIKOLUŻ

H1

“Splussiv”: sustanzi u preparazzjonijiet li jistgħu jisplodu taħt l-effett ta' fjamma jew li huma aktar sensittivi għal xokkijiet jew frizzjoni mid-dinitrobenzine.

H2

“Ossidizzanti”: sustanzi u preparazzjonijiet li juru reazzjonijiet exotermiċi għoljin meta jidħlu fil-kuntatt ma' sustanzi oħra, b'mod partikolari sustanzi li jieħdu n-nar.

H3-A

“Jieħu n-nar malajr ħafna”:

sustanzi u preparazzjonijiet likwidi li għandhom punt ta' flaxx taħt il-21 °C (inklużi likwidi li jiedu n-nar malajr ħafna), jew

sustanzi u preparazzjonijiet li jistgħu jisħnu u fl-aħħar jieħdu n-nar meta jkunu f'kuntatt ma' l-arja f'temperatura ambjentali mingħajr l-applikazzjoni ta' enerġija, jew

sustanzi u preparazzjonijiet solidi li jistgħu faċilment jieħdu n-nar wara kuntatt qasir ma' sors ta' tqabbid ta' nar u li jkompli jaqbad jew jiġi kkunsmat wara t-tneħħija tas-sors ta' tqabbid, jew

sustanzi u preparazzjonijiet gassużi li jieħdu n-nar fl-arja taħt pressjoni normali, jew

sustanzi u preparazzjonijiet li, f'kuntatt ma' l-ilma jew l-arja umda, jiżviluppaw gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna fi kwantitajiet perikolużi.

H3-B

“Jieħu n-nar”: sustanzi u preparazzjonijiet likwidi li għandhom punt ta' flaxx ugwali għal jew ogħla minn 21 °C u anqas minn jew ugwali għal 55 °C.

H4

“Irritanti”: sustanzi u preparazzjonijiet mhux korrożivi li, permezz ta' kuntatt immedjat, fit-tul jew ripetut, mal-ġilda jew il-membrana bil-mukus, jistgħu jikkawżaw infjammazzjoni.

H5

“Noċiv”: sustanzi u preparazzjonijiet li, jekk jinġibdu man-nifs jew jinbelgħu jew jekk jinfdu l-ġilda, jistgħu jwasslu għal riskji limitati għas-saħħa.

H6

“Tossiku”: sustanzi u preparazzjonijiet (inklużi sustanzi u preparazzjonijiet tossiċi ħafna) li, jekk jinġibdu man-nifs jew jinbelgħu jew jekk jinfdu l-ġilda, jistgħu jikkaġunaw riskji serji, akuti jew kroniċi għas-saħħa u wkoll mewt.

H7

“Karċinoġeniku”: sustanzi u preparazzjonijiet li, jekk jinġibdu man-nifs jew jinbelgħu jew jekk jinfdu l-ġilda, jistgħu jwasslu għal kanċer jew iżidu l-inċidenza tiegħu.

H8

“Korrożiv”: sustanzi u preparazzjonijiet li jistgħu jeqirdu t-tessut ħaj meta jmissu miegħu.

H9

“Infettuż”: sustanzi u preparazzjonijiet li jkun fihom mikro-organiżmi vijabbli jew it-tossini tagħhom li huma magħrufa jew meqjusa b'mod affidabbli li jikkaġunaw mard fil-bniedem jew f'organiżmi oħra ħajjin.

H10

“Tossiku għar-riproduzzjoni”: sustanzi u preparazzjonijiet li, jekk jinġibdu man-nifs jew jinbelgħu jew jekk jinfdu l-ġilda, jistgħu jwasslu għal malformazzjonijiet konġenitali mhux ereditarji jew iżidu l-inċidenza tagħhom.

H11

“Mutaġeniku”: sustanzi u preparazzjonijiet li, jekk jinġibdu man-nifs jew jinbelgħu jew jekk jinfdu l-ġilda, jistgħu jwasslu għal difetti genetiċi ereditarji jew iżidu l-inċidenza tiegħhom.

H12

Skart li jerħi gassijiet tossiċi jew tossiċi ħafna meta jiġi f'kuntatt ma' l-ilma, l-arja jew xi aċidu.

H13 (*)

“Sensitizzanti”: sustanzi u preparazzjonijiet li, jekk jinġibdu man-nifs jew jekk jippenetraw fil-ġilda, jistgħu jikkawżaw reazzjoni ta' ipersensittività tali li ma' esponiment ulterjuri għas-sustanza jew il-preparazzjoni, ikunu prodotti effetti karatteristiċi negattivi.

H14

“Ekotossiku”: skart li jippreżenta jew jista' jippreżenta riskji immedjati jew li jieħdu ż-żmien għal settur wieħed jew aktar ta' l-ambjent.

H15

Skart kapaċi bi kwalunkwe mezz, wara li jintrema, li jipproduċi xi sustanza oħra, eż. xi ċarċir, li jkun fih xi waħda mill-karatteristiċi elenkati hawn fuq.

Noti

1.

L-attribuzzjoni tal-karatteristiċi perikolużi “tossiku” (u “tossiku ħafna”), “noċiv”, “korrożiv”, “irritanti”, “karċinoġeniku”, “tossiku għar-riproduzzjoni”, “mutaġeniku”, u “eko-tossiku” issir fuq il-bażi tal-kriterji stabbiliti bl-Anness VI, tad-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta' Ġunju 1967 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettar ta' sustanzi perikolużi (1).

2.

Fejn ikun rilevanti għandhom japplikaw il-valuri tal-limitu elenkati fl-Anness II u III tad-Direttiva 1999/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 1999 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri dwar il-klassifikazzjoni, l-imballaġġ u l-ittikkettar ta' preparazzjonjijiet perikolużi (2).

Metodi ta' ttestjar

Il-metodi li għandhom jintużaw huma deskritti fl-Anness V mad-Direttiva 67/548/KEE u f'noti rilevanti oħrajn tas-CEN.


(*)  Safejn huma disponibbli metodi ta' ttestjar.

(1)  ĠU 196, 16.8.1967, p. 1.

(2)  ĠU L 200, 30.7.1999, p. 1.


ANNESS IV

EŻEMPJI TA' MIŻURI TA' PREVENZJONI TA' L-ISKART IMSEMMIJA FL-ARTIKOLU 29

Miżuri li jistgħu jaffettwaw il-kondizzjonijiet ta' qafas relatati mal-ġenerazzjoni ta’ l-iskart

1.

L-użu ta’ miżuri ta’ ppjanar, jew strumenti ekonomiċi oħrajn li jippromwovu l-użu effiċenti tar-riżorsi.

2.

Il-promozzjoni tar-riċerka u l-iżvilupp fil-qasam tal-kisba ta’ prodotti u teknoloġiji aktar nodfa u li jaħlu inqas u t-tixrid u l-użu tar-riżultati ta’ tali riċerka u żvilupp.

3.

L-iżvilupp ta’ indikaturi effettivi u sinifikanti tal-pressjonijiet ambjentali assoċjati mal-ġenerazzjoni ta’ l-iskart immirati li jikkontribwixxu fil-prevenzjoni tal-ġenerazzjoni ta' l-iskart fil-livelli kollha, mit-tqabbil tal-prodotti fil-livell Komunitarju permezz ta' azzjoni meħuda mill-awtoritajiet lokali sa miżuri nazzjonali.

Miżuri li jistgħu jaffettwaw il-fażi ta’ tfassil u produzzjoni u distribuzzjoni

4.

Il-promozzjoni ta’ tfassil ekoloġiku (l-integrazzjoni sistematika ta’ l-aspetti ambjentali fid-disinn tal-prodott bil-għan li jittejjeb ir-rendiment ambjentali tal-prodott matul iċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu kollu).

5.

L-għoti ta’ tagħrif dwar teknika għall-prevenzjoni ta’ l-iskart bil-għan li tkun faċilitata l-implimentazzjoni ta’ l-aħjar teknika disponibbli mill-industrija.

6.

L-organizzazzjoni ta’ taħriġ ta’ l-awtoritajiet kompetenti fir-rigward ta’ l-inklużjoni ta’ ħtiġiet dwar il-prevenzjoni ta’ l-iskart fil-permessi skond din id-Direttiva u d-Direttiva 96/61/KE.

7.

L-inklużjoni ta’ miżuri għall-prevenzjoni tal-produzzjoni ta’ l-iskart f’impjanti mhux koperti mid-Direttiva 96/61/KE. Fejn ikun xieraq, tali miżuri jistgħu jinkludu valutazzjonijiet jew pjanijiet dwar il-prevenzjoni ta’ l-iskart.

8.

L-użu ta’ kampanji ta’ għarfien jew l-għoti ta’ appoġġ finanzjarju, fit-teħid tad-deċiżjonijiet jew appoġġ ieħor lin-negozji. Tali miżuri x'aktarx ikunu partikolarment effettivi meta jkunu mmirati lejn, u adattati għal, intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju u joperaw permezz ta’ networks stabbiliti ta' negozji.

9.

L-użu ta’ ftehim volontarju, għaqdiet ta’ produtturi/konsumaturi jew negozjati settorali sabiex in-negozji jew is-setturi industrijali rilevanti jistabbilixxu huma stess il-pjanijiet jew l-objettivi tagħhom għall-prevenzjoni ta’ l-iskart jew jikkoreġu prodotti jew ippakkjar li jaħlu.

10.

Il-promozzjoni ta’ sistemi rakkomandabbli għall-immaniġġar ambjentali, inklużi l-EMAS u l-ISO 14001.

Miżuri li jistgħu jaffettwaw il-fażi ta’ konsum u użu

11.

Strumenti ekonomiċi bħal inċentivi għal xiri “nadif” jew l-istituzzjoni ta’ ħlas obbligatorju mill-konsumaturi għal oġġett speċifiku jew element ta’ ppakkjar speċifiku li kieku kien jingħata b’xejn.

12.

L-użu ta’ kampanji ta' sensibilizzazzjoni u l-għoti ta’ tagħrif immirati lejn il-pubbliku ġenerali jew grupp speċifiku ta’ konsumaturi.

13.

Il-promozzjoni ta’ eko-tikketti rakkomandabbli.

14.

Ftehim ma’ l-industrija, bħall-użu ta’ gruppi ta' studju dwar prodotti, bħal dawk li qed jintużaw fi ħdan il-qafas tal-Politika Integrata dwar il-Prodotti jew mal-bejjiegħa bl-imnut dwar id-disponibbiltà ta’ tagħrif dwar il-prevenzjoni ta’ l-iskart u l-prodotti b’anqas impatt ambjentali.

15.

Fil-kuntest ta’ xiri pubbliku u korporattiv, l-integrazzjoni ta’ kriterji ambjentali u tal-prevenzjoni ta’ l-iskart f’sejħiet għal offerti u kuntratti, skond il-Manwal dwar ix-xiri pubbliku ambjentali ppubblikat mill-Kummissjoni fid-29 ta’ Ottubru 2004.

16.

l-promozzjoni ta’ l-użu mill-ġdid/jew it-tiswija ta’ prodotti xierqa skartati jew tal-komponenti tagħhom, notevolment permezz ta' l-użu ta' miżuri edukattivi, ekonomiċi, loġistiċi jew miżuri oħra bħall-appoġġ għal jew l-istabbiliment ta' ċentri u networks akkreditati ta' tiswija u ta' użu mill-ġdid speċjalment f'reġjuni b'densità ta' popolazzjoni għolja.


ANNESS V

TABELLA TA' KORRELAZZJONI

Direttiva 2006/12/EC

Din id-Direttiva

Artikolu 1(1)(a)

Artikolu 3(1)

Artikolu 1(1)(b)

Artikolu 3(5)

Artikolu 1(1)(c)

Artikolu 3(6)

Artikolu 1(1)(d)

Artikolu 3(9)

Artikolu 1(1)(e)

Artikolu 3(19)

Artikolu 1(1)(f)

Artikolu 3(15)

Artikolu 1(1)(g)

Artikolu 3(10)

Artikolu 1(2)

Artikolu 7

Artikolu 2(1)

Artikolu 2(1)

Artikolu 2(1)(a)

Artikolu 2(1)(a)

Artikolu 2(1)(b)

Artikolu 2(2)

Artikolu 2(1)(b)(i)

Artikolu 2(1)(d)

Artikolu 2(1)(b)(ii)

Artikolu 2(2)(d)

Artikolu 2(1)(b)(iii)

Artikolu 2(1)(f) u 2(2)(ċ)

Artikolu 2(1)(b)(iv)

Artikolu 2(2)(a)

Artikolu 2(1)(b)(v)

Artikolu 2(1)(e)

Artikolu 2(2)

Artikolu 2(4)

Artikolu 3(1)

Artikolu 4

Artikolu 4(1)

Artikolu 13

Artikolu 4(2)

Artikolu 36(1)

Artikolu 5

Artikolu 16

Artikolu 6

Artikolu 7

Artikolu 28

Artikolu 8

Artikolu 15

Artikolu 9

Artikolu 23

Artikolu 10

Artikolu 23

Artikolu 11

Artikoli 24 u 25

Artikolu 12

Artikolu 26

Artikolu 13

Artikolu 34

Artikolu 14

Artikolu 35

Artikolu 15

Artikolu 14

Artikolu 16

Artikolu 37

Artikolu 17

Artikolu 38

Artikolu 18(1)

Artikolu 39(1)

Artikolu 39(2)

Artikolu 18(2)

Artikolu 18(3)

Artikolu 39(3)

Artikolu 19

Artikolu 40

Artikolu 20

Artikolu 21

Artikolu 42

Artikolu 22

Artikolu 43

Annex I

Annex IIA

Annex I

Annex IIB

Annex II


Direttiva 75/439/EEC

Din id-Direttiva

Artikolu 1(1)

Artikolu 3(18)

Artikolu 2

Artikoli 13 u 21

Artikolu 3(1) u (2)

Artikolu 3(3)

Artikolu 13

Artikolu 4

Artikolu 13

Artikolu 5(1)

Artikolu 5(2)

Artikolu 5(3)

Artikolu 5(4)

Artikoli 26 u 34

Artikolu 6

Artikolu 23

Artikolu 7(a)

Artikolu 13

Artikolu 7(b)

Artikolu 8(1)

Artikolu 8(2)(a)

Artikolu 8(2)(b)

Artikolu 8(3)

Artikolu 9

Artikolu 10(1)

Artikolu 18

Artikolu 10(2)

Artikolu 13

Artikolu 10(3) u (4)

Artikolu 10(5)

Artikoli 19, 21, 25, 34 u 35

Artikolu 11

Artikolu 12

Artikolu 35

Artikolu 13(1)

Artikolu 34

Artikolu 13(2)

Artikolu 14

Artikolu 15

Artikolu 16

Artikolu 17

Artikolu 18

Artikolu 37

Artikolu 19

Artikolu 20

Artikolu 21

Artikolu 22

Annex I


Direttiva 91/689/KEE

Din id-Direttiva

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(2)

Artikolu 1(3)

Artikolu 1(4)

Artikoli 3(2) u 7

Artikolu 1(5)

Artikolu 20

Artikolu 2(1)

Artikolu 23

Artikolu 2(2) u (4)

Artikolu 18

Artikolu 3

Artikoli 24, 52 u 63

Artikolu 4(1)

Artikolu 34(1)

Artikolu 4(2) u (3)

Artikolu 35

Artikolu 5(1)

Artikolu 19(1)

Artikolu 5(2)

Artikolu 34(2)

Artikolu 5(3)

Artikolu 19(2)

Artikolu 6

Artikolu 28

Artikolu 7

Artikolu 8

Artikolu 9

Artikolu 10

Artikolu 11

Artikolu 12

Annexes I u II

Anness III

Anness III