18.6.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 158/41


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2008/61/KE

tas-17 ta’ Ġunju 2008

li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet li bihom ċerti organiżmi ta’ ħsara, pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra elenkati fl-Annessi I sa V tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE jistgħu jiddaħħlu jew jiġu mċaqalqa fil-Komunità jew f’ċerti żoni protetti tagħha, għal prova jew għal skopijiet xjentifiċi u għal xogħol fuq selezzjonijiet varjetali

(Verżjoni kodifikata)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta’ Mejju 2000 dwar miżuri protettivi kontra d-dħul fil-Komunità ta’ organiżmi ta’ ħsara għal pjanti jew prodotti mill-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom fil-Komunità (1), u partikolarment l-Artikoli 3(8), 4(5), 5(5) u 13b(4) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 95/44/KE tas-26 ta’ Lulju 1995 li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet li bihom organiżmi ta’ ħsara, pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra elenkati fl-Annessi I sa V tad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE jistgħu jiddaħħlu jew jiġu mċaqalqa fil-Komunità jew f’ċerti żoni protetti tagħha, għal prova jew għal skopijiet xjentifiċi u għal xogħol fuq selezzjonijiet varjetali (2) ġiet emendata (3) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmija Direttiva għandha tiġi kkodifikata.

(2)

Skond id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/29/KE, organiżmi ta’ ħsara elenkati fl-Annessi I u II tagħha, kemm jekk waħedhom kif ukoll jekk assoċjati mal-pjanti jew prodotti mill-pjanti rilevanti elenkati fl-Anness II ta’ dik id-Direttiva, ma jistgħux jiddaħħlu u jinxterdu permezz ta’ moviment fil-Komunità jew f’ċerti żoni protetti tagħha.

(3)

Skond id-Direttiva 2000/29/KE, pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra elenkati fl-Anness III tagħha ma jistgħux jidħlu fil-Komunità jew f’ċerti żoni protetti tagħha.

(4)

Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra elenkati fl-Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE, ma jistgħux jiddaħħlu jew jiġu mċaqalqa fil-Komunità jew f’ċerti żoni protetti tagħha jekk il-ħtiġijiet speċjali rilevanti indikati f’dak l-Anness ma jkunux imħarsa.

(5)

Pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra elenkati fl-Anness V, Parti B, tad-Direttiva 2000/29/KE, li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi ma jistgħux jiddaħħlu fil-Komunità jekk ma jkunux konformi ma’ l-istandards u l-ħtiġijiet stabbiliti f’dik id-Direttiva u jkollhom magħhom ċertifikat fitosanitarju uffiċjali li jiżgura li jkun hemm din il-konformità, u li wkoll ikunu spezzjonati fuq bażi uffiċjali għal konformità ma’ dawn id-dispożizzjonijiet.

(6)

Madankollu, l-Artikoli 3(8), 4(5), 5(5) u 13b(4) tad-Direttiva 2000/29/KE jipprovdu li dawk ir-regoli ma japplikawx għad-dħul u għall-moviment ta’ dawn l-organiżmi ta’ ħsara, pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra, għal prova jew għal skopijiet xjentifiċi u għal xogħol fuq selezzjonijiet varjetali, skond kondizzjonijiet li għandhom ikunu stabbiliti fuq livell Komunitarju.

(7)

Għalhekk, jeħtieġ li jkunu stabbiliti l-kondizzjonijiet li għandhom jitħarsu fil-każ ta’ dan id-dħul jew moviment, sabiex ikun żgurat li ma jkunx hemm riskju ta’ tixrid ta’ organiżmi li jagħmlu ħsara.

(8)

Il-kondizzjonijiet imsemmija għal materjal skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni ta’ speċi ta’ fawna u flora selvaġġi billi jkun irregolat il-kummerċ tagħhom (4) u skond id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE (5), u dispożizzjonijiet oħra aktar speċifiċi tal-Komunità dwar speċi f’periklu ta’ fawna u flora selvaġġi u organiżmi modifikati ġenetikament, m’humiex milquta minn din id-Direttiva.

(9)

Il-miżuri msemmija f’din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar is-Saħħa tal-Pjanti.

(10)

Din id-Direttiva għandha tkun bla ħsara għall-obbligi ta’ l-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi mniżżla fl-Anness IV, Parti B,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

1.   L-Istati Membri għandhom jassiguraw li għal kull attività ta’ prova jew għal skopijiet xjentifiċi u għal xogħol fuq selezzjonijiet varjetali, minn hawn ‘il quddiem imsejħa “l-attivitajiet”, li jinvolvu l-użu ta’ organiżmi li jagħmlu l-ħsara, pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħrajn skond l-Artikoli 3(8), 4(5), 5(5) jew 13b(4) tad-Direttiva 2000/29/KE, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “il-materjal”, tintbagħat applikazzjoni lill-korpi uffiċjali responsabbli qabel id-dħul jew il-moviment ta’ kull materjal ta’ din ix-xorta ġewwa Stat Membru jew żoni protetti rilevanti tiegħu.

2.   L-applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, għandha tispeċifika għall-inqas dan li ġej:

(a)

l-isem u l-indirizz tal-persuna responsabbli mill-attivitajiet;

(b)

l-isem jew l-ismijiet xjentifiċi tal-materjal, inkluż l-organiżmu ta’ ħsara kkonċernat, fejn ikun xieraq;

(ċ)

it-tip ta’ materjal;

(d)

il-kwantità ta’ materjal;

(e)

il-post ta’ l-oriġini tal-materjal, bi prova dokumentata xierqa għal materjal li jkollu jidħol minn pajjiż terz;

(f)

it-tul ta’ żmien, tip u għanijiet ta’ l-attivitajiet maħsuba, inkluż mill-inqas, ġabra fil-qosor tax-xogħol u indikazzjoni tal-provi jew skopijiet xjentifiċi jew ta’ xogħol fuq selezzjonijiet varjetali;

(g)

l-indirizz u d-deskrizzjoni tas-sit jew siti speċifiċi għal żamma fi kwarantina u, fejn ikun japplika, biex isiru testijiet;

(h)

il-post ta’ l-ewwel ħażna jew ta’ l-ewwel tħawwil, kif jixraq, wara li l-materjal ikun ġie rilaxxat uffiċjalment, fejn ikun xieraq;

(i)

il-metodu propost għall-qerda jew trattament tal-materjal meta jitlestew l-attivitajiet approvati, fejn ikun xieraq;

(j)

il-punt propost għad-dħul fil-Komunità ta’ materjal li jkun ġej minn pajjiż terz.

Artikolu 2

1.   L-Istati Membri għandhom, malli jirċievu l-applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 1, japprovaw l-attivitajiet ikkonċernati, jekk ikun stabbilit li l-kondizzjonijiet ġenerali stabbiliti fl-Anness I jitħarsu.

L-Istati Membri għandhom jirtiraw l-approvazzjoni msemmija f’kull waqt jekk ikun stabbilit li l-kondizzjonijiet imsemmija fl-Anness I ma jibqgħux jitħarsu.

2.   Wara l-approvazzjoni ta’ l-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom japprovaw id-dħul jew il-moviment fl-Istat Membru jew f’żoni protetti rilevanti tal-materjal imsemmi fl-applikazzjoni, sakemm dan il-materjal ikun akkumpanjat f’kull każ b’ittra ta’ awtorizzazzjoni għal dan id-dħul jew moviment ta’ organiżmi ta’ ħsara, pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra għal prova jew għal skopijiet xjentifiċi u għal xogħol fuq selezzjonijiet varjetali, minn hawn ‘il quddiem imsejħa “ittra ta’ awtorizzazzjoni”, li tkun skond il-mudell li jidher fl-Anness II u tkun maħruġa mill-korp uffiċjali responsabbli ta’ l-Istat Membru li fih ikunu ser isiru l-attivitajiet, u,

(a)

fil-każ ta’ materjal li joriġina fil-Komunità:

(i)

meta l-post ta’ l-oriġini jkun fi Stat Membru ieħor, l-ittra ta’ awtorizzazzjoni għandha tkun aċċettata uffiċjalment mill-Istat Membru ta’ l-oriġini għal moviment tal-materjal miżmum f’kondizzjonijiet ta’ kwarantina; u

(ii)

għal dawk il-pjanti, prodotti mill-pjanti, u oġġetti oħra elenkati fl-Anness V, Parti A tad-Direttiva 2000/29/KE, il-materjal għandu wkoll ikun akkumpanjat b’passaport tal-pjanti maħruġ skond l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2000/29/KE, fuq il-bażi ta’ l-eżami li jkun sar skond l-Artikolu 6 ta’ dik id-Direttiva għall-konformità mad-dispożizzjonijiet imsemmija hemm, esklużi dawk dwar kull organiżmu ta’ ħsara li fir-rigward tiegħu jkunu ġew approvati l-attivitajiet skond l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Il-passaport ta’ pjanti għandu jkun fih din id-dikjarazzjoni li ġejja: “Dan il-materjal jiġi mċaqlaq skond id-Direttiva 2008/61/KE”.

F’każijiet fejn l-indirizz tas-sit jew siti speċifiċi għaż-żamma fi kwarantina jkun jinsab fi Stat Membru ieħor, l-Istat Membru responsabbli mill-ħruġ tal-passaport tal-pjanti għandu joħroġ passaport tal-pjanti biss fuq il-bażi ta’ l-informazzjoni dwar l-approvazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu li tkun waslet uffiċjalment mingħand l-Istat Membru responsabbli għall-approvazzjoni ta’ l-attivitajiet, u fuq l-assigurazzjoni li l-kondizzjonijiet ta’ żamma fi kwarantina għandhom ikunu applikati matul il-moviment tal-materjal; u

(b)

fil-każ ta’ materjal li jkun iddaħħal minn pajjiz terz;

(i)

l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ittra ta’ awtorizzazzjoni tinħareġ fuq il-bażi ta’ prova dokumentata xierqa dwar il-post ta’ l-oriġini tal-materjal; u

(ii)

għal pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra elenkati fl-Anness V, Parti B tad-Direttiva 2000/29/KE, il-materjal għandu wkoll ikun akkumpanjat, meta jkun possibbli, b’ċertifikat fitosanitarju maħruġ fil-pajjiż ta’ l-oriġini skond l-Artikolu 13(1) tad-Direttiva 2000/29/KE, fuq il-bażi ta’ l-eżami li jkun sar skond l-Artikolu 6 ta’ dik id-Direttiva għall-konformità mad-dispożizzjonijiet imsemmija hemm, esklużi dawk li jagħmlu referenza għal kull organiżmu ta’ ħsara li fir-rigward tiegħu jkunu ġew approvati l-attivitajiet skond l-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Iċ-ċertifikat għandu, taħt “Dikjarazzjoni addizzjonali”, ikun fih l-indikazzjoni li ġejja: “Dan il-materjal huwa importat skond id-Direttiva 2008/61/KE”. L-organiżmu jew organiżmi rilevanti ta’ ħsara għandhom ukoll ikunu speċifikati, fejn japplika.

Fil-każijiet kollha l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-materjal jinżamm f’kondizzjonijiet ta’ kwarantina matul id-dħul jew il-moviment imsemmi, u li jittieħed direttament u minnufih lejn is-sit jew siti speċifikati fl-applikazzjoni.

3.   Il-korp uffiċjali responsabbli għandu jissorvelja l-attivitajiet approvati u għandu jiżgura li:

(a)

il-kondizzjonijiet ta’ żamma fi kwarantina u kondizzjonijiet ġenerali oħra speċifikati skond l-Anness I jitħarsu sakemm idumu sejrin l-attivitajiet, b’eżami tal-postijiet u l-attivitajiet f’ħinijiet xierqa;

(b)

il-proċeduri li ġejjin huma applikati skond it-tip ta’ attivitajiet approvati:

(i)

għal pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra maħsuba għal rilaxx minn kwarantina:

il-pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra m’għandhomx ikunu rilaxxati mingħajr l-approvazzjoni tal-korp uffiċjali responsabbli, minn hawn ‘il quddiem imsejjaħ “rilaxx uffiċjali”. Qabel ir-rilaxx uffiċjali, il-pjanti, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra għandhom ikunu tqiegħdu taħt miżuri ta’ kwarantina, inkluż ittestjar, u jridu jkunu nstabu ħielsa b’dawn il-miżuri minn kull organiżmu ta’ ħsara, sakemm l-organiżmu ma jkunx identifikat bħala wieħed magħruf li jseħħ fil-Komunità u li mhux elenkat fid-Direttiva 2000/29/KE,

il-miżuri ta’ kwarantina, inkluż l-ittestjar, għandhom isiru minn persunal imħarreġ xjentifikament ta’ dak il-korp jew ta’ korp approvat uffiċjalment, u għandhom isiru skond id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III ta’ din id-Direttiva għall-pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra indikati,

kull pjanta, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra li ma nstabux ħielsa permezz ta’ dawn il-miżuri, minn organiżmi ta’ ħsara kif speċifikat fl-ewwel inċiż, u kull pjanta oħra, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra li ġew f’kuntatt magħhom jew li setgħu ġew kontaminati għandhom jinqerdu jew isirilhom trattament xieraq jew jitqiegħdu taħt miżura ta’ kwarantina bil-għan li jinqerdu l-organiżmi ta’ ħsara rilevanti; id-dispożizzjonijiet ta’ (ii), it-tieni inċiż, għandhom japplikaw skond il-każ;

(ii)

għal kull materjal ieħor (inklużi organiżmi ta’ ħsara), fit-tmiem tal-perjodu ta’ l-attivitajiet approvati, u għal materjal kollu li matul l-attivitajiet jinstab li kien ikkontaminat:

il-materjal (inklużi l-organiżmi ta’ ħsara u kull materjal ikkontaminat) u kull pjanta oħra, prodotti mill-pjanti jew oġġetti oħra li kienu f’kuntatt magħhom jew li setgħu ġew ikkontaminati għandhom jinqerdu, ikunu sterilizzati jew xort’oħra ttrattati b’mod li għandu jkun indikat mill-korp uffiċjali responsabbli, u

l-postijiet u l-faċilitajiet li fihom l-attivitajiet in kwistjoni jkunu saru għandhom ikunu sterilizzati jew inkella mnaddfa, kif meħtieġ, skond kif ikun indikat mill-korp uffiċjali responsabbli;

(ċ)

kull kontaminazzjoni tal-materjal minn organiżmi ta’ ħsara elenkati fid-Direttiva 2000/29/KE u kull organiżmu ieħor ta’ ħsara kkunsidrat bħala riskju għall-Komunità mill-korp uffiċjali responsabbli u li jkun instab matul l-attività għandhom ikunu kkomunikati minnufih lill-korp uffiċjali responsabbli mill-persuna responsabbli għall-attivitajiet, flimkien ma’ avviż f’każ li jirriżulta li tali organiżmi jkunu ħarġu fl-ambjent.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li għall-attivitajiet li fihom isir użu minn pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra elenkati fl-Anness III tad-Direttiva 2000/29/KE u li m’humiex koperti mill-Parti A, Sezzjonijiet I, II u III ta’ l-Anness III ta’ din id-Direttiva, għandhom jittieħdu miżuri xierqa ta’ kwarantina, inkluż l-ittestjar. Dawn il-miżuri ta’ kwarantina għandhom ikunu kkomunikati lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra. Id-dettalji ta’ dawn il-miżuri ta’ kwarantina għandhom jitlestew u jiddaħħlu fl-Anness III ta’ din id-Direttiva malli l-informazzjoni teknika meħtieġa tkun disponibbli.

Artikolu 3

1.   Qabel l-1 ta’ Settembru ta’ kull sena, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra lista, bi kwantitajiet, ta’ dħul u movimenti ta’ materjal approvat b’din id-Direttiva matul il-perjodu preċedenti ta’ sena li jintemm fit-30 ta’ Ġunju, u b’kull kontaminazzjoni minn organiżmi ta’ ħsara ta’ materjal bħal dan, li jkun ġie kkonfermat skond il-miżuri ta’ kwarantina, inklużi l-ittestjar li jkunu saru skond l-Anness III, matul l-istess perjodu.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkooperaw amministrattivament permezz ta’ l-awtoritajiet stabbiliti jew maħtura skond l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva 2000/29/KE, fir-rigward ta’ l-għoti tad-dettalji tal-kondizzjonijiet ta’ żamma fi kwarantina u ta’ miżuri imposti għal attivitajiet approvati b’din id-Direttiva.

Artikolu 4

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni minnufih id-dispożizzjonijiet kollha tal-liġijiet nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tgħarraf b’dan lill-Istati Membri l-oħra.

Artikolu 5

Id-Direttiva 95/44/KE, kif emendata mid-Direttiva mniżżla fl-Anness IV, Parti A, hi mħassra, bla ħsara għall-obbligi ta’ l-Istati Membri rigward il-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali tad-Direttivi mniżżla fl-Anness IV, Parti B.

Referenzi għad-Direttiva mħassra għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness V.

Artikolu 6

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 7

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 17 ta’ Ġunju 2008.

Għall-Kummissjoni

Il-President

José Manuel BARROSO


(1)  ĠU L 169, 10.7.2000, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/41/KE (ĠU L 169, 29.6.2007, p. 51).

(2)  ĠU L 184, 3.8.1995, p. 34. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva 97/46/KE (ĠU L 204, 31.7.1997, p. 43).

(3)  Ara l-Anness IV, Parti A.

(4)  ĠU L 61, 3.3.1997, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 318/2008 (ĠU L 95, 8.4.2008, p. 3).

(5)  ĠU L 106, 17.4.2001, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2008/27/KE (ĠU L 81, 20.3.2008, p. 45).


ANNESS I

1.

Għall-finijiet ta’ l-Artikolu 2(1) ta’ din id-Direttiva għandhom japplikaw il-kondizzjonijiet ġenerali li ġejjin:

it-tip u l-għanijiet ta’ l-attivitajiet li għalihom il-materjal għandu jiddaħħal jew jiġi mċaqlaq għandhom ikunu ġew eżaminati mill-korp uffiċjali responsabbli u misjuba konformi mal-kunċett ta’ prova jew skopijiet xjentifiċi u għal xogħol fuq selezzjonijiet varjetali msemmija fid-Direttiva 2000/29/KE,

il-kondizzjonijiet dwar żamma fil-kwarantina fil-postijiet u l-faċilitajiet fis-sit jew siti fejn l-attivitajiet għandhom isiru jridu jkunu ġew spezzjonati għal konformità mad-dispożizzjonijiet preskritti f’punt 2 u approvati mill-korp uffiċjali responsabbli,

il-korp uffiċjali responsabbli għandu jillimita l-kwantità ta’ materjal għal ammont li jkun adegwat għall-attivitajiet approvati u f’kull każ l-ammont m’għandux ikun aktar minn kwantitajiet stabbiliti, meħud kont tal-faċilitajiet disponibbli ta’ żamma fi kwarantina,

il-kwalifiki xjentifiċi u tekniċi tal-persunal li jkun ser jagħmel l-attivitajiet għandhom ikunu ġew eżaminati u approvati mill-korp uffiċjali responsabbli.

2.

Għall-finijiet tal-punt 1, il-kondizzjonijiet ta’ żamma fi kwarantina tal-postijiet u l-faċilitajiet fis-sit jew siti fejn l-attivitajiet ikunu ser isiru għandhom ikunu biżżejjed li jiżguraw immaniġġjar bla periklu tal-materjal b’mod li jinżamm lura kull organiżmu ta’ ħsara u li jkun eliminat ir-riskju ta’ tixrid ta’ dawn l-organiżmi ta’ ħsara. Għal kull attività msemmija fl-applikazzjoni, ir-riskju ta’ tixrid ta’ l-organiżmi ta’ ħsara miżmuma taħt kondizzjonijiet ta’ kwarantina għandu jkun stabbilit mill-korp uffiċjali responsabbli, meħud kont tat-tip ta’ materjal u l-attività li tkun ser issir, u l-bijoloġija ta’ l-organiżmi ta’ ħsara, il-mezzi li bihom jixterdu, l-azzjoni reċiproka ma’ l-ambjent u fatturi rilevanti oħra li jkollhom x’jaqsmu mar-riskju li jġib il-materjal imsemmi. B’riżultat ta’ l-istima tar-riskju, il-korp uffiċjali responsabbli għandu jikkunsidra u jistabbilixxi kif ikun xieraq:

(a)

il-miżuri ta’ kwarantina li ġejjin li jkollhom x’jaqsmu mal-postijiet, il-faċilitajiet u l-proċeduri tax-xogħol:

iżolazzjoni fiżika minn kull materjal ieħor ta’ pjanti jew organiżmi ta’ ħsara, inkluż il-ħsieb li tkun ikkontrollata l-veġetazzjoni fiż-żoni ta’ madwarhom,

ħatra ta’ persuna responsabbli għall-attivitajiet li tista’ tiġi kkuntattjatha,

aċċess ristrett għal persunal indikat biss għall-postijiet u l-faċilitajiet u għaż-żona ta’ madwarhom, kif ikun xieraq,

identifikazzjoni xierqa tal-postijiet u l-faċilitajiet li juru t-tip ta’ attivitajiet u l-persunal responsabbli,

żamma ta’ reġistru ta’ l-attivitajiet li jkunu saru u manwal ta’ proċeduri ta’ xogħol, inklużi proċeduri f’każ li joħorġu organiżmi ta’ ħsara mill-post fejn ikunu qed jinżammu,

sistemi adegwati ta’ sigurtà u twissija,

miżuri tajba ta’ kontroll biex iżommu d-dħul u t-tixrid ta’ organiżmi ta’ ħsara fil-postijiet ta’ organiżmi ta’ ħsara,

proċeduri kkontrollati għat-teħid ta’ kampjuni u għat-trasferiment tal-materjal bejn postijiet u faċilitajiet,

tneħħija kkontrollata kif jixraq ta’ skart, ħamrija u ilma,

proċeduri xierqa ta’ iġjene u disinfezzjoni u faċilitajiet għall-persunal, strutturi u tagħmir,

miżuri u faċilitajiet xierqa għar-rimi ta’ materjal sperimentali,

faċilitajiet u proċeduri xierqa ta’ indiċjar (inkluż ittestjar); u

(b)

aktar miżuri ta’ kwarantina skond il-bijoloġija u l-epidemjoloġija speċifika tat-tip ta’ materjal involut u l-attivitajiet approvati,

manutenzjoni f’faċilitajiet b’aċċess separat minn kamra b’ “bieb doppju” għall-persunal,

manutenzjoni taħt pressjoni ta’ arja negattiva,

manutenzjoni f’kontenituri kontra l-ħruġ fixbieki ta’ daqs xieraq u barrieri oħra e.g. barriera ta’ l-ilma għad-dud, kontenituri tal-ħamrija magħluqa għal nematodi, nases ta’ l-elettriku għall-insetti,

manutenzjoni f’iżolazzjoni minn organiżmi u materjal ieħor ta’ ħsara e.g materjal viruliferu ta’ ikel tal-pjanti, materjal li jospita,

manutenzjoni ta’ materjal għat-trobbija f’gaġeġ ta’ trobbija b’mezzi ta’ manipulazzjoni,

ebda tgħammir ta’ l-organiżmi ta’ ħsara ma’ razez jew speċi indiġeni,

tiġi evitata t-trobbija kontinwa ta’ organiżmi ta’ ħsara,

manutenzjoni f’kondizzjonijiet li jikkontrollaw strettament il-multiplikazzjoni ta’ l-organiżmu ta’ ħsara, e.g. taħt reġim ambjentali li ma jħallix li jkun hemm dijapawsa,

manutenzjoni li ma tħallix li jsir tixrid permezz ta’ propaguli, e.g. kurrenti ta’ arja għandhom ikunu evitati,

proċeduri għall-ispezzjoni tal-purità tat-trobbija ta’ l-organiżmi ta’ ħsara għall-ħelsien minn parassiti u organiżmi oħra ta’ ħsara,

programmi ta’ kontroll xierqa għall-materjal sabiex ikunu eliminati vektori li jista’ jkun hemm,

għal attivitajiet in vitro, immaniġġjar tal-materjal f’kondizzjonijiet sterili: tagħmir ta’ laboratorju biex isiru proċeduri asettiċi,

manutenzjoni ta’ organiżmi ta’ ħsara mxerrda minn vektori f’kondizzjonijiet li bihom ma jkunx hemm tixrid permezz tal-vektor e.g. xibka ta’ daqs ikkontrollat, għeluq ta’ ħamrija,

iżolazzjoni skond l-istaġuni sabiex ikun żgurat li l-attivitajiet isiru matul perjodi ta’ riskju żgħir għas-saħħa tal-pjanti.


ANNESS II

Mudell ta' Awtorizzazzjoni għad-dħul u/jew moviment ta' organiżmi ta' ħsara, pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra għal prova jew skopijiet xjentifiċi u għal xogħol fuq selezzjonijiet varjetali

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS III

MIŻURI TA’ KWARANTINA INKLUŻI TESTIJIET FUQ PJANTI, PRODOTTI MILL-PJANTI U OĠĠETTI OĦRA MAĦSUBA GĦAL RILAXX MINN KWARANTINA

PARTI A

Għal ċerti pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra elenkati fl-Anness III tad-Direttiva 2000/29/KE

Sezzjoni I:   Pjanti taċ-Ċitru L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. u l-ibridi tagħhom, esklużi frott u żerriegħa

1.

Il-materjal tal-pjanti, skond il-każ, għandu jkun soġġett għal proċeduri ta’ terapija xierqa, kif stabbilit fil-Linji Gwida Tekniċi ta’ l-FAO/IPGRI.

2.

Il-materjal tal-pjanti, wara l-proċeduri ta’ terapija magħmula skond il- punt 1, għandu jkun soġġett għal proċeduri ta’ indiċjar fl-intier tiegħu. Il-materjal kollu tal-pjanti, inklużi pjanti għall-indiċjar, għandu jinżamm fil-faċilitajiet approvati fil-kondizzjonijiet għal żamma fi kwarantina stabbiliti fl-Anness I. Materjal tal-pjanti maħsub biex ikun approvat għal rilaxx uffiċjali għandu jinżamm f’kondizzjonijiet li jwasslu għal ċiklu normali ta’ tkabbir veġetali u jkun soġġett għal spezzjoni viżwali għal sinjali u sintomi ta’ organiżmi ta’ ħsara inklużi l-organiżmi kollha ta’ ħsara rilevanti elenkati fid-Direttiva 2000/29/KE, mal-wasla u wara, f’ħinijiet xierqa, matul il-perjodu tal-proċeduri ta’ indiċjar.

3.

Għall-finijiet ta’ punt 2, il-materjal tal-pjanti għandu jkun indiċjat għal organiżmi ta’ ħsara (ittestjat u identifikat) skond il-proċeduri li ġejjin:

3.1

It-testijiet għandhom isiru b’metodi xierqa ta’ laboratorju u, skond il-każ, bi pjanti indikaturi, inklużi Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L., C. reticulata Blanco u Sesamum L., biex issir tfittxija għall-inqas għall-organiżmi ta’ ħsara li ġejjin:

(a)

Citrus greening bacterium;

(b)

Citrus variegated chlorosis;

(ċ)

Il-virus Citrus mosaic;

(d)

Il-virus Citrus tristeza (l-iżolati kollha);

(e)

Citrus vein enation woody gall;

(f)

Leprosis;

(g)

Psorosis li jitfirxu b'mod naturali;

(h)

Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli & Gikashvili;

(i)

Il-virus Satsuma dwarf;

(j)

Spiroplasma citri Saglio et al;

(k)

Il-virus Tatter leaf;

(l)

Witches’ broom (MLO);

(m)

Xanthomonas campestris (ir-razez kollha patoġeniċi għaċ-Ċitru).

3.2

Għal mard bħal Blight jew mard ieħor simili għall-Blight li għalihom m’hemmx proċeduri ta’ indiċjar għal żmien qasir, il-materjal tal-pjanti jrid ikun soġġett mal-wasla tiegħu għat-tilqim tar-rimja fuq ħażniet tan-nebbieta mkabbra f’uċuħ sterili kif indikat fil-Linji Gwida Tekniċi ta’ l-FAO/IPGRI, u l-pjanti li jirriżultaw li kienu soġġetti għal proċeduri ta’ terapija skond il-punt 1.

4.

Il-materjal tal-pjanti soġġett għall-ispezzjonijiet viżwali msemmija fil-punt 2 u li fuqhom kienu ġew osservati sinjali u sintomi ta’ organiżmi ta’ ħsara għandhom ikunu soġġetti għal investigazzjoni inklużi testijiet fejn meħtieġ, sabiex tiġi stabbilita, sa fejn jista’ jkun, l-identità ta’ l-organiżmi ta’ ħsara li huma l-kawża tas-sinjali u s-sintomi.

Sezzjoni II:   Pjanti ta’ Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. u Pyrus L. u l-ibridi tagħhom u Fragaria L., maħsuba għat-tħawwil, għajr taż-żerriegħa

1.

Il-materjal tal-pjanti, skond il-każ, għandu jkun soġġett għal proċeduri ta’ terapija xierqa kif indikata fil-Linji Gwida Tekniċi ta’ l-FAO/IPGRI.

2.

Il-materjal tal-pjanti, wara l-proċeduri ta’ terapija magħmula skond il-punt 1, għandu jkun soġġett għal proċeduri ta’ indiċjar fl-intier tiegħu. Il-materjal kollu tal-pjanti, inklużi pjanti għall-indiċjar, għandu jinżamm fil-faċilitajiet approvati fil-kondizzjonijiet għal żamma fi kwarantina msemmija fl-Anness I. Materjal tal-pjanti maħsub biex ikun approvat għal rilaxx uffiċjali għandu jinżamm f’kondizzjonijiet li jwasslu għal ċiklu normali ta’ tkabbir veġetali u jkun soġġett għal spezzjoni viżwali għal sinjali u sintomi ta’ organiżmi ta’ ħsara inklużi l-organiżmi kollha ta’ ħsara rilevanti elenkati fid-Direttiva 2000/29/KE, mal-wasla u wara, f’ħinijiet xierqa, matul il-perjodu tal-proċeduri ta’ indiċjar.

3.

Għall-finijiet ta’ punt 2, il-materjal tal-pjanti għandu jkun indiċjat għal organiżmi ta’ ħsara (ittestjat u identifikat) skond il-proċeduri li ġejjin:

3.1

Fil-każ ta’ Fragaria L., irrispettivament mill-pajjiż ta’ l-oriġini tal-materjal tal-pjanti, it-testijiet għandhom isiru b’metodi xierqa ta’ laboratorju u, skond il-każ, bi pjanti indikaturi, inklużi Fragaria vesca, F. virginiana u Chenopodium spp. biex issir tfittxija għall-inqas għall-organiżmi ta’ ħsara li ġejjin:

(a)

il-virus Arabis mosaic;

(b)

il-virus Raspberry ringspot;

(ċ)

il-virus Strawberry crinkle;

(d)

il-virus strawberry latent “C”;

(e)

il-virus Strawberry latent ringshot;

(f)

il-virus Strawberry mild yellow edge;

(g)

il-virus Strawberry vein banding;

(h)

Strawberry witches’ broom mycoplasm;

(i)

il-virus Tomato black ring;

(j)

il-virus Tomato ringspot;

(k)

Colletotrichum acutatum Simmonds;

(l)

Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan;

(m)

Xanthomonas fragariae Kennedy & King.

3.2

Fil-każ ta’ Malus Mill:

(i)

meta l-materjal tal-pjanti joriġina minn pajjiż li ma jkunx magħruf bħala ħieles minn xi wieħed mill-organiżmi ta’ ħsara li ġejjin:

(a)

Apple proliferation mycoplasm; jew

(b)

il-virus Cherry rasp leaf (Amerikan),

it-testijiet għandhom isiru b’metodi xierqa ta’ laboratorju u, skond il-każ, bi pjanti indikaturi għal tfittxija għall-inqas għall-organiżmi rilevanti ta’ ħsara, u

(ii)

irrispettivament mill-pajjiż ta’ oriġini tal-materjal tal-pjanti, it-testijiet għandhom isiru b’metodi xierqa ta’ laboratorju u, skond il-każ, bi pjanti indikaturi biex issir tfittxija għall-inqas għall-organiżmi ta’ ħsara li ġejjin:

(a)

il-virus Tobacco ringspot;

(b)

il-virus Tomato ringspot;

(ċ)

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

3.3

Fil-każ ta’ Prunus L., skond kif jixraq għal kull speċi ta’ Prunus:

(i)

meta l-materjal tal-pjanti joriġina minn pajjiż li ma jkunx magħruf li huwa ħieles minn xi wieħed mill-organiżmi ta’ ħsara li ġejjin:

(a)

Apricot chlorotic leafroll mycoplasm;

(b)

il-virus Cherry rasp leaf (Amerikan); jew

(ċ)

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,

it-testijiet għandhom isiru b’metodi xierqa ta’ laboratorju u, skond il-każ, bi pjanti indikaturi għal tfittxija għall-inqas għall-organiżmi rilevanti ta’ ħsara; u

(ii)

irrispettivament mill-pajjiż ta’ oriġini tal-materjal tal-pjanti, it-testijiet għandhom isiru b’metodi xierqa ta’ laboratorju u, skond il-każ, bi pjanti indikaturi biex issir tfittxija għall-inqas għall-organiżmi ta’ ħsara li ġejjin:

(a)

Little cherry pathogen (iżolati mhux Ewropej);

(b)

Il-virus Peach mosaic (Amerikan);

(ċ)

Peach phony rickettsia;

(d)

Il-virus Peach rosette mosaic;

(e)

Peach rosette mycoplasm;

(f)

Peach X-disease mycoplasm;

(g)

Peach yellows mycoplasm;

(h)

Il-virus Plum line pattern (Amerikan);

(i)

Il-virus Plum pox;

(j)

Il-virus Tomato ringspot;

(k)

Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye.

3.4

Fil-każ ta’ Cydonia Mill. u Pyrus L. irrispettivament mill-pajjiż ta’ oriġini tal-materjal tal-pjanti, testijiet permezz ta’ metodi xierqa ta’ laboratorju, u, fejn jixraq, bi pjanti indikaturi għal tfittxija għall-inqas għall-organiżmi ta’ ħsara li ġejjin:

(a)

Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;

(b)

Pear decline mycoplasm.

4.

Il-materjal tal-pjanti soġġett għall-ispezzjonijiet viżwali msemmija fil-punt 2 u li fuqhom kienu ġew osservati sinjali u sintomi ta’ organiżmi ta’ ħsara għandhom ikunu soġġetti għal investigazzjoni inklużi testijiet fejn meħtieġ, sabiex tiġi stabbilita, sa fejn jista’ jkun, l-identità ta’ l-organiżmi ta’ ħsara li jkunu l-kawża tas-sinjali u s-sintomi.

Sezzjoni III:   Pjanti ta’ Vitis L., minbarra frott

1.

Il-materjal tal-pjanti għandu jkun soġġett, skond il-każ, għal proċeduri xierqa ta’ terapija kif indikat fil-Linji Gwida Tekniċi ta’ l-FAO/IPGRI.

2.

Il-materjal tal-pjanti, wara l-proċeduri ta’ terapija li jkunu saru skond il-punt 1, għandu jkun soġġett kollu kemm hu għal proċeduri ta’ indiċjar. Il-materjal kollu tal-pjanti, inklużi pjanti ta’ l-indiċjar, għandu jinżamm fil-faċilitajiet approvati fil-kondizzjonijiet ta’ żamma fi kwarantina msemmija fl-Anness I. Materjal tal-pjanti maħsub biex ikun approvat għal rilaxx uffiċjali għandu jinżamm f’kondizzjonijiet li jwasslu għal ċiklu normali ta’ tkabbir veġetali u jkun soġġett għal spezzjoni viżwali għal sinjali u sintomi ta’ organiżmi ta’ ħsara, inklużi dawk ta’ Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) u ta’ l-organiżmi kollha ta’ ħsara rilevanti elenkati fid-Direttiva 2000/29/KE, mal-wasla u wara, f’ħinijiet xierqa, matul il-perjodu tal-proċeduri ta’ indiċjar.

3.

Għall-finijiet ta’ punt 2, il-materjal tal-pjanti għandu jiġi indiċjat għal organiżmi ta’ ħsara (ittestjat u identifikat) skond il-proċeduri li ġejjin:

3.1

Meta l-materjal tal-pjanti joriġina minn pajjiż li ma jkunx magħruf bħala ħieles minn xi wieħed mill-organiżmi ta’ ħsara li ġejjin:

(i)

il-marda Ajinashika

It-testijiet għandhom isiru b’metodu xieraq ta’ laboratorju. Fil-każ ta’ riżultat negattiv, il-materjal tal-pjanti għandu jkun indiċjat fuq il-varjetà tad-dielja Koshu u miżmum għal osservazzjoni għal mill-inqas żewġ ċikli ta’ veġetazzjoni.

(ii)

Il-virus Grapevine stunt

It-testijiet għandhom jużaw pjanti indikaturi xierqa, inkluża l-varjetà tad-dielja Campbell Early, u l-osservazzjoni għandha ssir matul sena waħda.

(iii)

Summer mottle

It-testijiet għandhom isiru bi pjanti indikaturi xierqa inklużi l-varjetajiet tad-dielja Sideritis, Cabernet-Franc u Mission.

3.2

Irrispettivament mill-pajjiż ta’ oriġini tal-materjal tal-pjanti, it-testijiet għandhom isiru b’metodi xierqa ta’ laboratorju u, skond il-każ, bi pjanti indikaturi biex issir tfittxija għall-inqas għall-organiżmi ta’ ħsara li ġejjin:

(a)

il-virus Blueberry leaf mottle;

(b)

Grapevine Flavescence dorée MLO u grapevine yellows oħra;

(ċ)

il-virus Peach rosette mosaic;

(d)

il-virus Tobcco ringspot;

(e)

il-virus Tomato ringspot (razza “yellow vein” u razez oħra);

(f)

Xylella fastidiosa (Well & Raju);

(g)

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

4.

Il-materjal tal-pjanti soġġett għall-ispezzjonijiet viżwali msemmija fil-punt 2 u li fuqhom kienu ġew osservati sinjali u sintomi ta’ organiżmi ta’ ħsara għandhom ikunu soġġetti għal investigazzjoni inklużi testijiet fejn meħtieġ, sabiex tkun stabbilita, sa fejn jista’ jkun, l-identità ta’ l-organiżmi ta’ ħsara li jkunu l-kawża tas-sinjali u s-sintomi.

Sezzjoni IV:   Pjanti ta’ l-ispeċji Solanum L. li jiffurmaw stolon jew tuberi, jew l-ibridi tagħhom, maħsuba biex jiġu mħawwla

1.

Il-materjal tal-pjanti għandu jiġi soġġett, skond il-każ, għal proċeduri ta’ terapija stabbiliti Fil-Linji Gwida Tekniċi ta’ l-FAO/IPGRI.

2.

Kull unità tal-materjal tal-pjanta, wara l-proċeduri ta’ terapija mwettqa skond il-punt 1, għandha tkun soġġetta għal proċeduri ta’ indiċjar. Kull materjal tal-pjanti, inklużi pjanti ta’ indiċjar, għandu jinżamm fil-faċilitajiet approvati fil-kundizzjonijiet ta’ żamma fi kwarantina stipulati fl-Anness I. Materjal tal-pjanti maħsub biex ikun approvat għal rilaxx uffiċjali għandu jinżamm f’ kundizzjonijiet li jwasslu għal ċiklu normali ta’ tkabbir veġetali u għandu jkun soġġett għal spezzjoni viżwali għal sinjali u sintomi ta’ organiżmi ta’ ħsara, inklużi l-organiżmi kollha ta’ ħsara rilevanti u li huma elenkati fid-Direttiva 2000/29/KE u l-marda tal-potato yellow vein, mal-wasla u wara, f’intervalli regolari sax-xjuħija tagħhom, waqt il-perjodu tal-proċeduri ta’ indiċjar.

3.

Il-proċeduri ta’ indiċjar imsemmija fil-punt 2 għandhom isegwu d-dispożizzjonijiet tekniċi stipulati fil-punt 5, sabiex jinstabu ta’ mill-inqas l-organiżmi ta’ ħsara li ġejjin:

Batterji

(a)

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al;

(b)

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

Virus u organiżmi bħal virus

(a)

Virus moħbi tal-patata Andeana;

(b)

Virus Potato black ringspot;

(ċ)

Virojd tar-rukkell tat-tuberu tal-patata;

(d)

Alfamovirus li jikkawża sfurija fil-patata;

(e)

Virus tal-patata T;

(f)

Virus li joħloq tbajja fil-patata Andeana;

(g)

Virus komuni tal-patata A, M, S, V, X u Y (inklużi Yo, Yn u Yc) u virus tal-werqa tal-patata.

Madanakollu, fil-kas taż-żerriegħa vera tal-patata, il-proċeduri ta’ indiċjar għandhom isiru sabiex jinstabu ta’ mill-inqas il-virus u l-organiżmi bħal virus elenkati hawn fuq f’(a) sa (e).

4.

Il-materjal tal-pjanti soġġett għall-ispezzjonijiet viżwali msemmija fil-punt 2 u li fuqu jkun ġew osservati sinjali u sintomi ta’ organiżmi ta’ ħsara, għandu jiġi soġġett għal investigazzjoni li tinkludi testijiet meta meħtieġa, sabiex jiġi stabbilit sa fejn dan hu possibbli, l-identità ta’ l-organiżmi ta’ ħsara li jkunu qegħdin jikkawżaw is-sinjali u s-sintomi.

5.

Id-dispożizzjonijiet tekniċi msemmija fil-punt 3 għandhom ikunu kif ġej:

Batterji

1.

Għal tuberi, ittestja in-naħa ta’ l-għarqub ta’ kull tuberu. Id-daqs standard ta’ kull kampjun għandu jkun 200 tuberu. Madanakollu, il-proċedura tista’ tiġi applikata għal kampjuni b’inqas minn 200 tuberi.

2.

Għal pjanti żgħar u tirqid, inklużi mikropjanti, ittestja s-sezzjonijiet ta’ isfel taz-zokk u, fejn xieraq, l-egħruq, għal kull unità tal-materjal tal-pjanta.

3.

Fir-rigward ta’ l-ittestjar ta’ tuberi ta’ proġenija, jew tal-bażi taz-zokk għal speċji li ma jiffurmawx tuberi, huwa rakkomandat ċiklu normali wieħed ta’ tkabbir veġetali wara l-ittestjar imsemmi fil-punti 1 u 2.

4.

Fir-rigward tal-materjal imsemmi fil-punt 1, il-metodu ta’ l-ittestjar għal Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al għandu jkun il-metodu Komunitarju stipulat fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 93/85/KEE (1). Għall-materjal imsemmi fil-punt 2, dan il-metodu ta’ testijiet jista’ jiġi applikat.

5.

Għall-materjal imsemmi fil-punt 1, il-metodu ta’ testijiet għal Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. għandha tkun l-iskema ta’ test stipulata fl-Anness II tad- Direttiva tal-Kunsill 98/57/KE (2). Għall-materjal imsemmi fil-punt 2, dan il-metodu ta’ testijiet jista’ jiġi applikat.

Virus u organiżmi bħal virus, apparti mill-virojd tar-rukkell tat-tuberu tal-patata

1.

L-ittestjar minimu għal materjal veġetali (tuberi, pjanti żgħar u tirqid, inklużi mikropjanti) għandu jinkludi test seroloġiku magħmul waqt jew qrib il perjodu tal-fjuri għal kull waħda mill-listi speċifikati ta’ organiżmi ta’ ħsara apparti mill-virojd tar-rukkell tat-tuberi tal-patata, u segwit minn test bioloġiku ta’ materjal li jittestja negattiv fit-test seroloġiku. Għall-virus tal-werqa tal-patata, iridu jsiru żewġ testijiet seroloġiċi.

2.

L-ittestjar minimu għal żerriegħa ta’ veru għandu jkun test seroloġiku jew test bioloġiku jekk ebda test seroloġiku ma jkun disponibbli. Huwa rakkomandat ħafna li proporzjoni tal-kampjuni negattivi jerġgħu jiġu eżaminati u li risultati li jkunu joqorbu ħafna lejn il-limitu jiġu ittestjati permezz ta’ metodu ieħor.

3.

It-testijiet seroloġiċi u bioloġiċi msemmija fil-punti 1 u 2 għandhom isiru fuq pjanti mrobbija fis-serrer, li minnhom jittieħdu kampjuni minn ta’ mill-inqas żewġ pożizzjonijiet fuq kull zokk, inkluża werqa żgħira ġdida li tkun infetħet għal kollox mill-quċċata ta’ kull zokk u werqa żgħira iktar xiħa minn x’imkien fin-nofs; għandhom jittieħdu kampjuni minn kull zokk minħabba l-possibiltà ta’ infezzjoni mhux sistematika. Fil-każ ta’ testijiet seroloġiċi, ma jistgħax isir bulking ta’ weraq żgħar minn pjanti separati, ħlief jekk ir-rata tal-bulking tkun ġiet validata għall-metodu ta’ użu; madanakollu, jistgħu jiġu ibbalkjati weraq żgħar minn kull zokk sabiex isir kampjun minn kull pjanta. Fil-każ ta’ testijiet bioloġiċi, il-bulking massimu huwa sa ħames pjanti b’tlaqqim ta’ minimu ta’ pjanti indikaturi duplikati.

4.

Il-pjanti indikaturi xierqa li jridu jintużaw għat-testijiet bioloġiċi msemmija fil-punti 1 u 2 għandhom ikunu dawk elenkati mill-Organizzazzjoni għall-Ħarsien tal-Pjanti Ewropea u Mediterranja (EPPO), jew pjanti indikaturi oħrajn uffiċjalment approvati, li ġew pruvati li juru l-virus.

5.

Materjal li jkun ġie ittestjat direttament biss għandu jinħeles mill-kwarantina. Meta jkun sar indiċjar ta’ l-għajnejn, l-proġenija ta’ l-għajn ittestjata biss tista’ tinħeles. It-tuberu m’għandux jinħeles minħabba problemi possibbli ta’ infezzjoni mhux sistematika.

Virojd tar-rukkell tat-tuberu tal-patata

1.

Fir-rigward tal-materjal kollu, pjanti mkabbra fis-serrer għandhom jiġu ittestjati, malli jkunu stabbiliti sew imma qabel ma jagħmlu l-fjuri u l-polline. Testijiet fuq tuberi li jkunu nibtu/pjanti in vitro/żerriegħa żgħar għandu jitqies biss bħala test preliminari.

2.

Għandhom jittieħdu kampjuni minn werqa żgħira li tkun fetħet għal kollox fil-quċċata ta’ kull zokk tal-pjanta.

3.

Il-materjal kollu għall-ittestjar għandu jiġi mkabbar f’temperaturi ta’ mhux inqas minn 18 °C (preferibbilment f’temperaturi iktar għoljin minn 20 °C) u b’ mill-inqas perjodu ta’ ritratti ta’ 16-il siegħa.

4.

It-tesijiet għandhom isiru permezz ta’ sondi ittikkettjati cDNA jew RNA radjuattivi jew mhux radjuattivi, return – PAGE (b’kisja tal-fidda) jew RT - PCR.

5.

Ir-rata massima ta’ bulking għal sondi u return – PAGE hija 5. L- użu ta’ din ir-rata ta’ bulking jew ta’ rati ogħla jrid jiġi validat.

PARTI B

Għal pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra elenkati fl-Annessi II u IV tad-Direttiva 2000/29/KE

1.

Il-miżuri uffiċjali ta’ kwarantina għandhom jinkludu spezzjoni xierqa jew testijiet għall-organiżmi ta’ ħsara rilevanti elenkati fl-Annessi I u II tad-Direttiva 2000/29/KE u għandhom isiru skond il-ħtiġijiet speċjali stabbiliti fl-Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE għal organiżmi speċifiċi ta’ ħsara, skond il-każ. Dwar dawn il-ħtiġijiet speċjali l-metodi wżati għall-miżuri ta’ kwarantina għandhom ikunu dawk stabbiliti fl-Anness IV tad-Direttiva 2000/29/KE jew miżuri oħra ekwivalenti u uffiċjalment approvati.

2.

Il-pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra jridu jinstabu ħielsa, skond id-dispożizzjonijiet tal-punt 1, mill-organiżmi ta’ ħsara rilevanti msemmija fl-Annessi I, II u IV tad-Direttiva 2000/29/KE għal dawk il-pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra.


(1)  ĠU L 259, 18.10.1993, p. 1. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/56/KE (ĠU L 182, 4.7.2006, p. 1).

(2)  ĠU L 235, 21.8.1998, p. 1. Id-Direttiva kif emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/63/KE (ĠU L 206, 27.7.2006, p. 36).


ANNESS IV

PARTI A

Direttiva mħassra flimkien ma’ l-emendi tagħha

(imsemmi fl-Artikolu 5)

Direttiva tal-Kummissjoni 95/44/KE

(ĠU L 184, 3.8.1995, p. 34)

Direttiva tal-Kummissjoni 97/46/KE

(ĠU L 204, 31.7.1997, p. 43)

PARTI B

Lista tal-limiti ta’ żmien għat-traspożizzjoni fil-liġi nazzjonali

(imsemmi fl-Artikolu 5)

Direttiva

Limitu ta’ żmien għat-traspożizzjoni

95/44/KE

1 ta’ Frar 1996

97/46/KE

1 ta’ Jannar 1998


ANNESS V

Tabella ta’ Korrelazzjoni

Direttiva 95/44/KE

Din id-Direttiva

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(1)

Artikolu 1(2), sentenza tal-bidu

Artikolu 1(2), sentenza tal-bidu

Artikolu 1(2), l-ewwel inċiż

Artikolu 1(2)(a)

Artikolu 1(2), it-tieni inċiż

Artikolu 1(2)(b)

Artikolu 1(2), it-tielet inċiż

Artikolu 1(2)(ċ)

Artikolu 1(2), ir-raba’ inċiż

Artikolu 1(2)(d)

Artikolu 1(2), il-ħames inċiż

Artikolu 1(2)(e)

Artikolu 1(2), is-sitt inċiż

Artikolu 1(2)(f)

Artikolu 1(2), is-seba’ inċiż

Artikolu 1(2)(g)

Artikolu 1(2), it-tmien inċiż

Artikolu 1(2)(h)

Artikolu 1(2), id-disa’ inċiż

Artikolu 1(2)(i)

Artikolu 1(2), l-għaxar inċiż

Artikolu 1(2)(j)

Artikoli 2 u 3

Artikoli 2 u 3

Artikolu 4(1)

Artikolu 4(2)

Artikolu 4

Artikolu 5

Artikolu 5

Artikolu 6

Artikolu 6

Artikolu 7

Annessi I, II u III

Annessi I, II u III

Anness IV

Anness V