8.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 179/5


DIRETTIVA 2008/51/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-21 ta’ Mejju 2008

li temenda d-Direttiva 91/477/KEE dwar il-kontroll ta’ l-akkwist u l-pussess ta’ l-armi

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikolarment l-Artikolu 95(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Id-Direttiva 91/477/KEE (3) stabbilixxiet miżura ta’ akkumpanjament għas-suq intern. Stabbilixxiet bilanċ bejn, minn naħa waħda, l-impenn li tiġi żgurata ċerta libertà ta’ moviment għal ċerti armi tan-nar fi ħdan il-Komunità Ewropea u, min-naħa l-oħra, il-ħtieġa li din il-libertà tiġi rregolata permezz ta’ ċerti garanziji ta’ sigurtà, adatti għal dan it-tip ta’ prodott.

(2)

Konformement mad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/748/KE tas-16 ta’ Ottubru 2001 dwar l-iffirmar f’isem il-Komunità Ewropea tal-Protokoll tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-manifattura u t-traffikar illeċitu ta’ l-armi tan-nar, il-partijiet, il-komponenti u l-munizzjon tagħhom, anness mal-Konvenzjoni kontra l-kriminalità organizzata transnazzjonali (4), il-Kummissjoni, f’isem il-Komunità, iffirmat il-Protokoll imsemmi (minn hawn ‘il quddiem “il-Protokoll”) fis-16 ta’ Jannar 2002.

(3)

L-adeżjoni tal-Komunità mal-Protokoll teħtieġ emendi f’ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 91/477/KEE. Fil-fatt, jeħtieġ li tiġi żgurata applikazzjoni koerenti, effikaċi u rapida ta’ l-obbligi internazzjonali li jolqtu d-Direttiva. Barra minn hekk, hu neċessarju li tittieħed l-opportunità ta’ din ir-reviżjoni sabiex tittejjeb dik id-Direttiva billi jiġu indirizzati ċerti kwistjonijiet, b’mod partikulari dawk li kienu identifikati fir-rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-15 ta’ Diċembru 2000 dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 91/477/KEE.

(4)

L-evidenza mill-intelligence tal-pulizija turi żieda fl-użu ta’ armi konvertiti fil-Komunita’. Għalhekk, huwa essenzjali li jiġi żgurat li tali armi konvertibbli jiddaħħlu fid-definizzjoni ta’ “arma tan-nar” għall-finijiet tad-Direttiva 91/477/KEE.

(5)

L-armi tan-nar u l-partijiet u l-munizzjon taghhom, meta jkunu importati minn pajjiżi terzi huma suġġetti għal-leġiżlazzjoni Komunitarja u, għalhekk, għar-rekwiżiti tad-Direttiva 91/477/KEE.

(6)

Għalhekk jeħtieġ li jiġu ppreċiżati l-kunċetti tal-manifattura u t-traffikar illegali ta’ l-armi tan-nar, tal-partijiet u l-munizzjon tagħhom, kif ukoll il-kunċett ta’ traċċar, għall-finijiet tad-Direttiva 91/477/KEE.

(7)

Barra minn hekk, il-Protokoll jistabbilixxi obbligu ta’ mmarkar ta’ l-armi waqt il-manifattura tagħhom, u waqt it-trasferimenti tagħhom minn ħażniet tal-gvernijiet bil-ħsieb li jitqiegħdu fl-użu ċivili permanenti, filwaqt li d-Direttiva 91/477/KEE tagħmel biss referenza indiretta għall-obbligu ta’ l-immarkar. Sabiex jiġi ffaċilitat l-ittraċċar ta’ l-armi, huwa neċessarju li jintużaw kodiċijiet alfanumeriċi u li fl-immarkar tiġi inkluża s-sena tal-manifattura ta’ l-arma (jekk ma tkunx parti min-numru tas-serje). Il-Konvenzjoni ta’ l-1 ta’ Lulju 1969 dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku ta’ Marki ta’ Prova fuq Armi Żgħar għandha tintuża, kemm jista’ jkun possibbli, bħala referenza għas-sistema ta’ l-immarkar fil-Komunità kollha kemm hi.

(8)

Barra minn hekk, filwaqt li l-Protokoll jistipula li t-tul ta’ żmien għaż-żamma tar-reġistri ta’ informazzjoni dwar l-armi għandu jiżdied għal ta’ lanqas għaxar snin, huwa neċessarju, minħabba n-natura perikoluża u t-tul tal-funzjonalità ta’ l-armi, li dan il-perjodu jiġi estiż għal perjodu minimu ta’ 20 sena sabiex l-ittraċċar ta’ l-armi tan-nar ikun jista’ jsir kif suppost. Huwa neċessarju wkoll li l-Istati Membri jżommu sistema kompjuterizzata tal-fajling tad-data, jew sistema ċentralizzata jew sistema deċentralizzata li tiggarantixxi aċċess lill-awtoritajiet awtorizzati għas-sistemi tal-fajling tad-data li fihom ikun hemm l-informazzjoni neċessarja rigward kull arma tan-nar irreġistrata. L-aċċess mill-awtoritajiet tal-pulizija, mill-awtoritajiet ġudizzjarji u mill-awtoritajiet l-oħra awtorizzati għall-informazzjoni li tinsab fis-sistema kompjuterizzata tal-fajling tad-data jrid ikun suġġett għal konformità ma’ l-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali.

(9)

Flimkien ma’ dan, jeħtieġ li jiġi ppreċiżat li l-attivitajiet tas-sensara msemmija fl-Artikolu 15 tal-Protokoll għandhom jiġu definiti għall-finijiet tad-Direttiva 91/477/KEE.

(10)

F’ċerti każi gravi, il-konformità ma’ l-Artikoli 5 u 6 tal-Protokoll tesiġi l-applikazzjoni ta’ sanzjonijiet kriminali u l-konfiska ta’ l-armi.

(11)

Fir-rigward tad-diżattivazzjoni ta’ l-armi tan-nar, il-punt (a) tal-Parti III ta’ l-Anness I tad-Direttiva 91/477/KEE jirriferi sempliċement għal-leġiżlazzjoni nazzjonali. Il-Protokoll jistipula prinċipji ġenerali aktar espliċiti dwar id-diżattivazzjoni ta’ l-armi. L-Anness I tad-Direttiva 91/477/KEE għaldaqstant jeħtieġ li jiġi emendat.

(12)

Minħabba n-natura speċjali ta’ l-attività tan-negozjanti, jeħtieġ li l-Istati Membri jeżerċitaw kontroll strett fuq din l-attività, b’mod partikulari billi jivverifikaw l-integrità professjonali u l-kapaċitajiet tan-negozjanti.

(13)

L-akkwist ta’ armi tan-nar minn individwi privati permezz ta’ komunikazzjonijiet mill-bogħod, pereżempju permezz ta’ l-internet, fejn awtorizzat, għandu jkun suġġett għar-regoli stipulati f’din id-Direttiva 91/477/KEE u, bħala regola ġenerali, l-akkwist ta’ armi tan-nar minn persuni li jkunu nstabu ħatja minn sentenza finali tal-qorti ta’ ċerti reati kriminali serji għandu jkun ipprojbit.

(14)

Il-Pass Ewropew ta’ l-Armi tan-Nar fil-biċċa l-kbira jiffunzjona b’mod sodisfaċenti u għandu jitqies bħala d-dokument ewlieni meħtieġ minn kaċċaturi u tiraturi għall-pussess ta’ arma tan-nar matul vjaġġ lejn Stat Membru ieħor. L-Istati Membri ma jistgħux jagħmlu l-aċċettazzjoni tal-Pass Ewropew ta’ l-armi tan-nar fuq kondizzjoni ta’ pagament ta’ kwalunkwe miżata jew ħlas.

(15)

Sabiex ikun iffaċilitat l-ittraċċar ta’ l-armi tan-nar u sabiex jiġu miġġielda b’mod effiċjenti t-traffikar u l-manifattura illegali ta’ l-armi tan-nar u tal-partijiet u l-munizzjon tagħhom, jeħtieġ li jitjieb l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri.

(16)

L-ipproċessar ta’ informazzjoni huwa suġġett għal konformità mad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data  (5) u ma jippreġudikax il-livell ta’ protezzjoni ta’ individwi fir-rigward ta’ l-ipproċessar ta’ data personali skond il-liġi Komunitarja u nazzjonali, u b’mod partikolari ma jbiddilx l-obbligi u d-drittijiet stabbiliti fid-Direttiva 95/46/KE.

(17)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 91/477/KEE għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (6).

(18)

Diversi Stati Membri issimplifikaw il-mod kif jikklassifikaw l-armi tan-nar billi qalbu minn erba’ kategoriji għal dawn it-tnejn li ġejjin: armi pprojbiti u armi suġġetti għal awtorizzazzjoni. L-Istati Membri għandhom ikunu konformi ma’ din il-klassifikazzjoni ssimplifikata, għalkemm l-Istati Membri li jaqsmu l-armi tan-nar f’sett ulterjuri ta’ kategoriji jistgħu jżommu, konformement mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, is-sistemi ta’ klassifikazzjoni eżistenti tagħhom.

(19)

L-awtorizzazzjonijiet għall-akkwist u l-pussess ta’ armi tan-nar għandhom jinvolvu, kemm jista’ jkun possibbli, proċedura amministrattiva waħda.

(20)

L-Artikolu 2(2) tad-Direttiva 91/477/KEE fost affarijiet oħra jeskludi mill-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dik id-Direttiva l-akkwist jew il-pussess ta’ armi u munizzjon konformement mal-liġi nazzjonali minn kollezzjonisti u entitajiet interessati mill-aspetti kulturali u storiċi ta’ l-armi u li jkunu rikonoxxuti hekk mill-Istat Membru li fit-territorju tiegħu jkunu stabbiliti.

(21)

Konformement mal-punt 34 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar leġiżlazzjoni aħjar (7), l-Istati Membri għandhom ifasslu, għalihom infushom u fl-interess tal-Komunità, it-tabelli tagħhom stess li juru, kemm jista’ jkun possibbli, il-korrelazzjoni bejn din id-Direttiva u l-miżuri ta’ traspożizzjoni u biex jagħmluhom pubbliċi.

(22)

Għalhekk, id-Direttiva 91/477/KEE għandha tiġi emendata kif meħtieġ,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Emendi għad-Direttiva 91/477/KEE

Id-Direttiva 91/477/KEE hija b’dan emendata kif ġej:

(1)

l-Artikolu 1 għandu jiġi emendat kif ġej:

(a)

il-paragrafu 1 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“1.   Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, ‘arma tan-nar’ tfisser kwalunkwe arma bil-kanna li tista’ tinġarr, li tispara, li hija mfassla biex tispara jew li tista’ tiġi konvertita biex tispara tir, balla jew projettili permezz ta’ l-azzjoni ta’ propellant kombustibbli, sakemm ma tkunx eskluża minħabba waħda mir-raġunijiet elenkati fit-taqsima III ta’ l-Anness I. L-armi tan-nar huma kklassifikati fit-taqsima II ta’ l-Anness I.

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, oġġett għandu jitqies bħala kapaċi li jiġi konvertit biex jispara tir, balla jew projettili permezz ta’ l-azzjoni ta’ propellant kombustibbli jekk:

ikollu l-apparenza ta’ arma tan-nar, u

bħala riżultat tal-kostruzzjoni tiegħu jew tal-materjal li jkun magħmul minnu jkun jista’ jiġi faċilment konvertit hekk.”;

(b)

għandhom jiddaħħlu l-paragrafi li ġejjin:

“1a.   Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, ‘parti’ tfisser kwalunkwe element jew element ta’ sostituzzjoni mfassal apposta għal arma tan-nar u li jkun essenzjali sabiex din taħdem, inklużi l-kanna, il-frame jew ir-receiver, is-slide jew iċ-ċilindru, il-bolt jew il-breech block, u kwalunkwe apparat imfassal jew adattat biex inaqqas il-ħoss ikkawżat mill-isparar ta’ arma tan-nar.

1b.   Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, ‘komponent essenzjali’ tfisser il-mekkaniżmu għall-għeluq, iċ-chamber u l-kanna ta’ arma tan-nar, li billi huma oġġetti separati, huma inklużi fil-kategorija ta’ l-armi tan-nar li fuqhom huma jiġu jew huma maħsuba li jiġu mmuntati.

1c.   Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, ‘munizzjon’ tfisser ir-round sħiħ jew il-komponenti tiegħu, inklużi l-kaxxi ta’ l-iskrataċ, il-kaps, il-porvli tal-propellant, il-balal jew il-projettili, li jintużaw f’arma tan-nar, sakemm dawk il-komponenti stess ikunu suġġetti għal awtorizzazzjoni fl-Istat Membru rilevanti.

1d.   Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, ‘traċċar’ tfisser l-ittraċċar sistematiku ta’ l-armi tan-nar u, fejn possibbli, tal-partijiet u l-munizzjon tagħhom mill-manifattur sax-xerrej bil-għan li tingħata għajnuna lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri biex jiskopru, jinvestigaw u janalizzaw il-manifattura illeċita u t-traffikar illegali.

1e.   Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, ‘sensar’ tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, minbarra negozjant, li l-kummerċ jew in-negozju tagħha jikkonsisti kollu kemm hu jew sa ċertu punt fix-xiri, bejgħ jew arranġament tat-trasferiment ta’ armi.”;

(c)

il-paragrafu 2 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“2.   Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, ‘negozjant’ tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew legali li l-kummerċ jew in-negozju tagħha jikkonsisti kollu kemm hu jew sa ċertu punt fil-manifattura, il-kummerċ, l-iskambju, il-kiri, it-tiswija jew il-konverżjoni ta’ armi tan-nar, tal-partijiet tagħhom u tal-munizzjon tagħhom.”;

(d)

wara l-paragrafu 2, għandhom jiddaħħlu ż-żewġ paragrafi li ġejjin:

“2a.   Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, ‘manifattura illegali’ tfisser il-manifattura jew l-immuntar ta’ l-armi tan-nar, tal-partijiet u l-munizzjon tagħhom:

(i)

minn kwalunkwe parti essenzjali ta’ tali armi tan-nar li jkunu ġew traffikati illegalment;

(ii)

mingħajr awtorizzazzjoni, konformement ma’ l-Artikolu 4 minn awtorità kompetenti ta’ l-Istat Membru li fih iseħħu l-manifattura jew l-immuntar; jew

(iii)

mingħajr l-immarkar ta’ l-armi tan-nar mmuntati waqt il-manifattura, konformement ma’ l-Artikolu 4(1).

2b.   Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva, ‘traffikar illegali’ tfisser l-akkwist, il-bejgħ, il-kunsenja, il-moviment jew it-trasferiment ta’ l-armi tan-nar, tal-partijiet u l-munizzjon tagħhom, bi tluq mit-territorju ta’ Stat Membru jew b’passaġġ minn dan it-territorju lejn dak ta’ Stat Membru ieħor, jekk wieħed miż-żewġ Stati Membri kkonċernati ma jawtorizzax li dan isir skond id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva jew jekk l-armi tan-nar immuntati ma jkunux immarkati konformement ma’ l-Artikolu 4(1).”;

(e)

il-paragrafu 4 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“4.   Il-‘Pass Ewropew ta’ l-armi tan-nar’ għandu jinħareġ fuq talba mill-awtoritajiet ta’ Stat Membru lil persuna li b’mod legali tikseb pussess ta’ arma tan-nar u tużaha. Għandu jkun validu għal perjodu massimu ta’ ħames snin, li jista’ jiġi estiż, u li għandu jkun fih l-informazzjoni stipulata fl-Anness II. M’għandux ikun trasferibbli u għandu jirreġistra l-arma tan-nar jew l-armi tan-nar fil-pussess tad-detentur tal-Pass użati minnu in konnessjoni miegħu. Irid dejjem ikun fil-pussess tal-persuna li tkun qed tuża l-arma tan-nar u kwalunkwe bidla fil-pussess jew fil-karatteristiċi ta’ l-armi tan-nar, kif ukoll is-serq jew it-telf tagħhom, għandhom jiġu indikati fuq il-Pass.”;

(2)

l-Artikolu 4 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 4

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe arma tan-nar jew komponent essenzjali tagħha li titqiegħed fis-suq tkun immarkata u rreġistrata konformement ma’ din id-Direttiva, jew li tkun ġiet diżattivata.

2.   Għall-finjiet ta’ l-identifikazzjoni jew l-ittraċċar ta’ kull arma tan-nar immuntata, l-Istati Membri, waqt il-manifattura ta’ kull arma tan-nar, għandhom jew:

(a)

jesiġu li ssirilha marka unika inklużi l-isem tal-manifattur, il-pajjiż jew il-post tal-manifattura, in-numru tas-serje u s-sena tal-manifattura (jekk ma tkunx parti min-numru tas-serje). Dan għandu jkun bla ħsara għaż-żieda tat-trademark tal-manifattur. Għal dawn il-finijiet, l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ l-1 ta’ Lulju 1969 dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku ta’ Marki ta’ Prova fuq Armi Żgħar (minn hawn ‘il quddiem imsejħa ‘l-Konvenzjoni ta’ Brussell dwar il-Marki ta’ Prova’); jew

(b)

iżommu fis-seħħ marka unika alternattiva u ta’ użu faċli li tuża numru jew kodiċi alfanumeriku, li tippermetti l-identifikazzjoni faċli, minn kull Stat, tal-pajjiż tal-manifattura.

Il-marka għandha tkun imwaħħla ma’ komponent essenzjali ta’ l-arma tan-nar.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull pakkett elementari ta’ munizzjon sħiħ ikun immarkat sabiex jipprovdi l-isem tal-manifattur, in-numru ta’ identifikazzjoni tal-lott, il-kalibru u t-tip ta’ munizzjon. Għal dawn il-finijiet l-Istati Membri jistgħu jagħżlu li japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ l-1 ta’ Lulju 1969 dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku ta’ Marki ta’ Prova fuq Armi Żgħar tan-Nar.

Barra minn hekk, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li, fil-ħin tat-trasferiment ta’ arma tan-nar mill-ħażniet governattivi bil-ħsieb ta’ użu ċivili permanenti, din l-arma jkollha marka unika adegwata li tkun tippermetti lill-Istati li jidentifikaw faċilment il-pajjiż ta’ dan it-trasferiment.

3.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-eżerċizzju ta’ l-attività ta’ negozjant ta’ l-armi fit-territorju tagħhom dipendenti fuq approvazzjoni, li tingħata fuq il-bażi almenu ta’ verifika ta’ l-integrità privata u professjonali u tal-kapaċitajiet tan-negozjant. Fil-każ ta’ persuna ġuridika, il-verifika għandha ssir fir-rigward tal-persuna li tkun qiegħda tmexxi l-impriża.

4.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw, sal-31 ta’ Diċembru 2014, l-istabbiliment u ż-żamma ta’ sistema kompjuterizzata tal-fajling tad-data, jew sistema ċentralizzata jew sistema deċentralizzata li tiggarantixxi aċċess lill-awtoritajiet awtorizzati għas-sistemi tal-fajling tad-data li fihom kull arma tan-nar suġġetta għal din id-Direttiva tkun irreġistrata. Din is-sistema tal-fajling għandha tirreġistra u żżomm għal mhux inqas minn 20 sena t-tip, l-għamla, il-mudell, il-kalibru u n-numru tas-serje kif ukoll l-ismijiet u l-indirizzi tal-fornitur u tal-persuna li takkwista jew tieħu pussess ta’ l-arma tan-nar.

In-negozjanti, matul il-perjodu ta’ attività tagħhom, għandhom jintalbu jżommu reġistru li fih għandhom jiġu rreġistrati l-armi tan-nar kollha suġġetti għal din id-Direttiva u li huma jirċievu jew li ma jibqgħux, flimkien ma’ tali partikularitajiet li jippermettu li l-arma tan-nar tiġi identifikata u ttraċċata, b’mod partikulari t-tip, l-għamla, il-mudell, il-kalibru u in-numru tas-serje tagħha u l-ismijiet u l-indirizzi tal-persuni li jfornu u li jakkwistawha. Meta jieqaf mill-attivitajiet tiegħu, in-negozjant għandu jagħti r-reġistru lill-awtorità nazzjonali responsabbli mis-sistema ta’ fajling stipulata fis-subparagrafu 1.

5.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-armi tan-nar kollha jkunu jistgħu jiġu assoċjati mas-sidien attwali tagħhom. Iżda, fir-rigward ta’ l-armi tan-nar ikklassifikati fil-kategorija D, l-Istati Membri għandhom jattwaw, sa mit-28 ta’ Lulju 2010, miżuri xierqa ta’ ttraċċar, inklużi, sa mill-31 ta’ Diċembru 2014, miżuri li jippermettu assoċjazzjoni mas-sid attwali ta’ l-armi tan-nar li jitqiegħdu fis-suq wara it-28 ta’ Lulju 2010.”;

(3)

għandhom jiddaħħlu l-Artikoli li ġejjin:

“Artikolu 4a

Bla ħsara għall-Artikolu 3, l-Istati Membri għandhom jippermettu l-akkwist u l-pussess ta’ armi tan-nar minn persuni li jkunu ngħataw liċenzja jew, fir-rigward tal-kategoriji C jew D, li jkunu speċifikament awtorizzati li jakkwistaw u jkollhom pussess ta’ tali armi tan-nar jagħmlu dan konformement mal-liġi nazzjonali.

Artikolu 4b

L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw li jistabbilixxu sistema li tirregola l-attivitajiet tas-sensara. Tali sistema għandha mnejn tinkludi miżura waħda jew aktar bħal:

(a)

rekwiżit ta’ reġistrazzjoni ta’ sensara li joperaw fit-territorju tagħhom;

(b)

rekwiżit ta’ l-għoti ta’ liċenzja jew awtorizzazzjoni ta’ l-attivita’ ta’ senserija.”;

(4)

l-Artikolu 5 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 5

Bla ħsara għall-Artikolu 3, l-Istati Membri għandhom jippermettu l-akkwist u l-pussess ta’ armi tan-nar biss minn persuni li għandhom raġuni tajba u li:

(a)

ikollhom mill-inqas 18-il sena, ħlief fil-każ ta’ l-akkwist, b’mod ieħor milli permezz tax-xiri, u l-pussess ta’ armi tan-nar għal kaċċa u sparar fuq bersall, bil-kondizzjoni li f’dak il-każ persuni li jkollhom inqas minn 18-il sena jkollhom il-permess tal-ġenituri, jew ikunu taħt il-gwida tal-ġenituri jew il-gwida ta’ adult li jkollu liċenzja valida ta’ l-armi tan-nar jew tal-kaċċa jew ikunu f’ċentru ta’ taħriġ liċenzjat jew approvat xort’oħra;

(b)

mhux probabbli li jkunu ta’ periklu għalihom infushom, għall-ordni pubblika jew għas-sikurezza pubblika. Il-fatt li wieħed ikun instab ħati ta’ reat intenzjonat vjolenti jitqies bħala indikattiv ta’ tali periklu.

L-Istati Membri jistgħu jirrevokaw l-awtorizzazzjoni għall-pussess ta’ arma tan-nar jekk kwalunkwe kondizzjoni li fuq il-bażi tagħha tkun inħarġet ma tibqax issodisfata.

L-Istati Membri ma jistgħux jipprojbixxu lill-persuni residenti fit-territorju tagħhom milli jkollhom pussess ta’ arma akkwistata fi Stat Membru ieħor sakemm l-akkwist ta’ arma bħal din ma jkunx ipprojbit fit-territorju tagħhom stess.”;

(5)

fl-Artikolu 6, għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

“L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, ħlief fir-rigward tan-negozjanti, l-akkwist ta’ armi tan-nar u l-partijiet tagħhom u ta’ munizzjon permezz ta’ mezzi ta’ komunikazzjoni mill-bogħod kif definit fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-20 ta’ Mejju 1997 dwar il-protezzjoni ta’ konsumaturi fir-rigward ta’ kuntratti b’distanza (*) fejn awtorizzat, għandu jkun kkontrollat b’mod strett.

(*)  ĠU L 144, 4.6.1997, p. 19. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva 2005/29/KE (ĠU L 149, 11.6.2005, p. 22).”;"

(6)

fl-Artikolu 7, għandhom jiżdiedu l-paragrafi li ġejjin:

“4.   L-Istati Membri jistgħu jikkunsidraw li jagħtu lil persuni li jissodisfaw il-kondizzjonijiet għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni ta’ arma tan-nar, liċenzja pluriennali għall-akkwist u l-pussess ta’ l-armi tan-nar kollha li jkunu suġġetti għal awtorizzazzjoni, bla ħsara għal dawn li ġejjin:

(a)

l-obbligu li jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti dwar trasferimenti;

(b)

il-verifika perjodika li dawk il-persuni għadhom jissodisfaw il-kondizzjonijiet; u

(c)

il-limiti massimi għall-pussess stipulati fil-liġi nazzjonali.

5.   L-Istati Membri għandhom jadottaw regoli biex jiżguraw li l-persuni li jkollhom awtorizzazzjonijiet għal armi tan-nar fil-kategorija B fis-seħħ skond il-liġi nazzjonali sa mit-28 ta’ Lulju 2008 ma jkollhomx bżonn japplikaw għal liċenzja jew permess rigward l-armi tan-nar li jkollhom fil-kategoriji C jew D minħabba d-dħul fis-seħħ tad-Direttiva 2008/51/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 (**). Madankollu, kwalunkwe trasferiment sussegwenti ta’ armi tan-nar ta’ kategoriji C jew D għandu jkun fuq kondizzjoni li l-persuna li lilha tiġi ttrasferita l-arma tikseb jew ikollha liċenzja jew tkun permessa speċifikament li jkollha l-pussess ta’ dawk l-armi tan-nar konformement mal-liġi nazzjonali.

(**)  ĠU L 179, 8.7.2008, p. 5”;"

(7)

fl-Artikolu 11(3), it-tieni subparagrafu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Qabel id-data ta’ trasferiment, f’perjodu li jagħti biżżejjed żmien lill-awtoritajiet ta’ l-Istat Membru li minnu jkun se jsir it-trasferiment, in-negozjant għandu jikkomunika lil dawk l-awtoritajiet il-partikularitajiet kollha elenkati fl-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 2. L-awtoritajiet ta’ l-Istati Membri kkonċernati għandhom jagħmlu spezzjonijiet, fejn xieraq fuq il-post, biex jivverifikaw il-korrispondenza bejn l-informazzjoni kkomunikata min-negozjant u l-karatteristiċi attwali tat-trasferiment. L-informazzjoni għandha tiġi kkomunikata min-negozjant fi żmien suffiċjenti.”;

(8)

fl-Artikolu 12(2), l-ewwel subparagrafu għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Minkejja l-paragrafu 1, il-kaċċaturi, fil-każ tal-kategoriji C u D, u t-tiraturi, fil-każ tal-kategoriji B, C u D, jistgħu mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel ikunu fil-pussess ta’ arma tan-nar waħda jew aktar waqt vjaġġ minn ġewwa żewġ Stati Membri jew aktar bil-għan li jipprattikaw l-attivitajiet tagħhom, sakemm ikunu fil-pussess ta’ Pass Ewropew ta’ l-armi tan-nar li fuqu jkunu mniżżlin tali arma jew armi u sakemm ikunu jistgħu jissostanzjaw ir-raġunijiet tal-vjaġġ tagħhom, b’mod partikulari billi jippreżentaw invit jew prova oħra ta’ l-attivitajiet tagħhom tal-kaċċa jew ta’ l-isparar fuq bersall fl-Istat Membru ta’ destinazzjoni.

L-Istati Membri ma jistgħux jagħmlu l-aċċettazzjoni ta’ pass Ewropew ta’ l-armi tan-nar fuq kondizzjoni ta’ pagament ta’ kwalunkwe miżata jew ħlas.”;

(9)

l-Artikolu 13(3) għandu jiġi emendat kif ġej:

“3.   Għall-finijiet ta’ l-applikazzjoni effiċjenti ta’ din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jaqsmu ma’ xulxin informazzjoni fuq bażi regolari. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi, sat-28 ta’ Lulju 2009, grupp ta’ kuntatt għall-iskambju ta’ informazzjoni sabiex ikun applikat dan l-Artikolu. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu lil xulxin u lill-Kummissjoni dwar l-awtoritajiet li jkollhom ir-responsabilità li jittrażmettu u jirċievu informazzjoni u li jkunu konformi ma’ l-obbligi stipulati fl-Artikolu 11(4).”;

(10)

għandu jiddaħħal l-Artikolu li ġej:

“Artikolu 13a

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna minn kumitat.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ implimentazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (***), b’kont meħud tad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stipulat fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ tliet xhur.

(***)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).”;"

(11)

l-Artikolu 16 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 16

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar pieni applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skond din id-Direttiva, u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-pieni previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.”;

(12)

l-Artikolu 17 għandu jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 17

Il-Kummissjoni għandha sat-28 ta’ Lulju 2015 tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar is-sitwazzjoni li tkun inħolqot minħabba l-applikazzjoni ta’ din id-Direttiva, flimkien ma’ proposti, jekk ikun xieraq.

Il-Kummissjoni għandha sat-28 ta’ Lulju 2012 twettaq riċerka u tippreżenta rapport lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar il-vantaġġi u l-iżvantaġġi possibbli ta’ tnaqqis għal żewġ kategoriji ta’ armi tan-nar (ipprojbiti jew awtorizzati) bil-għan li s-suq intern għall-prodotti kkonċernati jiffunzjona aħjar, permezz ta’ simplifikazzjoni possibbli.

Il-Kummissjoni għandha sat-28 ta’ Lulju 2010 tippreżenta rapport li jippreżenta l-konklużjonijiet ta’ studju dwar il-kwistjoni tat-tqegħid fis-suq ta’ armi tan-nar li jkunu replika sabiex ikun determinat jekk l-inklużjoni ta’ tali prodotti fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din id-Direttiva hix possibbli u mixtieqa.”;

(13)

l-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-Parti I, l-ewwel inċiż għandu jinbidel b’dan li ġej:

“—

kwalunkwe arma tan-nar kif definita fl-Artikolu 1 tad-Direttiva,”;

(b)

il-Parti III għandha tiġi emendata kif ġej:

(i)

il-punt (a) għandu jinbidel b’dan li ġej:

“(a)

ikunu saru definittivament mhux tajba għall-użu permezz ta’ diżattivazzjoni li tiżgura li l-partijiet kollha essenzjali ta’ l-arma tan-nar ikunu saru għal kollox mhux utilizzabbli u li ma jkunux jistgħu jiġu maqlugħa, sostitwiti jew mibdula bil-għan ta’ kwalunkwe riattivazzjoni”;

(ii)

il-paragrafu li ġej għandu jiddaħħal wara l-ewwel paragrafu:

“L-Istati Membri għandhom jagħmlu arranġamenti biex awtorità kompetenti tivverifika l-miżuri ta’ diżattivazzjoni msemmija fil-punt (a), sabiex jiġi ggarantit li l-modifiki li jkunu saru fuq l-arma tan-nar ikunu għamluha mhux tajba għall-użu b’mod irriversibbli. L-Istati Membri għandhom jipprovdu, fil-kuntest tal-verifika msemmija, għall-ħruġ ta’ ċertifikat jew ta’ dokument li jixhed li l-arma tan-nar tkun ġiet diżattivata jew li saret marka viżibbli b’mod ċar fuq l-arma tan-nar li tixhed dan. Il-Kummissjoni għandha, waqt li taġixxi skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 13a(2), toħroġ linji gwida komuni dwar l-istandards u t-teknika ta’ diżattivazzjoni sabiex tiżgura li l-armi tan-nar diżattivati jsiru inoperabbli b’mod irriversibbli.”.

Artikolu 2

Traspożizzjoni

1.   L-Istati Membri għandhom sat-28 ta’ Lulju 2010 idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. Għandhom minnufih jipprovdu lill-Kummissjoni bit-test ta’ dawk il-miżuri.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk il-miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew tali referenza għandha takkumpanjahom meta jiġu ppubblikati uffiċjalment. Il-metodi kif issir tali referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, 21 ta’ Mejju 2008.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

J. LENARČIČ


(1)  ĠU C 318, 23.12.2006, p. 83.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-29 ta’ Novembru 2007 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tas-17 ta’ April 2008.

(3)  ĠU L 256, 13.9.1991, p. 51. Test kif ikkoreġut bil-ĠU L 54, 5.3.1993, p. 22.

(4)  ĠU L 280, 24.10.2001, p. 5.

(5)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31. Id-Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(6)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Id-Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

(7)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.