15.8.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 220/29


DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI

tat-13 ta’ Awwissu 2008

li temenda d-Deċiżjoni 2005/928/KE dwar l-armonizzazzjoni tal-medda ta’ frekwenzi bejn il-169,4 u l-169,8125 MHz fil-Komunità

(notifikata taħt id-dokument numru C(2008) 4311)

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

(2008/673/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar qafas regolatorju għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-Ispettri tar-Radju) (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 4(3) tagħha,

Billi:

(1)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/928/KE (2) tarmonizza l-medda ta’ frekwenzi bejn il-169,4 u l-169,8125 MHz fil-Komunità.

(2)

Il-pjan tal-frekwenzi inkluż fl-Anness għad-Deċiżjoni 2005/928/KE jiddeskrivi ċ-“channel raster” li l-applikazzjonijiet differenti li joperaw fl-ambitu tal-kundizzjonijiet stabbiliti f'din id-Deċiżjoni għandhom iżommu miegħu. “Channel raster” bħal dan għandu l-għan li jagħmel possibbli l-kompatibbiltà u li jiffaċilita l-koeżistenza ta’ l-applikazzjonijiet permessi f'dawn il-meded.

(3)

Il-pjan tal-frekwenzi jimponi “channel raster” ta’ 12,5 kHz fil-medda bejn il-169,4000 u l-169,4750 MHz u “channel raster” ta’ 50 kHz fil-medda bejn il-169,4875 u l-169,5875 MHz.

(4)

Wara l-adozzjoni tad-Deċiżjoni 2005/928/KE, investigazzjonijiet ulterjuri dwar il-parametri definiti f'din id-Deċiżjoni sabu li l-arranġamenti tar-“channel raster” fil-meded 169,4000–169,4750 MHz u 169,4875–169,5875 MHz jitqiesu restrittivi aktar milli meħtieġ meta jitqies l-iżvilupp teknoloġiku. Il-konċessjoni ta’ diversi għażliet taċ-“channel raster” iżżid il-flessibbiltà ta’ l-utenti li jagħżlu l-aħjar wesgħa tal-medda sa 50 kHz skond ir-rekwiżiti tal-kwalità ta’ l-applikazzjoni speċifika.

(5)

Il-Konferenza Ewropea ta’ l-Amministrazzjonijiet tal-Posta u t-Telekomunikazzjoni (CEPT) ikkonfermat li ż-żieda ta’ l-għażla taċ-“channel raster” f'dawn il-meded tista' u għandha tkun permessa.

(6)

Id-Deċiżjoni 2005/928/KE għandha għalhekk tiġi emendata skond dan. Billi temenda din id-Deċiżjoni kanali sa 50 kHz ser ikunu possibbli fil-meded 169,4000–169,4750 MHz u 169,4875–169,5875 MHz.

(7)

Il-miżuri stipulati f'din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-Ispettru tar-Radju,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Id-Deċiżjoni 2005/928/KE hi emendata kif ġej:

(1)

Fir-raba' ringiela tal-pjan tal-frekwenzi fl-Anness, in-numru “12,5” taċ-“channel raster” (f’kHz) għall-kanali 1a, 1b, 2a, 2b, 3a u 3b huwa mibdul bi “sa 50 kHz”.

(2)

Fir-raba' ringiela tal-pjan tal-frekwenzi fl-Anness, in-numru “50” taċ-“channel raster” (f’kHz) għall-kanali 4b+5+6a u 6b+7+8a huwa mibdul bi “sa 50 kHz”.

Artikolu 2

L-Artikolu 1 għandu japplika mill-31 ta’ Ottubru 2008.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussell, 13 ta’ Awwissu 2008.

Għall-Kummissjoni

Viviane REDING

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 108, 24.4.2002, p. 1.

(2)  ĠU L 344, 27.12.2005, p. 47.