11.7.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 183/35


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-8 ta’ Lulju 2008

li taħtar membru Portugiż fil-Kumitat tar-Reġjuni

(2008/572/KE)

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 263 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Gvern Portugiż,

Billi:

(1)

Fl-24 ta’ Jannar 2006 l-Kunsill adotta d-Deċiżjoni 2006/116/KE li taħtar il-membri u l-membri supplenti għall-Kumitat tar-Reġjuni għall-perijodu mis-26 ta’ Jannar 2006 sal-25 ta’ Jannar 2010 (1).

(2)

Post ta’ membru fil-Kumitat tar-Reġjuni sar vakanti wara r-riżenja tas-Sur M. Antònio Paulino DA SILVA PAIVA,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Huwa maħtur membru tal-Kumitat tar-Reġjuni għall-bqija tal-mandat attwali, li jibqa’ sejjer sal-25 ta’ Jannar 2010:

Is-Sur Carlos Alberto PINTO, Sindku Muniċipali ta’ Covilhã.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha jkollha effett fil-jum ta’ l-adozzjoni tagħha.

Magħmula fi Brussell, 8 ta’ Lulju 2008.

Għall-Kunsill,

Il-President

C. LAGARDE


(1)  ĠU L 56, 25.2.2006, p. 75.