27.11.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 309/1


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1377/2007

tas-26 ta’ Novembru 2007

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 889/2005 li jimponi ċerti miżuri restrittivi fir-rigward tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 60 u 301 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Pożizzjoni Komuni 2007/654/CFSP tad-9 ta’ Ottubru 2007 li temenda l-Pożizzjoni Komuni 2005/440/CFSP dwar miżuri restrittivi kontra r-Repubblika Demokratika tal-Kongo (1),

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 889/2005 (2) jimponi ċerti miżuri restrittivi fir-rigward tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo (“RDK”), f'konformità mal-Pożizzjoni Komuni 2005/440/CFSP u mar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1596 (2005) u r-riżoluzzjonijiet relevanti sussegwenti.

(2)

Permezz tar-Riżoluzzjoni 1771 (2007) ta’ l-10 ta’ Awwissu 2007, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU ddeċieda, inter alia, li l-miżuri restrittivi dwar ċerta assistenza teknika m'għandhomx japplikaw għall-għoti ta’ assistenza teknika relevanti, kif innotifikata minn qabel lill-Kumitat imwaqqaf permezz tal-paragrafu 8 tar-Riżoluzzjoni 1533 (2004) u li jkun qabel magħha l-Gvern tar-RDK, fejn din l-għajnuna tkun maħsuba biss bħala appoġġ għal unitajiet ta’ l-armata u l-pulizija tar-RDK li huma fil-proċess ta’ l-integrazzjoni tagħhom fil-provinċji ta’ Kivu tat-Tramuntana u tan-Nofsinhar u d-distrett ta’ Ituri. Huwa għalhekk meħtieġ li jiġi emendat ir-Regolament (KE) Nru 889/2005 f'dan is-sens.

(3)

Huwa wkoll meħtieġ li r-Regolament (KE) Nru 889/2005 jiġi allinjat ma’ l-iżviluppi l-aktar riċenti fil-prattika tas-sanzjonijiet fir-rigward ta’ l-identifikazzjoni ta’ l-awtoritajiet kompetenti, ir-responsabbiltà għall-ksur tal-liġijiet u l-ġuriżdizzjoni,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 889/2005 huwa emendat kif ġej:

(1)

l-Artikolu 3 għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 3

1.   B'deroga mill-Artikolu 2, l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru fejn il-fornitur tas-servizz huwa stabbilit, kif indikati fis-siti ta’ l-internet elenkati fl-Anness, jistgħu jawtorizzaw il-forniment ta':

(a)

assistenza teknika, finanzjament u assistenza finanzjarja relatati ma’ l-armi u l-materjal relatat maħsuba biss għall-appoġġ tal-Missjoni ta’ l-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti fir-RDK (‘MONUC’) u għall-użu minnha;

(b)

assistenza teknika, finanzjament u assistenza finanzjarja relatati ma’ l-armi u l-materjal relatat maħsuba biss għall-appoġġ ta’ unitajiet ta’ l-armata u l-pulizija tar-RDK (‘MONUC’) u għall-użu minnhom, sakemm dawn l-unitajiet:

(i)

ikunu lestew il-proċess ta’ l-integrazzjoni tagħhom, jew

(ii)

joperaw taħt il-kmand, rispettivament, ta’ l-‘état major intégré’ tal-Forzi Armati jew tal-Pulizija Nazzjonali tar-RDK, jew

(iii)

ikunu fil-proċess li jintegraw, fit-territorju tar-RDK għajr il-provinċji ta’ Kivu tat-Tramuntana u tan-Nofsinhar u d-distrett ta’ Ituri;

(ċ)

assistenza teknika maqbula mill-Gvern tar-RDK u maħsuba biss għall-appoġġ ta’ unitajiet ta’ l-armata u l-pulizija tar-RDK li huma fil-proċess li jintegraw fil-provinċji ta’ Kivu tat-Tramuntana u tan-Nofsinhar u d-distrett ta’ Ituri, fejn l-għoti ta’ din l-assistenza jew servizzi jkun ġie nnotifikat minn qabel lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet; kif ukoll

(d)

assistenza teknika, finanzjament u assistenza finanzjarja relatati ma’ tagħmir militari mhux letali maħsub biss għal użu umanitarju jew protettiv, fejn l-għoti ta’ din l-assistenza jew servizzi jkun ġie nnotifikat minn qabel lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet.

2.   L-ebda awtorizzazzjonijiet m'għandhom jingħataw għal attivitajiet li diġà seħħew.”;

(2)

għandhom jiġu inseriti l-Artikoli li ġejjin:

(a)

“Artikolu 2a

Il-projbizzjoni stabbilita fl-Artikolu 2(b) m'għandha tagħti lok għall-ebda obbligazzjoni ta’ l-ebda tip min-naħa ta’ persuni naturali jew ġuridiċi jew entitajiet ikkonċernati, jekk dawn ma kinux jafu, u ma kellhom l-ebda raġuni valida li jissuspettaw, li l-azzjonijiet tagħhom jiksru din il-projbizzjoni.”

(b)

“Artikolu 6a

1.   L-Istati Membri għandhom jaħtru l-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 3(1) u jidentifikawhom fis-siti ta’ l-internet elenkati fl-Anness.

2.   L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-awtoritajiet kompetenti tagħhom mingħajr dewmien wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u għandhom jinnotifikawha b'kull emenda sussegwenti.”;

(3)

l-Artikolu 7 għandu jiġi sostitwit b'dan li ġej:

“Artikolu 7

Dan ir-Regolament għandu japplika:

(a)

fit-territorju tal-Komunità, inkluż l-ispazju ta’ l-ajru tagħha;

(b)

abbord inġenji ta’ l-ajru jew bastimenti li jaqgħu taħt il-ġuriżdizzjoni ta’ Stat Membru;

(ċ)

għal kwalunkwe persuna fit-territorju tal-Komunità jew barra minnu, li hija ċittadin ta’ Stat Membru;

(d)

għal kull persuna ġuridika, entità jew korp li huma inkorporati jew kostitwiti taħt il-liġi ta’ Stat Membru;

(e)

Għal kull persuna ġuridika, entità jew korp fir-rigward ta’ kull xogħol li jsir kompletament jew parzjalment fil-Komunità.”;

(4)

l-Anness tar-Regolament (KE) Nru 889/2005 għandu jiġi sostitwit bit-test li jinsab fl-Anness ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Gurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 26 ta’ Novembru 2007

Għall-Kunsill

Il-President

J. SILVA


(1)  ĠU L 264, 10.10.2007, p. 11.

(2)  ĠU L 152, 15.6.2005, p. 1. Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1791/2006 (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1)


ANNESS

“ANNESS

Websites ta' informazzjoni dwar l-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikoli 3 u 6a, u l-indirizz għan-notifiki lill-Kummissjoni Ewropea

BELĠJU

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.government.bg

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIMARKA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ĠERMANJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

GREĊJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

SPANJA

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

FRANZA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

ITALJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

ĊIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWANJA

http://www.urm.lt

IL-LUSSEMBURGU

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

L-OLANDA

http://www.minbuza.nl/sancties

AWSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMANIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVENJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKKJA

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZJA

http://www.ud.se/sanktioner

IR-RENJU UNIT

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizz għan-notifiki lill-Kummissjoni Ewropea:

Commission of the European Communities

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 29 91176/55585

Fax: (32 2) 299 0873”