22.11.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 304/21


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1359/2007

tal-21 ta’ Novembru 2007

li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-għoti tar-rifużjonijiet speċjali ta’ l-esportazzjoni fuq ċerti qatgħat ta’ laħam dissussat ta’ l-annimali bovini

(Verżjoni kodifikata)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jwaqqaf il-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq taċ-ċanga u l-vitella (1), b’mod partikolari l-Artikoli 33(12) u 41 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1964/82 ta’ l-20 ta’ Lulju 1982 li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-għoti tar-rifużjonijiet speċjali ta’ l-esportazzjoni fuq ċerti qatgħat ta’ laħam dissussat ta’ l-annimali bovini (2) ġie emendat kemm-il darba (3) b’mod sostanzjali. Għal iktar ċarezza u razzjonalità, l-imsemmi Regolament għandu jiġi kkodifikat.

(2)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 jistabbilixxi regoli ġenerali għall-għoti ta’ rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni u l-kriterji għall-iffissar ta’ l-ammont tagħhom.

(3)

Minħabba s-sitwazzjoni tas-suq, is-sitwazzjoni ekonomika fis-settur taċ-ċanga u l-vitella u l-intenzjoni li jinbiegħu ċerti prodotti fis-settur, il-kondizzjonijiet li jirregolaw il-ħlas tar-rifużjonijiet speċjali ta’ l-esportazzjoni fuq dawn il-prodotti għandu jiġi stabbilit. B’mod partikolari, kondizzjonijiet għandhom jiġu stabbiliti għal ċerti qatgħat ta’ laħam li jsiru bid-dissussar tar-robbi ta’ bhejjem maskili.

(4)

Biex jiġi żgurat li dawn l-għanijiet jiġu osservati, proċedura speċjali ta’ sorveljanza għandha tiġi introdotta. L-oriġini tal-prodott jista’ jiġi awtentikat billi jsir ċertifikat fuq il-mudell ta’ l-Anness I li jinsab mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 433/2007 ta’ l-20 t'April 2007 li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet għall-għoti ta’ rifużjonijiet speċjali ta’ l-esportazzjoni għaċ-ċanga u l-vitella (4).

(5)

Bil-għan li jistgħu jiġu applikati b’konformità mal-kondizzjonijiet stabbiliti għall-għoti tar-rifużjonijiet għandhom jiġu speċifikati l-formalitajiet ta’ l-esportazzjoni u, fejn approprjat, it-tqattiegħ u d-dissussar għandhom isiru fl-Istat Membru li fih l-annimali jkunu nqatlu.

(6)

Għandu jiġi speċifikat li l-għoti ta’ rifużjonijiet speċjali għandu jkun bil-kondizzjoni li l-laħam imqatta’ li jsir bl-iddissussar tar-robbi imqiegħed taħt sorveljanza jiġi esportat. Madankollu, fir-rigward tar-robbi warranija, bl-għan li jinkisbu prezzijiet aħjar fil-Komunità, huwa opportun li jiġu stabbiliti ċerti eċċezzjonijiet għar-regola ġenerali, mingħajr ma jiġi pperikolat l-għan li jinħeles is-suq tal-Komunità. Iċ-ċirkostanzi li fihom il-kondizzjoni li wieħed jesporta l-laħam kollu miksub ma jiġix issodisfatt għalkollox mingħajr ma wieħed jitlef il-jedd għal rifużjoni għandhom jiġu stabbiliti. Madanakollu, dik il-possibiltà għandha tkun limitata u għandha tkun soġġetta għal restrizzjonijiet li jipprevjenu l-abbuż.

(7)

Safejn għandhom x’jaqsmu l-limiti ta’ żmien u l-prova ta’ l-esportazzjoni, għandha ssir referenza għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 tal-15 ta’ April 1999 li jistabbilixxi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema tar-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni fuq prodotti agrikoli (5).

(8)

L-applikazzjoni ta’ l-arranġamenti dwar imħażen ta’ l-ikel previst fl-Artikolu 40 tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 hija inkompatibbli ma’ l-għan ta’ dan ir-Regolament. M’hemmx il-ħtieġa għalhekk li ssir xi dispożizzjoni għall-applikazzjoni ta’ l-arranġamenti indikati fl-imsemmi Artikolu 40 għall-prodotti in kwistjoni.

(9)

Minħabba n-natura speċjali ta’ din ir-rifużjoni, ebda sostituzzjoni m’għandha tiġi permessa u ebda mezz ta’ identifikazzjoni tal-prodotti in kwistjoni m’għandu jkun previst.

(10)

Il-metodu li bih l-Istati Membri jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar il-kwantitajiet ta’ prodotti li fuqhom ikunu ngħataw rifużjonijiet speċjali ta’ l-esportazzjoni għandu jiġi stabbilit.

(11)

Il-miżuri pprovduti f’dan ir-Regolament huma konformi ma’ l-opinjoni tal-Kumitat tal-Ġestjoni taċ-Ċanga u l-Vitella,

ADDOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qatgħat bla għadam mill-kwarti ta’ quddiem u l-kwarti ta’ wara friski jew iffriżati ta’ qobla maskili adulti b’medja ta’ kontenut ta’ dgħif tal-laħam ta’ 55 % jew aktar għandu, permezz tal-kondizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament, jikkwalifikaw għal rifondi speċjali ta’ l-esportazzjoni.

Artikolu 2

Għall-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament:

(a)

“il-kwarti ta’ quddiem” għandha tfisser il-parti ta’ quddiem mhux separata, kif definit fin-Noti Addizzjonali 1.A(d) u (e) tal-Kapitolu 2 tan-nomenklatura magħquda, qatgħat dritti jew qatgħat Pistola;

(b)

“il-kwarti ta’ wara” għandha tfisser il-kwarti ta’ wara separati jew mhux separati, kif definit fin-Noti Addizzjonali 1.A(f) u (ġ) tal-Kapitolu 2 tan-nomenklatura magħquda, b’massimu ta’ tmien kustilji jew tmien pari ta’ kustilji, ta’ qatgħa dritta jew ta’ qatgħa Pistola.

Artikolu 3

1.   L-operatur għandu jippreżenta lill-awtoritajiet kompetenti indikati mill-Istati Membri dikjarazzjoni li tistqarr l-intenzjoni tiegħu li jneħħi l-għadam jew tal-kwarti ta’ quddiem jew tal-kwarti ta’ wara kif definit fl-Artikolu 1 permezz tat-termini ta’ dan ir-Regolament u li jesporta, suġġett għall-Artikolu 7, il-kwantità sħiħa ta’ qatgħat bla għadam miksuba, b’kull qatgħa ppakkjata individwalment.

2.   Id-dikjarazzjoni għandha tiddeskrivi u tiddikjara l-kwantità ta’ prodotti li għandhom jiġu dissussati.

Din għandha tkun akkompanjata b’ċertifikat li mudell tiegħu jinsab fl-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 433/2007, maħruġ skond id-dispożizzjonijiet ta’ l-ewwel paragrafu ta’ Artikolu 2(2) ta’ dak ir-Regolament. Iżda, in-Noti B u Ċ u l-kaxxa 11 ta’ dak iċ-ċertifikat m’għandhomx jgħoddu. Id-dispożizzjonijiet ta’ Artikolu 3 ta’ dak ir-Regolament għandhom jgħoddu mutatis mutandis sakemm il-prodotti jitqiegħdu taħt is-sorveljanza kif imsemmi fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

3.   Malli d-dikjarazzjoni tiġi aċċettata mill-awtoritajiet kompetenti, li għandhom iniżżlu fuqha d-data ta’ l-aċċettazzjoni, ir-robbi li għandhom jiġu dissussati għandhom jitqiegħdu taħt is-sorveljanza ta’ dawk l-awtoritajiet, li għandhom jistabbilixxu l-piż nett tal-prodotti u jdaħħlu dan fil-kaxxa 7 taċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 2.

Artikolu 4

Il-perjodu li fih ir-robbi warranija għandhom jiġu dissussati għandu jkun, ħlief f’ċirkostanzi ta’ forża maġġuri, ta’ għaxart ijiem tax-xogħol mid-data ta’ l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni msemmija f’Artikolu 3.

Artikolu 5

1.   Wara t-tneħħija ta’ l-għadam, l-operatur għandu jissottometti għall-awtorizzazzjoni lill-awtorità kompetenti wieħed jew aktar “ċertifikati ta’ laħam bla għadam”, li mudelli dwarhom huma mogħtija fl-Annessi I u II u fil-kaxxa 7 iġibu n-numru taċ-ċertifikat li hemm referenza dwaru fl-Artikolu 3(2).

2.   In-numri taċ-“ċertifikati tal-laħam dissussat” għandu jiddaħħal fil-kaxxa 9 taċ-ċertifikat imsemmi f’Artikolu 3 (2). Dan iċ-ċertifikat ta’ l-aħħar, mimli kif għandu jkun, għandu jintbagħat mill-mezzi amministrattivi lill-aġenzija responsabbli għall-ħlas tar-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni meta “ċertifikati tal-laħam dissussat” li jikkorrispondu mal-kwantità sħiħa tal-laħam dissussat mir-robbi meħuda taħt sorveljanza ikunu ġew iċċertifikati skond il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.   Iċ-“ċertifikati tal-laħam dissussat” għandhom jintbagħtu meta l-formalitajiet tad-dwana msemmija f’Artikolu 6 jkunu tlestew.

4.   Id-dissussar għandu jsir u l-formalitajjiet tad-dwana għall-esportazzjoni għandhom jitlestew fl-Istat Membru li fih l-annimali jkunu nqatlu.

Artikolu 6

1.   Il-formalitajiet tad-dwana għall-esportazzjoni mill-Komunità fil-każ tal-provvisti kif imsemmija f’Artikolu 36 tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 jew għall-prodotti mqiegħda taħt arranġmenti relatati ma’ l-imħażen tad-dwana qabel l-esportazzjoni msemmija fir-Regolament (KE) Nru 1741/2006 tal-Kummissjoni (6) għandhom isiru fl-Istat Membru li fih id-dikjarazzjoni msemmija f’Artikolu 3 tiġi aċċettata.

2.   Fil-kaxxa 11 taċ-“ċertifikat tal-laħam bl-għadam” l-awtoritajiet tad-dwana għandhom idaħħlu n-numri tar-referenza u d-dati tad-dikjarazzjonijiet imsemmija f’Artikolu 5(4) tar-Regolament (KE) Nru 800/1999.

3.   Wara li l-formalitajiet tad-dwana li jkopru l-qatgħat għall-esportazzjoni jitlestew, “iċ-ċertifikat tal-laħam bl-għadam” għandu jintbagħat b’mezzi amministrattivi lill-aġenzija responsabbli għall-ħlas tar-rifużjonijiet ta’ l-esportazzjoni.

Artikolu 7

1.   Ħlief fil-każi ta’ force majeure, ir-rifużjonijiet speċjali għandhom jingħataw bil-kundizzjoni li tiġi esportata l-kwantità totali tal-qatgħat li jirriżultaw bid-dissussar li jkun sar taħt is-superviżjoni skond Artikolu 3(3) u li jintwerew fuq iċ-ċertifikat/i kif previst f’Artikolu 5(1).

2.   Madankollu, l-operaturi għandhom jiġu awtorizzati biex ma jesportawx il-kwantità totali tal-qatgħat li jirriżultaw mid-dissussar tar-robbi warranija.

Jekk il-kwantità li għandha tiġi esportata tammonta għal mill-inqas 95 % tal-piż totali tal-qatgħat li jirriżultaw mid-dissussar taħt supervizjoni skond Artikolu 3(3), ir-rifużjoni speċjali għandha titħallas.

Jekk il-kwantità li għandha tiġi esportata tammonta għal mill-inqas 95 %, iżda mhux anqas minn 85 %, tal-piż totali tal-qatgħat li jirriżultaw mid-dissussar, ir-rifużjoni speċjali li għandha titħallas għandha titnaqqas.

L-ammont li bih ir-rata għandha titnaqqas għandu jiġi deċiż meta r-rata tar-rifużjoni konċernata tiġi ffissata jew mibdula. Dan għandu jiġi stabbilit b’mod partikolari fid-dawl tal-valur tad-diversi qatgħat li x’aktarx jibqgħu fis-suq tal-Komunità.

3.   L-għadam, l-għeruq il-kbar, il-qarquċa, il-bċejjeċ tax-xaħam u tilqit ieħor li jibqa’ wara d-dissussar jistgħu jinbiegħu fis-suq tal-Komunità.

4.   L-operaturi li jixtiequ jieħdu vantaġġ minn xi waħda mill-għażliet previsti fil-paragrafu 2 għandhom isemmu dan fid-dikjarazzjonijiet tagħhom kif previst f’Artikolu 3(1).

B’żieda ma’ dan, iċ-ċertifikat/i previst(i) f’Artikolu 5 (1) għandu/hom juri(u):

(a)

fil-kaxxa 4, il-piż totali nett tal-qatgħat li jirriżultaw mid-dissussar u, fejn jgħodd, iċ-ċertifikazzjoni:

“L-applikazzjoni ta’ Artikolu 7 (2) tar-Regolament (KE) Nru [1359/2007] — kondizzjoni 95 %”, jew

“L-applikazzjoni ta’ Artikolu 7 (2) tar-Regolament (KE) Nru 1964/82 [1359/2007] — kondizzjoni 85 %”;

(b)

fil-kaxxa 6, il-piż nett li għandu jiġi esportat.

5.   L-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-għadd ta’ tipi ta’ qatgħat li l-operaturi jistgħu jiddeċiedu li ma jesportawx għal tnejn kull operazzjoni ta’ dissussar.

6.   Jekk il-kwantità esportata tkun anqas mill-piż li jidher fil-kaxxa 6 taċ-ċertifikat/i previst/i f’Artikolu 5 (1), ir-rifużjoni speċjali għandha titnaqqas. Il-perċentwal tat-tnaqqis għandu jkun:

(a)

meta d-differenza bejn il-piż esportat u dak li jidher fil-kaxxa 6 taċ-ċertifikat/i previst/i f’Artikolu5 (1) jinstab li ma jkunx jeċċedi l-10 %, ħames darbiet tal-perċentwal tad-differenza fil-piż;

(b)

fil-każi l-oħra, 80 % tar-rata tar-rifużjoni fuq prodotti koperti, skond kif ikun il-każ, bil-kodiċi NM 0201 30 00 9100 jew 0201 30 00 9120, applikabbli fid-data li tidher fil-kaxxa 21 tal-liċenzja ta’ l-esportazzjoni li fuq il-bażi tagħha l-formalitajiet imsemmija f’Artikolu 5(1) jew 26(1) tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 ikunu saru.

Il-piena prevista f’Artikolu 51(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 m’għandhiex tapplika fil-każi koperti b’dan il-paragrafu.

Artikolu 8

Permezz ta’ deroga minn Artikolu 5(2), l-Istati Membri jistgħu jipprovdu:

(a)

li “ċertifikat ta’ laħam dissussat” wieħed li jkun ikopri l-kwantità sħiħa ta’ laħam li jirriżulta mill-operazzjoni tad-dissussar jinħareġ flimkien maċ-ċertifikat imsemmi f’Artikolu 3(2);

(b)

li ż-żewġ ċertifikati imsemmija f’punt (a) jitressqu simultanjament meta l-formalitajiet ta’ l-esportazzjoni tad-dwana jkunu tlestew;

(ċ)

li ż-żewġ ċertifikati imsemmija f’punt (a) jintbagħtu flimkien taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f’Artikolu 6(3).

Artikolu 9

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu l-kondizzjonijiet għas-sorveljanza u għandhom javżaw b’dawn lill-Kummissjoni. Dawn għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex is-sostituzzjoni tal-prodotti in kwistjoni tkun impossibbli, b’mod partikolari billi tiġi identifikata kull biċċa laħam.

2.   Ebda laħam ħlief dak kopert b’dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni tal-laħam tal-majjal, ma jista’ jkun preżenti fil-kamra tad-dissussar meta l-laħam in kwistjoni jkun qiegħed jiġi dissussat, imnaddaf jew ippakkjat.

3.   It-tneħħija ta’ l-għadam tal-kwarti ta’ quddiem u tal-kwarti ta’ wara fl-istess ħin u fl-istess kamra tad-dissussar għandu jkun ipprojbit.

4.   Il-boroż, il-kaxxi jew materjal ieħor ta’ l-ippakkjar li fihom jitqiegħdu l-qatgħat dissussati għandhom ikunu ssiġillati uffiċjalment mill-awtoritajiet kompetenti u jkollhom fuqhom il-partikolaritajiet li jippermettu li l-laħam dissussat ikun jista’ jiġi identifikat, b’mod partikolari l-piż nett, it-tip u l-għadd tal-qatgħat u n-numru tas-serje.

Artikolu 10

Fil-każ taċ-ċertifikati previsti f’Artikolu 5 (1), iċċertifikati mill-awtoritajiet kompetenti kull tliet xhur u li jkopru qatgħat dissussati li jirriżultaw minn robbi warranija, l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dan li ġej fit-tieni xahar wara kull tliet xhur:

(a)

il-piż totali nett li jidher fiċ-ċertifikati koperti mill-każi previsti f’Artikolu 7 (1);

(b)

il-piż totali nett li jidher fiċ-ċertifikati koperti mill-każi previsti f’Artikolu 7 (1) — kondizzjoni 95 %;

(ċ)

il-piż totali nett li jidher fiċ-ċertifikati koperti mill-każi previsti f’Artikolu 7 (1) — kondizzjoni’ 85 %.

Artikolu 11

Ir-Regolament (KEE) Nru 1964/82 hu mħassar.

Referenzi għar-Regolament li ġie mħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness IV.

Artikolu 12

Dan ir-Regolament għand jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2008.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 21 ta’ Novembru 2007

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 21. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1913/2005 (ĠU L 307, 25.11.2005, p. 2).

(2)  ĠU L 212, 21.7.1982, p. 48. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1713/2006 (ĠU L 321, 21.11.2006, p. 11).

(3)  Ara l-Anness III.

(4)  ĠU L 104, 21.4.2007, p. 3.

(5)  ĠU L 102, 17.4.1999, p. 11. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1001/2007 (ĠU L 226, 30.8.2007, p. 9).

(6)  ĠU L 329, 25.11.2006, p. 7.


ANNESS I

IL-KOMUNITÀ EWROPEA

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS II

IL-KOMUNITÀ EWROPEA

Image

Test ta 'immaġni

Image

Test ta 'immaġni

ANNESS III

Regolament imħassar flimkien ma’ l-emendamenti suċċessivi tiegħu

Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1964/82

(ĠU L 212, 21.7.1982, p. 48)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3169/87

(ĠU L 301, 24.10.1987, p. 21)

l-Artikolu 1(2) biss

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2469/97

(ĠU L 341, 12.12.1997, p. 8)

l-Artikolu 1 biss

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1452/1999

(ĠU L 167, 2.7.1999, p. 17)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1470/2000

(ĠU L 165, 6.7.2000, p. 16)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2772/2000

(ĠU L 321, 19.12.2000, p. 35)

 

Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1713/2006

(ĠU L 321, 21.11.2006, p. 11)

l-Artikolu 2 biss


ANNESS IV

Tabella ta’ Korrelazzjoni

Regolament (KEE) Nru 1964/82

Dan ir-Regolament

Artikolu 1, l-ewwel subparagrafu

Artikolu 1

Artikolu 1, it-tieni subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 2(a)

Artikolu 1, it-tieni subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 2(b)

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 3

Artikolu 4

Artikolu 4

Artikolu 5

Artikolu 5

Artikolu 6

Artikolu 6(1), (2) u (3)

Artikolu 7(1), (2) u (3)

Artikolu 6(4), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 7(4), l-ewwel subparagrafu

Artikolu 6(4), it-tieni subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 7(4), it-tieni subparagrafu, punt (a)

Artikolu 6(4), it-tieni subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 7(4), it-tieni subparagrafu, punt (b)

Artikolu 6(4), it-tielet subparagrafu

Artikolu 7(5)

Artikolu 6(5), l-ewwel subparagrafu, l-ewwel inċiż

Artikolu 7(6), l-ewwel subparagrafu, punt (a)

Artikolu 6(5), l-ewwel subparagrafu, it-tieni inċiż

Artikolu 7(6), l-ewwel subparagrafu, punt (b)

Artikolu 6(5), it-tieni subparagrafu

Artikolu 7(6), it-tieni subparagrafu

Artikolu 7(1), l-ewwel inċiż

Artikolu 8(a)

Artikolu 7(1), it-tieni inċiż

Artikolu 8(b)

Artikolu 7(1), it-tielet inċiż

Artikolu 8(ċ)

Artikolu 8, l-ewwel subparagrafu

Artikolu 9(1)

Artikolu 8, it-tieni subparagrafu

Artikolu 9(2)

Artikolu 8, it-tielet subparagrafu

Artikolu 9(3)

Artikolu 8, ir-raba’ subparagrafu

Artikolu 9(4)

Artikolu 9, l-ewwel inċiż

Artikolu 10(a)

Artikolu 9, it-tieni inċiż

Artikolu 10(b)

Artikolu 9, it-tielet inċiż

Artikolu 10(ċ)

Artikolu 11

Artikolu 10

Artikolu 12

Anness I

Anness I

Anness II

Anness II

Anness III

Anness IV