1.3.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

17


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2007/9/KE

ta' l-20 ta' Frar 2007

li temenda l-Anness għad-Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE fir-rigward ta' livelli massimi ta' residwi għal aldicarb

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE tas-27 ta' Novembru ta' l-1990 dwar l-iffissar tal-livelli massimi ta' residwi ta' pestiċidi ġewwa u fuq ċerti prodotti li joriġinaw mill-pjanti, inklużi l-frott u l-ħxejjex (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 7 tagħha,

Billi:

(1)

Fil-każ ta' ċereali u prodotti li joriġinaw mill-pjanti inklużi frott u ħxejjex, il-livelli ta' residwi jirriflettu l-użu ta' kwantitajiet minimi ta' pestiċidi meħtieġa sabiex jinkiseb ħarsien effettiv ta' pjanti, applikati b'tali mod li l-ammont ta' residwi jkun baxx kemm jista' jkun skond kif inhu aċċettabbli b'mod prattiku u tossikoloġiku, b'qies, b'mod partikolari, tal-ħarsien ta' l-ambjent u l-istima tal-konsum djetetiku tal-konsumaturi. Il-livelli massimi ta' residwi tal-Komunità jirrappreżentaw l-ogħla limitu ta' l-ammont ta' tali residwi li wieħed jista' jistenna li jsib fl-oġġetti meta jkunu ġew rispettati prattiki agrikoli tajbin.

(2)

Il-livelli massimi ta' residwi għall-pestiċidi jinżammu għar-reviżjoni u jinbidlu sabiex titqies l-informazzjoni u d-data ġdida. Il-livelli massimi ta' residwi huma ffissati fl-iktar limitu baxx ta' determinazzjoni analitika fejn użu awtorizzat ta' prodotti ta' ħarsien tal-pjanti ma jirriżultax f'livelli indentifikabbli ta' residwu ta' pestiċidi fi jew fuq il-prodott ta' l-ikel, jew fejn ma hemmx użu awtorizzat, jew fejn użu li ġie awtorizzat minn Stati Membri ma ġewx sostnuti bid-data meħtieġa, jew fejn użu f'pajjiżi terzi jirriżulta f'residwi fi jew fuq prodotti ta' l-ikel li jistgħu jidħlu f'ċirkulazzjoni fis-suq tal-Komunità ma ġewx sostnuti bid-data meħtieġa.

(3)

Stat Membru informa lill-Kummissjoni dwar ix-xewqa tiegħu li jirrevedi l-livelli massimi ta' residwi nazzjonali skond l-Artikolu 8 tad-Direttiva 90/642/KEE fid-dawl ta' tħassib dwar il-konsum mill-konsumatur. Proposti għar-reviżjoni tal-livelli massimi ta' residwi tal-Komunità tressqu quddiem il-Kummissjoni.

(4)

L-esponiment tal-konsumaturi matul ħajjithom kif ukoll għal perjodu qasir għall-pestiċidi msemmija f'din id-Direttiva, permezz tal-prodotti ta' l-ikel, ġew studjati mill- ġdid u vvalutati skond il-proċeduri u l-prattiki Komunitarji, filwaqt li tqiesu l-linji ta' gwida ppubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (2). Fuq din il-bażi, huwa xieraq li jiġu ffissati livelli massimi ġodda ta' residwi, li jiżguraw li ma jkun hemm l-ebda esponiment inaċċettabbli tal-konsumatur.

(5)

Fejn huwa rilevanti, l-esponiment qawwi tal-konsumaturi għal dawk il-pestiċidi permezz ta' kull wieħed mill-prodotti ta' l-ikel li jista' jkun fihom residwi ġie studjat u vvalutat skond il-proċeduri u l-prattiki tal-Komunità, filwaqt li tqiesu l-linji ta' gwida ppubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. Il-konklużjoni hija li l-preżenza ta' residwi ta' pestiċidi fil-livelli massimi ġodda ta' residwi jew taħthom mhijiex se tikkawża effetti tossiċi qawwija.

(6)

Permezz ta' l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, l-imsieħba kummerċjali tal-Komunità ġew ikkonsultati dwar l-livelli massimi ġodda ta' residwi u tqiesu l-kummenti tagħhom dwar dawn il-livelli.

(7)

Fuq talba tal-Kummissjoni, l-Awtorità Ewropea għas-Sicurezza Alimentari (AESA) (3) tat opinjoni dwar ir-riskju ta' livelli massimi ta' residwi ta' l-aldicarb f'din id-Direttiva.

(8)

L-Annessi għad-Direttiva 90/642/KEE għalhekk għandhom jiġu emendati skond dan.

(9)

Il-miżuri previsti f'din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Il-Parti A ta' l-Anness II għad-Direttiva 90/642/KEE hija emendata skond l-Anness għal din id-Direttiva.

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux iktar tard mill-1 ta' Settembru 2007, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Għandhom minnufih jipprovdu lill-Kummissjoni t-test ta' dawn id-dispożizzjonijiet u tabella ta' korrelazzjoni bejn dawn id-dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

Għandhom japplikaw dawn id-dispożizzjonijiet mit-2 ta' Settembru 2007.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom ikollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b'referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir referenza bħal din.

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenija tal-liġijiet nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 3

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussel, 20 ta' Frar 2007.

Għall-Kummissjoni

Markos KYPRIANOU

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 350, 14.12.1990, p. 71. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/92/KE (ĠU L 311, 10.11.2006, p. 31).

(2)  Il-Linji ta' Gwida għat-tbassir tal-konsum djetetiku ta' residwi tal-pestiċidi (riveduti), imħejjija mill-GEMS/Programm ta' Ikel f'kollaborazzjoni mal-Kumitat Codex fuq ir-Residwi tal-Pestiċidi, ippubblikati mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fl-1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(3)  The EFSA Journal (2006) 409, p. 1-23.


ANNESS

Fil-parti A ta' l-Anness II għad-Direttiva 90/642/KEE, il-linji għall-aldicarb jinbidlu b'dan li ġej:

Residwu ta' Pestiċida u livelli massimi ta' residwu (mg/kg)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' residwu

Aldicarb (ammont totali ta' aldicarb, is-sulfoxide tiegħu u s-sulfone tiegħu espress bħala aldicarb)

“1.

Frott, frisk, imnixxef jew nej, ippreżervat fil-friża, mingħajr zokkor miżjud; ġewż

0,02  (*)

(i)

FROTT TAĊ-ĊITRU

 

Grejpfrut

 

Lumi

 

Lajm

 

Mandolin (inkluzi l-klementini u ibridi oħra)

 

Larinġ

 

Pomelos

 

Oħrajn

 

(ii)

ĠEWŻ TAS-SIĠAR (bil-qoxra jew mingħajrha)

 

Lewż

 

Ġewż tal-Brażil

 

Ġewż ta' l-anakardju

 

Qastan

 

Ġewż ta' l-Indi

 

Ġellewż

 

Makadamja

 

Ġewż tal-Pekan

 

Ġewż ta' l-arżnu

 

Pistaċċi

 

Ġewż

 

Oħrajn

 

(iii)

FROTT TAŻ-ŻERRIEGĦA

 

Tuffieħ

 

Lanġas

 

Sfarġel

 

Oħrajn

 

(iv)

FROTT TA' L-GĦADMA

 

Berquq

 

Ċiras

 

Ħawħ (inkluż in-nuċiprisk u ibridi simili)

 

Għanbaqar

 

Oħrajn

 

(v)

BERRIES U FROTT ŻGĦIR

 

(a)

Għeneb tal-mejda u ta' l-inbid

 

Għeneb tal-mejda

 

Għeneb ta' l-inbid

 

(b)

Frawli (ħlief dak selvaġġ)

 

(c)

Frott tal-qasab (għajr dak selvaġġ)

 

Tut

 

Dewberries

 

Loganberries

 

Lampun

 

Oħrajn

 

(d)

Frott żgħir ieħor u berries (ħlief dak selvaġġ)

 

Bilberries

 

Cranberries

 

Passolina (aħmar, iswed u abjad)

 

Gooseberries

 

Oħrajn

 

(e)

Berries u frott żgħir salvaġġ

 

(vi)

DIVERSI

 

Avokado

 

Banana

 

Tamal

 

Tin

 

Kiwi

 

Kumquats

 

Litchis

 

Mango

 

Żebbuġ (konsum domestiku)

 

Żebbuġ (estrazzjoni taż-żejt)

 

Papaja

 

Passion fruit

 

Ananas

 

Rummien

 

Oħrajn

 

2.

Ħxejjex, friski jew mhux imsajrin, iffriżati jew imnixxfin

 

(i)

ĦXEJJEX F'SURA TA' TUBERI JEW GĦERUQ

0,02  (*)

Pitrava zokkrija

 

Karrotti

 

Cassava

 

Krafes

 

Mustarda użata għaz-zalza

 

Qaqoċċ

 

Zunnarija bajda

 

Parsley root

 

Ravanell

 

Sassefrika

 

Patata ħelwa

 

Swedes

 

Pjanta tal-ġenus Brassica

 

Jam

 

Oħrajn

 

(ii)

ĦXEJJEX F'SURA TA' BASAL

0,05

Tewm

 

Basal

 

Shallots

 

Spring onions

 

Oħrajn

 

(iii)

ĦXEJJEX LI HUMA L-FROTTA TAL-PJANTA

0,02  (*)

(a)

Solanacea

 

Tadam

 

Bżar

 

Brunġiel

 

Okra

 

Oħrajn

 

(b)

Kukurbiti – tal-qoxra li tittiekel

 

Ħjar

 

Gherkins

 

Qarabali

 

Oħrajn

 

(c)

Kukurbiti tal-qoxra li ma tittikilx

 

Bettieħ

 

Squashes

 

Dulliegħ

 

Oħrajn

 

(d)

Qamħirrum

 

(iv)

ĦXEJJEX BRASSICA

0,02  (*)

(a)

Brassica li tagħmel il-fjuri

 

Brokkoli

 

Pastard

 

Oħrajn

 

(b)

Brassica bir-ras

 

Kaboċċi ta' Brussel

 

Kaboċċi tar-ras

 

Oħrajn

 

(c)

Brassica bil-weraq

 

Kaboċċi taċ-Ċina

 

Kale

 

Oħrajn

 

(d)

Ġdur

 

(v)

ĦXEJJEX LI L-WERAQ TAGĦHOM JITTIEKEL U ĦWAWR FRISK

0,02  (*)

(a)

Ħass u simili

 

Krexxuni

 

Ħass tal-ħaruf

 

Ħass

 

Scarole (endive tal-werqa wiesgħa)

 

Insalata

 

Weraq u zkuk tal-brassica

 

Oħrajn

 

(b)

Spinaċi u simili

 

Spinaċi

 

Weraq tal-pitravi

 

Oħrajn

 

(c)

Krexxuni ta' l-ilma

 

(d)

Witloof

 

(e)

Ħwawar

 

Maxxita

 

Kurrat salvaġġ

 

Tursin

 

Weraq tal-karfus

 

Oħrajn

 

(vi)

ĦXEJJEX LEGUMI (friski)

0,02  (*)

Fażola (bl-imżiewed)

 

Fażola (mingħajr imżiewed)

 

Piżelli (bl-imżiewed)

 

Piżelli (mingħajr imżiewed)

 

Oħrajn

 

(vii)

ĦXEJJEX FORMA TA' ZOKK (friski)

0,02  (*)

Asparagu

 

Kardun

 

Karfus

 

Bużbież

 

Qaqoċċ

 

Kurrat

 

Rabarbru

 

Oħrajn

 

(viii)

FAQQIEGĦ

0,02  (*)

(a)

Faqqiegħ ikkoltivat

 

(b)

Faqqiegħ salvaġġ

 

3.

Żrieragħ imnixxfin

0,02  (*)

Fażola

 

Għazz

 

Piżelli

 

Lupini

 

Oħrajn

 

4.

Żejt taż-żrieragħ

0,05  (*)

Żerriegħa tal-kittien

 

Karawett

 

Żerriegħa tal-peprin

 

Ġulġlien

 

Żerriegħa tal-ġirasol

 

Żerriegħa tal-lift

 

Żerriegħa tas-sojja

 

Żerriegħa tal-mustarda

 

Żerriegħa tal-qoton

 

Żerriegħa tal-qanneb

 

Oħrajn

 

5.

Patata

0,02  (*)

Patata bikrija

 

Varjazzjonijiet ta' patata

 

6.

Te (weraq u zkuk, imnixxef, iffermentat jew mod ieħor, mill-weraq tal-Camellia sinensis)

0,05  (*)

7.

Ħops (imnixxef), inklużi ħbub tal-ħops u ħops fil-forma trab mhux ikkonċentrat

0,05  (*)


(*)  Jindika l-limitu l-iktar baxx għall-iskoperta analitika.”