25.4.2007   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

1


DIRETTIVA 2007/2/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta' l-14 ta' Marzu 2007

li tistabbilixxi Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (Inspire)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 175(1) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Waqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat, fid-dawl tat-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fis-17 ta' Jannar 2007 (2),

Billi:

(1)

Il-politika Komunitarja dwar l-ambjent għandha taspira li tilħaq livell għoli ta' protezzjoni b'kont meħud tad-diversità tas-sitwazzjonijiet fir-reġjuni varji tal-Komunità. Minbarra dan, hija meħtieġa informazzjoni, li tinkludi informazzjoni ġeografika, għall-formulazzjoni u l-implimentazzjoni ta' din il-politika u ta' linji politiċi Komunitarji oħra, li għandhom jintegraw il-ħtiġijiet ta' protezzjoni ambjentali skond l-Artikolu 6 tat-Trattat. Sabiex integrazzjoni ta' dan it-tip isseħħ jeħtieġ li tiġi stabbilita miżura ta' koordinazzjoni bejn l-utenti u dawk li jipprovdu l-informazzjoni sabiex b'hekk informazzjoni u tagħrif minn setturi differenti jistgħu jiġu magħquda.

(2)

Is-Sitt Programm ta' Azzjoni dwar l-Ambjent adottat mid-Deċiżjoni Nru 1600/2002/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Lulju 2002 (3) jeħtieġ li tingħata kunsiderazzjoni sħiħa sabiex ikun żgurat li t-tfassil tal-politika ambjentali tal-Komunità jiġi mwettaq b'mod integrat, b'kont meħud tad-differenzi lokali u reġjonali. Jeżistu numru ta' problemi fir-rigward tad-disponibbilità, il-kwalità, l-organizzazzjoni, l-aċċessibilità u l-kondiviżjoni ta' informazzjoni ġeografika meħtieġa sabiex jinkisbu l-objettivi mniżżla f'dak il-programm.

(3)

Il-problemi fir-rigward tad-disponibbilità, il-kwalità, l-organizzazzjoni, l-aċċessibilità u l-kondiviżjoni ta' informazzjoni ġeografika huma komuni għal numru kbir ta' temi ta' politika u informazzjoni u huma esperjenzati f'diversi livelli ta' awtorità pubblika. Sabiex dawn il-problemi jiġu solvuti, huwa meħtieġ li jkun hemm miżuri li jindirizzaw l-iskambju, il-kondiviżjoni, l-aċċess u l-użu ta' data ġeografika interoperabbli u servizzi ta' data ġeografika f'diversi livelli ta' awtoritajiet pubbliċi u f'setturi differenti. Infrastruttura għall-informazzjoni ġeografika fil-Komunità għandha għalhekk tiġi stabbilita.

(4)

L-Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (“Inspire”), għandha tassisti fit-tfassil tal-politika fir-rigward ta' politika u attivitajiet li jista' jkollhom impatt dirett jew indirett fuq l-ambjent.

(5)

Inspire għandha tkun ibbażata fuq l-infrastrutturi għall-informazzjoni ġeografika li huma maħluqa mill-Istati Membri u li huma kompatibbli ma' regoli implimentattivi komuni u huma supplimentati b'miżuri fuq il-livell Komunitarju. Dawn il-miżuri għandhom jiżguraw li l-infrastrutturi għall-informazzjoni ġeografika maħluqa mill-Istati Membri jkunu kompatibbli u jistgħu jintużaw f'kuntest Komunitarju u transkonfinali.

(6)

L-infrastrutturi għall-informazzjoni ġeografika fl-Istati Membri għandhom jitfasslu b'mod li jiżguraw li data ġeografika tkun maħżuna, disponibbli u miżmuma fl-aktar livell adatt; li jkun possibbli li data ġeografika minn sorsi differenti mill-Komunità kollha tiġi magħquda b'mod konsistenti u tkun tista' tiġi kondiviża bejn diversi utenti u applikazzjonijiet; li jkun possibbli li data ġeografika miġbura fuq livell wieħed ta' awtoritajiet pubbliċi tkun tista' tiġi kondiviża bejn awtoritajiet pubbliċi oħra; li data ġeografika tkun disponibbli taħt kundizzjonijiet li ma jirrestrinġux aktar milli dovut l-użu estensiv tagħha; li jkun faċli li tiġi skoperta data ġeografika disponibbli, li jkun evalwat kemm hi adattata għall-għan u li jkunu magħrufa l-kundizzjonijiet applikabbli għall-użu tagħha.

(7)

Hemm ammont ta' sovrapożizzjoni bejn l-informazzjoni ġeografika koperta minn din id-Direttiva u l-informazzjoni koperta mid-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni ambjentali (4). Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr ħsara għad-Direttiva 2003/4/KE.

(8)

Din id-Direttiva għandha tkun mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 2003/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Novembru 2003 dwar l-użu mill-ġdid ta' informazzjoni tas-settur pubbliku (5), li l-objettivi tagħha huma kumplimentari għal dawk ta' din id-Direttiva.

(9)

Din id-Direttiva m'għandhiex taffetwa l-eżistenza jew il-proprjetà tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali ta' awtoritajiet pubbliċi.

(10)

L-istabbiliment ta' Inspire ser tirrappreżenta valur miżjud sinifikanti għal – u se jibbenefika ukoll minn – inizjattivi oħra Komunitarji bħal ma huma r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 876/2002 tal-21 ta' Mejju 2002 li jistabbilixxi l-Impriża Konġunta Galileo (6) u l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill, il-“Monitoraġġ Globali għall-Ambjent u s-Sigurtà (GMES): l-istabbiliment ta' kapaċità GMES sa l-2008 – (Pjan ta' Azzjoni 2004-2008)”. L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw l-użu tad-data u s-servizzi li jirriżultaw mill-Galileo u l-GMES hekk kif isiru disponibbli, b'mod partikolari dawk relatati mar-referenzi ta' ħin u spazju minn Galileo.

(11)

Bosta inizjattivi huma meħuda fuq livell nazzjonali u Komunitarju għall-ġbir, l-armonizzazzjoni jew l-organizzazzjoni tad-disseminazzjoni jew l-użu ta' informazzjoni ġeografika. Tali inizzjattivi jistgħu jiġu stabbiliti permezz ta' leġiżlazzjoni Komunitarja (per eżempju bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/479/KE tas-17 ta' Lulju 2000 dwar l-implimentazzjoni ta' reġistru Ewropew ta' emissjoni ta' sustanzi li jniġġsu (EPER) skond l-Artikolu 15 tad-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis (IPPC) (7) u r-Regolament (KE) Nru 2152/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Novembru 2003 dwar il-monitoraġġ tal-foresti u ta' l-interazzjonijiet ambjentali fil-Komunità (Forest focus) (8), fil-qafas ta' programmi finanzjati mill-Komunità (per eżempju CORINE land cover, Sistema Ewropea ta' Informazzjoni dwar il-Politika tat-Trasport) jew jistgħu joħorġu minn inizjattivi meħuda fuq livell nazzjonali jew reġjonali. Din id-Direttiva mhux biss ser tikkumplimenta tali inizjattivi billi tipprovdi qafas li jagħmilha possibbli għalihom li jsiru interoperabbli, iżda ser tibni wkoll fuq esperjenza u inizjattivi eżistenti iktar milli tidduplika ħidma li diġà saret.

(12)

Din id-Direttiva għandha tapplika għal data ġeografika miżmuma minn jew f'isem awtoritajiet pubbliċi u għall-użu ta' data ġeografika minn awtoritajiet pubbliċi fit-twettiq tal-kompiti pubbliċi tagħhom. Madankollu, hija għandha tapplika wkoll għal data ġeografika, taħt ċertu kundizzjonijiet, li hija miżmuma minn persuni fiżiċi jew ġuridiċi li mhumiex awtoritajiet pubbliċi, dment li dawk il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi jitolbu dan.

(13)

Din id-Direttiva m'għandhiex tistabbilixxi ħtiġijiet għall-ġbir ta' data ġdida, jew għall-irrappurtar ta' tali informazzjoni lill-Kummissjoni, billi dawk il-kwistjonijiet huma regolati minn leġiżlazzjoni oħra relatata ma' l-ambjent.

(14)

L-implimentazzjoni ta' l-infrastrutturi nazzjonali għandha tkun progressiva u, għaldaqstant, it-temi ta' data ġeografika koperti minn din id-Direttiva għandhom jingħataw livelli differenti ta' prijorità. L-implimentazzjoni għandha tqis sa liema punt id-data ġeografika hija meħtieġa għal medda wiesgħa ta' applikazzjonijiet f'diversi oqsma ta' politika, tal-prijorità ta' azzjonijiet previsti minn politika Komunitarja li jeħtieġu data ġeografika armonizzata u tal-progress li diġà sar mill-isforzi ta' armonizzazzjoni mwettqa fl-Istati Membri.

(15)

It-telf ta' ħin u ta' riżorsi fit-tfittix għal data ġeografika eżistenti jew fid-deċiżjoni dwar jekk tistax tintuża għal skop partikolari huwa ostaklu prinċipali għall-isfruttament sħiħ tad-data disponibbli. L-Istati Membri għandhom għalhekk jipprovdu deskrizzjonijiet ta' settijiet ta' data ġeografika u servizzi disponibbli fil-forma ta' metadata.

(16)

Peress li d-diversità wiesgħa ta' formats u strutturi li fihom hija organizzata d-data ġeografika u li permezz tagħhom wieħed jista' jkollu aċċess għad-data t-territorju fil-Komunità tfixkel il-formulazzjoni, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni effiċjenti ta' leġiżlazzjoni Komunitarja li direttament jew indirettament taffettwa l-ambjent, għandhom ikunu previsti miżuri implimentattivi sabiex jiffaċilitaw l-użu ta' data ġeografika minn sorsi differenti fl-Istati Membri. Dawk il-miżuri għandhom ikunu mfassla sabiex is-settijiet ta' data ġeografika jkunu interoperabbli, u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe data jew informazzjoni meħtieġa għall-finijet tal-kisba ta' interoperabilità tkun disponibbli taħt kondizzjonijiet li ma jirrestrinġux l-użu tagħha għal dak il-għan. Ir-regoli implimentattivi għandhom ikunu bbażati, fejn possibbli, fuq standards internazzjonali u m'għandhomx jirriżultaw fi spejjeż eċċessivi għall-Istati Membri.

(17)

Huma meħtieġa servizzi ta' networks għall-kondiviżjoni ta' data ġeografika bejn id-diversi livelli ta' awtorità pubblika fil-Komunità. Dawk is-servizzi ta' network għandhom jagħmluha possibbli li wieħed jiskopri, jittrasforma, jara u jniżżel mill-Internet data ġeografika u li wieħed juża data ġeografika u servizzi ta' kummerċ elettroniku. Is-servizzi tan-networks għandhom jaħdmu skond speċifikazzjonijiet u kriterji ta' prestazzjoni minimi miftehma b'mod komuni sabiex tiġi żgurata l-interoperabilità ta' l-infrastrutturi stabbiliti mill-Istati Membri. In-network ta' servizzi għandu jinkludi wkoll il-possibbiltà teknika sabiex l-awtoritajiet pubbliċi jkunu jistgħu jagħmlu disponibbli s-settijiet u s-servizzi tagħhom ta' data ġeografika.

(18)

Ċerti settijiet ta' data ġeografika u servizzi rilevanti għall-politika Komunitarja li direttament jew indirettament jaffettwaw l-ambjent huma miżmuma u mħaddma minn partijiet terzi. L-Istati Membri għandhom għalhekk joffru lill-partijiet terzi l-possibilità li jikkontribwixxu għall-infrastrutturi nazzjonali, dment li l-koeżjoni u l-faċilità ta' l-użu tad-data ġeografika u s-servizzi ta' data ġeografika koperti minn dawk l-infrastrutturi mhumiex imxekkla b'dan il-mod.

(19)

L-esperjenza fl-Istati Membri wriet li huwa importanti, għall-implimentazzjoni b'suċċess ta' infrastruttura għal informazzjoni ġeografika, li jkun hemm disponibbli numru minimu ta' servizzi għall-pubbliku mingħajr ħlas. L-Istati Membri għandhom għalhekk ta' l-inqas jagħmlu li s-servizzi għall-iskoperta u, soġġett għal ċerti kondizzjonijiet speċifiċi, il-wiri ta' settijiet ta' data ġeografika ikunu disponibbli mingħajr ħlas.

(20)

Sabiex tkun megħjuna l-integrazzjoni ta' l-infrastrutturi nazzjonali f'Inspire, l-Istati Membri għandhom jipprovdu aċċess għall-infrastrutturi tagħhom permezz ta' ġeo-portal Komunitarju mħaddem mill-Kummissjoni, kif ukoll permezz ta' kwalunkwe punti ta' aċċess li huma stess jiddeċiedu li jħaddmu.

(21)

Sabiex informazzjoni mid-diversi livelli ta' awtorità pubblika tkun disponibbli, l-Istati Membri għandhom ineħħu l-ostakoli prattiċi li l-awtoritajiet pubbliċi jħabbtu wiċċhom magħhom f'dak ir-rigward fuq livell nazzjonali, reġjonali u lokali fit-twettiq tal-kompiti pubbliċi tagħhom li jista' jkollhom impatt dirett jew indirett fuq l-ambjent.

(22)

L-awtoritajiet pubbliċi jeħtieġ li jkollhom aċċess mingħajr tfixkil għas-settijiet u s-servizzi rilevanti ta' data ġeografika matul l-eżekuzzjoni tal-kompiti pubbliċi tagħhom. Tali aċċess jista' jkun imfixkel jekk ikun jiddependi fuq negozjati individwali ad hoc bejn l-awtoritajiet pubbliċi kull darba li l-aċċess jkun meħtieġ. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jipprevjenu tali ostakoli prattiċi għall-kondiviżjoni ta' data, per eżempju bl-użu ta' ftehim minn qabel bejn l-awtoritajiet pubbliċi.

(23)

Meta awtorità pubblika tforni lil awtorità pubblika oħra fl-istess Stat Membru b' settijiet u servizzi ta' data ġeografika meħtieġa għat-twettiq ta' obbligi ta' rappurtaġġ taħt il-leġiżlazzjoni tal-Komunità li għandha x'taqsam ma' l-ambjent, l-Istat Membru kkonċernat għandu jkun ħieles li jiddeċiedi li dawn is-settijiet u servizzi ta' data ġeografika m'għandhom ikunu suġġetti għal ebda ħlas. Il-mekkaniżmi għall-kondiviżjoni ta' settijiet ta' data ġeografika u servizzi bejn il-gvern u amministrazzjonijiet pubbliċi oħrajn u persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jwettqu funzjonijiet amministrattivi pubbliċi taħt id-dritt nazzjonali għandhom jieħdu kont tal-ħtieġa li tiġi protetta l-vijabbiltà finanzjarja ta' l-awtoritajiet pubbliċi, b'mod partikolari dawk li għandhom dover jiksbu dħul. Fi kwalunkwe każ, kwalunkwe ħlas applikat m'għandux jaqbeż l-ispejjeż ta' ġbir, produzzjoni, riproduzzjoni u tixrid, flimkien ma' dħul raġonevoli fuq l-investiment.

(24)

Il-provvista tas-servizzi tan-network għandha titwettaq f'konformità sħiħa mal-prinċipji relatati mal-protezzjoni tad-data personali skond id-Direttiva 95/46/KE tal-Paralment Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali u l-moviment liberu ta' tali data  (9).

(25)

Oqfsa għall-kondiviżjoni ta' data ġeografika bejn awtoritajiet pubbliċi li fuqhom id-Direttiva timponi dmir li jikkondividu għandhom ikunu newtrali fir-rigward ta' tali awtoritajiet pubbliċi fi ħdan Stat Membru, imma wkoll fir-rigward ta' tali awtoritajiet pubbliċi fi Stati Membri oħra u ta' l-istituzzjonijiet Komunitarji. Peress li l-istituzzjonijiet Komunitarji u l-korpi tagħhom ta' spiss jeħtieġu li jintegraw u jivvalutaw informazzjoni ġeografika mill-Istati Membri kollha, għandhom ikunu jistgħu jiksbu aċċess għal u jużaw data ġeografika u servizzi ta' data ġeografika skond kundizzjonijiet armonizzati.

(26)

Bil-ħsieb li jiġi stimulat l-iżvilupp ta' servizzi ta' valur miżjud minn partijiet terzi, għall-benefiċċju kemm ta' l-awtoritajiet pubbliċi kif ukoll tal-pubbliku, jeħtieġ li jiġi faċilitat l-aċċess għal data ġeografika li hija mifruxa fuq konfini amministrattivi jew nazzjonali.

(27)

L-implimentazzjoni effettiva ta' infrastrutturi għal informazzjoni ġeografika teħtieġ koordinazzjoni minn dawk kollha b'interess fl-istabbiliment ta' tali infrastrutturi, kemm jekk bħala kontributuri kif ukoll jekk bħala utenti. Għandhom għalhekk jiġu stabbiliti strutturi xierqa ta' koordinazzjoni li jestendu għad-diversi livelli tal-gvern u jieħdu kont tad-distribuzzjoni tal-poteri u r-responsabbilitajiet fl-Istati Membri.

(28)

Sabiex jibbenefikaw mill-esperjenza eċċellenti u attwali ta' infrastrutturi ta' informazzjoni, jixraq li l-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom ikunu appoġġati minn standards internazzjonali u standards adottati minn korpi ta' standardizzazzjoni Ewropej skond il-proċedura stabbilita fid-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-proviżjoni ta' informazzjoni fil-qasam ta' l-istandards u r-regolamenti tekniċi (10).

(29)

Peress li l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent stabbilita bir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1210/90 tas-7 ta' Mejju 1990 dwar l-istabbiliment ta' l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u tan-Network Ewropew ta' Informazzjoni u Osservazzjoni Ambjentali (11) għandha l-kompitu li tipprovdi lill-Komunità b'informazzjoni ambjentali oġġettiva, affidabbli u kumparabbli fuq livell Komunitarju, u timmira inter alia lejn it-titjib ta' l-influss ta' informazzjoni ambjentali rilevanti għall-politika bejn l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet Komunitarji, għandha tikkontribwixxi b'mod attiv għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

(30)

Skond il-punt 34 tal-ftehim Interistituzzjonali dwar tfassil aħjar tal-liġijiet (12), l-Istati Membri huma mħeġġa jfasslu, għalihom infushom u fl-interessi tal-Komunità, l-iskedi tagħhom li, sa fejn hu possibbli, juru l-korrelazzjoni bejn id-Direttiva u l-miżuri ta' trasposizzjoni u jagħmluhom pubbliċi.

(31)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom ikunu adottati skond id-Deciżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat implimentattivi mogħtija lill-Kummissjoni (13).

(32)

B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li taddatta d-deskrizzjoni tat-temi ta' data eżistenti msemmija fl-Anness I, II u III. Billi tali miżuri huma ta' ambitu ġenerali u huma maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, huma ghandhom ikunu adottati sjkond il-proċedura regolatorja bi skritinju provduta fl-Artikoli 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(33)

Il-Kummissjoni għandha wkoll tingħata s-setgħa li tadotta regoli implimentattivi li jistipulaw arranġamenti tekniċi għall-interoperabilità u l-armonizzazzjoni ta' settijiet u servizzi ta' data ġeografika, regoli dwar il-kundizzjonijiet dwar aċċess għal tali settijiet u servizzi, kif ukoll regoli dwar l-ispeċifikazzjonijiet u l-obbligazzjonijiet tekniċi tas-servizzi ta' netwerk. Billi tali miżuri huma ta' ambitu ġenerali u huma maħsuba biex jissuplimentaw din id-Direttiva biż-żieda ta' elementi ġodda mhux essenzjali, huma għandhom ikunu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(34)

Xogħol ta' tħejjija għal deċiżjonijiet dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u għall-evoluzzjoni tal-ġejjieni ta' Inspire jeħtieġ monitoraġġ kontinwu ta' l-implimentazzjoni tad-Direttiva u rappurtar regolari.

(35)

Billi l-għan ta' din id-Direttiva, jiġifieri l-istabbiliment ta' Inspire, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba l-aspetti transnazzjonali u l-ħtieġa ġenerali fil-Komunità sabiex jiġu koordinati l-kundizzjonijiet ta' aċċess għall-iskambju u l-kondiviżjoni ta' informazzjoni ġeografika, u jista' jintlaħaq aħjar fuq livell Komunitarju, il-Komunità tista' tadotta miżuri skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

KAPITOLU I

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

1.   L-għan ta' din id-Direttiva hu li tistabbilixxi regoli ġenerali maħsuba għall-istabbiliment ta' l-Infrastruttura għall-Informazzjoni Ġeografika fil-Komunità Ewropea (minn hawn 'il quddiem imsejħa “Inspire”), għall-finijiet tal-politika ambjentali tal-Komunità u politika jew attivitajiet li jista' jkollhom impatt fuq l-ambjent.

2.   Inspire għandha tibni fuq infrastrutturi għall-informazzjoni ġeografika stabbiliti u operati mill-Istati Membri.

Artikolu 2

1.   Din id-Direttiva hija mingħajr preġudizzju għad-Direttivi 2003/4/KE u 2003/98/KE.

2.   Din id-Direttiva ma taffettwax l-eżistenza jew il-proprjetà tad-drittijiet ta' proprjetà intellettwali ta' awtoritajiet pubbliċi.

Artikolu 3

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)

“infrastruttura għall-informazzjoni ġeografika” tfisser metadata, settijiet ta' data ġeografika u servizzi ta' data ġeografika; servizzi u teknoloġiji ta' network; ftehim dwar kondiviżjoni, aċċess u użu; u mekkaniżmi, proċessi u proċeduri ta' koordinazzjoni u ta' monitoraġġ stabbiliti, operati jew magħmula disponibbli skond din id-Direttiva;

(2)

data ġeografika” tfisser kull data b'referenza diretta jew indiretta għal lokalità jew żona ġeografika speċifika;

(3)

“sett ta' data ġeografika” tfisser kollezzjoni identifikabbli ta' data ġeografika;

(4)

“servizzi ta' data ġeografika” tfisser l-operazzjonijiet li jistgħu jsiru, billi tintuża applikazzjoni tal-kompjuter, fuq id-data ġeografika li tinsab fis-settijiet ta' data ġeografika jew fuq il-metadata relatata;

(5)

“oġġett ġeografiku” tfisser rappreżentazzjoni astratta ta' fenomenu tad-dinja reali li għandha x'taqsam ma' lokalità jew żona ġeografika speċifika;

(6)

“metadata” tfisser informazzjoni li tiddeskrivi settijiet ta' data ġeografika u servizzi ta' data ġeografika u li tagħmilha possibbli li tiskoprihom, iddaħħalhom f'inventarju u tużahom;

(7)

“interoperabbiltà” tfisser il-possibbiltà li settijiet ta' data ġeografika jiġu kombinati, u li s-servizzi jinteraġixxu, mingħajr interventi manwali ripetittivi, b'tali mod li r-riżultat ikun koerenti u l-valur miżjud tas-settijiet u s-servizzi ta' data jkun msaħħaħ;

(8)

“ġeoportal ta' Inspire” tfisser sit ta' l-internet, jew ekwivalenti, li jipprovdi aċċess għas-servizzi msemmija fl-Artikolu 11(1);

(9)

“awtorità pubblika” tfisser:

(a)

kull gvern jew amministrazzjoni pubblika oħra, inklużi korpi konsultattivi pubbliċi, fuq livell nazzjonali, reġjonali jew lokali,

(b)

kull persuna naturali jew ġuridika li qed twettaq funzjonijiet amministrattivi pubbliċi taħt il-liġi nazzjonali, inklużi dmirijiet, attivitajiet jew servizzi speċifiċi relatati ma' l-ambjent, u

(ċ)

kull persuna naturali jew ġuridika li għandha responsabbiltajiet jew funzjonjiet pubbliċi, jew li tipprovdi servizzi pubbliċi li għandhom x'jaqsmu ma' l-ambjent taħt il-kontroll ta' korp jew persuna li jaqgħu taħt (a) jew (b);

L-Istati Membri jistgħu jipprovdu li meta l-organi jew l-istituzzjonijiet jaġixxu f'kapaċità ġudizzjarja jew leġiżlattiva, ma għandhomx jkunu meqjusa bħala awtorità pubblika għall-finijiet ta' din id-Direttiva;

(10)

“parti terza” tfisser kull persuna naturali jew ġuridika li mhix awtorità pubblika.

Artikolu 4

1.   Din id-Direttiva għandha tkopri settijiet ta' data ġeografika li jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

ikunu relatati ma' żona fejn Stat Membru għandu u/jew jeżerċita drittijiet ġurisdizzjonali;

(b)

huma f'format elettroniku;

(c)

huma miżmuma minn jew f'isem xi waħda minn dawn li ġejjin:

(i)

awtorità pubblika, wara li ġew prodotti jew riċevuti minn awtorità pubblika, jew amministrati jew aġġornati minn dik l-awtorità u jaqgħu fl-ambitu tal-kompiti pubbliċi tagħha.

(ii)

parti terza li għaliha n-network sar disponibbli skond l-Artikolu 12;

(d)

għandhom x'jaqsmu ma' waħda jew iżjed mit-temi elenkati fl-Annessi I, II jew III.

2.   F'każijiet fejn kopji identiċi multipli ta' l-istess sett ta' data ġeografika huma miżmuma minn jew f'isem diversi awtoritajiet pubbliċi, din id-Direttiva tapplika biss għall-verżjoni ta' referenza li minnha huma dderivati d-diversi kopji.

3.   Din id-Direttiva għandha tkopri wkoll is-servizzi ta' data ġeografika relatati mad-data li tinsab fis-settijiet ta' data ġeografika msemmija fil-paragrafu 1.

4.   Din id-Direttiva ma titlobx il-ġbir ta' data ġeografika ġdida.

5.   F'każ ta' settijiet ta' data ġeografika li jikkonformaw mal-kondizzjoni stabbilita fil-paragrafu 1(ċ), iżda li dwarhom xi parti terza għandha drittijiet ta' proprjetà intellettwali, l-awtorità pubblika tista' tieħu azzjoni taħt din id-Direttiva biss bil-kunsens ta' dik il-parti terza.

6.   B'deroga mill-paragrafu 1, din id-Direttiva għandha tkopri settijiet ta' data ġeografika miżmuma minn jew f'isem awtorità pubblika li topera fil-livell l-iżjed baxx ta' gvern fi Stat Membru biss jekk l-Istat Membru għandu liġijiet jew regolamenti li jeħtieġu l-ġbir jew id-disseminazzjoni tagħhom.

7.   Id-deskrizzjoni tat-temi ta' data eżistenti msemmija fl-Annessi I, II u III jistgħu jiġu adattati skond il-proċedura regulatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3) sabiex jieħdu kont tal-ħtiġijiet li qed jevolvu għal data ġeografika b'appoġġ għal-linji politiċi Komunitarji li jaffettwaw l-ambjent.

KAPITOLU II

METADATA

Artikolu 5

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jinħolqu metadata għas-settijiet u s-servizzi ta' data ġeografika li jikkorrispondu mat-temi elenkati fl-Annessi I, II u III, u li dawk il-metadata jinżammu aġġornati.

2.   Il-metadata għandhom jinkludu informazzjoni fuq li ġej:

(a)

il-konformità ta' settijiet ta' data ġeografika mar-regoli implimentattivi previsti fl-Artikolu 7(1);

(b)

kondizzjonijiet li japplikaw għall-aċċess għal, u l-użu ta', settijiet u servizzi ta' data ġeografika u, fejn hu applikabbli, it-tariffi korrispondenti;

(ċ)

il-kwalità u l-validità tas-settijiet ta' data ġeografika;

(d)

l-awtoritajiet pubbliċi responsabbli għall-istabbiliment, l-amministrazzjoni, il-manutenzjoni u d-distribuzzjoni ta' settijiet u servizzi ta' data ġeografika;

(e)

limitazzjonijiet għall-aċċess pubbliku u r-raġunijiet għal tali limitazzjonijiet, skond l-Artikolu 13.

3.   L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-metadata huma kompleti u ta' kwalità biżżejjed biex jissodisfaw l-għan stabbilit fil-punt (6) ta' l-Artikolu 3.

4.   Ir-regoli għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati sal-15 ta' Mejju 2008 skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 22(2). Dawn ir-regoli għandhom jieħdu kont ta' l-istandards internazzjonali u tal-ħtiġijiet ta' l-utenti eżistenti u rilevanti, b'mod partikolari fir-rigward ta' metadata ta' validazzjoni.

Artikolu 6

L-Istati Membri għandhom joħolqu l-metadata msemmija fl-Artikolu 5 skond l-iskeda li ġejja:

(a)

mhux iktar tard minn sentejn wara d-data ta' l-adozzjoni tar-regoli implimentattivi skond l-Artikolu 5(4) fil-każ tas-settijiet ta' data ġeografika li jikkorrispondu mat-temi elenkati fl-Annessi I u II;

(b)

mhux iktar tard minn 5 snin wara d-data ta' l-adozzjoni tar-regoli implimentattivi skond l-Artikolu 5(4) fil-każ tas-settijiet ta' data ġeografika li jikkorrispondu mat-temi elenkati fl-Anness III.

KAPITOLU III

INTEROPERABBILTÀ TA’ SETTIJIET U SERVIZZI TA’ DATA ĠEOGRAFIKA

Artikolu 7

1.   Regoli implimentattivi li jistabbilixxu arranġamenti tekniċi għall-interoperabbiltà u, fejn hu prattikabbli, l-armonizzazzjoni ta' settijiet u servizzi ta' data ġeografika, maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissupplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). Għandu jittieħed kont ta' rekwiżiti rilevanti ta' l-utenti, inizjattivi eżistenti u standards internazzjonali għall-armonizzazzjoni ta' settijiet ta' data ġeografika, il-fattibbiltà u l-kunsiderazzjonijiet ta' l-ispiża meta mqabbel mal-benefiċċju fl-iżvilupp tar-regoli implimentattivi. Fejn organizzazzjonijiet stabbiliti taħt il-liġi internazzjonali adottaw standards rilevanti biex jiżguraw l-interoperabbiltà jew l-armonizzazzjoni ta' settijiet u servizzi ta' data ġeografika, dawn l-istandards għandhom jiġu integrati, u għandha ssir referenza għall-mezzi tekniċi eżistenti, jekk ikun xieraq, fir-regoli implimentattivi msemmija f'dan il-paragrafu.

2.   Bħala bażi għall-iżvilupp tar-regoli implimentattivi previsti fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha twettaq analiżi biex tiżgura li r-regoli huma fattibbli u proporzjonati f'termini ta' l-ispejjeż u l-benefiċċji li x'aktarx ikollhom u għandha tikkondividi r-riżultati ta' tali analiżi mal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 22(1). L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni, fuq talba, l-informazzjoni meħtieġa biex din tkun tista' twettaq tali analiżi.

3.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-settijiet kollha ta' data miġbura ġodda u dawk aġġornati b'mod estensiv, u s-servizzi korrispondenti ta' data ġeografika jkunu disponibbli f'konformità mar-regoli implimentattivi msemmija fil-paragrafu 1 fi żmien sentejn mill-adozzjoni tagħhom, u li settijiet jew servizzi oħra ta' data ġeografika li għadhom jintużaw ikunu disponibbli f'konformità mar-regoli implimentattivi fi żmien seba' snin mill-adozzjoni tagħhom. Settijiet ta' data ġeografika għandhom isiru disponibbli f'konformità mar-regoli implimentattivi jew permezz ta' l-adattament tas-settijiet ta' data ġeografika eżistenti jew permezz tas-servizzi ta' trasformazzjoni msemmija fl-Artikolu 11(1)(d).

4.   Ir-regoli implimentattivi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikopru d-definizzjoni u l-klassifikazzjoni ta' oġġetti ġeografiċi rilevanti għas-settijiet ta' data ġeografika relatati mat-temi elenkati fl-Anness I, II jew III u l-mod kif dik id-data ġeografika hija ġeo-referenzjata.

5.   Rappreżentanti ta' l-Istati Membri fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali kif ukoll persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħra b'interess fid-data ġeografika kkonċernata minħabba l-irwol tagħhom fl-infrastruttura għall-informazzjoni ġeografika, inklużi utenti, produtturi, fornituri ta' servizzi b'valur miżjud jew kwalunkwe korp li jikkoordina għandhom jingħataw l-opportunità li jipparteċipaw fid-diskussjonijiet preparatorji dwar il-kontenut tar-regoli implimentattivi msemmija fil-paragrafu 1, qabel il-konsiderazzjoni mill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 22(1).

Artikolu 8

1.   F'każ ta' settijiet ta' data ġeografika li jikkorrispondu ma' waħda jew aktar mit-temi elenkati fl-Anness I jew II, ir-regoli implimentattivi previsti fl-Artikolu 7(1) għandhom jissodisfaw il-kondizzjonijiet stipulati fil-paragrafi 2, 3 u 4 ta' dan l-Artikolu.

2.   Ir-regoli implimentattivi għandhom jindirizzaw l-aspetti li ġejjin tad-data ġeografika:

(a)

qafas komuni għall-identifikazzjoni unika ta' oġġetti ġeografiċi, li miegħu jistgħu jitqabbdu identifikaturi taħt is-sistemi nazzjonali sabiex tiġi żgurata l-interoperabbiltà bejniethom;

(b)

ir-relazzjoni bejn oġġetti ġeografiċi;

(c)

l-attributi ewlenin u t-teżawri multilingwi korrispondenti meħtieġa fuq bażi komuni għal-linji politiċi li jista' jkollhom impatt fuq l-ambjent;

(d)

informazzjoni dwar id-dimensjoni temporali tad-data;

(e)

aġġornamenti tad-data.

3.   Ir-regoli implimentattivi għandhom jitfasslu b'mod li jiżguraw konsistenza bejn oġġetti ta' informazzjoni li jirreferu għall-istess lokalità jew bejn oġġetti ta' informazzjoni li jirreferu għall-istess oġġett rappreżentat fi skali differenti.

4.   Ir-regoli implimentattivi għandhom jitfasslu b'mod li jiżguraw li informazzjoni miksuba minn settijiet differenti ta' data ġeografika hija komparabbli fir-rigward ta' l-aspetti msemmija fl-Artikolu 7(4) u fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

Artikolu 9

Ir-regoli implimentattivi previsti fl-Artikolu 7(1) għandhom jiġu adottati skond l-iskeda ta' żmien li ġejja:

(a)

mhux aktar tard mill-15 ta' Mejju 2009 fil-każ tas-settijiet ta' data ġeografika li jikkorrispondu mat-temi elenkati fl-Anness I;

(b)

mhux aktar tard mill-15 ta' Mejju 2012 fil-każ tas-settijiet ta' data ġeografika li jikkorrispondu mat-temi elenkati fl-Annessi II jew III.

Artikolu 10

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kwalunkwe informazzjoni, inkluża data, kodiċijiet u klassifikazzjonijiet tekniċi, meħtieġa għall-konformità mar-regoli implimentattivi previsti fl-Artikolu 7(1) tkun magħmula disponibbli lill-awtoritajiet pubbliċi jew il-partijiet terzi skond kondizzjonijiet li ma jirrestrinġux l-użu tagħha għal dak il-għan.

2.   Sabiex ikun żgurat li data ġeografika relatata ma' karatteristika ġeografika, li l-lokalità tagħha hija mifruxa fuq żewġ Stati Membri jew aktar, tkun koerenti, l-Istati Membri għandhom, fejn ikun xieraq, jiddeċiedu b'kunsens reċiproku dwar ir-rappreżentazzjoni u l-pożizzjoni ta' dawn il-karatteristiċi komuni.

KAPITOLU IV

SERVIZZI TA' NETWORK

Artikolu 11

1.   L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u jħaddmu network tas-servizzi li ġejjin għas-settijiet u servizzi ta' data ġeografika li għalihom inħolqu metadata skond din id-Direttiva:

(a)

servizzi ta' sejbien li jagħmlu possibbli t-tfittix ta' settijiet u servizzi ta' data ġeografika abbażi tal-kontenut tal-metadata korrispondenti u l-wiri tal-kontenut tal-metadata;

(b)

servizzi ta' viżjoni li jagħmluha possibbli, bħala minimu, li jintwerew, jiġu nnavvigati, isir zooming 'il barra u 'l ġewwa, isir panning, jew jitqiegħdu fuq xulxin settijiet li jistgħu jkunu viżibbli ta' data ġeografika u li jintwerew l-informazzjoni ta' spjega u kwalunkwe kontenut rilevanti tal-metadata;

(c)

servizzi ta'download, li jippermettu li kopji ta' settijiet ta' data ġeografika, jew partijiet minn tali settijiet jitniżżlu mill-Internet u, fejn prattikabbli jkun hemm aċċess dirett għalihom;

(d)

servizzi ta' trasformazzjoni, li jippermettu li settijiet ta' data ġeografika jiġu trasformati bil-ħsieb li tinkiseb l-interoperabbiltà;

(e)

servizzi li jippermettu li jintalbu servizzi ta' data ġeografika.

Dawk is-servizzi għandhom jieħdu kont ta' ħtiġijiet rilevanti ta' l-utent u għandhom ikunu faċli biex jintużaw, disponibbli għall-pubbliku u aċċessibbli permezz ta' l-Internet jew xi mezz ieħor xieraq ta' telekomunikazzjoni.

2.   Għall-finijiet tas-servizzi msemmija fil-punt (a) tal-paragrafu 1, bħala minimu l-kombinazzjoni li ġejja ta' kriterji tat-tfittix għandha tiġi implimentata:

(a)

kliem ewlieni;

(b)

klassifikazzjoni ta' data u servizzi ġeografiċi;

(ċ)

il-kwalità u l-validità tas-settijiet ta' data ġeografika;

(d)

grad ta' konformità mar-regoli implimentattivi previsti fl-Artikolu 7(1);

(e)

pożizzjoni ġeografika;

(f)

kondizzjonijiet li japplikaw għall-aċċess għal settijiet u servizzi ta' data ġeografika u l-użu tagħhom;

(g)

l-awtoritajiet pubbliċi responsabbli għall-istabbiliment, l-amministrazzjoni, il-manutenzjoni u d-distribuzzjoni ta' settijiet u servizzi ta' data ġeografika.

3.   Is-servizzi ta' trasformazzjoni msemmija fil-punt d tal-paragrafu 1 għandhom jiġu kombinati mas-servizzi l-oħra msemmija f'dak il-paragrafu b'tali mod li jippermetti li dawk is-servizzi kollha jkunu operati f'konformità mar-regoli implimentattivi previsti fl-Artikolu 7(1).

Artikolu 12

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtoritajiet pubbliċi jingħataw il-possibiltà teknika li jorbtu s-settijiet u s-servizzi ta' data ġeografika tagħhom man-network imsemmi fl-Artikolu 11(1). Dan is-servizz għandu jkun magħmul disponibbli wkoll fuq talba minn partijiet terzi li s-settijiet u servizzi ta' data ġeografika tagħhom jikkonformaw mar-regoli implimentattivi li jistabbilixxu obbligi fir-rigward, b'mod partikolari, ta' metadata, servizzi ta' network u interoperabbiltà.

Artikolu 13

1.   B'deroga mill-Artikolu 11(1), l-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-aċċess pubbliku għas-settijiet u s-servizzi ta' data ġeografika permezz tas-servizzi msemmija fl-Artikolu 11(1)(a), fejn tali aċċess ikun jaffettwa negattivament ir-relazzjonijiet internazzjonali, is-sigurtà pubblika jew id-difiża nazzjonali.

B'deroga mill-Artikolu 11(1), l-Istati Membri jistgħu jillimitaw l-aċċess pubbliku għas-settijiet u d-data ġeografika permezz tas-servizzi msemmija fil-punti (b) sa (e) ta' l-Artikolu 11(1), jew għas-servizzi ta' kummerċ elettroniku msemmija fl-Artikolu 14(2), fejn tali aċċess ikun jaffettwa negattivament lil xi wieħed minn dawn li ġejjin:

(a)

il-kunfidenzjalità tal-proċedimenti ta' awtoritajiet pubbliċi, fejn tali kunfidenzjalità hija prevista mill-liġi;

(b)

relazzjonijiet internazzjonali, sigurtà pubblika jew difiża nazzjonali;

(c)

il-kors tal-ġustizzja, il-kapaċità ta' kwalunkwe persuna li tirċievi proċess ġust fil-qorti jew il-kapaċità ta' awtorità pubblika li tmexxi inkjesta ta' natura kriminali jew dixxipplinari;

(d)

il-kunfidenzjalità ta' informazzjoni kummerċjali jew industrijali, fejn tali kunfidenzjalità hi prevista mil-liġi nazzjonali jew tal-Komunità biex jitħares interess ekonomiku leġittimu, inkluż l-interess pubbliku biex tinżamm kunfidenzjalità ta' l-istatistika u segretezza tat-taxxa;

(e)

id-drittijiet dwar proprjetà intellettwali;

(f)

il-kunfidenzjalità ta' data personali u/jew files relatati ma' persuna fiżika fejn dik il-persuna ma tatx il-kunsens tagħha għall-iżvelar ta' l-informazzjoni lill-pubbliku, fejn tali kunfidenzjalità hi prevista mil-liġi nazzjonali jew tal-Komunità;

(g)

l-interessi jew il-protezzjoni ta' kwalunkwe persuna li pprovdiet l-informazzjoni mitluba fuq bażi volontarja mingħajr ma kienet taħt, jew kapaċi li titpoġġa taħt, obbligu legali biex tagħmel dan, ħlief jekk dik il-persuna tat il-kunsens għar-rilaxx ta' l-informazzjoni kkonċernata;

(h)

il-protezzjoni ta' l-ambjent li għalih tirrelata din l-informazzjoni, bħall-post fejn jinsabu speċi rari.

2.   Ir-raġunijiet biex jiġi limitat l-aċċess, kif previst fil-paragrafu 1, għandhom jiġu interpretati b'mod restrittiv, filwaqt li jitqies għall-każ partikolari l-interess pubbliku moqdi billi jiġi pprovdut dan l-aċċess. F'kull każ partikolari, l-interess pubbliku moqdi bis-saħħa ta' l-iżvelar għandu jitwieżen kontra l-interess moqdi billi jiġi limitat jew ikkondizzjonat l-aċċess. L-Istati Membri ma jistgħux, bis-saħħa tal-paragrafi 1(a), (d), (f), (g) u (h), jillimitaw l-aċċess għal informazzjoni dwar emissjonijiet fl-ambjent.

3.   F'dan il-qafas, u għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni tal-punt f tas-subparagrafu 1, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm konformità mal-ħtiġiet tad-Direttiva 95/46/KE.

Artikolu 14

1.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li s-servizzi msemmija fil-punti (a) u (b) ta' l-Artikolu 11(1) huma disponibbli għall-pubbliku mingħajr ħlas.

2.   B'deroga mill-paragrafu 1, l-Istati Membri jistgħu jippermettu awtorità pubblika li tforni xi servizz imsemmi fil-punt (b) ta' l-Artikolu 11(1) li tapplika ħlasijiet fejn tali ħlasijiet ikunu qed jiżguraw iż-żamma ta' settijiet ta' data ġeografika u s-servizzi ta' data korrespondenti, b'mod speċjali f'każijiet li jinvolvu volumi kbar ħafna ta' data aġġornata ta' spiss.

3.   Data magħmula disponibbli permezz tas-servizzi ta' viżjoni msemmija fl-Artikolu 11(1)(b) jistgħu jkunu f'forma li tipprevjeni l-użu tagħhom mill-ġdid għal skopijiet kummerċjali.

4.   Fejn l-awtoritajiet pubbliċi jiġbru ħlas għas-servizzi msemmija fl-Artikolu 11(1)(b),(c) jew (e), l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkunu disponibbli servizzi ta' kummerċ elettroniku.Tali servizzi jistgħu jkunu koperti minn dikjarazzjonijiet ta' ċaħda, liċenzji click jew, fejn meħtieġ, liċenzji.

Artikolu 15

1.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u tħaddem geo-portal ta' Inspire fuq livell Komunitarju.

2.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu aċċess għas-servizzi msemmija fl-Artikolu 11(1) permezz tal-ġeoportal ta' Inspire Komunitarju msemmi fil-paragrafu 1. L-Istati Membri jistgħu wkoll jipprovdu aċċess għal dawk is-servizzi permezz tal-punti ta' aċċess tagħhom stess.

Artikolu 16

Regoli għall-implimentazzjoni maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' dan il-Kapitolu billi jissuplimentawħ, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3), u għandhom b'mod partikolari jistipulaw dan li ġej:

(a)

speċifikazzjonijiet tekniċi għas-servizzi msemmija fl-Artikoli 11 u 12 u kriterji minimi ta' prestazzjoni għal dawk is-servizzi, filwaqt li jittieħed kont tar-rekwiżiti eżistenti ta' rappurtaġġ u rakkomandazzjonijiet adottati fi ħdan il-qafas ta' leġiżlazzjoni Komunitarja dwar l-ambjent, servizzi eżistenti ta' kummerċ elettroniku u progress teknoloġiku;

(b)

l-obbligi msemmija fl-Artikolu 12.

KAPITOLU V

KONDIVIŻJONI TAD-DATA

Artikolu 17

1.   Kull Stat Membru għandu jadotta miżuri għall-kondiviżjoni ta' settijiet u servizzi ta' data ġeografika bejn l-awtoritajiet pubbliċi tiegħu msemmija fl-Artikolu 3(9)(a) u (b). Dawk il-miżuri għandhom jippermettu lill-dawk l-awtoritajiet pubbliċi li jkollhom aċċess għas-settijiet u servizzi ta' data ġeografika, u li jiskambjaw u jużaw dawk is-settijiet u servizzi, għall-skopijiet ta' kompiti pubbliċi li jista' jkollhom impatt fuq l-ambjent.

2.   Il-miżuri previsti fil-paragrafu 1 għandhom jipprekludu kwalunkwe restrizzjoni li x'aktarx toħloq ostakli prattiċi, li jseħħu fil-punt ta' l-użu, għall-kondiviżjoni tas-settijiet u s-servizzi ta' data ġeografika.

3.   L-Istati Membri jistgħu jippermettu lill-awtoritajiet pubbliċi li jfornu settijiet u servizzi ta' data ġeografika li jilliċenzjawhom għal, u/jew jeħtieġu ħlas mingħand, l-awtoritajiet pubbliċi jew l-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità li jużaw dawn is-settijiet u servizzi ta' data ġeografika. Kwalunkwe tali ħlas u liċenzji għandhom ikunu kompatibbli bis-sħiħ ma' l-għan ġenerali ta' l-iffaċilitar tal-kondiviżjoni ta' settijiet u servizzi ta' data ġeografika bejn l-awtoritajiet pubbliċi. Fejn isiru ħlasijiet, dawn għandhom jinżammu għall-minimu meħtieġ biex tiġi żgurata l-kwalità u l-forniment meħtieġa ta' settijiet u servizzi ta' data ġeografika bi dħul raġonevoli fuq l-investiment, filwaqt li jiġu rispettati r-rekwiżiti ta' finanzjament tagħhom infushom ta' awtoritajiet pubbliċi li jfornu settijiet u servizzi ta' data ġeografika, fejn applikabbli. Settijiet u servizzi ta' data ġeografika provduti minn Stati Membri lil istituzzjonijiet u korpi Komunitarji sabiex jissodisfaw l-obbligi tagħhom ta' rappurtaġġ taħt il-liġi Komunitarja relatata ma' l-ambjent, m'għandhom ikunu soġġetti għall-ebda ħlas.

4.   L-arranġamenti għall-kondiviżjoni ta' settijiet u servizzi ta' data ġeografika previsti fil-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom ikunu miftuħa għall-awtoritajiet pubbliċi msemmija fl-Artikolu 3(9)(a) u (b) ta' Stati Membri oħra u għall-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Komunità, għall-iskopijiet ta' kompiti pubbliċi li jistgħu jkollhom impatt fuq l-ambjent.

5.   L-arranġamenti għall-kondiviżjoni ta' settijiet u servizzi ta' data ġeografika previsti fil-paragrafi 1, 2 u 3 għandhom ikunu miftuħa, fuq bażi reċiproka u ekwivalenti, għal korpi stabbiliti minn ftehim internazzjonali, li tagħhom il-Komunità u l-Istati Membri huma partijiet, għall-iskopijiet ta' kompiti li jistgħu jkollhom impatt fuq l-ambjent.

6.   Fejn l-arranġamenti għall-kondiviżjoni tas-settijiet u s-servizzi ta' data ġeografika previsti fil-paragrafi 1, 2 u 3 huma disponibbli skond il-paragrafi 4 u 5, dawn l-arranġamenti jistgħu jkunu akkumpanjati minn ħtiġiet taħt id-dritt nazzjonali li jikkondizzjonaw l-użu tagħhom.

7.   B'deroga minn dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu jillimitaw il-kondiviżjoni meta dan jikkomprometti l-kors tal-ġustizzja, is-sigurtà pubblika, id-difiża nazzjonali jew ir-relazzjonijiet internazzjonali.

8.   L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji b'aċċess għal settijiet u servizzi ta' data ġeografika skond kondizzjonijiet armonizzati. Ir-regoli implimentattivi li jirregolaw dawk il-kondizzjonijiet, maħsuba biex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva billi jissuplimentawha, għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 22(3). Dawn ir-regoli implimentattivi għandhom jirrispettaw bi sħiħ il-prinċipji mniżżla fil-paragrafi minn 1 sa 3.

KAPITOLU VI

KOORDINAZZJONI U MIŻURI KOMPLIMENTARI

Artikolu 18

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jiġu nominati strutturi u mekkaniżmi adatti għall-koordinazzjoni, fil-livelli differenti kollha ta' gvern, tal-kontributi ta' dawk kollha li għandhom interess fl-infrastruttura tagħhom għal informazzjoni ġeografika.

Dawn l-istrutturi għandhom jikkoordinaw il-kontributi ta', fost oħrajn, utenti, produtturi, fornituri tas-servizzi b'valur miżjud u korpi ta' koordinazzjoni, rigward l-identifikazzjoni ta' settijiet rilevanti ta' data, ħtiġijiet ta' l-utent, il-forniment ta' informazzjoni dwar prattiki eżistenti u l-għoti ta' feedback dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

Artikolu 19

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-koordinazzjoni ta' Inspire fuq livell Komunitarju u għandha tiġi megħjuna għal dak l-iskop minn organizzazzjonijiet rilevanti u, b'mod partikolari, mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent.

2.   Kull Stat Membru għandu jinnomina punt ta' kuntatt, ġeneralment awtorità pubblika, li tkun responsabbli għall-kuntatti mal-Kummissjoni fir-rigward ta' din id-Direttiva. Dan il-punt ta' kuntatt jiġi appoġġat minn struttura ta' koordinazzjoni, b'kont meħud tad-distribuzzjoni tal-poteri u r-responsabbiltajiet fl-Istat Membru.

Artikolu 20

Ir-regoli implimentattivi msemmija f'din id-Direttiva għandhom jieħdu kont dovut ta' standards adottati mill-korpi Ewropej ta' standardizzazzjoni skond il-proċedura stabbilita fid-Direttiva 98/34/KE, kif ukoll ta' standards internazzjonali.

KAPITOLU VII

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 21

1.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu monitoraġġ ta' l-implimentazzjoni u l-użu ta' l-infrastrutturi għall-informazzjoni ġeografika tagħhom. Għandhom jagħmlu r-riżultati ta' dan il-monitoraġġ aċċessibbli għall-Kummissjoni u lill-pubbliku fuq bażi permanenti.

2.   Mhux aktar tard mill-15 ta' Mejju 2010, l-Istati Membri għandhom jibgħatu lill-Kummissjoni rapport li jinkludi deskrizzjonijiet qosra dwar:

(a)

kif il-fornituri u l-utenti fis-settur pubbliku ta' settijiet u servizzi ta' data ġeografika u korpi intermedjarji huma kkoordinati, u r-relazzjoni mal-partijiet terzi u l-organizzazzjoni ta' l-assigurazzjoni tal-kwalità;

(b)

il-kontribut magħmul mill-awtoritajiet pubbliċi jew partijiet terzi għall-funzjonament u l-koordinazzjoni ta' l-infrastruttura għall-informazzjoni ġeografika;

(c)

informazzjoni dwar l-użu ta' l-infrastruttura għall-informazzjoni ġeografika;

(d)

ftehim ta' kondiviżjoni ta' data bejn l-awtoritajiet pubbliċi;

(e)

l-ispejjeż u l-benefiċċji ta' l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

3.   Kull tliet snin, u mhux aktar tard mill-15 ta' Mejju 2013, l-Istati Membri għandhom jibgħatu lill-Kummissjoni rapport li jipprovdi informazzjoni aġġornata fir-rigward tal-punti msemmija fil-paragrafu 2.

4.   Regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu għandhom jiġu adottati skond il-proċedura regolatorja msemmija fl-Artikolu 22(2).

Artikolu 22

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn Kumitat.

2.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, filwaqt li jittieħed kont tad-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi stabbilit għal tliet xhur.

3.   Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5a(1) sa (4), u l-Artikolu 7 tad-Deċiżjoni 1999/469/KE, filwaqt li jitqiesu d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Artikolu 23

Sal-15 ta' Mejju 2014 u kull sitt snin wara l-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva bbażat, inter alia, fuq rapporti minn Stati Membri skond l-Artikolu 21(2) u (3).

Fejn jeħtieġ, ir-rapport għandu jkun akkumpanjat minn proposti għal azzjoni Komunitarja.

Artikolu 24

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sal-15 ta' Mejju 2009.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, huma għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi għall-għamla ta' din ir-referenza għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet prinċipali tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 25

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara li tkun ġiet ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 26

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, 14 ta' Marzu 2007.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

H.-G. PÖTTERING

Għall-Kunsill

Il-President

G. GLOSER


(1)  ĠU C 221, 8.9.2005, p. 33.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2005 (ĠU C 124 E, 25.5.2006, p. 116), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tat-23 ta' Jannar 2006 (ĠU C 126 E, 30.5.2006, p. 16) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Ġunju 2006 (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Deċiżjoni tal-Kunsill tad-29 ta' Jannar 2007 u riżoluzzjoni Legiżlattiva tal-Parlament Ewropew tat-13 ta' Frar 2007 (għadha mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

(3)  ĠU L 242, 10.9.2002, p. 1.

(4)  ĠU L 41, 14.2.2003, p. 26.

(5)  ĠU L 345, 31.12.2003, p. 90.

(6)  ĠU L 138, 28.5.2002, p. 1.

(7)  ĠU L 192, 28.7.2000, p. 36.

(8)  ĠU L 324, 11.12.2003, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 788/2004 (ĠU L 138, 30.4.2004, p. 17).

(9)  ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31. Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(10)  ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37. Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni 2003.

(11)  ĠU L 120, 11.5.1990, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1641/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 245, 29.9.2003, p. 1).

(12)  ĠU C 321, 31.12.2003, p. 1.

(13)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).


ANNESS I

TEMI TA' DATA ĠEOGRAFIKA MSEMMIJA FL-ARTIKOLI 6(A), 8(1) U 9(A)

1.

Sistemi ta' referenza ta' koordinati

Sistemi biex issir referenza unika ta' informazzjoni ġeografika fl-ispazju bħala sett ta' koordinati (x,y,z) u/jew latitudni u lonġitudni u altitudni, ibbażati fuq datum ġeodetiku orizzontali u vertikali.

2.

Sistemi ta' grilji ġeografiċi

Grilja multi-risoluzzjoni armonizzata b'punt ta' oriġini komuni u pożizzjoni u daqs taċ-ċelluli tal-grilja standardizzati.

3.

Ismijiet ġeografiċi

Ismijiet ta' żoni, reġjuni, lokalitajiet, bliet, subborgi, jew inħawi abitati oħra, jew kull karatteristika ġeografika jew topografika ta' interess pubbliku jew storiku.

4.

Unitajiet amministrattivi

Unitajiet ta' amministrazzjoni, li jaqsmu żoni fejn Stati Membri għandhom u/jew jeżerċitaw drittijiet ġurisdizzjonali, għal governanza reġjonali, lokali u nazzjonali, separati minn konfini amministrattivi.

5.

Indirizzi

Pożizzjoni ta' proprjetajiet ibbażata fuq identifikaturi ta' l-indirizzi, normalment bl-isem tat-triq, in-numru tad-dar, il-kodiċi postali.

6.

Pakketti katastali

Żoni ddefiniti b'reġistri katastali jew l-ekwivalenti.

7.

Networks tat-trasport

Networks tat-trasport tat-triq, tal-ferrovija, ta' l-ajru u ta' l-ilma u infrastruttura relatata. Huma inklużi l-kollegamenti bejn networks differenti. Huma inklużi wkoll in-network trans-Ewropew tat-trasport kif definit fid-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 1996 dwar il-Linji Gwida tal-Komunità għall-iżvilupp ta' network trans-Ewropew tat-trasport (1) u r-reviżjonijiet futuri ta' dik id-Deċiżjoni.

8.

Idrografija

Elementi idrografiċi, inklużi żoni marittimi, u kull korp ieħor ta' l-ilma u oġġetti relatati magħhom, inklużi baċiri tax-xmajjar u sub-baċiri. Fejn xieraq, skond id-definizzjonijiet fid-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għall-azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika ta' l-ilma (2) u fil-forma ta' networks.

9.

Siti protetti

Żona indikata jew amministrata f'qafas ta' leġiżlazzjoni internazzjonali, Komunitarja u ta' l-Istati Membri sabiex jintlaħqu objettivi speċifiċi ta' konservazzjoni.


(1)  ĠU L 228, 9.9.1996, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament tal-Kunsill Nru 1791/2006/KE (ĠU L 363, 20.12.2006, p. 1).

(2)  ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1. Direttiva kif emendata bid-Deċiżjoni Nru 2455/2001/KE (ĠU L 331, 15.12.2001, p. 1).


ANNESS II

TEMI TA' DATA ĠEOGRAFIKA MSEMMIJA FL-ARTIKOLI 6(A), 8(1) U 9(B)

1.

Elevazzjoni

Mudelli ta' elevazzjoni diġitali għall-art, is-silġ u l-wiċċ ta' l-oċean. Tinkludi l-elevazzjoni ta' l-art, il-batimetrija u l-linja tal-kosta.

2.

Kopertura ta' l-art

Kopertura fiżika u bijoloġika tal-wiċċ tad-dinja inklużi superfiċji artifiċjali, żoni agrikoli, foresti, żoni (semi-)naturali, artijiet mistagħdra, u korpi ta' ilma.

3.

Orthoimagery

Data fil-forma ta' stampa ġeo-referenzjata tal-wiċċ tad-dinja, minn satellita jew minn sensuri fl-ajru.

4.

Ġeologija

Ġeoloġija kkaratterizzata skond il-kompożizzjoni u l-istruttura. Tinkludi s-sodda tal-blat, l-akwiferi u l-ġeomorfoloġija.


ANNESS III

TEMI TA' DATA ĠEOGRAFIKA MSEMMIJA FL-ARTIKOLI 6(B) U 9(B)

1.

Unitajiet statistiċi

Unitajiet biex issir disseminazzjoni jew użu ta' informazzjoni ta' l-istatistika.

2.

Bini

Posizzjoni ġeografika ta' bini.

3.

Ħamrija

Tipi ta' ħamrija u sub-ħamrija kkaratterizzati skond il-fond, it-tessut, l-istruttura u l-kontenut ta' partiċelli u materjal organiku, il-kontenut ta' ġebel, it-tgħawwir, fejn xieraq il-medja tax-xaqlib ta' l-art u l-kapaċità antiċipata għall-ħażna ta' l-ilma.

4.

Użu ta' l-art

Territorju kkaratterizzat skond id-dimensjoni funzjonali tiegħu ppjanata attwali u futura jew l-iskop soċjo-ekonomiku tiegħu (eż. residenzjali, industrijali, kummerċjali, agrikolu, forestali, rikreazzjonali).

5.

Is-saħħa u s-siġurtà tal-bniedem

Distribuzzjoni ġeografika tad-dominanza ta' patoloġiji (allerġiji, kankri, mard respiratorju, eċċ.), informazzjoni li tindika l-effett fuq is-saħħa (bijomarkaturi, tnaqqis fil-fertilità, epidemiji) jew il-benesseri tal-bnedmin (għejja, stress, eċċ.) b'konnessjoni diretta (tniġġis ta' l-arja, kimiki, tnaqqis tas-saff ta' l-ożonu, storbju, eċċ.) jew indiretta (ikel, organiżmi ġenetikament modifikati, eċċ.) mal-kwalità ta' l-ambjent.

6.

Servizzi ta' utilità u tal-gvern

Jinkludu faċilitajiet ta' utilità bħad-drenaġġ, l-immaniġġar ta' l-iskart, il-provvista ta' l-enerġija, il-provvista ta' l-ilma, is-servizzi amministrattivi u soċjali tal-gvern bħal amministrazzjonijiet pubbliċi, siti għall-protezzjoni ċivili, skejjel u sptarijiet.

7.

Faċilitajiet ta' monitoraġġ ambjentali

Posizzjoni u operazzjoni ta' faċilitajiet ta' monitoraġġ ambjentali jinkludi l-osservazzjoni u l-kejl ta' emissjonijiet, ta' l-istat tal-medji ambjentali u ta' parametri oħra ta' l-ekosistema (biodiversità, kondizzjonijiet ekoloġiċi ta' veġetazzjoni, eċċ.) permezz jew f'isem l-awtoritajiet pubbliċi.

8.

Faċilitajiet ta' produzzjoni u industrijali

Siti ta' produzzjoni industrijali, inklużi installazzjonijiet koperti mid-Direttiva tal-Kunsill 96/61/KE ta' l-24 ta' Settembru 1996 dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis (1) u faċilitajiet ta' astrazzjoni ta' l-ilma, tħaffir ta' minjieri, siti ta' ħażna.

9.

Faċilitajiet agrikoli u ta' l-akwakultura

Tagħmir tal-biedja u faċilitajiet ta' produzzjoni (inklużi sistemi ta' irrigazzjoni, serer u stalel).

10.

Distribuzzjoni tal-popolazzjoni – demografija

Distribuzzjoni ġeografika ta' nies, inkluż karatteristiċi ta' popolazzjoni u livelli ta' attivitajiet, miġbura flimkien skond il-grilja, ir-reġjun, l-unità amministrattiva jew unità analitika oħra.

11.

Amministrazzjoni ta' żoni/restrizzjoni/żoni regolati u unitajiet ta' rapportar

Żoni amministrati, regolati jew użati għar-rappurtar fuq il-livell internazzjonali, Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali. Huma inklużi siti użati għar-radam, żoni ristretti madwar għejjun ta' l-ilma għax-xorb, żoni vulnerabbli għan-nitrati, kanali regolati fil-baħar jew f'ilmijiet interni kbar, żoni għar-radam ta' l-iskart, żoni għar-restrizzjoni ta' l-istorbju, żoni b'permess għat-tħaffir u għat-tiftix ta' minerali, distretti ta' baċiri tax-xmajjar, unitajiet ta' rapportar rilevanti u żoni ta' amministrazzjoni ta' l-inħawi tal-kosta.

12.

Żoni ta' riskju naturali

Żoni vulnerabbli kkaratterizzati skond perikli naturali (kull fenomenu atmosferiku, idroloġiku, sismiku, vulkaniku u tan-nirien mifruxa li, minħabba fejn jinsabu, il-qawwa, u l-frekwenza tagħhom, għandhom il-potenzjal li jaffettwaw b'mod gravi s-soċjetà), eż. għargħar, żerżiq ta' l-art u ċediment ta' l-art, valangi, nirien fil-foresti, terremoti, eruzzjonijiet vulkaniċi.

13.

Kondizzjonijiet atmosferiċi

Kondizzjonijiet fiżiċi fl-atmosfera. Hija inkluża data ġeografika bbażata fuq kejl, fuq mudelli jew fuq il-kombinazzjoni tagħhom kif ukoll is-siti tal-kejl.

14.

Karatteristiċi ġeografiċi meteoroloġiċi

Il-kondizzjonijiet tat-temp u l-kejl tagħhom; il-preċipitazzjoni, it-temperatura, l-evapotraspirazzjoni, il-veloċità u d-direzzjoni tar-riħ.

15.

Karatteristiċi ġeografiċi oċeanografiċi

Kondizzjonijiet fiżiċi ta' l-oċeani (kurrenti, imluħa, għoli tal-mewġ, eċċ.).

16.

Reġjuni tal-baħar

Kondizzjonijiet fiżiċi ta' l-ibħra u korpi ta' ilma mielaħ imqassma f'reġjuni u sub-reġjuni b'karatteristiċi komuni.

17.

Reġjuni bijo-ġeografiċi

Żoni ta' kondizzjonijiet ekoloġiċi relattivament omoġenji b'karatteristiċi komuni.

18.

L-abitati naturali u l-bijotopi

Żoni ġeografiċi kkaratterizzati minn kondizzjonijiet ekoloġiċi, proċessi, struttura, u funzjonijiet (sostenn tal-ħajja) speċifiċi li jsostnu fiżikament l-organiżmi li jgħixu fihom. Huma inklużi żoni ta' l-art jew ta' l-ilma li jingħarfu permezz ta' karatteristiċi ġeografiċi, abijotiċi u bijotiċi, sew jekk għal kollox naturali kif ukoll jekk semi-naturali.

19.

Distribuzzjoni ta' l-ispeċi

Distribuzzjoni ġeografika ta' l-okkorrenza ta' speċi ta' annimali u ta' pjanti miġbura flimkien skond il-grilja, ir-reġjun, l-unità amministrattiva jew unità analitika oħra.

20.

Riżorsi ta' enerġija

Riżorsi ta' enerġija inklużi idrokarboni, enerġija idro-elettrika, bijo-enerġija, bix-xemx, bir-riħ, eċċ., fejn ikun rilevanti, inkluża informazzjoni dwar il-fond/l-għoli rigward id-daqs tar-riżors.

21.

Riżorsi minerali

Riżorsi minerali inklużi minerali tal-metall, minerali industrijali, eċċ, fejn rilevanti inkluża informazzjoni dwar il-fond/l-għoli rigward id-daqs tar-riżors.


(1)  ĠU L 257, 10.10.1996, p. 26. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 166/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 33, 4.2.2006, p.1).