22.11.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

119


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1320/2006

tal-5 ta’ Settembru 2006

li jistabbilixxi regoli għat-tranżizzjoni għall-għajnuna għall-iżvilupp rurali prevista fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat it-Trattat ta’ Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ta’ l-Estonja, ta’ Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta’ l-Ungerija, ta’ Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja,

Wara li kkunsidrat l-Att ta’ Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ta’ l-Estonja, ta’ Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta’ l-Ungerija, ta’ Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja, u b’mod partikolari l-Artikolu 32(5) tiegħu,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 ta’ l-20 ta’ Settembru 2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 92(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2007. Madankollu, id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 tas-17 ta’ Mejju 1999 dwar is-sostenn għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Gwida u Garanzija (FAEGG) (2), irrevokati mill-Artikolu 93 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 mill-1 ta’ Jannar 2007, għandhom jibqgħu japplikaw għall-azzjonijiet approvati mill-Kummissjoni skond dawk id-dispożizzjonijiet qabel l-1 ta’ Jannar 2007.

(2)

Sabiex tiġi ffaċilitata t-tranżizzjoni mill-iskemi ta’ għajnuna eżistenti taħt ir-Regolament (KE) Nru 1257/1999 għall-iskema ta’ appoġġ għall-iżvilupp rurali taħt ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005, li tkopri l-perjodu ta’ pprogrammar li jibda fl-1 ta’ Jannar 2007 (il-perjodu ta’ pprogrammar ġdid), ir-regoli ta’ tranżizzjoni għandhom jiġu adottati sabiex jiġu evitati kwalunkwe diffikultajiet jew dewmien fl-implimentazzjoni ta’ l-appoġġ għall-iżvilupp rurali waqt il-perjodu ta’ tranżizzjoni.

(3)

L-appoġġ għall-iżvilupp rurali taħt ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 għandu jkopri l-perjodu ta’ pprogramar ġdid, billi l-appoġġ għall-iżvilupp rurali taħt ir-Regolament (KE) Nru 1257/1999 jkopri l-perjodu ta’ pprogrammar li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2006 (il-perjodu ta’ pprogramar kurrenti). Skond is-sors ta’ l-iffinanzjar involvut u r-regoli ta’ l-immaniġġjar finanzjarju tiegħu fil-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti kif previsiti fl-Artikoli 35 u 36 u l-Artikolu 47b(1) tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999, għandha ssir distinzjoni bejn appoġġ mis-Sezzjoni tal-Garanziji tal-FAEGG ibbażata fuq approprjazzjonijiet tal-baġit mhux differenzjati u s-sena finanzjarja li tagħlaq fil-15 ta’ Ottubru 2006 fl-Istati Membri tal-Komunità kif kostitwit fit-30 ta’ April 2004 min-naħa, u appoġġ ieħor mis-Sezzjoni tal-Gwida u l-Garanziji għall-Istati Membri kollha skond l-Artikoli 29 sa 32 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1260/1999 tal-21 ta’ Ġunju 1999 li jistabbilixxu dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fondi Strutturali (3) min-naħa l-oħra. Fil-każ ta’ l-aħħar id-data finali ta’ eliġibbiltà għall-infiq hija ffissata fid-Deċiżjonijiet li japprovaw l-appoġġ tal-Komunità.

(4)

Għall-appoġġ għall-iżvilupp rurali ffinanzjat mis-Sezzjoni tal-Garanziji tal-FAEGG u li għandu x’jaqsam ma’ l-ipprogrammar fl-Istati Membri tal-Komunità kif kostitwit fit-30 ta’ April 2004, għandhom jiġu stabbiliti dispożizzjonijiet ta’ tranżizzjoni għall-pagamenti mis-16 ta’ Ottubru sal-31 ta’ Diċembru 2006, kif ukoll għall-impenji lill-benefiċjarji fil-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti li għalih il-pagamenti jistgħu jsiru wara l-31 ta’ Diċembru 2006 waqt il-perjodu ta’ pprogrammr ġdid.

(5)

Għal appoġġ ieħor mis-Sezzjoni tal-Gwida u l-Garanziji tal-FAEGG fl-Istati Membri kollha kkonċernati kif previst fl-Artikoli 29 sa 32 tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999, minħabba li l-perjodi ta’ pprogrammar kurrenti u ġdid jaħbtu flimkien, mill-1 ta’ Jannar 2007 sad-data finali ta’ eliġibbiltà għall-infiq ffissata mid-Deċiżjonijiet li japprovaw l-appoġġ tal-Komunità, numru ta’ arranġamenti ta’ tranżizzjoni għandhom isiru f’termini ta’ prinċipji ġenerali u fir-rigward ta’ ċerti miżuri dwar żvilupp rurali, inklużi dawk li jinvolvu impenji multiannwali. Għal żoni żvantaġġati u agro-ambjent, l-Artikolu 5(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett skond il-politika agrikola komuni u li jistabbilixxi ċerti skemi ta’ għajnuna għall-bdiewa (4) jipprovdi għall-applikazzjoni ta’ prassi tal-biedja tajba fil-qafas tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999. B’mod aktar partikolari għall-agri-ambjent, l-Artikolu 21(3) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 817/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 dwar is-sostenn għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Gwida u Garanzija (FAEGG) (5) jippermetti lill-Istati Membri li jestendu l-impenji agri-ambjentali fil-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti.

(6)

Hemm bżonn li tiġi żgurata t-tranżizzjoni bejn iż-żewġ perjodi ta’ pprogrammar rigward id-deroga li tikkonċerna konformità ma’ l-istandards Komunitarji skond l-Artikolu 33l(2a) u (2b) tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999 fir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja (“l-Istati Membri ġodda”).

(7)

Sabiex tkun garantita implimentazzjoni aħjar tal-perjodu ta’ pprogrammar ġdid rigward l-agri-ambjent u l-benessri ta’ l-annimali, l-Istati Membri għandhom jitħallew jawtorizzaw it-trasformazzjoni ta’ impenn agri-ambjentali jew dwar il-benessri ta’ l-annimali li jkunu daħlu għalih skond ir-Regolament (KE) Nru 1257/1999 għal impenn ġdid għal perjodu ta’ bejn ħames u seba’ snin bħala regola ġenerali skond ir- Regolament (KE) Nru 1698/2005 dejjem jekk l-impenn ġdid huwa ta’ benefiċċju għall-ambjent jew għall-benessri ta’ l-annimali.

(8)

Hemm bżonn li jiġu stabbiliti regoli ta’ tranżizzjoni speċifiċi dwar infiq li għandu x’jaqsam ma’ assistenza teknika, inklużi evalwazzjonijiet ex ante u ex post għat-tipi kollha ta’ pprogrammar.

(9)

It-tranżizzjoni għall-perjodu ta’ pprogrammar ġdid għandha tiġi żgurata għal ċerti miżuri li jinvolvu impenji multiannwali skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1268/1999 tal-21 ta’ Ġunju 1999 dwar l-għajnuna mill-Komunità għal miżuri ta’ qabel l-Adeżjoni għal żvilupp agrikolu u rurali fil-pajjiżi applikanti ta’ l-Ewropa ċentrali u ta’ lvant matul il-perjodu ta’ qabel l-Adeżjoni (6) fl-Istati Membri ġodda.

(10)

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operazzjonijiet ta’ tranżizzjoni jkunu definiti b’mod ċar permezz tas-sistemi ta’ l-immaniġġjar u l-kontroll tagħhom. Dan huwa partikolarment kruċjali għal ċerti tipi ta’ appoġġ fl-Istati Membri kollha għall- immaniġġjar finanzjarju sod u biex jiġi evitat kwalunkwe riskju ta’ finanzjar doppju minħabba li l-perjodi ta’ pprogrammar jaħbtu flimkien mill-1 ta’ Janar 2007 sad-data finali ta’ eliġibbiltà għall-infiq iffissata fid-Deċiżjonijiet li japprovaw l-appoġġ Komunitarju.

(11)

Tabella ta’ korrelazzjoni għal miżuri skond il-perjodu ta’ pprogrammar ġdid u dak kurrenti għandha tkun disponibbli sabiex tidentifika b’mod ċar il-miżuri għall-iżvilupp rurali matul iż-żewġ perjodi ta’ pprogrammar.

(12)

Il-miżuri previsti f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat għall-Iżvilupp Rurali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

TITOLU I

KAMP TA’ APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Dan ir-Regolament jistipula regoli speċifiċi biex jiffaċilita t-tranżizzjoni mill-ipprogrammar ta’ l-iżvilupp rurali skond ir-Regolamenti (KE) Nru 1257/1999 u (KE) Nru 1268/1999 għal dak stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1698/2005.

Artikolu 2

Għall-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet li ġejjin għandhom japplikaw:

(a)

“miżuri ko-finanzjati mis-Sezzjoni tal-Garanziji tal-FAEGG” tfisser miżuri għall-iżvilupp rurali kif previsti fir-Regolament (KE) Nru 1257/1999, ko-finanzjati mis-Sezzjoni tal-Garanziji tal-Fond Agrikolu Ewropew għall-Gwida u l-Garanziji (FAEGG) u applikabbli fl-Istati Membri tal-Komunità kif stabbilit fit-30 ta’ April 2004;

(b)

“miżuri ko-finanzjati mis-Sezzjoni ta’ Gwida u/jew mis-Sezzjoni tal-Garanziji tal-FAEGG” tfisser:

(i)

miżuri għall-iżvilupp rurali kif previsti fir-Regolament (KE) Nru 1257/1999, ko-finanzjati mis-Sezzjoni ta’ Gwida tal-FAEGG, applikabbli fl-Istati Membri kollha u li għalihom japplika r-Regolament (KE) Nru 1260/1999;

(ii)

miżuri skond l-Inizjattiva Komunitarja Leader, kif previsti fl-Artikolu 20(1)(c) tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999;

(iii)

miżuri għall-iżvilupp rurali kif previsti fir-Regolament (KE) Nru 1257/1999, ko-finanzjati mis-Sezzjoni tal-Garanziji tal-FAEGG, applikabbli fl-Istati Membri ġodda u li għalihom japplikaw l-Artikoli 29 sa 32 tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999;

(c)

“Stati Membri ġodda” tfisser ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja;

(d)

“perjodu ta’ pprogrammar kurrenti” tfisser il-perjodu ta’ pprogrammar skond ir-Regolament (KE) Nru 1257/1999 li jintemm fil-31 ta’ Diċembru 2006;

(e)

“perjodu ta’ pprogrammar ġdid” tfisser il-perjodu ta’ pprogrammar skond ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 li jibda fl-1 ta’ Jannar 2007;

(f)

“impenji” tfisser impenji legali meħuda għal benefiċjarji ta’ miżuri għall-iżvilupp rurali mill-Istati Membri;

(g)

“pagamenti” tfisser pagamenti magħmula lil benefiċjarji ta’ miżuri għall-iżvilupp rurali mill-Istati Membri;

(h)

“impenji multiannwali” tfisser impenji li għandhom x’jaqsmu ma’:

(i)

dawn il-miżuri li ġejjin: irtirar kmieni għall-bdiewa u ħaddiema fl-irziezet, agri-ambjent u l-benessri ta’ l-annimali, tilħiq ta’ l-istandards dwar l-għajnuna lill-bdiewa, għajnuna għall-kwalità ta’ l-ikel lill-bdiewa, afforestazzjoni ta’ art agrikola, appoġġ lill-irziezet b’semi-sussistenza u appoġġ għat-twaqqif ta’ gruppi tal-produtturi;

(ii)

appoġġ permezz ta’ sussidji tar-rati ta’ interess, appoġġ permezz ta’ kiri u għajnuna lil bdiewa żgħażagħ fejn il-primjum uniku msemmi fl-Artikolu 8(2)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999 jiġi frazzjonat f’diversi pagamenti li jitħallsu f’perjodu li ma jaqbiżx it-12-il xahar mid-data tal-ħlas ta’ l-ewwel pagament.

TITOLU II

REGOLI TRANŻIZZJONALI GĦAR-REGOLAMENT (KE) Nru 1257/1999

KAPITOLU 1

Miżuri ko-finanzjati mis-Sezzjoni tal-Garanziji tal-FAEGG

Artikolu 3

1.   Pagamenti mħallsa bejn is-16 ta’ Ottubru u l-31 ta’ Diċembru 2006 skond il-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti għandhom ikunu eliġibbli skond il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) skond l-Artikolu 39(1)(c) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1290/2005 (7) biss jekk dawn isiru wara l-finalizzazzjoni tal-pagamenti awtorizzati skond it-tieni sentenza ta’ l-Artikolu 39(1)(a) ta’ dak ir-Regolament.

Pagamenti eligibbli msemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jiġu ddikjarati lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Jannar 2007, irrispettivament mill-approvazzjoni tal-Kummissjoni tal-programm ta’ l-iżvilupp rurali kkonċernat. Il-pagament mill-Kummissjoni, madankollu, għandu jsir biss meta l-programm ikun ġie approvat.

2.   L-ispiża relatata ma’ l-impenji meħuda fil-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti bil-pagamenti li għandhom jitħallsu wara l-31 ta’ Diċembru 2006 għandhom ikunu eliġibbli skond il-FAEŻR fil-perjodu ta’ pprogrammar ġdid.

Madankollu, pagamenti li għandhom x’jaqsmu ma’ impenji mhux multiannwali meħuda sal-31 ta’ Diċembru 2006 jridu jikkonformaw mal-kundizzjonijiet għal eliġibbiltà tal-perjodu ta’ pprogrammar ġdid jekk dawn jestendu wara l-31 ta’ Diċembru 2008.

Programmi ta’ l-iżvilupp rurali għall-perjodu ta’ pprogrammar ġdid għandhom jagħmlu provvediment għall-ispiża msemmija fl-ewwel subparagrafu.

KAPITOLU 2

Miżuri ko-finanzjati mis-Sezzjoni ta’ Gwida u/jew mis-Sezzjoni tal-Garanziji tal-FAEGG

Sezzjoni 1

Regoli komuni

Artikolu 4

1.   Mingħajr preġudizzju għall-Artikoli 5 u 6, l-Istati Membri jistgħu jkomplu, fil-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti, jieħdu impenji u jħallsu pagamenti mill-1 ta’ Jannar 2007 sad-data finali ta’ eliġibbiltà għall-ispiża ffissata fid-Deċiżjonijiet li japprovaw l-appoġġ Komunitarju għall-programmi operazzjonali jew dokumenti ta’ l-ipprogrammar ta’ l-iżvilupp rurali.

Madankollu, għal xi tip ta’ miżuri jew sub-miżuri kif elenkati fl-Anness I, l-Istati Membri għandhom jibdew jieħdu impenji skond ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 mid-data li minnha ma jittieħed l-ebda impenn fil-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti fuq livell ta’ programm f’konformità ma’ l-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu.

It-tieni subparagrafu ta’ dan il-paragrafu ma jistax japplika għat-tranżizzjoni mill-Inizjattiva Komunitarja Leader għall-Assi Leader tal-perjodu ta’ pprogrammar ġdid fejn l-istrateġiji integrati għall-iżvilupp lokali, li jridu jiġu implimentati minn gruppi ta’ azzjoni lokali msemmija fl-Artikolu 62 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 li huma magħżula għall-perjodu ta’ pprogrammar ġdid, huma ġodda u/jew l-istess territorju rurali ma bbenefikax mill-Inizjattiva Komunitarja Leader.

2.   L-ispiża li tikkonċerna l-impenji meħuda fil-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti bil-pagamenti li għandhom jitħallsu wara d-data finali ta’ l-eliġibbiltà għall-infiq ta’ dak il-perjodu ta’ pprogrammar għandha tkun eliġibbli skond il-FAEŻR fil-perjodu ta’ pprogrammar ġdid soġġetta għall-Artikoli 7 u 8.

Artikolu 5

1.   Fil-każ ta’ miżuri dwar l-agri-ambjent u l-benessri ta’ l-annimali fl-Istati Membri ġodda, l-infiq biss li għandu x’jaqsam ma’ l-impenji meħuda sal-31 ta’ Diċembru 2006 fil-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti li għalih il-pagamenti għandhom jitħallsu wara dik id-data għandu jkun eliġibbli skond il-FAEŻR fil-perjodu ta’ pprogrammar ġdid.

2.   L-infiq imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun eliġibbli skond il-FAEŻR fil-perjodu ta’ pprogrammar ġdid:

(a)

mid-data finali ta’ l-eliġibbiltà għall-infiq fil-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti, fejn il-pagamenti jkomplu wara dik id-data; jew

(b)

minn data qabel id-data msemmija fil-punt (a) iżda wara l-1 ta’ Jannar 2007, fejn l-ammont allokat għall-programm u/jew miżura diġà ġie użat.

Programmi ta’ l-iżvilupp rurali għall-perjodu ta’ pprogrammar ġdid għandhom jagħmlu provvediment għall-infiq imsemmi fl-ewwel subparagrafu.

Artikolu 6

1.   L-infiq li jsir minħabba impenji li jikkonċernaw konċessjonijiet ta’ kumpens f’żoni żvantaġġati fi Stati Membri ġodda u li jirreferi għal mhux aktar tard mis-sena 2006 jista’ jiġi dikjarat sad-data finali ta’ l-eliġibbiltà għall-infiq fil-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti.

Madankollu, fejn l-ammont allokat għall-programm u/jew il-miżura jintuża qabel id-data finali msemmija fl-ewwel subparagrafu iżda wara l-1 ta’ Jannar 2007, l-infiq li jifdal b’referenza għall-impenji relatati għal mhux aktar tard mis-sena 2006 għandu jkun eliġibbli skond il-FAEŻR fil-perjodu ta’ pprogrammar ġdid, dejjem jekk il-programm ta’ l-iżvilupp rurali għall-perjodu ta’ pprogrammar ġdid jagħmel provvediment għal infiq bħal dan.

2.   L-infiq li ġej minn impenji li jikkonċernaw konċessjonijiet ta’ kumpens f’żoni żvantaġġati fl-Istati Membri ġodda għas-snin 2007 u 2008 għandu jiġi mgħoddi lill-FAEŻR u għandu jikkonforma mar-Regolament (KE) Nru 1698/2005.

Artikolu 7

1.   L-infiq li jikkonċerna impenji multiannwali minbarra dak għall-agri-ambjent u l-benessri ta’ l-annimali b’pagamenti li jridu jsiru wara d-data finali ta’ l-eliġibbiltà għall-infiq fil-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti għandu jkun eliġibbli skond il-FAEŻR fil-perjodu ta’ pprogrammar ġdid.

2.   L-infiq imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun eliġibbli skond il-FAEŻR fil-perjodu ta’ pprogrammar ġdid-:

(a)

mid-data finali ta’ l-eliġibbiltà għall-infiq fil-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti, fejn il-pagamenti jkomplu wara dik id-data; jew

(b)

mid-data qabel id-data msemmija f’punt (a) iżda wara l-1 ta’ Jannar 2007, fejn l-ammont allokat għall-programm u/jew il-miżura jkun diġà intuża.

Programmi ta’ l-iżvilupp rurali għall-perjodu ta’ pprogrammar ġdid iridu jagħmlu provvediment għall-infiq imsemmi fl-ewwel subparagrafu.

Artikolu 8

1.   Għal operazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ impenji mhux multiannwali li għalihom l-impenji lill-benefiċjarji ttieħdu qabel id-data finali ta’ l-eliġibbiltà għall-infiq fil-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti, kwalunkwe infiq li għandu x’jaqsam ma’ pagamenti li jibqgħu mhux imħallsa wara d-data għandu jkun eliġibbli skond il-FAEŻR fil-perjodu ta’ pprogrammar ġdid minn dik id-data, sakemm:

(a)

l-awtorità kompetenti ta’ l-Istati Membri taqsam l-operazzjonijiet f’żewġ stadji finanzjarji u fiżiċi jew ta’ żvilupp distinti u identifikabbli korrispondenti għaż-żewġ perjodi ta’ pprogrammar;

(b)

il-kundizzjonijiet tal-ko-finanzjament u ta’ l-eliġibbiltà għall-operazzjonijiet fil-perjodu ta’ pprogrammar ġdid jintlaħqu.

2.   Jekk il-fondi għall-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti jintnefqu sa data qabel id-data finali msemmija fil-paragrafu 1, l-infiq relatat ma’ pagamenti li għad iridu jsiru wara dik id-data ta’ qabel għandu jkun eliġibbli skond il-FAEŻR fil-perjodu ta’ pprogrammar ġdid, sakemm il-kundizzjonijiet imniżżla fil-paragrafu 1 jintlaħqu.

3.   L-Istati Membri għandhom iniżżlu fil-programmi ta’ l-iżvilupp rurali tagħhom skond il-perjodu ta’ pprogrammar ġdid jekk jużaw il-possibilitajiet imsemmija f’paragrafi 1 u 2 għall-miżuri konċernati.

Sezzjoni 2

Regoli speċifiċi għal Stati Membri ġodda

Artikolu 9

Rigward konformità ma’ l-istandards Komunitarji skond l-Artikolu 33l(2a) u (2b) tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999, l-infiq relatat ma’ pagamenti li għad iridu jitħallsu rigward impenji lill-benefiċjarji meħuda sad-data finali ta’ l-eliġibbiltà għall-infiq fil-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti għandu jkun eliġibbli skond il-FAEŻR fil-perjodu ta’ pprogrammar ġdid, sakemm il-programm ta’ l-iżvilupp rurali għall-perjodu ta’ pprogrammar ġdid jagħmel provvediment għal infiq bħal dan.

Artikolu 10

L-ebda pagamenti rigward il-miżuri li ġejjin m’għandhom ikunu eliġibbli skond il-FAEŻR fil-perjodu ta’ pprogrammar ġdid:

(a)

servizzi ta’ konsulenza u estensjoni agrikola kif imsemmija fl-Artikolu 33g tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999;

(b)

komplementi għall-pagamenti diretti kif imsemmija fl-Artikolu 33h tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999;

(c)

komplementi għall-għajnuna Statali f’Malta kif imsemmija fl-Artikolu 33i tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999;

(d)

għajnuna lill-bdiewa full-time f’Malta kif imsemmija fl-Artikolu 33j tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999.

KAPITOLU 3

Provvediment speċifiku għall-agri-ambjent u l-benessri ta’ l-annimali

Artikolu 11

Qabel ma jagħlaq perjodu għat-twettiq ta’ impenn meħud skond il-Kapitolu VI tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw it-trasformazzjoni ta’ dak l-impenn f’impenn ġdid għal perjodu ta’ bejn ħames u seba’ snin bħala regola ġenerali taħt ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005 sakemm:

(a)

kull tali trasformazzjoni tkun ta’ benefiċċju garantit għall-ambjent jew għall-benessri ta’ l-annimali; u

(b)

l-impenn eżistenti huwa msaħħaħ b’mod sinjifikanti.

KAPITOLU 4

Infiq taħt l-assistenza teknika

Sezzjoni 1

Infiq relatat ma’ miżuri ko-finanzjati mis-Sezzjoni tal-Garanziji tal-FAEGG

Artikolu 12

1.   L-infiq relatat ma’ l-evalwazzjoni ex ante tal-perjodu ta’ pprogrammar ġdid kif imsemmi fl-Artikolu 85 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 jista’ jintalab li jitħallas mis-Sezzjoni tal-Garanziji tal-FAEGG taħt il-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti fil-limitu ta’ żmien stipulat fl-Artikolu 39(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1290/2005, sakemm il-limitu ta’ 1 % msemmi fit-tieni paragrafu ta’ l-Artikolu 59 tar-Regolament (KE) Nru 817/2004 jiġi rispettat.

2.   L-infiq relatat ma’ l-evalwazzjoni ex post tal-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti kif imsemmi fl-Artikolu 64 tar-Regolament (KE) Nru 817/2004 għandu jkun eliġibbli skond il-komponent ta’ l-assistenza teknika tal-programm ta’ l-iżvilupp rurali fil-perjodu ta’ pprogrammar ġdid, sakemm jikkonforma mat-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 66(2) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 u sakemm il-programm jagħmel provvediment għal dan il-għan.

Sezzjoni 2

Infiq għal miżuri ko-finanzjati mis-Sezzjoni ta’ Gwida u/jew Sezzjoni tal-Garanziji tal-FAEGG

Artikolu 13

1.   L-infiq skond il-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti li jsir wara d-data finali ta’ eliġibbiltà għall-infiq ta’ dak il-perjodu ta’ pprogrammar u li jirreferi għall-operazzjonijiet koperti mill-punti 2 u 3 tar-Regola Nru 11 ta’ l-Anness mar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1685/2000 (8), bl-eċċezzjoni ta’ evalwazzjonijiet ex post, verifiki u tfassil tar-rapporti finali, m’għandux ikun eliġibbli skond il-FAEŻR fil-perjodu ta’ pprogrammar ġdid.

2.   L-infiq skond il-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti li jsir sad-data finali ta’ eliġibbiltà għall-infiq ta’ dak il-perjodu ta’ pprogrammar u li jirreferi għall-operazzjonijiet koperti mill-ewwel inċiż tal-punt 2.1 u mill-punt 3 tar-Regola Nru 11 ta’ l-Anness mar-Regolament (KE) Nru 1685/2000, inklużi evalwazzjonijiet ex ante msemmija fl-Artikolu 85 tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005, għall-preparazzjoni tal-programmi ta’ l-iżvilupp rurali skond il-perjodu ta’ pprogrammar ġdid, għandu jkun, soġġett għall-kundizzjonijiet imniżżla fil-punti 2,2 sa 2,7 u 3 ta’ dik ir-Regola, eliġibbli skond il-komponent ta’ l-assistenza teknika fil-programmi operazzjonali kurrenti jew id-dokumenti ta’ l-ipprogrammar ta’ l-iżvilupp rurali.

3.   L-infiq għall-valutazzjonijiet ex post tal-perjodu ta’ pprogrammar kurrenti msemmi fl-Artikolu 43 tar-Regolament (KE) Nru 1260/1999 jista’ jkun eliġibbli skond il-FAEŻR taħt il-komponent tal-programmi ta’ l-assistenza teknika fil-perjodu ta’ pprogrammar ġdid, sakemm dan ikun konformi mat-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 66(2) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 u sakemm il-programm jagħmel provvediment għal dan il-għan.

TITOLU III

REGOLI TA’ TRANŻIZZJONI GĦAR-REGOLAMENT (KE) Nru 1268/1999

Artikolu 14

Rigward il-miżuri msemmija fir-raba’, fis-seba’ u fl-erbatax-il inċiż ta’ l-Artikolu 2 tar-Regolament (KE) Nru 1268/1999, l-infiq relatat ma’ pagamenti li jridu jitħallsu wara l-31 ta’ Diċembru 2006 għandu jkun eliġibbli skond il-FAEŻR fil-perjodu ta’ pprogrammar ġdid sakemm il-kundizzjonijiet ta’ l-Artikolu 71(1) tar-Regolament (KE) Nru 1698/2005 jintlaħqu u sakemm il-programm skond il-perjodu ta’ pprogrammar ġdid jagħmel provvediment għal dan il-għan.

TITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 15

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-operazzjonijiet tranżizzjonali li jaqgħu fl-ambitu ta’ dan ir-Regolament ikunu identifikati b’mod ċar permezz tas-sistemi ta’ mmaniġġjar u ta’ kontroll tagħhom.

Artikolu 16

It-tabella ta’ korrelazzjoni għall-miżuri skond il-perjodu ta’ pprogrammar kemm ġdid kif ukoll kurrenti hija mniżżla fl-Anness II.

Artikolu 17

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fis-seba’ jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 5 ta’ Settembru 2006.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 277, 21.10.2005, p. 1.

(2)  ĠU L 160, 26.6.1999, p. 80. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 2223/2004 (ĠU L 379, 24.12.2004, p. 1).

(3)  ĠU L 161, 26.6.1999, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 173/2005 (ĠU L 29, 2.2.2005, p. 3).

(4)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 1. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1156/2006 (ĠU L 208, 29.7.2006, p. 3).

(5)  ĠU L 153, 30.4.2004, p. 30; verżjoni kkoreġuta (ĠU L 231, 30.6.2004, p. 24). Ir-Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 1360/2005 (ĠU L 214, 19.8.2005, p. 55).

(6)  ĠU L 161, 26.6.1999, p. 87. Ir-Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 2112/2005 (ĠU L 344, 27.12.2005, p. 23).

(7)  ĠU L 209, 11.8.2005, p. 1.

(8)  ĠU L 193, 29.7.2000, p. 39.


ANNESS I

Tipi ta’ miżuri jew sottomiżuri għall-iżvilupp rurali msemmija fit-tieni subparagrafu ta’ l-Artikolu 4(1):

taħriġ,

stabbiliment ta’ bdiewa żgħażagħ,

irtirar kmieni (Stati Membri ġodda),

użu ta’ servizzi ta’ konsulenza (Stati Membri ġodda),

twaqqif ta’ servizzi ta’ konsulenza, ta’ mmaniġġjar u ta’ sostituzzjoni (Stati Membri kollha kkonċernati)/provvediment ta’ servizzi ta’ konsulenza u estensjoni (Stati Membri ġodda),

investimenti fi stabbilimenti agrikoli,

investimenti fil-foresti,

ipproċessar/tqegħid fis-suq ta’ prodotti agrikoli u forestali,

titjib ta’ l-art, tqassim mill-ġdid, immaniġġjar ta’ riżorsi ta’ l-ilma, infrastruttura agrikola,

azzjonijiet ta’ restawr u prevenzjoni għall-potenzjal ta’ produzzjoni agrikola mġarraf minħabba diżastri naturali,

tilħiq ta’ standards Komunitarji/konformità ma’ standards Komunitarji (Stati Membri ġodda) — standards varji,

skemi tal-kwalità ta’ l-ikel (Stati Membri ġodda) — skemi varji,

promozzjoni ta’ prodotti ta’ kwalità mill-gruppi tal-produtturi (Stati Membri ġodda),

irziezet ta’semisussistenza (Stati Membri ġodda),

twaqqif ta’ gruppi tal-produtturi (Stati Membri ġodda),

żoni taħt restrizzjonijiet ambjentali/pagamenti Natura 2000 (Stati Membri ġodda),

protezzjoni ta’ l-ambjent b’konnessjoni ma’ l-agrikoltura/forestrija,

afforestazzjoni ta’ art agrikola (Stati Membri ġodda),

afforestazzjoni ta’ art mhux agrikola,

stabbiltà ekoloġika tal-foresti,

azzjonijiet ta’ restawr-prevenzjoni rigward forestrija/kostruzzjonijiet għat-twaqqif tan-nirien,

diversifikazzjoni barra mill-irziezet,

attivitajiet ta’ snajja’/turiżmu,

servizzi bażiċi — servizzi varji,

rinnovazzjoni/tiġdid u żvilupp tal-villaġġi — bosta tipi ta’ operazzjonijiet,

wirt rurali — bosta tipi ta’ operazzjonijiet,

leader — tmexxija ta’ gruppi ta’ azzjoni lokali u bosta tipi ta’ operazzjonijiet taħt l-istrateġiji ta’ żvilupp u kooperazzjoni lokali (ħlief l-akkwist ta’ ħiliet u azzjonijiet ta’ animazzjoni).


ANNESS II

Tabella ta’ korrelazzjoni għall-miżuri previsti fir-Regolament (KE) Nru 1257/1999, ir-Regolament (KE) Nru 1268/1999 u r-Regolament (KE) Nru 1698/2005

Miżuri taħt ir-Regolament (KE) Nru 1257/1999

Kodiċi taħt ir-Regolament (KE) Nru 817/2004 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 141/2004 (1)

Kategoriji taħt ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 438/2001 (2)

Assi u miżuri taħt ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005

Kodiċi taħt ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005

 

Assi 1

Taħriġ. Artikolu 9

(c)

113 u 128

Artikolu 20(a)(i) u Artikolu 21: Taħriġ u informazzjoni

111

Stabbiliment ta’ Bdiewa Żgħażagħ. Artikolu 8

(b)

112

Artikolu 20(a)(ii) u Artikolu 22: Stabbiliment ta’ Bdiewa Żgħażagħ

112

Irtirar kmieni. Artikoli 10, 11 u 12

(d)

/

Artikolu 20(a)(iii) u Artikolu 23: Irtirar kmieni

113

Użu ta’ servizzi ta’ konsulenza. Artikolu 21d

(y)

/

Artikolu 20(a)(iv) u Artikolu 24: Użu ta’ servizzi ta’ konsulenza

114

Twaqqif ta’ servizzi ta’ konsulenza, ta’ mmaniġġjar u ta’ sostituzzjoni.

Artikolu 33, it-tielet inċiż. Dispożizzjoni għal servizzi ta’ konsulenza u ta’ estensjoni.

Artikolu 33g

(l)

1303

Artikolu 20(a)(v) u Artikolu 25: Twaqqif ta’ servizzi ta’ konsulenza, ta’ mmaniġġjar u ta’ sostituzzjoni

115

Investimenti fi stabbilimenti agrikoli. Artikoli 4 sa 7

(a)

111

Artikolu 20(b)(i) u Artikolu 26: Immodernizzar ta’ stabbilimenti agrikoli

121

Investimenti fil-foresti biex jitjieb il-valur ekonomiku, it-twaqqif ta’ assoċjazzjonijiet forestali. Artikolu 30(1), it-tieni u l-ħames inċiż

(i)

121

124

Artikolu 20(b)(ii) u Artikolu 27: Titjib tal-valur ekonomku tal-foresti

122

Ipproċessar u tqegħid fis-suq ta’ prodotti agrikoli u forestali, promozzjoni ta’ opportunitajiet ġodda għal prodotti forestali. Artikoli 25 sa 28 u Artikolu 30(1), it-tielet u r-raba’ inċiż.

(g)

114

Artikolu 20(b)(iii) u Artikolu 28: Żieda fil-valur ta’ prodotti agrikoli u forestali

123

(i)

122

Tqegħid fis-suq ta’ prodotti ta’ kwalità u t-twaqqif ta’ skemi tal-kwalità. Artikolu 33, ir-raba’ inċiż

(m)

123

 

 

 

Artikolu 20(b)(iv) u Artikolu 29: Kooperazzjoni għall-iżvilupp ta’ teknoloġiji tal-proċessi tal-prodotti ġodda

124

Titjib ta’ l-art, tqassim mill-ġdid, immaniġġjar ta’ riżorsi ta’ l-ilma, infrastruttura agrikola. Artikolu 33, l-ewwel, it-tieni, it-tmien u d-disa’ inċiż

(j)

1301

Artikolu 20(b)(v) u Artikolu 30: Infrastruttura agrikola u forestali

125

(k)

1302

(q)

1308

(r)

1309

Strumenti ta’ restawr u prevenzjoni. Artikolu 33, it-tnax-il inċiż

(u)

1313

Artikolu 20(b)(vi): Azzjonijiet ta’ restawr u prevenzjoni

126

Tilħiq ta’ standards Artikoli 21b u 21c. Osservanza ta’ l-istandards Artikolu 33l(2a) u (2b)

(x)

/

Artikolu 20(c)(i) u Artikolu 31: Tilħiq ta’ standards

131

Skemi tal-kwalità ta’ l-ikel Artikoli 24b u 24c

(z)

/

Artikolu 20(c)(ii) u Artikolu 32: Skemi tal-kwalità ta’ l-ikel

132

Għajnuna lill-Gruppi tal-Produtturi għall-promozzjoni ta’ prodotti ta’ kwalità Artikolu 24d

(aa)

/

Artikolu 20(c)(iii) u Artikolu 33: Informazzjoni u promozzjoni

133

Semisussistenza għall-biedja Artikolu 33b

(ab)

/

Artikolu 20(d)(i) u Artikolu 34: Semisussistenza għall-biedja

141

Gruppi tal-Produtturi Artikolu 33d

(ac)

/

Artikolu 20(d)(ii) u Artikolu 35: Gruppi tal-produtturi

142

 

Assi 2

Pagamenti għal żoni żvantaġġati, żoni tal-muntanja. Artikoli 13, 14, 15 u 18

(e)

/

Artikolu 36(a)(i) u Artikolu 37: Pagamenti għal nuqqasijiet naturalifil-muntanji

211

Pagamenti għal żoni żvantaġġati, żoni żvantaġġati oħra. Artikoli 3, 14, 15, 18 u 19

(e)

/

Artikolu 36(a)(ii) u Artikolu 37: Pagamenti għal nuqqasijiet naturali f’żoni li mhumiex żoni tal-muntanji

212

Żoni taħt restrizzjonijiet ambjentali. Artikolu 16

(e)

/

Artikolu 36(a)(iii) u Artikolu 38. Natura 2000 u pagamenti marbutamad-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3)

213

Agri-ambjent. Artikoli 22, 23 u 24

(f)

/

Artikolu 36(a)(iv) u Artikolu 39: Pagamenti agri-ambjentali

214

Benessri ta’ l-annimali.

(f)

/

Artikolu 36(a)(v) u Artikolu 40: Pagamenti għall-benessri ta’ l-annimali

215

Artikoli. 22, 23 u 24.

Protezzjoni ta’ l-ambjent b’konnessjoni mal-benessri ta’ l-annimali.

Artikolu 33, il-ħdax-il inċiż

(t)

1312

Protezzjoni ta’ l-ambjent b’konnessjoni ma’ l-agrikoltura. Artikolu 33, il-ħdax-il inċiż

(t)

1312

Artikolu 36(a)(vi) u Artikolu 41: Investimenti mhux produttivi

216

Afforestazzjoni ta’ art agrikola. Artikolu 31

(h)

/

Artikolu 36(b)(i) u Artikolu 43: L-ewwel afforestazzjoni ta’ art agrikola

221

 

 

 

Artikolu 36(b)(ii) u Artikolu 44: L-ewwel twaqqif ta’ sistemi agroforestali

222

Afforestazzjoni ta’ art mhux agrikola. Artikolu 30(1), l-ewwel inċiż

(i)

126

Artikolu 36(b)(iii) u Artikolu 45: L-ewwel afforestazzjoni ta’ art mhux agrikola

223

Stabbiltà ekoloġika tal-foresti. Artikolu 32(1), l-ewwel inċiż

(i)

127

Artikolu 36(b)(iv) u Artikolu 46: Pagamenti Natura 2000

224

Stabbiltà ekoloġika tal-foresti. Artikolu 32(1), l-ewwel inċiż

(i)

127

Artikolu 36(b)(v) u Artikolu 47: Pagamenti forestali-ambjentali

225

Restawr-prevenzjoni forestali. Artikolu 30(1), is-sitt inċiż;

Kostruzzjonijiet għat-Twaqqif tan-Nirien Artikolu 32(1), it-tieni inċiż

(i)

125

Artikolu 36(b)(vi) u Artikolu 48: Restawr-prevenzjoni forestali

226

Investimenti għall-valur ekoloġiku u soċjali tal-foresti. Artikolu 30(1), it-tieni inċiż.

Protezzjoni ta’ l-ambjent b’konnessjoni mal-forestrija: Artikolu 33, il-11-il inċiż

(i)

121

Artikolu 36(b)(vii) u Artikolu 49: Investimenti mhux produttivi

227

(t)

1312

 

Assi 3

Diversifikazzjoni. Artikolu 33, is-seba’ inċiż

(p)

1307

Artikolu 52(a)(i) u Artikolu 53: Diversifikazzjoni

311

Attivitajiet ta’ snajja’; inġinerija finanzjarja

(s)

1311

Artikolu 52(a)(ii) u Artikolu 54: Twaqqif u żvilupp ta’ impriżi

312

Artikolu 33, l-10 u t-13-il inċiż

(v)

1314

Attivitajiet turistiċi. Artikolu 33, l-10 inċiż

(s)

1310

Artikolu 52(a)(iii) u Artikolu 55: Attivitajiet turistiċi

313

Servizzi bażiċi Artikolu 33, il-ħames inċiż

(n)

1305

Artikolu 52(b)(i) u Artikolu 56: Servizzi bażiċi

321

Rinnovazzjoni u żvilupp tal-villaġġi Artikolu 33, is-sitt inċiż

(o)

1306

Artikolu 52(b)(ii): Tiġdid u żvilupp tal-villaġġi

322

Protezzjoni/konservazzjoni tal-wirt rurali. Artikolu 33, is-sitt inċiż

(o)

1306

Artikolu 52(b)(iii) u Artikolu 57: Konservazzjoni u titjib tal-wirt rurali

323

 

 

 

Artikolu 52(c) u Artikolu 58: Taħriġ u informazzjoni

331

Immaniġġjar ta’ strateġiji għall-iżvilupp rurali integrati mill-imsieħba lokali. Artikolu 33, l-14-il inċiż

(w)

1305-1 1305-2

Artikolu 52(d) u Artikolu 59: Akkwist, animazzjoni u implimentazzjoni ta’ ħiliet

341

 

Assi 4

Leader+ Komunikazzjoni u miżuri tat-tip Leader+. Artikolu 33f

 

Artikolu 63(a): Strateġiji għall-iżvilupp lokali

41

Azzjoni 1: strateġiji lokali

Għall-kompetittività: il-kodiċi kollha l-antiki taħt ir-Regolamenti (KE) Nru 817/2004 u (KE) Nru 438/2001 li jikkorrispondu għall-Assi 1

411 kompetittività

Għall-immaniġġjar ta’ l-art/ambjent: il-kodiċi kollha l-antiki taħt ir-Regolamenti (KE) Nru 817/2004 u (KE) Nru 438/2001 li jikkorrispondu għall-Assi 2

412 ambjent/maniġġjar ta’ l-art

Għad-diversifikazzjoni/kwalità tal-ħajja: il-kodiċi kollha l-antiki taħt ir-Regolamenti (KE) Nru 817/2004 u (KE) Nru 438/2001 li jikkorrispondu għall-Assi 3, inklużi dawn il-kategoriji li ġejjin mir-Regolament (KE) Nru 438/2001: 161 sa 164 , 166 , 167 , 171 sa 174 , 22 sa 25 , 322 , 323 , 332 , 333 , 341 , 343 , 345 , 351 , 353 , 354 u 36 .

413 kwalità tal-ħajja/diversifikazzjoni

Leader+ Komunikazzjoni u miżuri tat-tip Leader+. Artikolu 33f

/

 

 

 

Azzjoni 2: koperazzjoni

 

1305-3

1305-4

Artikolu 63(b): Koperazzjoni

421

Leader+ Komunikazzjoni u miżuri tat-tip Leader+. Artikolu 33f

/

 

 

 

Azzjoni 3: tmexxija tal-gruppi ta’ azzjoni lokali

 

1305-1

1305-2

Artikolu 63(c): Tmexxija tal-gruppi ta’ azzjoni lokali, animazzjoni

431

Leader+ Komunikazzjoni u miżuri tat-tip Leader+. Artikolu 33f

/

 

 

 

Azzjoni 3: netwerks

/

1305-5

Artikolu 66(3) u Artikolu 68: Netwerk Rurali Nazzjonali

511

Assistenza teknika

 

 

Assistenza teknika

 

Assistenza teknika

 

411 sa 415

Artikolu 66(2): Assistenza teknika

511

Artikolu 49. Regola Nru 11 ta’ l-Anness mar-Regolament (KE) Nru 1685/2000

(ad)

 

Artikolu 66(3): Netwerks nazzjonali

511

Miżuri taħt ir-Regolament (KE) Nru 1268/1999

 

 

Miżuri taħt ir-Regolament (KE) Nru 1698/2005

 

Metodi ta’ produzzjoni agrikola maħsuba sabiex jipproteġu l-ambjent u jieħdu ħsieb il-kampanja

Artikolu 2, ir-raba’ inċiż

/

/

Artikolu 36(a)(iv) u Artikolu 39: Pagamenti agri-ambjentali

214

Twaqqif ta’ gruppi tal-produtturi

Artikolu 2, is-seba’ inċiż

/

/

Artikolu 20(d)(ii) u Artikolu 35: Gruppi tal-produtturi

142

Forestrija Artikolu 2, l-erbatax-il inċiż

/

/

Artikolu 36(b)(i) u Artikolu 43: L-ewwel afforestazzjoni ta’ art agrikola

221


(1)  ĠU L 24, 29.1.2004, p. 25.

(2)  ĠU L 63, 3.3.2001, p. 21.

(3)  ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.