29.11.2008   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

418


REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 990/2006

tat-30 ta’ Ġunju 2006

li jiftaħ sejħiet permanenti għall-offerti għall-esportazzjoni taċ-ċereali miżmuma mill-aġenziji ta’ intervent ta’ l-Istati Membri

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1784/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq taċ-ċereali (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 6 tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2131/93 (2) jistabbilixxi l-proċedura u l-kondizzjonijiet għall-bejgħ taċ-ċereali li jkunu f’idejn l-aġenziji intermedjarji.

(2)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3002/92 (3) jistabbilixxi regoli komuni dettaljati għall-verifika ta' l-użu u/jew destinazzjoni ta' prodotti minn intervent.

(3)

Minħabba l-qagħda preżenti tas-suq taċ-ċereali, fid-dawl tal-kwantitajiet ta’ ċereali disponibbli fl-istokks ta’ intervent u l-prospetti għall-esportazzjoni ta’ dawk iċ-ċereali lejn pajjiżi terzi, is-sejħiet permanenti għall-offerti għandhom jinfetħu għall-esportazzjoni taċ-ċereali miżmuma mill-aġenziji ta’ intervent ta’ l-Istati Membri. Kull waħda minnhom għandha titqies bħala sejħa separata għall-offerta.

(4)

Biex ikun assigurat li l-operazzjonijiet flimkien mal-monitoraġġ tagħhom jiġu effettwati kif suppost, għandhom jiġu stipulati arranġamenti speċjali ta’ monitoraġġ għas-settur taċ-ċereali. Għal dan il-għan, għandhom jiġu depożitati sigurtajiet biex jassiguraw li l-għanijiet stabbiliti mil-leġiżlazzjoni jintlaħqu mingħajr spejjeż eċċessivi għall-operaturi.

(5)

Għandhom isiru derogi skond il-bżonn għal ċerti regoli, b’mod partikolari għal dawk stipulati fir-Regolament (KEE) Nru 2131/93 fir-rigward tal-prezz li jrid jitħallas, il-limitu taż-żmien biex jintefgħu l-offerti kif ukoll l-ammont ta’ sigurtajiet, u fir-Regolament (KEE) Nru 3002/92 fir-rigward ta’ dak li għandu jitniżżel fuq il-liċenzja ta’ l-esportazzjoni, l-ordnijiet ta’ tneħħija u, fejn japplika, il-kopja tat-T5.

(6)

Biex issir prevenzjoni ta’ l-importazzjoni mill-ġdid, l-esportazzjonijiet skond din is-sejħa għall-offerta għandhom ikunu limitati għal ċerti pajjiżi terzi.

(7)

Skond l-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93, l-inqas spejjeż tal-ġarr bejn il-post tal-ħżin u l-post tat-tagħbija fil-port jew fil-post tal-ħruġ jiġu rimborżati lil min jirbaħ l-offerta. Għal dawk l-Istati Membri li m’għandhomx portijiet bil-baħar, skond l-Artikolu 7(2a) ta’ dak ir-Regolament l-esportatur li jirbaħ l-offerta jista’ jiġi rimborsat l-inqas spejjeż tal-ġarr bejn il-post tal-ħżin u l-post proprja tal-ħruġ, sa ċertu ammont. Din id-dispożizzjoni għandha tiġi applikata lill-Istati Membri konċernati u għandhom jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet biex tiġi applikata.

(8)

Bil-għan li s-sistema titmexxa b’mod tajjeb, għandu jsir provvediment biex l-informazzjoni li teħtieġ il-Kummissjoni tkun tista’ tiġi trażmessa b’mod elettroniku.

(9)

Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat tat-Tmexxija taċ-Ċereali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1.   Skond dan ir-Regolament, l-aġenziji ta’ intervent ta’ l-Istati Membri indikati fl-Anness I għandhom joħorġu sejħiet permanenti għall-offerti skond ir-Regolament (KEE) Nru 2131/93 għall-esportazzjoni ta’ kull tip ta’ ċereal li huma għandhom. Il-kwantitajiet massimi taċ-ċereali differenti koperti b’dawn is-sejħiet għall-offerti huma indikati fl-Anness I.

2.   Għall-qamħ komuni u s-segala, kull sejħa għall-offerta għandha tkopri kwantità massima għall-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi minbarra l-Albanija, il-Bożnija u Herżegovina, il-Bulgarija, il-Kroazja, l-Ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-Liechtenstein, il-Montenegro, ir-Rumanija, is-Serbja (4) u l-Iżvizzera.

Fil-każ tax-xgħir, kull sejħa għall-offerta għandha tkopri kwantità massima għall-esportazzjoni lejn pajjiżi terzi minbarra l-Albanija, il-Bożnija u Herżegovina, il-Bulgarija, il-Kanada, il-Kroazja, l-Ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-Liechtenstein, il-Messiku, il-Montenegro, ir-Rumanija, is-Serbja (4), l-Iżvizzera u l-Istati Uniti ta’ l-Amerka.

Artikolu 2

1.   L-ebda rimborż jew taxxa ta’ l-esportazzjoni jew żieda fix-xahar m’għandha tingħata fuq l-esportazzjonijiet li saru skond dan ir-Regolament.

2.   L-Artikolu 8(2) tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93 m’għandux japplika.

3.   Minkejja t-tielet paragrafu ta’ l-Artikolu 16 tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93, il-prezz li jrid jitħallas għall-esportazzjoni għandu jkun dak kwotat fl-offerta, mingħajr żieda fix-xahar.

4.   Għar-Repubblika Ċeka, il-Lussemburgu, l-Ungerija, l-Awstrija u s-Slovakkja, l-inqas prezzijiet tal-ġarr bejn il-post tal-ħżin u l-post proprja tal-ħruġ li jinsab barra t-territorju tagħhom għandhom jiġu rimborżati lil min jirbaħ l-offerta, skond l-Artikolu 7(2a) tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93, sa ammont iffissat fis-sejħa għall-offerta.

Artikolu 3

1.   Il-liċenzji ta’ l-esportazzjoni għandhom ikunu validi mid-data tal-ħruġ tagħhom skond it-tifsira ta’ l-Artikolu 9 tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93 sa l-aħħar tar-raba’ xahar wara l-ħruġ.

2.   L-offerti mitfuħa b’risposta għal kull sejħa għall-offerta miftuħa skond dan ir-Regolament m’għandhomx għalfejn ikollhom magħhom l-applikazzjonijiet tal-liċenzja ta’ l-esportazzjoni sottomessi skond l-Artikolu 49 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1291/2000 (5).

Artikolu 4

1.   Minkejja l-Artikolu 7(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93, iż-żmien stipulat għat-tfigħ ta' l-offerti taħt l-ewwel sejħa parzjali għall-offerta għandu jkun id-09.00 (ħin ta’ Brussell) tas-6 ta’ Lulju 2006.

Id-dati ta’ l-għeluq għat-tfigħ tas-sejħiet parzjali għall-offerti sussegwenti għal offerta għandhom ikunu kull nhar ta’ Ħamis fid-09.00 (ħin ta’ Brussell), minbarra t-3 t’Awissu 2006, is-17 t’Awissu 2006, l-24 t’Awissu 2006, it-2 ta’ Novembru 2006, it-28 ta’ Diċembru 2006, il-5 t’April 2007 u s-17 ta’ Mejju 2007, jiġifieri ġimgħat meta m’għandha ssir l-ebda sejħa għall-offerta.

L-aħħar sejħa parzjali għall-offerta għandha tiskadi fid-09.00 (ħin ta’ Brussell) fit-28 ta’ Ġunju 2007.

2.   L-offerti għandhom jintefgħu fl-aġenziji ta’ intervent konċernati fl-indirizzi indikati fl-Anness I.

Artikolu 5

L-aġenzija ta’ intervent konċernata, min jaħżen u min jirbaħ l-offerta għandhom, fuq talba ta’ dan ta’ l-aħħar u permezz ta’ ftehim komuni, jew qabel jew wara ż-żmien ta’ tneħħija mill-ħżin kif jagħżel min jitfa’ l-offerta, jieħdu kampjuni ta’ referenza biex terġa’ ssir analiżi bir-rata ta’ mill-anqas kampjun wieħed għal kull 500 tunnellata u għandhom janalizzaw il-kampjuni. Kull aġenzija ta’ intervent tista’ tkun rappreżentata minn prokuratur, sakemm dan ma jkunx min jaħżen.

Għandhom jittieħdu kampjuni ta’ referenza biex jerġgħu jiġu analizzati fi żmien sebat ijiem mid-data li fiha jagħmel it-talba min jirbaħ l-offerta jew fi żmien tlett ijiem tax-xogħol jekk il-kampjuni jittieħdu hekk kif jitneħħew mill-ħżin.

F’każ ta’ tilwim dwar ir-riżultati ta’ l-analiżi, ir-riżultati għandhom jiġu mgħoddija b’mod elettroniku lill-Kummissjoni.

Artikolu 6

1.   Min jirbaħ l-offerta jrid jaċċetta l-lott kif stabbilit jekk ir-riżultat finali ta’ l-analiżi tal-kampjun jindika kwalità li hi:

(a)

ogħla minn dik speċifikata fl-avviż tas-sejħa għall-offerta;

(b)

ogħla mill-karatteristiċi minimi stipulati għall-intervent iżda inqas mill-kwalità deskritta fl-avviż tas-sejħa għall-offerta, dejjem jekk id-differenzi ma jaqbżux il-limiti li ġejjin:

kilo għal kull ettolitru fir-rigward tal-piż speċifiku, li m’għandux, iżda, ikun inqas minn 75 kg/hl għall-qamħ komuni, 64 kg/hl għax-xgħir u 68 kg/hl għas-segala,

punt ta’ persentaġġ fir-rigward tal-kontenut ta’ umdità,

nofs punt ta’ persentaġġ fir-rigward ta’ l-impuritajiet imsemmija fil-punti B.2 u B.4 ta’ l-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 824/2000 (6),

nofs punt ta’ persentaġġ fir-rigward ta’ l-impuritajiet imsemmija fil-punt B.5 ta’ l-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 824/2000, iżda l-persentaġġi ammissibbli għall-frott taċ-ċereali li mhux utiq u l-ergot jibqgħu l-istess.

2.   Jekk ir-riżultat finali ta’ l-analiżi li saru fuq il-kampjuni jindikaw kwalità ogħla mill-karatteristiċi minimi stipulati għall-intervent iżda inqas mill-kwalità deskritta fl-avviż tas-sejħa għall-offerta u d-differenza taqbeż il-limiti stipulati fil-paragrafu 1(b), min jirbaħ l-offerta jista’:

(a)

jaċċetta l-lott kif stabbilit, jew

(b)

jirrifjuta li jieħu l-lott konċernat.

Fil-każ ta’ (b) hawn fuq, min jirbaħ l-offerta għandu jinħeles mill-obbligi kollha marbuta mal-lott imsemmi u s-sigurtajiet għandhom jinħelsu sakemm il-Kummissjoni u l-aġenzija ta’ intervent konċernata jkunu notifikati minnufih permezz tal-formola fl-Anness II.

3.   Meta r-riżultat finali ta’ l-analiżi tal-kampjun jindika kwalità inqas mill-karatteristiċi stipulati għall-intervent, min jirbaħ l-offerta ma jistax ineħħi l-lott imsemmi. Min jirbaħ l-offerta għandu jinħeles mill-obbligi marbuta mal-lott imsemmi u s-sigurtajiet għandhom jinħelsu sakemm il-Kummissjoni u l-aġenzija ta’ intervent konċernata jiġu notifikati minnufih permezz tal-formola stipulata fl-Anness II.

Artikolu 7

Jekk ikun il-każ imsemmi fil-punt (b) ta’ l-ewwel subparagrafu ta’ l-Artikolu 6(2) u ta’ l-Artikolu 6(3), min jirbaħ l-offerta jista’ jitlob lill-aġenzija ta’ intervent biex tipprovdi lott alternattiv ta’ ċereali tal-kwalità mixtieqa, bl-ebda spejjeż oħra. F’dak il-każ, is-sigurtà m’għandhiex tinħeles. Il-lott irid jinbidel fi żmien tlett ijiem mid-data li fiha jagħmel it-talba min jirbaħ l-offerta. Min jirbaħ l-offerta għandu jgħarraf minnufih lill-Kummissjoni dwar dan b’mod elettroniku, permezz tal-formola stipulata fl-Anness II.

Jekk, minħabba tibdil suċċessiv, min jirbaħ l-offerta ma jkunx irċieva lott ta’ sostituzzjoni ta’ kwalità kif stipulata fi żmien xahar mid-data ta’ l-ewwel talba għal sostituzzjoni, min jirbaħ l-offerta għandu jinħeles mill-obbligi kollha u s-sigurtajiet għandhom jinħelsu, sakemm il-Kummissjoni u l-aġenzija ta’ intervent konċernata jiġu infurmati minnufih b’mod elettroniku permezz tal-formola stipulata fl-Anness II.

Artikolu 8

1.   Jekk iċ-ċereali jitneħħew qabel ma jkunu magħrufa r-riżultati ta’ l-analiżi stipulati fl-Artikolu 5, min jirbaħ l-offerta għandu jerfa’ r-riskji kollha miż-żmien li l-lott jitneħħa, mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe mezz ta’ appell li min jirbaħ l-offerta jista’ jkollu kontra min jaħżen.

2.   L-ispejjeż tat-teħid ta’ kampjuni u biex issir l-analiżi stipulata fl-Artikolu 5, minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 5, minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 6(3), għandhom jitħallsu mill-Fond Agrikolu Ewropew ta’ Gwida u Garanzija (EAGGF) sa analiżi waħda għal kull 500 tunnellata, minbarra l-ispejjeż ta’ trasferimenti inter-bin. L-ispejjeż ta’ trasferimenti inter-bin u kull analiżi addizzjonali mitluba minn min jirbaħ l-offerta għandha titħallas minnu stess.

Artikolu 9

Minkejja l-Artikolu 12 tar-Regolament (KEE) Nru 3002/92, id-dokumenti marbuta mal-bejgħ taċ-ċereali li saru skond dan ir-Regolament, u b’mod partikolari l-liċenzja ta’ l-esportazzjoni, l-ordni ta’ tneħħija msemmija fl-Artikolu 3(1)(b) tar-Regolament (KEE) Nru 3002/92, id-dikjarazzjoni dwar l-esportazzjoni u, fejn japplika, il-kopja T5 għandu jkollhom:

(a)

għall-qamħ komuni, waħda mill-figuri mniżżla stipulati fl-Anness III(A) ta’ dan ir-Regolament;

(b)

għax-xgħir, waħda mill-figuri mniżżla stipulati fl-Anness III(B) ta’ dan ir-Regolament;

(c)

għas-segala, waħda mill-figuri mniżżla stipulati fl-Anness III(Ċ) ta’ dan ir-Regolament;

Artikolu 10

1.   Is-sigurtà mqiegħda skond l-Artikolu 13(4) tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93 għandha tinħeles la darba jinħarġu l-liċenzji ta’ l-esportazzjoni lil dawk li jirbħu l-offerti.

2.   Minkejja l-Artikolu 17(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93, l-obbligu biex jesporta għandu jkun kopert b’sigurtà ugwali għad-differenza bejn il-prezz ta’ l-intervent li japplika dakinhar li jingħata l-prezz u l-prezz mogħti, iżda mhux inqas minn EUR 25 kull tunnellata. Nofs din is-sigurtà għandha titqiegħed meta tinħareġ il-liċenzja ta’ l-esportazzjoni u l-bilanċ għandu jingħata qabel ma jitneħħew iċ-ċereali mill-post tal-ħżin.

Artikolu 11

L-aġenziji ta’ intervent konċernati għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni l-offerti mitfugħa fi żmien sagħtejn mindu jiskadi ż-żmien stipulat għat-tfigħ ta’ l-offerti stipulati fl-Artikolu 4(1). Jekk ma tintefa' l-ebda offert, l-Istat Membru konċernat għandu jikkomunika dan lill-Kummissjoni fl-istess limiti taż-żmien. Jekk l-Istat Membru ma jibgħatx komunikazzjoni lill-Kummissjoni fiż-żmien ta’ skadenza stipulat, il-Kummissjoni għandha tqis li ma ntefgħet l-ebda offerta fl-Istat Membru konċernat.

Il-komunikazzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu għandhom jintbagħtu b’mod elettroniku, skond il-mudell fl-Anness IV. Għandha tintbagħat formola separata għal kull tip ta’ ċereali lill-Kummissjoni għal kull sejaħ għal offerta. Min jitfa’ l-offerta m’għandux jiġi identifikat.

Artikolu 12

1.   Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 25(2) tar-Regolament (KE) Nru 1784/2003 il-Kummissjoni għandha tistipula, għal kull ċereali konċernat u mill-Istat Membru, il-prezz tal-bejgħ minimu, jew tiddeċiedi li ma tieħu l-ebda azzjoni fir-rigward ta' l-offerti li tirċievi, skond l-Artikolu 10 tar-Regolament (KEE) Nru 2131/93.

2.   Jekk l-iffissar ta’ prezz minimu, skond il-paragrafu 1, jista’ jwassal biex tinqabeż il-kwantità massima disponibbli lil xi Stat Membru, jista’ jiġi stabbilit koeffiċjent ta’ għotja fl-istess ħin għall-kwantitajiet offruti bil-prezz minimu sabiex jikkonformaw mal-kwantità massima disponibbli lil dak l-Istat Membru.

Artikolu 13

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet ġurnata mill-pubblikazzjoni tiegħu fil- Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 30 ta’ Ġunju 2006.

Għall-Kummissjoni

Mariann FISCHER BOEL

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 270, 21.10.2003, p. 78. Regolament kif emendat mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1154/2005 (ĠU L 187, 19.7.2005, p. 11).

(2)  ĠU L 191, 31.7.1993, p. 76. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 749/2005 (ĠU L 126, 19.5.2005, p. 10).

(3)  ĠU L 301, 17.10.1992, p. 17. Regolament kif emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 770/96 (ĠU L 104, 27.4.1996, p. 13).

(4)  Inkluż il-Kosovo, kif definit fir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU 1244 ta’ l-10 June 1999.

(5)  ĠU L 152, 24.6.2000, p. 1.

(6)  ĠU L 100, 20.4.2000, p. 31.


ANNESS I

LISTA TA’ SEJĦIET GĦALL-OFFERTI

Stat Membru

Kwantitajiet li jitqiegħdu għall-bejgħ fis-swieq esterni

(tunnellati)

Aġenzija ta’ intervent

Isem, indirizz u dettalji ta’ kuntatt

Qamħ komuni

Xgħir

Segala

Belgique/België

0

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Telephone: (32-2) 287.24.78

Fax: (32-2) 287.25.24

e-mail: webmaster@birb.be

Česká republika

50 000

150 000

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor Rostlinných Komodit

Ve Smečkách 33

CZ — 110 00, Praha 1

Telephone: (420) 222 871 667-222 871 403

Fax: (420) 296 806 404

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Danmark

0

0

Direktoratet for Fødevareerhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Telephone: (45) 33 95 88 07

Fax: (45) 33 95 80 34

e-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Deutschland

0

0

300 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D- 53179 Bonn

Telephone: (49-228) 6845-3704

Fax 1: (49-228) 6845-3985

Fax 2: (49-228) 6845-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Eesti

0

30 000

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Telephone: (372) 7371 200

Fax: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community

Aids (O.P.E.K.E.P. E)

241, Archarnon str., GR-104 46 Athens

Telephone: (30-210) 212.4787 & 4754

Fax: (30-210) 212.4791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33-28010 Madrid

Telephone: (34-91) 3474765

Fax: (34-91)3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

France

0

0

Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Telephone: (33-1) 44 18 22 29 and 23 37

Fax: (33-1) 44 18 20 08 and (33 1) 44 18 20 80

e-mail: m.meizels@onigc.fr and f.abeasis@onigc.fr

Ireland

0

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division, Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Telephone: 353 53 63400

Fax: 353 53 42843

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Telephone: (39) 0649499755

Fax: (39)0649499761

e-mail: d.spampinato@agea.gov.it

Kypros/Kibris

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV — 1981

Telephone: (371) 702 7893

Fax: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

Lietuva

0

50 000

The Lithuanian Agricultural and Food

Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9-12,

Vilnius, Lithuania

Telephone: (370-5) 268 5049

Fax: (370-5) 268 5061

e-mail: info@litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II,

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Telephone: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

Telex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

500 000

80 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Hivatal

Soroksári út. 22-24

H-1095 Budapest

Telephone: (36) 1 219 45 76

Fax: (36) 1 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Telephone: (31) 475 355 486

Fax: (31) 475 318939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Österreich

0

0

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Telephone: (43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Fax: (43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

Polska

400 000

100 000

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Telephone: (48) 22 661 78 10

Fax: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n° 45-51,

1269-163 Lisboa

Telephone: (351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Fax: (351) 21 384 61 70

e-mail: inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Telephone: (386) 1 580 76 52

Fax: (386) 1 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

Slovensko

30 000

0

Pôdohospodárska platobná agentúra

oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Telephone: (421-2) 58 24 3271

Fax: (421-2) 58 24 3362

E-mail: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

0

200 000

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö — Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Telephone: (358-9) 16001

Fax: (358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

E-mail: intervention.unit@mmm.fi

Sverige

0

0

Statens Jordbruksverk

SE-55182 Jönköping

Telephone: (46)36 15 50 00

Fax: (46) 36 19 05 46

e-mail: jordbruksverket@sjv.se

United Kingdom

0

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Telephone: (44) 191 226 5882

Fax: (44)191 226 5824

e-mail: cerealsintervention@rpa.gov.uk

l-ebda stokk ta’ intervent ta’ dan iċ-ċereali f’dan l-Istat Membru


ANNESS II

Komunikazzjoni lill-Kummissjoni dwar iċ-ċaħda u s-sostituzzjoni li jista’ jkun hemm ta’ lottijiet taħt is-sejħiet permanenti għall-offerti għall-esportazzjoni taċ-ċereali miżmuma mill-aġenziji ta’ intervent ta’ l-Istat Membri

Mudell (*)

Artikoli 6 u 7 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 990/2006

“TIP TA’ ĊEREALI: Kodiċi tan-NM (**)

Isem ta’ min jirbaħ l-offerta:

Data ta’ meta ngħata:

Data ta’ ċaħda tal-lott minn min jirbaħ l-offerta:


Stat Membru

Nru tal-Lott

Kwantità f’tunnellati

Indirizz tas-sajlo

Raġuni għaċ-ċaħda biex wieħed jieħu f’idejh

 

 

 

 

piż speċifiku (kg/hl)

% ta’ żrieragħ li nibtu

% ta’ impuritajiet mixxellanji (Schwarzbesatz)

% ta’ materja oħra minbarra ċ-ċereali bażiċi ta’ kwalità mhux imfixkla

oħrajn


(*)  Biex tintbagħat lid-DG AGRI (Unità D.2).

(**)  1001 90 għall-qamħ komuni, 1003 00 għax-xgħir u 1002 00 00 għas-segala.


ANNESS III

Parti A

Reġistrazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 9 għall-qamħ komuni

:

bl-Ispanjol

:

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

:

biċ-Ċek

:

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

:

bid-Daniż

:

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

:

bil-Ġermaniż

:

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

:

bl-Estonjan

:

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

:

bil-Grieg

:

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

:

bl-Ingliż

:

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

:

bil-Franċiż

:

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

:

bit-Taljan

:

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

:

bil-Latvjan

:

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

:

bil-Litwan

:

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

:

bl-Ungeriż

:

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

:

bl-Olandiż

:

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

:

bil-Pollakk

:

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

:

bil-Portugiż

:

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

:

bis-Slovak

:

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

:

bis-Sloven

:

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

:

bil-Finlandiż

:

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N: o 990/2006

:

bl-Iżvediż

:

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

Parti B

Reġistrazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 9 għax-xgħir

:

bl-Ispanjol

:

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

:

biċ-Ċek

:

Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

:

bid-Daniż

:

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

:

bil-Ġermaniż

:

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

:

bl-Eston

:

Sekkumisrukis, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

:

bil-Grieg

:

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

:

bl-Ingliż

:

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

:

bil-Franċiż

:

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

:

bit-Taljan

:

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

:

bil-Latvjan

:

Intervences bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

:

bil-Litwan

:

Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

:

bl-Ungeriż

:

Intervenciós árpa, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

:

bl-Olandiż

:

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

:

bil-Pollakk

:

Jeczmien interwencyjny nie dające prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

:

bil-Portugiż

:

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

:

bis-Slovakk

:

Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

:

bis-Sloven

:

Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

:

bil-Finlandiż

:

Interventioohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N: o 990/2006

:

bl-Iżvediż

:

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

Parti Ċ

Reġistrazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 9 għas-segala

:

bl-Ispanjol

:

Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

:

biċ-Ċek

:

Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

:

bid-Daniż

:

Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

:

bil-Ġermaniż

:

Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

:

bl-Estonjan

:

Sekkumisrukis, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

:

bil-Grieg

:

Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

:

bl-Ingliż

:

Segala ta’ intervent mingħajr l-applikazzjoni ta’ rimborż jew taxxa, Regolament (KE) Nru 990/2006

:

bil-Franċiż

:

Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

:

bit-Taljan

:

Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

:

bil-Latvjan

:

Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļu piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

:

bil-Litwan

:

Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

:

bl-Ungeriż

:

Intervenciós rozs, visszatérítés illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

:

bl-Olandiż

:

Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

:

bil-Pollakk

:

Żyto interwencyjne nie dające prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

:

bil-Portugiż

:

Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

:

bis-Slovakk

:

Intervenčná raž, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

:

bis-Sloven

:

Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

:

bil-Finlandiż

:

Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N: o 990/2006

:

bl-Iżvediż

:

Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006


ANNESS IV

Komunikazzoni lill-kummissjoni dwar l-offerti riċevuti taħt is-sejħa permanenti għall-offerta għall-esportazzjoni taċ-ċereali mill-istokks ta’ intervent

Mudell (*)

Artikolu 11 tar-Regolament (KE) Nru 990/2006

“TIP TA’ ĊEREALI: Kodiċi NM (**)

“STAT MEMBRU (***)

1

2

3

4

5

6

Numri tas-serje ta’ min jitfa’ l-offerti

Nru tal-Lott

Kwantità eliġibbli

(t) (tunnellati)

Prezz ikkwotat

EUR/tunnellata (1)

Żidiet

(+)

Tnaqqis

(-)

(EUR/tunnellata)

(p.m.)

Spejjeż kummerċjali (2)

(EUR/tunnellata)

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

eċċ.

 

 

 

 

 

Indika l-kwantitajiet totali offruti (inkluż offerti rifjutati magħmula għall-istess lott): […] tunnellati.


(*)  Biex tintbagħat lid-DG AGRI (Unita D.2).

(**)  1001 90 għall-qamħ komuni, 1003 00 għax-xgħir u 1002 00 00 għas-segala.

(***)  Indika l-Istat Membru konċernat.

(1)  Dan il-prezz jinkludi ż-żidiet u t-tnaqqis marbut mal-lott kopert bl-offerta.

(2)  L-ispejjeż kummerċjali li jikkorrispondu ma’ l-assigurazzjoni u l-provvediment ta’ servizzi li jinteħlu wara l-ħruġ ta’ l-istokk ta’ intervent sa l-istadju FOB fil-port ta’ l-esportazzjoni, minbarra l-ispejjeż ta’ l-esportazzjoni. L-ispejjeż notifikati għandhom jiġu stabbiliti abbażi ta’ l-ispejjeż medji proprja rekordjati mill-aġenzija ta’ intervent fis-sitt xhur qabel il-ftuħ tal-perjodu ta' l-offerta u għandhom jiġu mfissra f’ewro kull tunnellata.