28.11.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

219


DIRETTIVA TAL-KUMMISSJONI 2006/27/KE

tat-3 ta' Marzu 2006

li temenda għall-għanijiet ta' l-adattament għall-progress tekniku d-Direttivi tal-Kunsill 93/14/KEE dwar l-ibbrejkjar tal-vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta u 93/34/KEE dwar markar statutorju għal vetturi bil-mutur b’żewġ jew tliet roti, id-Direttivi tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/1/KE dwar il-veloċità massima ddisinjata, it-torque massimu u l-qawwa massima netta tal-magna ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta u 97/24/KE dwar ċerti komponenti u karatteristiċi ta' vetturi bil-mutur b'żewġ jew tliet roti

(Test b'rilevanza għaz-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2002/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Marzu 2002 dwar il-veloċità massima ddisinjata, it-torque massimu u l-qawwa netta massima tal-magna ta' vetturi bil-mutur b'żewġ roti jew bi tlieta u li tirrevoka d-Direttiva tal-Kunsill 92/61/KEE (1), u b'mod partikolari l-Artikolu 17 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 93/14/KEE tal-5 ta' April 1993 dwar l-ibbrejkjar tal-vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta (2), u b'mod partikolari l-Artikolu 4 tagħha.

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 93/34/KEE ta' l-14 ta' Ġunju 1993 dwar l-immarkar statutorju tal-vetturi bil-mutur b'żewġ roti jew bi tlieta (3), u b'mod partikolari l-Artikolu 3 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 95/1/KE dwar il-veloċità massima ddisinjata, it-torque massimu u l-qawwa massima netta tal-magna ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew bi tlieta (4), u b'mod partikolari l-Artikolu 4 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 97/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 1997 dwar ċerti komponenti u karatteristiċi ta' vetturi bil-mutur b'żewġ roti jew bi tlieta (5), u b'mod partikolari l-Artikolu 7 tagħha,

Billi:

(1)

Id-Direttivi 93/14/KEE, 93/34/KEE, 95/1/KE u 97/24/KE huma Direttivi separati għall-għanijiet tal-proċedura ta' l-approvazzjoni tat-tip stipulata fid-Direttiva 2002/24/KE.

(2)

Huwa meħtieġ li tiġi introdotta l-aħħar emenda lir-Regolament tan-Nazzjonijiet Uniti/ECE Nru 78 fir-rekwiżiti Ewropej għall-approvazzjoni tat-tip sabiex tinżamm l-ekwivalenza bejn ir-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva 93/14/KEE u dawk stipulati fir-Regolament tan-Nazzjonijiet Uniti/ECE Nru 78.

(3)

Ir-rekwiżiti dwar markar statutorju u l-veloċità massima għal vetturi bil-magna [mutur] b'żewġ roti jew tlieta, kif stipulati fid-Direttivi 93/34/KEE u 95/1/KE jistgħu jiġu simplifikati għal raġunijiet ta' regolamentazzjoni aħjar.

(4)

Sabiex jiġi żgurat it-tħaddim tajjeb tas-sistema ta' l-approvazzjoni tat-tip kollha kemm hi, huwa meħtieġ li jiġi ċċarat liema dispożizzjonijiet dwar il-partijiet li jisporġu 'l barra, dwar l-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza u dwar iċ-ċinturini tas-sikurezza għandhom japplikaw għal vetturi bil-body u oħrajn mingħajru.

(5)

Fid-Direttiva 97/24/KE, ir-rekwiżiti għall-immarkar tal-konverters katalitiċi oriġinali u s-sajlensers oriġinali għandhom jiġu ċċarati u kompletati.

(6)

Id-Direttivi 93/14/KEE, 93/34/KEE, 95/1/KE u 97/24/KE għandhom għalhekk jiġu emendati kif xieraq.

(7)

Il-miżuri previsti f'din id-Direttiva huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar l-Adattament għall-Progress Tekniku,

ADOTTAT DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

L-Anness tad-Direttiva 93/14/KEE huwa emendat skond it-test fl-Anness I ta' din id-Direttiva.

Artikolu 2

L-Anness tad-Direttiva 93/34/KEE huwa emendat skond it-test fl-Anness II ta' din id-Direttiva.

Artikolu 3

L-Anness I tad-Direttiva 95/1/KE huwa emendat skond it-test fl-Anness III ta' din id-Direttiva.

Artikolu 4

L-Anness III tal-Kapitolu 1, l-Annessi I u II tal-Kapitolu 3, l-Anness I tal-Kapitolu 4, l-Annessi I, II, VI, u VII tal-Kapitolu 5, l-Anness tal-Kapitolu 7, l-Annessi II, III u IV tal-Kapitolu 9, it-titolu u l-Anness I tal-Kapitolu 11 u l-Annessi I u II tal-Kapitolu 12 tad-Direttiva 97/24/KE huma emendati skond it-test ta' l-Anness IV għal din id-Direttiva.

Artikolu 5

1.   B'effett mill-1 ta' Jannar 2007, fir-rigward ta' vetturi b'żewġ jew bi tliet roti li huma konformi mad-dispożizzjonijiet stipulati fid-Direttivi 93/14/KEE, 93/34/KEE, 95/1/KE, u 97/24/KE rispettivament, kif emendati b'din id-Direttiva, l-Istati Membri m'għandhomx, għal raġunijiet marbuta mas-suġġett tad-Direttiva kkonċernata, jirrifjutaw li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip KE jew jipprojbixxu r-reġistrazzjoni, l-bejgħ jew id-dħul fis-servizz ta' vettura bħal din.

2.   B'effett mill-1 ta' Lulju 2007, l-Istati Membri għandhom jirrifjutaw, għal raġunijiet marbuta mas-suġġett tad-Direttiva kkonċernata, li jagħtu l-approvazzjoni tat-tip KE lil kwalunkwe vettura bil-mutur b'żewġ jew tliet roti li mhix konformi mad-dispożizzjonijiet stipulati fid-Direttivi 93/14/KEE, 93/34/KEE, 95/1/KE, u 97/24/KE rispettivament, kif emendati b'din id-Direttiva.

Artikolu 6

1.   L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2006. Għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet u tabella ta’ korrelazzjoni bejn dawk id-dispożizzjonijiet u d-Direttiva.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn id-dispożizzjonijiet, għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b'referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw kif għandha ssir din ir-referenza.

2.   L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġijiet nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b'din id-Direttiva.

Artikolu 7

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 8

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell, nhar it-3 ta' Marzu 2006.

Għall-Kummissjoni

Günter VERHEUGEN

Membru tal-Kummissjoni


(1)  ĠU L 124, 9.5.2002, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/30/KE (ĠU L 106, 27.4.2005, p. 17).

(2)  ĠU L 121, 15.5.1993, p. 1.

(3)  ĠU L 188, 29.7.1993, p. 38 Id-Direttiva emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/25/KE (ĠU L 104, 21.4.1999, p. 19).

(4)  ĠU L 52, 8.3.1995, p. 1. Id-Direttiva emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/41/KE (ĠU L 133, 18.5.2002, p. 17).

(5)  ĠU L 226, 18.8.1997, p. 1. Id-Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2005/30/KE (ĠU L 106, 27.4.2005, p. 17).


ANNESS I

L-Anness tad-Direttiva 93/14/KEE huwa emendat hekk:

(1)

It-taqsima 2.1.1.3 li ġejja tiddaħħal:

“2.1.1.3.

Il-kisi tal-brejkijiet m'għandux ikun fih asbestos.”

(2)

L-Appendiċi 1 huwa emendat hekk:

(a)

It-taqsimiet 1.1.1 u 1.1.2 jinbidlu b'li ġej:

“1.1.1.

Ir-rendiment stipulat għal tagħmir tat-twaqqif (ibbrejkjar) għandu jkun ibbażat fuq id-distanza ta' twaqqif u/jew il-medja tad-deċellerazzjoni żviluppata. Ir-rendiment ta' tagħmir tat-twaqqif għandu jiġi ddeterminat billi titkejjel id-distanza tat-twaqqif f'relazzjoni mal-veloċità inizjali tal-vettura u/jew billi titkejjel il-medja tad-deċellerazzjoni żviluppata waqt it-test.

1.1.2.

Id-distanza tal-waqfien għandha tkun id-distanza koperta mill-vettura mill-waqt meta s-sewwieq jibda jħaddem il-kontroll tas-sistema ta' twaqqif sal-waqt li fih tieqaf il-vettura; il-veloċità inizjali tal-vettura, v1, għandha tkun il-veloċità fil-waqt meta s-sewwieq jibda jħaddem il-kontroll tas-sistema ta' twaqqif; il-veloċità inizjali m'għandhiex tkun inqas minn 98 fil-mija tal-veloċità stipulata għat-test ikkonċernat. Id-deċellerazzjoni medja żviluppata, (dm), għandha tiġi kkalkulata bħala d-deċellerazzjoni medja fir-rigward tad-distanza bejn l-intervall vb sa ve skond il-formula li ġejja:

Formula

Fejn:

dm

=

deċellerazzjoni medja żviluppata

v1

=

kif definit hawn fuq

vb

=

veloċità tal-vettura f' 0.8 v1 f'km/h

ve

=

veloċità tal-vettura f' 0.1 v1 f'km/h

sb

=

id-distanza koperta bejn v1 u vb f'metri

se

=

id-distanza koperta bejn v1 u ve f'metri

Il-veloċità u d-distanza għandhom jiġu ddeterminati permezz ta' strumenti li għandhom preċiżjoni ta' ±1 fil-mija fil-veloċità stipulata għat-test. Id-‘dm’ tista' tiġi determinata permezz ta' metodi oħra minbarra l-kejl tal-veloċità u d-distanza; f'dan il-każ, il-preċiżjoni tad-‘dm’ għandha tkun ta' mhux anqas minn ±3 fil-mija.”;

(b)

Fit-Taqsima 1.1.3, il-kelma “komponent” tinbidel b'“vettura”;

(c)

It-Taqsima 1.2.1.1 tinbidel b'dan li ġej:

“1.2.1.1.

Il-limiti stipulati għar-rendiment minimu huma dawk stabbiliti hawn taħt għal kull kategorija ta' vettura; il-vettura għandha tissodisfa kemm id-distanza ta' twaqqif stipulata kif ukoll id-deċellerazzjoni medja żviluppata għall-kategorija rilevanti tal-vettura, iżda jista' jagħti l-każ li ma jkunx meħtieġ li jitkejlu ż-żewġ parametri.”;

(d)

It-Taqsima 1.4.2.1 tinbidel b'dan li ġej:

“1.4.2.1.

Il-vettura u l-brejk(ijiet) għat-test iridu jkunu sostanzjalment nexfin u l-brejk(ijiet) kiesaħ/kesħin. Brejk jitqies bħala kiesaħ meta t-temperatura mkejla fuq id-disk jew fuq in-naħa ta' barra tad-drum hija taħt il-100 °C;”.


ANNESS II

L-Anness tad-Direttiva 93/34/KEE huwa emendat hekk:

It-Taqsima 3.1.1.2 tinbidel b'dan li ġej:

“3.1.1.2.

It-tieni parti tikkonsisti minn sitt karattri (ittri jew numri) biex ikunu deskritti l-karatteristiċi ġenerali tal-vettura (tip, varjant, u fil-każ tal-mopeds, il-verżjoni); kull karatteristika tista' tkun rappreżentata permezz ta' diversi karattri. Jekk il-manifattur tagħha ma jużax waħda jew aktar minn dawk il-karattri, l-ispazji mhux użati jridu jimtlew b'karattri alfabetiċi jew numeriċi, l-għażla titħalla f'idejn il-manifattur;”


ANNESS III

L-Anness I għad-Direttiva 95/1/KE hu emendat hekk:

It-Taqsima 7 tinbidel b'dan li ġej:

“7.   VELOĊITÀ MASSIMA

Il-veloċità massima tal-vettura hija espressa f'kilometri fis-siegħa permezz tan-numru li jikkorrispondi għall-eqreb numru sħiħ għall-medja aritmetika tal-valuri tal-veloċitajiet imkejla matul iż-żewġ testijiet konsekuttivi, li m'għandhomx ikunu differenti aktar minn 3 %. Meta din il-medja aritmetika tinzerta eżattament bejn żewġ numri sħaħ, titqarreb lejn in-numru ogħla li jmiss. Fil-każ ta' vetturi li fihom il-veloċità massima mhix limitata permezz tad-definizzjoni rilevanti mogħtija fl-Artikolu 1, it-taqsimiet 2 u 3 tad-Direttiva 2002/24/KE, l-ebda test għall-approvazzjoni tat-tip ma hu meħtieġ, u l-veloċità massima li tiġi ddikjarata mill-manifattur tal-vettura fid-dokument ta' informazzjoni fl-Anness II tad-Direttiva 2002/24/KE għandha tiġi aċċettata.”


ANNESS IV

Id-Direttiva 97/24/KE hija emendata hekk:

(1)

Fit-taqsima II.1 ta' l-Appendiċi 2 għall-Anness III tal-Kapitolu 1, il-ħames inċiż jitħassar.

(2)

Il-Kapitolu 3 jiġi emendat kif ġej:

(a)

L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(i)

It-titolu jinbidel b'li ġej:

“REKWIŻITI LI JAPPLIKAW GĦALL-PARTIJIET ESTERNI LI JISPORĠU 'L BARRA MINN VETTURI BIL-MUTUR B'ŻEWĠ ROTI”;

(ii)

It-taqsima 3.6 li ġejja tiddaħħal:

“3.6.

Fil-każ ta' vetturi b'żewġ roti li huma mgħammra b'forma ta' struttura jew panils maħsuba sabiex jagħlqu, jew jagħlqu parzjalment, lis-sewwieq jew lill-passiġġieri jew li jgħattu komponenti tal-vettura, l-awtorità ta' l-approvazzjoni tat-tip jew tas-servizz tekniku tista', jekk jidhrilha u b'diskussjonijiet mal-manifattur tal-vettura, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti ta' dan l-Anness, jew ta' l-Anness II, għall-vettura kollha jew parti minnha, abbażi ta' valutazzjoni tal-kundizzjoni ta' l-agħar każ possibbli.”;

(iii)

It-Taqsima 6.2 tinbidel b' dan li ġej:

“6.2.

It-tarf tal-livers tal-klaċċ u tal-brejk għandhom ikunu ċarament sferiċi u għandu jkollhom radjus ta' kurvatura ta' mhux anqas minn 7mm. Ix-xfar ta' barra ta' dawn il-livers għandu jkollhom radjus ta' kurvatura ta' mhux anqas minn 2mm. Il-verifika issir fuq il-livers mhux magħfusa.”

(b)

It-titlu u t-taqsima “ĠENERALI” ta' l-ANNESS II huma mibdula b'li ġej:

“REKWIŻITI LI JAPPLIKAW GĦALL-PARTIJIET ESTERNI LI JISPORĠU 'L BARRA MINN VETTURI BIL-MUTUR BI TLIET ROTI, QUADRICYCLES ĦFIEF U QUADRICYCLES

ĠENERALI

Ir-rekwiżiti stipulati fid-Direttiva 74/483/KEE (*) (dwar l-isporġenzi esterni tal-vetturi bil-mutur (tal-kategorija M1) għandhom japplikaw għal vetturi bi tliet roti maħsuba għall-ġarr tal-passiġġieri.

Madankollu, fid-dawl tal-varjetà ta' forom ta' kostruzzjoni ta' dawn il-vetturi, l-awtorità għall-approvazzjoni tat-tip jew is-servizz tekniku jistgħu, jekk jidhrilhom u b'diskussjonijiet mal-manifattur tal-vettura, japplikaw ir-rekwiżiti ta' dan l-Anness, jew ta' l-Anness I, għall-vettura kollha jew parti minnha, abbażi ta' valutazzjoni tal-kundizzjoni ta' l-agħar każ possibbli.

Dan għandu japplika wkoll għar-rekwiżiti stipulati hawn taħt fir-rigward ta' vetturi bi tliet roti, quadricycles ħfief u quadricycles.

Ir-rekwiżiti li ġejjin għandhom japplikaw għal vetturi bil-mutur bi tliet roti, quadricycles ħfief u quadricycles maħsuba għall-ġarr ta' l-oġġetti.

(*)  ĠU L 266, 2.10.1974, p. 4.”"

(3)

Fl-Anness I tal-Kapitolu 4 jiżdiedu t-taqsimiet 14 u 15 li ġejjin:

“14.

Vettura mingħajr body tfisser vettura li fiha l-kompartiment tal-passiġġieri mhux imdawwar b'mhux inqas minn erbgħa minn dawn il-karatteristiċi: windskrin, qiegħ, saqaf u panils tal-ġnub u ta' wara jew bibien.

15.

Vettura bil-body tfisser vettura li fiha l-kompartiment tal-passiġġieri huwa mdawwar jew jista' jkun imdawwar b'mhux inqas minn erbgħa minn dawn il-karatteristiċi: windskrin, qiegħ, saqaf u panils tal-ġnub u ta' wara jew bibien.”

(4)

Il-Kapitolu 5 jiġi emendat hekk:

(a)

L-Anness I huwa emendat hekk:

(i)

It-taqsima 2.3.2 tinbidel b' dan li ġej:

“2.3.2.

Il-konvertitur(i) katalitiku/ċi oriġinali għandu jkollhom fuqhom għall-inqas il-marki ta' identifikazzjoni li ġejjin:

il-marka ‘e’ u warajha l-identifikazzjoni tal-pajjiż li jkun ħareġ l-approvazzjoni tat-tip,

l-isem tal-fabbrikant tal-vettura jew it-trejdmark,

il-marka u n-numru ta' identifikazzjoni tal-part.

Ir-referenza għandha tkun b'tali mod li tista' tinqara u li ma titħassarx kif ukoll viżibbli, fil-pożizzjoni li jitwaħħal il-konvertitur.”

(ii)

It-taqsima 5.2.1 tinbidel b'dan li ġej u t-taqsimiet 5.2.1.1 u 5.2.1.2 jitħassru:

“5.2.1   Immarkar

Konvertituri katalitiċi oriġinali ta' sostituzzjoni għandu jkollhom fuqhom għall-inqas il-mezzi ta' identifikazzjoni li ġejjin:

il-marka ‘e’ u warajha l-identifikazzjoni tal-pajjiż li jkun ħareġ l-approvazzjoni tat-tip,

l-isem tal-fabbrikant tal-vettura jew it-trejdmark,

il-marka u n-numru ta' identifikazzjoni tal-part.

Ir-referenza għandha tkun b'tali mod li tista' tinqara u li ma titħassarx kif ukoll viżibbli, fil-pożizzjoni li jitwaħħal il-konvertitur.”

(b)

L-Anness II huwa emendat hekk:

(i)

It-taqsima 2.4.2 tinbidel b'dan li ġej:

“2.4.2.

Il-konvertitur(i) katalitiku/ċi oriġinali għandu jkollhom fuqhom għall-inqas il-marki ta' identifikazzjoni li ġejjin:

il-marka ‘e’ u warajha l-identifikazzjoni tal-pajjiż li jkun ħareġ l-approvazzjoni tat-tip,

l-isem tal-fabbrikant tal-vettura jew it-trejdmark,

il-marka u n-numru ta' identifikazzjoni tal-part.

Ir-referenza għandha tkun b'tali mod li tista' tinqara u li ma titħassarx kif ukoll viżibbli, fil-pożizzjoni li jitwaħħal il-konvertitur.”

(ii)

It-taqsima 5.2.1 tinbidel b'dan li ġej u t-taqsimiet 5.2.1.1 u 5.2.1.2 jitħassru:

“5.2.1   Immarkar

Konvertituri katalitiċi oriġinali ta' sostituzzjoni għandu jkollhom fuqhom għall-inqas il-mezzi ta' identifikazzjoni li ġejjin:

il-marka ‘e’ u warajha l-identifikazzjoni tal-pajjiż li jkun ħareġ l-approvazzjoni tat-tip,

l-isem tal-fabbrikant tal-vettura jew it-trejdmark,

il-marka u n-numru ta' identifikazzjoni tal-part.

Ir-referenza għandha tkun b'tali mod li tista' tinqara u li ma titħassarx kif ukoll viżibbli, fil-pożizzjoni li jitwaħħal il-konvertitur.”

(c)

It-Taqsima 4a ta' l-Anness VI tinbidel b’dan li ġej:

“4a.   Konvertituri Katalitiċi

4a.1.   Konvertitur katalitiku bħala tagħmir oriġinali ttestjat għar-rekwiżiti kollha ta' din id-Direttiva

4a.1.1   Marka u tip ta' konvertitur katalitiku bħala tagħmir oriġinali kif elenkat fil-partita 3.2.12.2.1 ta' l-Anness V (id-dokument ta' informazzjoni)

4a.2.   Konvertitur katalitiku bħala tagħmir ta' sostituzzjoni ttestjat għar-rekwiżiti kollha ta' din id-Direttiva

4a.2.1   Għamla/Għamliet u tip(i) ta' konvertitur katalitiku ta' sostituzzjoni oriġinali kif elenkat fil-partita 3.2.12.2.1 tal-Anness V (id-dokument ta' informazzjoni)”;

(5)

Il-Kapitolu 7 jiġi emendat hekk:

(a)

L-Anness jiġi emendat hekk:

(i)

Il-Figura 1 tinbidel b'li ġej:

Figura 1

Image

(6)

Il-Kapitolu 9 jiġi emendat hekk:

(a)

It-Taqsima 2.3.2.2 ta' l-Anness II tinbidel b’dan li ġej:

“2.3.2.2

Is-sajlensers oriġinali kollha għandu jkollhom fuqhom għall-inqas il-marki ta' identifikazzjoni li ġejjin:

il-marka ‘e’ u warajha l-identifikazzjoni tal-pajjiż li jkun ħareġ l-approvazzjoni tat-tip,

l-isem tal-fabbrikant tal-vettura jew it-trejdmark,

il-marka u n-numru ta' identifikazzjoni tal-part.

Ir-referenza għandha tkun b'tali mod li tista' tinqara u li ma titħassarx kif ukoll viżibbli, fil-pożizzjoni li jitwaħħal il-konvertitur.”

(b)

It-Taqsima 2.3.2.2 ta' l-Anness III tinbidel b’dan li ġej:

“2.3.2.2

Is-sajlensers oriġinali kollha għandu jkollhom fuqhom għall-inqas il-marki ta' identifikazzjoni li ġejjin:

il-marka ‘e’ u warajha l-identifikazzjoni tal-pajjiż li jkun ħareġ l-approvazzjoni tat-tip,

l-isem tal-fabbrikant tal-vettura jew it-trejdmark,

il-marka u n-numru ta' identifikazzjoni tal-part.

Ir-referenza għandha tkun b'tali mod li tista' tinqara u li ma titħassarx kif ukoll viżibbli, fil-pożizzjoni li jitwaħħal il-konvertitur.”

(c)

It-Taqsima 2.4.2.2 ta' l-Anness IV tinbidel b’dan li ġej:

“2.4.2.2

Is-sajlensers oriġinali kollha għandu jkollhom fuqhom għall-inqas il-marki ta' identifikazzjoni li ġejjin:

il-marka ‘e’ u warajha l-identifikazzjoni tal-pajjiż li jkun ħareġ l-approvazzjoni tat-tip,

l-isem tal-fabbrikant tal-vettura jew it-trejdmark,

il-marka u n-numru ta' identifikazzjoni tal-part.

Ir-referenza għandha tkun b'tali mod li tista' tinqara u li ma titħassarx kif ukoll viżibbli, fil-pożizzjoni li jitwaħħal il-konvertitur.”

(7)

Il-Kapitolu 11 jiġi emendat hekk:

(a)

It-titolu jinbidel b'li ġej:

“ANKRAĠĠI TAĊ-ĊINTURINI TA' SIKUREZZA U ĊINTURINI TA' SIKUREZZA TA' MOPEDS BI TLIET ROTI, TRICYCLES U QUADRICYCLES”;

(b)

L-Anness I huwa emendat hekk:

(i)

It-taqsima 1.6 tinbidel b'li ġej u t-Taqsima 1.6a li jmiss tiddaħħal:

1.6.   ‘sit’ tfisser struttura, kemm jekk hija parti integrali mill-istruttura tal-vettura bl-inklużjoni tat-tapizzerija, kif ukoll jekk le, li toffri pożizzjoni bil-qiegħda għal adult, u t-terminu jirreferi kemm għal sit individwali kif ukoll parti minn bank li jikkorrispondi għal pożizzjoni bil-qiegħda. Sarġ mhux meqjus bħala sit għall-partita 2.1.

1.6a.   ‘sarġ’ tfisser pożizzjoni bil-qiegħda fejn is-sewwieq jew il-passiġġier joqgħod imrikkeb.”;

(ii)

It-Taqsima 2 tinbidel b' dan li ġej:

“2.   REKWIŻITI ĠENERALI

2.1.   Kull meta jkunu mwaħħla ankraġġi għaċ-ċinturini tas-sikurezza, dawn għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti f'dan il-Kapitolu.

2.1.1.   L-ankraġġi taċ-ċinturini ta' sikurezza għandhom ikunu mwaħħla għas-sits kollha tal-mopeds bi tliet roti, tricycles, quadricycles ħfief u quadricycles.

2.1.1.1.   Punti ta' ankraġġ li huma tajbin għal ċinturni li jorbtu fuq tliet punti huma meħtieġa għas-sits kollha li jissodisfaw dawn iż-żewġ kundizzjonijiet flimkien:

Meta s-sit ikollu dahar jew meta parti oħra tas-sit tikkontribwixxi għad-determinazzjoni ta' l-angolu ta' serħan tad-dahar tal-manikin u tista' titqies bħala dahar tas-sit, u

Meta jkun hemm element laterali jew trażversali wara l-punt H f'għoli ta' aktar minn 450 mm li jitkejlu mill-pjan vertikali tal-punt H.

2.1.1.2.   Għas-sits l-oħra kollha, ankraġġi tajbin għaċ-ċinturini tal-qadd huma aċċettabbli.

2.1.2.   L-ankraġġi taċ-ċinturini tas-sikurezza mhumiex mandatorji għal mopeds bi tliet roti jew quadricycles b'massa mhux mgħobbija ta' mhux aktar minn 250 kg.”

(8)

Il-Kapitolu 12 huwa emendat hekk:

(a)

Wara t-titolu ta' l-Anness I tal-Kapitolu 12 tiġi miżjuda s-sentenza li ġejja:

“Għall-għanijiet ta' dan il-Kapitolu Vettura bil-body tfisser vettura li fiha l-kompartiment tal-passiġġieri huwa mdawwar jew jista' jkun imdawwan b'mhux inqas minn erbgħa minn dawn il-karatteristiċi: windskrin, qiegħ, saqaf u panils tal-ġnub u ta' wara jew bibien.”

(b)

It-Taqsima 2.3.1 ta' l-Anness II tinbidel b’dan li ġej:

“2.3.1

Il-vetturi kollha jridu jkunu mgħammra b'de-icer tal-windskrin u de-mister li jippermettu li jitneħħew kwalunkwe silġ jew nida ffriżata fuq il-winskrin jew kwalunkwe fwar fuq is-superfiċje ta' ġewwa tal-windskrin.

Madankollu, dan it-tagħmir mhux meħtieġ għal mopeds bi tliet roti bil-body li għandhom magna li tipproduċi mhux aktar minn 4 kW jew għal vetturi fejn il-windskrin hu ffittjat b'tali mod li m'hemm l-ebda struttura jew panel ta' mmuntar imwaħħla mal-winskrin li jestendu lura għal aktar minn 100 mm. It-tagħmir huwa meħtieġ għal kwalunkwe vettura li għandha saqaf li hija jew permanenti jew li tista' tinqala' jew li tinġibed lura.”