22.9.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

1


DEĊIŻJONI NRU 1364/2006/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-6 ta' Settembru 2006

li tistabbilixxi linji gwida għal networks ta' l-enerġija trans-Ewropej u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 96/391/KE u d-Deċiżjoni Nru 1229/2003/KE

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 156 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw lill-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Wara l-adozzjoni tad-Deċiżjoni Nru 1229/2003/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2003 li tistabbilixxi serje ta' linji gwida għan-networks trans-Ewropej ta' enerġija (3), inħoloq il-bżonn li l-Istati Membri ġodda, u l-pajjiżi aderenti u l-pajjiżi kandidati jkunu integrati bi sħiħ f'dawk il-linji gwida u li l-linji gwida jkomplu jkunu adattati, kif xieraq, għall-politika ġdida ta' viċinanza ta' l-Unjoni Ewropea.

(2)

Il-prijoritajiet għan-networks trans-Ewropej ta' l-enerġija jemanaw mill-ħolqien ta' suq intern fl-enerġija aktar miftuħ u aktar kompetittiv b'riżultat ta' l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2003/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2003 dwar regoli komuni għas-suq intern fil-qasam ta' l-elettriku (4) u tad-Direttiva 2003/55/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2003 dwar regoli komuni għas-suq intern fil-gass naturali (5). Dawk il-prijoritajiet jirriflettu l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew ta' Stokkolma tat-23 u l-24 ta' Marzu 2001 dwar l-iżvilupp ta' l-infrastruttura meħtieġa għall-funzjonament tas-suq fl-enerġija. Għandu jsir sforz speċjali sabiex jintlaħaq l-għan li jintużaw aktar sorsi ta' enerġija rinnovabbli bħala kontribuzzjoni għat-titjib ta' politika ta' żvilupp sostenibbli. Madanakollu, dan l-għan għandu jintlaħaq mingħajr ma jinħoloq tfixkil sproporzjonat fil-bilanċ normali tas-suq. Għandhom jitqiesu bis-sħiħ wkoll l-għanijiet tal-politika tal-Komunità rigward it-trasport u b'mod speċifiku l-possibbiltà li jitnaqqas it-traffiku fuq it-toroq permezz ta' sistemi ta' pipelines.

(3)

Din id-Deċiżjoni sservi sabiex jitqarreb l-għan tal-livell ta' interkonnessjoni fl-elettriku bejn Stati Membri li kien miftiehem fil-Kunsill Ewropew ta' Barċellona tal-15 u s-16 ta' Marzu 2002, u għalhekk sabiex tittejjeb il-kredibbiltà u l-integrità tan-network u tiżgura s-sigurtà tal-provvista u l-funzjonament tajjeb tas-suq intern.

(4)

Bħala regola, l-bini u l-manutenzjoni ta' l-infrastruttura ta' l-enerġija għandhom ikunu suġġetti għall-prinċipji tas-suq. Dan huwa wkoll konformement mar-regoli komuni għall-ikkompletar tas-suq intern fl-enerġija u r-regoli komuni dwar il-liġi tal-kompetizzjoni li l-għan tagħhom huwa li jinħoloq suq intern fl-enerġija dejjem aktar miftuħ u kompetittiv. Għaldaqstant, l-għajnuna finanzjarja mill-Komunità għall-bini u l-manutenzjoni għandha tibqa' xi ħaġa eċċezzjonali ħafna, u tali eċċezzjonijiet għandhom ikunu ġustifikati kif dovut.

(5)

L-infrastruttura ta' l-enerġija għandha tinbena u tinżamm b'mod tali li tippermetti li s-suq intern ta' l-enerġija jiffunzjona b'mod effiċjenti, u dan b'rispett xieraq tal-proċeduri eżistenti għall-konsultazzjoni mal-persuni milquta, mingħajr ma jnaqqas mill-kriterji ta' servizz strateġiċi u, fejn meħtieġa, universali u mill-obbligi ta' servizz pubbliku.

(6)

Fid-dawl tas-sinerġiji potenzjali bejn in-networks tal-gass naturali u n-networks ta' l-olefin, għandha tingħata l-importanza dovuta għall-iżvilupp u l-integrazzjoni ta' networks ta' l-olefin sabiex ikunu sodisfatti l-bżonnijiet tal-konsum tal-gass ta' l-olefin mill-industriji fil-Komunità.

(7)

Il-prijoritajiet għan-networks trans-Ewropej ta' l-enerġija jemanaw ukoll mill-importanza, li dejjem qiegħda tikber, tan-networks trans-Ewropej ta' l-enerġija għas-sigurtà u għad-diversifikazzjoni tal-provvisti ta' enerġija tal-Komunità, għall-inkorporazzjoni tan-networks ta' l-enerġija ta' l-Istati Membri l-ġodda u tal-pajjiżi aderenti u kandidati, u għall-assigurazzjoni ta' l-operazzjoni koordinata tan-networks ta' l-enerġija fil-Komunità u fil-pajjiżi ġirien wara konsultazzjoni ma' l-Istati Membri konċernati. Fil-fatt, il-pajjiżi ġirien tal-Komunità għandhom rwol vitali fil-politika dwar l-enerġija tagħha. Huma jfornu l-parti l-kbira tal-ħtiġiet tal-Komunità għal gass naturali, huma sieħba kruċjali għat-tranżitu ta' enerġija primarja lejn il-Komunità u, b'mod progressiv se jsiru atturi aktar importanti fis-swieq interni tal-gass u l-elettriku.

(8)

Fost il-proġetti li jirrelataw ma' networks ta' l-enerġija trans-Ewropej, huwa neċessarju li jiġu enfasizzati l-proġetti prijoritarji, li huma importanti ħafna għall-funzjonament tas-suq intern ta' l-enerġija jew għas-sigurtà tal-provvista ta' l-enerġija. Minbarra dan, huwa kunsiljabbli li tiġi stabbilita dikjarazzjoni ta' Interess Ewropew għal dawk il-proġetti li jingħataw l-ogħla prijorità, kif ukoll aktar koordinazzjoni, fejn ikun il-każ.

(9)

Għall-iskop tal-ġbir ta' informazzjoni meħtieġa skond din id-Deċiżjoni, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom, safejn ikun possibbli, jużaw informazzjoni, li hija diġa disponibbli, dwar proġetti li jiġu dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew, sabiex jevitaw id-duplikazzjoni ta' l-isforzi. Per eżempju, din l-informazzjoni tista' tkun diġà disponibbli fil-kuntest tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2236/95 tat-18 ta' Settembru 1995 li jistabbilixxi regoli ġenerali għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja tal-Komunità fil-qasam tan-Networks trans-Ewropej (6), fil-kuntest ta' leġiżlazzjoni Komunitarja oħra li tista' tipprovdi kofinanzjament ta' proġetti ta' networks trans-Ewropej u tad-deċiżjonijiet li japprovaw proġetti individwali skond tali leġiżlazzjoni, jew fil-kuntest tad-Direttivi 2003/54/KE u 2003/55/KE.

(10)

Il-proċedura għall-identifikazzjoni ta' proġetti ta' interess komuni fil-kuntest ta' networks ta' l-enerġija trans-Ewropej għandha tiżgura l-applikazzjoni bla ostakli tar-Regolament (KE) Nru 2236/95. Dik il-proċedura għandha tiddistingwi bejn żewġ livelli: l-ewwel livell li jistabbilixxi numru ristrett ta' kriterji għall-identifikazzjoni ta' tali proġetti, u t-tieni livell li jiddeskrivi l-proġetti fid-dettal, imsejħa “speċifikazzjonijiet”.

(11)

Għandha tingħata prijorità xierqa lill-finanzjament taħt ir-Regolament (KE) Nru 2236/95 fir-rigward ta' proġetti dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew. L-Istati Membri, meta jippreżentaw proġetti taħt strumenti finanzjarji Komunitarji oħra, għandhom jagħtu attenzjoni partikulari lill-proġetti dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew.

(12)

Għall-biċċa l-kbira mill-proġetti dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew, dak li huwa meqjus bħala dewmien sinifikattiv attwali jew prospettiv jista' jkun dewmien mistenni li jestendi minn sena sa sentejn.

(13)

Ladarba l-ispeċifikazzjonijiet tal-proġetti jistgħu jinbidlu, jistgħu jingħataw biss b'mod indikattiv. Għaldaqstant, il-Kummissjoni għandha jkollha s-setgħa li taġġornahom. Billi l-proġetti jista' jkollhom implikazzjonijiet politiċi, ambjentali u ekonomiċi konsiderevoli, huwa importanti li jinstab bilanċ xieraq bejn sorveljanza leġislattiva u flessibbiltà fl-identifikazzjoni ta' proġetti li jistħoqqilhom sostenn Komunitarju potenzjali.

(14)

Fejn proġetti li jiġu dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew, taqsimiet ta' tali proġetti, jew gruppi ta' tali proġetti jiltaqgħu ma' diffikultajiet ta' implementazzjoni, koordinatur Ewropew jista' jagħmilha ta' medjatur billi jinkoraġġixxi l-koperazzjoni bejn il-partijiet kollha konċernati, u billi jiżgura li jsir monitoraġġ xieraq sabiex il-Komunità tinżamm informata dwar il-progress. Is-servizzi ta' koordinatur Ewropew għandhom isiru disponibbli wkoll għal proġetti oħra, fuq talba mill-Istati Membri konċernati.

(15)

Jeħtieġ li l-Istati Membri jkunu mistiedna li jikkordinaw l-implementazzjoni ta' ċerti proġetti, b'mod partikolari l-proġetti trans-konfinali jew taqsimiet ta' proġetti trans-konfinali.

(16)

Għandu jinħoloq kuntest aktar favorevoli għall-iżvilupp u l-bini ta' networks trans-Ewropej ta' l-enerġija, prinċipalment billi jkun provdut stimulu għal koperazzjoni teknika bejn l-entitajiet responsabbli għan-networks, permezz tal-faċilitazzjoni ta' l-implementazzjoni ta' proċeduri ta' awtorizzazzjoni applikati għal proġetti ta' networks fl-Istati Membri sabiex jitnaqqas id-dewmien u permezz ta' użu xieraq ta' dawk il-fondi, strumenti u programmi finanzjarji tal-Komunità disponibbli għal proġetti ta' networks. Jeħtieġ li l-Komunità tappoġġa l-miżuri meħuda mill-Istati Membri sabiex jintlaħaq dak il-għan.

(17)

Minħabba li l-baġit allokat għan-networks trans-Ewropej ta' l-enerġija huwa maħsub prinċipalment sabiex jiffinanza studji ta' fattibbiltà, ikunu l-Fondi Strutturali, programmi u strumenti finanzjarji tal-Komunità li jippermettu, jekk ikun meħtieġ, li jkunu provduti fondi għal tali networks ta' interkonnessjoni, b'mod partikolari għan-networks interreġjonali.

(18)

L-identifikazzjoni ta' proġetti ta' interess komuni, l-ispeċifikazzjonijiet tagħhom u proġetti prijoritarji, b'mod partikulari dawk ta' interess Ewropew, m'għandhiex tippreġudika r-riżultati ta' l-istima ta' l-impatt fuq l-ambjent tal-proġetti, tal-pjanijiet jew programmi.

(19)

Il-miżuri meħtieġa għall-implementazzjoni ta' din id-Deċiżjoni għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implementazzjoni konferiti lill-Kummissjoni (7).

(20)

Il-Kummissjoni għandha perjodikament tħejji rapporti dwar l-implementazzjoni ta' din id-Deċiżjoni.

(21)

L-informazzjoni li tiġi skambjata jew mogħtija lill-Kummissjoni skond id-dispożizzjonijiet ta' din id-Deċiżjoni aktarx tinżamm, fil-parti l-kbira tagħha, minn kumpanniji. Għalhekk, jista' jkun il-każ li l-Istati Membri jkollhom jikkoperaw ma' dawn il-kumpanniji sabiex tinkiseb dik l-informazzjoni.

(22)

Ladarba din id-Deċiżjoni tkopri l-istess suġġett u l-istess ambitu bħad-Deċiżjoni tal-Kunsill 96/391/KE tat-28 ta' Marzu 1996 li tippreskrivi serje ta' miżuri għall-ħolqien ta' kuntest aktar favorevoli għall-iżvilupp ta' networks trans-Ewropej fis-settur ta' l-enerġija (8), u d-Deċiżjoni Nru 1229/2003/KE, dawk iż-żewġ Deċiżjonijiet għandhom jiġu mħassra,

ADOTTAW DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

Suġġett

Din id-Deċiżjoni tiddefinixxi n-natura u l-ambitu ta' l-azzjoni Komunitarja sabiex tistabbilixxi linji gwida għal networks trans-Ewropej ta' l-enerġija. Hija tistabbilixxi serje ta' linji gwida li jkopru l-għanijiet, il-prijoritajiet u l-linji ġenerali ta' azzjoni mill-Komunità fir-rigward ta' networks trans-Ewropej ta' l-enerġija. Dawn il-linji gwida jidentifikaw proġetti ta' interess komuni u proġetti prijoritarji, inklużi dawk ta' interess Ewropew, fost networks trans-Ewropej ta' l-elettriku u tal-gass.

Artikolu 2

Kamp ta' applikazzjoni

Din id-Deċiżjoni għandha tapplika:

(1)

fir-rigward ta' networks ta' l-elettriku, għal:

(a)

linji kollha ta' vultaġġ għoli, minbarra dawk ta' n-networks ta' distribuzzjoni, u għall-konnessjonijiet ta' taħt il-baħar, bil-kundizzjoni li din l-infrastruttura tkun użata għal trażmissjoni jew konnessjoni inter-reġjonali jew internazzjonali;

(b)

kull tagħmir jew installazzjoni meħtieġa sabiex is-sistema konċernata tkun tista' topera b'mod tajjeb, inklużi s-sistemi ta' protezzjoni, monitoraġġ u kontroll;

(2)

fir-rigward ta' networks tal-gass (trasport ta' gass naturali jew ta' gassijiet olefin), għal:

(a)

pipelines bi pressjoni għolja ta' gass, minbarra dawk tan-networks ta' distribuzzjoni, li jagħmluha possibbli li reġjuni tal-Komunità jkunu fornuti minn sorsi interni jew esterni;

(b)

impjanti ta' ħażna taħt l-art konnessi mal-pipelines bi pressjoni għolja ta' gass imsemmija hawn fuq;

(ċ)

impjanti ta' riċeviment, ta' ħażna u ta' rigassifikazzjoni għall-gass naturali fi stat likwidu (LNG) u wkoll għat-trasportaturi ta' l-LNG skond l-ammonti li jkollhom jiġu fornuti;

(d)

kull tagħmir jew installazzjoni meħtieġa sabiex is-sistema in kwistjoni topera b'mod tajjeb, inklużi s-sistemi ta' protezzjoni, monitoraġġ u kontroll.

Artikolu 3

Għanijiet

Il-Komunità għandha tippromwovi l-interkonnessjoni, l-interoperabbiltà u l-iżvilupp ta' networks trans-Ewropej ta' l-enerġija kif ukoll l-aċċess għal tali networks skond il-liġi Komunitarja fis-seħħ, bil-għan li:

(a)

tinkoraġġixxi l-funzjonament effettiv u l-iżvilupp tas-suq intern b'mod ġenerali u tas-suq intern ta' l-enerġija b'mod partikolari, filwaqt li tinkoraġġixxi l-produzzjoni, it-trasportazzjoni, id-distrubuzzjoni u l-użu tar-riżorsi ta' l-enerġija b'mod razzjonali u l-iżvilupp u l-konnessjoni ta' riżorsi ta' enerġija rinnovabbli, sabiex titnaqqas l-ispiża ta' l-enerġija għall-konsumatur u jsir kontribut għad-diversifikazzjoni tas-sorsi ta' l-enerġija;

(b)

tiffaċilita l-iżvilupp u tnaqqas l-iżolament ta' reġjuni żvantaġġati u ta' reġjuni ta' gżejjer tal-Komunità, u b'hekk issaħħaħ il-koeżjoni ekonomika u soċjali;

(ċ)

issaħħaħ is-sigurtà tal-provvisti ta' enerġija, per eżempju billi ssaħħaħ ir-relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi fis-settur ta' l-enerġija fl-interess reċiproku tal-partijiet kollha konċernati, b'mod partikulari fil-qafas tat-Trattat tal-Karta dwar l-Enerġija u ta' ftehim ta' koperazzjoni konklużi mill-Komunità;

(d)

tikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli u għall-protezzjoni ta' l-ambjent, inter alia billi tinvolvi s-sorsi rinnovabbli ta' l-enerġija u billi tnaqqas r-riskji ambjentali marbuta mat-trasportazzjoni u t-trażmissjoni ta' enerġija.

Artikolu 4

Prijoritajiet għall-azzjoni

Il-prijoritajiet għal azzjoni mill-Komunità fil-qasam tan-networks trans-Ewropej ta' l-enerġija għandhom ikunu kompatibbli ma' l-iżvilupp sostenibbli u għandhom ikunu kif ġej:

1)

kemm għan-network ta' l-elettriku kif ukoll għan-network tal-gass:

(a)

tadatta u tiżviluppa n-networks ta' l-enerġija bħala appoġġ għall-funzjonament tas-suq intern ta' l-enerġija u, b'mod partikolari, fis-soluzzjoni ta' problemi ta' imblukkar, b'mod speċjali dak trans-konfinali, ta' konġestjoni u ta' nuqqas ta' konnessjonijiet, u fil-kunsiderazzjoni tal-ħtiġijiet li jirriżultaw mill-funzjonament tas-suq intern għall-elettriku u għall-gass naturali u mit-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea;

(b)

tistabbilixxi networks ta' l-enerġija f'reġjuni ta' gżejjer, iżolati, periferiċi u ultraperiferiċi, filwaqt li tħeġġeġ id-diversifikazzjoni tas-sorsi ta' enerġija u l-użu ta' sorsi rinnovabbli ta' l-enerġija, flimkien mal-konnessjoni ta' dawk in-networks, fejn meħtieġ;

(2)

għan-networks ta' l-elettriku:

(a)

tadatta u tiżviluppa networks sabiex jiffaċilitaw l-integrazzjoni u l-konnessjoni tal-produzzjoni ta' l-enerġija rinnovabbli;

(b)

tiżgura l-interoperabbiltà ta' networks ta' l-elettriku fi ħdan il-Komunità, u flimkien ma' dawk tal-pajjiżi aderenti u tal-pajjiżi kandidati, u f'pajjiżi oħra fl-Ewropa u fil-baċiri tal-baħar Mediterranju u tal-Baħar l-Iswed;

(3)

għan-networks tal-gass:

(a)

tiżviluppa networks ta' gass naturali sabiex ilaħħqu mal-ħtiġijiet ta' konsum ta' gass naturali fil-Komunità u sabiex jikkontrollaw is-sistemi tal-provvista tal-gass naturali tagħha;

(b)

tiżgura l-interoperabbiltà ta' networks ta' gass naturali fi ħdan il-Komunità u ma' dawk tal-pajjiżi aderenti u tal-pajjiżi kandidati u pajjiżi oħra fl-Ewropa, fil-baċiri tal-Baħar Mediterran, tal-Baħar l-Iswed u tal-Baħar Kaspju, kif ukoll fir-reġjuni tal-Lvant Nofsani u tal-Golf, u d-diversifikazzjoni ta' sorsi ta' gass naturali u tar-rotot tal-provvista.

Artikolu 5

Linji ta' azzjoni

Il-linji ġenerali ta' azzjoni mill-Komunità fir-rigward tan-networks trans-Ewropej ta' l-enerġija għandhom ikunu:

(a)

l-identifikazzjoni ta' proġetti b'interess komuni u ta' proġetti prijoritarji, inklużi dawk ta' interess Ewropew;

(b)

il-ħolqien ta' kuntest aktar favorevoli għall-iżvilupp ta' dawk in-networks.

Artikolu 6

Proġetti ta' interess komuni

1.   Il-kriterji ġeneriċi li għandhom ikunu applikati meta tittieħed deċiżjoni dwar l-identifikazzjoni, il-modifika, jew l-ispeċifikazzjonijiet jew applikazzjonijiet għall-aġġornament ta' proġetti ta' interess komuni għandhom ikunu dawn li ġejjin:

(a)

il-proġett ikun jinsab fl-ambitu ta' l-Artikolu 2;

(b)

il-proġett ikun jissodisfa l-għanijiet u l-prijoritajiet għall-azzjoni stipulati fl-Artikoli 3 u 4 rispettivament;

(ċ)

il-proġett ikun juri potenzjal ta' vijabbiltà ekonomika.

L-istima tal-vijabbiltà ekonomika ser tkun ibbażata fuq analiżi spejjeż-benefiċċji li tqis l-ispejjeż u l-benefiċċji kollha, inklużi dawk li jirriżultaw fuq perjodu ta' żmien medju u/jew twil, b'konnessjoni ma' aspetti ambjentali, mas-sigurtà tal-provvista u mal-kontribut li jsir għal koeżjoni ekonomika u soċjali. Il-proġetti ta' interess komuni marbuta mat-territorju ta' Stat Membru għandhom jeħtieġu l-approvazzjoni ta' l-Istat Membru konċernat.

2.   Fl-Anness II hemm disposti kriterji addizzjonali għall-identifikazzjoni ta' proġetti ta' interess komuni. Kwalunkwe bidla fil-kriterji addizzjonali għall-identifikazzjoni ta' proġetti ta' interess komuni stipulati fl-Anness II għandha tkun deċiża skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat.

3.   Dawk il-proġetti elenkati fl-Anness III li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 1 u dawk stipulati fl-Anness II biss għandhom ikunu eliġibbli għall-għajnuna finanzjarja mill-Komunità taħt ir-Regolament (KE) Nru 2236/95.

4.   L-ispeċifikazzjonijiet indikattivi tal-proġett, inkluża d-deskrizzjoni dettaljata tal-proġetti u, fejn xieraq, id-deskrizzjoni ġeografika tagħhom, huma stipulati fl-Anness III. Dawn l-ispeċifikazzjonijiet għandhom ikunu aġġornati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 14(2). L-aġġornamenti għandhom ikunu ta' natura teknika u għandhom ikunu limitati fil-każ ta' tibdiliet tekniċi ta' proġetti, jew fil-każ ta' modifika ta' parti mir-rotta speċifikata, jew fil-każ ta' adattament limitat tal-lok tal-proġett.

5.   L-Istati Membri għandhom jieħdu kwalunkwe miżura li jikkunsidraw li tkun meħtieġa sabiex jiffaċilitaw u jħaffu t-tlestija ta' proġetti ta' interess komuni u sabiex inaqqsu d-dewmien, filwaqt li jikkonformaw mal-liġi Komunitarja u ma' konvenzjonijiet internazzjonali dwar l-ambjent speċjalment fir-rigward ta' proġetti dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew. B'mod partikolari, il-proċeduri neċessarji għall-awtorizzazzjoni għandhom jitlestew malajr.

6.   Fejn partijiet mill-proġetti ta' interess komuni jinsabu fi ħdan it-territorju ta' pajjiżi terzi, il-Kummissjoni tista', wara li tkun intlaħqet ftehima ma' l-Istati Membri konċernati, tressaq proposti, fejn xieraq fil-qafas tal-ġestjoni tal-ftehim bejn il-Komunità u dawk il-pajjiżi terzi u skond it-Trattat tal-Karta dwar l-Enerġija u ta' ftehim multilaterali oħra ma' pajjiżi terzi li jkunu partijiet għat-Trattat, għall-proġetti li għandhom ukoll ikunu rikonoxxuti bħala proġetti ta' interess reċiproku mill-pajjiżi terzi konċernati, sabiex tkun faċilitata l-implementazzjoni tagħhom.

Artikolu 7

Proġetti prijoritarji

1.   Il-proġetti ta' interess komuni msemmija fl-Artikolu 6(3) u koperti mill-assi għall-proġetti prijoritarji esposti fl-Anness I għandhom ikollhom prijorità għall-għoti ta' għajnuna finanzjarja mill-Komunità taħt ir-Regolament (KE) Nru 2236/95. L-emendi fl-Anness I għandhom jiġu deċiżi skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat.

2.   Fir-rigward ta' proġetti ta' investiment trans-konfinali, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi meħtieġa sabiex jiżguraw li, fil-kuntest tal-proċeduri nazzjonali ta' awtorizzazzjoni, il-fatt li proġetti bħal dawn iżidu l-kapaċità għall-interkonnessjoni ta' żewġ Stati Membri jew aktar u konsegwentement isaħħu s-sigurtà tal-provvista fl-Ewropa kollha jitqies bħala kriterju fl-istima ta' l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.

3.   L-Istati Membri konċernati u l-Kummissjoni għandhom jagħmlu ħilithom, kull wieħed fl-isfera ta' kompetenza tiegħu, flimkien mal-kumpanniji responsabbli, sabiex ikomplu t-twettiq ta' proġetti prijoritarji, b'mod speċjali proġetti trans-konfinali.

4.   Il-proġetti prijoritarji għandhom ikunu kompatibbli ma' l-iżvilupp sostenibbli u għandhom jissodisfaw il-kriterji li ġejjin:

(a)

għandhom ikollhom impatt sinifikattiv fuq il-funzjonament kompettittiv tas-suq intern; u/jew

(b)

għandhom isaħħu s-sigurtà tal-provvista fil-Komunità; u/jew

(ċ)

għandhom jirriżultaw f'żieda fl-użu ta' enerġiji rinnovabbli.

Artikolu 8

Proġetti ta' Interess Ewropew

1.   Numru ta' proġetti fuq l-assi għall-proġetti prijoritarji msemmija fl-Artikolu 7 li jkollhom dimensjoni trans-konfinali jew li jkollhom impatt sinifikattiv fuq il-kapaċità ta' trażmissjoni trans-konfinali jiġu dikjarati bħala proġetti ta' Interess Ewropew. Dawk il-proġetti huma stabbiliti fl-Anness I.

2.   Meta l-proġetti jkunu magħżula fl-ambitu tal-baġit għal networks trans-Ewropej, skond l-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 2236/95, għandha tingħata prijorità xierqa lil proġetti dikjarati bħala proġetti ta' Interess Ewropew.

3.   Meta proġetti jkunu magħżula taħt fondi Komunitarji ta' kofinanzjament, għandha tingħata attenzjoni partikulari lil proġetti dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew.

4.   Fil-każ ta' dewmien sinifikattiv attwali jew prospettiv fil-progress ta' proġett dikjarat bħala proġett ta' interess Ewropew, il-Kummissjoni tista' titlob lill-Istati Membri konċernati sabiex, fi żmien tliet xhur, jagħtu r-raġunijiet għal dan id-dewmien.

Għal proġetti li jiġu dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew li għalihom ikun ġie maħtur koordinatur Ewropew, il-koordinatur Ewropew għandu jinkludi r-raġunijiet għad-dewmien fir-rapport tiegħu.

5.   Ħames snin wara t-tlestija ta' proġett dikjarat bħala proġett ta' interess Ewropew jew ta' waħda mit-taqsimiet tiegħu, il-Kummissjoni, megħjuna mill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 14(1), għandha tagħmel valutazzjoni ta' dak il-proġett li tinkludi l-impatt soċjo-ekonomiku tiegħu, l-impatt fuq l-ambjent, l-impatt fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri u l-impatt fuq il-koeżjoni territorjali u l-iżvilupp sostenibbli. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 14(1) bir-riżultat ta' dik il-valutazzjoni.

6.   Għal kull proġett dikjarat bħala proġett ta' interess Ewropew, u b'mod partikulari għat-taqsimiet trans-konfinali tiegħu, l-Istati Membri konċernati għandhom jieħdu l-passi xierqa sabiex jiġi żgurat li:

jsir skambju regolari ta' l-inforamzzjoni relevanti; u

jiġu organizzati laqgħat konġunti ta' koordinazzjoni skond kif ikun xieraq.

Il-laqgħat konġunti ta' koordinazzjoni għandhom jiġu organizzati kif meħtieġ fl-isfond tal-ħtiġijiet partikulari tal-proġett, bħall-fażi ta' l-iżvilupp tal-proġett, u d-diffikultajiet antiċipati jew riskontrati. Il-laqgħat konġunti ta' koordinazzjoni għandhom jindirizzaw b'mod partikulari l-proċeduri ta' valutazzjoni u ta' konsultazzjoni pubblika. L-Istati Membri konċernati għandhom jiżguraw li l-Kummissjoni tkun infurmata dwar il-laqgħat konġunti ta' koordinazzjoni u dwar l-iskambju ta' informazzjoni.

Artikolu 9

L-implementazzjoni ta' proġetti ta' interess Ewropew

1.   Il-proġetti ta' interess Ewropew għandhom jiġu implementati malajr.

Mhux aktar tard mit-12 ta' April 2007, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni, billi jużaw bħala bażi abbozz ta' skeda ta' żmien provduta għal dak il-għan mill-Kummissjoni, skeda ta' żmien aġġornata u indikattiva għat-tlestija ta' dawk il-proġetti inklużi, sa fejn ikunu disponibbli, dettalji dwar:

(a)

kif il-proġett ikun previst li jgħaddi mill-proċess ta' approvazzjoni ta' l-ippjanar;

(b)

l-iskeda ta' żmien tal-fażi tal-fattibbiltà u ta' tfassil;

(ċ)

il-bini tal-proġett; u

(d)

id-dħul fis-servizz tal-proġett.

2.   Il-Kummissjoni, b'kollaborazzjoni mill-qrib mal-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 14(1), għandha tippreżenta rapport kull sentejn dwar il-progress tal-proġetti msemmija fil-paragrafu 1.

Għal proġetti li jiġu dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew li għalihom ikun ġie maħtur koordinatur Ewropew, ir-rapporti annwali preżentati mill-koordinatur Ewropew għandhom jissostitwixxu dawn il-rapporti bijennali.

Artikolu 10

Koordinatur Ewropew

1.   Meta proġett dikjarat bħala proġett ta' interess Ewropew jiltaqa' ma' dewmien sinifikattiv jew diffikultajiet ta' implementazzjoni, anke f'sitwazzjonijiet li jinvolvu pajjiżi terzi, il-Kummissjoni tista', bi qbil ma' l-Istati Membri konċernati u wara li tkun ikkonsultat lill-Parlament Ewropew, taħtar koordinatur Ewropew. Fejn ikun neċessarju, l-Istati Membri jistgħu ukoll jitolbu li l-Kummissjoni taħtar koordinatur Ewropew għal proġetti oħra fir-rigward tan-networks trans-Ewropej ta' l-Enerġija.

2.   Il-koordinatur Ewropew għandu jintgħażel, b'mod partikolari, fuq il-bażi ta' l-esperjenza tiegħu ta' l-istituzzjonijiet Ewropej u tal-konoxxenza tiegħu ta' kwistjonijiet relatati mal-politika ta' l-enerġija u mal-finanzjament u l-valutazzjoni soċjo-ekonomika u ambjentali ta' proġetti maġġuri.

3.   Id-deċiżjoni tal-ħatra ta' koordinatur Ewropew għandha tispeċifika l-mod kif il-koordinatur għandu jwettaq il-kompiti tiegħu.

4.   Il-koordinatur Ewropew għandu:

(a)

jippromwovi d-dimensjoni Ewropea tal-proġett, kif ukoll id-djalogu trans-konfinali bejn il-promoturi tal-proġett u l-persuni konċernati;

(b)

jagħti kontribut għall-koordinazzjoni tal-proċeduri nazzjonali sabiex jiġu konsultati l-persuni konċernati; u

(ċ)

jippreżenta rapport kull sena lill-Kummissjoni dwar il-progress tal-proġett jew proġetti li għalihom ikun ġie maħtur bħala koordinatur Ewropew, u dwar kwalunkwe diffikultajiet u ostakli li aktarx iwasslu għal dewmien sinifikattiv. Il-Kummissjoni għandha tgħaddi dan ir-rapport lill-Istati Membri konċernati.

5.   L-Istati Membri konċernati għandhom jikkoperaw mal-koordinatur Ewropew fl-eżekuzzjoni tiegħu tal-kompiti msemmija fil-paragrafu 4.

6.   Il-Kummissjoni tista' titlob l-opinjoni tal-koordinatur Ewropew meta teżamina l-applikazzjonijiet għall-finanzjament Komunitarju għal proġetti jew gruppi ta' proġetti li għalihom kien maħtur.

7.   Biex jiġi evitat piż amministrattiv bla bżonn, il-livell ta' koordinazzjoni għandu jkun proporzjonat ma' l-ispejjeż tal-proġett.

Artikolu 11

Kuntest aktar favorevoli

1.   Sabiex tikkontribwixxi lejn il-ħolqien ta' kuntest aktar favorevoli għall-iżvilupp ta' networks trans-Ewropej ta' l-enerġija u ta' l-interoperabbiltà tagħhom, il-Komunità għandha tqis l-isforzi ta' l-Istati Membri magħmulin skond dak il-għan, għandha tagħti l-akbar importanza lil, u tippromwovi kif meħtieġ, il-miżuri li ġejjin:

(a)

koperazzjoni teknika bejn l-entitajiet responsabbli min-networks trans-Ewropej ta' l-enerġija, b'mod partikolari għall-funzjonament tajjeb tal-konnessjonijiet imsemmija fil-punti 1, 2 u 7 ta' l-Anness II;

(b)

faċilitazzjoni ta' l-implementazzjoni tal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni għal proġetti relatati ma' networks trans-Ewropej ta' l-enerġija sabiex jitnaqqas id-dewmien, speċjalment fir-rigward ta' proġetti dikjarati bħala proġetti ta' interess Ewropew;

(ċ)

l-għoti ta' assistenza lil proġetti ta' interess komuni mill-Fondi tal-Komunità, mill-istrumenti u mill-programmi finanzjarji applikabbli għal dawk in-networks.

2.   Il-Kummissjoni għandha, f'kollaborazzjoni mill-qrib ma' l-Istati Membri konċernati, tieħu l-inizjattivi kollha sabiex tippromwovi l-koordinament ta' l-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 1.

3.   Il-miżuri meħtieġa għall-implementazzjoni ta' l-attivitajiet imsemmija fil-punti (a) u (b) tal-paragrafu 1 għandhom jiġu deċiżi mill-Kummissjoni skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 14(2).

Artikolu 12

Effetti fuq il-kompetizzjoni

Meta jkunu meqjusa proġetti, għandhom jitqiesu l-effetti tagħhom fuq il-kompetizzjoni u fuq is-sigurtà tal-provvista. Il-finanzjament privat jew il-finanzjament mill-operaturi ekonomiċi għandhom ikunu s-sorsi ewlenija ta' finanzjament u għandhom ikunu imħeġġa. Għandha tkun evitata kwalunkwe distorsjoni tal-kompetizzjoni bejn l-operaturi fis-suq, konformement mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat.

Artikolu 13

Restrizzjonijiet

1.   Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mingħajr preġudizzju għall-impenji finanzjarji assunti minn Stat Membru jew mill-Komunità.

2.   Din id-Deċiżjoni għandha tapplika mingħajr preġudizzju għar-riżultati ta' l-istima ta' l-impatt ambjentali tal-proġetti, tal-pjanijiet jew tal-programmi li jiddefinixxu l-qafas futur ta' awtorizzazzjonijiet għal tali proġetti. Ir-riżultati ta' l-istimi ta' l-impatt ambjentali, fejn tali stima tintalab skond il-leġislazzjoni Komunitarja relevanti, għandhom ikunu meqjusa qabel ma tittieħed deċiżjoni dwar it-twettiq tal-proġetti skond il-leġislazzjoni Komunitarja relevanti.

Artikolu 14

Proċedura tal-Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu ta' żmien stipulat fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' tliet xhur.

3.   Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

Artikolu 15

Rapport

Kull sentejn il-Kummissjoni għandha tfassal rapport dwar l-implementazzjoni ta' din id-Deċiżjoni, li għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

F'dak ir-rapport, għandha tingħata attenzjoni lill-implementazzjoni u lill-progress magħmula fit-twettiq ta' proġetti prijoritarji li jikkonċernaw il-konnessjonijiet trans-konfinali kif imsemmi fil-punti 2, 4 u 7 ta' l-Anness II, kif ukoll l-arranġamenti dettaljati għall-finanzjament tagħhom, b'mod speċjali lill-kontribuzzjoni mill-fondi Komunitarji.

Artikolu 16

Tħassir

Id-Deċiżjoni Nru 96/391/KE u d-Deċiżjoni Nru 1229/2003/KE huma b'dan imħassra.

Artikolu 17

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dik tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 18

Indirizzati

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu, is-6 ta' Settembru 2006.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

P. LEHTOMÄKI


(1)  ĠU C 241, 28.9.2004, p. 17.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tas-7 ta' Ġunju 2005 (ĠU C 124 E, 25.5.2006, p. 68). Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill ta' l-1 ta' Diċembru 2005 (ĠU C 80 E, 4.4.2006, p. 1). Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' l-4 ta' April 2006 (għadha mhijiex pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), u d-Deċiżjoni tal-Kunsill ta' l-24 ta' Lulju 2006.

(3)  ĠU L 176, 15.7.2003, p. 11.

(4)  ĠU L 176, 15.7.2003, p. 37. Direttiva kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 2004/85/KE (ĠU L 236, 7.7.2004, p. 10).

(5)  ĠU L 176, 15.7.2003, p. 57.

(6)  ĠU L 228, 23.9.1995, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1159/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 22.7.2005, p. 16).

(7)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23. Deċiżjoni kif emendata bid-Deċiżjoni 2006/512/KE (ĠU L 200, 22.7.2006, p. 11).

(8)  ĠU L 161, 29.6.1996, p. 154.


ANNESS I

NETWORKS TRANS-EWROPEJ TA' L-ENERĠIJA

Assi għall-proġetti prijoritarji, inklużi s-siti ta' proġetti ta' interess Ewropew, kif definiti fl-Artikoli 7 u 8

Il-proġetti prijoritarji, inklużi proġetti ta' interess Ewropew, li għandhom jitwettqu fuq kull assi għall-proġetti prijoritarji, huma elenkati hawn taħt.

NETWORKS TA' L-ELETTRIKU

EL.1.

Franza — il-Belġju — l-Olanda — il-Ġermanja:

 

tisħiħ fin-network ta' l-elettriku sabiex tiġi riżolta konġestjoni fiċ-ċirkolazzjoni ta' l-elettriku mill-pajjiżi tal-Benelux.

Inklużi l-proġetti ta' interess Ewropew li ġejjin:

 

Linja Avelin (FR) — Avelgem (BE)

 

Linja Moulaine (FR) — Aubange (BE)

EL.2.

Fruntieri ta' l-Italja ma' Franza, l-Awstrija, is-Slovenja u l-Iżvizzera:

 

tiżjid tal-kapaċitajiet ta' interkonnessjoni ta' l-elettriku

Inklużi l-proġetti ta' interess Ewropew li ġejjin:

 

Linja Lienz (AT) — Cordignano (IT)

 

Interkonnessjoni ġdida bejn l-Italja u s-Slovenja

 

Linja Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

 

Linja S. Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT)

 

Linja Venezia Nord (IT) — Cordignano (IT)

 

Linja St. Peter (AT) — Tauern (AT)

 

Linja Südburgenland (AT) — Kainachtal (AT)

 

Interkonnessjoni bejn l-Awstrija u l-Italja (Thaur-Brixen) li tgħaddi mill-mina tal-ferrovija ta' Brenner

EL.3.

Franza — Spanja — il-Portugall:

 

tiżjid fil-kapaċitajiet ta' interkonnessjoni ta' l-elettriku bejn dawn il-pajjiżi u għall-peniżola Iberika u żvilupp ta' networks f'reġjuni ta' gżejjer.

Inklużi l-proġetti ta' interess Ewropew li ġejjin:

 

Linja Sentmenat (ES) — Bescanό (ES) — Baixas (FR)

 

Linja Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) u l-impjanti ta' “Douro Internacional”

EL.4.

Il-Greċja — il-pajjiżi tal-Balkani — is-Sistema UCTE:

 

żvilupp ta' infrastruttura ta' l-elettriku sabiex tgħaqqad il-Greċja mas-sistema UCTE u sabiex tippermetti l-iżvilupp tas-suq fl-elettriku fl-Ewropa tan-Nofsinhar-Lvant

Inkluż il-proġett ta' interess Ewropew li ġej:

 

Linja Philippi (EL) — Hamidabad (TR)

EL.5.

Ir-Renju Unit — l-Ewropa Kontinentali u l-Ewropa tat-Tramuntana:

 

stabbiliment/tiżjid fil-kapaċitajiet ta' interkonnessjoni ta' l-elettriku u l-integrazzjoni possibli ta' enerġija ġenerata mir-riħ f'impjanti fuq il-baħar.

Inkluż il-proġett ta' interess Ewropew li ġej:

 

Kejbil taħt il-baħar sabiex jgħaqqad l-Ingilterra (UK) u l-Olanda

EL.6.

L-Irlanda — ir-Renju Unit:

 

tiżjid fil-kapaċitajiet ta' interkonnessjoni ta' l-elettriku u l-integrazzjoni possibli ta' enerġija ġenerata mir-riħ f'impjanti fuq il-baħar.

Inkluż il-proġett ta' interess Ewropew li ġej:

 

Kejbil taħt il-baħar sabiex jgħaqqad l-Irlanda u Wales (UK)

EL.7.

Id-Danimarka — il-Ġermanja — Ċirkwit tal-Baltiku (inklużi n-Norveġja — l-Iżvezja — il-Finlandja — id-Danimarka — il-Ġermanja — il-Polonja — l-Istati Baltiċi — ir-Russja):

 

tiżjid fil-kapaċitajiet ta' interkonnessjoni ta' l-elettriku u l-integrazzjoni possibli ta' enerġija ġenerata mir-riħ f'impjanti fuq il-baħar.

Inklużi l-proġetti ta' interess Ewropew li ġejjin:

 

Linja Kasso (DK) — Hamburg/Dollern (DE)

 

Linja Hamburg/Krümmel (DE) — Schwerin (DE)

 

Linja Kasso (DK) — Revsing (DK) — Tjele (DK)

 

Linja Vester Hassing (DK) — Trige (DK)

 

Kejbil taħt l-ilma Skagerrak 4: bejn id-Danimarka u n-Norveġja

 

Konnessjoni bejn il-Polonja u l-Litwanja, inkluż it-tisħiħ neċessarju tan-network ta' l-elettriku Pollakk u tal-profil Pollakk-Ġermaniż sabiex tiġi aġevolata l-parteċipazzjoni fis-suq intern ta' l-enerġija

 

Kejbil taħt il-baħar bejn il-Finlandja u l-Estonja (Estlink)

 

Kejbil Fennoscan taħt il-baħar bejn il-Finlandja u l-Isvezja

 

Halle/Saale (DE) — Schweinfurt (DE)

EL.8.

Il-Ġermanja — il-Polonja — ir-Repubblika Ċeka — is-Slovakkja — l-Awstrija — l-Ungerija — is-Slovenja:

 

tiżjid fil-kapaċitajiet ta' interkonnessjoni ta' l-elettriku

Inklużi l-proġetti ta' interess Ewropew li ġejjin:

 

Linja Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)

 

Linja Dürnrohr (AT) — Slavětice (CZ)

 

Interkonnessjoni ġdida bejn il-Ġermanja u l-Polonja

 

Linja Veľké Kapušany (SK) — Lemešany (SK) — Moldava (SK) — Sajóivánka (HU),

 

Linja Gabčíkovo (SK) — Veľký Ďur (SK)

 

Linja Stupava (SK) — l-parti fin-nofsinhar-lvant ta' Vienna (AT)

EL.9.

Stati Membri tal-Mediterran — Ċirku ta' l-Elettriku tal-Mediterran

 

tiżjid fil-kapaċitajiet ta' interkonnessjoni ta' l-elettriku bejn l-Istati Membri tal-Mediterran u l-Marokk — l-Alġerija — it-Tuneżija — il-Libja — l-Eġittu — il-pajjiżi tal-Lvant Qarib — it-Turkija.

Inkluż il-proġett ta' interess Ewropew li ġej:

 

Konnessjoni ta' l-elettriku sabiex tgħaqqad it-Tuneżija u l-Italja

NETWORKS TAL-GASS

NG.1.

ir-Renju Unit — l-Ewropa Kontinentali tat-Tramuntana, inklużi l-Olanda, il-Belġju, id-Danimarka, l-Isvezja u l-Ġermanja — il-Polonja — il-Litwanja — il-Latvja — l-Estonja — il-Finlandja — ir-Russja:

 

Pipelines ta' gass sabiex jgħaqqdu uħud mis-sorsi prinċipali tal-fornitura ta' gass fl-Ewropa, sabiex itejbu l-interoperabbiltà tan-networks, u tiżjid tas-sigurtà tal-provvista, inklużi l-pipelines ta' gass naturali permezz tar-rotta minn fuq il-baħar mir-Russja għall-UE u r-rotta fuq l-art mir-Russja għall-Polonja u l-Ġermanja, bini ta' pipeline ġdid, u żidiet fil-kapaċità tan-network ġo u bejn il-Ġermanja, id-Danimarka, u l-Isvezja, u ġewwa u bejn il-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja, il-Ġermanja, u l-Awstrija.

Inklużi l-proġetti ta' interess Ewropew li ġejjin:

 

Pipeline tal-gass fit-Tramuntana ta' l-Ewropa

 

Pipeline tal-gass Yamal — Ewropa

 

Pipeline ta' gass naturali li jgħaqqad id-Danimarka, l-Ġermanja u l-Isvezja

 

Tiżjid fil-kapaċità ta' trażmissjoni fuq l-assi bejn il-Ġermanja — il-Belġju — ir-Renju Unit

NG.2.

l-Alġerija — Spanja — l-Italja — Franza — l-Ewropa Kontinentali tat-Tramuntana:

 

bini ta' pipelines ta' gass naturali ġodda mill-Alġerija sa Spanja, Franza u l-Italja, u tiżjid fil-kapaċitajiet tan-network ġo u bejn Spanja, Franza u l-Italja.

Inklużi l-proġetti ta' interess Ewropew li ġejjin:

 

Pipeline tal-gass bejn l-Alġerija — it-Tuneżija — l-Italja

 

Pipeline tal-gass bejn l-Alġerija — l-Italja li jgħaddi minn Sardinja u Korsika, b'fergħa għal Franza

 

Pipeline tal-gass ta' Medgas (Alġerija — Spanja — Franza — Ewropa Kontinentali)

NG.3.

Pajjiżi tal-Baħar Kaspju — Lvant Nofsani — Unjoni Ewropea:

 

networks ta' pipelines ta' gass naturali ġodda lejn l-Unjoni Ewropea minn sorsi ġodda, inklużi l-pipelines ta' gass naturali bejn it-Turkija u l-Greċja, bejn il-Greċja u l-Italja, bejn it-Turkija u l-Awstrija, u bejn il-Greċja, is-Slovenja u l-Awstrija (li tgħaddi mill-Balkani tal-punent).

Inklużi l-proġetti ta' interess Ewropew li ġejjin:

 

Pipeline tal-gass bejn it-Turkija — il-Greċja — l-Italja

 

Pipeline tal-gass Turkija — Awstrija

NG.4.

Terminals ta' gass naturali fil-forma likwida (LNG) fil-Belġju, Franza, Spanja, il-Portugall, l-Italja, il-Greċja, Ċipru u il-Polonja:

 

diversifikazzjoni ta' sorsi ta' provvista u tal-punti tad-dħul, inklużi il-pipelines tat-terminals ta' l-LNG man-network ta' trażmissjoni

NG.5.

Ħażna ta' gass naturali taħt l-art fi Spanja, l-Portugall, Franza, l-Italja, l-Greċja u r-reġjun tal-Baħar Baltiku:

 

tiżjid fil-kapaċità fi Spanja, Franza, l-Italja u r-reġjun tal-Baħar Baltiku u bini ta' l-ewwel impjanti fil-Portugall, il-Greċja u il-Litwanja

NG.6.

Stati Membri tal-Mediterran — Ċirku ta' Gass fil-Mediterran tal-Lvant:

 

Twaqqif u tiżjid fil-kapaċitajiet tal-pipelines ta' gass naturali bejn l-Istati Membri tal-Mediterran u l-Libja — l-Eġittu — il-Ġordan — is-Sirja — it-Turkija.

Inkluż il-proġett ta' interess Ewropew li ġej:

 

Pipeline tal-gass bejn il-Libja — l-Italja


ANNESS II

NETWORKS TRANS-EWROPEJ TA' ENERĠIJA

Kriterji addizzjonali għall-identifikazzjoni ta' proġetti ta' interess komuni kif imsemmija fl-Artikolu 6(2)

NETWORKS TA' L-ELETTRIKU

1.

Żvilupp ta' networks ta' l-elettriku f'reġjuni ta' gżejjer, iżolati, periferiċi u ultraperiferiċi waqt li tkun promossa d-diversifikazzjoni ta' sorsi ta' enerġija u jissaħħaħ l-użu ta' enerġija rinnovabbli, u konnessjoni tan-networks ta' l-elettriku ta' dawk ir-reġjuni, jekk ikun il-każ:

L-Irlanda — ir-Renju Unit (Wales)

Il-Greċja (Gżejjer)

L-Italja (Sardinja) — Franza (Korsika) — l-Italja (kontinentali)

Konnessjonijiet f'reġjuni ta' gżejjer, inklużi konnessjonjiet mal-kontinent

Konnessjonijiet ma' reġjuni ultraperiferiċi fi Franza, fi Spanja, fil-Portugall

2.

L-iżvilupp ta' konnessjonijiet ta' l-elettriku, bejn l-Istati Membri li jkunu neċessarji għall-funzjonament tas-suq intern u sabiex ikunu żgurati l-fiduċja u l-effiċenza ta' l-operazzjoni tan-networks ta' l-elettriku:

Franza — Belġju — Olanda — Ġermanja

Franza — Ġermanja

Franza — Italja

Franza — Spanja

Portugall — Spanja

Finlandja — Żvezja

Finlandja — Estonja — Latvja — Litwanja

Awstrija — Italja

Italja — Slovenja

Awstrija — Italja — Slovenja — Ungerija

Ġermanja — Polonja

Ġermanja — Polonja — Repubblika Ċeka — Awstrija — Slovakkja — Ungerija

Ungerija — Slovakkja

Ungerija — Awstrija

Polonja — Litwanja

Irlanda — Renju Unit (Irlanda ta' Fuq)

Awstrija — Ġermanja — Slovenja — Ungerija

Olanda — Renju Unit

Ġermanja — Danimarka — Żvezja

Greċja — Italja

Ungerija — Slovenja

Malta — Italja

Finlandja — Estonja

Italja — Slovenja

3.

Żvilupp ta' konnessjonijiet ta' l-elettriku fl-Istati Membri fejn dan ikun meħtieġ sabiex jintużaw bl-aħjar mod il-konnessjonijiet bejn l-Istati Membri, il-funzjonament tas-suq intern jew il-konnessjoni ta' sorsi rinnovabbli ta' enerġija:

L-Istati Membri kollha

4.

Żvilupp ta' konnessjonijiet ta' l-elettriku ma' Stati li mhumiex membri, u b'mod partikolari mal-pajjiżi kandidati, sabiex dan jikkontribwixxi għall-interoperabbiltà, l-affidabbiltà u l-effiċenza operattiva tan-networks ta' l-elettriku jew tal-provvista ta' elettriku fil-Komunità Ewropea:

Il-Ġermanja — in-Norveġja

L-Olanda — in-Norveġja

L-Iżvezja — in-Norveġja

Ir-Renju Unit — in-Norveġja

Iċ-Ċirkwit ta' l-Elettriku tal-Baltiku: Il-Ġermanja — il-Polonja — il-Belarus — ir-Russja — il-Litwanja — il-Latvja — l-Estonja — il-Finlandja — l-Iżvezja — in-Norveġja — id-Danimarka

In-Norveġja — l-Iżvezja — il-Finlandja — ir-Russja

Iċ-Ċirkwit ta' l-Elettriku tal-Mediterran: Franza — Spanja — il-Marokk — l-Alġerija — it-Tuneżija — il-Libja — l-Eġittu — il-Pajjiżi tal-Lvant Qrib — it-Turkija — il-Greċja — l-Italja

Il-Greċja — it-Turkija

L-Italja — l-Iżvizzera

l-Awstrija — l-Iżvizzera

l-Ungerija — ir-Rumanija

l-Ungerija — Is-Serbja

l-Ungerija — Il-Kroazja

l-Italja — it-Tuneżija

Il-Greċja — il-Pajjiżi tal-Balkani

Spanja — il-Marokk

Spanja — l-Andorra — Franza

L-UE — il-Pajjiżi tal-Balkani — il-Belarus — ir-Russja — l-Ukrajna

Iċ-Ċirkwit ta' l-Elettriku tal-Baħar l-Iswed: Ir-Russja — l-Ukrajna — ir-Rumanija — il-Bulgarija — it-Turkija — il-Ġeorġja

Bulgarija — l-Ex Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja/Greċja — Albanija — Italja jew Bulgarija — Greċja — Italja

5.

Azzjonijiet li jtejbu l-operazzjoni tan-networks ta' l-elettriku interkonnessi fis-suq intern, b'mod partikolari, li jidentifikaw punti ta' konġestjoni u konnessjonijiet neqsin, li jiżviluppaw soluzzjonijiet sabiex tissolva l-konġestjoni u li jadattaw l-metodi ta' previżjoni u ta' l-operazzjoni ta' networks ta' l-elettriku:

Identifikazzjoni ta' punti ta' konġestjoni u konnessjonijiet neqsin, b'mod partikolari trans-konfinali, fin-networks ta' l-elettriku

Żvilupp ta' soluzzjonijiet għall-ġestjoni tal-fluss ta' l-elettriku sabiex jiġu trattati problemi ta' konġestjoni fin-networks ta' l-elettriku

Adattament tal-metodi ta' previżjoni u ta' l-operazzjoni ta' networks ta' l-elettriku kif meħtieġ għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern u l-użu ta' perċentwali għolja ta' sorsi rinnovabbli ta' enerġija.

NETWORKS TAL-GASS

6.

L-introduzzjoni ta' gass naturali f'reġjuni ġodda, prinċipalment gżejjer, reġjuni iżolati, periferiċi u ultraperiferiċi u l-iżvilupp ta' networks tal-gass naturali f'dawn ir-reġjuni:

Ir-Renju Unit (l-Irlanda ta' Fuq)

L-Irlanda

Spanja

Il-Portugall

Il-Greċja

L-Iżvezja

Id-Danimarka

L-Italja (Sardinja)

Franza (Korsika)

Ċipru

Malta

Reġjuni ultraperiferiċi fi Franza, Spanja u l-Portugall

7.

Żvilupp ta' konnessjonijiet ta' gass naturali sabiex jintlaqgħu l-ħtiġiet tas-suq intern jew sabiex tissaħħaħ is-sigurtà tal-provvista, inkluża l-konnessjoni ta' networks separati għal gass naturali u għal gass olefin:

L-Irlanda — ir-Renju Unit

Franza — Spanja

Franza — l-Iżvizzera

Il-Portugall — Spanja

L-Awstrija — il-Ġermanja

L-Awstrija — l-Ungerija

L-Awstrija — l-Ungerija — is-Slovakkja — il-Polonja

Polonja — Repubblika Ċeka

Is-Slovakkja — Repubblika Ċeka — Ġermanja — Awstrija

L-Awstrija — l-Italja

Il-Greċja — Pajjiżi tal-Balkani

L-Awstrija — l-Ungerija — ir-Rumanija — il-Bulgarija — il-Ġreċja — it-Turkija

Franza — l-Italja

Il-Greċja — l-Italja

L-Awstrija — ir-Repubblika Ċeka

Il-Ġermanja — ir-Repubblika Ċeka — l-Awstrija — l-Italja

L-Awstrija — is-Slovenja — il-Kroazja

L-Ungerija — il-Kroazja

L-Ungerija — ir-Rumanija

L-Ungerija — is-Slovakkja

L-Ungerija — l-Ukrajna

Is-Slovenja — il-Pajjiżi Balkani

Il-Belġju — l-Olanda — il-Ġermanja

Ir-Renju Unit — l-Olanda — il-Ġermanja

Il-Ġermanja — il-Polonja

Id-Danimarka — ir-Renju Unit

Id-Danimarka — il-Ġermanja — l-Iżvizzera

Id-Danimarka — l-Olanda

8.

Żvilupp tal-kapaċitajiet sabiex jiġi riċevut LNG u sabiex jinħażen gass naturali meħtieġ sabiex tintlaqa' t-talba għalihom u sabiex ikunu kontrollati s-sistemi ta' provvista tal-gass, u sabiex ikunu diversifikati s-sorsi u r-rotot ta' provvista:

L-Istati Membri kollha

9.

Żvilupp tal-kapaċità ta' trasport ta' gass naturali (pipelines għall-provvista tal-gass) meħtieġa sabiex tintlaqa' d-domanda u sabiex ikunu diversifikati l-provvisti minn sorsi interni u esterni, kif ukoll ir-rotti tal-provvista:

Network tal-Gass Nordiku: In-Norveġja — id-Danimarka — il-Ġermanja — l-Iżvezja — il-Finlandja — ir-Russja — l-Istati tal-Baltiku — il-Polonja

L-Alġerija — Spanja — Franza

Ir-Russja — l-Ukrajna — l-UE

Ir-Russja — il-Belarus — l-Ukrajna — l-UE

Ir-Russja — il-Belarus — l-UE

Ir-Russja — il-Baħar Baltiku — il-Ġermanja

Ir-Russja — l-Istati Baltiċi — il-Polonja — il-Ġermanja

Il-Ġermanja — ir-Repubblika Ċeka — il-Polonja — il-Ġermanja — l-Istati Membri oħra

Il-Libja — l-Italja

It-Tuneżija — il-Libja — l-Italja

Il-Pajjiżi tal-Baħar Kaspju — l-UE

Ir-Russja — l-Ukrajna — il-Moldova — ir-Rumanija — il-Bulgarija — il-Greċja — is-Slovenja — il-Pajjiżi Balkani oħra

Ir-Russja — l-Ukrajna — is-Slovakkja — l-Ungerija — is-Slovenja — l-Italja

L-Olanda — il-Ġermanja — l-Iżvizzera — l-Italja

Il-Belġju — Franza — l-Iżvizzera — l-Italja

Id-Danimarka — l-Iżvezja — il-Polonja

In-Norveġja — ir-Russja — l-UE

L-Irlanda

L-Alġerija — l-Italja — Franza

L-Algerija — it-Tuneżija — l-Italja

Il-Lvant Nofsani — Iċ-Ċirkwit tal-Gass fil-Mediterran tal-Lvant — l-UE

Stazzjoni ta' taħlit f'Winksele (BE) fuq assi tramuntana–nofsinhar (taħlit ta' gass H ma' nitroġenu)

Tiżjid fil-kapaċità fuq l-assi lvant-punent: Zeebrugge (BE) — Eynatten (BE)

10.

Azzjonijiet li jtejbu l-operazzjoni tan-networks ta' gass naturali interkonnessi fis-suq intern u f'pajjiżi ta' transitu, b'mod partikolari, li jidentifikaw punti ta' konġestjoni u konnessjonijiet neqsin, li jiżviluppaw soluzzjonijiet sabiex tissolva l-konġestjoni u li jadattaw l-metodi tal-previżjoni u ta' l-operazzjoni networks ta' gass naturali b'mod effiċjenti u mingħajr periklu:

Identifikazzjoni tal-punti ta' konġestjoni u ta' konnessjonijiet neqsin, b'mod partikolari trans-konfinali, fin-networks ta' gass naturali.

Żvilupp ta' soluzzjonijiet għall-ġestjoni tal-fluss ta' gas naturali sabiex ikunu trattati problemi ta' konġestjoni fin-networks tal-gass.

Addattament tal-metodi ta' previżjoni u ta' l-operazzjoni tan-networks tal-gass naturali meħtieġa għall-funzjonament tas-suq intern.

Tiżjid fil-prestazzjoni u fis-sigurtà ġenerali tan-networks ta' gass naturali f'pajjiżi ta' transitu.

11.

Żvilupp u integrazzjoni tal-kapaċità ta' trasport tal-gassijiet olefini sabiex tintlaqa' d-domanda fis-suq intern:

L-Istati Membri kollha.


ANNESS III

NETWORKS TRANS-EWROPEJ TA' L-ENERĠIJA

Proġetti ta' interess komuni u l-ispeċifikazzjonijiet tagħhom, attwalment identifikati skond il-kriterji stabbiliti fl-Anness II

NETWORKS TA' L-ELETTRIKU

1.   Żvilupp ta' networks ta' l-elettriku f'reġjuni iżolati

1.1.

Cable taħt l-ilma bejn l-Irlanda uWales (UK)

1.2.

Konnessjoni tas-Cyclades tan-Nofsinhar (EL)(mas-Sistema Interkonnessa)

1.3.

Konnessjoni ta' 30kV permezz ta' cable taħt l-ilma bejn il-gżejjer ta' Faial, Pico u S. Jorge (Azores, PT)

1.4.

Konnessjoni u tisħiħ tan-network f'Terceira, Faial u S Miguel (Ażores, PT)

1.5.

Konnessjoni u tisħiħ tan-network f'Madeira (PT)

1.6.

Cable taħt il-baħar bejn Sardenja (IT) u l-peninsula ta' l-Italja

1.7.

Cable taħt il-baħar bejn Korsika (FR) u l-Italja

1.8.

Konnessjoni bejn il-peninsula ta' l-Italja u Sqallija (IT): irduppjar tal-konnessjoni bejn Sorgente (IT) u Rizziconi (IT)

1.9.

Konnessjonijiet ġodda bejn il-Gżejjer Baleariċi u l-Kanari (ES)

2.   Żvilupp tal-konnessjonijiet ta' l-elettriku bejn l-Istati Membri

2.1.

Il-linja Moulain (FR) — Aubange (BE)

2.2.

Il-linja Avelin (FR) — Avelgem (il-BE)

2.3.

Interkonnessjoni bejn il-Ġermanja u l-Belġju

2.4.

Il-linja Vigy(FR) — Marlenheim (FR)

2.5.

Il-linja Vigy(FR) — Uchtelfangen (DE)

2.6.

Phase transformer La Praz (FR)

2.7.

Aktar tiżjid fil-kapaċità permezz ta' l-interkonnessjoni eżistenti bejn Franza u l-Italja

2.8.

Interkonnessjoni ġdida bejn Franza u l-Italja

2.9.

Interkonnessjoni ġdida fil-Pirinej bejn Franza u Spanja

2.10.

Konnessjoni fil-Lvant tal-Pirinej bejn Franza u Spanja

2.11.

Konnessjonijiet bejn it-tramuntana tal-Portugall u l-Majjistral ta' Spanja

2.12.

Il-linja Sines (PT) — Alqueva (PT) — Bilbao (ES)

2.13.

Konnessjoni bejn in-nofsinhar tal-Portugal u l-lbiċ ta' Spanja

2.14.

Il-linja Valdigem (PT) — Douro Internacional (PT) — Aldeadávila (ES) u l-impjanti ta' “Douro Internacional”

2.15.

Konnessjonijiet fit-tramuntana tal-Golf ta' Bothnia u l-cable Fennoscan taħt il-baħar bejn il-Finlandja u l-Isvezja

2.16.

Il-linja Lienz (AT) — Cordignano (IT)

2.17.

Interkonnessjoni Somplago (IT) — Würmbach (AT)

2.18.

Interkonnessjoni bejn l-Awstrija u l-Italja (Thaur–Brixen) li tgħaddi mill-mina tal-ferrovija ta' Brenner

2.19.

Konnessjoni bejn l-Irlanda u l-Irlanda ta' Fuq

2.20.

Il-linja St Peter (AT) — Isar (DE)

2.21.

Cable taħt il-baħar bejn ix-Xlokk ta' l-Ingilterra u l-Olanda ċentrali

2.22.

Tisħiħ tal-konnessjonijiet bejn id-Danimarka u l-Ġermanja, eż. il-linja Kasso-Hamburg

2.23.

Tisħiħ tal- konnessjonijiet bejn id-Danimarka u l-Iżvezja

2.24.

Interkonnessjoni ġdida bejn is-Slovenja u l-Ungerija: Cirkovce (SI) — Hévíz (HU)

2.25.

Sajóivánka (HU) — Rimavska Sobota (SK)

2.26.

Moldava (SK) — Sajóivánka (HU)

2.27.

Stupava (SK) — in-nofsinhar-lvant ta' Vienna (AT)

2.28.

Linja Polonja — Ġermanja (Neuenhagen (DE) — Vierraden (DE) — Krajnik (PL)

2.29.

Konnessjoni Polonja — Litwanja (Elk — Alytus)

2.30.

Cable taħt il-baħar sabiex jgħaqqad il-Finlandja ma' l-Estonja

2.31.

Installazzjoni ta' sistemi flessibbli ta' trażmissjoni ta' kurrent alternanti sabiex jgħaqqdu l-Italja u s-Slovenja

2.32.

Konnessjonijiet ġodda sabiex jgħaqqdu s-sistemi UCTE u CENTREL

2.33.

Dürnrohr (AT) — Slavètice (CZ)

2.34.

Konnessjoni ta' l-elettriku taħt il-baħar sabiex tgħaqqad lil Malta (MT) u Sqallija (IT)

2.35.

Interkonnessjonijiet ġodda bejn l-Italja u s-Slovenja

2.36.

Linja Udine Ovest (IT) — Okroglo (SI)

3.   Żvilupp tal-konnessjonijiet ta' l-elettriku fi ħdan l-Istati Membri

3.1.

Konnessjonijiet fuq l-assi Daniża bejn il-Lvant u l-Punent: konnessjoni bejn in-networks tad-Danimarka tal-Punent (UCTE) u tal-Lvant (NORDEL)

3.2.

Konnessjoni fl-assi bejn it-tramuntana u n-nofsinhar tad-Danimarka

3.3.

Konnessjonijiet ġodda fit-tramuntana ta' Franza

3.4.

Konnessjonijiet ġodda fil-lbiċ ta' Franza

3.5.

Il-linja Trino Vercellese (IT) — Lacchiarella (IT)

3.6.

Il-linja Turbigo (IT) — Rho (IT) — Bovisio (IT)

3.7.

Il-linja Voghera (IT) — La Casella (IT)

3.8.

Il-linja S. Fiorano (IT) — Nave (IT) — Gorlago (IT)

3.9.

Il-linja Venezia Nord (IT) — Cordignano (IT)

3.10.

Il-linja Redipuglia (IT) — Udine Ovest (IT)

3.11.

Konnessjonijiet ġodda fuq l-assi bejn il-lvant u l-punent ta' l-Italja

3.12.

Il-linja Tavarnuzze (IT) — Casallina (IT)

3.13.

Il-linja Tavarnuzze (IT) — S.Barbara (IT)

3.14.

Il-linja Rizziconi (IT) — Feroleto (IT) — Laino (IT)

3.15.

Konnessjonijiet ġodda fuq l-assi bejn it-tramuntana u n-nofsinhar ta' l-Italja

3.16.

Modifiki tan-network għall-faċilitazzjoni ta' konnessjonijiet tar-rinnovabbli fl-Italja

3.17.

Konnessjonijiet ġodda għall-enerġija mir-riħ fl-Italja

3.18.

Konnessjonijiet ġodda fuq l-assi tat-Tramuntana ta' Spanja

3.19.

Konnessjonijiet ġodda fuq l-assi tan-naħa tal-Mediterran ta' Spanja

3.20.

Konnessjonijiet ġodda fuq l-assi bejn Galicia (ES) u Centro (ES)

3.21.

Konnessjonijiet ġodda fuq l-assi bejn Centro (ES) u Aragón (ES)

3.22.

Konnessjonijiet ġodda fuq l-assi bejn Aragón (ES) u Levante (ES)

3.23.

Konnessjonijiet ġodda fuq l-assi bejn in-nofsinhar u ċ-ċentru ta' Spanja (ES)

3.24.

Konnessjonijiet ġodda fuq l-assi bejn il-Lvant u ċ-ċentru ta' Spanja (ES)

3.25.

Konnessjonijiet ġodda fl-Andalucía (ES)

3.26.

Il-linja Pedralva (PT) — Riba d'Ave (PT) u l-impjanti ta' Pedralva

3.27.

Il-linja Recarei (PT) — Valdigem (PT)

3.28.

Il-linja Picote (PT) — Pocinho (PT) (aġġornar)

3.29.

Modifika tal-linja preżenti Pego (PT) — Cedillo (ES)/Falagueira (PT) u ta' l-impjanti ta' Falagueira

3.30.

Il-linja Pego (PT) — Batalha (PT) u l-impjanti fil-Batalha

3.31.

Il-linja I Sines (PT) — Ferreira do Alentejo (PT) (aġġornar)

3.32.

Konnessjonijiet ġodda għall-enerġija mir-riħ fil-Portugall

3.33.

Il-linji Pereiros (PT) — Zêzere (PT) — Santarém (PT) u l-impjanti ta' Zêzere

3.34.

Il-linji I u II Batalha (PT) — Rio Maior (PT) (aġġornar)

3.35.

Il-linja Carrapatelo (PT) — Mourisca (PT) (aġġornar)

3.36.

Il-linja Valdigem (PT) — Viseu (PT) — Anadia (PT)

3.37.

Devjazzjoni tal-linja preżenti Rio Maior (PT) — Palmela (PT) għal Ribatejo (PT) u għall-impjanti ta' Ribatejo

3.38.

Substations u linji ta' konnessjoni ta' Thessaloniki (EL), ta' Lamia (EL) u ta' Patras (EL)

3.39.

Konnessjonijiet tar-reġjuni ta' Evia (EL), ta' Lakonia (EL) u ta' Thrace (EL)

3.40.

Tisħiħ tal-konnessjonijiet eżistenti ta' reġjuni periferiċi ma' l-art prinċipali fil-Greċja

3.41.

Il-linja Tynagh (IE) — Cashla (IE)

3.42.

Il-linja Flagford (IE) — East Sligo (IE)

3.43.

Konnessjonijiet fil-Grigal u fil-Punent ta' Spanja, b'mod partikulari sabiex ikun hemm konnessjoni man-network tal-kapaċitajiet tal-ġenerazzjoni ta' l-enerġija mir-riħ

3.44.

Konnessjonijiet fil-pajjiż Bask (ES), f'Aragón (ES) u f'Navarra (ES)

3.45.

Konnessjonijiet f'Galicia (ES)

3.46.

Konnessjonijiet fl-Iżvezja Ċentrali

3.47.

Konnessjonijiet fin-Nofsinhar ta' l-Iżvezja

3.48.

Linja Hamburg (DE) — reġjun ta' Schwerin (DE)

3.49.

Linja reġjun ta' Halle/Saale (DE) — reġjun ta' Scheinfurt (DE)

3.50.

Konnessjonijiet ġodda ta' enerġija ġġenerata mir-riħ f'impjanti fil-Ġermanja, kemm dawk fuq l-art u kemm dawk fuq il-baħar

3.51.

Titjib tan-network ta' 380 kV fil-Ġermanja sabiex titqabbad ma' impjanti fuq il-baħar fejn tkun ġenerata l-enerġija mir-riħ

3.52.

Konnessjonijiet fl-Irlanda ta' Fuq, f'relazzjoni ma' l-interkonnessjonijiet ma' l-Irlanda

3.53.

Konnessjonijiet fil-Majjistral tar-Renju Unit

3.54.

Konnessjonijiet fl-Iskozja u fl-Ingilterra, bil-ħsieb ta' użu akbar ta' sorsi rinnovabbli fil-produzzjoni ta' l-elettriku

3.55.

Konnessjonijiet ġodda għall-impjanti fuq il-baħar fejn tkun ġenerata l-enerġija mir-riħ fil-Belġju, inkluż titjib tan-network ta' 380 kV

3.56.

Substation f'Borssele (NL)

3.57.

Implementazzjoni ta' tagħmir għal kumpens ta' l-enerġija reattiva (NL)

3.58.

Installazzjoni ta' phase shifters u/jew batteriji capacitor fil-Belġju

3.59.

Titjib tan-network ta' 380 kV fil-Belġju sabiex titjieb il-kapaċità għall-importazzjoni

3.60.

Il-linja St Peter (AT) — Tauern (AT)

3.61.

Linja Süd-Burgenland (AT) — Kainachtal (AT)

3.62.

Dunowo (PL) — Żydowo (PL) — Krzewina (PL) — Plewiska (PL)

3.63.

Pątnów (PL) — Grudziądz (PL)

3.64.

Ostrów (PL) — Plewiska (PL)

3.65.

Ostrów (PL) — Trębaczew (Rogowiec) (PL)

3.66.

Plewiska (PL) — Pątnów (PL)

3.67.

Tarnów (PL) — Krosno (PL)

3.68.

Elk (PL) — Olsztyn Matki (PL)

3.69.

Elk (PL) — Narew (PL)

3.70.

Mikułowa (PL) — Świebodzice — Dobrzeń (Groszowice) (PL)

3.71.

Pątnów (PL) — Sochaczew (PL) — Warszawa (PL)

3.72.

Krsko (SI) — Bericevo (SI)

3.73.

Titjib tas-sistema ta' trażmissjoni Slovena minn 220 kV għal 400 kV

3.74.

Medzibrod (SK) — Liptovská Mara (SK)

3.75.

Lemešany (SK) — Moldava (SK)

3.76.

Lemešany (SK) — Veľké Kapušany (SK)

3.77.

Gabčíkovo (SK) — Veľký Ďur (SK)

3.78.

Konnessjonijiet fit-tramuntana ta' l-Isvezja

3.79.

Trasferiment tal-provvista f'Saaremaa (EE) għal 110 kV

3.80.

Titjib fil-provvista ta' enerġija f'Tartu (EE)

3.81.

Rinnovament tas-substation f'Eesti (EE) (330 kV)

3.82.

Rinnovament tas-substations'f'Kiisa (EE), Pussi (EE), u Viljandi (EE) (110 kV)

3.83.

Nošovice (CZ) — Prosenice (CZ): bini mill-ġdid tal-linja waħda ta' 400 kV bħala linja b'ċirkwitu doppju ta' 400 kV

3.84.

Krasikov (CZ) — Horní Životice (CZ): linja waħda ġdida ta' 400 kV

3.85.

Konnessjonijiet ġodda għall-ġenerazzjoni ta' enerġija mir-riħ f'Malta (MT)

4.   Żvilupp tal-konnessjonijiet ta' l-elettriku mal-pajjiżi li m'humiex Stati Membri

4.1.

Interkonnessjoni ġdida bejn l-Italja u l-Isvizzera

4.2.

Il-linja Philippi (EL) — Maritsa 3 (il-Bulgarija)

4.3.

Il-linja Amintaio (EL) — Bitola (l-Ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja)

4.4.

Il-linja Kardia (EL) — Elbasan (l-Albanija)

4.5.

Il-linja Elbasan (l-Albanija) — Podgorica (il-Montenegro)

4.6.

Is-substation u l-linji ta' konnessjoni ta' Mostar (Bożnija–Herzegovina)

4.7.

Is-substation u l-linji ta' konnessjoni ta' Ernestinovo (il-Kroazja)

4.8.

Konnessjonijiet ġodda bejn il-Greċja u l-Albanija, il-Bulgarija u l-Ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

4.9.

Il-linja Philippi (EL) — Hamidabad (TR)

4.10.

Cable taħt il-baħar bejn il-grigal u l-lvant ta' l-Ingilterra u n-Norveġja tan-nofsinhar

4.11.

Il-konnessjoni Eemshaven (NL) — Feda (NO)

4.12.

Cable taħt il-baħar bejn in-nofsinhar ta' Spanja u l-Marokk (tisħiħ tal-konnessjoni eżistenti)

4.13.

Konnessjonijiet għaċ-Ċirkwit ta' l-Elettriku tal-Baltiku: Il-Ġermanja — il-Polonja — ir-Russja — l-Estonja — il-Latvja — il-Litwanja — l-Isvezja — il-Finlandja — id-Danimarka — il-Belarus

4.14.

Il-konnessjonijiet tal-Finlandja tan-nofsinhar u tar-Russja

4.15.

Konnessjonijiet ġodda bejn l-Isvezja tat-tramuntana u n-Norveġja tat-tramuntana

4.16.

Konnessjonijiet ġodda bejn l-Isvezja ċentrali u n-Norveġja ċentrali

4.17.

Il-linja Borgvik (S) – Hoesle (NO) — ir-reġjun ta' Oslo (NO)

4.18.

Konnessjonijiet ġodda bejn is-sistema UCTE/CENTREL u l-pajjiżi tal-Balkani

4.19.

Konnessjonijiet u interface bejn is-sistema ta' l-UCTE u l-Belarus, ir-Russja u l-Ukrajna, inkluż iċ-ċaqliq ta' l-istazzjonijiet ta' konverżjoni HVDC li kienu joperaw bejn l-Awstrija u l-Ungerija, bejn l-Awstrija u r-Repubblika Ċeka, u bejn il-Ġermanja u r-Repubblika Ċeka

4.20.

Konnessjonijiet fiċ-Ċirkwit ta' l-Elettriku tal-Baħar l-Iswed: Ir-Russja — l-Ukrajna — ir-Rumanija — il-Bulgarija — it-Turkija — il-Ġeorġja

4.21.

Konnessjonijiet ġodda fiż-żona tal-Baħar l-Iswed bil-ħsieb ta' l-interoperabbiltà tas-sistema UCTE man-networks fil-pajjiżi koperti

4.22.

Konnessjonijiet ġodda fiċ-Ċirkwit ta' l-Elettriku tal-Mediterran: Franza — Spanja — il-Marokk — l-Alġerija — it-Tuneżija — il-Libja — l-Eġittu — il-Pajjiżi tal-Lvant Qarib — it-Turkija — il-Greċja — l-Italja

4.23.

Cable taħt il-baħar bejn Spanja tan-Nofsinhar u l-Majjistral ta' l-Alġerija

4.24.

Cable taħt il-baħar bejn l-Italja u l-Afrika ta' Fuq (Alġerija, Tuneżija, Libja)

4.25.

Konnessjoni ta' l-elettriku bejn it-Tuneżija u l-Italja

4.26.

Konnesjonijiet ġodda fiż-żona/fir-reġjun tal-Barents

4.27.

Titjib tal-konnessjonijiet bejn id-Danimarka u n-Norveġja

4.28.

Obermoorweiler (DE) — Meiningen (AT) — Bonaduz (CH): aktar tiżjid fil-kapaċità

4.29.

Békéscsaba (HU) — Oradea (RO)

4.30.

Pécs (HU) — Sombor (Serbia)

4.31.

Pécs (HU) — Ernestinovo (HR)

4.32.

Veĺke Kapušany (SK) — fruntiera ta' l-Ukrajna

4.33.

Andrall (ES) — Encamp (AND): tiżjid fil-kapaċità għal 220 kV

4.34.

Spanja — Andorra –Franza: titjib tal-konnessjonijiet

5.   Azzjonijiet li jtejbu l-funzjonament tan-networks ta' l-elettriku interkonnessi fi ħdan is-suq intern

(L-ebda speċifikazzjonijiet s'issa)

NETWORKS TAL-GASS

6.   Introduzzjoni tal-gass naturali f'reġjuni ġodda

6.1.

Żvilupp tan-network tal-gass minn Belfast lejn ir-reġjun fil-Majjistral ta' l-Irlanada ta' Fuq (UK) u, jekk japplika, lejn il-kosta tal-punent ta' l-Irlanda

6.2.

LNG f'Santa Cruz de Tenerife, fil-Gżejjer Kanari (ES)

6.3.

LNG f'Las Palmas, fil-Gran Kanarja (ES)

6.4.

LNG f' Madeira (PT)

6.5.

Żvilupp ta' network tal-gass fl-Isvezja

6.6.

Konnessjoni bejn il-Gżejjer Baleariċi (ES) u l-art prinċipali ta' Spanja

6.7.

Diramazzjoni ta' pressjoni għolja lejn Thrace (EL)

6.8.

Diramazzjoni ta' pressjoni għolja lejn Korintu (EL)

6.9.

Diramazzjoni ta' pressjoni għolja lejn il-Greċja tal-Majjistral (EL)

6.10.

Konnessjoni tal-gżejjer ta' Lolland (DK) u ta' Falster (DK)

6.11.

LNG fuq il-gżira ta' Ċipru, Ċentru ta' Enerġija ta' Vasilikos

6.12.

Konnessjoni bejn l-impjant ta' LNG f'Vasilikos (CY) u l-power station f'Moni (CY)

6.13.

LNG fuq il-gżira ta' Kreta (EL)

6.14.

Fergħa ta' pressjoni għolja lejn Patra (EL)

6.15.

LNG f'Malta

7.   L-iżvilupp ta' konnessjonijiet ta' gass sabiex ilaħħqu mad-domanda tas-suq intern jew sabiex tissaħħaħ is-sigurtà fil-provvista, inkluża l-konnessjoni ta' networks separati ta' gass naturali

7.1.

Interkonnessjoni addizzjonali tal-gass bejn l-Irlanda u l-Iskozja

7.2.

Interkonnessjoni bejn it-Tramuntana u n-Nofsinhar, inkluż il-pipeline Dublin-Belfast

7.3.

Stazzjoni ta' kompressjoni fuq il-pipeline ta' bejn Lacq (FR) u Calahorra (ES)

7.4.

Pipeline bejn Lussagnet (FR) u Bilbao (ES)

7.5.

Pipeline bejn Perpignan (FR) u Barċellona (ES)

7.6.

Tiżjid fil-kapaċità tat-trasport tal-pipelines tal-gass li jipprovdu l-gass lill-Portugall minn Spanja tan-Nofsinhar u l-Galicia u l-Asturias mill-Portugall

7.7.

Pipeline bejn Puchkirchen (AT) u Burghausen (DE)

7.8.

Pipeline bejn Andorf (AT) u Simbach (DE)

7.9.

Pipeline bejn Wiener Neustadt (AT) u Sopron (HU)

7.10.

Pipeline bejn Bad Leonfelden (AT) u Linz (AT)

7.11.

Pipeline tal-Greċja tal-Majjistrall — Elbasan (AL)

7.12.

Pipeline ta' interkonnessjoni bejn il-Greċja u l-Italja

7.13.

Stazzjon ta' kompressjoni fil-pipeline prinċipali fil-Greċja

7.14.

Konnessjoni bejn in-networks ta' l-Awstrija u tar-Repubblika Ċeka

7.15.

Passaġġ ta' trasport tal-gass fix-Xlokk ta' l-Ewropa li jgħaddi mill-Greċja, mill-Ex Repubblika Jugożlava tal-Maċedonja, mis-Serbja, mill-Montenegro, mill-Bożnija Herzegovina, mill-Kroazja, mis-Slovenja u mill-Awstrija

7.16.

Passaġġ ta' trasport tal-gass bejn l-Awstrija u t-Turkija li jgħaddi mill-Ungerija, mir-Rumanija u mill-Bulgarija

7.17.

Pipelines interkonnessi li jgħaddu bejn ir-Renju Unit, l-Olanda u l-Ġermanja, li jgħaqqdu s-sorsi prinċipali u s-swieq ta' l-Ewropa tal-Majjistral

7.18.

Konnessjonijiet bejn il-Ġermanja tal-Grigal (iz-zona ta' Berlin) u l-Majjistral tal-Polonja (iz-zona ta' Szczecin) ma' fergħa minn Schmölln sa Lubmin (DE, iz-zona ta' Greifswald)

7.19.

Pipeline bejn Cieszyn (PL) u Ostrava (CZ)

7.20.

Görlitz (DE) — Zgorzelec (PL): estenzjoni u interkonnessjoni ta' networks ta' gass naturali

7.21.

Estenzjoni bejn Bernau (DE) u Szczecin (PL)

7.22.

Konnessjoni bejn impjanti 'il barra mill-kosta fil-Baħar tat-Tramuntana, jew mill-impjanti Daniżi 'il barra mill-kosta għal impjanti tar-Renju Unit 'il ġewwa mill-kosta.

7.23.

Tisħiħ tal-kapaċità tat-trasport bejn Franza u l-Italja

7.24.

L-interkonnettur tal-gass Baltiku bejn id-Danimarka — il-Ġermanja — l-Isvezja

7.25.

Stazzjoni ta' fużjoni f'Winksele (BE) fuq l-assi tramuntana-nofsinhar

7.26.

Zeebrugge (BE) — Eynatten (BE) titjib fil-kapaċità

7.27.

Titjib fil-kapaċità fuq l-assi mit-Tramuntana għall-Punent: Zelzate (BE) — Zeebrugge (BE)

7.28.

Bini ta' pipeline tal-gass bejn id-Danimarka u l-Olanda u li tgħaqqad impjanti ta' produzzjoni eżistenti fil-Baħar tat-Tramuntana

8.   Żvilupp tal-kapaċitajiet ta' riċeviment tal-LNG u sabiex jinħażen il-gass naturali

8.1.

LNG f'Le Verdon-sur-mer (FR, terminal ġdid) u pipeline għal ħażna lejn Lussagnet (FR)

8.2.

LNG f'Fos-sur-mer (FR)

8.3.

LNG f'Huelva (ES), estensjoni tat-terminal eżistenti

8.4.

LNG f'Cartagena (ES), estensjoni tat-terminal eżistenti

8.5.

LNG f'Galicia (ES), terminal ġdid

8.6.

LNG f'Bilbao (ES), terminal ġdid

8.7.

LNG fir-reġjun ta' Valencia (ES), terminal ġdid

8.8.

LNG f'Barċellona (ES), estensjoni tat-terminal eżistenti

8.9.

LNG f'Sines (PT), terminal ġdid

8.10.

LNG f'Revithoussa (EL), estensjoni tat-terminal eżistenti

8.11.

LNG fil-Kosta ta' l-Adrijatiku tat-Tramuntana (IT)

8.12.

LNG 'il barra mill-kosta fil-Kosta ta' l-Adrijatiku tat-Tramuntana (IT)

8.13.

LNG fil-Kosta ta' l-Adrijatiku tan-Nofsinhar (IT)

8.14.

LNG fil-Kosta Jonja (IT)

8.15.

LNG fil-Kosta tat-Tirrenu (IT)

8.16.

LNG fil-Kosta tal-Ligurja (IT)

8.17.

LNG f'Zeebrugge (BE, it-tieni fażi tat-tkabbir tal-kapaċità)

8.18.

LNG fl-Isle of Grain, Kent (ir-Renju Unit)

8.19.

Kostruzzjoni tat-tieni terminal tal-LNG fil-Greċja kontinentali

8.20.

Żvilupp ta' l-impjanti tal-ħażna tal-gass taħt l-art fl-Irlanda

8.21.

Ħażna f'Kavala tan-Nofsinhar (EL), konverżjoni ta' faċilità tal-gass żvujtata 'il barra mill-kosta

8.22.

Ħażna f'Lussagnet (FR), estensjoni tas-sit preżenti

8.23.

Ħażna f'Pecorade (FR), konverżjoni ta' faċilità taż-żejt żvujtata

8.24.

Ħażna fir-reġjun ta' Alsace (FR), żvilupp ta' ħażniet tal-melħ

8.25.

Ħażna fir-reġjun taċ-Ċentru (FR), żvilupp tal-water table

8.26.

Ħażna fuq l-assi tat-Tramuntana u n-Nofsinhar ta' Spanja (siti ġodda) fil-Cantabria, Aragon, Castilla y León, Castilla — f'La Mancha u Andalucia

8.27.

Ħażna fiċ-ċentru tal-Mediterran ta' Spanja (siti ġodda) f'Catalonia, f'Valencia u f'Murcia

8.28.

Ħażna f'Carriço (PT), sit ġdid

8.29.

Ħażna f'Loenhout (BG), estensjoni tas-sit preżenti

8.30.

Ħażna f'Stenlille (DK) u f'Lille Torup (DK), estensjoni tas-sit preżenti

8.31.

Ħażna f'Tønder (DK), sit ġdid

8.32.

Ħażna f'Puchkirchen (AT), estensjoni tas-sit preżenti, inkluż il-pipeline lejn is-sistema Penta West qrib ta' Andorf (l-AT)

8.33.

Ħażna f'Baumgarten (AT), sit ġdid

8.34.

Ħażna f'Haidach (AT), sit ġdid, inkluż pipeline għan-network Ewropew tal-gass

8.35.

Żvilupp ta' l-impjanti tal-ħażna tal-gass taħt l-art fl-Italja

8.36.

Ħażna f' Wierzchowice (PL), tkabbir tas-sît eżistenti

8.37.

Ħażna f'Kossakowo (PL), żvilupp ta' maħżen taħt l-art

8.38.

Pipeline tal-gass bejn Malta (MT) u Sqallija (IT)

8.39.

Hażna fil-Litwanja (sit ġdid)

9.   Żvilupp tal-kapaċità tat-trasport tal-gass (pipelines tal-provvista tal-gass)

9.1.

Il-ħolqien u l-iżvilupp ta' konnessjonijiet tan-Network tal-Gass Nordika: in-Norveġja — id-Danimarka — il-Ġermanja — l-Iżvezja — il-Finlandja — ir-Russja — l-Istati Baltiċi — il-Polonja

9.2.

Il-pipeline tal-gass taċ-Ċentru Nordiku: In-Norveġja, l-Iżvezja, il-Finlandja

9.3.

Il-pipeline tal-gass ta' l-Ewropa tat-Tramuntana: Ir-Russja, il-Baħar Baltiku, il-Ġermanja

9.4.

Pipeline tal-gass bejn ir-Russja u l-Ġermanja li tgħaddi mil-Latvja, mil-Litwanja u mill-Polonja, inkluż l-iżvilupp ta' impjanti għall-ħażna tal-gass taħt l-art (Proġett “Amber”)

9.5.

Il-pipeline tal-gass Finlandja — Estonja

9.6.

Pipelines tal-gass ġodda mill-Alġerija lejn Spanja u Franza u tiżjid fil-kapaċità relatata tan-networks interni f'dawn il-pajjiżi

9.7.

Tiżjid fil-kapaċità tat-trasport fil-pipeline l-Alġerija — il-Marokk — Spanja (lejn Córdoba)

9.8.

Il-pipeline Córdoba (ES) — Ciudad Real (ES)

9.9.

Il-pipeline Ciudad Real (ES) — Madrid (ES)

9.10.

Il-pipeline Ciudad Real (ES) — il-kosta tal-Mediterran (ES)

9.11.

Fergħat f'Castilla (ES) — La Mancha (ES)

9.12.

Estensjoni lejn il-Majjistral ta' Spanja

9.13.

Il-pipeline taħt il-baħar bejn l-Alġerija u Spanja u l-pipelines għall-konnessjoni ma' Franza

9.14.

Tiżjid fil-kapaċità tat-trasport tar-riżorsi Russi lejn l-Unjoni Ewropea li jgħaddi mill-Ukrajna, mis-Slovakkja u mir-Repubblika Ċeka

9.15.

Tiżjid fil-kapaċità tat-trasport tar-riżorsi Russi lejn l-Unjoni Ewropea li jgħaddi mill-Belarus u mill-Polonja

9.16.

Il-pipeline ta' gass naturali bejn Yamal u l-Ewropa II

9.17.

Il-pipeline tal-gass Yagal Sud (bejn il-pipeline STEGAL li jwassal għat-trijangolu DE, FR, CH)

9.18.

l-pipeline tal-gass tal-Lvant SUDAL (bejn il-pipeline MIDAL qrib il-pipeline Heppenheim sa Burghausen mal-pipeline PENTA fl-Awstrija)

9.19.

Tiżjid fil-kapaċità ta' trasport tal-pipeline tal-gass STEGAL għat-trasport ta' aktar gass mill-fruntiera bejn ir-Repubblika Ċeka u l-Ġermanja u mill-fruntiera bejn il-Polonja u l-Ġermanja lejn Stati Membri oħra permezz tal-Ġermanja

9.20.

Pipeline tal-gass mir-riżorsi Libjani sa l-Italja

9.21.

Pipeline tal-gass mir-riżorsi fil-Pajjiżi tal-Baħar Kaspju sa l-Unjoni Ewropea

9.22.

Pipeline tal-gass bejn il-Greċja u t-Turkija

9.23.

Tiżjid fil-kapaċità tat-trasport mir-riżorsi Russi sal-Greċja u sa pajjiżi fil-Balkani oħra, li jgħaddi mill-Ukrajna, mill-Moldavja, mir-Rumanija u mill-Bulgarija

9.24.

Pipeline tal-gass St. Zagora (BG) — Ihtiman (BG)

9.25.

Pipeline li jaqsam il-Baħar Adrijatiku — pipeline ta' gass naturali sabiex jittrasporta l-gass naturali impurtat mir-reġjun tal-Baħar Kaspjan, mir-Russja, jew mil-Lvant Nofsani, li torbot l-Italja u l-iswieq ta' enerġija fin-Nofsinhar u l-Lvant ta' l-Ewropa

9.26.

Pipelines ta' konnessjoni bejn in-networks tal-gass Ġermaniżi, Ċeki, Awstrijaċi u Taljani

9.27.

Pipeline tal-gass minn riżorsi Russi lejn l-Italja, li jgħaddi mill-Ukrajna, mis-Slovakkja, mill-Ungerija u mis-Slovenja

9.28.

Tiżjid fil-kapaċità tat-trasport tal-pipeline tal-gass TENP li jestendi mill-Olanda lejn l-Italja permezz tal-Ġermanja,

9.29.

Pipeline tal-gass Taisnieres (FR) — Oltingue (CH)

9.30.

Pipeline tal-gass li jgħaddi mid-Danimarka sal-Polonja, possibilment permezz ta' l-Isvezja

9.31.

Pipeline tal-gass Nybro (DK) — Dragør (DK), inkluż il-pipeline ta' konnessjoni mal-ħażna fi Stenlille (DK)

9.32.

Network tal-gass mir-riżorsi tal-Baħar Barents sa l-Unjoni Ewropea li jgħaddi mill-Isvezja u mill-Finlandja

9.33.

Pipeline tal-gass mill-faċilità ta' Corrib (IE), 'il barra mill-kosta

9.34.

Pipeline tal-gass mir-riżorsi ta' l-Alġerija sa l-Italja li jgħaddi minn Sardenja u b'fergħa li twassal sa Korsika.

9.35.

Network tal-gass minn riżorsi fil-Lvant Nofsani sa l-Unjoni Ewropea

9.36.

Pipeline tal-gass min-Norveġja sar-Renju Unit

9.37.

Konnessjoni bejn Pécs (HU) u l-Kroazja

9.38.

Konnessjoni bejn Szeged (HU) u Oradea (RO)

9.39.

Konnessjoni bejn Vecsés (HU) u s-Slovakkja

9.40.

Tiżjid fil-kapaċita bejn Beregdaróc (HU) u l-Ukrajna

10.   Azzjonijiet li jtejbu l-funzjonament tan-networks interkonnessi tal-gass fi ħdan is-suq intern

(L-ebda speċifikazzjonijiet m'hi definita s'issa)