30.12.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

10


DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

tat-18 ta' Diċembru 2006

dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Brażil relattivament għall-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka matul il-proċess ta' adeżjoni mal-Komunità Ewropea

(2006/963/KE)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 133 flimkien ma' l-ewwel sentenza ta' l-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 300(2) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1)

Fit-22 ta' Marzu 2004 l-Kunsill awtorizza lill-Kummissjoni sabiex tiftaħ negozjati ma' ċerti Membri oħra tad-WTO taħt l-Artikolu XXIV.6 tal-GATT 1994, matul il-proċess ta' l-adeżjoni ma' l-Unjoni Ewropea tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka.

(2)

In-negozjati tmexxew mill-Kummissjoni b'konsultazzjoni mal-Kumitat stabbilit taħt l-Artikolu 133 tat-Trattat u fi ħdan il-qafas ta' direttivi ta' negozjar maħruġa mill-Kunsill.

(3)

Il-Kummissjoni ffinalizzat in-negozjati għal Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Brażil.

(4)

Il-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri għandu jiġi approvat,

IDDEĊIEDA KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Il-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Brażil relattivament għall-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka matul il-proċess ta' adeżjoni mal-Komunità Ewropea, huwa b'dan approvat f'isem il-Komunità.

It-test tal-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri huwa mehmuż ma' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Il-President tal-Kunsill huwa b'dan awtorizzat li jinnomina il-persuna jew persuni li jkollhom is-setgħa li jiffirmaw il-Ftehim fil-forma ta' Skambju ta' Ittri sabiex tintrabat il-Komunità.

Magħmul fi Brussel, 18 ta' Diċembru 2006.

Għall-Kunsill

Il-President

J.-E. ENESTAM


FTEHIM

fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn il-Komunità Ewropea u l-Brażil relattivament għall-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka matul il-proċess ta' adeżjoni mal-Komunità Ewropea

A.   Ittra mill-Komunità Ewropea

Ġinevra, 18 ta' Diċembru 2006

Sinjur,

Konsegwentement għall-bidu ta' negozjati bejn il-Komunitajiet Ewropej (KE) u l-Brażil taħt l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 għall-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka matul il-proċess ta' adeżjoni mal-KE, dan li ġej huwa bi qbil bejn il-Komunitajiet Ewropej (KE) u l-Brażil sabiex jiġu konklużi n-negozjati mibdija bħala segwitu tan-notifika tal-KE tad-19 ta' Jannar 2004 lid-WTO skond l-Artikolu XXIV:6 tal-GATT 1994.

Il-KE taqbel li tinkorpora fl-iskeda tagħha għat-territorju doganali tal-KE 25, il-konċessjonijiet li kienu inklużi fl-iskeda preċedenti tagħha tal-KE 15.

Il-KE taqbel li sejra tinkorpora fl-iskeda tagħha għall-KE 25 il-konċessjonijiet li jinsabu fl-Anness ma' dan il-Ftehim.

Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fid-data li fiha l-KE u l-Brażil ikunu skambjaw ittri ta' ftehim, wara li tingħata konsiderazzjoni mill-Partijiet skond il-proċeduri tagħhom stess. Il-KE għandha tagħmel mill-aħjar li tista' sabiex tistabbilixxi l-miżuri adatti ta' implimentazzjoni qabel l-1 ta' Novembru 2006 u mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2007.

F'isem il-Komunità Ewropea

Image

ANNESS

kwota ta' rata tariffarja allokata lil pajjiż (il-Brażil) ta' 10 124 tunnellata ta' zokkor mhux raffinat sabiex ikun irraffinat (numru tariffarju tal-prodott 1701 1110), b'rata ta' kwota ta' EUR 98/t.

kwota ta' rata tariffarja allokata lil pajjiż (il-Brażil) ta' 2 332 tunnellata “qatgħat ta' għasafar ta' l-ispeċi Gallus domesticus” (numru tariffarju tal-prodott 0207 1410, 0207 1450, 0207 1470), b'rata ta' kwota ta' 0 %,

żieda ta' 49 tunnellata (erga omnes) fil-kwota ta' rata tariffarja tal-KE għal “karkassi tat-tiġieġ, friski, mkessħa jew friżati”, (numru tariffarju tal-prodott 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290), b'rata ta' kwota ta' EUR 131-162/t,

żieda ta' 4 070 tunnellata (erga omnes) fil-kwota ta' rata tariffarja tal-KE għal “karkassi tat-tiġieġ, friski, mkessħa jew friżati”, (numru tariffarju tal-prodott 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460), b'rata ta' kwota ta' EUR 93-512 /t,

żieda ta' 1 605 tunnellata (erga omnes) fil-kwota ta' rata tariffarja tal-KE għal “qatgħat ta' għasafar” (numru tariffarju tal-prodott 0207 1410), b'rata ta' kwota ta' EUR 795/t,

żieda ta' 201 tunnellata (erga omnes) fil-kwota ta' rata tariffarja tal-KE għal “laħam tad-dundjan, frisk, mkessaħ jew friżat”, (numru tariffarju tal-prodott 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770), b'rata ta' kwota ta' EUR 93-425/t,

żieda ta' 2 485 tunnellata (erga omnes) fil-kwota ta' rata tariffarja tal-KE għal “qatgħat ta' dundjan, friżati” (numru tariffarju tal-prodott 0207 2710, 0207 2720, 0207 2780), b'rata ta' kwota ta' 0 %,

ftuħ ta' kwota ta' rata tariffarja ta' 242 074 tunnellata (erga omnes) għall-qamħirrum (numri tarfiffarji tal-prodott 1005 9000, 1005 1090), bir-rata ta' kwota ta' 0 %,

ftuħ ta' kwota ta' rata tariffarja ta' 2 838 tunnellata (erga omnes) għal ananas, ċitru, lanġas, berquq, ċirasa, ħawħ u frawli (numri tarfiffarji tal-prodott 2008 2011, 2008 2019, 2008 2031, 2008 2039, 2008 2071, 2008 3011, 2008 3019, 2008 3031, 2008 3039, 2008 3079, 2008 4011, 2008 4019, 2008 4021, 2008 4029, 2008 4031, 2008 4039, 2008 5011, 2008 5019, 2008 5031, 2008 5039, 2008 5051, 2008 5059, 2008 5071, 2008 6011, 2008 6019, 2008 6031, 2008 6039, 2008 6060, 2008 7011, 2008 7019, 2008 7031, 2008 7039, 2008 7051, 2008 7059, 2008 8011, 2008 8019, 2008 8031, 2008 8039, 2008 8070), bir-rata ta' kwota ta' 20 %,

ftuħ ta' kwota ta' rata tariffarja ta' 7 044 tunnellata (erga omnes) għal meraq tal-frott (numri tarfiffarji tal-prodott 2009 1111, 2009 1119, 2009 1911, 2009 1919, 2009 2911, 2009 2919, 2009 3911, 2009 3919, 2009 4911, 2009 4919, 2009 7911, 2009 7919, 2009 8011, 2009 8019, 2009 8032, 2009 8033, 2009 8035, 2009 8036, 2009 8038, 2009 9011, 2009 9019, 2009 9021, 2009 9029), bir-rata ta' kwota ta' 20 %,

eliminazzjoni tad-dazju ad valorem ta' 9 % fuq konċentrati tal-proteini (numru tariffarju tal-prodott 2106 1080),

ftuħ ta' kwota ta' rata tariffarja ta' 107 tunnellati (erga omnes) għaċ-ċikkulata (numru tariffarju tal-prodott 1 806), bir-rata ta' kwota ta' 43 %,

tnaqqis tad-dazju lejn l-UE minn EUR 11,2 MIN 22,0/100 kg/net MAX EUR 56,0/100 kg/net għal 10 MIN EUR 22,0/100 kg/net MAX EUR 56,0/100 kg/net għat-tabakk (numru tariffarju tal-prodott 2401 1090),

modifika tad-deskrizzjoni tal-kwota ta' rata tariffarja tal-KE għaċ-ċanga ta' kwalità għolja (5 000 tunnellata) għal: “laħam ta' kwalità għolja mingħajr għadam ta' l-annimali bovini, frisk, imkessaħ jew iffriżat”, u jiġi indikat il-Brażil bħala l-pajjiż fornitur.

B.   Ittra mill-Gvern tar-Repubblika Federattiva tal-Brażil

Ġinevra, 18 ta' Diċembru 2006

Sinjur,

B'referenza għall-ittra tiegħek li taqra:

“Konsegwentement għall-bidu ta' negozjati bejn il-Komunitajiet Ewropej (KE) u l-Brażil taħt l-Artikolu XXIV:6 u l-Artikolu XXVIII tal-GATT 1994 għall-modifika tal-konċessjonijiet fl-iskedi tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' Ċipru, tar-Repubblika tal-Latvja, tar-Repubblika tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika tas-Slovenja u tar-Repubblika Slovakka matul il-proċess ta' adeżjoni mal-KE, dan li ġej huwa bi qbil bejn il-Komunitajiet Ewropej (KE) u l-Brażil sabiex jiġu konklużi n-negozjati mibdija bħala segwitu tan-notifika tal-KE tad-19 ta' Jannar 2004 lid-WTO skond l-Artikolu XXIV:6 tal-GATT 1994.

Il-KE taqbel li tinkorpora fl-iskeda tagħha għat-territorju doganali tal-KE 25, il-konċessjonijiet li kienu inklużi fl-iskeda preċedenti tagħha tal-KE 15.

Il-KE taqbel li sejra tinkorpora fl-iskeda tagħha għall-KE 25 il-konċessjonijiet li jinsabu fl-Anness ma' dan il-Ftehim.

Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fid-data li fiha l-KE u l-Brażil ikunu skambjaw ittri ta' ftehim, wara li tingħata konsiderazzjoni mill-Partijiet skond il-proċeduri tagħhom stess. Il-KE għandha tagħmel mill-aħjar li tista' sabiex tistabbilixxi l-miżuri adatti ta' implimentazzjoni qabel l-1 ta' Novembru 2006 u mhux aktar tard mill-1 ta' Jannar 2007.”

B'dan għandi l-unur nesprimi l-qbil tal-Gvern tiegħi.

F'isem il-Gvern tar-Repubblika Federattiva tal-Brażil

Image