16.6.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

184


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 920/2005

tat-13 ta' Ġunju 2005

li jemenda r-Regolament Nru 1 tal-15 ta' April 1958 li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Regolament Nru 1 tal-15 ta' April 1958 li jistabbilixxi r-reġim lingwistiku tal-Komunità Ewropea ta’ l-Enerġija Atomika u li jintroduċi miżuri derogatorji temporanji għal dawk ir-Regolamenti

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 290 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea ta’ l-Enerġija Atomika, u b’mod partikolari l-Artikolu 190 tiegħu,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 28(1) u 41(1) tiegħu,

Billi:

(1)

Il-Gvern Irlandiż talab li l-lingwa Irlandiża tiġi mogħtija l-istess status bħal dak mogħti lill-lingwi uffiċjali nazzjonali ta’ l-Istati Membri l-oħra u li jsiru l-emendi meħtieġa għal dan il-għan għar-Regolament tal-Kunsill Nru 1 tal-15 ta’ April 1958 li jistabbilixxi l-lingwi li għandhom jintużaw mill-Komunità Ekonomika Ewropea (1) u r-Regolament tal-Kunsill Nru 1 tal-15 ta’ April 1958 li jistabbilixxi r-reġim lingwistiku tal-Komunitá Ewropea ta’ l-Enerġija Atomika (2), liema żewġ Regolamenti huma minn hawn ’il quddiem imsejħa “Regolament Nru 1”.

(2)

Jirriżulta mill-Artikoli 53 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u 314 tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunita' Ewropea li l-lingwa Irlandiża hija waħda mill-lingwi awtentiċi ta' kull wieħed minn dawn it-Trattati rispettivament.

(3)

Il-Gvern Irlandiż jenfasizza li, skond l-Artikolu 8 tal-Kostituzzjoni ta’ l-Irlanda, il-lingwa Irlandiża bħala l-lingwa nazzjonali hija l-ewwel lingwa uffiċjali ta’ l-Irlanda.

(4)

Huwa xieraq li tingħata risposta pożittiva għat-talba tal-Gvern Irlandiż u li jiġi emendat ir-Regolament Nru 1 għaldaqstant. Madankollu huwa xieraq li jiġi deċiż li, għal raġunijiet prattiċi u fuq bażi transitorja, l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea m’għandhomx ikunu marbuta bl-obbligu li jfasslu u jitraduċu l-atti kollha, inklużi s-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja, fil-lingwa Irlandiża. Huwa xieraq ukoll li jiġi stipulat li tali deroga tkun parzjali, li jiġu esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tagħha r-Regolamenti adottati mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill flimkien u li l-Kunsill jingħata s-setgħa li jiddetermina b’mod unanimu, fi żmien erba’ snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u f’intervalli ta’ ħames snin wara din id-data, jekk għandhiex titneħħa dik id-deroga,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament Nru 1 qiegħed hawn jiġi emendat kif ġej:

(a)

L-Artikolu 1 għandu jiġi mibdul b'dan il-ġej:

“Artikolu 1

Il-lingwi uffiċjali u l-lingwi wżati fil-ħidma ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea għandhom ikunu iċ-Ċek, id-Daniż, l-Olandiż, l-Ingliż, l-Eston, il-Finlandiż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, il-Grieg, l-Ungeriż, l-Irlandiż, it-Taljan, il-Latvjan, il-Litwan, il-Malti, il-Pollakk, il-Portugiż, is-Slovakk, is-Sloven, l-Ispanjol u s-Svediż.”

;

(b)

L-Artikolu 4 għandu jiġi mibdul b'dan il-ġej:

“Artikolu 4

Ir-Regolamenti u d-dokumenti l-oħra ta’ applikazzjoni ġenerali għandhom jiġu mfassla fil-wieħed u għoxrin lingwa uffiċjali.”

;

(ċ)

L-Artikolu 5 għandu jiġi mibdul b’dan li ġej:

“Artikolu 5

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea għandu jkun pubblikat fil-wieħed u għoxrin lingwa uffiċjali.”

Artikolu 2

B'deroga mir-Regolament Nru 1 u għal perijodu rinnovabbli ta’ ħames snin li jibda fil-jum li fih japplika dan ir-Regolament, l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea m'għandhomx ikunu marbuta bl-obbligu li jfasslu l-atti kollha bl-Irlandiż u li jippubblikawhom f'dik il-lingwa fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan l-Artikolu m' għandux japplika għar-Regolamenti adottati mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill flimkien.

Artikolu 3

Mhux aktar tard minn erba’ snin wara d-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u f’intervalli ta’ ħames snin wara din id-data, il-Kunsill għandu jirrevedi kif qed jaħdem l-Artikolu 2 u jiddetermina b’mod unanimu jekk għandhiex titneħħa d-deroga msemmija f' dak l-Artikolu.

Artikolu 4

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-publikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2007.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, 13 ta' Ġunju 2005.

Għall-Kunsill

Il-President

J. ASSELBORN


(1)  ĠU 17, 6.10.1958, p. 385/58. Regolament kif emendat l-aħħar mill-Att ta' Adezjoni ta' l-2003.

(2)  ĠU 17, 6.10.1958, p. 401/58. Regolament kif emendat l-aħħar mill-Att ta' Adezjoni ta' l-2003.