13.6.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

347


REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 560/2005

tat-12 ta’ April 2005

li jimponi ċerti miżuri restrittivi speċifiċi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet minħabba s-sitwazzjoni fil-Kosta ta’ l-Avorju

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 60, 301 u 308 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 2004/852/PESK tat-13 ta’ Diċembru 2004 dwar miżuri restrittivi kontra l-Kosta ta’ l-Avorju (1),

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-Opinjoni tal-Parlament Ewropew (2),

Billi:

(1)

Fir-Riżoluzzjoni 1572 (2004) tal-15 ta’ Novembru 2004, il-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, li aġixxa taħt il-Kapitolu VII tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u kkundanna l-bidu mill-ġdid ta’ ostilitajiet fil-Kosta ta’ l-Avorju u l-vjolazzjonijiet ripetuti tal-ftehim ta’ waqfien mill-ġlied tat-3 ta’ Mejju 2003, iddeċieda li jimponi ċerti miżuri restrittivi kontra l-Kosta ta’ l-Avorju.

(2)

Il-Pożizzjoni Komuni 2004/852/PESK tipprovdi għall-implimentazzjoni tal-miżuri stabbiliti fir-Riżoluzzjoni 1572 (2004) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, inkluż l-iffriżar ta’ fondi u riżorsi ekonomiċi ta’ persuni indikati mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet kompetenti tan-Nazzjonijiet Uniti li jikkostitwixxu theddida għall-proċess ta’ paċi u ta’ rikonċiljazzjoni nazzjonali fil-Kosta ta’ l-Avorju, partikolarment dawk li jibblokkaw l-implimentazzjoni tal-Ftehim Linas-Marcoussis u tal-Ftehim Accra III, ta’ kull persuna oħra misjuba responsabbli, abbażi ta’ informazzjoni pertinenti, ta’ vjolazzjonijiet serji tad-drittijiet tal-bniedem u tad-dritt umanitarju internazzjonali fil-Kosta ta’ l-Avorju, ta’ kull persuna oħra li pubblikament tinċita l-mibegħda u l-vjolenza, u ta’ kull persuna oħra misjuba mill-Kumitat li qiegħda tikser l-embargo kontra l-armi mpost ukoll mir-Riżoluzzjoni 1572 (2004).

(3)

Dawn il-miżuri jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tat-Trattat u, għalhekk, sabiex tiġi evitata kwalunkwe distorsjoni tal-kompetizzjoni, hija meħtieġa liġi Komunitarja sabiex timplimenthom sa fejn hija kkonċernata l-Komunità. Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, it-territorju tal-Komunità huwa meqjus li jikkonsisti fit-territorji ta’ l-Istati Membri li għalihom japplika t-Trattat, taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti fit-Trattat.

(4)

Sabiex tiġi żgurata l-effikaċja tal-miżuri previsti f’dan ir-Regolament, dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-publikazzjoni tiegħu,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

1)

“Kumitat tas-Sanzjonijiet” tfisser il-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti stabbilit skond il-paragrafu 14 tar-Riżoluzzjoni 1572 (2004) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU;

2)

“fondi” tfisser assi u benefiċċji finanzjarji ta’ kull xorta, li jinkludu, iżda mhux limitatament:

(a)

flus kontanti, ċekkijiet, pretensjonijiet fuq flejjes, drafts, money-orders u strumenti oħra ta’ ħlas;

(b)

depożiti ma’ istituzzjonijiet finanzjarji jew ma’ entitajiet oħra, bilanċi f’kontijiet, djun u obbligazzjonijiet ta’ dejn;

(ċ)

titoli negozjabbli kemm pubblikament kif ukoll privatament u strumenti li joħolqu jew jirrikonoxxu debitu, inklużi stock u azzjonijiet, ċertifikati li jirrappreżentaw titoli, bonds, notes, warrants, debentures u drittijiet taħt kuntratti derivati;

(d)

imgħax, dividends jew dħul ieħor fuq assi, jew valur akkumulat jew ġenerat minnhom;

(e)

kreditu, dritt ta’ tpaċija, garanziji, performance bonds jew obbligi finanzjarji oħra;

(f)

ittri ta’ kreditu, poloz tat-tagħbija, dokumenti ta’ bejgħ;

(g)

dokumenti li jixhdu xi interess f’fondi jew riżorsi finanzjarji;

(h)

kwalunkwe strument ieħor ta’ finanzjament għall-esportazzjoni;

3)

“iffriżar ta’ fondi” tfisser il-prevenzjoni ta’ kwalunkwe ċaqliq, trasferiment, alterazzjoni, użu, aċċess, jew negozju fir-rigward ta’ fondi bi kwalunkwe mod li jirriżulta fi kwalunkwe bidla fil-volum, fl-ammont, fil-lok, fid-dritt tal-proprjetà, fil-pussess, fin-natura, fid-destinazzjoni tagħhom jew f’xi bidla oħra li tippermetti l-użu tal-fondi, inkluża l-amministrazzjoni ta’ portfolio;

4)

“riżorsi ekonomiċi” tfisser assi ta’ kull xorta, tanġibbli jew intanġibbli, mobbli jew immobbli, li mhumiex fondi iżda li jistgħu jintużaw għall-akkwist ta’ fondi, beni jew servizzi;

5)

“iffriżar ta’ riżorsi ekonomiċi” tfisser il-prevenzjoni ta’ l-użu ta’ riżorsi ekonomiċi għall-akkwist ta’ fondi, beni jew servizzi bi kwalunkwe mod, inklużi, iżda mhux limitatament, bil-bejgħ tagħhom, bil-kiri tagħhom jew bil-kostituzzjoni fuqhom ta’ drittijiet reali ta’ garanzija.

Artikolu 2

1.   Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li huma l-proprjetà, jew qegħdin taħt il-kontroll, direttament jew indirettament, tal-persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew ta’ l-entitajiet elenkati fl-Anness I għandhom jiġu ffriżati.

2.   L-ebda fondi jew riżorsi ekonomiċi ma għandhom jintgħamlu disponibbli, direttament jew indirettament, lil jew għall-benefiċċju ta’ dawk il-persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew l-entitajiet elenkati fl-Anness I.

3.   Il-parteċipazzjoni, konsapevoli u intenzjonata, f’attivitajiet li l-għan jew l-effett tagħhom huwa, direttament jew indirettament, l-evażjoni tal-miżuri msemmija fil-paragrafi 1 u 2 għandha tiġi pprojbita.

Artikolu 3

1.   B’deroga mill-Artikolu 2, l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri kif elenkati fl-Anness II, bil-kondizzjoni li innotifikaw lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet bl-intenzjoni tagħhom li jawtorizzaw l-aċċess għal dawn il-fondi u riżorsi ekonomiċi u ma jkunux irċevew deċiżjoni negattiva mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet fi żmien jumejn ta’ xogħol minn tali notifika, jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati jew li jintgħamlu disponibbli ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, taħt dawk il-kondizzjonijiet li jidhrulhom adatti, wara li jkunu ddeterminaw li l-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi konċernati huma:

(a)

neċessarji għal spejjeż bażiċi, inklużi ħlasijiet għal affarijiet ta’ l-ikel, kera jew ħlasijiet dovuti taħt djun konnessi ma’ proprjetà immobbli, mediċini u kura medika, taxxi, premiums ta’ assigurazzjoni, u kontijiet ta’ servizzi pubbliċi;

(b)

intiżi esklussivament għall-ħlas ta’ onorarji professjonali raġjonevoli u għar-rimbors ta’ spejjeż magħmula in konnessjoni mal-prestazzjoni ta’ servizzi legali;

(ċ)

intiżi esklussivament għall-ħlas ta’ miżati jew ta’ spejjeż għall-kustodja jew amministrazzjoni normali ta’ fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati.

2.   B’deroga mill-Artikolu 2, l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri kif elenkati fl-Anness II jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati jew li jintgħamlu disponibbli ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati, wara li jkunu ddeterminaw li l-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi huma neċessarji għal spejjeż straordinarji, bil-kondizzjoni li jkunu nnotifikaw dik id-deċiżjoni lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet u li d-deċiżjoni tkun ġiet approvata minn dak il-Kumitat, taħt il-kondizzjonijiet previsti mill-paragrafu 14 tar-Riżoluzzjoni 1572 (2004) tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU.

Artikolu 4

B’deroga mill-Artikolu 2, l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri, kif elenkati fl-Anness II, jistgħu jawtorizzaw ir-rilaxx ta’ ċerti fondi jew riżorsi ekonomiċi ffriżati jekk jiġu sodisfatti l-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi huma s-suġġett ta’ garanzija ġudizzjali, amministrattiva jew arbitrali stabbilita qabel il-15 ta’ Novembru 2004 jew ta’ sentenza ġudizzjali, amministrattiva jew arbitrali mogħtija qabel dik id-data;

(b)

il-fondi jew ir-riżorsi ekonomiċi jintużaw esklussivament sabiex jissodisfaw pretensjonijiet derivanti minn tali garanzija jew rikonoxxuti bħala validi f’tali sentenza, fil-limiti stabbiliti mil-liġijiet u r-regolamenti applikabbli li jiggvernaw id-drittijiet ta’ persuni li għandhom tali pretensjonijiet;

(ċ)

il-garanzija jew is-sentenza mhijiex għall-benefiċċju ta’ persuna jew entità elenkata fl-Anness I;

(d)

ir-rikonoxximent tal-garanzija jew tas-sentenza ma jmurx kontra l-ordni pubbliku fl-Istat Membru konċernat;

(e)

l-awtoritajiet kompetenti nnotifikaw il-garanzija jew is-sentenza lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet.

Artikolu 5

L-awtorità kompetenti pertinenti għandha tgħarraf lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bi kwalunkwe awtorizzazzjoni mogħtija taħt l-Artikolu 3 jew l-Artikolu 4.

Artikolu 6

L-Artikolu 2(2) ma għandux japplika għaż-żjieda f’kontijiet iffriżati ta’:

(a)

imgħax jew qligħ ieħor fuq dawk il-kontijiet; jew

(b)

ħlasijiet dovuti taħt kuntratti, ftehim jew obbligi li ġew konklużi jew li inħolqu qabel id-data li fiha dawk il-kontijiet saru suġġetti għal dan ir-Regolament,

bil-kondizzjoni li kwalunkwe imgħax, dħul ieħor u ħlasijiet bħal dawn ikunu ffriżati skond l-Artikolu 2(1).

Artikolu 7

L-Artikolu 2(2) ma għandux jipprevjeni l-akkreditament ta’ kontijiet iffriżati minn istituzzjonijiet finanzjarji li jirċievu fondi trasferiti minn terzi persuni fil-kontijiet tal-persuni jew entitajiet elenkati fl-Anness I, bil-kondizzjoni li kwalunkwe żjieda bħal dawn lil tali kontijiet tiġi ffriżata wkoll. L-istituzzjoni finanzjarja għandha tgħarraf mingħajr dewmien lill-awtoritajiet kompetenti b’tali transazzjonijiet.

Artikolu 8

1.   Mingħajr preġudizzju għar-regoli applikabbli dwar ir-rappurtaġġ, il-kunfidenzjalità u s-segretezza professjonali u għad-dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 284 tat-Trattat, il-persuni fiżiċi u ġuridiċi, l-entitajiet u l-korpi, għandhom:

(a)

jipprovdu immedjatament kwalunkwe tagħrif li jiffaċilita l-konformità ma’ dan ir-Regolament, bħal kontijiet u ammonti ffriżati skond l-Artikolu 2, lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istati Membri elenkati fl-Anness II li fihom huma residenti jew jinsabu, u għandhom jittrasmettu tali informazzjoni, direttament jew permezz ta’ dawn l-awtoritajiet kompetenti, lill-Kummissjoni;

(b)

jikkoperaw ma’ l-awtoritajiet kompetenti elenkati fl-Anness II fi kwalunkwe verifika ta’ din l-informazzjoni.

2.   Kwalunkwe informazzjoni ulterjuri riċevuta mill-Kummissjoni direttament għandha titqiegħed għad-dispożizzjoni ta’ l-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat Membru konċernat.

3.   Kwalunkwe informazzjoni mogħtija jew riċevuta skond dan l-Artikolu għandha tintuża biss għall-finijiet li għalihom ġiet mogħtija jew riċevuta.

Artikolu 9

L-iffriżar ta’ fondi u riżorsi ekonomiċi jew ir-rifjut li fondi jew riżorsi ekonomiċi jintgħamlu disponibbli, imwettqa in bona fede fuq il-bażi li tali azzjoni hija konformi ma’ dan ir-Regolament, ma għandhomx joħolqu responsabbiltà ta’ kwalunkwe xorta għall-persuna fiżika jew ġuridika jew għall-entità li timplimentaha, jew għad-diretturi jew impjegati tagħha, sakemm ma jiġix ippruvat li l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi ġew iffriżati bħala riżultat ta’ negliġenza.

Artikolu 10

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jinformaw lil xulxin immedjatament dwar il-miżuri meħuda taħt dan ir-Regolament u għandhom jipprovdu lil xulxin bi kwalunkwe informazzjoni pertinenti oħra li jkollhom għad-dispożizzjoni tagħhom in konnessjoni ma’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari informazzjoni dwar problemi ta’ vjolazzjoni u nfurzar u sentenzi mogħtija mill-qrati nazzjonali.

Artikolu 11

Il-Kummissjoni b’dan għandha s-setgħa li:

(a)

temenda l-Anness I abbażi ta’ determinazzjonijiet magħmula mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet; u

(b)

temenda l-Anness II abbażi ta’ informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri.

Artikolu 12

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar penali applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji sabiex jiżguraw l-implimentazzjoni tagħhom. Il-penali previsti għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni b’dawn ir-regoli mingħajr dewmien wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u għandhom jinnotifikawha bi kwalunkwe emenda sussegwenti.

Artikolu 13

Dan ir-Regolament għandu japplika:

(a)

fit-territorju tal-Komunità, inkluż l-ispazju ta’ l-ajru tagħha;

(b)

abbord kull inġenju ta’ l-ajru jew kull bastiment fil-ġurisdizzjoni ta’ Stat Membru;

(ċ)

għal kull min jinsab ġewwa jew barra t-territorju tal-Komunità u huwa ċittadin ta’ xi Stat Membru;

(d)

għal kwalunkwe persuna ġuridika, grupp jew entità, inkorporati jew kostitwiti skond il-liġi ta’ xi Stat Membru;

(e)

għal kwalunkwe persuna ġuridika, grupp jew entità f’xi negozju fil-Komunità.

Artikolu 14

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, nhar it-12 ta’ April 2005.

Għall-Kunsill

Il-President

J.-C. JUNCKER


(1)  ĠU L 368, 15.12.2004, p. 50.

(2)  Opinjoni mogħtija fl-24 ta’ Frar 2005 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).


ANNESS I

Lista ta’ persuni fiżiċi jew ġuridiċi jew entitajiet imsemmija fl-Artikoli 2, 4 u 7.


ANNESS II

Lista ta’ awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikoli 3, 4, 5, 7 u 8

IL-BELĠJU

Federale Overheidsdienst Financiën

Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail:Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Service Public Fédéral des Finances

Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax: 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

IR-REPUBBLIKA ĊEKA

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

tel.: + 420 2 5704 4501

fax: + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

tel.: + 420 2 2418 2987

fax: + 420 2 2418 4080

ID-DANIMARKA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

IL-ĠERMANJA

Rigward l-iffriżar ta’ fondi:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel.: (49) 89 28 89 38 00

Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

Rigward assistenza teknika:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse 29-35

D-65760 Eschborn

Tel: (49) 61 96 908-0

Tax: (49) 61 96 908-800

L-ESTONJA

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: + 372 6317 100

Fax: +372 6317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: + 372 6680 500

Fax:+ 372 6680 501

IL-GREĊJA

A.

L-iffriżar ta’ assi

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens.- Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

Α.

Δέσμευση κεφαλαίών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR 105 63 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

Β.

Restrizzjonijiet importazzjoni-esportazzjoni

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.

GR-101 80 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax.: + 30 210 3286404

Β.

Περιορισμοί εισαγώγών – εξαγώγών

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Κορνάρου 1

GR-101 80 Αθήνα

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPANJA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y control de Movimiento y Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel. (34) 912 09 95 11

Subdirección General de Inversiones Exteriores

Ministerio de Industria Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 39 83

FRANZA

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Fax: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations Unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopie (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Fax: (33) 1 43 17 45 84

L-IRLANDA

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen’s Green

Dublin 2.

Telephone + 353 1 478 0822

Fax + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2.

Telephone + 353 1 671 6666

Fax + 353 1 679 8882

L-ITALJA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 - 00194 Roma

D.G.A.S. - Ufficio I

Tel. (39) 06 3691 7334

Fax. (39) 06 3691 5446

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

ĊIPRU

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel: +357 22 86 71 00

Fax: +357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel: +357 22 71 41 00

Fax: +357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel: +357 22 60 11 06

Fax: +357 22 60 27 41/47

IL-LATVJA

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tālr. nr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

IL-LITWANJA

Financial Crime Investigation Service under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania

Šermukšnių g. 3

01106

Vilnius

Tel.: +370 5 271 74 47

Fax: +370 5 262 18 26

IL-LUSSEMBURGU

Ministère des Affaires étrangères et de l’Immigration

Direction des Relations économiques internationales

5, rue Notre-Dame

L- 2240 Luxembourg

Tél: (352) 478 2346

Fax: (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tél: (352) 478 2712

Fax: (352) 47 52 41

L-UNGERIJA

Országos Rendõrfõkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4-6.

Magyarország

Tel./fax: +36-1-443-5554

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.:481

Tel.: +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax: +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta’ Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

L-OLANDA

De Minister van Financiën

De Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE DEN HAAG

Fax: 070 - 342 7984

Tel: 070 - 342 8997

L-AWSTRIJA

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel (+43-1) 404 20 – 0

Fax (+43-1) 404 20 - 7399

IL-POLONJA

L-awtorità prinċipali

Ministry of Finance

General Inspector of Financial Information (GIFF)

ul. Świętokrzyska 12

00-916 Warsaw

Poland

Tel. (+48 22) 694 59 70

Fax. (+48 22) 694 54 50

L-Awtorità ta’ kordinazzjoni

Ministry of Foreign Affairs

Department of Law and Treaties

Al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warsaw

Poland

Tel. (+48 22) 523 9427 or 9348

Fax. (+48 22) 523 8329

IL-PORTUGALL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel (351) 21 3946702

Fax (351) 21 3946073

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique no 1, C, 2o

P 1100 Lisboa

Tel (351) 218823390/8

Fax (351) 218823399

IS-SLOVENJA

Ministry of Foreign Affairs

Prešernova 25

SI- 1000 Ljubljana

Phone: 00386 1 4782000

Fax: 00386 1 4782341

Ministry of the Economy

Kotnikova 5

SI - 1000 Ljubljana

Phone: 00386 1 4783311

Fax: 00386 1 4331031

Ministry of Defence

Kardeljeva pl. 25

SI - 1000 Ljubljana

Phone 00386 1 4712211

Fax: 00386 1 4318164

IS-SLOVAKKJA

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

83336 Bratislava

Tel: 00421/2/5978 1111

Fax: 00421/2/5978 3649

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 BRATISLAVA

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

IL-FINLANDJA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

L-ISVEZJA

Artikoli 3, 4 u 5

Försäkringskassan

103 51 Stockholm

Tel. (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Artikoli 7 u 8

Finansinspektionen

Box 6750

113 85 Stockholm

Tel. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

IR-RENJU UNIT

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. +44 (0) 20 7270 5977

Fax. +44 (0) 20 7270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. +44 (0) 20 7601 4607

Fax. +44 (0) 20 7601 4309

IL-KOMUNITÀ EWROPEA

European Commission

DG External Relations

Directorate A: Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP): Commission Coordination and contribution

Unit A 2: Legal and institutional matters, CFSP Joint Actions, Sanctions,

Kimberley Process

Tel. (32 2) 295 55 85

Fax (32 2) 296 75 63