8.2.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

L 35/1


IR-REGOLAMENT (KE) Nru 183/2005 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tat-12 ta' Jannar 2005

li jistabbilixxi l-ħtiġijiet għall-iġjene ta' l-għalf

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 37(2) u l-Artikolu 152(4)(b) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (1),

Wara li kkonsultaw il-Kumitat tar-Reġjuni,

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (2),

Billi:

(1)

Il-produzzjoni ta' l-annimali għandha sehem importanti fis-settur agrikolu tal-Komunità. Riżultati sodisfaċenti ta' din l-attività jiddependu ħafna fuq l-użu ta' għalf li mhux perikoluż u ta' kwalità tajba.

(2)

L-insegwiment ta' livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa umana u ta' l-annimali hu wieħed mill-għanijiet fundamentali tal-liġi ta' l-ikel, kif stabbilit fir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi ta' l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel u proċeduri fil-materja tas-sigurtà fl-ikel (3). Dak ir-Regolament jistabbilixxi wkoll prinċipji oħra komuni u definizzjonijiet għal-liġi ta' l-ikel nazzjonali u tal-Komunità, li jinkludu l-għan li l-moviment liberu ta' l-għalf jidħol fis-seħħ fi ħdan il-Komunità.

(3)

Id-Direttiva tal-Kunsill 95/69/KE (4) stabbiliet il-kondizzjonijiet u l-arranġamenti applikabbli għal ċerti kategoriji ta' stabbilimenti u intermedjarji fis-settur ta' l-għalf ta' l-annimali, biex jagħmluha possibli għalihom li jeżerċitaw l-attivitajiet tagħhom. L-esperjenza wriet li dawn il-kondizzjonijiet u arranġamenti jikkostitwixxu bażi soda biex jiżguraw is-sigurtà fl-ikel. Dik id-Direttiva stabbiliet ukoll il-kondizzjonijiet għall-approvazzjoni ta' stabbilimenti li jipproduċu ċerti sustanzi elenkati fid-Direttiva tal-Kunsill 82/471/KEE tat-30 ta' ġunju 1982 dwar ċerti prodotti użati fin-nutrizzjoni ta' l-annimali (5).

(4)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 98/51/KE tad-9 ta' Lulju 1998 li tistabbilixxi ċerti miżuri li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 95/69/KE li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet u l-arranġamenti biex jiġu approvati u rreġistrati ċerti stabbilimenti u intermedjarji li joperaw fis-settur ta' l-għalf ta' l-annimali (6) stabbiliet ċerti miżuri li kienu jinkludu arranġamenti għal importazzjonijiet minn pajjiżi terzi.

(5)

L-esperjenza wriet ukoll li meħtieġ li jiġi żgurat li negozji ta' l-għalf, inkluż l-akwakultura, joperaw skond il-ħtiġijiet armonizzati ta' sigurtà u li hu meħtieġ li ssir reviżjoni ġenerali sabiex titqies il-ħtieġa li jiġi żgurat livell ogħla ta' protezzjoni tas-saħħa umana u ta' l-annimali, u ta' l-ambjent.

(6)

L-għan prinċipali tar-regoli ġodda dwar l-iġjene stabbiliti f'dan ir-Regolament huwa li jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tal-konsumatur fir-rigward tas-sigurtà ta' l-ikel u ta' l-għalf u, tenut kont b'mod partikolari tal-prinċipji li ġejjin:

(a)

li r-responsabbilità primarja għas-sigurtà ta' l-għalf hija ta' l-operatur fis-suq ta' l-għalf;

(b)

il-bżonn li s-sigurtà ta' l-għalf tiġi żgurata permezz tal-katina alimentari, li tibda bil-produzzjoni primarja ta' l-għalf, sa u tinkludi, t-tmigħ ta' annimali li jipproduċu l-ikel;

(ċ)

l-implimentazzjoni ġenerali ta' proċeduri bbażati fuq il-prinċipji ta' analiżi tar-riskju u tal-punti kritiċi ta' kontroll (HACCP) li, flimkien ma' l-applikazzjoni tal-prattika tajba ta' l-iġjene, għandha ssaħħaħ r-responsabbiltà ta' l-operaturi fis-suq ta' l-għalf;

(d)

li l-gwidi għall-prattika tajba huma strument siewi sabiex jgħinu lill-operaturi fis-suq ta' l-għalf f'kull livell tal-katina alimentari biex jikkonformaw mar-regoli ta' l-iġjene ta' l-għalf u ma' l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' l-HACCP;

(e)

il-bżonn li jkunu stabbiliti kriterji mikrobijoloġiċi bbażati fuq kriterji xjentifiċi dwar riskju;

(f)

il-bżonn li jkun żgurat li l-għalf importat jilħaq standard ta' l-inqas ekwivalenti għal dak ta' l-għalf prodott fil-Komunità.

(7)

Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni sħiħa tas-sistema ta' reġistrazzjoni u ta' approvazzjoni lill-operaturi kollha fis-suq ta' l-għalf u, b'konsegwenza ta' dan, li jiġi ggarantit l-intraċċar sħiħ, huwa xieraq li jiġi żgurat li huma jakkwistaw u jużaw biss għalf minn stabbilimenti li jkunu rreġistrati u/jew approvati skond dan ir-Regolament.

(8)

Hemm bżonn ta' approċċ integrat sabiex tiġi żgurata s-sigurtà ta' l-għalf minn u nkluż il-produzzjoni primarja ta' l-għalf sa, u nkluż it-tqegħid fis-suq jew l-esportazzjoni tiegħu. Il-produzzjoni primarja ta' l-għalf tinkludi prodotti li jgħaddu minn trattament fiżiku sempliċi biss bħal tindif, ippakkjar, ħżin, tnixxif naturali jew rfigħ fil-fosos.

(9)

Skond il-prinċipji ta' proporzjonalità u sussidjarjetà, ir-regoli tal-Komunità m’għandhomx japplikaw għal ċerti każi ta' produzzjoni domestika privata ta' għalf u tmigħ ta' ċerti annimali lanqas għall-provista diretta ta' kwantitajiet żgħar ta' produzzjoni primarja ta' għalf fuq livell lokali jew għall-bejgħ bl-imnut ta' ikel għal annimali domestiċi.

(10)

Ir-riskji preżenti fl-għalf fil-livell tal-produzzjoni primarja ta' l-għalf għandhom jiġu identifikati u kkontrollati b'mod adekwat, sabiex ikun żgurat li jiġu sodisfatti l-għanijiet ta' dan ir-Regolament. Il-prinċipji fundamentali ta' dan ir-Regolament għandhom għalhekk japplikaw għal irziezet li jimmanifatturaw għalf għall-ħtiġijiet tal-produzzjoni tagħhom biss, kif ukoll għall-ishma li jpoġġu l-għalf għall-bejgħ. Għalhekk għandu jiġi kkunsidrat li r-riskju huwa inqas jekk l-għalf ikun prodott u wżat għat-tmigħ ta' annimali wżati biss għall-konsum domestiku, jew għal konsum mill-annimali li ma jintużawx fil-produzzjoni ta' l-ikel. Il-kummerċ ta' kwantitajiet żgħar ta' prodotti ta' l-għalf fuq livell lokali u l-bejgħ bl-imnut ta' ikel għal annimali domestici għandhom ikollhom trattament partikolari fil-qafas ta' dan ir-Regolament.

(11)

L-applikazzjoni tal-prinċipji ta' l-HACCP għall-produzzjoni primarja ta' għalf hija l-għan fuq medda ta' żmien medjana tal-leġislazzjoni Ewropea dwar l-iġjene. Imma gwidi għal prattika tajba għandhom diġà jkunu qed jinkoraġġixxu l-użu tal-ħtiġijiet xierqa ta' l-iġjene.

(12)

Is-sigurtà ta' l-għalf tiddependi minn għadd ta' fatturi. Il-leġislazzjoni għandha tistabbilixxi l-ħtiġijiet iġjeniċi minimi. Kontrolli uffiċjali biex jiċċekkjaw l-osservanza ta' l-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom diġà jkunu fis-seħħ. Barra minn hekk, l-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jieħdu miżuri jew jadottaw proċeduri biex jiksbu livell għoli ta' sigurtà fl-ikel.

(13)

Il-prinċipji ta' l-HACCP jistgħu jgħinu lill-operaturi fis-suq ta' l-għalf sabiex jiksbu standard ogħla ta' sigurtà ta' l-għalf. Il-prinċipji ta' l-HACCP m'għandhomx jitqiesu bħala metodu ta' regolazzjoni personali u ma tieħux post il-kontrolli uffiċjali.

(14)

L-implimentazzjoni tal-prinċipji ta' l-HACCP teħtieġ il-koperazzjoni sħiħa u l-impenn ta' l-impjegati fis-suq ta' l-għalf.

(15)

Fil-produzzjoni ta' l-għalf, il-prinċipji ta' l-HACCP għandhom iqisu l-prinċipji li jinsabu fil-Codex Alimentarius, imma għandha tħalli biżżejjed flessibiltà f'kull sitwazzjoni. F'ċertu negozji ta' l-ikel, mhux possibbli li wieħed jidentifika l-punti kritiċi ta' kontroll, u, f'xi każijiet, il-prattika tajba tista' tieħu post il-kontroll tal-punti kritiċi ta' kontroll. Bl-istess mod, il-ħtieġa li jiġu stabbiliti “limiti kritiċi” kif stabbiliti fil-Codex Alimentarius ma teħtieġx li jiġi ffissat limitu numeriku f'kull każ. Il-bżonn li jinżammu dokumenti kif stabbiliti fl-istess Kodiċi jeħtieġ li jkun flessibli sabiex jiġu evitati piżijiet żejda fuq negozji żgħar ħafna. Għandu jiġi żgurat li x-xogħol li jsir minn negozju ta' l-għalf fil-livell ta' produzzjoni primarja ta' l-għalf, inkluż il-proċessi assoċjati kif ukoll it-taħlit ta' l-għalf ma' materjal kumplimentarju ta' l-ikel għall-ħtiġijiet esklussivi ta' l-istess ażjenda, m’humiex obbligati li jsegwu l-prinċipji ta' l-HACCP.

(16)

Hi meħtieġa wkoll flessibbiltà biex taqdi l-bżonnijiet tan-negozji ta' l-ikel li qegħdin f'reġjuni li jsofru minn restrizzjonijiet ġeografiċi speċjali jew li għandhom x'jaqsmu ma' ħtiġijiet strutturali. Imma din it-tip ta' flessibbiltà m'għandhiex tikkomprometti l-għanijiet ta' l-iġjene fl-għalf. Fejn hu xieraq, għandu jkun hemm provvediment għal diskussjoni fi ħdan il-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali.

(17)

Sistema ta' reġistrazzjoni u approvazzjoni mill-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru tan-negozji kollha ta' l-għalf hija xierqa biex tiżgura t-traċċabbiltà mill-fabbrikant sa l-utent finali u biex tħaffef l-implimentazzjoni ta' kontrolli uffiċjali effettivi. Is-sistemi eżistenti għall-ġbir ta' data li tikkonċerna n-negozji ta' l-għalf jistgħu jintużaw mill-awtorità kompetenti ta' l-Istati Membri sabiex jagħtu bidu u jimplimentaw is-sistema li jipprovdi dan ir-Regolament.

(18)

Hu xieraq li sistema ta' approvazzjoni għan-negozji ta' l-għalf tkun miżmuma għall-attivitajiet li jistgħu jkollhom riskju ogħla fil-manifattura ta' l-għalf. Għandu jkun hemm provvediment għal proċeduri biex il-kamp ta' applikazzjoni preżenti tas-sistema ta' approvazzjoni provduta fid-Direttiva 95/69/KE tkun estiża.

(19)

Sabiex jiġu approvati jew reġistrati, n-negozji ta' l-għalf għandhom jissodisfaw bosta kondizzjonijiet relevanti għax-xogħol tagħhom, rigward faċilitajiet, tagħmir, persunal, produzzjoni, kontroll tal-kwalità, ħażna u dokumentazzjoni, sabiex jiżguraw kemm is-sigurtà ta' l-għalf kif ukoll it-traċċabbiltà tal-prodott. Għandu jkun hemm provvediment sabiex dawn il-kondizzjonijiet ivarjaw, biex jiżguraw li jkunu jixirqu għat-tipi varji ta' negozji ta' l-għalf. L-Istati Membri għandhom jitħallew jagħtu approvazzjoni kondizzjonali lil stabbilimenti, jekk jidher minn żjara fuq il-post li l-istabbiliment jissodisfa l-ħtiġijiet kollha rigward infrastruttura u apparat. Madankollu, huwa wkoll xieraq li jkun stabbilit perjodu massimu ta' żmien għal din l-approvazzjoni kondizzjonali.

(20)

Għandu jkun hemm provvediment għas-sospensjoni temporanja, l-emendar jew ir-revoka tar-reġistrazzjoni jew l-approvazzjoni fejn l-istabbilimenti jibdlu jew iwaqqfu l-attività tagħhom jew ma jibqgħux jissodisfaw il-kondizzjonijiet applikabbli għall-attività tagħhom;

(21)

It-traċċabbiltà ta' l-għalf u l-ingredjenti ta' l-għalf tul il-katina ta' l-għalf hija element essenzjali sabiex tiġi żgurata s-sigurtà ta' l-għalf. Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 jinkludi regoli li jiżguraw it-traċċabbiltà ta' l-għalf u ta' l-ingredjenti ta' l-għalf u jipprovdi proċedura għall-adozzjoni ta' regoli implimentattivi applikabbli għal setturi speċifiċi.

(22)

Kriżijiet suċċessivi fil-qasam ta' l-għalf urew li nuqqasijiet f'xi stadju tal-katina ta' l-għalf jistgħu jkollhom konsegwenzi ekonomiċi importanti. Il-karatteristiċi tal-produzzjoni ta' l-għalf u l-kumplessità ta' l-għalf fil-katina tad-distribuzzjoni tiegħu jfissru li huwa diffiċli li għalf jiġi rtirat mis-suq. Il-prezz li jitħallas biex tiġi rratifikata l-ħsara ekonomika tul il-katina ta' l-għalf u ta' l-ikel sikwiet ikun imġarrab mill-fondi pubbliċi. Ir-rimedjar għal din il-konsegwenza ekonomika bi prezz baxx għas-soċjetà jista' jittejjeb jekk l-operatur li l-attività tiegħu tikkawża l-ħsara ekonomika fis-settur ta' l-għalf jinżamm finanzjarjament responsabbli. Madankollu, li tiġi stabbilita sistema mandatorja ġenerali ta' responsabbiltà finanzjarja u ta' garanziji finanzjarji, per eżempju permezz ta' assigurazzjoni, li tapplika għall-operaturi kollha fis-settur ta' l-għalf tista' ma tkunx possibbli jew approprjata. Il-Kummissjoni għandha għalhekk tikkunsidra din il-kwistjoni aktar fil-fond, filwaqt li tieħu kont ta' dispożizzjonijiet fil-leġislazzjoni preżenti rigward responsabbiltà f'oqsma oħra, kif ukoll sistemi u użanzi eżistenti fl-Istati Membri. B'dan l-għan, il-Kummissjoni għandha tippreżenta rapport, flimkien ma' proposti leġislattivi, fejn ikun xieraq.

(23)

Għalf importat fil-Komunità għandu jissodisfa r-rekwiżiti ġenerali stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 178/2002 u l-kondizzjonijiet ta' importazzjoni kif jidhru fir-Regolament (KE) Nru. 882/2004 tal-Parlament u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa sabiex il-verifika ta' konformità mal-leġislazzjoni dwar l-għalf u l-ikel, u r-regoli dwar is-saħħa ta' l-annimali u l-benesseri tagħhom tkun żgurata (7). Sabiex jiġu evitati disturbi fil-kummerċ huwa xieraq li, sakemm jitlestew il-miżuri implimentattivi, importazzjonijiet jibqgħu jiġu awtorizzati skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fid-Direttiva 98/51/KE.

(24)

Prodotti tal-Komunità esportati lejn pajjiżi terzi għandhom jissodisfaw ir-rekwiżiti ġenerali stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 178/2002.

(25)

Huwa xieraq li l-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema ta' Allert Rapidu għall-Ikel u għall-Għalf stabbilita bir-Regolament (KE) Nru. 178/2002 jitwessa' biex jinkludi riskji għas-saħħa ta' l-annimali jew għall-ambjent minn għalf użat għal annimali li ma jipproduċux ikel.

(26)

Il-leġislazzjoni tal-Komunità dwar l-iġjene ta' l-għalf għandha tkun ibbażata fuq pariri xjentifiċi. B'dan l-għan, l-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel għandha tiġi kkonsultata kull meta jkun hemm bżonn.

(27)

Biex jittieħed kont tal-progress tekniku u xjentifiku, għandu jkun hemm koperazzjoni mill-qrib u effettiva bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri fi ħdan il-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali.

(28)

Dan ir-Regolament jieħu kont ta' l-obbligi internazzjonali stabbiliti fil-Ftehim Sanitarju u Fitosanitarju tal-WTO u l-istandards internazzjonali dwar is-sigurtà ta' l-ikel li hemm fil-Codex Alimentarius.

(29)

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli dwar il-pieni applikabbli għal ksur tad- dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Dawn il-pieni għandhom ikunu effettivi, proporzjonali u dissważivi.

(30)

Il-miżuri neċessarji għall-implimentazzoni ta' dan ir-Regolament għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat implimentattivi mogħtija lill-Kummissjoni (8).

(31)

Huwa xieraq li tkun provduta data diferita għall-applikazzjoni tar-Regolament, sabiex in-negozji ta' l-għalf affettwati minnu jkunu jistgħu jaddattaw irwiehom.

(32)

Għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq, id-Direttivi 95/69/KE u 98/51/KE għandhom jiġu mħassra,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

MATERJA TAS-SUĠĠETT, KAMP TA' APPLIKAZZJONI U DEFINIZZJONIJIET

Artikolu 1

Materja tas-Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi:

(a)

regoli ġenerali fuq l-iġjene ta' l-għalf;

(b)

kondizzjonijiet u arranġamenti li jiżguraw it-traċċabbiltà ta' l-għalf;

(ċ)

kondizzjonijiet u arranġamenti għar-reġistrazzjoni u approvazzjoni ta' stabbilimenti.

Artikolu 2

Kamp ta' l-applikazzjoni

1.   Dan ir-Regolament għandu japplika għal:

(a)

l-attivitajiet ta' l-operaturi fis-suq ta' l-għalf f'kull stadju, minn u jinkludu l-produzzjoni primarja ta' l-għalf, sa u jinkludu, t-tqegħid ta' l-għalf fis-suq;

(b)

it-tmigħ ta' annimali li jipproduċu l-ikel;

(ċ)

l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' għalf minn u lejn pajjiżi terzi.

2.   Dan ir-Regolament m'għandux japplika għal:

(a)

produzzjoni domestika privata ta' l-għalf:

(i)

għal annimali li jipproduċu l-ikel miżmuma għall-konsum domestiku privat;

u

(ii)

għal annimali mhux miżmuma għall-produzzjoni ta' l-ikel;

(b)

tmigħ ta' annimali li jipproduċu l-ikel miżmuma għall-konsum domestiku privat jew għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 1 (2)(ċ) tar-Regolament (KE) Nru. 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar l-iġjene ta' oġġetti ta' l-ikel (9);

(ċ)

tmigħ ta' annimali mhux miżmuma għall-produzzjoni ta' ikel;

(d)

forniment dirett ta' kwantitajiet żgħar ta' produzzjoni primarja ta' għalf fuq livell lokali mill-produttur lil irziezet lokali għall-użu f'dawk l-irziezet;

(e)

bejgħ bl-imnut ta' ikel għall-annimali domestici.

3.   L-Istati Membri jistgħu jistabbilixxu regoli u direzzjonijiet biex jirregolaw l-attivitajiet li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 2. Dawn ir-regoli u d-direzzjonijiet nazzjonali għandhom jiżguraw li jiksbu l-għanijiet ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

Għall-iskop ta' dan ir-Regolament, id-definizzjonijiet fir-Regolament (KE) Nru 178/2002 għandhom japplikaw, soġġett għad-definizzjonijiet speċifiċi li ġejjin:

(a)

“iġjene fl-għalf” tfisser miżuri u kondizzjonijiet neċessarji biex jiġu kkontrollati r-riskji u biex jiżguraw li l-għalf huwa tajjeb biex jittiekel minn annimali, kont meħud ta' l-użu li għalih huwa maħsub;

(b)

“operatur fis-suq ta' l-għalf” tfisser il-persuna naturali jew legali responsabbli biex tiżgura li l-ħtiġijiet tar-Regolament preżenti jiġu sodisfatti fin-negozju ta' l-għalf taħt il-kontroll tagħhom;

(ċ)

“addittivi fl-għalf” tfisser sustanzi jew mikro-organiżmi awtorizzati skond ir-Regolament (KE) Nru. 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Settembru 2003 dwar addittivi għall-użu fin-nutrizzjoni ta' l-annimali (10);

(d)

“stabbiliment” tfisser kull unità ta' negozju ta' l-għalf;

(e)

“awtorità kompetenti” tfisser l-awtorità ta' Stat Membru jew ta' pajjiż terz nominata biex twettaq kontrolli uffiċjali;

(f)

“produzzjoni primarja ta' l-għalf” tfisser il-produzzjoni ta' prodotti agrikoli, li jinkludu b'mod partikolari it-tkabbir, il-ħsad, il-ħlib, it-trobbija ta' annimali (qabel il-qtil tagħhom) jew is-sajd li tirriżulta esklusivament fi prodotti li fuqhom ma jkunx hemm aktar proċessar wara l-ħsad, il-ġbir jew il-qbid, minbarra trattament sempliċiment fiżiku.

KAPITOLU II

OBBLIGI

Artikolu 4

Obbligi Ġenerali

1.   Operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jiżguraw li l-istadji kollha ta' produzzjoni, ipproċessar u distribuzzjoni taħt il-kontroll tagħhom jiġu mwettqa skond il-leġislazzjoni applikabbli tal-Komunità, il-liġi nazzjonali kompatibbli magħha u l-prattika tajba. B'mod partikolari għandhom jiżguraw li jissodisfaw il-ħtiġijiet relevanti ta' l-iġjene stabbiliti f'dan ir-Regolament.

2.   Meta jitimgħu annimali li jipproduċu l-ikel, min irabbi l-annimali f'razzett għandu jieħu miżuri u jadotta proċeduri li jżommu r-riskju ta' kontaminazzjoni bijoloġika, kimika u fiżika ta' l-għalf, ta' l-annimali u ta' prodotti ta' l-annimali baxx kemm jista' jkun.

Artikolu 5

Obbligi speċifiċi

1.   Għax-xogħol fil-livell ta' produzzjoni primarja ta' l-għalf u x-xogħol assoċjat li jidher hawn taħt:

(a)

ġarr, ħażna u manipulazzjoni ta' prodotti primarji fil-post ta' produzzjoni;

(b)

xogħol ta' trasport għall-kunsinna ta' prodotti primarji mill-post tal-produzzjoni sa stabbiliment;

(ċ)

taħlit ta' l-għalf għall-ħtiġijiet esklussivi ta' l-ażjendi stess mingħajr l-użu ta' addittivi jew taħlit lest ta' addittivi bl-eċċezzjoni ta' addittivi użati fil-ħżin ta' ħaxix f'sajlo,

l-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet ta' l-Anness I, fejn ikun relevanti għax-xogħol imwettaq.

2.   Għal xogħol ieħor barra minn dak li hemm referenza għalih fil-paragrafu 1, inkluż it-taħlit ta' l-għalf għall-ħtiġijiet esklussivi ta' l-ażjendi stess meta jintużaw addittivi jew taħlitiet lesti ta' addittivi bl-eċċezzjoni ta' addittivi użati fil-ħżin ta' ħaxix f'sajlo, l-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet fl-Anness II, fejn ikun relevanti għax-xogħol imwettaq.

3.   L-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom:

(a)

jikkonformaw ma' kriterji mikrobijoloġiċi speċifiċi;

(b)

jieħdu miżuri jew jadottaw proċeduri neċessarji biex jilħqu miri speċifiċi.

Il-kriterji u l-miri li hemm referenza għalihom fil-punti (a) u (b) għandhom jiġu adottati skond il-proċedura li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 31(2).

4.   L-operaturi fis-suq ta' għalf jistgħu jużaw il-gwidi pprovduti fil-Kapitolu III biex jgħinuhom jikkonformaw ma' l-obbligi tagħhom skond dan ir-Regolament.

5.   Kull min irabbi l-annimali f'razzett għandu jikkonforma mad-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III meta jitma' annimali li jipproduċu l-ikel.

6.   L-operaturi fis-suq ta' l-għalf u min irabbi l-annimali f'razzett għandhom jakkwistaw u jużaw għalf minn stabbilimenti li huma rreġistrati u/jew li huma approvati skond dan ir-Regolament biss.

Artikolu 6

Sistema ta' analiżi tar-riskju u tal-punti kritiċi ta' kontroll (HACCP)

1.   L-operaturi fis-suq ta' għalf li qed iwettqu xogħol għajr dak li hemm referenza għalih fl-Artikolu 5(1) għandhom jistabbilixxu, jimplimentaw u jżommu fis-seħħ proċedura jew proċeduri bil-miktub permanenti bbażati fuq il-prinċipji ta' analiżi tar-riskju u ta' l-HACCP.

2.   Il-prinċipji li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1 huma li ġejjin:

(a)

li jiġu identifikati xi riskji li għandhom jinżammu milli jseħħu, jiġu eliminati jew imnaqqsa għal livelli aċċettabbli;

(b)

li jiġu identifikati l-punti kritiċi ta' kontroll fil-punt jew punti fejn il-kontroll huwa essenzjali biex ir-riskju jinżamm milli jseħħ jew jiġi eliminat jew jitnaqqas għal livelli aċċettabbli;

(ċ)

li jiġu stabbiliti limiti kritiċi f'punti kritiċi ta' kontroll li jisseparaw dak li hu aċċettabbli minn dak li mhuwiex, għall-prevenzjoni, eliminazzjoni jew tnaqqis tar-riskji identifikati;

(d)

li jiġu stabbiliti u implimentati proċeduri effettivi ta' monitoraġġ f'punti kritiċi ta' kontroll;

(e)

li tiġi stabbilita azzjoni korrettiva meta l-monitoraġġ jindika li punt kritiku ta' kontroll mhuwiex taħt kontroll;

(f)

li jiġu stabbiliti proċeduri biex jivverifikaw li l-miżuri imsemmija fil-punti (a) sa (e) ikunu kompluti u jaħdmu b'mod effettiv. Proċeduri ta' verifika għandhom jitwettqu b'mod regolari;

(g)

li jiġu stabbiliti dokumenti u reġistri fi proporzjon għan-natura u d-daqs tan-negozji ta' l-għalf sabiex juru l-applikazzjoni effettiva tal-miżuri stabbiliti fil-punti (a) sa (f).

3.   Meta jsir xi bdil fi prodott, proċess, jew kwalunkwe stadju tal-produzzjoni, ta' l-ipproċessar, tal-ħżin jew tad-distribuzzjoni, l-operaturi fis-suq ta' għalf għandhom jirrevedu l-proċeduri tagħhom u jagħmlu t-tibdil meħtieġ.

4.   Bħala parti mis-sistema tal-proċeduri li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 1, l-operaturi fis-suq ta' l-għalf jistgħu jużaw gwidi ta' prattika tajba flimkien ma' gwidi dwar l-applikazzjoni tal- HACCP, żviluppati skond l-Artikolu 20.

5.   Miżuri jistgħu jiġu adottati biex jiffaċilitaw l-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu, inklużi għal negozji żgħar, skond il-proċedura li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 31 (2).

Artikolu 7

Dokumenti dwar is-sistema tal-HACCP

1.   L-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom:

(a)

jipprovdu lill-awtorità kompetenti bl-evidenza tal-konformità tagħhom ma' l-Artikolu 6 fil-forma mitluba mill-awtorità kompetenti;

(b)

jiżguraw li dawk id-dokumenti li jiddeskrivu l-proċeduri prodotti skond l-Artikolu 6 jinżammu dejjem aġġornati;

2.   L-awtorità kompetenti għandha tqis in-natura u d-daqs tan-negozju ta' l-għalf meta tkun qed tiffissa l-ħtiġijiet li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1(a).

3.   Jistgħu jiġu adottati arranġamenti ddettaljati għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu skond il-proċedura li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 31(2). Dawn l-arranġamenti jistgħu jagħmluha aktar faċli għal xi operaturi fis-suq ta' l-għalf biex jimplimentaw il-prinċipji tal-HACCP żviluppati skond il-Kapitolu III, bil-għan li jikkonformaw ma' l-Artikolu 6(1).

Artikolu 8

Garanziji Finanzjarji

1.   Sabiex tipprepara għal sistema effettiva ta' garanziji finanzjarji għall-operaturi fis-suq ta' għalf, il-Kummissjoni għandha tissottometti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar garanziji finanzjarji fis-settur ta' l-għalf sa 8 ta' Frar 2006; minbarra li jeżamina d-dispożizzjonijiet legali, s-sistemi u l-prattiċi fuq livell nazzjonali li jeżistu fir-rigward tar-responsabbiltà fis-settur ta' l-għalf u setturi relatati, ir-rapport għandu jkun akkumpanjat, fejn xieraq, bi proposti legislattivi għal sistema ta' garanziji li tkun possibbli u prattikabbli fuq il-livell tal-Komunità. Dawk il-garanziji għandhom ikopru l-ispejjeż kollha li għalihom l-operaturi jistgħu jinżammu responsabbli bħala konsegwenza diretta ta' l-irtirar mis-suq, it-trattament u/jew il-qerda ta' xi għalf, annimali jew ikel prodott minnhom.

2.   L-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jinżammu responsabbli għal kwalunkwe ksur tal-leġislazzjoni relevanti dwar is-sigurtà ta' l-għalf u l-operaturi fit-tifsira ta' l-Artikolu 5(2) għandhom jipprovdu provi li huma koperti bil-garanziji finanzjarji meħtieġa mill-miżuri leġislativi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1.

Artikolu 9

Kontrolli Uffiċjali, notifikazzjoni u reġistrazzjoni

1.   L-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jikkoperaw ma' l-awtoritajiet kompetenti skond il-leġislazzjoni relevanti tal-Komunità u l-liġi nazzjonali kompatibbli magħha.

2.   L-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom:

(a)

jgħarrfu lill-awtorità kompetenti xierqa b'kull stabbiliment taħt il-kontroll tagħhom, li huma attivi f'xi stadju ta' produzzjoni, ipproċessar, ħażna, trasport jew distribuzzjoni ta' għalf, fil-forma meħtieġa mill-awtorità kompetenti biex dawn jiġu rreġistrati;

(b)

jipprovdu lill-awtorità kompetenti b'informazzjoni aġġornata fuq kull stabbiliment taħt il-kontroll tagħhom kif imsemmija fil-punt (a), kif ukoll jinformaw lill-awtorità kompetenti bi kwalunkwe bidla sinifikanti fl-attivitajiet u kull għeluq ta' stabbiliment eżistenti.

3.   L-awtorità kompetenti għandha żżomm reġistru jew reġistri ta' stabbilimenti.

Artikolu 10

Approvazzjoni ta' stabbilimenti tan-negozju ta' għalf

L-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jiżguraw li stabbilimenti taħt il-kontroll tagħhom u koperti b'dan ir-Regolament jiġu approvati mill-awtorità kompetenti, meta:

(1)

dawn l-istabbilimenti jwettqu xi waħda minn dawn l-attivitajiet li ġejjin:

(a)

il-manifattura u/jew il-bejgħ fis-suq ta' addittivi ta' l-għalf koperti bir-Regolament (KE) Nru. 1831/2003 jew prodotti koperti bid-Direttiva 82/471/KEE u li hemm referenza għalihom fil-Kapitolu 1 ta' l-Anness IV ta' dan ir-Regolament;

(b)

il-manifattura u/jew it-tqegħid fis-suq ta' taħlitiet lesti ppreparati bl-użu ta' addittivi ta' l-għalf li hemm referenza għalihom fil-Kapitolu 2 ta' l-Anness IV ta' dan ir-Regolament;

(ċ)

il-manifattura għat-tqegħid fis-suq, jew il-produzzjoni esklussivament għall-bżonnijiet ta' l-ażjendi stess, ta' oġġetti ta' l-ikel komposti li jużaw addittivi ta' għalf jew taħlitiet lesti li jkun fihom addittivi ta' l-għalf u li hemm referenza għalihom fil-Kapitolu 3 ta' l-Anness IV ta' dan ir-Regolament;

(2)

l-approvazzjoni hija meħtieġa skond il-liġi nazzjonali ta' l-Istat Membru fejn ikun jinsab l-istabbiliment;

jew

(3)

l-approvazzjoni hija meħtieġa skond ir-Regolament adottat skond il-proċedura li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 31(2).

Artikolu 11

Ħtiġijiet

L-operaturi fis-suq ta' l-għalf m'għandhomx joperaw mingħajr:

(a)

reġistrazzjoni skond l-Artikolu 9;

jew

(b)

approvazzjoni, meta meħtieġa skond l-Artikolu 10.

Artikolu 12

Informazzjoni fuq ir-regoli nazzjonali dwar l-approvazzjoni

Dak l-Istat Membru li jeħtieġ l-approvazzjoni skond l-Artikolu 10(2) ta' ċerti stabbilimenti li jinsabu fit-territorju tiegħu għandu jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bir-regoli nazzjonali relevanti.

Artikolu 13

Approvazzjoni ta' stabbilimenti

1.   L-awtorità kompetenti għandha tapprova biss stabbilimenti li waqt żjara fuq il-post, qabel il-bidu ta' kull attività, urew li jissodisfaw il-ħtiġijiet relevanti skond dan ir-Regolament.

2.   L-awtorità kompetenti tista' tagħti approvazzjoni kondizzjonali jekk jidhrilha, miż-żjara fuq il-post, li l-istabbiliment jissodisfa l-ħtiġijiet kollha rigward infrastruttura u tagħmir. Hi għandha tagħti approvazzjoni sħiħa biss jekk jidher, wara żjara oħra fuq il-post li għandha ssir fi żmien tliet xhur minn meta tingħata l-approvazzjoni kondizzjonali, li l-istabbiliment ikun jissodisfa l-ħtiġijiet l-oħra li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1. Jekk ikun hemm progress ċar imma l-istabbiliment ikun għad ma jissodisfax il-ħtiġijiet kollha, l-awtorità kompetenti tista' ttawwal l-approvazzjoni kondizzjonali. Madankollu, l-approvazzjoni kondizzjonali ma tistax taqbeż total ta' sitt xhur.

Artikolu 14

Sospensjoni tar-reġistrazzjoni jew ta' l-approvazzjoni

L-awtorità kompetenti għandha tissospendi temporanjament ir-reġistrazzjoni jew l-approvazzjoni ta' stabbiliment għal attività waħda, aktar jew kollha tiegħu, fejn jintwera li l-istabbiliment ma baqax jissodisfa l-kondizzjonijiet applikabbli għal dawn l-attivitajiet.

Din is-sospensjoni għandha ddum sakemm l-istabbiliment jerġa' jissodisfa l-kondizzjonijiet. Fil-każ li dawn il-kondizzjonijet ma jittranġawx fi żmien sena, għandu japplika l-Artikolu 15.

Artikolu 15

Revoka ta' reġistrazzjoni jew approvazzjoni

L-awtorità kompetenti għandha tirrekova r-reġistrazzjoni jew l-approvazzjoni ta' stabbiliment għal waħda jew aktar mill-attivitajiet tiegħu meta:

(a)

l-istabbiliment iwaqqaf waħda jew aktar mill-attivitajiet tiegħu;

(b)

jintwera li l-istabbiliment ma ssodisfax il-kondizzjonijiet applikabbli għall-attivitajiet tiegħu, għall-perjodu ta' sena;

(ċ)

issib nuqqasijiet serji jew kellha twaqqaf il-produzzjoni ta' stabbiliment b'mod ripetut u l-operatur fis-suq ta' l-għalf jkun għadu mhux f'qagħda li jipprovdi garanziji adekwati fir-rigward ta' produzzjoni futura.

Artikolu 16

Emendi għar-reġistrazzjoni jew għall-approvazzjoni ta' stabbiliment

Fuq talba, l-awtorità kompetenti għandha temenda r-reġistrazzjoni jew l-approvazzjoni ta' stabbiliment, fejn hu jkun wera l-kapaċità li jiżviluppa attivitajiet li huma addizzjonali għal dawk li għalihom kien irreġistrat jew approvat fil-bidu, jew dawk li jsiru minflokhom.

Artikolu 17

Eżenzjoni minn żjarat fuq il-post

1.   L-Istati Membri huma eżenti mill-obbligu li jwettqu żjarat fuq il-post skond l-Artikolu 13 ta' negozji ta' l-għalf li joperaw biss bħala kummerċjanti, mingħajr ma jżommu l-prodotti fuq il-post.

2.   Dawn in-negozji ta' l-għalf għandhom jippreżentaw lill-awtorità kompetenti dikjarazzjoni, fil-forma skond kif deċiża mill-awtorità kompetenti, li tgħid li l-għalf li huma jqiegħdu fis-suq huwa konformi mal-kondizzjonijet ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 18

Miżuri Transitorji

1.   Stabbilimenti u intermedjarji approvati u/jew irreġistrati skond id-Direttiva 95/69/KE jistgħu jkomplu l-attivitajiet tagħhom bil-kondizzjoni li jippreżentaw, mhux aktar tard minn 1 ta' Jannar 2006, notifika f'dan is-sens lill-awtorità kompetenti relevanti tal-post fejn ikunu jinsabu l-faċilitajiet tagħhom.

2.   Stabbilimenti u intermedjarji li ma jeħtieġux la reġistrazzjoni u lanqas approvazzjoni skond id-Direttiva 95/69/KE, imma li jeħtieġu reġistrazzjoni skond dan ir-Regolamenti jistgħu jkomplu bl-attivitajiet tagħhom, bil-kondizzjoni li jippreżentaw, mhux aktar tard minn 1 ta' Jannar 2006, applikazzjoni għar-reġistrazzjoni lill-awtorità kompetenti relevanti tal-post fejn qegħdin il-faċilitajiet tagħhom.

3.   Sa 1 ta' Jannar 2008, l-applikant għandu jiddikjara, fil-forma skond kif deċiża mill-awtorità kompetenti, li hu jissodisfa l-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament.

4.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu s-sistemi eżistenti għall-ġbir ta' data u jitolbu lil min qed jagħmel in-notifika jew lill-applikant biex jipprovdi biss l-informazzjoni addizzjonali li tiggarantixxi li hu jikkonforma mal-kondizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. B'mod partikolari, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jikkunsidraw bħala applikazzjoni taħt il-paragrafu 2 notifika taħt l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 852/2004.

Artikolu 19

Lista ta' stabbilimenti rreġistrati u approvati

1.   Għal kull attività, l-awtorità kompetenti għandha ddaħħal f'lista jew listi nazzjonali l-istabbilimenti li tkun irreġistrat skond l-Artikolu 9.

2.   Stabbilimenti approvati mill-awtorità kompetenti skond l-Artikolu 13 għandhom jitniżżlu f'lista nazzjonali b'numru ta' identifikazzjoni individwali.

3.   L-Istati Membri għandhom iżommu aġġornati d-daħliet ta' stabbilimenti fil-listi li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1 u 2 skond id-deċiżjonijiet li hemm referenza għalihom fl-Artikoli 14, 15 u 16 biex jissospendu, jirrevokaw jew jemendaw reġistrazzjoni jew approvazzjoni.

4.   Il-lista li hemm referenza għaliha fil-paragrafu 2 għandha titfassal skond il-mudell stabbilit fl-Anness V, Kapitolu I.

5.   In-numru ta' identifikazzjoni li hemm referenza għalih fil-paragrafu 2 għandu jkun fil-forma stabbilita fl-Anness V, Kapitolu II.

6.   Il-Kummissjoni għandha tiġbor u tagħmel disponibbli għall-pubbliku l-parti tal-listi ta' l-Istati Membri li jinkludu l-istabbilimenti li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 2 għall-ewwel darba f'Novembru 2007, u minn hemm 'il quddiem kull sena, sa mhux aktar tard mit-30 ta' Novembru. Il-lista konsolidata għandha tinkludi l-emendi magħmula matul is-sena.

7.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-listi ta' stabbilimenti li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 1 disponibbli għall-pubbliku.

KAPITOLU III

GWIDI GĦAL PRATTIKA TAJBA

Artikolu 20

L-iżvilupp, it-tixrid u l-użu ta' gwidi

1.   Il-Kummissjoni għandha tinkoraġġixxi l-iżvilupp ta' gwidi tal-Komunità għal prattika tajba fis-settur ta' l-għalf u għall-applikazzjoni tal-prinċipji ta' l-HACCP skond l-Artikolu 22.

Fejn neċessarju, l-Istati Membri għandhom jinkoraġġixxu l-iżvilupp ta' gwidi nazzjonali skond l-Artikolu 21.

2.   It-tixrid u l-użu tal-gwidi kemm nazzjonali kif ukoll tal-Komunità għandu jkun imħeġġeġ mill-awtoritajiet kompetenti.

3.   Madankollu, l-operaturi fis-suq ta' l-għalf jistgħu jużaw dawn il-gwidi b'mod volontarju.

Artikolu 21

Gwidi Nazzjonali

1.   Meta jiġu żviluppati gwidi għal prattika nazzjonali tajba, dawn għandhom jiġu żviluppati u mxerrda mis-settur tan-negozji ta' l-għalf:

(a)

b'konsultazzjoni ma' rappreżentanti ta' partijiet li l-interessi tagħhom jistgħu jkunu affettwati b'mod sostanzjali, bħalma huma awtoritajiet kompetenti u gruppi ta' dawk li jagħmlu użu mill-prodott;

(b)

wara li jiġu kkunsidrati l-kodiċi relevanti ta' prattika tal-Codex Alimentarius;

u

(ċ)

meta dawn jikkonċernaw il-produzzjoni primarja ta' l-għalf, wara li jiġu kkunsidrati l-ħtiġijiet stabbiliti fl-Anness I.

2.   L-Istati Membri għandhom jassessjaw il-gwidi nazzjonali biex jiżguraw li:

(a)

dawn ġew żviluppati skond il-paragrafu 1;

(b)

il-kontenut tagħhom huwa prattikabbli għas-setturi li jirreferu għalihom;

u

(ċ)

huma xierqa bħala gwidi għall-konformità ma' l-Artikoli 4, 5 u 6, fis-setturi u/jew għall-għalf konċernat.

3.   L-Istati Membri għandhom jittrasmettu gwidi nazzjonali lill-Kummissjoni.

4.   Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u tamministra sistema ta' reġistrazzjoni għal dawn il-gwidi u tagħmel is-sistema disponibbli għall-Istati Membri.

Artikolu 22

Gwidi tal-Komunità

1.   Qabel ma jiġu żviluppati gwidi tal-Komunità għall-prattika tajba fl-iġjene jew għall-applikazzjoni tal-prinċipji ta' l-HACCP, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Kumitat li hemm referenza għalih fl-Artikolu 31(1). L-għan ta' din il-konsultazzjoni għandu jkun li jiġi kkunsidrat l-bżonn għal dawn il-gwidi, il-kamp ta' applikazzjoni u l-materja tas-suġġett tagħhom.

2.   Fejn ikunu ġew imħejjija gwidi tal-Komunità, il-Kummissjoni għandha tiżgura li dawn jiġu żviluppati u mxerrda:

(a)

minn jew b'konsultazzjoni ma' rappreżentanti addattati tas-setturi Ewropej fis-suq ta' l-għalf u partijiet oħra interessati, bħal gruppi tal-konsumaturi;

(b)

b'kollaborazzjoni ma' partijiet li l-interessi tagħhom jistgħu jiġu affettwati b'mod sostanzjali, bħalma huma awtoritajiet kompetenti.

3.   Meta l-gwidi tal-Komunità jiġu żviluppati u mxerrda għandu jitqies:

(a)

il-kodiċi ta' prattika relevanti tal-Codex Alimentarius,

u

(b)

meta jikkonċernaw il-produzzjoni primarja ta' għalf, il-ħtiġijiet stabbiliti fl-Anness I.

4.   Il-Kumitat li hemm referenza għalih fl-Artikolu 31(1) għandu jassessja l-abbozz tal-gwidi tal-Komunità biex jiżgura li:

(a)

dawn ġew żviluppati skond il-paragrafi 2 u 3;

(b)

il-kontenut ta' dawn il-gwidi huwa prattikabbli f'kull parti tal-Komunità għas-setturi li jirreferu għalihom;

u

(ċ)

dawn huma xierqa bħala gwidi għall-konformità ma' l-Artikoli 4, 5 u 6, fis-setturi u/jew għall-għalf konċernat.

5.   Il-Kummissjoni għandha tistieden lill-Kumitat li hemm referenza għalih fl-Artikolu 31(1) biex kull tant żmien jirrevedi xi gwidi tal-Komunità ppreparati skond dan l-Artikolu, b'koperazzjoni ma' l-entitajiet imsemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu. L-għan ta' din ir-reviżjoni għandu jkun li tiżgura li l-gwidi jibqgħu prattikabbli u jikkunsidraw l-iżviluppi teknoloġiċi u xjentifiċi.

6.   It-titli u referenzi tal-gwidi tal-Komunità ppreparati skond dan l-Artikolu għandhom jiġu ppubblikati fis-serje Ċ tal-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

KAPITOLU IV

IMPORTAZZJONIJIET U ESPORTAZZJONIJIET

Artikolu 23

Importazzjonijiet

1.   L-operaturi fis-suq ta' l-għalf li jimportaw għalf minn pajjiżi terzi għandhom jiżguraw li l-importazzjoni sseħħ biss skond dawn il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

il-pajjiż terz tad-dispaċċ jidher fuq lista, imħejjija skond l-Artikolu 48 tar-Regolament (KE) Nru. 882/2004, ta' pajjiżi terzi li minnhom l-importazzjoni hija permessa;

(b)

l-istabbiliment tad-dispaċċ jidher fuq lista, imħejjija u aġġornata mill-pajjiż terz skond l-Artikolu 48 tar-Regolament (KE) Nru. 882/2004, ta' stabbilimenti mingħand min l-importazzjoni ta' l-għalf hi permessa;

(ċ)

l-għalf ġie prodott mill-istabbiliment tad-dispaċċ jew minn stabbiliment ieħor li jidher fil-lista li hemm referenza għaliha fil-punt (b) jew fil-Komunità;

u

(d)

l-għalf jissodisfa:

(i)

il-ħtiġijiet stabbiliti f'dan ir-Regolament, u f'kull leġislazzjoni oħra tal-Komunità li tistabbilixxi regoli dwar l-għalf;

jew

(ii)

dawk il-kondizzjonijiet rikonoxxuti mill-Komunità bħala għallinqas ekwivalenti għal dan;

jew

(iii)

fejn jeżisti ftehim speċifiku bejn il-Komunità u l-pajjiż esportatur, il-ħtiġijiet li jinsabu f'dan il-ftehim.

2.   Jista' jiġi adottat mudell ta' ċertifikat ta' importazzjoni skond il-proċedura li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 31(2).

Artikolu 24

Miżuri Interim

B'deroga mill-Artikolu 33 u sakemm jitħejjew il-listi kif meħtieġa fl-Artikolu 23(1) (a) u (b), l-importazzjonijiet għandhom jibqgħu jiġu awtorizzati skond il-kondizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 6 tad-Direttiva 98/51/KE.

Artikolu 25

Esportazzjonijiet

Għalf, inkluż għalf għal annimali li ma jinżammux għall-produzzjoni ta' ikel, li hu prodott fil-Komunità biex jitqiegħed fis-suq f'pajjiżi terzi, għandu jissodisfa d-dispożizzjonijet ta' l-Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 26

Miżuri ta' implimentazzjoni

Jistgħu jiġu stabbiliti miżuri implimentattivi skond il-proċedura li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 31(2).

Artikolu 27

Emendi għall-Annessi I, II, u III

L-Annessi I, II u III jistgħu jiġu emendati skond il-proċedura li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 31(2), biex jikkunsidraw:

(a)

l-iżvilupp ta' kodiċi ta' prattika tajba;

(b)

l-esperjenza miksuba mill-implimentazzjoni tas-sistemi bbażati fuq l-HACCP skond l-Artikolu 6;

(ċ)

żviluppi teknoloġiċi;

(d)

pariri xjentifiċi, b'mod partikolari stimi ta' riskji ġodda;

(e)

l-iffissar ta' miri tas-sigurtà ta' l-għalf;

u

(f)

l-iżvilupp ta' ħtiġijiet marbutin ma' operazzjonijiet speċifiċi.

Artikolu 28

Derogi mill-Annessi I, II u III

Jistgħu jingħataw derogi mill-Annessi I, II u III skond il-proċedura li hemm referenza għaliha fl-Artikolu 31(2) għal raġunijiet partikolari, sakemm dawn id-derogi ma jaffettwawx l-ksib ta' l-għanijiet ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 29

Sistema ta' Sejħa ta' Allarm Rapida

Fil-każ li għalf speċifiku, inkluż għalf għal annimali li ma jinżammux għall-produzzjoni ta' l-ikel, jippreżenta riskju serju għas-saħħa tal-bniedem jew ta' l-annimali jew għall-ambjent, l-Artikolu 50 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 għandu japplika mutatis mutandis.

Artikolu 30

Pieni

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu regoli fuq pieni applikabbli għall-ksur ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-pieni ffissati għandhom ikunu effettivi, proporzjonali u dissważivi. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw b'dawn id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa 8 ta' Frar 2007, u għandhom jinnotifikawha mingħajr dewmien b'kull emenda sussegwenti li taffettwahom.

Artikolu 31

Proċedura ta' Kumitat

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 178/2002 (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “il-Kumitat”).

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li jiġu kkunsidrati d-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3.   Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

Artikolu 32

Konsultazzjoni ta' l-Awtorità Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel

Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-Awtorità Ewropea ta' l-Ikel fuq kull materja, li taqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament li jista' jkollha impatt sinifikanti fuq is-saħħa pubblika u, b'mod partikolari, qabel ma tipproponi kriterji jew miri skond l-Artikolu 5(3).

Artikolu 33

Revoka

Id-Direttivi li ġejjin huma rrevokati, mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta' l-Istati Membri dwar it-termini għal trasposizzjoni, b'effett minn 1 ta' Jannar 2006:

(a)

id-Direttiva tal-Kunsill 95/69/KE;

(b)

id-Direttiva tal-Kummissjoni 98/51/KE.

Artikolu 34

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika minn 1 ta' Jannar 2006

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasburgu, 12 ta' Jannar 2005

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. P. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

N. SCHMIT


(1)  ĠU C 32, 5.2.2004, p. 97.

(2)  Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-31 ta' Marzu 2004 (għadha mhijiex ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali) u Deċiżjoni tal-Kunsill tal-21 ta' Diċembru 2004.

(3)  ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru. 1642/2003 (ĠU L 245, 29.9.2003, p. 4).

(4)  ĠU L 332, 30.12.1995, p. 15. Direttiva kif l-aħħar emendata bir-Regolament (KE) Nru. 806/2003 (ĠU L 122, 16.5.2003, p. 1).

(5)  ĠU L 213, 21.7.1982, p. 8. Direttiva kif l-aħħar emendata bir-Regolament (KE) Nru. 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(6)  ĠU L 208, 24.7.1998, p. 43.

(7)  ĠU L 165, 30.4.2004, p. 1. (Corrigendum: ĠU L 191, 28.5.2004, p. 1).

(8)  ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.

(9)  ĠU L 139, 30.4.2004, p. 1.(Corrigendum: ĠU L 226, 25.6.2004, p. 3).

(10)  ĠU L 268, 18.10.2003, p. 29.


ANNESS I

PRODUZZJONI PRIMARJA

PARTI A

Ħtiġijiet għan-negozji ta' l-għalf f'livell ta' produzzjoni primarja ta' għalf li hemm referenza għalihom fl-artikolu 5(1)

I.   Dispożizzjonijiet dwar l-iġjene

1.

Operaturi fis-suq ta' għalf responsabbli għal produzzjoni primarja ta' għalf għandhom jiżguraw li l-ħidma tkun mmexxija u mwettqa b'tali mod li timpedixxi, telimina jew tnaqqas riskji bil-potenzjal li jikkompromettu s-sigurtà fl-ikel.

2.

Operaturi fis-suq ta' għalf għandhom jiżguraw, sa fejn hu possibli, li prodotti primarji ffabbrikati, ppreparati, imnaddfa, ippakkjati, maħżuna u ttrasportati taħt ir-responsabbiltà tagħhom huma mħarsa kontra kontaminazzjoni u tħassir.

3.

Operaturi fis-suq ta' għalf għandhom jissodisfaw l-obbligi stabbiliti fil-punti 1 u 2 billi jkunu konformi mad-dispożizzjonijiet leġislattivi nazzjonali u tal-Komunità relevanti li għandhom x'jaqsmu mal-kontroll ta' perikli, li jinkludu:

(i)

miżuri li jikkontrollaw kontaminazzjoni perikoluża bħal dik li toriġina mill-arja, ħamrija, ilma, fertilizzanti, prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, bijoċidi, prodotti mediċinali veterinarji u l-immaniġġjar u rimi ta' skart,

u

(ii)

miżuri li għandhom x'jaqsmu mas-saħħa tal-pjanti, saħħa ta' l-annimali u l-ambjent li għandhom implikazzjonijiet fuq is-sigurtà ta' l-għalf, li jinkludu programmi għall-immonitorjar u l-kontroll ta' aġenti żoonosi u żoonotiċi.

4.

Fejn addattat, l-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jieħdu miżuri adekwati, b'mod partikolari:

(a)

biex iżommu nadif u, fejn meħtieġ wara t-tindif, biex jiddisinfettaw b'mod xieraq, il-faċilitajiet, it-tagħmir, ir-reċipjenti, iċ-ċestuni u l-vetturi wżati għall-produzzjoni, l-preparazzjoni, l-iggradar, l-ippakkjar, il-ħażna u t-trasport ta' l-għalf;

(b)

biex jiżguraw, fejn meħtieġ, kondizzjonijiet iġjeniċi, għall-produzzjoni, t-trasport u l-ħażna ta' l-għalf u l-indafa tiegħu;

(ċ)

biex jużaw ilma nadif kull fejn meħtieġ biex jevitaw kontaminazzjoni perikoluża;

(d)

biex iżommu, sa fejn hu possibbli, annimali u pesti milli jikkawżaw kontaminazzjoni perikoluża;

(e)

biex jaħżnu u jimmanniġġjaw skart u sustanzi perikolużi, separatament u fiż-żgur, sabiex jevitaw kontaminazzjoni perikoluża;

(f)

biex jiżguraw li l-materjal ta' l-ippakkjar ma jkunx sors ta' kontaminazzjoni perikoluża għall-għalf;

(g)

biex jikkonsidraw ir-riżultati ta' kwalunkwe analiżi relevanti li tkun saret fuq parti meħuda minn prodotti primarji jew parti oħra relevanti għas-sigurtà ta' l-ikel.

II.   Żamma ta' reġistri

1.

L-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom iżommu reġistri li għandhom x'jaqsmu ma' miżuri li ħadu biex jikkontrollaw riskji b'mod xieraq u għal żmien xieraq, bi proporzjon man-natura u mad-daqs tan-negozju ta' l-għalf. L-operaturi fis-suq ta' l-għalf iridu jagħmlu disponibbli l-informazzjoni relevanti f'dawn ir-reġistri għall-awtorità kompetenti.

2.

L-operaturi fis-suq ta' l-għalf iridu, b'mod partikolari, iżommu reġistri fuq:

(a)

kull użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u bijoċidi;

(b)

l-użu ta' żrieragħ modifikati ġenetikament;

(ċ)

kull okkorrenza ta' pesti jew mard li jistgħu jaffettwaw is-sigurtà tal-prodotti primarji;

(d)

ir-riżultati ta' xi analiżi li tkun saret fuq parti minn prodotti primarji jew parti oħra meħuda għal skopijiet ta' dijanjożi li għandha importanza għas-sigurtà fl-ikel;

(e)

is-sors u l-kwalità ta' kull materjal li jiddaħħal fl-għalf u d-destinazzjoni u l-kwantità ta' kull għalf li joħroġ.

3.

Persuni oħra bħal veterinarji, agronomisti u tekniċi agrikoli, jistgħu jgħinu lill-operaturi fis-suq ta' l-għalf fiż-żamma ta' reġistri fl-oqsma ta' l-attivitajiet li jwettqu fir-razzett.

PARTI B

Rakkomandazzjonijiet għal gwidi ta' prattika tajba

1.

Fejn jiġu stabbiliti gwidi nazzjonali u tal-Komunità li hemm referenza għalihom fil-Kapitolu III ta' dan ir-Regolament, dawn għandhom ikun fihom direzzjoni ta' prattika tajba għall-kontroll tar-riskji fil-produzzjoni primarja ta' l-għalf.

2.

Gwidi ta' prattika tajba għandhom jinkludu informazzjoni f'lokha fuq riskji li jinqalgħu fil-produzzjoni primarja ta' l-għalf u azzjonijiet ta' kontroll tal-perikoli, inklużi miżuri relevanti stabbiliti fil-leġislazzjoni tal-Komunità u nazzjonali jew programmi tal-Komunità u nazzjonali, bħal:

(a)

il-kontroll tal-kontaminazzjoni bħal mikotossini, metalli tqal, materjal radjoattiv;

(b)

l-użu ta' ilma, skart organiku u fertilizzanti;

(ċ)

l-użu tajjeb u f'loku ta' prodotti għall-protezzjoni ta' pjanti u bijoċidi u t-traċċabbiltà tagħhom;

(d)

l-użu tajjeb u f'loku ta' prodotti mediċinali veterinarji u addittivi fl-għalf u t-traċċabbiltà tagħhom;

(e)

il-preparazzjoni, l-ħażna u t-traċċabbiltà ta' materjal ta' l-għalf;

(f)

ir-rimi bil-mod dovut ta' annimali mejta, skart u żibel;

(g)

miżuri ta' protezzjoni li jimpedixxu l-introduzzjoni ta' mard li jittieħed li jista' jiġi trasmess lill-annimali permezz ta' l-għalf u kull obbligu li jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti tagħhom;

(h)

proċeduri, prattiċi u metodi biex jiżguraw li l-għalf huwa ffabbrikat, ippreparat, maħżun u ttrasportat f'kondizzjonijiet iġjeniċi xierqa, inkluż tindif effettiv u kontroll tal-pesti;

(i)

dettalji relatati maż-żamma ta' reġistri.


ANNESS II

ĦTIĠIJIET GĦAN-NEGOZJI TA' L-GĦALF MINBARRA FIL-LIVELL TAL-PRODUZZJONI PRIMARJA TA' L-GĦALF LI HEMM REFERENZA GĦALIHOM FL-ARTIKOLU 5(1)

FAĊILITAJIET U APPARAT

1.

Faċilitajiet ta' pproċessar u ħażna ta' għalf, tagħmir, reċipjenti, ċestuni, vetturi u l-post ta' madwarhom għandhom jinżammu nodfa, u għandhom jiġu implimentati programmi ta' kontoll effettivi kontra l-pesti.

2.

It-tfassil, id-disinn, il-bini u d-daqs tal-faċilitajiet u t-tagħmir għandu:

(a)

jippermetti tindif u/jew disinfettazzjoni adegwata;

(b)

ikun b'tali mod li jnaqqas ir-riskju ta' żball u li jevita kontaminazzjoni, it-trasmissjoni ta' kontaminazzjoni, u xi effetti negattivi ġenerali fuq is-sigurtà u l-kwalità tal-prodotti. Makkinarju li jiġi f'kuntatt ma' l-għalf għandu jkun ixxottat wara kull proċess ta' tindif li fih jixxarrab.

3.

Faċilitajiet u apparat ta' operazzjonijiet ta' taħwid u/jew ta' manifattura għandu jkollhom kontrolli xierqa u regolari, skond proċeduri miktuba stabbiliti minn qabel mill-manifattur tal-prodotti.

(a)

L-imwieżna u l-għodod tal-kejl kollha li jintużaw fil-manifattura ta' l-għalf għandhom ikunu kompatibbli mal-medda ta' użin jew volumi li jkun hemm bżonn jitqiesu u għandhom jiġu ttestjati għall-eżattezza b'mod regolari;

(b)

Kull mikser użat fil-manifattura ta' l-għalf għandu jkun kompatibbli mal-medda ta' użin jew volumi li se jitħalltu, u għandu jkun kapaċi jimmanifattura b'mod xieraq taħlit omoġenju u sostanzi omoġenji dilwiti. L-operaturi għandhom juru l-effettività tal-miksers fir-rigward ta' l-omoġenità.

4.

Il-faċilitajiet għandu jkollhom dawl naturali u/jew artifiċjali adekwat.

5.

Il-faċilitajiet tad-dranaġġ għandhom ikunu adekwati għall-iskop intenzjonat tagħhom; għandhom ikunu ddisinjati u mibnija biex jevitaw ir-riskju ta' kontaminazzjoni ta' l-għalf.

6.

L-ilma wżat fil-manifattura ta' l-għalf għandu jkun ta' kwalità tajba għall-annimali; il-ġifuni ta' l-ilma għandom ikunu ta' natura inerta.

7.

Ħmieġ tad-dranaġġ, skart u ilma tax-xita għandhom jitneħħew b'mod li jiżgura li l-apparat u s-sigurtà u kwalità ta' l-għalf ma jkunux affettwati. It-taħsir u t-trab għandhom jiġu kkontrollati biex jevitaw invażjoni ta' pesti.

8.

Fejn neċessarju, twieqi u fetħiet oħrajn għandhom ikunu protetti mill-pesti. Il-bibien għandhom ikunu jingħalqu sew u protetti mill-pesti meta magħluqin.

9.

Fejn neċessarju, soqfa u oġġetti mwaħħla fl-għoli għandhom ikunu ddisinjati, mibnija u rfinuti biex jevitaw l-akkumulazzjoni tat-trab u jnaqqsu l-kondensazzjoni, it-trobbija ta' moffa mhux mixtieqa u t-twaqqiegħ ta' frak li jistgħu jaffettwaw is-sigurtà u l-kwalità ta' l-għalf.

PERSUNAL

In-negozji ta' l-għalf għandu jkollhom biżżejjed impjegati bil-ħiliet u l-kwalifiki neċessarji għall-manifattura tal-prodotti konċernati. Għandha tiġi stabbilita tabella ta' organizzazzjoni bil-kwalifiki (eż. diplomi, esperjenza professjonali) u responsabbiltajiet ta' l-impjegati fi grad superviżorju u din għandha tkun għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti responsabbli mill-ispezzjoni. L-impjegati kollha għandhom ikunu nfurmati b'mod ċar u bil-miktub bid-dmirijiet, ir-responsabbiltajiet, u l-poteri tagħhom, speċjalment meta ssir xi bidla, b'tali mod li tinkiseb il-kwalità mixtieqa tal-prodott.

PRODUZZJONI

1.

Għandha tkun maħtura persuna kkwalifikata responsabbli għall-produzzjoni.

2.

L-operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jiżguraw li l-istadji differenti tal-produzzjoni jseħħu skond proċeduri miktuba stabbiliti minn qabel u struzzjonijiet bil-għan li jiddefinixxu, jiċċekkjaw u jieħdu ħsieb tal-punti kritiċi tal-proċess tal-manifattura.

3.

Għandhom jittieħdu miżuri tekniċi jew organizzattivi biex jevitaw jew inaqqsu, skond il-bżonn, xi trasmissjoni ta' kontaminazzjoni u żbalji. Għandu jkun hemm biżżejjed mezzi xierqa għat-twettiq ta' kontrolli matul il-manifattura.

4.

Il-preżenza ta' għalf ipprojbit, sustanzi mhux mixtieqa u kontaminanti oħra fir-rigward tas-saħħa umana jew ta' l-annimali għandha tkun immonitorjata, u għandhom jiġu stabbiliti strateġiji xierqa ta' kontroll biex inaqqsu r-riskju.

5.

Skart u materjal mhux addattat għal għalf għandu jiġi iżolat u identifikat. Kull materjal ta' dan it-tip li fih livelli perikolużi ta' drogi veterinarji, kontaminanti jew riskji oħra għandu jintrema b'mod xieraq u ma jkunx użat fl-għalf.

6.

L-operatur tan-negozji ta' l-għalf għandhom jieħdu miżuri adekwati biex jiżguraw it- traċċabbiltà tal-prodotti.

KONTROLL TAL-KWALITÀ

1.

Fejn xieraq, għandha tiġi maħtura persuna kkwalifikata responsabbli għall-kontroll tal-kwalità.

2.

In-negozji ta' l-għalf għandhom, bħala parti mis-sistema tal-kontroll tal-kwalità, ikollhom aċċess għal-laboratorju b'impjegati u apparat adegwat.

3.

Għandu jiġi stabbilit pjan ta' kwalità ta' kontroll bil-miktub u dan għandu jiġi implimentat, sabiex jinkludi, b'mod partikolari, kontrolli tal-punti kritiċi fil-proċess tal-manifattura, proċeduri u frekwenza ta' teħid ta' parti, metodi ta' analiżi u l-frekwenza tagħhom, konformità ma' l-ispeċifikazzjonijiet – u d-destinazzjoni fil-każ ta' nuqqas ta' konformità – mill-materjal ipproċessat sal-prodotti finali.

4.

Dokumentazzjoni dwar il-materja prima wżata fil-prodotti finali għandha tinżamm mill-fabbrikant sabiex tiġi żgurata t-traċċabbiltà. Din id-dokumentazzjoni għandha tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti għal perjodu addattat għall-użu li għalih il-prodotti jkunu mpoġġija fis-suq. Barra minn hekk, parti ta' l-ingredjenti u ta' kull parti ta' prodotti mmanifatturati u mqiegħda fis-suq jew ta' kull porzjon speċifiku ta' produzzjoni (fil-każ ta' produzzjoni kontinwa) għandhom jittieħdu fi kwantità suffiċjenti bl-użu ta' proċedura stabbilita minn qabel mill-fabbrikant u jinżammu, sabiex tkun żgurata t-traċċabbiltà (fuq bażi regolari fil-każ ta' manifattura għall-bżonnijiet tal-fabbrikant biss). Il-partijiet għandhom ikunu ssiġġillati u mmarkati għal identifikazzjoni faċli; għandhom jiġu maħżuna f'kondizzjonijiet li jevitaw xi bidla barra min-normal fil-kompożizzjoni tal-parti jew xi taħsir. Għandhom jinżammu għad-dispożizzjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti għal perjodu addattat għall-użu li għalih l-għalf ikun imqiegħed fis-suq. Fil-każ ta' affarijiet ta' l-ikel għal annimali li ma jipproduċux ikel, il-fabbrikant ta' l-affarijiet ta' l-ikel għandu jżomm biss parti tal-prodott finali.

ĦAŻNA U TRASPORT

1.

Għalf ipproċessat għandu jinżamm separat minn materjal ta' l-għalf mhux ipproċessat u addittivi sabiex tiġi evitata kull trasmissjoni ta' kontaminazzjoni għall-għalf ipproċessat; għandhom jiġu wżati materjali ta' ppakkjar xierqa.

2.

L-għalf għandu jinħażen u jiġi ttrasportat f'reċipjenti addattati. Għandu jinħażen f'postijiet iddisinjati, addattati u miżmuma tajjeb biex jiżguraw kondizzjonijiet tajba ta' ħżin, li għandhom aċċess għalihom persuni awtorizzati biss mill-operaturi fis-suq ta' l-għalf.

3.

L-għalf għandu jinħażen u jiġi ttrasportat b'tali mod li jkun jista' jiġi identifikat faċilment, sabiex tkun evitata kwalunkwe konfużjoni jew trasmissjoni ta' kontaminazzjoni minn wieħed għall-ieħor u biex tiġi evitata deterjorazzjoni.

4.

Reċipjenti u tagħmir li jintużaw fit-trasport, il-ħażna, il-ġarr, l-immaniġġjar u l-użin ta' l-għalf għandhom jinżammu nodfa. Għandhom jiġu introdotti programmi ta' tindif, u għandhom ikunu minimiżżati t-traċċi ta' deterġenti u disinfettanti.

5.

Kull taħsir għandu jkun minimiżżat u miżmum taħt kontroll sabiex titnaqqas l-invażjoni mill-pesti.

6.

Fejn xieraq, it-temperaturi għandhom jinżammu baxxi kemm jista' jkun biex jiġu evitati kemm il-kondensazzjoni kif ukoll it-taħsir.

ŻAMMA TA' REĠISTRI

1.

L-operaturi kollha tan-negozji ta' l-għalf, inklużi dawk li huma biss kummerċjanti mingħajr qatt ma jwettqu il-produzzjoni fil-faċilitajiet tagħhom, għandhom iżommu f'reġistru, data relevanti ta' xiri, produzzjoni u bejgħ biex ikun hemm traċċabbiltà effettiva minn mindu waslu sakemm twasslu, inkluż l-esportazzjoni lejn id-destinazzjoni finali.

2.

L-operaturi fis-suq ta' l-għalf, ħlief dawk li huma biss negozjanti mingħajr qatt ma jwettqu il-produzzjoni fil-faċilitajiet tagħhom, għandhom iżommu f'reġistru:

(a)

Dokumentazzjoni relatata mal-proċess tal-manifattura u kontrolli.

In-negozji ta' l-għalf għandu jkollhom sistema ta' dokumentazzjoni ddisinjata biex tiddefinixxi u tiżgura kontroll tal-punti kritiċi fil-proċess tal-manifattura u li tistabbilixxi u timplimenta pjan ta' kontroll ta' kwalità. Għandhom iżommu r-riżultati tal-kontrolli relevanti. Dan is-sett ta' dokumenti għandu jinżamm sabiex ikun possibbli li tiġi ntraċċata l-istorja wara l-manifattura ta' kull gozz tal-prodott mqiegħed fiċ-ċirkolazzjoni u sabiex tkun tista' tiġi stabbilita r-responsabbiltà, jekk ikun hemm xi lmenti.

(b)

Dokumentazzjoni relatata ma' traċċabbiltà, b'mod partikolari:

(i)

għall-addittivi ta' l-ikel:

in-natura u l-kwantità ta' l-addittivi prodotti, id-dati rispettivi ta' manifattura u, fejn xieraq, in-numru tal-gozz jew il-porzjon speċifiku tal-produzzjoni, fil-każ ta' manifattura kontinwa;

l-isem u indirizz ta' l-istabbiliment fejn ġew ikkunnsinjati l-addittivi u n-natura u l-kwantità kkunsinnjata u, fejn xieraq, in-numru tal-gozz jew il-porzjon speċiku tal-produzzjoni, fil-każ ta' manifattura kontinwa;

(ii)

għall-prodotti koperti bid-Direttiva 82/471/KEE:

in-natura tal-prodotti u l-kwantità prodotta, id-dati rispettivi tal-manifattura u, fejn xieraq, in-numru tal-gozz jew il-porzjon speċiku tal-produzzjoni, fil-każ ta' manifattura kontinwa;

l-isem u l-indirizz ta' l-istabbilimenti jew ta' dawk li jużaw il-prodott (stabbilimenti jew min irabbi l-annimali f'razzett) li lilhom kien ikkunsinnjat il-prodott, flimkien ma' dettalji tan-natura u kwantità tal-prodotti kkunsinnjati u, fejn xieraq, in-numru tal-gozz jew il-porzjon speċifiku tal-produzzjoni, fil-każ ta' manifattura kontinwa;

(iii)

għall-taħlit lest:

l-isem u l-indirizzi tal-fabbrikanti jew fornituri ta' l-addittivi, in-natura u l-kwantità ta' addittivi wżati u, fejn xieraq, in-numru tal-gozz jew il-porzjon speċifiku tal-produzzjoni, fil-każ ta' manifattura kontinwa;

id-data tal-manifattura tat-taħlit lest u n-numru tal-gozz fejn xieraq;

l-isem u l-indirizz ta' l-istabbiliment li lilu ġiet ikkunsinnjata t-taħlita lesta, id-data meta twasslet, in-natura u l-kwantità tat-taħlita lesta li twasslet, u n-numru tal-gozz fejn xieraq;

(iv)

għall-affarijiet ta' l-ikel/materjal ta' għalf kompost:

l-isem u l-indirizz tal-fabbrikanti jew fornituri ta' l-addittiv/taħlita lesta, in-natura u l-kwalità tat-taħlita lesta wżata, u n-numru tal-gozz fejn xieraq;

l-isem u l-indirizz tal-fornituri tal-materjali ta' l-għalf u għalf kumplimentarju u d-data li fiha twasslet il-kunsinna;

it-tip, kwantità u formulazzjoni tal-għalf kompost;

in-natura u kwantità ta' materjali ta' l-għalf jew ta' l-għalf kompost mmanifatturati, flimkien mad-data tal-manifattura, u l-isem u l-indirizz tax-xerrej (eż. min irabbi l-annimali f'razzett, operaturi fis-suq ta' l-għalf oħra).

ILMENTI U RTIRAR TAL-PRODOTT

1.

Operaturi fis-suq ta' l-għalf għandhom jimplimentaw sistema biex jirreġistraw u jipproċessaw l-ilmenti.

2.

Huma għandhom idaħħlu fis-seħħ, fejn ikun hemm il-ħtieġa, sistema għall-irtirar fil-pront ta' prodotti fis-sistema ta' distribuzzjoni. Għandhom jiddefinixxu permezz ta' proċeduri bil-miktub id-destinazzjoni ta' xi prodotti rtirati, u qabel ma dawn il-prodotti jitpoġġew lura fiċ-ċirkolazzjoni għandhom jerġgħu jgħaddu minn valutazzjoni ta' kontroll tal-kwalità.


ANNESS III

PRATTIKA TAJBA TA' TMIGĦ TA' ANNIMALI

IR-RIGĦI TAL-MERGĦAT

Ir-rigħi tal-mergħat u l-uċuh tar-raba' għandhom jiġu amministrati b'tali mod li jnaqqas il-kontaminazzjoni ta' l-ikel ta' annimali minn riskji fiżiċi, bijoloġiċi jew kimiċi.

Fejn xieraq, għandu jiġi osservat perjodu ta' mistrieħ adekwat qabel ma l-annimali jitħallew jirgħu, jieklu ħxejjex jew fdal tal-ħxejjex u bejn rotazzjonijiet ta' mergħat biex titnaqqas it-trasmissjoni ta' kontaminazzjoni bijoloġika mid-demel, fejn teżisti din il-problema potenzjali, u biex jiġi żgurat li jiġu osservati l-perjodi ta' trażżin għall-applikazzjoni ta' agrikoltura kimika.

ĦTIĠIJIET GĦAL TAGĦMIR TA' STALLA U TMIGĦ

L-unità tal-produzzjoni ta' l-annimali għandha tkun iddisinjata sabiex tkun tista' tiġi mnaddfa adekwament. L-unità tal-produzzjoni ta' l-annimali u tagħmir tat-tmigħ għandu jitnaddaf fil-fond u regolarment biex tiġi evitata xi akkumulazzjoni ta' riskji. Il-kimiċi wżati għat-tindif u ż-żamma ta' l-iġjene għandhom jintużaw skond l-istruzzjonijiet u merfugħa 'l bogħod mill-għalf u l-postijiet tat-tmigħ.

Għandha tiġi implimentata sistema ta' kontroll ta' pesti biex tikkontrolla l-aċċess ta' pesti għall-unità tal-produzzjoni ta' l-annimali bil-ħsieb li titnaqqas il-possibiltà ta' kontaminazzjoni ta' materjal ta' tmigħ u ta' rqad jew unitajiet ta' l-annimali.

Il-bini u t-tagħmir tat-tmigħ għandu jinżamm nadif. Għandu jkun hemm sistemi biex regolarment ineħħu d-demel ta' l-annimali, materjal ta' skart u xi sorsi oħra possibbli ta' kontaminazzjoni ta' għalf.

Materjal ta' tmigħ u ta' rqad użat fl-unità tal-produzzjoni ta' l-annimali għandu jinbidel regolarment u ma jitħalliex jimmoffa.

TMIGĦ

1.   Ħażna

L-għalf għandu jiġi maħżun separatament minn kimiċi u prodotti oħra pprojbiti mill-għalf ta' l-annimali. Postijiet ta' ħżin u reċipjenti għandhom jinżammu nodfa u xotti u fejn ikun hemm bżonn għandhom jiġu implimentati miżuri xierqa ta' kontroll tal-pesti. Postijiet ta' ħżin u reċipjenti għandhom jitnaddfu regolarment biex jevitaw it-trasmissjoni ta' kontaminazzjoni ta' bla bżonn.

Iż-żrieragħ għandhom jiġu maħżuna sew u b'tali mod li ma jkunux aċċessibbli għall-annimali.

Għalf mediċinali u għalf mhux medikat maħsub għal kategoriji jew speċi differenti ta' annimali għandu jinħażen b'tali mod li jnaqqas ir-riskju li jiġi mitmugħ lil annimali li ma jkunx intenzjonat għalihom.

2.   Distribuzzjoni

Is-sistema ta' distribuzzjoni ta' l-għalf fuq ir-razzett għandha tiżgura li l-għalf it-tajjeb jintbagħat fid-destinazzjoni t-tajba. Matul id-distribuzzjoni u t-tmigħ, l-għalf għandu jiġi mmaniġġjat b'tali mod li jiżgura li ma sseħħx kontaminazzjoni minn postijiet ta' ħażna u tagħmir kontaminati. Għalf mhux mediċinali għandu jiġi mmaniġġjat separatament minn għalf mediċinali biex tkun evitata kontaminazzjoni.

Fir-razzett, il-vetturi tat-trasport ta' l-għalf u t-tagħmir ta' tmigħ għandhom jiġu mnaddfa perjodikament, b'mod partikolari meta wżati biex iwasslu u jqassmu għalf medikat.

GĦALF U ILMA

Ilma għax-xorb jew għall-akwakultura għandu jkun ta' kwalità tajba għall-annimali prodotti. Fejn ikun hemm għaliex wieħed jitħasseb dwar kontaminazzjoni ta' annimali jew prodotti ta' annimali mill-ilma, għandhom jittieħdu miżuri biex ir-riskji jiġu evalwati u mnaqqsa.

Tagħmir ta' tmigħ u xorb għandu jkun iddisinjat, mibni u mqiegħed b'tali mod li l-kontaminazzjoni ta’ l-għalf u ta' l-ilma tkun mnaqqsa. Fejn possibbli, sistemi ta' għoti ta' ilma għandhom jiġu mnaddfa u mantenuti regolarment.

PERSONAL

Il-persuna responsabbli għat-tmigħ u għall-immaniġġjar ta' l-annimali għandu jkollha l-abiltà, l-għarfien u l-kompetenza meħtieġa.


ANNESS IV

KAPITOLU 1

Addittivi awtorizzati skond ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003:

Addittivi ta' nutrizzjoni: l-addittivi kollha fil-grupp

Addittivi żootekniċi: l-addittivi kollha fil-grupp

Addittivi teknoloġiċi:

addittivi koperti bl-Anness I (1) (b) (“antiossidanti”) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003: dawk b'kontenut massimu fiss biss

Addittivi sensorjali: addittivi koperti bl-Anness I (2) (a) (“koloranti”) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003: carotenoids u xantophylls

Prodotti koperti bid-Direttiva 82/471/KEE:

Proteini miksuba minn mikro-organiżmi li jappartjenu għall-grupp ta' bacteria, ħmira, algi, lower fungi: il-prodotti kollha fil-grupp (bl-eċċezzjoni tas-subgrupp 1.2.1)

Ko-prodotti tal-manifattura ta' aċidi amminiċi permezz ta' fermentazzjoni: l-prodotti kollha fil-grupp

KAPITOLU 2

Addittivi awtorizzati taħt ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003:

Addittivi żootekniċi: addittivi koperti bl-Anness I (4) (d) (“addittivi żootekniċi oħra”) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003

Antibijotiċi: l-addittivi kollha,

Koċċidjostati u ħistomonostati: l-addittivi kollha,

Sustanzi għat-tkabbir: l-addittivi kollha,

Addittivi ta' Nutrizzjoni:

addittivi koperti bl-Anness I (3) (a) (Vitamini, provitamini u sustanzi kimikament definiti tajjeb li għandhom effett simili) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003: A u D,

addittivi koperti bl-Anness I (3) (b) (“komposti ta' traċċi ta' elementi”) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003: Cu u Se.

KAPITOLU 3

Addittivi awtorizzati taħt ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003:

Addittivi żootekniċi koperti bl-Anness I (4) (d) (“addittivi żootekniċi oħra”) tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003

Antibijotiċi: l-addittivi kollha,

Koċċidjostati u ħistomonostati: l-addittivi kollha,

Sustanzi għat-tkabbir: l-addittivi kollha.


ANNESS V

KAPITOLU I

Lista ta' negozji ta' l-għalf approvati

1

2

3

4

5

Numru ta' l-identifikazzjoni

Attività

Isem jew isem tan-negozju (1)

Indirizz (2)

Rimarki

KAPITOLU II

In-numru ta' l-identifikazzjoni għandu jkollu l-istruttura li ġejja:

1.

Il-karattru “α” jekk in-negozju ta' l-għalf huwa approvat;

2.

Il-kodiċi ta' l-ISO ta' l-Istat Membru jew tal-pajjiż terz fejn jinsab in-negozju ta' l-għalf;

3.

In-numru nazzjonali ta' referenza, sa massimu ta' tminn karattri alfanumeriċi.


(1)  L-isem jew l-isem tan-negozju tan-negozji ta' l-għalf.

(2)  L-indirizz tan-negozji ta' l-għalf.