30.9.2005   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

22


ID-DIRETTIVA 2005/36/KE TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tas-7 ta' Settembru 2005

dwar ir-Rikonoxximent ta' Kwalifiki Professjonali

(Test b'rilevanza għaż-ZEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, b'mod partikolari l-Artikolu 40, l-Artikolu 47(1), l-ewwel u t-tielet sentenzi ta' l-Artikolu 47(2), u l-Artikolu 55 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni (1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (2),

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat (3),

Billi:

(1)

Skond l-Artikolu 3(1)(ċ) tat-Trattat, l-abolizzjoni, bejn l-Istati Membri, ta' ostakoli għall-moviment liberu tal-persuni u tas-servizzi huwa wieħed mill-għanijiet tal-Komunità. Għaċ-ċittadini ta' l-Istati Membri, din tinkludi, b'mod partikolari, id-dritt li wieħed jeżerċita professjoni, għal rasu jew bħala impjegat, fi Stat Membru li mhuwiex dak fejn ikun kiseb il-kwalifiki professjonali tiegħu. Barra minn hekk, l-Artikolu 47(1) tat-Trattat jistabbilixxi li għandhom jiġu ppubblikati direttivi għar-rikonoxximent reċiproku ta' diplomi, ċertifikati u provi oħra ta' kwalifiki formali.

(2)

Wara l-Kunsill Ewropew ta' Liżbona tat-23 u l-24 ta' Marzu 2000, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni dwar “Strateġija tas-Suq Intern għas-Servizzi”, intiża b'mod partikolari li tirrendi l-provvista libera ta' servizzi fi ħdan il-Komunità sempliċi daqs dik fi ħdan Stat Membru. Bħala segwitu għall-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni intitolata “Swieq Ewropej Ġodda tax-Xogħol, Miftuħa għal Kulħadd, b'Aċċess għal Kulħadd”, il-Kunsill Ewropew ta' Stokkolma fit-23 u fl-24 ta' Marzu 2001 ta lill-Kummissjoni ir-responsabbiltà li tippreżenta għall-Kunsill Ewropew tar-Rebbiegħa 2002 proposti speċifiċi għal sistema aktar uniformi, trasparenti u flessibbli ta' rikonoxximent ta' kwalifiki.

(3)

Il-garanzija mogħtija minn din id-Direttiva lil persuni li kisbu l-kwalifiki professjonali tagħhom fi Stat Membru sabiex ikollhom aċċess għall-istess professjoni u jeżerċitawha fi Stat Membru ieħor bl-istess drittijiet bħal ċittadini hija bla ħsara għall-konformità mill-professjonist li jkun emigra ma' kondizzjonijiet mhux diskriminatorji ta' eżerċizzju li jistgħu jkunu stabbiliti mill-Istat Membru ta' l-aħħar, kemm-il darba dawn ikunu oġġettivament ġustifikati u proporzjonati.

(4)

Għandu jkun hemm regoli speċifiċi li l-għan tagħhom hu li jestendu l-possibiltà ta' l-eżerċizzju ta' attivitajiet professjonali taħt it-titolu professjonali oriġinali, sabiex teħfief il-provvista libera ta' servizzi. Fil-każ ta' servizzi tas-soċjetà ta' l-informazzjoni provduti mill-bogħod, id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi tas-soċjetà ta' l-informazzjoni, partikolarment il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern (4) għandhom japplikaw ukoll.

(5)

In vista tas-sistemi differenti stabbiliti għall-provvista ta' servizzi transkonfinali fuq bażi temporanja jew ta' kultant min-naħa l-waħda, u għall-istabbiliment min-naħa l-oħra, il-kriterji għad-distinzjoni bejn dawn iż-żewġ kunċetti f'każ ta' l-ispostament tal-fornitur tas-servizz għat-territorju ta' l-Istat Membru ospitanti għandhom jiġu kjarifikati.

(6)

Il-faċilitazzjoni tal-provvista ta' servizzi għandha tkun assigurata fil-kuntest ta' rispett serju tal-protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà pubblika u l-protezzjoni tal-konsumatur. Għalhekk, għandhom ikunu maħsuba dispożizzjonijiet speċifiċi għall-professjonijiet regolati li għandhom implikazzjonijiet fuq is-saħħa jew is-sigurtà pubblika, li joffru servizzi transkonfini ta' natura temporanja jew ta' kultant.

(7)

Stati Membri ospitanti jistgħu, fejn meħtieġ u skond id-dritt Komunitarju, jistabbilixxu rekwiżiti ta' dikjarazzjoni. Dawn ir-rekwiżiti m'għandhomx iwasslu għal piż sproporzjonat fuq il-fornituri tas-servizzi lanqas ifixkel jew jirrendi anqas interessanti l-eżerċizzju tal-libertà li jkunu provduti servizzi. Il-ħtieġa għal tali rekwiżiti għandha tkun riveduta perjodikament fid-dawl tal-progress li sar sabiex jiġi stabbilit qafas Komunitarju għal koperazzjoni amministrattiva bejn l-Istati Membri.

(8)

Il-fornitur ta' servizzi għandu jkun soġġett għall-applikazzjoni ta' regoli dixxiplinarji ta' l-Istat Membru ospitanti li jkollhom konnessjoni diretta u speċifika mal-kwalifiki professjonali, bħalma hija d-definizzjoni tal-professjoni, il-firxa ta' l-attivitajiet koperti minn professjoni jew riżervati għaliha, l-użu ta' titoli u abbuż professjonali serju li hu konness direttament u speċifikament mal-protezzjoni u sigurtà tal-konsumatur.

(9)

Filwaqt li, għal-libertà ta' stabbiliment, jinżammu l-prinċipji u s-salvagwardji li jifformaw il-bażi tas-sistemi differenti għar-rikonoxximent li huma fis-seħħ, ir-regoli ta' dawn is-sistemi għandhom jiġu mtejba fid-dawl ta' l-esperjenza miksuba. Barra minn hekk, id-direttivi in kwistjoni ġew emendati f'diversi okkażjonijiet, u d-dispożizzjonijiet tagħhom għandhom jerġgħu jiġu organizzati u razzjonalizzati permezz ta' l-istandardizzazzjoni tal-prinċipji applikabbli. Huwa għalhekk meħtieġ li jiġu sostitwiti d-Direttivi tal-Kunsill 89/48/KEE (5) u 92/51/KEE (6), kif ukoll id-Direttiva 1999/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7) dwar is-sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali, u d-Direttivi tal-Kunsill 77/452/KEE (8), 77/453/KEE (9), 78/686/KEE (10), 78/687/KEE (11), 78/1026/KEE (12), 78/1027/KEE (13), 80/154/KEE (14), 80/155/KEE (15), 85/384/KEE (16), 85/432/KEE (17), 85/433/KEE (18) u 93/16/KEE (19) li jikkunċernaw il-professjonijiet ta' infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, ta' tobba dentisti, ta' kirurgi veterinarji, ta' qwiebel, ta' periti, ta' spiżjara u ta' tobba, billi dawn jingħaqdu f'test wieħed.

(10)

Din id-Direttiva ma toħloqx ostakolu għall-possibiltà li Stati Membri jirrikonoxxu, skond ir-regoli tagħhom, kwalifiki professjonali miksuba barra mit-territorju ta' l-Unjoni Ewropea minn ċittadini ta' pajjiżi terzi. Kull rikonoxximent għandu jirrispetta f'kull każ kondizzjonijiet minimi ta' taħriġ għal ċerti professjonijiet.

(11)

Fil-każ tal-professjonijiet koperti mis-sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta' kwalifiki, hawn taħt msejħa “s-sistema ġenerali”, l-Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li jistabbilixxu l-livell minimu ta' kwalifiki meħtieġa sabiex tiġi assigurata l-kwalità tas-servizzi provduti fit-territorju tagħhom. Minkejja dan, skond l-Artikoli 10, 39 u 43 tat-Trattat, dawn ma għandhomx jeħtieġu li ċittadin ta' Stat Membru jikseb kwalifiki, li huma ġeneralment jistabbilixxu biss f'termini ta' diplomi mogħtija taħt is-sistema edukattiva nazzjonali tagħhom, fejn il-persuna konċernata tkun diġà kisbet dawk il-kwalifiki kollha jew parti minnhom fi Stat Membru ieħor. Bħala riżultat, għandu jiġi stabbilit li Stat Membru ospitanti li fih professjoni hija regolata għandu jieħu in kunsiderazzjoni l-kwalifiki miksuba fi Stat Membru ieħor u jistma dwar jekk dawn jaqblux ma' dawk li huwa jeħtieġ. Is-sistema ġenerali għar-rikonoxximent, madankollu, ma twaqqafx Stat Membru milli jissuġġetta persuna li tkun qed teżerċita professjoni fit-territorju tiegħu għal rekwiżiti speċifiċi minħabba l-applikazzjoni ta' regoli professjonali li jkunu ġustifikati mill-interess pubbliku ġenerali. Regoli ta' dan it-tip huma dawk li, per eżempju, jirrigwardaw l-organizzazzjoni tal-professjoni, standards professjonali, inklużi dawk dwar l-etika, u kontroll u responsabbiltà. Fl-aħħarnett, din id-Direttiva mhix maħsuba sabiex tinterferixxi ma' l-interess leġittimu ta' l-Istati Membri li jżommu liċ-ċittadini milli jevadu l-infurzar tal-liġi nazzjonali dwar il-professjonijiet.

(12)

Din id-Direttiva tittratta r-rikonoxximent minn Stati Membri ta' kwalifiki professjonali miksuba fi Stati Membri oħra. Madankollu, ma tittrattax ir-rikonoxximent minn Stati Membri ta' deċiżjonijiet dwar rikonoxximent adottati minn Stati Membri oħra bi qbil ma' din id-Direttiva. B'konsegwenza ta' dan, individwi li għandhom kwalifiki professjonali li ġew rikonoxxuti bi qbil ma' din id-Direttiva ma jistgħux jużaw dan ir- rikonoxximent sabiex jiksbu fl-Istat Membru ta' oriġini tagħhom drittijiet differenti minn dawk mogħtija mill-kwalifika professjonali miksuba f'dak l-Istat Membru, sakemm ma jipprovdux evidenza li kisbu kwalifiki professjonali oħra fl-Istat Membru ospitanti.

(13)

Sabiex jiġi definit il-mekkaniżmu ta' rikonoxximent taħt is-sistema ġenerali, hemm bżonn li l-iskemi nazzjonali varji għall-edukazzjoni u għat-taħriġ jinġabru flimkien f'livelli differenti. Dawn il-livelli, li l-uniku skop li għalih qed jiġu stabbiliti huwa għat-tħaddim tas-sistema ġenerali, m'għandhom effett la fuq l-istrutturi nazzjonali għall-edukazzjoni u għat-taħriġ u lanqas fuq il-kompetenza ta' l-Istati Membri f'dan il-qasam.

(14)

Il-mekkaniżmu għar-rikonoxximent stabbilit mid-Direttivi 89/48/KEE u 92/51/KEE ma jinbidilx. B'konsegwenza ta' dan, min għandu diploma li tiċċertifika li dan temm b'suċċess taħriġ f'livell postsekondarju ta' mill-inqas sena għandu jitħalla jidħol fi professjoni rregolata fi Stat Membru fejn l-aċċess jiddependi fuq il-pussess ta' diploma li tiċċertifika li tkun tlestiet b'suċċess edukazzjoni ogħla jew universitarja ta' erba' snin, mingħajr ma jingħata kas tal-livell li fih taqa' d-diploma meħtieġa fl-Istat Membru ospitanti. Mill-banda l-oħra, fejn l-aċċess għal professjoni regolata jiddependi fuq il-fatt li wieħed ikun lesta b'suċċess edukazzjoni ogħla jew universitarja ta' iktar minn erba' snin, dan it-tip ta' aċċess għandu jingħata biss lil dawk li jkollhom diploma li tiċċertifika li dawn temmew b'suċċess edukazzjoni ogħla jew universitarja ta' mill-inqas tliet snin.

(15)

Fl-assenza ta' armonizzazzjoni tal-kondizzjonijiet minimi ta' taħriġ għall-aċċess għall-professjonijiet li jaqgħu taħt is-sistema ġenerali, għandu jkun possibbli għall-Istat Membru ospitanti li jimponi miżura kompensatorja. Din il-miżura għandha tkun proporzjonata u, b'mod partikolari, tieħu kont ta' l-esperjenza professjonali ta' l-applikant. L-esperjenza turi li l-kondizzjoni li l-migrant jagħżel bejn test ta' kapaċità u perijodu ta' adattament toffri salvagwardji adegwati rigward il-livell ta' kwalifiki ta' dan ta' l-aħħar, u għalhekk kwalunkwe deroga minn dik l-għażla għandha f'kull każ tkun ġustifikata permezz ta' rekwiżit imperattiv fl-interess ġenerali.

(16)

Sabiex tiġi promossa l-libertà tal-moviment ta' professjonisti, filwaqt li jkun assigurat livell adegwat ta' kwalifika, assoċjazzjonijiet professjonali u organizzazzjonijiet varji jew Stati Membri għandhom ikunu jistgħu jipproponu pjattaformi komuni f'livell Ewropew. Id-Direttiva għandha tieħu kont, taħt ċerti kondizzjonijiet, skond il-kompetenza ta' l-Istati Membri li jiddeċiedu dwar il-kwalifiki meħtieġa għall-eżerċizzju ta' professjonijiet fit-territorju tagħhom kif ukoll il-kontenut u organizzazzjoni tas-sistemi ta' edukazzjoni tagħhom u t-taħriġ professjonali u b'konformità mad-dritt Komunitarju, u b'mod partikolari id-dritt Komunitarju dwar il-kompetizzjoni, ta' dawk l-inizjattivi, filwaqt li tippromwovi, f'dan il-kuntest, natura aktar awtentika ta' rikonoxximent taħt is-sistema ġenerali. Assoċjazzjonijiet professjonali li jistgħu jissottomettu pjattaformi komuni għandhom ikunu rappreżentattivi f'livell nazzjonali u Ewropew. Pjattaforma komuni hija ġabra ta' kriterji li jagħmluha possibbli li tpatti għall-iktar firxa wiesgħa tad-differenzi sostanzjali li ġew identifikati bejn ir-rekwiżiti tat-taħriġ ta' mhux inqas minn żewġ terzi ta' l-Istati Membri, inklużi l-Istati Membri kollha li jirregolaw dik il-professjoni. Il-kriterji jistgħu, per eżempju, jinkludu rekwiżiti bħalma huwa taħriġ addizzjonali, perijodu ta' adattament taħt prattika sorveljata, test ta' kapaċità, jew livell minimu preskritt ta' prattika professjonali, jew taħlita ta' dawn.

(17)

Sabiex jittieħed kont tas-sitwazzjonijiet kollha li għalihom ma hemmx regoli rigward ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali, is-sistema ġenerali għandha tkun estiża għal dawk il-każijiet li mhumiex koperti minn sistema speċifika, kemm fejn il-professjoni mhijiex koperta minn waħda minn dawk is-sistemi jew fejn, għalkemm il-professjoni hija koperta minn tali sistema speċifika, l-applikant ma jissodisfax il-kondizzjonijiet sabiex jibbenefika minnha għal xi raġuni partikolari u eċċezzjonali.

(18)

Hemm il-ħtieġa li r-regoli li jagħtu aċċess għal numru ta' attivitajiet industrijali, kummerċjali u artiġjanali jiġu simplifikati, fi Stati Membri fejn dawk il-professjonijiet huma regolati, safejn dawk l-attivitajiet ġew eżerċitati għal perijodu li huwa raġonevolment u suffiċjentement reċenti fi Stat Membru ieħor, filwaqt li għal dawk l-attivitajiet tinżamm sistema ta' rikonoxximent awtomatika bbażata fuq l-esperjenza professjonali.

(19)

Il-libertà tal-moviment u r-rikonoxximent reċiproku tal-provi ta' kwalifiki formali ta' tobba, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, tobba dentisti, kirurgi veterinarji, qwiebel, spiżjara u periti għandhom ikunu bbażati fuq il-prinċipju fundamentali tar-rikonoxximent awtomatiku tal-provi ta' kwalifiki formali abbażi ta' kondizzjonijiet minimi kordinati għat-taħriġ. Barra minn dan, aċċess fl-Istati Membri għall-professjonijiet ta' tobba, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, tobba dentisti, kirurgi veterinarji, qwiebel u spiżjara għandhom ikunu ikkondizzjonati fuq il-pussess ta' kwalifika speċifika li tassigura li l-persuna konċernata tkun għamlet taħriġ li jissodisfa r-rekwiżiti minimi stabbiliti. Din is-sistema għandha tkun supplimentata b'numru ta' drittijiet miksuba li minnhom jibbenefikaw professjonisti kwalifikati taħt ċerta kondizzjonijiet.

(20)

Il-prinċipju tar-rikonoxximent awtomatiku ta' speċjalizzazzjonijiet fil-mediċina u d-dentistrija komuni f'ta' l-inqas żewġ Stati Membri għandu jibqa' japplika għall-ispeċjalizzazzjonijiet kollha rikonoxxuti fid-data ta' l-adozzjoni ta' din id-Direttiva, dan sabiex ikunu permessi l-karatteristiċi tas-sistema ta' kwalifika għat-tobba u d-dentisti u l-acquis communautaire relatat fil-qasam tar-rikonoxximent reċiproku. Sabiex is-sistema tiġi faċilitata, madankollu, jeħtieġ li rikonoxximent awtomatiku japplika wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva biss għal dawk l-ispeċjalizzazzjonijiet mediċi ġodda komuni f'ta l-inqas tnejn minn ħamsa mill-Istati Membri. Barra minn dan, din id-Direttiva ma twaqqafx l-Istati Membri milli jiftiehmu bejniethom dwar rikonoxximent awtomatiku ta' ċerti speċjalizzazzjonijiet mediċi u dentali li huma komuni għalihom imma li mhumiex rikonoxxuti awtomatikament fit-tifsira ta' din id-Direttiva skond ir-regoli tagħhom.

(21)

Ir-rikonoxximent awtomatiku ta' kwalifiki formali ta' tabib b'taħriġ bażiku għandu jkun bla preġudizzju għall-kompetenza ta' l-Istati Membri li jiddeċiedu jew le li jassoċjaw din il-kwalifika ma' attivitajiet professjonali jew le.

(22)

L-Istati Membri kollha għandhom jirrikonoxxu l-professjoni ta' tabib dentist bħala professjoni speċifika distinta minn dik ta' tabib ġenerali, kemm jekk l-eżerċitant ikun speċjalizzat fl-odontostomatoloġija u wkoll jekk le. L-Istati Membri għandhom jassiguraw li t-taħriġ mogħti lil tobba dentisti jagħtihom il-ħiliet meħtieġa għall-prevenzjoni, id-djanjosi u t-trattament ta' l-anomaliji u l-mard tas-snien, il-ħalq, ix-xedaq u t-tessuti assoċjati. L-attività professjonali ta' tabib dentist għandha tiġi eżerċitata minn persuni li għandhom kwalifika bħala tabib dentist kif stabbilit f'din id-Direttiva.

(23)

Ma deherx li huwa mixtieq li jiġi stabbilit taħriġ standardizzat għal qwiebel għall-Istati Membri kollha. Pjuttost, dawn għandu jkollhom l-akbar libertà possibbli sabiex jorganizzaw it-taħriġ tagħhom.

(24)

Sabiex tiġi simplifikata din id-Direttiva, għandha ssir referenza għall-kunċett ta' “spiżjar” sabiex il-firxa tad-dispożizzjonijiet dwar ir-rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifiki tiġi ristretta, bla preġudizzju għall-karatteristiċi speċjali tal-liġijiet nazzjonali li jirregolaw dawk l-attivitajiet.

(25)

It-titolari ta' kwalifiki ta' spiżjar huma speċjalisti fil-qasam tal-mediċini u, fil-prinċipju, għandu jkollhom aċċess fl-Istati Membri kollha għal firxa minima ta' attivitajiet f'dan il-qasam. Fid-definizzjoni ta' dik il-firxa minima, din id-Direttiva la ma għandha l-effett li tillimita l-attivitajiet aċċessibli għall-ispiżjara fl-Istati Membri - b'mod partikolari fir-rigward ta' analiżi tal-bijoloġija medika - u lanqas li toħloq monopolju għal dawk il-professjonisti, minħabba li tibqa' kwistjoni f'idejn l-Istati Membri individwali. Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva huma bla ħsara għall-possibiltà ta' Stati Membri li jimponu kondizzjonijiet addizzjonali għal taħriġ għall-aċċess għal attivitajiet li mhumiex inklużi fil-firxa minima koordinata ta' attivitajiet. Dan ifisser li l-Istat Membru ospitanti għandu jkun jista' jimponi dawn il-kondizzjonijiet fuq ċittadini li huma titolari ta' dawn il-kwalifiki li huma koperti minn rikonoxximent awtomatiku fis-sens ta' din id-Direttiva.

(26)

Din id-Direttiva ma tikkordinax il-kondizzjonijiet kollha għall-aċċess għal attivitajiet fil-qasam tal-farmaċija u l-eżerċizzju ta' dawn l-attivitajiet. B'mod partikolari, id-distribuzzjoni ġeografika ta' l-ispiżjeriji u l-monopolju fl-għotja ta' mediċini jibqgħu kwistjonijiet f'idejn l-Istati Membri. Din id-Direttiva ma tibdilx id-dispożizzjonijiet leġislattivi, regolatorji u amministrattivi ta' l-Istati Membri li jżommu kumpanniji milli jeżerċitaw ċerti attivitajiet ta' spiżjara jew li jissoġġettaw l-eżerċizzju ta' dawn l-attivitajiet għal ċerti kondizzjonijiet.

(27)

Id-diżinn arkitettoniku, il-kwalità tal-bini, l-inkorporazzjoni armonjuża tagħhom fl-inħawi tagħhom, ir-rispett għall-pajsaġġi naturali u urbani u għall-patrimonju pubbliku u privat huma materji ta' interess pubbliku. Għalhekk ir-rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki għandu jkun ibbażat fuq kriterji kwalitattivi u kwantitattivi li jassiguraw li t-titolari ta' kwalifiki rikonoxxuti jkunu f'pożizzjoni li jifhmu u jissodisfaw il-bżonnijiet ta' individwi, gruppi soċjali u awtoritajiet rigward ippjanar ta' postijiet, id-disinn, l-organizzazzjoni u r-realizzazzjoni ta' l-istrutturi, il-konservazzjoni u l-esplojtazzjoni tal-wirt arkitettoniku, u l-protezzjoni tal-bilanċi naturali.

(28)

Ir-regoli nazzjonali fil-qasam ta' l-arkitettura u dwar l-aċċess u l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali bħala perit ivarjaw ħafna fil-firxa tagħhom. Fil-maġġoranza ta' l-Istati Membri, attivitajiet fil-qasam ta' l-arkitettura huma eżerċitati, de jure, jew de facto, minn persuni li jġibu t-titolu ta' perit biss jew flimkien ma' titolu ieħor, mingħajr ma dawk il-persuni jkollhom monopolju fuq l-eżerċizzju ta' dawn l-attivitajiet, sakemm ma jkunx hemm dispożizzjonijiet leġislattivi kontra dan. Dawn l-attivitajiet, jew xi wħud minnhom, jistgħu jiġu eżerċitati wkoll minn professjonisti oħra, b'mod partikolari minn inġiniera li segwew taħriġ speċjali fil-qasam tal-kostruzzjoni jew fl-arti tal-bini. Sabiex tiġi simplifikata din id-Direttiva, għandha ssir referenza għall-kunċett ta' “perit” sabiex il-firxa tad-dispożizzjonijiet li jirrigwardaw ir-rikonoxximent awtomatiku ta' kwalifiki fil-qasam ta' l-arkitettura tiġi ristretta, bla preġudizzju għall-karatteristiċi speċjali tar-regolamenti nazzjonali li jirregolaw dawk l-attivitajiet.

(29)

Fil-każ li organizzazzjoni professjonali jew assoċjazzjoni għal professjoni rregolata fuq livell nazzjonali jew Ewropew, tagħmel talba rraġunata għal dispożizzjonijiet speċifiċi għar-rikonoxximent ta' kwalifiki fuq il-bażi ta' kordinazzjoni tal-kondizzjonijiet minimi għat-taħriġ, il-Kummissjoni għandha tqis kemm ikun xieraq li tiġi adottata proposta biex tiġi emendata din id-Direttiva.

(30)

Sabiex tiġi assigurata l-effettività tas-sistema għar-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali, formalitajiet uniformi u regoli ta' proċedura għandhom ikunu stabbiliti għall-implimentazzjoni tagħha, kif ukoll ċertu dettalji ta' l-eżerċizzju tal-professjoni.

(31)

Billi l-kollaborazzjoni fost l-Istati Membri u bejniethom u l-Kummissjoni x'aktarx tiffaċilita l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u l-konformità ma' l-obbligi li joħorġu minnha, il-mezzi tal-kollaborazzjoni għandhom jiġu organizzati.

(32)

L-introduzzjoni, fuq livell Ewropew, ta' tesseri professjonali minn assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet professjonali tista' tiffaċilita l-mobilità ta' professjonisti, b'mod partikulari billi tħaffef l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istat Membru ospitanti u l-Istat Membru ta' oriġini. Din it-tessera professjonali għandha tirrendi possibbli l-monitoraġġ tal-karriera ta' professjonisti li jistabbilixxu ruħhom fi Stati Membri differenti. Dawn it-tesseri jista' jkun fihom informazzjoni, bir-rispett sħiħ tad-dispożizzjonijiet għal ħarsien tad-“data”, dwar il-kwalifiki professjonali tal-professjonista (università jew istituzzjoni frekwentata, kwalifiki miksuba, esperjenza professjonali), dwar l-istabbiliment legali tiegħu, dwar penali marbuta mal-professjoni tiegħu li jkun irċieva u dwar id-dettalji ta' l-awtorità kompetenti relevanti.

(33)

L-istabbiliment tar-rettikolat ta' punti ta' kuntatt li jkollu l-kompitu li jipprovdi liċ-ċittadini ta' l-Istati Membri b'informazzjoni u għajnuna, tagħmilha possibbli li jkun assigurat li s-sistema ta' rikonoxximent tkun trasparenti. Dawn il-punti ta' kuntatt għandhom jipprovdu lil kull ċittadin li jitlob dan u lill-Kummissjoni bl-informazzjoni u l-indirizzi relevanti għall-proċedura ta' rikonoxximent. L-għażla ta' punt ta' kuntatt wieħed fi Stat Membru f'dan ir-rettikolat ma toloqtx l-organizzazzjoni tal-kompetenzi fil-livell nazzjonali. B'mod partikolari, ma żżommx l-għażla ta' diversi uffiċji fuq il-livell nazzjonali, filwaqt li l-punt ta' kuntatt magħżul fir-rettikolat imsemmija hawn qabel ikun responsabbli mill-kordinazzjoni ma' l-uffiċji l-oħra u jinforma liċ-ċittadini, fejn meħtieġ, bid-dettalji ta' l-uffiċju kompetenti in kwistjoni.

(34)

L-amministrazzjoni tas-sistemi varji ta' rikonoxximent stabbiliti mid-direttivi settorjali u s-sistema ġenerali irriżultat bħala waħda diffiċli u kumplessa. Hemm għalhekk il-ħtieġa li tiġi simplifikata l-amministrazzjoni u li din id-Direttiva tiġi aġġornata sabiex tieħu in kunsiderazzjoni l-progress xjentifiku u tekniku, b'mod partikolari fejn ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ huma kordinati in vista tar-rikonoxximent awtomatiku tal-kwalifiki. Għandu jiġi stabbilit Kumitat wieħed għar-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali għal dan il-għan, u għandu jkun aċċertat, anke fil-livell Ewropew, l-involviment xieraq ta' rappreżentanti ta' l-organizzazzjonijiet professjonali.

(35)

Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva għandhom ikunu adottati skond il-proċedura stabbilita fid-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni (20).

(36)

Il-preparazzjoni mill-Istati Membri ta' rapport perijodiku dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, li jkun fih data dwar statistika, jwassal għal possibiltà li jiġi determinat l-impatt tas-sistema fuq ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali.

(37)

Għandu jkun hemm proċedura xierqa sabiex jiġu adottati miżuri temporanji jekk l-applikazzjoni ta' xi dispożizzjoni ta' din id-Direttiva tiffaċċja diffikultajiet kbar f'xi Stat Membru.

(38)

Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva ma jolqtux is-setgħat ta' l-Istati Membri rigward l-organizzazzjoni tas-sistema tagħhom ta' sigurtà soċjali nazzjonali u d-deċiżjoni dwar liema attivitajiet għandhom jiġu eżerċitati taħt dik is-sistema.

(39)

Minħabba l-veloċità tal-bidla fit-teknoloġija u l-progress xjentifiku, it-tagħlim tul il-ħajja huwa ta' importanza partikolari għal numru kbir ta' professjonijiet. F'dan il-kuntest, huwa l-kompitu ta' l-Istati Membri li jadottaw l-arranġamenti dettaljati li taħthom professjonisti jibqgħu aġġornati mal-progress tekniku u xjentifiku, permezz ta' taħriġ xieraq u kontinwu.

(40)

Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva, li huma r-razzjonalizzazzjoni, is-simplifikazzjoni u t-titjib tar-regoli għar-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali, ma jistgħux jinkisbu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u jistgħu għalhekk jinkisbu b'mod aħjar fil-livell tal-Komunità, il-Komunità tista' tadotta miżuri, skond il-prinċipju ta' sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex dawn l-għanijiet jinkisbu.

(41)

Din id-Direttiva hija bla ħsara għall-applikazzjoni ta' l-Artikoli 39(4) u 45 tat-Trattat li jikkonċernaw b'mod partikolari in-nutara.

(42)

Din id-Direttiva tapplika, għal dak li jikkonċerna d-dritt ta' stabbiliment u l-provvista ta' servizzi, bla preġudizzju għal dispożizzjonijiet legali oħra speċifiċi rigward ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali, bħalma huma dawk li jeżistu fl-oqsma tat-trasport, intermedjarji ta' l-assigurazzjoni u awdituri legali. Din id-Direttiva ma toloqtx l-operat tad-Direttiva tal-Kunsill 77/249/KEE tat-22 ta' Marzu 1977 li tiffaċilita l-eżerċizzju effettiv mill-avukati għal-libertà sabiex jipprovdu servizzi (21) jew tad-Direttiva 98/5/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 1998 li tiffaċilita l-prattika tal-professjoni ta' l-avukati fuq bażi permanenti fi Stat Membru ħlief dak li fih inkisbet il-kwalifika (22). Ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali għal avukati bl-għan li jseħħ l-istabbiliment immedjat taħt it-titolu professjonali ta' l-Istat Membru għandu jkun kopert minn din id-Direttiva.

(43)

Sal-punt li dawn huma rregolati, din id-Direttiva tinkludi wkoll professjonijiet liberali, li, skond din id-Direttiva, huma dawk li jiġu pprattikati fuq il-bażi ta' kwalifiki professjonali relevanti f'kapaċità personali, responsabbli u professjonalment indipendenti minn dawk li jipprovdu servizzi intellettwali u konċettwali fl-interess tal-klijent u tal-pubbliku. L-eżerċizzju tal-professjoni jista' jkun suġġett fl-Istati Membri, bi qbil mat-Trattat, għal restrizzjonijiet legali speċifiċi bbażati fuq leġislazzjoni nazzjonali u fuq id-dispożizzjonijiet statutorji stabbiliti b'mod awtonomu, f'dak il-qafas, mill-entitajiet rappreżentattivi professjonali rispettivi, li jissalvagwardjaw u li jiżviluppaw il-professjonalità u l-kwalità tas-servizz tagħhom u l-kunfidenzjalità tar-relazzjonijiet mal-klijent.

(44)

Din id-Direttiva hija bla ħsara għal miżuri meħtieġa sabiex ikun żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa u tal-konsumatur,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

TITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Għan

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli skond liema Stat Membru li jissoġġetta l-aċċess jew l-eżerċizzju ta' professjoni regolata fit-territorju tiegħu għall-kondizzjoni ta' pussess ta' kwalifiki professjonali speċifiċi (minn hawn il quddiem imsejħa “l-Istat Membru ospitanti”) għandu jirrikonoxxi kwalifiki professjonali miksuba fi Stat Membru jew aktar (minn hawn 'il quddiem imsejħa “l-Istat Membru ta' l-oriġini”) u li jippermettu li persuna li jkollha dawk il-kwalifiki teżerċita l-istess professjoni hemmhekk, għal aċċess għal u eżerċizzju ta' dik il-professjoni.

Artikolu 2

Skop

1.   Din id-Direttiva għandha tapplika għaċ-ċittadini kollha ta' Stat Membru, inklużi dawk li jappartjenu għall-professjonijiet liberali, li jixtiequ jeżerċitaw professjoni regolata fi Stat Membru li huwa differenti minn dak li fih huma kisbu l-kwalifiki professjonali, fuq bażi ta' xogħol għal rashom jew bħala impjegati.

2.   Kull Stat Membru jista' jippermetti liċ-ċittadini ta' Stati Membri oħrajn li għandhom prova ta' kwalifiki professjonali mhux miksuba fi Stat Membru sabiex jeżerċitaw professjoni regolata skond id-definizzjoni ta' l-Artikolu 3(1)(a) fit-territorju tiegħu, skond ir-regoli tiegħu. F'każ ta' professjonijiet koperti mit-Titolu III, Kapitolu III, dan ir-rikonoxximent inizjali għandu jirrispetta r-rekwiżiti minimi ta' taħriġ stabbiliti f'dak il-Kapitolu.

3.   Fejn, għal xi professjoni regolata, arranġamenti speċifiċi oħra direttament relatati mar-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali huma stabbiliti fi strument separat tal-liġi Komunitarja, id-dispożizzjonijiet korrispondenti ta' din id-Direttiva m'għandhomx japplikaw.

Artikolu 3

Definizzjonijiet

1.   Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(a)

“professjoni regolata”: attività professjonali jew grupp ta' attivitajiet professjonali, li l-aċċess għalihom, l-eżerċizzju tagħhom, jew wieħed mill-modi ta' l-eżerċizzju tagħhom huma soġġetti, direttament jew indirettament, permezz ta' dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi, għall-pussess ta' kwalifiki professjonali speċifiċi; b'mod partikolari, l-użu ta' titolu professjonali limitat minn dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi lil titolari ta' kwalifiki professjonali għandu jikkostitwixxi mod ta' eżerċizzju. Fejn l-ewwel sentenza ta' din id-definizzjoni ma tapplikax, professjoni msemmija fil-paragrafu 2 għandha tiġi trattata bħala professjoni regolata;

(b)

“kwalifiki professjonali”: kwalifiki attestati minn prova ta' kwalifiki formali, attestazzjoni ta' kompetenza kif imsemmija fis-subparagrafu (i) tal-punt (a) ta' l-Artikolu 11 u/jew esperjenza professjonali;

(ċ)

“prova ta' kwalifiki formali”: diplomi, ċertifikati u provi oħra maħruġa minn awtorità fi Stat Membru nominata skond dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amminstrattivi ta' dak l-Istat Membru u li jiċċertifikaw it-temma b'suċċess ta' taħriġ professjonali miksub prinċiparjament fil-Komunità. Fejn l-ewwel sentenza ta' din id-definizzjoni ma tapplikax, prova ta' kwalifiki formali msemmija fil-paragrafu 3 għandha tiġi ttrattata bħala prova ta' kwalifiki formali;

(d)

“awtorità kompetenti”: kwalunkwe awtorità jew korp inkarigat speċifikament minn Stat Membru sabiex joħroġ jew jirċievi diplomi ta' taħriġ u dokumenti oħrajn jew informazzjoni u sabiex jilqa applikazzjoni u jieħu deċiżjonijiet, imsemmija f'din id-Direttiva;

(e)

“edukazzjoni u taħriġ regolat”: kull taħriġ li huwa speċifikatament intiż għall-eżerċizzju ta' professjoni speċifika u li jkun fih kors jew korsijiet komplimentati, fejn jixraq, b'taħriġ professjonali, jew bi prattika bi prova jew professjonali;

L-istruttura u l-livell tat-taħriġ professjonali, il-prattika bi prova jew professjonali għandhom jiġu stabbiliti permezz ta' liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istat Membru konċernat jew evalwat jew approvat mill-awtorità maħtura għal dan l-iskop;

(f)

“esperjenza professjonali”: l-eżerċizzju propju u legali tal-professjoni konċernata fi Stat Membru;

(g)

“perijodu ta' adattament”: l-eżerċizzju ta' professjoni regolata fl-Istat Membru ta' l-oriġini taħt ir-responsabbiltà ta' membru kwalifikat ta' dik il-professjoni, fejn tali perijodu ta' prattika sorveljata possibbilment ikun akkumpanjat minn aktar taħriġ. Dan il-perijodu ta' prattika sorveljata għandu jkun soġġett għal stima. Ir-regoli dettaljati li jkopru l-perijodu ta' adattament u l-istima tiegħu kif ukoll l-istatus ta' migrant taħt superviżjoni għandhom ikunu stabbiliti mill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta' l-oriġini;

L-istatus li tgawdi fi Stat Membru ta' l-oriġini l-persuna li tgħaddi mill-perijodu ta' prattika sorveljata, b'mod partikolari rigward id-dritt ta' residenza kif ukoll obbligi, drittijiet soċjali u benefiċċji, allowances u ħlasijiet, għandhom jiġu stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti f'dak l-Istat Membru skond id-dritt Komunitarju applikabbli;

(h)

“test ta' kapaċità”: test limitat għall-għarfien professjonali ta' l-applikant, magħmul mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru ospitanti bl-għan li jevalwa l-abilità ta' l-applikant sabiex jeżerċita professjoni regolata f'dak l-Istat Membru. Sabiex ikun jista' jsir dan it-test, l-awtoritajiet kompetenti għandhom ifasslu lista ta' suġġetti li, abbażi ta' paragun ta' l-edukazzjoni u t-taħriġ meħtieġ fl-Istat Membru u dak miksub mill-applikant, mhumiex koperti minn diploma jew prova oħra ta' kwalifiki formali li għandu l-applikant.

It-test ta' kapaċità għandu jieħu kont tal-fatt li l-applikant huwa professjonist kwalifikat fl-Istat Membru ta' l-oriġini jew fl-Istat Membru minn fejn ġej. Għandu jkopri suġġetti li għandhom jintgħażlu minn dawk fuq il-lista, li l-għarfien tagħhom huwa essenzjali sabiex wieħed ikun jista' jeżerċita l-professjoni fi Stat Membru ospitanti. It-test jista' jinkludi għarfien tar-regoli professjonali applikabbli għall-attivitajiet in kwistjoni fl-Istat Membru ospitanti.

L-applikazzjoni dettaljata tat-test ta' kapaċità u l-istatus, fl-Istat Membru ospitanti, ta' l-applikant li jixtieq jipprepara lilu nniffsu għat-test ta' kapaċità f'dak l-Istat għandha tiġi determinata mill-awtoritajiet kompetenti f'dak l-Istat Membru;

(i)

“maniġer ta' impriża” : kull persuna li f'impriża fil-qasam tax-xogħol in kwistjoni tkun eżerċitat attività:

i)

bħala maniġer ta' impriża jew maniġer ta' fergħa ta' impriża; jew

ii)

bħala deputat għas-sid jew il- maniġer ta' impriża fejn dik il-kariga tinvolvi responsabbiltà ekwivalenti għal dik tas-sid jew tal- maniġer rappreżentant; jew

iii)

f'kariga maniġerjali b'kompiti ta' natura kummerċjali u/jew teknika u b'responsabbiltà għal dipartiment jew aktar ta' l-impriża.

2.   Professjoni prattikata minn membri ta' assoċjazzjoni jew ta' organizzazzjoni elenkata fl-Anness I għandha tkun trattata bħala professjoni regolata.

L-għan ta' l-assoċjazzjonijiet jew l-organizzazzjonijiet imsemmija fl-ewwel subparagrafu huwa, b'mod partikolari, li jippromwovu u jżommu livell għoli fil-qasam professjonali konċernat. Għal dan il-fini huma rikonoxxuti taħt forma speċjali minn Stat Membru u jagħtu provi ta' kwalifiki formali lill-membri tagħhom, jassiguraw li l-membri tagħhom jirrispettaw ir-regoli ta' kondotta professjonali li huma jippreskrivu, u jagħtuhom id-dritt li jużaw titolu jew ittri ta' l-alfabett deskrittivi jew li jibbenefikaw minn status li jikkorrispondi għal dawk il-kwalifiki formali.

Kull meta Stat Membru jagħti rikonoxximent lil assoċjazzjoni jew organizzazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, huwa għandu jinforma b'dan lill-Kummissjoni, li għandha tippubblika notifika xierqa fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

3.   Prova ta' kwalifiki formali maħruġa minn pajjiż terz għandha tkun ikkunsidrata bħala prova ta' kwalifiki formali jekk it-titolari jkollu tliet snin ta' esperjenza professjonali fil-professjoni konċernata fit-territorju ta' l-Istat Membru li rrikonoxxa dik il-prova ta' kwalifiki formali skond l-Artikolu 2(2), iċċertifikata minn dak l-Istat Membru.

Artikolu 4

Effetti tar-rikonoxximent

1.   Ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali mill-Istat Membru ospitanti jippermetti lill-benefiċjarju sabiex jikseb aċċess f'dak l-Istat Membru għall-istess professjoni bħal dik li huwa kwalifikat fiha fl-Istat Membru ta' l-oriġini u sabiex jeżerċitaha fl-Istat Membru ospitanti taħt l-istess kondizzjonijiet bħaċ-ċittadini tiegħu.

2.   Għall-għanijiet ta' din id-Direttiva, il-professjoni li l-applikant jixtieq li jeżerċita fl-Istat Membru ospitanti hija l-istess bħal dik li huwa kwalifikat fiha fl-Istat Membru ta' l-oriġini jekk l-attivitajiet koperti huma paragunabbli.

TITOLU II

IL-LIBERTÀ LI JIĠU PROVDUTI SERVIZZI

Artikolu 5

Il-prinċipju tal-libertà li jiġu provduti servizzi

1.   Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet speċifiċi tad-dritt Komunitarju, kif ukoll l-Artikoli 6 u 7 ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri m'għandhomx jirrestrinġu, għal xi raġuni relatata ma' kwalifiki professjonali, il-libertà li jiġu provduti servizzi fi Stat Membru ieħor:

(a)

jekk il-fornitur tas-servizz huwa stabbilit legalment fi Stat Membru bl-għan li jeżerċita l-istess professjoni hemmhekk (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ l-“Istat Membru ta' stabbiliment”), u

(b)

fejn il-fornitur tas-servizz jibdel il-pajjiż, jekk ikun eżerċita dik il-professjoni fl-Istat Membru ta' stabbiliment għal mhux inqas minn sentejn matul l-għaxar snin ta' qabel il-provvista tas-servizzi meta l-professjoni mhijiex regolata f'dak l-Istat Membru. Il-kondizzjoni li teħtieġ sentejn ta' eżerċizzju m'għandhiex tapplika fejn jew il-professjoni jew l-edukazzjoni u t-taħriġ li jwasslu għall-professjoni huma regolati.

2.   Id-dispożizzjonijiet ta' dan it-titolu għandhom japplikaw biss fejn il-fornitur tas-servizz imur fit-territorju ta' l-Istat Membru ospitanti sabiex jeżerċita, fuq bażi temporanja u ta' kultant, il-professjoni msemmija fil-paragrafu 1.

In-natura temporanja u ta' kultant tal-provvista ta' servizzi għandha tkun stmata każ b'każ, b'tenut kont b'mod partikolari tat-tul taż-żmien, tal-frekwenza, tar-regolarità u tal-kontinwità tagħha.

3.   Fejn il-fornitur tas-servizz jibdel il-pajjiż, għandu jkun soġġett għal regoli professjonali ta' natura professjonali statutorja, jew amministrattiva li huma konnessi direttament mal-kwalifiki professjonali, bħalma hija d-definizzjoni tal-professjoni, l-użu ta' titoli u abbuż professjonali serju li huwa konness direttament u speċifikament mal-protezzjoni u s-sigurtà tal-konsumatur, kif ukoll dispożizzjonijiet dixxiplinari li huma applikabbli fl-Istat Membru ospitanti għal professjonisti li jeżerċitaw l-istess professjoni f'dak l-Istat Membru.

Artikolu 6

Eżenzjonijiet

Skond l-Artikolu 5(1), l-Istat Membru ospitanti għandu jeżenta lil fornituri tas-servizz li huma stabbiliti fi Stat Membru ieħor mir-rekwiżiti li dan jimponi fuq professjonisti stabbiliti fit-territorju tiegħu rigward:

(a)

awtorizzazzjoni permezz ta' reġistrazzjoni jew sħubija f'organizzazzjoni jew korp professjonali. Sabiex tiġi faċilitata l-applikazzjoni ta' dispożizzjonijiet dixxiplinarji fis-seħħ fit-territorju tagħhom skond l-Artikolu 5(3) ta' din id-Direttiva, l-Istati Membri jistgħu jipprovdu jew għal reġistrazzjoni awtomatika temporanja jew għal sħubija pro forma ma' din l-organizzazzjoni jew korp professjonali, bil-kondizzjoni li din ir-reġistrazzjoni jew is-sħubija ma tittardjax jew tikkumplika b'ebda mod il-provvista ta' servizzi u ma twassalx għal spejjeż addizzjonali għall-fornitur tas-servizz. Kopja tad-dikjarazzjoni u, fejn huwa applikabbli, tat-tiġdid imsemmi fl-Artikolu 7(1), flimkien ma', għal professjonijiet li fihom hemm implikazzjonjiet fuq is-saħħa pubblika u s-sigurtà msemmija fl-Artikolu 7(4) jew li jibbenefikaw minn rikonoxximent awtomatiku taħt it-Titolu III Kapitolu III, kopja tad-dokumenti msemmija fl-Artikolu 7(2) għandhom jintbagħtu mill-awtorità kompetenti lill-organizzazzjoni jew korp professjonali in kwistjoni, u dan għandu jikkostitwixxi reġistrazzjoni awtomatika temporanja jew sħubija pro forma għal dan il-għan,

(b)

reġistrazzjoni ma' korp tas-sigurtà soċjali pubbliku bl-għan li jiġu ssettiljati l-kontijiet ma' assiguratur li huma relatati ma' l-attivitajiet eżerċitati għall-benefiċċju ta' persuni assigurati.

Madankollu l-fornitur ta'servizz għandu jinforma bil-quddiem jew, f'każ urġenti, wara, lill-korp imsemmi f'punt (b) bis-servizzi li huwa pprovda.

Artikolu 7

Dikjarazzjoni li għandha ssir bil-quddiem, jekk fornitur ta' servizz jemigra

1.   L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li, fejn il-fornitur ta' servizz imur minn Stat Membru għal ieħor għall-ewwel darba sabiex jipprovdi servizzi, dan għandu jinforma lill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ospitanti b'dikjarazzjoni bil-miktub li għandha ssir bil-quddiem u li tinkludi d-dettalji ta' assigurazzjoni jew mezzi oħra ta' protezzjoni personali jew kollettiva rigward responsabbiltà professjonali. Din id-dikjarazzjoni għandha tiġi mġedda darba fis-sena jekk il-fornitur tas-servizz jkollu l-ħsieb li jipprovdi servizzi temporanji jew ta' kultant f'dak l-Istat Membru matul dik is-sena. Il-fornitur tas-servizz jista' jipprovdi d-dikjarazzjoni b'kull mod.

2.   Barra minn hekk, għall-ewwel provvista ta' servizzi jew jekk hemm tibdil materjali fis-sitwazzjoni sostanzjata mid-dokumenti, l-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li d-dikjarazzjoni tkun akkumpanjata mid-dokumenti li ġejjin:

(a)

prova taċ-ċittadinanza tal-fornitur tas-servizz,

(b)

attestazzjoni li tiċċertifika li t-titolari huwa stabbilit legalment fi Stat Membru bl-għan li jeżerċita l-attivitajiet konċernati u li mhuwiex projbit milli jipprattika, anke fuq bażi temporanja, fil-mument li titwassal l-attestazzjoni,

(ċ)

prova ta' kwalifiki professjonali,

(d)

għall-każijiet imsemmija fl-Artikolu 5(1)(b), kull mezz ta' prova li l-fornitur ta' servizz eżerċita l-attività konċernata għal mhux inqas minn sentejn matul l-għaxar snin ta' qabel,

(e)

għall-professjonijiet fil-qasam tas-sigurtà, meta l-Istat Membru jeħtieġ dan għaċ-ċittadini tiegħu, evidenza li m'hemmx kundanni kriminali.

3.   Is-servizz għandu jiġi provdut taħt it-titolu professjonali ta' l-Istat Membru ta' stabbiliment, safejn dak it-titolu jeżisti f'dak l-Istat Membru għall-attività professjonali in kwistjoni. Dak it-titolu għandu jkun indikat fil-lingwa uffiċjali jew f'waħda mill-lingwi uffiċjali ta' l-Istat Membru ta' stabbiliment b'mod li tiġi evitata kull konfużjoni mat-titolu professjonali ta' l-Istat Membru ospitanti. Fejn ebda titolu professjonali bħal dan ma jeżisti fl-Istat Membru ta' stabbiliment, il-fornitur tas-servizz għandu jindika l-kwalifika formali tiegħu fil-lingwa uffiċjali jew f'waħda mill-lingwi uffiċjali ta' dak l-Istat Membru. Eċċezzjonalment, is-servizz għandu jiġi provdut taħt titolu professjonali ta' l-Istat Membru ospitanti għal każijiet imsemmija fit-Titolu III, Kapitolu III.

4.   Għall-ewwel provvista ta' servizzi, fil-każ ta' professjonijiet regolati li għandhom implikazzjonijiet għas-saħħa pubblika jew is-sigurtà, li ma jibbenefikawx minn rikonoxximent awtomatiku taħt it-Titolu III, Kapitolu III, l-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru ospitanti tista' tikkontrolla l-kwalifiki professjonali tal-fornitur tas-servizz qabel ma ssir l-ewwel provvista tas-servizzi. Tali eżami minn qabel għandu jkun possibbli biss fejn l-għan tal-kontroll huwa li jiġi evitat dannu serju għas-saħħa jew is-sigurtà ta' riċevitur tas-servizz minħabba nuqqas ta' kwalifiki professjonali tal-fornitur tas-servizz u fejn dan ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ għal dak il-għan.

Fi żmien massimu ta' xahar minn meta tasal id-dikjarazzjoni u d-dokumenti li jkun hemm magħha, l-awtorità kompetenti għandha tħabbrek sabiex tinforma lill-fornitur tas-servizz jew bid-deċiżjoni tagħha li ma tikkontrollax il-kwalifiki tiegħu jew bl-eżitu ta' dan il-kontroll. Fejn hemm diffikultà li se tirriżulta f'dewmien, l-awtorità kompetenti għandha tavża lill-fornitur tas-servizz fi żmien xahar bir-raġuni għad-dewmien u l-iskeda ta' żmien għal deċiżjoni, li għandha tiġi finalizzata fit-tieni xahar mir-riċevuta tad-dokumentazzjoni sħiħa.

Fejn hemm differenza sostanzjali bejn il-kwalifiki professjonali tal-fornitur tas-servizz u t-taħriġ meħtieġ fl-Istat Membru ospitanti, safejn dik id-differenza hija tali li tkun ta' ħsara għas-saħħa pubblika jew is-sigurtà, l-Istat Membru ospitanti għandu jagħti lill-fornitur tas-servizz l-opportunità li juri, b'mod partikolari permezz ta' test ta' kapaċità, li huwa kiseb l-għarfien jew il-kompetenza li huma neqsin. F'kull każ, għandu jkun possibbli li s-servizz jiġi provdut fi żmien xahar minn deċiżjoni li tiġi meħuda skond is-subparagrafu ta' qabel.

Fl-assenza ta' reazzjoni mill-awtorità kompetenti fit-termini ta' żmien stabbiliti fis-subparagrafi ta' qabel, is-servizz jista' jiġi provdut.

F'każijiet fejn kwalifiki ġew verifikati taħt dan il-paragrafu, is-servizz għandu jiġi provdut taħt it-titolu professjonali ta' l-Istat Membru ospitanti.

Artikolu 8

Koperazzjoni amministrattiva

1.   L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru ospitanti jistgħu jitolbu lill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru ta' stabbiliment, għal kull provvista ta' servizzi, sabiex jipprovdu informazzjoni dwar il-legalità ta' l-istabbiliment tal-fornitur tas-servizz u l-kondotta nadifa tiegħu, kif ukoll l-assenza ta' sanzjonijiet dixxiplinarji jew kriminali ta' natura professjonali. L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru ta' stabbiliment għandhom jipprovdu din l-informazzjoni skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 56.

2.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jassiguraw l-iskambju ta' kull informazzjoni neċessarja sabiex ilmenti minn riċevitur ta' servizz kontra fornitur ta' servizz jkunu segwiti b'mod korrett. Ir-riċevituri għandhom jiġu notifikati bl-eżitu ta' l-ilment.

Artikolu 9

Tagħrif li għandu jingħata lir-riċevituri tas-servizz

F'każijiet fejn is-servizz huwa provdut taħt it-titolu professjonali ta' l-Istat Membru ta' stabbiliment jew taħt il-kwalifika formali tal-fornitur tas-servizz, minbarra r-rekwiżiti l-oħra relatati ma' l-informazzjoni li jinsabu fil-liġi Komunitarja, l-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru ospitanti jistgħu jeħtieġu li l-fornitur tas-servizz iforni lir-riċevitur tas-servizz bi kwalunkwe informazzjoni jew bl-informazzjoni kollha li ġejja:

(a)

jekk il-fornitur ta' servizz huwa reġistrat f'reġistru kummerċjali jew reġistru pubbliku simili, ir-reġistru li fih huwa reġistrat, in-numru ta' reġistrazzjoni tiegħu, jew mezzi ekwivalenti ta' identifikazzjoni li jinsabu f'dak ir-reġistru;

(b)

jekk l-attività hija soġġetta għal awtorizzazzjoni fl-Istat Membru ta' stabbiliment, l-isem u l-indirizz ta' l-awtorità ta' sorveljanza kompetenti;

(ċ)

kull assoċjazzjoni professjonali jew korp simili li magħhom il-fornitur ta' servizz huwa reġistrat;

(d)

it-titolu professjonali jew, fejn dan it-titolu ma jeżistix, il-kwalifika formali tal-fornitur tas-servizz u l-Istat Membru fejn tkun ingħatat;

(e)

jekk il-fornitur tas-servizz jeżerċita attività li hija soġġetta għall-VAT, in-numru ta' identifikazzjoni tal-VAT imsemmi fl-Artikolu 22(1) tas-Sitt Direttiva tal-Kunsill 77/388/KEE tas-17 ta' Mejju 1977 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mat-taxxi fuq il-valur tal-bejgħ - Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: bażi uniformi ta' stima (23),

(f)

dettalji ta' assigurazzjoni jew mezzi oħra ta' protezzjoni personali jew kollettiva rigward responsabbiltà professjonali.

TITOLU III

LIBERTÀ TA' STABBILIMENT

KAPITOLU I

Sistema ġenerali għar-rikonoxximent ta' provi ta' taħriġ

Artikolu 10

Kamp ta' applikazzjoni

Dan il-Kapitolu japplika għall-professjonijiet kollha li ma jaqgħux taħt il-Kapitoli II u III ta' dan it-Titolu fil-każijiet li ġejjin li fihom l-applikant, għal raġunijiet speċifiċi u eċċezzjonali, ma jissodisfax il-kondizzjonijiet stabbiliti f'dawk il-Kapitoli:

(a)

għal attivitajiet elenkati fl-Anness IV, meta l-migrant ma jissodisfax ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 17, 18 u 19;

(b)

għal tobba b'taħriġ bażiku, tobba speċjalizzati, infermiera responsabbli għas-saħħa ġenerali, tobba dentisti, tobba dentisti speċjalizzati, kirurgi veterinarji, qwiebel, spiżjara u periti, meta l-migrant ma jissodisfax ir-rekwiżiti ta' prattika professjonali effettiva u legali msemmija fl-Artikoli 23, 27, 33, 37, 39, 43 u 49;

(ċ)

għal periti, meta l-migrant ikollu prova ta' kwalifika formali mhux elenkata fl-Anness V, punt 5.7;

(d)

bla ħsara għall-Artikoli 21(1), 23 u 27, għal tobba, infermiera, tobba dentisti, kirurgi veterinarji, qwiebel, spiżjara u periti li jkollhom provi ta' kwalifiki formali bħala speċjalista, li għandu jsegwi t-taħriġ li jwassal għall-pussess ta' titolu elenkat fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 u 5.7. 1, u biss bl-għan ta' rikonoxximent ta' l-ispeċjalizzazzjoni in kwistjoni;

(e)

għal infermiera responsabbli mill-kura ġenerali u infermiera speċjalizzati li jkollhom provi ta' kwalifiki formali bħala speċjalista li jsegwi t-taħriġ li jwassal għall-pussess ta' titolu elenkat fl-Anness V, punt 5.2.2, meta l-migrant ifittex rikonoxximent fi Stat Membru ieħor fejn l-attivitajiet professjonali in kwistjoni huma eżerċitati minn infermiera speċjalizzati mingħajr taħriġ bħala infermiera tal-kura ġenerali;

(f)

għal infermiera speċjalizzati mingħajr taħriġ bħala infermiera tal-kura ġenerali, meta l-migrant ifittex rikonoxximent fi Stat Membru ieħor fejn l-attivitajiet professjonali in kwistjoni huma eżerċitati minn infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, infermiera speċjalizzati mingħajr taħriġ bħala infermiera tal-kura ġenerali jew infermiera speċjalizzati li għandhom provi ta' kwalifiki formali bħala speċjalista li jsegwi t-taħriġ li jwassal għall-pussess tat-titoli elenkati fl-Anness V, punt 5.2.2;

(g)

għal migranti li jissodisfaw ir-rekwiżiti li jinsabu fl-Artikolu 3(3).

Artikolu 11

Livelli ta' kwalifika

Sabiex jiġi applikat l-Artikolu 13, il-kwalifiki professjonali huma raggruppati taħt il-livelli li ġejjin kif deskritt hawn taħt:

(a)

attestazzjoni ta' kompetenza maħruġa minn awtorità kompetenti fl-Istat Membru ta' l-oriġini nominat skond dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi ta' dak l-Istat Membru, abbażi:

(i)

jew ta' kors ta' taħriġ li ma jagħmilx parti minn ċertifikat jew diploma fit-tifsira tal-punti (b), (ċ), (d) jew (e) ta' dan l-Artikolu, jew ta' eżami speċifiku mingħajr taħriġ qabel, jew l-eżerċizzju full-time tal-professjoni fi Stat Membru għal tliet snin konsekuttivi jew għal żmien ekwivalenti fuq bażi part-time matul l-għaxar snin ta' qabel,

(ii)

inkella ta' edukazzjoni ġenerali primarja jew sekondarja, li turi li t-titolari kiseb għarfien ġenerali;

(b)

ċertifikat li juri t-tmiem b'suċċess ta' kors sekondarju,

(i)

jew ta' natura ġenerali, supplementat b'kors ta' studju jew taħriġ professjonali differenti minn dawk imsemmija fil-punt (ċ) u/jew prattika bi prova jew li tkun meħtieġa flimkien ma' dak il-kors,

(ii)

inkella ta' natura teknika jew professjonali, supplimentat fejn xieraq minn kors ta' studju jew taħriġ professjonali kif imsemmi fil-punt (i), u/jew prattika bi prova jew li tkun meħtieġa flimkien ma' dak il-kors;

(ċ)

diploma li tiċċertifika t-tmiem b'suċċess

(i)

jew ta' taħriġ f'livell post-sekondarju differenti minn dak imsemmi fil-punti (d) u (e) ta' mhux inqas minn sena jew ta' tul ta' żmien ekwivalenti fuq bażi part-time, fejn waħda mill-kondizzjonijiet tad-dħul għalih hija, bħala regola ġenerali, it-tmiem b'suċċess tal-kors sekondarju meħtieġ għad-dħul fl-università jew f'edukazzjoni superjuri jew it-tmiem ta' l-edukazzjoni skolastika ekwivalenti tat-tieni livell sekondarju, kif ukoll it-taħriġ professjonali li jista' jkun meħtieġ flimkien ma' dak il-kors post-sekondarju;

(ii)

inkella, fil-każ ta' professjoni regolata, ta' taħriġ bi struttura speċjali, inkluż fl-Anness II, ekwivalenti għal-livell ta' taħriġ provdut taħt (i), li jipprovdi standard professjonali komparabbli u li jipprepara t-trainee għal livell komparabbli ta' responsabbiltajiet u funzjonijiet. Il-lista fl-Anness II tista' tkun emendata skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2) sabiex jittieħed kont ta' taħriġ li jissodisfa r-rekwiżiti li tipprovdi għalihom is-sentenza preċedenti;

(d)

diploma li tiċċertifika t-tmiem b'suċċess ta' taħriġ f'livell post-sekondarju ta' mhux inqas minn tliet snin u ta' mhux aktar minn erba' snin, jew ta' perjodu ekwivalenti fuq bażi part-time f'università jew stabbiliment ta' edukazzjoni superjuri jew stabbiliment ieħor li jipprovdi l-istess livell ta' taħriġ, kif ukoll it-taħriġ professjonali li jista' jkun meħtieġ flimkien ma' dak il-kors post-sekondarju;

(e)

diploma li tiċċertifika li l-pussessur lesta b'suċċess kors post-sekondarju ta' mill-inqas erba' snin, jew ta' perjodu ekwivalenti fuq bażi part-time, f'università jew istituzzjoni ta' edukazzjoni ogħla jew istituzzjoni oħra ta' livell ekwivalenti u, fejn xieraq, li hu jkun lesta b'suċċess it-taħriġ professjonali meħtieġ flimkien mal-kors post-sekondarju.

Artikolu 12

Trattament ugwali ta' kwalifiki

Kull provi ta' kwalifiki formali jew sett ta' provi ta' kwalifiki formali maħruġa minn awtorità kompetenti ta' Stat Membru, li jiċċertifikaw it-tmiem b'suċċess ta' taħriġ fil-Komunità, li huma rikonoxxuti minn dak l-Istat Membru bħala li huma ta' livell ekwivalenti u li jikkonferixxu lit-titolari l-istess drittijiet ta' aċċess għal jew eżerċizzju ta' professjoni jew li jippreparaw għall-eżerċizzju ta' dik il-professjoni, għandhom ikunu trattati bħala provi ta' kwalifiki formali tat-tip li jaqa' taħt l-Artikolu 11, inkluż il-livell in kwistjoni.

Kull kwalifika professjonali li, għalkemm ma tissodisfax il-kondizzjonijiet li jinsabu fid-dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi fis-seħħ fl-Istat Membru ta' l-oriġini għal aċċess jew l-eżerċizzju ta' professjoni, tikkonferixxi lit-titolari drittijiet miksuba bis-saħħa ta' dawn id-dispożizzjonijiet, għandha wkoll tkun trattata bħala tali evidenza ta' kwalifiki professjonali taħt l-istess kondizzjonijiet stabbiliti fl-ewwel subparagrafu. Dan japplika b'mod partikulari f'każ li l-Istat Membru ta' l-oriġini jgħolli l-livell ta' taħriġ mitlub għall-aċċess għal professjoni u għall-eżerċizzju tagħha, u jekk individwu li wettaq taħriġ qabel, li ma jissodisfax ir-rekwiżiti tal-kwalifika l-ġdida, jibbenefika minn drittijiet miksuba permezz ta' dispożizzjonijiet nazzjonali leġislattivi, regolatorji jew amministrattivi; f'dan il-każ it-taħriġ ta' qabel għandu jitqies mill-Istat Membru ospitanti, għall-iskopijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 13, bħala li jikkorrispondi mal-livell tat-taħriġ ġdid.

Artikolu 13

Kondizzjonijiet għal rikonoxximent

1.   Jekk l-aċċess jew l-eżerċizzju ta' professjoni regolata fi Stat Membru ospitanti huwa kontinġenti fuq il-pussess ta' kwalifiki professjonali, l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru għandha tippermetti l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' dik il-professjoni, taħt l-istess kondizzjonijiet li japplikaw għaċ-ċittadini tiegħu, lil applikanti li għandhom l-attestazzjoni ta' kompetenza jew provi ta' kwalifiki formali meħtieġa minn Stat Membru ieħor sabiex jiksbu l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' dik il-professjoni fit-territorju tiegħu.

Attestazzjonijiet ta' kompetenza jew provi ta' kwalifiki formali għandhom jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

għandhom ikunu nħarġu minn awtorità kompetenti fi Stat Membru, magħżula skond id-dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi ta' dak l-Istat Membru;

(b)

għandhom jagħtu prova ta' livell ta' kwalifika professjonali mill-inqas ekwivalenti għal-livell li huwa immedjatament qabel dak li huwa meħtieġ fl-Istat Membru ospitanti, kif deskritt fl-Artikolu 11.

2.   L-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' professjoni, kif deskritt fil-paragrafu 1, għandhom jingħataw ukoll lill-applikanti li jkunu eżerċitaw il-professjoni msemmija f'dak il-paragrafu fuq bażi full-time għal sentejn matul l-għaxar snin preċedenti fi Stat Membru ieħor li ma jirregolax dik il-professjoni, ladarba dawn ikollhom attestazzjoni jew aktar ta' kompetenza jew dokumenti li jagħtu prova ta' kwalifiki formali.

Attestazzjonijiet ta' kompetenza jew provi ta' kwalifiki formali għandhom jissodisfaw il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a)

għandhom ikunu nħarġu minn awtorità kompetenti fi Stat Membru, magħżula skond id-dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi ta' dak l-Istat Membru;

(b)

għandhom jagħtu prova ta' livell ta' kwalifika professjonali mill-inqas ekwivalenti għal-livell li huwa immedjatament qabel dak li huwa meħtieġ fl-Istat Membru ospitanti, kif deskritt fl-Artikolu 11;

(ċ)

għandhom jagħtu prova li t-titolari kien preparat għall-eżerċizzju tal-professjoni in kwistjoni.

Is-sentejn esperjenza professjonali msemmija fl-ewwel subparagrafu ma jistgħux, mandankollu, jkunu meħtieġa jekk il-provi ta' kwalifiki formali li għandu l-applikant jiċċertifikaw edukazzjoni u taħriġ regolati fis-sens ta' l-Artikolu 3(1)(e) fil-livelli ta' kwalifiki kif deskritti fl-Artikolu 11 punti (b), (ċ), jew (e). L-edukazzjoni u t-taħriġ regolati elenkati fl-Anness III għandhom ikunu kkunsidrati bħala edukazzjoni u taħriġ regolati fil-livell kif deskritt fl-Artikolu 11, punt (ċ). Il-lista fl-Anness III tista' tiġi emendata skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2) sabiex tieħu kont ta' edukazzjoni u taħriġ regolati li jipprovdi standard professjonali komparabbli u li jipprepara lit-trainee għal-livell komparabbli ta' responsabbilitajiet u funzjonijiet.

3.   Bħala deroga mill-paragrafu 1, punt (b) u għall-paragrafu 2, punt (b), l-Istat Membru ospitanti għandu jippermettti aċċess u eżerċizzju ta' professjoni regolata fejn l-aċċess għal din il-professjoni huwa kontinġenti fuq il-pussess ta' kwalifika li tiċċertifika t-tmiem b'suċċess ta' edukazzjoni superjuri jew universitarja ta' perijodu ta' aktar minn erba' snin, u fejn l-applikant għandu kwalifika skond l-Artikolu 11, punt (ċ).

Artikolu 14

Miżuri kompensatorji

1.   L-Artikolu 13 ma jżommx lill-Istat Membru ospitanti milli jeħtieġ li l-applikant itemm perijodu ta' adattament ta' mhux aktar minn tliet snin jew li jagħmel test ta' kapaċità jekk:

(a)

il-perijodu tat-taħriġ li tiegħu jipprovdi prova skond ma hemm fil-paragrafu 1 jew 2 ta' l-Artikolu 13, ikun ta' mhux inqas minn sena iqsar minn dak meħtieġ mill-Istat Membru ospitanti;

(b)

it-taħriġ li rċieva jkopri sostanzjalment suġġetti differenti minn dawk koperti mill-provi ta' kwalifiki formali meħtieġa fl-Istat Membru ospitanti;

(ċ)

il-professjoni regolata fl-Istat Membru ospitanti tinkludi attività professjonali waħda jew aktar regolata li ma teżistix fil-professjoni korrispondenti fl-Istat Membru ta' l-oriġini ta' l-applikant fis-sens ta' l-Artikolu 4(2), u dik id-differenza tikkonsisti f'taħriġ speċifiku li huwa meħtieġ fl-Istat Membru ospitanti liema taħriġ ikopri suġġetti sostanzjalment differenti minn dawk koperti mill-attestazzjoni ta' kompetenza jew il-provi ta' kwalifiki formali ta' l-applikant.

2.   Jekk l-Istat Membru juża l-possibiltà li tinsab fil-paragrafu 1, hu għandu joffri lill-applikant l-għażla bejn perijodu ta' adattament u test ta' kapaċità.

Fejn Stat Membru jikkunsidra, fir-rigward ta' professjoni speċifika, li huwa meħtieġ li jkun hemm deroga mir-rekwiżit, stabbilit fis-subparagrafu preċedenti, li jagħti lill-applikant għażla bejn perijodu ta' adattament u test ta' kapaċità, għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bil-quddiem u jipprovdi ġustifikazzjoni biżżejjed għad-deroga.

Jekk, wara li tirċievi l-informazzjoni kollha meħtieġa, il-Kummissjoni tikkunsidra li d-deroga msemmija fit-tieni subparagrafu mhijiex xierqa jew mhijiex konformi mad-dritt Komunitarju, għandha, fi żmien tliet xhur, titlob lill-Istat Membru in kwistjoni sabiex jieqaf milli jieħu dik il-miżura prevista. Fl-assenza ta' risposta mill-Kummissjoni fit-terminu ta' żmien imsemmi hawn qabel, id-deroga tista' tiġi applikata.

3.   B'deroga mill-prinċipju tad-dritt ta' l-applikant li jagħżel, kif stabbilit fil-paragrafu 2, għal professjonijiet li l-eżerċizzju tagħhom jeħtieġ għarfien preċiż tal-liġi nazzjonali u li fir-rigward tagħhom il-provvista ta' parir u/jew għajnuna dwar il-liġi nazzjonali hija aspett essenzjali u kostanti ta' l-attività professjonali, l-Istat Membru ospitanti jista' jistabbilixxi perijodu ta' adattament jew test ta' kapaċità.

Dan japplika wkoll għal każijiet imsemmija fl-Artikolu 10(b) u (ċ), fl-Artikolu 10(d) li jikkonċernaw it-tobba u t-tobba dentisti, fl-Artikolu 10 (f) meta l-migrant ifittex rikonoxximent fi Stat Membru ieħor fejn l-attivitajiet professjonali in kwistjoni huma eżerċitati minn infermiera responsabbli mill-kura ġenerali jew infermiera speċjalizzati li għandhom provi ta' kwalifiki formali bħala speċjalista li jsegwi t-taħriġ li jwassal għall-pussess tat-titoli elenkati fl-Anness V, punt 5.2.2 u fl-Artikolu 10 (g).

Fil-każijiet koperti mill-Artikolu 10(a), l-Istat Membru ospitanti jista' jeħtieġ perijodu ta' adattament jew test ta' kapaċità jekk il-migrant jipprevedi li ser jeżerċita attivitajiet professjonali bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża li jeħtieġu l-għarfien u l-applikazzjoni tar-regoli speċifiċi nazzjonali fis-seħħ, kemm-il darba l-għarfien u l-applikazzjoni ta' dawk ir-regoli huma meħtieġa mill-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru ospitanti għal aċċess għal tali attivitajiet miċ-ċittadini tiegħu.

4.   Għall-finijiet ta' l-applikazzjoni tal-paragrafi 1(b) u (ċ), “suġġetti sostanzjalment differenti” tfisser suġġetti li l-għarfien tagħhom huwa essenzjali għall-eżerċizzju tal-professjoni u li fir-rigward tagħhom it-taħriġ li l-migrant irċieva juri differenzi importanti fir-rigward tal-perijodu jew il-kontenut mit-taħriġ meħtieġ mill-Istat Membru ospitanti.

5.   Il-paragrafu 1 għandu japplika b'kont debitu tal-prinċipju ta' proporzjonalità. B'mod partikolari, jekk l-Istat Membru ospitanti għandu l-ħsieb li jeħtieġ li l-applikant itemm perijodu ta' adattament jew jagħmel test ta' kapaċità, għandu l-ewwel jistabbilixxi jekk l-għarfien miksub mill-applikant matul l-esperjenza professjonali tiegħu fi Stat Membru jew f'pajjiż terz, huwiex ta' natura li jkopri, b'mod sħiħ jew parzjali, id-differenza sostanzjali msemmija fil-paragrafu 4.

Artikolu 15

Ir-rinunzja ta' miżuri kompensatorji abbażi ta' pjattaformi komuni

1.   Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, “pjattaformi komuni” hija definita bħala sett ta' kriterji ta' kwalifiki professjonali li huma adattati sabiex jikkumpensaw għal differenzi sostanzjali li kienu identifikati bejn ir-rekwiżiti ta' taħriġ li jeżistu fl-Istati Membri differenti għal professjoni speċifika. Dawn id-differenzi sostanzjali għandhom ikunu identifikati permezz ta' paragun bejn il-perijodu u l-kontenut tat-taħriġ f'mhux inqas minn żewġ terzi ta' l-Istati Membri, inkluż l-Istati Membri kollha li jirregolaw il-professjoni konċernata. Id-differenzi fil-kontenut tat-taħriġ jistgħu jirriżultaw minn differenzi sostanzjali fil-firxa ta' applikazzjoni ta' l-attivitajiet professjonali.

2.   Pjattaformi komuni kif definiti fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu ppreżentati lill-Kummissjoni minn Stati Membri jew minn assoċjazzjonijiet professjonali jew organizzazzjonijiet li huma rappreżentattivi fil-livell nazzjonali u Ewropew. Jekk il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta l-Istati Membri, hi tal-fehma li abbozz ta' pjattaforma komuni jiffaċilita r-rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki professjonali, tista' tippreżenta abbozz ta' miżuri bil-ħsieb li jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2).

3.   Fejn il-kwalifiki professjonali ta' l-applikant jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fil-miżura adottata skond il-paragrafu 2, l-Istat Membru ospitanti għandu jirrinunzja għall-applikazzjoni ta' miżuri kompensatorji taħt l-Artikolu 14.

4.   Il-paragrafi 1 sa 3 m'għandhomx jolqtu l-kompetenza ta' l-Istati Membri li jiddeċiedu dwar il-kwalifiki professjonali meħtieġa għall-eżerċizzju ta' professjonijiet fit-territorju tagħhom kif ukoll il-kontenut u l-organizzazzjoni tas-sistemi edukattivi u tat-taħriġ professjonali tagħhom.

5.   Jekk Stat Membru jikkunsidra li l-kriterji stabbiliti f'miżura adottata skond il-paragrafu 2 ma għadhomx joffru garanziji adegwati rigward il-kwalifiki professjonali, għandu jinforma lill-Kummissjoni b'dan, li għandha, jekk ikun xieraq, tippreżenta abbozz ta' miżura skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2).

6.   Il-Kummissjoni għandha sa 20 ta' Ottubru 2010, tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport dwar l-operat ta' dan l-Artikolu u, jekk meħtieġ, proposti xierqa sabiex dan l-Artikolu jiġi emendat.

KAPITOLU II

Rikonoxximent ta' esperjenza professjonali

Artikolu 16

Kondizzjonijiet rigward esperjenza professjonali

Jekk, fi Stat Membru, l-aċċess jew l-eżerċizzju ta' waħda mill-attivitajiet elenkati fl-Anness IV huma kontinġenti fuq il-pussess ta' għarfien ġenerali, kummerċjali jew professjonali u ħiliet, dak l-Istat Membru għandu jirrikonoxxi l-eżerċizzju preċedenti ta' l-attività fi Stat Membru ieħor bħala prova suffiċjenti ta' tali għarfien u ħiliet. L-attività kellha tkun eżerċitata skond l-Artikoli 17, 18 u 19.

Artikolu 17

Attivitajiet imsemmija fil-lista I ta' l-Anness IV

1.   Għall-attivitajiet fil-lista I ta' l-Anness IV, l-attività in kwistjoni għandha tkun ġiet eżerċitata preċedentement:

(a)

għal sitt snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża; jew

(b)

għal tliet snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża, fejn il-benefiċjarju jista' juri li rċieva taħriġ preċedenti ta' mhux inqas minn tliet snin fl-attività in kwistjoni, kif attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew kif iġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu; jew

(ċ)

għal erba' snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża, fejn il-benefiċjarju jista' juri li rċieva, għall-attività in kwistjoni taħriġ preċedenti ta' mhux inqas minn sentejn, attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew aġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu; jew

(d)

għal tliet snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha, jekk il-benefiċjarju jista' juri li huwa eżerċita l-attività in kwistjoni bħala impjegat għal mhux inqas minn ħames snin; jew

(e)

għal ħames snin konsekuttivi f'pożizzjoni eżekuttiva, li minnhom tliet snin kienu jinvolvu doveri tekniċi u responsabbiltà għal mhux inqas minn dipartiment wieħed tal-kumpannija, jekk il-benefiċjarju jista' juri li huwa rċieva, għall-attività in kwistjoni, taħriġ preċedenti għal perijodu ta' mhux inqas minn tliet snin, kif attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew aġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu.

2.   Fil-każijiet (a) u (d), l-attività ma għandhiex tkun intemmet aktar minn 10 snin qabel id-data li fiha l-applikazzjoni kompletata ġiet ippreżentata mill-persuna konċernata lill-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 56.

3.   Il-paragrafu 1(e) m'għandux japplika għal attivitajiet tal-Grupp Ex 855, salons tax-xagħar, jew tan-Nomenklatura ISIC.

Artikolu 18

Attivitajiet msemmija fil-lista II ta' l-Anness IV

1.   Għall-attivitajiet tal-lista II ta' l-Anness IV, l-attività in kwistjoni għandha tkun ġiet eżerċitata preċedentement:

(a)

għal ħames snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża; jew

(b)

għal tliet snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża, fejn il-benefiċjarju jista' juri li rċieva taħriġ preċedenti ta' mhux inqas minn tliet snin fl-attività in kwistjoni, kif attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew iġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu; jew

(ċ)

għal erba' snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża, fejn il-benefiċjarju jista' juri li rċieva, għall-attività in kwistjoni taħriġ preċedenti ta' mhux inqas minn sentejn, attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew aġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu; jew

(d)

għal tliet snin konsekuttivi bħala persuna li tkun taħdem għal rasha, jekk il-benefiċjarju jista' juri li huwa eżerċita l-attività in kwistjoni bħala impjegat għal mhux inqas minn ħames snin; jew

(e)

għal ħames snin konsekuttivi bħala impjegat, jekk il-benefiċjarju jista' juri li huwa rċieva, għall-attività in kwistjoni, taħriġ preċedenti għal perijodu ta' mhux inqas minn tliet snin, kif attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew aġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu; jew

(f)

għal sitt snin konsekuttivi bħala impjegat, jekk il-benefiċjarju jista' juri li huwa rċieva, għall-attività in kwistjoni, taħriġ preċedenti għal perijodu ta' mhux inqas minn sentejn, kif attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew aġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu.

2.   Fil-każijiet (a) u (d), l-attività ma għandhiex tkun intemmet aktar minn 10 snin qabel id-data li fiha l-applikazzjoni kompletata ġiet sottomessa mill-persuna konċernata lill-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 56.

Artikolu 19

Attivitajiet imsemmija fil-lista III ta' l-Anness IV

1.   Għall-attivitajiet tal-lista III ta' l-Anness IV, l-attività in kwistjoni għandha tkun ġiet eżerċitata preċedentement:

(a)

għal tliet snin konsekuttivi, bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża; jew

(b)

għal sentejn konsekuttivi, bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża, fejn il-benefiċjarju jista' juri li rċieva taħriġ preċedenti fl-attività in kwistjoni, kif attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew iġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu; jew

(ċ)

għal sentejn konsekuttivi, bħala persuna li tkun taħdem għal rasha jew bħala maniġer ta' impriża, fejn il-benefiċjarju jista' juri li eżerċita l-attività in kwistjoni bħala impjegat għal mhux inqas minn tliet snin; jew

(d)

għal tliet snin konsekuttivi bħala impjegat, jekk il-benefiċjarju jista' juri li huwa rċieva, għall-attività in kwistjoni, taħriġ preċedenti kif attestat permezz ta' ċertifikat rikonoxxut mill-Istat Membru jew aġġudikat minn korp professjonali kompetenti li hu kompletament validu.

2.   Fil-każijiet (a) u (ċ), l-attività ma għandhiex tkun intemmet aktar minn 10 snin qabel id-data li fiha l-applikazzjoni kompletata ġiet sottomessa mill-persuna konċernata lill-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 56.

Artikolu 20

Emenda tal-listi ta' l-attivitajiet ta' l-Anness IV

Il-listi ta' l-attivitajiet fl-Anness IV li huma s-suġġett ta' rikonoxximent ta' esperjenza professjonali skond l-Artikolu 16 jistgħu jiġu emendati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2) bil-ħsieb li n-nomenklatura tiġi aġġornata jew iċċarata, kemm-il darba dan ma jinvolvix tibdil fl-attivitajiet relatati mal-kategoriji individwali.

KAPITOLU III

Rikonoxximent abbażi ta' kordinazzjoni ta' kondizzjonijiet minimi ta' taħriġ

Sezzjoni 1

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 21

Prinċipju ta' rikonoxximent awtomatiku

1.   Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala provi ta' kwalifiki formali ta' tabib li jagħti aċċess għal attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u tabib speċjalizzat, bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, bħala dentist, bħala dentist speċjalizzat, bħala kirurgu veterinarju, bħala spiżjar u bħala perit, elenkati fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 u 5.7.1 rispettivament, dawk il-provi li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ imsemmija fl-Artikoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 u 46 rispettivament, u għandu, għall-finijiet ta' aċċess għal u l-eżerċizzju ta' attivitajiet professjonali, jagħti dawn il-provi l-istess effett fuq it-territorju tiegħu bħala provi ta' kwalifiki formali li joħroġ huwa stess.

Din il-prova tal-kwalifiki formali għandha tinħareġ mill-korpi kompetenti fl-Istati Membri u tkun akkumpanjata, fejn xieraq, miċ-ċertifikati elenkati fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2, u 5.7.1 rispettivament.

Id-dispożizzjonijiet ta' l-ewwel u t-tieni subparagrafi ma jolqtux id-drittijiet miksuba msemmija fl-Artikoli 23, 27, 33, 37, 39 u 49.

2.   Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi, għall-finijiet ta' l-eżerċizzju ta' prattika medika ġenerali fil-qafas tas-sistema tas-sigurtà soċjali nazzjonali tiegħu, dawk il-provi ta' kwalifiki formali elenkati fl-Anness V, punt 5.1.4 u maħruġa lil ċittadini ta' l-Istati Membri mill-Istati Membri l-oħra skond ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 28.

Id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu preċedenti ma jolqtux id-drittijiet miksuba msemmija fl-Artikolu 30.

3.   Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala provi ta' kwalifiki formali ta' qwiebel, mogħtija lil ċittadini ta' Stati Membri mill-Istati Membri l-oħra, elenkati fl-Anness V, punt 5.5.2, dawk il-provi li jikkonformaw mar-rekwiżiti minimi ta' taħriġ imsemmija fl-Artikolu 40 u li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 41, u għandu, għall-finijiet ta' l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali, jagħti lil dawn il-provi l-istess effett fit-territorju tiegħu bħal provi ta' kwalifiki formali li joħroġ huwa stess. Din id-dispożizzjoni ma toloqtx id-drittijiet miksuba msemmija fl-Artikoli 23 u 43.

4.   L-Istati Membri m'għandhomx l-obbligu li jagħtu effett lill-provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.6.2, għall-istabbiliment ta' farmaċiji ġodda miftuħa għall-pubbliku. Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, farmaċiji li jkunu miftuħa għal inqas minn tliet snin għandhom ikunu kkunsidrati wkoll bħala farmaċiji ġodda.

5.   Provi ta' kwalifiki formali bħala perit imsemmija fl-Anness V, punt 5.7.1, li huma soġġetti għar-rikonoxximent awtomatiku skond il-paragrafu 1, huma provi ta' kors ta' taħriġ kompletat li beda mhux qabel matul is-sena akkademika ta' referenza msemmija f'dak l-Anness.

6.   Kull Stat Membru għandu jissoġġetta l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' attivitajiet professjonali ta' tobba, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, tobba dentisti, kirurgi veterinarji, qwiebel, spiżjara għall-pussess ta' provi tal-kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 u 5.6.2 rispettivament, li jagħtu prova li l-persuna konċernata kisbet, matul it-taħriġ tagħha, u fejn xieraq, l-għarfien u l-ħiliet imsemmija fl-Artikoli 24(3), 31(6), 34(3), 38(3), 40(3) u 44(3).

L-għarfien u l-ħiliet imsemmija fl-Artikoli 24(3), 31(6), 34(3), 38(3), 40(3) u 44(3) jistgħu jiġu emendati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2) bil-ħsieb li jiġu adattati għall-progress xjentifiku u tekniku.

Dawn l-aġġornamenti, għal kwalunkwe Stat Membru, ma jeħtiġux emenda tal-prinċipji leġislattivi eżistenti tiegħu dwar l-istruttura ta' professjonijiet rigward taħriġ u kondizzjonijiet għall-aċċess minn persuni naturali.

7.   Kull Stat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni bid-dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari u amministrattivi li jadotta rigward il-ħruġ ta' kwalifiki formali fil-qasam kopert minn dak il-Kapitolu. Barra minn hekk, għal provi ta' kwalifiki formali fil-qasam imsemmi fis-Sezzjoni 8, din in-notifika għandha tkun indirizzata lill-Istati Membri l-oħra.

Il-Kummissjoni għandha tippubblika komunikazzjoni xierqa fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea, li tindika t-titoli adottati mill-Istati Membri għal provi ta' kwalifiki formali u, fejn xieraq, il-korp li joħroġ il-provi ta' kwalifiki formali, iċ-ċertifikat li jiġi magħhom u t-titolu professjonali korrispondenti msemmi fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 u 5.7.1 rispettivament.

Artikolu 22

Dispożizzjonijiet komuni dwar it-taħriġ

Rigward it-taħriġ imsemmi fl-Artikoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 u 46:

(a)

l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw taħriġ fuq bażi part-time taħt kondizzjonijiet stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti; dawk l-awtoritajiet għandhom jassiguraw li l-perijodu, livell u kwalità globali ta' dan it-taħriġ mhumiex aktar baxxi minn dak ta' taħriġ kontinwu fuq bażi full-time;

(b)

skond il-proċeduri speċifiċi għal kull Stat Membru, l-edukazzjoni kontinwa u t-taħriġ għandhom jassiguraw li persuni li temmew l-istudji tagħhom iżommu ruħhom aġġornati bl-iżviluppi professjonali sal-punt meħtieġ sabiex il-prattika tinżamm salva u effettiva.

Artikolu 23

Drittijiet miksuba

1.   Bla ħsara għad-drittijiet miksuba speċifiċi għall-professjonijiet konċernati, f'każijiet fejn il-provi ta' kwalifiki formali bħala tabib li jagħtu aċċess għal attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku jew tabib speċjalizzat, bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, tobba dentisti, tobba dentisti speċjalizzati, bħala kirurgi veterinarji, bħala qwiebel, u bħala spiżjara li jkollhom ċittadini ta' Stati Membri ma tissodisfax il-kondizzjonijiet kollha ta' taħriġ msemmija fl-Artikoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 u 44, kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala prova suffiċjenti dawk il-provi ta' kwalifiki professjonali maħruġa minn dawk l-Istati Membri safejn dawn il-provi juru t-tmiem b'suċċess ta' taħriġ li kien beda qabel id-dati ta' referenza stabbiliti fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 u 5.6.2 u hija akkumpanjata minn ċertifikat li jiddikjara li t-titolari kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet in kwistjoni għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin li jippreċedu l-għoti taċ-ċertifikat.

2.   L-istess dispożizzjonijiet japplikaw għal provi ta' kwalifiki formali bħala tabib li jagħtu aċċess għal attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u ta' tabib speċjalizzat, bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, bħala dentist, bħala kirurgu veterinarju, bħala qabla u bħala spiżjara, miksuba fit-territorju ta' dik li qabel kienet ir-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja, li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti kollha minimi ta' taħriġ stabbiliti fl-Artikoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 40 u 44 jekk dawn il-provi jiċċertifikaw t-tmiem b'suċċess ta' taħriġ li beda qabel:

(a)

it-3 ta' Ottubru 1990 għal tobba b'taħriġ bażiku, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, dentisti b'taħriġ bażiku, dentist speċjalizzati, kirurgi veterinarji, qwiebel u spiżjara, u

(b)

it-3 ta' April 1992 għal tobba speċjalizzati.

Il-provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-ewwel subparagrafu jagħtu lit-titolari d-dritt li jeżerċita attivitajiet professjonali fit-territorju Ġermaniż kollu taħt l-istess kondizzjonijiet bħal provi ta' kwalifiki formali maħruġa mill-awtoritajiet Ġermaniżi kompetenti msemmija fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 u 5.6.2.

3.   Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 37(1), kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi provi ta' kwalifiki formali bħala tabib li jagħtu aċċess għal attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u tabib speċjalizzat, bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, bħala kirurgu dentist, bħala qabla, bħala spiżjar u bħala perit ta' ċittadini ta' Stati Membri u maħruġa minn dik li qabel kienet iċ-Ċekoslovakkja, jew li t-taħriġ tiegħu beda, qabel l-1 ta' Jannar 1993, għar-Repubblika Ċeka u s-Slovakkja, fejn l-awtoritajiet ta' xi wieħed miż-żewġ Stati Membri msemmija hawn qabel juru li tali provi ta' kwalifiki formali għandhom l-istess validità legali fit-territorju tagħhom bħall-provi ta' kwalifiki formali li huma joħorġu u, rigward periti, bħall-provi ta' kwalifiki formali speċifikati għal dawk l-Istati Membri fl-Anness VI, punt 6, rigward l-aċċess għall-attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku, tabib speċjalizzat, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, kirurgu veterinarju, qwiebel, qabla u spiżjar rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 45(2), u perit rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 48, u l-eżerċizzju ta' tali attivitajiet.

Tali attestazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn ċertifikat maħruġ mill-istess awtoritajiet fejn jiġi dikjarat li tali persuni kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet in kwistjoni fit-territorju tagħhom għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin qabel id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat.

4.   Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala provi ta' kwalifiki formali għal tabib li jagħtu aċċess għal attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u tabib speċjalizzat, bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, bħala dentist, bħala dentist speċjalizzat, bħala kirurgu veterinarju, bħala qabla, bħala spiżjar u bħala perit dawk il-provi li jkollhom ċittadini ta' l-Istati Membri u maħruġa minn dik li qabel kienet l-Unjoni Sovjetika, jew li t-taħriġ tagħhom beda

(a)

fl-Estonja, qabel l-20 ta' Awwissu 1991,

(b)

fil-Latvja, qabel il-21 ta' Awwissu 1991,

(ċ)

fil-Litwanja, qabel il-11 ta' Marzu 1990,

fejn l-awtoritajiet ta' xi wieħed mit-tliet Stati Membri msemmija jagħtu prova li tali provi għandhom l-istess validità legali bħall-provi li huma joħorġu fit-territorju tagħhom u, rigward periti, bħala provi ta' kwalifiki formali speċifikati għal dawk l-Istati Membri fl-Anness VI, punt 6, rigward l-aċċess għall-attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u tabib speċjalizzat, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, dentist, dentist speċjalizzat, kirurgu veterinarju, qabla u spiżjar rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 45(2), u perit rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 48, u l-eżerċizzju ta' tali attivitajiet.

Tali attestazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn ċertifikat maħruġ mill-istess awtoritajiet li jiddikjara li tali persuni kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet in kwistjoni fit-territorju tagħhom għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin qabel id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat.

Rigward l-provi ta' kwalifiki formali bħala kirurgi veterinarji maħruġa minn dik li qabel kienet l-Unjoni Sovjetika jew rigward liema taħriġ beda, fl-Estonja, qabel l-20 ta' Awwissu 1991, l-attestazzjoni msemmija fis-subparagrafu preċedenti għandha tkun akkumpanjata minn ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet Estonjani fejn jiddikjaraw li tali persuni kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet in kwistjoni fit-territorju tagħhom għal mhux inqas minn ħames snin konsekuttivi matul is-seba' snin qabel id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat.

5.   Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi bħala provi ta' kwalifiki formali bħala tabib li jagħtu aċċess għal attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u ta' tabib speċjalizzat, bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, bħala dentist, bħala kirurgu veterinarju, bħala qabla u bħala spiżjara u bħala perit dawk il-provi li jkollhom iċ-ċittadini ta' l-Istati Membri u maħruġa minn dik li kienet il-Jugoslavja, jew li t-taħriġ tagħhom beda, għas-Slovenja, qabel il-25 ta' Ġunju 1991, fejn l-awtoritajiet ta' l-Istat Membru msemmi juri li tali provi għandhom l-istess validità legali fit-territorju tagħhom bħall-provi li huma joħorġu, u rigward periti, bħall-provi ta' kwalifiki formali speċifikati għal dawk l-Istati Membri fl-Anness VI, punt 6, rigward l-aċċess għall-attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u ta' tabib speċjalizzat, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, dentist, kirurgu veterinarju, qabla u spiżjara rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 45(2), u perit rigward l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 48, u l-eżerċizzju ta' tali attivitajiet.

Tali attestazzjoni għandha tkun akkumpanjata minn ċertifikat maħruġ mill-istess awtoritajiet li jiddikjara li tali persuni kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet in kwistjoni fit-territorju tagħhom għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin qabel id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat.

6.   Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi, bħala prova suffiċjenti għaċ-ċittadini ta' Stati Membri li l-provi tagħhom ta' kwalifiki formali bħala tabib, infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, dentist, dentist speċjalizzat, kirurgu veterinarju, qabla u spiżjar ma jikkorrispondux mat-titoli mogħtija għal dak l-Istat fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 u 5.6.2, dawk il-provi ta' kwalifiki formali maħruġa minn dawk l-Istati Membri akkumpanjati minn ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti.

Iċ-ċertifikat imsemmi fl-ewwel subparagrafu għandu jiddikjara li l-provi ta' kwalifiki formali jiċċertifikaw it-tmiem b'suċċess ta' taħriġ skond l-Artikoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40 u 44 rispettivament ta' din id-Direttiva u huma trattati mill-Istat Membru li ħariġhom bl-istess mod bħall-kwalifiki li t-titoli tagħhom huma elenkati fl-Anness V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 u 5.6.2.

Sezzjoni 2

Tobba tal-mediċina

Artikolu 24

Taħriġ mediku bażiku

1.   L-ammissjoni għat-taħriġ mediku bażiku għandha tkun tiddependi fuq il-pussess ta' diploma jew ċertifikat li jipprovdu aċċess, għall-istudji in kwistjoni, għal universitajiet.

2.   It-taħriġ mediku bażiku għandu jinkludi total ta' mhux inqas minn sitt snin ta' studju jew 5 500 siegħa ta' taħriġ teoretiku u prattiku provdut minn università jew taħt is-superviżjoni tagħha.

Għal persuni li bdew l-istudji tagħhom qabel l-1 ta' Jannar 1972, il-kors ta' taħriġ imsemmi fl-ewwel subparagrafu jista' jinkludi sitt xhur ta' taħriġ prattiku fuq bażi full-time f'livell universitarju taħt is-superviżjoni ta' l-awtoritajiet kompetenti.

3.   It-taħriġ mediku bażiku għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-persuna konċernata kisbet l-għarfien u l-ħiliet li ġejjin:

(a)

għarfien adegwat tax-xjenzi li fuqhom hija bbażata l-mediċina u fehma tajba tal-metodi xjentifiċi inklużi il-prinċipji tal-kejl tal-funzjonijiet bijoloġiċi, l-istima ta' fatti stabbiliti xjentifikament u l-analiżi ta' data;

(b)

fehma biżżejjed ta' l-istruttura, il-funzjonijiet u l-imġieba ta' persuni b'saħħithom u morda, kif ukoll relazzjonijiet bejn l-istat tas-saħħa u l-ambjent fiżiku u soċjali tal-bniedem;

(ċ)

għarfien adegwat tad-dixxiplini u prattiċi kliniċi, li jipprovdu lil persuna konċernata bi stampa koerenti tal-mard mentali u fiżiku, tal-mediċina mill-aspett tal-profilassi, id-dijanjosi u t-terapija u tar-riproduzzjoni umana;

(d)

esperjenza klinika adattata f'isptarijiet taħt sorveljanza xierqa.

Artikolu 25

Taħriġ mediku speċjalizzat

1.   L-ammissjoni għat-taħriġ mediku speċjalizzat għandha tkun tiddependi fuq it-tmiem u l-validazzjoni ta' sitt snin ta' studju bħala parti mill-programm ta' taħriġ imsemmi fl-Artikolu 24 li matulu t-trainee jkun kiseb l-għarfien in kwistjoni fil-mediċina bażika.

2.   It-taħriġ mediku speċjalizzat għandu jinkludi taħriġ teoretiku u prattiku f'università jew sptar ta' tagħlim mediku jew, fejn xieraq, fi stabbiliment tas-saħħa approvat għal dan l-iskop mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti.

L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-perijodu minimu ta' korsijiet ta' taħriġ mediku speċjalizzat imsemmija fl-Anness V, punt 5.1.3 mhuwiex inqas mill-perijodu msemmi f'dak il-punt. It-taħriġ għandu jingħata taħt is-superviżjoni ta' l-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti. Dan għandu jinkludi l-parteċipazzjoni personali tat-tabib trainee speċjalizzat fl-attività u fir-responsabbiltajiet involuti fis-servizzi in kwistjoni.

3.   It-taħriġ għandu jingħata fuq bażi full-time fi stabbilimenti speċifiċi li huma rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti. Għandu jinvolvi l-parteċipazzjoni fil-firxa sħiħa ta' l-attivitajiet mediċi tad-dipartiment fejn isir it-taħriġ, inklużi on-call duties, b'mod li l-ispeċjalista trainee jiddedika l-attività professjonali kollha tiegħu għal dan it-taħriġ prattiku u teoritiku tul il-ġimgħa ta' xogħol kollha u tul is-sena skond il-proċeduri stabbiliti mill-awtoritajiet kompetenti. Dawn il-postijiet għandhom ikunu suġġetti għal remunerazzjoni approprjata f'dan is-sens.

4.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-ħruġ ta' provi ta' taħriġ mediku speċjalizzat dependenti mill-pussess ta' provi ta' taħriġ mediku bażiku msemmi fl-Anness V, punt 5.1.1.

5.   Il-perijodi minimi ta' taħriġ imsemmija fl-Anness V, punt 5.1.3 jistgħu jiġu emendati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2) bil-ħsieb li jiġu adattati għall-progress xjentifiku u tekniku.

Artikolu 26

Tipi ta' taħriġ mediku speċjalizzat

Provi ta' kwalifiki formali bħala tabib speċjalizzat kif imsemmi fl-Artikolu 21 huma dawk il-provi mogħtija mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti msemmija fl-Anness V, punt 5.1.2 li jikkorrispondu, għat-taħriġ speċjalizzat in kwistjoni, għat-titoli użati fl-Istati Membri differenti u msemmija fl-Anness V, punt 5.1.3.

L-inklużjoni fl-Anness V, punt 5.1.3 ta' speċjalizzazzjonijiet mediċi li huma komuni għal mhux inqas minn żewġ kwinti ta' l-Istati Membri jistgħu jiġu deċiżi skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2) bil-ħsieb li din id-Direttiva tiġi aġġornata fid-dawl ta' tibdil fil-leġislazzjoni nazzjonali.

Artikolu 27

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għat-tobba

1.   Stat Membru ospitanti jista' jeħtieġ mit-tobba speċjalizzati li t-taħriġ part-time mediku speċjalizzat tagħhom kien regolat minn dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi fis-seħħ mill-20 ta' Ġunju 1975 u li bdew it-taħriġ speċjalizzat tagħhom mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 1983 li l-provi ta' kwalifiki formali tagħhom ikunu akkumpanjati minn ċertifikat li jiddikjara li huma kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet in kwistjoni fit-territorju tagħhom għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin qabel l-għoti taċ-ċertifikat.

2.   Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi l-kwalifika ta' tobba speċjalizzati mogħtija fi Spanja lil tobba li temmew it-taħriġ speċjalizzat tagħhom qabel l-1 ta' Jannar 1995, anki jekk dak it-taħriġ ma jissodisfax ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ msemmija fl-Artikolu 25, safejn dik il-kwalifika hija akkumpanjata minn ċertifikat maħruġ mill-Awtoritajiet Spanjoli kompetenti u li jagħti prova li dik il-persuna konċernata għaddiet l-eżami f'kompetenza professjonali speċifika miżmum fil-kuntest ta' miżuri eċċezzjonali rigward ir-rikonoxximent stabbiliti fid-Digriet Irjali 1497/99, bil-ħsieb li jkun aċċertat li l-persuna konċernata tippossjedi livell ta' għarfien u ħiliet komparabbli ma' dak ta' tobba li jippossjedu l-kwalifika bħala tobba speċjalizzati kif definiti għal Spanja fl-Anness V, punti 5.1.2 u 5.1.3.

3.   Kull Stat Membru li rrevoka d-dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari jew amministrattivi rigward l-għoti ta' provi ta' kwalifiki formali bħala tabib speċjalizzat imsemmi fl-Anness V, punti 5.1.2 u, punt 5.1.3 u li adotta miżuri rigward id-drittijiet miksuba li jibbenefikaw minnhom iċ-ċittadini tiegħu, għandu jagħti liċ-ċittadini ta' Stati Membri oħra d-dritt li jibbenefikaw minn dawk il-miżuri, safejn dawk il-provi ta' kwalifiki formali kienu maħruġa qabel id-data li fiha l-Istat Membru waqaf joħroġ dawk il-provi għall-ispeċjalizzazzjoni in kwistjoni.

Id-dati li fihom dawn id-dispożizzjonijiet kienu revokati huma stabbiliti fl-Anness V, punt 5.1.3.

Artikolu 28

Taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali

1.   L-ammissjoni għat-taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali għandha tkun tiddependi mit-tmiem u l-validazzjoni ta' sitt snin ta' studju bħala parti mil-programm ta' taħriġ imsemmi fl-Artikolu 24.

2.   It-taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali li jwassal għall-għoti ta' provi ta' kwalifiki formali maħruġa qabel l-1 ta' Jannar 2006 għandu jkun għal perijodu ta' mhux inqas minn sentejn fuq bażi full-time. Fil-każ ta' provi ta' kwalifiki formali maħruġa wara dik id-data, it-taħriġ għandu jkun għal perijodu ta' mhux inqas minn tliet snin fuq bażi full-time.

Fejn il-programm ta' taħriġ imsemmi fl-Artikolu 24 jinkludi taħriġ prattiku mogħti minn sptar approvat li jkollu tagħmir u servizzi mediċi ġenerali xierqa jew bħala parti mill-prattika medika ġenerali approvata jew f'ċentru approvat li fih it-tobba jipprovdu kura medika primarja, il-perijodu ta' dak it-taħriġ prattiku jista', sa massimu ta' sena, jkun inkluż fil-perijodu msemmi fl-ewwel subparagrafu għal ċertifikati ta' taħriġ maħruġa fl-1 ta' Jannar 2006 jew wara.

L-għażla li jipprovdi għaliha t-tieni subparagrafu għandha tkun disponibbli biss għall-Istati Membri li fihom it-taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali kien ta' sentejn mill-1 ta' Jannar 2001.

3.   It-taħriġ speċifiku fil-prattika medika ġenerali għandu jsir fuq bażi full-time f'livell universitarju, taħt is-sorveljanza ta' l-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti. Għandu jkun aktar prattiku milli teoretiku.

L-istruzzjoni prattika għandha tingħata, min-naħa l-waħda, mill-inqas għal sitt xhur fi sptar approvat li jkollu tagħmir u servizzi xierqa u, min-naħa l-oħra, mill-inqas għal sitt xhur bħala parti ta' prattika medika ġenerali approvata jew f'ċentru approvat fejn it-tobba jipprovdu kura tas-saħħa primarja.

It-taħriġ prattiku għandu jsir flimkien ma' stabbilimenti tas-saħħa jew ma' strutturi oħra li għandhom x'jaqsmu max-xogħol tal-mediċina ġenerali. Bla ħsara għall-perijodi minimi stabbiliti fit-tieni subparagrafu, madanakollu, it-taħriġ prattiku jista' jingħata fuq perijodu ta' mhux aktar minn sitt xhur fi stabbilimenti approvati jew strutturi tas-saħħa oħra li għandhom x'jaqsmu max-xogħol tal-mediċina ġenerali.

It-taħriġ għandu jeżiġi l-parteċipazzjoni personali tat-trainee fl-attività u r-responsabbiltajiet professjonali tal-persuni li magħhom jaħdem.

4.   L-Istati Membri għandhom jissoġġettaw il-ħruġ ta' provi ta' kwalifiki formali fil-prattika medika ġenerali għall-pussess ta' provi ta' kwalifiki formali f'taħriġ mediku bażiku msemmi fl-Anness V, punt 5.1.1.

5.   L-Istati Membri jistgħu joħorġu provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.1.4 lil tabib li ma temmx it-taħriġ imsemmi f'dan l-Artikolu imma li temm taħriġ differenti, supplimentari, kif attestat mill-provi ta' kwalifiki formali maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti fi Stat Membru. Dawn ma jistgħux madanakollu, jagħtu provi ta' kwalifiki formali jekk dan ma jattestax l-għarfien ta' livell ekwivalenti fil-kwalità għall-għarfien miksub mit-taħriġ li jipprovdi għalih dan l-Artikolu.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu, inter alia, sa liema punt it-taħriġ kumplimentari u l-esperjenza professjonali diġà miksuba mill-applikant jistgħu jissostitwixxu t-taħriġ li jipprovdi għalih dan l-Artikolu.

L-Istati Membri jistgħu joħorġi l-provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.1.4 biss jekk l-applikant ikun kiseb mhux inqas minn sitt xhur esperjenza fil-mediċina ġenerali fi prattika tal-mediċina ġenerali jew f'ċentru fejn it-tobba jipprovdu kura tas-saħħa primarja tat-tipi msemmija fil-paragrafu 3.

Artiklu 29

L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali bħala tobba tal-mediċina ġenerali

Kull Stat Membru għandu, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet miksuba, jagħmel l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet ta' tabib tal-mediċina ġenerali fil-kuntest tas-sistema tas-sigurtà soċjali nazzjonali tiegħu dipendenti mill-pussess ta' provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.1.4.

L-Istati Membri jistgħu jeżentaw persuni li bħalissa qed jagħmlu taħriġ speċifiku fil-mediċina ġenerali minn din il-kondizzjoni.

Artikolu 30

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għat-tobba tal-mediċina ġenerali

1.   Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi d-drittijiet miksuba. Għandu, għaldaqstant, jagħti bħala dritt miksub id-dritt li wieħed jeżerċita l-attivitajiet ta' tabib tal-mediċina ġenerali fil-qafas tas-sistema tas-sigurtà soċjali nazzjonali tiegħu, mingħajr il-provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.1.4, lit-tobba kollha li jgawdu dan id-dritt mid-data ta' referenza dikjarata f'dak punt bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet applikabbli għall-professjoni medika li jagħtu aċċess għall-attivitajiet professjonali ta' tabib b'taħriġ bażiku u li huma stabbiliti minn dik id-data fuq it-territorju tiegħu, stante li jkunu bbenefikaw mid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 21 jew 23.

L-awtoritajiet kompetenti ta' kull Stat Membru għandhom, fuq talba, joħorġu ċertifikat li jiddikjara d-dritt tat-titolari li jeżerċita l-attivitajiet ta' tabib tal-mediċina ġenerali fil-qafas tas-sistema tas-sigurtà soċjali nazzjonali tagħhom, mingħajr il-provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.1.4, lil tobba li jgawdu mid-drittijiet miksuba skond l-ewwel subparagrafu.

2.   Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi ċ-ċertifikati msemmija fil-paragrafu 1, it-tieni subparagrafu, mogħtija lil ċittadini ta' Stati Membri mill-Istati Membri oħra, u għandu jagħti lil dawn iċ-ċertifikati l-istess effett fuq it-territorju tiegħu bħall-provi ta' kwalifiki formali li huwa nnifsu jagħti u li jippermettu l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet ta' tabib tal-mediċina ġenerali fil-qafas tas-sistema tas-sigurtà soċjali nazzjonali tiegħu.

Sezzjoni 3

Infermiera responsabbli mill-kura ġenerali

Artikolu 31

Taħriġ għall-infermiera responsabbli mill-kura ġenerali

1.   L-ammissjoni għat-taħriġ għal infermiera responsabbli mill-kura ġenerali għandha tkun tiddependi mit-tmiem ta' l-edukazzjoni ġenerali ta' 10 snin, kif attestat permezz ta' diploma, ċertifikat jew prova oħra maħruġa mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti fi Stat Membru jew b'ċertifikat li jagħti prova ta' suċċess f'eżami, ta' livell ekwivalenti, għall-ammissjoni fi skola ta' taħriġ għall-infermiera.

2.   It-taħriġ ta' infermiera responsabbli mill-kura ġenerali għandha tingħata fuq bażi full-time u għandha tinkludi mill-inqas il-programm deskritt fl-Anness V, punt 5.2.1.

Il-kontenut elenkat fl-Anness V, punt 5.2.1 jista' jiġi emendat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2) bil-ħsieb li jiġi adattat għall-progress xjentifiku u tekniku.

Dawn l-aġġornamenti m'għandhomx jirrikjedu, għal kwalunkwe Stat Membru, emendi tal-prinċipji leġislattivi eżistenti tiegħu relatati ma' l-istruttura ta' professjonijiet fir-rigward ta' taħriġ u kondizzjonijiet għal aċċess minn persuni naturali.

3.   It-taħriġ ta' infermiera responsabbli mill-kura ġenerali għandu jinkludi kors ta' studju ta' mhux inqas minn tlett snin jew 4 600 siegħa ta' taħriġ teoretiku u fi klinika, iż-żmien tat-taħriġ teoretiku jirrappreżenta mhux inqas minn terz u ż-żmien tat-taħriġ fi klinika mhux inqas minn nofs iż-żmien minimu tat-taħriġ. L-Istati Membri jistgħu jagħtu eżenzjonijiet parzjali lil persuni li rċevew parti mit-taħriġ tagħhom f'korsijiet li huma mill-inqas ta' livell ekwivalenti.

L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-istituzzjonijiet li jipprovdu taħriġ għall-infermiera huma responsabbli mill-kordinazzjoni tat-taħriġ teoretiku u fi klinika matul il-programm kollu ta' studju.

4.   It-taħriġ teoretiku huwa parti mit-taħriġ għall-infermiera li minnu infermiera trainees jiksbu għarfien professjonali, għarfien u ħiliet meħtieġa għall-organizzazzjoni, l-għotja u l-istima tal-kura ġenerali tas-saħħa. It-taħriġ għandu jingħata minn għalliema tal-kura mill-infermiera u minn persuni kompetenti oħra, fi skejjel ta' l-infermiera u fi stabbilimenti oħra ta' taħriġ magħżula mill-istituzzjoni tat-taħriġ.

5.   It-taħriġ fi klinika huwa dik il-parti tat-taħriġ għall-infermiera li fih infermiera trainees jitgħallmu, bħala parti minn tim u b'kuntatt dirett ma' individwu f'saħħtu jew marid u/jew komunità, jorganizzaw, jagħtu u jistmaw il-kura komprensiva tal-infermiera, abbażi ta' l-għarfien u l-ħiliet li huma jkunu kisbu. L-infermier trainee għandu jitgħallem mhux biss kif jaħdem fi grupp, imma wkoll kif imexxi grupp u jorganizza l-kura ġenerali tal-infermiera, inkluża l-edukazzjoni dwar is-saħħa għal individwi u gruppi żgħar, fl-istitut għas-saħħa jew fil-komunità.

Dan it-taħriġ għandu jsir fi sptarijiet u istituzzjonijiet oħra tas-saħħa u fil-komunità, taħt ir-responsabbiltà ta' għalliema infermiera, b'koperazzjoni ma' infermiera kwalifikati oħra u assistiti minnhom. Persunal ieħor kwalifikat jista' wkoll jieħu parti fil-proċess tat-tagħlim.

Infermiera trainees għandhom jipparteċipaw fl-attivitajiet tad-dipartiment in kwistjoni safejn dawk l-attivitajiet huma adattati għat-taħriġ tagħhom, li jwassal sabiex jitgħallmu jassumu r-responsabbilitajiet involuti fil-kura mill-infermiera.

6.   Taħriġ għall-infermiera responsabbli mill-kura ġenerali għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-persuna konċernata kisbet l-għarfien u l-ħiliet li ġejjin:

(a)

għarfien adegwat tax-xjenzi li fuqhom hi bbażata l-infirmerija ġenerali, inkluż fehma suffiċjenti ta' l-istruttura, il-funzjonijiet fiżjoloġiċi u l-imġieba ta' persuni b'saħħithom u morda, u tar-relazzjoni bejn l-istat tas-saħħa u l-ambjent fiżiku u soċjali tal-bniedem;

(b)

għarfien suffiċjenti dwar in-natura u l-etika tal-professjoni u tal-prinċipji ġenerali tas-saħħa u s-sengħa tal-kura;

(ċ)

esperjenza klinika adegwata; din l-esperjenza, li għandha tingħażel għall-valur ta' taħriġ tagħha, għandha tkun miksuba taħt is-sorveljanza ta' persunal ta' infermiera kwalifikat u f'postijiet fejn in-numru ta' persunal kwalifikat u t-tagħmir huma approprjati għall-kura tal-pazjenti mill-infermiera;

(d)

l-abiltà li wieħed jipparteċipa fit-taħriġ prattiku ta' persunal tas-saħħa u l-esperjenza li taħdem ma' dan il-persunal;

(e)

l-esperjenza li wieħed jaħdem ma' membri ta' professjonijiet oħrajn fis-settur tas-saħħa.

Artikolu 32

L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali ta' infermiera responsabbli mill-kura ġenerali

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-attivitajiet professjonali ta' infermiera responsabbli mill-kura ġenerali huma l-attivitajiet eżerċitati fuq bażi professjonali u msemmija fl-Anness V, punt 5.2.2.

Artikolu 33

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għall-infermiera responsabbli mill-kura ġenerali

1.   Fejn ir-regoli ġenerali tad-drittijiet miksuba japplikaw għal infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 23 kellhom jinkludu responsabbiltà sħiħa għall-ippjanar, l-organizzazzjoni u l-amministrazzjoni tal-kura mogħtija lill-pazjent mill-infermiera.

2.   Rigward il-kwalifika Pollakka ta' infermiera responsabbli mill-kura ġenerali, id-dispożizzjonijiet tad-drittijiet miksuba li ġejjin biss għandhom japplikaw, madankollu soġġett għall-paragrafu 3. Fil-każ ta' ċittadini ta' l-Istati Membri li l-prova ta' kwalifiki formali bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali kienet mogħtija mill-Polonja qabel l-1 ta' Mejju 2004, jew it-taħriġ tagħhom beda fil-Polonja qabel l-1 ta' Mejju 2004 u li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti minimi tat-taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 31, l-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu li l-provi li ġejjin ta' kwalifiki formali bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali huma prova suffiċjenti jekk ikunu akkumpanjati minn ċertifikat li jiddikjara li dawk iċ-ċittadini ta' l-Istati Membri kienu jeżerċitaw effettivament u legalment l-attivitajiet ta' infermiera responsabbli mill-kura ġenerali fil-Polonja għall-perijodu speċifikat hawn taħt:

(a)

provi ta' kwalifiki formali bħala infermiera f'livell ta' lawrja (dyplom licencjata pielęgniarstwa) — mhux inqas minn tlett snin konsekuttivi matul il-ħames snin preċedenti għad-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat,

(b)

provi ta' kwalifiki formali bħala infermiera li jiċċertifikaw it-temma ta' edukazzjoni post-sekondarja miksuba minn skola medika vokazzjonali (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) — mhux inqas minn ħames snin konsekuttivi matul is-seba' snin preċedenti għad-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat.

L-attivitajiet imsemmija għandhom ikunu nkludew it-teħid ta' responsabbiltà sħiħa għall-ippjanar, l-organizzazzjoni u l-amministrazzjoni tal-kura mill-infermiera mogħtija lill-pazjent.

3.   L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu l-provi ta' kwalifiki formali fil-kura mill-infermiera mogħtija fil-Polonja, lil infermiera li temmew it-taħriġ tagħhom qabel l-1 ta' Mejju 2004, imma li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti minimi tat-taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 31, attestati minn diploma ta' bachelor li nkisbet abbażi ta' programm ta' upgrading speċjali skond l-Artikolu 11 ta' l-Att ta' l-20 ta' April 2004 dwar l-emenda għall-Att dwar il-professjonijiet ta' infermiera u qwiebel u dwar xi atti legali oħra (Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika Pollakka tat-30 ta' April 2004 Nru. 92, pos. 885), u fir-Regolament tal-Ministru tas-Saħħa tal-11 ta' Mejju 2004 dwar il-kondizzjonijiet dettaljati għal taħriġ għal infermiera u qwiebel, li għandhom ċertifikat ta' skola sekondarja (eżami finali — matura) u huma gradwati minn liċei mediċi u minn skejjel mediċi vokazzjonali li jipprovdu tagħlim fil- professjonijiet ta' infermier u qabla (Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika Pollakka tat-13 ta' Mejju 2004 Nru. 110, pos. 1170), bl-għan li jkun verifikat li l-persuna konċernata għandha livell ta' għarfien u ta' kompetenza li huma komparabbli ma' dak ta' infermiera li għandhom il-kwalifiki li, fil-każ tal-Polonja, huma stabbiliti fl-Anness V, punt 5.2.2.

Sezzjoni 4

Tobba dentisti

Artikolu 34

Taħriġ bażiku fid-dentistrija

1.   L-ammissjoni għat-taħriġ bażiku fid-dentistrija jippresupponi l-pussess ta' diploma jew ta' ċertifikat li jagħtu aċċess, għall-istudji in kwistjoni, għal universitajiet jew istituti superjuri ta' livell rikonoxxut bħala ekwivalenti, fi Stat Membru.

2.   It-taħriġ bażiku fid-dentistrija għandu jinkludi total ta' mhux inqas minn ħames snin ta' studju teoretiku u prattiku full-time, li jinkludi mill-inqas il-programm deskritt fl-Anness V, punt 5.3.1 u mogħti f'università, f'istitut superjuri li jipprovdi taħriġ li huwa rikonoxxut bħala ta' livell ekwivalenti jew taħt is-sorveljanza ta' università.

Il-kontenut elenkat fl-Anness V, punt 5.3.1 jista' jiġi emendat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2) bil-ħsieb li jiġi adattat għall-progress xjentifiku u tekniku.

Tali aġġornamenti m'għandhomx jirrikjedu, għal kwalunkwe Stat Membru, xi emenda tal-prinċipji leġislattivi eżistenti tiegħu relatati mas-sistema ta' professjonijiet fir-rigward tat-taħriġ u l-kondizzjonijiet ta' aċċess minn persuni naturali.

3.   Taħriġ bażiku fid-dentistrija għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-persuna konċernata kisbet l-għarfien u l-ħiliet li ġejjin:

(a)

għarfien adegwat tax-xjenzi li fuqhom hi bbażata d-dentistrija u fehma tajba tal-metodi xjentifiċi, inklużi l-prinċipji tal-kejl tal-funzjonijiet bijoloġiċi, l-istima ta' fatti stabbiliti xjentifikament u l-analiżi ta' data;

(b)

għarfien xieraq tal-kostituzzjoni, il-fiżjoloġija u l-imġieba ta' persuni b'saħħithom u morda kif ukoll l-influwenza ta' l-ambjent naturali u soċjali fuq l-istat tas-saħħa tal-bniedem, sa fejn dawn il-fatturi jolqtu id-dentistrija;

(ċ)

għarfien adegwat ta' l-istruttura u l-funzjoni tas-snien, il-ħalq, ix-xedaq u t-tessuti assoċjati, kemm b'saħħithom kif ukoll morda, u r-relazzjoni tagħhom ma' l-istat ġenerali tas-saħħa u l-benessri fiżiku u soċjali tal-pazjent;

(d)

għarfien adegwat tad-dixxiplini u l-metodi kliniċi, li jipprovdu d-dentist bi stampa koerenti ta' anomaliji, leżjonijiet u mard tas-snien, tal-ħalq, tax-xedaq u tat-tessuti assoċjati u tad-dentistrija preventiva, dijanjostika u terapewtika;

(e)

esperjenza klinika xierqa taħt superviżjoni xierqa.

Dan it-taħriġ għandu jipprovdih bil-ħiliet neċessarji għall-eżerċizzju ta' l-attivitajiet kollha li jinvolvu l-prevenzjoni, id-dijanjosi u t-trattament ta' l-anomaliji u l-mard tas-snien, tal-ħalq, tax-xedaq u tat-tessuti assoċjati.

Artikolu 35

Taħriġ speċjalizzat fid-dentistrija

1.   L-ammissjoni għat-taħriġ speċjalizzat fid-dentistrija għandu jinvolvi t-tmiem u l-validazzjoni ta' ħames snin ta' struzzjoni teoretika u prattika fil-qafas tat-taħriġ imsemmi fl-Artikolu 34, jew il-pussess tad-dokumenti msemmija fl-Artikoli 23 u 37.

2.   Taħriġ speċjalizzat fid-dentistrija għandu jinvolvi struzzjoni teoretika u prattika f'ċentru ta' università, f'ċentru ta' tagħlim u riċerka dwar it-trattament jew, fejn xieraq, fi stabbiliment tas-saħħa approvat għal dak l-iskop mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti.

It-taħriġ full-time speċjalizzat fid-dentistrija għandu jkun għal minimu ta' tlett snin sorveljat mill-awtoritajiet jew il-korpi kompetenti. Għandu jinvolvi l-parteċipazzjoni personali tat-tabib dentist li qed jitħarreġ sabiex ikun speċjalista fl-attività u fir-responsabbilitajiet ta' l-istabbiliment konċernat.

Il-perijodu minimu ta' taħriġ imsemmi fit-tieni subparagrafu jista' jiġi emendat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2) bil-ħsieb li jiġi adattat għall-progress xjentifiku u tekniku.

3.   L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-prova ta' taħriġ speċjalizzat fid-dentistrija tiddependi mill-pussess ta' provi ta' taħriġ bażiku fid-dentistrija msemmi fl-Anness V, punt 5.3.2.

Artikolu 36

L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali bħala tobba dentisti

1.   Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-attivitajiet professjonali bħala tobba dentisti huma l-attivitajiet definiti fil-paragrafu 3 u eżerċitati taħt il-kwalifiki professjonali elenkati fl-Anness V, punt 5.3.2.

2.   Il-professjoni ta' tabib dentist għandha tkun ibbażata fuq taħriġ fid-dentistrija msemmi fl-Artikolu 34 u għandu jikkostitwixxi professjoni speċifika li hija distinta minn professjonijiet oħrajn mediċi ġenerali jew speċjalizzati. L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali bħala tabib dentist jirrikjedi l-pussess tal-kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.3.2. It-titulari ta' tali provi ta' kwalifiki formali għandhom ikunu trattati bl-istess mod bħal dawk li għalihom japplikaw l-Artikoli 23 jew 37.

3.   L-Istati Membri għandhom jassiguraw li tobba dentisti huma kapaċi ġeneralment li jiksbu aċċess u jwettqu attivitajiet ta' prevenzjoni, dijanjosi u trattament ta' l-anomaliji u l-mard tas-snien, tal-ħalq, tax-xedaq u tat-tessuti assoċjati, b'kont dovut tad-dispożizzjonijiet regolamentari u r-regoli ta' l-etika professjonali dwar id-dati ta' referenza msemmija fl-Anness V, punt 5.3.2.

Artikolu 37

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għat-tobba dentisti

1.   Kull Stat Membru għandu, għall-finijiet ta' l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali bħala tobba dentisti taħt il-kwalifiki elenkati fl-Anness V, punt 5.3.2, jirrikonoxxi l-provi ta' kwalifiki formali bħala tabib maħruġa mill-Italja, Spanja, l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka u s-Slovakkja lil persuni li bdew it-taħriġ mediku tagħhom fid-data jew qabel id-data ta' referenza msemmija f'dak l-Anness għall-Istati Membri konċernati, li jkunu akkumpanjati minn ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti ta' dak l-Istat Membru.

Iċ-ċertifikat għandu juri li ż-żewġ kondizzjonijiet li ġejjin huma sodisfatti:

(a)

li l-persuni in kwistjoni kienu jeżerċitaw l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 36 effettivament, legalment u prinċipalment f'dak l-Istat Membru għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin li jippreċedu l-għoti taċ-ċertifikat,

(b)

li dawk il-persuni huma awtorizzati li jeżerċitaw l-attivitajiet imsemmija taħt l-istess kondizzjonijiet bħala titolari ta' provi ta' kwalifiki formali elenkati għal dak l-Istat Membru fl-Anness V, punt 5.3.2.

Persuni li temmew b'suċċess mhux inqas minn tlett snin ta' studju, iċċertifikat mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru konċernat bħala li hu ekwivalenti għat-taħriġ imsemmi fl-Artikolu 34, għandhom ikunu eżenti mit-tlett snin ta' esperjenza taħt forma ta' xogħol prattiku msemmi fit-tieni subparagrafu, punt a).

Rigward ir-Repubblika Ċeka u s-Slovakkja, provi ta' kwalifiki formali miksuba f'dik li qabel kienet iċ-Ċekoslovakkja għandhom jingħataw l-istess livell ta' rikonoxximent bħala provi Ċeki u Slovakki ta' kwalifiki formali u taħt l-istess kondizzjonijiet stabbiliti fis-subparagrafi preċedenti.

2.   Kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi l-provi ta' kwalifiki formali bħala tabib maħruġa fl-Italja lil persuni li bdew it-taħriġ mediku universitarju tagħhom wara t-28 ta' Jannar 1980 u mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 1984, akkumpanjati minn ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti Taljani.

Iċ-ċertifikat għandu juri li t-tlett kondizzjonijiet li ġejjin huma sodisfatti:

(a)

li l-persuni in kwistjoni għaddew mit-test rilevanti ta' kapaċità miżmum mill-awtoritajiet kompetenti Taljani intiż sabiex jiġi stabbilit li dawk il-persuni jipposjedu livell ta' għarfien u ta' ħiliet li huwa komparabbli għal dak ta' persuni li jippossjedu provi ta' kwalifiki formali elenkati għall-Italja fl-Anness V, punt 5.3.2,

(b)

kienu jeżerċitaw l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 36 effettivament, legalment u prinċipalment fl-Italja għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin li jippreċedu l-għoti taċ-ċertifikat,

(ċ)

li dawk il-persuni huma awtorizzati li jeżerċitaw jew li effettivament, legalment u prinċipalment jeżerċitaw l-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 36, taħt l-istess kondizzjonijiet bħat-titolari ta' provi ta' kwalifiki formali elenkati għall-Italja fl-Anness V, punt 5.3.2.

Persuni li temmew b'suċċess mhux inqas minn tlett snin ta' studju ċċertifikat mill-awtoritajiet kompetenti bħala ekwivalenti għat-taħriġ imsemmi fl-Artikolu 34 għandhom ikunu eżenti mit-test ta' kapaċità msemmi fit-tieni subparagrafu, punt (a).

Persuni li bdew it-taħriġ mediku universitarju tagħhom wara l-31 ta' Diċembru 1984, għandhom ikunu ttrattati bl-istess mod bħal dawk imsemmija hawn qabel, kemm-il darba t-tlett snin ta' studju msemmija hawn qabel bdew qabel il-31 ta' Diċembru 1994.

Sezzjoni 5

Kirurgi veterinarji

Artikolu 38

It-taħriġ tal-kirurgi veterinarji

1.   It-taħriġ tal-kirurgi veterinarji għandu jkun magħmul minn total ta' mhux inqas minn ħames snin ta' studju teoretiku u prattiku full-time f'università jew f'istitut superjuri li jipprovdi taħriġ rikonoxxut bħala li huwa ta' livell ekwivalenti, jew taħt is-superviżjoni ta' università, li jkopri mill-inqas il-programm ta' studju msemmi fl-Anness V, punt 5.4.1.

Il-kontenut elenkat fl-Anness V, punt 5.4.1 jista' jiġi emendat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2) bil-ħsieb li jiġi adattat għall-progress xjentifiku u tekniku.

Dawn l-aġġornamenti m'għandhomx jirrikjedu, għal kwalunkwe Stat Membru, emenda tal-prinċipji leġislattivi eżistenti tiegħu relatati ma' l-istruttura ta' professjonijiet fir-rigward tat-taħriġ u l-kondizzjonijiet għal aċċess minn persuni naturali.

2.   L-ammissjoni għat-taħriġ veterinarju għandu jkun jiddependi fuq il-pussess ta' diploma jew ċertifikat li jintitola t-titulari sabiex jidħol għall-istudji in kwistjoni, f'universitajiet jew istituti ta' edukazzjoni superjuri rikonoxxuti minn Stat Membru bħala li huma ta' livell ekwivalenti għall-finijiet ta' l-istudju rilevanti.

3.   It-taħriġ ta' kirurgu veterinarju għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-persuna in kwistjoni tkun kisbet l-għarfien u l-ħiliet li ġejjin:

(a)

għarfien adegwat tax-xjenzi li fuqhom huma bbażati l-attivitajiet tal-kirurgu veterinarju;

(b)

għarfien adegwat ta' l-istruttura u l-funzjonjiet ta' annimali b'saħħithom, tat-trobbija, tar-riproduzzjoni u l-iġjene in ġenerali tagħhom, kif ukoll ta' l-għalf tagħhom, inkluża t-teknoloġija involuta fil-fabbrikazzjoni u l-preservazzjoni ta' l-ikel li jikkorrispondu għall-bżonnijiet tagħhom;

(ċ)

għarfien adegwat ta' l-imġieba u l-protezzjoni ta' l-annimali;

(d)

għarfien adegwat tal-kawżi, natura, żvilupp, effetti, dijanjosi u trattament tal-mard ta' l-annimali, kemm jekk kunsidrati individwalment kif ukoll fi gruppi, inkluż għarfien speċjali tal-mard li jista' jiġi trasmess lill-bnedmin;

(e)

għarfien adegwat tal-mediċina preventiva;

(f)

għarfien adegwat ta' l-iġjene u t-teknoloġija involuti fil-produzzjoni, fabbrikazzjoni u tqegħid fiċ-ċirkolazzjoni ta' l-ikel ta' l-annimali jew l-ikel li joriġina mill-annimali maħsuba għall-konsum uman;

(g)

għarfien adegwat tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw mas-suġġetti elenkati hawn qabel;

(h)

esperjenza klinika u esperjenza prattika oħra adegwati taħt sorveljanza approprjata.

Artikolu 39

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għall-kirurgi veterinarji

Bla ħsara għall-Artikolu 23(4), rigward iċ-ċittadini ta' Stati Membri li l-provi ta' kwalifiki formali tagħhom bħala kirurgi veterinarji kienu maħruġa, mill-Estonja qabel l-1 ta' Mejju 2004, jew li t-taħriġ tagħhom beda fl-Estonja qabel l-1 ta' Mejju 2004, l-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu tali provi ta' kwalifiki formali bħala kirurgu veterinarju jekk ikunu akkumpanjati minn ċertifikat li jiddikjara li tali persuni kienu jeżerċitaw l-attivitajiet in kwistjoni effettivament u legalment fl-Estonja għal mhux inqas minn ħames snin konsekuttivi matul is-seba' snin li jippreċedu l-għoti taċ-ċertifikat.

Sezzjoni 6

Qwiebel

Artikolu 40

It-taħriġ ta' qwiebel

1.   It-taħriġ tal-qwiebel għandu jkun magħmul minn total ta' mhux inqas minn:

(a)

taħriġ full-time speċifiku bħala qabla li jkun magħmul mhux inqas minn tliet snin ta' studju teoretiku u prattiku (rotta I) li jinkludi mill-inqas il-programm deskritt fl-Anness V, punt 5.5.1, jew

(b)

taħriġ full-time speċifiku bħala qabla għal perijodu ta' tmintax-il xahar (rotta II), li jkun magħmul mill-programm ta' studju deskritt fl-Anness V, punt 5.5.1, li ma kienx is-suġġett ta' taħriġ ekwivalenti għal infermiera responsabbli mill-kura ġenerali.

L-Istati Membri għandhom jassiguraw li istituzzjonijiet li jipprovdu taħriġ għall-qwiebel huma responsabbli sabiex jikkordinaw it-teorija u l-prattika matul il-programm ta' studju.

Il-kontenut elenkat fl-Anness V, punt 5.5.1 jista' jiġi emendat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2) sabiex jiġi adattat għall-progress xjentifiku u tekniku.

Dawn l-aġġornamenti m'għandhomx jinvolvu, għal xi Stat Membru, emenda tal-prinċipji leġislattivi eżistenti tiegħu rigward l-istruttura ta' professjonijiet fir-rigward tat-taħriġ u l-kondizzjonijiet għal aċċess minn persuni naturali.

2.   L-aċċess għat-taħriġ fil-professjoni tal-qabla għandu jkun jiddependi fuq xi waħda minn dawn il-kondizzjonijiet:

(a)

tmiem ta' mhux inqas minn l-ewwel għaxar snin ta' edukazzjoni ġenerali fi skola għar-rotta I, jew

(b)

pussess ta' provi ta' kwalifiki formali bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali msemmija fl-Anness V, punt 5.2.2 għar-rotta II.

3.   It-taħriġ bħala qabla għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-persuna konċernata kisbet l-għarfien u l-ħiliet li ġejjin:

(a)

għarfien adegwat tax-xjenzi li fuqhom huma bbażati l-attivitajiet tal-qwiebel, b'mod partikolari l-ostetrija u l-ġinekoloġija;

(b)

għarfien adegwat ta' l-etika tal-professjoni u tal-leġislazzjoni professjonali;

(ċ)

għarfien dettaljat tal-funzjonijiet bijoloġiċi, l-anatomija u l-fiżjoloġija fil-qasam ta' l-ostetrija u tat-trabi tat-twelid, kif ukoll għarfien tar-relazzjoni bejn l-istat tas-saħħa u l-ambjent fiżiku u soċjali tal-bniedem, u ta' l-imġieba tiegħu;

(d)

esperjenza klinika adegwata f'istituzzjonijiet approvati taħt is-sorveljanza ta' persunal kwalifikat fil-professjoni tal-qwiebel u fl-ostetrija;

(e)

fehma adegwata tat-taħriġ tal-persunal tas-saħħa u esperjenza ta' xogħol ma' dan il-persunal.

Artikolu 41

Proċeduri għar-rikonoxximent ta' provi ta' kwalifiki formali bħala qabla

1.   Il-provi ta' kwalifiki formali bħala qabla msemmija fl-Anness V, punt 5.5.2 għandhom ikunu soġġetti għal rikonoxximent awtomatiku skond l-Artikolu 21 safejn dawn jissodisfaw waħda mill-kriterji li ġejjin:

(a)

Taħriġ full-time ta' mhux inqas minn tlett snin bħala qabla:

(i)

jew li jkun jiddependi mill-pussess ta' diploma, ċertifikat jew provi oħra ta' kwalifiki formali li jagħtu aċċess għal universitajiet jew istituzzjonijiet ta' edukazzjoni superjuri, inkella li jiggarantixxu livell ekwivalenti ta' għarfien; jew

(ii)

segwit minn esperjenza ta' sentejn ta' prattika professjonali li għalih ġie maħruġ ċertifikat skond il-paragrafu 2.

(b)

Taħriġ full-time bħala qabla ta' mhux inqas minn sentejn jew ta' 3 600 siegħa, li jkun jiddependi mill-pussess ta' provi ta' kwalifiki formali bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali msemmija fl-Anness V, punt 5.2.2.

(ċ)

Taħriġ full-time bħala qabla ta' mhux inqas minn 18-il xahar jew 3 000 siegħa li jkun jiddependi mill-pussess ta' provi ta' kwalifiki formali bħala infermiera responsabbli mill-kura ġenerali msemmija fl-Anness V, punt 5.2.2 u segwit minn sena ta' prattika professjonali li għalih ġie maħruġ ċertifikat skond il-paragrafu 2.

2.   Iċ-ċertifikat imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jiġi maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru ta' l-oriġini. Għandu jiċċertifika illi t-titolari, wara li kiseb il-provi ta' kwalifiki formali ta' qabla, eżerċita b'mod sodisfaċenti l-attivitajiet kollha ta' qabla għal perijodu korrispondenti fi sptar jew stabbiliment ieħor tas-saħħa approvat għal dak l-iskop.

Artikolu 42

L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali bħala qabla

1.   Id-dispożizzjonijiet ta' din is-sezzjoni għandhom japplikaw għall-attivitajiet ta' qwiebel kif imfissra f'kull Stat Membru, mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 2, u eżerċitati taħt it-titoli professjonali stabbiliti fl-Anness V, punt 5.5.2.

2.   L-Istati Membri għandhom jassiguraw li l-qwiebel jista' jkollhom aċċess għal u jeżerċitaw mill-inqas l-attivitajiet li ġejjin:

(a)

li jipprovdu informazzjoni u pariri sodi dwar l-ippjanar tal-familja;

(b)

li jagħmlu dijanjosi tat-tqala u jikkontrollaw it-tqala normali; li jwettqu l-eżamijiet neċessarji għall-kontroll ta' l-iżvilupp tat-tqala normali;

(ċ)

li jippreskrivu jew jagħtu pariri dwar l-eżamijiet neċessarji għad-dijanjosi l-iktar kmieni possibbli ta' tqala riskjuża;

(d)

li jipprovdu programm ta' preparazzjoni għall-ġenituri u preparazzjoni kompleta għall-ħlas inklużi pariri dwar l-iġjene u n-nutrizzjoni;

(e)

li jieħdu ħsieb u jassistu lill-omm waqt il-ħlas u li jagħmlu monitoraġġ tal-kondizzjoni tal-fetu fl-utru bil-mezzi kliniċi u tekniċi approprjati;

(f)

li jamministraw ħlas spontanju inkluż meta meħtieġ episjotomiji u f'każijiet urġenti twelid maqlub tat-tarbija;

(g)

li jagħrfu s-sinjali ta' twissija ta' anormalitajiet fl-omm jew fit-tarbija li jeħtieġu li jiġi informat tabib u li jassistu lil dan ta' l-aħħar meta xieraq; li jieħdu l-miżuri neċessarji ta' emerġenza fl-assenza ta' tabib, b'mod partikolari t-tneħħija bl-idejn tal-plaċenta, possibbilment segwita b'eżami manwali ta' l-utru;

(h)

li jeżaminaw u jieħdu ħsieb it-tarbija tat-twelid; li jieħdu l-inizjattivi kollha meħtieġa li huma neċessarji f'każ ta' bżonn u li jwettqu meta neċessarju risuxxitazzjoni immedjata;

(i)

li jieħdu ħsieb u jagħmlu monitoraġġ tal-progress ta' l-omm fil-perijodu wara l-ħlas u li jagħtu l-pariri kollha neċessarji lill-omm dwar il-kura tat-tarbija biex jgħinuha tassigura l-aħjar progress tat-tarbija tat-twelid;

(j)

li jsegwu t-trattament preskritt mit-tobba;

(k)

li jħejju r-rapporti bil-miktub neċessarji.

Artikolu 43

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għall-qwiebel

1.   Kull Stat Membru għandu, fil-każ ta' ċittadini ta' Stati Membri li l-provi ta' kwalifiki formali tagħhom bħala qabla jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 40 iżda li, bis-saħħa ta' l-Artikolu 41, mhumiex rikonoxxuti jekk ma jkunux akkumpanjati minn ċertifikat ta' prattika professjonali msemmi fl-Artikolu 41(2), jirrikonoxxi bħala prova suffiċjenti dawk il-kwalifiki formali maħruġa minn dawk l-Istati Membri qabel id-data ta' referenza msemmija fl-Anness V, punt 5.5.2, akkumpanjati minn ċertifikat li jiddikjara li dawk iċ-ċittadini eżerċitaw l-attivitajiet in kwistjoni effettivament u legalment għal mhux inqas minn tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin li jippreċedu l-għoti taċ-ċertifikat.

2.   Il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 għandhom japplikaw għaċ-ċittadini ta' Stati Membri li l-provi ta' kwalifiki formali bħala qabla jiċċertifika t-tmiem ta' taħriġ riċevut fit-territorju ta' dik li qabel kienet ir-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja u li jissodisfaw ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 40 imma fejn il-provi ta' kwalifiki formali, bis-saħħa ta' l-Artikolu 41, mhumiex rikonoxxuti jekk ma jkunux akkumpanjati minn ċertifikat ta' esperjenza professjonali msemmi fl-Artikolu 41(2), fejn jagħtu prova ta' kors ta' taħriġ li beda qabel it-3 ta' Ottubru 1990.

3.   Rigward il-provi Pollakki ta' kwalifiki formali, id-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet miksuba li ġejjin biss għandhom japplikaw.

Fil-każ ta' ċittadini ta' Stati Membri li l-provi ta' kwalifiki formali tagħhom bħala qabla kienet mogħtija mill-Polonja qabel l-1 ta' Mejju 2004, jew li t-taħriġ tagħhom beda fil-Polonja qabel l-1 ta' Mejju 2004, u li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti minimi ta' taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 40, l-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu l-provi ta' kwalifiki formali li ġejjin bħala qabla jekk ikunu akkumpanjati minn ċertifikat li jiddikjara li l-persuni konċernati eżerċitaw l-attivitajiet in kwistjoni effettivament u legalment għal perijodu speċifikat hawn taħt:

(a)

provi ta' kwalifiki formali bħala qabla f'livell ta' lawrja (dyplom licencjata położnictwa): mhux inqas minn tlett snin konsekuttivi matul il-ħames snin ta' qabel id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat,

(b)

provi ta' kwalifiki formali bħala qabla li jiċċertifikaw it-tmiem ta' edukazzjoni post-sekondarja miksuba minn skola medika vokazzjonali (dyplom położnej): mhux inqas minn ħames snin konsekuttivi matul is-seba' snin ta' qabel id-data tal-ħruġ taċ-ċertifikat.

4.   L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu l-provi ta' kwalifiki formali bħala qabla mogħtija fil-Polonja, lil infermiera li temmew it-taħriġ tagħhom qabel l-1 ta' Mejju 2004, imma ma jikkonformawx mar-rekwiżiti minimi tat-taħriġ stabbiliti fl-Artikolu 40, attestati b'diploma bachelor miksuba abbażi ta' programm ta' aġġornament speċjali li jinsab fl-Artikolu 11 ta' l-Att ta' l-20 ta' April 2004 dwar l-emendi għall-Att dwar il-professjonijiet ta' infermiera u qwiebel u dwar xi atti legali oħra (Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika Pollakka tat-30 ta' April 2004 Nru. 92, pos. 885), u r-Regolament tal-Ministru tas-Saħħa tal-11 ta' Mejju 2004 dwar il-kondizzjonijiet dettaljati għall-taħriġ lil infermiera u qwiebel, li għandhom ċertifikat ta' skola sekondarja (eżami finali — matura) u huma gradwati minn liċeo mediku u skejjel mediċi vokazzjonali li jipprovdu tagħlim fil-professjoni ta' infermiera u qabla (Ġurnal Uffiċjali tar-Repubblika Pollakka tat-13 ta' Mejju 2004 Nru. 110, pos. 1170), bl-għan li jkun verifikat li l-persuna konċernata għandha livell ta' għarfien u kompetenza komparabbli ma' dik tal-qwiebel li għandhom il-kwalifiki li, fil-każ tal-Polonja, huma stabbiliti fl-Anness V, punt 5.5.2.

Sezzjoni 7

Spiżjar

Artikolu 44

Taħriġ bħala spiżjar

1.   L-ammissjoni għal kors ta' taħriġ bħala spiżjar għandu jkun jiddependi mill-pussess ta' diploma jew ċertifikat li jagħti aċċess, fi Stat Membru, għall-istudji in kwistjoni, għal universitajiet jew istituti superjuri ta' livell rikonoxxut bħala ekwivalenti.

2.   Provi ta' kwalifiki formali bħala spiżjar għandhom jagħtu prova ta' taħriġ li jkopri perijodu ta' mhux inqas minn ħames snin u li jkun jinkludi mhux inqas minn:

(a)

erba' snin ta' taħriġ teoretiku u prattiku full-time f'università jew f'istituzzjoni ta' edukazzjoni superjuri ta' livell li huwa rikonoxxut bħala ekwivalenti, jew taħt is-sorveljanza ta' università;

(b)

apprendistat ta' sitt xhur fi spiżerija miftuħa għall-pubbliku jew fi sptar taħt is-sorveljanza tad-dipartiment farmaċewtiku ta' dak l-isptar.

Dak iċ-ċiklu ta' taħriġ għandu jinkludi mill-inqas il-programm deskritt fl-Anness V, punt 5.6.1. Il-kontenut elenkat fl-Anness V, punt 5.6.1 jista' jiġi emendat skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2) bil-ħsieb li jiġi adattat għall-progress xjentifiku u tekniku.

Dawn l-aġġornamenti m'għandhomx jinvolvu, għal xi Stat Membru, emendi tal-prinċipji leġislattivi eżistenti tiegħu rigward l-istruttura ta' professjonijiet fir-rigward tat-taħriġ u l-kondizzjonijiet għal aċċess minn persuni naturali.

3.   It-taħriġ għall-ispiżjara għandu jipprovdi assigurazzjoni li l-persuna konċernata kisbet l-għarfien u l-ħiliet li ġejjin:

(a)

għarfien adegwat tal-mediċini u s-sustanzi użati fil-fabbrikazzjoni tal-mediċini;

(b)

għarfien adegwat tat-teknoloġija farmaċewtika u l-ittestjar fiżiku, kimiku, bijoloġiku u mikrobijoloġiku ta' prodotti mediċinali;

(ċ)

għarfien adegwat tal-metaboliżmu u l-effetti ta' prodotti mediċinali u ta' l-azzjoni ta' sustanzi tossiċi, u ta' l-użu ta' prodotti mediċinali;

(d)

għarfien adegwat għall-istima ta' data xjentifika li tikkonċerna mediċini sabiex tkun tista' tiġi fornuta informazzjoni kif imiss fuq il-bażi ta' dan l-għarfien;

(e)

għarfien adegwat tar-rekwiżiti legali u oħrajn assoċjati mal-prattika tal-farmaċija.

Artikolu 45

L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali ta' spiżjar

1.   Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-attivitajiet ta' spiżjar huma dawk, li l-aċċess għalihom u l-eżerċizzju tagħhom jiddependi, f'wieħed mill-Istati Membri jew aktar, mill-kwalifiki professjonali u li huma miftuħa għat-titolari ta' provi ta' kwalifiki formali tat-tipi elenkati fl-Anness V, punt 5.6.2.

2.   L-Istati Membri għandhom jassiguraw li t-titolari ta' provi ta' kwalifiki formali fil-farmaċija f'livell universitarju jew f'livell ikkunsidrat bħala ekwivalenti, li jissodisfaw id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 44, jistgħu jgawdu aċċess għal u jwettqu mhux inqas minn l-attivitajiet li ġejjin, soġġett għar-rekwiżit, fejn xieraq, ta' esperjenza professjonali supplimentari:

(a)

il-preparazzjoni tal-forma farmaċewtika ta' prodotti mediċinali;

(b)

il-fabbrikazzjoni u l-ittestjar ta' prodotti mediċinali;

(ċ)

l-ittestjar ta' prodotti mediċinali f'laboratorju għall-kontroll tal-prodotti mediċinali;

(d)

il-ħażna, il-preservazzjoni u d-distribuzzjoni ta' prodotti mediċinali fl-istadju tal-bejgħ bl-ingrossa;

(e)

il-preparazzjoni, l-ittestjar, il-ħażna u l-provvista ta' prodotti mediċinali fl-ispiżjeriji miftuħa għall-pubbliku;

(f)

il-preparazzjoni, l-ittestjar, il-ħażna u t-tqassim ta' prodotti mediċinali fl-isptarijiet;

(g)

l-għoti ta' informazzjoni u pariri dwar prodotti mediċinali.

3.   Jekk Stat Membru jagħmel l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' waħda mill-attivitajiet ta' farmaċista jiddependi mill-esperjenza professjonali supplimentari, flimkien mal-pussess ta' provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.6.2, dak l-Istat Membru għandu jirrikonoxxi bħala prova suffiċjenti f'dan ir-rigward ċertifikat maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru ta' l-oriġini li jiddikjara li l-persuna konċernata eżerċitat dawk l-attivitajiet fl-Istat Membru ta' l-oriġini għal perijodu simili.

4.   Ir-rikonoxximent imsemmi fil-paragrafu 3 m'għandux japplika fir-rigward tal-perijodu ta' sentejn ta' esperjenza professjonali rekwiżita fil-Gran Dukat tal-Lussemburgu għall-għoti ta' konċessjoni għal farmaċija pubblika ta' l-Istat.

5.   Jekk, fis-16 ta' Settembru 1985, Stat Membru kellu eżami kompetittiv intiż sabiex jintgħażlu minn fost it-titolari msemmija fil-paragrafu 2, dawk li għandhom ikunu awtorizzati li jsiru sidien ta' farmaċiji ġodda li l-kreazzjoni tagħhom kienet deċiża bħala parti minn sistema nazzjonali ta' diviżjoni ġeografika, dak l-Istat Membru jista', b'deroga mill-paragrafu 1, jipproċedi b'dak l-eżami u jirrikjedi ċittadini ta' Stati Membri li għandhom provi ta' kwalifiki formali msemmija fl-Anness V, punt 5.6.2 jew li jibbenefikaw mid-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 23, sabiex jipparteċipaw fih.

Sezzjoni 8

Perit

Artikolu 46

Taħriġ ta' periti

1.   It-taħriġ bħala perit għandu jkopri total ta' mill-inqas erba' snin ta' studji full-time jew sitt snin ta' studju, li minnhom tliet snin ikunu fuq bażi full-time, f'università jew istituzzjoni edukattiva paragunabbli. It-taħriġ għandu jwassal għat-tmiem b'suċċess ta' eżami f'livell universitarju.

Dak it-taħriġ, li għandu jkun ta' livell universitarju, u li tiegħu l-arkitettura hija l-komponent prinċipali, għandu jżomm bilanċ bejn l-aspetti teoretiċi u prattiċi ta' taħriġ arkitetturali u jiggarantixxi il-kisba tal-għarfien u l-ħiliet li ġejjin:

(a)

kapaċità għall-ħolqien ta' disinji arkitettoniċi li jissodisfaw ir-rekwiżiti kemm ta' l-estetika u kemm tat-teknika;

(b)

għarfien adegwat ta' l-istorja u t-teoriji ta' l-arkitettura u l-arti konnessi magħhom, it-teknoloġiji u x-xjenzi umani;

(ċ)

għarfien adegwat tal-belle arti bħala influwenza fuq il-kwalità tad-disinn arkitettoniku;

(d)

għarfien adegwat dwar id-disinn urbanistiku, il-pjanifikazzjoni u l-ħiliet involuti fil-proċess ta' l-ippjanar;

(e)

fehma tar-relazzjoni bejn in-nies u l-bini, u bejn il-bini u l-ambjent tiegħu, u tal-ħtieġa li jiġu relatati il-bini u l-ispazji ta' bejniethom mal-ħtiġijiet tal-bniedem u l-iskala;

(f)

fehma tal-professjoni ta' l-arkitettura u r-rwol tal-perit fis-soċjetà, partikolarment fit-tħejjija ta' istruzzjonijiet li jqisu l-fatturi soċjali;

(g)

fehma tal-metodi ta' investigazzjoni u ta' tħejjija ta' istruzzjoni għal proġett ta' disinn;

(h)

fehma tad-disinn strutturali, il-problemi ta' kostruzzjoni u ta' inġinerija assoċjati mad-disinn tal-bini;

(i)

għarfien adegwat tal-problemi fiżiċi u t-teknoloġiji u l-funzjoni tal-bini biex jipprovduhom bil-kondizzjonijiet interni komdi u ta' protezzjoni kontra l-klima;

(j)

il-ħiliet meħtieġa fid-disinn biex jintlaħqu r-rekwiżiti ta' l-utenti tal-bini fi ħdan ir-restrizzjonijiet imposti mill-fatturi ta' l-ispiża u mir-regolamenti tal-bini;

(k)

għarfien adegwat ta' l-industriji, l-organizzazzjonijiet, ir-regolamenti u l-proċeduri involuti fit-trasformazzjoni ta' kunċetti tad-disinn f'bini u fl-integrazzjoni tal-pjanti fl-ippjanar ġenerali.

2.   L-għarfien u l-ħiliet elenkati fil-paragrafu 1 jistgħu jiġu emendati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2) bil-ħsieb li jiġu adattati għall-progress xjentifiku u tekniku.

Dawn l-aġġornamenti m'għandhomx jinvolvu, għal kwalunkwe Stat Membru, emendi tal-prinċipji leġislattivi eżistenti tiegħu rigward l-istruttura ta' professjonijiet fir-rigward tat-taħriġ u l-kondizzjonijiet għal aċċess minn persuni naturali.

Artikolu 47

Derogi mill-kondizzjonijiet għat-taħriġ tal-periti

1.   B'deroga mill-Artikolu 46, dan li ġej għandu wkoll ikun rikonoxxut bħala li jissodisfa l-Artikolu 21: taħriġ li jeżisti mill-5 ta' Awissu 1985, mogħti mill- “Fachhochschulen” mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja fuq perijodu ta' tliet snin, li tissodisfa r-rekwiżiti imsemmija fl-Artikolu 46 u li jagħti aċċess għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 48 f'dak l-Istat Membru taħt it-titolu professjonali ta' “perit”, safejn it-taħriġ kien segwit minn perijodu ta' erba' snin ta' esperjenza professjonali fir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, kif attestat permezz ta' ċertifikat maħruġ mill-assoċjazzjoni professjonali li fir-reġistru tagħha jidher isem il-perit li jixtieq jibbenefika mid-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva.

L-assoċjazzjoni professjonali għandha tassigura li x-xogħol imwettaq mill-perit konċernat fil-qasam ta' l-arkitettura jirrappreżenta applikazzjoni konvinċenti tal-firxa wiesa' ta' għarfien u ħiliet elenkati fl-Artikolu 46(1). Dak iċ-ċertifikat għandu jingħata skond l-istess proċedura li tapplika għar-reġistrazzjoni fir-reġistru ta' l-assoċjazzjoni professjonali.

2.   B'deroga mill-Artikolu 46, dan li ġej għandu wkoll ikun rikonoxxut bħala li jissodisfa l-Artikolu 21: taħriġ bħala parti minn skemi ta' titjib soċjali jew korsijiet part-time f'università, li jissodisfa r-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 46, kif attestat minn eżami fl-arkitettura magħmul b'suċċess minn persuna li tkun ilha impjegata fil-qasam ta' l-arkitettura għal seba' snin jew iktar taħt is-sorveljanza ta' perit jew ta' uffiċċju ta' periti. Dan l-eżami għandu jkun tal-livell universitarju u għandu jkun ekwivalenti għall-eżami finali msemmi fl-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 46(1).

Artikolu 48

L-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali ta' periti

1.   Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, l-attivitajiet professjonali ta' perit huma l-attivitajiet li huma eżerċitati b'mod regolari taħt it-titolu professjonali ta' “perit”.

2.   Ċittadini ta' Stat Membru li huma awtorizzati li jużaw dak it-titolu skond il-liġi li tagħti lill-awtorità kompetenti ta' Stat Membru l-possibbiltà li tikkonferixxi dak it-titolu fuq ċittadini ta' l-Istati Membri li jkunu iddistingwew ruħhom partikolarment bil-kwalità ta' xogħolhom fil-qasam ta' l-arkitettura għandhom jiġu kkunsidrati bħala li jkunu laħqu r-rekwiżiti preskritti għall-eżerċizzju ta' l-attivitajiet ta' perit, bit-titolu professjonali ta' “perit”. In-natura arkitettonika ta' l-attivitajiet tal-persuni konċernati għandha tkun attestata minn ċertifikat mogħti mill-Istat Membru ta' l-oriġini.

Artikolu 49

Drittijiet miksuba li huma speċifiċi għall-periti

1.   Kull Stat Membru għandu jaċċetta provi ta' kwalifiki formali bħala perit elenkati fl-Anness VI, punt 6, mogħtija mill-Istati Membri l-oħra, u li jagħtu prova ta' għal kors ta' taħriġ li beda mhux aktar tard mis-sena akkademika ta' referenza msemmija f' dak l-Anness, anke jekk dawn ma jissodisfawx ir-rekwiżiti minimi stabbiliti fl-Artikolu 46, u għandhom, għall-finijiet ta' l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali ta' perit, jagħtu l-istess effett lil tali provi fit-territorju tiegħu bħal provi ta' kwalifiki formali ta' perit li huwa stess joħroġ.

F'dawn iċ-ċirkostanzi, ċertifikati maħruġa mill-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja li juruli provi ta' kwalifiki formali maħruġa fit-8 ta' Mejju 1945 jew wara mill-awtoritajiet kompetenti tar-Repubblika Demokratika Ġermaniża huma ekwivalenti għal provi bħal dawk elenkati f'dak l-Anness, għandhom ikunu rikonoxxuti.

2.   Bla preġudizzju għall-paragrafu 1, kull Stat Membru għandu jirrikonoxxi il-provi ta' kwalifiki formali li ġejjin u għandu, għall-finijiet ta' l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet professjonali ta' perit eżerċitati, jagħtihom l-istess effett fuq it-territorju tiegħu bħal provi ta' kwalifiki formali li huwa stess joħroġ: ċertifikati maħruġa lil ċittadini ta' Stati Membri mill-Istati Membri li ippromulgaw regoli li jirregolaw l-aċċess għal u l-eżerċizzju ta' l-attivitajiet ta' perit mid-dati li ġejjin:

(a)

l-1 ta' Jannar 1995 għall-Awstrija, Finlandja u Svezja,

(b)

l-1 ta' Mejju 2004 għar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, l-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja,

(ċ)

il-5 ta' Awissu 1987 għall-Istati Membri l-oħra.

Iċ-certifikati msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiċċertifikaw li t-titolari kien awtorizzat, mhux aktar tard mid-data rispettiva, li juża t-titolu professjonali ta' perit, u li effettivament eżerċita l-attivitajiet in kwistjoni, fil-kuntest ta' dawk ir-regoli, għal mill-inqas tliet snin konsekuttivi matul il-ħames snin li jippreċedu l-għoti taċ-ċertifikat.

KAPITOLU IV

Dispożizzjonijiet komuni dwar id-dritt ta' stabbiliment

Artikolu 50

Dokumentazzjoni u formalitajiet

1.   Fejn l-awtoritajiet ta' l-Istat Membru ospitanti jiddeċiedu dwar applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta' eżerċizzju tal-professjoni regolata in kwistjoni bis-saħħa ta' dan it-Titolu, dawk l-awtoritajiet jistgħu jitolbu d-dokumenti u ċ-ċertifikati elenkati fl-Anness VII.

Id-dokumenti msemmija fl-Anness VII, punt 1 (d), e) u (f), m'għandhomx ikunu ta' aktar minn tliet xhur sad-data li fiha jiġu ppreżentati.

L-Istati Membri, korpi u persuni legali oħra għandhom jiggarantixxu l-kunfidenzjalità ta' l-informazzjoni li jirċievu.

2.   Fil-każ ta' dubji ġustifikati, l-Istat Membru ospitanti jista' jirrikjedi konferma mill-awtoritajiet kompetenti ta' Stat Membru ta' l-awtentiċità ta' l-attestazzjoni u tal-provi ta' kwalifiki formali mogħtija f'dak l-Istat Membru l-ieħor, kif ukoll, fejn japplika, konferma tal-fatt li l-benefiċjarju jissodisfa, għall-professjonijiet li jirreferi għalihom il-Kapitolu III ta' dan it-Titolu, r-rekwiżiti minimi ta' taħriġ stabbiliti rispettivament fl-Artikoli 24, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 40, 44 u 46.

3.   F'każijiet ta' dubju ġustifikat, fejn il-provi ta' kwalifiki formali, kif definiti fl-Artikolu 3(1)(ċ), inħarġu minn awtorità kompetenti fi Stat Membru u jinkludu t-taħriġ irċevut kompletament jew parzjalment fi stabbiliment li huwa legalment stabbilit fit-territorju ta' Stat Membru ieħor, l-Istat Membru ospitanti għandu d-dritt li jivverifika mal-korp kompetenti fl-Istat Membru ta' l-oriġini tal-ħruġ:

(a)

jekk il-kors ta' taħriġ fl-istabbiliment li eżegwixxa t-taħriġ kienx ċertifikat formalment mill-istabbiliment tat-tagħlim ibbażat fl-Istat Membru ta' l-oriġini tal-ħruġ;

(b)

jekk il-provi ta' kwalifiki formali maħruġa humiex l-istess bħal dawk li kienu jingħataw kieku l-kors kien segwit kollu fl-Istat Membru ta' l-oriġini tal-ħruġ; u

(ċ)

jekk il-provi ta' kwalifiki formali jagħtux l-istess drittijiet professjonali fit-territorju ta' l-Istat Membru ta' l-oriġini tal-ħruġ.

4.   Fejn Stat Membru ospitanti jirrikjedi ċ-ċittadini tiegħu li jieħdu ġurament jew li jagħmlu dikjarazzjoni b'ġurament sabiex igawdu minn aċċess għal professjoni regolata, u fejn il-forma ta' dan il-ġurament jew din id-dikjarazzjoni ma tistax tintuża minn ċittadini ta' Stati Membri, l-Istat Membru ospitanti għandu jassigura li l-persuni konċernati jistgħu jużaw forma ta' kliem ekwivalenti u xierqa.

Artikolu 51

Proċedura għar-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali

1.   L-awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru ospitanti għandha tgħarraf lill-applikant li tkun irċeviet l-applikazzjoni fi żmien xahar mir-riċevuta u għandha tinforma lill-applikant b'xi dokument li jista' jkun nieqes.

2.   Il-proċedura sabiex tiġi eżaminata applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta' eżerċizzju ta' professjoni regolata għandha tiġi kompletata mill-aktar fis possibbli u twassal għal deċiżjoni sostanzjata kif dovuta mill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru ospitanti f'kull każ fi żmien tliet xhur wara d-data li fiha d-dossier sħiħ ta' l-applikant kien ippreżentat. Madanakollu, dan it-terminu jista' jiġi estiż b'xahar f'każijiet li jaqgħu taħt il-Kapitoli I u II ta' dan it-Titolu.

3.   Id-deċiżjoni, jew in-nuqqas li tittieħed deċiżjoni fit-terminu, għandha tkun soġġetta għal appell taħt id-dritt nazzjonali.

Artikolu 52

L-użu ta' titoli professjonali

1.   Jekk, fi Stat Membru ospitanti, l-użu ta' titolu professjonali rigward waħda mill-attivitajiet tal-professjoni in kwistjoni hija regolata, ċittadini ta' l-Istati Membri l-oħra li huma awtorizzati li jipprattikaw professjoni regolata abbażi tat-Titolu III għandhom jużaw it-titolu professjonali ta' l-Istat Membru ospitanti, li jikkorrispondi għal dik il-professjoni f'dak l-Istat Membru, u għandhom jagħmlu użu mill-inizjali relatati.

2.   Fejn il-professjoni hija regolata mill-Istat Membru ospitanti minn assoċjazzjoni jew organizzazzjoni fit-tifsira ta' l-Artikolu 3(2), ċittadini ta' Stati Membri m'għandhomx ikunu awtorizzati li jużaw it-titolu professjonali maħruġ minn dik l-organizzazzjoni jew l-assoċjazzjoni, jew il-forma mqassra tiegħu, sakemm ma jfornux prova li huma membri ta' dik l-assoċjazzjoni jew l-organizzazzjoni.

Jekk l-assoċjazzjoni jew l-organizzazzjoni tagħmel is-sħubija tiddependi minn ċerti kwalifiki, tista' tagħmel dan, biss taħt il-kondizzjonijiet stabbiliti f'din id-Direttiva, fir-rigward ta' ċittadini ta' Stati Membri oħra li għandhom kwalifiki professjonali.

TITOLU IV

REGOLI DETTALJATI GĦALL-EŻERĊIZZJU TAL-PROFESSJONI

Artikolu 53

Għarfien tal-lingwi

Persuni li jibbenefikaw mir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali għandu jkollhom għarfien tal-lingwi meħtieġa għall-prattika tal-professjoni fl-Istat Membru ospitanti.

Artikolu 54

L-użu ta' titoli akkademiċi

Bla preġudizzju għall-Artikoli 7 u 52, l-Istat Membru ospitanti għandu jassigura li l-persuni konċernati jingħataw id-dritt sabiex jużaw titoli akkademiċi mogħtija lilhom fl-Istat Membru ta' l-oriġini, u possibilment il-forma mqassra tagħhom, fil-lingwa ta' l-Istat Membru ta' l-oriġini. L-Istat Membru ospitanti jista' jeħtieġ li t-titolu ta' l-Istat Membru ta' l-oriġini jkun segwit mill-isem u l-indirizz ta' l-istabbiliment jew tal-bord ta' l-eżami li jkun tah. Fejn titolu akkademiku ta' l-Istat Membru ta' l-oriġini x'aktarx jiġi konfuż fl-Istat Membru ospitanti ma' titolu li, fl-Istat Membru ta' l-aħħar, jirrikjedi taħriġ supplimentari mhux miksub mill-benefiċjarju, l-Istat Membru ospitanti jista' jeħtieġ li l-benefiċjarju juża t-titolu akkademiku ta' l-Istat Membru ta' l-oriġini f'forma xierqa, li għandha tkun stabbilita mill-Istat Membru ospitanti.

Artikolu 55

Approvazzjoni ta' fondi ta' l-assigurazzjoni tas-saħħa

Bla preġudizzju għall-Artikolu 5(1) u l-Artikolu 6, l-ewwel paragrafu, punt b), Stati Membri li jirrikjedu li persuni li kisbu kwalifiki professjonali fit-territorju tagħhom jikkompletaw perijodu preparatorju ta' taħriġ in-service u/jew perijodu ta' esperjenza professjonali sabiex ikunu approvati minn fond ta' l-assigurazzjoni tas-saħħa, għandhom jirrinunzjaw għal dan l-obbligu għat-titolari ta' provi ta' kwalifiki professjonali ta' tabib ġenerali jew tabib dentist miksuba fi Stati Membri oħra.

TITOLU V

KOPERAZZJONI AMMINISTRATTIVA U RESPONSABBILTÀ GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI

Artikolu 56

Awtoritajiet kompetenti

1.   L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istat Membru ospitanti u l-Istat Membru ta' l-oriġini għandhom jaħdmu f'kollaborazzjoni stretta u għandhom jipprovdu għajnuna reċiproka sabiex tiġi faċilitata l-applikazzjoni ta' din id-Direttiva. Huma għandhom jassiguraw il-kunfidenzjalità ta' l-informazzjoni li jiskambjaw.

2.   L-awtoritajiet kompetenti ta' l-Istati Membri ta' l-oriġini u ospitanti għandhom jiskambjaw informazzjoni rigward azzjoni dixxiplinarja jew sanzjonijiet kriminali meħuda jew kull ċirkostanza speċifika serja oħra li jista' jkollhom konsegwenzi għall-eżerċizzju ta' attivitajiet taħt din id-Direttiva, filwaqt li tkun rispettata l-leġislazzjoni dwar il-protezzjoni ta' data personali provduta fid-Direttivi 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali u l-moviment liberu ta' tali data  (24) u Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjoni elettronika) (25):

L-Istat Membru ta' l-oriġini għandu jeżamina l-veraċità taċ-ċirkostanzi u l-awtoritajiet tiegħu għandhom jiddeċiedu dwar in-natura u l-firxa ta' l-investigazzjonijiet li għandhom isiru u għandu jinforma lill-Istat Membru ospitanti bil-konklużjonijiet li jasal għalihom mill-informazzjoni disponibbli lilu.

3.   Kull Stat Membru għandu, mhux aktar tard minn 20 ta' Ottubru 2007, jagħżel l-awtoritajiet u l-korpi kompetenti li jagħtu jew jirċievu provi ta' kwalifiki formali u dokumenti jew informazzjoni oħra, u dawk li huma kompetenti li jirċievu applikazzjonijiet u jieħdu d-deċiżjonijiet imsemmija f'din id-Direttiva, u għandu jinfurma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni b'dan immedjatament.

4.   Kull Stat Membru għandu jagħżel kordinatur għall-attivitajiet ta' l-awtoritajiet imsemmija fil-paragrafu 1 u għandu jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni b'dan.

Il-kompiti tal-kordinaturi għandhom ikunu:

(a)

li jippromwovu l-applikazzjoni uniformi ta' din id-Direttiva;

(b)

li jiġbru l-informazzjoni kollha li hija relevanti għall-applikazzjoni ta' din id-Direttiva, per eżempju l-kondizzjonijiet għal aċċess għal professjonijiet regolati fl-Istati Membri.

Għall-finijiet tat-twettiq tal-kompiti deskritti fil-punt (b), il-kordinaturi jistgħu jitolbu l-għajnuna tal-punti ta' kuntatt imsemmija fl-Artikolu 57.

Artikolu 57

Punti ta' kuntatt

Kull Stat Membru għandu jagħżel, mhux aktar tard minn 20 ta' Ottubru 2007, punt ta' kuntatt li l-kompitu tiegħu jkun:

(a)

li jipprovdi liċ-ċittadini u lill-punti ta' kuntatt ta' l-Istati Membri l-oħra b'informazzjoni li hija meħtieġa li tikkonċerna r-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali li tipprovdi għalihom din id-Direttiva, per eżempju informazzjoni dwar il-leġislazzjoni nazzjonali li tirregola l-professjonijiet u l-eżerċizzju ta' dawk il-professjonijiet, inkluża l-leġislazzjoni soċjali, u, fejn huwa xieraq, ir-regoli ta' l-etika;

(b)

li jgħin liċ-ċittadini fl-eżerċizzju tad-drittijiet mogħtija lilhom minn din id-Direttiva, in koperazzjoni, fejn jixraq, mal-punti l-oħra ta' kuntatt u l-awtoritajiet kompetenti fl-Istat Membru ospitanti.

Fuq talba tal-Kummissjoni, il-punti ta' kuntatt għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar ir-riżultat ta' mistoqsijiet li huma jkunu qed jaħdmu fuqhom skond id-dispożizzjonijiet tal-punt ((b) fi żmien xahrejn minn meta jirċievu dawk il-mistoqsijiet.

Artikolu 58

Kumitat għar-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali

1.   Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn Kumitat għar-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali, minn hawn il quddiem imsejjaħ “il-Kumitat”, li jikkonsisti f'rappreżentanti ta' l-Istati Membri u ppresjedut minn rappreżentant tal-Kummissjoni.

2.   Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, kont debitament tenut tad-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 8 ta' dik id-Deċiżjoni.

Il-perijodu stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun stabbilit għal xahrejn.

3.   Il-Kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

Artikolu 59

Konsultazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-konsultazzjoni ta' esperti mill-gruppi professjonali kkonċernati, b'mod adattat, b'mod partikulari fil-kuntest tax-xogħol tal-kumitat imsemmi fl-Artikolu 58 u għandha tipprovdi rapport bir-raġuni dwar dawn il-konsultazzjonijiet lil dan il-kumitat.

TITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET OĦRA

Artikolu 60

Rapporti

1.   Minn 20 ta' Ottubru 2007, kull sentejn l-Istati Membri għandhom jibagħtu rapport lill-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tas-sistema. Barra mill-osservazzjonijiet ġenerali, ir-rapport għandu jkun fih sommarju statistiku ta' deċiżjonijiet meħuda u deskrizzjoni tal-problemi prinċipali li joħorġu mill-applikazzjoni ta' din id-Direttiva.

2.   Minn 20 ta' Ottubru 2007, kull ħames snin il-Kummissjoni għanda tħejji rapport dwar l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.

Artikolu 61

Klawsola ta' deroga

Jekk, fl-applikazzjoni ta' waħda mid-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva, l-Istat Membru jiltaqa ma' diffikultajiet kbar f'qasam partikolari, il-Kummissjoni għandha teżamina dawk id-diffikultajiet in kollaborazzjoni ma' l-Istat Membru konċernat.

Fejn xieraq, il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi, skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 58(2), li tippermetti lill-Istat Membri in kwistjoni li jidderoga mid-dispożizzjoni in kwistjoni għal perijodu limitat.

Artikolu 62

Revoka

Id-Direttivi 77/452/KEE, 77/453/KEE, 78/686/KEE, 78/687/KEE, 78/1026/KEE, 78/1027/KEE, 80/154/KEE, 80/155/KEE, 85/384/KEE, 85/432/KEE, 85/433/KEE, 89/48/KEE, 92/51/KEE, 93/16/KEE u 1999/42/KE huma revokati b'effett minn 20 ta' Ottubru 2007. Referenzi għad-Direttivi revokati għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal din id-Direttiva u l-atti adottati abbażi ta' dawk id-Direttivi m'għandhomx jintlaqtu mir-revoka.

Artikolu 63

Traspożizzjoni

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ id-dispożizzjonijiet leġislattivi, regolamentari u amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa 20 ta' Ottubru 2007 l-aktar tard. Għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni b'dan b'mod immedjat.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandu jkun fihom referenza għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati minn tali referenza fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu kif għandha ssir din ir-referenza.

Artikolu 64

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 65

Indirizzi

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Strasburgu,

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

J. BORRELL FONTELLES

Għall-Kunsill

Il-President

C. CLARKE


(1)  ĠU C 181 E, tat-30.7.2002, p. 183.

(2)  ĠU C 61, ta' l-14.3.2003, p. 67.

(3)  Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Frar 2004 (ĠU C 97 E, tat-22.4.2004, p. 230), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tal-21 ta' Diċembru 2004 (ĠU C 58 E, tat-8.3.2005, p. 1) u Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Mejju 2005 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Deċiżjoni tal-Kunsill tas-6 ta' Ġunju 2005.

(4)  ĠU L 178, tas-17.7.2000, p. 1.

(5)  ĠU L 19, tal-24.1.1989, p. 16. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2001/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 206, tal-31.7.2001, p. 1).

(6)  ĠU L 209, tal-24.7.1992, p. 25. Direttiva kif emendata l-aħħar bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/108/KE (ĠU L 32, tal-5.2.2004, p. 15).

(7)  ĠU L 201, tal-31.7.1999, p. 77.

(8)  ĠU L 176, tal-15.7.1977, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni 2003.

(9)  ĠU L 176, tal-15.7.1977, p. 8. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2001/19/KE.

(10)  ĠU L 233, tal-24.8.1978, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni 2003.

(11)  ĠU L 233, tal-24.8.1978, p. 10. Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni 2003.

(12)  ĠU L 362, tat-23.12.1978, p. 1. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2001/19/KE.

(13)  ĠU L 362, tat-23.12.1978, p. 7. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2001/19/KE.

(14)  ĠU L 33, tal-11.2.1980, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni 2003.

(15)  ĠU L 33, tal-11.2.1980, p. 8. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2001/19/KE.

(16)  ĠU L 223, tal-21.8.1985, p. 15. Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni 2003.

(17)  ĠU L 253, tal-24.9.1985, p. 34. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 2001/19/KE.

(18)  ĠU L 253, tal-24.9.1985, p. 37. Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni 2003.

(19)  ĠU L 165, tas-7.7.1993, p. 1. Direttiva kif emendata l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru.1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

(20)  ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

(21)  ĠU L 78, tas-26.3.1977, p. 17. Direttiva kif emendata l-aħħar bl-Att ta' Adeżjoni 2003.

(22)  ĠU L 77, tal-14.3.1998, p. 36. Direttiva kif emendata bl-Att ta' Adeżjoni 2003.

(23)  ĠU L 145, tat-13.6.1977, p. 1. Direttiva emendata mid-Direttiva 2004/66/KE (ĠU L 168, 1.5.2004, p. 35).

(24)  ĠU L 281, tat-23.11.1995, p. 31. Direttiva kif emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003.

(25)  ĠU L 201, tal-31.7.2002, p. 37.


ANNESS I

Lista ta' assoċjazzjonijiet jew organizzazzjonijiet professjonali li jissodisfaw il-kondizzjonijiet ta' l-Artikolu 3(2)

IRLANDA (1)

1.

Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)

2.

Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)

3.

Association of Certified Accountants (2)

4.

Institution of Engineers of Ireland

5.

Irish Planning Institute

RENJU UNIT

1.

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

2.

Institute of Chartered Accountants of Scotland

3.

Institute of Chartered Accountants in Ireland

4.

Chartered Association of Certified Accountants

5.

Chartered Institute of Loss Adjusters

6.

Chartered Institute of Management Accountants

7.

Institute of Chartered Secretaries and Administrators

8.

Chartered Insurance Institute

9.

Institute of Actuaries

10.

Faculty of Actuaries

11.

Chartered Institute of Bankers

12.

Institute of Bankers in Scotland

13.

Royal Institution of Chartered Surveyors

14.

Royal Town Planning Institute

15.

Chartered Society of Physiotherapy

16.

Royal Society of Chemistry

17.

British Psychological Society

18.

Library Association

19.

Institute of Chartered Foresters

20.

Chartered Institute of Building

21.

Engineering Council

22.

Institute of Energy

23.

Institution of Structural Engineers

24.

Institution of Civil Engineers

25.

Institution of Mining Engineers

26.

Institution of Mining and Metallurgy

27.

Institution of Electrical Engineers

28.

Institution of Gas Engineers

29.

Institution of Mechanical Engineers

30.

Institution of Chemical Engineers

31.

Institution of Production Engineers

32.

Institution of Marine Engineers

33.

Royal Institution of Naval Architects

34.

Royal Aeronautical Society

35.

Institute of Metals

36.

Chartered Institution of Building Services Engineers

37.

Institute of Measurement and Control

38.

British Computer Society


(1)  Ċittadini Irlandiżi huma membri wkoll ta' l-assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet li ġejjin fir-Renju Unit:

 

Institute of Chartered Accountants in England and Wales

 

Institute of Chartered Accountants of Scotland

 

Institute of Actuaries

 

Faculty of Actuaries

 

The Chartered Institute of Management Accountants

 

Institute of Chartered Secretaries and Administrators

 

Royal Town Planning Institute

 

Royal Institution of Chartered Surveyors

 

Chartered Institute of Building.

(2)  Għall-attivita ta' verifika ta' kontijiet biss.


ANNESS II

Lista ta' korsijiet li għandhom struttura speċjali msemmijin fis-subparagrafu (ii) tal-punt (ċ) ta' l-Artikolu 11

1.   Korsijiet ta' taħriġ paramediku u dwar il-kura tat-tfal

Taħriġ għal dawn li ġejjin:

fil-Ġermanja:

infermier fil-pedjatrija (Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger),

fiżjoterapista (Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)) (1),

terapija okkupazzjonali/ergoterapista (Beschäftigungs- und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut),

terapista tat-taħdit (Logopäde/Logopädin),

ortoptista (Orthoptist(in)),

ħaddiem fil-kura tat-tfal rikonoxxut mill-Istat (Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)),

għalliem għal min baqa' lura rikonoxxut mill-Istat (Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)),

tekniku ta' laboratorju mediku (medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)),

tekniku mediku tar-raġġi X (medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)),

tekniku mediku fil-funzjoni dijanjostika (medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik),

tekniku kirurgu veterinarju (veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)),

espert tan-nutrizzjoni (Diätassistent(in)),

tekniku farmaċewtiku (Pharmazieingenieur), taħriġ irċevut qabel il-31 ta' Marzu 1994 f'dik li qabel kienet ir-Repubblika Demokratika tal-Ġermanja jew fit-territorju tal- Länder il-ġdid,

infermier psikjatriku (Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger),

terapista tat-taħdit (Sprachtherapeut(in)).

fir-Republika Ċeka:

assistent għall-kura tas-saħħa (zdravotnický asistent),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn 13-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn 8 snin ta' edukazzjoni elementari u 4 snin ta' edukazzjoni sekondarja vokazzjonali fi skola medika sekondarja, imtemma bl-eżami maturitní zkouška.

assistent fin-nutrizzjoni (nutriční asistent),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn 13 il-sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn 8 snin ta' edukazzjoni elementari u 4 snin ta' edukazzjoni sekondarja vokazzjonali fi skola medika sekondarja, imtemma bl-eżami maturitní zkouška.

fl-Italja:

tekniku tas-snien (odontotecnico),

tabib ta' l-għajnejn (ottico).

f'Ċipru:

tekniku tas-snien (οδοντοτεχνίτης),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn 14-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn 6 snin ta' edukazzjoni elementari, 6 snin ta' edukazzjoni sekondarja u sentejn ta' edukazzjoni post-sekondarja vokazzjonali, segwita minn sena ta' esperjenza professjonali.

tabib ta' l-għajnejn (τεχνικός oπτικός),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn 14-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn 6 snin ta' edukazzjoni elementari, 6 snin ta' edukazzjoni sekondarja u sentejn ta' edukazzjoni post-sekondarja, segwita minn sena ta' esperjenza professjonali.

fil-Latvja:

infermier għall-kura dentali (zobārstniecības māsa),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn 13-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn 10 snin ta' edukazzjoni skolastika ġenerali, sentejn ta' edukazzjoni professjonali fi skola medika, segwita minn 3 snin ta' esperjenza professjonali li fit-tmiem tagħha l-persuna għandha tgħaddi minn eżami ta' ċertifikazzjoni sabiex tingħata ċertifikat fl-ispeċjalizzazzjoni.

assistent tal-laboratorju bijomediku (biomedicīnas laborants),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' 12-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn 10 snin ta' edukazzjoni skolastika ġenerali, sentejn ta' edukazzjoni professjonali fi skola medika, segwita minn sentejn ta' esperjenza professjonali li fit-tmiem tagħha l-persuna għandha tgħaddi minn eżami ta' ċertifikazzjoni sabiex tingħata ċertifikat fl-ispeċjalizzazzjoni.

tekniku tas-snien (zobu tehniķis),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn 12-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn 10 snin ta' edukazzjoni ġenerali fi skola u sentejn ta' edukazzjoni professjonali fi skola medika, segwita minn sentejn ta' esperjenza professjonali li fit-tmiem tagħha l-persuna għandha tgħaddi eżami ta' ċertifikazzjoni sabiex tingħata ċertifikat fl-ispeċjalizzazzjoni.

assistent fiżjoterapista (fizioterapeita asistents),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn 13-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn 10 snin ta' edukazzjoni skolastika ġenerali u 3 snin ta' edukazzjoni professjonali fi skola medika, segwita minn sentejn ta' esperjenza professjonali li fit-tmiem tagħha l-persuna għandha tgħaddi minn eżami ta' ċertifikazzjoni sabiex tingħata ċertifikat fl-ispeċjalizzazzjoni.

fil-Lussemburgu:

tekniku mediku tar-raġġi X (assistant(e) technique médical(e) en radiologie),

tekniku tal-laboratorju mediku (assistant(e) technique médical(e) de laboratoire),

infermier psikjatriku (infirmier/ière psychiatrique),

tekniku mediku — kirurġija (assistant(e) technique médical(e) en chirurgie),

infermier pedjatriku (infirmier/ière puériculteur/trice),

infermier — anestesista (infirmier/ière anesthésiste),

massaġġatur/massaġġatriċi kwalifikat/a (masseur/euse diplômé(e)),

edukatur fil-kura tat-tfal (éducateur/trice).

fl-Olanda:

assistent veterinarju (dierenartassistent),

li jirrappreżenta edukazzjoni u korsijiet ta' taħriġ ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn tlettax-il sena, li jkun magħmul minn:

(i)

mhux inqas minn tliet snin ta' taħriġ professjonali fi skola speċjalizzata li jispiċċaw b'eżami, f'xi kazijiet issupplimentat b'kors ta'speċjalizzazzjoni ta' sena jew sentejn li jispiċċa b'eżami, jew

(ii)

mhux inqas minn sentejn u nofs ta' taħriġ vokazzjonali fi skola speċjalizzata li jispiċċaw b'eżami, issupplimentat b'esperjenza ta' xogħol ta' mhux inqas minn sitt xhur jew b'taħriġ ta' mhux inqas minn sitt xhur fi stabbiliment approvat, jew

(iii)

mhux inqas minn sentejn ta' taħriġ vokazzjonali fi skola speċjalizzata li jispiċċaw b'eżami, issupplimentat b'esperjenza ta' xogħol ta' mhux inqas minn sena jew b'taħriġ ta' mhux inqas minn sena fi stabbiliment approvat, jew

(iv)

fil-każ ta' assistent veterinarju (dierenartassisten) tliet snin ta' taħriġ vokazzjonali fi skola speċjalizzata (skema MBO) jew inkella tliet snin ta' taħriġ vokazzjonali fis-sistema ta' apprendistat doppju (LLW), li t-tnejn li huma jispiċċaw b'eżami.

fl-Awstrija:

taħriġ bażiku speċjali għall-infermiera li jispeċjalizzaw fil-kura tat-tfal u taż-żgħażagħ (spezielle Grundausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),

taħriġ bażiku speċjali għall-infermiera psikjatriċi (spezielle Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),

speċjalista ta' l-għajnejn għall-lentijiet tal-kuntatt (Kontaktlinsenoptiker),

pedikurist (Fußpfleger),

tekniku ta' tagħmir ta' assistenza għas-smigħ (Hörgeräteakustiker),

spiżjar (Drogist),

li jirrappreżenta edukazzjoni u korsijiet ta' taħriġ ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn erbatax-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn ħames snin ta' taħriġ f'qafas ta' taħriġ strutturat, diviż f'apprendistat ta' perjodu ta' mhux inqas minn tliet snin, li jkun magħmul minn taħriġ irċevut parzjalment fuq il-post tax-xogħol u parzjalment mogħti minn stabbiliment ta' taħriġ vokazzjonali, u perjodu ta' prattika u taħriġ professjonali, li jispiċċa b'eżami professjonali li jagħti d-dritt li wieħed jeżerċita l-professjoni u li jħarreġ apprentisti.

massaġġatur (Masseur),

li jirrappreżenta edukazzjoni u korsijiet ta' taħriġ ta' perjodu totali ta' erbatax-il sena, li jkun magħmul minn ħames snin ta' taħriġ f'qafas ta' taħriġ strutturat, li jkun magħmul minn apprendistat ta' sentejn, perjodu ta' prattika u taħriġ professjonali ta' sentejn u kors ta' taħriġ ta' sena li jispiċċa b'eżami professjonali li jagħti d-dritt li wieħed jeżerċita l-professjoni u li jħarreġ apprentisti.

ħaddiem tal-kindergarten (Kindergärtner/in),

ħaddiem fil-kura tat-tfal (Erzieher),

li jirrappreżenta edukazzjoni u korsijiet ta' taħriġ ta' perjodu totali ta' tlettax-il sena, li jkun magħmul minn ħames snin ta' taħriġ professonali fi skola speċjalizzata, li jispiċċa b'eżami.

fis-Slovakkja:

għalliem fil-qasam taż-żfin fi skejjel bażici ta' l-arti (učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn erbatax-il sena u nofs, li jkun magħmul minn tmien snin ta' edukazzjoni bażika, erba' snin ta' edukazzjoni fi skola sekondarja speċjalizzata u kors ta' ħames semestri fil-pedagoġija taż-zfin.

għalliem f'faċilitajiet edukattivi speċjali u f'faċilitajiet ta' servizzi soċjali (vychovávatel' v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn erbatax-il sena, li jkun magħmul minn tmien/disa' snin ta' edukazzjoni bażika, erba' snin ta' studju fi skola pedagoġika sekondarja jew fi skola sekondarja oħra u sentejn ta' studju pedagoġiku supplimentari part-time .

2.   Settur ta' mgħallem fis-snajja (Mester/Meister/Maître), li jirrappreżenta edukazzjoni u korsijiet ta' taħriġ li jikkonċernaw ħiliet li mhumiex koperti mit-Titolu III, il-Kapitolu II, ta' din id-Direttiva

Taħriġ għal dawn li ġejjin:

fid-Danimarka:

tabib ta' l-għajnejn (optometrist),

Dan il-kors huwa ta' perjodu totali ta' erbatax-il sena, li jinludi ħames snin ta' taħriġ vokazzjonali diviżi f'sentejn u nofs ta' taħriġ teoretiku mogħti minn stabbiliment ta' taħriġ vokazzjonali u sentejn u nofs ta' taħriġ prattiku irċevut fuq il-post tax-xogħol, u li jispiċċa b'eżami rikonoxxut dwar is-sengħa u li jagħti d-dritt li wieħed juża t-titolu Mester.

tekniku ortopediku (ortopæaedimekaniker),

Dan il-kors huwa ta' perjodu totali ta' tnax-il sena u nofs, li jkun magħmul minn tliet snin u nofs ta' taħriġ vokazzjonali diviżi f'sitt xhur ta' taħriġ teoretiku mogħti minn stabbiliment ta' taħriġ vokazzjonjali u tliet snin ta' taħriġ prattiku irċevut fuq il-post tax-xogħol, u li jispiċċa b'eżami rikonoxxut dwar is-sengħa u li jagħti d-dritt li wieħed juża t-titolu Mester.

produttur ta' żraben u bwiez ortopediċi (orthopæaediskomager),

Dan il-kors huwa ta' perjodu totali ta' tlettax-il sena u nofs, li jkun magħmul minn erba' snin u nofs ta' taħriġ vokazzjonali diviżi f'sentejn ta' taħriġ teoretiku mogħti minn stabbiliment ta' taħriġ vokazzjonjali u sentejn u nofs ta' taħriġ prattiku irċevut fuq il-post tax-xogħol, u li jispiċċa b'eżami rikonoxxut dwar is-sengħa u li jagħti d-dritt li wieħed juża t-titolu Mester.

fil-Ġermanja:

tabib ta' l-għajnejn (Augenoptiker),

tekiku tas-snien (Zahntechniker),

produttur ta' ċintorini kirurġiċi (Bandagist),

produttur ta' tagħmir għall-assistenza għas-smigħ (Hörgeräte-Akustiker),

tekniku ortopediku (Orthopädiemechaniker),

prodottur ta' bwiez ortopedici (Orthopädieschuhmacher).

fil-Lussemburgu:

tabib ta' l-għajnejn (opticien),

tekniku tas-snien (mécanicien dentaire),

produttur ta' tagħmir għall-assistenza tas-smigħ (audioprothésiste),

tekniku ortopediku/produttur ta' ċintorini kirurġiċi (mécanicien orthopédiste/bandagiste),

produttur ta' bwiez ortopediċi (orthopédiste-cordonnier),

Dawn il-korsijiet huma ta' perjodu totali ta' erbatax-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn ħames snin ta' taħriġ f'qafas ta' taħriġ strutturat, irċevut parzjalment fuq il-post tax-xogħol u parzjalment mogħti mill-istabbiliment ta' taħriġ vokazzjonali, u li jispiċċaw b'eżami li wieħed għandu jgħaddi minnu sabiex ikun jista' jipprattika attività li hija kkunsidrata bħala waħda li teħtieg is-sengħa, jew independentement jew bħala impjegat b'livell paragunabbli ta' responsabbiltà.

fl-Awstrija:

produttur ta' ċintorini kirurġiċi (Bandagist),

produttur ta' kurpetti (Miederwarenerzeuger),

tabib ta' l-għajnejn (Optiker),

produttur ta' żraben ortopedici (Orthopädieschuhmacher),

tekniku ortopediku (Orthopädietechniker),

tekniku tas-snien (Zahntechniker),

ġardinar (Gärtner),

li jirrappreżenta edukazzjoni u taħriġ ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn erbatax-il sena, li jkun magħmul minn ħames snin ta' taħriġ f'qafas ta' taħriġ strutturat, diviż f'apprendistat ta' mhux inqas minn tliet snin, li jkun magħmul minn taħriġ irċevut parzjalment fuq il-post tax-xogħol u parzjalment mogħti minn stabbiliment ta' taħriġ vokazzjonali, u perjodu ta' prattika professjonali u taħriġ ta' mhux inqas minn sentejn li jispiċċa b'eżami ta' mgħallem tas-sengħa li jagħti id-dritt li wieħed jeżerċita l-professjoni, li jħarreġ apprentisti u li juża t-titolu Mester.

Taħriġ għall-imgħallmin tas-sengħa fil-qasam ta' l-agrikoltura u l-forestrija, jiġifieri:

mgħallem fl-agrikoltura (Meister in der Landwirtschaft),

mgħallem fl-ekonomiji tad-djar rurali (Meister in der ländlichen Hauswirtschaft),

mgħallem fl-ortikoltura (Meister im Gartenbau),

mgħallem fil-ġardinaġġ kummerċjali (Meister im Feldgemüsebau),

mgħallem fil-pomoloġija u l-ipprocessar tal-frott (Meister im Obstbau und in der Obstverwertung),

mgħallem fil-vinikultura u l-produzzjoni ta' l-inbid (Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft),

mgħallem fil-produzzjoni tal-prodotti tal-ħalib (Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft),

mgħallem fit-trobbija taż-żwiemel (Meister in der Pferdewirtschaft),

mgħallem fis-sajd (Meister in der Fischereiwirtschaft),

mgħallem fit-trobbija tat-tjur (Meister in der Geflügelwirtschaft),

mgħallem fl-apikultura (Meister in der Bienenwirtschaft),

mgħallem fil-forestrija (Meister in der Forstwirtschaft),

mgħallem fl-arborikultura tal-foresti u l-ġestjoni tal-foresti (Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft),

mgħallem fil-ħażna ta' prodotti agrikoli (Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung),

li jirrappreżenta edukazzjoni u taħriġ ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn ħmistax-il sena, li jkun magħmul minn sitt snin ta' taħriġ f'qafas ta' taħriġ strutturat diviż f'apprendistat ta' mhux inqas minn tliet snin, li jkun magħmul minn taħriġ irċevut parzjalment fin-negozju u mogħti parzjalment minn stabbiliment ta' taħriġ professjonali, u perjodu ta' prattika professjonali ta' tliet snin li jispiċċa b'eżami ta' mgħallem tas-sengħa għal dik il-professjoni li jagħti d-drittijiet li wieħed iħarreġ l-apprentisti u juża t-titolu Meister.

fil-Polonja:

għalliem fit-taħriġ vokazzjonali prattiku (Nauczyciel praktycznej nauki zawodu),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu ta' :

(i)

tmien snin ta'edukazzjoni elementari u ħames snin ta' edukazzjoni sekondarja vokazzjonali jew edukazzjoni sekondarja ekwivalenti f'qasam rilevanti segwit mill-kors fil-pedagoġija ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn 150 siegħa, il-kors dwar is-saħħa fuq il-post tax-xogħol u l-iġene fuq il-post tax-xogħol, u sentejn ta' esperjenza professjonali fil-professjoni li jkun ser jgħallem, jew

(ii)

tmien snin ta'edukazzjoni elementari u ħames snin ta' edukazzjoni sekondarja vokazzjonali u diploma ta' lawrja minn skola post-sekondarja teknika pedagoġika, jew

(iii)

tmien snin ta'edukazzjoni elementari u ħames snin ta' edukazzjoni bażika sekondarja vokazzjonali u mhux inqas minn tliet snin ta' esperjenza professjonali ċertifikata b'lawrja ta' mgħallem fil-professjoni partikolari segwita minn kors fil-pedagoġija ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn 150 siegħa.

fis-Slovakkja:

mgħallem fl-edukazzjoni professjonali (majster odbornej výchovy),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn tnax-il sena, li jkun magħmul minn tmien snin ta' edukazzjoni bażika, erba' snin ta' edukazzjoni vokazzjonali (edukazzjoni sekondarja vokazzjonali sħiħa u/jew apprendistat fit-taħriġ vokazzjonali jew fil-kors ta' apprendistat (simili) rilevanti), esperjenza professjonali ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn tliet snin fil-qasam ta' l-edukazzjoni jew apprendistat kompletata tal-persuna u studju pedagoġiku supplimentari fil-fakultà tal-pedagoġija jew fl-universitajiet tekniċi, jew edukazzjoni sekondarja sħiħa u apprendistat fit-taħriġ vokazzjonali) jew fil-kors ta' apprendistat (simili) rilevanti, esperjenza professjonali ta' perjodu totali ta' tliet snin fil-qasam ta' l-edukazzjoni jew l-apprendistat kompletati tal-persuna, u studju addizzjonali tal-pedagoġija fil-fakulta tal-pedagoġija, jew sa l-1 ta' Settembru 2005 edukazzjoni speċjalizzata fil-qasam tal-pedagoġija speċjali li jipprovdu għaliha ċ-ċentri tal-metodologija għal mgħallma fl-edukazzjoni vokazzjonali fl-iskejjel speċjali mingħar studju pedagoġiku supplimentari.

3.   Settur marittimu

(a)

Transport marittimu

Taħriġ għal dan li ġej:

fir-Repubblika Ċeka:

uffiċjal tal-gverta (palubní asistent),

uffiċjal responsabbli minn għassa navigazzjonali (námořní poručík),

kumpann tas-suprastant (první palubní důstojník),

kaptan (kapitán),

assistent tal-makni (strojní asistent),

uffiċjal responsabbli minn għassa inġinjeristika(strojní důstojník),

uffiċjal sekondat inġinier (druhý strojní důstojník),

uffiċjal suprastant għall-inġinerija (první strojní důstojník),

eletriċista (elektrotechnik),

uffiċjal responsabbli mill-elettriku (elektrodůstojník).

fid-Danimarka:

kaptan ta' bastiment (skibsfører),

uffiċjal ewlieni (overstyrmand),

kassru, uffiċjal tal-gverta (enestyrmand, vagthavende styrmand),

uffiċjal tal-gverta (vagthavende styrmand),

inġinier (maskinchef),

inġinier ewlieni (l. maskinmester),

inġinier ewlieni/inġinier ħaddiem (l. maskinmester/vagthavende maskinmester).

fil-Ġermanja:

kaptan, bastiment kbir tal-kosta (Kapitän AM),

kaptan, bastiment tal-kosta (Kapitän AK),

uffiċjal tal-gverta, bastiment kbir tal-kosta (Nautischer Schiffsoffizier AMW),

uffiċjal tal-gverta, bastiment tal-kosta (Nautischer Schiffsoffizier AKW),

inġinier ewlieni, grad Ċ (Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter von Maschinenanlagen),

mekkanik tal-bastiment, grad Ċ (Schiffsmaschinist CMa -Leiter von Maschinenanlagen),

inġinier tal-bastiment, grad Ċ (Schiffsbetriebstechniker CTW),

mekkanik tal-bastiment, grad Ċ — uffiċjal inġinier ewlieni (Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier).

fl-Italja:

uffiċjal tal-gverta (uffiċiale di coperta),

uffiċjal inġinier (uffiċiale di macchina).

fil-Latvja:

uffiċjal responsabbli mill-elettriku fuq bastimenti (Kuģu elektromehāniķis),

operatur ta' makkinarju ta' refriġerazzjoni (Kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists).

fl-Olanda:

kumpann ewlieni (bastiment tal-kosta) (b'taħriġ supplimentari) (stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)),

inġinier tal-kosta (b'diploma) (diploma motordrijver),

uffiċjal tal-VTS (VTS-functionaris),

li jirrappreżenta taħriġ

fir-Repubblika Ċeka:

(i)

għal assistent tal-gverta (palubní asistent),

1.

Persuna ta' mhux anqas minn 20 sena.

2.

(a)

Akkademja marittima jew kulleġġ marittimu — id-dipartiment tan-navigazzjoni, fejn iż-zewg korsijiet għandhom jispiċċaw b'eżami maturitní zkouška, u servizz fuq il-baħar approvat ta' mhux anqas minn sitt xhur fuq bastimenti matul l-istudji, jew

(b)

Servizz fuq il-baħar approvat ta' mhux anqas minn sentejn bħala rating li jifforma parti mill-għassa ta' matul it-traġitt fil-livell ta' sostenn fuq il-bastimenti, u t-tmiem ta' kors approvat li jissodisfa l-istandard ta' kompetenza speċifikat fis-sezzjoni A-II/1 tal-Kodiċi STCW (Konvenzjoni Internazzjonali dwar Standards fit-Taħriġ, iċ-Ċertifikazzjoni u l-Għassa għall-Baħħara) li jingħata minn akkademja marittima jew kulleġġ marittimu ta' Parti fil-Konvenzjoni STCW, u li jgħaddi l-eżami quddiem il-Bord ta' l-Eżamijiet rikonoxxut mill-MTC (Kumitat tat-Trasport Marittimu tar-Repubblika Ċeka).

(ii)

għal uffiċjal responsabbli mill-għassa ta' matul it-traġitt (námořní poručík),

1.

Servizz ta' tbaħħir approvat fil-kariga ta' assistent tal-gverta fuq bastimenti ta' 500 tunnellaġġ metriku gross jew aktar għal mhux anqas minn sitt xhur fil-każ ta' lawreat ta' kulleġġ marittimu jew akkademja marittima, jew sena fil-każ ta' lawreat ta' kors approvat, inkluż mhux anqas minn sitt xhur bħala marki li jifformaw parti mill-għassa ta' matul it-traġitt.

2.

Ktieb tar-Reġistru tat-Taħriġ Abbord għal Kadetti tal-Gverta, mimli kif suppost u ffirmat.

(iii)

għal uffiċjal ewlieni (první palubní důstojník),

Ċertifikat ta' kompetenza ta' uffiċjal responsabbli mill-għassa ta' matul it-traġitt fuq bastimenti ta' 500 tunnellaġġ metriku jew aktar u mhux anqas minn tnax-il xahar ta' servizz fuq il-baħar approvat f'dik il-kariga.

(iv)

għal kaptan (kapitán),

=

Ċertifikat ta' servizz bħala kaptan fuq bastimenti ta' bejn 500 u 3 000 tunnellata gross.

=

Ċertifikat ta' kompetenza bħala chief mate fuq bastimenti ta' 3 000 tunnellaġġ metriku jew aktar u mhux anqas minn sitt xhur ta' servizz fuq il-baħar approvat fil-kwalità ta' uffiċjla ewlieni fuq bastimenti ta' 500 tunnellaġġ metriku jew aktar u mhux inqas minn sitt xhur ta' servizz fuq il-baħar approvat fil-kwalità ta' uffiċjal ewlieni fuq bastimenti ta' 3 000 tunnellaġġ metriku jew aktar.

(v)

għal uffiċjal responsabbli mill-inġinerija (strojní asistent),

1.

Persuna ta' iktar minn 20 sena.

2.

Akkademja marittima jew kulleġġ marittimu — dipartiment ta' l-inġinerija marittima, u servizz fuq il-baħar approvat ta' mhux anqas minn 6 xhur fuq bastimenti matul l-istudji.

(vi)

għal uffiċjal responsabbli mill-għassa inġinerjatrika (strojní důstojník),

Servizz fuq il-baħar approvat fil-kapaċità ta'assistent tal-magni ta' mhux anqas minn sitt xhur bħala lawreat minn akkademja marittima jew kulleġġ marittimu.

(vii)

għal uffiċjal inġinier tas-sekonda (druhý strojní důstojník),

Servizz fuq il-baħar approvat ta' mhux anqas minn 12-il xahar fil-kapaċità ta' inġinier fuq bastimenti li jaħdmu permezz ta' makkinarju ta' propulsjoni principali ta' saħħa ta' propulsjoni ta' 750 kW u aktar.

(viii)

għal uffiċjal inġinier responsabbli mit-tbaħħir (první strojní důstojník),

Ċertifikat meħtieg għas-servizz bħala inġinier tas-sekonda fuq bastimenti li jaħdmu b'makkinarju ta' propulsjoni principali ta' saħħa ta' propulsjoni ta' 3000 kW jew aktar u li għandu mhux inqas minn sitt xhur ta' servizz fuq il-baħar approvat f'dik il-kariga.

(ix)

għal elettriċista (elektrotechnik),

1.

Persuna ta' l-età ta' mhux anqas minn 18-il sena.

2.

Akkademja marittima jew oħra, fakultà ta' l-inġinerija elettrika jew skola teknika jew kulleġġ ta' l-inġinerija elettroteknika, fejn il-korsijiet kollha għandhom jitlestew bl-eżami maturitní zkouška, u mhux anqas minn 12-il xahar ta' prattika approvata fil-qasam ta' l-inġinerija elettrika.

(x)

għal chief electric officer (elektrodůstojník),

1.

Akkademja marittima jew kulleġġ marittimu, fakultà ta' l-inġinerija elettrika marittima jew akkademja oħra jew skola sekondarja oħra fil-qasam ta' l-inġinerija elettrika, fejn il-korsijiet kollha għandhom jitlestew bl-eżami ta' l-Istat.

2.

Servizz fuq il-baħar approvat fil-kariga ta' elettriċista għal perjodu ta' mhux anqas minn 12-il xahar fil-każ ta' lawreat ta' akkademja jew kulleġġ, jew 24 xahar fil-każ ta' lawreat ta' skola sekondarja.

fid-Danimarka, disa' snin ta' edukazzjoni primarja segwita minn kors ta' taħriġ bażiku u/jew servizz fuq il-baħar ta' bejn 17 u 36 xahar, supplimentati minn:

(i)

għall-uffiċjal tal-gverta, sena ta' taħriġ professjonali speċjalizzat,

(ii)

għall-oħrajn, tliet snin ta' taħriġ professjonali speċjalizzat.

Fil-Ġermanja, perjodu totali ta' bejn 14 u 18-il sena, li jkun magħmul minn kors ta' tliet snin ta' taħriġ professjonali bażiku u sena ta' servizz fuq il-baħar, segwit minn sena jew tnejn ta' taħriġ professjonali speċjalizzat, supplimentat, fejn jixraq, minn sentejn ta' esperjenza ta' xogħol fin-navigazzjoni.

fil-Latvja:

(i)

għal uffiċjal inġinier ta' l-elettriku fuq il-bastimenti (kuģu elektromehāniķis),

1.

Persuna ta' mhux inqas minn 18-il sena.

2.

Li tirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn tnax-il sena u sitt xhur, li jkun magħmul minn mhux inqas minn disa' snin ta' edukazzjoni primarja u mhux inqas minn tliet snin ta' edukazzjoni vokazzjonali. Barra minn hekk, is-servizz fuq il-baħar ta' mhux anqas minn sitt xhur bħala elettriċista ta' bastiment jew bħala assistent ta' l-inġinier elettriku fuq bastimenti li għandhom saħħa ta' ġeneratur ta' aktar minn 750 kW huwa meħtieġ. Taħriġ vokazzjonali huwa kompletat b'eżami speċjali mill-awtorità kompetenti skond il-programm ta' taħriġ kif approvat mill-Ministeru tat-Trasport

(ii)

għal operaturi tal-makkinarju tar-refriġerazzjoni (kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists),

1.

Persuna ta' mhux anqas minn 18-il sena.

2.

Li tirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn 13-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn 9 snin ta' edukazzjoni primarja u mhux inqas minn tliet snin ta' edukazzjoni vokazzjonali. Barra minn hekk, is-servizz fuq il-baħar ta' mhux anqas minn 12-il xahar bħala assistent ta' inġinier tar-refrigerazzjoni huwa meħtieġ. It-taħriġ vokazzjonali huwa kompletat b'eżami speċjali mill-awtorità kompetenti skond il-programm ta' taħriġ kif approvat mill-Ministeru tat-Trasport.

Fl-Italja, perjodu totali ta' 13-il sena, li minnhom mhux inqas minn ħames snin jikkonsistu f'taħriġ professjonali li jispiċċa b'eżami u li huma supplimentati, fejn jixraq, bi taħriġ.

fl-Olanda:

(i)

għal baħħar ewlieni (bastiment tal-kost) (b'taħriġ supplimentari) (stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)), u inġinier tal-kosta (with diploma) (diploma motordrijver), jinvolvi kors ta' 14-il sena, li mhux inqas minn sentejn minnhom ikunu fi stabbiliment ta' taħriġ professjonali speċjalizzat, supplimentat minn taħriġ ta' 12-il xahar,

(ii)

għal VTS-official (VTS-functionaris) perjodu totali ta' mhux inqas minn 15-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn tliet snin ta' Edukazzjoni Vokazzjonali Superjuri (HBO) jew Taħriġ Vokazzjonali Intermedjarju (MBO), li huma segwiti minn korsijiet ta' speċjalizzazzjoni nazzjonali u regjonali, li jkunu magħmula minn mhux inqas minn 12-il ġimgħa ta' taħriġ teoretiku u li kull wieħed jispiċċa b'eżami,

u li huma rikonoxxuti taħt il-Konvenzjoni Internazzjonali STCW (Konvenzjoni Internazzjonali dwar Standards fit-Taħriġ, iċ-Ċertifikazzjoni u l-Għassa għall-Baħħara, 1978).

(b)

Sajd fil-baħar:

Taħriġ għal dan li ġej:

fil-Ġermanja:

kaptan, sajd tal-qiegħ (Kapitän BG/Fischerei),

kaptan, sajd mall-kosta (Kapitän BLK/Fischerei),

uffiċjal tal-gverta, bastiment tal-baħar fond, (Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei),

uffiċjal tal-gverta, bastiment tal-kosta (Nautischer Schiffsoffizier BK/Fischerei).

fl-Olanda:

inġinier uffiċjal/inġinier V (stuurman werktuigkundige V),

inġinier IV (bastiment tas-sajd) (werktuigkundige IV visvaart),

baħħar ewlieni IV (bastiment tas-sajd) (stuurman IV visvaart),

baħħar ewlieni/inġinier VI (stuurman werktuigkundige VI),

li jirrappreżenta taħriġ:

fil-Ġermanja, ta' perjodu totali ta' bejn 14 u 18-il sena, li jkun magħmul minn kors ta' tliet snin ta' taħriġ professjonali bażiku u sena ta' servizz fuq il-baħar, segwit minn sena jew tnejn ta' taħriġ professjonali speċjalizzat supplimentat, fejn jixraq, b'sentejn ta' esperjenza ta' xogħol fin-navigazzjoni.

fl-Olanda, jinvolvi kors li t-tul tiegħu huwa bejn 13 u 15-il sena, li mhux inqas minn sentejn minnhom huma mogħtija fi skola professjonali speċjalizzata, supplimentat bi 12-il xahar ta' esperjenza ta' xogħol,

u li huma rikonoxxuti taħt il-Konvenzjoni ta' Torremolinos (1977 Konvenzjoni Internazzjonali għas-Sigurtà ta' Bastimenti tas-Sajd).

4.   Settur tekniku

Taħriġ għal dan li ġej:

fir-Repubblika Ċeka:

tekniku awtorizzat, bennej awtorizzat (autorizovaný technik, autorizovaný stavitel),

li jirrappreżenta taħriġ professjonali ta' mhux inqas minn disa' snin, inkluż erba' snin ta' edukazzjoni teknika sekondarja, kompletata bl-eżami maturitní zkouška (skola teknika sekondarja) u ħames snin ta' esperjenza professjonali, konklużi b'test ta' kwalifika professjonali għall-eżerċizzju ta' attivitajiet professjonali magħzula fil-qasam tal-bini (skond l-Att Nru 50/1976 Sb. (l-Att dwar il-Bini) u Att Nru 360/1992 Sb.).

sewwieq ta' vettura fuq it-trekk (fyzická osoba řídící drážní vozidlo),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn 12-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn tmien snin ta' edukazzjoni primarja u mhux inqas minn erba' snin ta' edukazzjoni sekondarja professjonali kompletati bl-eżami maturitní zkouška u konkluż b'eżami ta' l-Istat dwar il-potenza tal-mixi tal-vetturi.

Tekniku għat-tiswija u l-manutenzjoni tat-trekk (drážní revizní technik),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn 12-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn tmien snin ta' edukazzjoni primarja u mhux inqas minn erba' snin ta' edukazzjoni sekondarja professjonali fi skola sekondarja tal-makkinarju jew ta' l-elettronika kompletati bl-eżami maturitní zkouška.

għalliem tas-sewqan fit-triq (učitel autoškoly),

persuna ta' mhux anqas minn 24 sena; jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn tnax-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn tmien snin ta' edukazzjoni primarja u mhux inqas minn erba' snin ta' edukazzjoni sekondarja vokazzjonali iffokata fuq it-traffiku jew il-makkinarju kompletati bl-eżami maturitní zkouška.

tekniku ta' l-Istat li jikkontrolla li vetturi bil-mutur huma tajbin għat-triq (kontrolní technik STK),

persuna għandha iżjed minn 21 sena; tirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn tnax-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn tmien snin ta' edukazzjoni primarja u mhux inqas minn erba' snin ta' edukazzjoni sekondarja vokazzjonali imtemma bl-eżami maturitní zkouška, segwita b'mhux inqas minn sentejn ta' prattika teknika; il-persuna kkonċernata għandu jkollha liċenza tas-sewqan u kondotta kriminali nadifa u għandha tkun temmet it-taħriġ speċjali għat-tekniċi ta' l-Istat ta' żmien ta' mhux inqas minn 120 siegħa kif ukoll tkun għaddiet b'suċċess l-eżami.

mekkanik għall-kontroll ta' emissjonijiet minn vetturi (mechanik měření emisí),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn tnax-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn tmien snin ta' edukazzjoni elementari u mhux inqas minn erba' snin ta' edukazzjoni sekondarja vokazzjonali imtemma bl-eżami maturitní zkouška; barra minn dan l-applikant għandu jtemm mhux inqas minn tliet snin ta' xogħol u t-taħriġ speċjali ta' 8 sigħat għal mekkaniku tal-kontroll ta' l-emissjonijiet minn vetturi kif ukoll jgħaddi l-eżami b'suċċess.

kaptan tad-dgħajjes ta' Klassi I (kapitán I. třídy),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn ħmistax-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn tmien snin ta' edukazzjoni elementari u 3 snin ta' edukazzjoni professjonali imtemma bl-eżami maturitní zkouška u jispiċċa b'eżami kkonfermat permezz ta' ċertifikat ta' kapaċità. Din l-edukazzjoni professjonali għandha tiġi segwita minn erba' snin ta' prattika professjonali kompletat b'eżami.

restawratur ta' monumenti li huma xogħlijiet tas-snajja ta' l-arti (restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' 12-il sena jekk tinvolvi edukazzjoni sekondarja teknika sħiħa fil-kors tar-restawr, jew minn għaxar snin sa tnax-il sena ta' studju f'kors rilevanti, flimkien ma' ħames snin ta' esperjenza professjonali fil-każ ta' edukazzjoni sekondarja teknika sħiħa kompletata bl-eżami maturitní zkouška, jew tmien snin ta' esperjenza professjonali fil-każ ta' edukazzjoni sekondarja teknika li tiġi kompletata bl-eżami finali ta' l-apprendistat.

Restawratur ta' xogħlijiet ta' l-arti li mhumiex monumenti u li huma miżmuma fil-kollezzjonijiet ta' mużewijiet u galleriji, u ta' oġġetti oħra ta' valur kulturali (restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' 12-il sena flimkien ma' ħames snin ta' esperjenza professjonali fil-każ ta' edukazzjoni sekondarja teknika sħiħa fil-kors tar-restawr kompletata bl-eżami maturitní zkouška.

maniġer ta' l-iskart (odpadový hospodář),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn 12-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn tmien snin ta' edukazzjoni primarja u mhux inqas minn erba' snin ta' edukazzjoni sekondarja vokazzjonali kompletata bl-eżami maturitní zkouška u minimu ta' ħames snin ta' esperjenza fis-settur ta' l-immaniġġjar ta' l-iskart matul l-aħħar 10 snin.

maniġer tekniku ta' l-ibblastjar (technický vedoucí odstřelů),

li jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn tnax-il sena, li jkun magħmul minn tmien snin ta' edukazzjoni primarja u mhux inqas minn erba' snin ta' edukazzjoni sekondarja professjonali kompletata bl-eżami maturitní zkouška,

u segwita minn:

sentejn bħala operatur ta' l-isparar taħt l-art (għal xogħol taħt l-art) jew sena f'wiċċ l-art (għal xogħol fuq wiċċ l-art), inklużi sitt xhur bħala assistent operatur ta' l-isparar;

kors ta' taħriġ ta' 100 siegħa ta' taħriġ teoretiku u prattiku segwit b'eżami quddiem l-Awtorità Distrettwali tal-Minjieri;

esperjenza professjonali ta' sitt xhur jew aktar fl-ippjanar u l-esekuzzjoni ta' xogħol prinċipali fl-ibblastjar;

kors ta' taħriġ ta' 32 siegħa ta' taħriġ teoretiku u prattiku segwit b'eżami quddiem l- Awtorità Ċeka tal-Mini.

fl-Italja:

ġeometra (geometra),

perit agrarju (perito agrario),

li jirrappreżenta edukazzjoni sekondarja teknika ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn 13-il sena, li jkun magħmul minn 8 snin ta' skola obbligatorja segwita minn 5 snin ta' studju sekondarju, inklużi 3 snin ta' studju professjonali, li jispiċċaw b'eżami ta' lawrja teknika, u supplimentat:

(i)

għall-ġeometri, b'taħriġ ta' mhux inqas minn sentejn f'uffiċju professjonali, jew ħames snin ta' esperjenza ta' xogħol;

(ii)

għall-periti agrarji, bit-tkomplija ta' taħriġ prattiku ta' mhux inqas minn sentejn, segwiti mill-Eżami ta' l-Istat.

fil-Latvja:

assistent tas-sewwieq tas-settur tal-ferrovija bil-magna (vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs),

persuna ta' mhux anqas minn 18-il sena; jirrappreżenta edukazzjoni ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn 12-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn tmien snin ta' edukazzjoni primarja u mhux inqas minn erba' snin ta' edukazzjoni professjonali; taħriġ professjonali kompletat b'eżami speċjali ta' min iħaddem; ċertifikat ta' kompetenza maħrug minn awtorità kompetenti għal ħames snin.

fl-Olanda:

marixxall (gerechtsdeurwaarder),

manifattur ta' proteżi dentali (tandprotheticus),

li jirrappreżenta kors ta' studju u taħriġ professjonali:

(i)

fil-każ ta' marixxall (gerechtsdeurwaarder), total ta' 19-il sena, li jkunu magħmula minn 8 snin ta' skola obbligatorja segwiti minn 8 snin ta' edukazzjoni sekondarja inklużi 4 snin ta' edukazzjoni teknika li tispiċċa b'eżami ta' l-Istat u supplimentata bi 3 snin ta' taħriġ professjonali teoretiku u prattiku;

(ii)

fil-każ ta' manifattur tal-proteżi dentali (tandprotheticus) total ta' mhux inqas minn 15-il sena ta' taħriġ full-time u tliet snin ta' taħriġ part-time, inklużi tmien snin ta' edukazzjoni primarja, erba' snin ta' edukazzjoni sekondarja ġenerali, l-ikkompletar ta' tliet snin ta' taħriġ vokazzjonali, li jinvolvi taħriġ teoretiku u prattiku bħala tekniku tas-snien, supplimentati bi tliet snin ta' taħriġ part-time bħala manifattur ta' proteżi dentali, li jispiċċa b'eżami.

fl-Awstrija:

forestier (Förster),

konsulent tekniku (Technisches Büro),

intermedjarju għax-xogħol ad interim (Überlassung von Arbeitskräften -Arbeitsleihe),

aġent ta' l-impieg (Arbeitsvermittlung),

konsulent fl-investiment (Vermögensberater),

investigatur privat (Berufsdetektiv),

gwardjan tas-sigurtà (Bewachungsgewerbe),

aġent immobiljari (Immobilienmakler),

maniġer immobiljari (Immobilienverwalter),

kuntrattur fi proġetti tal-kostruzzjoni (Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer),

korp li jiġbor id-dejn (Inkassobüro/Inkassoinstitut),

li jirrappreżenta edukazzjoni u taħriġ ta' perjodu totali ta' 15-il sena, li jkun magħmul minn tmien snin ta' skola obbligatorja segwiti b'minimu ta' ħames snin ta' studju sekondarju tekniku jew kummerċjali, li jispiċċaw b'eżami ta' kwalifika f'livell ta' maturità ta' natura teknika jew kummerċjali, supplimentata b'mhux inqas minn sentejn ta' edukazzjoni u taħriġ fuq il-post tax-xogħol li jispiċċa b'eżami professjonali.

konsulent ta' l-assigurazzjoni (Berater in Versicherungsangelegenheiten),

li jirrappreżenta edukazzjoni u taħriġ ta' perjodu totali ta' 15-il sena, li jkun magħmul minn sitt snin tà taħriġ segwit f'qafas ta' taħriġ strutturat, diviż f'apprendistat ta' perjodu ta' tliet snin u perjodu ta' tliet snin ta' esperjenza u taħriġ professjonali, li jispiċċa b'eżami.

mgħallem fil-kostruzzjoni/fl-ippjanar u l-kalkolu tekniku (Planender Baumeister),

mgħallem fil-kostruzzjoni bl-użu ta' l-injam/fl-ippjanar u kalkolu tekniku (Planender Zimmermeister),

li jirrappreżenta edukazzjoni u taħriġ ta' perjodu totali ta' 18-il sena, li jkun magħmul minn mhux inqas minn 9 snin ta' taħriġ professjonali maqsum f'erba' snin ta' studju sekondarju tekniku u ħames snin ta' prattika professjonali u taħriġ li jispiċċa b'eżami professjonali li jagħti d-drittijiet sabiex wieħed ikun jista' jeżerċita l-professjoni u jħarreġ apprentisti, safejn dan it-taħriġ jirrigwarda d-dritt li jiġu ppjanati kostruzzjonijiet, li jsiru kalkoli tekniċi u li jkun sorveljat xogħol ta' kostruzzjoni (il-privileġġ Maria Theresia).

accountant kummerċjali (Gewerblicher Buchhalter), taħt il-Gewerbeordnung ta' l-1994 (1994 liġi dwar il-kummerċ, l-artiġjanat u l-industrija);

accountant li jaħdem għal rasu (Selbständiger Buchhalter), taħt il-Bundesgesetz über die Wirtschaftstreuhandberufe ta' l-1999 (liġi ta' l-1999 dwar il-professjonijiet fil-qasam ta' l-accounting pubbliku).

fil-Polonja:

li jirrappreżenta:

djanjostiku li jeżegwixxi t-testijiet dwar jekk il-vetturi bil-mutur humiex tajbin għat-triq fi stazzjon tal-kontroll tal-vetturi fuq livell bażiku (diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań),

li jirrappreżenta tmien snin ta' edukazzjoni primarja u ħames snin ta' edukazzjoni sekondarja teknika fil-qasam tal-vetturi bil-mutur u tliet snin ta' prattika fi stazzjon tas-servizz ta' vetturi jew f'garaxx, li jkopri 51 siegħa ta' taħriġ bażiku fil-kontroll ta' jekk il-vetturi bil-mutur humiex tajbin għat-triq u li jgħaddi l-eżami tal-kwalifika.

djanjostiku li jeżegwixxi t-testijiet dwar jekk il-vetturi bil-mutur humiex tajbin għat-triq fi stazzjon distrettwali tal-kontroll tal-vetturi (diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów),

li jirrappreżenta tmien snin ta' edukazzjoni elementari u ħames snin ta' edukazzjoni sekondarja teknika fil-qasam ta' vetturi bil-mutur u 4 snin ta' prattika fi stazzjon tas-servizz tal-vetturi jew garaxx, li jkopri 51 siegħa ta' kors bażiku fil-kontroll ta' jekk il-vetturi bil-mutur humiex tajbin għat-triq u li jgħaddi l-eżami tal-kwalifika.

djanjostiku li jeżegwixxi t-testijiet dwar jekk il-vetturi bil-mutur humiex tajbin għat-triq fi stazzjon tal-kontroll tal-vetturi (diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów),

(i)

8 snin ta' edukazzjoni primarja u ħames snin ta' edukazzjoni sekondarja teknika fil-qasam tal- vetturi bil-mutur u erba' snin ta' prattika attestata fi stazzjon tas-servizz tal-vetturi jew f'garaxx, jew

(ii)

tmien snin ta' edukazzjoni primarja u 5 snin ta' edukazzjoni sekondarja teknika f'qasam differenti minn dak ta' l-ispeċjalizzazzjoni ta' vetturi bil-mutur u 8 snin ta' prattika attestata fi stazzjon ta' servizz tal-vetturi jew f'garaxx, li jkopru total ta' 113 siegħa ta' taħriġ sħiħ inkluż taħriġ bażiku u speċjalizzat, b'eżamijiet wara kull stadju.

It-tul u l-iskop ġenerali tal-korsijiet partikolari fil-qafas tat-taħriġ sħiħ bħala djanjostiku huma speċifikati separatament fir-Regolament tal-Ministeru ta' l-Infrastruttura tat-28 ta' Novembru 2002 dwar ir-rekwiżiti dettaljati rigward id-djanjostiċi (ĠU 2002, Nru 208, pos. 1769).

dispaċer tal-ferrovija (dyżurny ruchu),

li jirrappreżenta 8 snin ta' edukazzjoni primarja u erba' snin ta' edukazzjoni professjonali sekondarja, bi speċjalizzazzjoni fit-trasport ferrovjarju, kif ukoll kors li jipprepara lil persuna għal xogħol bħala dispaċer tal-ferrovija ta' 45 jum u li l-persuna tgħaddi b'suċċess l-eżami tal-kwalifika, jew li jirrapreżenta tmien snin ta' edukazzjoni primarja u ħames snin ta' edukazzjoni sekondarja professjonali bi speċjalizzazzjoni fit-trasport ferrovjarju, kif ukoll kors li jipprepara lil persuna għal xogħol bħala dispaċer tal-ferrovija ta' 63 jum u li l-persuna tgħaddi b'suċċess l-eżami tal-kwalifika.

5.   Korsijiet tar-Renju Unit akkreditati bħala Kwalifiki Professjonali Nazzjonali jew Kwalifiki Professjonali Skoċċiżi:

Taħriġ għal:

infermier veterinarju reġistrat,

inġinier elettriku fis-settur tal-minjieri,

inġinier mekkaniku fis-settur tal-minjieri,

terapista tas-snien,

naddâf tas-snien,

speċjalista ta' l-għajnejn,

viċi-direttur fis-settur tal-minjieri,

konsulent fil-qasam tal-falliment

skrivan bil-liċenza,

baħħar — bastimenti tal-merkanzija/passiġġieri — bla limitu,

baħħar tas-sekonda - bastimenti tal-merkanzija/passiġġieri — bla limitu,

baħħar tat-terza - bastimenti tal-merkanzija/passiġġieri - bla limitu,

uffiċjal tal-gverta - bastimenti tal-merkanzija/passiġġieri — bla limitu,

uffiċjal ta' l-inġinerija - bastimenti tal-merkanzija/passiġġieri — żona tal-kummerċ mhux limitata,

persuna ċertifikata teknikament kompetenti fl-immaniġġjar ta' l-iskart,

li jwasslu għal kwalifiki akkreditati bħala Kwalifiki Professjonali Nazzjonali (NVQs) jew, fl-Iskozja, akkreditati bħala Kwalifiki Professjonali Skoċċiżi, fil-livelli 3 u 4 tal-Qafas Nazzjonali ta' Kwalifiki Professjonali tar-Renju Unit.

Dawn il-livelli huma definiti kif ġej:

Livell 3: kompetenza f'firxa estiża ta' attivitajiet ta' xogħol imwettqa f'kuntest varjat u wiesa' u li l-bicca l-kbira huma komplessi u mhux tar-rutina. Hemm responsabbiltà u awtonomija konsiderevoli, u l-kontroll jew il-gwida ta' persuni oħra hija sikwiet meħtieġa.

Livell 4: Kompetenza f'firxa estiża ta' attivitajiet ta' xogħol komplessi, tekniċi u professjonali imwettaq f'kuntesti varji u wiesa' u bi grad sostanzjali ta' responsabbiltà personali u awtonomija. Ir-responsabbiltà għax-xogħol ta' oħrajn u t-tqassim ta' riżorsi huma sikwiet meħtiega.


(1)  Mill-1 ta' Ġunju 1994, it-titolu professjonali Krankengymnast(in) kien mibdul b'dak ta' Physiotherapeut(in). Madanakollu, membri tal-professjoni li kisbu d-diplomi tagħhom qabel dik id-data jistgħu, jekk iridu, jkomplu jużaw it-titolu ta' qabel ta' Krankengymnast(in).


ANNESS III

Lista ta' edukazzjoni u taħriġ regolati imsemmija fit-tielet subparagrafu ta' l-Artikolu 13(2)

Fir-Renju Unit:

Korsijiet regolati li jwasslu għal kwalifiki akkreditati bħala Kwalifiki Professjonali Nazzjonali (NVQs) jew, fl-Iskozja, akkreditati bħala Kwalifiki Professjonali Skoċċiżi, fil-livelli 3 u 4 tal-Qafas Nazzjonali ta' Kwalifiki Professjonali tar-Renju Unit.

Dawn il-livelli huma mfissra kif ġej:

Livell 3: kompetenza f'firxa estiża ta' attivitajiet ta' xogħol imwettqa f'kuntest varjat u wiesa' u li l-bicca l-kbira huma komplessi u mhux tar-rutina. Hemm responsabbiltà u awtonomija konsiderevoli, u l-kontroll jew il-gwida ta' persuni oħra hija sikwiet meħtieġa.

Livell 4: Kompetenza f'firxa estiża ta' attivitajiet ta' xogħol komplessi, tekniċi u professjonali imwettaq f'kuntesti varji u wiesa' u bi grad sostanzjali ta' responsabbiltà personali u awtonomija. Ir-responsabbiltà għax-xogħol ta' oħrajn u t-tqassim ta' riżorsi huma sikwiet meħtiega.

Fil-Ġermanja:

Il-korsijiet regolati li ġejjin:

Korsijiet regolati preparatorji għall-eżerċizzju tal-professjonijiet ta' assistent tekniku (technische(r) Assistent(in)), assistent kummerċjali (kaufmännische(r) Assistent(in)), il-professjonijiet soċjali (soziale Berufe) u l-professjoni ta' struttur ċertifikat mill-Istat fis-settur tar-respirazzjoni u tal-kelma (staatlich geprüfte(r) Atem-, Sprech- und Stimmlehrer(in)), ta' perjodu totali ta' mhux inqas minn 13-il sena, li jeħtiegu l-kompletar b'suċċess tal-kors sekondarju ta' l-edukazzjoni (mittlerer Bildungsabschluss) u li jkunu magħmula minn:

(i)

mhux inqas minn tliet snin (1) ta' taħriġ professjonali fi skola speċjalizzata (Fachschule) li tispiċċa b'eżami u, fejn huwa applikabbli, supplimentat b'kors ta' sena jew sentejn speċjalizzazzjoni li wkoll jispiċċaw b'eżami, jew

(ii)

mhux inqas minn sentejn u nofs fi skola speċjalizzata (Fachschule) li jispiċċaw b'eżami u supplimentati b'esperjenza ta' xogħol ta' perjodu ta' mhux anqas minn 6 xhur jew taħriġ ta' mhux anqas minn 6 xhur fi stabbiliment approvat, jew

(iii)

mhux inqas minn sentejn fi skola speċjalizzata (Fachschule) li jispiċċaw b'eżami u supplimentati b'esperjenza ta' xogħol ta' perjodu ta' mhux anqas minn sena jew taħriġ ta' mhux anqas minn sena fi stabbiliment approvat.

Korsijiet regolati għall-professjonijiet ta' tekniku (staatlich geprüfte(r)) (Techniker(in)), ekonomista tan-negozju (Betriebswirt(in)), stilista (Gestalter(in)) u assistent tal-familja (Familienpfleger(in)) ċertifikati mill-Istat, ta' perjodu totali ta' mhux anqas minn 16-il sena, u li prerekwiżit tagħhom huwa it-tmiem b'suċċess ta' tagħlim obbligatorju jew edukazzjoni u taħriġ ekwivalenti (ta' perjodu ta' mhux anqas minn disa' snin) u l-ikkompletar b'suċċess ta' kors fi skola tal-kummerċ (Berufsschule) ta' perjodu ta' mhux anqas minn tliet snin u li jkunu magħmula minn, wara t-tlestija ta' mhux inqas minn sentejn ta' esperjenza ta' xogħol, edukazzjoni full-time u taħriġ ta' perjodu ta' mhux anqas minn sentejn jew edukazzjoni part-time u taħriġ għal perjodu ekwivalenti.

Korsijiet regolati u taħriġ in-service regolat, ta' perjodu totali ta' mhux anqas minn 15-il sena, u li prerekwiżit tagħhom huwa, ġeneralment, it-tmiem b'suċċess ta' edukazzjoni obbligatorja (ta' perjodu ta' mhux anqas minn 9 snin) u ta' taħriġ professjonali (normalment tliet snin) u li ġeneralment jkunu magħmula minn sentejn ta' esperjenza ta' xogħol (tliet snin snin f'ħafna każijiet) u eżami fil-kuntest ta' preparazzjoni ta' taħriġ fis-servizz li ġeneralment ikunu magħmul minn kors ta' taħriġ li huwa miżmum jew fl-istess żmien ta' l-esperjenza ta' xogħol (ta' mhux inqas minn 1 000 siegħa) jew huwa segwit fuq bażi full-time (mhux inqas minn sena).

L-awtoritajiet Ġermanizi għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra lista tal-korsijiet ta' taħriġ koperti minn dan l-Aness.

Fl-Olanda:

Korsijiet ta' taħriġ regolat ta' perjodu totali ta' mhux anqas minn 15-il sena, li prerekwiżit tagħhom huwa t-tlestija ta' tmien snin ta' edukazzjoni primarja flimkien ma' erba' snin ta' jew edukazzjoni sekondarja ġenerali intermedjarja (MAVO) inkella Edukazzjoni Professjonali Preparatorja (VBO) jew edukazzjoni sekondarja ġenerali ta' livell superjuri, u li jirrikjedu l-ikkompletar ta' kors ta' tliet snin jew erba' snin f'kulleġġ għal taħriġ professjonali intermedjarju (MBO), li jispiċċaw b'eżami.

Korsijiet ta' taħriġ regolat ta' perjodu totali ta' mhux anqas minn 16-il sena, li prerekwiżit tagħhom huwa t-tlestija ta' tmien snin ta' edukazzjoni primarja flimkien ma' erba' snin ta' edukazzjoni professjonali preparatorji (VBO) jew livell superjuri ta' edukazzjoni sekondarja ġenerali, u li teħtieg l-ikkompletar ta' mhux inqas minn erba' snin ta' taħriġ professjonali fis-sistema ta' apprendistat, li jkun magħmul minn mhux inqas minn jum ta' tagħlim teoretiku f'kulleġġ fil-ġimgħa u fil-jiem l-oħra taħriġ prattiku f'ċentru għat-taħriġ prattiku jew ma' ditta, li jispiċċaw b'eżami ta' livell sekondarju jew terzjarju.

L-awtoritajiet Olandizi għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra lista tal-korsijiet ta' taħriġ koperti minn dan l-Anness.

Fl-Awstrija:

Korsijiet fi skejjel professjonali superjuri (Berufsbildende Höhere Schulen) u stabbilimenti għall-edukazzjoni superjuri għall-agrikoltura u l-forestrija (Höhere Land- und Forstwirtschaftliche Lehranstalten), inklużi tipi speċjali (einschließlich der Sonderformen), li l-istruttura u l-livell tagħhom huma stabbiliti minn dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolamentari u amministrattivi.

Dawn il-korsijiet huma ta' perjodu totali ta' mhux anqas minn 13-il sena u jkunu magħmula minn ħames snin ta' taħriġ professjonali, li jispiċċa b'eżami finali, li s-suċċess tiegħu huwa prova ta' kompetenza professjonali.

Korsijiet fi skejjel ta' mgħallem (Meisterschulen), klassijiet ta' mgħallem (Meisterklassen), skejjel ta' mgħallem industrijali (Werkmeisterschulen) jew skejjel għall-artiġjanat fil-bini (Bauhandwerkerschulen), li l-istruttura u l-livell tagħhom huma stabbiliti minn dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolamentari u amministrattivi.

Dawn il-korsijiet huma ta' perjodu totali ta' mhux anqas minn 13-il sena, li jkun magħmul minn disa' snin ta' edukazzjoni obbligatorja, segwita jew minn tliet snin ta' taħriġ professjonali fi skola speċjalizzata inkella mhux inqas minn tliet snin ta' taħriġ f'ditta u fl-istess ħin fi skola ta' taħriġ professjonali (Berufsschule), li t-tnejn li huma jispiċċaw b'eżami, u huma supplimentati bl-ikkompletar b'suċċess ta' kors ta' taħriġ fi skola ta' mgħallem ta' mhux inqas minn sena (Meisterschule), klassijiet ta' mgħallem (Meisterklassen), skola industrijali ta' mgħallem (Werkmeisterschule) jew skola għall-artiġjanat fil-bini (Bauhandwerkerschule). Fil-maġġoranza tal-każijiet il-perjodu totali huwa ta' mhux inqas minn 15-il sena, li jkun magħmul minn perijodi ta' esperjenza ta' xogħol, li jew jippreċedu l-korsijiet ta' taħriġ f'dawn l-istabbilimenti inkella li huma akkumpanjati minn korsijiet part-time (mhux inqas minn 960 siegħa).

L-awtoritajiet Awstrijaki għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri lista tal-korsijiet ta' taħriġ koperti minn dan l-Anness.


(1)  Il-perjodu minimu jista' jitnaqqas minn tliet snin għal sentejn jekk il-persuna konċernata għandha l-kwalifika meħtieġa sabiex tidhol fl-università (Abitur), i.e. tlettax — il sena ta' edukazzjoni u taħriġ preċedenti, jew il-kwalifika meħtieġa sabiex wieħed jidħol f'Fachhochschule (Fachhochschulreife), i.e. 12 — il sena ta' edukazzjoni u taħriġ preċedenti.


ANNESS IV

Attivitajiet relatati ma' kategoriji ta' esperjenza professjonali ta' l-Artikoli 17, 18 u 19

Lista I

Gruppi prinċipali koperti mid-Direttiva 64/427/KEE, kif emendata mid-Direttiva 69/77/KEE, u mid-Direttivi 68/366/KEE u 82/489/KEE

1   Direttiva 64/427/KEE

(id-Direttiva dwar il-liberalizzazzjoni: 64/429/KEE)

In-Nomenklatura Nice (li tikkorrispondi għall-Gruppi Prinċipali ISIC 23-40)

Grupp Prinċipali

23

fabbrikazzjoni tat-tessuti

232

Il-fabbrikazzjoni u l-ipproċessar ta' materjali tat-tessuti fuq makkinarju għas-suf

233

Il-fabbrikazzjoni u l-ipproċessar ta' materjali tat-tessuti fuq makkinarju għall-qoton

234

Il-fabbrikazzjoni u l-ipproċessar ta' materjali tat-tessuti fuq makkinarju għall-ħarir

235

Il-fabbrikazzjoni u l-ipproċessar ta' materjali tat-tessuti fuq makkinarju għall-kittien u l-qanneb

236

Industriji oħra tal-fibra tat-tessuti (il-ġuta, fibri iebsin, eċċ), ċwiemi

237

Il-fabbrikazzjoni ta' oġġetti mmaljati u tal-ganċ u

238

L-Irfinar tat-tessuti

239

Industriji oħra tat-tessuti

Grupp Prinċipali

24

Il-fabbrikazzjoni ta' żraben, ħwejjeġ ta' l-ilbies u friex

241

Il-fabbrikazzjoni bil-magna taż-żraben (ħlief minn gomma jew injam)

242

Il-fabbrikazzjoni u tiswija bl-idejn taż-żraben

243

Il-fabbrikazzjoni ta' ħwejjeġ ta' l-ilbies (ħlief pelliċċi)

244

Il-fabbrikazzjoni ta' mtieraħ u sodod

245

Industriji tal-ġlud u tal-pil

Grupp Prinċipali

25

Il-fabbrikazzjoni ta' l-injam u tas-sufra, ħlief il-fabbrikazzjoni ta' l għamara

251

L-issegar u l-preparazzjoni industrijali ta' l-injam

252

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti ta' l-injam nofshom lesti

253

Il-produzzjoni bis-serje ta' komponenti ta' l-injam għall-bini inklużi l-pavimenti.

254

Il-fabbrikazzjoni ta' reċipjenti ta' l-injam

255

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti oħra ta' l-injam (ħlief għamara)

259

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti tat-tiben, tas-sufra, tal-basktijiet, tal-qasab u tar-rattan, il-produzzjoni ta' xkupilji

Grupp Prinċipali

26

260 Il-fabbrikazzjoni ta' għamara ta' l-injam

Grupp Prinċipali

27

Il-fabbrikazzjoni ta' karta u prodotti tal-karta

271

Il-fabbrikazzjoni ta' polpa, karta u kartun

272

L-ipproċessar tal-karta u l-kartun, u l-fabbrikazzjoni ta' artikoli tal-polpa

Grupp Prinċipali

28

280 L-istampar, l-ippubblikar u industriji alleati

Grupp Prinċipali

29

L-industrija tal-ġilda

291

Il-konzeriji u impjanti għall-irfinar tal-ġilda

292

Il-fabbrikazzjoni tal-prodotti tal-ġilda

Ex Grupp Prinċipali

30

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti tal-gomma u tal-plastik, fibri artifiċjali u prodotti tal-lamtu

301

L-ipproċessar ta' gomma u asbestos

302

L-ipproċessar ta' materjali tal-plastik

303

Il-produzzjoni ta' fibri artifiċjali

Ex Grupp Prinċipali

31

L-industrija Kimika

311

Il-fabbrikazzjoni ta' materjali ta' bażi kimika u iktar ipproċessar ulterjuri ta' dawn il-materjali

312

fabbrikazzjoni speċjalizzata ta' prodotti kimiċi prinċipalment għal skopijiet industrijali u agrikoli (inkluża Il-fabbrikazzjoni għall-użu industrijali ta' xaħmijiet u żjut ta' oriġini veġetali jew annimali li jaqgħu fl-ambitu tal-grupp ISIC 312)

313

Il-fabbrikazzjoni speċjalizzata ta' prodotti kimiċi prinċipalment għall-użu domestiku jew fl-uffiċċji [eskluża l-fabbrikazzjoni ta' prodotti mediċi u farmaċewtiċi (ISIC ex Grupp 319)]

Grupp Prinċipali

32

320 industrija tal-petrolju

Grupp Prinċipali

33

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti mhux metalliċi minerali

331

Il-fabbrikazzjoni tal-prodotti tat-tafal li jintużaw fl-istrutturi

332

Il-fabbrikazzjoni tal-ħġieġ u prodotti tal-ħġieġ

333

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti taċ-ċeramika, inklużi oġġetti tal-mirja

334

Il-fabbrikazzjoni tas-siment, tal-ġir u tal-ġibs

335

Il-fabbrikazzjoni ta' materjali għall-istruttura, fil-konkrit, fis-siment u fil-ġibs

339

Ix-xogħol tal-ġebel u l-fabbrikazzjoni ta' prodotti minerali oħrajn mhux metalliċi

Grupp Principali

34

Il-produzzjoni u t-trasformazzjoni primarja ta' metalli li fihom il ħadid u li ma fihomx il-ħadid

341

L-industrija tal-ħadid u l-azzar (kif definit fit-Trattat tal-KEFA, inklużi impjanti tal-kokk magħquda fl-impriżi ta' l-azzar)

342

Il-fabbrikazzjoni tat-tubi ta' l-azzar

343

Trafilaġġ, ġibda bil-kiesaħ, trembil bil-kiesaħ ta' strippi, ffurmar bil-kiesaħ

344

Il-produzzjoni u t-trasformazzjoni primarja ta' metalli li ma fihomx ħadid

345

funderiji tal-metall li fih il-ħadid u li ma fihx ħadid

Grupp Prinċipali

35

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti tal-metall (ħlief makkinarji u tagħmir tat-trasport)

351

Il-forġa, l-istampa u l-pressa tqal

352

It-trasformazzjoni sekondarja u trattament tas-superfiċi

353

L-istrutturi tal-Metalli

353

Il-fabbrikazzjoni tal-bojlers, il-fabbrikazzjoni ta' affarijiet industrijali vojta minn ġewwa

355

Il-fabbrikazzjoni ta' għodod u strumenti u artikoli lesti tal-metall (ħlief tagħmir elettriku)

359

Attivitajiet anċillari ta' inġinerija mekkanika

Grupp Prinċipali

36

Il-fabbrikazzjoni ta' makkinarju barra makkinarju elettriku

361

Il-fabbrikazzjoni ta' makkinarju agrikolu u tratturi

362

Il-fabbrikazzjoni ta' makkinarju għall-uffiċċju

363

Il-fabbrikazzjoni ta' għodod li jaħdmu l-metall u għodod ta' makkinarju oħra u fissi ma' immobbli għal dawn u għal għodod oħra li jaħdmu bl-elettriku

364

Il-fabbrikazzjoni ta' makkinarju u aċċessorji għat-tessuti, il-fabbrikazzjoni ta' magni tal-ħjata

365

Il-fabbrikazzjoni ta' makkinarju u tagħmir għall-industriji ta' l-ikel u x-xorb u għall-industriji kimiċi u l-allejati tagħhom

366

Il-fabbrikazzjoni ta' impjanti u tagħmir għall-mini, funderiji tal-ħadid u l-azzar, u għall-industrija tal-kostruzzjoni; il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir għall-maniġġ mekkaniku

367

Il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir għat-trasmissjoni

368

Il-fabbrikazzjoni ta' makkinarju għal skopijiet oħra speċifiċi industrijali

369

Il-fabbrikazzjoni ta' makkinarju u tagħmir mhux elettriku

Grupp Prinċipali

37

L-inġinerija elettrika

371

Il-fabbrikazzjoni ta' wajers elettriċi u kejbils

372

Il-fabbrikazzjoni ta' muturi, ġeneraturi, transformers, affarijiet tas-swiċċijiet u tagħmir simili ieħor għall-provvediment ta' l-elettriku

373

Il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir elettriku għall-użu dirett kummerċjali

374

Il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir tat-telekomunikazzjoni, meters, għodod tal-kejl oħrajn u tagħmir elettromediku

375

Il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir elettroniku, riċevituri tar-radju u t-televiżjoni, tagħmir ta' l-awdjo

376

Il-fabbrikazzjoni ta' għodod elettroniċi għal użu domestiku

377

Il-fabbrikazzjoni ta' lampi u tagħmir ta' illuminazzjoni

378

Il-fabbrikazzjoni ta' batteriji u akkumulaturi

379

It-tiswija, assemblaġġ u l-istallazzjoni speċjalista ta' tagħmir elettriku

ex Grupp Prinċipali

38

Il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir tat-trasport

383

Il-fabbrikazzjoni ta' vetturi bil-mutur u l-partijiet tagħhom

384

It-tiswija ta' vetturi bil-mutur, muturi u ċikletti

385

Il-fabbrikazzjoni ta' muturi, ċiklettiu l-partijiet tagħhom

389

Il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir tat-trasport li mhux ikklassifikat imkien ieħor

Grupp Prinċipali

39

L-industriji tal-fabbrikazzjoni mixxellanji

391

Il-fabbrikazzjoni ta' strumenti ta' preċiżjoni u strumenti tal-kejl u kontroll

392

Il-fabbrikazzjoni ta' strumenti mediko-kirurġiċi u tagħmir u strumenti ortopediċi (ħlief żraben ortopediċi)

393

Il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir fotografiku u tabib ta' l-għajnejn

394

Il-fabbrikazzjoni u t-tiswija ta' arloġġi ta' l-id u arloġġi

395

Il-fabbrikazzjoni ta' ġojjellerija u metalli prezzjużi

396

Il-fabbrikazzjoni u t-tiswija ta' strumenti mużikali

397

Il-fabbrikazzjoni ta' logħob, ġugarelli u affarijiet ta' sport u atletika

399

industriji tal-fabbrikazzjoni oħra

Grupp Prinċipali

40

Il-kostruzzjoni

400

Il-kostruzzjoni (mhux speċjalizzata); demolizzjoni

401

Il-kostruzzjoni ta' bini (djar u oħrajn)

402

L-inġinerija ċivili; il-kostruzzjoni ta' toroq, pontijiet, ferroviji eċċ

403

xogħol ta' stallazzjoni

404

Id-dekorazzjoni u l-irfinar

2   Direttiva 68/366/KEE

(Direttiva tal-liberalizzazzjoni 68/365/KEE)

Nomenklatura NICE

Grupp Prinċipali

20A

200 industriji li jipproduċu xaħam u żjut ta' l-annimali u veġetali

20B

industriji tal-fabbrikazzjoni ta' l-ikel (eskluża l-industrija tax-xorb)

201

Il-qtil, il-preparazzjoni u l-preservazzjoni tal-laħam

202

Il-ħalib u l-industrija tal-prodotti tal-ħalib

203

L-ippakkjar fil-laned u l-ippreservar ta' frottijiet u ħxejjex

204

L-ippakkjar fil-laned u l-ppreservar ta' ħut u frott tal-baħar

205

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti mill-qamħ

206

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti tal-forn, inklużi biskuttelli u gallettini

207

L-industrija taz-zokkor

208

Il-fabbrikazzjoni ta' kawkaw, ċikkulata, u ħelu

209

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti ta' l-ikel mixxellanji

Grupp Prinċipali

21

industrija tax-xorb

211

Il-produzzjoni ta' alkoħol etiliku permezz tal-fermentazzjoni, il-produzzjoni ta' ħmira u spirti

212

Il-produzzjoni ta' nbid u xorb ieħor alkoħoliku bla xgħir

213

tisjir tal-birra u tax-xgħir

214

L-industriji tas-soft drinks u ilma kkarbonat

ex 30

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti tal-gomma, materjali tal-plastik, fibri artifiċjali u sintetiċi u prodotti tal-lamtu

304

Il-fabbrikazzjoni ta' prodotti tal-lamtu

3   Direttiva 82/489/KEE

Nomenklatura ISIC

Ex 855

Il-parrukkerija (esklużi s-servizzi ta' kiropodisti u beauticians professjonali u skejjel għat-taħriġ tal-parrukkiera)

Lista II

Gruppi prinċipali tad-Direttivi 75/368/EEC, 75/369/EEC and 82/470/EEC

1   Direttiva 75/368/KEE (attivitajiet elenkati fl-Artikolu 5(1))

Nomenklatura ISIC

Ex 04

is-sajd

043

Is-sajd fl-ilmijiet interni

Ex 38

Il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir tat-trasport

381

bini u t-tiswija tal-vapuri

382

Il-fabbrikazzjoni ta' tagħmir tal-ferroviji

386

Il-fabbrikazzjoni ta' inġenji ta' l-ajru (inkluż tagħmir għall-ispazju)

Ex 71

Attivitajiet relatati mat-trasport u attivitajiet barra t-trasport li jaqgħu taħt il-gruppi li ġejjin:

Ex 711

Servizzi ta' wagon-lit; il-manutenzjoni ta' tagħmir tal-ferroviji f'barrakki tat-tiswija; it-tindif tal-vaguni

Ex 712

Il-manutenzjoni tat-tagħmir tat-trasport urban, suburban u interurban ta' passiġġieri

Ex 713

Il-manutenzjoni ta' tagħmir għal trasport ieħor fuq l-art tal-passiġġieri (bħal vetturi bil-mutur, coaches, taxis)

Ex 714

L-operazzjoni u l-manutenzjoni ta' servizzi ta' sostenn għat-trasport fit-toroq (bħal toroq, mini, u pontijiet li tħallas għalihom, parkeġġi għall-karozzi, postijiet ta' karozzi tal-linja u trammijiet)

Ex 716

attivitajiet relatati mat-trasport fl-ilmijiet interni (bħall-operazzjoni u l-manutenzjoni ta' kanali, portijiet u stallazzjonijiet oħra għal trasport fl-ilmijiet interni; servizzi ta' rmonk u pilotaġġ fil-portijiet, tfigħ ta' bagi, it-tagħbija u l-ħatt ta' bastimenti u attivitajiet simili, per eżempju is-salvataġġ ta' vapuri, l-irmonk u l-operazzjoni ta' boathouses)

73

Il-komunikazzjoni: servizzi postali u telekomunikazzjonijiet

Ex 85

servizzi personali

854

laundries u servizzi ta' laundry, dry-cleaning u żebgħa

Ex 856

studji fotografiċi: ritratti u fotografija kummerċjali, ħlief fotografi ġurnalistiċi

Ex 859

servizzi personali li mhumiex klassifikati mkien ieħor (il-manutenzjoni u tindif ta' bini jew akkomodazzjoni biss

2   Direttiva 75/369/KEE (Artikolu 6: meta l-attività hi meqjusa li tkun ta' natura industrijali jew ta' snajja)

Nomenklatura ISIC

L-attivitajiet itineranti li ġejjin:

(a)

ix-xiri u l-bejgħ ta' oġġetti:

minn kummerċjanti itineranti, hawkers jew bejjiegħa minn bieb għal bieb (ex Grupp ISIC 612);

fi swieq koperti barra minn stallazzjonijiet fissi u fi swieq fil-miftuh;

(b)

attivitajiet koperti minn miżuri transitorji diġà adottati li espressament jeskludu jew ma jsemmux it-twettiq ta' dawn l-attivitajiet fuq bażi itineranti.

3   Direttiva 82/470/EEC (Artikolu 6(1) u (3))

Gruppi 718 u 720 tan-nomenklatura ISIC

L-attivitajiet jinkludu b'mod partikolari:

l-organizzazzjoni, l-offerta għall-bejgħ u l-bejgħ, dirett jew a bażi ta' kommissjoni, oġġetti singoli jew kollettivi (trasport, bord, akkomodazzjoni, eskursjonijiet, eċċ) għal vjaġġ jew soġġorn, ikunu x' ikunu r-raġunijiet għall-vjaġġ (Artikolu 2(B)(a)).

li jaġixxu bħala intermedjarji bejn kuntratturi għal metodi varji ta' trasport u persuni li jibagħtu u jirċievu oġġetti, u jwettqu attivitajiet relatati:

(aa)

billi jikkonkludu kuntratti ma' kuntratturi ta' trasport, għan-nom tal-prinċipali

(bb)

billi jagħżlu l-metodu ta' trasport, id-ditta u r-rotta kkunsidrata l-aktar ta' profitt għall-prinċipal

(ċċ)

billi jorganizzaw l-aspetti tekniċi ta' l-operazzjoni ta' trasport (eż. l-imballaġġ meħtieġ għat-trasport); billi jwettqu operazzjonijiet varji inċidentali għat-trasport (eż: li jiżguraw li hemm biżżejjed silġ fil-vaguni refriġerati)

(dd)

billi jikkompletaw il-formalitajiet konnessi mat-trasport bħat-tfassil tal-listi tal-passiġġieri; bl-assemblaġġ u d-distribuzzjoni ta' tagħbija

(ee)

billi jikkordinaw l-istadji varji ta' trasportazzjoni, billi jiżguraw it-tranżit, ir-ritrasbord, it-trasbord u operazzjonijiet oħrajn fid-destinazzjoni

(ff)

billi jirranġaw kemm il-merkanzija kif ukoll it-trasportaturi u l-mezzi ta' trasport għal persuni li jikkunsinnaw l-oġġetti jew li jirċevuhom:

l-istima ta' l-ispejjeż tat-trasport u l-kontroll tal-kontijiet iddettaljati

billi jieħdu ċerti miżuri temporanji jew permanenti fl-isem u għan-nom tas-sid ta' vapur jew xi trasportatur ieħor bil-baħar (ma' l-awtoritajiet tal-port, burdnara eċċ)

[L-attivitajiet elenkati taħt l-Artikolu 2(A)(a), (b) u (d)].

Lista III

Direttivi 64/222/KEE, 68/364/KEE, 68/368/KEE, 75/368/KEE, 75/369/KEE, 70/523/KEE and 82/470/KEE

1   Direttiva 64/222/KEE

(Direttivi ta' liberalizzazzjoni: 64/223/KEE and 64/224/KEE)

1.

Attivitajiet professjonali ta' persuni li jaħdmu għal rashom fil-kummerċ bl-ingrossa, bl-eċċezzjoni ta' kummerċ bl-ingrossa ta' prodotti mediċinali u farmaċewtiċi, ta' prodotti tossiċi, u patoġeni u fil-faħam (ex Grupp 611).

2.

attivitajiet professjonali ta' intermedjarju li jidħol f'operazzjonijiet kummerċjali f'ismu għan-nom ta' ħaddieħor.

3.

l-attivitajiet professjonali ta' intermedjarju li, filwaqt li ma jkunx mogħti istruzzjonijiet permanenti jġib flimkien persuni li jixtiequ jidħlu f'kuntratt dirett ma' xulxin jew jorganizza in-negozji tagħhom jew jassistihom fit-tlestija tagħhom.

4.

attivitajiet professjonali ta' intermedjarju li jidħol f'operazzjonijiet kummerċjali f'ismu għan-nom ta' ħaddieħor.

5.

attivitajiet professjonali ta' intermedjarju li jwettaq bejgħ bl-ingrossa permezz ta' rkant għan-nom ta' ħaddieħor.

6.

attivitajiet professjonali ta' intermedjarju li jmur minn bieb għal bieb ifittex l-ordnijiet.

7.

provvediment ta' servizzi, permezz ta' attivitajiet professjonali, permezz ta' intermedjarju fl-impjieg ta' impriża waħda jew aktar kummerċjali, industrijali jew ta' artiġjanat.

2   Direttiva 68/364/KEE

(Direttiva ta' liberalizzazzjoni: 68/363/KEE)

Ex ISIC Grupp 612: Kummerċ bl-imnut

Attivitajiet esklużi:

012

Il-kiri ta' makkinarju ta' l-agrikoltura

640

proprjetà, kiri ta' proprjetà

713

kiri ta' karozzi, karozzini u żwiemel

718

kiri ta' vaguni tal-merkanzija u vaguni tal-passiġġieri

839

kiri ta' makkinarju lill-impriżi kummerċjali

841

Il-prenotazzjoni ta' postijiet taċ-ċinema u l-kiri ta' films ċinematografiċi

842

Il-prenotazzjoni ta' postijiet tat-teatru u l-kiri ta' tagħmir teatrali

843

Il-kiri ta' dgħajjes, roti, magni li jaħdmu bil-flus għall-logħob ta' kapaċità jew ażżard

853

Il-kiri ta' kmamar ammobbiliti

854

Il-kiri ta' għażel maħsul

859

Il-kiri ta' ħwejjeġ

3   Direttiva 68/368/KEE

(Direttiva ta' liberalizzazzjoni 68/367/KEE)

Nomenklatura ISIC

ISIC ex Grupp Prinċipali 85:

1.

Ristoranti, kafejiet, taverni u postijiet oħra ta' l-ikel u x-xorb (Grupp ISIC 852).

2.

Lukandi, kmamar għall-kiri, kampijiet u postijiet oħra ta' alloġġ (Grupp ISIC 853).

4   Direttiva 75/368/KEE (Artikolu 7)

L-attivitajiet kollha elenkati fl-Anness mad-Direttiva 75/368/KEE, ħlief dawk imsemmija fl-Artikolu 5(1) ta' dik id-Direttiva (Lista II, punt 1, ta' dan l-Anness).

Nomenklatura ISIC

Ex 62

banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra

Ex 620

xiri ta' privattiva u impriżi ta' liċenzji

Ex 71

trasport

Ex 713

trasport bit-triq tal-passiġġieri, barra t-trasportazzjoni permezz ta' vetturi bil-mutur

Ex 719

It-trasport permezz ta' pipelines ta' idrokarburi likwidi u prodotti kimiċi likwidi oħra

Ex 82

servizzi komunitarji

827

libreriji, mużewijiet, ġonna botaniċi u żooloġiċi

Ex 84

servizzi ta' rekreazzjoni

843

servizzi ta' rekreazzjoni li mhumiex klassifikati x'imkien ieħor:

attivitajiet ta' sports (grounds ta' l-isport, l-organizzazzjoni ta' attivitajiet ta' l-isport eċċ) ħlief l-attivitajiet ta' edukatur ta' l-isport

logħob (stallel għal żwiemel tat-tlielaq, spazji tal-logħob, korsi għall-ġiri, eċċ)

attivitajiet oħra ta' rikreazzjoni (ċirkli, postijiet tad-divertiment u divertimenti oħra)

Ex 85

servizzi personali

Ex 851

servizzi domestiċi

Ex 855

swali tas-sbuħija u servizzi ta' manikura, barra servizzi ta' kiropodisti u beauticians professjonali u skejjel għat-taħriġ tal-parrukkiera

Ex 859

servizzi personali li mhumiex klassifikati mkien ieħor, barra massaġġaturi ta' l-isport u paramediċi u gwidi tal-muntanji, maqsuma fil-gruppi li ġejjin:

id-diżinfettar u l-kontroll ta' l-insetti

il-kiri ta' ħwejjeġ u faċilitajiet għall-magazzinaġġ

uffiċċji taż-żwieġ u servizzi simili

astroloġija u l-qari tax-xorti u simili

servizzi sanitarji u attivitajiet relatati magħhom

kummissjonanti għall-funerali u l-manutenzjoni taċ-ċimiterji

kurrieri u gwidi-interpreti

5   Direttiva 75/369/KEE (Artikolu 5)

L-attivitajiet itineranti li ġejjin:

(a)

ix-xiri u l-bejgħ ta' oġġetti:

minn kummerċjant itineranti, bejjiegħa jew bejjiegħa minn bieb għal bieb (ex Grupp ISIC 612)

fi swieq koperti barra minn istallazzjonijiet fissi u fi swieq fil-miftuħ

(b)

attivitajiet koperti minn miżuri transitorji diġà adottati li espressament jeskludu jew ma jsemmux it-twettiq ta' dawn l-attivitajiet fuq bażi itineranti.

6   Direttiva 70/523/EEC

Attivitajiet ta' persuni li jaħdmu għal rashom fil-kummerċ bl-ingross tal-faħam u l-attivitajiet ta' intermedjarji fil-kummerċ tal-faħam (ex Grupp 6112, ISIC Nomenklatura)

7   Direttiva 82/470/KEE (Artikolu 6(2))

[Attivitajiet elenkati fl-Artikolu 2(A)(ċ) u (e), (B)(b), (Ċ) u(D)]

Dawn l-attivtajiet jinkludu b'mod partikolari:

il-kiri ta' karozzi jew vaguni tal-ferroviji għat-trasport ta' persuni jew oġġetti

li jaġixxu bħala intermedjarji fil-bejgħ, fix-xiri jew fil-kiri ta' bastimenti

il-preparazzjoni, in-negozju u l-konklużjoni ta' kuntratti għat-trasport ta' emigranti

li jkunu jirċievu l-oġġetti u l-merkanzija kollha depożitati, għan-nom tad-depożitant, kemm jekk taħt il-kontroll tad-dwana u kemm jekk le, f'imħażen, magazzini ġenerali, postijiet għall-għamara, coldstores, silos eċċ.

il-fornitura lid-depożitant b' irċevuta għall-oġġett jew għall-merkanzija depożitata

il-provvediment ta' reċinti, għalf, u postijiet għall-bejgħ għal bhejjem li jkunu temporarjament miżmuma filwaqt li jkunu qed jistennew il-bejgħ jew waqt transitu għal jew mis-suq

it-twettiq ta' ispezzjoni jew il-valutazzjoni teknika ta' vetturi bil-mutur

il-kejl, l-użin u l-ikkalkular ta' l-oġġetti.


ANNESS V

Rikonoxximent abbażi tal-kordinazzjoni tal-kondizzjonijiet minimi ta' taħriġ

V.1.   TABIB TAL-MEDIĊINA

5.1.1.   Provi ta' kwalifiki formali f'taħriġ mediku bażiku

Pajjiż

Prova ta' kwalifiki formali

Korp li jagħti l-kwalifiki

Ċertifikat li jakkumpannja l-kwalifiki

Data ta' referenza

België/Belgique/ Belgien

Diploma van arts/Diplôme de docteur en médecine

Les universités/De universiteiten

Le Jury compétent d'enseignement de la Communauté française/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap

 

20 ta' Diċembru 1976

Česká republika

Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)

Lékářská fakulta univerzity v České republice

Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce

1 ta' Mejju 2004

Danmark

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen

Medicinsk universitetsfakultet

Autorisation som læge, udstedt af Sundhedsstyrelsen og

Tilladelse til selvstændigt virke som læge (dokumentation for gennemført praktisk uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen

20 ta' Diċembru 1976

Deutschland

Zeugnis über die Ärztliche Prüfung

Zeugnis über die Ärztliche Staatsprüfung und Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent, soweit diese nach den deutschen Rechtsvorschriften noch für den Abschluss der ärztlichen Ausbildung vorgesehen war

Zuständige Behörden

 

20 ta' Diċembru 1976

Eesti

Diplom arstiteaduse õppekava läbimise kohta

Tartu Ülikool

 

1 ta' Mejju 2004

Ελλάς

Πτυχίo Iατρικής

Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίoυ,

Σχoλή Επιστημώv Υγείας, Τμήμα Iατρικής Παvεπιστημίoυ

 

1 ta' Jannar 1981

España

Título de Licenciado en Medicina y Cirugía

Ministerio de Educación y Cultura

El rector de una Universidad

 

1 ta' Jannar 1986

France

Diplôme d'Etat de docteur en médecine

Universités

 

20 ta' Diċembru 1976

Ireland

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20 ta' Diċembru 1976

Italia

Diploma di laurea in medicina e chirurgia

Università

Diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia

20 ta' Diċembru 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού

Ιατρικό Συμβούλιο

 

1 ta' Mejju 2004

Latvija

ārsta diploms

Universitātes tipa augstskola

 

1 ta' Mejju 2004

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją

Universitetas

Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją

1 ta' Mejju 2004

Luxembourg

Diplôme d'Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements,

Jury d'examen d'Etat

Certificat de stage

20 ta' Diċembru 1976

Magyarország

Általános orvos oklevél (doctor medicinae univer- sae, röv.: dr. med. univ.)

Egyetem

 

1 ta' Mejju 2004

Malta

Lawrja ta' Tabib tal-Medi- ċina u l-Kirurġija

Universita’ ta' Malta

Ċertifikat ta' reġistrazzjoni maħruġ mill-Kunsill Mediku

1 ta' Mejju 2004

Nederland

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd artsexamen

Faculteit Geneeskunde

 

20 ta' Diċembru 1976

Österreich

1.

Urkunde über die Verleihung des akademischen Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae, Dr.med.univ.)

1.

Medizinische Fakultät einer Universität

 

1 ta' Jannar 1994

2.

Diplom über die spezifische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. Facharztdiplom

2.

Österreichische Ärztekammer

Polska

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem “lekarza”

1.

Akademia Medyczna

2.

Uniwersytet Medyczny

3.

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Lekarski Egzamin Państwowy

1 ta' Mejju 2004

Portugal

Carta de Curso de licenciatura em medicina

Universidades

Diploma comprovativo da conclusão do internato geral emitido pelo Ministério da Saúde

1 ta' Jannar 1986

Slovenija

Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov “doktor medicine/doktorica medicine”

Univerza

 

1 ta' Mejju 2004

Slovensko

Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu “doktor medicíny” (“MUDr.”)

Vysoká škola

 

1 ta' Mejju 2004

Suomi/ Finland

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto/Medicine licentiatexamen

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

Kuopion yliopisto

Oulun yliopisto

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta/Examenbevis om tilläggsutbildning för läkare inom primärvården

1 ta' Jannar 1994

Sverige

Läkarexamen

Universitet

Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av Socialstyrelsen

1 ta' Jannar 1994

United Kingdom

Primary qualification

Competent examining body

Certificate of experience

20 ta' Diċembru 1976

5.1.2.   Prova ta' kwalifiki formali ta' tobba speċjalizzati

Pajjiż

Prova ta' kwalifiki formali

Korp li jagħti l-kwalifiki

Data ta' referenza

België/Belgique/ Belgien

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist/Titre professionnel particulier de médecin spécialiste

Minister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre de la Santé publique

20 ta' Diċembru 1976

Česká republika

Diplom o specializaci

Ministerstvo zdravotnictví

1 ta' Mejju 2004

Danmark

Bevis for tilladelse til at betegne sig som speciallæge

Sundhedsstyrelsen

20 ta' Diċembru 1976

Deutschland

Fachärztliche Anerkennung

Landesärztekammer

20 ta' Diċembru 1976

Eesti

Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal

Tartu Ülikool

1 ta' Mejju 2004

Ελλάς

Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας

1.

Νoμαρχιακή Αυτoδιoίκηση

1 ta' Jannar 1981

2.

Νoμαρχία

España

Título de Especialista

Ministerio de Educación y Cultura

1 ta' Jannar 1986

France

1.

Certificat d'études spéciales de médecine

1.

Universités

20 ta' Diċembru 1976

2.

Attestation de médecin spécialiste qualifié

2.

Conseil de l'Ordre des médecins

3.

Certificat d'études spéciales de médecine

3.

Universités

4.

Diplôme d'études spécialisées ou spécialisation complémentaire qualifiante de médecine

4.

Universités

Ireland

Certificate of Specialist doctor

Competent authority

20 ta' Diċembru 1976

Italia

Diploma di medico specialista

Università

20 ta' Diċembru 1976

Κύπρος

Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας

Ιατρικό Συμβούλιο

1 ta' Mejju 2004

Latvija

“Sertifikāts”—kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē

Latvijas Ārstu biedrība

Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība

1 ta' Mejju 2004

Lietuva

Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją

Universitetas

1 ta' Mejju 2004

Luxembourg

Certificat de médecin spécialiste

Ministre de la Santé publique

20 ta' Diċembru 1976

Magyarország

Szakorvosi bizonyítvány

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete

1 ta' Mejju 2004

Malta

Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti

1 ta' Mejju 2004

Nederland

Bewijs van inschrijving in een Specialistenregister

Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst

20 ta' Diċembru 1976

Österreich

Facharztdiplom

Österreichische Ärztekammer

1 ta' Jannar 1994

Polska

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty

Centrum Egzaminów Medycznych

1 ta' Mejju 2004

Portugal

1.

Grau de assistente

1.

Ministério da Saúde

1 ta' Jannar 1986

2.

Titulo de especialista

2.

Ordem dos Médicos

Slovenija

Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

1.

Ministrstvo za zdravje

1 ta' Mejju 2004

2.

Zdravniška zbornica Slovenije

Slovensko

Diplom o špecializácii

Slovenská zdravotnícka univerzita

1 ta' Mejju 2004

Suomi/ Finland

Erikoislääkärin tutkinto/Specialläkarexamen

1.

Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet

1 ta' Jannar 1994

2.

Kuopion yliopisto

3.

Oulun yliopisto

4.

Tampereen yliopisto

5.

Turun yliopisto

Sverige

Bevis om specialkompetens som läkare, utfärdat av Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

1 ta' Jannar 1994

United Kingdom

Certificate of Completion of specialist training

Competent authority

20 ta' Diċembru 1976

5.1.3   Titoli ta' korsijiet ta' taħriġ fil-mediċina speċjalizzata

Pajjiż

Anestesija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 3 snin

Kirurġija ġenerali

Perjodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Anesthésie-réanimation/Anesthesie reanimatie

Chirurgie/Heelkunde

Česká republika

Anesteziologie a resuscitace

Chirurgie

Danmark

Anæstesiologi

Kirurgi elsler kirurgiske sygdomme

Deutschland

Anästhesiologie

(Allgemeine) Chirurgie

Eesti

Anestesioloogia

Üldkirurgia

Ελλάς

Αvαισθησιoλoγία

Χειρoυργική

España

Anestesiología y Reanimación

Cirugía general y del aparato digestivo

France

Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale

Chirurgie générale

Ireland

Anaesthesia

General surgery

Italia

Anestesia e rianimazione

Chirurgia generale

Κύπρος

Αναισθησιολογία

Γενική Χειρουργική

Latvija

Anestezioloģija un reanimatoloģija

Ķirurģija

Lietuva

Anesteziologija reanimatologija

Chirurgija

Luxembourg

Anesthésie-réanimation

Chirurgie générale

Magyarország

Aneszteziológia és intenzív terápia

Sebészet

Malta

Anesteżija u Kura Intensiva

Kirurġija Ġenerali

Nederland

Anesthesiologie

Heelkunde

Österreich

Anästhesiologie und Intensivmedizin

Chirurgie

Polska

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia ogólna

Portugal

Anestesiologia

Cirurgia geral

Slovenija

Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina

Splošna kirurgija

Slovensko

Anestéziológia a intenzívna medicína

Chirurgia

Suomi/Finland

Anestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och intensivvård

Yleiskirurgia/Allmän kirurgi

Sverige

Anestesi och intensivvård

Kirurgi

United Kingdom

Anaesthetics

General surgery


Pajjiż

Newrokirurġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Ostetriċja u Ġinekoloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/ Belgien

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique/Gynaecologie en verloskunde

Česká republika

Neurochirurgie

Gynekologie a porodnictví

Danmark

Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme

Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp

Deutschland

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Eesti

Neurokirurgia

Sünnitusabi ja günekoloogia

Ελλάς

Νευρoχειρoυργική

Μαιευτική-Γυvαικoλoγία

España

Neurocirugía

Obstetricia y ginecología

France

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Ireland

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology

Italia

Neurochirurgia

Ginecologia e ostetricia

Κύπρος

Νευροχειρουργική

Μαιευτική — Γυναικολογία

Latvija

Neiroķirurģija

Ginekoloģija un dzemdniecība

Lietuva

Neurochirurgija

Akušerija ginekologija

Luxembourg

Neurochirurgie

Gynécologie — obstétrique

Magyarország

Idegsebészet

Szülészet-nőgyógyászat

Malta

Newrokirurġija

Ostetriċja u Ġinekoloġija

Nederland

Neurochirurgie

Verloskunde en gynaecologie

Österreich

Neurochirurgie

Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Polska

Neurochirurgia

Położnictwo i ginekologia

Portugal

Neurocirurgia

Ginecologia e obstetricia

Slovenija

Nevrokirurgija

Ginekologija in porodništvo

Slovensko

Neurochirurgia

Gynekológia a pôrodníctvo

Suomi/Finland

Neurokirurgia/Neurokirurgi

Naistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar och förlossningar

Sverige

Neurokirurgi

Obstetrik och gynekologi

United Kingdom

Neurosurgery

Obstetrics and gynaecology


Pajjiż

Mediċina (interna) ġenerali

Perjodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Oftalmoloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: tlett snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Médecine interne/Inwendige geneeskunde

Ophtalmologie/Oftalmologie

Česká republika

Vnitřní lékařství

Oftalmologie

Danmark

Intern medicin

Oftalmologi eller øjensygdomme

Deutschland

Innere Medizin

Augenheilkunde

Eesti

Sisehaigused

Oftalmoloogia

Ελλάς

Παθoλoγία

Οφθαλμoλoγία

España

Medicina interna

Oftalmología

France

Médecine interne

Ophtalmologie

Ireland

General medicine

Ophthalmic surgery

Italia

Medicina interna

Oftalmologia

Κύπρος

Παθoλoγία

Οφθαλμολογία

Latvija

Internā medicīna

Oftalmoloģija

Lietuva

Vidaus ligos

Oftalmologija

Luxembourg

Médecine interne

Ophtalmologie

Magyarország

Belgyógyászat

Szemészet

Malta

Mediċina Interna

Oftalmoloġija

Nederland

Interne geneeskunde

Oogheelkunde

Österreich

Innere Medizin

Augenheilkunde und Optometrie

Polska

Choroby wewnętrzne

Okulistyka

Portugal

Medicina interna

Oftalmologia

Slovenija

Interna medicina

Oftalmologija

Slovensko

Vnútorné lekárstvo

Oftalmológia

Suomi/Finland

Sisätaudit/Inre medicin

Silmätaudit/Ögonsjukdomar

Sverige

Internmedicin

Ögonsjukdomar (oftalmologi)

United Kingdom

General (internal) medicine

Ophthalmology


Pajjiż

Otorinolaringoloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 3 snin

Pedjatrija

Perjodu minimu ta' taħriġ: erba' snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Oto-rhino-laryngologie/Otorhinolaryngologie

Pédiatrie/Pediatrie

Česká republika

Otorinolaryngologie

Dětské lékařství

Danmark

Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme

Pædiatri eller sygdomme hos børn

Deutschland

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

Kinder- und Jugendmedizin

Eesti

Otorinolarüngoloogia

Pediaatria

Ελλάς

Ωτoριvoλαρυγγoλoγία

Παιδιατρική

España

Otorrinolaringología

Pediatría y sus áreas específicas

France

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Ireland

Otolaryngology

Paediatrics

Italia

Otorinolaringoiatria

Pédiatria

Κύπρος

Ωτορινολαρυγγολογία

Παιδιατρική

Latvija

Otolaringoloģija

Pediatrija

Lietuva

Otorinolaringologija

Vaikų ligos

Luxembourg

Oto-rhino-laryngologie

Pédiatrie

Magyarország

Fül-orr-gégegyógyászat

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

Malta

Otorinolaringoloġija

Pedjatrija

Nederland

Keel-, neus- en oorheelkunde

Kindergeneeskunde

Österreich

Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten

Kinder- und Jugendheilkunde

Polska

Otorynolaryngologia

Pediatria

Portugal

Otorrinolaringologia

Pediatria

Slovenija

Otorinolaringológija

Pediatrija

Slovensko

Otorinolaryngológia

Pediatria

Suomi/Finland

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit/Öron-, näs- och halssjukdomar

Lastentaudit/Barnsjukdomar

Sverige

Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi)

Barn- och ungdomsmedicin

United Kingdom

Otolaryngology

Paediatrics


Pajjiż

Mediċina respiratorja

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Uroloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/ Belgien

Pneumologie

Urologie

Česká republika

Tuberkulóza a respirační nemoci

Urologie

Danmark

Medicinske lungesygdomme

Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme

Deutschland

Pneumologie

Urologie

Eesti

Pulmonoloogia

Uroloogia

Ελλάς

Φυματιoλoγία- Πvευμovoλoγία

Ουρoλoγία

España

Neumología

Urología

France

Pneumologie

Urologie

Ireland

Respiratory medicine

Urology

Italia

Malattie dell'apparato respiratorio

Urologia

Κύπρος

Πνευμονολογία — Φυματιολογία

Ουρολογία

Latvija

Ftiziopneimonoloģija

Uroloģija

Lietuva

Pulmonologija

Urologija

Luxembourg

Pneumologie

Urologie

Magyarország

Tüdőgyógyászat

Urológia

Malta

Mediċina Respiratorja

Uroloġija

Nederland

Longziekten en tuberculose

Urologie

Österreich

Lungenkrankheiten

Urologie

Polska

Choroby płuc

Urologia

Portugal

Pneumologia

Urologia

Slovenija

Pnevmologija

Urologija

Slovensko

Pneumológia a ftizeológia

Urológia

Suomi/Finland

Keuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar och allergologi

Urologia/Urologi

Sverige

Lungsjukdomar (pneumologi)

Urologi

United Kingdom

Respiratory medicine

Urology


Pajjiż

Ortopedija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Anatomija Patoloġika

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Chirurgie orthopédique/Orthopedische heelkunde

Anatomie pathologique/Pathologische anatomie

Česká republika

Ortopedie

Patologická anatomie

Danmark

Ortopædisk kirurgi

Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser

Deutschland

Orthopädie (und Unfallchirurgie)

Pathologie

Eesti

Ortopeedia

Patoloogia

Ελλάς

Ορθoπεδική

Παθoλoγική Αvατoμική

España

Cirugía ortopédica y traumatología

Anatomía patológica

France

Chirurgie orthopédique et traumatologie

Anatomie et cytologie pathologiques

Ireland

Trauma and orthopaedic surgery

Morbid anatomy and histopathology

Italia

Ortopedia e traumatologia

Anatomia patologica

Κύπρος

Ορθοπεδική

Παθολογοανατομία — Ιστολογία

Latvija

Traumatoloģija un ortopēdija

Patoloģija

Lietuva

Ortopedija traumatologija

Patologija

Luxembourg

Orthopédie

Anatomie pathologique

Magyarország

Ortopédia

Patológia

Malta

Kirurġija Ortopedika

Istopatoloġija

Nederland

Orthopedie

Pathologie

Österreich

Orthopädie und Orthopädische Chirurgie

Pathologie

Polska

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Patomorfologia

Portugal

Ortopedia

Anatomia patologica

Slovenija

Ortopedska kirurgija

Anatomska patologija in citopatologija

Slovensko

Ortopédia

Patologická anatómia

Suomi/Finland

Ortopedia ja traumatologia/Ortopedi och traumatologi

Patologia/Patologi

Sverige

Ortopedi

Klinisk patologi

United Kingdom

Trauma and orthopaedic surgery

Histopathology


Pajjiż

Newroloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Psikjatrija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Neurologie

Psychiatrie de l'adulte/Volwassen psychiatrie

Česká republika

Neurologie

Psychiatrie

Danmark

Neurologi eller medicinske nervesygdomme

Psykiatri

Deutschland

Neurologie

Psychiatrie und Psychotherapie

Eesti

Neuroloogia

Psühhiaatria

Ελλάς

Νευρoλoγία

Ψυχιατρική

España

Neurología

Psiquiatría

France

Neurologie

Psychiatrie

Ireland

Neurology

Psychiatry

Italia

Neurologia

Psichiatria

Κύπρος

Νευρολογία

Ψυχιατρική

Latvija

Neiroloģija

Psihiatrija

Lietuva

Neurologija

Psichiatrija

Luxembourg

Neurologie

Psychiatrie

Magyarország

Neurológia

Pszichiátria

Malta

Newroloġija

Psikjatrija

Nederland

Neurologie

Psychiatrie

Österreich

Neurologie

Psychiatrie

Polska

Neurologia

Psychiatria

Portugal

Neurologia

Psiquiatria

Slovenija

Nevrologija

Psihiatrija

Slovensko

Neurológia

Psychiatria

Suomi/Finland

Neurologia/Neurologi

Psykiatria/Psykiatri

Sverige

Neurologi

Psykiatri

United Kingdom

Neurology

General psychiatry


Pajjiż

Radjoloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Radjoterapija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Radiodiagnostic/Röntgendiagnose

Radiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologie

Česká republika

Radiologie a zobrazovací metody

Radiační onkologie

Danmark

Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse

Onkologi

Deutschland

(Diagnostische) Radiologie

Strahlentherapie

Eesti

Radioloogia

Onkoloogia

Ελλάς

Ακτιvoδιαγvωστική

Ακτιvoθεραπευτική — Ογκολογία

España

Radiodiagnóstico

Oncología radioterápica

France

Radiodiagnostic et imagerie médicale

Oncologie radiothérapique

Ireland

Diagnostic radiology

Radiation oncology

Italia

Radiodiagnostica

Radioterapia

Κύπρος

Ακτινολογία

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

Latvija

Diagnostiskā radioloģija

Terapeitiskā radioloģija

Lietuva

Radiologija

Onkologija radioterapija

Luxembourg

Radiodiagnostic

Radiothérapie

Magyarország

Radiológia

Sugárterápia

Malta

Radjoloġija

Onkoloġija u Radjoterapija

Nederland

Radiologie

Radiotherapie

Österreich

Medizinische Radiologie-Diagnostik

Strahlentherapie - Radioonkologie

Polska

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radioterapia onkologiczna

Portugal

Radiodiagnóstico

Radioterapia

Slovenija

Radiologija

Radioterapija in onkologija

Slovensko

Rádiológia

Radiačná onkológia

Suomi/Finland

Radiologia/Radiologi

Syöpätaudit/Cancersjukdomar

Sverige

Medicinsk radiologi

Tumörsjukdomar (allmän onkologi)

United Kingdom

Clinical radiology

Clinical oncology


Pajjiż

Kirurġija plastika

Perjodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Bijoloġija klinika

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde

Biologie clinique/Klinische biologie

Česká republika

Plastická chirurgie

 

Danmark

Plastikkirurgi

 

Deutschland

Plastische (und Ästhetische) Chirurgie

 

Eesti

Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia

Laborimeditsiin

Ελλάς

Πλαστική Χειρoυργική

Χειρουργική Θώρακος

España

Cirugía plástica, estética y reparadora

Análisis clínicos

France

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique

Biologie médicale

Ireland

Plastic surgery

 

Italia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Patologia clinica

Κύπρος

Πλαστική Χειρουργική

 

Latvija

Plastiskā ķirurģija

 

Lietuva

Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija

Laboratorinė medicina

Luxembourg

Chirurgie plastique

Biologie clinique

Magyarország

Plasztikai (égési) sebészet

Orvosi laboratóriumi diagnosztika

Malta

Kirurġija Plastika

 

Nederland

Plastische Chirurgie

 

Österreich

Plastische Chirurgie

Medizinische Biologie

Polska

Chirurgia plastyczna

Diagnostyka laboratoryjna

Portugal

Cirurgia plástica e reconstrutiva

Patologia clínica

Slovenija

Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija

 

Slovensko

Plastická chirurgia

Laboratórna medicína

Suomi/Finland

Plastiikkakirurgia/Plastikkirurgi

 

Sverige

Plastikkirurgi

 

United Kingdom

Plastic surgery

 


Pajjiż

Mikrobijoloġija - batterjoloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Patoloġija kimika

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/ Belgien

 

 

Česká republika

Lékařská mikrobiologie

Klinická biochemie

Danmark

Klinisk mikrobiologi

Klinisk biokemi

Deutschland

Mikrobiologie (Virologie) und Infektionsepidemiologie

Laboratoriumsmedizin

Eesti

 

 

Ελλάς

1.

Iατρική Βιoπαθoλoγία

2.

Μικρoβιoλoγία

 

España

Microbiología y parasitología

Bioquímica clínica

France

 

 

Ireland

Microbiology

Chemical pathology

Italia

Microbiologia e virologia

Biochimica clinica

Κύπρος

Μικροβιολογία

 

Latvija

Mikrobioloģija

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Microbiologie

Chimie biologique

Magyarország

Orvosi mikrobiológia

 

Malta

Mikrobijoloġija

Patoloġija Kimika

Nederland

Medische microbiologie

Klinische chemie

Österreich

Hygiene und Mikrobiologie

Medizinische und Chemische Labordiagnostik

Polska

Mikrobiologia lekarska

 

Portugal

 

 

Slovenija

Klinična mikrobiologija

Medicinska biokemija

Slovensko

Klinická mikrobiológia

Klinická biochémia

Suomi/Finland

Kliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologi

Kliininen kemia/Klinisk kemi

Sverige

Klinisk bakteriologi

Klinisk kemi

United Kingdom

Medical microbiology and virology

Chemical pathology


Pajjiż

Immunoloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Kiruġija Toraċika

Perjodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/ Belgien

 

Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (*)

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Kardiochirurgie

Danmark

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme

Deutschland

 

Thoraxchirurgie

Eesti

 

Torakaalkirurgia

Ελλάς

 

Χειρουργική Θώρακος

España

Immunología

Cirugía torácica

France

 

Chirurgie thoracique et cardiovasculaire

Ireland

Immunology (clinical and laboratory)

Thoracic surgery

Italia

 

Chirurgia toracica; Cardiochirurgia

Κύπρος

Ανοσολογία

Χειρουργική Θώρακος

Latvija

Imunoloģija

Torakālā ķirurģija

Lietuva

 

Krūtinės chirurgija

Luxembourg

Immunologie

Chirurgie thoracique

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Mellkassebészet

Malta

Immunoloġija

Kirurġija Kardjo-Toraċika

Nederland

 

Cardio-thoracale chirurgie

Österreich

Immunologie

 

Polska

Immunologia kliniczna

Chirurgia klatki piersiowej

Portugal

 

Cirurgia cardiotorácica

Slovenija

 

Torakalna kirurgija

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Hrudníková chirurgia

Suomi/Finland

 

Sydän-ja rintaelinkirurgia/Hjärt- och thoraxkirurgi

Sverige

Klinisk immunologi

Thoraxkirurgi

United Kingdom

Immunology

Cardo-thoracic surgery


Pajjiż

Kirurġija pedjatrika

Perjodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Kirurġija vaskulari

Perjodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/ Belgien

 

Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde (**)

Česká republika

Dětská chirurgie

Cévní chirurgie

Danmark

 

Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme

Deutschland

Kinderchirurgie

Gefäßchirurgie

Eesti

Lastekirurgia

Kardiovaskulaarkirurgia

Ελλάς

Χειρoυργική Παίδωv

Αγγειoχειρoυργική

España

Cirugía pediátrica

Angiología y cirugía vascular

France

Chirurgie infantile

Chirurgie vasculaire

Ireland

Paediatric surgery

 

Italia

Chirurgia pediatrica

Chirurgia vascolare

Κύπρος

Χειρουργική Παίδων

Χειρουργική Αγγείων

Latvija

Bērnu ķirurģija

Asinsvadu ķirurģija

Lietuva

Vaikų chirurgija

Kraujagyslių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie pédiatrique

Chirurgie vasculaire

Magyarország

Gyermeksebészet

Érsebészet

Malta

Kirurgija Pedjatrika

Kirurġija Vaskolari

Nederland

 

 

Österreich

Kinderchirurgie

 

Polska

Chirurgia dziecięca

Chirurgia naczyniowa

Portugal

Cirurgia pediátrica

Cirurgia vascular

Slovenija

 

Kardiovaskularna kirurgija

Slovensko

Detská chirurgia

Cievna chirurgia

Suomi/Finland

Lastenkirurgia/Barnkirurgi

Verisuonikirurgia/Kärlkirurgi

Sverige

Barn- och ungdomskirurgi

 

United Kingdom

Paediatric surgery

 


Pajjiż

Kardjoloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Gaströnteroloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/ Belgien

Cardiologie

Gastro-entérologie/Gastroenterologie

Česká republika

Kardiologie

Gastroenterologie

Danmark

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mavetarmsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Kardiologie

Innere Medizin und Schwerpunkt Gastroenterologie

Eesti

Kardioloogia

Gastroenteroloogia

Ελλάς

Καρδιoλoγία

Γαστρεvτερoλoγία

España

Cardiología

Aparato digestivo

France

Pathologie cardio-vasculaire

Gastro-entérologie et hépatologie

Ireland

Cardiology

Gastro-enterology

Italia

Cardiologia

Gastroenterologia

Κύπρος

Καρδιολογία

Γαστρεντερολογία

Latvija

Kardioloģija

Gastroenteroloģija

Lietuva

Kardiologija

Gastroenterologija

Luxembourg

Cardiologie et angiologie

Gastro-enterologie

Magyarország

Kardiológia

Gasztroenterológia

Malta

Kardjoloġija

Gastroenteroloġija

Nederland

Cardiologie

Leer van maag-darm-leverziekten

Österreich

 

 

Polska

Kardiologia

Gastrenterologia

Portugal

Cardiologia

Gastrenterologia

Slovenija

 

Gastroenterologija

Slovensko

Kardiológia

Gastroenterológia

Suomi/Finland

Kardiologia/Kardiologi

Gastroenterologia/Gastroenterologi

Sverige

Kardiologi

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi

United Kingdom

Cardiology

Gastro-enterology


Pajjiż

Rewmatoloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Ematoloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 3 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/ Belgien

Rhumathologie/reumatologie

 

Česká republika

Revmatologie

Hematologie a transfúzní lékařství

Danmark

Reumatologi

Hæmatologi eller blodsygdomme

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Rheumatologie

Innere Medizin und Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

Eesti

Reumatoloogia

Hematoloogia

Ελλάς

Ρευματoλoγία

Αιματoλoγία

España

Reumatología

Hematología y hemoterapia

France

Rhumatologie

 

Ireland

Rheumatology

Haematology (clinical and laboratory)

Italia

Reumatologia

Ematologia

Κύπρος

Ρευματολογία

Αιματολογία

Latvija

Reimatoloģija

Hematoloģija

Lietuva

Reumatologija

Hematologija

Luxembourg

Rhumatologie

Hématologie

Magyarország

Reumatológia

Haematológia

Malta

Rewmatoloġija

Ematoloġija

Nederland

Reumatologie

 

Österreich

 

 

Polska

Reumatologia

Hematologia

Portugal

Reumatologia

Imuno-hemoterapia

Slovenija

 

 

Slovensko

Reumatológia

Hematológia a transfúziológia

Suomi/Finland

Reumatologia/Reumatologi

Kliininen hematologia/Klinisk hematologi

Sverige

Reumatologi

Hematologi

United Kingdom

Rheumatology

Haematology


Pajjiż

Endokrinoloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 3 snin

Fiżjoterapija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 3 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

 

Médecine physique et réadaptation/Fysische geneeskunde en revalidatie

Česká republika

Endokrinologie

Rehabilitační a fyzikální medicína

Danmark

Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme

 

Deutschland

Innere Medizin und Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie

Physikalische und Rehabilitative Medizin

Eesti

Endokrinoloogia

Taastusravi ja füsiaatria

Ελλάς

Εvδoκριvoλoγία

Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση

España

Endocrinología y nutrición

Medicina física y rehabilitación

France

Endocrinologie, maladies métaboliques

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Ireland

Endocrinology and diabetes mellitus

 

Italia

Endocrinologia e malattie del ricambio

Medicina fisica e riabilitazione

Κύπρος

Ενδοκρινολογία

Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση

Latvija

Endokrinoloģija

Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija

Fizikālā medicīna

Lietuva

Endokrinologija

Fizinė medicina ir reabilitacija

Luxembourg

Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition

Rééducation et réadaptation fonctionnelles

Magyarország

Endokrinológia

Fizioterápia

Malta

Endokrinoloġija u Dijabete

 

Nederland

 

Revalidatiegeneeskunde

Österreich

 

Physikalische Medizin

Polska

Endokrynologia

Rehabilitacja medyczna

Portugal

Endocrinologia

Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação

Slovenija

 

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

Slovensko

Endokrinológia

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Suomi/Finland

Endokrinologia/Endokrinologi

Fysiatria/Fysiatri

Sverige

Endokrina sjukdomar

Rehabiliteringsmedicin

United Kingdom

Endocrinology and diabetes mellitus

 


Pajjiż

Newropsikjatrija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Dermato-venerejoloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 3 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

Neuropsychiatrie (***)

Dermato-vénéréologie/Dermato-venerologie

Česká republika

 

Dermatovenerologie

Danmark

 

Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme

Deutschland

Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie)

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Eesti

 

Dermatoveneroloogia

Ελλάς

Νευρoλoγία — Ψυχιατρική

Δερματoλoγία — Αφρoδισιoλoγία

España

 

Dermatología médico-quirúrgica y venereología

France

Neuropsychiatrie (****)

Dermatologie et vénéréologie

Ireland

 

 

Italia

Neuropsichiatria (*****)

Dermatologia e venerologia

Κύπρος

Νευρολογία — Ψυχιατρική

Δερματολογία — Αφροδισιολογία

Latvija

 

Dermatoloģija un veneroloģija

Lietuva

 

Dermatovenerologija

Luxembourg

Neuropsychiatrie (******)

Dermato-vénéréologie

Magyarország

 

Bőrgyógyászat

Malta

 

Dermato-venerejoloġija

Nederland

Zenuw- en zielsziekten (*******)

Dermatologie en venerologie

Österreich

Neurologie und Psychiatrie

Haut- und Geschlechtskrankheiten

Polska

 

Dermatologia i wenerologia

Portugal

 

Dermatovenereologia

Slovenija

 

Dermatovenerologija

Slovensko

Neuropsychiatria

Dermatovenerológia

Suomi/Finland

 

Ihotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och allergologi

Sverige

 

Hud- och könssjukdomar

United Kingdom

 

 


Pajjiż

Radjoloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Psikjatrija pedjatrika

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

 

Psychiatrie infanto-juvénile/Kinder- en jeugdpsychiatrie

Česká republika

 

Dětská a dorostová psychiatrie

Danmark

 

Børne- og ungdomspsykiatri

Deutschland

Radiologie

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie

Eesti

 

 

Ελλάς

Ακτιvoλoγία — Ραδιoλoγία

Παιδoψυχιατρική

España

Electrorradiología

 

France

Electro-radiologie (********)

Pédo-psychiatrie

Ireland

Radiology (*********)

Child and adolescent psychiatry

Italia

Radiologia

Neuropsichiatria infantile

Κύπρος

 

Παιδοψυχιατρική

Latvija

 

Bērnu psihiatrija

Lietuva

 

Vaikų ir paauglių psichiatrija

Luxembourg

Électroradiologie (**********)

Psychiatrie infantile

Magyarország

Radiológia

Gyermek-és ifjúságpszichiátria

Malta

 

 

Nederland

Radiologie (***********)

 

Österreich

Radiologie

 

Polska

 

Psychiatria dzieci i młodzieży

Portugal

Radiologia

Pedopsiquiatria

Slovenija

 

Otroška in mladostniška psihiatrija

Slovensko

 

Detská psychiatria

Suomi/Finland

 

Lastenpsykiatria/Barnpsykiatri

Sverige

 

Barn- och ungdomspsykiatri

United Kingdom

 

Child and adolescent psychiatry


Pajjiż

Ġerjatrija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Nefroloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/ Belgien

 

 

Česká republika

Geriatrie

Nefrologie

Danmark

Geriatri eller alderdommens sygdomme

Nefrologi eller medicinske nyresygdomme

Deutschland

 

Innere Medizin und Schwerpunkt Nephrologie

Eesti

 

Nefroloogia

Ελλάς

 

Νεφρoλoγία

España

Geriatría

Nefrología

France

 

Néphrologie

Ireland

Geriatric medicine

Nephrology

Italia

Geriatria

Nefrologia

Κύπρος

Γηριατρική

Νεφρολογία

Latvija

 

Nefroloģija

Lietuva

Geriatrija

Nefrologija

Luxembourg

Gériatrie

Néphrologie

Magyarország

Geriátria

Nefrológia

Malta

Ġerjatrija

Nefroloġija

Nederland

Klinische geriatrie

 

Österreich

 

 

Polska

Geriatria

Nefrologia

Portugal

 

Nefrologia

Slovenija

 

Nefrologija

Slovensko

Geriatria

Nefrológia

Suomi/Finland

Geriatria/Geriatri

Nefrologia/Nefrologi

Sverige

Geriatrik

Medicinska njursjukdomar (nefrologi)

United Kingdom

Geriatrics

Renal medicine


Pajjiż

Mard komunikabbli

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Mediċina tal-Komunità

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/ Belgien

 

 

Česká republika

Infekční lékařství

Hygiena a epidemiologie

Danmark

Infektionsmedicin

Samfundsmedicin

Deutschland

 

Öffentliches Gesundheitswesen

Eesti

Infektsioonhaigused

 

Ελλάς

 

Κοινωνική Iατρική

España

 

Medicina preventiva y salud pública

France

 

Santé publique et médecine sociale

Ireland

Infectious diseases

Public health medicine

Italia

Malattie infettive

Igiene e medicina preventiva

Κύπρος

Λοιμώδη Νοσήματα

Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική

Latvija

Infektoloģija

 

Lietuva

Infektologija

 

Luxembourg

Maladies contagieuses

Santé publique

Magyarország

Infektológia

Megelőző orvostan és népegészségtan

Malta

Mard Infettiv

Saħħa Pubblika

Nederland

 

Maatschappij en gezondheid

Österreich

 

Sozialmedizin

Polska

Choroby zakaźne

Zdrowie publiczne, epidemiologia

Portugal

Infecciologia

Saúde pública

Slovenija

Infektologija

Javno zdravje

Slovensko

Infektológia

Verejné zdravotníctvo

Suomi/Finland

Infektiosairaudet/Infektionssjukdomar

Terveydenhuolto/Hälsovård

Sverige

Infektionssjukdomar

Socialmedicin

United Kingdom

Infectious diseases

Public health medicine


Pajjiż

Radjoloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Psikjatrija pedjatrika

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

 

Médecine du travail/Arbeidsgeneeskunde

Česká republika

Klinická farmakologie

Pracovní lékařství

Danmark

Klinisk farmakologi

Arbejdsmedicin

Deutschland

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeitsmedizin

Eesti

 

 

Ελλάς

 

Iατρική της Εργασίας

España

Farmacología clínica

Medicina del trabajo

France

 

Médecine du travail

Ireland

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine

Italia

Farmacologia

Medicina del lavoro

Κύπρος

 

Ιατρική της Εργασίας

Latvija

 

Arodslimības

Lietuva

 

Darbo medicina

Luxembourg

 

Médecine du travail

Magyarország

Klinikai farmakológia

Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan)

Malta

Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika

Mediċina Okkupazzjonali

Nederland

 

Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

Österreich

Pharmakologie und Toxikologie

Arbeits- und Betriebsmedizin

Polska

Farmakologia kliniczna

Medycyna pracy

Portugal

 

Medicina do trabalho

Slovenija

 

Medicina dela, prometa in športa

Slovensko

Klinická farmakológia

Pracovné lekárstvo

Suomi/Finland

Kliininen farmakologia ja lääkehoito/Klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling

Työterveyshuolto/Företagshälsovård

Sverige

Klinisk farmakologi

Yrkes- och miljömedicin

United Kingdom

Clinical pharmacology and therapeutics

Occupational medicine


Pajjiż

Allerġoloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 3 snin

Mediċina nukleari

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

 

Médecine nucléaire/Nucleaire geneeskunde

Česká republika

Alergologie a klinická imunologie

Nukleární medicína

Danmark

Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Deutschland

 

Nuklearmedizin

Eesti

 

 

Ελλάς

Αλλεργιoλoγία

Πυρηvική Iατρική

España

Alergología

Medicina nuclear

France

 

Médecine nucléaire

Ireland

 

 

Italia

Allergologia ed immunologia clinica

Medicina nucleare

Κύπρος

Αλλεργιολογία

Πυρηνική Ιατρική

Latvija

Alergoloģija

 

Lietuva

Alergologija ir klinikinė imunologija

 

Luxembourg

 

Médecine nucléaire

Magyarország

Allergológia és klinikai immunológia

Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika)

Malta

 

Mediċina Nukleari

Nederland

Allergologie en inwendige geneeskunde

Nucleaire geneeskunde

Österreich

 

Nuklearmedizin

Polska

Alergologia

Medycyna nuklearna

Portugal

Imuno-alergologia

Medicina nuclear

Slovenija

 

Nuklearna medicina

Slovensko

Klinická imunológia a alergológia

Nukleárna medicína

Suomi/Finland

 

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede/Klinisk fysiologi och nukleärmedicin

Sverige

Allergisjukdomar

Nukleärmedicin

United Kingdom

 

Nuclear medicine


Pajjiż

Kirurġija ta' l-Għadam tal-Wiċċ (taħriġ mediku bażiku)

Perjodu minimu ta' taħriġ: 5 snin

Titolu

Belgique/België/ Belgien

 

Česká republika

Maxilofaciální chirurgie

Danmark

 

Deutschland

 

Eesti

 

Ελλάς

 

España

Cirugía oral y maxilofacial

France

Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie

Ireland

 

Italia

Chirurgia maxillo-facciale

Κύπρος

 

Latvija

Mutes, sejas un žokļu ķirurģija

Lietuva

Veido ir žandikaulių chirurgija

Luxembourg

Chirurgie maxillo-faciale

Magyarország

Szájsebészet

Malta

 

Nederland

 

Österreich

Mund- Kiefer- und Gesichtschirurgie

Polska

Chirurgia szczekowo-twarzowa

Portugal

Cirurgia maxilo-facial

Slovenija

Maxilofaciálna kirurgija

Slovensko

Maxilofaciálna chirurgia

Suomi/Finland

 

Sverige

 

United Kingdom

 


Pajjiz

Ematoloġija bijoloġika

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Belgique/België/Belgien

 

Česká republika

 

Danmark

Klinisk blodtypeserologi (************)

Deutschland

 

Eesti

 

Ελλάς

 

España

 

France

Hématologie

Ireland

 

Italia

 

Κύπρος

 

Latvija

 

Lietuva

 

Luxembourg

Hématologie biologique

Magyarország

 

Malta

 

Nederland

 

Österreich

 

Polska

 

Portugal

Hematologia clinica

Slovenija

 

Slovensko

 

Suomi/Finland

 

Sverige

 

United Kingdom

 


Pajjiż

Stomatoloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 3 snin

Dermatoloġija

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

Estomatología

 

France

Stomatologie

 

Ireland

 

Dermatology

Italia

Odontostomatologia (*************)

 

Κύπρος

 

 

Latvija

 

 

Lietuva

 

 

Luxembourg

Stomatologie

 

Magyarország

 

 

Malta

 

Dermatoloġija

Nederland

 

 

Österreich

 

 

Polska

 

 

Portugal

Estomatologia

 

Slovenija

 

 

Slovensko

 

 

Suomi/Finland

 

 

Sverige

 

 

United Kingdom

 

Dermatology


Pajjiż

Mediċina Uro-ġenitali

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Mediċina tropikali

Perjodu minimu ta' taħriġ: 4 snin

Titolu

Titolu

Belgique/België/Belgien

 

 

Česká republika

 

 

Danmark

 

 

Deutschland

 

 

Eesti

 

 

Ελλάς

 

 

España

 

 

France

 

 

Ireland

Genito-urinary medicine

Tropical medicine

Italia

 

Medicina tropicale