30.5.2006   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

185


IR-REGOLAMENT TAL-KUNSILL (KE) Nru 1415/2004

tad-19 ta' Lulju 2004

li jistabbilixxi l-isforz annwali massimu tas-sajd għal ċertu żoni tas-sajd u sajd

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1954/2003 ta' l-4 ta' Novembru 2003 dwar l-immaniġġjar ta' l-isforz tas-sajd li jirrigwarda ċerti żoni tas-sajd u riżorsi tas-sajd tal-Komunità (1), u b'mod speċjali l-Artikolu 11(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament (KE) Nru 1954/2003 jistabbilixxi l-kondizzjonijiet u l-proċeduri għall-introduzzjoni ta' sistema għall-immaniġġjar ta' l-isforz tas-sajd f'ċerti żoni tas-sajd u riżorsi tas-sajd tal-Komunità.

(2)

L-Istati Membri issottomettew lill-Kummissjoni l-informazzjoni meħtieġa skond ir-Regolament (KE) Nru 1954/2003 u b'mod partikolari l-isforz medju annwali tas-sajd għall-perijodu 1998-2002 magħmul minn bastimenti ta' 15-il metru jew aktar fit-tul kollu fiż-żoni definiti f'dak ir-Regolament u l-isforz medju annwali tas-sajd għall-perijodu 1998-2002 magħmul minn bastimenti ta' 10 metri jew aktar fit-tul kollu fiż-żona bijoloġikament sensittiva definita f'dak ir-Regolament.

(3)

Fl-istima ta' l-isforz tas-sajd imsemmija fir-Regolament (KE) Nru 1954/2003 il-qawwa stallata ġiet mifhuma bħala l-qawwa ta' bastiment, kif definit fir-Regolament (KEE) Nru 2930/86 tat-22 ta' Settembru 1986 li jiddefinixxi karatteristiċi għal bastimenti tas-sajd (2).

(4)

Il-Kummissjoni għaddiet lill-Istati Membri l-informazzjoni meħtieġa skond ir-Regolament (KE) Nru 1954/2003 u, wara konsultazzjoni magħhom, għamlet stima tad-data provduta fir-rigward tal-limitazzjonijiet ta' l-isforz tas-sajd addottati skond il-miżuri preċedenti jew kurrenti tal-Komunità li jinvolvu jew li involvew l-immaniġġjar ta' l-isforz tas-sajd.

(5)

L-isforz annwali massimu tas-sajd, li għandu jiġi ffissat għall-bastimenti li jtajru l-bandiera ta' xi Stat Membru, skond il-grupp ta' speċi, żona u sajd, għandu jkun daqs l-isforz tas-sajd globali magħmul matul il-perijodu ta' 5 snin bejn 1998 u 2002 minn dawk il-bastimenti, diviż b'ħamsa,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-isforz annwali massimu tas-sajd għal kull Stat Membru u għal kull żona u sajd definiti fl-Artikoli 3 u 6 tar-Regolament (KE) Nru 1954/2003.

Artikolu 2

Livelli massimi

1.   Il-livelli massimi ta' l-isforz annwali tas-sajd skond il-grupp ta' speċi, żona u sajd, u skond l-Istat Membru, għaż-żoni msemmija fl-Artikolu 3 (1) (a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 1954/2003, huma stabbiliti fl-Anness I ta' dan ir-Regolament.

2.   Il-livelli massimi ta' l-isforz annwali tas-sajd skond il-grupp ta' speċi, żona u sajd, u skond l-Istat Membru, għaż-żona msemmija fl-Artikolu 6 (1) tar-Regolament (KE) Nru 1954/2003, huma stabbiliti fl-Anness II ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 3

Transitu minn żona

1.   Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-użu ta' l-allokazzonijiet ta' l-isforz tas-sajd skond iż-żona, kif definit fl-Artikoli 3 u 6 tar-Regolament (KE) Nru 1954/2003, ma jirriżultax f'aktar żmien mgħoddi fis-sajd meta mqabbel mal-livelli ta' l-isforz tas-sajd magħmul matul il-perijodu ta' referenza.

2.   Sforz tas-sajd stabbilit bħala riżultat ta' bastiment li jkun fi transitu minn żona fejn l-ebda operazzoni ta' sajd ma twettqet matul il-perijodu ta' referenza ma għandux jintuża sabiex jitwettqu operazzjonijiet ta' sajd f'dik iż-żona. Kull Stat Membru għandu jirreġistra sforz tas-sajd bħal dan b'mod separat.

Artikolu 4

Metodoloġija

Kull Stat Membru għandu jiżgura li l-metodu użat biex ikun irreġistrat sforz tas-sajd ikun l-istess bħal dak użat fl-istima tal-livelli ta' sforz tas-sajd taħt l-Artikoli 3 u 6 tar-Regolament (KE) Nru 1954/2003.

Artikolu 5

Osservanza ta' skemi oħra ta' limitazzjoni ta' l-isforz tas-sajd

Il-livelli massimi ta' l-isforz annwali tas-sajd stabbiliti fl-Annessi I u II għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għall-limitazzjonijiet ta' l-isforz tas-sajd stabbiliti fil-pjanijiet ta' rkupru jew xi miżuri oħra ta' immaniġġjar skond il-liġi tal-Komunità basta li l-miżura bl-inqas ammont ta' sforz tas-sajd tkun osservata.

Artikolu 6

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, nhar id-19 ta' Lulju 2004.

Għall-Kunsill

Il-President

C. VEERMAN


(1)  ĠU L 289, tas-7.11.2003, p. 1.

(2)  ĠU L 274, tal-25.9.1986, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 3259/94 (ĠU L 339, tad-29.12.1994, p. 11).


ANNESS I

Livelli massimi ta’ l-isforz annwali tas-sajd kif stabbiliti abbażi ta’ l-Artikolu 3(1)(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 1954/2003

Żona tas-sajd (ħlief, fejn xieraq, għaż-żona definita fl-Art. 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 1954/2003)

Medja annwali ta' l-isforz tas-sajd, f'kW(x)jiem (1), għall-bastimenti ta' 15-il metru jew aktar fit-tul kollu

Belgju

Danimarka

Ġermanja

Spanja

Franza

Irlanda

Olanda

Portugall

Renju Unit

Tabella A

Speċi tal-qiegħ ħlief dawk koperti mir-Regolament (KE) Nru 2347/2002

Total

8 197 827

215 234

424 882

88 117 785

77 270 095

10 229 052

759 606

35 728 844

50 021 901

ICES V, VI

58 452

215 234

186 370

2 460 000

11 649 154

2 324 932

6 000

0

24 017 229

ICES VII

7 396 910

0

233 560

17 957 785

40 657 844

7 904 120

350 279

0

25 786 266

ICES VIII

742 465

0

4 952

33 100 000

24 963 097

0

403 327

2 552 222

218 406

ICES IX

0

0

0

15 300 000

0

0

0

29 936 606

0

ICES X

0

0

0

0

0

0

0

2 360 033

0

CECAF 34.1.1

0

0

0

14 500 000

0

0

0

94 659

0

CECAF 34.1.2

0

0

0

4 800 000

0

0

0

378 452

0

CECAF 34.2.0

0

0

0

0

0

0

0

406 872

0

Tabella B

Molluski

Total

354 066

0

0

380 000

8 349 182

530 778

155 157

0

5 290 044

ICES V, VI

0

0

0

0

0

5 766

0

0

1 974 425

ICES VII

354 066

0

0

0

7 447 932

525 012

155 157

0

3 315 619

ICES VIII

0

0

0

170 000

901 250

0

0

0

0

ICES IX

0

0

0

210 000

0

0

0

0

0

ICES X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.2.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabella Ċ

Granċi u Għaġus li jittieklu

Total

0

0

0

2 920 000

2 465 482

505 960

0

0

1 245 658

ICES V, VI

0

0

0

0

0

465 000

0

0

702 292

ICES VII

0

0

0

0

1 946 719

40 960

0

0

543 366

ICES VIII

0

0

0

500 000

518 763

0

0

0

0

ICES IX

0

0

0

750 000

0

0

0

0

0

ICES X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CECAF 34.1.2

0

0

0

1 670 000

0

0

0

0

0

CECAF 34.2.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


(1)  Biex ikun kalkolat l-isforz għas-sajd magħmul minn bastiment f'żona partikolari, l-attivita tiġi ddefinita, għall-bastiment barra mill-port, bħala n-numru ta' ġranet li l-bastiment jkun 'l baħar fiż-żona, miżjud jew imnaqqas sa l-eqreb numru sħiħ.


ANNESS II

Livelli ta' sforz annwali massimu tas-sajd kif stabbiliti fiż-żona bijoloġikament sensittiva msemmija fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1954/2003

Speċi mmirati fiż-żona bijoloġikament sensittiva definita fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE)

Nru 1954/2003

Medja annwali ta' l-isforz tas-sajd, f'kW(x)jiem (1), għall-bastimenti ta' 10-metri jew aktar fit-tul kollu

Belġju

Danimarka

Ġermanja

Spanja

Franza

Irlanda

Olanda

Portugall

Renju Unit

Speċi tal-qiegħ ħlief dawk koperti mir-Regolament (KE)Nru. 2347/2002

135 432

0

8 326

5 642 215

9 559 653

7 154 490

0

0

3 061 485

Molluski

0

0

0

0

31 039

109 395

0

0

1 223

Granċi u Għaġus li jittieklu

0

0

0

0

84 690

63 198

0

0

393

Total

135 432

0

8 326

5 642 215

9 675 382

7 327 083

0

0

3 063 101


(1)  Biex ikun kalkolat l-isforz għas-sajd magħmul minn bastiment f'żona partikolari, l-attivita tiġi ddefinita, għall-bastiment barra mill-port, bħala n-numru ta' ġranet li l-bastiment jkun 'l baħar fiż-żona, miżjud jew imnaqqas sa l-eqreb numru sħiħ.