32004R0813Official Journal L 150 , 30/04/2004 P. 0032 - 0041


Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 813/2004

tas-26 ta' April 2004

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1626/94 rigward ċerti miżuri ta' konservazzjoni konnessi ma' l-ilmijiet madwar Malta

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra t-Trattat ta' Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, l-Islovenja u l-Islovakkja (hawn iżjed ‘il quddiem issir referenza għalih bħala "t-Trattat ta' Adeżjoni") [1], u b'mod partikolari l-Artikolu 2(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-Att ta' Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonla, l-Islovenja ul-Islovakkja (hawn iżjed ‘il quddiem issir referenza għalih bħala "l-Att ta' Adeżjoni") [2], u b'mod partikolari l-Artikolu 21 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi:

(1) Skond l-Artikolu 21 ta' l-Att ta' Adeżjoni, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1626/94 tas-27 ta' Ġunju 1994 li jippreskrivi ċerti miżuri tekniċi għall-konservazzjoni tar-riżorsi tas-sajd fil-Baħar Mediterran [3] għandu jkun emendat skond il-linji gwida miġjuba fl-Anness III ta' l-Att ta' Adeżjoni bil-ħsieb li jkunu adottati il-miżuri meħtieġa ta' konservazzjoni konnessi ma' l-ilmijiet madwar Malta.

(2) Dawn il-miżuri jeħtieġ li jkunu adottati qabel l-adeżjoni biex ikunu applikabbli mill-adeżjoni ta' Malta,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KE) Nru 1626/94 huwa b'dan emendat kif ġej:

1. L-Artikoli li ġejjin huma b'dan inseriti:

"Artikolu 8a

Żona ta' mmaniġġar ta' 25-mil madwar Malta

1. L-aċċess ta' bastimenti Komunitarji għall-ilmijiet u riżorsi fiż-żona li jestendu sa 25 mil nawtiku mill-linji bażi madwar il-gżejjer Maltin (hawn iżjed ‘il quddiem "żona ta' mmaniġġar") għandu jkun iregolat kif ġej:

(a) sajd fiż-żona ta' mmaniġġar għandu jkun limitat għal bastimenti tas-sajd iżgħar minn 12-il metru tul komprensiv li jużaw tagħmir minbarra tagħmir miġbud;

(b) l-isforz totali tas-sajd ta' dawk il-bastimenti, espress f'termini tal-kapaċità komprensiva tas-sajd, m'għandhiex teċċedi l-livell medju osservat fl-2000-2001 li jikkorrispondi għal 1950 bastiment b'qawwa tal-magna u tunnellaġġ komprensiv ta' 83000 kW u 4035 GT rispettivament.

2. Permezz ta' deroga mill-punt (a) tal-paragrafu 1, bastimenti tat-tkarkir li ma jeċċedux tul komprensiv ta' 24 metru għandhom ikunu awtorizzati jistadu f'ċerti naħat taż-żona ta' mmaniġġar, kif deskritt fl-Anness V, il-parti (a), ta' dan ir-Regolament, suġġetti għall-kondizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-kapaċità komprensiva tas-sajd ta' bastimenti tat-tkarkir permessi joperaw fiż-żona ta' mmaniġġar m'għandhiex teċċedi l-limiti ta' 4800 kW;

(b) il-kapaċità tas-sajd ta' kull bastiment tat-tkarkir awtorizzat jopera f'fond ta' inqas minn 200 metri m'għandhiex teċċedi l-185 kW; l-isobath ta' 200 metri ta' fond għandu jkun identifikat b'linja stakkata, li l-waypoints tagħha huma elenkati fl-Anness V, il-parti (b), ma' dan ir-Regolament;

(ċ) bastimenti tat-tkarkir fiż-żona ta' mmaniġġar għandu jkollhom permess speċjali tas-sajd skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1627/94 tas-27 ta' Ġunju 1994 li jippreskrivi d-disposizzjonijiet ġenerali dwar permessi speċjali tas-sajd [4] u għandhom ikunu inklużi f'lista li jkun fiha isimhom, in-numru ta' reġistrazzjoni internazzjonali tagħhom u l-karatteristiċi tal-bastiment li għandha tingħata lill-Kummissjoni annwalment mill-Istati Membri kkonċernati;

(d) il-limiti tal-kapaċità preskritti fil-punti (a) u (b) għandhom ikunu valutati mill-ġdid perjodikament, wara parir minn korpi xjentifiċi relevanti dwar l-effetti tagħhom fuq il-konservazzjoni tal-ħażniet.

3. Jekk il-kapaċità komprensiva tas-sajd li jirreferi għaliha l-punt (a) tal-paragrafu 2, teċċedi l-kapaċità komprensiva tas-sajd ta' bastimenti tat-tkarkir b'tul komprensiv ugwali għal, jew inqas minn, 24 metru u joperaw fiż-żona ta' mmaneġġar fil-perjodu ta' referenza 2000-2001 (hawn iżjed ‘il quddiem issir referenza għaliha bħala l-"kapaċità tas-sajd ta' referenza"), il-Kummissjoni għandha, skond il-proċedura preskritta fl-Artikolu 10a, talloka dan is-surplus (bqija, żejjed) tal-kapaċità tas-sajd disponibbli fost l-Istati Membri filwaqt li jitqies l-interess ta' l-Istat Membru li jitlob l-awtorizzazzjoni.

Il-kapaċità tas-sajd ta' referenza għandha tikkorrispondi ma' 3600 kW.

4. Permessi speċjali tas-sajd għas-surplus tal-kapaċità tas-sajd disponibbli li jirreferi għaliha l-paragrafu 3 għandhom jinħarġu biss lill-bastimenti fir-reġistru tal-flotta Komunitarja fid-data ta' l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu.

5. Jekk il-kapaċità tas-sajd komprensiva tal-bastimenti tat-tkarkir awtorizzati biex joperaw fiż-żona ta' mmaniġġar skond il-paragrafu 2(c) teċċedi l-limitu preskritt fil-paragrafu 2(a), għax dak il-limitu jkun tbaxxa wara r-reviżjoni li jipprovdi għaliha l-paragrafu 2(d), il-Kummissjoni għandha talloka kapaċità tas-sajd fost Stati Membri fuq il-bażi li ġejja:

(a) kapaċità tas-sajd f'kW li tikkorrispondi mal-bastimenti li kienu stadu fiż-żona matul il-perjodu 2000-2001 għandha tiġi l-ewwel;

(b) kapaċità tas-sajd f'kW li tikkorrispondi mal-bastimenti li kienu stadu f'xi żmien ieħor fiż-żona għandhom jiġu t-tieni;

(ċ) kull kapaċità tas-sajd li tibqa' għal bastimenti oħra għandha tkun diviża bejn l-Istati Membri filwaqt li jiqiesu l-interessi ta' l-Istati Membri li jitolbu l-awtorizzazzjoni.

6. Permezz ta' deroga mill-punt (a) tal-paragrafu 1, bastimenti li jistadu bix-xibka tat-tartarun jew lenez twal u bastimenti li jistadu għal-lampuki skond l-Artikolu 8b għandhom ikunu awtorizzati joperaw fiż-żona ta' mmaniġġar. Huma għandhom jingħataw permess speċjali tas-sajd skond l-Artikolu 7 tar-Regolament (KE) Nru 1627/94 u għandhom ikunu inklużi f'lista li jkun fiha isimhom, in-numru ta' reġistrazzjoni internazzjonali tagħhom u l-karatteristiċi tal-bastimenti li għandha tingħata lill-Kummissjoni minn kull Stat Membru.

L-isforz tas-sajd għandu b'xi mod ikun ikkontrollat biex tkun issalvagwardata s-sostenibilità ta' dawn il-meded (żoni) tas-sajd fiż-żona.

7. Il-kaptan tal-bastiment tat-tkarkir awtorizzat biex jistad fiż-żona ta' mmaniġġar skond il-paragrafu 2 li mhux mgħammar b'VMS għandu jissenjala kull dħul fiż-żona ta' maniġġar u ħruġ minnha lill-awtoritajiet tiegħu u lill-awtoritajiet ta' l-Istat kostier.

Artikolu 8b

Sajd għal-lampuki

1. Għandu jkun ipprojbit li jinstad għal-lampuki (Coriphaena spp.) fiż-żona ta' mmaniġġar b'apparati ta' sajd f'massa waħda (ASMW) mill-1 ta' Jannar sal-5 ta' Awissu kull sena.

2. In-numru ta' bastimenti li jipparteċipaw fis-sajd tal-lampuki fis-żona m'għandux jeċċedi l-130.

3. L-awtoritajiet Maltin għandhom jistabbilixxu linji tal-korsa ta' l-ASMW u jallokaw kull waħda mil-linji tal-korsa ta' l-ASMW lil bastimenti tas-sajd Komunitarji l-aktar tard sat-30 ta' Ġunju kull sena. Bastimenti tas-sajd Komunitarji li jtajru bandiera minbarra dik ta' Malta m'għandhomx ikunu awtorizzati joperaw fil-linja tal-korsa ta' l-ASMW fiż-żona ta' 12-il mil.

4. Bastimenti tas-sajd awtorizzati jipparteċipaw fis-sajd tal-lampuki għandhom jingħataw permess speċjali tas-sajd skond l-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1627/94 u għandhom ikunu inklużi fil-lista li fiha isimhom, in-numru internazzjonali tagħhom u l-karatteristiċi tal-bastimenti li għandha tingħata lill-Kummissjoni minn kull Stat Membru.

Minkejja d-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru 1627/94, bastimenti ta' tul komprensiv ta' inqas minn 10 metri għandhom jeħtieġu jkollhom permess speċjali tas-sajd."

2. The following Article shall be inserted:

"Artikolu 10a

Regoli u emendi għall-implimentazzjoni

Regoli ddettaljati għall-implimentazzjoni ta' l-Artikolu 8a u 8b, b'mod partikolari, dwar il-kriterji li għandhom ikunu applikati għall-istabbiliment u allokazzjoni tal-linji tal-korsa ta' l-ASMW skond l-Artikolu 8b(3), għandhom ikunu adottati skond il-proċedura li jirreferi għaliha l-Artikolu 30(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 ta' l-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-esplojtazzjoni sostenibbli tar-riżorsi tas-sajd taħt il-politka komuni tas-sajd [5]."

3. It-test li jidher fl-Anness ma' dan ir-Regolament huma inserit wara l-Anness IV.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ biss suġġett għad- u fid-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Adeżjoni.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, fis-26 ta' April 2004.

Għall-Kunsill

Il-President

J. Walsh

[1] ĠU L 236, 23.09.03, p. 17.

[2] ĠU L 236, 23.09.03, p. 23.

[3] ĠU L 171, 06.07.94, p. 1. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 973/2001 (ĠU L 137, 19.05.01, p. 1).

[4] ĠU C 171, tas-6.7.1994, p. 7.

[5] ĠU L 358, 31.12.02, p. 59.

--------------------------------------------------

ANNESS

"

ANNESS V

Żona ta' mmaniġġar ta' 25 mil madwar il-gżejjer Maltin

(a) Żoni fejn jista' jkun awtorizzat sajd bit-tartarun fil-viċinanzi tal-gżejjer Maltin: Kordinati ġeografiċi

Żona A | Żona H |

A1–36.0172° T, 14.1442° L | H1–35.6739° T, 14.6742° L |

A2–36.0289° T, 14.1792° L | H2–35.4656° T, 14.8459° L |

A3–35.9822° T, 14.2742° L | H3–35.4272° T, 14.7609° L |

A4–35.8489° T, 14.3242° L | H4–35.5106° T, 14.6325° L |

A5–35.8106° T, 14.2542° L | H5–35.6406° T, 14.6025° L |

A6–35.9706° T, 14.2459° L | |

Żona B | Żona I |

B1 –35.7906° T, 14.4409° L | I1–36.1489° T, 14.3909° L |

B2–35.8039° T, 14.4909° L | I2–36.2523° T, 14.5092° L |

B3–35.7939° T, 14.4959° L | I3–36.2373° T, 14.5259° L |

B4–35.7522° T, 14.4242° L | I4–36.1372° T, 14.4225° L |

B5–35.7606° T, 14.4159° L | |

B6–35.7706° T, 14.4325° L | |

Żona C | Żona J |

C1–35.8406° T, 14.6192° L | J1–36.2189° T, 13.9108° L |

C2–35.8556° T, 14.6692° L | J2–36.2689° T, 14.0708° L |

C3–35.8322° T, 14.6542° L | J3–36.2472° T, 14.0708° L |

C4–35.8022° T, 14.5775° L | J4–36.1972° T, 13.9225° L |

Żona D | Żona K |

D1–36.0422° T, 14.3459° L | L1–35.9739° T, 14.0242° L |

D2–36.0289° T, 14.4625° L | L2–36.0022° T, 14.0408° L |

D3–35.9989° T, 14.4559° L | L3–36.0656° T, 13.9692° L |

D4–36.0289° T, 14.3409° L | L4–36.1356° T, 13.8575° L |

| L5–36.0456° T, 13.9242° L |

Żona E | Żona L |

E1–35.9789° T, 14.7159° L | L1–35.9856° T, 14.1075° L |

E2–36.0072° T, 14.8159° L | L2–35.9956° T, 14.1158° L |

E3–35.9389° T, 14.7575° L | L3–35.9572° T, 14.0325° L |

E4–35.8939° T, 14.6075° L | L4–35.9622° T, 13.9408° L |

E5–35.9056° T, 14.5992° L | |

Żona F | Żona M |

F1 –36.1423° T, 14.6725° L | M1–36.4856° T, 14.3292° L |

F2 –36.1439° T, 14.7892° L | M2–36.4639° T, 14.4342° L |

F3 –36.0139° T, 14.7892° L | M3–36.3606° T, 14.4875° L |

F4 –36.0039° T, 14.6142° L | M4–36.3423° T, 14.4242° L |

| M5–36.4156° T, 14.4208° L |

Żona G | Żona N |

G1–36.0706° T, 14.9375° L | N1–36.1155° T, 14.1217° L |

G2–35.9372° T, 15.0000° L | N2–36.1079° T, 14.0779° L |

G3–35.7956° T, 14.9825° L | N3–36.0717° T, 14.0264° L |

G4–35.7156° T, 14.8792° L | N4–36.0458° T, 14.0376° L |

G5–35.8489° T, 14.6825° L | N5–36.0516° T, 14.0896° L |

| N6–36.0989° T, 14.1355° L |

(b) Kordinati ġeografiċi ta' xi way-points matul l-isobath ta' 200 m fiż-żona ta' mmaniġġar ta' 25 mil

ID | Latitudni | Lonġitudni |

1 | 36,3673° T | 14.5540° L |

2 | 36,3159° T | 14.5567° L |

3 | 36,2735° T | 14.5379° L |

4 | 36,2357° T | 14.4785° L |

5 | 36,1699° T | 14.4316° L |

6 | 36,1307° T | 14.3534° L |

7 | 36,1117° T | 14.2127° L |

8 | 36,1003° T | 14.1658° L |

9 | 36,0859° T | 14.152° L |

10 | 36,0547° T | 14.143° L |

11 | 35,9921° T | 14.1584° L |

12 | 35,9744° T | 14.1815° L |

13 | 35,9608° T | 14.2235° L |

14 | 35,9296° T | 14.2164° L |

15 | 35,8983° T | 14.2328° L |

16 | 35,867° T | 14.4929° L |

17 | 35,8358° T | 14.2845° L |

18 | 35,8191° T | 14.2753° L |

19 | 35,7863° T | 14.3534° L |

20 | 35,7542° T | 14.4316° L |

21 | 35,7355° T | 14.4473° L |

22 | 35,7225° T | 14.5098° L |

23 | 35,6951° T | 14.5365° L |

24 | 35,6325° T | 14.536° L |

25 | 35,57° T | 14.5221° L |

26 | 35,5348° T | 14.588° L |

27 | 35,5037° T | 14.6192° L |

28 | 35,5128° T | 14.6349° L |

29 | 35,57° T | 14.6717° L |

30 | 35,5975° T | 14.647° L |

31 | 35,5903° T | 14.6036° L |

32 | 35,6034° T | 14.574° L |

33 | 35,6532° T | 14.5535° L |

34 | 35,6726° T | 14.5723° L |

35 | 35,6668° T | 14.5937° L |

36 | 35,6618° T | 14.6424° L |

37 | 35,653° T | 14.6661° L |

38 | 35,57° T | 14.6853° L |

39 | 35,5294° T | 14.713° L |

40 | 35,5071° T | 14.7443° L |

41 | 35,4878° T | 14.7834° L |

42 | 35,4929° T | 14.8247° L |

43 | 35,4762° T | 14.8246° L |

44 | 36,2077° T | 13.947° L |

45 | 36,1954° T | 13.96° L |

46 | 36,1773° T | 13.947° L |

47 | 36,1848° T | 13.9313° L |

48 | 36,1954° T | 13.925° L |

49 | 35,4592° T | 14.1815° L |

50 | 35,4762° T | 14.1895° L |

51 | 35,4755° T | 14.2127° L |

52 | 35,4605° T | 14.2199° L |

53 | 35,4453° T | 14.1971° L |

"

--------------------------------------------------