32004R0794Official Journal L 140 , 30/04/2004 P. 0001 - 0134


Taqsima I

tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) nru 794/2004

tal-21 ta' April 2004

li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 93 tat-Trattat

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitá Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 tat-22 ta' Marzu 1999 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 93 tat-Trattat KE [1], u b'mod partikolari l-Artikolu 27 tiegħu,

Wara li kkonsultat il-Kumitat ta' Konsulenza dwar Għajnuna ta' l-Istat

Billi:

(1) Sabiex tiġi faċilitata t-tħejjija tan-notifikazzjonijiet ta' l-għajnuna ta' l-Istat mill-Istati Membri u l-istima tagħhom mill-Kummissjoni, huwa mixtieq li tiġi stabbilita formola obbligatorja ta' notifikazzjoni. Dik il-formola għandha tkun komprensiva kemm jista' jkun.

(2) Il-formola standard ta' notifikazzjoni kif ukoll il-paġna ta' informazzjoni sommarja u l-folji ta' informazzjoni supplimentari għandhom ikopru l-linji gwida eżistenti kollha u l-kwadri fl-għajnuna ta' l-istat. Dawn għandhom ikunu suġġetti għall-modifikazzjoni jew is-sostituzzjoni skond aktar żvilupp ta' dawk it-testi.

(3) Għandha ssir disposizzjoni għal sistema simplifikata ta' notifikazzjoni għal ċerti alterazzjonijiet għall-għajnuna esiżtenti. Dawk l-arranġamenti simplifikati għandhom ikunu aċċettati biss jekk il-Kummissjoni tkun ġiet regolarment informata dwar l-implimentazzjoni ta' għajnuna eżistenti konċernata.

(4) Fl-interessi taċ-ċertezza legali huwa xieraq li jingħamel ċar li żidiet żgħar sa 20 % ta' l-estimi oriġinali ta' skema ta' għajnuna, b'mod partikolari biex jingħata kont ta' l-effetti ta' l-inflazzjoni, ma jkunux meħtieġa li jiġu notifikati lill-Kummissjoni billi x'aktarx ma jeffettwawx l-istima oriġinali tal-Kummissjoni tal-kompatibilità ta' l-iskema, kemm-il darba l-kondizzjonijiet l-oħra ta' l-iskema ta' għajnuna jibqgħu mhux mibdula.

(5) L-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 659/1999 jeħtieġ li l-Istati membri jibgħatu rapporti annwali lill-Kummissjoni dwar l-iskemi kollha eżistenti ta' għajnuna li fir-rigward tagħhom ma jkunu ġew imposti ebda obbligi speċifiċi ta' raportar f'deċiżjoni kondizzjonata.

(6) Biex il-Kummissjoni tkun tista' twettaq ir-responsabbiltajiet tagħha għall-immonitorjar ta' l-għajnuna, hija għandha l-ħtieġa li tirċievi informazzjoni eżatta mill-Istati Membri dwar it-tipi u l-ammonti ta' għajnuna li jkunu qed jagħtu taħt l-iskemi eżistenti ta' għajnuna. Huwa possibbli li jiġu simplifikati u mtejjba l-arranġamenti għar-rapportar lill-Kummissjoni ta' l-għajnuna ta' l-Istat li huma fil-present deskritti fil-proċedura konġunta għar-rapportar u n-notifikazzjoni taħt it-Trattat KE u taħt il-Ftehim dwar l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) stipulati fl-ittra tal-Kummissjoni lill-Istati Membri tat-2 ta' Awissu 1995. Il-parti ta' dik il-proċedura konġunta li tirrelata mal-obbligi ta' rapportatr ta' l-Istati Membri għan-notifikazzjonijiet ta' sussidji taħt l-Artikolu 25 tal-Ftehim WTO dwar Sussidji u miżuri ta' Kontrobilanġjar taħt l-Artikolu XVI tal-GATT 1994, adottati fil-21 ta' Lulju 1995 mhix koperta b'dan ir-Regolament.

(7) L-informazzjoni meħtieġa fir-rapporti annwali hija maħsuba li tippermetti lill-Kummissjoni li timmonitorja l-livelli ta' għajnuna kollox ma' kollox u biex tifforma opinjoni ġenerali tat-tipi differenti ta' għajnuna fuq il-kompetizzjoni. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni tista' wkoll titlob lill-Istati Membri li jipprovdu, fuq bażi ad hoc, data addizzjonali fuq suġġetti magħżula. L-għażla tas-suġġetti għaandha tkun diskussa bil-quddiem ma' l-Istati Membri.

(8) L-eżerċizzju tar-rapportar annwali ma jkoprix informazzjoni, li tista' tkun meħtieġa sabiex jiġi verifikat li miżuri partikolari ta' għajnuna jirrispettaw il-liġi tal-Komunità. Il-Kummissjoni għandha għalhekk iżżomm id-dritt li titlob impenn mill-Istati Membri, jew li timponi mad-deċiżjonijiet kondizzjonijiet li jeħtieġu l-provvista ta' informazzjoni addizzjonali.

(9) Għandu jiġi speċifikat li l-limiti ta' żmien għall-finijiet tar-Regolament (KE) Nru 659/1999 għandhom jiġu kalkolati skond ir-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71 tal-Kunsill tat-3 ta' Jannar 1971 li jistabbilixxi r-regoli applikabbli għal perjodi, dati u limiti ta' żmien [2], kif supplimentati b'regoli speċifiki stipulati f'dan ir-Regolament. B'mod partikolari, huwa meħtieġ li jiġu speċifikati l-ġrajjiet, li jistabbilixxu l-punt tat-tluq għall-limiti ta' żmien applikabbli fi proċeduri ta' għajnuna ta' l-Istat. Ir-regoli preskritti f'dan ir-Regolament għandhom japplikaw għall-limiti ta' żmien li kienu jeżistu qabel u għandhom jibqgħu jiddekorru wara l-bidu fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

(10) L-għan ta' l-irkupru huwa li tiġi stabbilita mill-ġdid is-sitwazzjoni li kienet teżisti qabel ma' l-għajnuna kienet tingħata illegalment. Biex jiġi żgurat trattament ugwali, il-vantaġġ għandu jitkejjel oġġettivament mill-mument meta l-għajnuna ssir disponibbli għall-intrapriża benefiċjarja, indipendentement mir-riżultat ta' xi deċiżjonijiet kummerċjali magħmula minn dik l-intrapriża.

(11) Skond il-prattika finanzjarja ġenerali huwa xieraq li tiġi ffissata r-rata ta' l-imgħar ta' rkupru bħala rata perċentwali annwali.

(12) Il-volum u l-frekwenza tat-trasazzjonijiet bejn banek tirriżulta f'rata ta' mgħax li tista' titkejjel konsistentement u statistikament sinjifikanti, u għandhom għalhekk jifformaw il-bażi tar-rata ta' mgħax ta' rkupru. Ir-rata ta' skambju bejn il-banek għandha, iżda, tiġi aġġustata sabiex tirrifletti il-livelli ġenerali ta' riskju kummerċjali miżjud barra s-settur bankarju. Fuq il-bażi ta' l-informazzjoni dwar ir-rati ta' skambju bejn il-banek il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi rata waħdiena ta' mgħax ta' rkupru għal kull Stat Membru. Fl-interess taċ-ċertezza legali u t-trattament ugwali, huwa xieraq li jiġi ffissat il-metodu preċiż li bih għandha tiġi kalkolata r-rata ta' mgħax, u li ssir disposizzjoni biex tiġi ppublikata r-rata ta' mgħax ta' rkupru applikabbli fi żmien partikolari, kif ukoll ir-rati relevanti li kienu applikabbli qabel.

(13) Għotja ta' għajnuna ta' l-Istat tista' titqies li tnaqqas il-ħtiġiet ta' finanzjament f'terminu medju ta' żmien ta' intrapriża benefiċjarja. Għal dawn l-għanijiet, u b'konformità mal-prattika finanzjarja ġenerali, it-terminu medju ta' żmien jista' jiġi definit bħala wieħed ta' ħames snin. Ir-rata ta' mgħax ta' rkupru għandha għalhekk tikkorrispondi ma' rata perċentwali annwali ffissata għal ħames snin.

(14) Minħabba l-għan li tingħata lura s-sitwazzjoni li kienet teżisti qabel ma kienet ingħatat l-għajnuna illegalment u skond il-prattika finanzjarja ġenerali, ir-rata ta' mhħax ta' rkupru li għandha tiġi ffissata mill-Kummissjoni għandha tiġi miftiehma kull sena. Għall-istess raġunijiet, ir-rata ta' mgħax ta' rkupru applikabbli fl-ewwel sena tal-perjodu ta' rkupru għandha tiġi applikata għall-ewwel ħames snin tal-perjodu ta' rkupru, u r-rata ta' mgħax ta' rkupru applikabbli fis-sitt sena tal-perjodu ta' rkupru għall-ħames snin li jiġu wara.

(15) Dan ir-Regolament għandu japplika għal deċiżjonijiet ta' rkupru notifikati wara d-data tal-bidu fis-seħħ ta' dan ir-Regolament,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

SUĠĠETT U KAMP TA' APPLIKAZZJONI

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni

1. Dan ir-regolament jippreskrivi disposizzjonijiet dettaljati li jikkonċernaw il-forma, l-kontenut u detalji oħra tan-notifikazzjonijiet u r-rapporti annwali msemmija fir-Regolament (KE) Nru 659/1999. Huwa jippreskrivi wkoll id-disposizzjonijiet għall-kalkolu tal-limiti ta' żmien fil-proċeduri kollha li jikkonċernaw għajnuna ta' l-Istat u r-rata ta' mgħax għall-irkupru ta' għajnuna illegali.

2. Dan ir-Regolament għandu japplika għal għajnuna fis-setturi kollha.

KAPITOLU II

NOTIFIKAZZJONIJIET

Artikolu 2

Formoli ta' notifikazzjoni

Mingħajr preġudizzju għall-obbligi ta' l-Istati Membri li jinnotifikaw għajnuniet ta' l-istat fis-settur tal-faħam taħt id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/871/KE [3], in-notifikazzjonijiet ta' għajnuna ġdida skond l-Artikolu 2(1) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999, minbarra dawk imsemmija fl-Artikolu 4(2), għandhom isiru fuq il-formola ta' notifikazzjoni preskritta fit-Taqsima I ta' l-Anness I li jinsab ma' dan ir-Regolament.

L-informazzjoni supplimentari meħtieġa għall-istima tal-miżura skond ir-regolamenti, linji gwida, kwadri u testi oħra applikabbli għal għajnuna ta' l-Istat għandha tiġi provduta fuq il-paġni ta' informazzjoni supplimentari preskritti fit-Taqsima III ta' l-Anness I.

Kull meta l-linji gwida jew kwadri relevanti jiġu modifikati jew sostituti, il-Kummissjoni għandha tadatta l-formoli li jikkorrispondu u l-paġni ta' informazzjoni.

Artikolu 3

Trasmissjoni ta' notifikazzjonijiet

1. In-notifikazzjoni għandha tiġi trasmessa lill-Kummissjoni mir-Rappresentant Permanenti ta' l-Istat Membru konċernat. Din għandha tiġi ndirizzata lis-Segretarju – Ġenerali tal-Kummissjoni.

Jekk Stat membru jkollu l-ħsieb li jipprofitta ruħa minn proċedura speċifika preskritta f'xi regolamenti, linji gwida, kwadri jew testi oħra applikabbli għal għajnuna ta' l-Istat, kopja tan-notifikazzjoni għandha tiġi ndirizzata lis-Segretarju Ġenerali responsabbli. Is-Segretarju Ġenerali u d-Diretturi Ġenerali jistgħu jinnominaw punti ta' kuntatt biex jirċievu n-notifikazzjonijiet.

2. Kull korrispondenza sussegwenti għandha tiġi ndirizzata lid-Direttur Ġenerali responsabbli jew lill-punt ta' kuntatt nominat mid-Direttur Ġenerali.

3. Il-Kummissjoni għandha tindirizza l-korrispondenza tagħha lir-Rappresentant Permanenti ta' l-Istat Membru konċernat, jew lil xi indirizz ieħor nominat minn dak l-Istat Membru.

4. Sal-31 ta' Diċembru 2005 in-notifikazzjonijiet għandhom jiġu trasmessi mill-Istat Membru permezz ta' karti. Kull fejn possibbli għandha wkoll tintbagħat kopja elettronika tan-notifikazzjoni.

B'effett mill-ewwel ta' Jannar 2006 in-notifikazzjonijiet għandhom jintbagħtu elettronikament, sakemm ma jiġix miftiehem mod ieħor mill-Kummissjoni u l-Istat Membru li jinnotifika.

Il-korrispondenza kollha li għandha x'taqsam ma' notifikazzjoni li tkun intbgaħtet wara l-1 ta' jannar 2006 għandha tintbagħat elettronikament.

5. Id-data ta' trasmissjoni permezz tal-fax lin-numru indikat mill-parti li tirċievi għandha titqies li tkun id-data ta' trasmissjoni permezz tal-karti, jekk l-oriġinal iffirmat jasal mhux aktar tard minn għaxart ijiem wara dan.

6. L-aktar tard, sat-30 ta' Settembru 2005, wara li tikkonsulta ma' l-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha tippublika fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea id-dettalji ta' l-arranġamenti għat-trasmissjoni elettronika tan-notifikazzjonijiet, inklużi l-indirizzi flimkien ma' kull arranġamenti meħtieġa għall-protezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzali.

Artikolu 4

Proċeduri simplifikati ta' notifikazzjoni għal ċerti alterazzjonijiet għal għajnuna eżistenti

1. Għall-għanijiet ta' l-Artikolu 1(ċ) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999, alterazzjoni għal għajnuna eżistenti tfisser xi bidla, minbarra modifikazzjonijiet ta' natura purament formali jew amministrattiva li ma jistux jeffettwaw l-evalwazzjoni tal-kompatibilità tal-miżura ta' l-għajnuna mas-suq komuni. Iżda żieda fl-estimi oriġinali ta' skema eżistenti ta' għajnuna sa 20 % m'għandhiex titqies bħala alterazzjoni għall-għajnuna eżistenti.

2. L-alterazzjonijiet li ġejjin għall-għajnuna eżistenti għandhom jiġu notifikati fuq il-formola simplifikata ta' notifikazzjoni preskritta fl-Anness II:

(a) żieda fl-estimi ta' skema awtorizzata għall-għajnuna li teċċedi l-20 %;

(b) it-tiġdid ta' skema eżistenti awtorizzata sa massimu ta' sitt snin, b'żieda fl-estimi jew mingħajra;

(ċ) l-issikkar ta' ċerti kriterji għall-applikazzjoni ta' skema awtorizzata ta' għajnuna, tnaqqis fl-intensità ta' l-għajnuna jew tnaqqis fl-ispejjeż eliġibbli;

Il-Kummissjoni għandha tuża l-aħjar tentattivi tagħha biex tieħu deċiżjoni dwar xi għajnuna notifikata fuq il-formola simplifikata ta' notifikazzjoni fi żmien perjodu ta' xahar.

3. Il-proċedura ta' notifikazzjoni simplifikata m'għandhiex tintuża biex jiġu notifikati alterazzjonijiet għal skemi ta' għajnuna li fir-rigward tagħhom l-Istati Membri ma jkunux bagħtu rapporti annwali skond l-Artikoli 5, 6, u 7, sakemm ir-rapporti annwali għas-snin li fihom tkun ingħatat l-għajnuna ma jintbagħtux fl-istess żmien tan-notifikazzjoni.

KAPITOLU III

RAPPORTI ANNWALI

Artikolu 5

Forma u kontenut tar-rapporti annwali

1. Mingħajr preġudizzju għat-tieni u t-tielet sub-paragrafi ta' dan l-Artikolu u għal xi kondizzjonijiet meħtieġa addizzjonali speċifiċi ta' rapportar preskritti f'deċiżjoni kondizzjonata adottata skond l-Artikolu 7(4) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999, jew għall-osservanza ta' xi impenni provduti mill-Istat Membru konċernat b'konnessjoni ma' deċiżjoni biex tiġi approvata għajnuna, l-Istati Membri għandhom jikkompilaw ir-rapporti annwali dwar l-iskemi eżistenti ta' għajnuna msemmija fl-Artikolu 21(1) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999 fir-rigward ta' kull sena kalendarja sħiħa jew parti minnha li matulha tapplika l-iskema skond il-format standardised ta' rapportar preskritt fl-Anness IIIA.

L-Anness IIIB jippreskrivi l-format għar-rapporti annwali dwar skemi eżistenti ta' għajnuna li jirrelataw mal-produzzjoni, pproċessar u marketing tal-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I li jinsab mat-Trattat.

L-Anness IIIĊ jippreskrivi l-format għar-rapporti annwali dwar skemi eżistenti ta' għajnuna għal għajnuna ta' l-Istat li jirrerlataw ma' produzzjoni, proċessar jew marketing ta' prodotti mis-sajd elenkati fl-Anness I li jinsab mat-Trattat.

2. Il-Kummissjoni tista' titlob lill-Istati Membri biex jipprovdu data addizzjonali għal temi magħżula, li għandhom jiġu diskussi bil-quddiem ma' l-Istati Membri.

Artikolu 6

Trasmissjoni u pubblikazzjoni tar-rapporti annwali

1. Kull Stat Membru għandu jibgħat ir-rapporti annwali lill-Kummissjoni f'format elettroniku mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju tas-sena li tiġi wara s-sena li għaliha jkun jirrelata r-rapport.

F'każi ġustifikati l-Istati Membri jistgħu jibgħatu estimi, kemm-il darba li l-figuri attwali jiġu trasmessi l-aktar tard mad-data tas-sena li tiġi wara.

2. Kull sena l-Kummissjoni għandha tippublika sinossi li jkun fih sintesi ta' l-informazzjoni li tkun tinsab fir-rapporti annwali mibgħuta matul is-sena li tiġi qabel.

Artikolu 7

Status tar-rapporti annwali

It-trasmissjoni tar-rapporti annwali m'għandhiex titqies li tikkostitwixxi konformità ma' l-obbligi li jiġu notifikati miżuri ta' għajnuna qabel ma jibdew iseħħu skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat, lanqas m'għandha dik it-trasmissjoni tippreġudika b'xi mod ir-riżultat ta' investigazzjoni ta' allegata għajnuna illegali skond il-proċedura preskritta fil-Kapitolu III tar-Regolament (KE) Nru 659/1999.

KAPITOLU IV

LIMITI TA' ŻMIEN

Artikolu 8

Kalkolazzjoni tal-limit ta' żmien

1. Il-limiti ta' żmien li hemm provvediment dwarhom fir-Regolament (KE) Nru 659/1999 u f'dan ir-Regolament jew iffissati mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 88 tat-Trattat għandhom jiġu kalkolati skond ir-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71, u r-regoli speċifiċi preskritti fil-paragrafi 2 sa 5 ta' dan l-Artikolu. Fil-każ ta' konflitt, id-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament għandhom jipprevalu.

2. Il-limiti ta' żmien għandhom jiġu speċifikati f'xhur jew f'jiem utli.

3. Fir-rigward ta' limiti ta' żmien għal azzjoni mill-Kummissjoni, d-data li fiha tiġi riċevuta n-notifikazzjoni jew il-korrispondenza sussegwenti skond l-Artikolu 3(1) u l-Artikolu 3(2) ta' dan ir_regolament għandha tkun il-ġrajja relevanti għall-għan ta' l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71.

Sal-limitu li huma konċernati notifikazzjonijiet trasmessi wara l-31 ta' Diċembru 2005, u l-korrispondenza li tirrelata dwarhom, id-data li fiha tiġi riċevuta notifikazzjoni elettronika jew komunikazzjoni fl-indirizz relevanti ppublikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea għandha tkun id-data relevanti.

4. Fir-rigward ta' limiti ta' żmien għal azzjoni mill-Istati Membri, id-data li fiha tiġi riċevuta n-notifikazzjoni relevanti jew korrispondenza mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 3(3) ta' dan ir-Regolament għandha tkun id-data relevanti għall-għanijiet ta' l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71.

5. Fir-rigward tal-limitu ta' żmien għas-sottomissjoni ta' kummenti wara l-bidu tal-proċedura ta' investigazzjoni formali msemmija fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (KE) Nru 659/1999 minn partijiet terzi u dawk l-Istati Membri li m'humiex direttament konċernati mal-proċedura, il-pubblikazzjoni ta' l-avviż tal-bidu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea għandha tkun il-ġrajja relevanti għall-għanijiet ta' l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1182/71.

6. Kull talba biex jiġi estiż il-limitu ta' żmien għandha tkun debitament sostanzjata u għandha tintbagħat bil-miktub fl-indirizz nominat mill-parti li tiffissa l-limitu ta' żmien ta' l-anqas jumejn utli qabel ma jiskadi.

KAPITOLU V

RATA TA' MGĦAX GĦALL-IRKUPRU TA' GĦAJNUNA LLEGALI

Artikolu 9

Metodu għall-iffissar tar-rata ta' mgħax

1. Sakemm ma jkunx provdut mod ieħor f'xi deċiżjoni speċifika ir-rata ta' mgħax li għandha tintuża għall-irkupru ta' għajnuna ta' l-Istat mogħtija bi ksur ta' l-Artikolu 88(3) tat-Trattat għandha tkun rata perċentwali annwali ffissata għal kull sena kalendarja.

Din għandha tiġi kalkolata fuq il-bażi tal-medja tar-rati għal ħames snin ta' skambju bejn banek għal Settembru, Ottubru u Novembru tas-sena li tiġi qabel, miżjuda b'75 punt bażiku. F'każijiet debitament ġustifikati, l-Kummissjoni tista' żżid ir-rata b'aktar minn 75 punt bażiku fir-rigward ta' Stat Membru wieħed jew aktar.

2. Jekk il-medja tat-tlett xhur l-aktar reċenti tar-rati disponibbli għal ħames snin ta' skambju bejn banek, miżjuda b'75 punt bażiku, tvarja b'aktar minn 15 % mir-rata fis-seħħ ta' mgħax ta' rkupru ta' għajnuna ta' l-Istat, il-Kummissjoni għandha tikkalkola mill-ġdid din imsemmija l-aħħar.

Ir-rata l-ġdida għandha tapplika mill-ewwel jum tax-xahar li jiġi wara l-kalkolu mill-ġdid mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati membri permezz ta' ittra bil-kalkolu mill-ġdid u d-data li minnha għandu japplika.

3. Ir-rata ta' mgħax għandha tiġi ffissata għal kull Stat Membru individwalment, jew għal żewġ Stati Membri jew aktar flimkien.

4. Fin-nuqqas ta' data ta' min jorbot fuqha jew ekwivalenti jew f'ċirkostanzi eċċezzjonali l-Kummissjoni tista', b'ko-operazzjoni mill-qrib ma' l-Istat/iMembri/i konċernat/i, tiffissa rata ta' mgħax għall-irkupru ta' għajnuna ta' l-Istat, għal Stat Membru wieħed jew aktar, fuq il-bażi ta' metodu differenti u fuq il-bażi ta' informazzjoni disponibbli lilha.

Artikolu 10

Pubblikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tippublika r-rati ta' mgħax ta' rkupru kurrenti relevanti u storiċi fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u għall-informazzjoni fuq l-Internet.

Artikolu 11

Metodu għall-applikazzjoni tal-imgħax

1. Ir-rata ta' mgħax li għandha tiġi applikata għandha tkun ir-rata ta' mgħax applikabbli fid-data li fiha l-għajnuna illegali kienet tqegħdet l-ewwel darba għad-disposizzjoni tal-benefiċjarju.

2. Ir-rata ta' mgħax għandha tiġi applikata fuq bażi kompost sad-data ta' rkupru ta' l-għajnuna. L-imgħax li jkiġġamma fis-sena li tiġi qabel għandu jkun suġġett għall-mgħax f'kull sena li tiġi wara.

3. Ir-rata ta' mgħax imsemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi applikata matul il-perjodu kollu sad-data ta' l-irkupru. Iżda, jekk ikunu għaddew aktar minn ħames snin bejn id-data li fiha l-għajnuna illegali kienet tqegħdet għall-ewwel darba għad-disposizzjoni tal-benefiċjarju u d-data ta' l-irkupru ta' l-għajnuna, ir-rata ta' mgħax għandha tiġi kalkolata mill-ġdid f'intervalli ta' ħames snin, waqt li tittieħed bħala bażi r-rata fis-seħħ fiż-żmien tal-kalkolazzjoni mill-ġdid.

KAPITOLU VI

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 12

Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha b'konsultazzjoni ma' l-Istati Membri, tirrevedi l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament fi żmien erba' snin wara d-data tal-bidu tiegħu fis-seħħ.

Artikolu 13

Bidu fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Il-Kapitolu II għandu japplika biss għal dawk in-notifikazzjonijiet mibgħuta lill-Kummissjoni aktar minn ħames xhur wara l-bidu fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Il-Kapitolu III għandu japplika għar-rapporti annwali li jkopru għajnuna mogħtija mill-1 ta' Jannar 2003 ‘l quddiem.

Il-Kapitolu IV għandu japplika għal kull limitu ta' żmien, li jkun ġie ffissat iżda li jkun għadu ma skadiex fid-data tal-bidu fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

L-Artikoli 9 u 11 għandhom japplikaw b'relazzjoni ma' xi deċiżjoni ta' rkupru notifikata wara d-data tal-bidu fis-seħħ ta' dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati membri kollha.

Magħmul fi Brussel, 21 ta' April 2004.

Għall-Kummissjoni

Mario Monti

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1. Regolament kif emendat bl-Att ta' Adeżjoni ta' l-2003.

[2] ĠU L 124, 8.6.1971, p. 1.

[3] ĠU L 300, 5.11.2002, p. 42.

--------------------------------------------------

ANNESS I

FORMOLA STANDARD GĦAN-NOTIFIKAZZJONI TA' GĦAJNUNIET TA' L-ISTAT SKOND L-ARTIKOLU 88 (3) TAT-TRATTAT KE U GĦALL-PROVVISTA TA' INFORMAZZJONI DWAR GĦAJNUNA ILLEGALI

Din il-formola għandha tintuża mill-Istati Membri għan-notifikazzjoni skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat dwar skemi ġodda ta' għajnuna u għajnuna individwali. Din għandha tintuża wkoll fejn miżuri t6a' nuqqas ta' għajnuna tiġi notifikata lill-Kummissjoni għal raġunijiet ta' ċertezza legali.

L-Istati Membri huma wkoll mitluba biex jużaw din il-formola fejn il-Kummissjoni titlob informazzjoni komprensiva dwar allegata għajnuna illegali.

Il-formola presenti tikkonsisti fi tlett partijiet:

I. Informazzjoni Ġenerali: li għandha timtela fil-każ

II. Informazzjoni Sommarja għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

III. Paġna ta' Informazzjoni Supplimentari skond it-tip ta' għajnuna

Jekk jogħġbok innota li n-nuqqas li din il-formola timtela korrettement jista' jwassal li n-notifikazzjoni tintbagħat lura bħala mhux mimlija sew. Il-formola mimlija għandha tintbagħat fuq il-karti lill-Kummissjoni mir-Rappresentant Permanenti ta' l-Istat Membru konċernat. Din għandha tiġi ndirizzata lis-Segretarju Ġenerali tal-Kummissjoni.

Jekk l-Istat Membru jkollu l-ħsieb li jagħmel użu minn proċedura speċifika preskritta f'xi regolamenti, linji gwida, kwadri jew testi oħra applikabbli għall-għajnuna ta' l-Istat, kopja tan-notifikazzjoni għandha wkoll tiġi ndirizzata lid-Direttur Ġenerali responsabbli tad-dipartiment tal-Kummissjoni.

TAQSIMA I

INFORMAZZJONI ĠENERALI

STATUS TAN-NOTIFIKAZZJONI

L-informazzjoni trasmessa fuq din il-formola tikkonċerna:

□ notifikazzjoni skond l-Artikolu 88 (3) tat-Trattat KE?

□ għajnuna llegali possibbli [1]?

Jekk iva, jekk jgħoġbok speċifika d-data li fiha bdiet ikollha effett l-għajnuna. Jekk jgħoġbok imla din il-formola, kif ukoll il-fomoli relevanti supplimentari.

□ (miżura ta' nuqqas ta' għajnuna li tiġi notifikata lill-Kummissjoni għal raġunijiet ta' ċertezza legali?

jekk jgħoġbok indika r-raġunijiet għaliex l-Istat Membru li jinnotifika jqis li l-miżura ma tikkostitwixxix għajnuna ta' l-Istat skond it-tifsira ta' l-Artikolu 87(1) tat-Trattat KE. jekk jgħoġbok imla l-partijiet relevanti ta' din il-formola u pprovdi d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa ta' sostenn.

Miżura ma tikkostitwixxix għajnuna ta' l-Istat jekk xi waħda mill-kondizzjonijiet preskritti fl-Artikolu 87(1) tat-Trattat KE ma tiġix imħarsa. Jekk jgħoġbok ipprovdi stima sħiħa tal-miżura fid-dawl tal-kriterji li ġejjin waqt li tiffoka b'mod partikolari fuq il-kriterju li tqis li ma ġiex imħares:

- Ebda trasferiment ta' rożorsi pubbliċi (Pre eżempju, jekk tqis li l-miżura mhix imputabbli għall-Istat jew fejn tqis li għandu jkun hemm il-miżuri regolatorji mingħajr trasferiment ta' riżorsi pubbliċi)

- Ebda vantaġġ (Per eżempju, fejn jiġi rispettat il-prinċipju ta' investitur privat tas-suq)

- Ebda selettività/speċifiċità (Per eżempju, fejn il-miżura hija disponibbli għall-intrapriżi kollha, fis-setturi kollha ta' l-ekonomija, u mingħajr xi limitazzjoni territorjali u mingħajr diskrezzjoni)

- Ebda tgħawwiġ fil-kompetizzjoni/affettazzjoni ta' kummerċ intra-komunitarju (Per eżempju, fejn l-attività ma tkunx ta' natura ekonomika jew fejn l-attività ekonomika tkun purament lokali)

1. Identifikazzjoni ta' dan li jagħti l-għajnuna

1.1. Stat Membru konċernat

1.2. Reġjun/i konċernat/i (jekk japplika)

1.3. …

Persuna responsabbli ta' kuntatt:

Isem | : … |

Indirizz | : … |

Telefon | : … |

Fax | : … |

Posta elettronika | : … |

1.4. Persuna responsabbli ta' kuntatt fir-Rappresentazzjoni Permanenti:

Isem | : … |

Telefon | : … |

Fax | : … |

Posta elettronika | : … |

1.5. Jekk tixtieq li kopja tal-korrispondenza uffiċjali mibgħuta mill-Kummissjoni lill-Istat membru għandha tintbagħat lil xi awtoritajiet nazzjonali oħra, jekk jgħoġbok indika hawnhekk l-isem u l-indirizz tagħhom:

Isem | : | … |

Indirizz | : | … … … |

1.6. Indika r-referenza ta' l-Istat Membru li tixtieq li tiġi inkluża fil-korrispondenza mill-Kummissjoni

2. Identifikazzjoni ta' l-għajnuna

2.1. Title of the aid (or name of company beneficiary in case of individual aid):

2.2. Deskrizzjoni qasira ta' l-għan ta' l-għajnuna.

Jekk jgħoġbok indika l-għan primarju, u fejn japplika, l-għan/ijiet skondarju/i):

| Għan primarju (jekk jgħoġbok immarka waħda biss) | Għan sekondarju |

Żvilupp reġjonali | □ | □ |

Riċerka u żvilupp | □ | □ |

Protezzjoni ambjentali | □ | □ |

Salvar ta' ditti f'diffikultà | □ | □ |

Ristrutturar ta' ditti f'diffikultà | □ | □ |

Intrapriżi żgħar u ta' daqs medju | □ | □ |

Impiegi | □ | □ |

Taħriġ | □ | □ |

Kapital ta' riskju | □ | □ |

Promozzjoni ta' esportazzjoni u internazzjonalizzazzjoni | □ | □ |

Servizzi ta' interess ġenerali ekonomiku | □ | □ |

Żvilupp settorali | □ | □ |

Appoġġ soċjali f'konsumaturi individwali | □ | □ |

Kumpens ta' ħsara kawżata minn diżastri naturali jew ġrajjiet eċċezzjonali | □ | □ |

Eżekuzzjoni ta' proġett importanti ta' interess komuni Ewropew | □ | □ |

Rimedju għal disturb serju fl-ekonomija | □ | □ |

Konservazzjoni tal-wirt | □ | □ |

Kultura | □ | □ |

□ | iva | □ | le |

- Jekk iva, l-iskema temenda xi skema eżistenti ta' għajnuna?

□ | iva | □ | le |

- Jekk iva, ġew imħarsa l-kondizzjonijiet preskritti għal proċedura ta' notifikazzjoni simplifikata skond l-Artikolu 4(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (KE) Nru (…) ta' (…)?

□ | iva | □ | le |

- Jekk iva, jekk jgħoġbok uża u imla l-informazzjoni mitluba fil-formola ta' notifikazzjoni simplifikata (ara l-Anness II).

- Jekk le, jekk jgħoġbok kompli imla din il-formola u speċifika jekk l-iskema oriġinali li qed tiġi emendata kienitx notifikata lill-Kummissjoni.

□ | iva | □ | le |

- Jekk iva, jekk jgħoġbok speċifika

Numru ta' l-għajnuna:

Data ta' l-approvazzjoni tal-Kummissjoni (referenza ta' l-ittra tal-Kummissjoni (SĠ(..)D/…):

…/…/ …

Tul ta' żmien ta' l-iskema oriġinali: …

Jekk jgħoġbod speċifika liema kondizzjonijiet qed jiġu emendati b'relazzjoni ma' l-iskema oriġinali u għaliex:

2.3.2. In-notifikazzjoni tirrelata ma' għajnuna individwali?

□ | iva | □ | le |

- Jekk iva, jekk jgħoġbok immarka l-kaxxa adattata li ġejja

□ għajnuna bbażata fuq skema li għandha tiġi notifikata individwalment

Referenza għall-iskema awtorizzata:

Titolu | :… |

Numru ta' l-għajnuna | :… |

Ittra ta' approvazzjoni mill-Kummissjoni | :… |

□ għajnuna individwali mhux ibbażata fuq skema

2.3.3. In-notifikazzjoni tirrelata ma' għajnuna individwali jew skema notifikata skond regolament ta' eżenzjoni? Jekk iva, jekk jgħoġbok immarka l-kaxxa adattata li ġejja:

□ Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE għal għajnuna ta' l-Istat lil intrapriżi żgħar u ta' daqs medju [5] Jekk jgħoġbok użu l-paġna ta' informazzjoni supplimentari taħt Taqsima III, 1

□ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 68/2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE għal għajnuna fit-taħriġ [6] Jekk jgħoġbok użu l-paġna ta' informazzjoni supplimentari taħt Taqsima III, 2

□ Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2204/2002 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE għal għajnuna ta' l-Istat għall-impiegi [7] Jekk jgħoġbok użu l-paġna ta' informazzjoni supplimentari taħt Taqsima III, 3.

□ Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1/2004 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE għal għajnuna ta' l-Istat lil intrapriżi żgħar u ta' daqs medju attivi fil-produzzjoni, proċessar u marketing ta' prodotti agrikoli (ĠU L 1 tat-03.01.2004).

3. Bażi nazzjonali legali

3.1. Jekk jgħoġbok elenka l-bażi nazzjonali legali inklużi d-disposizzjonijiet ta' implimentazzjoni u s-sorsi rispettivi tagħhom ta' referenza:

Titolu: …

Referenza (fejn japplika): …

3.2. Jekk jgħoġbok indika d-dokument/i mehmuż/a ma' din in-notifikazzjoni:

□ Kopja ta' l-estratti relevanti tat-test/i finali tal-bażi legali (u web link, fejn possibbli)

□ Kopja ta' l-estratti relevanti ta' l-abbozz tat-test/i tal-bażi legali (u web link, fejn jeżisti)

3.3. Fil-każ ta' test finali, it-test finali fih klawsola li permezz tagħha l-korp li jagħti l-għajnuna jista' jagħtiha biss wara li l-Kummissjoni tkun approvat l-għajnuna (Klawsola stand still)?

□ | iva | □ | le |

4. Benefiċjarji

4.1. Lok tal-benefiċjarju/i

□ f'reġjun/i mhux assistit/i

□ f'reġjun/i eliġibbli għall-assistenza taħt l-Artikolu 87(3)(a) tat-Trattat KE (speċifika f'livell 3 NUTS jew aktar baxx)

□ f'reġjun/i eliġibbli għall-assistenza taħt l-Artikolu 87(3)(a) tat-Trattat KE (speċifika f'livell 2 NUTS jew aktar baxx)

□ imħallta: speċifika …

4.2. Settur/i tal-benefiċjarju/i:

□ | … | Mhux speċifiku għas-settur |

□ | … A | Agrikoltura |

□ | … B | Sajd |

□ | … Ċ | Xogħol f'Minieri jew Barrieri |

□ | … 10.1 | Faħam |

□ | … D | Industrija tal-manifattura |

□ | … 17 | Tessuti |

□ | … 21 | Polpa u karta |

□ | … 24 | Industrija tal-kimika u l-farmaċewtika |

□ | … 24.7 | Fibri magħmula mill-bniedem |

□ | … 27.1 | Azzar |

□ | … 29 | Makkinarju industrijali |

□ | … DL | apparat elettriku u ottiku |

□ | …34.1 | Vetturi bil-mutur |

□ | … 35.1 | Bini ta' bastimenti |

□ | … | Settur ieħor tal-manifattura, jekk jgħoġbok speċifika: … |

□ | …E | □ provvista ta' elettriku, gass u ilma |

□ | …F | Kostruzzjoni |

□ | …52 | Servizzi ta' bejgħ bl-imnut |

□ | …H | Lukandi u ristoranti (Turiżmu) |

□ | …I | Trasport |

□ | … 60 | Trasport bl-art u trasport permezz ta' pajpijiet |

□ | … 60.1 | Ferroviji |

□ | …60.2 | Trasport ieħor bl-art |

□ | …61.1 | Trasport bil-baħar u ibħra kostali |

□ | …61.2 | Trasport intern fuq l-ilma |

□ | …62 | Trasport bl-ajru |

□ | …64 | Posta u telekomunikazzjonijiet |

□ | …J | Intermedjazzjoni finanzjarja |

□ | …72 | Attivitajiet tal-kompjuter u attivitajiet relatati |

□ | … 92 | Attivitajiet ta' rikreazzjoni, kulrutali u sportivi |

□ | … | Oħrajn, jekk jgħoġbok speċifika skond il-klassifikazzjonijiet NACE rev. 1.1 … |

Isem tal-benefiċjarju | : … |

Tip ta' benefiċjarju | : … |

□ Intrapriża żgħira u ta' daqs medju

Numru ta' impjegati | : … |

L-ammont ta' negozju annwali | : … |

Karta tal-bilanċ annwali | : … |

Indipendenza | : … |

(jekk jgħoġbok hemeż dikjarazzjoni solenni skond ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar Intrapriżi żgħar u ta' daqs medju [10] jew ipprovdi evidenza oħra biex turi il-kriteri ta' hawn fuq):

□ intrapriża kbira

□ ditta f'diffikultajiet [11]

4.4 Fil-każ ta' skema ta' għajnuna:

Tip ta' benefiċjarji:

□ id-ditti kollha (ditti kbar u intrapriżi żgħar u ta' daqs medju)

□ intrapriżi kbar biss

□ intrapriżi żgħar u ta' daqs medju

□ intrapriżi ta' daqs medju

□ intrapriżi żgħar

□ intrapriżi żmikro

□ il-benefiċjarji li ġejjin: …

Numru stmat ta' benefiċjarji:

□ taħt l-10

□ minn 11 sa 50

□ minn 51 sa 100

□ minn 101 sa 500

□ minn 501 sa 1000

□ ilf-q minn 1000

5. Ammont ta' għajnuna/nefqa annwali

Fil-każ ta' għajnuna individwali indika l-ammont kollox ma' kollox ta' kull miżura konċernata:

Fil-każ ta' skema, indika l-ammont annwali ta'l-estimi ppjanati u l-ammont kollox ma' kollox (f'munita nazzjonali):

Għal miżuri ta' taxxa, jekk jgħoġbok indika t-telf u dħuk annwali stmati kollox ma' kollox minħabba konċessjonijiet ta' taxxa għall-perjodu kopert bin-notifikazzjoni:

Jekk l-estimi ma jiġux adottati annwalment, jekk jgħoġbok speċifika liema perjodu jkopru:

Jekk in-notifikazzjoni tikkonċerna bidliet għal skema eżistenti, jekk jgħoġbok għati l-effetti ta'l-estimi tal-bidliet notifikati fl-iskema:

6. Forma ta' għajnuna u mezzi ta' finanzjament

Speċifika l-forma ta' għajnuna magħmula disponibbli lill-benefiċjarju (fejn xieraq għal kull miżuri):

□ Għotja diretta

□ Self b'imgħax baxx (inklużi d-dettalji ta' kif is-self huwa garantit)

□ Sussidju fuw l-imgħax

□ Vantaġġ ta' taxxa (per eżempju, allokazzjonijiet ta' taxxa, tnaqqis fil-bażi tat-taxxa, tnaqqis fir-rata tat-taxxa, posponiment tat-taxxa). Jekk jgħoġbok speċifika:

□ Tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali

□ Provvediment għal kapital tar-riskju

□ Dejn imwarrab

□ Garanzija (inkluż fost ħwejjeġ oħra informazzjoni dwar is-self jew transazzjoni oħra finanzjarja koperta bil-garanzija, is-sigurtà meħtieġa u l-premium li għandu jitħallas)

□ Oħrajn. Jekk jgħoġbok speċifika: …

Għal kull strument ta' għajnuna, jekk jgħoġbok għati deskrizzjoni preċiża tar-regoli tiegħu u l-komunikazzjonijiet ta' applikazzjoni, inkluż b'mod partikolari r-rata ta' l-għoti, it-trattament tiegħu għat-taxxa u jekk l-għajnuna tingħatax awtomatikament ġialadarba jiġu mħarsa ċerti kriterji oġġettivi (jekk hekk, jekk jgħoġbok semmi l-kriterji) jew jekk hemmx element ta' diskrezzjoni mill-awtoritajiet li jagħtu l-għajnuna.

Speċifika l-iffinanzjar ta' l-għajnuna: jekk l-għajnuna ma tiġix finanzjata permezz ta' l-estimi ġenerali ta' l-Istat/reġjun/muniċipalità, jekk jgħoġbok spjega il-mod ta' finanzjament:

□ Permezz ta' piżijiet Para fiskali jew taxxi li jaffettwaw benefiċjarju, li ma jkunx l-Istat. Jekk jgħoġbok ipprovdi dettalji sħaħ tal-piżijiet u l-prodotti/attivitajiet li fuqhom huma mposti. Speċifika b'mod partikolari jekk prodott importat minn Stati Membri oħra huwiex suġġett għall-piżijiet. Hemeż kopja tal-bażijiet legali għall-imposizzjoni tal-piżijiet …

□ Riservi akkumulati

□ Intrapriża pubblika

□ Oħra (jekk jgħoġbok speċifika) …

7. Tul ta' żmien

7.1 Fil-każ ta' għajnuna individwali:

Indika d-data li fiha l-għajnuna jkollha effett (jekk l-għajnuna tingħata f'partijiet), indika d-data ta' kull parti)

Speċifika t-tul ta' żmien tal-miżura li għaliha tingħata l-għajnuna, fejn japplika

7.2 fil-każ ta' skema:

Indika d-data li minnha tista' tingħata l-għajnuna:

Indika l-aħħar data li fiha tista' tingħata l-għajnuna:

Jekk it-tul ta' żmien jeċċedi s-sitt snin, jekk jgħoġbok uri li perjodu itwal huwa indispensabbli biex jinkisbu l-għan/ijiet ta' l-iskema:

8. Kumulazzjoni ta' tipi differenti ta' għajnuna

L-għajnuna tista' tiġi kumulata ma' għajnuna riċevuta minn skemi oħra lokali, reġjonali, nazzjonali jew tal-Komunità biex ikopru l-istess nefqiet eliġibbli?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, ddeskrivi l-mekkaniżmi fis-seħħ sabiex jiġu żgurat li r-regoli ta' kumulazzjoni jiġu rispettati:

9. Kunfidenzalità professjonali

In-notifikazzjoni fiha informazzjoni kunfidenzali li m'għandhiex tiġi mikxufa lil partijiet terzi?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jgħoġbok indika liema partijiet huma kunfidenzali u spjega għaliex:

Jekk le, jekk jgħoġbok indika liema partijiet huma deċiżjoni mingħajr ma tistaqsi lill-Istat Membru.

10. Kompatibilità ta' l-għajnuna

Jekk jgħoġbok identifika liema mir-Regolamenti eżistenti, linji gwida u testi oħra applikabbli għal għajnuna ta'l-Istat jipprovdu bażi espliċitu legali għall-awtorizzazzjoni ta' l-għajnuna (fejn xieraq, jekk jgħoġbok speċifika għal kull miżura) u imla l-paġna/i relevanti ta' informazzjoni supplimentari fit-Taqsima III

□ Għajnuna lil intrapriżi żgħar u ta' daqs medju

□ Notifikazzjoni ta' għajnuna individwali skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 70/2001

□ Notifikazzjoni għal ċertezza legali

□ Għajnuna lil intrapriżi żgħar u ta' daqs medju fis-settur ta' l-agrikoltura

□ Għajnuna għat-taħriġ

□ Notifikazzjoni ta' għajnuna individwali skond l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 68/2001

□ Notifikazzjoni għal ċertezza legali

□ Għajnuna għall-impiegi

□ Notifikazzjoni ta' għajnuna individwali skond l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 2204/2002

□ Notifikazzjoni ta' skema skond l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 2204/2002

□ Notifikazzjoni għal ċertezza legali

□ Għajnuna reġjonali

□ Għajnuna li taqa' taħt il-kwadru multisettorali dwar għajnuna reġjonali għal proġetti kbar ta' investiment

□ Għajnuna għal riċerka u żvilupp

□ Għajnuna biex jiġu salvati ditti f'diffikultà

□ Għajnuna għar-ristrutturar ta' ditti f'diffikultà

□ Għajnuna għall-produzzjoni awdjo-viżwali

□ Għajnuna għall-protezzjoni ambjentali

□ Għajnuna għall-kapital tar-riskju

□ Għajnuna fis-settur agrikolu

□ Għajnuna fis-settur tat-trasport

□ Għajnuna għall-bini ta' bastimenti

Fejn ir-Regolamenti eżistenti, kwadri, linji gwida u testi oħra applikabbli għal għajnuna ta' l-Istat ma jipprovdux bażi espliċitu għall-approvazzjoni ta' xi waħda mill-iskemi koperti b'din il-formola, jekk jgħoġbok ipprovdi ġustifikazzjoni raġunata kollha kemm hi għaliex l-għajnuna tista' titqies kompatibbli mat-Trattat KE, b'referenza għall-applikazzjoni tal-klawsola ta' eżenzjoni tat-Trattat KE (l-Artikolu 86(2), l-Artikolu 87(2) (a) jew (b), l-Artikolu 87(3) (a), (b), (ċ) jew (d) kif ukoll disposizzjonijiet oħra speċifiċi li jirrelataw ma' Agrikoltura u trasport.

11. Ordnijiet li għadhom ma ġewx irkuprati

Fil-każ ta' għajnuna individwali xi benefiċjarju potenzali rċieva għajnuna ta' l-Istat li hija suġġetta għal ordni li għadha ma ġietx irjuparata mill-Kummissjoni?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva pprovdi dettalji sħaħ: …

12. Informazzjoni oħra

Jekk jgħoġbok indika hawnhekk kull informazzjoni oħra li tqis relevanti għall-istima tal- mżura/i konċernata/i taħt regoli ta' għajnuna ta' l-Istat.

13. Dokumenti mehmuża

Jekk jgħoġbok elenka hawnhekk kull dokumenti li huma mehmuża man-notifikazzjoni u pprovdi kopji fuq il-karta jew konnessjonijiet diretti bl-internet tad-dokumenti konċernati.

14. Dikjarazzjoni

Jiena niddikjara li sa fejn naf jien l-informazzjoni provduta fuq din il-formola, l-annessi li jinsabu magħha u d-dokumenti mehmuża magħha hija eżatta u sħiħa.

Data u post tal-firma: …

Firma: …

L-isem u l-kariga tal-persuna li tiffirma: …

TAQSIMA II

INFORMAZZJONI SOMMARJA GĦALL-PUBBLIKAZZJONI FIL-ĠURNAL UFFIĊJALI

+++++ TIFF +++++

TAQSIMA III

PAĠNI TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI

Għandha timtela kif meħtieġ skond it-tip ta' għajnuna konċernata:

1. Għajnuna għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju

2. Għajnuna għat-taħriġ

3. Għajnuna għall-impiegi

4. Għajnuna reġjonali

5. Għajnuna li taqa' taħt il-kwadri multisettorali

6. Għajnuna għal riċerka u żvilupp

a) fil-każ ta' skema

b) fil-każ ta' għajnuna individwali

7. Għajnuna biex jiġu salvati ditti f'diffikultà

a) fil-każ ta' skema

b) fil-każ ta' għajnuna individwali

8. Għajnuna għar-ristrutturar ta' ditti f'diffikultà

a) fil-każ ta' skema

b) fil-każ ta' għajnuna individwali

9. Għajnuna għall-produzzjoni awdjo-viżwali

10. Għajnuna għall-protezzjoni ambjentali

11. Għajnuna għall-kapital tar-riskju

12. Għajnuna fis-settur agrikolu

a) Għajnuna għall-agrikoltura

i. Għajnuna għal investiment f'azjendi agrikoli

ii. Għajnuna għal investiment b'konnessjoni ma' l-ipproċessar u l-marketing ta' prodotti agrikoli

b) Għajnuna agri-ambjentali

ċ) Għajnuna ta' kumpens għal żvantaġġi f'żoni anqas favoriti

d) Għajnuna għall-inizjar ta' bdiewa żagħżagħ

e) Għajnuna għall-irtirar kmieni jew għat-twaqqif ta' attivitajiet tal-biedja or for the cessation of farming activities

f) Għajnuna għall-għeluq ta' pproċessar ta' produzzjoni u kapaċita tal-marketing

g) Aid for producer groups

h) Għajnuna għall-kumpens ta' ħsara għal produzzjoni agrikola jew għal mezzi ta' produzzjoni agrikola

i) Għajnuna għal tqassim mill-ġdid ta' art

j) Għajnuna għall-produzzjoni u l-marketing ta' prodotti agrikoli ta' kwalità

k) Għajnuna għall-provvista ta' appoġġ teknikufis-settur agrikolu

l) Għajnuna għas-settur tat-trobbija ta' l-annimali

m) Għajnuna għar-reġjuni l-aktar imbegħda u l-Ġżejjer Eġew

n) għajnuna fil-forma ta' self sussidjat fuq perjodu qasir ta' żmien

o) Għajnuna għall-promozzjoni u r-reklamar ta' prodotti agrikoli u ċerti prodotti mhux agrikoli

p) Għajnuna biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f'diffikultà

q) Għajnuna għat-testijiet TSE; tnaqqis ta' bhejjem u fadilijiet tal-biċċeriji

13. Għajnuna fis-settur tat-trasport

a) Għajnuna individwali għar-ristrutturar ta' ditti f'diffikultà fis-settur ta' l-avjazzjoni

b) Għajnuna għall-infrastruttura tat-trasport

c) Għajnuna għat-trasport marittimu

d) Għajnuna għal trasport kombinat

14. Għajnuna għal bini ta' bastimenti (għandha timtela)

TAQSIMA III.1

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENATRI DWAR GĦAJNUNA LIL INTRAPRIŻI ŻGĦAR U TA' DAQS MEDJU

Din il-paġna ta' informazzjoni supplimentari għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' għajnuna individwali skond l-Aetikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 70/2001 [12] fil-forma modifikata tiegħu [13] Din għandha tintuża wkoll fil-każ ta' xi għajnuna individwali jew skema, li tiġi notifikata lill-Kummissjoni għal raġunijiet ta' ċertezza legali.

1. Tip ta' skema ta' għajnuna individwali

L-għajnuna individwali jew l-iskema jirrelataw ma':

1.1. □ għajnuna għall-investiment

1.2. □ konsulenza u servizzi u attivitajiet oħra nkluża parteċipazzjoni f'fieri

1.3. Nefqa R&D

□ □ iva:

- għan-notifikazzjonijiet ta' għajnuna R&D lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju jekk jgħoġbok imla:

- paġna ta' informazzjoni supplimentari għall-R&D 6 a għal skemi ta' għajnuna

- paġna ta' informazzjoni supplimentari għall-R&D 6 a għal għajnuna individwali

2. Għajnuna għal investiment iniżjali

2.1. L-għajnuna tkopri investiment f'kapital fiss relatat ma':

□ t-twaqqif ta' stabbiliment ġdid

□ l-estensjoni ta' stabbiliment eżistenti

□ il-bidu ta' attività ġdida li tionvolvi bidliet fundamentali fil-proċess tal-prodott jew produzzjoni ta' stabbiliment eżistenti (permezz ta' razzjonalizzazzjoni, diversifikazzjoni jew modernizzazzjoni)

□ ix-xiri ta' stabbiliment, li jkun għalaq, jew li kien jagħlaq kieku ma nxtarax?

Is-sostituzzjoni ta' kapital hija eskluża?

□ | iva | □ | le |

2.2. L-għajnuna hija kalkolata fuq il-perċentwal ta':

□ in-nefqiet eliġibbli ta' l-investiment

□ in-nefqiet tal-pagi ta' l-impiegi maħluqa permezz ta' l-investiment (għajnuna għall-ħolqien ta' impiegi)

2.3. a) □ investiment f'assi tanġibbli: …

Il-valur ta' l-investiment huwa stabbilit bħala perċentwal fuq il-bażi ta':

□ art?

□ bini?

□ impjant/makkinarju (tagħmir)?

Jekk jgħoġbok ipprovdi deskrizzjoni qasira:

Jekk l-impriża għanha l-attività ekonomika prinċipali tagħha fis-settur tat-trasport, il-mezzi tat-trasport u t-tagħmir tat-trasport huma esklużi min-nefqiet eliġibbli (ħlief għall-linji tal-ferrovia)?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jgħoġbok speċifika l-mezzi tat-trasport jew tagħmir li huma eliġibbli:

b) □ il-rezz tax-xiri biex jittieħed stabbiliment li kien magħluq jew li kien jagħlaq kieku ma nxtarax

ċ) □ investiment intanġibbli

In-nefqiet eliġibbli ta' investiment intanġibbli għandhom ikunu n-nefqiet ta' l-akkwist tat-teknoloġija:

□ drittijiet ta' patenti

□ liċenzi ta' operat u ta' teknika patentata

□ teknika mhux patentata (għerf tekniku)

jekk jgħoġbok ipprovdi deskrizzjoni qasira [14]: …

d) □ spejjeż tal-pagi

L-ammont huwa espress bħala perċentwal ta' l-ispejjeż tal-pagi matul perjodu ta' sentejn li jirrelataw ma' l-impiegi maħluqa?

□ | iva | □ | le |

2.4. Intensità ta' l-għajnuna

2.4.1. proġetti ta' investiment li jinsabu barra reġjuni assisstiti taħt l-Artikolu 87(3)(ċ) u taħt l-Artikolu 87(3)(a) għal:

intrapriżi ta' daqs żgħir | □ | intrapriżi ta' daqs medju | □ |

2.4.2. X'inhuma l-intensitajiet ta' l-għajnuna għal proġetti ta' investiment espressi f'termini grossi?

Jekk jgħoġbok speċifika: …

Proġetti ta' investiment li jinsabu ġewwa reġjuni assistiti taħt l-Artikolu 87(3)(c) u taħt l-Artikolu 87(3)(a):

intrapriżi ta' daqs żgħir | □ | intrapriżi ta' daqs medju | □ |

X'inhuma l-intensitajiet ta' l-għajnuna għal proġetti ta' investiment espressi f'termini grossi? Jekk jgħoġbok speċifika:

3. Kumulazzjoni ta' l-għajnuna.

3.1. X'inhu l-limitu massimu għal għajnuna kumulata?

Jekk jgħoġbok speċifika: …

4. Kondizzjonijiet speċifiċi għal għajnuna għall-ħolqien ta' impiegi

4.1. L-għajnuna tipprovdi għal garanziji li l-għajnuna għall-ħolqien ta' l-impiegi hija marbuta mat-twettieq ta' proġett inizjali ta' investiment f'assi tanġibbli jew intanġibbli?

□ | iva | □ | le |

4.2. L-għajnuna tipprovdi għal garanziji li l-għajnuna għall-ħolqien ta' l-impiegi hija marbuta fi żmiuen tlett snin mit-tlestija ta' l-investiment?

□ | iva | □ | le |

Should one of the two previous questions be answered in the negative, please explain how the authorities intend to comply with these requirements:

4.3. L-impiegi maħluq jirrappresentaw żieda netta fin-numru ta' impjegati fl-istabbiliment konċernat, meta mqabbel mal-medja tat-12-il xahar li jiġu qabel?

□ | iva | □ | le |

4.4. L-għajnuna tipprovdi għal garanzija li l-impiegi fi ħdan ir-reġjun kwalifikat jinżammu għal perjodu minimu ta' ħames snin?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, x'inhuma l-garanziji gaħl dan: …

4.5. L-għajnuna tipprovdi għal garanziji li l-impiegi mitlufa matul il-perjodu ta' referenza qed jitnaqqsu min-numru attwali ta' impiegi maħluqa matul l-istess perjodu?

□ | iva | □ | le |

5. Kondizzjonijiet Speċifiċi għal Proġett ta' investiment f'żoni assistiti b'għajnuna reġjonali għola

5.1. L-għajnuna tinkludi klawsola li tistipula li min jirċievi jkun għamel kontribuzzjoni minima ta' l-anqas ta' 25 % ta' l-investiment totali u li din il-kontribuzzjoni tiġi eżentata minn kull għajnuna?

□ | iva | □ | le |

5.2 X'inhuma l-raganziji li l-għajnuna għall-investiment inizjali (kemm investiment materjali u intanġibbli) tkun kondizzjonata fuq iż-żamma ta' l-investiment għal perjodu minimu ta' ħames snin?

6. Għajnuna għal attivitajiet ta' konsulenza u servizzi oħra

6.1 In-nefqiet eliġibbli huma limitati għal:

□ nefqiet għal servizzi provduti minn konsulenti minn barra u provdituri ta' servizzi oħra?

Jekk jgħoġbok speċifika jekk dawk is-servizzi humiex attività kontinwa jew perjodika jew jirrelatawx man-nefqa normali ta' operat ta' l-intrapriża, bħal servizzi ta' rutina ta' konsulanza dwar it-taxxa, servizz legali regolari jew reklamar:

□ nefqiet ta' ditti li jipparteċipaw f'fieri u esibizzjonijiet? Jekk jgħoġbok speċifika jekk l-għajnuna hiex relatata ma' nefqiet addizzjonali magħmula għall-kiri, stabbiliment u tmexxija tal-padiljun:

Il-parteċipazzzjoni hija limitata għall-ewwel parteċipazzjoni f'fiera jew esibizzjoni?

□ | iva | □ | le |

□ Nefqiet oħra (b'mod partikolari f'każi fejn l-għajnuna tingħata direttament lill-provditur tas-servizz/i jew konsulent/i) jekk jgħoġbok speċifika taħt liema kondizzjonijiet: …

6.2. Jekk jgħoġbok indika l-intesità massima ta' għajnuna espressa f'termini grossi:

Jekk l-intensità teċċedi l-50 % gross jekk jgħoġbok indika b'mod dettaljat ir-raġuni għaliex din l-intensità ta' l-għajnuna għandha tkun meħtieġa:

6.3. Jekk jgħoġbok indika l-livell assimu għall-għajnuna kumulattiva:

7. Neċessità ta' l-għajnuna

7.1. L-għajnuna tipprevedi li xi applikazzjoni għall-għajnuna tista' tintbagħat qabel ma jinbeda x-xogħol fuq il-proġett?

□ | iva | □ | le |

7.2. Jekk le l-Istat Membru adottat disposizzjonijiet legali li jistabbilixxu dritt legali għall-għajnuna skond kriterji oġġettivi, u mingħajr aktar eżerċizzju ta' diskrezzjoni mill-Istati membri?

□ | iva | □ | le |

8. Informazzjoni oħra

Jekk jgħoġbok indika hawn kull informazzjoni oħra li tqis relevanti għall-istima tal-miżura/i konċernata/i taħt ir-Regolament (KE) Nru 70/2001.

TAQSIMA III.2

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA GĦAT-TAĦRIĠ

Din il-paġna ta' informazzjoni supplimentari għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' kull għajnuna individwali skond l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 68/2001 [15] fil-forma modifikata tiegħu [16] Din għandha tintuża wkoll fil-każ ta' xi għajnuna individwali jew skema, li tiġi notifikata lill-Kummissjoni għal raġunijiet ta' ċertezza legali.

1. Kamp ta' l-applikazzjoni ta' l-għajnuna individwali jew skema

1.1. Il-miżura tapplika għall-produzzjoni u/jew l-ipproċessar u/jew il-marketing tal-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I li jinsab mat-Trattat KE?

□ | iva | □ | le |

1.12. Il-miżura tapplika għall-produzzjoni, l-ipproċessar u/jew il-marketing tal-prodotti mis-sajd u l-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I li jinsab mat-Trattat KE?

□ | iva | □ | le |

1.13. L-għajnuna hija prevvista għas-settur tat-trasport marittimu?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jgħoġbok irrispondi d-domandi li ġejjin:

Min ikun qed jirċievi t-taħriġ m'huwiex membru attiv ta'l-ekwipaġġ iżda sopranumerarju abbord?

□ | iva | □ | le |

It-taħriġ għandu jitwettaq abbord bastimenti mdaħħla fir-reġistri tal-Komunità?

□ | iva | □ | le |

1.4. X'inhuma l-intensitajiet ta' l-għajnuna espressi f'termini grossi? Jekk jgħoġbok speċifika:

2. Tip ta' skema jew għajnuna individwali

L-iskema jew l-għajnuna individwali tirrelata ma':

2.1. Taħriġ speċifiku:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, għati deskrizzjoni tal-miżura relatata ma' taħriġ ġenerali:

2.2. Taħriġ ġenerali:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, għati deskrizzjoni tal-miżura relatata ma' taħriġ ġenerali:

2.3. Għajnuna għat-taħriġ mogħtija lil ħaddiema żvantaġġati:

□ | iva | □ | le |

If yes, please give a description of the measure related to disadvantaged workers:

2.4. Intensità

2.4.1. Għajnuna għal taħriġ ġenerali

2.4.1.1. □ mogħtija barra reġjuni assistiti taħt l-Artikolu 87 (3)(a) tat-Tyrattat KE u l-Artikolu 87 (3)(ċ) tat-Trattat KE:

Jekk iva, jekk jgħoġbok speċifika x'inhuma l-intensitajiet espressi f'termini grossi għal:

- intrapriżi kbar: …

- intrapriżi żgħar u ta' daqs medju: …

Jekk iva, jekk jgħoġbok speċifika x'inhuma l-intensitajiet fil-każ li t-taħriġ jingħata lil ħaddiema żvantaġġati:

2.4.1.2. □ mogħti barra reġjuni assistiti taħt l-Artikolu 87 (3)(a) tat-Trattat KE u taħt l-Artikolu 87 (3)(ċ) tat-Trattat KE:

Jekk iva, jekk jgħoġbok speċifika x'inhuma l-intensitajiet espressi f'termini grossi għal:

- intrapriżi kbar: …

- intrapriżi żgħar u ta' daqs medju: …

Jekk iva, jekk jgħoġbok speċifika x'inhuma l-intensitajiet fil-każ li t-taħtiġ jingħata lil ħaddiema żvantaġġati:

2.4.2. Għajnuna għal taħriġ speċifikuAid for specific training

2.4.2.1. □ mogħti barra reġjuni assistiti taħt l-Artikolu 87 (3)(a) tat-Trattat KE u taħt l-Artikolu 87 (3)(ċ) tat-Trattat KE:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jgħoġbok speċifika x'inhuma l-intensitajiet espressi f'termini grossi għal:

- intrapriżi kbar: …

- intrapriżi żgħar u ta' daqs medju: …

Jekk iva, jekk jgħoġbok speċifika x'inhuma l-intensitajiet fil-każ li t-taħtiġ jingħata lil ħaddiema żvantaġġati:

2.4.2.2. □ mogħtija f'reġjuni assistiti taħt l-Artikolu 87(3)(a) tat-Trattat KE u taħt l-Artikolu 87 (3)(ċ) tat-Trattat KE:

Jekk iva, jekk jgħoġbok speċifika x'inhuma l-intensitajiet espressi f'termini grossi għal:

- intrapriżi kbar: …

- intrapriżi żgħar u ta' daqs medju: …

Jekk iva, jekk jgħoġbok speċifika x'inhuma l-intensitajiet fil-każ li t-taħtiġ jingħata lil ħaddiema żvantaġġati:

3. □ nefqiet eliġibbli

Liema huma n-nefqiet eliġibbli prevvisti taħt l-iskema jew taħt l-għajnuna individwali:

□ nefqiet tal-persunal li jagħti t-taħriġ

□ spejjeż ta'l-ivvjaġġar ta' min iħarreġ u ta' dawk li jitħarrġu

□ spejjeż oħra kurrenti bħal materjali u provvisti

□ deprezzament ta' għodda u tgħamir, sal-limitu li dawn jintużaw esklussivament għall-proġett tat-taħriġ

□ nefqa tas-servizzi ta' gwida u għoti ta' pariri fir-rigward tal-proġett tat-taħriġ

□ persunal li jingħata t-taħriġ

□ nefqiet indiretti (amministrattivi, kera ta'kull jum, trasport u spejjeż tat-tagħlim lill-parteċipanti)

Fil-każ ta' għajnuna individwali ad hoc taħt skema, jekk jgħoġbok ipprovdi għal kull waħda min-nefqiet eliġibbli xhieda dokumentarja, li għandha tkun trasparenti u dettaljata …

4. Kumulazzjoni

Tista' l-għajnuna prevvista fl-iskema jew fl-għajnuna individwali tiġi kumulata?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jistgħu l-intensitajiet ta' l-għajnuna kif stipulati fl-Artikolu 4 tar-regolament (KE) Nru 68/2001 jinqabzu minħabba din il-kumulazzjoni?

□ | iva | □ | le |

5. Informazzjoni oħra

Jekk jgħoġbok indika hawn kull informazzjoni oħra li tqis relevanti għall-istima tal-miżura/i konċernata/i taħt ir-Regolament (KE) Nru 68/2001.

TAQSIMA III.3

PAĠNA TA' GĦAJNUNA SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA GĦALL-IMPIEGI

Din il-paġna għall-informazzjoni supplimentari għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' xi għajnuna individwali jew xi skema skond l-Artikolu 9 tar-Regolament (KE) Nru 2204/2002 [17] Din tista' tintuża wkoll fil-każ ta' għajnuna individwali jew skema, li tiġi notifikata lill-Kummissjoni għal raġunijiet ta' ċertezza legali. Din il-paġna ta' informazzjoni supplimentari għandha tintuża wkoll għan-notifikazzjoni ta' xi għajnuna dwar l-impiegi fis-settur tat-trasport (mogħtija skond l-Artikolu 4(6) tar-Regolament dwar Intrapriżi Żgħar u ta' Daqs Medju jew skond il-Linji Gwida Reġjonali).

1. Kamp ya' Applikazzjoni ta' Għajnuna Individwali jew Skema

1.1. Il-miżura tapplika għall-produzzjoni u/jew l-ipproċessar u/jew il-marketing tal-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I li jinsab mat-Trattat KE?

□ | iva | □ | le |

1.2. Il-miżura tapplika għall-produzzjoni u/jew l-ipproċessar u/jew il-marketing tal-prodotti mis-sajd u/jew prodotti ta' l-akwakultura elenkati fl-Anness I li jinsab mat-Trattat KE?

□ | iva | □ | le |

2. Ħolqien ta' Impiegi

2.1. L-intensitajiet ta' l-għajnuna kalkolati fir-rigward ta' l-ispejjeż tal-pagi matul perjodu ta'sentejn jirrelataw ma' l-impiegi maħluqa? …

□ | iva | □ | le |

2.2. Il-ħolqien ta' impiegi f'intrapriżi żgħar u ta' daqs medju qiegħed barra ż-żoni assistiti taħt l-Artikolu 87.(3).(a) tat-Trattat KE u taħt l-Artikolu 87 (3).(ċ) tat-Trattat KE jew setturi:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva jekk jgħoġbok speċifika liema huma l-intensitajiet espressi f'termini gross:

Il-ħolqien ta' impiegi f'żoni assistiti huwa skond l-Artikolu 87(3)(a) tat-Trattat KE u l-Artikolu 87(3)(ċ) tat-Trattat KE jew setturi?

□ | iva | □ | le |

2.2.1. L-għajnuna mfissra f'termini ta' intensità hija komparabbli man-nefqa standard ta' referenza?

□ | iva | □ | le |

L-għajnuna hija suġġetta għat-taxxi?

□ | iva | □ | le |

X'inhuma l-intensitajiet espressi f'termini netti?

Il-limitu għandu jiżdied minħabba li l-iskema jew l-għajnuna huma applikabbli wkoll għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva jekk jgħoġbok speċifika liema żiedet huma prevvisti, espressi f'termini gross: …

2.2.2. Min jirċievi għandu jagħmel kontribuzzjoni minima, eżenti minn kull għajnuna, ta' l-anqas ta' 25 % tan-nefqiet eliġibbli?

□ | iva | □ | le |

2.2.3. L-għajnuna tipprovdi li l-impiegi għandhom jinżmmu għal perjodu minimu ta' tlett snin fil-każ ta' intrapriżi kbar?

□ | iva | □ | le |

L-għajnuna tipprovdi li l-impiegi fir-reġjuni jew is-setturi li jikkwalifikaw għal għajnuna reġjonali għandhom jinżmmu għal perjodu minimu ta' sentejn fil-każ ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, x'inhuma l-garanziji li l-għajnuna marbuta u l-għajnuna mhux marbuta ma'l-investiment iniżjali tingħata bil-kondizzjoni li l-impiegi jinżammu għal perjodu minimu ta' sentejn jew tlett snin?

2.2.4. L-impiegi maħluqa jirappresentaw żieda netta fin-numru ta' impjegati, kemm fl-istabbiliment u fl-intrapriża konċernata, meta mqabbla mal-medja tat-12-il xahar li jiġu qabel?

□ | iva | □ | le |

2.2.5. Il-ħaddiema l-ġodda mpjegati qatt kellhom xogħol jew tilfuh jew kienu fil-proċess li jitilfu l-impieg ta' qabel?

□ | iva | □ | le |

2.2.6. L-iskema tipprovdi li kull applikazzjoni għall-għajnuna għandha tintbagħat qabel ma jinħolqu l-impiegi konċernati?

□ | iva | □ | le |

Jekk le l-Istat Membru adottat disposizzjonijiet legali li jistabbilixxu dritt legali għall-għajnuna skond kriterji oġġettivi, u mingħajr aktar eżerċizzju ta' diskrezzjoni mill-Istati membri?

□ | iva | □ | le |

2.2.7. L-għajnuna tipprovdi li fil-każi fejn l-impiegi maħluqa jkunu marbuta mat-twettieq ta' proġett ta' investiment f'assi tanġibbli jew intanġibbli u l-impiegi jinħolqu fi żmien tlett snin mit-tlestija ta' l-investiment għal perjodu minimu ta' tlett snin fil-każ ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, l-applikazzjoni għall-għajnuna għandha tintbagħat qabel ma jinbeda x-xogħol fuq il-proġetti ta' investiment?

□ | iva | □ | le |

2.3 Fil-każ ta' ħolqien ta' impiegi fil-produzzjoni, l-ipproċessar u l-marketing tal-prodotti elenkati fl-Anness I li jinsab mat-Trattat KE f'żoni li jikkwalifikaw bħala żoni anqas favoriti taħt ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 125711999 [18] l-għajnuna tingħata skond il-limiti reġjonali aktar għolja msemmija fl-Artikolu 4, il-paragrafu 3, ir-raba sub-paragrafu tar-regolament (KE) Nru 1257/1999. Jekk jgħoġbok indika liema għandha tkun l-intensità ta' l-għajnuna li għandha tingħata.

3. Reklutaġġ ta' Ġaddiema Żvantaġġati u b'Diżabilità

3.1. L-intensitajiet ta' l-għajnuna huma kalkolati fir-rigward ta' l-ispejjeż tal-pagi matul perjodu ta' sena li jirrelataw ma' l-impiegi maħluqa?

□ | iva | □ | le |

L-intensitajiet gross ta' l-għajnuna ta' l-għajnuna kollha li tirrelata ma' l-impiegi ta' ħaddiema żvantaġġati jew b'diżabilità jeċċedu rispettivament il-50 % jew is-60 %?

□ | iva | □ | le |

3.2. Ir-reklutaġġ jirrappresenta żieda netta fin-numru ta'l-impjegati fl-istabbiliment ikkonċernat?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, il-post jew postijiet li saru vakanti wara tluq volontarju, irtirar għal raġunijiet ta' età, tnaqqis volontarju tal-ġin tax-xogħol jew tkeċċija legali minħabba mġieba ħażina u mhux bħala riżultat ta' sensji?

□ | iva | □ | le |

3.3. L-għajnuna hija limitata għal ħaddiema żvataġġati skond it-tifsira ta' l-Artikolu 2 (f)?

□ | iva | □ | le |

3.4. L-għajnuna hija limitata għal ħaddiema b'diżabilità skond it-tifsira ta' l-Artikolu 2 (g)?

□ | iva | □ | le |

Jekk l-għajnuna mhix limitata għal ħaddiema żvantaġġati jew b'diżabilità skond it-tifsira ta' l-Artikolu 2 (f) u (g) jekk jgħoġbok spjega fid-dettal għaliex tqis il-kategoriji mmirati ta' ħaddiema għandhom jiġu kunsidrati bħala żvantaġġati:

4. Nefqiet Addizzjonali ta' Impiegi ta' Ħaddiema b'Diżabilità

4.1. L-għajnuna tirreferi għar-reklutaġġ ta' ħaddiema individwali b'diżabilità u spejjeż anċillari?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva jekk jgħoġbok għati prova li l-kondizzjonijiet ta' l-Artikolu 6.2 huma mħarsa

4.2. L-għajnuna tirreferi għall-impiegi protetti?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva jekk jgħoġbok għati prova li l-għajnuna ma teċċedix l-ispejjeż tal-kostruzzjoni, installar, espansjoni konċernati, u xi spejjeż ta' amministrazzjoni u trasport li jirriżultaw mill-impieg ta'ħaddiema b'diżabilità: …

5. Kumulazzjoni

5.1. Il-limitu ta' għajnuna ffissat fl-Artikoli 4, 5 u 6 japplika irrispettivament ta' jekk is-sostenn hux iffinanzjat għal kollox minn riżorsi ta' l-Istat jew jekk hux parzjalment finanzjat mill-Komunità?

□ | iva | □ | le |

5.2. Tista' l-għajnuna notifikati għall-ħolqien ta' impiegi ġodda tiġi kumulata ma' għajnuna oħra ta' l-Istat skond it-tifsira ta' l-Artikolu 87 (1) tat-Trattat KE jew ta' ffinanzjar ieħor tal-Komunità b'relazzjoni ma' l-istess spejjeż tal-pagi?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva tista' l-kumulazzjoni twassal għal riżultat fejn l-intensità ta' l-għajnuna kif iffissata fl-Artikolu 4(2) u (3) tinqabeż (eskluża għajnuna għal ħaddiema żvantaġġati u b'diżabilità)?

□ | iva | □ | le |

5.3. Tista' l-għajnuna notifikata għall-ħolqien ta' impiegi taħt l-Artikolu 4 ta' dan ir-Regolament tiġi kumulata ma' xi għajnuna oħra ta' l-Istat skond it-tifsira ta' l-Artikolu 87 (1) tat-Trattat KE b'relazzjoni man-nefqiet ta' xi investiment li miegħu huwa marbut il-ħolqien ta' impiegi u li jkun għadu ma tlestiex fiż-żmien li fih jinħolqu l-impiegi jew li tlesta fi żmien it-tlett snin li jiġu qabel ma nħolqu l-impiegi?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva tista' l-għajnuna kumulata tirriżulta f'li l-intensità ta' l-għajnuna teċċedi l-limitu ta' għajnuna għal investiment reġjonali stabbilita fil-linji gwaid dwar għajnuna għal investiment reġjonali u fil-mappa approvata mill-Kummissjoni għal kull Stat Membru jew il-limitu fir-Regolament ta' Eżenzjoni (KE) Nru 70/2001?

□ | iva | □ | le |

5.4. Tista' l-għajnuna għar-reklutaġġ ta' ħaddiema żvantaġġati jew b'diżabilità taħt l-Artikolu 5 u 6 tiġi kumultata ma' għajnuna u/jew iffinanzjar tal-Komunità għall-ħolqien ta' impiegi taħt l-Artikolu 4 b'relazzjoni ma' l-istess nefqiet għall-pagi?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, ġie żgurat li dik il-kumulazzjoni ma tirriżultax f'li l-intensità gross ta' l-għajnuna teċċedi l-100 % tan-nefqiet tal-pagi matul xi perjodu li fih kienu mpjegati l-ħaddiem jew ħaddiema?

5.5. Tista' l-għajnuna għar-reklutaġġ ta' ħaddiema żvantaġġati jew b'diżabilità taħt l-Artikolu 5 u 6 tar-Regolament tiġi kumultata ma' għajnuna u/jew iffinanzjar tal-Komunità għal għanijiet oħra li ma jkunux il-ħolqien ta' impiegi taħt l-Artikolu 4 tar-Regolament b'relazzjoni ma' l-istess nefqiet għall-pagi?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jgħoġbok spjega l-"għanijiet l-oħra": …

Jekk iva, ġie żgurat li dik il-kumulazzjoni ma tirriżultax f'li l-intensità gross ta' l-għajnuna teċċedi l-100 % tan-nefqiet tal-pagi matul xi perjodu li fih kienu mpjegati l-ħaddiem jew ħaddiema?

□ | iva | □ | le |

6. Informazzjoni Oħra

Jekk jgħoġbok indika hawn kull informazzjoni oħra li tqis relevanti għall-istima tal-miżura/i konċernata/i taħt ir-Regolament (KE) Nru 2204/2002.

TAQSIMA III.4

PAĠNA TA' L-INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA REĠJONALI

Din il-paġna ta' informazzjoni supplimentari għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' xi skema ta' għajnuna jew għajnuna individwali koperti bil-linji gwida dwar għajnuna nazzjonali reġjonali [19].

Iżda, l-Anness presenti ma jistax jintuża għall-għan partikolari ta' notifikazzjoni mappi ġodda ta' għajnuna reġjonali. Naturalment, għajnuna individwali jew skemi li jaqgħu fil-kamp ta' l-applikazzjoni tar-regolamenti ta' eżenzjoni, kemm intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u r-regolament dwar l-impiegi [20], huma eżentati min-notifikazzjoni. F'dan ir-rigward, l-Istati membri huma mistieda li jiċċaraw il-kamp ta' l-applikazzjoni tan-notifikazzjoni tagħhom; fil-każ partikolari li n-notifikazzjoni tkopri kemm għajnuna għal ditti kbar u intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, allura, dawn jistgħu jitolbu approvazzjoni biss dwar l-ewwel kategorija.

Kif dikjarat fil-linji gwida, l-għajnuna reġjonali hija forma speċifika ta' għajnuna minħabba li hija riżervata għal reġjuni partikolari. Din hija maħsuba biex tiżviluppa r-reġjuni l-anqas favoriti billi ssostni investiment u l-ħolqien ta' impiegi f'kuntest sostenibbli.

Tista' biss tingħata deroga mill-prinċipju ta' inkompatibilità stabbilit fit-Trattat fir-rigward ta' għajnuna reġjonali jekk l-ekwilibriju bejn it-tgħawwiġ fil-kompetizzjoni li jirriżulta u l-vantaġġi ta' għajnuna f'termini ta' żvilupp ikunu jistgħu jiġu garantiti.

1. Tip ta' Skema jew għajnuna individwali

L-iskema jew l-għajnuna individwali jirrelataw ma'

1.1. □ investiment inizjali

□ L-għajnuna hija kalkolata bħala perċentwal ta' l-investiment

□ L-għajnuna hija kalkolata bħala perċentwal tan-nefqiet tal-pagi tal-persuni ngaġġati

1.2. □ għajnuna ta' operat

1.3. □ it-tnejn

1.4. □ L-għajnuna tingħata:

□ awtomatikament jekk il-kondizzjonijiet ta' l-iskema jiġu mħarsa

□ diskrezzjonalment, wara deċiżjoni ta' l-awtoritajiet

Jekk l-għajnuna tingħata fuq il-bażi ta' każ b'każ, jekk jgħoġbok ipprovdi deskrizzjoni qasira tal-kriterji segwiti u hemeż kopja tad-disposizzjonijiet amministrattivi applikabbli għall-għoti ta' l-għajnuna:

1.5. L-iskema tirrispetta l-limiti reġjonali tal-mappa ta' l-għajnuna reġjonali applikabbli fiż-żmien ta' l-għoti ta' l-għajununa – inklużi dawk li jirriżultaw mill-miżuri adattati li għandhom jiġu adottai fil- kwadru ta' l-2002 dwar il-Kwadru Multisettorali [21]?

□ | iva | □ | le |

L-iskema tinkludi referenza għall-mappi applikabbli ta' għajnuna reġjonali?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jgħoġbok speċifika: …

2. għajnuna għal investiment inizjali [22]

2.1. L-iskema tkopri investiment f'kapital fiss jew ħolqien ta'l-impiegi li jirrelata ma':

□ l-istabbiliment ta' stabbiliment ġdid

□ l-estenzjoni ta' stabbiliment eżistenti

□ il-bidu ta' attività ġdida li tinvolvi bidla fundamentali fil-proċess tal-prodott jew produzzjoni ta' l-istabbiliment eżistenti (razzjonalizzazzjoni, diversifikazzjoni jew modernizzazzjoni)

□ ix-xiri ta' stabbiliment li jkun għalaq jew li kien jagħlaq kieku ma nbiegħx?

2.2. L-għajnuna tinkludi klawsola li tistipula li dak li jirċeviha jkun għamel kontribuzzjoni minima ta' l-anqas ta' 25 % ta' l-investiment totali u li din il-kontribuzzjoni tiġi eżentata minn kull għajnuna?

□ | iva | □ | le |

2.3. L-għajnuna tipprovdi li kull applikazzjoni għall-għajnuna għandha tintbagaħt qabel ma jinbeda x-xogħol fuq il-proġetti?

□ | iva | □ | le |

Jekk xi wieħed mill-punti ta' hawn fuq ma jiġix imħares, jekk jgħoġbok spjega għaliex u kif l-awtoritajiet għandhom il-ħsieb li jikkonformaw ma' dawn il-kondizzjonijiet meħtieġa:

2.4. L-iskema tiddefinixxi l-għajnuna f'termini ta' l-intensità mqabbla ma' nefqa standard ta' referenza?

□ | iva | □ | le |

L-għajnuna hija suġġetta għat-taxxi?

□ | iva | □ | le |

X'inhuma l-intensitajiet espressi f'termini gross?

X'inhuma l-parametri li jippermettu l-kalkolazzjoni ta' l-intensitajiet ta' l-għajnuna?

2.4.1. □ Għotjiet

Arranġamenti ta' deprezzament fis-seħħ:

Tnaqqis fir-rata tat-taxxa fil-benefiċji tad-ditta:

2.4.2. □ Self b'mgħax baxx u skond fuq l-imgħax

ammont massimu ta' l-iskont:

perjodu massimu tas-self:

proporzjon massimu [23]:

tul massimu tal-perjodu ta' konċessjoni:

Fil-każ ta' self b'mgħax baxx, jekk jgħoġbok speċifika r-rata minima ta' mgħax:

Fil-każ ta' self ta' l-Istat:

- Huwa kopert b'garanziji ordinarji?

- X'inhi r-rata mistennija ta' nuqqas?

- Ir-rata ta' referenza qiegħda tiġi miżjuda f'sitwazzjonijiet li jinvolvu riskju partikolari?

2.4.3. □ Skemi ta' garanzija:

Jekk jgħoġbok indika t-tipi ta' self li għalihom jistgħu jingħataw garanziji u speċifika t-tariffi (qabbel mal-punt ta' qabel):

X'inhi r-rata mistennija ta' nuqqas?

Jekk jgħoġbok ibgħat informazzjoni li tippermetti li tiġi kalkolata l-intensità ta' l-għajnuna ta' garanziji, inkluż it-tul ta' żmien, il-proporzjon u l-ammont:

2.5. Is-sostituzzjoni ta' l-investiment hija eskluża mill-iskema [24]?

□ | iva | □ | le |

Fil-każ li ma tkunx, l-awtoritajiet huma mitluba li jimlew il-parti dwar għajnuna ta' l-operat.

2.6. L-għajnuna għal ditti f'diffikultà [25] u/jew għar-ristrutturar finanzjarju ta' ditti f'diffikultà huma esklużi mill-iskema?

□ | iva | □ | le |

Jekk din il-mistoqsija titwieġeb fin-negattiv, l-għajnuna ta' investiment mogħtija lil ditta ta' daqs kbir matul il-perjodu ta' ristrutturar, tiġi notifikata individwalment?

□ | iva | □ | le |

2.7. In-nefqa eliġibbli taħt l-iskema tirrelata ma':

2.7.1. □ Investiment materjali:

Il-valur ta' l-investiment huwa stabbilit bħala perċentwal fuq il-bażi ta' [26]:

□ art

□ bini

□ impjant/makkinarju (tagħmir)?

Jekk jgħoġbok ipprovdi deskrizzjoni qasira [27]:

Fil-kuntest tax-xiri ta' stabbiliment tat-tip, li għalih huwa maħsub l-investiment, hemm xi garanziji li l-istabbiliment konċernat ma jappartjenix għal ditta f'diffikultà?

□ | iva | □ | le |

Hemm garanziji biżżejjed li xi għajnuna mogħtija fil-passat għall-akkwist ta' assi kien ingħata kont tagħha/ġiet imnaqqsa kif hemm provdut fil-punt 4.5 tal-RAG qabel ix-xiri?

□ | iva | □ | le |

Hemm garanziji biżżejjed li t-transazzjonijiet iseħħu taħt il-kondizzjonijiet tas-suq?

□ | iva | □ | le |

Jekk xi waħda mit-tlett domandi ta' qabel tingħata tweġiba fin-negattiv, jekk jgħoġbok spjega kif l-awtoritajiet għandhom il-ħsieb li jikkonformaw mal-kondizzjonijiet meħtieġa:

2.7.2. □ Investiment intanġibbli:

Il-valur ta' l-istabbiliment huwa stabbilit fuq il-bażi tan-nefqa nvoluta bit-trsferiment ta' teknoloġija permezz ta' l-akkwist ta':

□ patenti

□ liċenzi ta' operat jew ta' teknika patentata

□ teknika mhux patentata

Jekk jgħoġbok ipprovdi deskrizzjoni qasira [28]:

L-iskema tinkludi klawsolali tistipulali n-nefqa dwar investiment eliġibbli intanġibbli m'għandhiex teċċedi l-25 % tal-bażi standard fil-każ ta' ditti kbar?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, spjega għaliex u kif l-awtoritajiet għandhom il-ħsieb li jirrispettaw din il-ħtieġa:

Ifil-każ ta' ditti kbar, l-iskema tipprovdi għal garanziji li l-assi eliġibbli:

2.7.2.1. □ għandhom jintużaw esklussivament fl-istabbiliment li jirċievi l-għajnuna?

2.7.2.2. □ għandhom jitqiesu bħala assi ammortizzati?

2.7.2.3. □ huma mixtrija minn partijiet terzi taħt kondizzjonijiet tas-suq?

Jekk xi waħda minn dawn il-kondizzjonijiet ma tiġix riflessa espliċitament fl-iskema, jekk jgħoġbok spjega r-raġunijiet, kif ukoll kif l-awtoritajiet għandhom il-ħsieb li jiżguraw li l-assi eliġibbli tanġibbli jibqgħu assoċjati fi ħdan ir-reġjun li jirċievi u ma jkunux suġġetti għal trasferiment li jagħti benefiċċju lil reġjuni oħra:

X'inhuma l-garanziji li l-għajnuna għal investiment inizjali (kemm investiment materjali u intanġibbli) tintgħamel kondizzjonata fuq li jinżamm l-investiment għal perjodu …minimu ta' ħames snin?…:

2.8. Fil-każ li l-għajnuna għall-investiment inizjali tkun marbuta ma' għajnuna għall-impiegi, jistgħu l-awtoritajiet jipprovdu garanziji li r-regoli ta' kumulazzjoni jiġu rispettati?

2.9. Għajnuna għal ħolqien ta' impiegi marbuta ma' investiment inizjali

2.9.1. Il-miżura tipprovdi għal garanziji li l-għajnuna għall-ħolqien ta' imġpiegi hija marbuta mat-twettieq ta' proġett ta' investiment inizjali?

□ | iva | □ | le |

Il-miżura tipprovdi għal garanziji li l-impiegi għandhom jinħolqu fi żmien tlett snin mit-tlestija ta' l-investiment?

□ | iva | □ | le |

Jekk xi waħda mid-domandi ta' qabel tingħata tweġiba fin-negattiv, jekk jgħoġbok spjega kif l-awtoritajiet għandhomil-ħsieb li jikkonformaw ma' dawn il-kondizzjonijiet meħtieġa:

Fil-każ li l-investiment ma jirrelatax ma' l-istabbiliment ta' stabbiliment ġdid, jekk jgħoġbok spjega l-perjodu ta' referenza għall-kalkolu tan-numru ta' impiegi maħluqa:

2.9.2. Il-miżura tipprovdi għal garanziji li l-ħolqien ta' impiegi tfisser żieda netta fin-numru ta' impiegi fi stabbiliment partikolari mqabbla mal-mejda matul perjodu ta' żmien?

□ | iva | □ | le |

Il-miżura tipprovdi għal garanziji li l-impiegi mitlufa matul il-perjodu ta' referenza ikunu qed jitnaqqsu min-numru li jidher ta' impiegi maħluqa matul l-istes perjodu [29]?

□ | iva | □ | le |

Jekk xi wieħed mill-punti ta' hawn fuq jingħata tweġiba fin-negattiv, jekk jgħoġbok spjega kif l-awtoritajiet għandhom il-ħsieb li jikkonformaw ma' dawn il-kondizzjonijiet meħtieġa:

2.9.3. L-għajnuna hija kalkolata fuq il-bażi ta':

□ perċentwal tan-nefqa tal-paga għal kull impieg maħluq

□ ammont fiss kull impieg maħluq

□ oħrajn (per eżempju, rata progressiva kull impieg maħluq). Jekk jgħoġbok speċifika:

Jekk jgħoġbok spjega l-parametri wżati sabiex tiġi kalkolata l-intensità ta' l-għajnuna:

2.9.4. Il-miżura tipprovdi għal garanziji li l-impiegi maħluqa għandhom jinżammu għal perjodu minimu ta' ħames snin?: …

3. Għajnuna ta' Operat

3.1. X'inhi r-rabta diretta bejn l-għoti ta' għajnuna ta' operat u l-kontribuzzjoni lill-iżvilupp reġjonali?

3.2. X'inhuma l-iżvantaġġi strutturali li għajnuna ta' operat tfittex li tikkoreġi?

3.3. Liema huma l-garanziji li n-natura u l-livell ta' għajnuna huma fi proporzjon għall-iżvantaġġi li tfittex li tikkoreġi?

3.4. X'inhuma l-arranġamenti li saru biex jiġi żgurat li l-għajnuna hija progressivament imnaqqsa u limitata fiż-żmien?: …

4. Domandi speċifiċi li jirrelataw mar-reġjuni ultraperiferali jew ma' reġjuni b'densità baxxa ta' popolazzjoni

4.1. Jekk l-għajnuna ma titnaqqasx progressivament ma jiġix limitat iż-żmien tagħha, jekk jgħoġbok speċifika jekk il-kondizzjonijiet li ġejjin jitħarsux:

4.1.1. L-għajnuna tkun ta' benefiċċju għa l reġjun l-aktar imbiegħed jew reġjun b'densità baxxa ta' popolazzjoni?

□ | iva | □ | le |

4.1.2. L-għajnuna hija maħsuba biex tħaċi f'parti żidiet addizzjonali ta' trasport?

□ | iva | □ | le |

Jekk jgħoġbok għati prova ta' l-eżistenza ta' dawn l-ispejjeż addizzjonali u l-metodu ta' kalkolazzjoni wżat biex jiġi stabbilit l-ammont tagħhom [30]: …

Indika liema huwa l-ammont massimu ta' għajnuna (fuq il-bażi ta' proporzjon ta' għajnuna għal kull kilometru jew fuq il-bażi ta' għajnuna għal kull kilometru u għajnuna tal-proporzjon ta' unità skond il-piż) u l-perċentwal ta' l-ispejjeż addizzjonali koperti bl-għajnuna:

4.1.3. L-għajnuna hija maħsuba biex tpaċi l-ispejjeż addizzjonali li jirriżultaw mill-ġestjoni ta' attività akonomika mill-fatturi identifikati fl-Artikolu 299(2) tat-Trattat KE?

□ | iva | □ | le |

Jekk jgħoġbok stabbilixxi l-ammont ta' l-ispiża addizzjonali u l-metodu ta' kalkolazzjoni:

Kif jistgħu l-awtoritajiet jistabbilixxu rabta bejn l-ispejjeż addizzjonali u l-fatturi identifikati fl-Artikolu 299 (2) tat-Trattat KE?…

5. Kamp ta' l-Applikazzjoni ta' l-Iskema

5.1. L-iskema tapplika għall-produzzjoni tal-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I li jinsab mat-Trattat:

□ | iva | □ | le |

Fir-rigward ta' għajnuna għall-investiment, jistgħu l-awtoritajiet jikkonfermaw li l-kriterji li ġejjin ikunu tħarsu:

- Vijabilità ekonomika garantita għall-benefiċjarji:

□ | iva | □ | le |

- Konformità ma' l-istandards minimi tal-KE dwar l-ambjent, l-iġjene u l-welfare ta' l-annimali:

□ | iva | □ | le |

- Disponibilità ta' sorsi tas-suq b'konformità mas-CMO applikabbli (skond il-punt 4.2.5 tal-linji gwida agrikoli) [31]:

□ | iva | □ | le |

Jekk jgħoġbok ipprovdi informazzjoni dwar il-tħaris ta' dawn il-kriterji:

X'inhi n-natura ta' l-ispejjeż eliġibbli?

Jistgħu l-awtoritajiet jipprovdu informazzjoni li tirrigwarda l-intensitajiet massimi ta' l-għajnuna [32]?

5.2. Din tapplika għall-ipproċessar u/jew il-marketing tal-prodotti agrikoli elenkati fl-Anness I tat-Trattat KE?

□ | iva | □ | le |

Fir-rigward ta' għajnuna għall-investiment, jistgħu l-awtoritajiet jikkonfermaw li l-kriterji li ġejjin ikunu tħarsu:

- Vijabilità ekonomika garantita għall-benefiċjarji:

□ | iva | □ | le |

- Konformità ma' l-istandards minimi tal-KE dwar l-ambjent, l-iġjene u l-welfare ta' l-annimali:

□ | iva | □ | le |

- Disponibilità tas-sorsi tas-suq b'konformità mas-CMO applikabbli (skond il-punt 4.2.5 tal-linji gwida agrikoli) [33]:

□ | iva | □ | le |

L-awtoritajiet jistgħu jipprovdu informazzjoni dwar it-tħaris ta' dawn il-kriterji?

Il-miżura fiha klawsola li tistipula li għandu jiġi provdut rapport annwali li jkun fih informazzjoni dwar il-fatt li l-iskema tagħti kont tar-restrizzjonijiet imsemmija fil-punt 4.2.5 tal-Linji Gwida għal għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu?

□ | iva | □ | le |

Il-miżura fiha klawsola li tipprovdi li kull għajnuna għall-investiment f'dak is-settur li dwaru l-għajnuna eliġibbli teċċedi l-€ 25 miljun jew l-ammont ta' gġajnuna jeċċedi l-€ 12-il miljun għandhom jiġu notifikati skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat?

□ | iva | □ | le |

Jekk xi waħda miż-żewġ domandi tingħata tweġiba fin-negattiv, jekk jgħoġbok spjega kif l-awtoritajiet għandhom il-ħsieb li jikkonformaw mal-kondizzjonijiet meħtieġa:

Il-miżura tapplika għall-produzzjoni, proċessar u/jew marketing tal-prodotti mis-sajd u/jew prodotti mill-akwakultura elenkati fl-Anness I li jinsab mat-trattat?

□ | iva | □ | le |

Jistgħu l-awtoritajiet jipprovdu informazzjoni dwar il-konformità mar-regoli speċifiċi applikabbli?

5.3. L-iskema tapplika għas-settur tat-trasport?

□ | iva | □ | le |

Jekk din id-domanda tingħata tweġiba fil-pożittiv, hemm disposizzjoni fl-iskema li tiddikjara li t-tagħmir tat-trasport (assi mobbli) huma esklużi min-nefqa eliġibbli ta' investiment [34]?

□ | iva | □ | le |

6. Dwar id-Disposizzjonijiet Relevanti Tal-Kwadri Settorali u Multisettorali

6.1. L-iskema tirrispetta d-disposizzjonijiet speċifiċi, bħall-projbizzjoni li tingħata għajnuna lis-settur ta' l-azzar [35] u/jew tal-fibri sintetiċi [36]?

□ | iva | □ | le |

6.2. Dwar għajnuna mogħtija wara l-1 ta' Jannar 2003: L-iskema tipprovdi li li jiġu rispettati l-obbli għan-notifikazzjoni individwali prevvisti fil-punt 24 tal-Kwadru Multisettorali ta'l-2002 [37]?

□ | iva | □ | le |

6.3. Dwar għajnuna mogħtija qabel l-1 ta' JannarConcerning aid awarded before 1 January 2004: L-iskema tinkludi disposizzjoni li tiddikjara li kull għajnuna għal proġetti kbar ta' investiment għandha tiġi notifikata invidwalment?

□ | iva | □ | le |

Jekk xi waħda minn dawn id-domandi tingħata tweġiba fin-negattiv, jekk jgħoġbok spjega kif l-awtoritajiet għandhom il-ħsieb li jikkonformaw mal-kondizzjonijiet meħtieġa:

7. Informazzjoni Oħra

Jekk jgħoġbok indika hawnhekk kull informazzjonili tqis relevanti għall-istima tal-miżura/i konċernata/i taħt il-linji gwida dwar għajnuna nazzjonali reġjonali.

TAQSIMA 111.5

PAĠNA DWAR INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA LI TIĠI TAħT IL-KWADRU MULTISETTORALI [38]

Il-paġna ta' informazzjoni supplimentari għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' kull għajnuna koperta bil-kwadru Multisettorali dwar għajnuna reġjonali għal proġetti ta' investiment kbir [39].

1. Informazzjoni addizzjonali dwar benefiċjarji

1.1. Struttura tal-kumpannija jew kumpanniji li jinvestu fil-proġett

1.1.1. Identità ta' min jirċievi l-għajnuna V

1.1.2. Jekk l-identità legali ta' dak li jirċievi l-għajnuna tkun differenti mill-intrapriża/i li tiffinanzja/jiffinanzjaw il-proġett jew mill-benefiċjarju/i attwali ta' l-għajnuna, iddeskrivi wkoll dawn id-differenzi:

1.1.3. Identifika l-grupp omm ta' dak li jirċievi l-għajnuna, iddeskrivi l-istruttura tal-grupp u l-istruttura tal-proprjetà ta' kull kumpannija omm:

1.2. Għall-kumpannija jew kumpanniji li jinvestu fil-proġett, iddeskrivi l-informazzjoni finanzjarja li ġejja għat-tlett snin finanzjarji li jiġu qabel

1.2.1. Bejgħ mad-dinja kollha, bejgħ fiż-ŻEE, bejgħ fl-Istat membru konċernat:

1.2.2. Profitt wara t-taxxa u likwidità (fuq bażi konsolidat):

1.2.3. Impiegi mad-dinja kollha, fil-livell ŻEE u fl-Istat Membru konċernat:

1.2.4. Tqassim tal-bejgħ fis-suq fl-Istat membru konċernat, fil-bqija taż-ŻEE u barra ż-ŻEE:

1.2.5. Id-dikjarazzjonijiet finanzjarji verifikati u rapport annwali tat-tlett snin li jiġu qabel:

1.3. Jekk l-investiment iseħħ f'lok industrijali eżistenti, ipprovdi l-informazzjoni li ġejja għat-tlett snin finanzjarji li jiġu qabel ta' dik l-entità:

1.3.1. Bejgħ totali:

1.3.2. Profitt wara t-taxxa u likwidità:

1.3.3. Impiegi:

1.3.4. Tqassim tal-bajgħ fis-suq: Fl-Istat Membru konċernat, fil-bqija taż-ŻEE u barra ż-ŻEE:

2. Għajnuna

Għal kull għajnuna pprovdi l-informazzjoni li ġejja:

2.1. Ammont

2.1.1. L-ammont nominali ta' sostenn u l-ekwivalenti tiegħu gross u nett:

2.1.2. Il-miżura ta' l-assistenza hija suġġaetta għat-taxxa tal-kumpanniji (jew xi taxxa diretta oħra)? Jekk parzjalment biss, sa liema limitu?

2.1.3. Ipprovdi skeda sħiħa tal-ħlasijiet ta' l-assistenza proposta. Għall-pakkett ta' l-assistenza pubblika proposta, ipprovdi dan li ġej:

2.2. Karatteristiċi:

2.2.1. Hemm xi waħda mill-miżuri ta' l-assistenza tal-pakkett sħiħ li għada mhux definita?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jgħoġbok speċifika:

2.2.2. Indika liema mill-miżuri msemmija hawn fuq ma tikkostitwixxix għajnuna ta' l-Istat, u għal-liema raġuni/jiet:

2.3. Finanzjament minn sorsi tal-Komunità (EIB, Strumenti ECSC, Fond Soċjali, Fond Reġjonali, oħrajn):

2.3.1. Hemm xi wħud mill-miżuri msemmija hawn fuq li għandhom ikunu ko-finanzjati minn fondi tal-Komunità? Jekk jgħoġbok spjega: …

2.3.2. Għandu jintalab xi sostenn addizzjonali għall-istess proġett minn xi waħda mill-istituzzjonijiet Ewropej jew internazzjonali ta' finanzjament?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, għal-liema ammont?

3. Proġett assisti

3.1. Tul ta' żmien tal-proġett: (speċifika d-data ppjanata li fiha għandha tinbeda l-produzzjoni l-ġdida u s-sena li fiha tista' tintlaħaq produzzjoni sħiħa):

3.2. Deskrizzjoni tal-proġett:

3.2.1. Speċifika t-tip tal-proġett u jekk huwiex stabbiliment ġdid jew espansjoni tal-kapaċità jew oħrajn:

3.2.2. Ipprovdi deskrizzjoni ġenerali qasira tal-proġett:

3.3. Tqassim tan-nefqiet tal-proġett:

3.3.1. Speċifika n-nefqa totali ta' l-ispiża kapitali li għandha tiġi investita u d-diprezzament matul il-ħajja utli tal-proġett:

3.3.2. Ipprovdi tqassim dettaljat tan-nefqa tal-kapital u ta' dik li mhix kapital (2) assoċjata mal-proġett ta' investiment:

3.4. Finanzjament tan-nefqiet totali tal-proġett:

4. Karatteristika tal-Prodott U tas-Suq

4.1. Karetterizzazzjoin tal-prodott/i maħsuba mill-proġett:

4.1.1. Speċifika l-prodott/i li għandhom jiġu prodotti fil-faċilità megħjuna mat-tlestija ta'l-investiment u s-setur/i/subsettur/i relevanti li għalihom jappartjeni l-prodott/i (indika l-kodiċi Prodcom jew in-nomenklatura CPA għal proġetti fis-setturi tas-servizzi:

4.1.2. Liema prodott/i għadhom jissostitwixxu? Jekk dawn il-prodtti sostitwiti m'humiex prodotti fl-istess lok, indika fejn huma prodotti fil-present:

4.1.3. Liema prodott/i oħrajn jistgħu jiġu prodotti bl-istess faċilitajiet ġodda bi żpija żgħira addizzjonali jew mingħajr ebda spiża?

4.2. Konsiderazzjonijiet ta' kapaċità:

4.2.1. Ikkwantifika l-impatt tal-proġett fuq il-kapaċità totali vijabbli ta' dak li jirċievi l-għajnuna fiż-ŻEE (inkluż fil-livell ta' grupp) għal kull wieħed mill-prodott/i konċernati (f'unitajiet kull sena fis-sena li tiġi qabel is-sena li fiha jinbeda l-proġett u mat-tlestija tal-proġett):

4.2.2. Ipprovdi stima tal-kapaċità totali tal-produtturi kollha ŻEE għal kull wieħed mill-prodotti konċernati.

4.3. Informazzjoni dwar il-marketing:

4.3.1. Ipprovdi għal kull sena tas-sitt snin finanzjarji li jiġu qabel informazzjoni dwar il-konsum kif jidher tal-prodott/i konċernati. Jekk disponibbli, inkludi statistika mħejjija minn sorsi oħra biex tiċċara t-tweġiba.

4.3.2. IIpprovdi għat-tlett snin finanzjarji li jiġu wara previżjoni ta' l-evoluzzjoni tal-konsum kif jidher tal-prodott/i konċernati, jekk disponibbli, inkluża statistika mħejjija minn sorsi indipendenti biex tiċċara t-tweġiba.

4.3.3. Is-suq relevanti qed imajna u għal liema raġunijiet?

4.3.4. Stima ta' l-ishma tas-suq (valur) ta' dak li jirċievi l-għajnuna jew tal-grupp li minnhom jagħmel sehem dak li jirċievi l-għajnuna fis-sena li tiġi qabel dik li fiha jinbeda l-proġett u mat-tlestija tal-proġett.

5. Informazzjoni oħra

Jekk jgħoġbok indika hawnhekk kull informazzjoni oħra li tqis relevanti għall-istima tal-miżura/i konċernati taħt il-kwadru multisettorali.

TAQSIMA III.6.A

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI GĦAL RIĊERKA U ŻVILUPP: SKEMI TA' GĦAJNUNA

Din il-paġna ta' informazzjoni supplimentari għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' kull skema ta' għajnuna koperta bil-kwadru tal-Komunità għal għajnuna ta' l-Istat għal riċerka u żvilupp [40]. Din għandha tintuża wkoll għal skemi ta' għajnuna għal għajnuna għal Riċerka u Żvilupp lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju li ma jaqgħux taħt ir-Regolament tal-Blokka ta' Eżenzjonijiet għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju [41] kif ukoll għal għajnuna maħsuba għall-produzzjoni, pproċessar u marketing ta' prodotti agrikoli.

1. Stadju ta' riċerka

L-istadji ta' riċerka u żvilupp li jikkwalifikaw għall-għajnuna

1.1. Studji ta' possibbiltà:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, għal-liema stadju ta' riċerka jirreferi l-istudju:

□ riċerka fundamentali V

□ riċerka industrijali

□ żvilupp pre-kompettittiv

Jekk iva, għati eżempji ta' proġetti maġġuri:

1.2. Riċerka fundamentali:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, għati eżempji ta' proġetti maġġuri:

1.3. Riċerka industrijali:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, għati eżempji ta' proġetti maġġuri:

1.4. Żvilupp pre-kompettittiv:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, għati eżempji ta' proġetti maġġuri:

1.5. Applikazzjonijiet għal patenti u tiġdid minn intrapriżi żgħar u ta' daqs medju:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, liema stadju ta' riċerka huwa konċernat:

□ riċerka fundamentali

□ riċerka industrijali

□ żvilupp pre-kompettittiv

2. Informazzjoni addizzjonali dwar dak li jirċievi l-għajnuna

2.1. Edukazzjoni għola jew stabbilimenti ta' riċerka:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, għati estimu tan-numru ta' stabbilimenti involuti:

Jekk iva, għid jekk ditti oħra rċevewx għajnuna:

□ | iva | □ | le |

L-istabbilimenti ta' edukazzjoni għol ajew ta' riċerka huma fis-settur pubblika?

□ | iva | □ | le |

2.2. Oħrajn (jekk jgħoġbok speċifika): …

3. Riċerka ko-operattiva

Biex il-Kummissjoni tkun tista' tivverifika jekk kontribuzzjonijiet minn stabbilimenti ta' riċerka pubblika għal proġett ta' Riċerka u Żvilupp, jikkosttitwixxux għajnuna, jekk jgħoġbok wieġeb id-domandi li ġejjin [42]:

3.1. Il-proġetti jipprovdu li stabbilimenti ta' riċerka jew edukazzjoni għola pubbliċi li ma jagħmlux profitt iwettqu riċerka għan-nom ta' jew b'kollaborazzjoni ma' l-industrija?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, ċċara:

- L-istabbilimenti ta' riċerka jew edukazzjoni għola pubbliċi li ma jagħmlux profitt jirċievu ħlas bir-rata tas-suq għas-servizzi li jipprovdu?

□ | iva | □ | le |

jew

- Il-parteċipanti ndustrijali jġorru n-nefqa sħiħa tal-proġett?

□ | iva | □ | le |

jew

- Fejn ir-riżultati li ma jagħtux lok għal drittijiet ta' proprjetà intellettwali jistgħu jiġu stabbiliti b'mod wiesa', xi drittijiet ta' proprjetà intellettwali jiġu allokati kollha kemm huma lil stabbilimenti pubbliċi li ma jagħmlux profitt?

□ | iva | □ | le |

jew

- L-istabbilimenti pubbliċi, li ma jagħmlux profitt jirċievu mill-parteċipanti industrijali (detenturi ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali li jirriżultaw mill-proġett ta' riċerka) kumpens ekwivalenti għall-prezz tas-suq għal dawk id-drittijiet u għal dawk ir-riżultati li ma jagħtux lok għal drittijiet ta' proprjetà intellettwali iżda li jistgħu jixxerdu b'mod wiesa' lil partijiet terzi interessati?

□ | iva | □ | le |

3.2. Il-proġetti jitwettqu b'kollaborazzjoni ma' diversi ditti?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, x'inhuma l-kondizzjonijiet li jirregolaw dik il-kollaborazzjoni?

4. Riċerka akkwistata mill-Istat

4.1. Il-proġetti jistipulaw li awtoritajiet pubbliċi jistgħu jikkommissjonaw Riċerka u Żvilupp minn ditti?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, hemm proċedura miftuħa ta' offerti?

□ | iva | □ | le |

4.2. Il-proġetti jistipulaw li l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jixtru ir-riżultati ta' Riċerka u Żvilupp minn ditti?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, hemm proċedura miftuħa ta' offerti?

□ | iva | □ | le |

5. Tip ta' għajnuna

□ Għajnuna marbuta ma' kuntratt ta' Riċerka u Żvilupp iffirmat ma' ditti industrijali (jekk jgħoġbok speċifika):

□ Avvanz li għandu jitħallas lura jekk il-proġett jintemm b'suċċess (jekk jgħoġbok speċifika l-ammont u l-proċeduri għall-ħlas lura, b'mod partikolari, għati l-kriterji ta' kif jitkejjel "is-suċċess"):

□ Oħrajn (jekk jgħoġbok speċifika):

6. Nefqa eliġibbli

□ Nefqiet tal-persunal impjegat unikament għall-attività ta' riċerka:

□ Nefqa ta' l-assi dejjiema wżati unikament u fuq bażi li jitkompla għall-attività ta' riċerka (tagħmir u strumenti):

□ In-nefqa għall-art u l-bini wżati unikament u fuq bażi li jitkompla (ħlief fejn trasferiti kummerċjalment) għall-attività ta' riċerka:

□ In-nefqiet ta' servizzi ta' konsulenza u servizzi ekwivalenti wżati esklussivament għall-attività ta' riċerka, inkluża r-riċerka, l-għerf tekniku u patenti, eċċ., mixtrija minn sorsi barranin:

□ Spejjeż addizzjonali ta' kull jum magħmula direttament bħala riżultat ta' l-attività ta' riċerka:

Fejn xieraq, għati tqassim tan-nefċiet tar-riċerka minn Riċerka u żvilupp mogħtijin l-għajnuna u dawk li ma jingħatawx għajnuna:

Għati tqassim ta' l-estimi bejn ditti, ċentri ta' riċerka u universitajiet:

□ Spejjeż oħra ta' operat (nefqa ta' materjali, provvisti u prodotti simili magħmula direttament bħala riżultat ta' l-attività ta' riċerka)

7. Intensità ta' l-għajnuna

7.1. Intensità gross ta' l-għajnuna:

Stadju ta' definizzjoni jew studji ta' possibbiltà | : … |

Riċerka fundamentali | : … |

Riċerka industrijali | : … |

Żvilupp pre-kompettitiv | : … |

7.2. Għal għajnuna b'sostenn għal applikazzjonijiet u tiġdid ta' patenti minn intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, speċifika l-attiuvitajiet ta' riċerka li wasslu għall-ewwel darba għall-patenti konċernati: …

Intensità ppjanata: …

7.3. L-istess attività ta' Riċerka u żvilupp tkopri d-diversi stadji ta' riċerka?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, liema? …

Speċifika l-intensità ta' għajnuna applikata: …

7.4. Bonusijiet applikabbli, jekk ikun hemm:

7.4.1. Għal għajnuna mogħtija lil intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, għati l-bonus applikabbli, jekk hemm:

7.4.2. L-attivitajiet ta' riċerka huma skond proġett speċifika mwettaq bħala parti mill-programm kwadru kurrenti tal-Komunità għal riċerka u żvilupp teknoloġiku (R&TD)?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, x'inhu l-bonus applikabbli? …

Jekk jgħoġbok gaħti wkoll it-titolu eżatt tal-proġett speċifika jew programm imwettaq bħala parti mill-programm kwadru kurrenti tal-Komunità għall-R&TD, fejn possibbli bl-użu tal-"call identifier" jew tal-websajt CORDIS: www.cordis.lu).

Il-proġett skond il-proġett speċifiku jew il-programm imwettaq bħala parti mill-programm kwadru kurrenti tal-Komunità għall-R&TD jinvolvi ko-operazzjoni bejn il-fruntieri bejn ditti u korpi ta' riċerka pubblika jew ta' l-anqas bejn żewġ imsieħba indipendenti f'żewġ Stati Membri, fejn ir-riżultati ta' dan jixxerdu b'mod wiesa' u jiġu ppublikati?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, x'inhu l-bonus applikabbli? …

□ | iva | □ | le |

7.4.3. L-attivitajiet megħjuna ta' riċerka u żvilupp lokati f'reġjun huma eliġibbli taħt l-Artikolu 87(3)(a) jew (ċ) tat-Trattat KE fiż-żmien li tingħata l-għajnuna?

□ | iva | □ | le |

Għati l-bonus applikabbli: …

7.4.4. Jekk l-attivitajiet ta' riċerka m'humiex skond proġett speċifiku jew programm imwettaq bħala parti mill-programm kwadru kurrenti tal-Komunità għall-R&TD, iċċara jekk ta' l-anqas tiġix imħarsa waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

- il-proġett jinvolvi ko-operazzjoni effettiva bejn il-fruntieri bejn ta' l-anqas żewġ imsieħba indipendenti f'żewġ Stati Membri, partikolarment fil-kuntest tal-politaka nazzjonali ta' ko-ordinament R&TD

□ | iva | □ | le |

- il-proġett jinvolvi ko-operazzjoni effettiva bejn ditti u korpi pubbliċi ta' riċerka, partikolarment fil-kuntest ta' ko-ordinazzjoni tal-politika nazzjonali R&TD

□ | iva | □ | le |

- ir-riżultati tal-proġett jixxerdu b'mod wiesa' u jiġu ppublikati, jingħataw liċenzi ta' patenti jew jittieħdu passi oħra xierqa taħt kondizzjonijiet simili għal dawk għat-tixrid tar-riżultati tal-Komunità tar-riżultati R&TD

□ | iva | □ | le |

Fejn ta' l-anqas titħares waħda mill-kondizzjonijiet imsemmija hawn fuq, għati l-bonus applikabbli:

7.5. Fejn ikun hemm kombinazzjoni ta' bonusijiet u intensità ta' l-għajnuna, għati l-intensità massima ta' l-għajnuna applikabbli għal kull stadju ta' riċerka: …

8. L-effett ta' l-inċentiv fuq l-għajnuna

8.1. Ipprovdi informazzjoni li tippermettilna li nagħmlu stima ta' l-effett ta' l-inċentiv ta' għajnuna għal ditti kbar:

8.2. L-iskema tistipula li r-rapport annwali dwar l-implimentazzjoni għandu, fil-każ ta' ditti kbar, ikun fih deskrizzjoni ta' l-effett ta'l-inċentiv għal kull applikazzjoni individwali ta' l-iskema?

□ | iva | □ | le |

9. Aspetti multinazzjonali

9.1. Il-proġetti (skema/programm) għandhom xi aspetti multinazzjonali (per eżempju proġetti Esprit jew Eureka)?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, speċifika: …

9.2. Il-proġetti ta' Riċerka u żvilupp jinvolvu ko-operazzjoni bejn imsieħba f'pajjiżi oħra?

Jek hekk, għid:

(a) Liema huma l-Istat Membru/Stati Membri l-oħra …

(b) liema huma l-pajjiż terz jew pajjiżi terzi l-oħra …

(c) liema huma d-ditta/i f'pajjiżi oħra …

9.3. Għati tqassim tan-nefqa totali skond l-imsieħeb:

10. Aċċess għar-riżultati

10.1. min ikun il-proprjetarju tar-riżultati tar-Riċerka u Żvilupp in kwistjoni?

10.2. Hemm xi kondizzjonijiet meħmuża mal-għoti ta' liċenzi fir-rigward tar-riżultati?

10.3. Hemm xi regolili jirregolaw il-pubblikazzjoni ġenerali/tixrid tar-riżultati ta' Riċerka u żvilupp?

□ | iva | □ | le |

10.4. Indika l-miżuri ppjanati għall-użu sussegwenti/żvilupp tar-riżultati:

10.5. Hemm xi disposizzjoni biex ir-riżultati ta' proġetti ta' Riċerka u Żvilupp finanzjati pubblikament jintgħamlu disponibbli għall-industrija tal-Komunità fuq bażi mhux diskriminatorju?

□ | iva | □ | le |

11. Informazzjoni u miżuri ta' kontroll

11.1. Għati l-informazzjoni/miżuri ta' kontroll użati biex jiġi żgurat li proġetti megħjuna jkunu konformi ma' l-għanijiet preskritti mill-leġislazzjoni relevanti:

11.2. Speċifika l-arranġamenti biex tiġi nformata l-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni ta' l-iskema:

11.3. Informazzjoni oħra utli, inkluża stima tan-numru ta' impiegi maħluqa jew salvagwardati:

12. Disposizzjonijiet applikabbli għas-settur agrikolu

12.1. Tista' tikkonferma li l-erba' kondizzjonijiet li ġejjin huma mħarsa fil-każijiet kollha:

□ L-għajnuna hija ta' interess ġenerali għas-settur (sub-settur) konċernat, mingħajr ma jinħoloq tgħawwiġ serju fil-kompetizzjoni f'setturi oħra (jew sub-setturi).

□ L-informazzjoni għandha tiġi ppublikata f'gazzetti adattati, perjodiċi xjentifiċi li ta' l-anqas ikollhom ċirkolazzjoni nazzjonali jew fuq l-Internet u mhux limitata għall membri ta' organizzazzjonijiet individwali, sabiex jiġi garantit li kull operatur potenzalment interessat fl-attività tar-riċerka jkun jista' faċilment isib li din hija ppjanata jew tkun inbdiet u li r-riżultati jkunu qed jiġu provduti jew għandhomm jiġu provduti, fuq talba, lil kull parti interessata. Din l-informazzjoni għandha tiġi ppublikata f'data mhux aktar tard minn kull informazzjoni mogħtija direttament lill-membri ta' organizzazzjonijiet individwali.

□ Ir-riżultati ta' din l-attività ta' riċerka għandhom jiġu provduti għall-esplojtazzjoni tal-partijiet kollha nvoluti, inkluż il-benefiċjarju ta' l-għajnuna, fuq bażi ugwali f'termini kemm tan-nefqa u ż-żmien.

□ L-għajnuna tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' l-Anness II — sostenn intern, jiġifieri l-bażi għall-eżenzjoni minn impenni ta' tnaqqis ta' għajnuna ta' l-Istat fil-Ftehim dwar l-Agrikoltura konkluż fl-aħħar tal-Uruguay Round tan-Negozjati Multilaterali dwar Kummerċ [43].

□ | iva | □ | le |

Jekk il-kondizzjonijiet kollha flmkien imsemmija hawn fuq ma jitħarsux, ir-regola ġenerali (domandi 1-11) għandhopm japplikaw.

12.2. X'inhi l-intensità ppjanata ta' l-għajnuna?

13. Informazzjoni oħra

Jekk jgħoġbok għati kull informazzjonili tqis meħtieġa għall-istima tal-miżura/i in kwistjoni taħt il-kwadru tal-Komunità għal għajnuna ta' l-Istat għar-riċerka u l-iżvilupp.

TAQSIMA III.6.B

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI GĦAL GĦAJNUNA GĦAR-RIĊERKA U L-IŻVILUPP: GĦAJNUNA INDIVIDWALI

Din il-paġna ta' informazzjoni supplimentari għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' kull skema ta' għajnuna koperta bil-kwadru tal-Komunità għal għajnuna ta' l-Istat għal riċerka u żvilupp [44]. Din għandha tintuża wkoll għal skemi ta' għajnuna għal għajnuna għal Riċerka u Żvilupp lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju li ma jaqgħux taħt ir-Regolament tal-Blokka ta' Eżenzjonijiet għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju [45] kif ukoll għal għajnuna maħsuba għall-produzzjoni, pproċessar u marketing ta' prodotti agrikoli.

1. Stadju ta' riċerka

Stadji ta' riċerka u żvilupp li jikkwalifikaw għall-għajnuna

1. Studji ta' possibbiltà:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, għal-liema stadju tar-riċerka jirreferi l-istudju:

□ riċerka fundamentali

□ riċerka industrijali

□ żvilupp pre-kompetittiv

Jekk iva għati eżempji ta' proġetti maġġuri:

1.2. Riċerka fundamentali:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva għati eżempji ta' proġetti maġġuri:

1.3. Riċerka industrijali:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva għati eżempji ta' proġetti maġġuri:

1.4. żvilupp pre-kompetittiv:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva għati eżempji ta' proġetti maġġuri:

1.5. Applikazzjonijiet għal pġatenti u tiġdid minn intrapriżi żgħar u taż daqs medju:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, liema stadju tar-riċerka huwa konċernat:

□ riċerka fundamentali

□ riċerka industrijali

□ żvilupp pre-kompetittiv

2. Informazzjoni addizzjonali dwar dak li jirċievi l-għajnuna

2.1. Stabbilimkenti ta' edukazzjoni għola jew riċerka:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, għati stima ta' l-istabbilimenti involuti:

Jekk iva, għid jekk ditta oħra rċevewx għajnuna:

□ | iva | □ | le |

Dawn l-istabbilimenti ta' edukazzjoni għola jew ta' riċerka huma fis-settur pubbliku?

□ | iva | □ | le |

2.2. Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika): …

3. Riċerka ko-operattiva

Biex il-Kummissjoni tkun tistaż tivverifika jekk kontribuzzjonijjiet minn stabbilimenti ta' riċerka pubbloika lil proġett ta' Rieċerka u Żvilupp jikkostitwixxux għajnuna, jekk jogħġbok wieġeb għad-domandi li ġejjin [46]:

3.1. Il-proġetti jipprovdu li stabbilimenti pubbliċi li ma jagħmlux profit ta' riċerka jew ta' edukazzjoni għola jwettqu riċerka għan-nom ta' jew b'kollaborazzjoni ma' l-industrija?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok iċċara:

- Stabbilimenti pubbliċi li ma jagħmlux profit ta' riċerka jew ta' edukazzjoni għola jirċievu ħlas bir-rata tas-suq għas-servizzi li jipprovdu?

□ | iva | □ | le |

jew

- Il-parteċipanti industrijali jġorru n-nefqa sħiħa tal-proġett?

□ | iva | □ | le |

jew

- Fejn riżultati li ma jagħtux lok għal drittijiet ta' proprjetà intellettwali jistgħu jixxerdu b'mod wiesa', xi drittijiet ta' proprjetà intellettwali jiġu allokati kollha kemm huma lill-pubbliċi li ma jagħmlux profitt?

□ | iva | □ | le |

jew

- L-istabbilimenti pubbliċi li ma jagħmlux profit jirċievu mill-parteċipanti industrijali (detenturi ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali li jirriżultaw minn proġett ta' riċerka) kumpens ekwivalenti għall-prezz tas-suq għal dawk id-drittijiet u għar-riżultati li ma jagħtux lok għal drittijiet ta' proprjetà intellettwali iżda jistgħu jixxerdu b'mod wiesa' lil partijiet terzi interessati?

□ | iva | □ | le |

3.2. Il-proġetti jitwettqu b'kollaborazzjoni ma' diversi ditti?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, x'inhuma l-kondizzjonijiet li jirregolaw dik il-kollaborazzjoni?

4. Riċerka akkwistata mill-Istat

4.1. Il-proġetti jistipulaw li l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jikkummissjonaw Riċerka u Żvilupp minn ditti?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, hemm proċedura miftuħa ta' offerti?

□ | iva | □ | le |

4.2. Il-proġetti jistipulaw li l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jixtru r-riżultati ta' Riċerka u Żvilupp minn ditti?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, hemm proċedura miftuħa ta' offerti?

□ | iva | □ | le |

5. Tip ta' għajnuna

□ Għajnuna marbuta ma' kuntratt ta' Riċerka u Żvilupp iffirmat ma' ditti industrijali (jekk jogħġbok speċifika):

□ Avvanz li jitħallas lura jekk il-proġett ikunh suċċess (jekk jogħġbok speċifika l-ammont u l-proċedura għall-ħlas lura, b'mod partikolari, għati l-kriterji għall-kejl "tas-suċċess"):

□ Oħrajn (jekk jogħġbok speċifika):

6. Nefqa eliġibbli

□ Nefqiet tal-persunal impjegati unikament għall-attività ta' riċerka:

□ Nefqiet għal assi dejjiema wżati unikament u fuq bażi li jitkompla għall-attività ta' riċerka (tagħmir u strumenti): …

□ Nefqiet ta' art u bini wżati unikament u fuq bażi kontinwu (ħlief fejn trasferiti kummerċjalment) għall-attività ta' riċerka

□ Nefqiet ta' konsulenza u servizzi ekwivalenti wżati esklussivament għall-attività ta' riċerka, inkluża r-riċerka, għerf tekniku u patenti, eċċ., mixtrija minn sorsi barranin:

□ Spejjeż addizzjonali ta' kull jum magħmula direttamentr bħala riżultat ta' l-attività ta' riċerka:

Fejn xieraq, għati tqassim ta' l-ispejjeż ta' riċerka skond Riċerka u Żvilupp megħjuna u mhux megħjuna:

Gġati tqassim ta' l-estimi bejn ditti, ċentri ta' riċerka u universitajiet:

7. Intensità ta' l-għajnuna

7.1. Intensità gross ta' l-għajnuna:

Stadju ta' definizzjoni jew studji ta' possibbiltà | :… |

Riċerka fundamentali | :… |

Riċerka industrijali | :… |

żvilupp pre-kompetittiv | :… |

7.2. Għal għajnuna b'sostenn ta' applikazzjonijiet għal patenti u tiġdid minn intrapriżi żgħar u taż daqs medju, speċifika lattivitajiet ta' riċerka li l-ewwel użaw il-patenti konċernati: …

Intensià ppjanata: …

7.3. L-istess attività ta' Riċerka u Żvilupp tkopri diversi stadji ta' riċerka?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, liema? …

Speċifika l-ntensità ta' l-għajnuna applikata: …

7.4. Bonusijiet applikabbli, jekk hemm:

7.4.1. Għal għajnuna mogħtija lil intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, għati l-bonus applikabbli, jekk ikun hemm:

7.4.2. L-attivitajiet ta' riċerka huma skond proġett speċifiku jew program imwettaq bħala party ital-programm kwadru kurrenti tal-Komunità għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku (R&TD)?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, x'inhu l-bonus applikabbli? …

Jekk jogħġbok għati wkoll it-titolu eżatt tal-proġett speċifiku jew program imwettaq bħala parti mill-programm kwadru kurrenti tal-Komunità għall-R&TD, fejn possibbli bl-użu ta' "call identifier" jew il-websajt CORDIS: www.cordis.lu).

Il-proġett skond proġett speċifiku jew program imwettaq bħala parti mill-programm kwadru kurrenti tal-Komunità għall-R&TD jinvolvi ko-operazzjoni bejn il-fruntieri u korpi pubbliċi ta' riċerka jew bejn ta' l-anqas żewġ imsieħba indipendenti f'żewġ Stati Membri, fejn ir-riżultati tiegħu jixxerdu bżmod wiesa' u jiġu ppublikati?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, x'inhu l-bonus applikabbli? …

7.4.3. L-attivitajiet megħjuna ta' Riċerka u Żvilupp jinhsabu f'reġjun taħt l-Artikolu 87(3)(a) jew (ċ) tat-Trattat KE fiż-żmien li tingħata l-għajnuna?

□ | 87(3)(a) | □ | 87(3)(c) |

Għati l-bonus applikabbli: …

7.4.4. Jekk l-attivitajiet ta' riċerka ma jkunux skond proġett speċifiku jew program imwettaq bħala parti mill-programm kwadru kurrenti tal-Komunità għall-R&TD, iċċara jekk titħarisx ta' l-anqas waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin:

- il-proġett jinvolvi ko-operazzjoini effettiva bejn il-fruntieri bejn ta' l-anqas żewġ imsieħba indipendenti f'żewġ Stati Membri, partikolarment fil-kuntest tal-politika R&TD nazzjonali ta' koordinament

□ | iva | □ | le |

- il-proġett jinvolvi ko-operazzjoini effettiva bejn ditti u korpi pubbliċi ta' riċerka, partikolarment fil-kuntest tal-politika R&TD nazzjonali ta' koordinament

□ | iva | □ | le |

- ir-riżultati tal-proġett jixxerdu b'mod wiesa' u jiġu ppublikati, liċenzi ta' patenti jingħataw jew jittieħdu passi oħra xierqa taħt kondizzjonijiet simili għal dawk għat-tixrid tar-riżultati R&TD tal-Komunità results

□ | iva | □ | le |

Fejn ta' l-anqas titħares waħda m ill-kondizzjonijiet ta' hawn fuq, għati l-bonus applikabbli:

Fejn ikun hemm kombinazzjoni taż bonusijiet u intensitajiet taż għajnuna, għati l-intensità massima taż għajnuna applikabbli għaql kull stadju taż riċerka:

8. Effett taż l-inċentiv fuq l-għajnuna

8.1. In-nefqa fuq riċerka u żvilupp żdiedet jew naqset?

8.2. L-għajnuna tintużaq għall-attivitajiet ta' Riċerka u Żvilupp ‘l hinn mill-attivitajiet tradizzjonalki ta' dak li jirċievi?

□ | iva | □ | le |

8.3. Qed tinħoloq attività xjentifika u/jew teknoloġika marbuta ma' Riċerka u Żvilupp?

□ | iva | □ | le |

8.4. Kif evolva n-numru ta' persuni li jaħdmu fl-attivitajiet ta' Riċerka u Żvilupp?

8.5. Kien hemm żieda fl-impiegi marbuta ma' l-attivitajiet ta' Riċerka u Żvilupp?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, għati n-numru stmat ta' impiegi maħluqa …

8.6. Ġew salvagwardati impiegi bħala riżultat ta' l-attivitajiet ta' Riċerka u Żvilupp?

□ | iva | □ | le |

8.7. X'inhu l-bejgħ totali tad-ditta? …

8.8. Hemm nefqiet addizzjonali marbuta mal-ko-operazzjoni bejn il-fruntieri?

□ | iva | □ | le |

8.9. Indika l-miżuri ppjanati għall-esplojtazzjoni f'parti jew għal kollox tar-riżultati tar-riċerka:

8.10. Hemm xi m iżuri ppjanati biex jippermettu li jipparteċipaw intrapriżi żgħar u ta' daqs medju?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, indika x'inhuma: …

8.11. Fatturi oħra ta' inċentiv bħal riskju kummerċjail u teknoloġiku:

8.12. Fil-każ ta' proġetti ta' riċerka individwali, viċin is-suq li għandhom jitwettqu minn ditti kbar, liema fatturi ttieħed kont tagħhom biex jiġI żgurat li l-għajnuna jkollha effett ta' inċentiv fuq Riċerka u Żvilupp?

8.13 Uri li l-applikazzjoni għall-għajnuna kienet saret qabel ma nbdew l-attivitajiet ta' Riċerka u Żvilupp:

9. Aspetti multinazzjonali

9.1. Il-proġetti (skema/program) għandhom xi aspetti multinazzjonali (per eżempju proġetti Esprit jew Eureka)?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, speċifika: …

9.2. Il-proġetti ta' Riċerka u Żvilupp jinvolvu ko-operazzjoni ma' imsieħba f'pajjiżi oħra?

Jekk iva, għid:

(a) Liema huma l-Istat Membru jew l-Istati Membri l-oħra …

(b) liema huma l-ppajjiż terz jew il-pajjiżi terzi l-oħra …

(c) liema huma d-ditta/i fil-pajjiżi l-oħra …

9.3. Għati tqassim tan-nefqa totali skond l-imsieħeb:

10. Aċċess għar-riżultati

10.1. Min hu l-proprjetarju tar-riżultati ta' Riċerka u Żvilupp in kwistjoni?

10.2. Hemm xi kondizzjon ijiet marbuta ma' l-għoti ta' liċenzi fir-rigward tar-riżultati?

10.3. Hemm xi regoli li jirregolaw il-pubblikazzjoni ġenerali/tixrid tar-riżultati ta' Riċerka u Żvilupp?

□ | iva | □ | le |

10.4. Indika l-miżuri ppjanati għall-użu sussegwenti żvilupp tar-riżultati:

10.5. Hemm disposizzjoni biex ir-riżultati ta' proġetti ta' Riċerka u Żvilupp finanzjatiu pubblikament jintgħamlu disponibbli lill-industrija tal-Komunità fuq bażi mhux diskriminatorju?

□ | iva | □ | le |

11. Miżuri ta' nformazzjoni/kontroll

11.1. Għati l-miżuri ta' informazzjoni/kontroll użati biex jiġI żgurat li proġetti mhux megħjuna huma konformi mal-għanijiet preskritti mill-leġislazzjoni relevanti: …

11.2. Speċifika l-arranġamenti biex tiġI nformata l-Komunità dwar l-implimentazzjoni ta' l-iskema:

11.3. Informazzjoni utli oħra, inkluża stima tan-numru ta' impiegi maħluqa jew salvagwardati:

12. Disposizzjonijiet applikabbli għas-settur agrikolu

12.1. Tista' tikkonferma li l-erba' kondizzjonijiet li ġejjin huma mħarsa fil-każi kollha:

□ Li l-għajnuna hija ta' interess ġenerali għas-settur (sub-settur) konċernat, mingħajr ma toħloq tgħawwiġ indebitu fil-kompetizzjoni f'setturi oħra (jew sub-setturi).

□ Li l-informazzajoni għandha tiġI ppublikata f'gazzetti xierqa, perjodiċi xjentifiċi b'ta' l-anqas ċirkolazzjoni nazzjonal fuq l-Internet u li mhix limitata għall-membri ta' organizzazzjonijiet individwali, sabiex jiġI garantit li kull operator individwali interessat fl-attività ta' riċerka ikun jista' faċilment jiskopri li hija ppjanata jew li nbdiet u li r-riżultati huma provduti jew għandhom ikunu provduti, fuq talba, lil kull parti interessata. Din l-informazzjoni għandha tiġI ppublikata f'data mhhux aktar tard mid-data li fiha l-informazzjoni tingħġata direttament lillpmembri ta' organizzazzjonijiet individwali.

□ Li r-riżultati ta' din l-attività ta' riċerka jiġu provduti għall-esplojtazzjoni lill-partijiet kollha involuti, inkluż il-benefiċjarju ta' l-għajnuna fuq bażi ugwali kemm ta' nefqa u ta' żmien.

□ Li l-għajnuna tissodisfa l-kondizzjonijiet ta' l-Anness II – sostenn intern, jiġifieri l-bażi għall-eżenzjoni mill-impenn ta' tnaqqis fl-għajnuna ta' l-Istat fil-Ftehim dwar l-Agrikoltura konkluż fl-aħħart aż l-Uruguay Round dwar Negozjati Multilaterali dwar il-Kummerċ [47]?

□ | iva | □ | le |

Jekk il-kondizzjonijiet kollha flimkien taż hawn fuq ma jitħarsux, ir-regoli ġenerali (domandi 1-11) għandhom japplikaw.

12.2. X'inhi l-intensità ppjanata ta' l-għajnuna?: …

13. Informazzjoni oħra

Jekk jogħġbok għati aktar informazzjoni li tqis meħtieġa biex tistma l-miżura/I in kwistjoni taħt il-kwadru tal-Komkunità ta' għajnuna ta' l-Istat għar-riċerka u l-iżvilupp.

TAQSIMA III.7.A

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA BIEX JIĠU SALVATI DITTI F'DIFFIKULTÀ

Din il-paġna ta' informazzjoni supplimentari għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' skemi biex jiġu salvati ditti f'diffikultà koperti bil-linji gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f'diffikultà [48].

1. Eliġibilità

1.1. L-iskema hija limitata għal ditti li jħarsu ta' l-anqas wieħed mill-kriterji ta' eliġibilità ta' hawn taħt:

1.1.1. L-iskema hija limitata għal ditti, fejn aktar min-nofs il-kapital reġistrat tagħhom ikun sparixxa u aktar minn kwart tal-kapital ikun intilef fit-12-il xahar li jiġu qabel?

□ | iva | □ | le |

1.1.2. Id-ditti huma kumpanniji mhux limitati, fejn aktar min-nofs il-kapital tagħhom kif muri fil-kontijiet tal-kumpannija jkun sparixxa u aktar minn kwart tal-kapital ikun intilef fit-12-il xahar li jiġu qabel?

□ | iva | □ | le |

1.1.3. Id-ditti jissodisfaw il-kriterji taħt il-liġI domestika f'li jkunu suġġetti għal proċedimenti collettivi ta' falliment?

□ | iva | □ | le |

1.2. L-iskema hija limitata li ssalva intrapriżi żgħar u ta' daqs medju f'diffikultà li jikkorrispondu mat-tifsira tal-Komunità ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju?

□ | iva | □ | le |

2. Forma ta' għajnuna

2.1. L-għajnuna tingħata taħt l-iskema fil-forma ta' garanzija għal self jew self?

□ | iva | □ | le |

2.2. Jekk iva, is-self jingħata b'rata ta' mgħax ta' l-anqas komparabbli ma' dik osservata għal ditti b'saħħithom, u b'mod partikolari r-rata ta' referenza adottata mill-Kummissjoni?

□ | iva | □ | le |

Jekk jogħġbok ipprovdi informazzjoni dettaljata.

2.3. L-għajnuna taħt l-iskema tkun marbuta ma' self li għandu jitħallas lura fuq perjodu ta' mhux aktar minn 12-il xahar wara li jsir l-aħħar pagamenti lid-ditta?

□ | iva | □ | le |

3. Elementi oħraOther elements

3.1. L-għajnuna taħt l-iskema tkun ġustifikata fuq il-bażi ta' diffikultajiet soċjail serji? Jekk jogħġbok iġġustifika.

3.2. L-għajnuna taħt l-iskema jkollha konsegwenzi debiti kuntrarji fuq Stati Membri oħra? Jekk jogħġbok iġġustifika.

3.3. Jekk jogħġbok spjega għaliex taħseb li l-iskema ta' għajnuna hija limitata għall-minimu meħtieġ (jiġifieri hija ristretta għall-ammont meħtieġ biex id-ditta tinżamm fin-negozju għall-perjodu li matula l-għajnuna hija awtorizzata. Dan m'għandux imur ‘l hinn minn perjodu ta' sitt xhur):

3.4. Tintrabat, li fi żmien sitt xhur wara l-għoti ta' l-għajnuna, jew tapprova pjan ta' ristrutturar jew plan ta' likwidazzjoni, jew titlob il-ħlas lura tas-self jew l-għajnuna li tikkorrispondi mal-premium tar-riskju mill-benefiċjarju?

□ | iva | □ | le |

Jekk jogħġbok speċifika l-ammont massimu ta' l-għajnuna li tista' tingħata lil xi ditta waħda bħala parti mill-operazzjoni ta' salvataġġ:

3.5. Ipprovdi l-informazzjoni kollha relevanti dwar għajnuna ta' kull xorta li tista' tingħata lil ditti eliġibbli li jirċievu għajnuna biex jiġu salvati matul l-istess perjodu ta' żmien.

4. Rapport annwali

4.1. Tintrabat li tipprovdi rapporti, ta' l-anqas fuq bażi annwali, dwar l-operat ta' l-iskema, li jkun fihom l-informazzjoni speċifikata fl-istruzzjonijiet tal-Komunità dwar rapporti standardised?

□ | iva | □ | le |

4.2. Tintrabat li tinkludi f'dak ir-rapport lista td-ditti benefiċjarji li jkun fihom ta' l-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-isem tal-kumpannija;

(b) il-kodiċi settorali tagħha, bl-użu tal-kodiċi ta' klassifikazzjoni settorali NACE [49] ta' żewġ figuri;

(ċ) in-numru ta' impjegati;

(d) il-bejgħ annwali u l-valur tal-karta tal-bilanċ;

(e) l-ammont ta' għajnuna mogħtija;

(f) fejn xieraq, xi għajnuna ta' ristrutturar, jew sostenn ieħor ittrattat bħala tali, lit kun irċeviet fil-passat;

(g) jekk il-kumpannija benefiċjarja tkun ingħalqitx jew le jew tkun suġġetta għall proċedimenti kollettivi ta' falliment qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ristrutturar.

□ | iva | □ | le |

5. Informazzjoni oħra

Jekk jogħġbok indika hawnhekk kull informazzjoni oħra li tqis relevanti għall-istima tal-miżura/I konċernata/i taħt il-linji gwida dwar għajnuna biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f'diffikultà.

TAQSIMA III.7.B

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA BIEX JIĠU SALVATI DITTI F'DIFFIKULTÀ: GĦAJNUNA INDIVIDWALI

Din il-paġna ta' informazzjoni supplimentari għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' għajnuna individwali taż salvataġġ koperta bil-linji gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f'diffikultà [50].

1. Eliġibilità

1.1. Jekk id-ditta hija kumpannija limitata, fejn aktar min-nofs il-kapital reġistrat tagħha jkun sparixxa u aktar minn kwart ta' dak il-kapital ikun intilef fit-12-il xahar li jiġu qabel?

□ | iva | □ | le |

1.2. Id-ditta hija kumpannija mhux limitata, fejn aktar min-nofs il-kapital tagħha kif muri fil-kontijiet tal-kumpannija jkun sparixxa u aktar minn kwart ta' dak il-kapital ikun intilef fit-12-il xahar li jiġu qabel?

□ | iva | □ | le |

1.3. Id-ditta jissodisfa il-kriterji taħt il-liġI domestika f'li tkun suġġetta għal proċedimenti collettivi ta' falliment?

□ | iva | □ | le |

Jekk jogħġbok iġġustifika. Jekk weġibt iva għal xi waħda mid-domandi ta' hawn fuq, jekk jogħġbok hemeż id-dokumenti relevanti (il-konteġġI l-aktar reċenti tal-qliegħ jew telf mal-karta tal-bilanċ, jew deċiżjoni tal-qorti li fetħet investigazzjoni tal-kumpannija taħt il-liġI nazzjonali dwar il-kumpanniji).

Jekk weġibt le għad-domandi kollha ta' hawn fuq, jekk jogħġbok ibgħat evidenza li ssostni li d-ditta tkun f'diffikultajiet, biex hi tkun eliġibbli għall-għajnuna ta' salvataġġ.

1.4. Id-ditta meta nħolqot? …

1.5. Kemm ilha topera d-ditta? …

1.6. Il-kumpannija tagħmel parti minn grupp akbar ta' negozju?

□ | iva | □ | le |

Jekk weġibt iva, jekk jogħġbok ibgħat dettalji sħaħ dwar il-grupp (mappa ta' l-orgnaizzazzjoni, li turi r-rabtiet bejn il-membri tal-grupp bid-dettalji dwar il-kapital u d-drittijiet tal-vot) u hemeż prova li d-diffikultajiet tal-kumpannija huma tagħha proprjiu m'humiex ir-riżultat ta' xi allokazzjoni arbitrarja ta' nefqiet fi ħdan il-grupp u li d-diffikultajiet huma serji wisq biex jiġu ttrattati mill-grupp innifsu.

1.7. Fil-passat id-ditta (jew il-grupp li tagħmel parti minnu) irċevew xi għajnuna ta' salvataġġ?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok ipprovdi dettalji sħaħ (data, ammont, referenza għad-deċiżjoni ta' qabel tal-Kummissjoni jekk applikabbli, eċċ.)

2. Forma ta' għajnuna

2.1. L-għajnuna hija fil-forma ta' garanzija ta' self jew self? Għandhom jiġu provduti kopji tad-dokumenti relevanti.

□ | iva | □ | le |

2.2. Jekk iva, is-self jingħata b'rata ta' mgħax ta' l-anqas komparabbli ma' dik osservata għal ditti b'saħħithom, u b'mod partikolari r-rata ta' referenza adottata mill-Kummissjoni?

□ | iva | □ | le |

Jekk jogħġbok ipprovdi informazzjoni dettaljata.

2.3. L-għajnuna hija marbuta ma' self li għandu jitħallas lura f'perjodu ta' mhux aktar minn 12-il xahar wara li jkun sar l-aħħar ħlas lid-ditta?

□ | iva | □ | le |

3. Elementi oħra

3.1. L-għajnuna hija ġustifikata fuq il-bażi ta' diffikultajiet soċjali serji? Jekk jogħġbok iġġustifika.

3.2. L-għajnuna jkollha konsegwenzi debiti kuntrarji fuq Stati Membri oħra? Jekk jogħġbok iġġustifika.

3.3. Jekk jogħġbok spjega għaliex taħseb li l-iskema ta' għajnuna hija limitata għall-minimu meħtieġ (jiġifieri hija ristretta għall-ammont meħtieġ biex id-ditta tinżamm fin-negozju għall-perjodu li matula l-għajnuna hija awtorizzata). Dan għandu jsir fuq il-bażi ta' pjan ta' likwidità għas-sitt xhur li jkun imiss u fuq il-bażi ta' paragon man-nefqiet ta' l-operat u l-piżijiet finanzjarji matul it-12-il xahar li jiġu qabel.

3.4. Tintrabat, li mhux aktar tard minn sitttxhur wara li l-miżura ta' l-għajnuna biex tiġI salvata tkun ġiet awtorizzata, li tikkomunika lill-Kummissjoni pjan ta' ristrutturar jew plan ta' likwidazzjoni, jew xhieda li self kien tħallas lura kollu kemm hu u/jew li l-garanzija kienet ġiet terminata?

□ | iva | □ | le |

4. Informazzjoni oħra

Jekk jogħġbok indika hawnhekk kull informazzjoni oħra li tqis relevanti għall-istima tal-miżura/I konċernata/i taħt il-linji gwida dwar għajnuna biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f'diffikultà.

TAQSIMA III.8.A

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR SKEMI GĦALL-GĦAJNUNA GĦAR-RISTRUTTURAR TA' DITTI F'DIFFIKULTÀ

Din il-paġna ta' informazzjoni supplimentari għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' skemi taż għajnuna għar-ristrutturar koperti bil-linji gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f'diffikultà [51].

1. Eliġibilità

1.1. L-iskema hija limitata għal ditti li jikkonformaw ta' l-anqas ma' wieħed mill-kriterji ta' eliġibilità mniżżla hawn taħt:

1.1.1. L-iskema hija limitata għal ditti, fejn aktar min-nofs il-kapital reġistrat tagħhom jkun sparixxa u aktar minn kwart ta' dak il-kapital ikun intilef fit-12-il xahar li jiġu qabel?

□ | iva | □ | le |

1.1.2. Jekk idd-ditti hija kumpanniji mhux limitati, fejn aktar min-nofs il-kapital tagħhom kif muri fil-kontijiet tal-kumpannija jkun sparixxa u aktar minn kwart ta' dak il-kapital ikun intilef fix-xhurr li jiġu qabel?

□ | iva | □ | le |

1.1.3. Id-ditti jissodisfaw il-kriterji taħt il-liġI domestika f'li tkun suġġetta għal proċedimenti collettivi ta' falliment?

□ | iva | □ | le |

1.2. L-iskema hija limitata għar-ristrutturar ta' intrapriżi żgħar jew ta' daqs medju f'diffikultà li jikkorrispondu mat-tifsira tal-Komunità ta' intrapriżi żgħar jew ta' daqs medju?

□ | iva | □ | le |

2. Ritorn għal vijabilità

Għandu jiġI implimentat pjan ta' ristrutturar li għandu jassigura r-ritorn għall-vijabilità. Ta' l-anqas għandha tiġI nkluża l-informazzjoni li ġejja:

2.1. Presentazzjoni ta' l-assunzjonijiet differenti tas-suq li jirriżultaw minn stħarriġ tas-suq.

2.2. Analiżi tar-raġuni/jiet għaliex id-ditta sabet ruħha f'diffikultajiet.

2.3. Presentazzjoni ta' strateġija future proposta għad-ditta u kif din għandha twassal għall-vijabilità.

2.4. Deskrizzjoni sħiħa u ħarsa tal-miżuri differenti ppjanati ta' ristrutturar u l-ispiża tagħhom.

2.5. Orarju għall-implimentazzjoni tal-miżuri differenti u l-limitu ta' żmien finali għall-implimentazzjoni tal-pjan kollhu kemm hu ta' ristrutturar.

2.6. Informazzjoni dwar il-kapaċità tal-produzzjoni tal-kumpannija, u b'mod partikolari dwar l-utilizzazzjoni ta' din il-kapaċità, tnaqqis tal-kapaċità.

2.7. Deskrizzjoni sħiħa taż l-arranġamenti finanzjarji għar-ristrutturar, inkluż:

- Użu sħiħ tal-kapital li jkun għadu disponibbli;

- Il-bejgħ ta' assi jew sussidjarji biex jgħinu l-ffinanzjar tar-ristrutturar;

- L-impenn finanzjarju mid-detenturi ta' l-ishma differenti u partijiet terzi (bħal kredituri, banek);

- L-ammont ta' assistenza pubblika u li tintwera l-ħtieġa għal dak l-ammont;

2.8. KonteġġI proġettati tal-profitt u t-telf għall-ħames snin li jmiss bid-dħul stmat fuq il-kapital u studju ta' sensitività bbażat fuq diversi xenarji;

2.9. L-isem/ismijiet ta' l-awtur/i talpjan ta' ristrutturar u d-data li fiha tħejja.

3. L-evitar ta' tgħawwiġ indebitu ta' kompetizzjoni

L-iskema tipprovdi li d-ditti li jirċievu m'għandhomx iżidu l-kapaċità tagħhom matul il-pjan ta' ristrutturar?

□ | iva | □ | le |

4. Għajnuna limitata għall-ammont meħtieġ

Iddeskrivi kif għandu jiġI assigurat li l-għajnuna mogħtija taħt l-iskema tiġI limitata għall-minimu meħtieġ.

5. One timed, L-aħħar darba

Huwa eskluż li d-ditti li jirċievu għajnuna ta' ristrutturar aktar minn darba matul perjodu ta' għaxar snin?

□ | iva | □ | le |

Il-każi kollha fejn dan il-prinċipju ma jiġix rispettat għandhom jiġu rapportati invidwalment.

6. Ammont ta' għajnuna

6.1. Jekk jogħġbok speċifika l-ammont massimu ta' għajnuna li jista' jingħata lil xi ditta waħda bħala parti mill-operazzjoni ta' ristrutturar: …

6.2. Ipprovdi l-informazzjoni relevanti kollha dwar għajnuna ta' kull tip li tista' tingħata lil ditti eliġibbli biex jirċievu għajnuna ta' ristrutturar.

7. Rapport annwali

7.1. Tintrabat li tipprovdi rapporti, ta' l-anqas fuq bażi annwali dwar l-operat ta' l-iskema, li jkun fihom l-informazzjoni speċifikata fl-istruzzjonijiet tal-Komunità dwar rapporti standardized?

□ | iva | □ | le |

7.2. Tintrabat li f'dawk ir-rapporti tinkludi lista ta' ditti benefiċjarji li jkun fihom ta' l-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-isem tal-kumpannija;

(b) il-kodiċi settorali tagħha, bl-użu tal-kodiċi ta' klassifikazzjoni settorali NACE [52] ta' żewġ figuri;

(ċ) in-numru ta' impjegati;

(d) -bejgħ annwali u l-valur tal-karta tal-bilanċ;

(e) l-ammont ta' għajnuna mogħtija;

(f) fejn xieraq, xi għajnuna ta' ristrutturar, jew sostenn ieħor ittrattat bħala tali, lit kun irċeviet fil-passat;

(g) jekk il-kumpannija benefiċjarja tkun ingħalqitx jew le jew tkun suġġetta għall proċedimenti kollettivi ta' falliment qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ristrutturar.

□ | iva | □ | le |

8. Informazzjoni oħra

Jekk jogħġbok indika hawnhekk kull informazzjoni oħra li tqis relevanti għall-istima tal-miżura/i konċernata/i taħt il-linji gwida dwar għajnuna biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f'diffikultà.

TAQSIMA III.8.B

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA GĦAR-RISTRUTTURAR TA' DITTI F'DIFFIKULTÀ: GĦAJNUNA INDIVIDWALI

Din il-paġna ta' informazzjoni supplimentari għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' għajnuna individwali taż salvataġġ koperta bil-linji gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f'diffikultà [53].

1. Eliġibilità

1.1. Jekk id-ditta hija kumpannija limitata, fejn aktar min-nofs il-kapital reġistrat tagħha jkun sparixxa u aktar minn kwart ta' dak il-kapital ikun intilef fit-12-il xahar li jiġu qabel?

□ | iva | □ | le |

1.2. Id-ditta hija kumpannija mhux limitata, fejn aktar min-nofs il-kapital tagħha kif muri fil-kontijiet tal-kumpannija jkun sparixxa u aktar minn kwart ta' dak il-kapital ikun intilef fit-12-il xahar li jiġu qabel?

□ | iva | □ | le |

1.3. Id-ditta tissodisfa il-kriterji taħt il-liġI domestika f'li tkun suġġetta għal proċedimenti collettivi ta' falliment?

□ | iva | □ | le |

Jekk weġibt iva għal xi waħda mid-domandi ta' hawn fuq, jekk jogħġbok hemeż id-dokumenti relevanti (il-konteġġI l-aktar reċenti tal-qliegħ jew telf mal-karta tal-bilanċ, jew deċiżjoni tal-qorti li fetħet investigazzjoni tal-kumpannija taħt il-liġI nazzjonali dwar il-kumpanniji).

Jekk weġibt le għad-domandi kollha ta' hawn fuq, jekk jogħġbok ibgħat evidenza li ssostni li d-ditta tkun f'diffikultajiet, biex hi tkun eliġibbli għall-għajnuna ta' salvataġġ.

1.4. Id-ditta meta nħolqot? …

1.5. Kemm ilha topera d-ditta? …

1.6. Il-kumpannija tagħmel parti minn grupp akbar ta' negozju?

□ | iva | □ | le |

Jekk weġibt iva, jekk jogħġbok ibgħat dettalji sħaħ dwar il-grupp (mappa ta' l-orgnaizzazzjoni, li turi r-rabtiet bejn il-membri tal-grupp bid-dettalji dwar il-kapital u d-drittijiet tal-vot) u hemeż prova li d-diffikultajiet tal-kumpannija huma tagħha proprjiu m'humiex ir-riżultat ta' xi allokazzjoni arbitrarja ta' nefqiet fi ħdan il-grupp u li d-diffikultajiet huma serji wisq biex jiġu ttrattati mill-grupp innifsu.

1.7. Fil-passat id-ditta (jew il-grupp li tagħmel parti minnu) irċevew xi għajnuna ta' ristrutturar?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok ipprovdi dettalji sħaħ (data, ammont, referenza għad-deċiżjoni ta' qabel tal-Kummissjoni jekk applikabbli, eċċ.)

2. Pjan ta' ristrutturar

2.1. Jekk jogħġbok ibgħat kopja ta' l-istħarriġ tas-suq/swieq servuti mid-ditta f'diffikultà, bl-isem ta' l-organizzazzjoni li wettqitu. L-istħarriġ għandu jagħti b'mod partikolari:

2.1.1. Definizzjoni preċiża tal-prodott u s-suq/swieq ġeografiċi.

2.1.2. L-ismijiet tal-kompetituri prinċipali tal-kumpannija bl-ishma tagħhom fis-suq dinji, tal-Komunità jew domestiku, kif xieraq.

2.1.3. L-evoluzzjoni tas-sehem tas-suq tal-kumpanijja fis-snin reċenti.

2.1.4. Stima tal-kapaċità totali ta' produzzjoni u t-talba fil-livell tal-Komunità, u kkonkludi jekk hemmx jew le kappaċità żejda fuq is-suq.

2.1.5. Previżjonijiet tal-Komunità għx-xejriet fit-talba, l-kapaċità aggregate u l-prezz fis-suq matul il-ħames snin li jiġu wara.

2.2 Jekk jogħġbok hemeż il-pjan ta' ristrutturar. Ta' l-anqas għandha tiġI nkluża l-informazzjoni li ġejja:

2.1.1. Presentazzjoni ta' l-assunzjonijiet differenti tas-suq li jirriżultaw mill-istħarriġ tas-suq.

2.2.2. Analiżi tar-raguni/jiet għaliex id-ditta sabet ruħha f'diffikultajiet.

2.2.3. Presentazzjoni ta' l-istrateġija future proposta għad-ditta u kif din twassal għall-vijabilità.

2.2.4. Deskrizzjoni sħiħa u ħarsa tal-miżuri differenti ppjanati ta' ristrutturar u l-ispiża tagħhom.

2.2.5. Orarju għall-implimentazzjoni tal-miżuri differenti u l-limitu ta' żmien finali għall-implimentazzjoni tal-pjan kollhu kemm hu ta' ristrutturar.

2.2.6. Informazzjoni dwar il-kapaċità tal-produzzjoni tal-kumpannija, u b'mod partikolari dwar l-utilizzazzjoni ta' din il-kapaċità, tnaqqis tal-kapaċità.

2.2.7. Deskrizzjoni sħiħa taż l-arranġamenti finanzjarji għar-ristrutturar, inkluż:

- Użu sħiħ tal-kapital li jkun għadu disponibbli;

- Il-bejgħ ta' assi jew sussidjarji biex jgħinu l-ffinanzjar tar-ristrutturar;

- L-impenn finanzjarju mid-detenturi ta' l-ishma differenti u partijiet terzi (bħal kredituri, banek);

- L-ammont ta' assistenza pubblika u li tintwera l-ħtieġa għal dak l-ammont;

2.2.8. KonteġġI proġettati tal-profitt u t-telf għall-ħames snin li jmiss bid-dħul stmat fuq il-kapital u studju ta' sensitività bbażat fuq diversi xenarji;

2.2.9. L-isem/ismijiet ta' l-awtur/i talpjan ta' ristrutturar u d-data li fiha tħejja.

2.3. Deskrizzjoni tal-miżuri kumpensatorji proposti bil-ħsieb li jiġu mitigate l-effetti dekorattivi fuq kompetizzjoni fil-livell tal-Komunità. V

2.4. Ipprovdi l-informazzjoni relevanti kollha dwar għajnuna ta' kull tip mogħtija lil ditta li tirċievi għajnuna ta' ristrutturar, sew jekk taħt skema jew le, sakemm jintemm il-perjodu ta' ristrutturar. V

3. Informazzjoni oħra

Jekk jogħġbok indika hawnhekk kull informazzjoni oħra li tqis relevanti għall-istima tal-miżura/i konċernata/i taħt il-linji gwida dwar għajnuna biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f'diffikultàPlease indicate here any other information you consider relevant to the assessment of the measure(s) concerned under the guidelines on aid for rescuing and restructuring firms in difficulty.

TAQSIMA III.9

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA GĦAL-PRODUZZJONI AWDJOVIŻWALI

Din il-paġna ta' informazzjoni supplimentari għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' għajnuna koperta bil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ċerti aspetti legali li jirrelataw ma' xogħlijiet ċinematografiċi u awdjoviżivi oħra [54].

1. L-iskema ta' l-għajnuna

1.1. Jekk jogħġbok iddeskrivi eżattament kemm jista' jkunl-għan ta' l-għajnuna u l-kamp ta' applikazzjoni tagħha, fejn xieraq, għal kull miżura.

1.2. L-għajnuna tibbenefika direttament lejn il-ħolqien taż xogħol kultutrali (għat-ċinema u t-tlevixin)?

1.3. Jekk jogħġbok indika x'disposizzjonijiet jeżistu biex jiggarantixxu l-għan kulturali ta' l-għajuna:

1.4. L-għajnuna għandha l-iskop li ssotni investiment industrijali?

2. Kondizzjonijiet għall-eliġibilità

Jekk jogħġbok indika l-kondizzjonijiet għall-eliġibilità għall-għajnuna ppjanata:

2.2. Benefiċjari:

2.2.1. L-iskemi tiddistingwi bejn kategoriji differenti ta' benefiċjarji (per eżempju, persuna naturali/ġuridika, produtturi/xandara dipendenti/indipendenti, eċċ.)? …

2.2.2. L-iskema tipprovdi għal differnza fuq bażi ta' nazzjonalità jew lok tar-residenza?

2.2.3. Fil-każ ta' stabbiliment fit-territorju ta' Stat Membru, il-benefiċjarji għandhom l-obbligu li jħarsu xi kondizzjonijiet minbarra dik li jkunu rappresentati minn agenzija permanenti? Innota li kondizzjonijiet ta' stabbiliment għandhom jiġu mfissra fir-rigward tat-territorju ta' l-Istat Membru u mhux għal sub-diviżjoni ta' dak l-Istat.

2.2.4. Jekk l-għajnuna jkollha element ta' taxxa, il-benefiċjarju għandu jħares xi obbligi jew kondizzjonijiet oħra minbarra dawk li jkollu dħul taxxabbli fit-territorju ta' l-Istat Membru?

3. Kopertura territorjali

3.1. Jekk jogħġbok indika jekk hemmx disposizzjoni għal xi forma ta' obbligazzjoni li jonfoq fit-territorju ta' l-Istat Membru jew f'xi waħdam is-sub-diviżjonijiet tiegħu.

3.2. Huwa meħtieġ li jkun hemm konformità ma' grad minimu ta' kopertura territorjali sabiex ikun eliġibbli għall-għajnuna?

3.3. Il-kopertura territorjali meħtieġa hija kalkolata fir-rigward ta' l-estimi kollha tal-film jew ta' l-ammont ta' għajnuna?

3.4. Il-kondizzjoni tal-kopertura territorjali tapplika għal ċerti partiti speċifiċi ta' l-estimi tal-produzzjoni?

3.5. L-ammont assolut ta' l-għajnuna huwa aġġustabbli fi proporzjon man-nefqa mwttqa fit-territorju ta' l-Istat Membru?

3.6. L-intensità ta' l-għajnuna hija direttament proporzjonata mal-grad effettiv tal-kopertura territorjali?

3.7. L-għajnuna hija aġġustabbli fi proporzjon tal-grad tal-kopertura territorjali meħtieġa?

4. Nefqiet eliġibbli

4.1. Jekk jogħġbok speċifika n-nefqiet li jista' jingħata kont tagħhom biex jiġI stabbilit l-ammont ta' għajnuna.

4.2. In-nefqiet eliġibbli jirrelataw kollha kemm huma mal-ħolqien ta' xogħol ċinematografiku jew awdjoviżiv?

5. Intensità ta' l-għajnuna

5.1. Jekk jogħġbok indika jekk l-iskema tipprovdix għall-użu tal-kunċett ta' film diffiċili b'estimu baxx sabiex tinkiseb intensità ta' għajnuna ta' aktar minn 50 % ta' l-estimi tal-produzzjoni.

5.2. Jekk iva, jekk jogħġbok indika l-kategoriji tal-film koperti b'dan il-kunċett.

5.3. Jekk jogħġbok indika jekk l-għajnuna tistax tiġI kombinata ma' skemi oħra ta' għajnuna ("kumulazzjoni ta' għajnuna')" jew disposizzjonijiet oħra għal għajnuna u, jekk hekk, liema arranġamenti jintgħamlu biex tiġI limitata dik il-kumulazzjoni jew biex jiġI żgurat li, fil-każ ta' kumulazzjoni, l-intensità massima ta' għajnuna għax-xogħol ma tinqabiżx.

6. Kompatibilità

6.1. Jekk jogħġbok ipprovdi ġustifikazzjoni raġunata b'sostenn għall-kompatibilit ta' l-għajnuna fid-dawl tal-prinċipji stipulate fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar ċerti aspetti legali li jirrelataw ma' xogħlijiet ċinematografiċi u awdjoviżwali.

7. Informazzjoni oħra

Jekk jogħġbok indika hawnhekk kull informazzjoni oħra li tqis relevanti għall-istima tal-miżura/i konċernata/i taħt il-Komunikazzjoni dwar ċerti aspetti legali li jirrelataw ma' xogħlijiet ċinematografiċi u awdjoviżiv.

TAQSIMA III.10

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA GĦALL-PROTEZZJONI TA' L-AMBJENT

Din il-paġna ta' informazzjoni supplimentari għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' kull għajnuna koperta bil-Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat għall-protezzjoni ambjentali [55].

1. Għan ta' l-għajnuna

1.1. Liema huma l-għanijiet immirati f'termini ta' protazzjoni ta' l-ambjent? Jekk jogħġbok ibgħat deskrizzjoni dettaljata ta' kull parti ta' l-iskema

Jekk il-miżura in kwistjoni tkun ġia ġiet applikata fil-passat, x'kienu r-riżultati f'termi ta' protezzjoni ta' l-ambjent? …

1.2. Jekk il-miżura hija waħda ġdida, x'riżultati ambjentali huma antiċipati, u fuq liema perjodu ta' żmien?

2. Għajnuna ta' investiment immirata lejn l-adattazzjoni ta' Standards ġodda jew immirata li tmur żl hinnmill-istandards eżistenti

2.1. Għajnuna għall-adattazzjoni ta' standards ħodda tal-Komunità

2.1.1. L-għajnuna tingħata biex jitlaħqu standards tal-Komunità diġà adottati fiż-żmien tan-notifikazzjoni?

□ | iva | □ | le |

Jekk fl-affermattiv, liema huma l-istandards tal-Komunità in kwistjoni?

Id-data li fiha kienu ġew formalment adottati mill-Istituzzjonijiet kompetenti tal-Komunità:

Jekk jogħġbok ikkonferma li m'għandha tingħata ebda għajnuna lil intrapriżi kbar biex jintlaħqu l-istandards tal-Komunità diġa adottati iżda li għandhom ma bdewx fis-sħħ:

□ | iva | □ | le |

Jekk l-istandards tal-Komunità huma preskritti f'direttiva, liema huma l-limiti ta' żmien iffissati għat-trasposizzjoni tagħhom?

2.1.2. Liema huma n-nefqiet eliġibbli?

Jekk jogħġbok spjega kif għandu jiġI żgurat li n-nefqiet eliġibbli jkun biss dawk in-nefqiet żejda meħtieġa biex jintlaħaq l-għan ambjentali, u kif għandu jingħata kont ta' xi ffrankar magħmul fl-ewwel ħames snin tan-nefqa ta' l-investiment:

Sa liema limitu jingħata kont tal-vantaġġI jirriżultaw minn żieda possibbli fil-kapaċità u minn produzzjonijiet addizzjonali miżjuda? …

2.1.3. Liema hija l-intesità massima ta' għajnuna espressa bħala ammont gross ta' l-għajnuna ppjanata?

2.2. Għajnuniet ta' l-Istat immirati li jmorru 'l hinn mill-istandards tal-Komunità jew ippjanati fil-każ li ma jeżistu ebda standards tal-Komunità.

2.2.1. Jekk jeżistu standards tal-Komunità, jekk jogħġbok iddeskrivi:

Jekk m'hemmx standards tal-Komunità, hemm standards nazzjonali?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok hemeż kopji tat-testi relevanti.

Jekk jogħġbok ikkonferma li intrapriża tingħata l-għajnuna biss biex tilħaq standards nazzjonali li huma aktar iebsa mill-istandards tal-Komunità jew fejn ma jeżistu ebda standards tal-Komunità, jekk tikkonforma ma' l-istandards relevanti fid-data finali preskritta fil-miżura nazzjonali:

Jekk jogħġbok għati eżempji ta' investimenti eliġibbli: …

Fil-każ ta' standards nazzjonali, huma aktar iebsa mill-istandards tal-Komunità?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jJekk jogħġbok speċifika: …

2.2.2. Liema huma n-nefqiet eliġibblis?

Jekk jogħġbok spjega kif għandu jiġI żgurat li n-nefqiet eliġibbli jkun biss dawk in-nefqiet żejda meħtieġa biex jintlaħaq l-għan ambjentali, u kif għandu jingħata kont ta' xi ffrankar magħmul fl-ewwel ħames snin tan-nefqa ta' l-investiment: …

Sa liema limitu jingħata kont tal-vantaġġi jirriżultaw minn żieda possibbli fil-kapaċità u minn produzzjonijiet addizzjonali miżjuda?

2.2.3. Jekk jogħġbok iddikjara l-intensità ta' għajnuna gross massima tal-miżura ppjanata

X'inhi l-intensità ta' għajnuna gross massima standard tal-miżura ppjanata?

L-iskema ta' l-għajnuna tipprovdi għal bonus għall-intrapriżi li jinsabu f'reġjuni eliġibbli għal għajnuna nazzjonali reġjonali?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, liema bonisijiet huma prevvisti?

L-iskema ta' l-għajnuna tipprovdi għal bonus lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok għati dettalji: …

Jista' l-bonus jiġu akkumulat mal-bonus għal intrapriżi li jkunu jinsabu f'reġjuni assistiti?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok iddeskrivi l-modalitajiet:

3. Għajununa għall-investiment fis-settur ta' l-enerġija

3.1. Għajununa għal investimenti mmirati li jiffrankaw l-nerġija

3.1.1. X'inhu l-iffrankar mistenni ta' enerġija bħala riżultat ta' l-għajnuna ad hoc jew ta' l-iskema ta' għajnuna?

L-ammont ta' l-iffrankar mistenni huwa stmat minn espert infipendenti? Jekk jogħġbok għati eżempji ta' investimenti eliġibbli:

3.1.2. X'inhu l-iffrankar mistenni ta' ta' CO2 bħala riżultat ta' l-għajnuna ad hoc jew ta' l-iskema ta' għajnuna?

3.1.3. X'inhuma n-nefqiet eliġbbli?

Jekk jogħġbok spjega b'liema mod għandu jiġI żgurat Jekk jogħġbok li n-nefqiet eliġibbli jkun biss in-nefqiet żejda meħtieġa biex jintlaħaq l-għan ambjentali, u kif għandu jingħata kont ta' xi ffrankar magħmul fl-ewwel ħames snin tan-nefqa ta' l-investiment Jekk jogħġbok Please explain in what way it will be ensured that the eligible costs are only the extra costs necessary to meet the environmental objective, and how any cost savings engendered over the first 5 years of the life of the investment will be taken into account.

Sa liema limitu jingħata kont tal-vantaġġI jirriżultaw minn żieda possibbli fil-kapaċità u minn produzzjonijiet addizzjonali miżjuda?

X'inhi l-intensità ta' għajnuna gross massima ta' l-għajnuna ppjanata?

Il-proġett jipprovdi għal bonus lill-intrapriżi f'żoni eliġibbli għal skemi ta' għajununa nazzjonali reġjonali?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, liema bonisijiet huma prevvisti?

L-iskema ppjanata tipprovdi għal bonus lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, liema bonus?

Jista' l-bonus jiġu akkumulat mal-bonus għal intrapriżi li jkunu jinsabu f'reġjuni assistiti?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, liema huma l-kondizzjonijiet? …

3.2. Għajnuniet favur produzzjoni kombinata ta' eletrriku u sħana

3.2.1. Liema sors primarju għandu jintuża fil-proċess tal-produzzjoni?

3.2.2. X'ikun il-benefiċċju ambjentali tal-miżura in kwistjoni?

Jekk l-effiċjenza tal-konverżjoni tkun partikolarment għolja, għati l-medja komparattiva.

Xi tkun l-effiċjenza minima ta' konverżjoni ta' l-impjanti eliġibbli CHP?

Jekk il-miżuri jippermettu li jitnaqqas il-konsum ta' l-enerġija, f'liema proporzjon?

Id-disposizzjonijiet ġew elaborate minn espert indipendenti?

Bl-liema mod u sa liema limitu huwa l-proċess ta' produzzjoni anqas ta' ħsara għall-ambjent, jekk inhu hekk?

3.2.3. X'inhuma n-nefqiet eliġibbli?

X'ikunu n-nefqiet ta' investiment għall-istallazzjoni minn entità ta' produzzjoni ta' l-elettriku (jew sħana) għall-istess kappaċità f'termini ta' produzzjoni effettiva ta' enerġija?

Sa liema limitu ngħata kont tal-bejgħ ta' sħana (jekk l-istallazzjoni hija primarjament destinata għall-produzzjoni ta' enerġija) jew il-bejgħ ta' elettriku (fil-każ oppost) sabiex jitnaqqsu n-nefqiet ta' investiment għola?

Fil-każ tas-sostituzzjoni ta' l-istallazzjoni eżistenti, hemm xi vantaġġ li jirriżulta miż-żieda fil-kapaċità jew mill-iffrankar tan-nefqa?

Kif inhuma kalkolati dawk il-vantaġġi?

3.2.4. X'inhi l-intensità ta' għajnuna gross massima tal-għajnuna ppjanata?

X'inhi l-intensità massima gross standard ta' l-għajnuna?

L-iskema ppjanata tipprovdi għal bonus lill-intrapriżi f'żoni assistiti?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, liema bonisijiet huma prevvisti? …

Huwa prevvist bonus għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok għati dettalji

Jista' l-bonus jiġu akkumulat mal-bonus għal intrapriżi li jkunu jinsabu f'reġjuni assistiti?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, taħt liema kondizzjonijiet?

3.3. Għajnuniet f'nvestiment għal enerġiji li jerġgħu jiġġeddu

3.3.1. Liema huma t-tipi ta' enerġiji in kwistjoni Jaqgħu taħt it-tifsira ta' enerġiji li jerġgħu jiġġedu deskritti fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2001/77/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Settembru 2001 [56]?

Fil-każ li l-investimenti huma intiżi li jkopru enerġija għall-Komunità kollha, iddeskrivi l-limiti ta' din il-komunità u t-tipi ta' enerġija wżati qabel għal dak il-għan.

3.3.2. X'inhuma n-nefqiet eliġibbli?

X'ikunu n-nefqiet ta' l-investiment għall-istallazzjoni ta' entità ta' produzzjoni ta' l-elettriku għall-istess kapaċità f'termini ta' produzzjoni effettiva ta' enerġija?

3.3.3. X'inhi l-intensità ta' għajnuna gross massima tal-miżura ppjanata?

Jekk l-għajnuna tista' tkopri n-neqiet totali eliġinnli, għaliex hija indispensabbli dik ir-rata ta' għajnuna?

F'ċirkostanzi simili, kif tiġI negozjata l-enerġija prodotta, mil-liema distributuri u b'liema tariffi? …

L-iskema t' għajnuna ppjanata tipprovdi għal bonus għall-impriżi li jinsabu f'reġjuni eliġibbli għal għajnuna nazzjonali reġjonali?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, x'inhu d-daqs tal-bonus? …

Huwa previst bonus lill-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok għati dettalji:…

Jista' l-bonus jiġu akkumulat mal-bonus għal intrapriżi li jkunu jinsabu f'reġjuni assistiti?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk taħt liema kondizzjonijiet? …

Tistaż l-għajnuna għall-investiment notifikata tiġI kombinata ma' għajnuna oħra ta' l-Istat skond it-tifsira ta' l-Artikolu 87(1) tat-Trattat, jew ma' xi forom oħra ta' finanzjament tal-Komunità?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok intrabat li tirrispetta l-intensitajiet massimi ta' għajnuna stipulate fil-linji gwaida dwar għajnuna ambjentali, jew, fejn tingħata l-għajnuna li sservi għanijiet differenti u tinvolvi l-istess nefqiet eliġibbli, il-limitu l-aktar favorevoli ta' għajnuna: …

4. Għajnuna favur ir-riabilitazzjoni ta' żoni industrijali mniġġsa

4.1. Liema huwa s-sit in kwistjoni (iddeskrivi s-sit) u x'inhi n-natura tat-tniġġis?

In-natura, l-limitu u r-riskju għas-saħħa umana u l-ambjent tat-tniġġis ġew suġġetti għal stima minn espert indipendenti?

□ | iva | □ | le |

Liema huma? Hemeż kopja tar-rapporti.

4.2. Fil-każ ta' għajnuna ad hoc, jekk jogħġbok wieġeb id-domandi li ġejjin:

Il-proprjetarju kurrenti tas-sit huwa pubbliku jew privat?

Jekk il-proprjetarju kurrenti tas-sit huwa pubbliku, dan is-sit inxtara mill-amministrazzjoni pubblika sabiex jitwettqu azzjonijiet ta' rimedju/riabilitazzjoni?

□ | iva | □ | le |

Ġiet identifikata l-persuna responsabbli għat-tniġġis tas-sit?

□ | iva | □ | le |

Jwkk le, jekk jogħġbok iddeskrivi fil-qosor iċ-ċirkostanzi ta' eżenzjoni li għamlu lil dan li jniġġes mhux responsabbli

Il-valur tas-sit imniġġes (qabel ir-riabilitazzjoni) ġiet evalwat permezz ta' analiżi minn espert indipendenti?

□ | iva | □ | le |

X'inhu l-valur fis-suq tas-sit qabel l-azzjoni ta' riabilitazzjoni?

Kemm huma n-nefqiet stmati għax-xogħol ta' riabilitazzjoni? …

X'inhuma n-nefqiet primarji fis-sena tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar elementi ta' Għajnuna ta' l-Istat f'bejgħ taż art u bini minn awtoritajiet pubbliċi?

Il-valur tas-sit wara r-riabilitazzjoni ġie stmat permezz ta' stima minn espert indipendenti?

□ | iva | □ | le |

X'inhu l-valur stmat fis-suq tas-sit riabilitat?

L-amministrazzjoni pubblika għandha l-ħsieb li tbiegħ l-art fi żmien tlett snin li jiġu wara d-data ta' l-akkwist?

X'użu ta' art jingħata lis-sit imniġġes wara r-rabilitazzjoni tiegħu?

X'inhu l-kamp ta' l-appliakzzjoni ta' l-għajnuna maħsuba?

X'inhi l-intensità ta' għajnuna gross massima ta' l-għajnuna ppjanata?

4.3. Fil-każ ta' skema ta' għajnuna, jekk jogħġbok spjega

X'inhu l-kamp ta' l-appliakzzjoni ta' l-għajnuna maħsuba?

X'inhi l-intensità ta' għajnuna gross massima ta' l-għajnuna ppjanata?

Ġilie ngħataw skemi simili ta' għajnuna biex jiffinanzjaw ir-riabilitazzjoni ta' żoni mniġġsa oħra fl-Istat Membru tiegħek? Jekk jogħġbok spjega kemm kien hemm siti li pġew rimedjati taħt skemi similiu x'kienu l-ammonti allokati għal dawk l-iskemi: …

5. Għajnuna favur ir-rilokazzjoni ta' intrapriża

5.1. Fejn tinsab l-intrapriżali għandha tibbenefika mir-relokazzjoni?

Jekjk il-lok huwa f'Żona Natura 2000, liema test leġislattiv jipprovdi għal dik il-kwalifika?

5.2. Għaliex iseħħ ir-rilokazzjoni?

Jekk jogħġbok ipprovdi deskrizzjoni dettaljata taċ-ċirkostanzi ambjentali, soċjail u tas-saħħa publika li jirrendu meħtieġa r-rilokazzjoni. Il-proprjetarju ta' l-intrapriża huwa responsabbli (taħt il-leġislazzjoni nazzjonali jew tal-Komunità) għall-problema ta' tniġġis/ambjentali?

5.3. Hemm deċiżjoni amministrattiva jew ġuridika li tordna r-rilokazzjoni ta' l-intrapriża?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, hemeż kopja tad-deċiżjoni relevanti.

Jekk jogħġbok ikkonferma li l-benefiċjarju għandu jikkoforma ma' l-istandards ambjentali l-aktar iebsa fir-reġjun il-ġdid fejn jiġI lokat.

5.4. X'inhuma l-profitti li l-intrapriża tistenna mill-bejgħ, l-esproprjazzjoni jew il-kera tat-territorji jew stallazzjonijiet abbandunati?

5.5. Liema nefqiet għandhom jiġu assunti b'relazzjonji ma' l-istallazzjoni l-ġdida b'kapaċità ta' produzzjoni ugwali għal dik abbandunata?

Ir-rilokazzjoni toħloq penalitajiet għat-terminazzjoni antiċipata tal-kuntratt fir-rigward tal-kera tat-territorju jew tal-bini?

Ikun hemm xi benefiċji mit-teknoloġija l-ġdida wżata wara r-rilokazzjoni?

Hemm xi qliedħ ta' konteġġI mill-użu aħjar ta' l-istallazzjonijiet wara r-rilokazzjoni?

X'inhi l-intensità ta' għajnuna gross massima ta' l-għajnuna ppjanat? …

6. Għajnuna għal servizzi ta' pariri/konsulenza fil-qasam ambjentali

6.1. Min huma l-benefiċjarji potenzali ta' l-għajnuna?

Jikkonjformaw mal-kondizzjonijiet kollha ta' l-Anness I li jinsab mar-Regolament (KE) Nru 70/2001 tal-Kummissjoni tat-12 ta' Jannar 2001, li jikkonċerna l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Tratat KE dwar għajnuna ta' l-Istat għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju [57]?

6.2. Is-servizzi ta' konsulenza għandhom jiġu provduti minn kumpanniji esterni?

□ | iva | □ | le |

Il-kumpanniji esterni għandhom ratite finanzjarji ma' l-intrapriżi benefiċjarji ta' l-għajnuna?

□ | iva | □ | le |

Jekk jogħġbok iddikjara n-natura eżatta tas-servizzi ta' konsulenza: …

7. Għajnuna għall-operat biex tippromwovi l-immaniġġar ta' l-iskart u l-iffrankar ta' l-enerġija

7.1. X'inhuma n-nefqiet żejda ta' produzzjoni u liema sehem huwa kopert bl-għajnuna

Jekk l-għajnuna hija digressive, jekk jogħġbok iddikijara l-modalitajiet?

7.2. X'inhu l-perjodu ta' żmien prevvist għall-applikazzjoni ta' l-iskema ta' għajnuna modifikata?

7.3. Domandi speċifiċi fil-każ ta' għajnuna biex tippromwovi l-immaniġġar ta' l-iskart:

Kif huwa żgurat li benefiċjarju jiffinanzja s-servizz provdut fi proporzjon ta' l-ammont taż l-iskart prodott u/jew tan-nefqa tat-trattament?

Fil-każ ta' għajnuna għall-immaniġġar ta' skart industrijali hemm xi regoli applikabbli tal-Komunità?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok iddeskrivi: …

Fin-nuqqas ta' regoli tal-Komunità, hemm regoli nazzjonali? …

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok iddeskrivi: …

Jekk iva, dawn ir-regoli nazzjonali huma aktar iebsa mir-regoli tal-Komunità?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok iddeskrivi: …

8. Għajnuniet ta' operat fil-forma ta' tnaqqis mit-taxxa jew eżenzjonijiet

8.1. Introduzzjoni ta' taxxa ġdida bħala riżultat ta' obbligu tal-Komunità

8.1.1. L-Istat Membru jagħti eżenzjonijiet li jwasslu għal rata aktar baxxa mir-rata minima tal-Komunità

Mil-liema taxxa għandhom jingħataw tnaqqis jew eżzenzjoni?

L-imponiment tat-taxxa kif jikkontribwixxi għall-protezzjoni ta' l-ambjent?

X'riżultati nkisbu, jew huma mistennija li jinkisbu bħala konsegwenza diretta tat-taxxa?

Dawn l-eżenzjonijiet ġew awtorizzati mill-Kunsill bl-applikazzjoni tar-regoli fiskali tal-Komunità?

Għaliex huwa meħtieġ li jiġu applikati rati aktar baxxi mir-rati minim ital-Komunità?

Is-setturi li jibbeneifikaw mit-tnaqqis tat-taxxa huma suġġetti għal kompetizzjoni iebsa intra-komunitarja u/jew internazzjonali?

Kemm il-injtrapriża tibbenefika minn din il-miżura?

Dawk l-intrapriżi huma suġġetti għal piżijiet oħra li jikkonċernaw il-protezzjoni ta' l-ambjent?

8.1.2. L-Istat Membru jagħti tnaqqis fit-taxxa li jwassal għal rata aktar baxxa mir-rata minima tal-Komunità

Mil-liema taxxa għandhom jingħataw tnaqqis jew eżzenzjoni?

L-imponiment tat-taxxa kif jikkontribwixxi għall-protezzjoni ta' l-ambjent?

X'riżultati nkisbu, jew huma mistennija li jinkisbu bħala konsegwenza diretta tat-taxxa?…

Id-derogi huma kondizzjonati bil-konklużżjoni ta' patti ta' ftehim bejn id-ditti li jirċievu u l-Istat Membru tittejjeb il-protezzjoni ta' l-ambjent?

□ | iva | □ | le |

X'inhi n-natura ta' dawn il-patti ta' ftehim? …

Il-patti ta' ftehim huma miftuħa għas-setturi kollha ta' l-ekonomija li jistgħu jibbenefikaw mill-miżura tat-taxxa?

Jekk l-iffirmar tal-ftehim ikun volontarju u mhux bħala kondizzjoni biex wieħed jirċievi l-benefiċċju tat-taxxa, liema hija r-rata (mistennija) ta' adeżjoni għall-patti ta' ftehim fost il-benefiċjarji tal-benefiċċju tatt-taxxa?

Min jiżgura l-immonitorjar tal-patti ta' ftehim li jidħlu fihom id-ditti?

Liema sanzjonijiet huma prevvisti fil-każ ta' nuqqas ta' konformità ta' l-obbligi mdaħħla fil-patti ta' ftehim?

Hemeż kopja ta' dawk il-patti ta' ftehim jew iddeskrivihom fid-dettal.

Jekk ir-regoli nazzjonali jkollhom l-istess effetti bħal dawk tal-patti ta' ftehim imsemmija hawn fuq, jekk jogħġbok hemeż kopja tar-regoli.

Fin-nuqqas ta' patti ta' ftehim bejn ditti u l-Istat Membru, x'għandha tkun ir-rata effettiva mħallsa mid-ditti wara l-applikazzjoni tat-tnaqqis u xi tkun id-differenza bejn dan l-ammont u r-rata minima tal-Komunità…?

8.1.3. Derogi aplikabbli għall-introduzzjoni ta' taxxa ġdida mposta fin-nuqqas ta' obbligu tal-Komunità

Id-derogi huma kondizzjonati fuq il-konklużżjoni volontarja jew obbligatorja ta' patti ta' ftehim bejn ditti u l-Istat Membru mmirati lejn it-titjib ta' l-ambjent?

□ | iva | □ | le |

X'inhi n-natura ta' dawn il-patti ta' ftehim?

□ | iva | □ | le |

Il-patti ta' ftehim huma miftuħa għas-setturi kollha ta' l-ekonomija li jistgħu jibbenefikaw mill-miżura tat-taxxa?

□ | iva | □ | le |

Jekk l-iffirmar tal-ftehim ikun volontarju u mhux bħala kondizzjoni biex wieħed jirċievi l-benefiċċju tat-taxxa, liema hija r-rata (mistennija) ta' adeżjoni għall-patti ta' ftehim fost il-benefiċjarji tal-benefiċċju tatt-taxxa?

X'jiżgura li jiġu rispettati l-impenni li jidħlu fihom id-ditti?

Liema sanzjonijiet huma prevvisti fil-każ ta' nuqqas ta' konformità ta' l-obbligi mdaħħla fil-patti ta' ftehim?

Hemeż kopja ta' l-abbozzi tal-patti ta' ftehim jekk disponibbli u ddeskrivi l-kontenut tagħhom….

Jekk hemm regoli nazzjonali li għandhom l-istess effett bħal dak tal-patti ta' ftehim imsemmija hawn fuq, hemeż kopja ta' dawn ir-regoli nazzjonali.

Fin-nuqqas ta' patti ta' ftehim bejn ditti u l-…Istat Membru, x'għandha tkun ir-rata effettiva mħallsa mid-ditti wara l-applikazzjoni tat-tnaqqis u li tkun id-differenza għar-rati nazzjonali "normali"?

Jekk jogħġbok ibgħat figure li jippermettu lill-Kummissjoni li tistma is-seham tat-taxxa attwalment imħallsa.

X'perjodu ta' żmien huwa prevvist għall-iskema ta' l-għajnuna notifikata ppjanata?

8.1.4. Derogi applikabbli għal taxi eżistenti

X'inhu l-effett ambjentali tat-taxxa konċernata mill-miżura?

It-taxxa meta kienet introdotta?

Għal liema benefiċjarji?

Id-deċiżjoni li jingħata tnaqqis ta' taxxa lil benefiċjarji konċernati b'din in-notifikazzjoni saret b'konnessjoni ma' żieda sinjifikanti fit-taxxa?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok uri l-iżvilupp tar-rata relevanti ta' taxxa matul perjodu ta' żmien f'termini assoluti.

Id-derogi saru meħtieġa wara bidla sinjifikanti fil-kondizzjonijiet ekonomiċi?

Iddeskrivi l-bidla

Din il-bidla hija speċifika għal Stat Membru wieħed jew teżisti fl-Istati Membri kollha?

X'żieda fil-piżijiet hija dovuta għall-bidla fil-kondizzjonijiet ekonomiċi?

X'inhu l-perjodu ta' żmien ta' l-applikazzjoni ta' l-iskema ta' l-għajnuna notifikata ppjanata?

8.1.5. Eżenzjoni mit-taxxa meħtieġa għall-modernizzazzjoni ta' produzzjoni ta' enerġija sabiex tinkiseb effiċjenza għola fl-enerġija.

X'sorsi tradizzjonali ta' enerġija għandhom jintużaw għall-produzzjoni ta' enerġija?

Xi tkun id-differenza fl-effiċjenza ta' l-energija meta mqabbla mal-metodi tradizzjoni ta' produzzjoni?

X'nefqiet addizzjonali jinħolqu mill-produzzjoni prevvista?

9. Għajnuniet ta' operat favur enerġiji li jerġgħu jiġġeddu

9.1. Liema huma l-kategoriji ta' enerġija in kwistjoni?

Dawn it-tipi ta' nerġija jaqgħu taħt it-tifsira ta' enerġiji li jerġgħu jiġġeddu kif preswkritta fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2001/77/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Settembru 2001?

9.2. Għajnuniet għall-kumpens tad-differenza bejn in-nefqiet ta' produzzjoni għal enerġiji li jerġgħu jiġġeddu u l-prezz fis-suq għal dik l-enerġija: …

Dawn huma impjanti ġodda?

□ | iva | □ | le |

X'inhuma n-nefqiet medji ta' produzzjoni u d-differenza tal-prezz medju fis-suq għal kull sors ta' enerġija li targġa tiġġedded? …

Jekk jogħġbok iddeskrivi l-mekkaniżmu preċiż ta' sostenn u b'mod partikolari l-metodu għall-kalkolazzjoni ta' l-ammont ta' l-għajnuna:

X'inhu l-perjodu ta' żmien prevvist għall-amortizzazzjoni ta' l-impjanti? …

Jek jogħġbok uri li li valur nett presenti ta' l-għajnuna ma jeċċedix il-valur nett presenti tan-nefqiet ta' l-investiment totali.

Jekk l-għajnuna hija prevvista għal diversi snin x'inhuma l-modalitajiet għar-reviżjoni tan-nefqa tal-produzzjoni u l-prezzijiet tas-suq?

L-impjani huma għal sorsi ta' produzzjoni ta' enerġija li tarġa tiġġedded kif ukoll eliġibbli għal għajnuniet ta' investiment?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, kemm?

Kif għandu jingħata kont tal-għajnuna ta' investiment emta tistabbilixxi l-ħtieġa ta' għajnuna ta' operat?

L-għajnuna tinkludi element ta' dħul lura fuq il-kapital?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, kemm?

Jekk jogħġbok spjega għaliex dan huma meħtieġ għas-settur tal-biomassa, tista' l-għajnuna tmur ‘l hnn mill-kopertura ta' l-investimenti?

9.3. Aids in the form of market mechanisms

Dawn huma impjanti ġodda?

□ | iva | □ | le |

X'inhuma n-nefqiet medji għall-produzzjoni ta' l-enerġija li tarġa tiġġedded in kwistjoni u d-differenza għall-prezz medju tas-suq għall-enerġija?

Il-mekkaniżmu kif sejjer jiffunzjona?

Kif huwa assigurat li l-mekkaniżmu ma jiddisswadix lill-produtturi ta' enerġija li tarġa tiġġedded milli jsiru aktar kompetittivi?

Il-mekkaniżmu kif jagħti kont ta' importazzjonijiet u esportazzjonijiet ta' elettirku?

Fil-każ ta' ċertifikati ħodor, l-Istati Membi jintervjenu direttament jew indirettament fl-iffissar tal-prezz?

Jista' l-Istat Membru, jekk hekk jixtieq iqiegħed ċertifikati ġodda fis-suq jew jista' jixtrihom?

□ | iva | □ | le |

Is-sistema tinkludi piż li għandu jitħallas fil-każ tan-nuqqas ta' twettieq ta' xi obbligu?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, kif jinġabru dawn il-flus, kif jiġu amministrati u wżati?

Kif jiġI assigurat il-kontroll sabiex jiġI evitat kumpens żejjed kollox ma' kollox tad-ditti li jipparteċipaw?

9.4. Għajnuna ta' operat fuq il-bażi tan-nefqiet esterni evitati

Dawn huma impjanti ġodda?

□ | iva | □ | le |

Kif u minn min ġew kalkolati n-nefqiet esterni evitati? Jekk jogħġbok ibgħat analiżi raġunat u kwantifikat komparattiv tan-nefqa flimkien ma' stima tan-nefqiet esterni kkawżati minn produtturi ta' l-enerġija li jikkompetu

X'inhu l-ammont ta' għajnuna għal kull KWh?

Kif huwa assigurat il-kontroll li l-ammonti ta' għajnuna li jmorru ‘l hinn mill-ammont li jirriżulta mill-għażla 1 huwa fil-fatt investit mill-ġdid fis-settur ta' l-enerġiji li jisgħu jiġġeddu?

10. Għajnuna ta' operat għall-produzzjoni kombinata ta' Sħana u Elettriku

10.1. Liema sors primarju ta' enerġija għandu jiġI utilizzat fil-proċess ta' produzzjoni?

X'inhu l-benefiċċjut al-miżura ppjanata għall-ambjent?

Jekk l-effiċjenza tal-konverzjoni hija partikolarment għolja, x'inhi l-medja komparattiva?

X'għandha tkun l-effiċjenza minima ta' konveżjoni ta' l-impjanti eliġibbli CHP?

F'liema proporzjon jekk affattu, il-miżura tippermetti għat-tnaqqis fil-konsum ta' l-enerġija?

Il-miżuri ġew stmati minn espert indipendenti?

F'liema aspetti u sa liema limitu, jekk affattu, il-proċess ta' produzzjoni jagħmel anqas ħsara lill-ambjent?

X'inhuma l-modalitajiet ta' l-għajnuna ppjanata?

X'inhuma n-nefqiet medji ta' produzzjoni u l-prezzijiet medji tas-suq ta' l-enerġiji prodotti?

X'inhu l-prezz medju tas-suq ta' unità tradizzjonali ta' enerġija?

Fil-każ ta' użu industrijali ta' produzzjoni kombinata ta' sħana u elettriku, liema huma l-benefiċċji possibbli mill-produzzjoni ta' sħana?

Jekk l-għajnuna hija prevista għal diversi snin, liema huma l-kondizzjonijiet għall-aġġustamenht tan-nefqiet ta' produzzjoni u l-prezz tas-suq?

11. Informazzjonmi oħra

Jekk jogħġbok indika hawnhekk kull informazzjoni oħra li tqis relevanti għall-istima tal-miżura/i konċernata/i taħt il-linji gwida dwar għajnuna għall-protezzjoni ta' l-ambjent.

TAQSIMA III.11

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA GĦALL-KAPITAL TAR-RISKJU

Din il-paġna ta' informazzjoni supplimentari għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' kull skema ta' għajnuna koperta bil-Komunikazzjoni dwar għajnuna ta' l-Istat u l-Kapital tar-Riskju [58] Jekk jogħġbok innota li jekk l-iskema tkun koperta ki kwadru ieħor jew linji gwida, il-formola ta' notifikazzjoni standard li tikkorrispondi għall-kwadru jew linji gwida relevanti għandha minflok tintuża.

1. Benefiċjarju ta' għajnuna

Min hu/huma l-benefiċjarji ta' l-iskema (jekk jogħġbok immarka kaxxa waħda jew aktar kif xieraq):

1.1 □ investituri li jwaqqfu fond jew jipprovdu ekwità f'kumpannija jew sett ta' kumpanniji. Jekk jogħġbok speċifika l-kriterji tal-għażla:

1.2 □ fond ta' investiment jew mod ieħor intermedjarju. Jekk jogħġbok speċifika l-kriterji tal-għażla:

1.3 □ investimenti f'intrapriżi. Jekk jogħġbok speċifika l-kriterji tal-għażla:

2. Forma ta' għajnuna

2.1. L-iskema tikkunsidra l-miżura/I li ġejjinu/jew strument/i (jekk jogħġbok immarka kaxxa waħda jew aktar kif xieraq):

□ ħolqien ta' fond ta' investiment (jiġifieri fond ta' capital venture) li fih awtoritajiet pubbliċimsieħba fiż-żona, investiture jew parteċipant. Jekk jogħġbok speċifika:

□ għotjiet lil fond ta' investiment (jiġifieri fond ta' capital venture)biex ikopru parti min-nefqiet amministrattivi u maiġerjali. Jekk jogħġbok speċifika:

□ garanziji lill-investituri ta' capital tar-riskju jew lil fondi ta' capital tar-riskju kontra proporzjon tat-telf ta' l-investiment, jew garanziji fir-rigward ta' self lill-investituri għall-investiment fil-kapital tar-riskju. Jekk jogħġbok speċifika:

□ strumenti finanzjarji oħra favur investiture ta' capital tar-riskju jew fondi ta' capital venture biex jiġI provdut capital żejjed għall-investiment. Jekk jogħġbok speċifika:

□ fiscal incentives to investors to undertake risk capital investments. Please specify:

2.2 Il-kombinazzjoni tal-miżura/I ta' hawn fuq u/jew strument/ima jwassalx għall-provvista ta' capital lil intrapriża/I investit unikament fil-forma ta' self (inkluż self sub-ordinat u self ta' ‘ekwità) jew strumenti oħrajn li jipprovdu lill-investitur/dak li jislef bi dħul minimu fiss. Jekk jogħġbok speċifika:

3. Eżistenza ta' falliment tas-suq

3.1 □ Is-sehem massimu ta' finanzi għal intrapriżi mmirati finanzjati taħt l-iskema ta' għajnuna m'għandux jeċċedi:

□ Ewro 500,000;

□ Ewro 750,000 għal intrapriżi li jkunu jinsabu f'reġjuni li jikkwalifikaw għal assistenza taħt l-Artikolu 87(3)(ċ) tat-Trattat KE;

□ Ewro 1 million għal intrapriżi li jkunu jinsabu f'reġjuni li jikkwalifikaw għal assistenza taħt l-Artikolu 87(3)(a) tat-Trattat KE.

3.2 □ Jekk is-sehemijiet massimi ta' finanzjament għal intrapriżi mmirati finanzjati taħt l-iskema ta' għajnuna jeċċedu l-għatbiet imsemmija hawn fuq, l-iskema għandha tiġI ġustifikata bil-presenza ta' "falliment tas-suq" fiż-żona/I relevanti ta' investiment. Jekk jogħġbok speċifika billi themeż xhieda ta' sostenn:

4. Fatturi prinċipali ta' l-għajnuna

4.1. Il-fondi ta' l-Istat huma ristretti esklussivament jew permenentement biex jeffettwaw fondi ta' ekwità fi:

□ intrapriżi li jinsabu f'reġjuni assistiti li jikkwalifikaw taħt l-Artikolu 87(3)(a) tat-Trattat KE u/jew taħt l-Artikolu 87 (3)(ċ) tat-Trattat KE.

□ intrapriżi mikro jew żgħar;

□ intrapriżi ta' daqs medju fil-bidu tagħhom jew fi stadji oħra bikrin, jew li jkunu jinsabu f'żoni assistiti.

□ għal intrapriżi ta' daqs medju ‘l hinn mill-bidu tagħhom jew stadji oħra bikrin, jew mhux lokati f'żoni assistiti, hemm limitu għal kull intrapriżi għall-iffinanzjar totali permezz tal-miżura. Jekk jogħġbok speċifika:

4.2. L-iskema hija bbażata fuq falliment tas-suq f'kapital tar-riskju u tipprovdi biex jingħataw finanzi lil intrapriża prinċipaqlment fil-forma ta' ekwità jew kważi-ekwità. Jekk jogħġbok speċifika fejn meħtieġ:

4.3. Id-deċiżjonijiet ta' l-investiment huma maħsuba għall-profitt u hemm rabta bejn it-twettieq ta' investiment u dawn responsabbli għad-deċiżjonijiet ta' l-investiment, murija permezz ta' dan li ġej:

□ Il-kapital kollu investit fl-intrapriża mmirata huwa provdut minn investiturei ta' l-ekonomija tas-suq jew

□ Hemm involvement sinjifikanti ta' investituri fl-ekonomija tas-suq fl-intrapriżi mmirati. Jekk jogħġbok speċifika:

4.3.1. Fil-każ ta' fondi ta' investiment, il-karattru li jħares lejn il-profitt ts' investimenti għandu jintwera bi (jekk jogħġbok immarka kaxxa waħda jew aktar kif xieraq):

□ Ta' l-anqas 50 % tal-fondi tal-kapital huwa provdut minn investiture privatiAt least 50 % of the fund's capital is provided by private investors;

□ Ta' l-anqas 30 % tal-fondi tal-kapital huwa provdut minn investiture private fil-każ ta' miżuri li joperaw f'reġjuni li jikkwalifikaw taħt l-Artikolu 87(3)(a) tat-Trattat KE jew taħt l-Artikolu 87(3)(ċ) tat-Trattat KE;

□ Fatturi oħra li jiġġustifikaw livell differenti ta' capital privat. Jekk jogħġbok iddeskrivi:

□ Hemm ftehim bejn maniġaer ta' fond professjonali u parteċipanti fil-fond li jipprovdi li il-ħals tal-maniġer huwa marbut mat-twettieq tal-fond u li jniżżel b'mod ċar l-għanijiet tal-fond u ż-żmien propizju għall-investimenti;

□ investiture private huma rappresentati fit-teħid tad-deċiżjonijiet;

□ hemm l-applikazzjoni ta' l-aħjar prattika u superviżjoni regolatorja fl-immaniġġart al-fond.

4.4. □ It-tgħawwiġ fil-komkpetizzjoni bejn l-investituri u l-fondi ta' l-investiment huwa minimizzat kif muri bi

□ sejħa għall-offerti li tiffissa kull termini preferenzali mogħtija lil investiture privati;

□ fil-każ ta' fond għall-investiment, sejħa pubblika lill-investituri meta jinbeda;

□ fil-każ ta' skema (per eżempju, skema ta' garanzija), din għandha tibqa' miftuħa għal dawk kollha li jidħlu ġodda.

4.5. □ Kull investiment għandu jkun ibbażat fuq l-eżistenza ta' pjan dettaljat tal-kummerċ biex jistabbilixxi l-vijabilità ta' kull proġett.

4.6. □ "mekkaniżmu ta' ħruġ" ċar huwa provdut taħt l-iskema. Jekk jogħġbok speċifika:

4.7. □ Il-possibbiltà li jiġu riċiklati fondi fi ħdan l-iskema hija prevvista?

4.8. □ Iffokar settorali, L-intrapriżi mmirati huma attivi f'ċertu settur/I ta' l-ekonomija biss. Jekk jogħġbok speċifika s-settur/i il-bażi tal-loġika tal-politika kummerċjali u dik pubblika:

5. Kumulazzjoni ta' l-għajnuna

5.1. □ L-iskema tipprovdi li l-għajnuna investita f'intrapriżi, dawn l-intrapriżi jkunu diġà rċevew għajnuna taħt kwadru ieħor [59] inkluż taħt skemi awtorizzati oħra? Jekk jogħġbok speċifika:

5.2. □ Jekk ekwità provduta taħt skema ta' capital ta' riskju lill-intrapriża tintuża biex tiffinanzja investiment inizjali, nefqiet ta' riċerka u żvilupp jew nefqiet oħra eliġibbli taħt xi kwadri oħra, il-limitu relevanti ta' għajnuna qiegħed jiġI mħares waqt li jingħata wkoll kont taż l-element tal-għajnuna ta' l-iskema ta' capital ta' riskju? Jekk jogħġbok speċifika:

6. Informazzjoni oħra

Jekk jogħġbok indika hawnhekk kull informazzjoni oħra li tqis relevanti għall-istima tal-miżura/i konċernata/i taħt komunikazzjoni dwar għajnuna u l-kapital ta' riskju.

TAQSIMA III.12.A

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI GĦALL-AGRIKOLTURA

Jekk jogħġbok innota li t-Taqsima III.12 dwar il-formola ta'notifikazzjoni ta' għajnuna ta' l-Istat tapplika biss għal attivitajiet relatati mal-produzzjoni, proċessar u marketing ta' prodotti agrikoli, jiġifieri prodotti nklużi fl-Anness I li jinsab mat-Trattat KE. Iżda, dwar il-promozzjoni ta' prodotti agrikoli, eċċezzjonalment, ir-regoli agrikoli dwar għajnuna ta' l-Istat japplikaw ukoll għal ċerti numru ta' prodotti li m'humiex imniżżlin fl-Anness I. Jekk jogħġbok innota li regoli speċifi dwar għajnuna ta' l-Istat għall-agrikoltura ma japplikawx għall-miżuri relatati ma' l-ipproċessar ta' prodotti fl-Anness I fi prodotti li mhux imniżżlin fl-Anness I, Għal dawk il-miżuri għandek timla s-sezzjoni relevant ital-formola ġenerali ta' notifika.

1. Prodotti koperti

1.1. Il-miżura tapplika għal xi wieħed mill-prodotti li ġejjin li għadhom mhux suġġetti għall-organizzazzjoni tas-suq:

□ patata minbarra patata tal-matu

□ laħam taż-żiemel

□ għasel

□ Kaffè

□ sufra

□ Il-miżura ma tapplikax għal xi wieħed minn dawn il-prodotti

2. Effett ta' l-inċentiv

2.1. Tista' tikkonferma li ma tingħata ebda għajnuna fir-rigward ta' xogħol li nbeda jew attivitajiet li twettqu qabel ma kienet intbagħtet lill-awtoritajiet kompetenti applikazzjoni kif imiss għall-għajnuna, u aċċettata minnhom b'effett li jorbot?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li taħt il-punti 3.5 u 3.6 tal-Linji Gwida Agrikoli, għajnuna li tingħata retrospettivament fir-rigward ta' attivitajiet diġà mwettqa minn benefiċjarju ma tistax titqies li jkun fiha l-element meħtieġ ta' inċentiv, u għandha titqies bħala għajnuna ta' operat (fil-prinċipju pprojbita mill-leġislazzjoni ta' l-għajnuna ta' l-Istat).

3. Tip ta' għajnuna

3.1. X'tip/I ta' għajnuna tinkludi l-miżura ppjanata?

3.1.1. □ Għajnuna għall-investiment f'azjendi agrikoli (punt 4.1 tal-Linji Gwida Agrikoli [60] Jekk jogħġbok imla t-Taqsima III.12.a.i ta' din il-formola ta' notifikazzjoni).

3.1.2. □ Għajnuna għal investimenti b'konnessjoni ma' l-ipproċessar u l-marketing ta' prodotti agrikoli (punti 4.2 tal-Linji Gwida Agrikoli). Jekk jogħġbok ipproċedi għat-Taqsima III.12.a.ii ta' din il-formola ta' notifikazzjoni.

3.1.3. □ Għajnuna għal investimenti biex jippromwovu id-diversifikazzjoni ta' attivitajiet ta' irziezet (punti 4.3, 4.1 jew 4.2 tal-Linji Gwida Agrikoli). Jekk jogħġbok ipproċedi għat-Taqsima III.12.a.i, section 10 ta' din il-formola ta' notifikazzjoni.

3.1.4. □ Gġajnuna għal nefqiet addizzjonali jew qligħ mitluf minħabba mpenni agri-ambjentali; (punt 5.3 tal-Linji Gwida Agrikoli). Jekk jogħġbok imla t-Taqsima III.12.b of ta' din il-formola ta' notifikazzjoni.

3.1.5. □ Għajnuna ta' operat li tirrelata ma' protezzjoni ambjentali (punt 5.5 tal-Linji Gwida Agrikoli). III.12.b.

3.1.6. □ Għajnuna (minbarra għajnuna ta' investiment) biex tikkumpensa għan-nuqqasijiet fiż-żoni anqas favorite (puntnt 6 tal-Linji Gwida Agrikoli). Jekk jogħġbok imla t-Taqsima III.12.c.

3.1.7. □ Għajnuna għall-istabbiliment ta' bdiewa żgħar (punt 7 tal-Linji Gwida Agrikoli). Jekk jogħġbok imla t-Taqsima III.12.d.

3.1.8. □ Għajnuna għal irtirar kmien jew għaċ-ċessjoni ta' attivitajiet tal-biedja (punt 8 tal-Linji Gwida Agrikoli). Jekk jogħġbok imla t-Taqsima III.12.e.

3.1.9. □ Għajnuna għall-għeluq ta' produzzjoni, proċessar u kappaċità tal-marketing (punt 9 tal-Linji Gwida Agrikoli). Jekk jogħġbok imla t-Taqsima III.12.f.

3.1.10. □ Għajnuna għal gruppi ta' produtturi (punt 10 tal-Linji Gwida Agrikoli). Jekk jogħġbok imla t-Taqsima III.12.g.

3.1.11. □ Għajnuna ta' kumpens għal ħsara fi produzzjoni agrikola jew fil-mezzi ta' produzzjoni agrikola (punt 11. Jekk jogħġbok ipproċedi għat-Taqsima). Jekk jogħġbok imla t-Taqsima III.12.h.

3.1.12. □ Għajnuna għal tqassim mill-ġdid ta' art (punt 12 tal-Linji Gwida Agrikoli). Jekk jogħġbok imla t-Taqsima III.12.i.

3.1.13. □ Għajnuna biex tiġI nkoraġġita l-produzzjoni u l-marketing ta' prodotti agrikoli ta' kwalità (punt 13 tal-Linji Gwida Agrikoli). Jekk jogħġbok imla t-Taqsima III.124.

3.1.14. □ Għajnuna għall-provvista ta' sostenn tekniku fis-settur agrikolu (punt 14 tal-Linji Gwida Agrikoli). Jekk jogħġbok imla t-Taqsima III.12.k.

3.1.15. □ Għajnuna fis-settur tat-trobbija tal-bhejjem (punt 15 tal-Linji Gwida Agrikoli). Jekk jogħġbok imla t-Taqsima III.12.l.

3.1.16. □ Għajnuna għar-reġjuni l-aktar imbiegħeda u Gżejjer Eġew (punt 16 tal-Linji Gwida Agrikoli). Jekk jogħġbok imla t-Taqsima III.12.m.

3.1.17. □ Għajnuna għar-riċerka u l-iżvilupp (punt 17 tal-Linji Gwida Agrikoli). Jekk jogħġbok imla t-Taqsima III.6.a.

3.1.18. □ Għajnuna għall-(promozzjoni u) r-reklamar ta' prodotti agrikoli (punt 18 tal-Linji Gwida Agrikoli). Jekk jogħġbok imla t-Taqsima III.12.o.

3.1.19. □ Għajnuna fil-forma ta' self sussidjat fuq terminu qasir ta' żmien (punt 19 tal-Linji Gwida Agrikoli). Jekk jogħġbok imla t-Taqsima t III.12.n.

3.1.20. □ Għajnuna biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f'diffikultà (punt 20 tal-Linji Gwida Agrikoli). Jekk jogħġbok imla t-Taqsima III.12.p.

3.1.21. □ Għajnuna li tikkonċerna testijiet TSE, tnaqqis fil-bhejjem u skart tal-biċċeriji. Jekk jogħġbok imla t-Taqsima III.12.q.

3.1.22. □ Għajnuna għall-impiegi. Jekk jogħġbok imla s-sezzjoni relevanti tal-formola ta' notifikazzjoni ġenerali u t-Taqsima III.3.

3.1.23. □ Għajnuna għat-taħriġ. Jekk jogħġbok imla t-Taqsima III.2.

TAQSIMA III.12.A.I

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA GĦALL-INVESTIMENTI F'AZJENDI AGRIKOLI

Din il-paġna ta' informazzjoni supplimentari tapplika għal investimenti f'azjendi agrikoli, li huma ttrattati fil-punti 4.1, 4.1.2.2, 4.1.2.3, 4.1.2.4 u 4.3 tal-Linji Gwida.

Din il-formola għandha wkoll tintuża mill-Istati Membri għan-notifikazzjoni ta' kull għajnuna għal investimenti individwali, bi spejjeż eliġibbli f'eċċess ta' Ewro 12,5 million, jew fejn l-ammont attwali ta' l-għajnuna jeċċedi l-Ewro 6 million (Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1/2004).

1. Għanijiet ta' l-għajnuna

1.1. L-investiment jimmira liema mill-investimenti li ġejjin:

□ tnaqqis fin-nefqiet ta' produzzjoni;

□ titjib u tqassim mill-ġdid tal-produzzjoni;

□ żieda fil-kwalità;

□ ippriservar u titjib ta' l-ambjent naturali, kondizzjonijiet ta' l-iġjene u standards tal-welfare ta' l-annimali;

□ promozzjoni ta' diversifikazzjoni ta' attivitajiet tal-biedja

Jekk l-investiment iħares lejn xi miri oħra, jekk jogħġbok innota li l-punt 4.1.1.1 tal-Linji Gwida Agrikoli ma jippermettix għal għajnuna ta' investimenti li ma jħarsux lejn xi waħda mill-miri elenkati hawn fuq.

1.2. L-għajnuna tikkonċerna s-sostituzzjoni sempliċi ta' l-investimenti?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok innota li l-punt 4.1.1.1 tal-Linji Gwida Agrikoli ma jipprovdix għal għajnuniet għas-sostituzzjoni sempliċi ta' investimenti.

2. Benefiċjarji

2.1. Min huma l-benefiċjarji ta' l-għajnunanet?

□ bdiewa;

□ gruppi ta' produtturi;

□ oħrajn (Jekk jogħġbok speċifika):

3. Intensità ta' l-għajnuna

3.1. Jekk jogħġbok iddikjara r-rata massima ta' sostenn pubbliku, espress bħala volum ta' investiment eliġibbli:

… f'żoni anqas favoriti (mass.50 %);

… f'żoni oħra (mass. 40 %);

… għal bdiewa żagħżagħ f'żoni anqas favoriti (mass. 55 %);

… għal bdiewa żagħżagħ f'żoni oħra (mass. 45 %).

Jekk ir-rati ta' għajnuna huma għola, jekk jgħoġbpk innota li, taħt il-punt 4.1.1.2 tal-Linji Gwida Agrikoli, l-intensità ta' l-għajnuna matistax teċċedi l-limti preskritti hawn fuq.

4. Kriterji ta' eliġibilità

4.1. L-għajnuna tipprovdi li għajnuna għal investiment tista' tingħata biss lil:

- azjendi agrikoli li l-vijabilità tagħhom tista' tintwera permezz ta' stima tal-prospetti tagħha?

□ | iva | □ | le |

- azjandi agrikoli fejn il-bidwi jkollu kappaċità okkupazzjonali adegwata u kompetenza?

□ | iva | □ | le |

- azjendi agrikoli li jikkonformaw ma' l-istandard minimu tal-Komunità fir-rigward ta' l-ambjent, l-iġjene u l-welfare ta' l-annimali?

□ | iva | □ | le |

eġibt fin-negattiv għal xi waħda mid-domandi taħt il-punt 4.1, jekk jogħġbok innota li, taħt il-punt 4.1.1.3 tal-Linji Gwida Agrikoli, il-kriterji kollha ta' hawn fuq għandhom jitħarsu biex miżura tkun eliġibbli għall-għajnuna.

4.2. Jekk l-għajnuna hijiex maħsuba biex tiffinanzja investimenti magħmula sabiex jikkonformaw ma' standards minimi introdotti ġodda [61] fir-rigward ta' l-ambjent, l-iġjene u l-welfare ta' l-annimali?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika liema standards huma involuti u indika l-bażi legali tagħhom:

4.3. Fil-każ ta' bdiewa żagħżagħ, ik-miżura tippreskrivi li l-intensitajiet għola ta' għajnuna jistgħu jingħataw biss fi żmien ħames snin mit-twaqqif?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li l-punt 4.1.1.2 tal-Linji Gwida Agrikoli jippreskrivi r-rati massimi ta' għajnuna ta' 45 % jew 55 % li tista' tingħata lil bdiewa żagħżagħ biss fi żmien ħames snin wara li jiġu stabbiliti.

5. Suq għall-prodotti

5.1. L-investiment jinvolvi żieda fil-kapaċità tal-produzzjoni ta' l-azjenda?

□ | iva | □ | le |

5.1.1. Jekk iva, ġiet stmata l-eżistenza ta' suq għall-prodotti fil-livell xieraq, f;termini tal-prodotti konċernati, it-tipi ta' investimenti ul-kapaċitajiet eżistenti u mistennija?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li l-punt 4.1.1.4 tal-Linji Gwida Agrikoli jippreskrivi li ma tista' tingħata ebda għajnuna għal investimenti li jkollhom bħala l-għan tagħhom produzzjoni miżjuda li ma jkunx jista' jinsab suq għaliha.

5.2. L-għajnuna tikkonċerna prodott suġġett għal restrizzjonijiet fuq il-produzzjoni jew limitazzjonijiet taq' sostenn tal-Komunità impriżi individwali?

□ | iva | □ | le |

5.2.1. Jekk iva, l-investimenti jżidu l-produzzjoni ‘l hinn minn dawn ir-restrizzjonijiet jew limitazzjonijier?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li l-punt 4.1.1.4 tal-Linji Gwida Agrikoli jippreskrivi li ma tista' tingħata ebda għajnuna għal investimenti li jżidu l-produzzjoni ‘l hinn mir-restrizzjonijiet jew il-limitazzjonijiet stabbiliti taħt l-organizzazzjonijiet tas-suq komuni.

6. Spejjeż

6.1. L-ispejjeż eliġibbli jinkludu

□ kostruzzjoni, akkwist jew titjib ta' proprjetà immobbli;

□ makkiinarju ġdid u tagħmir, inkluż software tal-kompjuter;

□ nefqiet ġenerali (bħal ħlasijiet ta' periti, inġiniera u ta' konsultazzjoni, studji ta' possibilità, l-akkwist ta' patenti u liċenzi, sa 12 % ta' l-ispiża eliġibbli);

□ xiri ta' art, inklużi spejjeż legali, taxi u spejjeż għar-reġistrazzjoni ta' l-art.

Jekk l-ispejjeż eliġibbli jinkludu partiti oħra, jekk jogħġbok innota li l-punt 4.1.1.5 tal-Linji Gwida Agrikoli jippermetti biss għajnuna ta' investiment biex tkopri l-ispejjeż eliġibbli elenkati hawn fuq.

6.2. L-ispejjeż eliġibbli jinkludu wkoll ix-xiri ta' tagħmir sekonda man?

□ | iva | □ | le |

6.2.1. Jekk iva, huma mħarsa l-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

- il-bejjiegħ tat-tagħmir ikkonferma l-oriġinji eżatt tiegħu f'dikjarazzjoni bil-miktub;

- it-tagħmir diġà kien is-suġġett ta' assistenza nazzjonali jew tal-Komunità;

- ix-xiri tat-tagħmir jirrappresenta vantaġġ partikolari għall-programm jew il-proġett, jew jintgħamel meħtieġ minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali (per eżempju, ebda tagħmir ġdid ma jkun disponibbli f'dak iż-żmien);

- ix-xiri jinvolvi tnaqqis fin-nefqa meta mqabbla man-nefqa ta' l-istess tagħmir mixtri ġdid, waqt li jinżamm proporzjon tajjeb bejn in-nefqa u l-benefiċċju;

- it-tagħmir għaqndu jkollu l-karatteristiġi meħtieġa tekniċi u/jew teknoloġiċi konsistenti mal-kondizzjonijiet meħtieġa tal-proġett.

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li l-punt 4.1.1.5, in-nota 13 fl-aħħart al-paġna tal-Linji Gwida Agrikoli, il-Kummissjoni għandha tawtorizza biss l-għajnuna għal tagħmir sekonda man jekk jitħarsu l-kondizzjonijuiet ta' hawn fuq.

6.3. L-għajnuna tingħata għax-xiri ta' drittijiet ta' produzzjoni?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok speja kif għandek il-ħsieb li tikkonforma mal-ħtiġiet tal-punt 4.1.1.6 tal-Linji Gwida Agrikoli:

6.4. Fir-rigward tax-xiri ta' annimali, l-għajnuna xi tkopri:

□ l-ewwl xiri ta' annimali għat-trobbija

□ investimenti maħsuba li jtejjbu l-kwalità ġenetika ta' l-annimali permezz tax-xiri ta' annimali ta' kwalità għolja għat-tgħammir (maskili jew femminili) reġistrati fil-kotba tal-merħliet jew l-ekwivalenti tagħhom.

Jekk hemm xi spejjeż oħra involuti, jekk jogħġbok innota li, taħt il-punt 4.1.1.7 tal-Linji Gwida:

6.5. Agrikoli, l-għajnuna tista' tingħata biss għan-nefqiet eliġibbli msemmija hawn fuq, spejjeż eliġibbli għas-sostenn li jeċċedu l-limitu għall-investiment totali eliġibbli għas-sostenn, stipulate mill-Istat Membru skond l-Artikolu 7 tar-Regolament dwar Żvilupp Rurali?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok innota li l-punt 4.1.1.8 tal-Linji Gwida Agrikoli jiffissa l-limitu sħiħ imsemmi hawn fuq tan-nefqiet eliġibbli għas-sostenn.

7. Għajnuna għall-konservazzjoni ta' pajsaġġI tradizzjonali

7.1. L-ghajnuna tikkonċerna investimenti jew xogħlijiet kapitali maħsuba għall-konservazzjoni ta' karatteristiċi mhux produttivi tal-wirt li jinsabu fuq azjendi agrikoli?

□ | iva | □ | le |

7.1.1. Jekk iva. X'inhi r-rata minima ta' għajnuna (jekk jogħġbok speċifika)?

Rata massima ta' għajnuna: …

7.2. L-ghajnuna tikkonċerna investimenti jew xogħlijiet kapitali maħsuba biex jikkonservaw karatteristiċi tal-wirt ta' assi produttivi f'irziezet?

□ | iva | □ | le |

7.2.1. Jekk iva, l-investiment jinvolvi xi żieda fil-kapaċità tal-produzzjoni tar-razzett?

□ | iva | □ | le |

7.2.2. X'inhuma r-rati massimi ta' għajnuna għal dan it-tip ta' investiment (jekk jogħġbok speċifika)?

□ Investimenti mingħajr żieda fil-kapaċita:

Rata massima ta' għajnuna (żoni anqas favoriti): …

Rata massima ta' għajnuna (żoni oħra): …

Jekk ir-rati ta' għajnuna jeċċedu l-75 % għal żoni anqas favorite u 60 % għal żoni oħra, jekk jogħġbok innota li l-miżura ma tkunx konformi mal-punt 4.1.1.2, it-tielet paragrafu tal-Linji Gwida Agrikoli.

□ Investimenti b'żieda fil-kapaċità:

Rata massima ta' għajnuna (materjali kontemporanji): …

Rata massima ta' għajnuna (nefqiet żejda ta' materjali tradizzjonali): …

Jekk ir-rati ta' għajnuna jeċċedu ir-rati ta' għajnuna normali ta' l-investiment (40 % jew 50 % għal żoni anqas favoriti) għall-użu ta' materjali kontemporanji, jekk jogħġbok innota li l-miżura ma tkunx konformi mal-limiti stipulate fil-punt 4.1.1.2, ir-raba' paragrafu, tal-Linji Gwida Agrikoli.

8. Rilokazzjoni ta' irziezet fl-interess pubbliku

8.1. Il-ħtieġa li jiġI rilokat il-bini tirriżulta minn esproprjazzjoni li, skond il-liġI nazzjonali, tagħti dritt għall-kumpens?

□ | iva | □ | le |

8.2. Ir-rilokazzjoni tikkonsisti sempliċement fil-ħatt, tneħħija jew bini mill-ġdid ta' faċilitajiet eżistenti?

□ | iva | □ | le |

8.2.1. Jekk iva, x'inhi l-intensità ta' l-għajnuna (massimu 100 %)?

8.3. Ir-rilokazzjoni tirriżulta f'li l-bidwi jibbenefika minn aktar faċilitajiet moderni?

□ | iva | □ | le |

8.3.1. Jekk iva, x'inhi l-kontribuzzjoni tal-bidwi nnifsu (jekk jogħġbok speċifika)

□ F'żoni anqas favoriti (minimu 50 %) …

□ F'żoni oħra (minimu 60 %) …

□ Bdiewa żagħżagħ f'żoni anqas favoriti (minimu 45 %) …

□ Bdiewa żagħżagħ f'żoni oħra (minimu 55 %) …

Jekk il-kontribuzzjoni tal-bidwi nnifsu tkun aktar baxxa mill-għatbiet ta' hawn fuq,, jekk jogħġbok innota li l-miżura ma tkunx konformi mal-limiti stipulate fil-punt 4.1.2.3, ir-raba' paragrafu, tal-Linji Gwida Agrikoli.

8.4. Ir-rilokazzjoni tirriżulta f'żieda fil-kapaċità ta' produzzjoni?

8.4.1. Jekk iva, x'inhi l-kontribuzzjoni tal-bidwi nnifsu (jekk jogħġbok speċifika)

□ F'żoni anqas favoriti (minimu 50 %) …

□ F'żoni oħra (minimu 60 %) …

□ Bdiewa żagħżagħ f'żoni anqas favoriti (minimu 45 %) …

□ Bdiewa żagħżagħ f'żoni oħra (minimu 55 %) …

Jekk il-kontribuzzjoni tal-bidwi nnifsu tkun aktar baxxa mill-għatbiet ta' hawn fuq, jekk jogħġbok innota li l-miżura ma tkunx konformi mal-limiti stipulate fil-punt 4.1.2.3, il-ħames paragrafu, tal-Linji Gwida Agrikoli.

9. Investimenti li jirrelataw mal-protezzjoni u t-titjib ta' l-ambjent, it-titjib tal-kondizzjonijiet ta' l-eġjene u l-welfare ta' l-annimali

9.1. L-investiment jirriżulta f'nefqiet żejda li jirrelataw mal-protezzjoni u t-titjib ta' l-ambjent, it-titjib fil-kondizzjonijiet ta' l-iġjene ta' intrapriżi tal-bhejjem jew il-welfare ta' annimali tal-irziezet?

□ | iva | □ | le |

9.2. L-investiment imur ‘l hinn mill-kondizzjonijiet minimi meħtieġa fis-seħħ tal-Komunità?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, speċifika liema huma l-kondizzjonijiet meħtieġa li nqabżu:

Jekk le, jekk jogħġbok innota li l-punt 4.1.1.4, it-tieni paragrafu tal-Linji Gwida Agrikoli jippreskrivi li intensitajiet għola ta' għajnuna jistgħu jingħataw biss għal investimenti li jmorru ‘l hinn mill-kondizzjonijiet meħtieġa minimi fis-seħħ tal-Komunità.

9.3. L-investiment magħmul iġiegħel il-konformità ma' standards minimi ntrodotti ġodda, suġġetti għall-kondizzjonijiet preskritti fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (KE) Nru 445/2002?

□ | iva | □ | le |

9.4. L-investiment jirriżulta f'żieda fil-kapaċità ta' produzzjoni?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok innota li l-punt 4.1.2.4 tal-Linji Gwida Agrikoli jippreskrivi li ma jistgħux jingħataw intensitajiet għola ta' għajnunafil-każ ta' investimenti li jirriżultaw f'żieda fil-kapaċità ta' produzzjoni.

9.5. Jekk iva, x'inhi l-intensità massima ta' l-għajnuna? (jekk jogħġbok speċifika):

□ Għal investimenti f'żoni anqas favoriti (massimu 75 %)

□ Għal investimenti f'żoni oħra (massimu 60 %)

Jekk ir-rata massima ta' għajnuna teċċedi l-għatbiet ta' hawn fuq, jekk jogħġbok innota li l-miżura ma tkunx konformi mal-punt 4.1.2.4 tal-Linji Gwida Agrikoli.

9.6. Iż-żieda huija strettament limitata għal nefqiet żejda eliġibbli meħtieġa biex jintlaħaq l-għan imsemmi?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li, taħt l-punt 4.1.2.4 tal-Linji Gwida Agrikoli, l-intensità għola ta' għajnuna tista' tingħata esklussivament fir-rigward ta' nefqiet żejda meħtieġa biex jintlaħaq l-għan?

10. Għajnuniet għal investimenti biex jippromwovu d-diversifikazzjoni ta' attivitajiet ta' irziezet

10.1. L-għajnuna tikkonċerna d-diversifikazzjoni ta' attivitajiet ta' irziezet:

□ f'attivitajiet mhux konnessi mal-, produzzjoni, proċessar u marketing tal-prodotti fl-Aness I (per eżempju, turiżmu rurali)?

F'dan il-każ, innota li r-regoli speċifiċi ta' għajnuna ta' l-Istat għall-prodotti fl-Aness I m'humiex applikabbli. Jekk jogħġbok irreferi għas-sezzjoni relevant ital-formola ġenerali ta' notifikazzjoni.

□ f'ativitajiet konnessi mal-produzzjoni, proċessar u marketing tal-prodotti fl-Anness I (per eżempju, il-kostruzzjoni ta' post għall-bejgħ għall-prodotti tar-razzett stess)?

10.2. L-għajnuna tikkonċerna ttivitajiet ta' pproċessar u marketing fuq ir-razzett stess?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok imla (u hemeż) kopja tat-Taqsima III.12.a.ii ta' din il-formola ta' notifikazzjoni Għajnuna għall-investimenti f'attivitajiet ta' pproċessar u marketing).

10.3. Jekk l-għajnuna tikkonċerna attivitajiet ta' pproċessar u/jew marketing fuq ir-razzett, l-ispejjeż totali eliġibbli jeċċedu l-limitu għall-investiment totali eliġibbli għas-sostenn stipulate mill-Istat Membru skond l-Artikolu 7 tar-Regolament dwar Żvilupp Rurali?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li l-miżura tiġI stmata bħala għajnuna għall-investiment f'azjendi agrikoli. Għandek timla u themeż kopja tat-Taqsima III.12.a.i ta' din il-formola ta' notifikazzjoni.

Jekk iva, jekk jogħġbok innota li l-miżura tiġI stmata bħala għajnuna għall-investiment fl-ipproċessar u l-marketing ta' prodotti agrikoli. Għandek timla u themeż kopja tat-Taqsima III.12.a.ii ta' din il-formola ta' notifikazzjoni.

TAQSIMA III.12.A.1

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI GĦAL GĦAJNUNA GĦALL-INVESTIMENTI B'KONNESSJONI MA' L-IPPROĊĊESSAR U L-MARKETING TA' PRODOTTI AGRIKOLI

Din il-formola ta' notifikazzjoni tapplika għal għajnuna ta' investimenti fl-ipproċessar u l-marketing ta' prodotti agrikoli, kif ittrattati fil-punti 4.2 u 4.3 tal-Linji Gwida Agrikoli.

Din il-formola għandha tintuża wkoll mill-Istati Membri għan-notifikazzjoni ta' għajnuna għal investimenti individwali bi spejjeż eliġibbli li jeċċedu Ewro 12,5 miljun, jew fejn l-ammont attwali ta' l-għajnuna jeċċedi l-Ewro 6 million (Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 1/2004).

1. Kamp ta' l-applikazzjoni ta' l-għajnuna

1.1. L-għajnuna għall-investimenti hija konnessa ma' l-ipproċessar u l-marketing ta' prodotti agrikoli mogħtija fil-kwadru ta' għajnuna reġjonali?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, innota li l-istima ta' dik l-għajnuna għandha titwettaq fuq il-bażi tal-Linji Gwida dwqar għajnuna Nazzjonali Reġjonali (ĠU KE C 74 ta' l-10 ta' Marzu 1998, P. 06). Jekk jogħġbok irreferi għall-parti relevant ital-formola ġenerali ta' notifikazzjoni.

1.2. L-għajnuna tikkonċerna investimenti biex jippromwovi d-diversifikazzjoni ta' attivitajiet ta' rziezet?

□ | iva | □ | le |

2. Benefiċjarji

2.1. Min huma l-benefiċjarji ta' l-għajnuna:

□ impriżi agrikoli;

□ oħra (jekk jogħġbok speċifika):

3. Intensità ta' l-għajnuna

3.1. Jekk jogħoġbok iddikjara r-rata massima ta' sostenn pubbliku, espress bħala volum ta' l-investiment eliġibbli:

… F'reġjuni ta' l-għan 1 (massimu.50 %);

… F'reġjuni oħra (massimu. 40 %).

Jekk ir-rati ta' l-għajnuna huma għola mill-limiti ta' hawn fuq,, jekk jogħġbok innota li l-miżura ma tkunx konformi mal-punt 4.2.3 tal-Linji Gwida Agrikoli.

4. Kriterji ta' eliġibilità

4.1. L-għajnuna tipprovdi li għajnuna għal investiment tista' tingħata biss lil:

- intrapriżi li l-vijabilità ekonomika tagħhom tista' tinwera permezz ta' stima tal-prospetti tagħha?

□ | iva | □ | le |

- impriżi li jikkonformaw ma' l-standards minim ital-Komunità fir-rigward ta' l-ambjent, l-iġjene u l-w?

□ | iva | □ | le |

Jekk weġibt fin-negattiv għal xi waħda mid-domandi taħt il-punt 4.1, jekk jogħġbok innota li, taħt il-punt 4.2.3 tal-Linji Gwida Agrikoli, il-kriterji kollha ta' eliġibilità ta' hawn fuq għandhom jitħarsu.

4.2. L-għajnuna hija maħsuba biex tiffinanzja investimenti magħmula sabiex jikkonformaw ma' standards minimi ntrodoti ġodda fir-rigward ta' l-ambjent, l-iġjene u l-welfare ta' l-annimali?

□ | iva | □ | le |

5. Spejjeż eliġibbli

5.1. L-ispejjeż eliġibbli jinkludu:

□ kostruzzjoni, akkwist jew titjib ta' proprjetà immobbli;

□ makkiinarju ġdid u tagħmir, inkluż software tal-kompjuter;

□ nefqiet ġenerali (bħal ħlasijiet ta' periti, inġiniera u ta' konsultazzjoni, studji ta' possibilità, l-akkwist ta' patenti u liċenzi, sa 12 % ta' l-ispiża eliġibbli)?

Jekk l-ispejjeż eliġibbli jinkludu partiti oħra, jekk jogħġbok innota li l-punt 4.2.3 tal-Linji Gwida Agrikoli jippermetti biss għajnuna ta' investiment biex tkopri l-ispejjeż eliġibbli elenkati hawn fuq.

6. Suq għall-prodott

6.1. Ġiet stmata l-eżistenz ta' swieq għall-prodott fil-livell xieraq, f'termini tal-prodotti konċernati, it-tip ta' investimenti u l-kapaċitajiet eżistenti u mistennija?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li l-punt 4.2.5 tal-Linji Gwida Agrikoli jippreskrivi li ma tista' tingħata ebda għajnuna għal investimenti kemm-il darba ma tingħatax evidenza li jkun jista' jinstab is-suq għall-prodotti konċernati.

6.2. L-għajnuna tikkonċerna prodott suġġett għar-restrizzjonijiet fuq il-produzzjoni jew limitazzjonijiet ta' sostenn tal-Komunità fil-livell ta' impriżi individwali, b'referenza partikolari għar-regoli preskritti fl-organizzazzjonijiet komuni tas-suq?

□ | iva | □ | le |

6.2.1. Jekk iva, spjega kif ingħata kont ta' dawn ir-restrizzjonijiet:

6.3. L-għajnuna tikkonċerna:

6.3.1. Il-manifattura u l-marketing ta' prodotti li jimitaw jew jissostitwixxu l-ħalib jew prodotti mill-ħalib?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok innota li l-punt 4.2.5 tal-Linji Gwida Agrikoli ma jippermettix li tingħata għajnuna għal dawk il-prodotti.

6.3.2. L-ipproċessar u l-marketing ta' prodotti fis-settur taz-zokkor?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok innota li, fin-nota 18 fl-aħħart al-paġna tal-Linji Gwida Agrikoli, għajnuniet għall-investimenti ta' attivitajiet ta' pproċessar u marketing fis-settur taz-zokkor huma ġeneralment projbiti bid-disposizzjoni ta' l-organizzazzjoni komuni tas-suq.

7. L-għajnuna tikkonċerna investimenti bi spejjeż eliġibbli f'eċċess ta' € 25 miljun jew fejn l-ammont attwali ta' l-għajnuna jeċċedi € 12 miljunjh?

□ | iva | □ | le |

IJekk iva, jekk jogħġbok innota li dik l-għajnuna għandha tkun speċifikament notifikata lill-Kummissjoni skond l-Artikolu 88(3) tat-Trattat KE.

TAQSIMA III.12.B

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI GĦAL GĦAJNUNA AGRI AMBJENTALI

Din il-formola għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' kull miżura ta' għajnuna ta' l-Istat bies issostni metodi ta' produzzjoni agrikola maħsuba biex jpproteġu l-ambjent u li jmantnu l-kampanja (agri [62] -ambjent) koperti bil-punt 5 tal-Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu.

- Il-miżura tikkonċerna kumpens lil bdiewa li volontarjament jagħtu impenn agri-ambjentali (punt 5.3 tal-linji gwaida)?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok irreferi għas-SIS li jirrelata ma' "għajnuna għal impenni ambjentali."

- Il-miżura tikkonċerna sostenn għall-bdiewa bħala kumpens għan-nefqiet magħmula u d-dħul mitluf li jirriżultaw minn restrizzjonijiet fuq użu agrikolu f'żoni b'restrizzjonijiet ambjentali bħala riżultat ta' l-implimentazzjoni ta' limitazzjonijiet obbligatorji bbażati fuq ir-regoli tal-Komunità dwar protezzjoni ambjentali (punt 5.4 tal-linji gwida)?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok irreferi għall-Paġna ta' Informazzjoni Suppliemntari (SIS) li tirrelata ma' "għajnuna għal bdiewa f'żoni suġġetti għal restrizzjonijiet ambjentali taħt il-leġislazzjoni tal-Komunità".

- L-għajnuna tikkonerna biss investimenti ambjentali (punt 5.2 tal-linji gwaida)?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok irreferi għas-SIS li tirrelata ma' "għajnuniet ta' investiment fis-settur agrikolu".

- Il-miżura hija għajnuna ta' operat lit eħles lil ditti, inklużi produtturi agrikoli, min-nefqiet li jirriżultaw minn tniġġis jew disgwid li jikkawżaw (punt 5.5 tal-linji gwida)?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok irreferi għasd-SIS li tirrelata ma "għajnuniet ta' operat".

- L-għajnuna ambjentali tfittex għanijiet oħra bħal taħriġ u servizzi ta' konsulenza għall-għajnuna ta' produtturi agrikoli (punt 5.6 tal-linji gwida)?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok irreferi għas-SIS li tirrelata mal-punti 13 u 14 tal-linji gwida.

- Oħrajn?

Jekk jogħġbok ipprovdi deskrizzjoni sħiħa tal-miżura/i: …

GĦAJNUNA GĦAL IMPENNI AGRI-AMBJENTALI (PUNT 5.3 TAL-LINJI GWIDA)

1. Għan tal-miżura

1.1. Liema wieħed mill-għanijiet speċifiċi li ġejjin tfittes li tippromwovi l-miżura ta' sostenn:

□ metodi ta' l-użu ta' art agrikola li huma komparabbli mal-protezzjoni u t-titjib ta' l-ambjent, il-pajsaġġ u l-karatteristiċi tiegħu, ir-risorsi naturali, il-ħamrija u d-dversifikazzjoni ġenetika, it-tnaqqis ta' spejjeż ta' produzzjoni;

□ intensifikazzjoni favorevoli għall-ambjent ta' biedja u l-immaniġġar ta' sistemi ta'ġ mergħa b'intensità baxxa, titjib u tqassim mill-ġdid tal-produzzjoni;

□ il-konservazzjoni ta' ambjenti tal-biedja b'valur għoli tan-natura li huma taħt theddida minħabba żieda fil-kwalità; il-manutenzjoni tal-pajsaġġ u karratteristiċi storiċi fuq art agrikola;

□ l-użu ta' ppjanar ambjentali fil-prattika tal-biedja

Jekk il-miżura ma tfittix xi wieħed mill-għanijiet ta' hawn fuq, jekk jogħġbok indika liema huma l-għanijiet immirati f'termini ta' protezzjoni ambjentali? (Jekk jogħġbok ibgħat deskrizzjoni dettaljata):

1.1.1. Jekk il-miżura in kwistjoni kienet diġà ġiet applikata fil-passat, x'kienu r-riżultati f'termini ta' protezzjoni ambjentali?

2. Kriterji ta' eliġibilità

2.1. L-għajnuna tingħata esklussivament lil bdiewa li jagħtu impenni agri-ambjentali għal ta' l-anqas ħames snin?

□ | iva | □ | le |

2.2. Ikun meħtieġ perjodu iqsar jew itwal għall-impenni kollha jew tipi partikolari ta' impenni?

□ | iva | □ | le |

2.2.1. Jekk fl-affermattiv jekk jogħġbok ipprovdi raġunijiet li jiġġustifikaw dak il-perjodu.

2.3. Jekk jogħġbok ikkonferma li ma tingħata ebda għajnuna biex tikkumpensa impenni agri-ambjentali li ma jinvolvux aktar mill-applikazzjoni ta' prattika tajba ta' biedja.

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li l-punt 5.3 tal-Linji Gwida Agrikoli ma jippermettix għal għajn una għal impenni agri-ambjentali li ma jinvolvux aktar mill-applikazzjoni tal-prattika normali tajba tal-biedja.

2.3.1. Jekk jgħoġbpk iddeskrivi x'inhi l-prattika tajba normali relevanti u spejga lif l-impenni agri-ambjentali jinvolvu aktar mill-applikazzjoni tagħhom:

3. Ammont ta' għajnuna

3.1. Jekk jogħġbok speċifika x'inhu l-ammont massimu ta' għajnuna bbażat fuq iż-żona ta' l-azjenda li għaliha japplikaw l-inpenji agri-ambjentali:

□ għal uċuħ tar-raba' speċjalizzati prernnjali … (ħlas massimu ta' 900/ettaru)

□ għal uċuħ tar-raba' annwali … (ħlas massimu ta' 600 €/ettaru)

□ għal użi oħrat a' l-art … (ħlas massimu ta' 450 €/ettaru)

□ oħrajn …

3.1.1 Jekk jogħġbok iġġustifika l-kompatibilità tiegħu mad-disposizzjonijiet tal-punt 5.3.2 tal-Linji Gwida u 242 tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999 [63].

3.2. Il-miżura ta' sostenn tingħata kull sena?

□ | iva | □ | le |

3.2.1. Jekk fin-negattiv ipprovdi raġunjiet biex tiġġustifika perjodu ieħor:

3.3. L-ammont ta' sostenn annwali huwa kalkolat fuq il-bażi ta:

- dħul mitluf,

- nefqiet addizzjonali li jirriżultaw mill-impenn mogħti, u

- il-ħtieġa ta' provvista ta' inċentiv sa massimu ta' 20 % tad-dħul mitluf u eventwali,

- in-nefqa ta' kull xogħlijiet kapitali mhux remunerattivi meħtieġa għat-twettieq ta' l-impenji?

3.3.1. Spjega l-metodu ta' kalkolazzjoni wżat fl-iffissar ta' l-ammont ta' sostenn.

3.4. Il-livell ta' referenza għall-kalkolu tad-dħulo mitluf u nefqiet addizzjonali li jirriżultaw minn impenni mogħtija, huwa prattika tajba normali ta' biedja?

□ | iva | □ | le |

3.4.1. Jekk le spjega l-livell ta' referenza li ngħata kont tiegħu.

3.5. Il-ħlasijiet isiru għal kull unità ta' produzzjoni?

□ | iva | □ | le |

3.5.1. Jekk iva, jekk jogħġbok spjega r-raġunijiet li jiġġustifikaw il-metodu u l-inizjattivi mwettqa biex jiġI żgurat li l-ammonti massimi kull sena eliġibbli għal sostenn tal-Komunità kif preswkritt fl-Anness li jinsab mar-Regolament (KE) 1257/1999 jiġu mħarsa:

GĦAJNUNA GĦAL BDIEWA F'ŻONI SUĠĠETTI GĦAL RESTRIZZJONIJIET AMNJENTALI TAĦT IL-LEĠISLAZZJONI TAL-kOMUNIT à (PUNT 5.4 TAL-LINJI GWIDA)

1. Għan tal-miżura

1.1. Il-miżura hija mmirata li tikkumpensa bdiewa għan-nefqiet magħmula u dħul mitluf li jirriżultaw minn restrizzjonijiet fuq l-użu agrikolu f'żoni b'restrizzjonijiet ambjentali bħala riżultat ta' l-implimentazzjoni ta' limitazzjonijiet bbażati fuq ir-regoli tal-Komunità dwar protezzjoni ambjentali?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li l-punt 5.4 tal-Linji Gwida Agrikoli ma jippermettix għajnuna bħala kumpens għal nefqiet oħra minbarra dawk li jirriżultaw minn restrizzjonijiet obbligatorji bbażati fuq regoli ambjentali tal-Komunità.

2. Kriterji ta' eliġibilità

2.1. In-nefqiet magħmula u d-dħul mitluf li jirriżulta minn restrizzjonijiet fuq użu agrikolu f'żoni b'restrizzjonijiet ambjentali mposti fuq bdiewa bħala riżultat, ta' l-implimentazzjoni ta'limitazzjonijiet, huma bbażati fuq regoli tal-Komunità dwar protezzjoni ambjentali?

□ | iva | □ | le |

2.1.1. Jekk iva jekk jogħġbok ipprovdi d-dettali kollha li jikkonċernaw ir-regoli relevanti tal-Komunità dwar protezzjoni ambjentali:

2.1.2. Jekk le, jekk jogħġbok innota li l-punt 5.4 tal-Linji Gwida Agrikoli ma jippermettix għal għajnuna bħala kumpens għal nefqiet oħra minbarra dawk li jirriżultaw minn restrizzjonijiet obbligatorji bbażati fuq regoli ambjentali tal-Komunità.

2.2. Il-ħlasijiet ppjanati ta' kumpens huma meħtieġa biex isolvu l-problemi speċifiċi li jirriżultaw minn dawk ir-regoli?

□ | iva | □ | le |

2.2.1. Jekk iva jekk jogħġbok spjega għaliex din il-miżura hija meħtieġa:

2.2.2. Jekk le, jekk jogħġbok innota li skond il-punt 5.4.1 jistgħu jiġu awtorizzati biss ħlasijiet li huma meħtieġa biex isolvu problemi speċifiċi li jirriżultaw minn dawk ir-regoli.

2.3. Is-sostenn jingħata biss għal obbligi li jmorru ‘l hinn minn prattika tajba tal-biedja?

□ | iva | □ | le |

2.3.1. Jekk le, jekk jogħġbok iġġustifika l-kompatibiltà tagħha mad-disposizzjonijiet tal-punt 5.4 tal-linji gwida:

2.4. L-għajnuna tingħata bi ksur tal-prinċipju ta' min iniġġes iħallas?

□□ | iva | □ | le |

2.4.1. Jekk iva, jekk jogħġbok ipprovdi l-elementi kollha li jiġġustifikaw li l-għajnuna tista' tiġi ġustifikata u li hija temporanja u digressiva:

3. Ammont ta' għajnuna

3.1. Jekk jogħġbok speċifika x'inhu l-ammont massimu ta' għajnuna li għandu jingħata bbażat fuq iż-żona ta' l-azjenda li għaliha japplikaw ir-restrizzjonijiet:

□ … sa ħlas massimu ta' 200 Ewro/ettaru

□ … ammont ieħor

3.1.1. Jekk ammont ieħor, jekk jogħġbok iġġustifika l-kompatibilità tiegħu mad-disposizzjonijiet tal-punt 5.4.1 tal-Linji Gwida u 16 tar-Regolament KE Nru 1257/1999 [64].

3.2. Jekk jogħġbok spjea l-miżuri meħuda biex jiġi żgurat huma ffissati f'livell li jevita kumpens żejjed:

3.3. Il-ħlasijiet ta' kumpens japplikaw f'żoni anqas favoriti?

□ | iva | □ | le |

3.3.1. Jekk iva, id-daqs tal-wiċċ ta' dawn iż-żoni, kombinat ma' żoni oħra li jistgħu jiġu assimilati ma' żoni anqas favoriti bis-saħħa ta'l-Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999, jeċċedi l-10 % tad-daqs tal-wiċċ ta' l-Istat Membru?

□ | iva | □ | le |

3.3.1.1. Jekk iva, jekk jogħġbok iġġustifika l-kompatibilità tagħha mad-disposizzjonijiet tal-punt 5.4.1 tal-linji gwida:

GĦAJNUNA TA' OPERAT (PUNT 5.5 TAL-LINJI GWIDA)

1. għan tal-miżura

1.1. Liema huma l-għanijiet immirati f'termini ta' protezzjoni ambjentali:

□ li jitpaċew in-nefqiet ta' kondizzjonijiet meħtieġa ġodda mandatorji ambjentali li jomorru ‘l hinn mir-regoli eżistenti tal-Komunità?

□ li jitpaċew nefqiet addizzjonali li jirriżukltaw mill-użu ta' kontribuzzjonijiet li ma jgaħmlux ħsara lill-ambjent meta mqabbla ma' proċessi konvenzjonali ta' produzzjoni bħal għajnuniet għall-iżvilupp ta' karburanti bio)?

□ biex jitpaċa telf ta' kompetittività internazzjonali?

□ oħra? Jekk jogħġbok speċifika …

2. Għajnuna biex titpaċa nefqa ta' kondizzjonijiet meħtieġa ġodda obbligatorji nazzjonali

2.1. L-għajnuna tingħata biex jintlaħqu l-kondizzjonijiet meħtieġa nazzjonali ambjentali li jmorru ‘l hinn mir-regoli eżistenti tal-Komunità?

□ | iva | □ | le |

2.1.1. Jekk fl-affermattiv, jekk jogħġbok iddeskrivi liema huma l-istandards tal-Komunità in kwistjoni u kif l-istandards nazzjonali jmorru ‘l hinn minnhom:

2.1.2. Jekk fin-negattiv, jekk jogħġbok innota li skond il-punt 5.5.2 tal-linji gwida ma tista'tingħata ebda għajnuna.

2.2. L-għajnuna hija meħtieġa biex jitpaċa telf ta' kompetittività fil-livell nazzjonali?

Jekk jogħġbok spjega għaliex/kif din il-miżura hija meħtieġa għal dak il-għan …

2.3. L-għajnuna tingħata għal mhux aktar minn ħames snin u digerssiva?

□ | iva | □ | le |

2.3.1. Jekk iva, jekk jogħġbok iddeskrivi l-modalitajiet tal-ħlas ta' l-għajnuna:

2.3.2. Jekk le, jekk jogħġbok iġġustifika l-kompatibilità tagħha mad-disposizzjonijiet tal-punt 5.5.2 tal-linji gwida:

2.4. X'inhu l-ammont massimu ta' għajnuna ppjanata għall-miżura?

2.5. Liema garanziji huma prevvisti biex jiġi żgurat li l-ammont inizjali ta' l-għajnuna ma jeċċedix l-ammont meħtieġ biex jiġi kumpensat il-produttur għan-nefqa addizzjonali ta' konformità mad-disposizzjonijiet relevanti nazzjonali meta mqabbla man-nefqa tal-konformità mad-disposizzjonijiet relevanti tal-Komunità? (Jekk jogħġbok speċifika):

3. Għajnuna għat-tpaċija ta' nefqiet addizjzonali mill-użu ta' kontibuzzjonijiet li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent

3.1. Jekk jogħġbok iddeskrivi u pprovdi l-elementi kollha li jiġġustifikaw li l-għajnuna hija meħtieġa biex tpaċi n-nefqiet addizzjonali li jirriżultaw mill-użu ta' kontribuzzjonijiet li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent meta mqabbla ma' proċessi konvenzjonali ta' produzzjoni:

3.2. Sa liema limitu l-użu tal-kontribuzzjoni l-ġdida aktar ma jagħmilx ħsara lill-ambjent meta mqabbla ma' proċessi konvenzjonali ta' produzzjoni? Jekk jogħġbok iġġustifika:

3.3. L-ammont ta' għajnuna huwa limitat biex jinnewtralizza l-effetti tan-nefqiet addizzjonali?

3.3.1. Jekk jogħġbok spjega kif din il-limitazzjoni ta'l-ammont ta' l-għajnuna tista tiġi verifikata u assigurata:

3.4. Il-proġett jipprovdi l-garanzija li l-ammont ta' l-għajnuna ikun sejjer jintbagħat għal reviżjoni perjodika ta'l-anqas kull ħames snin, biex jingħata kont tal-bidliet fin-nefqiet relattivi tal-kontribuzzjonijiet differenti u l-benefiċċji kumerċjali li jistgħu jirriżultaw mill-użu ta' kontribuzzjonijiet li aktar ma jagħmlux ħsara lill-ambjent?

□ | iva | □ | le |

3.4.1. Jekk iva, jekk jogħġbok iddeskrivi kif din il-garanzija għandha tiġi applikata fil-prattika:

3.4.2. Jekk le, jekk jogħġbok iġġustifika n-nuqqas ta' garanzija u l-kompatibilità tagħha mad-disposizzjonijiet tal-punt 5.5.3 tal-linji gwida:

TAQSIMA III.12.C

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA TA' KUMPENS GĦAL ŻVANTAĠĠI FIŻ-ŻONI ANQAS FAVORITI

Din il-formola għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' għajnuna mmirata li tkkumpensa għal żvantaġġi naturali f'żoni anqas favoriti, li hija ttrattata fil-punt 6tal-Linji Gwida Agrikoli.

1. Il-miżura ta' għajnuna hija kombinata ma' sostenn taħt ir-Regolament dwar Żvilupp Rurali?

□ | iva | □ | le |

2. Tista' tikkonferma li s-sostenn totali mogħti lill-bidwi ma jeċċedix l-ammonti stabbiliti skond l-Artikolu 15 tar-Regolament?

□ | iva | □ | le |

(Speċifika l-ammont) …

Jekk le, jekk jogħġbok innota li skond il-punt 6.2 tal-Linji Gwida Agrikoli, l-għajnuna massima li tista' tingħata fil-forma ta' konċessjoni ta' kumpens ma tistax teċċedi l-ammont ta' hawn fuq.

3. Il-miżura tipprovdi li l-kriterji ta' eliġibilità li ġejjin għandhom jiġu mħarsa?

□ Il-bdiewa huma meħtieġa li jaħdmu żona minima ta' art (jekk jogħġbok speċifika ż-żona minima):

□ Il-bdiewa għandhom jintrabtu li jkomplu l-attività tagħhom tal-biedja f'żona anqas favorita għal ta'l-anqas ħames snin mill-ewwel ħlas tal-konċessjoni kumpensatorja;

□ Il-bdiewa għandhom japplikaw il-prattiċi normali tajbin ta' biedja kompatibbli mal-ħtieġa li jiġi salvagwardjat l-ambjent u jinżamm il-pajsaġġ, b'mod partikolari permezz ta' biedja sostenibbli.

□ | iva | □ | le |

4. Il-miżura tipprovdi li, fejn residwi ta' sustanzi pprojbiti taħt id-Direttiva 96/22/KE jew residwi ta' sustanzi awtorizzati taħt dik id-Direttiva iżda wżati illegalment, jinkixfu skond id-disposizzjonijiet relevanti tad-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE f'annimali li jkun jagħmel parti mill-merħla bovina ta' produttur, jew fejn sustanza mhux awtorizzata jew prodott, jew sustanza jew prodott awtorizzati taħt id-Direttiva 96/22/KE iżda miżmuma illegalment tinstab fuq l-azjenda tal-produttur f'xi forma, il-produttur għandu jiġi eskluż milli jirċievi konċessjonijiet kumpensatorji għas-sena kalendarja ta' dik l-iskoperta?

□ | iva | □ | le |

5. Il-miżura tipprovdi li, fil-każ ta' ksur ripetut, it-tul tal-perjodu ta' esklużżjoni jista', skond is-serjetà ta' l-offiża, jiġi mtawwal għal ħames snin mis-sena li fiha kien skopert il-ksur ripetut?

□ | iva | □ | le |

6. Il-miżura tipprovdi li, fil-każ ta' ostruzzjoni min-naħħa tal-proprjetarju jew detentur ta' l-annimali meta jkunu qed jitwettqu spezzjonijiet u jittieħdu l-kampjuni meħtieġa fl-applikazzjoni tal-pjani nazzjonali ta' l-immonitorjar ta' residwi, jew meta jkunu qed jitwettqu l-investigazzjonijiet u l-verifiki li hemm provvediment dwarhom taħt id-Direttiva 96/23/KE, il-penalitajiet li hemm provvediment dwarhom taħt id-domanda 4 għandhom japplikaw?

□ | iva | □ | le |

TAQSIMA III.12.D

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA GĦALL-ISTABBILIMENT TA' BDIEWA ŻAGĦŻAGĦ

Din il-formola ta' notifikazzjoni tapplika għal għajnuna mogħtija għall-istabbiliment ta' bdiewa żagħżagħ, kif ittrattat fil-punt 7 tal-Linji Gwida Agrikoli.

1. Kriterji ta' eliġibilità

Jekk jogħġbok innota li l-għajnuna ta' l-Istat għall-istabbiliment ta' bdiewa żagħżagħ tista tingħata biss jekk din tħares l-istess kondizzjonijiet preskritti fir-Regolament dwar Żvilupp Rurali għal għajnuna ko-finanzjata, u b'mod partikolari l-kriterji ta' eliġibilità ta' l-Artikolu 8 tiegħu.

1.1. Il-kondizzjonijiet li ġejjin huma mħarsa

- il-bidwi huwa ta' età ta' anqas minn 40 sena;

- il-bidwi għandu ħila adegwata okkupazzjonali u kompetenza;

- il-bidwi huwa stabbilit fuq azjenda agrikola għall-ewwel darba;

- l-azjenda tal-bidwi turi li tkun vijabbli;

- l-ażjenda tal-bidwi tkun tikkonforma ma' l-istandard minimu fir-rigward ta' l-ambjent, l-iġjene u l-welfare ta' l-annimali.

□ | iva | □ | le |

Jekk weġibt le għal xi waħda minn dawn id-domandi, jekk jogħġbok innota li l-miżura ma' tkunx konformi mal-kondizzjonijiet meħtieġa ta' l-Artikolu 8 tar-Regolament dwar Żvilupp Rurali u ma tistax tiġi awtorizzata taħt il-Linji Gwida.

1.2. Il-miżura tipprovdi li kondizzjonijiet meħtieġa ta' eliġibiltà ta' hawn fuq għandhom jitħarsu fiż-żmien li tittieħed id-deċiżjoni individwali li jingħata sostenn?

□ | iva | □ | le |

1.3. Il-miżura tipprovdi għal perjodu li ma jeċċedix it-tlett snin wara li tinbeda sabiex jitħarsu l-kondizzjonijiet meħtieġa li jirrelataw ma'ħiliet okkupazzjonali u kompetenza, vijabilità ekonomika u standards minimi li jirrigwardaw l-ambjent, l-iġjene u l-welfare ta'l-annimali?

□ | iva | □ | le |

1.4. Il-miżura tipprovdi li l-bidwi għandu jiġi stabbilit bħala l-kap ta' l-azjenda?

□ | iva | □ | le |

1.4.1. Jekk le,liema kondizzjonijiet japplikaw għas-sitwazzjoni fejn bidwi żagħżugħ ma jkunx stabbilit bħala l-uniku kap ta' l-azjenda? (jekk jogħġbok iddeskrivi):

Jekk jgħobok innota li, skond l-Artikolu 8 tar-Regolament dwar Żvilupp Rurali, dawn il-kondizzjonijiet għandhom ikunu ekwivalent għal dawk meħtieġa għal bidwi żagħżugħ li jistabbilixxi ruħu bħala l-kap uniku ta' azjenda.

2. Għajnuna massima permissibbli

2.1. L-għajnuna hija kombinata ma' sostenn mogħti taħt ir-Regolament dwarŻvilupp Rurali?

□ | iva | □ | le |

2.2. L-għajnuna ta' l-istabbiliment tikkomprendi

□ premium waħdieni (massimu 25.000 Ewro)

…(jekk jogħġbok speċifika l-ammont)

u/jew

□ sussidju ta' mgħax fuq self meħud bil-ħsieb li jkopri n-nefqiet li jirriżultaw mill-istabbiliment (valur massimu kapitalizzat ta' 25.000 Ewro)?

Jekk iva, jekk jogħġbok iddeskrivi l-kondizzjonijiet tas-self – rata ta' mgħax, perjodu ta' żmien, perjodu ta' konċessjoni, eċċ.):

2.3. Tista' tikkonferma li t-total kombinat ta' sostenn mogħti taħt ir-Regolament dwar Żvilupp Rurali u sostenn mogħti fil-forma ta' għajnuniet ta' l-Istat m'għandhomx jeċċedu l-ammonti preskritti għal kull forma ta' għajnuna (2 5.000 Ewro għal premium waħdieni; 2 5.000 Ewro għal self sussidjat)?

□ | iva | □ | le |

2.4. Is it envisaged to grant additional State aid exceeding these limits?

□ | iva | □ | le |

2.4.1. Jekk iva, liema huwa l-ammont mistenni ta' għajnuna addizzjonali ta' l-Istat? (massimu 25.000 Ewro):

2.4.2. Jekk jogħġbok ipprovdi evidenza li l-għajnuna addizzjonali ta' l-Istat hija ġustifikata minħabba n-nefqiet għoljin ħafna ta' l-istabbiliment fir-reġjun konċernat:

TAQSIMA III.12.E

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA GĦALL-IRTIRAR KMIENI JEW IĊ-ĊESSJONI MIN ATTIVITAJIET TAL-BIEDJA

Din il-formola għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' kull skemi ta' għajnuna ta' l-Istat li huma maħsuba biex iħajjru lill-bdiewa iżjed xjuħ biex jirtiraw kmieni kif deskritt fil-punt 8 tal-Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu [65] u l-Artikoli 10-12 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 [66].

1. Għanijiet tal-miżura

1.1. Lejn liema mill-għanijiet speċifiċi li ġejjin hija mmirata l-miżura ta' sostenn:

□ li tipprovdi dħul għal bdiewa ixjeħ fl-età li jiddeċiedu li jieqfu mill-attività tal-biedja?

□ biex tħajjar is-sostituzzjoni ta' dawk il-bdiewa ixjeħ fl-età bi bdiewa kapaċi li jtejjbu, fejn meħtieġ, il-vijabilità ekonomika ta' l-azjendi agrikolu li baqa'?

□ li tiġi assenjata mill-ġdid art agrikola għal użi mhux agrikoli fejn din ma tkunx tista' tinħadem taħt kondizzjonijiet sodisfaċenti ta' vijabilità ekonomika?

Jekk jogħġbok innota li skond il-punt 8 tal-linji gwida u 10 tar-Regolament (KE) Nru 1257/1999, ma tista' tiġi awtorizzata ebda għajnuna għall-irtirar kmieni jekk il-miżura ppjanata ma tikkontribwixxix għal dawk l-għanijiet.

1.2. Is-sostenn għall-irtirar kmieni jinkludi miżuri li jipprovdu dħul għall-ħaddiema fir-raba?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok iddeskrivi: …

2. Krietrji ta'eliġibiliyà

2.1. L-għajnuna tingħata esklussivament lil dak li jittrasferixxi r-razzett,

- iwaqqaf definittivament l-attività kummerċjali kollha ta' biedja; huwa jista', iżda jkompli biedja mhux kummerċjali u jżomm l-użu tal-bini,

- jkollu età ta' mhux anqas minn 55 sena iżda jkun għadu ma laħaqx l-età normali ta' irtirar fiż-żmien tat-trasferiment, u

- ikun ipprattika l-biedja għall-għaxar snin li jiġu qabel it-trasferiment?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li skond il-Punt 8 tal-Linji Gwida kombinat ma' l-Artikolu 11 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 125711999, ma tista'tiġi awtorizzata ebda għajnuna jekk dakli jittrasferixxi ma jħarisx dawk il-kondizzjonijiet kollha.

2.2. L-għajnuna tingħata esklussivament meta dak li jirċievi t-trasferiment tar-razzett:

- jilħaq minflok dak li jittrasferixxi bħalal-kap ta' l-azjenda agrikola jew jieħu f'idejh l-art rilaxxata kollha kemm hi jew parti minnha. Il-vijabilità ekonomika ta' azjenda ta' dak li jirċievi t-trasferiment għandha tittejjeb fi żmien perjodu ta' żmien u f'konformità ma' kondizzjonijiet li għandhom jiġu definiti skond, b'mod partikolari, il-ħila okkupazzjonali u l-kompetenza ta' dak li jirċievi t-trasferiment u d-daqs tal-wiġġ u l-volum ta' xogħol jew dħul, skodn ir-reġjun u t-tip ta' produzzjoni,

- ikollu ħila okkupazzjonali adegwata u kompetenza, u

- jintrabat li jipprattika l-biedja fuq l-azjenda agrikola għal mhux anqas minn,

- ħames snin?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li skond il-Punt 8 tal-Linji Gwida kombinat ma' l-Artikolu 11 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 125711999, ma tista'tiġi awtorizzata ebda għajnuna jekk dakli jittrasferixxi ma jħarisx dawk il-kondizzjonijiet kollha.

2.3. Fejn l-għajnuna ppjanata għal sostenn ta' irtirar kmieni, tinkludi miżura li tipprovdi għal dħul għall-ħaddiema tar-raba, jekk jogħġbok ikkonferma li m'għandha tingħata ebda għajnuna jekk il-ħaddiem ma jħarisx il-kondizzjonijiet kollha li ġejjin:

- jieqaf definittivament minn kull xogħol ta' biedja,

- jkollu età ta' mhux anqas minn 55 sena iżda jkun għadu ma laħaqx l-età normali ta' irtirar,

- ikun ta' l-anqas iddedika nofs il-ħin tax-xogħol tiegħu bħala ħaddiem tal-familja jew ħaddiem fir-raba' għax-xogħol tar-raba' matul il-ħames snin li jiġu qabel,

- ikun ħadem fl-azjenda agrikola ta' dak li jittrasferixxi għal ta' l-anqas l-ekwivalenti ta' sentejn full time matulil-perjodu ta'erba' snin li jiġu qabel l-irtirar kmieni ta' dak li jittrasferixxi, u

- jkun jaħmel parti minn skema ta' sigurtà soċjali.

□ | iva | □ | le |

Jekk jogħġbok innota li skond il-punt 8 tal-Linji Gwida u l-Artikolu 11 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1257/1999, ma tista' tiġi awtorizzata ebda għajnuna biex jiġi provdut dħul lil ħaddiema tar-raba' ma jħarsux dawk il-kondizzjonijiet kollha.

2.4. Jekk jogħġbok iddeskrivi jekk dak li jirċievi t-trasferiment tar-razzett ikun fil-fatt "ma jaħdimx fil-biedja" fis-sens li kull persuna oħra jew korp li jieħu f'idejh art rilaxxata biex tintuża għal għanijiet mhux tal-biedja, bħall-forestrija jew il-ħolqien ta' riżervi ekoloġiċi, b'mod kompatibbli mal-protezzjoni jew it-titjib tal-kwalità ta'l-ambjent tal-kampanja:

2.5. Jista' jiġi assigurat li l-kondizzjonijiet meħtieġa kollha ta'eliġibilità imposti fuq dak li jittrasferixxi r-razzett, fuq dak li jirċievi t-trasferiment sew jekk jaħdem ir-raba' jew le u fejn xieraq, fuq il-ħaddiem tar-raba, għandhom jiġu applikati matulil-perjodu kollu li matulu dak li jittrasferixxi jirċievi s-sostenn ippjanat ta' rtirar kmieni?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li l-punt 8 tal-Linji Gwida kombinat ma' l-Artikolu 11 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 125711999, ma jippermettux għal għajnuna jekk dawk il-kondizzjonijiet meħtieġa kollha ma jiġux assigurati matul dak il-perjodu.

3. Ammont ta' għajnuna

3.1. Il-miżura ta' l-għajnuna hija kombinata mas-sostenn taħt ir-Regolament dwar Żvilupp Rurali?

□ | iva | □ | le |

3.1.1. Jekk iva, jekk jogħġbok ipprovdi deskrizzjoni qasira tal-modalitajiet u ta'l-ammont ta' dak is-sostenn ko-finanzjat:

3.2. Jekk jogħġbok speċifika liema huwa l-ammont massimu ta' għajnuna li jista jingħata lil kull persuna li titrasferixxi:

□ … kull persuna li titrasferiixi kull sena (ammont massimu annwali ta' 15000 Ewro/kull persuna15000 li titrasferixxi).

Jekk l-ammonti massimi ma jiġux rispettati, jekk jogħġbok iġġustifika l-kompatibilità tagħhom mad-disposizzjonijiet tal-punt 8 tal-Linji Gwida u 12 tar-Regolament KE Nru 1257/1999.

3.3. Jekk jogħġbok speċifika liema huwa l-ammont massimu ta' għajnuna li jista jingħata lil kull ħaddiem:

□ … kull ħaddiem kull sena (ammont massimu annwali ta' 3.500 Ewro/ħaddiem u ammont masimu totali ta' Ewro 3 5.000 Ewro/ħaddiem).

Jekk l-ammonti massimi ma jiġux rispettati, jekk jogħġbok iġġustifika l-kompatibilità tagħhom mad-disposizzjonijiet tal-punt 8 tal-Linji Gwida u 12 tar-Regolament KE Nru 1257/1999.

3.4. Dak li jittrasferixxi jirċievi penzjoni normali ta' l-irtirar imħallsa mill-Istat membru?

□ | iva | □ | le |

3.4.1. Jekk iva. s-sostenn ippjanat għal irtirar kmieni huwa mogħti bħala suppliment waqt li jingħata kont ta' l-ammont tal-penzjoni nazzjonali ta' l-irtirar?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li l-punt 8 tal-Linji Gwida kombinat mal-punt 12 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1257/1999, jeħtieġu li jingħata kont ta' l-ammont imħallas bħala penzjoni normali ta' l-irtirar fil-kalkoli ta' l-ammonti massimi li għandhom jingħataw taħt l-iskemi ta' irtirar kmieni.

4. Tul ta' żmien

4.1. Jista' jiġi assigurat li t-tul ta' żmien ta' sostenn ippjanat għall-iritrar kmieni m'għandux jeċċedi perjodu totali ta' 15-il sena għal dak li jittrasferixxi u għaxar snin għall-ħaddiem tar-raba' u li, fl-istess waqt, m'għandux imur ‘l hinn mill-għeluq tal-75 sena ta' dak li jittrasferixxi u ma jmurx l mill-età normali ta' l-irtirar ta' ħaddiem?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li l-punt 8 tal-Linji Gwida kombinat mal-punt 12 tar-Regolament tal-Kunsill Nru 1257/1999, ma jippermettux għal għajnuna jekk dawk il-kondizzjonijiet kollha meħtieġa ma jiġux assigurati fl-iskema ppjanata.

TAQSIMA III.12.F

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI GĦAL GĦAJNUNA DWAR SKEMI TA' GĦAJNUNA GĦALL-GĦELUP TA' KAPAĊITÀ TA' PRODUZZJONI, PROĊESSAR U MARKETING

Din il-formola għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' kull skemi ta' għajnuna ta' l-Istat maħsuba biex jippromvowu l-abbandun ta' kapaċità kif deskritta fil-punt 9 tal-Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu [67].

1. Kondizzjonijiet meħtieġa

1.3. L-iskema ppjanata tipprovdi li,

- l-għajnuna għandha tkun fl-interess ġenerali tas-settur konċernat

- għandu jkun hemm kontroparti għall-parti tal-benefiċjarju

- il-possibbilità li l-għajnuna tkun biex jiġu salvati u ristrutturati għandha tkun eskluża u li

- m'għandux ikun hemm kumpens żejjed ta' telf tal-valur tal-kapital u dħul futur?

□ | iva | □ | le |

Jekkle, jekk jogħġbok innota li skond il-punt 9 tal-linji gwida ma tista' tingħata ebda għajnuna jekk dawk il-kondizzjonijiet ma jitħarsux.

"L-GĦAJNUNA GĦANDHA TKUN FL-INTERESS ĠENERALI TAS-SETTUR KONĊERNAT"

1.2. Liem huwa s-settur jew setturi koperti bl-iskema?

1.3. Dawn is-setturi huma suġġetti għal limiti jew kwota?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok iddeskrivi: …

1.4. Jista' s-settur/i jitqiesu li jkunu f'eċċess tal-kapaċità jew fil-livell reġjonali jew dak nazzjonali?

□ | iva | □ | le |

1.4.1. Jekk iva:

1.4.1.1. L-iskema ta' għajnuna ppjanata hija koerenti ma' xi arranġamenti tal-Komunità biex titnaqqas il-kapaċità ta' produzzjoni?

□ | iva | □ | le |

jekk jogħġbok iddeskrivi dawn l-arranġamenti u l-miżuri meħuda biex tiġi żgurata l-koerenza

1.4.1.2. L-iskema ta' għajnuna ppjanata hija parti minn programm għar-ristrutturar tas-settur li għandha għanijiet definiti u orarju speċifiku?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok iddeskrivi l-programm: …

1.4.1.3. X'inhu t-tul ta' żmien ta' l-iskema ta' ħajnuna ppjanata? …

Jekk jogħġbok innota li skond il-punt 9.2 tal-linji gwida il-Kummissjoni tista' tawtorizza biss din it-tip ta' għajnuna meta din tipprovdi għal tul ta' żmien limitat.

1.4.2. Jekk le, il-kapaċità ser tingħalaq għal raġunijiet sanitarji jew ambjentali?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok iddeskrivi: …

1.5. Jista' jiġi żgurat li ebda għajnuna ma titħallas li tista' tfixkel l-organizzazzjonijiet komuni tas-suq (OCM) konċernat?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li skond il-punt 9.3 ebda għajnuna ma' tista' tiġi awtorizzata jekk tkun tfixkel il-mekkaniżmi ta' l-OCM konċernat.

1.6. L-iskema ta' għajnuna hija aċċessibbli għall-operaturi ekonomiċi kollha fis-settur konċernat bl-istess kondizzjonijiet?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li skond il-punt 9.6 tal-Linji Gwida, biex tkun awtorizzata mill-Kummissjoni l-iskema ta' għajnuna għandha tassigura li din il-kondizzjoni tiġi rispettata.

"GĦANDU JKUN HEMM KONTROPARTI GĦALL-PARTI TAL-BENEFIĊJARJU"

1.7. X'inhi n-natura tal-kontroparti meħtieġa għall-benefiċjaru mill-iskema ppjanata?

1.8. Tikkonsisti f'deċiżjoni definittiva u rrevokabbli li titwarrab jew tiġi irrevokabilment magħluqa l-kapaċità ta' produzzjoni konċernata?

□ | iva | □ | le |

1.8.1. Jekk iva,

- jista' jiġi ppruvat li dawn l-impenni legalment jorbtu lill-benefiċjarju?

□ | iva | □ | le |

jekk jogħġbok iġġustifika …

- jista' jiġi assigurat li dawn l-impenni ikunu jorbtu wkoll lil kull xerrej futur tal-faċilità konċernata?

□ | iva | □ | le |

jekk jogħġbok iġġustifika …

1.8.2. Jekk le, jekk jogħġbok iddeskrivi n-natura tal-kontroparti għall-parti tal-benefiċjarju:

Jekk jogħġbok innota li skond il-punt 9.4 tal-linji gwida fejn il-kapaċità tal-produzzjoni tkun diġà ingħalqet definittivament, jew fejn dak l-għeluq jidher inevitabbli, ma hekk ebda kontroprati għall-parti tal-benefiċjarju, u l-għajnuna m'għandhiex titħallas.

"GĦANDHA TIĠIS ESKLUŻA L-POSSIBBILTà LI L-GĦAJNUNA TKUN GĦALL-SALVAZZJONI JEW RISTRUTTURAR"

1.9. L-iskema ppjanata tipprovdi li, fejn il-benefiċjarju ta' l-għajnuna jkun f'diffikulà finanzjarja, l-għajnuna għandha tiġi stmata skond il-linji gwida tal-Komunità dwar salvazzjoni u ristrutturar ta' ditti f'diffikultà?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li skond il-punt 9.5 tal-Linji Gwida l-Kummissjoni ma tistax tawtorizzagħajnuna għall-abbandun ta' kapaċità ebda għajnuna ma' tista' tiġi awtorizzata jekk tkun tfixkel il-mekkaniżmi ta' l-OCM konċernat ta' kumpannija f'diffikultajiet u li l-għajnuna għandha tiġi evalwata taħt għajnuna għas-salvazzjoni u/jew ristrutturar.

"M'GĦANDU JKUN HEMM EBDA KUMPENS ŻEJJED TA' TELF TA' VALUR TA' KAPITAL U TA' DĦUL FUTUR"

1.10. Jekk jogħġbok speċifika x'inhu l-ammont massimu ta' għajnuna, jekk hemm, li għandu jingħata għal kull benefiċjarju?

1.11. L-ammont ta' għajnuna huwa kalkolat fuq il-bażi tat-telf ta' valur ta' assi miżjud bi ħlas ta' inċentiv li ma jistax jeċċedi l-20 % tal-valur ta' l-assi, u eventwalment, in-nefqiet soċjali obbligatorji li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta' l-iskema?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li skond il-punt 9.6 tal-Linji Gwida, l-ammont ta' għajnuna għandu jkun strettament limitat għall-kumpens għal dawk il-partiti.

1.12. L-iskema ppjanata tipprovdi li, fejn il-kapaċità tingħalaq għal raġunijiet oħra li ma jkunux ta' saħħa jew ambjentali, ta' l-anqas 50 % tan-nefqiet ta' dawn l-għajnuniet għandhom jitħallsu permezz ta' kontribuzzjoni mis-settur, jew permezz ta' kontribuzzjonijiet volontarju jew permezz ta' imposti obbligatorji?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li skond il-punt 9.7 tal-Linji Gwida, il-Kummissjoni ma tistax tawtorizza l-għajnuna.

1.13. L-iskema ppjanata tipprovdi għas-sottomissjoni ta' rapport annwali dwar l-implimentazzjoni ta'l-iskema?

□ | iva | □ | le |

TAQSIMA III.12.G

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA LIL GRUPPI TA' PRODUTTURI

Din il-formola għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' kull miżuri ta' għajnuna ta' l-Istat maħsuba biex jipprovdu għajnuna lil gruppi ta' produtturi kif deskritti bil-punt 10 tal-Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu [68].

1. Tip ta' għajnuna

1.1. L-għajnuna tikkonċerna il-bidu ta' gruppi ta' produtturi stabbiliti ġodda?

□ | iva | □ | le |

1.2. L-għajnuna tikkonċerna il-bidu ta' assoċjazzjonijiet ta' produtturi stabbiliti ġodda (jiġifieri, assoċjazzjoni ta' produtturi tikkonsisti fi gruppi rikonoxxuti ta' produtturi u li jsegwu l-istess għanijiet fuq skala akbar?

□ | iva | □ | le |

1.3. L-għajnuna tkopri n-nefqiet marbuta mal-bidu ġdid ta' grupp jew assoċjazzjoni ta' produtturi mogħtija fil-każ ta' estensjoni sinjifikanti ta' l-attivitajiet, per eżempju biex tkopri prodotti ġodda jew setturi ġodda?

□ | iva | □ | le |

Jekk jogħġbok innota li estenzjoni sinjifikanti ta' l-attivitajiet tal-grupp tfisser espansjoni kwantitattiva ta' l-attivitajiet b'ta' l-anqas 30 %.

1.3.1. Jekk it-tweġiba hija iva, l-ispejjeż eliġibbli għal-għajnuna l-ġdida huma limitati għal dawk li jirriżultaw mill-kompiti addizzjonali mwettqa mill-grupp jew assoċjazzjoni ta' produtturi?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li skond il-punt 10.7 tal-Linji Gwida agrikoli, għajnuna għal bidu ġdid lill grupp jew assoċjazzjoni ta' produtturi tista' tingħata biss biex tkopri l-ispejjeż li jirriżultaw mill-kompiti addizzjonali minħabba l-estensjoni, jekk il-kondizzjonijiet l-oħra preskritti fis-sezzjoni 10 tal-Linji Gwida agrikoli jiġu rispettati.

1.4. L-għajnuna tingħata biex tkopri n-nefqiet ta' bidu ġdid ta' assoċjazzjonijiet ta' produtturi, li huma responsabbli biex jissorveljaw l-użu ta' denominazzjonijiet ta' oriġini jew marki ta' kwalità?

□ | iva | □ | le |

1.5. L-għajnuna tingħata lil gruppi jew assoċjazzjonijiet oħra ta' produtturi, li jwettqu kompiti fil-livell ta' produzjoni agrikola, bħal sostenn komuni, relief ta' l-irziezet u servizzi ta'l-immaniġġar ta' l-irziezet, fl-azjendi tal-membri tagħhom mingħajr ma jkunu nvoluti fl-adattazzjoni konġunta tal-provvista tas-suq?

□ | iva | □ | le |

1.5.1. Jekk it-tweġiba hija iva, il-gruppi jew assoċjazzjoni ta'produtturi qed iwettqu attivitajiet li jirrelataw mal-produzzjoni, pproċessar jew marketing tal-prodotti fl-Anness I?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li l-għajnuna lil dawn il-gruppi jew assoċjazzjonijiet mhix koperta bil-Linji Gwida agrikoli, jekk jogħġbok irreferi għall-formola ġenerali ta' notifikazzjoni.

Jekk iva, jekk jogħġbok irreferi għall-bażi legali relevanti:

1.6. L-għajnuna tingħata lil gruppi jew assoċjazzjonijiet ta' produtturi biex tkopri spejjeż li m'humiex marbuta ma' nefqiet ta' stabbiliment, bħal investimenti jew attivitajiet ta' promozzjoni?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, l-għajnuna għandha tiġi stmata skond ir-regoli speċifiċi li jirregolaw dawk l-għajnuniet. Jekk jogħġbok irreferi għas-sezzjonijiet relevanti tal-formola ta' notifikazzjoni.

1.7. L-għajnuna tingħata direttament lill-produtturi biex ipaċu l-kontribuzzjonijiet tagħhom għan-nefqa tat-tmexxija tal-gruppi matul l-ewwel snin li jiġu wara l-formazzjoni tal-grupp jew l-assoċjazzjoni?

□ | iva | □ | le |

1.8. Il-gruppi jew assoċjazzjonijiet tal-produtturi jirċievu għajnuna taħt programm finanzjat taħt l-organizzazzjoni komuni tas-suq fis-settur konċernat?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika x'tip ta' għajnuna tingħata taħt il-programm ta' organizzazzjoni komuni:

2. Benefiċjarji

2.1. Għajnuna għal-istabbiliment tingħata lil gruppi ta' produtturi jew assoċjazzjonijiet ta' produtturi li huma intitolati għal assistenza taħt il-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru konċernat?

□ | iva | □ | le |

Jekk ir-risposta tkun le, jekk jogħġbok irreferi għall-punt 10.2 tal-Linji Gwida agrikoli.

2.2. L-gġajnuna tingħata biss jekk jiġu rispettati r-regoli li ġejjin;

- L-obbligu fuq il-membri li jqiegħdu fis-suq il-produzzjoni skond ir-regoli dwar provvista u tqegħid fis-suq, imħejjija mill-grupp (ir-regoli jistgħu jippermettu li proporzjon tal-produzzjoni jiġi marketed direttament mill-produttur);

□ | iva | □ | le |

- l-obbligu li l-produtturi li jingħaqdu fi grupp jibqgħu membri għal ta' l-anqas tlett snin u li jagħtu ta'l-anqas avviż ta' 12-il xahar qabel ma jirtiraw;

□ | iva | □ | le |

- ir-regoli dwar produzzjoni, b'mod partikolari dwak li jirrelataw mal-kwalità tal-prodott, jew prattiċi ta' użu organiku, regoli komuni għat-tqegħid ta' oġġetti fis-suq u regoli dwar l-informazzjoni tal-prodott, b'mod partikolari għall-ħsad u d-disponibilità?

□ | iva | □ | le |

Jekk xi waħda mit-tweġiniet tas-sezzjoni 2.2 ta' hawn fuq hija le, jekk jogħġbok irreferi għall-punt 10.3 għall-lista tal-kriterji eliġibbli għas-sostenn ta' gruppi jew assoċjazzjonijiet ta' produtturi.

2.3. Il-miżura/skema ta' għajnuna teskludi b'mod ċar organozzazzjonijiet ta' produzzjoni bħal kumpanniji uu ko-operattivi li l-għan tagħhom huwa l-immaniġġar ta' azjenda agrikola waħda jew aktar u li huma fir-realtà produtturi waħdiena?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li, skond il-punt 10.3 tal-linji gwida agrikoli, il-produtturi għandhom jibqgħu responsabbli li jimmaniġġaw l-azjenda tagħhom.

2.4. L-organizzazzjonijiet tal-produtturi jirrispettaw ir-regoli tal-kompetizzjoni?

□ | iva | □ | le |

2.5. Il-miżura/skema ta' għajnuna, teskludi b'mod ċar kull għajnuna lil gruppi jew assoċjazzjonijiet ta' produtturi li l-għanijiet tagħhom huma inkompatibbli mar-Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-suq?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li, taħt il-punt 10.3 tal-linji gwida agrikoli, taħt ebda ċirkostanza ma tista' l-Kummissjoni tapprova għajnuna li hija inkompatibbli mad-disposizzjonijiet li jirregolaw organizzazzjoni komuni tas-suq jew li jfixklu l-iffunzjonar kif imiss ta' l-organizzazzjoni komuni.

3. Intensità ta' għajnuna u nefqiet eliġibbli

3.1. L-għajnuna tingħata fuq bażi temporanju u digressiv biex tkopri nefqiet amministrattivi għall-istabbiliment tal-grupp jew assoċjazzjoni?

□ | iva | □ | le |

3.2. L-għajnuna hija limitata għall-100 % tan-nefqiet magħmula fl-ewwel sena u mbagħad titnaqqas b'20 punt perċentwali għal kull sena ta' operazzjoni sabiex fil-ħames sena l-ammont ta' għajnuna jkun limitat għal 20 % tan-nefqiet attwali f'dik is-sena?

□ | iva | □ | le |

3.3. Il-miżura/skema ta' għajnuna teskludi b'mod ċar li l-għajnuna titħallas fir-rigward ta' nefqiet magħmula wara l-ħames sena?

□ | iva | □ | le |

3.4. Il-miżura/skema ta' għajnuna teskludi b'mod ċar li l-għajnuna titħallas wara s-seba' sena wara l-għarfien ta' l-organizzazzjoni tal-produtturi?

□ | iva | □ | le |

Jekk it-tweġiba għal xi waħda mid-domandi tal-punt 3.3 u 3.4 ta' hawn fuq hija le, sakemm l-għajnuna ma tingħatax fil-każ ta' estensjoni sinjifikanti ta' l-attivitajiet tal-grupp jew assoċjazzjoni (ara l-putn 1.3 ta' hawn fuq), jekk jogħġbok innota li l-punt 10.5 tal-linji gwida agrikoli jeskludi b'mod ċar għajnuna magħmula għal nefqiet wara l-ħames sena u għajnuna mħallsa wara s-seba' sena li tiġi wara l-għarfien ta' l-organizzazzjoni tal-produtturi.

3.5. L-ispejjeż eliġibbli, kemm fil-każ ta' għajnuna mogħtija lil gruppi jew assoċjazzjonijiet ta' produtturi u fil-każ ta' għajnuna mogħtija direttament lill-produtturi, tinkludi biss:

- il-kera ta' bini adattat;

- ix-xiri ta' bini adattat (l-ispejjeż eliġibbli huma limitati għan-nefqiet tal-kera bir-rati tas-suq);

- l-akkwist ta' tagħmir għall-uffiċċju, inkluż hardware u software tal-komjuter, nefqiet amministrattivi għall-impjegati, spejjeż ta' kull jum u ħlasijiet legali u amministrattivi?

□ | iva | □ | le |

Jekk it-tweġiba hija le, jekk jogħġbok irreferi għall-lista ta' spejjeż eliġibbli preskritta fil-punt 10.5 tal-linji gwida agrikoli.

TAQSIMA III.12.H

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMETARI DWAR GĦAJNUNA BĦALA KUMPENS GĦAL ĦSARA LILL-PRODUZZJONI AGRIKOLA JEW IL-MEZZI TA' PRODUZZJONI AGRIKOLA

Din il-formola għandha tintuża mill-Istati Membri għan-notifikazzjoni ta' kull miżuri ta' għajnuna ta' l-Istat li huma maħsuba biex jikkumpensaw għal ħsara lill-produzzjoni agrikola kif deskritta mill-punt 11 tal-Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu [69].

1. Għajnuna biex tagħmel tajjeb għal ħsara kkawżata minn diżastri naturali jew ġrajjiet eċċezzjonali (punt 11.2 tal-linji gwida)

1.1. Liema diżastru jew ġrajja eċċezzjonali kkawżat il-ħsara li għaliha huwa prevvist il-kumpens?

1.2. X'tip ta' ħsara fiżika kienet ikkawżata?

1.3. X'livell ta' kumpens huwa kontemplat?

1.4. Il-kumpens huwa ppjanat għal telf ta' dħul Jekk iva, x'livell ta' kumpens huwa kontemplat u kif għandu jiġi kkalkolat it-telf ta' dħul?

1.5. Il-kumpens għandu jiġi kalkolat għal kull persuna individwali li tirċievi?

1.6. Il-ħlasijiet jiġu riċevuti taħt poloz ta' assigurazzjoni għandhom jitnaqqsu mill-għajnuna? Kif huwa maħsub li jiġi verifikat jekk ikunx tħallsu flejjes jew le minn kumpanniji ta' assigurazzjoni?

2. Għajnuna biex bdiewa jiġu kumpensati [70] għal telf ikkawżat minn temp ħażin (punt 11.3 tal-linji gwida)

2.1. Xi ġrajja tat-temp iġġustifikat l-għajnuna?

2.2. Tagħrif dwar it-temp li juri n-natura eċċezzjonali tal-ġrajja:

2.3. X'inhi l-għatba tat-telf, b'relazzjoni mal-produzzjoni gross tal-wiċċ tar-raba' relevanti [71] f'sena normali, li l-fuq minnha l-bdiewa jikkwalifikaw għall-għajnuna?

2.4. Għati l-figura għall-produzzjoni gross għal kull ettaru f'sena normali għal kull wieħed mill-uċuħ tar-raba' affettwat mill-ġrajja tat-temp. Iddeskrivi l-metodu li bih ġiet ikkalkolata din il-figura [72]:

2.5. Fil-każ ta' ħsara lil mezzi ta' produzzjoni (per eżempju, distruzzjoni ta' siġar), spjega kif l-għatba ta' telf tal-kwalifikazzjoni għall-għajnuna ġiet kalkolata:

2.5.1. Jekk jidher, wara diversi snin, li t-telf tal-mezzi ta' produzzjoni msemmija hawn fuq ma jilħaqx l-għatba għall-kwalifikazzjoni ta' l-għajnuna, l-ammonti li setgħu tħallsu lill-bdiewa bil-quddiem għandhom jiġu rkuprati? Jekk jogħġbok spjega x'sistema ta' verifiki u x'mekkaniżmu ta' rkupru għandhom jiġu stabbiliti:

2.6. L-ammont ta' għajnuna huwa kalkolat kif ġej: (il-livell medju ta' produzzjoni f'perjodu normali partikolari x il-prezz medju għall-istess perjodu) – (produzzjoni attwali matul is-sena tal-ġrajja x il-prezz medju għal dik is-sena)?

2.7. It-telf jiġi kalkolat għalkull azjenda individwali jew għaż-żona kollha? Fil-każ imsemmi l-aħħar uri li l-medji wżati huma rappresentattivi u x'aktarx ma jwasslux għal kumpens konsiderevoli żejjed għal xi benefiċjarji:

2.8. Xi ammonti li jiġu riċevuti mill-assigurazzjoni jitnaqqsu mill-għajnuna, kif ukoll xi ammont li jiġi riċevut bħala għajnuna diretta?

2.9. Jingħata kont ta' nefqiet normali li l-bidwi m'għadux jitfaċċa (per eżempju għaliex ma jkunx hemm ħsad attwali) fil-kalkolazzjoni ta' l-għajnuna?

2.10. Jekk dawk in-nefqiet normali jgħolew minħabba l-effetti ta' ġrajja tat-temp huwa maħsub li tingħata għajnuna addizzjonali biex tkopri n-nefqiet żejda? Jekk iva, x'perċentwal tan-nefqiet żejda jiġi kopert mill-għajnuna?

2.11. L-għajnuna titħallas għal ħsara kkawżata minn ġrajja tat-temp lil bini u tagħmir? Jekk iva, x'perċentwal tal-ħsara għandha tkun koperta?

2.12. L-għajnuna titħallas direttament lill-bdiewa jew titħallas f'xi ċirkostanzi lil organizzazzjonijiet ta' produtturi li tagħhom dawk il-bdiewa jkunu membri? Fil-każ imsemmi l-aħħar, x'mekkaniżmi għandhom jintużaw biex jiġi verifikat li l-ammont ta' għajnuna miġbur minn bidwi ma jkunx aktar mit-telf soffert?

3. Għajnuna biex jiġi miġġieled mard ta' l-annimali u tal-pjanti (punt 11.4 tal-linji gwida)

3.1. Liema marda hija involuta?

Jekk il-marda kienitx ikkawżata minn temp kuntrarju.

3.2. Jekk jogħġbok wieġeb id-domandi tal-punt 2 ta' hawn fuq, billi tipprovdi kull informazzjoni relevanti biex tagħmel ir-rabta mal-kawża u l-effett bejn il-ġrajja tat-temp u l-marda:

Jekkil-marda ma tkunx ikkawżata minn temp kuntrarju.

3.3. Uri li hemm livell tal-Komunità jew disposizzjonijiet nazzjonali leġislattiva, regolatorji jew amministrattivi li jagħtu s-setgħa lill-awtoritajiet li jaġixxu kontra l-mard, jew billi jadottaw miżuri biex jeradikawh (b'mod partikolari miżuri obbligatorji li jagħtu dritt għal kumpens finanzjarju) jew billi tiġi stabbilita sistema kombinata ta' avviż kmieni, fejn meħtieġ, b'għajnuna li tħajjar lil individwi privati li jipparteċipaw fi skemi ta' prevenzjoni fuq bażi volontarju:

3.4. Immarka l-għan applikabbli ta' l-iskema ta' għajnuna:

prevenzjoni, li tinvolvi skrinjar u/jew testijiet fil-laboratorju, distruzzjoni ta' organiżmi tal-mard, tilqim ta' bhejjem/trattament ta' l-uċuħ tar-raba', u l-qtil ta' bhejjem jew id-distruzzjoni ta' uċuħ tar-raba' fuq bażi priventiv

kumpens, minħabba li l-annimali nfettati kellhom jinqatlu jew l-uċuħ tar-raba' distrutti bl-ordni ta' jew fuq ir-rakkomandazzjoni ta', l-awtoritajiet pubbliċi jew minħabba li l-annimali jmutu bħala riżultat ta' tilqim jew xi miżura oħra rakkomandata jew ordnata mill-awtoritajiet kompetenti

prevenzjoni kombinata u kumpens, minħabba li programm li jittratta mat-telf li jirriżulta minn mard ikun suġġett għall-kondizzjoni li l-benefiċjarji għandhom jagħmlu mpenn li jieħdu miżuri sussegwenti xierqa priventivi kif ordnati mill-awtoritajiet uffiċjali.

3.5. Uri li l-għajnuna maħsuba biex tikkontrolla l-mard hija kompatibbli ma' l-għanijiet speċifiċi u d-disposizzjonijiet tal-leġislazzjoni veterinarja u dwar is-saħħa tal-pjanti ta' Unjoni Ewropea:

3.6. Għati deskrizzjoni dettaljata tal-miżuri proposti ta' kontroll:

3.7. X'nefqiet jew telf u liema perċentwal ta' dawn in-nefqiet jew telf għandha tkopri l-għajnuna?

3.8. Hija proposta għajnuna biex tikkumpensa għal telf ta'dħul ikkawżat mid-diffikultajiet involuti fil-bini mill-ġdid ta' merħliet jew iż-żergħa mill-ġdid ta' uċuħ tar-raba', jew minn xi perjodu ta' kwarantina jew perjodu ta' stennija ordnat jew rakkomandat mill-awtoritajiet kompetenti biex jippermetti l-eradikazzjoni tal-marda qabel ma tinbena l-merħla mill-ġdid jew jinżergħu mill-ġdid l-uċuħ tar-raba'? Jekk iva, id-dettalji tal-fatturi kollha jagħmluha possibblili tiġi żgurata l-assenza ta' riskju ta' kumpens żejjed għal telf ta' dħul:

3.9. Ġiet maħsuba għajnuna tal-Komunità għall-istess għan? Jekk iva, indika d-data u r-referenzi tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni li approvata:

4. Għajnuna lejn il-ħlas ta' premiums ta' assigurazzjoni (punt 11.5 tal-linji gwida)

4.1. L-għajnuna proposta tinvolvi l-iffinanzjar parzjali ta' premiums taħt polza ta' assigurazzjoni li tipprovdi għall-kumpens ta':

biss għal telf attribwit għal diżastri naturali u ġrajjiet eċċezzjonali skond it-tifsira tal-punt 11.2 tal-Linji Gwida jew ta' ġrajjiet tat-temp komparabbli ma' diżastri naturali skond it-tifsira tal-punt 11.3 tal-Linji Gwida

kemm għat-telf imsemmi hawn fuq u għal telf ieħor li jirriżulta minn temp kuntrarju?

4.2. X'inhu l-livell propost ta' għajnuna (jekk jogħġbok innota li fl-ewwel każ fil-punt 4.1 ta' hawn fuq, ir-rata massima permessa ta' għajnuna hija 80 %, u fit-tieni każ 50 %)?

4.3. L-għajnuna tkopri programm ta' ri-assigurazzjoni? Jekk iva, ipprovdi l-informazzjoni kollha meħtieġa biex tippermetti lill-Kummissjoni li tivverifika il-livelli tal-komponenti differenti ta' l-għajnuna u l-kompatibilità ta' l-għajnuna proposta mas-suq komuni:

4.4. Il-possibbiltà li jiġi kopert ir-riskju hija marbuta ma' kumpannija waħda ta' l-assigurazzjoni jew ma' grupp ta' kumpanniji?

4.5. L-għajnuna hija kondizzjonata f'li jiġi konkluż kuntratt ta' assigurazzjoni ma' kumpannija stabbilita fl-Istat membru konċernat (jekk iva, jekk jogħġbok innota li taħtil-punt 11.5.3 tal-Linji Gwida il-Kummiossjoni ma tistax tawtorizza għajnuna għal premiums ta' l-assigurazzjoni li jikkostitwixxu ostakolu għall-operat tas-suq intern fis-servizzi ta' l-assigurazzjoni)?

TAQSIMA III.12.1

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA GĦAT-TQASSIM MILL-ĠDID TA' ART

Din il-formola għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' kull skemi ta' għajnuna ta' l-Istat maħsuba biex ikopru n-nefqiet legali u amministrattivi, inklużi nefqiet ta' stħarriġ, ta' tqassim mill-ġdid kif deskritt mill-punt 12 tal-Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu [73].

1. Il-miżura ta' l-għajnuna hija parti minn programm ta'operazzjonijiet ta' tqassim mill-ġdid ta' art imwettaq skond il-proċeduri preskritti mill-leġislazzjoni ta' l-Istat Membru konċernat?

□ | iva | □ | le |

2. L-ispejjeż eliġibbli jinkludu:

□ in-nefqiet legali u amminstrattivi, inklużi n-nefqiet ta' stħarriġ, għat-tqassim mill-ġdid?

□ investimenti inklużi għajnuniet għax-xiri ta' art?

Jekk l-ispejjeż eliġibbli jkopru partiti oħra, jekk jogħġbok innota li l-punt 12 tal-Linji Gwida jippermetti biss għajnuna għall-ispejjeż eliġibbli elenkati.

3. Jekk jogħġbok speċifika r-rata massima ta' sostenn pubbliku espressa bħala volum ta' l-ispejjeż eliġibbli:

…għal nefqiet legali u amminstrattivi għat-tqassim mill-ġdid, inklużi spejjeż ta' l-istħarriġ; (massimu ta' 100 %)

…għal investimenti inklużi għajnuniet għal xiri ta' art (massimu 40 % jew 50 % f'żoni anqas favoriti + 5 % għal bdiew żagħżagħ-idem il-punt 4.1 tal-linji gwida)?

4. X'inhuma l-miżuri meħuda biex jiġi evitat kumpens żejjed u biex jiġi verifikat li l-intensitajiet ta' għajnuna msemmija hawn fuq huma rispettati?

TAQSIMA III.12.J

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA GĦALL-PRODUZZJONI U MARKETING TA' PRODOTTI AGRIKOLI TA' KWALITÀ

Din il-formola għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' kull miżuri ta' għajnuna ta' l-Istat li huma maħsuba biex jinkoraġġixxu l-produzzjoni u l-marketing ta' prodotti agrikoli ta' kwalità kif deskritti mill-punt 13 tal-Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu [74].

1. Tip ta' prodotti

1.1. L-għajnuna tirreferi biss għal prodotti ta' kwalità?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika liema huma l-elementi ta' kwalità għall-prodotti konċernati, per eżempju, prodotti li huma kjarament ta' kwalità għolja, fir-rigward ta' l-anqas ta' kriterju wieħed, milli meħtieġ minn standards obbligatorji (din il-kwalità kjarament għola tista' tirrelata mal-prodott jew mal-proċess ta' produzzjoni, u għandha tiġi verifikata minn kontroll indipendenti, estern) jew li jikkonformaw ma' l-istandards ta' kwalità preskritti fil-leġislazzjoni tal-Komunità għal prodotti speċifiċi ta' kwalità:

Jekk l-għajnuna ma tikkonċernax prodotti ta' kwalità jekk jogħġbok innota li, taħt is-sezzjoni 13 tal-Linji Gwida Agrikoli, l-għajnuna hija limitata għal prodotti agrikoli ta' kwalità.

2. Tipi ta' għajnuna

2.1. Liema mit-tipi ta' għajnuna li ġejjin jistgħu jiġu finanzjati mill-iskema ta' għajnuna/miżura individwali?

□ attivitajiet ta' riċerka tas-suq, il-kunċett tal-prodott u disinn;

□ għajnuniet mogħtija għat-tħejjija ta' applikazzjonijiet għall-għarfien ta' denominazzjonijiet ta' oriġini u ċertifikati ta' karattru speċifiku skond ir-regolamenti relevanti tal-Komunità;

□ konsulenza u sostenn simili għall-introduzzjoni ta' skemi ta' assigurazzjoni ta' kwalità bħas-serje ISO 9000 jewor 14000, sistemi bbażati fuq analiżi tal-perikolu u punti kritiċi ta' kontroll (HACCP) jew sistemi ta' verifika abjentali;

□ in-nefqiet għal taħriġ ta' persunal biex tiġi applikata l-assigurazzjoni ta' kwalità u s-sistemi tat-tip HACCP;

□ in-nefqa ta'piżijiet imposti minn korpi rikonoxxuti ta' ċertifikazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni inizjali ta' l-assigurazzjoni ta' kwalità u sistemi simili;

□ għajnuna għan-nefqiet ta' kontrolli ta' kwalità waqt li proċess mhux ta' rutina imwettqa minn korpi terzi;

□ għajnuna biex tkopri n-nefqa ta' misuri ta' kontroll imwettqa biex tiġi żgurata l-awtentiċità tad-denominazzjonijiet ta' oriġini, jew ċertifikati ta' karattru speċifiku fil-kwadru tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 2081/92 u 2082/92;

□ għajnuna biex tkopri n-nefqa ta' kontrolli mwettqa minn korpi oħra responsabbli għas-sorveljanza ta' l-użu ta' marki u tikketti ta' kwalità taħt skemi rikonoxxuti ta' assigurazzjoni ta' kwalità;

□ għajnuna biex tkopri n-nefqa ta' kontrolli ta' metodi ta' produzzjoni organika mwettqa fi ħdan il-kwadru tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91.

2.2. Il-miżuri ta' għajnuna tinkludi investimenti, li huma meħtieġa biex jgħollu l-faċilitajiet ta' produzzjoni?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok irreferi għall-punt 4.1. u/jew il-punt 4.2 tal-Linji Gwida Agrikoli.

2.3. Il-leġislazzjoni tal-Komunità tipprovdi li n-nefqa għall-kontroll għandha titħallas mill-pro?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, l-għajnuna titħallas bħala parti minn sistema finanzjata minn taxxi parafiskali?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok irreferi għall-punt 13.4 tal-Linji Gwida Agrikoli.

2.4. Il-kontrolli huma mwettqa minn jew għan-nom ta' partijiet terzi, bħal:

□ l-awtoritajiet kompetenti regolatorji jew korpi li jaġixxu għan-nom tagħhom;

□ organiżmi indipendenti responsabbli għall-kontroll u s-sorveljanza ta' l-użu ta' denominazzjonijiet ta' oriġini, tikketti organiċi jew tikketti ta' kwalità;

□ oħtrajn (jekk jogħġbok speċifika billi tindika kif tiġi assigurata l-indipendenza tal-korp ta' kontroll):

3. Benefiċjarji

3.1. Min huma l-benefiċjarji ta' l-għajnuna?

□ bdiewa;

□ gruppi ta' produtturi;

□ oħrajn (jekk jogħġbok speċifika):

3.2. Jekk il-bdiewa m'humiex il-benefiċjarji diretti ta' l-għajnuna:

3.2.1. L-għajnuna hija disponibbli għall-bdiewa kolla eliġibbli fiż-żona konċernata bbażata fuq kondiz?

□ | iva | □ | le |

3.2.2. Il-miżura ta' l-għajnuna teskludi sħubija obbligatorja tal-grupp/organizzazzjoni ta' produtturi jew entità intermedja li timmaniġġa l-għajnuna sabiex tibbenefika mill-għajnuna?

□ | iva | □ | le |

3.2.3. Il-kontribuzzjoni lejn in-nefqiet amministrattivi tal-grupp jew organizzazzjoni konċernatahija limitata għan-nefqiet tal-provvista tas-servizz?

□ | iva | □ | le |

3.2.4. Jistgħu l-bdiewa jagħżlu liberament lill-fornitur tas-servizzi?

□ | iva | □ | le |

3.2.4.1. Jekk le, jekk il-fornitur huwa magħżul u remunerat skond il-prinċipji tas-suq, b'mod mhux diskriminatorju, bl-użu ta' grad ta' reklamar suffiċjenti li jippermetti li jinfetħu s-servizzi tas-suq għall-kompetizzjoni tar-regoli tal-ksib li jiġu riveduti?

□ | iva | □ | le |

Jekk it-tweġiba għal xi waħda jew aktar mid-domandi tas-sezzjoni 3.2 ta' hawn fuq hija le, jekk jogħġbok innota li peress li l-benfiċjarju finali ta' l-għajnuna jkun bidwi, l-għajnuna tista' tingħata biss permezz ta' korp intermedju jekk jiġi żgurat aċċess liberu għall-bdiewa kollha eliġibbli u trasparenza fil-proċedura ta' l-għażla tal-fornitur tas-servizzi.

4. Intensità ta' l-għajnuna

4.1. Jekk jogħġbok iddikjara r-rata massima ta' sostenn pubbliku tal-miżuri li ġejjin:

(a) …; attivitajiet ta' riċerka tas-suq, il-kunċett tal-prodott u disinn (massimu 100 %);

(b) …; mogħtija għat-tħejjija ta' applikazzjonijiet għall-għarfien ta' denominazzjonijiet ta' oriġini jew ċertifikati ta' karattru speċifiku skond ir-regolamenti relevanti tal-Komunità (massimu 100 %);

(c) …; konsulenza u sostenn simili għall-introduzzjoni ta' skemi ta' assigurazzjoni ta' kwalità bħas-serje ISO 9000 jew 14000, sistemi bbażati fuq analiżi tal-perikolu u punti kritiċi ta' kontroll (HACCP) jew sistemi ta' verifika abjentali (massimu 100 %);

(d) …; in-nefqiet għal taħriġ ta' persunal biex tiġi applikata l-assigurazzjoni ta' kwalità u s-sistemi tat-tip HACCP (massimu 100 %);

(e) …; in-nefqa ta'piżijiet imposti minn korpi rikonoxxuti ta' ċertifikazzjoni għaċ-ċertifikazzjoni inizjali ta' l-assigurazzjoni ta' kwalità u sistemi simili (massimu 100 %).

4.2. L-ammont totali ta' għajnuna li jista' jingħata taħt il-punti minn a) sa e) ta' hawn fuq fis-sezzjoni 4.1 huwa:

- limitat għal 100000 Ewro għal kull benefiċjarju matul xi perjodu ta' tlett snin?

□ | iva | □ | le |

- jew l-għajnuna hija limitata għal impriżi li jaqgħu fil-kamp ta' l-applikazzjoni tat-tifsira tal-Kummissjoni ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, sa 50 % tan-nefqiet eliġibbli, skond liema ammont jkun l-akbar?

□ | iva | □ | le |

Jekk it-tweġibiet għaż-żewġ domandi huma le, jekk jogħġbok irreferi għall-għatba ta' l-għajnuna massima li hemm provvediment dwarha fis-sezzjoni 13.2 tal-Linji Gwida Agrikoli.

4.3. Jista' l-istess benefiċjarju jirċievi għajnuna taħt miżuri differenti elenkati fil-punt 4.1 a) sa e)?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok indika kif it-tħaris l-għatba ta' 100000 Ewro għal kull benefiċjarju matul xi perjodu ta' tlett snin għandu jiġi garantit:

4.4. L-għajnuna ta' nefqiet ta' kontrolli ta' kwalità waqt il-proċess imwettqa mill-manifattur hija kjarament eskluża?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok irrefri għall-punt 13.3 tal-Linji Gwida Agrikoli.

4.5. L-għajnuna biex tkopri n-nefqa ta' miżuri ta' kontroll imwettqa biex tiġi żgurata l-awtentiċità tad-denominazzjonijiet ta' oriġini, jew ċertifikati ta' karattru speċifiku fil-kwadru tar-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 2081/92 u 2082/92 hija mogħtija fuq bażi temporanju u digressiv tan-nefqa tal-kontrolli matul l-ewwel sitt snin li jiġu wara l-istabbiliment tas-sistema ta' kontroll?

□ | iva | □ | le |

4.6. L-għajnuniet biex ikopru n-nefqa ta' kontrolli mwettqa minn korpi oħra responsabbli għas-sorveljanza ta' l-użu ta' marki u tikketti ta' kwalità taħt skemi rikonoxxuti ta' assigurazzjoni ta' kwalità huma mnaqqsa progressivament, sabiex sas-seba' sena li tiġi wara l-istabbiliment tagħhom, dawn jiġu eliminati?

□ | iva | □ | le |

4.7. L-għajnuna għall-kontrolli ta' metodi ta' produzzjoni organika, mogħtija sar-rata ta' 100 % fuq in-nefqiet attwali magħmula, tingħata biss għal metodi ta' produzzjoni organika mwettqa fi ħdan il-kwadru tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91?

□ | iva | □ | le |

TAQSIMA III.12.K

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA GĦALL-PROVVISTA TA' SOSTENN TEKNIKU FIS-SETTUR AGRIKOLU

Din il-formola għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' kull miżura għajnuna ta' l-Istat li l-għan tagħha huwa l-provvista ta' sostenn tekniku fis-settur agrikolu kiff deskritt mill-punt 14 tal-Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu [75].

1. Tip ta' għajnuniet

1.1. Liema mit-tip li ġejjin ta' għajnuna jistgħu jiġu finanzjati mill-iskema ta' għajnuna/miżura individwali:

□ edukazzjoni u taħriġ;

□ il-provvista ta' servizzi ta' mmaniġġar tar-razzett u servizzi tas-sostituzzjoni tar-razzett;

□ ħlasijiet ta' konsulenti;

□ l-organizzazzjonijiet ta' kompetizzjonijiet, esibizzjonijiet u fieri, inkluż sostenn għan-nefqiet magħmula minħabba l-parteċipazzjoni f'dawk il-ġrajjiet;

□ attivitajiet oħra għat-tixrid ta' għerf li jirrelata ma' teknika ġdida, (jekk jogħġbok speċifika):

2. Nefqiet eliġibbli

2.1. Fir-rigward tal-programmi tat-taħriġ, in-nefqiet eliġibbli jinkludu nefqiet oħra minbarra n-nefqa attwali ta' l-organizzazzjoni tal-programm ta' taħriġ, ivvjaġġar u spejjeż tal-manteniment u n-nefqa tal-provvista ta' servizzi ta' sostituzzjoni matul l-assenza tal-bidwi jew il-ħaddiem tar-raba'?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok irreferi għall-punt 14.1 għall-lista ta' spejjeż eliġibbli.

2.2. L-attivitajiet li huma relatati mat-tixrid ta' għerf jinkludu biss proġetti skala pilota relattivament żgħar jew proġetti ta' wiri?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li taħt il-punt 14.1 jistgħu jiġu ffinanzjati biss proġetti pilota ta' skala żgħira jew proġetti ta' wiri.

2.3. Il-ħlasijiet ta' servizzi ta'konsulenza li jikkostitwixxu attività kontinwa jew perjodika relatata man-nefqa normali ta' operat ta' l-intrapriża huma esklużi b'mod ċar mill-miżura ta' għajnuna?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok innota li l-punt 3.5 tal-Linji Gwida Agrikoli jipprovdi li, sakemm ma jkunux provduti espressament eċċezzjonijiet fil-leġislazzjoni tal-Komunità jew fil-linji gwida, miżuri unilaterali ta' għajnuna ta' l-Istat li huma sempliċement maħsuba li jtejjbu s-sitwazzjoni finanzjarja ta' produtturi, iżda li bl-ebda mod ma jikkontribwixxu għall-iżvilupp tas-settur, huma meqjusa li jikkostitwixxu għajnuniet ta' operat li huma inkompatibbli mas-suq komuni.

2.4. Fil-każ ta' parteċipazzjoni f'fieri, in-nefqiet eliġibbli jinkludu biss: ħlasijiet ta' parteċipazzjoni, nefqiet ta' ivvjaġġar, nefqiet ta' pubblikazzjonijiet, il-kera tal-bini ta'l-esibizzjoni?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok elenka n-nefqiet addizzjonali eliġibbli kollha, waqt li tagħti ġustifikazzjoni dettaljata ta' dawk l-ispejjeż:

3. Benefiċjarji

3.1. Min huma l-benefiċjarji ta' l-għajnuna?

□ bdiewa;

□ gruppi ta' produtturi;

□ oħrajn (jekk jogħġbok speċifika):

3.2. jekk il-bdiewa ma jkunux il-benefiċjarji diretti ta' l-għajnuna:

3.2.1. L-għajnuna hija disponibbli għall-bdiewa kollha eliġibbli fiż-żona konċernata bbażata fuq kondizzjonijiet definiti objettivament?

□ | iva | □ | le |

3.2.2. Il-miżura ta' l-għajnuna teskludi sħubija obbligatorja fi grupp/organizzazzjoni tal-produtturi jew entità intermedja li timmaniġġa l-għajnuna sabiex tibbenefika mill-għajnuna?

□ | iva | □ | le |

3.2.3. Il-kontribuzzjoni lejn in-nefqiet amministrattivi tal-grupp jew l-organizzazzjoni konċernata hija limitata għan-nefqiet tal-provvista tas-servizz?

□ | iva | □ | le |

3.2.4. Jistgħu l-bdiewa jagħżlu liberament lill-fornitur tas-servizzi?

□ | iva | □ | le |

3.2.4.1. Jekk le, jekk il-fornitur huwa magħżul u remunerat skond il-prinċipji tas-suq, b'mod mhux diskriminatorju, bl-użu ta' grad ta' reklamar suffiċjenti li jippermetti li jinfetħu s-servizzi tas-suq għall-kompetizzjoni u l-imparzjalità?

□ | iva | □ | le |

Jekk it-tweġiba għal xi waħda jew aktar mid-domandi ta' hawn fuq hija le, jekk jogħġbok innota li peress li l-benfiċjarju finali ta' l-għajnuna jkun bidwi, l-għajnuna tista' tingħata biss permezz ta' korp intermedju jekk jiġi żgurat aċċess liberu għall-bdiewa kollha eliġibbli u trasparenza fil-proċedura ta' l-għażla tal-fornitur tas-servizzi.

4. Intensità ta' l-għajnuna

4.1. L-ammont kumulattiv totali ta' għajnuna li jista' jingħata taħt din is-sezzjoni huwa:

- limitat għal 100000 Ewro għal kull benefiċjarju matul xi perjodu ta' tlett snin?

□ | iva | □ | le |

- jew l-għajnuna hija limitata għal impriżi li jaqgħu fil-kamp ta' l-applikazzjoni tat-tifsira tal-Kummissjoni ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, sa 50 % tan-nefqiet eliġibbli, skond liema ammont ikun l-akbar?

□ | iva | □ | le |

Jekk it-tweġiba għaż-żewġ domandi hija le, jekk jogħġbok irreferi għall-għatba ta' l-għajnuna massima li hemm provvediment dwarha fis-sezzjoni 14.3 tal-Linji Gwida Agrikoli.

42. Jista' l-istess benefiċjarju jirċievi għajnuna taħt miżuri differenti elenkati fil-punt 14 tal-Linji Gwida?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok indika kif it-tħaris l-għatba ta' 100000 Ewro għal kull benefiċjarju matul xi perjodu ta' tlett snin għandu jiġi garantit:

4.3. L-għatba ta'l-għajnuna hija kalkolata fil-livell tal-benefiċjarju, bil-benefiċjarju jkun il-persuna li tirċievi s-servizzi?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok irrefri għall-punt 14.3 tal-Linji Gwida Agrikoli.

TAQSIMA III.12.L

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA GĦALL-PROVVISTA TA' SOSTENN TEKNIKU FIS-SETTUR AGRIKOLU FIS-SETTUR TAL-BHEJJEM

Din il-formola għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' kull skemi ta' għajnuna ta' l-Istat li huma maħsuba biex isostnu l-manutenzjoni u t-titjib tal-kwalità ġenetika tal-bhejjem tal-Komunità kif deskritti fil-punt 15 tal-Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu (1) u l-Artikoli 10-12 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 [76].

Jekk jogħġbok innota li skond il-punt 15 tal-linji gwida, l-għajnuna għal priservazzjoni ta' speċi jew razez perikolati għandha tiġi symata skond id-disposizzjonijiet tal-Kapitolu VI tat-Titolu II tar-Regolament dwar Żvilupp Rurali li jittratta ma' miżuri agri-ambjentali. Għalhekk, għal din il-miżura jekk jogħġbok irreferi għall-formola SIS dwar għajnuniet agri-ambjentali.

1. Spejjeż eliġibbli

1.1. Liema minn dawn l-ispejjeż eliġibbli li ġejjin huma koperti bil-miżuira ta' sostenn:

□ in-nefqiet amministrattivi ta'l-istabbiliment u ż-żamma tal-kotba tal-merħla?

□ testijiet biex jistabbilixxu l-kwalità ġenetika jew ta' riproduzzjoni ta' bhejjem?

□ in-nefqiet eliġibbli għal investimenti f'ċentri ta' riproduzzjoni ta' l-annimali u għall-introduzzjoni fil-livell tar-razzett ta' teknika jew prattiċi inovattivi ta' tgħammir ta' l-annimali?

□ in-nefqa taż-żamma ta' annimali maskili individwali għat-tgħammir ta' kwalità ġenetika għolja reġistrati fil-kotba tal-merħla?

Jekk il-miżura ppjanata tinkludi spejjeż eliġibbli oħra, jekk jogħġbok innota li l-punt 15 tal-Linji Gwida jippermetti biss li din l-għajnuna tkopri l-ispejjeż eliġibbli elenkati hawn fuq.

2. Ammont ta' għajnuna

2.1. Jekk jogħġbok speċifika r-rata massima ta' sostenn pubbliku espress bħala volum ta' l-ispejjeż eliġibbli:

- … biex ikopru l-ispejjeż amministrattivi ta' l-istabbiliment u ż-żamma ta' kotba tal-merħla (massima ta' 100 %)

- … għan-nefqiet ta' testijiet biex tiġi stabbilita l-kwalità ġenetika jew riproduzzjoni ta' bhejjem (massimu ta' 70 %)

- … biex ikopri l-investiment f'ċentri ta' riproduzzjoni ta' l-annimali u għall-introduzzjoni fil-livell tar-razzett ta' teknika jew prattiċi inovattivi ta' tgħammir ta' l-annimali (massimu ta' 40 %)

- … biex ikopri n-nefqa taż-żamma ta' annimali maskili individwali għat-tgħammir ta' kwalità ġenetika għolja reġistrati fil-kotba tal-merħla, (massimu ta' 30 %)

2.2. X'inhuma l-miżuri li jittieħdu biex jiġi evitat kumġens żejjed u biex jiġi verifikat li l-intensitajiet ta' għajnuna msemmija hawn fuq ikunu rispettati?

TAQSIMA III.12.M

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA GĦAR-REĠJUNI L-AKTAR IMBEGĦDA U L-GŻEJJER EĠEW

Din il-formola għandha tintuża mill-Istati Membri biex jiġu notifikati għajnuniet għar-reġjuni l-aktar imbegħda u l-Gżejjer Eġew, kif ittrattati fil-punt 16 tal-Linji Gwida Agrikoli.

1. L-għajnuna proposta għar-reġjuni l-aktar imbegħda u l-Gżejjer Eġew titbiegħed mid-disposizzjonijiet preskritti fil-Linji Gwida?

□ | iva | □ | le |

- Jekk le, jekk jogħġbok imlal-formola ta' notifikazzjoni relevanti għat-tip ta' għajnuna (għajnuna ta' investiment, sostenn tekniku, eċċ.).

- jekk iva, jekk jogħġbok kompli imla din il-formola.

2. Il-miżura tinvolvi l-għoti ta' għajnuna ta' operat?

□ | iva | □ | le |

3. X'inhuma l-iżvantaġġi strutturali li l-għajnuna ta' operat tfittex li tikkoreġi?

4. X'inhuma l-garanziji li n-natura u l-livell ta' l-għajnuna ikunu fi proporzjoni għall-iżvantaġġ li jfittxu li jtaffu?

5. Din l-għajnuna hija maħsuba biex tpaċi f'parti nefqiet addizzjonali ta' trasport?

□ | iva | □ | le |

5.1. Jekk iva, jekk jogħġbok ipprovdi evidenza ta' l-eżistenza ta' dawn in-nefqiet addizzjonali u l-metodu ta' kalkolazzjoni wżat biex jiġi stabbilit l-ammont tagħhom [77]:

5.2. Jekk iva, indika x'għandu jkun l-ammont massimu ta' għajnuna (fuq il-bażi ta' proporzjoni ta' għajnuna għal kull kilometru jew fuq il-bażi ta' proporzjon ta' għajnuna għal kull kilometru u għajnuna skond l-unità tal-piż) u l-perċentwal tan-nefqiet addizzjonali koperti bl-għajnuna:

6. L-għajnuna hija maħsuba biex tpaċi n-nefqiet addizzjonali li jirriżultaw fit-twettieq ta' attività ekonomika mill-fatturi identifikati fl-Artikolu 299(2) tat-Trattat KE (remotezza, insularità daqs żgħir, topografija u klima diffiċili, dipendenza ekonomika fuq ftit prodotti)?

□ | iva | □ | le |

Jekk jogħġbok stabbilixxi l-ammont tan-nefqa addizzjonali u l-metodu ta' kalkolazzjoni:

Kif jistgħu l-awtoritajiet jistabbilixxu r-rabta bejn in-nefqiet addizzjonali u l-fatturi identifikati fl-Artikolu 299 (2) tat-Trattat KE?

TAQSIMA III.12.N

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR SELF SUSSIDJAT FUQ TERMINU QASIR TA' ŻMIEN FL-AGRIKOLTURA (DIĠESTJONI TA' KREDITI)

Din il-formola għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' kull skema ta' għajnuna ta' l-Istat li l-għan tagħha huwa l-provvista ta' sostenn tekniku fis-settur agrikolu kif deskritt mill-punt 14 tal-Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu li tikkonċerna self sussidjat fuq termini qasir ta' żmien fl-agrikoltura kif deskritt fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar għajnuniet ta' l-Istat fl-agrikoltura (diġestjoni ta' kreditu) [78].

1. Jekk jogħġbok indika min huma l-benefiċjarji ta' l-għajnuna (punt B u D tal-Komunikazzjoni):

(a) produtturi primarji ta' prodotti agrikoli kif definiti fl-Anness I li jinsab mat-Trattat KE.

(b) operaturi li jqegħdu fis-suq esklussivament prodotti agrikoli kif ddefiniti fl-Anness I li jinsab mat-Trattat KE.

(ċ) operaturi nvoluti fl-ipproċessar esklussivament ta' prodotti agrikoli kif definit fl-Anness I li jinsab mat-Trattat KE.

2. Jekk jogħġbok speċifika jekk il-benefiċjarji humiexoperaturi individwali, kumpanniji, ko-operattivi, assoċjazzjonijiet ta' produtturi, oħrajn:

3. Fir-rigward ta' kull tip ta' benefiċjarju indikat hawn fuq fil-punt 1 u 2, jekk jogħġbok speċifika, ir-raġunijiet il-għaliex il-benefiċjarju ta' l-għajnuna huwa fi żvantaġġ relattiv għal operaturi band'oħra fl-ekonomija kemm f'termini tal-ħtiġiet tagħhom għal, u l-abilità li jiffinanzjaw, self fuq terminu qasir ta' żmien (punt A tal-Komunikazzjoni):

4. Is-self sussidjat għandu jintuża biex jgħin setturi magħżula speċifikament jew operaturi fl-agrikoltura fuq bażi mhux unikament relatat mad-diffikultajiet ta'l-ffinanzjar ta' self fuq terminu qasir ta' żmien li huma marbuta ma' raġunijiet inerenti man-natura tal-biedja u attivitajiet relatati, b'mod partikolari l-istaġjonalità tal-produzzjoni u l-istruttura tan-negozju ta' l-irziezet? (Punti A u B tal-Komunikazzjoni):

□ | iva | □ | le |

Jekk it-tweġiba tiegħek hija iva, jekk jogħġbok speċifika: …

5. Jekk jogħġbok speċifika r-reġjun amministrattiv fejn il-miżura ta' għajnuna għandha tapplika:

6. L-għajnuna għandha tintgħamel disponibbli ġewwa r-reġjun amministrattiv ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna lill-operaturi kollha fl-agrikoltura fuq bażi mhux diskriminatorju irrispettiv mill-attività agrikola (jew attivitajiet) li għalihom l-opoeratur jeħtieġ self fuq terminu qasir ta' żmien? (Punt B tal-Komunikazzjoni):

□ | iva | □ | le |

Jekk it-tweġiba tiegħek hija iva, jekk jogħġbok speċifika: …

7. Jekk, ġewwa r-reġjun amministrattiv tar-reġjun ta' l-awtorità li tagħti l-għajnuna,tixtieq li teskludi ċerti attivitajiet u/jew operaturi mill-miżura ta' l-għajnuna, jekk jogħġbok uri li dawk il-każi kollha ta' eżkluzzjoni huma ġustifikati għar-raġunijiet li l-problemi tal-ksib ta' self fuq terminu qasir ta' żmien iffaċċati minn dawk esklużi huma b'mod inerenti anqas sinjifikanti mill-fil-bqija ta' l-ekonomija agrikola (Punt B tal-Komunikazzjoni):

8. It-tul ta' żmien ta' self sussidjat fuq termini qasir ta' żmien huwa ta' massimu ta' sena (Punt D tal-Komunikazzjoni)?

□ | iva | □ | le |

9. L-awtoritajiet kompetenti għandhom il-ħsieb li jġeddu is-self ta' sena sussidjat fuq terminu qasir ta' żmien?

□ | iva | □ | le |

Jekk it-tweġiba hija iva, jekk jogħġbok indika għal kemm il-sena: …

10. Jekk jogħġbok indika għall-liema kampanja/i agrikoli il-miżuri hija disinjata li tapplika:

11. L-għajnuna hija marbuta ma' marketing partikolari jew operazzjonijiet ta' produzzjoni?

□ | iva | □ | le |

Jekk it-tweġiba hija iva, jekk jgħoħbok speċifika: …

12. L-għajnuna hija limitata għal prodotti partikolari?

□ | iva | □ | le |

Jekk it-tweġiba hija iva, jekk jgħoħbok speċifika: …

13. Jekk jogħġbok uri li l-element ta' għajnuna taħt dan il-programm huwa limitat għal dak li huwa strettament meħtieġ biex jikkumpensa għall-iżvantaġġi msemmija fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni taħt il-punt A. Fir-rigward tat-tip ta' kull benefiċjarju indikat hawn fuq fil-punt 1 u 2, jekk jogħġbok ikkwantifika l-iżvantaġġi ndikati fl-imsemmi punt A, billi tuża l-metodu li tqis xieraq iżda li jibqa' dejjem fil-limiti tad-differenza bejn ir-rata ta' mgħax imħallsa minn operatur tipiku agrikolu u r-rata ta' mgħax imħallsa fil-bqija ta'l-ekonomija ta' l-Istat Membru konċernat fuq self għal perjodu qasir ta' żmien jew ammont simili kulloperatur mhux marbut ma' l-investimenti (Punt Ċ tal-Komunikazzjoni). Jekk jogħġbok indika l-kwantifikazzjonili tkun wasalt għaliha u ddeskrivi l-metodoloġija li wżajt. Jekk jogħġbok ipprovdi dokumentazzjoni uffiċjali (per eżempju, statistika, eċċ.) biex issostni dak li turi:

14. Fir-rigward ta' kull tip ta' benefiċjarju indikat hawn fuq fil-punt 1 u 2, jekk jogħġbok indika jekk l-ammont ta' self sussidjat lil xi benefiċjarju jistax jeċċedi l-ħtiġiet ta' likwidità li jirriżultaw mill-fatt li n-nefqiet tal-produzzjoni jintgħamlu qabel ma jiġi riċevut id-dħul mill-bejgħ. Jekk inhu dan, jekk jogħġbok ipprovdi spjegazzjoni:

15. Jekk jogħġbok indika l-estimi kollox ma' kollox allokati għal din il-miżura ta' għajnuna fuq bażi ta' kull sena:

TAQSIMA III.L2.O

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA GĦALL-PROMOZZJONI U REKLAMAR TA' PRODOTTI AGRIKOLI U ĊERTI PRODOTTI MHUX AGRIKOLI

Din il-formola ta' notifikazzjoni għandha tintuża għal għajnuna ta' l-Istat għar-reklamar ta' prodotti elenkati fl-Anness I li jinsab mat-Tratta KE u ċerti prodotti mhux elenkati fl-Anness I.

Jekk jogħġbok innota li operazzjonijiet ta' promozzjoni kif definiti għat-tixrid lill-pubbliku ġenerali ta' għerf xjentifiku, l-organizzazzjoni ta' fieri tal-kummerċ jew esibizzjonijiet, il-parteċipazzjoni f'dawn l-eżerċizzji u oħrajn simili ta' relazzjonijier pubbliċi, inkluż stħarriġ u riċerka tas-suq, m'humiex kunsidrati bħala reklamar. Għajnuna ta' l-Istat għal dik il-promozzjoni f'sens aktar wiesa, hija suġġetta għal punti 13 u 14 tal-linji gwida tal-Komunità dwra għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu [79] jew, sa fejn huma konċernati prodotti mis-sajd, il-punt 2.1.4 tal-linji gwida għall-eżami ta' għajnuna ta' l-Istat lis-sajd u l-akwakultura [80].

Għall-kjarifika ta' termini u tifsiriet oħra jekk jogħġbok ara l-kapitolu 2 tal-linji gwida tal-Komunità għal għajnuna ta' l-Istat għar-reklamar ta' prodotti elenkati fl-Anness I li jinsab mat-Trattat KE u ċerti prodotti mhux elenkati fl-Anness I (2001/C 252/03).

1. Prodotti koperti

1.1. Il-miżura tikkonċerna l-prodotti li ġejjin (jekk jogħġbok immarka)?

□ prodotti elenkati fl-Anness I li jinsab mat-Trattat

□ prodotti mhux elenkati fl-Anness I,li jikkonsistu predominantement fi prodotti elenkati fl-Anness I (b'mod partikolari prodotti tal-ħalib, ċereali, zokkor u ethyl alkolħol_ f'forma pproċessata (per eżempju, yougurt tal-frott, preparazzjonijiet ta' trab tal-ħalib bil-kawkaw, taħtlitiet ta' butir ta' xaħam mill-ħxejjex, prodotti ta' l-għaġina, ħlewwiet u xorb spitituż)

□ prodotti mis-sajd

Jekk jogħġbok innota li r-regoli speċifiċi ta' l-għajnuna ta' l-Istat għar-reklamar ta' prodotti agrikoli u ċerti prodotti mhux agrikoli japplikaw esklussivament għall-prodotti msemmija hawn fuq. Jekk il-miżura tikkonċerna prodotti oħra jekk jogħġbok irreferi għas-sezzjoni relevanti tal-formola ġenerali ta' notifikazzjoni.

1.2. Il-miżuri tkopri l-kategoriji ta' prodotti li ġejjin elenkati fl-Anness I (per eżempju, frott u ħxejjex, majjal, nbid): …

2. Informazzjoni ġenerali

2.1. Il-miżura fejn sejra titwettaq?

□ Fis-swieq ta' pajjiżi terzi;

□ Fis-suq ta' Stat membru ieħor;

□ Fis-suq intern;

□ Barra l-Istat Membru jew reġjun li fih il-prodotti agrikoli u prodotti oħrajn huma prodotti;

□ Ġewwa l-Istat Membru jew reġjun li fih il-prodotti agrikoli u prodotti oħra jiġu prodotti.

2.2. Il-miżura hija mmirata lejn il-gruppi mmirati li ġejjin:

□ Lejn konsumaturi in ġenerali;

□ Lejn il-viżitaturi jew reġjun li fih il-prodotti agrikoli u prodotti oħra huma prodotti;

□ Lejn operaturi ekonomiċi (jiġifieri proċessuri ta' l-ikel, distributuri bl-ingrossa jew bl-imnut, ristoranti, lukandi u stabbilimenti tal-catering);

□ Gruppi oħra mmirati (għandhom jiġu speċifikati):

2.3. Liema medja/mezz ta' komunikazzjoni għandhom jintużaw?

□ Komunikazzjoni permezz ta' medja tal-massa (bħal gazzetti, radju, televixin jew kartelluni);

□ Attivitajiet ta'punt tal-bejgħ (bħal fuljetti, kartelluni, kampjuni b'xejn, tidwiq);

□ Mezzi oħrajn (jekk jogħġbok speċifika);

2.4. Il-miżura tipprovdi għal tikketti u logogrammi?

□ | iva | □ | le |

2.5. Jistgħu l-awtoritajiet jibgħatu kampjunu jew mudelli sperimentali tal-materjal ta' reklamar lill-Kummissjoni?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok spjega għaliex:

3. Spejjeż eliġibbli

3.1. Jekk jogħġbok ipprovdi lista eżawrjenti ta'l-ispejjeż eliġibbli:

4. Benefiċjari

4.1. Min huma l-benefiċjarji ta' l-għajnuna?

□ bdiewa;

□ gruppi ta' produtturi u/jew organizzazzjonijiet ta' produtturi;

□ intrapriżi attivi fl-ipproċessar u l-marketing ta' prodotti agrikoli;

□ oħrajn (jekk jogħġbok speċifika):

4.2. Jistgħu l-awtoritajiet jagħtu l-assigurazzjoni li l-produtturi kollha tal-prodotti konċernati huma kapaċi li jibbenefikaw mill-għajnuna bl-istess mod (b'referenza għan-numri marġinali 53 u 56 tal-linji ta' gwida tar-reklamar)?

□ | iva | □ | le |

4.3. L-attivitajiet ta' reklamar għandhom jiġi fdati lil ditti privati jew partijiet terzi oħra?

□ | iva | □ | le |

4.4. Jekk iva, jistgħu l-awtoritajiet jagħtu l-assigurazzjoni li l-għażla tad-ditta privata/partijiet terzi konċernati tkun saret fuq prinċipji tas-suq, b'mod mhux diskriminatorju, fejn meħtieġ bl-użu ta' offerti bl-appalt li jkunu skond il-liġi tal-Komunità, u b'mod partikolari ma każistika li tuża grad ta' reklamar suffiċjenti li tippermetti li s-suq tas-servizzi jkun miftuħ għall-kompetizzjoni u l-imparzjalità tal-proċeduri ta' ksib li għandhom jiġu analizzati?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok irreferi għan-numru marġinali 30 tal-linji ta' gwida tar-reklamar.

5. Kriterji negattivi

5.1. Għajnuna nazzjonali għal kampanja ta' reklamar, li tikser l-Artikolu 28 tat-Trattat li jipprojbixxi restrizzjonijiet kwantitattivi fuq importazzjonijiet u l-miżuri kollha li jkollhom effett ekwivalenti bejn Stati Membri, fl-ebda ċirkostanza ma tista' titqies kompatibbli mas-suq komuni. Jistgħu l-awtoritajiet għalhekk jagħtu l-assigurazzjoni li l-prinċipji kif deskritti fil-punt 19 tal-linji ta' gwida dwar reklamar u kif jirriżultaw mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komuniaà Ewropea jiġi rispettat?

□ | iva | □ | le |

5.2. Il-miżura tagħmel xi referenza għall-oriġini nazzjonali tal-prodotti konċernati?

□ | iva | □ | le |

5.3. Jekk iva, jistgħu l-awtoritajiet jagħtu l-assigurazzjoni li r-referenza għall-oriġini nazzjonali hija sussidjarja għall-messaġġ prinċipali mwassal lill-konsumaturi permezz tal-kampanja u ma tikkostitwixxix ir-raġuni prinċipali għaliex il-konsumaturi qed jingħataw il-parir li jixtru l-prodott?

□ | iva | □ | le |

5.4. Jekk il-miżura titwettaq ġewwa l-Istat membru jew reġjun li fih il-prodotti huma prodotti, jistgħu l-awtoritajiet tiegħek jagħtu l-assigurazzjoni li dawn il-miżuri huma mmirati esklussivament għall-viżitaturi fl-Istat membru jew reġjun, sabiex jinkoraġġuhom biex jipprovaw prodotti lokali u/jew li jżuru faċilitajiet ta' produzzjoni lokali?

□ | iva | □ | le |

5.5. Jistgħu l-awtoritajiet jagħtu l-assigurazzjoni li l-miżura ma tiksirx leġislazzjoni Sekondarja tal-Komunità, u b'mod partikolari:

- r-regoli speċifiċi tat-tikkettjar li ġew preskritti għas-setturi ta' l-inbid, tal-prodotti tal-ħalib, tal-bajd u tat-tjur,

- id-disposizzjonijiet ta' l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-21 ta' Marzu 2000 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li jirrelataw ma' tikkettjar, presentazzjoni u reklamar ta' oġġetti ta' l-ikel,

- li huma kompatibbli ma' kampanji ko-finanzjati ta' reklamar li jkunu qed jitwettqu fil-livell tal-Komunità?

□ | iva | □ | le |

5.6. Il-miżura hija relatata direttament mal-prodotti ta' ditta waħda partikolari jew ditti?

□ | iva | □ | le |

6. Kriterji pożittivi

6.1. Għall-liema mir-raġunijiet li ġejjin il-miżura tista' titqies li tkun fl-interess komuni skond it-tifsira ta' l-Artikolu 87(3)(ċ) tat-Trattat KE?

Il-miżura tikkonċerna:

□ prodotti agrikolu li jifdal jew speċi mhux utilizzati għal kollox;

□ prodotti ġodda jew prodotti ta' sostituzzjoni li għadhom m'humiex żejda;

□ prodotti ta' kwalità għolja, inklużi prodotti magħmula jew mibsuba bl-użu ta' metodi ta produzzjoni li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent jew ġbir ta'l-ilma tax-xita, bħal prodotti minn biedja organika;

□ l-iżvilupp ta' ċerti reġjuni;

□ l-iżvilupp ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju kif definiti bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 tat-12 ta' jannar 2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE dwar għajnuna ta' l-Istat lil intrapriżi żgħar u ta' daqs medju;

□ proġetti li huma implimentati minn organizzazzjonijiet uffiċjalment rikonoxxuti skond it-tifsira tar-Regolament (KE) Nru 104/2000 tas-17 ta' Diċembru 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fi prodotti mis-sajd u l-akwakultura;

□ prodotti li huma implimentati konġuntement minn organizzazzjonijiet ta' produtturi jew organizzazzjonijiet oħra tas-settur tas-sajd rikonoxxuti mill-awtoritajiet nazzjonali.

7. Prodotti ta' kwalità

7.1. Il-miżura tipprovdi għar-reklamar ta' prodotti koperti b'wieħed mir-Regolamenti/disposizzjonijiet li ġejjin (jekk jogħġbok immarka)?

□ Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2081/92 ta' l-14 ta' Lulju 1992 dwar il-protezzjoni u indikazzjonijiet ġeografiċi u nominazzjonijiet ta' oriġini għal prodotti agrikoli u oġġetti ta' l-ikel;

□ Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2082/92 ta' l-14 ta' Lulju 1992 dwar ċertifikati ta' karattru speċifiku għal prodotti agrikoli u oġġetti ta' l-ikel;

□ Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2092/91 ta' l-24 ta' Ġunju 1991 dwar produzzjoni organika ta' prodotti agrikoli u indikazzjonijiet li jirreferi għalihom dwar prodotti agrikoli u oġġetti ta' l-ikel;

□ L-Artikoli 54 sa 58 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999 tas-17 ta' Mejju 1999 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq fl-inbid (dwar nbid prodott f'reġjuni speċifiċi);

□ L-Artikolu 24, il-paragrafu 3, tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1783/2003 tad-29 ta' Settembru 2003 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1257/1999 dwar sostenn għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG).

7.2. Il-miżuri tipprovdi għal reklamar ta' prodotti oħra li jilħqu kondizzjonijiet meħtieġa partikolari ta' kwalità?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok spjega b'mod ċar u fid-dettal għaliex il-prodotti konċernati jilħwu standards jew speċifikazzjonijiet, li huma kjarament għola jew aktar speċifiċi minn dawk preskritti fil-leġislazzjoni relevanti tal-Komunità jew dik nazzjonali (b'referenza għan-numri marġinali 47 tal-linji ta' gwida tar-reklamar); Huwa konsiljabbli li tintbagħat per eżempju, tabella lill-Kummissjoni, li fiha jiġu indikati il-kategoriji differenti ta' prododtti, l-istandards jew speċifikazzjonijiet relevanti tal-Komunità u/jew dawk nazzjonali għal dawn il-kategoriji ta' prodotti u l-kriterji ta' kwalità:

7.3. Kif qed jinżamm kontroll kostanti tal-konformità mal-kriterji speċifiċi ta' kwalità (b'referenza għan-numru marġinali 47 tal-linji ta' gwida tar-reklamar)?

7.4. Jistgħu l-awtoritajiet jagħtu l-assigurazzjoni li l-aċċess għall-iskema ta' kontroll ta' kwalità jingħata għall-prodotti kollha prodotti fil-Komunità, irrispettivament mill-oriġini tagħhom, kemm-il darba jikkonformaw mal-kondizzjonijiet preskritti?

□ | iva | □ | le |

7.5. Jistgħu l-awtoritajiet jagħtu l-assigurazzjoni li, fl-operazzjoni tal-miżura, ir-riżultati ta' kontrolli komparabbli, li jkunu twettqu fi Stati Membri oħra, ikunu rikonoxxuti?

□ | iva | □ | le |

8. Intensità ta' għajnuna

8.1. Jekk jogħġbok iddikjara r-rata massima ta' għajnuna diretta, minn estimi ġenerali tal-gvern, espressa bħala volum tan-nefqiet eliġibbli:

… %

Jekk ir-rati ta' għajnuna għal prodotti agrikoli u ċerti prodotti mhux agrikoli jkunu għola minn 50 %, jekk jogħġbok irreferi għan-numri marġinali 60 tal-linji ta' gwida tar-reklamar. Jekk ir-rati ta' għajnuna għal prodotti mis-sajd jeċċedu l-iskali u r-rati ta' assistenza kif jinsabu fl-Annessi III u Iv li jinsabu mar-Regolament (KE) Nru 2792/1999, jekk jogħġbok irreferi għal dawn id-disposizzjonijiet.

8.2. Jekk jogħġbok iddikjara l-kontribuzzjoni tas-settur, espressa bħala volum tan-nefqiet eliġibbli:

… %

8.3. L-impriżi fis-settur jikkontribwixxu permezz:

□ ta' kontribuzzjonijiet volontarji;

□ tal-ġbir ta' imposti parafiskali jew kontribuzzjonijiet obbligatorji.

Fil-każ imsemmi l-aħħar, jekk jogħġbok speja kif jiġi organizzat il-ġbir.

TAQSIMA III.12.P

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA TA' RISTRUTTURAR GĦAL DITTI F'DIFFIKULTÀ: OPERATURI FIS-SETTUR AGRIKOLU

Din il-formola għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' għajnuna ta' ristrutturar fis-settur agrikolu, li tkopri l-operaturi kollha nvoluti fil-produzzjoni ta' u/jew il-kummerċ fi, prodotti ta'l-Anness I li jinsab mat-Trattat, inklużi s-sajd u l-akwakultura, iżda wara li jingħata kont debitu tal-fatturi speċifiċi tas-settur u r-regoli tal-Komunità li jirregolawh. Jekk jogħġbok innota li l-Linji ta' Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f'diffikultà [81] japplikaw għas-settur agrikolu.

1. Eliġibilità

1.1. Il-miżura hija limitata għal ditti li jħarsu ta' l-anqas waħda mill-kriterji ta' eliġibilità mniżżla hawn taħt:

1.1.1. Il-miżuri hija limitata għal ditti, fejn aktar min-nofs il-kapital reġistrat tagħhom ikun sparixxa u aktar minn kwart ta' dak il-kapital ikun intilef matul it-12-il xahar li jiġu qabel?

□ | iva | □ | le |

1.1.2. Id-ditti huma kumpanniji mhux limitati, fejn aktar min-nofs tal-kapital tagħhom kif muri fil-konteġġi tal-kumpannija jkun sparixxa u aktar minn kwart ta' dak il-kapital ikun intilef matul ix-xhur li jiġu qabel?

□ | iva | □ | le |

1.1.3. Id-ditti jħarsu l-kriterji taħt il-liġi domestika f'li jkunu suġġetti għal proċedimenti ta' falliment kollettiv?

□ | iva | □ | le |

1.2. Il-miżura hija limitata biex issalva intrapriżi żgħar u ta' daqs medju f'diffikultà, li jikkorrispondu mat-tifsira tal-Komunità ta' intrapriżi żgħar u ta' daqs medju?

□ | iva | □ | le |

1.3. Jekk jogħġbok indika jekk il-miżura tikkonċernax ditti li joperaw:

□ fi produzzjoni primarja u/jew

□ f'ipproċessar u/jew

□ f'marketing tal-prodotti ta' l-Anness I jew

□ fis-settur tas-sjd?

1.4. Jekk jogħġbok indika jekk il-miżura hiex limitata għal intrapriżi żgħar agrikoli skond it-tifsira tan-numru marġinali 76 (intrapriżi b'mhux aktar minn 10 unitajiet annwali tax-xogħol).

□ | iva | □ | le |

1.5. Jekk jogħġbok indika jekk il-miżura tapplikax għal intrapriżi li jinsabu:

□ f'żoni assistiti kif imfissra taħt in-numru marġinali 54 dwar il-linji ta' gwida għar-ristrutturar jew

□ f'żoni anqas favoriti kif imfissra fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 dwar sostenn għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG) u li jemenda u jħassar ċerti Regolamenti [82].

2. Ritorn għall-vijabilità

Għandu jiġi implimentat pjan ta' ristrutturar li għandu jassigura r-ritorn għall-vijabilità. Ta' l-anqas għandha tiġi inkluża l-informazzjonili ġejja:

2.1. Presentazzjoni ta'l-assunzjonijiet diffferenti tas-suq li jirriżultaw minn stħarriġ tas-suq.

2.2. Analiżi tar-raġuni/raġunijiet għaliex id-ditta sabet ruħha f'diffikulta.

2.3. Presentazzjoni ta'l-istrateġija proposta futura għad-ditta u kif din għandha twassal għall-vijabilità.

2.4. Deskrizzjoni sħiħa u ħarsa fuq fuq tal-miżuri differenti ta' ristrutturar ippjanati u n-nefqa tagħhom.

2.5. Orarju għall-implimentazzjoni tal-miżuri differenti u l-limitu finali ta' żmien għall-implimentazzjoni tal-pjan ta' ristrutturar kollu kemm hu

2.6. Informazzjoni dwar il-kapaċità ta' produzzjoni tal-kumpannija, u b'mod partikolari dwar l-utilazzazzjoni ta' dain il-kapaċità.

2.7. Jekk jogħġbok ipprovdi informazzjoni dwar il-limitu u x-xejra għall-kategorija relevanti tal-prodott matul it-tlett snin ta' qabel ta' miżuri ta' stabbilizzazzjoni tas-suq, speċjalment ħlasijiet lura ta' esportazzjoni u irtirar mis-suq Please provide information about the extent and trend for the relevant product category over the past, żviluppi fil-prezzijiet tas-suq dinji, u l-presenza ta' limiti tas-settur fil-leġislazzjoni tal-Komunità. Prodotti primarju suġġetti għal kwoti ta' produzzjoni għandhom jitqiesu li ma jkollhomx eċċess ta' kapaċità. Fir-rigward tas-sajd u l-akwakultura, jekk jogħġbok ipprovdi informazzjoni dwar il-karatteristiċi speċifiċi tas-settur u r-regoli atl-Komunità li jirregolawh, b'mod partikolari l-Linji ta' Gwdia għall-eżami ta' għajnuna ta' l-Istat għas-sajd u l-akwa kultura [83] u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2792/99 [84].

2.8. Deskrizzjoni sħiħa ta'l-arranġamenti finanzjarji għar-ristrutturar, inkluż:

- l-użu ta' kapital li għadu disponibbli;

- il-bejgħ ta' assi jew sussidjarji biex jgħini jiffinanzjaw ir-ristrutturar;

- l-impenn finanzjarju mid-detnturi differenti ta' l-ishma u partijiet terzi (bħal kredituri, banek);

- l-ammont ta' assistenza pubblika u wiri tal-ħtieġa għal dak l-ammont.

2.9. Konteġġi proġettati tal-profitt u t-telf għal ħames snin li jkun imiss b'estimu tad-dħul fuq il-kapital u studju ta' sensitività bbażat fuq diversi xenarji;

2.10. L-isem/ismijiet ta'l-awtur/i tal-pjan ta' ristrutturar u d-data li fiha tħejja.

3. Evitar ta' tgħawwiġ indebitu fil-kompetizzjoni

3.1. Jekk jogħġbok irreferi għan-numri marġinali 35 sa 39 tal-linji ta' gwida tar-ristruttura u ddeskrivi liema miżuri kumpensatorji għandhom jittieħdu biex jiġi evitat tgħawwiġ indebitu ta'kompetizzjoni:

3.2. Skond in-numru marġinali 70 tal-linji ta' gwida tar-ristrutturar, ir-regoli speċifiċi preskritti fil-punti 73 sa 82 jistgħu alternattivament jiġu applikati (bħala alternattiv għall-punti35 sa 39). L-awtoritajiet jitolbu biex japplikaw dawn ir-regoli għall-agrikoltura?

□ | iva | □ | le |

3.2.1. Jekk iva, jekk jogħġbok indika jekk waħda mill-kondizzjonijiet li ġejjin tistax titħares:

□ Għal miżuri mmirati lejn xi kategorija partikolari ta' prodotti jew operaturi: It-totalità tad-deċiżjonijiet meħuda favur il-benefiċjarji kollha matul xi perjodu ta' 12-il xahar konsekuttivi li ma tinvolvix kwantità ta' prodotti li jeċċedu 3 % tal-produzzjoni totali annwali ta' dawk il-prodotti f'dak il-pajjiż;

□ Għal miżuri oħra mhux hekk immirati: It-totalità tad-deċiżjonijiet meħuda favur il-benefiċjarji kollha matul xi perjodu ta' 12-il xahar konsekuttivi li ma tinvolvix valur ta' prodotti li jeċċedu l-1,5 % tal-valur totali annwali tal-produzzjoni agrikola f'dak il-pajjiż. Jekk jogħġbok ipprovdi l-informazzjoni statistika, u b'mod partikolari figuri dwar il-produzzjoni totali annwali u l-valur totali annwali ta' produzzjoni agrikola, li hija meħtieġa għall-istima tal-kondizzjonijiet imniżżla hawn fuq.

Skond in-numru marġinali 80 tal-linji ta' gwida ta' ristrutturar, ir-referenzi ġeografiċi jistgġu jiġu stabbiliti f'livell reġjonali. Fil-każi kollha, il-kejl ta' produzzjoni ta' pajjiż (jew reġjun) għandu jkun ibbażat fuq livelli normali ta' produzzjoni (b'mod ġenerali l-medja tat-tlett snin ji jiġu qabel), u, fir-rigward tal-kwantità jew tal-valur tal-produzzjoni tal-benefiċjarji, ikunu rappresentattivi ta' dak ta' l-intrpriżi tagħhom qabel id-deċiżjonili tingħata l-għajnuna.

3.2.2. Jekk il-miżura ma tħarisx xi waħda mill-kondizzjonijiet imsemmija fil-punt 3.2.1 jekk jogħġbok irreferi għan-numri marġinali 74 sa 76 tal-linji ta' gwida ta' ristrutturar u ddeskrivi, liema miżuri kumpensatorji għandhom jittieħdu sabiex jiġi eviytat tgħawwiġ indebitu ta' kompetizzjoni:

3.3. Il-miżura tipprovdi li d-ditti li jirċievu m'għandhomx iżidu l-kapaċita tagħhom matulil-pjan ta' ristrutturar?

□ | iva | □ | le |

4. Għajnuna limitata għall-minimu meħtieġ

Iddeskrivi kif għandu jiġi assigurat li l-għajnuna li tingħata tiġi limitata għall-minimu meħtieġ:

5. Darba waħda, L-aħħar darba

Huwa eskluż li d-ditti li jirċievu, jirċievu għajnuna aktar minn darba matul perjodu ta' għaxar snin?

□ | iva | □ | le |

Jekk jogħġbok innota li l-każi kollha fejn dan il-prinċipju ma jiġix rispettat għandhom jiġu nitifikati individwalment (fil-każ ta' skemi ta' għajnuna). Iżda, skond in-numru marġinali 83 tal-linji ta' gwida ta' ristrutturar, fir-rigward ta' għotjiet individwali ta' għajnuna u skemi ta' salvataġġ u ristrutturar li jikkonċernaw produzzjoni primarja agrikola, il-perjodu li matulu ma tistax tingħata aktar għajnuna ħlief f'ċirkostanzi eċċezzjonali u imprevedibbli li għalihom il-kumpannija ma tkunx responsabbli huwa mnaqqas għal ħames snin.

6. Ammont ta' għajnuna

Jekk jogħġbok speċifika l-ammont massimu ta' għajnuna li jista' jingħata lil xi ditta waħda bħala parti minn operazzjoni ta' ristrutturar:

Ipprovdi l-informazzjoni kollha relevanti dwar għajnuna ta' kull tip, li tista' tingħata lil ditti eliġibbli biex jirċievu għajnuna ta' ristrutturar.

7. Rapport annwali

7.1. Tintrabat li tipprovdi rapporti, ta' l-anqas fuq bażi annwali, dwar l-operazzjoni tal-miżura li jkun fihom l-informazzjoni speċifikata fl-istruzzjonijiet tal-Kummissjoni dwar rapporti standardised?

□ | iva | □ | le |

7.2. Tintrabat li dawk ir-rapporti jinkludu lista tad-ditti benefiċjarji b'ta' l-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(a) l-isem tal-kumpannija;

(b) il-kodiċi settorali tagħha, bl-użu tal-kodiċi settorali ta' klassifikazzjoni b'żewġ figuri NACE [85];

(ċ) in-numru ta' impjegati;

(d) il-bejgħ annwali u l-valur tal-karta tal-bilanċ;

(e) l-ammont ta' għajnuna mogħti;

(f) fejn xieraq, kull għajnuna ta' ristrutturar jew sostenn ieħor itrattat bħala tali, li tkun irċeviet fil-passat;

(g) jekk il-kumpannija benefiċjarja tkunx waqfet topera jew le jew suġġetta għal proċedimenti ta' falliment kollettiv qabel it-tmiem tal-perjodu ta' ristrutturar.

□ | iva | □ | le |

Jekk jogħġbok innota li l-punt 7.2 ma japplikax fil-każ ta' intraporiżi żgħar agrikoli.

Fejn ikun sar użu mid-disposizzjonijiet tal-punti 73 sa 82 tal-linji ta' gwida ta'ristrutturar,ir-rapport għandu wkoll jinkludi tagħrif li juri jew:

(a) il-kwantità (jew valur) ta' produzzjoni li jkunu effettivament ibbenefikaw mill-għajnuna ta' ristrutturar, u tagħrif dwar it-tnaqqis fil-kapaċitàmiksub skond dawn il-punti; jew

(b) lil-kondizzjonijiet għal eżenzjoni mit-tnaqqis fil-kapaċità skond il-punti 79,80 u 81 tal-linji gwida ta' ristrutturar ikun tħarsu.

TAQSIMA III.12.Q

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA LI TIKKONĊERNA TESTIJIET TSE; WAQA' FIL-ĦAŻNIET U FDAL TAL-BIĊĊERIJI

Din il-formola ta' notifikazzjoni għandha tintuża għal għajnuna ta' l-Istat lejn in-nefqiet tat-testijiet TSE,tnaqqis fil-ħażniet u fdal ta' biċċeriji mogħtija lil operaturi attivi fil-ptoduzzjoni, pproċessar u marketing ta' annimali u prodotti mill-annimali li jaqgħu fil-kamp ta' l-applikazzjoni ta' l-Anness I li jinsab mat-Trattat u sal-limitu li l-Artikolu 87, 88 u 89 ikunu ġew dikjarati applikabbli għal dawk il-prodotti.

Għall-kjarifikazzjoni ta-termini u t-tifsiriet jekk jogħġbok ara l-kapitolu II tal-linji ta' gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat li tikkonċerna testijiet tat-TSE, tnaqqis fil-ħażniet u fdal tal-biċċeriji (2002/C 324/02).

1. Testijiet tat-TSE

1.1. Il-miżura hija parti minn programm adattat fil-livell tal-Komunità jew dak nazzjonali għall-prevenzjoni, kontroll jew eradikazzjoni tal-mard?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok irreferi għall-punt 11.4.2 tal-Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis0settur agrikolu.

1.2. Jekk jogħġbok indika, liema huma d-disposizzjonijiet tal-Komunità jew dawn nazzjonali li jeżistu sabiex l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jkunu jistgħu jittrattaw il-mard, jew billi jorganizzaw miżura biex jeradikawh, b'mod partikolari permezz ta' miżuri li jorbtu li jagħtu lok għall-kumpens, jew inizjalment billi jistabbilixxu sistema kombinata ta' allert, fejn, xieraq, b'għajnuna biex iħajjru lil individwi li jieħdu sehem f'mezzi preventivi fuq bażi volontarju. Jekk jogħġbok hemeż kopja td-disposizzjonijiet nazzjonali konċernati:

1.3. Jekk jogħġbok irreferi għall-punt 11.4.3 tal-Linji ta' Gwida għal għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu u spjega, jekk il-miżura hix:

□ preventiva,

□ kumpensatorja, jew

□ kombinazzjoni ta' dawn it-tnejn.

1.4. Il-miżura hija kompatibbli maż-żewġ għanijiet u d-disposizzjoni speċifika preskritta fil-leġislazzjoni veterinarja tal-Komunità?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok irreferi għall-punt 11.4.4 tal-Linji ta' Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu.

1.5. Jekk jogħġbok ipprovdi lista eżawrjenti ta' l-isjejjeż (per eżempju, n-nefqiet tal-kitt tat-test, it-teħid, trasportar, ittestjar, ħażna u distruzzjoni tal-kampju…)?

1.6. Jekk jogħġbok iddikjara l-intensità massima ta' għajnuna, espressa bħalaperċentwal tan-nefqiet eliġibbli. Skond il-punt 11.4.5 tal-Linji ta' Gwida dwar għajnuna ta' l-Istat Fis-settur agrikolu, l-intensità ta' l-għajnuna għandha tkun massimu ta' 100 % tan-nefqiet magħmula. Jekk jogħġbok innota li għandhom jiġu nklużi kull ħlasijiet tal-Komunità għat-testijiet TSE.

… %

1.7. Il-miżura tikkonċerna ttestjar BSE obbligatorju ta' annimali bovini maqtula għall-konsum uman?

□ | iva | □ | le |

Jekk jogħġbok innota li l-obbligu ta' l-ittestjar jista' jkun bbażat fuq leġislazzjoni tal-Komunità jew nazzjonali.

1.8. Jekk iva, s-sostenn totali dirett u indirett għal dawn it-testijiet jeċċedi l-40 Ewro kull test (inklużi ħlasijiet tal-Komunità)?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok irreferi għan-numru marġinali 24 tal-Linji ta' Gwida dwar TSE.

1.9. L-għajnuna titħallas lill-operatur fejn għandhom jittieħdu l-kampjuni għat-testijiet?

□ | iva | □ | le |

1.10. Jekk le, l-għajnuna titħallas lill-laboratorji?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok irreferi għan-numru marġinali 25 tal-Linji ta' Gwida dwar TSE.

1.11. Jekk iva, jekk jogħġbok spjega fid-dettal kif l-ammont sħiħ imħallas ta' għajnuna ta' l-Istat jingħadda lill-operatur fejn ikunu ttieħdu il-kapjuni għat-testijiet:

Jekk jgħoġbok, innota li l-għażla tal-laboratorji għandha normalment issir skond il-prinċipji tas-suq, b'mod mhux diskriminatorju, fejn meħtieġ bl-użu ta' proċeduri ta' offerti bl-appalt li jkunu skond il-liġi tal-Komunità, u b'mod partikolari skond każistika li tuża grad suffiċjenti ta' reklamar li jippermetti lis-suq tas-servizzi jkun miftuħ għall-kompetizzjoni u l-imparzjalità tal-proċeduri ta' ksib li jiġu riveduti.

1.12. L-għażla tal-fornitur tal-kittijiet tat-test saret skond il-prinċipji tas-suq, b'mod mhux diskriminatorju, fejn meħtieġ bl-użu ta' proċeduri ta' offerti bl-appalt li jkunu skond il-liġi tal-Komunità, u b'mod partikolari skond każistika li tuża grad suffiċjenti ta' reklamar li jippermetti lis-suq tas-servizzi jkun miftuħ għall-kompetizzjoni u l-imparzjalità tal-proċeduri ta' ksib li jiġu riveduti?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok spjega fid-dettal kif l-ammont sħiħ imħallas ta' għajnuna ta' l-Istat jingħadda lill-operatur fejn ikunu ttieħdu il-kapjuni għat-testijiet u kif tista' tiġi eskluża l-possibbiltà ta' element ta' għajnuna favur il-fornitur tal-kittijiet ta-test:

2. Bhejjem li jmutu

2.1. Il-miżura hija marbuta ma' programm konsistenti ta' monitoraġġ u li tiżgura d-disponiment fiż-żgur tal-bhejjem kollha li jmutu fl-Istat Membru?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok irreferi għall-punt 32 tal-linji ta' gwida dwar TSE.

2.2. L-għajnuna tingħata esklussivament lill-bdiewa?

□ | iva | □ | le |

2.3. Jekk le, il-ħlas ta'l-għajnuna għandu jsir lill-operaturi attivi differenti mill-bidwi, li jipprovdu servizzi marbuta mat-tneħħija u/jew id-distruzzjoni ta' bhejjem li jmutu?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok irreferi għall-punt 32 tal-linji ta' gwida dwar TSE.

2.4. Jekk iva, jekk jogħġbok uri kif imiss li l-ammont sħiħ ta' għajnuna ta' l-Istat imħallas, jingħadda lill-bidwi:

2.5. L-għażla tal-fornitur imsemmi fil-punt 2.3 hija mħollija liberament lill-bidwi?

□ | iva | □ | le |

2.6. Jekk le, il-fornitru ingħażel u ġie remunarat skond il-prinċipji tas-suq, b'mod mhux diskriminatorju, fejn meħtieġ bl-użu ta' proċeduri ta' offerti bl-appalt li jkunu skond il-liġi tal-Komunità, u f'kull każ, bl-użu ta' grad suffiċjenti ta' reklamar li jippermetti lis-suq tas-servizzi jkun miftuħ għall-kompetizzjoni u l-imparzjalità tal-proċeduri ta' ksib li jiġu riveduti?

□ | iva | □ | le |

2.7. Jekk le, jekk jogħġbok uri kif imiss li jkun hemm biss fornitur wieħed possibbli minħabba n-natura jew il-bażi legali għall-provvista tas-servizz mogħti:

2.8. Jekk jogħġbok iddikjara l-intensità massima ta' għajnuna, espressa bħala perċentwal tan-nefqiet eliġibbli.

…% tan-nefqiet ta' tneħħija (ġbir u trasport)

…% tan-nefqiet tad-distruzzjoni (ħażna, trasformazzjoni, distruzzjoni u disponiment finali)

Jekk jogħġbok innota li sal-31 ta' Diċembru 2003, tista' tingħata għajnuna ta' l-Istat ta' sa 100 % tan-nefqiet tat-tnehhija u d-distruzzjoni ta' bhejjem li jmutu, li għandhom jitneħħew, u 75 % tan-nefqiet tad-distruzzjoni ta' dawk il-karkassi. (Għall-eċċezzjonijiet ara l-punti 2.10 u 2.11).

2.9. Skond in-numri marġinali 28 u 29 tal-linji ta' gwida dwar TSE, tista' alternattivament tingħata għajnuna sa ammont ekwivalenti lejn in-nefqiet ta' premia mħallsa minn bdiewa għal assigurazzjonili tkopri n-nefqiet tat-tneħħija u d-distruzzjoni ta' bhejjem li jmutu. Il-miżura notifikata tipprovdi għal dawk il-ħlasijiet?

□ | iva | □ | le |

2.10. Skond in-numru marġinali 30 tal-linji ta' gwida dwar TSE, l-Istati Membri jistgħu alternattivament jagħtu għajnuna ta' sa 100 % għan-nefqiet tat-tneħħija u d-distruzzjoni ta' karkassi fejn l-għajnuna hija finanzjata permezz ta'ħlasijiet jew permezz ta' kontribuzzjonijiet obbligatorji destinati għall-iffinanzjar tad-distruzzjoni ta' dawk il-karkassi, kemm-il dwarba dawk il-ħlasijiet jew kontribuzzjonijiet ikunu limitati għal u direttament imposti fis-settur tal-laħam. Il-miżura notifikata tipprovdi għal dawk il-ħlasijiet?

□ | iva | □ | le |

2.11. L-Istati Membri jistgħu jagħtu għajnuna ta' l-Istat ta' 100 % tan-nefqiet tat-tneħħija u d-distruzzjoni, fejn ikun hemm obbligu li jitwettqu testijiet tat-TSE fuq il-bhejjem konċernati li jmutu. Jeżisti obbligu bħal dak?

□ | iva | □ | le |

2.12. Il-miżura hija direttament marbuta ma' miżuri ta' konservazzjoni, per eżempju, fejn it-tmigħ ta' speċi perikolati jew protetti ta' għasafar nekrofagi tal-bhejjem li jmutu huwa permess skond ir-regoli tal-Komunità?

□ | iva | □ | le |

2.13. Jekk iva, l-Istat Membru għamel id-disposizzjonijiet meħtieġa biex jiżgura li jkunu għadhom qed jintlaħqu l-għanijiet tal-konservazzjoni?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok irreferi għan-numru marġinali 35 tal-linji ta' gwida dwar TSE.

3. Fdal tal-biċċeriji

Skond in-numru marġinali 38 tal-linji ta' gwida dwar TSE, il-Kummissjoni m'għandhiex tawtorizza għajnuna ta' l-Istat għan-nefqiet tad-disponiment ta' skart tal-biċċeriji prodott wara d-data ta' l-applikazzjoni ta' dawn il-linji ta' gwida (1 ta' Jannar 2003).

3.1. Eċċezzjonalment, u sabiex is-settur tal-laħam ikun jista' jintegra gradwalment in-nefqiet għola li jirriżultaw mill-introduzzjoni ta' leġislazzjoni relatata mat-TSE, il-Kummissjoni għandha tawtorizza għajnuna ta' l-Istat ta' sa 50 % tan-nefqiet magħmula għad-disponiment b'mod żgura tal-materjal speċifiku ta' riskju u laħam u fertilizzant magħmul minn laħam ta' l-annimali mfarrak li ma jkollu ebda aktar użu kummerċjali, rpodott fis-sena 2003. Jekk il-miżura notifikata tipprovdi għal dawk il-ħlasijiet, jekk jogħġbok indika:

- X'miżuri ttieħdu sabiex jiġi żgurat li l-miżura esklussivament tikkonċerna il-laħam u l-fertilizzant magħmul minn laħam ta' l-annimali mfarrak deskritti hawn fuq:

- X'inhuma n-nefqiet eliġibbli?

- X'inhi l-intensità massima ta' għajnuna, espressa bħala perċentwal tan-nefqiet eliġibbli?

3.2. Skond in-numru marġinali 40 tal-linji ta' gwida dwar TSE, il-Kummissjoni tista' tawtorizza għajnuna ta' l-Istat sa 100 % għad-disponiment ta' materjal speċifikat ta' riskju u laħam u fertilizzant magħmul minn laħam ta' l-annimali mfarrak li ma jkun għad baqalu ebda użu kummerċjali prodott qabel id-data ta' l-applikazzjoni ta' dawn il-linji ta' gwida. Jekk il-miżura notifikata tipprovdi għal dawk il-ħlasijiet, jekk jogħġbok …indika

- X'miżuri ttieħdu sabiex jiġi żgurat li l-miżura …esklussivament tikkonċerna l-laħam u l-fertilizzant magħmul minn laħam ta' l-annimali mfarrak deskritti hawn fuq.

- X'inhuma n-nefqiet eliġibbli?

- X'inhi l-intensità massima ta' għajnuna, espressa bħala perċentwal tan-nefqiet eliġibbli?

… %

3.3. Skond in-numru marġinali 41 tal-linji ta' gwida dwar TSE, il-Kummissjoni tista' tawtorizza għajnuna ta' l-Istat sa 100 % għan-nefqiet tal-ħażna fiż-żgur u xierqa ta' materjal speċifikat ta' riskju u laħam u fertilizzant magħmul minn laħam ta' l-annimali mfarrak li jkun qed jistenna d-disponiment b'mod fiż-żgur, sa l-aħħar ta' l-2004. Jekk il-miżura notifikata tipprovdi għal dawk il-ħlasijiet, jekk jogħġbok indika:

- X'miżuri ttieħdu sabiex jiġi żgurat li l-miżura esklussivament tikkonċerna l-materjal speċifiku ta' riskju u l-laħam u l-fertilizzant magħmul minn laħam ta' l-annimali mfarrak deskritti hawn fuq:

- X'inhuma n-nefqiet eliġibbli?

- X'inhi l-intensità massima ta' għajnuna, espressa bħala perċentwal tan-nefqiet eliġibbli?

… %

TAQSIMA LLI.13.A

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR RISTRUTTURAR TA' DITTI F'DIFFIKULTÀ FIS-SETTUR TA' L-AVJAZZJONI

Dan l-Anness għandu jintuża għan-notifikazzjoni ta' għajnuna individwali għall-istrutturar ta' linji ta'l-ajru koperti bil-Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f'diffikultà [86] u dawk ta' għajnuna ta' l-Istat għas-settur ta'l-avjazzjoni [87].

1. Eliġibilità

1.1. Jekk id-ditta hija kumpannija kummerċjali, fejn aktar min-nofs il-kapital tagħha jkun sparixxa u kwart ta' dak il-kapital ikun intilef fit-12-il xahar li jiġu qabel?

□ | iva | □ | le |

1.2. Jekk id-ditta tkum kumpannija illimitata, fejn aktar min-nofs il-kapital tagħha kif muri fil-kotba tal-kumpannija jkun sparixxa u aktar minn kwart ta' dak il-kapital ikun intilef matul ix-xhur li jiġu qabel?

□ | iva | □ | le |

1.3. Id-ditta tħares il-kriterji taħt il-liġi domestika f'li tkun suġġetta għal proċedimenti kollettivi ta' falliment?

□ | iva | □ | le |

Jekk weġibt iva għal xi waħda mid-domandi ta' hawn fuq, jekk jogħġbok hemeż id-dokumenti relevanti (l-aħħar konteġġi tal-profitt u t-telf mal-karta tal-bilanċ, jew deċiżjoni tal-qorti li tiftaħ investigazzjoni fil-kumpannija taħt il-liġi nazzjonali tal-kumpanniji)

Jekk weġibt le għad-domandi kollha ta' hawn fuq, jekk jogħġbok ibgħat evidenza ta' sostenn li d-ditta hija f'diffikultajiet u għalhekk eliġibbli għall-għajnuna ta' salvataġġ.

1.4. Meta nħolqot id-ditta? …

1.5. Kemm ilha topera d-ditta? …

1.6. Il-kumpannija tagħmel sehem minn grupp akbar ta' negozju?

□ | iva | □ | le |

Jekk weġibt, iva, jekk jogħġbok ibgħat dettalji sħaħ dwar il-grupp (mappa ta' l-organizzazzjoni, li turi r-rabtiet bejn il-membri tal-grupp bid-dettalji dwar id-drittijiet tal-kapital u ta' l-ivvotar) u hemeż prova li d-diffikultajiet tal-kumpannija huam tagħha proprji u mhux bħala riżultat ta' allokazzjonijiet arbitrarji ta' nefqiet fi ħdan il-ġrupp u li d-diffikultajiet huma serji wisq biex jiġu ttrattati mill-grupp innifsu.

1.7. Id-ditta (jew il-grupp li tagħmel parti minnu) fil-passat irċeviet għajnuna ta' ristrutturar?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok ipprovdi dettalji sħaħ (data, ammont, referenza għad-deċiżjoni ta' qabel tal-Kummissjoni fejn japplika, eċċ.)

2. Pjan ta' ristrutturar

2.1. Jekk jogħġbok ipprovdi kopja ta' l-istħarriġ tas-suq/swieq mibgħut mid-ditta f'diffikultà, bl-isem ta' l-organizzazzjoni li għamlitu. L-istħarriġ tas-suq għandu jagħti b'mod partikolari:

2.1.1. Definizzjoni preċiża tal-prodott u s-suq/swieq ġeografiċi.

2.1.2. L-ismijiet tal-kompetituri prinċipali tal-kumpannija mal-ishma tagħhom fis-suq dinji, tal-Komunità jew domestiku, kif xieraq.

2.1.3. L-evoluzzjoni tas-sehem tas-suq tal-kumpannija fis-snin reċenti.

2.1.4. Stima tal-kapaċità totali ta' produzzjoni u t-talba fil-livell tal-Komunità, u kkonkludi jekk hemmx eċċess ta' kapaċita fuq is-suq jew le.

2.1.5. Previżjonijiet mal-Komunità kollha għax-xejriet fit-talba, kapaċita aggregata u prezzijiet tas-suq għal ħames snin bil-quddiem.

2.2. Jekk jogħġbok hemeż il-pjan ta' ristrutturar. Peress li l-għajnuna għandha tifforma parti minn programm komprensiv ta' ristrutturar, għandha ta' l-anqas tiġi inkluża l-informazzjoni li ġejja:

2.2.1. Presentazzjoni ta' l-assunzjonijiet differenti tas-suq li jirriżultaw mill-istħarriġ tas-suq.

2.2.2. Analiżi tar-raġuni/raġunijiet għalied id-ditta sabet ruħha f'diffikultà.

2.2.3. Presentazzjoni ta' strateġija proposta futura għad-ditta u kif din twassal għall-vijabilità.

2.2.4. Deskrizzjoni sħiħa u ħarsa kollox ma' kollox tal-miżuri differenti ta' ristrutturar ppjanati u n-nefqa tagħhom.

2.2.5. Orarju għall-implimentazzjoni tal-miżuri differenti u l-limitu taż-żmien finali għall-implimentazzjoni tal-pjan ta' ristrutturar kollu kemm hu.

2.2.6. Informazzjoni dwar i-kapaċità tal-produzzjoni tal-kumpannija, b'mod partikolari dwar l-utilizzazzjoni ta' din il-kapaċità u tnaqqis fil-kapaċità, speċjalment fejn meħtieġ mir-restawr tal-vijabilità finanzjarja tad-ditta u/jew is-sitwazzjoni tas-suq.

2.2.7. Deskrizzjoni sħiħa ta' l-arranġamenti finanzjarji għar-ristrutturar, inkluż:

- L-użu tal-kapital li għadu disponibbli;

- Il-bejgħ ta' assi jew sussidjarji biex jgħinu l-finanzjament ta' l-istrutturar;

- Impenn finanzjarju mid-detenturi ta ‘l-ishma differenti u partijiet terzi (bħal kredituri, banek);

- Ammont ta' assistenza pubblika u xhieda tal-ħtieġa ta' dak l-ammont.

2.2.8. Konteġġi tal-profitt u telf proġettati għal ħames snin li jkun imiss bid-dħul stmat fuq il-kapital u studju ta' sensitività bbażat fuq xenarji differenti.

2.2.9. Impenni ta' l-awtoritajiet ta' l-Istat Membru li ma jagħtux aktar għajnuna lid-ditta.

2.2.10. Impenn ta'l-awtoritajiet ta' l-Istat Membru li ma jindaħlux fl-immaniġġar tal-kumpannija ħlief għal drittijiet ta' proprjetà u li jippermettu lill-kumpannija li titmexxa skond prinċipji kummerċjali.

2.2.11. Impenni meħuda mill-awtoritajiet ta' l-Istati Membri sabiex jillimitaw l-għajnuna għall-għan tal-programm ta' ristrutturar u li jipprevjenu li d-ditta tikseb ishma f'ġarrara oħra ta' l-ajru matul il-perjodu ta' ristrutturar.

2.2.12. L-isem/ismijiet ta'l-awtur/i tal-pjan ta' ristrutturar u d-data li fiha tħejja.

2.3. Iddeskrivi l-miżuri kumpensatorji proposti bil-ħsieb li timmitiga l-effetti dekorattivi dwar kompetizzjoni fil-livell tal-Komunità u speċjalment l-impatt tal-kapaċità u ta' offerta ta' tnaqqis li jinsabu fil-pjan ta' ristrutturar tad-ditta fuq il-kompetituri tagħha.

2.4. Ipprovdi l-informazzjoni kollha relevanti dwar għajnuna ta' mogħtija lid-ditta li tirċievi għajnuna ta' ristrutturar, sew jekk taħt skema jew le, sakemm jiġi fi tmiemu l-perjodu ta' ristrutturar.

2.5. Ipprovdi l-informazzjoni kollha revelanti biex tiddeskrivi l-modalitajiet ta' trasparaneza u kontrol skedati għall-miżura notifikata.

TAQSIMA III.13.B

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA INFRASTRUTTURALI GĦAT-TRASPORT

Din il-paġna ta' informazzjoni supplimentari għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' kull għajnuna individwali jew xi skema favur infrastruttura tat-trasport. Din għandha wkoll tintuża fil-każ ta' għajnuna individwali jew skema, li tiġi notifikata lill-Kummissjoni għal raġunijiet ta' ċertezza legali.

1. Tip ta' infrastruttura

1.1 Jekk jogħġbok speċifika t-tip ta' struttura eliġibbli taħt il-miżura.

1.2 L-infrastruttura in kwistjoni hija miftuħa u aċċessibbli għall-utenti potenzali kollha fuq termini mhux diskriminatorju jew hija dedikata għal impriża waħda partikolari jew aktar?

1.3 L-infrastruttura hija parti mid-dominju pubbliku u operata bħala tali jew hija operata/mmaniġġata minn entità separata mill-amministrazzjoni pubblika?

1.4 Jekk jogħġbok speċifika l-kondizzjonijiet li taħthom għandha tiġi operata l-infrastruttura.

1.5 L-iskema jew il-miżura individwali jirrelataw ma' infrastruttura ġdida jew estensjoni/aġġornar ta' infrastruttura eżistenti?

2. Nefqiet eliġibbli u intensità ta' l-għajnuna

2.1 L-iskema jew il-miżura individwali jirrelataw ma:

□ nefqiet ta' investiment

□ nefqiet ta' operat

□ oħrajn (jekk jogħġbok speċifika)

2.2 X'inhuma n-nefqiet totali għall-proġett in kwistjoni u sa liema limiti l-benefiċjarju jikkontribwixxi għal dawn in-nefċiet.

2.3 B'liema mezzi ġie stabbilit l-ammont tal-għajnuna, per eżempju, proċedura ta' offerti bl-appalt, studju tas-suq, eċċ.?

2.4. Jekk jogħġbok iġġustifika l-ħtieġa ta' kontribuzzjonijiet pubbliċi u spjega kif ġie żgurat li l-parteċipazzjoni pubblika inżammet għall-minimu meħtieġ.

3. Benefiċjarju

3.1 B'liema mezzi ntgħażel il-benefiċjarju.

3.2 Il-benefiċjarju għandu jopera wkoll l-infrastruttura?

□ | iva | □ | le |

Jekk le, jekk jogħġbok spjega kif intgħażel l-operatur.

TAQSIMA III.13.C

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA GĦAT-TRASPORT MARITTIMU

Din il-paġna ta' informazzjoni għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' kull skema ta' għajnuna koperta bil-linji ta' gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat għat-trasport marittimi [88].

1. Tipi ta' skema

L-iskema tikkostitwixxi jew tinkludi:

(a) □ Taxxa fuq it-Tunellaġġ

(b) □ tnaqqis fil-kontribuzzjonijiet soċjali

(ċ) □ tnaqqis fit-taxxa tad-dħul applikabbli għall-baħħara

(d) □ tnaqqis fit-taxxi lokali

(e) □ tnaqqis fil-ħlasijiet ta' reġistrazzjoni

(f) □ għajnuniet għat-taħriġ

(g) □ għajnuniet għat-trasferiment ta' trakkijiet mit-toroq għall-qsim fuq il-baħar

(h) □ kuntratt ta' servizz pubbliku jew proċedura tal-għoti ta' dan

(i) □ għajnuniet ta' karattru soċjali?

(j) □ oħrajn (jekk jogħġbok iddeskrivi):

2. Eliġibilità

Għal (a) (b) (ċ) (d) (e) (f) (g) V

2.1. X'inhuma l-kriterji ta' eliġibilità għall-kumpanniji

2.2. X'inhuma l-kriterji ta' eliġibilità għal dgħajjes, b'mod partikolari hemm obbligu dwar il-bandiera?

2.3. Where appropriate, what are the eligibility criteria for seafarers

2.4. Iddeskrivi l-lista ta' attivitajiet eliġibbli. B'mod partikolari r-reġim jikkonċerna

□ | attivitajiet ta’laneċ ta’ rmonk? | □ | attivitajiet ta’ tħammil? |

2.5. X'inhuma l-miżuri ta' ring-fence biex jiġi evitat li jsir tixrid fl-attivitajiet ta' l-istess kumpannija?

2.6. Għall-(h): X'inhuma l-obbligi tas-servizzi pubbliċi, il-metodu għall-kalkolazzjoni tal-kumpens, l-offerti differenti mibgħuta fl-offerta bl-appalt u r-raġunijiet għall-għażla tal-kumpannija nominata?

2.7. Għall-(i): X'inhuma r-rotot konċernati, il-popolazzjonijiet ta' l-utenti konċernati u l-kontibuzzjoanijiet mehmuża mal-għoti ta' għotjiet individwali?

3. Intensità tal-għajnuna

Għall-(a):

3.1. X'inhuma r-rati wżati biex jiġi kalkolat id-dħul taxxabbli kull 100 NT?

Sa 1000 NT

Bejn 1001 u 10000 NT

Bejn 10001 u 20000 NT

Aktar minn 20001 NT

3.2. Il-kumpanniji huma obbligati li jistabbilixxu konteġġi separati meta joperaw atiivitajiet kemm eliġibbli u mhux eliġibbli?

3.3. Kif għandhom jigu ttrattati gruppi ta' kumpanniji u transazzjonijiet bejn il-gruppi?

Għall-(b)(ċ)(d)(e):

3.4. X'inhi l-intensità ta' l-għajnuna f'termini ta' perċentwal tal-kontribuzzjonijiet soċjali/fiskali jew tat-taxxa jew ħlasijiet li l-baħħar jew il-proprjetarju tal-bastiment għandhom normalment ikunu suġġetti għalihom? … %

3.5. Jew sa liema livell f'termini assoluti dwan il-kontribuzzjonijiet, ħlasijiet jew taxxa ġew limitati?

3.6. Għall-(f): X'inhi l-intensità ta' l-għajnuna f'termini tan-nefqa tat-taħriġ jew is-salarju ta' dak li jkun qed jitħarreġ?

3.7. Għal (g): X'inhu l-ammont ta' għajnuna għal kull tunellata metrika/kilometru trasferit?

3.8. Għall-(i): X'inhu l-ammont ta' għotjiet individwali?

TAQSIMA III.13.D

PAĠNA TA' INFORMAZZJONI SUPPLIMENTARI DWAR GĦAJNUNA GĦAL TRASPORT KOMBINAT

Din il-paġna ta' informazzjoni supplimentari għandha tintuża għan-notifikazzjoni ta' kull għajnuna individwali jew xi skema għal finijiet ta' trasport kombinat. Din għandha wkoll tintuża fil-każ ta' għajnuna individwali jew skema, li tiġi notifikata lill-Kummissjoni għal raġunijiet ta' ċertezza legali.

1. Tip ta' skema jew miżura

L-iskema jew il-miżura individwali jirrelataw ma': Akkwist ta' tagħmir ta' trasport kombinat:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok għati deskrizzjoni ta' l-assi eliġibbli:

Kostruzzjoni ta' infrastruttura relatata ma' trasport kombinat:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok għati deskrizzjoni tal-miżura:

Għoti ta' sussidji li ma jitħallsux lura biex jitnaqqsu n-nefqiet ta' aċċess gaħl servizzi ta' tarsport kombinat:

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok ipprovdi studju li jiġġustifika dik il-miżura: …

Oħrajn:

2. Nefqiet eliġibbli

Il-kontenituri marittimi (ISO 1) huma eliġibbli taħt l-iskema?

□ | iva | □ | le |

Vaguni u magni tal-ferroviji huma eliġibbli taħt l-iskema?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok speċifika l-benefiċjarji:

L-oġġetti eliġibbli għandhom jintużaw esklussivament għal oprazzjonijiet ta' trasport kombinat?

□ | iva | □ | le |

Nefqiet oħra eliġibbli taħt għajnuna individwali jew skema:

3. Intensità ta' l-għajnuna

L-intensità ta' l-għajnuna għal tagħmir ta' trasport kombinat hija għola minn 30 % tan-nefqiet eliġibbli?

□ | iva | □ | le |

L-intensità ta' l-għajnuna għall-infrastruttura ta' trasport kombinat hija għola minn 50 % tan-nefqiet eliġibbli?

□ | iva | □ | le |

Jekk iva, jekk jogħġbok ipprovdi xhieda dokumentarja biex tiġġustifikha:

Għal sussidji biex jitnaqqsu n-nefqiet ta' aċċess għas-servizzi ta' trasport kombinat, jekk jogħġbok ipprovdi studju li jiġġustifika l-intensità ta' l-għajnuna ppjanata.

[1] Skond l-Artikolu 1 (f) li jinsab mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 tat-22 ta' marzu 1999 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 93 tat-Trattat KE (ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1) (hawnhekk iżjed ‘l quddiem imsejjaħ "ir-Regolament Proċedurali"), għajnuna illegali għandha tfisser għajnuna ġdida li tibda sseħħ bi ksur ta' l-Artikolu 88(3) tat-Trattat KE.

[5] Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 tat-12 ta' Jannar 2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE għall-għajnuna ta' l-Istat lil intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, ĠU L 10, 13.1.2001, p. 33.

[6] Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 68/2001 tat-12 ta' jannar 2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE għal-għajnuna ta' l-Istat għal għajnuna fit-taħriġ, ĠU L 10, 13.1.2001, p. 20.

[7] Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2204/2002 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE ta' għajnuna ta' l-Istat għall-impiegi ĠU L 337, 13.12.2002, p. 126.

[10] Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' mejju 2003 li tikkonċerna t-tifsra ta' mikro, żgħar u ta' daqs medju, ĠU L125, 20.5.2003, p. 36. u Abbozz tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru …/.. tal- … li jemenda r-Regolament (KE) Nru 70/2001 fir-rigward ta' l-estensjoni tal-kamp ta' l-applikazzjoni tiegħu biex jinkludi għajnuna għar-riċerka u l-iżvilupp.

[11] Kif imfisser fil-Linji Gwida tal-Komunità biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f’diffikultajiet ĦUKE C 288 tad- 9.10.1999, p. 218.

[12] Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 tat-12 ta' jannar 2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE dwar għajnuna ta' l-Istat lil intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, ĠU L 10, 13.1.2001, p. 33.

[13] ĠU L 63, 28.2.2001, p. 22.

[14] Din id-deskrizzjoni għandha tirrifletti dwar kif l-awtoritajiet għandhom il-ħsieb li jiżguraw il-konsistenza mal-punt 4,6 tal-Linji Gwida dwar Għajnuna Nazzjonali Reġjonali, ĠU 74, 10.3.1998, p. 9, kif emendati bil-Linji Gwida tal-Komunità dwar l-għajnuna ta' l-Istat biex jiġu Salvati u Ristrutturati Ditti f'Diffikultà, ĠU C 288, 9.10.1999,p.2, u l-Emendi sussegwenti tal-Linji Gwida dwar Għajnuna Nazzjonali Reġjonali, ĠU X 258, 9.9.2000, p. 5.

[15] Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 68/2001 ta' jannar 2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 għal għajnuna għat-taħriġ, ĠU L 10, 13.1.2001, p. 20.

[16] ĠU L 63, 28.2.2004, p. 20.

[17] Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2204/2002 tat-12 ta' Diċembru 2002 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Tratta KE dwar għajnuna ta' l-Istat għall-impeigi, ĠU L 337, 13.12.2002, p. 3 u ĠU L 349, 24.12.2002, p. 126

[18] Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 1257/1999 dwar appoġġ għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u garanzija (FAEGG) u li jemenda u jħassar ċerti regolamenti, ĠU L 160, 26.6.1999, p. 80.

[19] Linji Gwida dwar Għajnuna Reġjonali ĠU C 74, 10.3.1998, p. 9, kif emendati bil-Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat biex jiġu Salvati u Ristrutturati Ditti f'Diffikultà, ĠU C 28, 9.10.1999, p.2 u l-emendi sussegwenti għall-Linji Gwida dwar Għajnuna Nazzjonali Reġjonali, ĠU C 258, 9.9.2000, p. 5.

[20] Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 tat-12 ta' Jannar 2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE dwar intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, ĠU L 10, 13.1.2001 p. 33, u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2204/2002 tat-12 ta' Diċembru 2002 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE dwar għajnuna ta' l-Istat għall-impiegi, ĠU L 337, 13.12.2002, p.3, u ĠU L 349, 24.12.2002, p. 126.

[21] Ittra lill-Kummissjoni lill-Istati membri tat- 8.03.2002 dwar miżuri xierqa skond l-Artikolu 88(1) tat-Trattat KE taħt il-Kwadru Multisettorali SG (2002) D/228828, u ittra tal-Kummissjoni lill-Istati Membri tat- 8.03.2002 dwar miżuri xierqa skond l-Artikolu 88(1) tat-Trattat KE fir-rigward tal-Kodiċi dwar għajnuna lill-industrija tal-fibri sintetiċi u l-kwadru tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat lill-industrija tal-vetturi bil-mutur SG (2002) D1228829.

[22] Dan għandu jiftiehem fis-sens tal-punt 4.1 tal-Linji Gwida dwar Għajnuna Nazzjonali Reġjonali ĠU C 74. 10.3.1998, p. 9, li skond dawn, l-għan ta' l-għajnuna reġjonali "huwa li jiġi żgurat jew investiment produttiv (investiment inizjali) jew ħolqien ta' impiegi, li huwa marbut ma' l-investiment. Għalhekk dan il-metodu la jiffavorixxi l-fattur tal-kapital u l-anqas il-fattur tax-xogħol."

[23] L-ammont tas-self bħala perċentwal jew proporzjon ta' l-investiment eliġibbli.

[24] Is-sostituzzjoni ta' investiment taqa' fil-kategorija ta' għajnuna ta' operat u għalhekk hijs eskluża mill-iunvestiment inizjali.

[25] Kif imfissra fil-linji gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-istat biex jiġi salvati u ristrutturati ditti f'diffikultà ĠU C 288, 9.10.1999, p. 2.

[26] Fis-settur tat-trasport, in-nefqa fuq ix-xiri ta' tagħmir tat-trasport ma tistax tiġi nkluża fis-sett uniformi ta' partiti ta' nefqa. Dik in-nefqa mhix eliġibbli għall-investiment inizjali.

[27] Id-deskrizzjoni għandha tirrifletti dwar kif l-awtoritajiet għandhom il-ħsieb li jiżguraw il-konsistenza mal-punt 4.4 u l-punt 4.5 tal-Linji Gwida dwar Għajnuna Reġjonali, ĠU C 74, 10.3.1998, p. 9.

[28] Din id-deskrizzjoni għandha tirrifletti dwar kif l-awtoritajiet għandhom il-ħsieb li jiżguraw il-konsistenza mal-punt 4.6 tal-Linji Gwida dwar Għajnuna Reġjonali, ĠU C 74, 10. 3.1998, p. 9.

[29] In-numru ta' impiegi jikkorrispondi man-numru ta' unitajiet annwali tax-xogħol (ALU), jiġifieri n-numru ta' persuni mpjegati fuq bażi sħiħ f'sena waħda, b'xogħol part-time u staġjonali jkun frazzjonjiet ALU.

[30] Id-deskrizzjoni għandha tirrifletti kif l-awtoritajiet għandhom il-ħsieb li jiżguraw li l-għajnuna tingħata biss fir-rigward ta' l-ispejjeż żejda tat-trasport ta'oġġetti ġewwa l-fruntieri nazzjonali, tiġi kalkolata fuq il-bażi tal-mezz l-aktar ekonomiku ta' trasport u l-iqsar rotta bejn il-post tal-produzzjoni jew proċessar u l-ħwienet kummerċjali u ma tistax tingħata għat-trasport tal-prodotti ta' negozji mingħajr lok alternattiv.

[31] ĠU KE C 232/24 tat- 12.8.2000 b'konnessjoni ma' C 28/7 tal- 1.2.2000.

[32] Intensità massima ta' għajnuna ta' 40 % (50 % f'LFA).

[33] Ara nota 13 fl-aħħar tal-paġna

[34] Ħlief għal linji tal-ferrovia fis-sens kif provdut fl-Artikolu 4(5) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/200l, ĠU L 10; 13.1.2001, p. 33.

[35] Fis-sens ta' l-Anness B li jinsab mal-Komunikazzjoni mill-Kommissjoni: "Kwadru multisettorali dwar għajnuna reġjonali għal proġetti kbar ta' investiment", ĠU C 70,19. 3.2002, p. 8.

[36] Fis-sena ta' l-Anness D taċ-Ċ li jinsab mal-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni: "Kwadru multisettorali dwar għajnuna reġjonali għal proġetti kbar ta' investiment", ĠU C 70, 19. 3.2002, p. 8.

[37] Skond din id-Disposizzjoni, "l-Istati membri huma meħtieġa li jinnotifikaw kull każ ta' għajnuna għal investiment reġjonali jekk l-għajnuna proposta tkun aktar mill-massimu permissibbli ta' għajnuna li investiment jista' jikseb taħt l-iskala u r-regoli preskritti fil-paragrafu 21", ĠU C 70, 19. 3.2002, p. 8.

[38] Għal għajnuna mogħtija barra mill-iskema awtorizzati, l-Istat membru għandu jipprovdi informazzjoni li telenka l-effetti benefiċjarji ta' l-għajnuna fuq iż-żona assistita konċernata.

[39] Komunikazzjoni mill-Kummissjoni:"Kwadru Multisettorali dwar għajnuna reġjonali għal proġett ta' investiment kbir", ĠU C 70, 19.3.2002, p. 8.

[40] Kwadru tal-Komunità għal għajnuna ta' l-Istat għal riċerka u żvilupp (ĠU C 45, 17.2.1996, p. 5) u l-emendi sussegwenti (ĠU C 48, 13.2.1998, p. 2) u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-estensjoni tal-kwadru (ĠU C 111, 8.5.2002, p. 3).

[41] Regolament 70/2001 kif emendat, ĠU L 63, 28.2.2004, p. 22.

[42] Ara l-paragrafu 5.8 dwar il-kwadru tal-Komunità għal għajnuna ta' l-Istat għal riċerka u żvilupp (ĠU C 45, 17.2.1996, p. 5).

[43] Ftehim dwar l-Agrikoltura konkluż fl-aħħar tal-Uruguay Round dwar Negozjati Multilaterali tal-Kummerċ (ĠU L 336, 23.12.1994, p. 31).

[44] Kwadru tal-Komunità għall-għajnuna ta' l-Istat għar-riċerka u l-iżvilupp (ĠU 45, 17.2.1996, p. 5) u l-emendi sussegwenti (ĠU C 48, 13.2.1998, p.2) u l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-estensjoni tal-kwadru (ĠU C 111, 8.5.2002, p. 3).

[45] Regolament 70/2001 kif emendat, ĠU L 63, 28.2.2004, p. 20.

[46] Ara paragrafu 5.8 tal-kwadru tal-Komunità għal għajnuna ta' l-Istat gaħr-riċerka u l-iżvilupp (ĠU C 45, 17.2.1996, p. 5).

[47] Ftehim dwar l-Agrikoltura konmkluż fl-aħħar ta' l-Uruguay Round tan-Negozjati Multilaterali dwar il-Kummer (ĠU L 336, 23.12.1994, p. 31).

[48] Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f'diffikultà, ĠU 288, 9.10.1999, p. 2.

[49] Klassifikazzjoni statistika ta' l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea ppublikat mill-Uffiċċju ta' l-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej V.

[50] Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f'diffikultà L ĠU C 288, 9,10.1999, p. 2.

[51] Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f'diffikultà L ĠU C 288, 9,10.1999, p. 2.

[52] Klassifikazzjoni statistika ta' l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea ppublikat mill-Uffiċċju ta' l-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej V.

[53] Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat biex jiġu salvati u ristrutturati ditti f'diffikultà ĠU C 288, 910.1999, p. 2. Jekk jogħġbok innota li għandha tintuża formola speċifika fil-każ ta' għajnuna għar-ristrutturar ta' ditti fis-settur ta' l-avjazzjoni (Taqsima III.13.a) kif ukoll fis-settur agrikolu (Taqsima III. 12.p).

[54] Communikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Kunsill, lill-Parlament Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjail u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar ċerti aspetti legali li jirrelataw ma' xogħlijiet ċinematigrafiċi u awdjoviżivi oħra, ĠU C 43, 16.2.2002, p. 6.

[55] Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat għall-protezzjoni ambjentali, ĠU C 37, 3.2.2001, p. 3.

[56] Direttiva 2001/77/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Settembru 2001 ĠU L 283, 27.10.2001, p. 3.

[57] Regolament (KE) Nru 70/2001 tal-Kummissjoni tat-12 ta' Jannar 2001 li jikkonċerna l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE dwar għajnuniet ta' l-Istat lil intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, ĠU L 10, 13.10.2001, p. 33.

[58] Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar għajnuna ta' l-Istat u l-Kapital tar-riskju, ĠU C 235 of 21.08.2001, p. 3.

[59] L-informazzjoni li għandha tiġI provduta ma tkoprix l-għajnuna de minimis skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 69/2001 tat-12 ta' Jannar 2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat KE għall-għajnuna deminimis, ĠU L 10, 13.1.2001, p. 30, mogħtija lill-istess intrapriżi, li mhux meħtieġa li tiġI rapportata.

[60] Linji Gwida tal-Komunità dwar Għajnuna ta' l-Istat fis-Settur Agrikolu, ĠU C 232, 12.8.2000, p. 17.

[61] Standards minimi ntrodotti ġodda huma standards li għandhom jintgħamlu obbligatorji fir-rigward ta' operaturi ekonomiċi mhux aktar minn sentejn qabel jitwettaq attwalment l-investiment fil-każ ta' leġislazzjoni li ma tipprovdix għal perjodu transitorju, jew standards li jsiru obbligatorji wara li attwalment jitwettaq l-investiment, fuq il-bqażi ta' perjodi transitorji li jkun hemm provvediment dwarhom f'leġislazzajoni li tintroduċi dawk l-standards;

[62] Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu, ĠU C 232, 12.8.2000, p. 17.

[63] Regolament tal-Kunsill (KE) 1257/1999 dwar sostenn għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG) u li jemenda u jħassar ċerti regolamenti (ĠU L.160, 26.6.1999, p. 80).

[64] Regolament tal-Kunsill KE 1257/1999 dwar sostenn għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG) ĠU L 214, 13.8.1999, p. 31.

[65] Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu, ĠU C 232 of 12.8.2000, p. 17.

[66] Regolament tal-Kunsill (KE) 1257/1999 dwar sostenn għal żvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Gwida u Garanzija (FAEGG) u li jemenda u jħassar ċerti Regolamenti ĠU L 160, 26.6.1999, p. 80.

[67] Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu, ĠU C 232 of 12.08.2000, p. 17.

[68] Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu, ĠU C 232 of 12.08.2000, p. 17.

[69] Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu, ĠU C 232 of 12.08.2000, p. 17.

[70] In other words, farmers to the exclusion of processing and marketing undertakings.

[71] Ir-referenza għall-uċuħ tar-raba' ma tfissirx li l-bhejjem huma esklużi mill-għajnuna. Il-prinċipji preskritti fil-punt 11.3 tal-Linji Gwida għandhom japplikaw skond il-każ għal għal għajnuna maħsuba biex tikkumpensa għal telf li jinvolvi bhejjem minħabba temp kuntrarju.

[72] Il-produzzjoni gross ta' sena normali għandha tiġi kalkolata b'referenza għall-produzzjoni medja gorss fit-tlett snin li jiġu qabel, esklużi snin li fihom kien tħallas kumpens bħala riżultat ta' temp kuntrarju. Metodi oħra biex tiġi kalkolata produzzjoni normali (inklużi figuri reġjonali ta' referenza) jistgħu iżda jiġu a ettati, kemm-il darba jkunu rappresentattivi u mhux ibbażati fuq figuri annormalment għolja ta' produzzjoni.

[73] Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu, ĠU C 232 of 12.08.2000, p. 17.

[74] Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu, ĠU C 232 of 12.08.2000, p. 17.

[75] Linji Gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat fis-settur agrikolu, ĠU C 232 of 12.08.2000, p. 17.

[76] Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1257/1999 dwar sostenn ta' żvilupp rurali mill-Fond Agrikoli Ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG) u li jemenda u jħassar ċerti Regolamenti ĠU L 160, 26.6.1999, p. 80.

[77] Id-deskrizzjoni għandha tittifletti kif l-awtoritajiet għandhom il-ħsieb li jiżguraw li l-għajnuna tingħata biss fir-rigward ta' għajnuna żejda għat-trasport ta' oġġetti ġewwa l-fruntieri nazzjonali, li tiġi kalkolati fuq il-bażi tal-forma l-aktar ekonomika ta' trasport u l-iqsar rotta posibbli bejn il-post ta' produzzjoni jew ipproċessar u l-ħwienet kummerċjali, u ma tistax tingħata għat-trasport tal-prodotti ta' negozji mingħajr lok alternattiv.

[78] ĠU 44, 16.2.1996, p. 2.

[79] ĠU C 232,12.8.2000, p. 17.

[80] ĠU C 19, 20.1.2001, p. 7.

[81] ĠU C288, 9.10.1999, p. 2.

[82] ĠU L 160, 26.6.1999, p. 80.

[83] ĠU C 19, 20.1.2001, p. 7.

[84] ĠU L 337 of 30.12.1999, p. 10.

[85] Statistical classification of economic activities in the European Community, published by the Statistical Office of the European Communities.

[86] Community Guidelines on State aid for rescuing and restructuring firms in difficulty, OJ C 288, 9.10.1999, p. 2.

[87] Linji ta' gwida tal-Komunità dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 92 u 93 tat-Trattat KE u l-Artikolu 61 tal-Ftehim ŻEE dwar għajnuniet ta' l-Istat fis-settur ta' l-avjazzjoni, ĠU C 350, 10.12.1994, p. 5.

[88] Linji gwida tal-Komunità dwar għajnuna ta' l-Istat għat-trasport marittimi, ĠU C 205, 5.7.1997, p. 5.

--------------------------------------------------

ANNESS II

FORMOLA SIMPLIFIKATA TA' NOTIFIKAZZJONI

Din il-formola tista tintuża għan-notifikazzjoni simplifikata skond l-Artikolu 4(2) tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni Nru… li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 [1].

1. Skema ta' għajnuna approvata minn qabel [2]

1.1. Numru ta' għajnuna allokat mill-Kummissjoni:

1.2. Titolu:

1.3. Data ta' approvazzjoni (b'referenza għall-ittra tal-Kummissjoni SG(..)D/…):

1.4. Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea:

1.5. Għan primarju (jekk jogħġbok speċifika wieħed):

1.6. Bażi legali:

1.7. Wstimi kollha:

1.8. Tul ta' żmien:

2. Strument suġġett għan-notifikazzjoni

□ estimi ġodda)jekk jogħġbok speċifika l-estimi kollha kif ukoll dawk annwali fil-munita rispettiva nazzjonali):

□ tul ta' żmien ġdid (jekk jogħġbok speċifika d-data tal-bidu li minnha l-għajnuna tista' tingħata u l-aħħar data li fiha tista'tingħata l-għajnuna):

□ issikkar ta' kriterji (jekk jogħġbok indika jekk l-emenda tikkonċernax tnaqqis ta' l-intensità ta' l-għajnuna jew l-ispejjeż eliġibbli u speċifika d-dettalji):

Jekk jogħġbok hemeż kopja (jew web link) ta' l-estratti relevanti tat-test/i finali tal-bażi legali.

[1] Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 659/1999 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-applikazzjoni ta' l-Artikolu 93 tat-Trattat KE ĠU L 83, 27.3.1999, p. 1.

[2] Jekk l-iskema tkun ġiet notifikata lill-Kummissjoni f'aktar minn okkazzjoni waħda, jekk jogħġbok ipprovdi dettalji dwar l-aħħar notifikazzjoni sħiħa li tkun ġiet approvata mill-Kummissjoni.

--------------------------------------------------

ANNESS III A

FORMAT STANDARDISED TA' RAPPORTAĠĠ GĦAL GĦAJNUNA EŻISTENTI TA' L-iSTAT

(Dan il-format ikopri s-setturi kollha ħlief l-agrikoltura)

Bil-ħsieb li tiġi simplifikata, organizzata aħjar u mtejjba is-sistema kollox ma' kollox ta' rapportaġġ għal għajnuna ta' l-Istat, il-Proċedura eżistenti Standardised ta' Rapportaġġ għandha tiġi sostitwita b'eżerċizzju annwali ta' rapportaġġ. Il-Kummissjoni għandha tibgħat spreadsheet, ifformattjata min qabel, li jkun fiha informazzjoni dettaljata dwar l-iskemi eżistenti ta' għajnuna u ta' għajnuna individwali, lill-Istati Membri sa l-1 ta' Marzu ta' kull sena. L-Istati Membri għandhom jibgħatu lura l-isoreadsheet f'format elettroniku lill-Kummissjoni sat-30 ta' Ġunju tas-sena in kwistjoni. Dan għandu jippermeti lill-Kummissjoni li tippublika id- data dwar għajnuna ta' l-Istat fis-sena t għall-perjodu ta' rapportaġġ t-1 [1].

Il-parti l-kbira ta' l-informazzjoni fl-ispreadsheet ifformattjata minn qabel għandha timtela minn qabel mill-Kummissjoni fuq il-bażi tad-data provduta fiż-żmien ta' l-approvazzjoni ta' l-għajnuna. L-Istati Membri għandhom ikunu meħtieġa li jivverifikaw u, fejn meħtieġ, jimmodifikaw id-dettalji għal kull skema jew għajnuna individwali, u li jżidu l-ispiża annwali għas-sena l-aktar reċenti (t-1). B'żieda, l-Istati Membri għandhom jindikaw liema skemi skadew jew li dwarhomikunu waqfu l-ħlasijiet kollha u jekk l-iskema hijiex ko-finanzjata jew le minn Fondi tal-Komunità.

Informazzjoni bħal l-għan ta' l-għajnuna, is-settur li għalih hija mmirata l-għajnuna, eċċ., għandha tirreferi għaż-żmien li fih l-għajnuna hija approvata u mhux għall-benefiċjarji finali ta' l-għajnuna. Per eżempju, l-għan primarju ta' skema li, fiż-żmien li kienet approvata l-għajnuna, hija esklussivament maħsuba għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju għandha tkun għajnuna għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. Iżda, skema oħra li għaliha l-għajnuna kollha hija ultimament mogħtija lil intrapriżi żgħar u ta' daqs medju m'għandhiex titqies bħala tali jekk, fiż-żmien ti tiġi approvata l-għajnuna, l-iskema tkun miftuħa għall-intrapriżi kollha.

Il-parametri li ġejjin għandhom ikunu nklużi fl-ispreadsheet. Parametri 1-3 u 6-12 għandhom jimtlew minn qabel mill-Kummissjoni u verifikati mill-Istati Membri. Il-parmetri 4, 5, u 13 għandhom jimtlew mill-Istati Membri.

1. Titolu

2. Numru ta' l-għajnuna

3. In-numru ta' l-għajnuna kollha ta' qabel (per eżempju, wara t-tiġdid ta' skema)

4. Data meta tiskadi

L-Istati Membri għandhom jindikaw dawk l-iskemi li jkunu skadew jew li dwarhom ikunu waqfu l-ħlasijiet kollha.

5. Ko-finanzjament

Għalkemm l-iffinanzjar innifsu mill-Komunità huwa eskluż, l-għajnuna totali ta' l-Istat għal kull Stat Membru għandha tinkludi miżuri ta' għajnuna li huma ko-finanzjati minn iffinanzjar tal-Komunità. Sabiex jiġi identifikat liema skemi huma ko-finanzjati u jiġi stmat kemm minn dik l-għajnuna tirrappresenta b'relazzjoni ma' l-għajnuna kollha ta' l-Istat, l-Istati Membri huma meħtieġa li jindikaw jekk l-iskema hijiex ko-finanzjata jew le, u jekk iva il-perċentwal ta' għajnuna li hija ko-finanzjata. Jekk dan ma jkunx possibbli, għandha tiġi provduta stima ta' l-ammont totali ta' għajnuna li hija ko-finanzjata.

6. Settur

Il-klassifikazzjoni settorali għandha tiġi bbażata fil-parti l-kbira tagħha fuq in-NACE [2] fil-livell ta' tlett figuri.

7. Għan primarju

8. Għan sekondarju

Għan sekondarju huwa wieħed li għalih, b'żieda ma' l-għan primarju, l-għajnuna (jew parti distinta tagħha) kienet esklussivament maħsuba fiż-żmien li kienet approvata l-għajnuna. Per eżempju, skema li għaliha l-għan primarju huwa r-riċerka u l-iżvilupp jista' jkollu bħala għan sekondarju intrapriżi żgħar u ta' daqs medju jekk l-għajnuna hija maħsuba esklussivament għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. Skema oħra li għaliha l-għan primarju huwa intrapriżi żgħar u ta' daqs medju jista' jkollha bħala għanijiet sekondarji t-taħriġ u l-impiegi jekk, fiż-żmien li kienet approvata l-għajnuna l-għajnuna hija maħsuba għal x% għat-taħriġ u y% għall-impiegi.

9. Reġjun/i

L-Għajnuna tista', fiż-żmien ta'l-approvazzjoni, tkun esklussivament maħsuba għal reġjun speċifiku jew grupp ta' reġjuni. Fejn xieraq, għandha ssir distinzjoni bejn l-Artikolu 87(3)a reġjuni y l-Artikolu 87(3)ċ reġjuni. Jekk l-għajnuna hija maħsuba għal reġjun wieħed partikolari, din għandha tiġi speċifikata fin-NUTS [3] livell II.

10. Kategorija ta' strument/i ta' għajnuna

Għandha ssir distinzjoni bejn sitt katergoriji (Għotja, Tnaqqis fit-tyaxxa/eżenzjoni, Parteċipazzjoni ta'ekwità, Self b'mgħax baxx, Posponiment tat-taxxa, Garanzija).

11. Deskrizzjoni ta' l-istrument ta' għajnuna fil-lingwa nazzjonali

12. Tip ta' għajnuna

Għandha ssir distinzjoni bejn tlett kategoriji: Skema, Applikazzjoni individwali ta' skema, Għajnuna individwali mogħtija barra skema (għajnuna ad hoc).

13. Spiża

Bħala regola ġenerali, l-figuri għanhom jiġu espressi f'termini ta' spiża attwali (jew dħul attwali mitluf fil-każ ta' spiża ta' taxxa). Fejn ħlasijiet ma jkunux disponibbli, kommessi jew approprjazzjonijiet ta ' l-estimi għandhom jiġu provduti u hekk immarkati. Għandhom jiġu provduti figuri separati għal kull strument ta' għajnuna fi ħdan skema jew għajnuna individwali (per eżempju, għotja, self b'mgħax baxx, eċċ.). Il-figuri għandhom jiġu espressi fil-munita nazzjonali li tkun tapplika fiż-żmien tal-perjodu ta' rapportaġġ. Għandu jsir provvediment għan-nefqa t-1, t-2, t-3, t-4, t-5.

[1] t hija s-sena li fiha titalab id-data.

[2] NACE Rev.1.1 hija l-klassifikazzjoni Statistika ta' l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea.

[3] NUTS hija n-nomenklatura ta' unitajiet territorjali għal għanijiet ta' statistika fil-Komunità.

--------------------------------------------------

ANNESS III B

FORMAT STANDARDISED TA' RAPPORTAĠ ĠGĦAL GĦAJNUNA EżISTENTI TA' L-ISTATD

(Dan il-format ikopri s-settur agrikolu)

Bil-ħsieb li tiġi simplifikata, organizzata aħjar u mtejjba is-sistema kollox ma' kollox ta' rapportaġġ għal għajnuna ta' l-Istat, il-Proċedura eżistenti Standardised ta' Rapportaġġ għandha tiġi sostitwita b'eżerċizzju annwali ta' rapportaġġ. Il-Kummissjoni għandha tibgħat spreadsheet, ifformattjata min qabel, li jkun fiha informazzjoni dettaljata dwar l-iskemi eżistenti ta' għajnuna u ta' għajnuna individwali, lill-Istati Membri sa l-1 ta' Marzu ta' kull sena. L-Istati Membri għandhom jibgħatu lura l-isoreadsheet f'format elettroniku lill-Kummissjoni sat-30 ta' Ġunju tas-sena in kwistjoni. Dan għandu jippermeti lill-Kummissjoni li tippublika id- data dwar għajnuna ta' l-Istat fis-sena t għall-perjodu ta' rapportaġġ t-1 [1].

Il-parti l-kbira ta' l-informazzjoni fl-ispreadsheet ifformattjata minn qabel għandha timtela minn qabel mill-Kummissjoni fuq il-bażi tad-data provduta fiż-żmien ta' l-approvazzjoni ta' l-għajnuna. L-Istati Membri għandhom ikunu meħtieġa li jivverifikaw u, fejn meħtieġ, jimmodifikaw id-dettalji għal kull skema jew għajnuna individwali, u li jżidu l-ispiża annwali għas-sena l-aktar reċenti (t-1). B'żieda, l-Istati Membri għandhom jindikaw liema skemi skadew jew li dwarhomikunu waqfu l-ħlasijiet kollha u jekk l-iskema hijiex ko-finanzjata jew le minn Fondi tal-Komunità.

Informazzjoni bħal l-għan ta' l-għajnuna, is-settur li għalih hija mmirata l-għajnuna, eċċ., għandha tirreferi għaż-żmien li fih l-għajnuna hija approvata u mhux għall-benefiċjarji finali ta' l-għajnuna. Per eżempju, l-għan primarju ta' skema li, fiż-żmien li kienet approvata l-għajnuna, hija esklussivament maħsuba għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju għandha tkun għajnuna għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. Iżda, skema oħra li għaliha l-għajnuna kollha hija ultimament mogħtija lil intrapriżi żgħar u ta' daqs medju m'għandhiex titqies bħala tali jekk, fiż-żmien ti tiġi approvata l-għajnuna, l-iskema tkun miftuħa għall-intrapriżi kollha.

Il-parametri li ġejjin għandhom ikunu nklużi fl-ispreadsheet. Parametri 1-3 u 6-12 għandhom jimtlew minn qabel mill-Kummissjoni u verifikati mill-Istati Membri. Il-parmetri 4, 5, 13 u 14 għandhom jimtlew mill-Istati Membri.

1. Titolu

2. Numru ta' l-għajnuna

3. In-numru ta' l-għajnuna kollha ta' qabel (per eżempju, wara t-tiġdid ta' skema)

4. Data meta tiskadi

L-Istati Membri għandhom jindikaw dawk l-iskemi li jkunu skadew jew li dwarhom ikunu waqfu l-ħlasijiet kollha.

5. Ko-finanzjament

Għalkemm l-iffinanzjar innifsu mill-Komunità huwa eskluż, l-għajnuna totali ta' l-Istat għal kull Stat Membru għandha tinkludi miżuri ta' għajnuna li huma ko-finanzjati minn iffinanzjar tal-Komunità. Sabiex jiġi identifikat liema skemi huma ko-finanzjati u jiġi stmat kemm minn dik l-għajnuna tirrappresenta b'relazzjoni ma' l-għajnuna kollha ta' l-Istat, l-Istati Membri huma meħtieġa li jindikaw jekk l-iskema hijiex ko-finanzjata jew le, u jekk iva il-perċentwal ta' għajnuna li hija ko-finanzjata. Jekk dan ma jkunx possibbli, għandha tiġi provduta stima ta' l-ammont totali ta' għajnuna li hija ko-finanzjata.

6. Settur

Il-klassifikazzjoni settorali għandha tiġi bbażata fil-parti l-bkira tagħhafuq in-NACE [2] (fil-livell ta' tlett figuri).

7. Għan primarju

8. Għan sekondarju

Għan sekondarju huwa wieħed li għalih, b'żieda ma' l-għan primarju, l-għajnuna (jew parti distinta tagħha) kienet esklussivament maħsuba fiż-żmien li kienet approvata l-għajnuna. Per eżempju, skema li għaliha l-għan primarju huwa r-riċerka u l-iżvilupp jista' jkollu bħala għan sekondarju intrapriżi żgħar u ta' daqs medju jekk l-għajnuna hija maħsuba esklussivament għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. Skema oħra li għaliha l-għan primarju huwa intrapriżi żgħar u ta' daqs medju jista' jkollha bħala għanijiet sekondarji t-taħriġ u l-impiegi jekk, fiż-żmien li kienet approvata l-għajnuna l-għajnuna hija maħsuba għal x% għat-taħriġ u y% għall-impiegi.

9. Reġjun/i

L-għajnuna tista', fiż-żmien ta' l-approvazzjoni, tkun maħsuba esklussivament għal reġjun jew grupp ta' reġjuni. Fejn Xieraq, għandha ssir distinzjoni bejn reġjuni ta' l-Għan 1 u żoni anqas favoriti.

10. Kategorija ta' strument/i ta' għajnuna

Għandha ssir distinzjoni bejn sitt katergoriji (Għotja, Tnaqqis fit-tyaxxa/eżenzjoni, Parteċipazzjoni ta'ekwità, Self b'mgħax baxx, Posponiment tat-taxxa, Garanzija).

11. Deskrizzjoni ta' l-istrument ta' għajnuna fil-lingwa nazzjonali

12. Tip ta' għajnuna

Għandha ssir distinzjoni bejn tlett kategoriji: Skema, Applikazzjoni individwali ta' skema, Għajnuna individwali mogħtija barra skema (għajnuna ad hoc).

13. Spiża

Bħala regola ġenerali, l-figuri għanhom jiġu espressi f'termini ta' spiża attwali (jew dħul attwali mitluf fil-każ ta' spiża ta' taxxa). Fejn ħlasijiet ma jkunux disponibbli, kommessi jew approprjazzjonijiet ta ' l-estimi għandhom jiġu provduti u hekk immarkati. Għandhom jiġu provduti figuri separati għal kull strument ta' għajnuna fi ħdan skema jew għajnuna individwali (per eżempju, għotja, self b'mgħax baxx, eċċ.). Il-figuri għandhom jiġu espressi fil-munita nazzjonali li tkun tapplika fiż-żmien tal-perjodu ta' rapportaġġ. Għandu jsir provvediment għan-nefqa t-1, t-2, t-3, t-4, t-5.

14. Intensità ta' l-għajnuna u benefiċjarji

L-Istati membri għandhom jidikaw:

- l-intensità effettiva ta' l-għajnuna tas-sostenn attwalment mogħti ta' għajnuna għal kull tip ta' għajnuna u ta' reġjun

- in-numru ta' benefiċjarji

- l-ammont medju ta' għajnuna għal kull benefiċjarju.

[1] t hija s-sena li fiha tintalab id-data.

[2] NACE Rev.1.1 hija l-klassifikazzjoni Statistika ta' l-attivitajiet ekonomiċi fil-Komunità Ewropea.

--------------------------------------------------

ANNESS III C

L-INFORMAZZJONI LI GĦANDHA TIDDAĦĦAL FIR-RAPPORT ANNWALI LI GĦANDU JIĠI PROVDUT LILL-KUMMISSJONI

Ir-rapporti għandhom jiġu provduti f'forma komputerizzata. Dawn għandu jkun fihom l-informazzjoni li ġejja

1. It-titolu ta' l-iskema, in-numru ta' l-għajnuna tal-Kummissjoni u referenza għad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

2. Spiża. Il-figuri għandhom jiġu espressi f'ewro jew, fejn japplika, fil-munita nazzjonali. Fil-każ ta' spiża tat-taxxa, it-telf annwali tat-taxxa għandu jiġi rapportat. Jekk ma jkunux disponibbli figuri preċiżi, dak it-telf jista' jiġi stmat. Għas-sena taħt reviżjoni indika separatament għal kull strument ta' għajnuna fi ħdan l-iskema (per eżempju, għotja, self b'mgħax baxx, garanzija, eċċ.):

2.1. ammonti kommessi, telf tat-taxxa u d-dħul ieħor mitluf (stmati), tagħrif dwar garanziji, eċċ., għal proġetti ġodda assistiti. Fil-każ ta' skemi ta' ġaranziji, għandu jiġi provdut l-ammont totali tal-garanziji l-ġodda mogħtija;

2.2. ħlasijiet attwali, telf tat-taxxa u d-dħul ieħor mitluf (stmati), tagħrif dwar garanziji, eċċ., għal proġetti ġodda u kurrenti. Fil-każ ta' skemi ta' ġaranziji, għandu jiġi provdut dan li ġej: l-ammont totali tal-garanziji għadhom fis-seħħ, dħul premium, irkupri, indennizzi mħallsa, ir-riżultat ta' l-operat ta' l-iskema tas-sena taħt reviżjoni;

2.3. numru ta' proġetti assistiti u/jew intrapriżi;

2.4. l-ammont stmat kollox ma' kollox ta':

- għajnuna mogħtija għall-irtirar permanenti ta' bastimenti tas-sajd minħabba t-trasferiment tagħhom lil pajjiżi terzi;

- għajnuna mogħtija għal waqfien temporanju ta' attivitajiet tas-sajd;

- għajnuna mogħtija għat-tiġdid ta' bastimenti tas-sajd;

- għajnuna mogħtija għall-immodernizzar ta' bastimenti tas-sajd;

- għajnuna mogħtija għax-xiri ta' bastimenti użati;

- għajnuna mogħtija għal miżuri soċjo-ekonomiċi;

- għajnuna mogħtija biex tagħmel tajjeb għal ħsara kkawżata minn diżastri naturali jew ġrajjiet eċċezzjonali;

- għajnuna mogħtija lir-reġjuni l-aktar imbegħda;

- għajnuna mogħtija permezz ta' piżijiet parafiskali;

2.5. tqassim reġjonali ta' l-ammonti taħt il-punt 2.1 minn reġjuni definiti bħala reġjuni ta' l-Għan 1 u żoni oħra;

3. Informazzjoni oħra u kummenti.

--------------------------------------------------