32004R0662Official Journal L 104 , 08/04/2004 P. 0103 - 0104


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 662/2004

tas-7 ta' April 2004

li jippreskrivi miżuri transizzjonali in rigward applikazzjonijiet ta' liċenzJi għall-importazzjoni in segwitu għar-Regolamenti (KE) Nru 936/97 u (KE) Nru 1279/98 li jaħsbu għal ċerti kwoti tat-tariffi għall-prodotti taċ-ċanga u l-vitella minħabba l-adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja fl-Unjoni Ewropea

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWOPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat it-Trattat ta' Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ta' l-Estonja, ta' Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta' l-Ungerija, ta' Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja, u b'mod partikolari l-Artikolu 2(3) tiegħu,

Wara li kkunsidrat l-Att ta' Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ta' l-Estonja, ta' Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, tar-Repubblika ta' l-Ungerija, tar-Repubblika ta' Malta, tar-Repubblika tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja, u b' mod partikolari l-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 41 tiegħu,

Billi:

(1) Ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovenja u s-Slovakkja (aktar 'l isfel irriferiti bħala l-Istati Membri l-ġodda), sejrin jadixxu fil-Komunità fl-1 ta' Mejju 2004 suġġetti għar-ratifika tat-Trattat ta' Adeżjoni. Kwoti tat-tariffi miftuħa għall-prodotti taċ-ċanga u l-vitella għandhom ikunu disponibbli għal operaturi stabbiliti f'dawk il-pajjiżi fid-data ta' l-adeżjoni tagħhom.

(2) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 936/97 tas-27 ta' Mejju 1997 li jiftaħ u jippreskrivi dwar l-amministrazzjoni ta' kwoti tat-tariffi għal ċanga ta' kwalità għolja, friska, mkessħa u ffriżata u għal-laħam tal-buflu ffriżat [1] u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1279/98 tad-19 ta' Ġunju 1998 li jippreskrivi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-kwoti tat-tariffi għaċ-ċanga u l-vitella kif hemm maħsub fid-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 286/2003/KE, 298/2003/KE, 299/2003/KE, 18/2003/KE, 263/2003/KE u 285/2003/KE għall-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja, ir-Rumanija, ir-Repubblika tal-Polonja u r-Repubblika ta' l-Ungerija [2] jippreskrivu rekwiżiti partikolari li jikkonċernaw l-eliġibbiltà ta' operaturi taħt l-iskemi varji għal ċerti kwoti tat-tariffi.

(3) Sabiex jikkwalifikaw taħt dawk il-kwoti ta' importazzjoni, applikanti għal-liċenzji stabbiliti fl-Istati Membri l-ġodda jridu jippruvaw illi ġġestew attività minima fil-kummerċ ma' pajiżi terzi. Kummerċ illi kien sar qabel l-1 ta' Mejju 2004 ma' l-Istati Membri korrenti tal-Komunità kif ikkostitwita fid-data qabel id-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Adeżjoni ta' l-2003 għandu jiġi kkunsidrat bħala kummerċ ma' pajjiżi terzi

(4) Għaldaqstant huwa neċessarju li jiġu adottati miżuri transitorji li jikkonċernaw ir-regoli ta' l-eliġibbiltà ta' operaturi ta' l-Istati Membri l-ġodda taħt l-iskemi ta' importazzjoni preskritti fir-Regolament (KE) Nru 936/97 u (KE) Nru 1279/98.

(5) Il-miżuri preskritti f'dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta' Ġestjoni għaċ-Ċanga u l-Vitella,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

1. Sabiex jiġu kkunsidrati applikanti għal-liċenzji ta' importazzjoni skond l-Artikolu 4(a) tar-Regolament (KE) Nru 936/97 u l-Artikolu 3(1)(a) tar-Regolament (KE) Nru 1279/98, applikanti stabbiliti fir-Repubblika Ċeka, fl-Estonja, f'Ċipru, fil-Latvja, fil-Litwanja, fl-Ungerija, f'Malta, fil-Polonja, fis-Slovenja u fis-Slovakkja għandhom ikunu persuni naturali jew legali li huma rreġistrati għal għanijiet tal-VAT fi Stat Membru tal-Komunità kif ikkostitwita fid-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Adeżjoni ta' l-2003 u li jridu jipprovaw, meta ssottomettew l-applikazzjonijiet tagħhom, għas-sodisfazzjoni ta' l-Awtorità kompetenti ta' l-Istat Membru kkonċernat:

(a) għall-għanijiet tar-Regolament (KE) Nru 936/97, illi kienu joperaw mill-anqas għal 12 –il xahar fin-negozju taċ-ċanga u tal-vitella ma' pajjiżi oħra;

(b) għall-għanijiet tar-Regolament (KE) Nru 1279/98, li nnegozjaw fiċ-ċanga u l-vitella għal mill-anqas darba matul it-12 il-xahar preċedenti ma' pajjiżi oħra.

2. għall-għanijiet ta' dan l-Artikolu "pajjiżi oħra" tfisser il-pajjiżi terzi kollha, inklużi l-Istati Membri tal-Komunità kif ikkostitwita fid-data preċedenti għad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Adeżjoni ta' l-2003.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ suġġett għal, u fid-data tad-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Adeżjoni tar-Repubblika Ċeka, ta' l-Estonja, ta' Ċipru, tal-Latvja, tal-Litwanja, ta' l-Ungerija, ta' Malta, tal-Polonja, tas-Slovenja u tas-Slovakkja,

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fis-7 ta' April 2004.

Għall-Kummissjoni

Franz Fischler

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 137, tat-28.5.1997, pġ.10. Ir-Regolament kien l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 649/2003 (ĠU L tal-11,4.2003, pġ.13).

[2] ĠU L 176, ta' l-20.6.1998, pġ.12. Ir-Regolament kien l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1144/2003 (ĠU L 160, tat-28.6.2003, pġ.44).

--------------------------------------------------