32004R0552Official Journal L 096 , 31/03/2004 P. 0026 - 0042


Ir-Regolament (KE) Nru 552/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

tal-10 ta' Marzu 2004

dwar l-interoperabilità tax-Xibka Ewropea ta' Amministrazzjoni ta' Traffiku ta' l-Ajru

(Ir-Regolament ta' interoperabilità)

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u partikularment l-Artikolu 80(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [2],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni [3],

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura preskritta fl-Artikolu 251 tat-Trattat [4], fid-dawl tat-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni tal-11 ta' Diċembru 2003,

Billi:

(1) Biex jinħoloq Ajru Uniku Ewropew, miżuri għandhom ikunu addottati f'konnessjoni ma' sistemi, kostitwenti u proċeduri assoċjati bil-għan li jiżguraw l-interoperabilità tax-xbieki Ewropej ta' amministrazzjoni ta' traffiku ta' l-ajru (XEATA) konsistenti mal-proviżjoni ta' servizzi ta' navigazzjoni ta' l-ajru kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 550/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-10 ta' Marzu 2004 dwar il-proviżjoni ta' servizzi ta' navigazzjoni ta' l-ajru fl-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament dwar il-proviżjoni ta' servizz) [5] u l-organizzazzjoni u l-użu ta' spazju ta' l-ajru kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 551/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-10 ta' Marzu 2003 dwar l-organizzazzjoni u l-użu ta' l-ispazju ta' l-ajru ta' l-Ajru Uniku Ewropew (ir-Regolament ta' l-spazju ta' l-ajru) [6].

(2) Ir-rapport tal-Grupp ta' Livell Għoli dwar l-Ajru Uniku Ewropew ikkonferma l-ħtieġa li jkun stabbilit regolament tekniku fuq il-bażi tat-"trattament ġdid" skond ir-riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-7 ta' Mejju 1985 dwar trattament ġdid ta' l-armonizzazzjoni u standards tekniċi [7] fejn rekwiżiti, regoli u standards essenzjali jkunu komplimentari u konsistenti.

(3) Ir-Regolament (KE) Nru 549/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-10 ta' Marzu 2004 (ir-Regolament qafas) [8] jippreskrivi il-qafas għal ħolqien ta' l-Ajru Uniku Ewropew.

(4) Ir-rapport tal-Grupp ta' Livell Għoli kkonferma li wkoll jekk inkiseb progress matul l-aħħar ftit snin lejn operat fl-assjem tiegħu tax-XEATA, is-sitwazzjoni tibqa' mhix sodisfaċenti, b'livell baxx ta' integrazzjoni bejn sistemi nazzjonali għall-amministrazzjoni ta' traffiku ta' l-ajru u pass bil-mod fl-introduzzjoni ta' konċetti ġodda ta' operat u teknoloġija meħtieġa biex jagħtu l-kapaċita addizzjonali rekwiżita.

(5) Żieda fil-livell ta' integrazzjoni f'livell Komunitarju għandha tirriżulta f'effiċjenza ikbar u spejjeż inqas għal-ksib (ta' oġġetti) u żamma tas-sistema u f'titjib fil-kordinazzjoni operazzjonali.

(6) Il-predominanza ta' speċifikazzjonijiet tekniċi nazzjonali wżati fil-ksib (ta' oġġetti) wasslet għal frammentazzjoni tas-suq tas-sistemi u ma tiffaċilitax koperazzjoni industrijali fil-livell Komunitarju; b'riżultat, l-industrija hija partikularment milquta ladarba teħtieġ b'mod konsiderevoli taddatta l-prodotti tagħha għal kull suq nazzjonali; dawn il-prattiċi jirrendu diffiċli bla mhu meħtieġ l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' teknoloġija ġdida u jirrallentaw l-introduzzjoni ta' konċetti ta' operat ġodda li huma rekwiżiti biex tiżdied il-kapaċita.

(7) Huwa għalhekk fl-interess ta' dawk kollha involuti fl-amministrazzjoni tat-traffiku ta' l-ajru li jiżviluppaw trattament ġdid ta' sħubija li jippermetti involviment ibbilanċjat tal-partijiet kollha u jistimula krejattivita u l-parteċipazzjoni fl-għarfien, esperjenza u riskji; sħubija tali għandu jkollha l-għan li tiddefinixxi, f'koperazzjoni ma' l-industrija, sett koerenti ta' speċifikazzjonijiet Komunitarji li jistgħu jissodisfaw ambitu l-aktar wiesa' ta' ħtiġiet.

(8) Is-suq intern huwa għan Komunitarju u għalhekk miżuri meħuda taħt dan ir-Regolament għandhom jikkontribwixxu għall-iżvilupp progressiv tiegħu f'dan is-settur.

(9) Huwa għalhekk xieraq li jkunu ddefiniti r-rekwiżiti essenzjali li għandhom japplikaw għax-xibka Ewropea ta' amministrazzjoni ta' traffiku ta' l-ajru, is-sistemi tagħha, kostitwenti u proċeduri assoċjati.

(10) Regoli li jimplimentaw għal interoperabilità għandhom jinkitbu għal sistemi kull meta jkun meħtieġ biex jikkompletaw jew jirraffinaw aktar ir-rekwiżiti essenzjali; dawk ir-regoli għandhom ukoll jinkitbu fejn meħtieġ biex jiffaċilitaw l-introduzzjoni kkordinata ta' konċetti ġodda, maqbula u validati ta' operat jew teknoloġiji; konformità ma' dawk il-liġijiet għandha dejjem tinżamm; dawk ir-regoli għandhom jistrieħu fuq regoli u standards żviluppati minn organizzazzjonijiet internazzjonali bħal Eurocontrol jew OIAĊ.

(11) L-iżvilupp u adozzjoni ta' speċifikazzjonijiet Komunitarji dwar XEATA, is-sistemi tagħha u konstitwenti jew proċeduri assoċjati huma mezzi xierqa biex jiddefinixxu l-kondizzjonijiet tekniċi u ta' operat meħtieġa biex jissodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali u r-regoli li jimplimentaw relevanti għal interoperabilità; konformità ma' speċifikazzjonijiet Komunitarji ppubblikati, li tibqa' voluntarja, toħloq preżunzjoni ta' konformità mar-rekwiżiti essenzjali u r-regoli ta' implimentazzjoni relevanti għal interoperabilità.

(12) Speċifikazzjonijiet Komunitarji għandhom ikunu stabbiliti minn korpi Ewropej ta' standardisation flimkien ma' l-Organizzazzjoni Ewropea għal Tagħmir ta' l-Avjazzjoni Ċivili (OETAĊ) u minn Eurocontrol, skond il-proċeduri ġeneral Komunitarji ta' standardisation

(13) Il-proċeduri li jirregolaw l-istima ta' konformità u konvenjenza għal użu ta' kostitwenti għandhom ikunu bbażati fuq l-użu tal-moduli koperti mid-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/465/KEE tat-22 ta' Lulju 1993 dwar il-moduli għall-fażijiet varji tal-proċeduri ta' l-istima ta' konformità u r-regoli għat-twaħħil u l-użu tal-marka ta' konformità CE, li huma intiżi (maħsuba) li jkunu użati fid-direttivi ta' armonizzazzjoni teknika [9]; sakemm huwa meħtieġ, dawn il-moduli għandhom jitwessgħu biex ikopru ir-rekwiżiti speċifiċi ta' l-industrija kkonċernata.

(14) Is-suq ikkonċernat huwa żgħir u jikkonsisti minn sistemi u kostitwenti kważi użati esklussivament għal għanijiet ta' amministrazzjoni tat-traffiku ta' l-ajru u m'humiex maħsuba għall-pubbliku ġenerali; ikun għalhekk eċċessiv li titwaħħal il-marka CE fuq kostitwenti għax, fuq il-bażi ta' l-istima ta' konformità u/jew konvenjenza għal użu, id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-manifattur tkun suffiċjenti; dan m'għandux jolqot l-obbligu tal-manifattur li jwaħħal il-marka CE fuq ċerti kostitwenti biex jiċċertifika l-konformità tagħhom ma' leġislazzjoni Komunitarja oħra konnessa magħhom.

(15) It-tqegħid fis-servizz ta' sistemi ta' amministrazzjoni ta' traffiku ta' l-ajru għandu jkun suġġett għal verifika ta' konformità mar-rekwiżiti essenzjali u regoli ta' implimentazzjoni relevanti għal interoperabilità; użu ta' speċifikazzjonijiet Komunitarji joħloq preżunzjoni ta' konformità mar-rekwiżiti essenzjali u regoli ta' implimentazzjoni relevanti għal interoperabilità.

(16) L-applikazzjoni sħiħa ta' dan ir-Regolament għandha titwettaq permezz ta' strateġija transizzjonali maħsuba biex tikseb l-għanijiet ta' dan ir-Regolament filwaqt li ma toħloqx ilqugħ ta' relazzjoni bejn spejjeż u benefiċċji mhux iġġustifikati għal preżervazzjoni ta' l-infrastruttura eżistenti.

(17) Fil-qafas tal-leġislazzjoni Komunitarja relevanti, għandha titqies dovutement il-ħtieġa li jkunu żgurati:

- kondizzjonijiet armonizzati dwar id-disponibilità u l-użu effiċjenti ta' spectrum tar-radju meħtieġ għall-implimentazzjoni ta' l-Ajru Uniku Ewropew, inklużi aspetti ta' kompatibilita elettromanjetika,

- protezzjoni tas-servizzi ta' salvagwardja tal-ħajja minn interferenzi dannużi,

- użu effiċjenti u xieraq ta' frekwenzi allokati lis-settur ta' l-avjazzjoni w amministrati esklussivament minnu).

(18) Id-Direttiva tal-Kunsill 93/65/KEE tad-19 ta' Lulju 1993 dwar id-definizzjoni u użu ta' speċifikazzjonijiet tekniċi kompatibbli għal ksib ta' tagħmir għall-amministrazzjoni ta' traffiku ta' l-ajru u sistemi [10] hija ristretta għal obbligi ta' entitajiet li jippremjaw; dan ir-Regolament huwa aktar komprensiv minħabba li jindirizza obbligi ta' l-atturi kollha, inklużi fornituri ta' servizzi ta' navigazzjoni ta' l-ajru, utenti ta' spazju ta' l-ajru, l-industrija w ajruporti, u jipprovdi kemm għar-regoli applikabbli għal kulħadd kif ukoll għal adozzjoni ta' speċifikazzjonijiet Komunitarji li, filwaqt li jkunu voluntarji, toħloq preżunzjoni ta' konformità mar-rekwiżiti essenzjali. Għalhekk, id-Direttiva 93/65/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 97/15/KE) tal-25 ta' Marzu 1997 li taddotta standards ta' Eurocontrol u temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/65/KEE dwar id-definizzjoni w użu ta' speċifikazzjonijiet tekniċi kompatibbli għall-ksib ta' tagħmir għall-amministrazzjoni ta' traffiku ta' l-ajru u sistemi [11] Ir-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 2082/2000 tas-6 ta' Settembru 2000 li jaddotta standards ta' Eurocontrol u jemenda d-Direttiva 97/15/KE [12] u (KE) Nru 980/2002 ta' l-4 Ġunju 2002 li temenda r-Regolament (KE) Nru 2082/2000 għandhom ikunu rrevokati wara perjodu ta' transizzjoni.

(19) Għal raġunijiet ta' ċertezza legali huwa importanti li jkun żgurat li s-sustanza ta' ċerti dispożizzjonijiet ta' leġislazzjoni Komunitarja addottata fuq il-bażi tad-Direttiva 93/65/KEE tibqa' fis-seħħ mhux mibdula (kif inhi). L-adozzjoni taħt dan ir-Regolament tar-regoli li jimplimentaw li jikkorrispondu ma' dispożizzjonijiet tali ikunu jinħtieġu ċertu ammont ta' żmien,

ADDOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

IL-KAPITLU I

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Għanijiet u ambitu

1. Fl-ambitu tar-Regolament qafas, dan ir-Regolament jikkonċerna l-interoperabilità tax-XEATA.

2. Dan ir-Regolament għandu japplika għas-sistemi, il-kostitwenti tagħhom u proċeduri assoċjati identifikati fl-Anness I.

3. L-għan ta' dan ir-Regolament huwa li jikseb interoperabilità bejn is-sistemi, kostitwenti u proċeduri assoċjati differenti tax-XEATA, filwaqt li jittieħed qies tar-regoli internazzjonali relevanti. Dan ir-Regolament għandu l-għan ukoll li jiżgura l-introduzzjoni kkordinata u rapida tal-konċetti ta' operat ġodda maqbula u validati jew teknoloġija fl-amministrazzjoni tat-traffiku ta' l-ajru.

IL-KAPITLU II

REKWIŻITI ESSENZJALI, REGOLI LI JIMPLIMENTAW GĦALL-INTEROPERABILITÀ U SPEĊIFIKAZZJONIJIET KOMUNITARJI

Artikolu 2

Rekwiżiti essenzjali

Ix-XEATA, is-sistemi tagħha u l-kostitwenti tagħhom u proċeduri assoċjati għandhom jissodisfaw rekwiżiti essenzjali. Ir-rekwiżiti essenzjali huma miġbura fl-Anness II.

Artikolu 3

Regoli li jimplimentaw għal interoperabilità

1. Regoli li jimplimentaw għal interoperabilità għandhom jinkitbu kull meta meħtieġ biex jinkisbu b'manjiera koerenti l-għanijiet ta' dan ir-Regolament.

2. Sistemi, kostitwenti u proċeduri assoċjati għandhom jikkonformaw mar-regoli ta' implimentazzjoni relevanti għal interoperabilità matul iċ-ċiklu kollu ta' ħajjithom.

3. Regoli li jimplimentaw għal interoperabilità għandhom b'mod partikulari:

(a) jiddeterminaw kull rekwiżiti speċifiċi li jikkompletaw jew jirrafinaw ir-rekwiżiti essenzjali, b'mod partikulari f'termini ta' sugurezza, twettiq u operat fl-assjem tiegħu; u/jew

(b) jiddeskrivu, fejn xieraq, kull rekwiżiti speċifiċi li jikkompletaw jew jirraffinaw ir-rekwiżiti essenzjali, b'mod partikulari dwar l-introduzzjoni kkordinata ta' konċetti ġodda, maqbula u validati ta' operat jew teknoloġiji; u/jew

(ċ) jiddeterminaw il-kostitwenti meta jittrattaw ma' sistemi; u/jew

(d) jiddeskrivu l-proċeduri speċifiċi ta' stima ta' konformità li jinvolvu, fejn xieraq, korpi nnotifikati kif jirreferi għalihom l-Artikolu 8, ibbażati fuq il-moduli ddefiniti fid-Deċiżjoni 93/465/KEE li għandhom jintużaw biex ikunu stmati kemm il-konformità kif ukoll il-konvenjenza għal użu ta' kostitwenti kif ukoll il-verifika ta' sistemi; u/jew

(e) jispeċifikaw il-kondizzjonijiet ta' implimentazzjoni inkluża, fejn xieraq, id-data li sa fiha l-interessati (parteċipanti) kollha relevanti huwa rekwiżiti jikkonformaw magħhom.

4. Il-preparazzjoni, adozzjoni u reviżjoni ta' regoli ta' implimentazzjoni għal interoperabilità għandhom iqisu s-siwi (spejjeż) u l-benefiċċji stmati tas-soluzzjonijiet tekniċi li permezz tagħhom jistgħu jkunu osservati (mħarsa), bil-ħsieb li tkun iddefinita l-aktar soluzzjoni vijabbli, b'rispett dovut għaż-żamma ta' livell għoli maqbul ta' sigurezza. Stima tas-siwi (spejjeż) u benefiċċji ta' dawk is-soluzzjonijiet għall-interessati (parteċipanti) kollha kkonċernati għandha tinhemeż ma' kull abbozz ta' regola li timplimenta għal interoperabilità.

5. Regoli li jimplimentaw għal interoperabilità għandhom ikunu stabbiliti skond il-proċedura taħt l-Artikolu 8 tar-Regolament qafas.

Artikolu 4

Speċifikazzjonijiet Komunitarji

1. Fl-insegwiment ta' l-għan ta' dan ir-Regolament, speċifikazzjonijiet Komunitarji jistgħu jkunu stabbiliti. Speċifikazzjonijiet tali jistgħu:

(a) standards Ewropej għal sistemi jew kostitwenti, flimkien ma' proċeduri relevanti, miktuba minn korpi Ewropej ta' standardisation b'koperazzjoni ma' OETAĊ, b'mandat mill-Kummissjoni skond l-Artikolu 6(4) tad-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Ġunju 1998 li tippreskrivi l-proċedura għall-proviżjon ta' informazzjoni fil-qasam ta' standards u regolamenti tekniċi [13] u skond il-linji gwida ġenerali dwar koperazzjoni bejn il-Deċiżjoni u l-korpi ta' standardisation ffirmati fit-13 ta' Novembru 1984;

jew

(b) speċifikazzjonijiet miktuba minn Eurocontrol dwar materji ta' kordinazzjoni ta' operat bejn il-fornituri ta' servizzi ta' navigazzjoni ta' l-ajru, bi tweġiba għal talba mill-Deċiżjoni skond il-proċedura li jirreferi għaliha l-Artikolu 5(2) tar-Regolament qafas.

2. Konformità mar-rekwiżiti essenzjali u/jew ir-regoli ta' implimentazzjoni ta' interoperabilità għandha tkun preżunta għal sistemi, flimkien mal-proċeduri assoċjati, jew kostitwenti li jissodisfaw l-speċifikazzjonijiet Komunitarji relevanti u li n-numri ta' referenza tagħhom kienu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

3. Il-Deċiżjoni għandha tippubblika r-referenzi għall-istandards Ewropej li jirreferi għalihom il-paragrafu 1(a) fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

4. Ir-referenzi għal speċifikazzjonijiet ta' Eurocontrol li jirreferi għalihom il-paragrafu 1(b), għandhom ikunu ppubblikati mill-Deċiżjoni fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea skond il-proċedura li jirreferi għaliha l-Artikolu 5(2) tar-Regolament qafas.

5. Fejn Stat Membru jew il-Kummissjoni j(t)ikkunsidra li konformità ma' speċifikazzjoni Komunitarja ppubblikata ma tiżgurax konformità mar-rekwiżiti essenzjali u/jew regoli ta' implimentazzjoni għal interoperabilità li l-ispeċifikazzjoni Komunitarja msemmija hija intiża li tkopri, il-proċedura li jirreferi għaliha l-Artikolu 5(2) tar-Regolament qafas għandħa tapplika.

6. Fil-każ ta' nuqqasijiet ta' standardsEwropej ippubblikati, irtirar parzjali jew totali ta' l-istandards ikkonċernati mill-pubblikazzjonijiet li jkunu fihom, jew emendi għalihom, jistgħu jkunu deċiżi skond il-proċedura li jirreferi għaliha l-Artikolu 5(2) tar-Regolament qafas wara konsultazzjoni mal-kumitat imwaqqaf taħt l-Artikolu 5 tad-Direttiva 98/34/KE.

7. Fil-każ ta' nuqqasijiet ta' speċifikazzjonijiet ta' Eurocontrol ippubblikati, irtirar parzjali jew totali ta' l-speċifikazzjonijiet ikkonċernati mill-pubblikazzjonijiet li jkunu fihom, jew emendi għalihom, jistgħu jkunu deċiżi skond il-proċedura li jirreferi għaliha l-Artikolu 5(2) tar-Regolament qafas.

IL-KAPITLU III

VERIFIKA TA' KONFORMITÀ

Artikolu 5

Dikjarazzjoni tal-KE ta' konformità jew konvenjenza għal użu ta' kostitwenti

1. Kostitwenti għandhom ikunu akkompanjati b'dikjarazzjoni tal-KE ta' konformità jew konvenjenza għal użu. L-elementi ta' din id-dikjarazzjoni huma miġbura fl-Anness III.

2. Il-manifattur, jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità, għandu jiżgura u jiddikjara, permezz tad-dikjarazzjoni tal-KE ta' konformità jew konvenjenza għal użu, li huwa applika d-dispożizzjonijiet preskritti fir-rekwiżiti essenzjali u fir-regoli ta' implimentazzjoni relevanti għal interoperabilità.

3. Konformità mar-rekwiżiti essenzjali u r-regoli ta' implimentazzjoni relevanti għal interoperabilità għandha tkun preżunta f'konnessjoni ma' dawk il-kostitwenti li huma akkompanjati mid-dikjarazzjoni tal-KE ta' konformità jew konvenjenza għal użu.

4. Ir-regoli ta' implimentazzjoni relevanti għal interoperabilità għandhom jidentifikaw, fejn xieraq, ix-xogħol li jappartieni lill-istima ta' konformità jew konvenjenza għal użu ta' kostitwenti li għandu jitwettaq mill-korpi nnotifikati li jirreferi għalihom l-Artikolu 8.

Artikolu 6

Dikjarazzjoni tal-KE ta' verifika tas-sistemi

1. Sistemi għandhom ikunu suġġetti għal verifika tal-KE mill-fornitur tas-servizz ta' navigazzjoni ta' l-ajru skond ir-regoli ta' implimentazzjoni relevanti għal interoperabilità, biex ikun żgurat li jissodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali ta' dan ir-Regolament u r-regoli ta' implimentazzjoni għal interoperabilità, meta jkunu integrati flx-XEATA.

2. Qabel ma sistema titqiegħed fis-servizz, fil-fornitur tas-servizz ta' navigazzjoni ta' l-ajru relevanti għandu jistabbilixxi dikjarazzjoni tal-KE ta' verifika, li tikkonferma konformità, u għandu jissottomettiha lill-awtorita nazzjonali ta' sorveljanza flimkien mal-file tekniku. L-elementi ta' din id-dikjarazzjoni u tal-file tekniku huma miġbura fl-Anness IV. L-awtorita nazzjonali ta' sorveljanza tista' tirrekjedi kull informazzjoni addizzjonali meħtieġa biex tissorvelja konformità tali.

3. Ir-regoli ta' implimentazzjoni relevanti għal interoperabilità għandhom jidentifikaw, fejn xieraq, ix-xogħol li jappartieni lill-verifika ta' sistemi li għandu jitwettaq mill-korpi nnotifikati kif jirreferi għalihom l-Artikolu 8.

4. Id-dikjarazzjoni tal-KE ta' verifika għandha tkun mingħajr preġudizzju għal kull stima li l-awtorita nazzjonali ta' sorveljanza tista' tinħtieġ li twettaq għal raġunijiet barra dawk ta' interoperabilità.

Artikolu 7

Salvagwardji

1. Fejn l-awtorita nazzjonali ta' sorveljanza taċċerta li:

(a) kostitwent akkompanjat minn dikjarazzjoni tal-KE ta' konformità jew konvenjenza għal użu, jew

(b) sistema akkompanjata mid-dikjarazzjoni tal-KE ta' verifika,

ma tikkonformax mar-rekwiżiti essenzjali u/jew regoli ta' implimentazzjoni relevanti għal interoperabilità, hija għandha, b'rispett dovut għall-ħtieġa ta' sigurezza u kontinwita' ta' operat, tieħu l-miżuri meħtieġa biex tirrestrinġi ż-żona ta' applikazzjoni tal-kostitwent jew is-sistema kkonċernat(a) jew tipprojbixxi l-użu tiegħu (tagħha) mill-entitajiet taħt ir-responsabbilta ta' l-awtorita.

2. L-Istat Membru kkonċernat għandu immedjatament jgħarraf lill-Kummissjoni b'kull miżuri tali, filwaqt li jindika r-raġunijiet tiegħu u, b'mod partikulari, jekk fl-opinjoni tiegħu non-konformità mar-rekwiżiti essenzjali hix dovuta għal:

(a) nuqqas li tissodisfa r-rekwiżiti essenzjali;

(b) applikazzjoni mhux korretta tar-regoli ta' implimentazzjoni għal interoperabilità u/jew speċifikazzjonijiet Komunitarji;

(ċ) nuqqasijiet fir-regoli ta' implimentazzjoni għal interoperabilità u/jew speċifikazzjonijiet Komunitarji.

3. Kemm jista' jkun malajr, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta l-partijiet kkonċernati. Wara konsultazzjoni tali, il-Kummissjoni għandha tgħarraf lill-Istat Membru bir-riżultati tagħha u bl-opinjoni tagħha jekk il-miżuri meħuda mill-awtorita nazzjonali ta' sorveljanza humiex iġġustifikati.

4. Fejn il-Kummissjoni tistabbilixxi li l-miżuri meħuda mill-awtorita nazzjonali ta' sorveljanza mhumiex iġġustifikati, hi għandha titlob lill-Istat Membru kkonċernat biex jiżgura li jkunu rtirati bla dewmien. Hija għandha mill-ewwel tgħarraf b'hekk lill-manifattur jew lir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit fil-Komunità.

5. Fejn il-Kummissjoni tistabbilixxi li non-konformità mar-rekwiżiti essenzjali tkun dovuta għal applikazzjoni mhux korretta tar-regoli ta' implimentazzjoni għal interoperabilità u/jew speċifikazzjonijiet Komunitarji, l-Istat Membru kkonċernat għandu jieħu l-miżuri xierqa kontra l-awtur (oriġinatur) tad-dikjarazzjoni ta' konformità jew konvenjenza għal użu jew id-dikjarazzjoni tal-KE ta' verifika u għandu jgħarraf b'dan lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

6. Fejn il-Kummissjoni tistabbilixxi li non-konformità mar-rekwiżiti essenzjali tkun dovuta għal nuqqasijiet fl- speċifikazzjonijiet Komunitarji, il-proċeduri li jirreferi għalihom l-Artikolu 4(6) jew (7) għandhom japplikaw.

Artikolu 8

Korpi nnotifikati

1. Stati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bil-korpi li jkunu ħatru biex iwettqu x-xogħol li jappartieni lill-istima ta' konformità jew konvenjenza għal użu li jirreferi għaliha l-Artikolu 5, u/jew il-verifika li jirreferi għaliha l-Artikolu 6, filwaqt li jindikaw il-qasam ta' responsabbilita ta' kull korp u u-numru ta' identifikazzjoni tiegħu miksub mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha tippubblika fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea il-lista tal-korpi, in-numru ta' identifikazzjoni u l-oqsma ta' responsabbilta tagħhom, u għandha żżomm il-lista aġġornata.

2. Stati Membri għandhom japplikaw il-kriterji li jipprovdi għalihom l-Anness V għall-istima (assessjar) tal-korpi li għandhom ikunu nnotifikati. Korpi li jissodisfaw il-kriterji ta' stima li jipprovdu għalihom l-istandards Ewropej relevanti għandhom jitqiesu li jissodisfaw il-kriterja msemmija.

3. Stati Membri għandhom jiritiraw notifika ta' korp innotifikat li m'għadux jissodisfa l-kriterji li jipprovdi għalihom l-Anness V. Għandhom mill-ewwel jgħarrfu b'dan lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

4. Mingħajr preġudizzju għar-rekwiżiti li jirreferu għalihom il-paragrafi 1, 2 u 3, Stati Membri jistgħu jiddeċiedu jaħtru organizzazzjonijiet rikonoxxuti skond l-Artikolu 3 tar-Regolament dwar il-proviżjoni ta' servizz bħala korpi nnotifikati.

IL-KAPITLU IV

DISPOSIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 9

Reviżjoni ta' annessi

Fil-każ ta' xi żviluppi tekniċi jew operazzjonali, jistgħu jsiru aġġustamenti lill-Annessi I u II skond il-proċedura li jirreferi għaliha l-Artikolu 5(3) tar-Regolament qafas.

Artikolu 10

Arranġamenti transizzjonali

1. Jibdew mill-20 ta' Ottubru 2005, ir-rekwiżiti essenzjali għandhom japplikaw għad-dħul fis-servizz ta' sistemi u kostitwenti tax-XEATA, jekk ma jkunx speċifikat mod ieħor mir-regoli ta' implimentazzjoni relevanti għal interoperabilità.

2. Konformità mar-rekwiżiti essenzjali għandha tkun rekwiżita għas-sistemi u kostitwenti kollha tax-XEATA preżentement f'operat sa l-20 ta' April 2011, jekk mhux speċifikat mod ieħor bir-regoli ta' implimentazzjoni relevanti għal interoperabilità.

3. Fejn sistemi tax-XEATA kienu ordnati jew kuntratti vinkolanti għal dak l-effett kienu ffirmati

- qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, jew, fejn xieraq,

- qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' regola jew regoli ta' implimentazzjoni relevanti għal interoperabilità,

biex b'hekk il-konformità mar-rekwiżiti essenzjali u/jew ir-regoli ta' implimentazzjoni relevanti għal interoperabilità ma tistax tkun garantita fil-limitu ta' żmien msemmi fil-paragrafu 1, l-Istat Membru kkonċernat għandu jikkomunika lill-Kummissjoni informazzjoni ddettaljata dwar ir-rekwiżiti essenzjali u/jew ir-regoli ta' implimentazzjoni għal interoperabilità fejn kienet identifikata inċertezza ta' konformità.

Il-Kummissjoni għandha tidħol f'konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati, imbagħad għandha tieħu deċiżjoni skond il-proċedura li jireferi għaliha l-Artikolu 5(3) tar-Regolament qafas.

Artikolu 11

Revokar

Id-Direttivi 93/65/KEE u 97/15/KE u r-Regolamenti (KE) Nri 2082/2000 u 980/2002 għandhom ikunu rrevokati fl-20 ta' Ottubru 2005.

Artikolu 12

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Strasbourg (Strasburgu), fl-10 ta' Marzu 2004.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

P. Cox

F'isem il-Kunsill

Il-President

D. Roche

[1] ĠU C 103 E, tat-30.4.2002, p. 41.

[2] ĠU C 241, tas-7.10.2002, p. 24.

[3] ĠU C 278, ta' l-14.11.2002, p. 13.

[4] L-Opinjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Settembru 2002 (ĠU C 272 E, tat-13.11.2003, p. 325), Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill tat-18 ta' Marzu 2003 (ĠU C 129 E, tat-3.6.2003, p. 26) u l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tat-3 ta' Lulju 2003 (għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali). Ir-Riżoluzzjoni leġislattiva tal-Parlament Ewropew tad-29 ta' Jannar 2004 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-2 ta' Frar 2004.

[5] ĠU L 96, tal-31.3.2004, p. 10.

[6] ĠU L 96, tal-31.3.2004, p. 20.

[7] ĠU C 136, ta' l-4.6.1985, p. 1.

[8] ĠU L 96, tal-31.3.2004, p. 1.

[9] ĠU L 220, tat-30.8.1993, p. 23.

[10] ĠU L 187, tad-29.7.1993, p. 52. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, tal-31.10.2003, p. 1).

[11] ĠU L 95, ta' l-10.4.1997, p. 16. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bir-Regolament (KE) Nru 2082/2000 (ĠU L 254, tad-9.10.2000, p. 1).

[12] ĠU L 254, tad-9.10.2000, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat mir-Regolament (KE) Nru 980/2002 (ĠU L 150, 8.6.2002, p. 38).

[13] ĠU L 204, tal-21.7.1998, p. 37. Id-Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 98/48/KE (ĠU L 217, tal-5.8.1998, p. 18).

--------------------------------------------------

L-ANNESS I

LISTA TA' SISTEMI TA' SERVIZZI TA' NAVIGAZZJONI TA' L-AJRU

Għall-fini ta' dan ir-Regolament ix-XEATA hija suddiviża fi tmien sistemi.

1. Sistemi u proċeduri għall-amministrazzjoni ta' spazju ta' l-ajru.

2. Sistemi u proċeduri għall-amministrazzjoni tal-fluss tat-traffiku ta' l-ajru.

3. Sistemi u proċeduri għal servizzi tat-traffiku ta' l-ajru, b'mod partikulari sistemi ta' pproċessar ta' data tat-titjir, sistemi ta' pproċessar ta' data ta' sorveljanza u sistemi umani-mekkaniċi ta' interface (konfini bejn saffi ta' spazju ta' l-ajru).

4. Sistemi u proċeduri ta' komunikazzjonijiet għal komunikazzjonijiet mill-art għall-art, mill-ajru għall-art u mill-ajru għall-ajru.

5. Sistemi u proċeduri ta' navigazzjoni.

6. Sistemi u proċeduri ta' sorveljanza.

7. Sistemi u proċeduri għal servizzi ta' informazzjoni aeronawtika.

8. Sistemi u proċeduri għall-użu ta' informazzjoni meteoroloġika.

--------------------------------------------------

L-ANNESS II

REKWIŻITI ESSENZJALI

Parti A: Rekwiżiti ġenerali

Dawn huma rekwiżiti max-xibka kollha li huma ġeneralment applikabbli għal kull waħda mis-sistemi fl-Anness I.

1. Operat fl-assjem tiegħu

Sistemi ta' amministrazzjoni tat-traffiku ta' l-ajru u l-kostitwenti tagħhom għandhom ikunu ddisinjati, mibnija, mantnuti u operati (mħaddma) billi jintużaw proċeduri xierqa (propjri) u validati, f'manjiera tali li tiżgura l-operat fl-assjem tiegħu tax-XEATA fil-ħinijiet kollha u għall-fażijiet kollha ta' titjir. Operat fl-assjem tiegħu jista' jkun espress, b'mod partikulari, f'termini ta' pparteċipar fl-informazzjoni, inklużi informazzjoni dwar status operazzjonali relevanti, fehma komuni ta' l-informazzjoni, twettiq ta' pproċessar komparabbli u l-proċeduri assoċjati li jagħmlu possibbli t-twettiq operazzjonali komuni maqbul għax-XEATA kollha jew parti minnha.

2. Appoġġ għal konċetti ġodda ta' operat

Ix-XEATA, is-sistemi tagħha u l-kostitwenti tagħhom għandhom jappoġġaw, fuq bażi kkordinata, konċetti ta' operat ġodda maqbula u validati li jtejbu l-kwalità u l-effikaċja ta' servizzi ta' navigazzjoni ta' l-ajru, b'mod partikulari f'termini ta' sigurezza u kapaċita.

Il-potenzjal ta' konċetti ġodda, bħal itteħid kollaborattiv ta' deċiżjonijiet, żieda fl-awtomazzjoni u metodi alternattivi ta' delegazzjoni ta' responsabbilta ta' separazzjoni, għandu jkun eżaminat waqt li jitqiesu dovutement żviluppi teknoloġiċi u l-implimentazzjoni b'sigurezza tagħhom, wara validazzjoni.

3. Sigurezza

Sistemi u operati tax-XEATA għandhom jilħqu livelli għolja maqbula ta' sigurezza. Metodoloġiji maqbula ta' amministrazzjoni u rrapportar ta' sigurezza għandhom ikunu stabbiliti biex jinkiseb dan.

Rigward sistemi proprji bbażati fl-art, jew partijiet tagħhom, dawn il-livelli għolja ta' sigurezza għandhom jitjiebu permezz ta' lqugħ ta' sigurezza li għandu jkun suġġett għal karatteristiċi ta' twettiq komuni maqbul.

Sett armonizzat ta' rekwiżiti ta' sigurezza għad-disinn, implimentazzjoni, manutenzjoni u operat ta' sistemi u l-kostitwenti tagħhom, kemm għal modi normali kif ukoll degradati ta' operazzjoni, għandu jkun iddefinit bil-ħsieb li jinkisbu l-livelli maqbula ta' sigurezza, għall-fażijiet kollha tat-titjir u għax-XEATA intiera.

Sistemi għandhom ikunu ddisinjati, mibnija, mantnuti u operati (mħaddma), billi jintużaw proċeduri proprji u validati, b'tali manjiera li x-xogħol assenjat lill-istaff ta' kontroll ikun kompatibbli mal-kapaċitajiet umani, kemm fil-modi normali kif ukoll degradati ta' operazzjoni, u jkunu konsistenti mal-livelli ta' sigurezza rekwiżiti.

Sistemi għandhom ikunu ddisinjati, mibnija, mantnuti u operati (mħaddma) billi jintużaw proċeduri proprji u validati, b'tali manjiera li jkunu liberi (ħielsa) minn tfixkil dannuż għall-ambjent normali operazzjonali tagħhom.

4. Kordinazzjoni ċivili-militari

Ix-XEATA, is-sistemi tagħha u l-kostitwenti tagħhom għandhom jappoġġaw l-implimentazzjoni progressiva tal-kordinazzjoni ċivili/militari, sal-punt meħtieġ għal amministrazzjoni effettiva ta' spazju ta' l-ajru u fluss ta' traffiku ta' l-ajru, u għal użu salv u effiċjenti ta' spazju ta' l-ajru mill-utenti kollha, permezz ta' l-applikazzjoni tal-konċett ta' l-użu flessibbli ta' l-ispazju ta' l-ajru.

Biex jinkisbu dawn l-għanijiet, ix-XEATA, is-sistemi tagħha u l-kostitwenti tagħhom għandhom jappoġġaw l-ipparteċipar f'waqtu f'informazzjoni korretta u konsistenti li tkopri l-fażijiet kollha ta' titjir, bejn il-partijiet ċivili u militari.

Għandhom jitqiesu r-rekwiżiti ta' sigurta nazzjonali.

5. Sfurzar ambjentali

Sistemi u operazzjonijiet tax-XEATA għandhom iqisu l-ħtieġa li jimminimizzaw l-impatt ambjentali skond il-leġislazzjoni Komunitarja.

6. Prinċipji li jirregolaw l-arkitettura loġika ta' sistemi

Sistemi għandhom ikunu ddisinjati u integrati progressivament bil-għan li jiksbu arkitettura loġika koerenti w aktar ma tmur armonjuża, evoluzzjonarja u validata fix-XEATA.

7. Prinċipji li jirregolaw il-kostruzzjoni ta' sistemi

Sistemi għandhom ikunu ddisinjati, mibnija u mantnuti fuq il-bażi ta' prinċipji solidi ta' inġinerija, b'mod partikulari dawk konnessi ma' modularita, li jagħmlu possibbli l-bdil ma' xulxin ta' kostitwenti, disponibbiltà għolja, u tolleranza ta' kostitwenti kritiċi żejda u bil-ħsara (difettużi).

Parti B: Rekwiżiti speċifiċi

Dawn huma r-rekwiżiti li huma speċifiċi għal kull waħda mis-sistemi u li jikkompletaw jew jirrafinaw aktar ir-rekwiżiti ġenerali.

1. Sistemi u proċeduri għal amministrazzjoni ta' spazju ta' l-ajru

1.1. Operat fl-assjem tiegħu

Informazzjoni konnessa ma' aspetti pre-tattiċi u tattiċi ta' disponibbiltà ta' spazju ta' l-ajru għandha tkun ipprovduta lill-partijiet kollha interessati f'manjiera korretta u fil-ħin biex tiżgura l-allokazzjoni u l-użu effiċjenti ta' l-ispazju ta' l-ajru mill-utenti kollha ta' spazju ta' l-ajru. Dan għandu jqis ir-rekwiżiti tas-sigurta nazzjonali.

2. Sistemi u proċeduri għal amministrazzjoni tal-fluss tat-traffiku ta' l-ajru

2.1. Operat fl-assjem tiegħu

Sistemi u proċeduri ta' amministrazzjoni ta' fluss tat-traffiku ta' l-ajru għandhom jappoġġaw l-ipparteċipar f'informazzjoni korretta, koerenti u relevanti strateġika, pre-tattika u tattika, kif applikabbli, ta' titjir li jkopru l-fażijiet kollha ta' titjir u joffru kapaċitajiet ta' djalogu bil-ħsieb li jiksbu l-aħjar użu ta' spazju ta' l-ajru.

3. Sistemi u proċeduri għal servizzi ta' traffiku ta' l-ajru

3.1. Sistemi li jipproċessaw data ta' titjir

3.1.1. Operat fl-assjem tiegħu

Sistemi ta' pproċessar ta' data ta' titjir għandħom ikunu interoperabbli f'termini ta' pparteċipar f'waqtu f'informazzjoni korretta u konsistenti, u fehma komuni operazzjonali ta' dik l-informazzjoni, biex ikun żgurat proċess ta' ppjanar koerenti u konsistenti u kordinazzjoni tattika bla ħela ta' riżorsi max-XEATA kollha matul il-fażijiet kollha ta' titjir.

Biex jiżgura pproċessar salv, għal-lixx u bil-ħeffa max-XEATA kollha, twettiq ta' pproċessar ta' data tat-titjir għandu jkun ekwivalenti u xieraq għal ambjent speċifiku (wiċċ, żona ta' mmanuvrar fit-terminal (ŻMT), en-route), b'karatteristiċi ta' traffiku magħrufa u utilizzat taħt konċett operazzjonali maqbul u validat, b'mod partikulari f'termini ta' tolleranza ta' akkuratezza u żball ta' riżultati ta' pproċessar.

3.1.2. Appoġġ għal konċetti ġodda ta' operat

Sistemi ta' pproċessar ta' data għal titjir għandhom jaċċettaw l-implimentazzjoni progressiva ta' konċetti ta' operat avvanzati, maqbula u validati għal fażijiet kollha ta' titjir.

Il-karatteristiċi ta' għodod ta' awtomazzjoni intesiva għandhom ikunu tali li jagħmlu possibbli pproċessar pre-tattiku u tattiku koerenti u effiċjenti ta' informazzjoni ta' titjir f'partijiet tax-XEATA.

Sistemi fl-ajru u fl-art u l-kostitwenti tagħhom li jappoġġaw konċetti ta' operat ġodda, maqbula u validati għandhom ikunu ddisinjati, mibnija, mantenuti u operati (mħaddma), billi jużaw proċeduri proprji u validati, f'manjiera tali li jkunu interoperabbli f'termini ta' pparteċipar f'waqtu f'informazzjoni korretta u konsistenti u fehma komuni ta' sitwazzjoni ta' operat kurrenti u mbassra.

3.2. Sistemi ta' pproċċessar ta' data ta' sorveljanza

3.2.1. Operat fl-assjem tiegħu

Sistemi ta' pproċessar ta' data ta' sorveljanza għandhom ikunu ddisinjati, mibnija, mantenuti u operati (mħaddma) billi jużaw proċeduri proprji u validati, f'manjiera tali li jipprovdu t-twettiq rekwiżit u kwalità ta' servizz f'ambjent speċifikat (wiċċ, ŻMT, en-route) b'karatteristiċi ta' traffiku magħrufa, b'mod partikulari f'termini ta' akkuratezza u fiduċja ta' riżultati kkomputati, korretezza, integrita, disponibbilta, kontinwita u fil-ħin ta' l-informazzjoni fil-pożizzjoni tal-kontroll.

Sistemi ta' pproċessar ta' data ta' sorveljana għandhom jaċċettaw l-ipparteċipar f'waqtu f'informazzjoni relevanti, eżatta, konsistenti u koerenti bejniethom biex jiżguraw l-aħjar operazzjonijiet f'partijiet differenti tax-XEATA.

3.2.2. Appoġġ għal konċetti ġodda ta' operat

Sistemi ta' pproċessar ta' data ta' sorveljanza għandhom jaċċettaw id-disponibbilta progressiva ta' sorsi ġodda ta' informazzjoni ta' sorveljanza f'manjiera tali li ttejjeb il-kwalità ġenerali tas-servizz.

3.3. Sistemi ta' interface (konfini bejn saffi ta' spazju ta' l-ajru) umani-mekkaniċi

3.3.1. Operat fl-assjem tiegħu

Sistemi ta' interfaces umani-mekkaniċi ta' amministrazzjoni ta' traffiku ta' l-ajru fl-art għandhom ikunu ddisinjati, mibnija, mantnuti w operati (mħaddma) billi jintużaw proċeduri proprji u validati, f'manjiera tali li toffri lill-istaff kollu tal-kontroll ambjent ta' xogħol armonizzat b'mod progressiv, inklużi funzjonijiet u ergonomija, li jissodisfa t-twettiq rekwiżit ta' ambjent speċifiku (wiċċ, ŻMT, en-route), b'karatteristiċi ta' traffiku magħrufa.

3.3.2. Appoġġ għal konċetti ġodda ta' operat

Sistemi ta' interface umani-mekkaniċi għandhom jaċċettaw l-introduzzjoni progressiva ta' konċetti ġodda, maqbula u validati ta' operat u awtomazzjoni mkattra, f'manjiera tali li tiżgura li x-xogħol assenjat lill-istaff tal-kontroll jibqa' kompatibbli mal-kapaċitajiet umani, kemm fil-modi normali kif ukoll degradati ta' l-operat.

4. Sistemi ta' komunikazzjoni u proċeduri għal komunikazzjonijiet mill-art għall-art, mill-ajru għall-art u mill-ajru għall-ajru

4.1. Operat fl-assjem tiegħu

Sistemi ta' komunikazzjoni għandhom ikunu ddisinjati, mibnija, mantnuti w operati (mħaddma) billi jintużaw proċeduri proprji u validati, f'manjiera tali li tikseb it-twettiq rekwiżit ġewwa volum speċifiku ta' spazju ta' l-ajru jew għal applikazzjoni speċifika, b'mod partikulari f'termini ta' ħin għall-ipproċessar ta' komunikazzjoni, integrita, disponibbiltà u kontinwita ta' funzjoni.

Ix-xibka ta' komunikazzjoni ġewwa x-XEATA għandha tkun tali li tissodisfa r-rekwiżiti ta' kwalità ta' servizz, kopertura u oġġetti żejda (redundancy).

4.2. Appoġġ għal konċetti ġodda ta' operat

Sistemi ta' komunikazzjoni għandhom jappoġġaw l-implimentazzjoni ta' konċetti avvanzati, maqbula u validati ta' operat għall-fażijiet kollha ta' titjir.

5. Sistemi u proċeduri ta' navigazzjoni

5.1. Operat fl-assjem tiegħu

Sistemi ta' navigazzjoni għandhom ikunu ddisinjati, mibnija, mantnuti w operati (mħaddma) billi jintużaw proċeduri proprji u validati f'manjiera tali li tikseb it-twettiq orizzontali u vertikali ta' navigazzjoni rekwiżit, b'mod partikulari f'termini ta' eżattezza u kapaċita funzjonali, għal ambjent speċifiku (wiċċ, ŻMT, en-route), b'karatteristiċi ta' traffiku magħrufa w utilizzati taħt konċett ta' operat maqbul u validat.

6. Sistemi u proċeduri ta' sorveljanza

6.1. Operat fl-assjem tiegħu

Sistemi ta' sorveljanza għandhom ikunu ddisinjati, mibnija, mantnuti w operati (mħaddma) billi jintużaw proċeduri proprji u validati f'manjiera li tipprovdi t-twettiq rekwiżit applikabbli għal ambjent speċifiku (wiċċ, ŻMT, en-route) b'karatterisiċi ta' traffiku magħrufa u utilizzati taħt konċett ta' operat maqbul u validat, b'mod partikulari f'termini ta' eżattezza, kopertura, ambitu u kwalità ta' servizz.

Ix-xibka ta' sorveljanza ġewwa x-XEATA għandha tkun tali li tissodisfa r-rekwiżiti ta' eżattezza, fil-ħin, kopertura w oġġetti żejda. Ix-xibka ta' sorveljanza għandha tagħmel possibbli li d-data ta' sorveljanza tkun ipparteċipata biex jitjiebu l-operazzjonijiet max-XEATA kollha.

7. Sistemi u proċeduri għal servizzi ta' informazzjoni aeronawtika

7.1. Operat fl-assjem tiegħu

Informazzjoni aeronawtika eżatta, fil-ħin u konsistenti għandha tkun progressivament ipprovduta f'għamla elettronika, ibbażata fuq sett ta' data maqbula bejn kulħadd u standardizzata.

Informazzjoni aeronawtika eżatta u konsistenti, b'mod partikulari dwar kostitwenti jew sistemi fl-ajru jew ibbażat fl-art, għandha tintgħamel disponibbli f'manjiera f'waqtha.

7.2. Appoġġ għal konċetti ġodda ta' operat

Informazzjoni aeronawtika aktar ma jmur aktar eżatta, kompleta w aġġornata għandha tintgħamel disponibbli u tkun utilizzata f'manjiera f'waqtha biex tappoġġa titjib kontinwu ta' l-effiċjenza ta' l-ispazju ta' l-ajru u l-użu ta' ajruporti.

8. Sistemi u proċeduri għall-użu ta' informazzjoni meteoroloġika

8.1. Operat fl-assjem tiegħu

Sistemi u proċeduri għall-użu ta' informazzjoni meteoroloġika għandhom itejbu l-konsistenza u l-fil-ħin ta' l-għoti tagħha u l-kwalità tal-preżentazzjoni tagħha, billi jużaw sett ta' data maqbul.

8.2. Appoġġa għal konċetti ġodda ta' operat

Sistemi u proċeduri għall-użu ta' informazzjoni meteoroloġika għandhom itejbu l-prontezza tad-disponibbiltà tagħha u l-velocità li biha tista' tintuża, biex jappoġġaw it-titjib kontinwu ta' l-effiċjenza ta' l-ispazju ta' l-ajru u l-użu ta' ajruporti.

--------------------------------------------------

L-ANNESS III

KOSTITWENTI

Dikjarazzjoni KE

- ta' konformità

- ta' konvenjenza għal użu

1. Kostitwenti

Il-kostitwenti għandhom ikunu identifikati fir-regoli ta' implimentazzjoni għal interoperabilità skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artiklu 3 ta' dan ir-Regolament.

2. Ambitu

Id-dikjarazzjoni KE tkopri:

- jew l-istima tal-konformità intrinsika ta' kostitwent, ikkunsidrat f'iżolazzjoni, ma' l-ispeċifikazzjonijiet Komunitarji li għandhom ikunu ssodisfatti, jew

- l-istima/ġudizzju ta' konvenjenza għal użu ta' kostitwent, ikkunsidrat fl-ambjent ta' l-amministrazzjoni ta' traffiku ta' l-ajru tiegħu.

Il-proċeduri ta' stima implimentati mill-korpi nnotifikati fl-istadji tad-disinn u produzzjoni jistgħu jinħarġu mil-moduli ddefiniti fid-Deċiżjoni 93/465/KEE, skond il-kondizzjonijiet miġbura fir-regoli ta' implimentazzjoni relevanti għal interoperabilità.

3. Kontenut tad-dikjarazzjoni tal-KE

Id-dikjarazzjoni tal-KE ta' konformità u konvenjenza għal użu u d-dokumenti magħha għandhom ikunu ddatati u ffirmati.

Dik id-dikjarazzjoni għandha tinkiteb fl-istess lingwa bħall-istruzzjonijiet u għandu jkun fiha li ġej:

- ir-referenzi tar-Regolament,

- l-isem u l-indirizz tal-manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit ġewwa l-Komunità (agħti l-isem tal-kummerċ u l-indirizz sħiħ u, fil-każ ta' rappreżentant awtorizzat, agħti wkoll l-isemm tal-kummerċ tal-manifattur),

- deskrizzjoni tal-kostitwent,

- deskrizzjoni tal-proċedura segwita biex tkun iddikjarata konformità jew konvenjenza ta' użu (l-Artiklu 5 ta' dan ir-Regolament),

- il-provvedimenti kollha ssodisfatti mill-kostitwent u b'mod partikulari l-kondizzjonijiet ta' użu tiegħu,

- jekk applikabbli, l-isem u l-indirizz tal-korp jew korpi nnotifikat(i) involut(i) fil-proċedura segwita fir-rigward tal-konformità u konvenjenza għal użu u d-data taċ-ċertifikat ta' l-eżami flimkien, jekk xieraq, mat-tul ta' żmien u l-kondizzjonijiet ta' validita taċ-ċertifikat,

- fejn xieraq, referenza għall-ispeċifikazzjonijiet Komunitarji segwiti,

- identifikazzjoni tal-firmatarju li għandu s-setgħa jidħol f'impenji f'isem il-manifattur jew tar-rappreżentant awtorizzat tal-manifattur stabbilit fil-Komunità.

--------------------------------------------------

L-ANNESS IV

SISTEMI

Dikjarazzjoni ta' verifika tal-KE ta' sistemi

Proċedura ta' verifika għal sistemi

1. Kontenut tad-dikjarazzjoni ta' verifika tal-KE ta' sistemi

Id-dikjarazzjoni ta' verifika tal-KE u d-dokumenti magħha għandhom ikunu ddatati u ffirmati. Id-dikjarazzjoni għandha tinkiteb fl-istess lingwa bħal file tekniku u għandu jkun fiha li ġej:

- ir-referenzi tar-Regolament,

- isem u indirizz tal-fornitur tas-servizzi ta' navigazzjoni ta' l-ajru (isem tal-kummerċ u indirizz sħiħ),

- deskrizzjoni qasira tas-sistema,

- deskrizzjoni tal-proċedura segwita biex tkun iddikjarata l-konformità tas-sistema (l-Artiklu 6 ta' dan ir-Regolament),

- isem u indirizz tal-korp innotifikat li wettaq ix-xogħol li jappartieni għall-proċedura ta' verifika, jekk applikabbli,

- ir-referenzi tad-dokumenti li qegħdin fil-file tekniku,

- fejn xieraq, referenza għall-ispeċifikazzjonijiet Komunitarji,

- il-provvedimenti temporanji jew definittivi li s-sistemi għandhom jikkonformaw ruħhom magħhom u b'mod partikulari, fejn xieraq, kull restrizzjonijiet jew kondizzjonijiet ta' operat,

- jekk temporanju: it-tul ta' żmien tal-vaildita tad-dikjarazzjoni tal-KE,

- identifikazzjoni tal-firmatarju.

2. Proċedura tal-verifika għas-sistemi

Verifika tas-sistemi hija l-proċedura li biha l-fornitur tas-servizz ta' navigazzjoni ta' l-ajru jikkontrolla u jiċċertifika li sistema tikkonforma ma' dan ir-Regolament u tista' titqiegħed f'operat fuq il-bażi ta' dan ir-Regolament.

Is-sistema tkun ikkontrollata għal kull wieħed mill-aspetti li ġejjin:

- disinn ġenerali,

- żvilupp u integrazzjoni tas-sistema, b'mod parikulari l-immuntar ta' kostitwenti u aġġustamenti ġenerali,

- integrazzjoni tas-sistema operazzjonali,

- provvedimenti speċifiċi għall-manutenzjoni tas-sistema jekk applikabbli.

Fejn involviment ta' korp innotifikat ikun rekwiżit mir-regola ta' implimentazzjoni relevanti għal interoperabilità, il-korp innotifikat, wara li jkun wettaq ix-xogħol dmir tiegħu skond ir-regola, jikteb ċertifikat ta' konformità f'konnessjoni max-xogħol li jkun wettaq. Dan iċ-ċertifikat huwa intiż għall-fornitur tas-servizz ta' navigazzjoni ta' l-ajru. Imbagħad dan il-fornitur jikteb id-dikjarazzjoni ta' verifika tal-KE intiża għall-awtorija nazzjonali ta' sorveljanza.

3. File tekniku

Il-file tekniku mad-dikjarazzjoni ta' verifika tal-KE għandu jkun fih id-dokumenti kollha meħtieġa konnessi mal-karatteristiċi tas-sistema, inklużi kondizzjonijiet u limiti ta' użu, kif ukoll id-dokumenti li jiċċertifikaw il-konformità ta' kostitwenti fejn xieraq.

Id-dokumenti li ġejjin għandhom ikunu inklużi bhala minimu:

- indikazzjoni tal-partijiet relevanti ta' l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi wżati għal ksib li jiżguraw konformità mar-regoli ta' implimentazzjoni għal interoperabilità applikabbli u, fejn xieraq, l-ispeċifikazzjonijiet Komunitarji,

- lista ta' kostitwenti kif jirreferi għaliha l-Artiklu 3 ta' dan r-Regolament,

- kopji tad-dikjarazzjoni tal-KE ta' konformità jew konvenjenza għal użu li magħhom il-kostiwenti msemmija hawn aktar "il fuq għandhom ikunu pprovduti skond l-Artiklu 5 ta' dan ir-Regolament akkompanjati, fejn xieraq, b'kopja tar-reġistrazzjoni tat-testijiet u eżamijiet imwettqa mill-korpi nnotifikati,"

- fejn korp innotifikat kien involut fil-verifika tas-sistema(i), ċertifikat kontro-iffirmat minnu, li jiddikjara li s-sistema tikkonforma ma dan ir-Regolament u jsemmi kull riżervi rreġistrati matul it-twettiq ta' attivitajiet u li ma kinux irtirati,

- fejn ma kienx hemm involviment ta' korp innotifikat, reġistrazzjoni tat-testijiet u konfigurazzjonijiet ta' stallazzjoni magħmulin bil-ħsieb li jiżguraw konformità ma' rekwiżiti essenzjali u kull rekwiżiti partikulari li jkunu qegħdin fir-regoli ta' implimentazzjoni relevanti għal interoperabilità.

4. Sottomissjoni

Il-file tekniku għandu jinhemeż mad-dikjarazzjoni ta' verifika tal-KE li l-fornitur tas-servizz ta' navigazzjoni ta' l-ajru jissottometti lill-awtorita nazzjonali ta' sorveljanza.

Kopja tal-file tekniku għandha tinżamm mill-fornitur matul il-ħajja kollha tas-servizz tas-sistema. Għandha tintbagħat lil kull Stati Membri oħra li jitolbuha.

--------------------------------------------------

L-ANNESS V

KORPI NNOTIFIKATI

1. Il-korp, id-Direttur tiegħu u l-istaff responsabbli li jwettaq il-kontrolli jista' ma jkunx involut, kemm direttament kif ukoll bħala rappreżentanti awtorizzati, fid-disinn, manifattura, bejgħ (marketing) jew manutenzjoni tal-kostitwenti jew sistemi jew fl-użu tagħhom. Dan ma jeskludix il-possibbilta ta' skambju ta' informazzjoni teknika bejn il-manifattur jew kostruttur u dak il-korp.

2. Il-korp u l-istaff responsabbli għall-kontrolli għandhom iwettqu l-kontrolli bl-akbar integrita professjonali possibbli u bl-akbar kompetenza teknika possibbli u għandhom ikunu liberi minn kull pressjoni u inċentivi, b'mod partikulari ta' tip finanzjarju, li setgħu jaffettwaw il-ġudizzju tagħhom jew ir-riżultati ta' l-ispezzjonijiet tagħhom, b'mod partikulari minn persuni jew grupp ta' persuni milquta bir-riżultati tal-kontrolli.

3. Il-korp għandu jimpjiega staff u jippossiedi l-mezzi rekwiżiti biex iwettaq adegwatement ix-xogħol tekniku u amminitrattiv konness mal-kontrolli; għandu wkoll ikollu aċċess għat-tagħmir meħtieġ għal kontrolli eċċezzjonali.

4. L-istaff responsabbli għall-ispezzjonijiet għandu jkollu:

- taħriġ tekniku u professjonali solidu,

- għarfien sodisfaċenti tar-rekwiżiti ta' l-ispezzjonijiet li jwettaq u esperjenza adegwata ta' operazzjonijiet tali,

- l-abbilta rekwiżita biex jinkitbu dikjarazzjonijiet, reġistrazzjonijiet u rapporti biex juru li l-ispezzjonijiet ikunu twettqu.

5. L-imparzjalita ta' l-istaff ta' spezzjoni għandha tkun iggarantita. Ir-remunerazzjoni m'għandhiex tiddependi fuq in-numru ta' spezzjonijiet imwettqa jew ir-riżultati ta' spezzjonijiet tali.

6. Il-korp għandu jixtri assigurazzjoni ta' responsabbilta sakemm ir-responsabbilta tiegħu ma tkunx ittieħdet mill-Istat Membru skond il-liġi nazzjonali, jew l-Istat Membru nnifsu ma jkunx direttament responsabbli għall-ispezzjonijiet.

7. L-istaff tal-korp għandu josserva s-segretezza professjonali rigward l-informazzjoni kollha miksuba fit-twettiq tax-xogħol tiegħu taħt dan ir-Regolament.

--------------------------------------------------