32004R0432Official Journal L 071 , 10/03/2004 P. 0003 - 0004


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 432/2004

tal-5 ta' Marzu 2004

li jaddatta għat-tmien darba għall-progress tekniku r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 tal-20 ta' Diċembru 1985 dwar it-tagħmir ta' rrekordjar fit-trasport stradali

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitajiet Ewropej,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 ta' l-20 ta' Diċembru 1985 dwar it-tagħmir ta' rrekordjar fit-trasport stradali [1], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [2], u b'mod partikulari l-Artikolu 17 tiegħu,

Billi:

(1) L-Anness I B tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3821/85 jiġbor l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-kostruzzjoni, ittestjar, istallazzjoni u spezzjoni ta' tagħmir ta' rrekordjar ta' trasport stradali.

(2) Waqt li tittieħed attenzjoni speċjali għas-sigurta ġenerali tas-sistema u ta' l-interoperabilita bejn it-tagħmir ta' rrekordjar u l-karti tat-takografu, ċerti speċifikazzjonijiet techniċi, miġbura fl-Anness 1 B mar-Regolament (KE) Nru 3821/85 għandhom ikunu emendati.

(3) Il-miżuri li jipprovdi għalihom dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat stabbilit taħt l-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 3821/85,

ADDOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness I B tar-Regolament (KEE) Nru 3821/85 huwa emendat kif ġej:

1. fil-Kapitlu IV, il-paragrafu 1, ir-rekwiżit 172, il-kelmiet "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΟΥ" għandhom ikunu ssostitwiti bi "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ";

2. fil-Kapitlu IV, il-paragrafu 5.3.9, ir-rekwiżit 227, il-kelmiet "għan ta' kalibrazzjoni (l-ewwel istallazzjoni, istallazzjoni, spezzjoni perjodika)" għandhom ikunu ssostitwiti bi "għan ta' kalibrazzjoni (attivazzjoni, l-ewwel istallazzjoni, istallazzjoni, spezzjoni perjodika)";

3. fl-Appendiċi 1, il-paragrafu 2.29, l-aħħar żewġ linji għandhom ikunu ssostitwiti b'li ġej:

""

aa

"

H

"

bb

"

H

Indiċi għal tibdiliet dwar l-użu ta' l-elementi tad-data ddifiniti għall-istruttura mogħtija bil-byte għolja, "00h" għal din il-versjoni."

4. fl-Appendiċi 1, fl-aħħar tal-paragrafu 2.67, in-nota li ġejja f'qiegħ il-paġna għandha tiżdied:"Nota f'qiegħ il-paġna: Lista aġġornata ta' kodiċijiet li jidentifikaw il-manifatturi għandha tkun disponibbli fuq il-website ta' l-Awtorita Ewropea ta' Ċertifikazzjoni."

5. fl-Appendiċi 2, il-paragrafu 3.6.3, ir-rekwiżit TCS_333, il-ħames inċiż, il-formola "(Offset + Le < EF qies)" għandha tkun issostitwita bi "(Offset + Lc < EF qies)";

6. fl-Appendiċi 2, il-paragrafu 3.6.7, ir-rekwiżit TCS_348, it-tielet kolonna, il-valur "Ceh" għandu jkun issostitwit bi "C2h";

7. fl-Appendiċi 7, il-paragrafu 2.2.2, fir-raba' linja tat-tmien kolonna d-data ""8F""EA"" għandha tkun issostitwita bi ""EA""8F"";

8. fl-Appendiċi 7, il-paragrafu 2.2.2.2, ir-rekwiżit DDP_006, ir-referenza għal ""8F""EA"" għandha tkun issostitwita bi ""EA""8F"";

9. fl-Appendiċi 7, il-paragrafu 2.2.6.5, ir-rekwiżit DDP_033, it-Tul (Bytes) "(164)" għandu jkun issostitwit bi "(167)";

10. fl-Appendiċi 8, il-paragrafu 8.2, ir-rekwiżit CPR_075:

a) fl-intestatura tat-tabella 40 ir-referenza "rekord-Identifikur tad-Data valur # F00B" għandha tkun issostitwita bi "rekord-Identifikatur tad-Data valur # F90B";

b) fit-tielet kolonna tat-tabella 40 (Ambitu ta' opera) ir-referenza għal"-59 sa 59 min" għandha tkun issostitwita bi "-59 sa + 59 min";

11. fl-Appendiċi 8, il-paragrafu 8.2, ir-rekwiżit CPR_076, fl-intestatura tat-tabella 41 ir-referenza "rekord Identifikatur tad-Data valur # F022" għandha tkun issostitwita bi "rekord Identifikatu tad-Data valur # F922";

12. fl-Appendiċi 8, il-paragrafu 8.2, ir-rekwiżit CPR_078, fl-intestatura tat-tabella 42 ir-referenza "rekord Identifikatur tad-Data valur # F07E" għandha tkun issostitwita bi "rekord Identifikatur tad-Data valur # F97E";

13. fl-Appendiċi 10, il-paragrafu 4.2, il-kelmiet "u karta tal-kumpanija" għandha tkun inserita wara l-kelmiet "karta ta' kontroll";

14. fl-Appendiċi 10, il-paragrafu 4.2.3, il-kelmiet "L-assenjamenti li ġejjin" għandhom ikunu ssostitwiti bi "Addizzjonalment l-assejnamenti li ġejjin";

15. fl-Appendiċi 10, il-paragrafu 4.3.2, il-kelmiet "GENERAL_READ: Id-data ta' l-utent tista' tinqara mit-TOE minn kull utent, ħlief data ta' identifikazzjoni tal-possessur tal-karta li tista' tinqara mill-karti ta' kontroll mill-VEHICLE_UNIT biss." Għandhom ikunu ssostitwiti bi "GENERAL_READ: Id-data ta' l-utent tista' tinqara mit-TOE minn kull utent, ħlief data ta' identifikazzjoni tal-possessur tal-karta li tista' tinqara mill-karti ta' kontroll u karti tal-kumpanija bi VEHICLE_UNIT biss.";

16. fl-Appendiċi 11, il-paragrafu 2.2.1, ir-rekwiżit CSM_003, il-kelmiet "Esponent pubbliku, e, għal kalkulazzjonijiet RSA għandu jkun differenti minn 2 innallgeneratedRSAkeys." Għandhom ikunu ssositwiti bi "Esponent pubbliku, e, għal kalkulazzjonijiet RSA huwa integer bejn 3 u n-1 satisfyinggcd(e, lcm(p-1, q-1))=1.";

17. fl-Appendiċi 11, il-paragrafu 3.3.1, ir-rekwiżit CSM_017, nota 5, 5.1, it-tieni tabella, fit-tieni kolonna il-kelmiet "ikkodifikar BCD" għandhom ikunu ssostitwiti bi "Integer";

18. fl-Appendiċi 11, 3.3.2, ir-rekwiżit CSM_018, il-kelmiet "ħlief għall-Anness A.4 tiegħu," għandhom ikunu inseriti wara l-kelmiet "skond ISO/IEC 9796-2,";

19. fl-Appendiċi 11, il-paragrafu 4, ir-rekwiżit CSM_020, fuq in-naħa tax-xellug tat-tieni dijagramma, fl-għaxar kaxxa, il-kelma "firma" għandha tkun issostitwita bi "firma*".

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fil-5 ta' Marzu 2004.

Għall-Kummissjoni

Loyola De Palacio

Viċi-President

[1] ĠU L 370, tal-31.12.1985, p. 8.

[2] ĠU L 284, tal-31.10.2003, p. 1.

--------------------------------------------------