32003R2336Official Journal L 346 , 31/12/2003 P. 0019 - 0025


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2336/2003

tat-30 ta' Diċembru 2003

li jintroduċi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 670/2003 li jippreskrivi miżuri speċifiċi rigward is-suq fl-etil-alkol ta' oriġini agrikola

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 670/2003 tat-8 ta' April 2003 li jippreskrivi miżuri speċifiċi rigward is-suq fl-etil alkoħol ta' oriġini agrikola(1), u partikolarment it-tieni sottoparagrafu ta' l-Artikolu 3 [1], l-ewwel sottoparagrafu ta' l-Artikolu 3(3), l-Artikolu 4(4) u l-Artikolu 11 miġjuba fih,

Billi:

(1) Biex il-Kummissjoni tkun tista' tistabbilixxi l-bilanċ ta' alkoħol fil-Komunità provvdut fl-Artikolu 3 [2] tar-Regolament (KE) Nru 670/2003 u biex ikollha ħarsa fil-qosor ta' l-iżvilupp tas-sengħa, l-Istati Membri għandhom jibgħatu regolarment lill-Kummissjoni, f'format standard, fatti magħrufa (data) dwar il-kwantitajiet ta' alkoħol prodotti, importati, esportati u mormija/meqruda, u dwar il-ħażniet miżmuma fl-aħħar tas-sena tas-suq u l-produzzjoni stmata.

(2) Etil alkoħol ta' oriġini mhux agrikola jista', għal ċertu użu, jintuża bħala sostitut għal alkoħol ta' orġini agrikola. Bħala riżultat il-bilanċ tal-Komunità għandu jinkorpora wkoll dan it-tip ta' prodott.

(3) L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom ikunu jistgħu jimmonitorjaw żviluppi fil-kummerċ fuq bażi permanenti biex jippermettu evalwazzjoni aħjar ta' l-iżvilupp tas-suq. Għal dan il-għan, għandhom isiru disposizzjonijiet għal ħruġ ta' liċenzi ta' importazzjoni. Rapporti dwar il-liċenzi ta' importazzjoni maħruġa għandhom jiġu sottomessi kull ġimgħa.

(4) Il-perjodu ta' validità ta' liċenzi għandu jiġi preskritt waqt li jitqies l-użu u temmiet ta' l-iżmna għat-twassil prattikati fil-kummerċ internazzjonali.

(5) Bi qbil ma' l-Artikolu 4 [3] tar-Regolament (KE) Nru 670/2003, liċenzi jridu jinħarġu bla ħsara għad-depożitu ta' sigurta li hija sekwestrata kollha jew parti minnha jekk l-importazzjoni mhijiex imwettqa, jew hiija mwettqa biss parzjalment. L-ammont ta' dik is-sigurtà għandu għalhekk jiġi preskritt.

(6) Minbarra jekk ikun provvdut mod ieħor f'dan ir-Regolament, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1291/2000 tad-9 ta' Ġunju 2000 li jippreskrivi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema ta' liċenzi ta' importazzjoni u esportazzjoni u ċertifikati ta' l-iffissar bil-quddiem għal prodotti agrikoli [4] u r-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2220/85 tat-22 ta' Lulju 1985 li jippreskrivi regoli dettaljati komuni għall-applikazzjoni tas-sistema ta' sigurtajiet għall-prodotti agrikoli [5] għandhom japplikaw għall-liċenzi ta' importazzjoni u s-sigurtajiet provvduti f'dan ir-Regolament.

(7) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2541/84 ta' l-4 ta' Settembru 1984 li jiffissa ħlas dovut ta' kontrobilanċ fuq l-importazzjoni fl-Istati Membri l-oħra ta' l-etil alkoħol ta' oriġini agrikola prodott fi Franza [6] għadda ż-żmien minn fuqu u għalhekk għandu jitħassar.

(8) Il-miżuri provvduti f'dan ir-Regolment huma b'mod koformi ma' l-opinjoni tal-Kumitat tat-Tmexxija ta' l-Inbid,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I L-ISKOP

Artikolu 1

Skop

Dan ir-Regolament jippreskrivi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tal-bilanċ ta' l-etil alkol fil-Komunità u s-sistema ta' liċenzi ta' importazzjoni provvduti fir-Regolament (KE) Nru 670/2003.

KAPITOLU II BILANĊ FIL-KOMUNITÀ

Artikolu 2

Stabbilizzazzjoni ta' bilanċ fil-Komunità

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-bilanċ ta' etil alkoħol fil-Komunità li jkopri s-sena kalendarja preċedenti sa' l-aktar tard il-31 ta' Marzu ta' kull sena. Il-bilanċ, li jikkontjeni tagħrif dwar is-suq ta' l-alkoħol fil-livell tal-Komunità, għandu jiġi preżentat lill-Kumitat tat-Tmexxija ta' l-Inbid bi qbil mal-format dikjarat fl-Anness I ma' dan u għandu jiġi pubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 3

Tagħrif dwar etil alkoħol ta' oriġini agrikola

L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, l-aktar tard sa l-aħħar jum tax-xogħol tat-tieni xahar wara t-tmiem tal-perjodu rilevanti, it-tagħrif li ġej dwar l-alkoħol ta' oriġini agrikola riferit fl-Artikolu 1(1) tar-Regolament (KE) Nru 670/2003:

(a) importazzjonijiet kull kwart tas-sena minn pajjiżi terzi mqassma skond il-kodiċi tan-Nomenklatura Kombinata u skond l-oriġini, identifikati permezz tal-kodiċijiet fin-nomenklatura ta' pajjiżi u territorji għall-istatistiċi esterni ta' kummerċ tal-Komunità preskritti mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1779/2002 [7];

(b) esportazzjonijiet kull kwart tas-sena lill-pajjiżi terzi, inkluż kull esportazzjoni ta' alkoħol ta' oriġini mhux agrikola;

(ċ) produzzjoni ta' kull kwart tas-sena, mqassma skond il-prodott minn liema l-alkoħol jiġi prodott, bi qbil mal-format dikjarat fl-Anness II ma' dan ir-Regolament;

(d) il-volum mormi/meqrud matul il-kwart tas-sena preċedenti, mqassam skond setturi ta' użu, bi qbil mal-format dikjarat fl-Anness III ma' dan ir-Regolament;

(e) ħażniet miżmuma minn produtturi ta' l-alkoħol fil-pajjiż tagħhom fl-aħħar ta' kull sena, bi qbil mal-format dikjarat fl-Anness IV ma' dan ir-Regolament;

(f) produzzjoni stmata għas-sena preżenti, darbtejn f'sena, qabel it-28 ta' Frar u l-31 ta' Awissu rispettivament, bi qbil mal-format dikjarat fl-Anness V ma' dan ir-Regolament.

Għall-għanijiet ta' punt (d) ta' l-ewwel sottoparagrafu, rimi/qerda għandha tfisser it-trasferiment ta' l-etil alkoħol minn produttur jew importatur ta' l-alkoħol bil-ħsieb tal-proċessar jew l-ippakkjar tiegħu.

Iċ-ċifri mgħarrfa għandhom jiġu espressi f'ettolitri ta' alkoħol pur.

L-Istati Membri jsitgħu jipprovdu għal skemi ta' dikjarazzjoni biex jiżguraw il-ġbir tat-tagħrif riferit f'punti (ċ), (d), (e) u (f) ta' l-ewwel sottoparagrafu.

Artikolu 4

Tagħrif dwar alkoħol ta' oriġini mhux agrikola

L-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni, l-aktar tard sa l-aħħar jum tax-xogħol tat-tieni xahar wara t-tmiem tal-perjodu rilevanti, it-tagħrif li ġej dwar l-alkoħol ta' oriġini mhux agrikola riferit fit-tieni sottoparagrafu ta' l-Artikolu 3(3) tar-Regolament (KE) Nru 670/2003:

(a) produzzjoni ta' kull kwart tas-sena mqassma skond alkoħol sintetiku u tipi oħra ta' alkol fejn applikabbli;

(b) importazzjonijiet kull kwart tas-sena minn pajjiżi terzi bi qbil mal-format dikjarat fl-Anness VII ma' dan ir-Regolament;

(ċ) esportazzjonijiet kull kwart tas-sena lill-pajjiżi terzi, minbarra jekk ikunu nklużi fl-esportazzjonijiet mgħarrfa taħt punt (b) fl-Artikolu 3 ta' dan ir-Regolament;

(d) il-volum mormi/meqrud matul il-kwart tas-sena preċedenti, mqassam skond alkoħol sintetiku u tipi oħra ta' l-alkoħol fejn applikabbli;

(e) ħażniet miżmuma minn produtturi ta' l-alkoħol fl-aħħar tas-sena, mqassma skond alkol sintetiku u tipi oħra ta' l-alkoħol fejn applikabbli.

Għall-għanijiet ta' punt (d) ta' l-ewwel sottoparagrafu, "volum mormi/meqrud" għandu jfisser il-kwantitajiet ta' alkoħol mibjugħa fis-suq tal-Komunità mill-industrija ta' produzzjoni.

In-notifikazzjonijiet riferiti f'punti (a), (d) u (e) ta' l-ewwel sottoparagrafu għandhom isiru bi qbil mal-format dikjarat fl-Anness VI. Iċ-ċifri mgħarrfa għandhom jiġu espressi f'ettolitri ta' alkoħol pur.

KAPITOLU III LIĊENZI TA' IMPORTAZZJONI

Artikolu 5

Ħruġ ta' liċenzi

1. Importazzjonijiet fil-Komunità tal-prodotti riferiti fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 670/2003 għandhom ikunu soġġetti, mis-27 ta' Jannar 2004, għall-preżentazzjoni ta' liċenza ta' importazzjoni. Liċenzi ta' importazzjoni għandhom jinħarġu mill-Istati Membri lill-applikanti kollha, irrispettivament mill-post ta'l-istabbiliment tagħhom fil-Komunità.

2. Ir-Regolament (KE) Nru 1291/2000 għandu japplika għal-liċenzi riferiti f'dan il-Kapitolu.

3. Applikazzjonijiet għal liċenzi ta' importazzjoni u esportazzjoni għal alkoħol ta' oriġini agrikola għandhom jiġu markati f'kaxxa 8 ma' l-isem tal-pajjiż ta' l-oriġini. Il-kaxxa "ta' bil fors: iva" trid tiġi ticked. Fuq talba ta' l-applikant, l-amministrazzjoni li ħarġet il-liċenza tista' tbiddel il-pajjiż ta' oriġini, darba biss, b'pajjiż ieħor.

4. L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-prezz ta' importazzjoni (CIF) ta' l-alkoħol irid jiġi indikat f'kaxxa 20.

Artikolu 6

Perjodu ta' validità

Il-liċenzi ta' importazzjoni għandhom ikunu validi mid-data tal-ħruġ tagħhom fit-tifsira ta' l-Artikolu 23(1) tar-Regolament (KE) Nru 1291/2000 sat-tmiem tar-raba' xahar li jiġi wara.

Artikolu 7

Notifikazzjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' liċenzi ta' importazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw lill-Kummissjoni kull nhar ta' Ħamis, jew fl-ewwel jum tax-xogħol ta' wara jekk il-Ħamis tkun festa pubblika, il-kwantitajiet tal-prodotti riferiti fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 670/2003 għal liema liċenzi ta' importazzjoni jkunu nħarġu matul il-ġimgħa ta' qabel mqassma skond il-kodiċi tan-Nomenklatura Kombinata u skond il-pajjiż ta' oriġini.

2. Jekk Stat Membru jqis li hemm ir-riskju li l-kwantitajiet għal liema liċenzi ta' importazzjoni jkunu ntalbu f'dak l-Istat Membru ifixklu s-suq dak l-Istat Membru għandu immedjatament jgħarraf lill-Kummissjoni u jagħti l-kwantitajiet skond it-tipi ta' prodott konċernat. Il-Kummissjoni għandha tażamina s-sitwazzjoni u għandha tgħarraf lill-Istati Membri l-oħra biha..

Artikolu 8

Sigurtajiet

Sigurtajiet kontra liċenzi ta' importazzjoni għandhom jiġu stabbiliti għal 1 EUR kull ettolitru.

Ir-Regolament (KEE) Nru 2220/85 għandu japplika għall-liċenzi riferiti f'dan il-Kapitolu.

KAPITOLU IV DISPOSIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 9

Dispaċċ ta' komunikazzjonijiet

L-Istati Membri għandhom jibagħtu t-tagħrif riferit fl-Artikoli 3 u 4, li għandu x'jaqsma ma' l-ewwel kwart tas-sena ta' l-2004, sa l-aktar tard il-31 ta' Awissu 2004.

In-notifikazzjonijiet provvduti f'dan ir-Regolament għandhom jintbagħtu lill-Kummissjoni fl-indirizz indikat fl-Anness VIII.

Artikolu 10

Ir-Revoka

Ir-Regolament (KEE) Nru 2541/84 huwa hawnhekk imħassar.

Artikolu 11

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika mill-1 ta' Jannar 2004.

Dan ir-Regolament għandu jkun jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fit-30 ta' Diċembru 2003.

Għall-Kummissjoni

Franz Fischler

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 97, tal-15.4.2003, pġ. 6.

[2] ĠU L 152, ta’ l-24.6.2000, pġ. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat mir-Regolament (KE) Nru 325/2003 (ĠU L 47, tal-21.2.2003, pġ. 21).

[3] ĠU L 205, tat-3.8.1985, pġ. 5. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat mir-Regolament (KE) Nru 1932/1999 (ĠU L 240, ta’ l-10.9.1999, pġ. 11).

[4] ĠU L 152, ta’ l-24.6.2000, pġ. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat mir-Regolament (KE) Nru 325/2003 (ĠU L 47, tal-21.2.2003, pġ. 21).

[5] ĠU L 205, tat-3.8.1985, pġ. 5. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat mir-Regolament (KE) Nru 1932/1999 (ĠU L 240, ta’ l-10.9.1999, pġ. 11).

[6] ĠU L 238, tas-6.9.1984, pġ. 16. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KEE) Nru 3826/85 (ĠU L 371, tal-13.11.1998, pġ. 1).

[7] ĠU L 296, tal-5.10.2002, pġ. 6.

--------------------------------------------------

ANNESS I

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ANNESS II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ANNESS III

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ANNESS IV

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ANNESS V

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ANNESS VI

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ANNESS VII

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ANNESS VIII

Indirizz ta' fejn ir-rapporti għandhom ikunu mibgħuta, kif imsemmija fl-Artikolu 9

Il-Kummissjoni Ewropea – DĠ Agrikoltura D.4

Fax (32-2) 295 92 52

E-mail: agri-d4@cec.eu.int

--------------------------------------------------