32003R2323Official Journal L 345 , 31/12/2003 P. 0021 - 0023


Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2323/2003

tas-17 ta’ Diċembru 2003

li jistabbilixxi r-rati ta’ l-għajnuna fis-settur taż-żerriegħa għas-sena ta’ bejgħ 2004/05

IL-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 37 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [1],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [2],

Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni,

Billi:

(1) L-Artikolu 3 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2358/71 tas-26 ta’ Ottubru 1971 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq taż-żerriegħa [3] ġie abolit b’effett mis-sena ta’ bejgħ 2005/06 permezz tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1782/2003 tad-29 ta’ Settembru 2003 li jistabbilixxi regoli komuni għal skemi ta’ appoġġ dirett taħt il-politika agrikola komuni u jistabbilixxi regoli komuni għall-iskemi ta’ appoġġ dirett għall-bdiewa [4]. Skond hekk, bħala deroga mill-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2358/71, kull għajnuna għall-produzzjoni taż-żerriegħa għandha tkun stabbilita biss għas-sena ta’ bejgħ 2004/05.

(2) Minħabba li s-sitwazzjoni tas-suq ta’ l-Unjoni Ewropea u l-iżvilupp probabbli tiegħu m humiex tali li jiżguraw dħul xieraq lill-produtturi, għandha tingħata għajnuna għall-produzzjoni għas-sena ta’ bejgħ in-kwistjoni.

(3) L-Artikolu 3(2) of Regolament (KEE) Nru 2358/71 jitlob li r-rati ta’ għajnuna jirreflettu, fuq naħa waħda, il-bżonn li jiġi żgurat bilanċ bejn il-volum ta’ produzzjoni mitlub fil-Komunità u l-ammont li jista’ jkun mqiegħed fis-suq u, fuq in-naħa l-oħra, il-prezzijiet għall-dawn il-prodotti fis-swieq tal-pajjiżi terzi.

(4) L-applikazzjoni ta’ dawk il-kriterji twassal għar-rati ta’ għajnuna għas-snin ta’ bejħ 2004/05 msemmija fl-Anness għall-dan ir-Regolament,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Bħala deroga mill-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KEE) Nru 2358/71, ir-rati ta’ għajnuna fis-settur taż-żerriegħa għas-sena ta’ bejgħ 2004/05 għandhom ikunu kif speċifikat fl-Anness ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, 17 Diċembru 2003.

F’isem il-Kunsill

Il-President

G. Alemanno

[1] Opinjoni tas-16 ta’ Diċembru 2003 (għada mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

[2] Opinjoni tas-16 ta’ Diċembru 2003 (għada mhix pubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

[3] ĠU L 246, tal-5.11.1971, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat mir-Regolament (KE) Nru 154/2002 (ĠU L 25, tad-29.1.2, p. 18).

[4] ĠU L 270, tal-21.10.2003, p. 1.

--------------------------------------------------

L-ANNESS

SENA TA’ BEJGĦ 2004/05

Rati ta' għajnuna li japplikaw fil-Komunità

(EUR/100 kg) |

Kodiċi tan-NM | Deskrizzjoni | Rata ta' għajnuna |

1.CERES

10019010 | Triticum spelta L | 14,37 |

10061010 | Oryza sativa L. | |

| —Varjetajiet tal-qamħ twil ta' liema il-qamħ hu ta' tul li jeċċedi 6,0 millimetri u ta' proporzjoni bejn it-tul u l-wisa' ta' mhux inqas minn 3 | 17,27 |

| —Kwalitajiet oħra li ż-żerriegħa tagħhom tkun itwal minn, mhuxitwal jew ugwali għal 6,0 millimetri u ta' proporzjoni bejn it-tul u l-wisa' ta' anqasminn 3 | 14,85 |

2.OLEAGINEAE

ex12040010 | Linum usitatissimum L. (kittien) | 28,38 |

ex12040010 | Linum usitatissimum L. (kittien) | 22,46 |

ex12079910 | Cannabis sativa L. (kwalitajiet b'kontenut ta' ma' jeċċedix 0,2 %) | 20,53 |

3.GRAMINEAE

ex12092910 | Agrostis canina L. | 75,95 |

ex12092910 | Agrostis gigantea Roth. | 75,95 |

ex12092910 | Agrostis stolonifera L. | 75,95 |

ex12092910 | Agrostis capillaris L. | 75,95 |

ex12092980 | Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. and K.B. Presl. | 67,14 |

ex12092910 | Dactylis glomerata L. | 52,77 |

ex12092380 | Festuca arundinacea Schreb. | 58,93 |

ex12092380 | Festuca ovina L. | 43,59 |

12092311 | Festuca pratensis Huds. | 43,59 |

12092315 | Festuca rubra L. | 36,83 |

ex12092980 | Festulolium | 32,36 |

12092510 | Lolium multiflorum Lam. | 21,13 |

12092590 | Lolium perenne L. | 30,99 |

ex12092980 | Lolium x boucheanum Kunth | 21,13 |

ex12092980 | Phleum Bertolinii (DC) | 50,96 |

12092600 | Phleum pratense L. | 83,56 |

ex12092980 | Poa nemoralis L. | 38,88 |

12092400 | Poa pratensis L. | 38,52 |

ex12092910 | Poa palustris and Poa trivialis L. | 38,88 |

4.LEGUMINOSAE

ex12092980 | Hedysarum coronarium L. | 36,47 |

ex12092980 | Medicago lupulina L. | 31,88 |

ex12092100 | Medicago sativa L. (ecotypes) | 22,10 |

ex12092100 | Medicago sativa L. (varieties) | 36,59 |

ex12092980 | Onobrichis viciifolia Scop. | 20,04 |

ex07131010 | Pisum sativum L. (partim) (piżelli ħadra) | 0 |

ex12092280 | Trifolium alexandrinum L. | 45,76 |

ex12092280 | Trifolium hybridum L. | 45,89 |

ex12092280 | Trifolium incarnatum L. | 45,76 |

12092210 | Trifolium pratense L. | 53,49 |

ex12092280 | Trifolium repens L. | 75,11 |

ex12092280 | Trifolium repens L. var. giganteum | 70,76 |

ex12092280 | Trifolium resupinatum L. | 45,76 |

ex07135010 | Vicia faba L. (partim) (favetta) | 0 |

ex12092910 | Vicia sativa L. | 30,67 |

ex12092910 | Vicia villosa Roth. | 24,03 |

--------------------------------------------------