32003R2084Official Journal L 313 , 28/11/2003 P. 0025 - 0026


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2084/2003

tas-27 ta' Novembru 2003

temenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1081/2000 li jipprojbixxi l-bejgħ, il-fornitura u l-esportazzjoni lill-Burma/il-Mjanmar ta' tagħmir li jista’ jintuża għar-repressjoni interna jew terroriżmu, u l-iffriżar ta' fondi ta' ċerti persuni li għandhom x'jaqsmu ma’ funzjonijiet importanti tal-gvern f'dak il-pajjiż

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1081/2000 tat-22 ta' Mejju 2000 li jipprojbixxi l-bejgħ, il-fornitura u l-esportazzjoni lill-Burma/il-Mjanmar ta' tagħmir li jista’ jintuża għar-repressjoni interna jew terroriżmu, u l-iffriżar ta' fondi ta' ċerti persuni li għandhom x'jaqsmu ma’ funzjonijiet importanti tal-gvern f'dak il-pajjiż [1], kif l-aħħar emendat mir-Regolament (KE) Nru 1211/2003 [2], u partikolarment l-Artikolu 4 tiegħu,

Billi:

(1) L-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1081/2000 jelenka l-awtoritajiet kompetenti għal liema huma attribwiti funzjonijiet speċifiċi rigwardanti l-implimentazzjoni ta' dak ir-Regolament.

(2) L-Irlanda talbet li tiġi inkluża awtorità oħra,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1081/2000 huwa hawnhekk emendat skond l-Anness ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-ġurnata ta' wara l-ġurnata meta jiġi ppubblikat fil-Ġurnal Ufficjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fis-27 ta' Novembru 2003.

Għall-Kummissjoni

Christopher Patten

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 122, ta' l-24.5.2000, p. 29.

[2] ĠU L 169, tat-8.7.2003, p. 24.

--------------------------------------------------

ANNESS

L-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 1081/2000 huwa emendat kif ġej:

Id-dettalji ta' l-indirizz taħt l-Intestatura

"L-Irlanda"

jiġu sostitwiti bis-segwenti:

"(a) Għat-talbiet ibbażati fuq l-Artikolu 4 rigward l-Artikolu 1 u l-Anness I:

Licensing Unit(Mr Michael Greene)Department of Enterprise, Trade and Employment

Kildare Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 631 24 46

Fax (353-1) 676 61 54

e-mail: greenem@entemp.irlgov.ic

(b) Għat-talbiet ibbażati fuq l-Artikolu 4 rigwardanti l-Artikolu 1 u l-Anness II:

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Section

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 408 24 92

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 434 40 00

Fax (353-1) 671 65 61"

--------------------------------------------------