32003R1745Official Journal L 250 , 02/10/2003 P. 0010 - 0016


Ir-Regolament (KE) Nru 1745/2003 tal-Bank Ċentrali Ewropew

tat-12 ta' Settembru ta' l-2003

dwar l-applikazzjoni ta' riżervi minimi

(BĊE/2003/9)

IL-KUNSILL REGOLATORJU L-BANK ĊENTRALI EWROPEW,

Wara li kkunsidra l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, u b'mod partikolari l-Artikolu 19(1) tiegħu,

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2531/98 tat-23 ta' Novembru ta' l-1998 rigward l-applikazzjoni ta' riservi minimi mill-Bank Ċentrali Ewropew [1], kif emendat skond ir-Regolament (KE) Nru 134/2002 [2],

Wara li kkunsidra r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2532/98 tat-23 ta' Novembru 1998 rigward il-poteri tal-Bank Ċentrali Ewropew li jimponi sanzjonijiet [3],

Billi:

(1) Ir-Regolament (KE) Nru 2818/98 tal-Bank Ċentrali Ewropew ta' l-1 ta' Diċembru 1998 dwar l-applikazzjoni tar-riservi minimi (BĊE/1998/15) [4] ġie emendat b'mod sinifikattiv f'żewġ okkażjonijiet. L-ewwelnett, proċeduri speċifiċi għal għaqdiet u diviżjonijiet li jinvolvu istituzzjonijiet ta' kreditu ġew introdotti bir-Regolament (KE) Nru 1921/2000 tal-Bank Ċentrali Ewropew tal-31 ta' Awissu ta' l-2000 (BĊE/2000/8) [5] sabiex jiġu ċċarati l-obbligazzjonijiet ta' dawn l-istituzzjonijiet fejn jidħlu r-riżervi minimi. It-tieni nett, għal raġunijiet ta' effiċjenza, dispożizzjonijiet oħrajn ġew emendati mir-Regolament (KE) Nru 690/2002 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-18 ta'April ta' l-2002 (BĊE/2002/3) [6] sabiex jiġi ċċarat li istituzzjonijiet ta' flus elettroniċi huma suġġetti għal talbiet ta' riserva; biex tistabbilixxi regola ġenerali li bis-saħħa tagħha istituzzjonijiet ta' kreditu jiġu awtomatikament eżenti mit-talbiet ta' riserva għall-perjodu kollu ta' manutenzjoni li fih tieqaf l-eżistenza tagħhom; u biex tiġi ċċarata l-obligazzjoni biex tinkludi fil-bażi ta' riżerva id-debiti ta' istituzzjoni b'relazzjoni ma' fergħa ta' l-istess entità, jew b'relazzjoni ma' l-uffiċju prinċiapali jew ma' uffiċju reġistrat ta' l-istess entità, li jinsabu 'il barra mill-Istati Membri parteċipanti. Hekk kif emendi ġodda qed isiru lir-Regolament (KE) Nru 2818/98 (BĊE/1998/15), huwa mixtieq, minħabba raġunijiet ta' ċarezza u ta' razzjonalizzazzjoni, li d-dispożizzjonijiet in kwistjoni għandhom jinkitbu mill-ġdid billi jagħqduhom ilkoll flimkien f'test wieħed.

(2) L-Artikolu 19(1) ta' l-Istatut jgħid li, jekk il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jitlob istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti fl-Istati Membri parteċipanti biex iżommu riżervi minimi, dawn għandhom jiġu miżmuma fuq kontijiet mal-BĊE u ma' banek ċentrali nazzjonali parteċipanti (BĊN parteċipanti). Huwa bix-xieraq li riżervi bħal dawn għandhom jiġu miżmuma biss fuq kontijiet ma' BĊN parteċipanti.

(3) Sabiex ikunu effettivi, l-għodda tar-riżervi minimi jitolbu wkoll speċifikazzjoni f'dak li għandu x'jaqsam mal-kalkolu u mal-manutenzjoni tar-riżervi minimi u mar-regoli ta' rapportar u ta' verifikazzjoni.

(4) Għall-esklużjoni tad-debiti interbankali mill-bażi ta' riserva, kull tip ta' deduzzjoni standard li għandha tiġi applikata għad-debiti b'maturità ta' sentejn fi ħdan il-kategorija tat-titoli ta' debitu għandha tkun ibbażata fuq il-proporzjon macro tal-wesgħa tal-medda ta' l-Ewro bejn (i) il-ħażniet ta' strumenti relevanti maħruġa minn istituzzjoni ta' kreditu u miżmuma minn istituzzjonijiet ta' kreditu oħrajn u mill-BĊE u mill-BĊN parteċipanti u (ii) l-ammont totali mhux imħallas ta' strumenti bħal dawn maħruġa minn istituzzjonijiet ta' kreditu.

(5) Bħala regola, l-kalendarju tal-perjodi ta' manutenzjoni għandu jitqiegħed fil-linja mal-kalendarju tal-laqgħat tal-Kunsill Regolatorju tal-BĊE li fihom l-istimi ta' kull xahar tal-pożizzjoni tal-politika monetarja tiġi skedata mill-quddiem.

(6) Proċeduri speċifiċi għan-notifika u għall-għarfien tar-riżervi minimi huma neċessarji sabiex l-istituzzjonijiet isiru konxji mill-obbligi tagħhom lejn ir-riservi minimi fil-ħin,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Definizzjonijiet

Għall-għanijiet ta' dan ir-Regolament:

- "L-Istati Membri parteċipanti" għandha tfisser Stat Membru ta' l-UE li adotta l-euro skond it-Trattat,

- "bank ċentrali nazzjonali parteċipant" (BĊN parteċipant) għandha tfisser il-bank ċentrali nazzjonali ta' Stat Membru parteċipant,

- "Ewrosistema" għandha tirreferi għall-BĊE u għall-BĊN parteċipanti,

- "istituzzjoni" għandha tfisser entità fi Stat Membru parteċipant fejn il-BĊE, taħt it-termini ta' l-Artikolu 19(1) ta' l-Istatut, jista' jitlob li jżomm riservi minimi,

- "kont ta' riserva" għandha tfisser kont ta' istituzzjoni ma' BĊN parteċipant, li l-bilanċ tiegħu fl-aħħar tal-ġurnata jingħadd b'konformità mat-talbiet ta' riserva ta' l-istituzzjoni,

- "talba ta' riserva" għandha tfisser it-talba għall-istituzzjonijiet biex iżommu riżervi minimi fuq kontijiet ta' riserva ma' BĊN parteċipant,

- "proporzjon ta' riserva" għandha tfisser il-persentaġġ speċifikat fl-Artikolu 4 għal xi punt jew partita partikolari fil-bażi ta' riserva,

- "perjodu ta' manutenzjoni" għandu jfisser il-perjodu li fih il-konformità mat-talbiet ta' riserva hija kkalkulata u li għaliha riservi minimi bħal dawn għandhom jiġu miżmuma f'kontijiet ta' riserva,

- "bilanċ fl-aħħar tal-ġurnata" għandha tfisser il-bilanċ fil-mument meta l-finalizzazzjoni ta' l-attivitajiet ta' ħlas u d-dħul relatat ma' aċċess possibbli għall-faċilitajiet permanenti tal-Ewrosistema jkunu seħħu,

- "Ġurnata ta' kummerċ ta' BĊN" għandha tfisser kull ġurnata li fiha BĊN parteċipant partikolari huwa miftuħ sabiex jitmexxa l-operat tal-politika monetarja ta' l-Ewrosistema,

- "resident" għandha tfisser kull persuna naturali jew legali li tgħix f'kull wieħed mill-Istati Membri parteċipanti fis-sens ta' l-Artikolu 1(4) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2533/98 tat-23 ta' Novembru ta' l-1998 dwar il-ġbir ta' tagħrif statistiku mill-Bank Ċentrali Ewropew [7],

- "miżuri ta' riorganizzazzjoni" għandha tfisser miżuri intiżi għall-preservazzjoni jew għall-irranġar tas-sitwazzjoni finanzjarja ta' instituzzjoni li tista' taffettwa d-drittijiet li diġa' jeżistu tat-tielet partiti, inklużi miżuri li jinvolvu sospensjonijiet possibbli ta' ħlas, sospensjoni ta' miżuri ta' infurzar jew tnaqqis mill-pretensjonijiet,

- "proċeduri ta' l-għeluq" għandha tfisser il-proċeduri kollettivi li jikkonċernaw istituzzjoni li jinvolvu neċessarjament intervent minn awtoritajiet ġudizzjarji jew awtorità kompetenti oħra ta' Stat Membru parteċipant bil-għan li jbigħ l-assi tiegħu taħt is-superviżjoni ta' dawn l-awtoritajiet, inkluż fejn il-proċeduri huma tterminati minn komposizzjoni jew minn xi miżura oħra li tixbaħha,

- "għaqda" għandha tfisser operat fejn waħda jew iktar istituzzjonijiet ta' kreditu (l-istituzzjonijiet li jingħaqdu/jikkorporaw), waqt li jkunu likwidati mingħajr ma jkun hemm likwidazzjoni, jitrasferixxu l-assi u l-obbligi kollha tagħhom għal istituzzjoni ta' kreditu oħra (l-istituzzjoni li tirċievi), li tista' tkun istituzzjonijiet ta' kreditu li għadha kif ġiet stabbilita,

- "diviżjoni" għandha tfisser operat fejn istituzzjoni waħda ta' kreditu (billi l-istituzzjoni tinqasam), waqt li tkun likwidata mingħajr ma jkun hemm likwidazzjoni, titrasferixxi l-assi u l-obbligi kollha tagħha għal iktar minn istituzzjoni waħda (l-istituzzjonijiet li jirċievu), li jistgħu jkunu istituzzjonijiet ta' kreditu li għadhom kif ġew stabbiliti.

Artikolu 2

L-istituzzjonijiet soġġetti għal rekwiżiti ta' riserva

1. Il-kategoriji ta' istituzzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu suġġetti għal rekwiżiti ta' riserva:

(a) istituzzjonijiet ta' kreditu kif definiti fl-ewwel subparagrafu ta' l-Artikolu 1(1) tad-Direttiva 2000/12/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' l-20 ta' Marzu ta'l-2000 relatata mat-teħid u l-insegwiment tal-kummerċ ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu [8], iktar milli mal-BĊN parteċipanti;

(b) il-fergħat hekk kif definiti fl-Artikolu 1(3) tad-Direttiva 2000/12/KE, ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu hekk kif definiti fl-ewwel subparagrafu ta' l l-Artikolu 1(1) ta' l-istess Direttiva, iktar milli l-BĊN parteċipanti; dawn jinkludu fergħat ta' istituzzjonijiet ta' kreditu li la huma rreġistrati u lanqas għandhom l-uffiċju prinċipali fi Stat Membru parteċipant.

Fergħat ta' istituzzjonijiet ta' kreditu mwaqqfa fl-Istati Membri parteċipanti u li jinsabu 'l barra minn Stati Membri parteċipanti m'humiex suġġetti għar-rekwiżiti ta' riserva.

2. Mingħajr ma tiġi obbligata li tagħti kull tip ta' talba, istituzzjoni għandha tkun eżentata minn talbiet ta' riżerva mill-bidu tal-perjodu ta' manutenzjoni li fih l-awtorizzazzjoni tiegħu huwa rtirat jew irrinunzjat, jew li fih deċiżjoni li tagħti l-istituzzjoni għall-proċeduri ta' l-għeluq hija meħudha minn awtorità ġudizzjarja jew kull tip ta' awtorità kompetenti oħra ta' Stat Membru parteċipant.

Il-BĊE jista' jeżenta lill-istituzzjonijiet li ġejjin mir-rekwiżiti ta' riserva fuq bażi li mhix diskriminatorja:

(a) l-istituzzjonijiet suġġetti għal miżuri ta' riorganizzazzjoni;

(b) l-istituzzjonijiet li għalihom l-għan tas-sistemi tar-riservi minimi tal-BĊN ma jiġux milħuqa billi jiġu rikjesti talbiet ta' riserva fuqhom. Fit-teħid tad-deċiżjoni ta' eżenzjoni bħal din, il-BĊE għandu jagħti każ waħda jew iktar minn dawn il-kriterji li ġejjin:

(i) l-istituzzjoni qiegħda ssegwi funzjonijiet b'għanijiet speċjali;

(ii) l-istituzzjoni ma teżerċitax funzjonijiet ta' bank attiv b'kompetizzjoni ma' istitituzzjonijiet oħra ta' kreditu;

(iii) l-istituzzjoni għandha d-depożiti kollha tagħha għal għanijiet relatati ma' żvilupp ta' assistenza reġjonali u/jew internazzjonali.

3. Il-BĊE għandu jippubblika lista ta' istituzzjonijiet suġġetti għall-talbiet ta' riserva. Il-BĊE għandu jippubblika wkoll lista ta' istituzzjonijiet eżentati mit-talbiet ta' riservi tiegħu għal raġunijiet li jmorru lil hemm milli jkunu suġġetti għal miżuri ta' riorganizzazzjoni. L-istituzzjonijiet jistgħu joqogħdu fuq dawn il-listi meta jiġu biex jiddeċiedu jekk id-debiti tagħhom humiex dovuti lil istituzzjoni oħra li hija nfisha hija suġġetta għar-rekwiżiti ta' riserva. Dawn il-listi ma għandhomx ikunu determinanti dwar jekk l-istituzzjonijiet humiex suġġetti għal rekwiżiti ta' riserva bi qbil ma' l-Artikolu 2.

Artikolu 3

Bażi tar-riserva

1. Bażi ta' riserva ta' istituzzjoni għandha tinkludi d-debiti li ġejjin (kif definiti fi ħdan l-istruttura tar-rapport tal-BĊE dwar flus u statistika bankarja fir-Regolament (KE) Nru 2423/2001 tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-22 ta' Novembru ta' l-2001 li jikkonċerna l-karta tal-bilanċ konsolidat tas-settur monetarju finanzjarju ta' l-istituzzjonijiet (BĊE/2001/13) [9] li jirriżultaw mill-aċċettazzjoni ta' fondi:

(a) depożiti;

(b) titoli ta' debitu ppubblikati.

Jekk istituzzjoni għandha debiti f'relazzjoni ma' fergħa ta' l-istess entità, jew f'relazzjoni ma' l-uffiċju prinċipali jew ma' l-uffiċju reġistrat ta' l-istess entità, li jinsabu barra mill-Istati Membri parteċipanti, hija għandha tinkludi dawn id-debiti fil-bażi tar-riserva.

2. ld-debiti li ġejjin għandhom jiġu esklużi mill-bażi tar-riserva:

(a) debiti li huma mislufa lil xi istituzzjoni oħra li ma tinsabx fil-lista ma' dawk eżentati mis-sistemi ta' riservi minimi tal-BĊE skond l-Artikolu 2(3), u

(b) debiti li huma mislufa lill-BĊE jew lill-BĊN parteċipanti.

Bl-applikazzjoni ta' din id-dispożizzjoni, l-istituzzjoni għandha tipprovdi evidenza tal-parteċipazzjoni relevanti tal-BĊN ta' l-ammont effetiv tad-debiti tagħha li huma mislufa lill-BĊE jew lill-BĊN parteċipant sabiex teskludihom mill-bażi ta' riserva. Jekk xiehda bħal din ma tistax tiġi ppreżentata minħabba titoli ta' debitu maħruġa minn maturità ta' sentejn, l-istituzzjoni tista' tapplika deduzzjoni standard lill-ammont permanenti tat-titoli ta' debitu maħruġa minn maturità ta' sentejn mill-bażi ta' riserva. L-ammont ta' deduzzjoni standard bħal din għandha tiġi ppubblikata mill-BĊE bl-istess mod kif tiġi ppubblikata l-lista msemmija fl-Artikolu 2(3).

3. L-istituzzjoni għandha tikkalkula l-bażi ta' riserva għall-perjodu partikolari ta' manutenzjoni fuq il-bażi ta' informazzjoni relatata max-xahar xahrejn qabel ix-xhar li fih jibda' l-perjodu ta' manutenzjoni. L-istituzzjoni għandha tirrapporta l-bażi ta' riserva lill-BĊN kif mitlub fi ħdan l-istruttura tar-rapportar ta' flus u ta' statistiċi bankarji imqiegħda fir-Regolament (KE) Nru 2423/2001 (BĊE/2001/13).

4. Għall-istituzzjonijiet li ngħatatilhom id-deroga li tinsab fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) Nur 2423/2001 (BĊE/2001/13), il-bażi ta' riserva għandha tiġi kkalkulata, għal tliet perjodi konsekuttivi ta' manutenzjoni li jibdew mill-perjodu ta' manutenzjoni li jibda fit-tielet xahar wara t-tmiem ta' kull kwart tas-sena, fuq il-bażi ta' informazzjoni ta' tmiem ta' kull kwart tas-sena rapportata skond l-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 2423/2001 (BĊE/2001/13). Dawn l-istituzzjonijiet għandhom jinnotifikaw ir-riservi minimi tagħhom skond l-Artikolu 5.

Artikolu 4

Proporzjonijiet tar-riservi

1. Proporzjon ta' riżerva ta' 0 % għandu jgħodd għall-kategoriji ta' debiti li ġejjin (kif definit fl-istruttura tar-rapport tal-BĊE għall-flus u għall-statisitċi bankarji fir-Regolament (KE) Nru 2423/2001 (BĊE/2001/13)):

(a) depożiti b'maturità miftiehma ta' iktar minn sentejn;

(b) depożiti li jinfdew mat-talba ta' għal iktar minn sentejn;

(ċ) repos;

(d) sigurtajiet fuq dejn maħruġa b'maturita miftiehma ta' iktar minn sentejn.

2. Proporzjon ta' riserva ta' 2,0 % għandu japplika għad-debiti kollha inklużi fil-bażi tar-riserva.

Artikolu 5

Kalkulazzjoni u notifikazzjoni ta' riservi minimi

1. L-ammont tar-riservi minimi li għandu jinżamm minn kull istituzzjoni fil-perjodu partikolari ta' manutenzjoni għandu jiġi kkalkulat permezz ta' l-applikazzjoni tal-proporzjonijiet ta' riserva għal kull punt relevanti tal-bażi ta' riserva għal dak il-perjodu, kif definit fl-Artikolu 4. Ir-riservi minimi identifikati mill-BĊN parteċipant relevanti u mill-istituzzjoni skond il-proċeduri msemmija f'dan l-Artikolu għandu jkun il-bażi għal (i) ħlas ta' kumpanijji tar-riżervi mitluba, u (ii) stima tal-konformità ta' istituzzjoni ma' l-obbligi li żżomm l-ammont mitlub tar-riservi minimi.

2. Għotja ta' EUR 100000, biex tiġi mnaqqsa mill-ammont tar-riservi minimi, għandha tiġi mogħtija lil kull istituzzjoni, suġġetti għad-dispożizzjonijiet li jinsabu fl-Artikoli 11 u 13.

3. Kull BĊN parteċipant għandu jistabbilixxi l-proċeduri ta' notifikazzjoni tar-riservi minimi individwali ta' l-istituzzjoni, skond il-prinċipji li ġejjin. Jew il-BĊN parteċipant relevanti jew l-istituzzjoni għandhom jieħdu l-inizjattiva li jikkalkolaw ir-riservi minimi ta' l-istituzzjoni għall-perjodu relevanti ta' manutenzjoni, fuq il-bażi ta' tagħrif statistiku u fuq il-bażi ta' riserva rrapportata skond l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2423/2001 (BĊE/2001/13). Il-parti li tikkalkola għandha tgħarraf lill-parti l-oħra bil-kalkoli tar-riservi minimi ta' l-aħħar tlett ijiem ta' kummerċ tal-BĊN qabel il-bidu tal-perjodu ta' manutenzjoni. Il-BĊN parteċipant relevanti jista' jispeċifika data iktar kmieni bħala limitu ta' ħin għan-notifikazzjoni tar-riservi minimi. Dan jista' jispeċifika wkoll limiti ta' ħin żejjed għall-istituzzjoni biex tinnotifika xi reviżjonijiet għall-bażi ta' riserva, u xi reviżjonijiet għar-riservi minimi notifikati. Jekk istituzzjoni tabbuża mill-opportunità offruta mill-BĊN parteċipanti biex tirrevedi l-bażi ta' riserva u r-riservi minimi, il-BĊN jista' jwaqqaf il-permess lil dik l-istituzzjoni milli tagħti r-reviżjonijiet. Il-parti notifikata għandha tagħraf ir-riservi minimi kkalkulati l-aħħar fil-jum ta' kummerċ tal-BĊN qabel il-bidu tal-perjodu ta' manutenzjoni. Jekk il-parti notifikata ma tkunx irrispondiet għan-notifikazzjoni fi tmiem il-jum ta' kummerċ tal-BĊN qabel il-bidu tal-perjodu ta' manutenzjoni, għandu jkun mifhum li għarfet l-ammont tar-riservi minimi ta' l-istituzzjoni għall-perjodu ta' manutenzjoni relevanti. Ladarba jkun magħrufa, ir-riservi minimi ta' l-istituzzjoni għall-perjodu ta' manutenzjoni relevanti ma jistgħux ikunu riveduti.

4. Il-BĊN parteċipant għandu jippubblika kalendarji li jindikaw il-limiti ta' ħin li jkunu ġejjin għan-notifikazzjoni u l-għarfien ta' informazzjoni relevanti mar-riservi minimi għall-implimentazzjoni tal-proċeduri msemmija f'dan l-Artikolu.

5. Meta istituzzjoni tonqos milli tirrapporta l-informazzjoni statistika relevanti kif speċifikat fl-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2423/2001 (BĊE/2001/13), il-BĊN parteċipant relevanti għandu jinforma lill-istituzzjoni kkonċernata bl-ammont tar-riservi minimi ta' l-istituzzjoni li għandhom jiġu notifikati u rikonoxxuti, skond il-proċeduri msemmija f'dan l-Artikolu, għall-perjodu(i) ta' manutenzjoni relevanti, ikkalkulati fuq bażi ta' informazzjoni storika rrappurtata mill-istituzzjoni u kull tip ta' informazzjoni oħra. L-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 2531/98 u l-qawwa tal-BĊE li jimponi sanzjonijiet għall-ksir ta' talbiet ta' rapportar statistiku tal-BĊE m'għandhomx jiġu affettwati.

Artikolu 6

Ħażniet ta' riserva

1. Istituzzjoni għandha żżomm ir-riservi minimi tagħha f'kont ta' riserva f'wieħed jew iktar fil-bank ċentrali nazzjonali ta' kull Stat Membru parteċipanti li fih għandha stabbiliment, f'relazzjoni mal-bażi ta' riserva tagħha fl-Istat Membru korrispondenti. Kontijiet ta' riserva għandhom ikunu denonimati fl-Ewro. Kontijiet ta' ħlas ta' l-istituzzjonijiet mal-BĊN parteċipanti jistgħu jintużaw bħala kontijiet ta' riserva.

2. Istituzzjoni għandha tikkonforma ruħha mat-talbiet ta' riserva tagħha jekk il-medja tal-bilanċ fl-aħħar tal-ġurnata fuq il-kontijiet ta' ħlas tagħha fuq il-perjodu ta' manutenzjoni mhuwiex inqas mill-ammont definit għal dak il-perjodu skond il-proċeduri mqiegħda fl-Artikolu 5.

3. Jekk istituzzjoni għandha iktar minn stabbiliment wieħed fi Stat Membru parteċipant, l-uffiċju reġistrat tagħha jew l-uffiċju prinċipali, jekk jinsab f'dak l-Istat Membru, għandu jkun responsabbli biex jassigura konformità mat-talbiet ta' riserva ta' l-istituzzjoni. Jekk l-istituzzjoni la għandha uffiċju reġistrat u lanqas uffiċju prinċipali fl-Istat Membru, hija għandha tinnomina liema mill-fergħat tagħha f'dak l-Istat Membru għandha tkun responsabbli li tassigura l-konformità mat-talbiet ta' riserva ta' l-istituzzjoni. Dawn il-kumpaniji ta' riseva ta' l-istabbilimenti kollhajgħoddu flimkien lejn konformità mat-talbiet ta' riserva totali ta' l-istituzzjoni f'dak l-Istat Membru.

Artikolu 7

Perijodu ta' manutenzjoni

1. Kemm-il darba l-Kunsill Regolatorju tal-BĊE jiddeċiedi li jimmodifika l-kalendarju skond it-tieni paragrafu, il-perjodu ta' manutenzjoni għandu jibda fil-jum tal-qbil ta' l-operazzjoni prinċipali ta' rifinanzjament li ssegwi l-laqgħa tal-Kunsill Regolatur, li fih l-istima ta' kull xahar tal-pożizzjoni tal-politika monetarja hi skedata minn qabel. Il-Bord Eżekuttiv tal-BĊE għandu jippubblika kalendarju tal-perjodi ta' manutenzjoni għall-inqas minn tliet xhur qabel il-bidu ta' kull sena. Il-pubblikazzjoni ta' kalendarju bħal dan għandu jsir fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea u fuq is-siti ta' l-Internet tal-BĊE u tal-BĊN parteċipanti.

2. Il-Kunsill Regolatorju għandu jiddeċiedi dwar xi bidliet f'dan il-kalendarju li huma neċessarji minħabba ċirkostanzi extraordinarji u l-Bord Eżekuttiv għandu jippubblika bl-istess mod minn qabel sew il-bidu tal-perjodu ta' manutenzjoni li għalih hija applikata l-bidla.

Artikolu 8

Remunerazzjoni

1. Kumpaniji ta' riservi mitluba huma remunerati mal-medja, mirkuba mill-perjodu ta' manutenzjoni, tar-rata tal-BĊE (ikkalkulata skond in-numru ta' ġranet fil-kalendarju) għall-operazzjonijiet prinċipali ta' refinanzjament ta' l-Eurosistema skond il-formula li ġejja (fejn ir-riżultat huwa kkalkulat sa l-eqreb ċenteżmu):

R

=

r

= ∑

i = 1ntMRint

Fejn:

Rt = ir-remunerazzjoni li għandha tiġi mħallsa fuq il-kumpanijja tar-riservi mitluba għall-perjodu ta' manutenzjoni t;

Ht = il-medja ta' kull jum tal-kumpanijja tat-talbiet ta' riservi għall-perjodu ta' manutenzjoni t;

nt = in-numru ta' jiem fil-kalendarju fil-perjodu ta' manutenzjoni t;

rt = ir-rata tar-remunerazzjoni fuq il-kumpanijji tat-talbiet ta' riserva għall-perjodu ta' manutenzjoni t. Għandha tiġi applikata r-rata ta' remunerazzjoni ta' żewġ deċimali;

i = il-jum i tal-kalendarju tal-perjodu ta' manutenzjoni t;

MRi = ir-rata ta' interess marġinali għall-iktar operazzjoni ta' refinanzjament riċenti deċiża fid-data i tal-kalendarju jew qabel.

2. Ir-remunerazzjoni għandha titħallas fit-tieni jum ta' negozju tal-BĊN li taħbat wara t-tmiem tal-perijodu tal-manutenzjoni li fih ir-remunerazzjoni tkun inqalgħet.

Artikolu 9

Responsabbiltà għall-verifika

Il-BĊN parteċipanti għandhom jeserċitaw id-dritt li jivverifikaw ir-reqqa u l-kwalità' ta' l-informazzjoni li jipprovdu l-istituzzjonijiet biex juru konformità mat-talbiet ta' riserva, kif speċifikat fl-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 2531/98 mingħajr preġudizzju lejn id-dritt tal-BĊE li jeserċita dan id-dritt huwa nnifsu.

Artikolu 10

Ħażna indiretta ta' riservi minimi permezz ta' medjatur

1. Istituzzjoni tista' tapplika għall-permess biex iżżomm ir-riservi minimi kollha tagħha indirettament permezz ta' medjatur resident fl-istess Stat Membru. Il-medjatur għandu jkun istituzzjoni bla ħsara għar-rekwiżiti ta' riserva li normalment imexxi parti mill-amministrazzjoni (per eżempju maniġġjar tat-teżor) għall-istituzzjoni li għaliha jkun qiegħed jaġixxi ta' medjatur, lil hemm mill-ħażna ta' riservi minimi.

2. Kull applikazzjoni għal permess ta' żamma ta' riservi minimi permezz ta' medjatur kif deskritt fl-ewwel paragrafu hawn fuq għandu jiġi ndirizzat lill-bank ċentrali nazzjonali ta' l-Istat Membru parteċipant li fih l-applikant huwa stabbilit. L-applikazzjoni għandha tinkludi kopja tal-ftehim bejn il-medjatur u l-applikant li fih iż-żewġ partijiet jesprimu l-kunsens tagħhom għall-arranġament. Il-ftehim għandu wkoll jispeċifika jekk l-applikant jixtieqx ikollu aċċess għall-faċilitajiet permanent ta' l-Ewrosistema u operazzjonijiet tas-suq miftuħa. Il-ftehim għandu jispeċifika perjodu ta' avviż ta' mill-inqas tnax-il xahar. Meta jkun hemm konformità mal-kondizzjonijiet t'hawn fuq, il-BĊN parteċipanti relevanti jista' jagħti permess lill-applikant biex iżomm riservi minimi permezz ta' medjatur, suġġett għad-dispożizzjonijiet tar-raba' paragrafu ta' dan l-Artikolu. Permess bħal dan isir effettiv mill-bidu ta' l-ewwel perjodu ta' manutenzjoni ta wara l-għotja tad-data tal-permess, u għandu jkompli sakemm idum il-ftehim imsemmi diġa' ta' bejn il-partiti.

3. Il-medjatur għandu jżomm dawn il-kumpanijji ta' riservi minimi skond il-kondizzjonijiet ġenerali tas-sistema tar-riservi minimi tal-BĊE. Mhux biss l-istituzzjonijiet li għalihom il-medjatur ikun qed jaġixxi, iżda anki l-medjatur innifsu għandu jkun responsabbli biex ikun konformi mat-talbiet ta' riserva ta' l-istituzzjonijietot. Fil-każ li ma jikkonformax, il-BĊE jista' jimponi kull sanzjonijiet applikabbli fuq il-medjatur, fuq l-istituzzjoni li għaliha jkun qiegħed jagħmilha ta' medjatur, jew fuq it-tnejn, bi qbil mal-lijabilità ta' nuqqas ta' konformità.

4. Il-BĊE jew il-BĊN parteċipant relevanti jista', meta jrid, jieħu lura l-permess biex jinżammu riservi minimi indiretti:

(i) Jekk istituzzjoni li żżomm ir-riservi tagħha b'mod indirett permezz ta' medjatur, jew il-medjatur innifsu, ma jkunux konformi ma' l-obbligazzjonijiet tagħhom taħt is-sistema ta' riservi minimi tal-BĊE;

(ii) Jekk il-kondizzjonijiet għaż-żamma ta' riservi indiretti speċifikati fl-ewwel u t-tieni paragrafu ta' dan l-Artikolu mhumiex miżmuma iktar; jew

(iii) għal raġunijiet ta' prudenza relatati mal-medjatur.

Jekk permess bħal dan jiġi rtirat għal raġunijiet ta' prudenza relatati mal-medjatur, l-irtirar jista' jkollu effet immedjat. Suġġett għall-kondizzjonijiet tal-ħames paragrafu, kull irtirar għal raġunijiet oħra għandhu jkollu effet fit-tmiem tal-perjodu ta' manutenzjoni t'issa. Istituzzjoni li żżomm ir-riservi tagħha permezz ta' medjatur, jew il-medjatur innifsu, jistgħu, f'kull waqt, jitolbu biex il-permess jiġi rtirat. Biex l-irtirar isir effettiv jeħtieġ avviż bil-quddiem mill-BĊN parteċipanti rilevanti.

5. L-istituzzjoni li żżomm ir-riservi minimi permezz ta' medjatur u l-medjatur innifsu jiġi nfurmat b'kull irtirar tal-permess għal raġunijiet oħra minbarra ta' prudenza ta' l-inqas ħamest ijiem ta' xogħol qabel it-tmiem tal-prejodu ta' manutenzjoni li fih il-permess huwa rtirat.

6. Mingħajr ma jiġu affettwati l-obbligazzjonijiet ta' rapportar statistiku individwali ta' l-istituzzjoni li żżomm ir-riservi minimi tagħha permezz ta' medjatur, il-medjatur għandu jirrapporta l-informazzjoni tal-bażi tar-riserva b'mod dettaljat biżżejjed biex il-BĊE ikun jista' jivverifika ir-reqqa u l-kwalità', li jikkunsidraw id-dispożizzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 9, u jistabilixxi r-riservi minimi rispettivi u d-data taż-żamma tar-riservi għalih innifsu, kif ukoll dwar kull istituzzjoni li għaliha aġixxiet bħala medjatur. Dik l-informazzjoni għandha tkun ipprovduta lill-BĊN parteċipant li miegħu huma miżmuma r-riservi minimi. Il-medjatur għandu jipprovdi din l-informazzjoni ta' bażi ta' riserva diġa' msemmija skond l-istess frekwenza u orarju tal-ħinijiet kif kienu stabbiliti fi ħdan l-istruttura tar-rapportar dwar il-flus u ta' l-istatistiċi bankarji tal-BĊE imqiegħda fir-Regolament (KE) Nru 2423/2001 (BĊE/2001/13).

Artikolu 11

Kumpanijji ta' riserva fuq bażi konsolidata

L-istituzzjonijiet li jistgħu jirrappurtaw informazzjoni statistika bħala grupp fuq bażi konsolidata (kif definit fi ħdan l-istruttura ta' rapportar tal-flus u ta' l-istatistiċi bankarji fir-Regolament (KE) Nru 2423/2001 (BĊE/2001/13)) għandhom iżommu r-riservi minimi permezz ta' waħda mill-istituzzjonijiet fil-grupp li qed jaġixxi bħala medjatur għal dawn l-istituzzjonijiet biss u skond id-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 10. L-istituzzjoni li taġixxi bħala medjatur għall-grupp tista' tapplika mal-BĊE għal eżenzjoni mid-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 10(6). Jekk il-BĊE jaċċetta l-applikazzjoni tiegħu, il-grupp biss b'mod ġenerali jista' jkun intitulat li jirċievi l-konċessjoni msemmij fl-Artikolu 5(2).

Artikolu 12

Ġranet tan-negozju tal-BĊN

Jekk fergħa waħda jew iktar ta' BĊN parteċipanti jkunu magħluqa f'ġurnata tan-negozju tal-BĊN minħabba btajjel tal-banek lokali jew reġjonali, il-BĊN parteċipanti rilevanti għandu jgħarraf lill-istituzzjonijiet bil-quddiem bl-arranġamenti li jkunu jridu jsiru għal transizzjonijiet li jinvolvu dawn il-friegħi.

Artikolu 13

Għaqdiet u diviżjonijiet

1. Għall-perjodu ta' manutenzjoni li fih għaqda tibda' taħdem, it-talbiet ta' riserva ta' l-istituzzjonijiet li qed jinkorporaw għandhom jittieħdu mill-istituzzjoni li tirċievi u din l-istess istituzzjoni tista' tibbenefika minn kull konċessjoni deskritta fl-Artikolu 5(2) mogħtija lill-istituzzjonijiet li qed jinkorporaw. Iż-żamma ta' riservi ta' l-istituzzjonijiet li qed jinkorporaw għall-perjodu ta' manutenzjoni li fih l-għaqda tibda' taħdem għandhom jgħoddu flimkien lejn konformità mat-talbiet ta' riserva mill-istituzzjoni li qed tirċievi.

2. Mill-perjodu ta' manutenzjoni li jsegwi immedjatament il-perjodu ta' manutenzjoni li fih tibda' taħdem l-għaqda 'l quddiem, l-istituzzjoni li tirċievi għandha tingħata biss konċessjoni waħda kif inhu deskritt fl-Artikolu 5(2). Għall-perjodu ta' manutenzjoni li jsegwi immedjatament lil dak li fih l-għaqda bdiet, ir-riservi minimi ta' l-istituzzjoni li tirċievi iridu jiġu kkalkulati billi tintuża bażi ta' riżerva li tgħaqqad il-bażi ta' riservi ta' l-istituzzjonijiet li qed jinkorporaw u, fejn hu addattat, ta' l-istituzzjoni li tirċievi. Il-bażi ta' riservi li jridu jingħaqdu huma dawk li setgħu kienu relevanti għal dan il-perjodu ta' manutenzjoni kieku l-għaqda ma seħħitx. Sa fejn hu mitlub biex ikun hemm informazzjoni statistika adekwata għal kull istituzzjoni li qed tinkorpora, l-istituzzjoni li tirċievi għandha tassumi l-obbligazzjonijiet tar-rapportar statistiku ta' l-istituzzjonijiet li qed jinkorporaw. Dispożizzjonijiet speċifiċi, li jiddependu mill-karatteristiċi ta' l-istituzzjonijiet involuti fl-għaqda, jinsabu fl-Anness II tar-Regolament (KE) Nru 2423/2001 (BĊE/200/13).

3. Għall-perjodu ta' manutenzjoni li fih diviżjoni tibda' taħdem, dawk l-istituzzjonijiet li jirċievu li huma istituzzjonijiet ta' kreditu għandhom jassumu t-talba ta' riserva ta' l-istituzzjoni li tkun se tiġi sezzjonata. Kull waħda mill-istituzzjonijiet ta' kreditu li tirċievi trid tkun lijabbli bi proporzjon għall-parti tal-bażi tar-riserva ta' l-istituzzjoni li tkun se tiġi sezzjonata li hi allokata għaliha. Ir-riżervi miżmuma mill-istituzzjoni li se jkunu sezzjonati waqt il-perjodu ta' manutenzjoni li fih tieħu effett id-diviżjoni għandhom jiġu allokati bejn l-istituzzjonijiet li jirċievu li huma istituzzjonijiet ta' kreditu fl-istess proporzjonijiet. Għall-perjodu ta' manutenzjoni li fih tieħu effett id-diviżjoni, il-konċessjoni deskritta fl-Artikolu 5(2) għandha tingħata li kull istituzzjoni li tirċievi li hija istituzzjoni ta' kreditu.

4. Mill-perjodu ta' manutenzjoni li jsegwi immedjatament lill-perjodu ta' manutenzjoni li fih tieħu effett id-diviżjoni sakemm l-istituzzjonijiet li jirċievu li huma istituzzjonijiet ta' kreditu ikunu rrappurtaw il-bażi ta' riservi rispettivi tagħhom skond l-Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2423/2001 (BĊE/2001/13), kull istituzzjoni li tirċievi li hi istituzzjoni ta' kreditu, għandha tassumi, possibilment mar-riservi minimi tagħha, ir-riservi minimi kkalkulati fuq il-bażi ta' kull parti tal-bażi ta' riżerva ta' l-istituzzjoni li se tkun sezzjonata li hu allokat għaliha. Mill-perjodu ta' manutenzjoni li jsegwi immedjatament il-perjodu ta' manutenzjoni li fih id-diviżjoni tieħu effett minn hemm 'il quddiem, kull istituzzjoni li tirċievi li hi istituzzjoni ta' kreditu għandha tingħata konċessjoni waħda kif inhu deskritt fl-Artikolu 5(2).

Artikolu 14

Dispożizzjonijiet transitorji

1. Il-perjodu ta' manutenzjoni li jibda fl-24 ta' Jannar ta' l-2004 għandu jispiċċa fid- 9 ta' Marzu ta' l-2004.

2. Ir-riservi minimi għal dan il-perjodu transitorju ta' manutenzjoni iridu jkunu kkalkulati billi tintuża l-bażi ta' riserva tal-31 ta' Diċembru ta' l-2003. Il-bażi ta' riserva fit-30 ta' Settembru ta' l-2003 għandha tintuża għar-rapportar ta' kull kwart tas-sena ta' l-istituzzjonijiet.

3. Il-proċeduri għall-kalkulazzjoni, għan-notifikazzjoni, għall-konferma, għar-reviżjoni u għall-għarfien li jinsabu fl-Artikoli 5(3), (4) u (6) tar-Regolament (KE) Nru 2818/98 (BĊE/1998/15) għandhom jgħoddu għal dan il-perjodu transitorju ta' manutenzjoni.

Artikolu 15

Dispożizzjonijiet finali

1. Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-24 ta' Jannar ta' l-2004, bl-eċċezzjoni ta' l-Artikoli 5(3) u (5) li se jidħlu fis-seħħ fl-10 ta' Marzu ta' l-2004.

2. Ir-Regolament (KE) Nru 2818/98 (BĊE/1998/15) ta' l-1 ta' Diċembru ta' l-1998 dwar l-applikazzjoni tar-riservi minimi għandu jkun imħassar fit-23 ta' Jannar ta' l-2004, bl-eċċezzjoni ta' l-Artikoli 5(3), (4) u (6) li se jkunu mħassra fid-9 ta' Marzu ta' l-2004.

3. Referenzi magħmulha għar-Regolament imħassar għandhom ikunu meqjusa bħala magħmulha għal dan ir-Regolament.

Magħmul fi Frankfurt am Main, fit-12 ta' Settembru 2003.

Għan-nom tal-Kunsill Regolatorju tal-BĊE

Willem F. Duisenberg

[1] ĠU L 318, 27.11.1998, p. 1.

[2] ĠU L 24, 26.01.2002, p. 1.

[3] ĠU L 318, 27.11.1998, p. 4.

[4] ĠU L 356, 30.12.1998, p. 1.

[5] Ir-Regolament BĊE/2000/8 tal-31 ta' Awissu tas-sena 2000 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2818/98 dwar l-applikazzjoni tar-riservi minimi (BĊE/1998/15) u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2819/98 tal-Bank Ċentrali Ewropew li jikkonċerna l-karta ta' bilanċ ikkonsolidat tas-settur monetarju finanzjarju ta' l-istituzzjoni (BĊE/1998/16) (ĠU L 229, tad-9.9.2000, p. 34).

[6] Ir-Regolament BĊE/2002/3 tat-18 ta' April ta' l-2002 li jemenda r-Regolament BĊE/1998/15 dwar l-applikazzjoni tar-riservi minimi (ĠU L 106, tat-23.4.2002, p. 9).

[7] ĠU L 318, tas-27.11.1998, p. 8.

[8] ĠU L 126, tas-26.5.2000, p. 1. Direttiva kif emendata mid-Direttiva 2000/28/KE (ĠU L 275, tas-27.10.2000, p. 37).

[9] ĠU L 333, tas-17.12.2001, p. 1.

--------------------------------------------------