32003R0851Official Journal L 123 , 17/05/2003 P. 0007 - 0008


Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 851/2003

tas-16 ta’ Mejju 2003

li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 3444/90 li jippreskrivi regoli dettaljati biex tingħata għajnuna għall-ħżin privat għal majjal

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunita Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2759/75 tad-29ta’ Ottubru 1975 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-suq tal-majjal [1], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1365/2000 [2], u b’mod partikolari l-Artikolu 7(2) tiegħu,

Billi:

(1) L-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3444/90 [3], kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 3533/93 [4], jippreskrivi r-regoli li japplikaw limitu ta’ żmien biex tkun ipprovduta xhieda ta’ sostenn għall-ħlas ta’ għajnuna, imma ma jagħmilx dispożizzjoni għal każijiet fejn ebda xhieda ta’ sostenn ma’ tkun ippreżentata. Id-dispożizzjonijiet xierqa għandhom għalhekk ikunu adottati.

(2) L-Artikolu 9(4) tar-Regolament (KEE) Nru 3444/90 jipprovdi għall-possibilta li jitnaqqas il-perjodu ta’ ħażna fil-każ ta’ esportazzjonijiet ta’ prodotti taħt kuntratt, bla ma jingħata każ ta’ jekk jikkwalifikawx għal rifużjoni ta’ esportazzjoni jew le. Fejn il-prodotti jikkwalifikaw għal rifużjoni, prova ta’ esportazzjoni tkun offruta billi jintużaw id-dokumenti preskritti fl-Artikolu 7 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 800/1999 tal-15 ta’ April 1999 li jippreskrivi regoli komuni dettaljati għall-applikazzjoni tas-sistema ta’ rifużjonijiet ta’ esportazzjoni għall-prodotti agrikoli [5], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 444/2003 [6]. Bil-ħsieb biex ikunu ssimplifikati l-operazzjonijiet ta’ mmonitorjar, proċedura simili għandha tkun introdotta biex il-prova tkun offruta meta prodotti jkunu esportati mingħajr rifużjoni.

(3) Biex ikun żgurat li l-operazzjoni xierqa tal-għajnuna għall-ħżin privat introdotta skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2179/2002 tas-6 ta’ Diċembru 2002 dwar kondizzjonijiet speċjali biex tingħata għajnuna għal ħżin privat għal majjal [7], l-emendi proposti għandhom japplikaw immedjatament għall-kuntratti konklużi taħt dak ir-Regolament.

(4) Il-miżuri li jipprovdi għalihom dan ir-Regolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat ta’ Amministrazzjoni għal Majjal,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (KEE) Nru 3444/90 huwa hawnhekk emendat kif ġej:

1. Il-paragrafu li ġej jiżdied ma’ l-Artikolu 7:

"3. Jekk ir-rekwiżiti preskritti fil-paragrafu 1 ma jkunux osservati, ebda għajnuna m’għandha titħallas fir-rigward tal-kuntratt ikkonċernat u l-kapparra kollha għal dak il-kuntratt għandha tintilef."

2. Ir-raba’ subparagrafu ta’ l-Artikolu 9(4) huwa ssostitwit b’dan li ġej:

"Għall-għanijiet ta’ dan il-paragrafu, prova ta’ esportazzjoni għandha tkun offruta skond l-Artikoli 7 u 8 tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 fil-każ ta’ prodotti li jikkwalifikaw għal rifużjoni.

Fil-każ ta’ prodotti li ma jikkwalifikawx għal rifużjoni, prova ta’ esportazzjoni għandha tkun offruta fil-każijiet li jipprovdi għalihom l-Artikolu 8 tar-Regolament (KE) Nru 800/1999 billi tkun ipprovduta l-kopja ta’ kontroll T5 oriġinali, skond l-Artikolu 912a, 912b, 912c, 912e u 912g tar-Regolament (KEE) Nru 2454/93. Waħda minn notifikazzjonijiet li ġejjin għandha tintgħamel fil-kazxxa 107 tal-kopja ta’ kontroll meta tkun qiegħda timtela’:

- Reglamento (CEE) n° 3444/90

- Forordning (EØF) nr. 3444/90

- Verordnung (EWG) Nr. 3444/90

- Κανoνισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3444/90

- Regolament (KEE) Nru 3444/90

- Règlement (CEE) n° 3444/90

- Regolamento (CEE) n. 3444/90

- Verordening (EEG) nr. 3444/90

- Regulamento (CEE) n.o 3444/90

- Asetus (ETY) N:o 3444/90

- Förordning (EEG) nr 3444/90."

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika għall-għajnuna ġdida kollha għal ħżin privat u għall-kuntratt konklużi taħt ir-Regolament (KE) Nru 2179/2002.

Madankollu, l-Artikolu 1(2) għandu japplika biss għal esportazzjonijiet li jsiru f’id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament jew wara.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussel, fis-16 ta’ Mejju 2003.

Għall-Kummissjoni

Franz Fischler

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 282, ta’ l-1.11.1975, p. 1.

[2] ĠU L 156, tad-29.6.2000, p. 5.

[3] ĠU L 333, tat-30.11.1990, p. 22.

[4] ĠU L 321, tat-23.12.1993, p. 9.

[5] ĠU L 102, tas-17.4.1999, p. 11.

[6] ĠU L 67, tat-12.3.2003, p. 3.

[7] ĠU L 331, tas-7.12.2002, p. 11.

--------------------------------------------------