32003R0807Official Journal L 122 , 16/05/2003 P. 0036 - 0062


Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 807/2003

ta' l-14 ta' April 2003

li jaddatta, għad-Deċiżjoni 1999/468/KE, id-disposizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-kumitati li jassistu l-Kummissjoni fl-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni tagħha stabbiliti fi strumenti tal-Kunsill adottati skond il-proċedura ta' konsultazzjoni (unanimità)

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkonsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 93, 94, 269, 279 u 308 tiegħu,

Wara li kkonsidra l-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkonsidra l-opinjoni tal-Parlament Ewropew [2],

Wara li kkonsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali [3],

Wara li kkonsulta mal-Qorti ta' l-Awdituri dwar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE, Euratom) Nru 1553/89 tad-29 ta' Mejju 1989 dwar l-arranġamenti uniformi definittivi għall-ġbir ta' riżorsi proprji stess li jiġu mit-taxxa tal-valur miżjud [4],

Billi:

(1) Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni [5] issostitwiet id-Deċiżjoni 87/373/KEE [6].

(2) Skond id-dikjarazzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni [7] dwar id-Deċiżjoni 1999/468/KE, id-disposizzjonijiet li jirrigwardaw il-kumitati li jassistu l-Kummissjoni fl-eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni tagħha, previsti fl-applikazzjoni tad-Deċiżjoni 87/373/KEE, għandhom jiġu adattati biex jiġu allinjati mad-disposizzjonijiet ta' l-Artikoli 3, 4 u 5 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(3) Id-dikjarazzjoni fuq imsemmija tindika l-metodi biex jiġu adattati l-proċeduri ta' kumitati, li għandu jkun awtomatiku sakemm dan ma jaffettwax in-natura tal-kumitat previst fl-att bażiku.

(4) Il-limiti ta' żmien stabbiliti fid-disposizzjonijiet li għandhom jiġu adattati għandhom jibqgħu fis-seħħ. Kull fejn ma jkunx hemm limitu ta' żmien speċifiku għall-adozzjoni ta' miżuri ta' implimentazzjoni, l-limitu ta' żmien jiġi ffissat għal tliet xhur.

(5) Id-disposizzjonijiet ta' l-istrumenti li jipprovdu għar-rikors għall-proċedura ta' kumitat tat-tip I stabbilita bid-Deċiżjoni 87/373/KEE għandhom għalhekk jiġu sostitwiti b'disposizzjonijiet li jirreferu għall-proċedura ta' konsultazzjoni stabbilita fl-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

(6) Id-disposizzjonijiet ta' l-istrumenti li jipprovdu għar-rikors għall-proċeduri ta' kumitat tat-tip IIa u IIb stabbiliti bid-Deċiżjoni 87/373/KEE għandhom jiġu sostitwiti b'disposizzjonijiet li jirreferu għall-proċedura ta' amministrazzjoni stabbilita fl-Artikolu 4 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE

(7) Id-disposizzjonijiet ta' l-istrumenti li jipprevedu rikors għall-proċeduri tal-kumitat tat-tip IIIa u IIIb stabbiliti bid-Deċiżjoni 87/373/KEE għandhom jiġu sostitwiti b'disposizzjonijiet li jirreferu għall-proċedura regolatorja stabbilita fl-Artikolu 5 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE

(8) Dan ir-Regolament jimmira biss għall-allinjament ta' proċeduri tal-kumitati. L-isem tal-kumitat rigward dawn il-proċeduri ġie emendat, fejn hu xieraq,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Rigward il-proċedura ta' konsultazzjoni, l-istrumenti elenkati fl-Anness I għandhom jiġu adattati, skond dak l-Anness, biex isegwu d-disposizzjonijiet korrispondenti tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Artikolu 2

Rigward il-proċedura ta' tmexxija, l-istrumenti elenkati fl-Anness II għandhom jiġu adattati, skond dak l-Anness, biex isegwu d-disposizzjonijiet korrispondenti tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Artikolu 3

Rigward il-proċedura regolatorja, l-istrumenti elenkati fl-Anness III għandhom jiġu adattati, skond dak l-Anness, biex isegwu d-disposizzjonijiet korrispondenti tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Artikolu 4

Ir-referenzi għad-disposizzjonijiet ta' l-istrumenti fl-Annessi I, II u III għandhom jitqiesu li huma referenzi għal dawk id-disposizzjonijiet kif adattati b'dan ir-Regolament.

Ir-referenzi magħmula, f'dan ir-Regolament, għall-ismijiet ta' qabel ta' kumitati għandhom jitqiesu li huma referenzi għall-ismijiet ġodda.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament jibda' jseħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-14 ta' April 2003.

Għall-Kunsill

Il-President

A. Giannitsis

[1] ĠU C 75 E, tas-26.3.2000, p. 448.

[2] Opinjoni tal-11 ta' Marzu 2003 (għad ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

[3] ĠU C 241, tas-7.10.2002, p. 128.

[4] ĠU L 155, tas-7.6.1989, p. 9.

[5] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[6] ĠU L 197, tat-18.7.1987, p. 33.

[7] ĠU C 203, tas-17.7.1999, p. 1.

--------------------------------------------------

ANNESS I

IL-PROĊEDURA KONSULTATTIVA

Il-Lista ta' l-istrumenti li jidħlu fil-proċedura konsultattiva addattata għad-disposizzjonijiet korrispondenti tad-Deċiżjoni 1999/468/KE skond l-emendi li ġejjin:

1. Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 87/95/KEE tat-22 ta' Diċembru 1986 dwar l-istandardizzazzjoni fl-kamp tat-teknoloġija ta' l- informatika u t-telekomunikazzjonijiet [1].

L-Artikolu 7 (1) għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"1. (a) Fis-segwiment tagħha ta' għanijiet u l-ġestjoni tagħha ta' l-attivitajiet stabbiliti b'din id-Deċiżjoni, il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat, imsejjaħ 'il-Grupp ta' l-Uffiċjali Anzjani dwarm l-istandardizzazzjoni fil kamp tat-Teknoloġija ta' l-Informatika'.

Rigward kwistjonijiet tat-telekomunikazzjonijiet il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill kumitatimsejja' 'il-Grupp ta' l-Uffiċjali Anzjani tat-Telekomunkazzjonijiet' riferit fl-Artikolu 5 tad-Direttiva 86/361/EEC.

(b) Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu għandhom japplikaw l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [2]."

2. Ir-Regolament tal-Kunsill (tal-KEE, u l-Euratom) Nru 1553/89 tad-29 ta' Mejju 1989 dwar l-arranġamenti uniformi definittivi għall-ġbir mir-riżorsi nfushom li jidħol mit-taxxa tal-valur miżjud [3].

L-Artikolu 13

[4]

għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"4. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 3 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE."

Għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

"6. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

[1] ĠU L 36, tas-7.2.1987, p. 31.

[2] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[3] ĠU L 155, tas-7.6.1989, p. 9. Regolament kif emendat bir-Regolament (tal-KE,u l-Euratom) Nru 1026/1999 (ĠU L 126, tal-20.5.1999, p. 1).

[4] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

--------------------------------------------------

ANNESS II

IL-PROĊEDURA TAL-ĠESTJONI

IL-lista ta' l-istrumenti li jidħlu fil-proċedura tal-ġestjoni addattata għad-disposizzjonijiet korrispondenti tad-Deċiżjoni 1999/468/KE skond l-emendi li ġejjin:

1. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3906/89 tat-18 ta' Diċembru 1989 dwar il-għajnuna ekonomika lil ċerti pajjiżi ta' l-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant [1].

L-Artikolu 9 għandu jiġi mibdul mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 9

1. Il-Kummisjoni għandha tkun assistita minn kumitat riferit bħala l-kumitat tal-għajnuna għar-ristrutturazzjoni ekonomika fil-pajjiżi riferiti fl-Artikolu 1. Ossevatur mill-Bank Ewropew ta' l-Investiment għandu jieħu sehem fil-proċedimenti tal-kumitat li jinteressaw lill-Bank.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu għandhom japplikaw l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [2].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 4 [3] tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal sitt ġimgħat.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

2. Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/21/KE, Euratom ta' l-14 ta' Diċembru 1998 li tadotta programm qafas multiannwu għall-azzjonijit fis-settur ta' l-enerġija (1998-2002) u miżuri konnessi miegħu(3).

L-Artikolu 4 (2) għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"2. (a) Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat fil-ġestjoni ta' dan il-programm qafas.

(b) Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 4 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [4].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

(ċ) Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.'"

[1] ĠU L 375, tat-23.12.1989, p. 11. Regolament kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 2500/2001 (ĠU L 342, tas-27.12.2001, p. 1).

[2] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[3] ĠU L 7, tat-13.1.1999, p. 16.

[4] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

--------------------------------------------------

ANNESS III

IL-PROĊEDURA REGOLATORJA

Il-Lista ta' l-istrumenti li jidħlu fil-proċedura regolatorja addattati għad-disposizzjonijiet korrispondenti tad-Deċiżjoni 1999/468/KE skond l-emendi li ġejjin:

1. Id-Direttiva tal-Kunsill 67/548/KEE tas-27 ta' Ġunju 1967 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi li għandhom x'jaqsmu mal-klassifika, il-pakkeġġjar u l-għoti tat-tikketti tas-sustanzi perikolużi [1].

Fl-Artikolu 27(2), għandhom jitħassru t-termini tal-paragrafu (4)(a).

L-Artikolu 29 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 29

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [2].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

2. Id-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE tas-6 ta' Frar 1970 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mat-tip ta' l-approvazzjoni tal-vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom [3].

L-Artikolu 13 għandu jiġi emendat kf ġej:

(a) Il-paragrafu 1 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat imsejjaħ 'il-Kumitat ta' l-Addattament għall-Progress Tekniku'."

(b) Il-paragrafu 3 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"3. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [4].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandsu jiġi ffissat għal tliet xhur."

(ċ) Għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

"6. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

3. Id-Direttiva tal-Kunsill 70/373/KEE tal-20 ta' Lulju 1970 dwar l-introduzzjoni ta' metodi Komunitarji għat-teħid tal-kampjuni u l-analiżi għall-kontroll uffiċjali tal-għalf [5].

L-Artikolu 3 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 3

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [6].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [7].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

4. Id-Direttiva tal-Kunsill 71/118/KEE tal-15 ta' Frar 1971 dwar il-problemi tas-saħħa li jaffettwaw il-produzzjoni u t-tqegħid fis-suq tal-laħam frisk tat-tjur [8].

L-Artikolu 21 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 21

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [9].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [10].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli iegħu ta' proċedura.'"

5. Id-Direttiva tal-Kunsill 71/316/KEE tas-26 ta' Lulju 1971 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mad-disposizzjonijiet komuni kemm għall-istrumenti tal-kejl u kemm għall-metodi tal-kontroll metroloġiku [11].

L-Artikolu 7(2) għandu jitħassar.

L-Artikolu 18 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 18

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat ta' l-Aġġustament tad-Direttivi għall-Progress Tekniku riferiti fl-Artikolu 16.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [12].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

6. Id-Direttiva tal-Kunsill 72/461/KEE tat-12 ta' Diċembru 1972 dwar il-problemi tas-saħħa li jaffettwaw il-kummerċ intra-Komunitarju fil-laħam frisk [13].

L-Artikolu 9 għandu jiġi mibdul mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 9

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [14].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Arttikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [15].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal 15-il jum.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

7. Id-Direttiva tal-Kunsill 72/462/EEC tat-12 ta' Diċembru 1972 dwar il-problemi tas-saħħa u ta' l-ispezzjon veterinarju rigward l-importazzjoni tal-bhejjem tal-fart, tan-nagħaġ u tal-mogħoż u tal-ħnieżer, il-laħam frisk u l-prodotti mill-laħam mill-pajjiżi terzi [16].

L-Artikoli 29 u 30 għandhom jiġu mibdula b'dan li ġej:

"Artikolu 29

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali sabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [17].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [18].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jaddotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.

Artikolu 30

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal 15-il jum."

8. Id-Direttiva tal-Kunsill 73/361/KEE tad-19 ta' Novembru 1973 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet, ir-Regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu maċ-ċertifikazzjoni u l-għoti tal-marka tal-ħbula tal-wajer, il-ktajjen u l-ganġijiet [19].

L-Artikoli 4(2) għandu jitħassar.

L-Artikolu 5 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 5

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat ta' l-aġġustament għall-progress tekniku tad-Direttivi li jinteressaw l-eliminazzjoni ta' l-ostakoli tekniċi għall-kummerċ fl-apparat u t-tagħmir tar-rfigħ.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [20].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

9. Id-Direttiva tal-Kunsill 73/404/KEE tat-22 ta' Novembru 1973 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mad-deterġenti [21].

L-Artikolu 7a(2) għandu jitħassar.

L-Artikolu 7b għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"Article 7b

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-kumiat ta' l-addattament għall-progres tekniku tad-Direttivi għalbiex jitneħħew l-ostakoli għall-kummerċ fis-settur tad-deterġenti.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [22].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

10. Id-Direttiva tal-Kunsill 73/437/KEE tal-11 ta' Diċembru 1973 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li jirrigwardaw ċertu zokkor maħsub għall-konsum mill-bniedem [23].

L-Artikolu 12 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 12

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [24].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [25].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

11. Id-Direttiva tal-Kunsill 74/150/KEE ta' l-4 ta' Marzu 1974 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġjiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' l-approvazzjoni skond it-tip tal-vetturi agrikoli u tal-forestrija tal-ġbid bir-roti [26].

L-Artikolu 12(2) għandu jitħassar.

L-Artikolu 13 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 13

1. Il-Kummisjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat ta' l-Addattament tad-Direttivi għall-Progress Tekniku dwar it-Tneħħija ta' l-Ostakoli Tekniċi għall-Kummerċ fis-Settur tal-Vetturi tal-Ġbid Agrikoli u tal-Forestrija.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw id-Direttivi 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [27].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

12. Id-Direttiva tal-Kunsill 74/409/KEE tat-22 ta' Lulju 1974 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-għasel [28].

L-Artikolu 10 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 10

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [29].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom applikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [30].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

13. Id-Direttiva tal-Kunsill 75/324/KEE tal-20 ta' Mejju 1975 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mad-dispensuri ta' l-ajrusoli [31].

L-Artikolu 6(2) għandu jitħassar.

L-Artikolu 7 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 7

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat ta' l-Addattamet tad-Direttivi għall-Progress Tekniku dwar id-dispensuri ta' l-ajrusol.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/LE [32].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

14. Id-Direttiva tal-Kunsill 76/895/KEE tat-23 ta' Novembru 1976 li għandha x'taqsam mal-fissar tal-livelli massimi tal-fdalijiet tal-pestiċidi fi u fuq il-frott u l-ħxejjex ta' l-ikel [33].

L-Artikoli 7, 8 u 8a għandhom jiġu mibdula b'dan li ġej:

"Artikolu 7

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [34].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/EC [35].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jaddotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.

Artikolu 8

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal 15-il jum.

Artikolu 8a

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

15. Id-Direttiva tal-Kunsill 76/160/KEE tat-8 ta' Diċembru 1975 li tirrigwarda l-kwalità ta' l-ilma tal-banjijiet [36].

L-Article 10(2) għandu jitħassar.

L-Artikolu 11 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 11

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat ta' l-Addattament għall-Progress Tekniku.

2. Meta jsir riferment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [37].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

16. Id-Direttiva tal-Kunsill 76/116/KEE tat-18 ta' Diċembru 1975 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-ferilizzanti [38].

L-Artikolu 10(2) għandu jitħassar.

L-Artikolu 11 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 11

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat li jaġġusta għall-progress tekniku dawk id-Direttivi li jirrigwardaw l-abolizzjoni tax-xkilijiet tekniċi għall-kummerċ fil-fertilizzanti.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/EC [39].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

17. Id-Direttiva tal-Kunsill 76/117/KEE tat-18 ta' Diċembru 1975 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li jirrigwardaw it-tagħmir elettriku għall-użu f'atmosferi potenzalment splussivi [40].

L-Artikolu 6(2) għandu jitħassar.

L-Artikolu 7 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 7

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat ta' l-addattament għall-progress tekniku tad-Direttivi dwar it-tneħħija tax-xkilijiet tekniċi għall-kummerċ fit-tagħmir elettriku għall-użu f'atmosferi potenzalment splussivi.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [41].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

18. Id-Direttiva tal-Kunsill 76/118/KEE tat-18 ta' Diċembru 1975 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu ma' ċertu ħalib ippriservat iddeidrat fl-intier tiegħu jew f'parti minnu għall-konsum mill-bniedem [42].

L-Artikolu 12 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 12

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [43].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [44].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

19. Id-Direttiva tal-Kunsill 76/621/KEE tal-20 ta' Lulju 1976 li għandha x'taqsam mal-fissar tal-livell massimu ta' l-aċidu eruċiku fiż-żjut u x-xaħmijiet maħsuba bħala ta' hekk għall-konsum mill-bniedem u fl-oġġetti ta' l-ikel li jkun fihom iż-żjut jew ix-xaħmijiet miżjuda [45].

L-Artikolu 5 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 5

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [46].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [47].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

20. Id-Direttiva tal-Kunsill 76/767/KEE tas-27 ta' Lulju 1976 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mad-disposizzjonijiet komuni għar-reċipjenti tal-pressa u l-metodi ta' l-ispezzjon tagħhom [48].

L-Artikolu 19(2) għandu jitħassar.

L-Artikolu 20 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 20

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-kumitat li jaddatta għall-progress tekniku d-Direttivi li jirrigwardaw l-eliminazzjoni tax-xkilijiet tekniċi fil-kummerċ fir-reċipjenti tal-pressa.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [49].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

21. Id-Direttiva tal-Kunsill 77/96/KEE tal-21 ta' Diċembru 1976 dwar l-eżaminazzjoni tat-triniki (trinichella spiralis) ma' l-importazzjoni minn pajjiżi terzi tal-laħam frisk idderivat mill-ħnieżer domestiċi [50].

L-Artikolu 9 għandu jiġi mibdul mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 9

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [51].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [52].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.".

22. Id-Direttiva tal-Kunsill 77/99/KEE tal-21 ta' Diċembru 1976 dwar il-problemi tas-saħħa li jaffettwaw il-kummerċ intra-Komunitarju fil-prodotti mil-laħam [53].

L-Artikolu 20 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 20

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [54].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [55].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.".

23. Id-Direttiva tal-Kunsill 77/504/KEE tal-25 ta' Lulju 1977 dwar il-bhejjem tar-razza għat-tnissil ta' l-ispeċje ta' l-ifrat [56].

L-Artikolu 8 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 8

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti taz-Zooteknika istitwit bid-Deċiżjoni 77/505/KEE [57].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [58].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.".

24. Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 77/795/KEE tat-12 ta' Diċembru 1977 li tistabbilixxi proċedura komuni għall-iskambju tat-tagħrif dwar il-kwalità ta' l-ilma tal-wiċċ fil-Komunità [59].

L-Artikolu 7(2) għandu jitħassar.

L-Artikolu 8 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 8

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-kumitat ta' l-addattament ta' din id-Deċiżjoni għall-progress tekniku.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikolu 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [60].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.".

25. Id-Direttiva tal-Kunsill 78/25/KEE tat-12 ta' Diċembru 1977 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mal-materji tal-kulur li jistgħu jiġu miżjuda mal prodotti mediċinali [61].

L-Artikolu 5(2) għandu jitħassar.

L-Artikolu 6 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 6

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-kumitat ta' l-adattament għall prtogress tekniku tad-Direttivi dwar l-eliminazzjoni tax-xkilijiet tekniċi għall-kummerċ fis-settur tal-materji tal-kulur li jistgħu jiġu miżjuda mal-prodotti mediċinali.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [62].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.".

26. Id-Direttiva tal-Kunsill 78/659/KEE tat-18 ta' Lulju 1978 dwar il-kwalità ta' l-ilma frisk li jeħtieġ il-protezzjoni jew it-titjib sabiex isostni l-ħajja tal-ħut [63].

L-Artikolu 13(2) għandu jitħassar.

L-Artikolu 14 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 14

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat ta' l-Addattament gll-Progress Tekniku u Xjentifiku.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [64].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.".

27. Id-Direttiva tal-Kunsill 79/117/KEE tal-21 ta' Diċembru 1978 li tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li jkun fihom sustanzi attivi [65].

L-Artikolu 8 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 8

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [66].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [67].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.".

28. Id-Direttiva tal-Kunsill 79/373/KEE tat-2 ta' April 1979 dwar il-marketing tal-għalf kompost [68].

L-Artikolu 13 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 13

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [69].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [70].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.".

29. Id-Direttiva tal-Kunsill 79/409/KEE tat-2 ta' April 1979 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi [71].

L-Artikolu 16(2) għandu jitħassar.

L-Artikolu 17 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 17

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat ta' l-Addattament għall-Progress Tekniku u Xjentifiku.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [72].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.".

30. Id-Direttiva tal-Kunsill 79/869/KEE tad-9 ta' Ottubru 1979 li tirrigwarda l-metodi tal-kejl u l-frekwenzi tat-teħid tal-kampjuni u l-analiżi ta' l-ilma tal-wiċċ sabiex minnu jinħareġ l-ilma tax-xorb fl-Istati Membri [73].

L-Artikolu 10(2) għandu jitħassar.

L-Artikolu 11 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 11

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat ta' l-Addattament għall-Progress Tekniku u Xjentifiku.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [74].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

31. Id-Direttiva tal-Kunsill 80/215/KEE tat-22 ta' Jannar 1980 dwar il-problemi tas-saħħa ta' l-annimali li jaffettwaw il-kummerċ intra-Komunitarju fil-prodoti mil-laħam [75].

L-Artikolu 8 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 8

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [76].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [77].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal 15-il jum.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.".

32. Id-Direttiva tal-Kunsill 80/217/KEE tat-22 ta' Jannar 1980 li tintroduċi miżuri Komunitarji għall-kontroll tad-deni klassiku tal-ħnieżer [78].

L-Artikolu 16 għandu jinbidel b'dan li ġej:

"Artikolu 16

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 1780/2002 [79].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [80].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.".

33. Id-Direttiva tal-Kunsill 82/130/KEE tal-15 ta' Frar 1982 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li jirrigwardaw it-tagħmir elettriku għall-użu f'atmosferi potenzalment splussivi fil-minjieri suxxettibbli għall-isplużjonijiet tal-gass [81].

L-Artikolu 6(2) għandu jitħassar.

L-Artikolu 7 għandu jigi mibdul b'dan li gej:'

"Artikolu 7

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Ristrett tal-Kummissjoni tas-Sigurtà u s-Saħħa għat-Tħaffir tal-Minjieri u Industriji oħra Estrattivi.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni1999/468/KE [82].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu tal-proċedura.".

34. Id-Direttiva tal-Kunsill 82/883/KEE tat-3 ta' Diċembru 1982 dwar il-proċedura għas-sorveljnza u l-monitoraġġ ta' l-ambjenti interessati fl-iskart ta' l-industrija tad-dijossidu tat-titanju [83].

L-Artikolu 10(2) għandu jitħassar.

L-Artikolu 11 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 11

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-kumitat ta' l-addattament għall-progress tekniku.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [84].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

35. Id-Direttiva tal-Kunsill 82/894/KEE tal-21 ta' Diċembru 1982 dwar in-notiifika tal-mard ta' l-annimali ġewwa l-Komunità [85].

L-Artikolu 6 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 6

1. Il-Kumissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [86].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [87].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.".

36. Id-Direttiva tal-Kunsill 83/417/KEE tal-25 ta' Lulju 1983 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsamu ma' ċerti lattoproteini (il-kaseini u l-kaseinati) maħsuba għall-konsum mil-bniedem [88].

L-Artikolu 10 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 10

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbili bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [89].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [90].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.".

37. Id-Direttiva tal-Kunsill 84/539/KEE tas-17 ta' Settembru 1984 dwar it-tqarrib lejn xulxin tal-liġijiet ta' l-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mat-tagħmir elettro-mediku wżat fil-mediċina umana jew veterinarja [91].

L-Artikolu 5(2) għandu jitħassar.

L-Artikolu 6 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 6

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat ta' l-Addattament għall-Progress Tekniku tad-Direttivi dwar it-Tneħħija ta' l-Ostakoli Tekniċi għall-Kummerċ fit-Tagħmir Elettro-mediku.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [92].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.".

38. Id-Direttiva tal-Kunsill 85/511/KEE tat-18 ta' Novembru 1985 li tintroduċi miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-marda tal-lsien u d-dwiefer [93].

L-Artikoli 16 u 17 għandhom jiġu mibdula b'dan li ġej:

"Artikolu 16

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [94].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [95].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandi jiġi ffissat għal 15-il jum.

3. Il-kumitat għandu jaddotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.

Artikolu 17

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali.

2. Meta jsir rferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.".

39. Id-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE tat-12 ta' Ġunju 1986 dwar il-protezzjoni ta' l-ambjent u b'mod partikolari l-ħamrija, meta t-tajn tad-drenaġġ jintuża fil-biedja [96].

L-Artikolu 14(2) għandu jitħasar.

L-Artikolu 15 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 15

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi assistita mill-Kumitat ta' l-addattament ta' din id-Direttiva għall-progress tekniku u xjentifiku.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [97].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' roċedura.".

40. Id-Direttiva tal-Kunsill 86/362/KEE ta' l-24 ta' Lulju 1986 dwar il-fissar tal-livelli massimi tal-fdalijiet tal-pestiċidi fi u fuq iċ-ċereali [98].

L-Artikoli 11a, 11b u 12 għandhom jiġu mibdula b'dan li ġej:

"Artikolu 11a

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [99].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jaddotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.

Article 11b

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal 15-il jum.

3. Il-kumitat għandu jaddotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.

Artikolu 12

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [100].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.".

41. Id-Direttiva tal-Kunsill 86/363/KEE ta' l-24 ta' Lulju 1986 dwar il-fissar tal-livelli massimi tal-fdalijiet tal-pestiċidi fi u fuq l-oġġetti ta' l-ikel ta' oriġini mill-annimali [101].

L-Artikoli 11a, 11b u 12 għandhom jiġu mibdula b'dan li ġej:

"Artikolu 11a

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [102].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jaddotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.

Article 11b

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perjodu taż-żmien stabbilit bl-Artikolu 5(6) tad-deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal 15-il jum.

3. Il-kumitat għandu jaddotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.

Artikolu 12

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [103].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.".

42. Id-Direttiva tal-Kunsill 86/594/KEE ta' l-1 ta' Diċembru 1986 dwar il-ħsejjes miġrura bl-arja mitfugħa mill-apparati tad-djar [104].

L-Artikolu 9 (2) għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"2. Rigward l-istandards nazzjonali u-regolamenti tekniċi riferiti fl-Artikolu 8(2) għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [105].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

43. Id-Direttiva tal-Kunsill 87/217/KEE tad-19 ta' Marzu 1987 dwar il-prevenzjoni u t-tnaqqis tat-tniġġiż ambjentali mill-asbestos [106].

Fl-Artikolu 11, għandu jitħassar it-tieni paragrafu.

L-Artikolu 12 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 12

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-Kumitat ta' l-addattament ta' din id-direttiva għall-progress xjentifiku u tekniku.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [107].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.".

44. Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 91/666/KEE tal-11 ta' Diċembru 1991 li tistabbilixxi r-riservi Komunitarji tat-tilqim għall-marda tal-lsien u d-dwiefer [108].

L-Artikolu 10 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 10

1. Il-Kummissjoni għandha thun assistita mill-Kumitat Permanenti tal-Katina ta' l-Ikel u s-Saħħa ta' l-Annimali stabbilit bl-Artikolu 58 tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 [109].

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [110].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal 15-il jum.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

45. Id-Direttiva tal-Kunsill 92/12/KEE tal-25 ta' Frar 1992 dwar l-arranġamenti ġenerali għall-prodotti bla ħsara għad-dazju tas-sisa u dwar iż-żamma, il-moviment u l-monitoraġġ ta' dawn il-prodotti [111].

L-Artikolu 24 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 24

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat imsejjaħ il-"Kumitat tad-Dazji tas-Sisa".

2. Il-miżuri meħtieġa sabiex jiġu applikati l-Artikoli, 5, 7, 15b, 18, 19 u 23 għandhom jiġu adottati skond il-proċedura stabbilita fil-paagrafu 3.

3. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [112].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

4. B'żieda mal-miżuri riferiti fil-paragrafu 2, il-Kumitat għandu jeżamina l-materji mqajma mill-president tiegħu, jew fuq l-inizjativa tiegħu nnifsu jew fuq it-talba tar-rappreżentant ta' Stat Membru, li jirrigwardaw l-applikazzjoni tad-disposizzjonijiet Komunitarji dwar id-dazji tas-sisa.

5. Il-kumitat għandu jadota r-regoli tiegħu ta' proċedura."

46. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 443/92 tal-25 ta' Frar 1992 dwar il-għajnuna finanzjarja u teknika lill-pajjiżi fl-Asja u l-Amerika Latina li qegħdin jiżviluppaw u l-kooperazzjoni ekonomika magħhom [113].

L-Artikolu 15 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 15

1. Il-Kummissjoni għandha tamministra l-għajnuna finanzjarja u teknika u l-kooperazzjoni ekonomika.

2. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat.

3. Meta jisr riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [114].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal xahar.

4. Il-Kummissjoni għandha, fuq bażi regolari, mill-inqas darba fis-sena, tibgħat lill-Istati Membri kull tagħrif li jkollha dwar is-setturi. il-proġetti u l-ħidmiet magħrufa li jistgħu jkunu appoġġjati skond dan ir-Regolament.

5. B'żieda ma' dan, għandu jitwettaq f'dan il-kumitat il-kordinament bejn l-iskemi Komunitarji ta' kooperazzjoni u l-iskemi bilaterali midħula għalihom mill-Istati Mmembri, permezz ta' skambju ta' tat-tagħrif.

6. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura/"

47. Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2309/93 tat-22 ta' Lulju 1993 li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-awtorizzazzjoni u s-sospensjoni tal-prodotti mediċinali għall-użu uman u veterinarju u li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea tal-Valutazzjoni tal-Prodotti Mediċinali [115].

L-Artikoli 72 u 73 għandhom jiġu mibdula b'dan li ġej:

"Artikolu 72

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn:

- il-Kumitat Permanenti tal-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem, fil-każ tal-materji li għandhom x'jaqsmu mal-prodotti mediċinali għall-użu uman, u

- il-Kumitat Permanenti tal-Prodotti Mediċinali Veterinarji, fil-każ tal-materji li għandhom x'jaqsmu mal-prodotti mediċinali veterinarji.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [116].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitati għandhom jadottaw ir-regoli tagħhom ta' proċedura.'

Artikolu 73

1. Il-Kummissjoni gandha tkun assistita minn:

- Il-Kumitat Permanenti tal-Prodotti Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem, fil-każ tal-materji li għandhom x'jaqsmu mal-prodotti mediċinali għall-użu uman, u

- il-Kumitat Permanenti tal-Prodotti Mediċinali Veterinarji, fil-każ tal-materji li għandhom x'jaqsmu mal-prodotti mediċinali veterinarji.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE,

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur."

48. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94 tal-20 ta' Diċembru 1993 dwar il-marka tal-fabbrika Komunitarja [117].

L-Artikolu 141 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 141

Li jiġu stabbiliti kumitat u l-proċedura sabiex jiġu adottati r-regolamenti ta' l-imlimentazzjoni

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat imsejjaħ il-Kumitat tal-Piżijiet, ir-Regoli ta' Implimentazzjoni u l-Proċedura tal-Bordijiet ta' l-Appell ta' l-Uffiċċju ta' l-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (marki u disinni tal-fabbrika).

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-deċiżjoni 1999/468/KE [118].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli triegħu ta' proċedura."

49. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2100/94 tas-27 ta' Lulju 1994 dwar id-drittijiet Komunitarji għall-varjetà tal-pjanti [119].

L-Artikolu 115 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 115

Il-proċedura

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artkolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [120].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

50. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2271/96 tat-22 ta' Novembru 1996 li jipproteġi mill-effetti ta' l-applikazzjoni extra-territorjali l-leġislazzjoni adottata minn pajjiż terz, u mill-azzjonijiet imsejsa fuqhom jew li jirriżultaw minnhom [].

L-Artikolu 8 għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"Artikolu 8

1. Għall-għanijiet ta' l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 7(b) u (ċ), il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artkolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal ġimagħtejn.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

51. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 15/97 tat-13 ta' Marzu 1997 dwar il-għajnuna reċiproka bejn l-awtoritajiet amministrattivi ta' l-Istati Membri u l-kooperazzjoni bejn dawn ta' l-aħar u l-Kummissjoni sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta tal-liġi tal-materji tad-dwana u agrikoli [].

L-Artikolu 43(1) u (2) għandu jiġi mibdul b'dan li ġej:

"1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur."

Għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

"7. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura.'"

52. Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/253/KE tat-30 ta' Marzu 1998 li tadotta programm multi-nazzjonali għalbiex jistimula li tiġi stabbilita soċjetà ta' l-informazzjoni fl-Ewropa ("Is-Soċjetà ta' l-Informazzjoni") [].

Fl-Artikolu 5, għandu jiżdied il-paragrafu li ġej:

"5. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

L-Artikolu 6 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 6

1. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur."

53. Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 976/1999 tad-29 ta' April 1999 li jistabbilixxi liġiet għalbiex jiġu implimentati l-ħidmiet Komunitarji, għajr dawk tal-kooperazzjoni ta' l-iżvilupp, li fil-qafas tal-politika Komunitarja ta' kooperazzjoni, jikkntribwixxi għall-għan ġenerali li tiġi żviluppata u kkonsolidata d-demokrazija u l-istat tad-dritt u għal dak tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali fil-pajjiżi terzi [].

L-Artikolu 14 għandu jigi mibdul b'dan li gej:

"Artikolu 14

1. Il-Kummissjoni għandha tkun assistita mill-kumitat, imsejjaħ il-Kumitat tad-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazja, stabbilit bl-Artikolu 13 tar-Regolament (KE) Nru 975/1999.

2. Meta jsir riferiment għal dan l-Artikolu, għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE [].

Il-perjodu taż-żmien stabbilit fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jiġi ffissat għal tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta' proċedura."

[1] ĠU 196, tas- 16.8.1967, p. 1. Direttiva emendata bid-Direttiva tal-Kummisjoni 2001/59/KE (ĠU L 255, tal-21.8.2001, p. 1).

[2] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[3] ĠU L 42, tat-23.2.1970, p. 1. Direttiva emendata bid-Direttiva tal-Kummisjoni 2001/116/KE (ĠU L 18, tal-21.1.2001, p. 1).

[4] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[5] ĠU L 170, tat-3.8.1970, p. 2. Direttiva kif emendata bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-1994.

[6] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[7] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[8] ĠU L 55, tat-8.3.1971, p. 23. Direttiva kif emendata bid-Direttiva 97/79/KE (ĠU L 24, tat-30.1.1998, p. 31).

[9] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[10] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[11] ĠU L 202, tas-6.9.1971, p. 1. Direttiva kif emendata bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-1994.

[12] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[13] ĠU L 302, tal-31.12.1972, p. 24. Direttiva emendata bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-1994.

[14] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[15] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[16] ĠU L 302, tal-31.12.1972, p. 28. Direttiva emendata bir-Regolament (KE) Nru 1452/2001 (ĠU L 198 tal-21.7.2001, p. 11).

[17] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[18] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[19] ĠU L 335, tal-5.12.1973, p. 51. Direttiva emendata bid-Direttiva 91/368/KEE (ĠU L 198, tat-22.7.1991, p. 16).

[20] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[21] ĠU L 347, tas-17.12.1973, p. 51. Direttiva emendata bid-Direttiva 86/94/KEE (ĠU L 80, tal-25.3.1986, p. 51).

[22] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[23] ĠU L 356, tas-27.12.1973, p. 71. Direttiva revokata b'effett mit-12 ta' Lulju 2003 bid-Direttiva 2001/111/KE (ĠU L 10, tat-12.1.2002, p. 53).

[24] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[25] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23..

[26] ĠU L 84, tat-28.3.1974, p. 10. Direttiva emendata bid-Direttiva 2001/3/KE (ĠU L 28, tat-30.1.2001, p. 1).

[27] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23..

[28] ĠU L 84, tat-12.8.1974, p. 10. Direttiva revokata b'effett mill-1 ta' Lulju bid-Direttiva 2001/110/KE (ĠU L 10, tat-12.1.2002, p. 47).

[29] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[30] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[31] ĠU L 147, tad-9- 6.2.1975, p. 40.

[32] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[33] ĠU L 340, tad-9.12.1976, p. 26. Direttiva emendata bid-Direttiva 2002/79/KE (ĠU L 291, tat-28.10.2002, p. 1).

[34] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[35] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[36] ĠU L 31, tal-5.2.1976, p. 1. Direttiva emendata bl-Att ta' Adeżjoni ta' l-1994.

[37] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[38] ĠU L 24, tat-30.1.1976, p. 21. Direttiva emendata bid-Direttiva 98/97/KE (ĠU L 18, tat-23.1.1999, p. 60).

[39] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[40] ĠU L 24, tat-30.1.1976, p. 45. Direttiva revokata b'effett mill-1 ta' Lulju 2003 bid-Direttiva 94/9/KE (ĠU L 100, tad-19.4.1994, p. 1).

[41] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[42] ĠU L 24, tat-30.1.1976, p. 49. Direttiva revokata b'effett mill-1 ta' Lulju 2003 bid-Direttiva 2001/114/KE (ĠU L 15, tas-17.1.2002, p. 19).

[43] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[44] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[45] ĠU L 202, tat-28.7.1976, p. 35. Direttiva kif l-aħħar emendata bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-1994.

[46] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[47] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[48] ĠU L 262, tas-27.9.1976, p. 153. Direttiva kif l-aħħar emendata bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-1994.

[49] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[50] ĠU L 26, tal-31.1.1977, p. 67. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 94/59/KE (ĠU L 315, tat-8.12.1994, p. 18).

[51] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[52] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[53] ĠU L 26, tal-31.1.1977, p. 85. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 97/76/KE (ĠU L 10, tas-16.1.1998, p. 25).

[54] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[55] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[56] ĠU L 206, tat-12.8.1977, p. 8. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 94/28/KE (ĠU L 178, tat-12.7.1994, p. 66).

[57] ĠU L 206, tat-12.8.1977, p. 11.

[58] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[59] ĠU L 334, ta' l-24.12.1977, p. 29. Deċiżjoni revokata b'effett mit-23 ta' Ottubru 2007 bid-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 327, tat-22.12.2000, p. 1).

[60] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[61] ĠU L 11, ta' l-14.1.1978, p. 18. Direttiva kif l-aħħar emendata bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-1985.

[62] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[63] ĠU L 222, ta' l-14.8.1978, p. 1. Direttiva revokata b'effett mit-23 ta' Ottubru 2007 bid-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 327, tat-22.12.2000, p. 1).

[64] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[65] ĠU L 33, tat-8.2.1979, p. 36. Direttiva kif l-aħħar emendata bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-1994.

[66] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[67] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[68] ĠU L 86, tas-6.4.1979, p. 30. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2002/2/KE (ĠU L 63, tas-6.3.2002, p. 23).

[69] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[70] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[71] ĠU L 103, tal-25.4.1979, p. 1. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal–Kummisjoni 97/49/KE (ĠU L 223, tat-13.8.1997, p. 9).

[72] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[73] ĠU L 271, tad-29.10.1979, p. 44. Direttiva kif emendata bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-1994.

[74] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[75] ĠU L 47, tal-21.2.1980, p. 4. Direttiva kif emendata bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-1994.

[76] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[77] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[78] ĠU L 47, tal-21.2.1980, p. 11. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummisjoni 2002/106/KE (ĠU L 39, tad-9.2.2002, p. 71).

[79] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[80] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[81] ĠU L 59, tat-2.3.1982, p. 10. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummisjoni 98/65/KE (ĠU L 257, tad-19.9.1998, p. 29).

[82] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[83] ĠU L 378, tal-31.12.1982, p. 1. Direttiva kif l-aħħar emendata bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-1994.

[84] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[85] ĠU L 378, tal-31.12.1982, p. 58. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummisjoni 2002/788/KE (ĠU L 274, tal-11.10.2002, p. 33).

[86] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[87] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[88] ĠU L 237, tas-26.8.1983, p. 25. Direttiva kif l-aħħar emendata bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-1985.

[89] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[90] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[91] ĠU L 300, tad-19.11.1984, p. 179. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 93/42/KEE (ĠU L 169, tat-12.7.1993, p. 1).

[92] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[93] ĠU L 315, tas-26.11.1985, p. 11. Direttiva kif l-aħħar emendata bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-1994.

[94] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[95] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[96] ĠU L 181, ta' l-4.7.1986, p. 6. Direttiva kif l-aħħar emendata bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-1994.

[97] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[98] ĠU L 221, tals-7.8.1986, p. 37. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummisjoni 2002/79/KE (ĠU L 291, tat-28.10.2002, p. 1).

[99] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[100] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[101] ĠU L 221, tas-7.8.1966, p. 43. Direttiva emendata bid-Direttiva 2002/79/KE (ĠU L 291, tat-28.10.2000, p. 1).

[102] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[103] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[104] ĠU L 3484, tas- 6.12.1986, p. 24.

[105] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[106] ĠU L 85, tat-28.3.1987, p. 40. Direttiva kif l-aħħar emendata bl-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-1994.

[107] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23

[108] ĠU L 368, tal-31.12.1991, p. 21. Deċiżjoni kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummisjoni 2001/181/KE (ĠU L 66, tat-8.3.2001, p. 39).

[109] ĠU L 31, ta' l-1.2.2002, p. 1.

[110] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[111] ĠU L 76, tat-23.3.1992, p. 1. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2000/47/KE (ĠU L 193, tad-9.7.2000, p. 73).

[112] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[113] ĠU L 52, tas-27.2.1992, p. 1.

[114] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[115] ĠU L 214, ta' l-24.8.1993, p. 1. Regolament emendat bir-Regolament tal-Kummisjoni (KE) Nru 649/98 (ĠU L 88, ta' l-24.3.1988, p. 7).

[116] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[117] ĠU L 11, ta' l-14.1.1994, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KEE) Nru 3288/94 (ĠU L 349, tal-. 31.12.1994, p. 83).

[118] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[119] ĠU L 227, ta' l-1.9.1994, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KEE) Nru 2506/95 (ĠU L 258, tat-. 28.10.1995, p. 3).

[120] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[] ĠU L 309, tad-29.11.1996, p. 1.

[] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[] ĠU L 82, tat-22.3.1997, p. 1.

[] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[] ĠU L 107, tas-7.4.1998, p. 10.

[] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

[] ĠU L 120, tat-8.5.1999, p. 8.

[] ĠU L 184, tas-17.7.1999, p. 23.

--------------------------------------------------