32003L0037Official Journal L 171 , 09/07/2003 P. 0001 - 0080


Id-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Nru. 2003/37/Ke

tas-26 ta’ Mejju, 2003,

dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ tratturi għall-agrikoltura jew għall-foresti, il-karrijiet tagħhom u makkinarju irmunkat interkambjabbli, flimkien mas-sistemi tagħhom, komponenti u unitajiet tekniċi separati u r-revoka tad-Direttiva 74/150/KEE.

(test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA’ L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw l-proposta mill-Kummissjoni [1],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew [2],

Filwaqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita skond l-Artikolu 251 tat-Trattat [3],

Billi:

(1) Fir-rigward ta’ l-armonizzazzjoni tal-proċeduri ta’ approvazzjoni, huma indispensabbli li d-disposizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 74/150/KEE ta’ l-4 ta’ Marzu, 1974, dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-foresti [4] jinġiebu jaqblu ma’ dawk tad-Direttiva tal-Kunsill 70/156/KEE tas-6 ta’ Frar, 1970, dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom [5] u dawk tad-Direttiva tal-Kunsill 92/61/KEE tat-30 ta’ Ġunju, 1992, dwar l-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi bil-mutur b’żewġ roti jew tlieta [6].

(2) Id-Direttiva 74/150/KEE fil-preżent tillimita l-iskop tal-proċedura ta’ approvazzjoni tat-tip tal-Komunità għal tratturi bir-roti għall-agrikoltura jew għall-foresti. Huwa għalhekk ukoll indispensabbli li jiġi estiż il-kamp ta’ l-applikazzjoni tagħha għal kategoriji oħra ta’ vetturi agrikoli jew tal-foresti. Din id-Direttiva hija għalhekk l-ewwel pass biex ikunu regolati vetturi oħra agrikoli bil-mutur.

(3) Għandu titqies ukoll il-ħtieġa li tkun stabbilita proċedura ta’ deroga għal ċerti vetturi mibnija f’numru limitat jew fl-aħħar tas-serje jew għal dawk li minħabba l-progress tekniku mhumiex koperti b’direttiva separata.

(4) Billi d-Direttiva preżenti hija bbażata fuq il-prinċipju ta’ armonizzazzjoni totali, jeħtieġ li jkun hemm perjodu transitorju twil biżżejjed qabel ma l-approvazzjoni tat-tip KE ssir obbligatorja, biex dawk li jibnu dawk il-vetturi ikunu jistgħu jadattaw lilhom infushom mal-proċeduri armonizzati l-ġodda.

(5) Bħala riżultat tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 97/836/KE tas-27 ta’ Novembru, 1997, għall-fini ta’ l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea għall-Ftehim tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-adozzjoni ta’ disposizzjonijiet tekniċi uniformi għal vetturi bir-roti, għal apparat u għal partijiet li jistgħu jitwaħħlu ma’ u/jew użati fuq vetturi bir-roti u għall-kondizzjonijiet għall-għarfien reċiproku ta’ approvazzjonijiet maħruġin skond dawk id-disposizzjonijiet (Ftehim ta’ l-1958 rivedut) [7], jeħtieġ li jkun hemm qbil mad-diversi regolamenti internazzjonali li għalihom il-Komunità aċċediet. Jeħtieġ ukoll li ċerti testijiet ikunu jiġu armonizzati ma’ dawk kif imfissra mill-kodiċi ta’ l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u Żvilupp Ekonomiku (OECD).

(6) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju, 1999, li tistabbilixxi l-proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat ta’ eżekuzzjoni mogħtija lill-Kummissjoni [8].

(7) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet fundamentali u tħares il-prinċipji rikonoxxuti b’mod partikolari tal-Karta tad-Drittijeit Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea bħala prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Komunità.

(8) Id-Direttiva 74/150/KEE ġiet emendata diversi drabi u b’mod sostanzjali, u jkun xieraq, għall-finijiet ta’ ċarezza u razzjonalità, li tkun kodifikata.

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Skop

1. Din id-Direttiva tapplika għall-approvazzjoni tat-tip ta’ vetturi maħdumin fi stadju wieħed jew f’aktar. Hija tapplika għall-vetturi kif imfissra fl-Artikolu 2(d), maħdumin li jkollhom veloċità massima ta’ mhux anqas minn 6 km/h.

Din id-Direttiva tapplika wkoll għall-approvazzjoni KE tat-tip tas-sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal dawk il-vetturi.

2. Din id-Direttiva ma tapplikax għall-:

(a) approvazzjoni ta’ vettura waħedha;

Iżda, din il-proċedura tista’ tapplika għal ċerti kategoriji ta’ vetturi li huma skond il-finijiet ta’ din id-Direttiva u li għalihom l-approvazzjoni KE tat-tip hija obbligatorja;

(b) makkinarju magħmul speċjalment għall-użu fil-foresti, bħal skidders u forwarders kif imfissra fl-istandard ISO 6814:2000;

(ċ) makkinarju għall-foresti mibni fuq chassis għal tagħmir ta’ tħammil kif imfisser fl-istandard ISO 6165:2001;

(d) makkinarju interkambjabbli u li jinżamm merfugħ għal kollox mill-art meta l-vettura li magħha jitqabbad tintuża fit-triq.

Artikolu 2

Tifsir

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva:

(a) "Approvazzjoni KE tat-tip" tfisser il-proċedura li biha Stat Membru jiċċertifika li tip ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata jissodisfaw il-ħtiġiet tekniċi rilevanti ta’ din id-Direttiva; l-approvazzjoni KE tat-tip ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati tista’ wkoll tkun magħrufa bħala "approvazzjoni KE tat-tip ta’ komponent";

(b) "approvazzjoni KE tat-tip f’ħafna stadji" tfisser il-proċedura li biha Stat Membru wieħed jew aktar jiċċertifikaw li, skond jekk ikunx tlesta jew le, tip inkomplet jew komplet ta’ vettura jissodisfa l-ħtiġiet tekniċi rilevanti ta’ din id-Direttiva;

(ċ) "approvazzjoni ta’ vetturi weħidhom" tfisser il-proċedura li biha Stat Membru jiċċertifika li vettura approvata waħedha tissodisfa l-ħtiġiet nazzjonali;

(d) "vettura" tfisser kull trattur, trejler jew makkinarju irmunkat interkambjabbli, kemm jekk sħiħ, inkomplet jew komplet, maħsub li jintuża fl-agrikoltura jew fil-foresti;

(e) "kategorija ta’ vettura" tfisser kull sett ta’ vetturi li jkollhom karatteristiċi identiċi ta’ disinn;

(f) "tip ta’ vettura" tfisser vetturi ta’ kategorija partikolari li ma jkollhomx il-karatteristiċi essenzjali imsemmija fl-Anness II, Kapitolu A, differenti minn xulxin; il-varjanti u l-verżjonijiet differenti ta’ tip ta’ vettura msemmija fl-Anness II, Kapitolu A, huma permissibbli;

(g) "vettura bażi" tfisser kull vettura inkompleta, li n-numru ta’ identifikazzjoni tal-vettura tagħha jinżamm matul l-istadji sussegwenti tal-proċess ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip f’ħafna stadji;

(h) "vettura inkompleta" tfisser kull vettura li jkun għad jonqosha biex titlesta ta’ l-anqas stadju ieħor sabiex tikkonforma mal-ħtiġiet rilevanti ta’ din id-Direttiva;

(i) "vettura kompleta" tfisser vettura li tirriżulta mill-proċess ta’ approvazzjoni KE tat-tip b’ħafna stadji li tikkonforma mal-ħtiġiet rilevanti kollha ta’ din id-Direttiva;

(j) "trattur" tfisser kull trattur bil-mutur, bir-roti jew biċ-ċineg għall-agrikoltura jew għall-foresti li jkollu ta’ l-anqas żewġ fusijiet u veloċità massima skond id-disinn ta’ mhux anqas minn 6 km/h, li l-funzjoni prinċipali tiegħu hija l-qawwa tal-ġbid u li jkun ġie magħmul l-aktar biex jiġbed, jimbotta, iġorr u jħaddem ċertu apparat interkambjabbli, maħsub biex jagħmel xogħol fl-agrikoltura jew fil-foresti, jew biex jirmonka karrijiet ta’ l-agrikoltura jew tal-foresti; jista’ jiġi adattat biex iġorr tagħbijiet ta’ xogħol agrikolu jew tal-foresti u/jew jista’ jiġi mgħammar b’postijiet għal passiġġieri;

(k) "karru" tfisser kull karru rmunkat ta’ l-agrikoltura jew tal-foresti maħsub l-aktar biex iġorr tagħbijiet u magħmul biex ikun irmunkat minn trattur għal skopijiet ta’ agrikoltura jew ta’ foresti; karrijiet li parti mit-tagħbija tagħhom tinġarr mill-vettura li tirmonka jaqgħu f’din il-kategorija; kull vettura mqabbda ma’ trattur u li tinkludi b’mod permanenti għodda għandha titqies bħala karru ta’ l-agrikoltura jew tal-foresti jekk il-proporzjon tal-massa grossa teknikament permissibbli għall-massa mingħajr tagħbija ta’ dik il-vettura tkun daqs jew aktar minn 3,0 u jekk il-vettura ma tkunx tfasslet biex tipproċessa materjali;

(l) "makkinarju irmunkat interkambjabbli" tfisser kull strument użat fl-agrikoltura jew fil-foresti magħmul biex jiġi rmunkat minn trattur u jibdel jew iżid il-funzjonijiet tiegħu; jista’ jinkludi pjattaforma għal tagħbija mfassla u magħmula biex tieħu kull għodda u tagħmir meħtieġa għal dawk il-finijiet, u għal ħażna temporanja ta’ kull materjal maħdum jew meħtieġ matul ix-xogħol; kull vettura maħsuba biex tkun irmunkata minn trattur u li tinkludi b’mod permanenti għodda jew magħmula biex tipproċessa materjali għandha titqies bħala makkinarju irmunkat interkambjabbli jekk il-proporzjon tal-massa grossa teknikament permissibbli għall-massa mingħajr tagħbija ta’ dik il-vettura ikun anqas minn 3,0;

(m) "sistema" tfisser sett ta’ mekkaniżmi, li flimkien iwettqu funzjoni speċifika f’vettura;

(n) "komponent" tfisser mekkaniżmu, maħsub li jkun parti minn vettura, li jista’ jkollha approvazzjoni tat-tip indipendentement minn vettura;

(o) "unità teknika separata" tfisser mekkaniżmu, maħsub li jkun parti minn vettura, li jista’ jkollha l-approvazzjoni tat-tip separatament iżda biss għal dak li għandu x’jaqsam ma’ tip speċifiku wieħed jew aktar ta’ vetturi;

(p) "manifattur" tfisser kull persuna naturali jew ġuridika li hija responsabbli għall-awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip għall-aspetti kollha tal-proċess ta’ l-approvazzjoni tat-tip u biex tassigura konformità ta’ produzzjoni, mingħajr ma jitqies jekk dik il-persuna tkunx direttament involuta fl-istadji kollha għall-bini ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata; dawn li ġejjin jitqiesu wkoll manifatturi:

(i) kull persuna naturali jew ġuridika li, għall-użu tagħha stess, tfassal, fasslet, tibni jew bniet vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata;

(ii) kull persuna naturali jew ġuridika li tkun responsabbli biex tassigura l-konformità ma’ din id-Direttiva fiż-żmien li vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata jitqiegħdu fis-suq jew jidħlu fis-servizz;

Rappreżentant ta’ manifattur huwa persuna naturali jew ġuridika stabbilita fil-Komunità, maħtur kif imiss mill-manifattur biex jirrappreżentah ma’ l-awtorità kompetenti u biex jaġixxi f’ismu f’dak li għandu x’jaqsam ma’ din id-Direttiva.

F’dan li ġej, meta ssir referenza għall-kelma "manifattur", din għandha tiftiehem bħala manifattur jew rappreżentant tiegħu.

(q) "dħul fis-servizz" tfisser l-ewwel użu li għalih tkun saret fil-Komunità ta’ kull vettura li ma tkun teħtieġ ebda stallazzjoni jew aġġustament mill-manifattur jew parti terza maħtura minnu minnu qabel l-ewwel użu tagħha; id-data li fiha tkun reġistrata jew imqiegħda għall-ewwel darba fis-suq għandha titqies bħala d-data tad-dħul fis-servizz;

(r) "awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip" tfisser l-awtorità fi Stat Membru li hija responsabbli għall-aspetti kollha ta’ l-approvazzjoni ta’ tip ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata, u li toħroġ u, meta jkun xieraq, tirtira l-approvazzjoni KE tat-tip, isservi bħala mezz ta’ kuntatt għall-awtoritajiet ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip fl-Istati Membri l-oħra u tivverifika l-miżuri meħuda mill-manifattur biex tassigura konformità ta’ prodott;

(s) "servizz tekniku" tfisser l-organizzazzjoni jew korp maħtur bħala laboratorju eżaminatur biex jagħmel testijiet jew spezzjonijiet f’isem l-awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip fi Stat Membru; din il-funzjoni tista’ ssir ukoll mill-awtorità nfisha ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip;

(t) "direttivi separati" tfisser id-direttivi msemmija fil-lista fl-Anness II, Kapitolu B;

(u) "ċertifikat ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip" tfisser waħda mill-formoli li jidhru fl-Anness II, Kapitolu Ċ, jew l-anness li jikkorrispondi miegħu f’direttiva separata, li tistabbilixxi liema informazzjoni għandha tingħata mill-awtorità għall-approvazzjoni KE tat-tip;

(v) "dokument ta’ informazzjoni" tfisser waħda mill-formoli li jidhru fl-Anness I, jew l-anness li jikkorrispondi miegħu f”direttiva separata, li tistabbilixxi l-informazzjoni li għandha tingħata mill-applikant;

(w) "folder ta’ informazzjoni" tfisser il-folder komplet jew file li fih ikun hemm, b’mod partikolari, d-data, disinji u ritratti meħtieġa skond l-Anness I u mogħtija mill-applikant lis-servizz tekniku jew lill-awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip kif meħtieġ mid-dokument ta’ informazzjoni skond direttiva separata jew f’din id-Direttiva;

(x) "pakkett ta’ informazzjoni" tfisser il-folder ta’ informazzjoni flimkien ma’ kull rapport dwar testijiet jew dokumenti oħra li s-servizzi tekniċi jew l-awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip ikunu żiedu mal-folder ta’ informazzjoni waqt li jkunu qed jagħmlu x-xogħol tagħhom;

(y) "indiċi għall-pakkett ta’ informazzjoni" tfisser id-dokument li jistabbilixxi l-kontenut tal-pakkett ta’ l-informazzjoni li jkun ġie numerat kif imiss jew xort’oħra mmarkat sabiex il-paġni kollha jintwerew b’mod ċar;

(z) "ċertifikat ta’ konformità" tfisser id-dokument imsemmi fl-Anness III, mibgħut mill-manifattur, li jiċċertifika li vettura partikolari, approvata skond din id-Direttiva, tikkonforma ma’ l-istrumenti regolatorji applikabbli fiż-żmien meta tkun tlestiet tagħha u li jiddikjara li hija tkun tista’ tiġi reġistrata jew imqiegħda fis-servizz fl-Istati Membri kollha mingħajr spezzjoni addizzjonali.

Artikolu 3

Applikazzjoni għall-approvazzjoni KE tat-tip

1. Il-manifattur għandu jibgħat applikazzjoni għall-approvazzjoni KE tat-tip ta’ vettura lill-awtorità ta’ approvazzjoni ta’ Stat Membru. Hija għandha tkun akkumpanjata b’folder ta’ informazzjoni li jkun fih l-informazzjoni meħtieġa skond l-Anness I.

Dwar l-approvazzjoni KE tat-tip ta’ sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati, il-folder ta’ informazzjoni għandu wkoll ikun disponibbli għall-awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip sakemm l-approvazzjoni KE tat-tip tingħata jew tkun rifjutata.

2. Fil-każ ta’ approvazzjoni KE tat-tip f’ħafna stadji, l-informazzjoni li tingħata għandha tikkonsisti fi:

(a) fl-ewwel stadju: dawk il-partijiet tal-folder ta’ informazzjoni u ċ-ċertifikati ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip meħtieġa għal vettura kompleta li jikkorrispondu ma’ l-istat li fih tkun waslet il-vettura bażi biex titlesta;

(b) fit-tieni stadju u fi stadji wara: dawk il-partijiet tal-folder ta’ informazzjoni u ċertifikati ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip li huma rilevanti għall-istadju kurrenti ta’ kostruzzjoni u kopja taċ-ċertifikat ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip għall-vettura inkompleta maħruġa fl-istadju ta’ qabel; b’żieda ma’ dan il-manifattur għandu jipprovdi lista dettaljata tal-bidliet u ż-żidiet li jkun għamel fil-vettura inkompleta.

3. Il-manifattur għandu jibgħat applikazzjoni għall-approvazzjoni KE tat-tip ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata lill-awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip fi Stat Membru. Hija għandha tkun akkumpanjata b’folder ta’ informazzjoni kif meħtieġ skond id-direttiva separata.

4. Applikazzjonijiet għall-approvazzjoni KE tat-tip ta’ tip ta’ vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata jistgħu jintbagħtu lil Stat Membru wieħed. Applikazzjoni separata għandha tintbagħat għal kull tip li għandu jkun approvat.

Artikolu 4

Proċess ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip

1. Kull Stat Membru għandu jagħti:

(a) l-approvazzjoni KE tat-tip lit-tipi ta’ vetturi li jikkonformaw mal-partikolaritajiet fil-folder ta’ informazzjoni u li, skond il-kategorija tagħhom, ikunu skond il-ħtiġiet tekniċi tad-direttivi separati kollha msemmija fl-Anness II, Kapitolu B;

(b) l-approvazzjoni KE tat-tip f’ħafna stadji għall-vetturi bażi inkompleti jew kompleti li jikkonformaw mal-partikolaritejiet fil-folder ta’ informazzjoni u jkunu skond il-ħtiġiet tekniċi tad-direttivi separati kolha msemmija fl-Anness II, Kapitolu B;

(ċ) approvazzjoni KE tat-tip għal sistema, komponent jew unità teknika separata għat-tipi kollha ta’ sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jikkonformaw mal-partikolaritajiet fil-folder ta’ informazzjoni u li jħarsu l-ħtiġiet tekniċi li jinsabu fid-direttiva separata li tikkorrispondi elenkata fl-Anness II, il-Kapitolu B.

Meta s-sistema, komponent jew unità teknika separata li għandhom ikunu approvati jaqdu l-funzjonijiet kollha tagħhom jew tjoffru karatteristika speċjali biss flimkien ma’ partijiet oħra tal-vettura, u meta, għal din ir-raġuni, il-konformità ma’ ħtieġa waħda jew aktar tista’ tkun ivverifikata biss meta s-sistema, komponent jew unità teknika separata li għandhom ikunu approvati jaħdmu flimkien ma’ partijiet oħra tal-vettura, kemm jekk reali jew simulati, l-iskop ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip tas-sistema, komponent jew unità teknika separata għandu jkun ristrett skond il-każ.

F’dan il-każ, iċ-ċertifikat ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip għal dik is-sistema, komponent jew unità teknika separata għandu jindika kull restrizzjoni dwar l-użu tagħhom u kull kondizzjoni għat-twaħħil tagħhom. Il-ħarsien ta’ dawn ir-restrizzjonijiet u kondizzjonijiet għandu jkun ivverifikata fiż-żmien ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip tal-vettura.

2. Jekk Stat Membru jsib li vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata jkunu skond id-disposizzjonijiet tal-paragrafu 1, iżda jkunu ta’ riskju għas-sigurtà fit-triq, fl-ambjent jew fil-post tax-xogħol, huwa jista’ jirrifjuta li jagħti l-approvazzjoni KE tat-tip. Huwa għandu jinnotifika minnufih b’dan lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni, u jagħti r-raġunijiet li fuqhom tkun imsejsa d-deċiżjoni.

3. Għal kull tip ta’ vettura li għaliha tkun tat, irrifjutat li tagħti jew irtirat approvazzjoni KE tat-tip, l-awtorità ta’ approvazzjoni f’kull Stat Membru għandha tibgħat fi żmien xahar kopja taċ-ċertifikat ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip akkumpanjat bid-dokumenti msemmija fil-Kapitolu Ċ ta’ l-Anness II lill-awtoritajiet ta’ l-approvazzjoni tat-tip fl-Istati Membri l-oħra.

4. Kull xahar, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip f’kull Stat Membru għandha tibgħat lista li jkun fiha l-partikolaritajiet murija fl-Anness VI ta’ l-approvazzjonijiet tat-tip KE għal sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi tekniċi separati li tkun tat, irrifjutat li tagħti jew irtirat matul ix-xahar in kwistjoni lill-awtoritajiet ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip fl-Istati Membri l-oħra.

Dawn l-awtoritajiet, malli jirċievu applikazzjoni mill-awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip fi Stat Membru ieħor, għandhom minnufih jibagħtulha kopja taċ-ċertifikat ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip għas-sistema, komponent jew unità teknika separata in kwistjoni u/jew pakkett ta’ informazzjoni għal kull tip ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata li fir-rigward tagħhom tkun ħarġet, irrifjutat li toħroġ jew irtirat approvazzjoni KE tat-tip.

Artikolu 5

Emendi għall-approvazzjonjiet tat-tip KE

1. L-Istat Membru li jkun ta approvazzjoni KE tat-tip għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jassigura li jkun infurmat b’kull bidla fil-partikolaritajiet li jidhru fil-pakkett ta’ informazzjoni.

2. Applikazzjoni għal emenda ta’ approvazzjoni KE tat-tip għandha tintbagħat biss lill-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni inizjali tat-tip KE.

3. Jekk, fil-każ ta’ approvazzjoni KE tat-tip, xi partikolaritajiet li jidhru fil-pakkett ta’ informazzjoni jkunu nbidlu, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip fl-Istat Membru li tkun tat l-approvazzjoni inizjali tat-tip KE għandha toħroġ paġni riveduti tal-pakkett ta’ informazzjoni kif meħtieġ, u timmarka kull paġna riveduta biex turi b’mod ċar in-natura tal-bidla u d-data tal-ħruġ mill-ġdid.

Verżjoni konsolidata u aġġornata tal-pakkett ta’ informazzjoni, akkumpanjata b’deskrizzjoni dettaljata ta’ l-emenda, għandha wkoll titqies li tħares din il-ħtieġa.

4. Kull darba li jinħarġu paġni emendati jew verżjoni konsolidata u aġġornata, l-indiċi tal-pakket ta’ informazzjoni mehmuż maċ-ċertifikat ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip għandu wkoll jiġi emendat biex juri d-dati l-aktar reċenti ta’ l-emenda, jew id-data tal-verżjoni konsolidata u aġġornata.

5. L-emenda għandha titqies bħala "estensjoni" u l-awtorità ta’ l-approvazzjoni tat-tip fl-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni inizjali tat-tip KE għandha toħroġ ċertifikat rivedut ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip li jkun fih numru ta’ l-estensjoni li jiddikjara b’mod ċar ir-raġuni għall-estensjoni u d-data tagħha ta’ ħruġ mill-ġdid fil-każi li ġejjin:

(a) jekk ikun meħtieġ li jsiru aktar spezzjonijiet;

(b) jekk xi informazzjoni fiċ-ċertifikat ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip, ħlief għad-dokumenti mehmuża miegħu, tkun inbidlet;

(ċ) jekk il-ħtiġiet ta’ direttiva separata li kienet tapplika fid-data li fiha l-ewwel dħul fis-servizz huwa pprojbit ikunu nbidlu mid-data li attwalment tkun tidher fiċ-ċertifikat ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip tal-vettura;

6. Jekk l-awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip fl-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni inizjali tat-tip KE issib li emenda għall-pakkett ta’ informazzjoni ikun jeħtiġilha aktar spezzjonijiet jew testijiet jew verifiki ġodda, għandha tinforma b’dan lill-manifattur u għandha toħroġ id-dokumenti msemmija fil-paragrafi 3, 4 u 5 biss wara li tagħmel testijiet jew verifiki li jkunu ġabu riżultati sodisfaċenti.

Artikolu 6

Ċertifikat ta’ konformità u marka ta’ approvazzjoni KE tat-tip

1. Fil-kapaċità tiegħu ta’ detentur ta’ ċertifikat ta’ approvazzjoni KE tat-tip, il-manifattur għandu joħroġ ċertifikat ta’ konformità.

Dan iċ-ċertifikat, li kampjuni tiegħu jidhru fl-Anness III, għandu jkun f’kull vettura, kemm jekk kompleta jew inkompleta, manifatturata b’konformità mat-tip ta’ vettura approvat.

2. Għall-finijiet ta’ tassazzjoni jew reġistrazzjoni ta’ vetturi, l-Istati Membri jistgħu, wara li għall-inqas jagħtu avviż ta’ tliet xhur lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra, jesiġu partikolaritajiet mhux imsemmija fl-Anness III li jiżdiedu maċ-ċertifikat ta’ konformità, sakemm dawk il-partikolaritajiet ikunu dikjarati espliċitament fil-pakkett ta’ informazzjoni jew ikunu jistgħu jinkisbu minnu b’kalkolazzjoni sempliċi.

3. Fil-kapaċità tiegħu bħala detentur ta’ ċertifikat ta’ approvazzjoni KE tat-tip ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata, il-manifattur għandu jwaħħal ma’ kull komponent jew unità manifatturata b’konformità mat-tip approvat l-isem tan-negozju jew trejdmark, it-tip u/jew, jekk id-direttiva separata hekk tipprovdi, il-marka jew numru ta’ approvazzjoni KE tat-tip.

4. Fil-kapaċità tiegħu bħala detentur ta’ ċertifikat ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip li, skond l-Artikolu 4(1)(ċ), jinkludi restrizzjonijiet dwar l-użu tas-sistema, komponent jew unità teknika separata in kwistjoni, il-manifattur għandu jipprovdi ma’ kull sistema, komponent jew unità teknika separata informazzjoni dettaljata dwar dawn ir-restrizzjonijiet u għandu jindika kull kondizzjoni għat-twaħħil tiegħu.

Artikolu 7

Reġistrazzjoni, bejgħ u dħul fis-servizz

1. Kull Stat Membru għandu jirreġistra vetturi ġodda tat-tip approvat, jippermetti l-bejgħ tagħhom jew jippermetti d-dħul tagħhom fis-servizz għal raġunijiet li għandhom x’jaqsmu mal-kostruzzjoni u t-tħaddim tagħhom biss jekk ikunu akkumpanjati b’ċertifikat validu ta’ konformità.

Kull Stat Membru għandu jippermetti l-bejgħ ta’ vetturi inkompleti iżda jista’ jirrifjuta r-reġistrazzjoni permanenti u dħul fis-servizz tagħhom sa dak iż-żmien li jkunu tlestew.

2. Kull Stat Membru għandu jippermetti l-bejgħ jew dħul fis-servizz ta’ sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati biss jekk dawn is-sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati jikkonformaw mad-direttivi separati li jikkorrispondu u mal-ħtiġiet imsemmija fl-Artikolu 6(3).

Artikolu 8

Eżenzjonijiet

1. Il-ħtiġiet ta’ l-Artikolu 7(1) m’għandhomx japplikaw għal vetturi maħsuba għal użu mill-forzi armati, protezzjoni ċivili, tifi tan-nar jew għal servizzi ta’ ordni pubbliku jew għall-vetturi tat-tip approvat skond il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2. Kull Stat Membru jista’, fuq talba tal-manifattur, jeżenta l-vetturi msemmija fl-Artikoli 9, 10 u 11 minn waħda jew aktar mid-disposizzjonijiet ta’ direttiva separata waħda jew aktar.

Kull sena, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra lista ta’ l-eżenzjonijiet mogħtija.

Artikolu 9

Vetturi magħmulin f’serje żgħar

Għal vetturi prodotti f’serje żgħar, in-numru ta’ vetturi reġistrati, offruti għall-bejgħ jew imqegħda fis-servizz kull sena f’kull Stat Membru għandu jkun limitat għan-numru massimu ta’ unitajiet murija fl-Anness V, Taqsima A.

Kull sena, l-Istati Membri għandhom jibagħtu lill-Kummissjoni lista ta’ l-approvazzjonijiet tat-tip KE ta’ dawn il-vetturi. L-Istat Membru li jagħti dik l-approvazzjoni KE tat-tip għandu jibgħat kopja tad-dokumenti ta’ informazzjoni u ċ-ċertifikat ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip u dokumenti kollha meħmuża miegħu lill-awtoritajiet ta’ approvazzjoni fl-Istati Membri l-oħra maħtura mill-manifattur, filwaqt li jiddikjara n-natura ta’ l-eżenzjonijiet li jkunu ngħataw. Fi żmien tliet xhur, dawn l-Istati Membri għandhom jiddeċiedu jekk jaċċettawx l-approvazzjoni KE tat-tip għall-vetturi li għandhom jiġu rreġistrati fit-territorju tagħhom u, jekk iva, għal kemm-il vettura.

Artikolu 10

Vetturi fl-aħħar tas-serje

1. Għal vetturi fl-aħħar tas-serje, l-Istati Membri jistgħu, fuq talba tal-manifattur, fil-limiti kwantitattivi stabbiliti fl-Anness V, Taqsima B, u għall-perjodu limitat muri fit-tielet subparagrafu, jirreġistraw u jippermettu l-bejgħ jew dħul fis-servizz ta’ vetturi ġodda li jikkonformaw ma’ tip ta’ vettura li l-approvazzjoni tagħha ma tkunx aktar valida.

L-ewwel subparagrafu għandu japplika biss għal vetturi li:

(a) jkunu fit-territorju tal-Komunità, u

(b) ikunu akkumpanjati b’ċertifikat validu ta’ konformità maħruġ meta l-approvazzjoni KE tat-tip tal-vettura in kwistjoni kienet għada valida, iżda li ma kinitx reġistrata jew imqegħda fis-servizz qabel ma’ l-imsemmija approvazzjoni tilfet il-validità tagħha.

Din l-għażla hija ristretta għal perjodu ta’ 24 xahar għal vetturi kompleti u 30 xahar għal vetturi kompleti mid-data ta’ l-iskadenza ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip.

2. Sabiex japplika l-paragrafu 1 għal tip wieħed jew aktar ta’ vetturi f’kategorija speċifika, il-manifattur tagħhom għandu jibgħat talba lill-awtoritajiet kompetenti f’kull Stat Membru milqut bid-dħul fis-servizz ta’ dak it-tip ta’ vettura. It-talba għandha tispeċifika r-raġunjiet tekniċi u/jew ekonomiċi li fuqhom tkun ibbażata.

Fi żmien tliet xhur, dawn l-Istati Membri għandhom jiddeċiedu jekk jawtorizzawx jew le r-reġistrazzjoni tat-tip ta’ vettura in kwistjoni fit-territorju tagħhom, u jekk iva għal kemm vetturi.

Kull Stat Membru li jkun milqut bid-dħul fis-servizz ta’ dawn it-tipi ta’ vetturi għandu jkun responsabbli li jassigura li l-manifattur tagħhom ikun konformi ma’ l-Anness V, Taqsima B.

Artikolu 11

Inkompatibilità ta’ vetturi, sistemi u komponenti jew unitajiet tekniċi separati

Għal vetturi, sistemi u komponenti jew unitajiet tekniċi separati mfasslin skond it-teknika jew prinċipji li huma inkompatibbli ma’ ħtieġa waħda jew aktar ta’ direttiva separata waħda jew aktar:

(a) Stat Membru jista’ jagħti approvazzjoni provviżorja tat-tip KE. F’dan il-każ, huwa għandu, fi żmien xahar, jibgħat kopja taċ-ċertifikat ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip u d-dokumenti mehmuża miegħu lill-awtoritajiet ta’ approvazzjoni fl-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni. Fl-istess żmien, huwa għandu jibgħat lill-Kummissjoni talba għall-awtorizzazzjoni biex jagħti approvazzjoni KE tat-tip skond din id-Direttiva.

Dik it-talba għandha tkun akkumpanjata b’fajl li jkun fih l-informazzjoni li ġejja:

(i) ir-raġunijiet li għalihom it-teknika jew il-prinċipji in kwistjoni jagħmlu l-vettura, sistema, komponent jew unità teknika separata inkompatibbli mal-ħtiġiet ta’ direttiva separata rilevanti waħda jew aktar;

(ii) deskrizzjoni ta’ kwistjonijiet imqajma dwar sigurtà, protezzjoni ambjentali jew sigurtà fuq il-post tax-xogħol mqajjma u l-azzjoni meħuda;

(iii) deskrizzjoni tat-testijiet, flimkien mar-riżultati tagħhom, li juri li l-livell ta’ sigurtà, protezzjoni ambjentali u sigurtà fuq il-post tax-xogħol garantiti huwa ta’ l-anqas ekwivalenti għal dak garantit bil-ħtiġiet ta’ direttiva separata rilevanti waħda jew aktar.

(b) fi żmien tliet xhur minn meta tirċievi l-fajl kollu, il-Kummissjoni għandha tibgħat abbozz ta’ deċiżjoni lill-kumitat imsemmi fl-Artikolu 20(1). Skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 20(2), il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi jekk tawtorizzax jew le lill-Istat Membru li jagħti approvazzjoni KE tat-tip skond din id-Direttiva.

It-talba ta’ awtorizzazzjoni u l-abbozz tad-deċiżjoni biss għandhom jintbagħtu lill-Istati Membri fil-lingwa/i nazzjonali tagħhom;

(ċ) jekk it-talba tintlaqa’, l-Istat Membru jista’ jagħti l-approvazzjoni KE tat-tip skond din id-Direttiva. F’dan il-każ, id-deċiżjoni għandha wkoll tiddikjara jekk għandhomx ikunu imposti restrizzjonijiet fuq il-validità ta’ dawk l-approvazzjonijiet tat-tip KE. Fl-ebda każ m’għandu l-perjodu ta’ validità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip jkun anqas minn 36 xahar;

(d) meta d-direttivi separati jkunu ġew adattati għall-progress tekniku b’mod li t-tipi ta’ vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati approvati skond dan l-Artikolu jikkonformaw mad-direttivi emendati, l-Istati Membri għandhom jikkonvertu dawk l-approvazzjonijiet tat-tip KE fl-approvazzjonijiet tat-tip KE li jikkonformaw ma’ din id-Direttiva, u jippermettu ż-żmien meħtieġ għall-bidliet meħtieġa fil-komponenti jew unitajiet tekniċi separati, b’mod partikolari, it-tneħħija ta’ kull referenza għal restrizzjonijiet jew eżenzjonijiet.

(e) jekk l-azzjoni meħtieġa biex jiġu adattati d-direttivi tekniċi separati ma’ tkunx ittieħdet, il-validità ta’ l-approvazzjonijiet tat-tip KE mogħtija skond dan l-Artikolu tista’ tiġi estiża, fuq talba ta’ l-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni KE tat-tip, permezz ta’ deċiżjoni oħra tal-Kummissjoni;

(f) eżenzjoni mogħtija għall-ewwel darba taħt dan l-Artikolu tista’ sservi bħala referenza għall-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 20(1) għal aktar talbiet identiċi.

Artikolu 12

Ekwivalenza

1. Waqt li jaġixxi b’maġġoranza kkwalifikata fuq proposta mill-Kummissjoni, il-Kunsill jista’ jirrikonoxxi l-ekwivalenza bejn il-kondizzjonijiet jew id-disposizzjonijiet għall-approvazzjoni KE tat-tip ta’ vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati stabbiliti permezz ta’ din id-Direttiva flimkien mad-direttivi separati u l-proċeduri stabbiliti b’regolamenti internazzjonali jew regolamenti ta’ pajjiżi terzi fil-qafas ta’ ftehim multilaterali jew ftehim bilaterali bejn il-Komunità u pajjiżi terzi.

2. L-ekwivalenza ta’ l-approvazzjonijiet tat-tip KE maħruġa fuq il-bażi tad-direttivi separati dwar vetturi bil-mutur kif imfissra fid-Direttiva 70/156/KEE u li jinsabu fl-Anness II, Kapitolu B, Taqsima II-A, ma’ din id-Direttiva, hija rikonoxxuta.

3. L-ekwivalenza ta’ l-approvazzjonijiet tat-tip maħruġa fuq il-bażi tar-regolamenti UN/ECE li huma annessi mal-Ftehim rivedut ta’ l-1958 li jinsab fl-Anness II, Kapitolu B, Taqsima II-B, li jinsab ma’ din id-Direttiva, hija rikonoxxuta.

4. L-ekwivalenza tal-bullettini tat-test maħruġin fuq il-bażi tal-kodiċijiet EOCD standardizzati li jinsabu fl-Anness II, Kapitolu B, Taqsima II-C ma’ din id-Direttiva hija rikonoxxuta bħala alternattiva għar-rapporti tat-test imħejjija taħt id-direttivi separati.

Artikolu 13

Arranġamenti biex tkun assigurata konformità ta’ produzzjoni

1. Stat Membru li jagħti approvazzjoni KE tat-tip għandu jieħu l-miżuri msemmija fl-Anness IV dwar dik l-approvazzjoni biex jivverifika, fejn ikun jixraq, b’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip fl-Istati Membri l-oħra, li jkunu saru arranġamenti sewwa biex jassiguraw li l-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jkunu ġew magħmulin ikunu konformi mat-tip approvat.

2. Stat Membru li li jkun ta approvazzjoni KE tat-tip għandu jieħu l-miżuri msemmija fl-Anness IV dwar dik l-approvazzjoni biex jivverifika, fejn ikun jixraq, b’kooperazzjoni ma’ l-awtoritajiet ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip fl-Istati Membri l-oħra, li l-arranġamenti msemmija fil-paragrafu 1 jibqgħu tajbin u li l-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jkunu ġew magħmulin jibqgħu ikunu konformi mat-tip approvat.

Il-verifikazzjoni biex jiġi assigurat li l-prodotti jikkonformaw mat-tip approvat għandha tkun limitata għall-proċeduri stabbiliti fit-Taqsima 2 ta’ l-Anness IV.

Artikolu 14

Obbligazzjoni li tingħata informazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip fl-Istati Membri għandhom jinfurmaw lil xulxin fi żmien xahar jekk approvazzjoni KE tat-tip tkun irtirata u r-raġunijiet għal dan.

Artikolu 15

Klawsoli ta’ salvagwardja

1. Jekk Stat Membru jistabbilixxi li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati ta’ tip partikolari jistgħu jkunu ta’ riskju serju għas- sigurtà fit-triq jew sigurtà fuq il-post tax-xogħol għalkemm ikunu akkumpanjati b’ċertifikat validu ta’ konformità jew ikunu mmarkati kif imiss, huwa jista’, għal perjodu massimu ta’ sitt xhur, jirrifjuta li jirreġistra dawk il-vetturi jew jipprojbixxi l-bejgħ jew id-dħul fis-servizz fit-territorju tiegħu ta’ vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati bħal dawk.

Għandu minnufih jinnotifika b’dan lill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni, waqt li jiddikjara r-raġunijiet li fuqhom tkun ibbażata d-deċiżjoni tiegħu.

2. Fis-sitwazzjonijiet deskritti fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tidħol f’konsultazzjoni mal-partijiet konċernati kemm jista’ jkun malajr.

Meta, wara dawk il-konsultazzjonijiet, il-Kummissjoni tikkonkludi:

(a) li l-miżura tkun ġustifikata, hija għandha tinforma minnufih lill-Istat Membru li jkun beda l-azzjoni u lill-Istati Membri l-oħra;

(b) jekk il-miżura ma tkunx ġustifikata, għandha tinforma minnufih lill-Istat Membru li jkun beda l-azzjoni u lill-manifattur.

Meta d-deċiżjoni deskritta msemmija fil-paragrafu 1 tkun ġustifikata minħabba xi vojt f’xi waħda mid-direttivi separati, id-deċiżjoni li tinżamm għandha tkun adottata skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 20(2).

Artikolu 16

Nuqqas ta’ konformità mat-tip approvat

1. Ikun hemm nuqqas ta’ konformità mat-tip approvat meta jkun hemm devjazzjonijiet mill-partikolaritajiet fiċ-ċertifikat ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip u/jew mill-pakkett ta’ l-informazzjoni u meta dawn id-devjazzjonijiet ma’ jkunux ġew awtorizzati skond l-Artikolu 5(3) mill-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni KE tat-tip.

Vettura m’għandhiex titqies li tiddevja mit-tip approvat meta jitħarsu t-tolleranzi permessi bid-direttivi separati.

2. Jekk Stat Membru li jkun ta approvazzjoni KE tat-tip jsib li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jkollhom ċertifikat ta’ konformità jew marka ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip, ma jkunux jikkonformaw mat-tip li huwa jkun approva, huwa għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jassigura li l-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jkunu ġew magħmulin ikunu jaqblu mat-tip approvat.

L-awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip f’dak l-Istat Membru għandha tinforma lil dawk mill-Istati Membri l-oħra u lill-Kummissjoni bil-miżuri meħuda, li jistgħu iwasslu għall-irtirar ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip.

3. L-awtorità responsabbli għall-approvazzjoni KE tat-tip tal-vettura għandha titlob lill-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni KE tat-tip tas-sistema, komponent, unità teknika separata jew vettura inkompleta biex jieħu l-miżura meħtieġa biex jassigura li l-vetturi li jkunu ġew magħmulin jikkonformaw mat-tip approvat fil-każ ta’:

(a) approvazzjoni KE tat-tip ta’ vettura fejn in-nuqqas ta’ konformità ta’ vettura joħroġ esklużivament min-nuqqas ta’ konformità ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata, jew

(b) approvazzjoni KE tat-tip f’ħafna stadji fejn in-nuqqas ta’ konformità ta’ vettura kompleta toħroġ esklużivament min-nuqqas ta’ konformità ta’ sistema, komponent jew unità teknika separata li tifforma parti mill-vettura inkompleta, jew tal-vettura inkompleta nfisha.

Hija għandha tinforma minnufih lill-Kummissjoni b’dan, u għandu japplika l-paragrafu 2.

Artikolu 17

Verifika ta’ nuqqas ta’ konformità

Jekk Stat Membru jsib li vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jkollhom magħhom ċertifikat KE ta’ konformità jew ikollhom marka ta’ approvazzjoni KE tat-tip ma jikkonformawx mat-tip approvat, huwa jista’ jitlob lill-Istat Membru li jkun ta l-approvazzjoni KE tat-tip biex jivverifika li l-vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separati li jkunu ġew magħmulin jikkonformaw mat-tip approvat.

Azzjoni bħal dik għandha tittieħed kemm jista’ jkun malajr, u f’kull każ fi żmien sitt xhur mid-data tat-talba.

Artikolu 18

Notifika ta’ deċiżjonijiet u rimedji legali disponibbli

Id-deċiżjonijiet kollha li jirifjutaw jew jirtiraw approvazzjoni tal-tip KE, li jirrifjutaw reġistrazzjoni jew li jħallux id-dħul fis-servizz jew bejgħ, meħudin skond id-disposizzjonijiet adottati fl-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom jiddikjaraw ir-raġunijiet fi fuqhom ikunu bbażati.

Kull deċiżjoni bħal din għandha tkun notifikata lill-parti konċernata li għandha, fl-istess żmien, tkun infurmata bir-rimedji li jkollha bil-liġijiet fis-seħħ fl-Istati Membri u l-limiti ta’ żmien permessi għal-eżerċizzju ta’ dawk ir-rimedji.

Artikolu 19

Emendi għall-Annessi ta’ din id-Direttiva jew tad-direttivi separati

1. Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva li għandhom x’jaqsmu mas-suġġett imsemmi hawn taħt għandhom ikunu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 20(2):

(a) il-bidliet meħtieġa biex jiġu adattati l-Annessi li jinsabu ma’ din id-Direttiva, jew

(b) il-bidliet meħtieġa biex ikunu adattati d-disposizzjonijiet tekniċi tad-direttivi separati, jew

(ċ) l-introduzzjoni fid-direttivi separati ta’ disposizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ l-approvazzjoni KE tat-tip ta’ unitajiet tekniċi separati.

2. Jekk, skond id-Deċiżjoni 97/836/KE, jiddaħħlu regolamenti ġodda jew emendi li l-Komunità tkun aċċettat għar-regolamenti eżistenti, il-Kummissjoni għandha, għalhekk, tadatta l-Annessi ta’ din id-Direttiva, skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 20(2).

Artikolu 20

Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna minn kumitat.

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandhom japplikaw, wara li jitqiesu d-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu msemmi fl-Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta’ tliet xhur.

3. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli tiegħu ta’ proċedura.

Artikolu 21

Notifika ta’ l-awtoritajiet ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip u servizzi tekniċi

1. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bl-ismijiet u l-indirizzi ta:

(a) l-awtoritajiet ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip u, skond il-każ, l-oqsma li għalihom huma responsabbli, u

(b) is-servizzi tekniċi li huma jkunu stabbilew, waqt li jispeċifikaw għal liema proċeduri ta’ testijiet kull wieħed minn dawn il-korpi jkun ġie stabbilit.

Is-servizzi tekniċi notifikati għandhom ikunu skond l-istandard armonizzat dwar l-operazzjoni tal-laboratorji ta’ l-ittestjar (EN - ISO/IEC 17025:2000) u taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(i) manifattur jista’ jinħatar għal servizz tekniku biss meta dan ikun hekk espressament previst permezz ta’ direttivi separati jew regolamenti alternattivi;

(ii) l-użu ta’ tagħmir estern minn servizz tekniku, bi ftehim ma’ l-awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip, ikun awtorizzat.

2. Servizz tekniku notifikat għandu jitqies li jkun skond l-istandard armonizzat imsemmi fil-paragrafu 1(b).

Iżda, meta jkun meħtieġ, il-Kummissjoni tista’ titlob lill-Istati Membri li jġibu prova.

3. Servizzi f’pajjiżi terzi jistgħu jiġu notifikati bħala servizzi tekniċi stabbiliti biss meta dan ikun previst fi ftehim bilaterali jew multilaterali bejn il-Komunità u l-pajjiż terz in kwistjoni.

Artikolu 22

Implimentazzjoni

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw il-liġijiet, ir-regolamenti u d-disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru, 2004. Għandhom minnufih jinfurmaw b’dan lill-Kummissjoni.

Huma għandhom japplikaw dawn id-disposizzjonijiet mill-1 ta’ Lulju, 2005.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, huma għandu jkollhom referenza għal din id-Direttiva jew għandhom ikunu akkumpanjati b’referenza bħal dik fl-okkazzjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta’ kif għandha ssir dik ir-referenza għandhom ikunu stabbiliti mill-Istati Membri.

2. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummisjoni id-disposizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li jadottaw fil-qasam kopert b’din id-Direttiva.

Artikolu 23

Miżuri ta’ infurzar għall-approvazzjoni KE tat-tip

1. Fir-rigward ta’ vetturi li jagħmlu parti mill-kategoriji T1, T2 u T3, l-Istati Membri għandhom japplikaw din id-Direttiva għal:

(a) tipi ġodda ta’ vetturi mill-1 ta’ Lulju, 2005;

(b) vetturi ġodda kollha mdaħħla fis-servizz mill-1 ta’ Lulju, 2009.

2. Għall-kategoriji ta’ vetturi barra minn dawk imsemmija fil-paragarfu 1, meta d-Direttivi kollha separati għal kategorija ta’ vettura kif imfissra fl-Anness II jkunu adottati, l-Istati Membri għandhom japplikaw din id-Direttiva:

(a) tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ l-aħħar direttiva separata li għad jonqos li tkun adottata għal tipi ġodda ta’ vetturi;

(b) sitt snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ l-aħħar direttiva separata li għad jonqos li tkun adottata għall-vetturi kollha mdaħħla fis-servizz.

3. L-Istati Membri jistgħu, fuq talba tal-manifatturi, japplikaw din id-Direttiva għal tipi ġodda ta’ vetturi sa mid-dati tad-dħul fis-seħħ tad-direttivi separati kollha relatativi.

Artikolu 24

Tħassir

1. Id-Direttiva 74/150/KEE għandha titħassar b’effett mill-1 ta’ Lulju, 2005.

2. Ir-referenzi għad-Direttiva 74/150/KEE għandhom jitqiesu bħala referenzi għal din id-Direttiva u jinqraw skond it-tabella ta’ korrelazzjoni murija fl-Anness VIII ta’ din id-Direttiva.

Artikolu 25

Dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Artikolu 26

Indirizzati

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fis-26 ta’ Mejju, 2003.

Għall-Parlament Ewropew

Il-President

P. Cox

Għall-Kunsill

Il-President

G. Drys

[1] ĠU C 151 E, 25.6.2002, pġ. 1.

[2] ĠU C 221, 17.9.2002, pġ. 5.

[3] Opinjoni tal-Parlament Ewropew tad-9 ta’ April, 2002 (għada mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali), posizzjoni komuni tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru, 2002 (ĠU C 84 E, 8.4.2003, pġ. 1) u Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew tat-8 ta’ April, 2003 (għada mhux ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali).

[4] ĠU L 84, 28.3.1974, pġ. 10. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/3/KE (ĠU L 28, 30.1.2001, pġ. 1).

[5] ĠU L 42, 23.2.1970, pġ. 1. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2001/116/KE (ĠU L 18, 21.1.2002, pġ. 1).

[6] ĠU L 225, 10.8.1992, pġ. 72. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva 2000/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 106, 3.5.2000, pġ. 1).

[7] ĠU L 346, 17.12.1997, pġ. 78.

[8] ĠU L 184, 17.7.1999, pġ. 23.

--------------------------------------------------

ELENKU TA’ ANNESSI

ANNESS I | Mudelli ta’ dokumenti ta’ informazzjoni |

ANNESS II: | |

— Kapitolu A | Tifsir ta’ kategoriji ta’ vetturi u tipi ta’ vetturi |

— Kapitolu B | Elenku tal-kondizzjonijiet meħtieġa għall-finijiet ta’ l-approvazzjoni ta’ vetturi tat-tip KE |

Appendiċi 1 | Tifsir ta’ vetturi għal użu speċjali u elenku ta’ kondizzjonijiet għall-finijiet ta’ l-approvazzjoni ta’ vetturi tat-tip KE: applikabilità tad-direttivi separati għal vetturi għal użu speċjali |

Appendiċi 2 | Proċeduri li għandhom jitħarsu matul l-approvazzjoni ta’ vetturi tat-tip KE |

— Kapitolu Ċ | Ċertifikat ta’ approvazzjoni ta’ vetturi tat-tip KE |

Appendiċi 1 | Sistema ta’ enumerazzjoni għaċ-ċertifikat ta’ approvazzjoni KE tat-tip |

ANNESS III | Ċertifikat ta’ konformità tal-KE |

ANNESS IV | Proċeduri li jassiguraw konformità ta’ produzzjoni |

ANNESS V | Limiti għal vetturi ta’ serje żgħar u fl-aħħar tas-serje |

ANNESS VI | Elenku ta’ approvazzjonijiet tat-tip KE maħruġin taħt direttivi separati |

ANNESS VII | Proċeduri li għandhom jitħarsu matul l-approvazzjoni KE tat-tip f’ħafna stadji |

ANNESS VIII | Tabella ta’ Korrelazzjoni |

--------------------------------------------------

ANNESS I [3] Jekk parti jkollha l-approvazzjoni tat-tip hija tista' ma tkunx deskritta jekk issir referenza għal dik l-approvazzjoni. Id-deskrizzjoni ma tkunx meħtieġa wkoll għall-komponenti kollha li l-karatteristiċi strutturali tagħhom jintwerew ċar permezz ta' disinji jew stampi mehmuża mad-dokument. Għandu jinwera l-għadd ta' annessi li jikkorrispondu ma' kull intestatura meta jkun hemm ritratti jew disinji mehmużin.

MUDELLI TA’ DOKUMENTI TA’ INFORMAZZJONI

(Id-dokumenti kollha ta’ informazzjoni msemmija f’din id-Direttiva u f’direttivi separati għandhom jikkonsistu biss f’estratti minn dan l-elenku eżawrjenti u għandhom jużaw is-sistema ta’ enumerazzjoni tiegħu u ta’ l-ebda sistema oħra.)

L-informazzjoni li ġejja, jekk applikabbli, għandha tingħata fi tliet kopji u tinkludi elenku tal-kontenut. Kull disinn għandu jingħata fi skala xierqa u b’dettalji biżżejjed fuq daqs A4 jew fuq fowlder ta’ format A4. Ritratti, jekk ikun hemm, għandu jkollhom dettalji biżżejjed.

MUDELL A

Elenku eżawrjenti

Il-Mudell A għandu jintuża jekk ma jkunx hemm ċertifikat ta’ approvazzjoni KE tat-tip mogħti skond direttiva separata dwar is-suġġett

0. ĠENERALI

0.1 Marka/i (trade mark reġistrat mill-manifattur): …

0.2 Tip (semmi varjant u verżjoni): …

0.2.0 Sitwazzjoni fir-rigward tal-bini tal-vettura:

għall-vettura kompleta/kompletata/inkompleta [1] Ħassar jekk ma japplikax.

Fil-każ ta’ vettura kompletata, semmi l-isem u l-indirizz tal-manifattur ta’ qabel u n-numru ta’ approvazzjoni tal-vettura inkompleta jew kompleta.

0.2.1 Isem/ismijiet fil-kummerċ (meta jkun xieraq): …

0.3 Il-mezzi ta’ identifikazzjoni tat-tip, jekk ikunu mmarkati fuq il-vettura:

0.3.1 Pjanċa tal-manifattur (fejn u kif titwaħħal): …

0.3.2 In-numru ta’ identifikazzjoni tax-chassis (post): …

0.4 Kategorija ta’ vettura [4] Klassifikazzjoni skond it-tifsiriet memmija fl-Anness II, Kapitolu A, tad-Direttiva 2003/37/KE.: …

0.5 L-isem u l-indirizz tal-manifattur: …

0.6 Fejn u kif jitwaħħlu pjanċi statutorji u skrizzjonijiet (ritratti jew disinji): …

0.7 Fejn u kif titwaħħal marka ta’ approvazzjoni KE tat-tip fuq sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati: …

0.8 Isem/Ismijiet u indirizz(i) tal-fabbrika/fabbriki ta’ immuntar: …

1. KARATTERISTIĊI ĠENERALI TA’ KOSTRUZZJONI TAL-VETTURA

(Ehmeż ritratti ¾ ta’ quddiem u ¾ ta’ wara jew disinji ta’ verżjoni rappreżentattiva, u disinn bil-qisien kollha tal-vettura)

1.1 Numru ta’fusijiet u roti: …

1.1.1 Numru u pożizzjoni ta’ fusijiet b’roti ta’ bi tnejn (jekk applikabbli): …

1.1.2 Numru u pożizzjoni ta’ fusijiet direzzjonali: …

1.1.3 Fusijiet mekkanizzati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni): …

1.1.4 Fusijiet bil-brejkijiet (numru, pożizzjoni): …

1.2 Pożizzjoni u arranġament tal-magna: …

1.3 Pożizzjoni ta’ l-istering: lemin/xellug/ċentrali [1] Ħassar jekk ma japplikax.

1.4 Pożizzjoni riversibbli tas-sewwieq: iva/le [1] Ħassar jekk ma japplikax.

1.5 Chassis: is-sinsla/ix-chassis bil-ġnieb/ chassis artikulat/oħra [1] Ħassar jekk ma japplikax.

1.6 Vettura mfassla għall-użu fit-triq fuq: il-lemin/ix-xellug [1] Ħassar jekk ma japplikax.

2. MASES U DIMENSJONIJIET [5] Standards ISO 612:1978 u 1176:1990.(f’kg u mm) (B’referenza għal disinji fejn japplika)

2.1 Massa/mases mhux mgħobbija:

2.1.1 Massa/mases mhux mgħobbija li taħdem/jaħdmu tajjeb [16] L-informazzjoni mitluba għandha tingħata għall-varjanti kollha li jista' jkun hemm.

(li sservi/jservu bħala punt ta’ referenza għal ħafna direttivi separati) (inkluża l-istruttura ta’ protezzjoni roll-over, esklużi l-aċċessorji mhux obbligatorji, iżda bil-coolant, lubrikanti, fuel, għodda u sewwieq): [6] Il-massa tas-sewwieq għandha titqies li tkun ta' 75 kg.

- massimu: …

- minimu: …

2.1.1.1 Distribuzzjoni ta’ din (dawn) il-massa/mases fost il-fusijiet u, fil-każ ta’ semi-trailer (jew makkinarju irmunkat interkambjabbli) jew trejler b’fus fiċ-ċentru (jew makkinarju irmunkat interkambjabbli), it-tagħbija fuq il-ponta ta’ l-igganċjar: …

2.2 Il-massa/mases kif iddikjarata/iddikjarati mill-manifattur: …

2.2.1 Massa massima b’tagħbija teknikament permissibbli ta’ vettura skond l-ispeċifikazzjonijiet tat-tyre: …

2.2.2 Id-distribuzzjoni ta’ din (dawn) il-massa/mases fost il-fusijiet u, fil-każ ta’ semi-trailer (jew makkinarju irmunkat interkambjabbli) jew trejler b’fus fiċ-ċentru (jew makkinarju irmunkat interkambjabbli), it-tagħbija fuq il-ponta ta’ l-igganċjar: …

2.2.3 Limiti fid-distribuzzjoni ta’ din (dawn) il-massa/mases fost il-fusijiet (semmi l-limiti minimi f’perċentwali fuq il-fus ta’ quddiem u fuq il-fus ta’ wara) u, fil-każ ta’ semi-trailer (jew makkinarju irmunkat interkambjabbli) jew trejler b’fus fiċ-ċentru (jew makkinarju irmunkat interkambjabbli), it-tagħbija fuq il-ponta ta’ l-igganċjar: …

2.2.3.1 Massa/mases u tyre(s):

Fus Nru | Tyres(qisien) | Kapaċità tat-tagħbija | Massa massima teknikament permissibbli għal kull fus | Tagħbija massima vertikali permissibbli fuq il-ponta ta’ l-igganċjar [11] |

1 | | | | |

2 | | | | |

3 | | | | |

2.2.4 Tagħbija: [16] L-informazzjoni mitluba għandha tingħata għall-varjanti kollha li jista' jkun hemm.: …

2.3 Mases tas-saborra (piż totali, materjal, numru ta’ komponenti): …

2.3.1 Distribuzzjoni ta’ din (dawn) il-massa/mases fost il-fusijiet: …

2.4 Massa/mases teknikament permissibbli għall-irmonk ma’ trattur fil-każ ta’:

2.4.1 Trejler bil-ganċ (makkinarju irmunkat interkambjabbli): …

2.4.2 Semi-trailer (makkinarju irmunkat interkambjabbli): …

2.4.3 Trejler b’fus fiċ-ċentru (jew makkinarju rmonkat minn wara jew minn quddiem): …

2.4.4 Massa/mases totali teknikament permissibbli tal-kumbinazzjoni trattur-trejler (jew makkinarju irmunkat interkambjabbli) (għal kull konfigurazzjoni ta’ brejkijiet tat-trejler (jew makkinarju irmunkat interkambjabbli): …

2.4.5 Massa massima tat-trejler (jew makkinarju interkambjabbli) li jista’ jiġi rmonkat: …

2.4.6 Pożizzjoni tal-ponta ta’l-igganċjar:

2.4.6.1 L-għoli mill-art:

2.4.6.1.1 L-għoli massimu: …

2.4.6.1.2 L-għoli minimu: …

2.4.6.2 Distanza mill-pjan vertikali li jgħaddi mill-assi tal-fus ta’ wara: …

2.4.6.3 Tagħbija massima statika vertikali/massa teknikament permissibbli fuq il-ponta ta’ l-igganċjar:

2.4.6.3.1 - tat-trattur : …

2.4.6.3.2 - tas-semi-trailer (jew makkinarju irmunkat interkambjabbli) jew it-trejler bil-fus fiċ-ċentru (jew makkinarju irmunkat interkambjabbli): …

2.5 Distanza bejn fus ta’ quddiem u ta’ wara (wheelbase) [8] Standard ISO 612/-6.4:1978.:

2.5.1 Għal semi-trailers (jew makkinarju irmunkat interkambjabbli):

2.5.1.1 - Distanza bejn il-coupling pin u l-ewwel fus fuq wara: …

2.5.1.2 - id-distanza bejn il-cvoupling pin u n-naħa ta’ wara tas-semi-trailer(makkinarju irmunkat interkambjabbli): …

2.6 Il-wisa’ massimu u minimu tal-marki ta’ kull fus (imkejla bejn il-pjani tas-simetrija tat-tyres tal-wieħed jew ta’ bi tnejn imwaħħla normali) (għandhom ikunu indikati mill-manifattur): [9] Standard ISO 4004:1983.: …

2.7 Skala ta’ dimensjonijiet tal-vettura (fuq kollox u għall-użu fit-triq):

2.7.1 Għal chassis mingħajr bodi:

2.7.1.1 Tul [10] Standard ISO 612/-6.1:1978.: …

2.7.1.1.1 Tul massimu permissibbli għall-vettura kompletata: …

2.7.1.1.2 Tul minimu permissibbli għall-vettura kompletata: …

2.7.1.2 Wisa’ [11] Standard ISO 612/-6.2:1978.: …

2.7.1.2.1 Wisa’ massimu permissibbli għall-vettura kompletata: …

2.7.1.2.2 Wisa’ minimu permissibbli għall-vettura kompletata: …

2.7.1.3 Għoli (mingħajr tagħbija) [12] Standard ISO 612/-6.3:1978. (għal sospensjonijiet, jekk ikun hemm, li jkunu aġġustati għall-għoli, uri l-pożizzjoni normali fis-sewqan): …

2.7.1.4 overhang ’il barra: [13] Standard ISO 612/-6.6:1978.: …

2.7.1.4.1 Angolu ta’ avviċinament: …gradi

2.7.1.5 overhang minn wara [14] Standard ISO 612/-6.7:1978.: …

2.7.1.5.1 Angolu tat-tluq: …gradi

2.7.1.5.2 Overhang minimu u massimu permissibbli tal-ponta ta’ l-igganċjar [14] Standard ISO 612/-6.7:1978.: …

2.7.1.6 Għoli mill-art [15] Standard ISO 612/-8:1978.:

2.7.1.6.1 Bejn il-fusijiet: …

2.7.1.6.2 Taħt il-fus(ijiet) ta’ quddiem: …

2.7.1.6.3 Taħt il-fus(ijiet) ta’ wara: …

2.7.1.7 Pożizzjonijiet estremi permissibbli taċ-ċentru tal-gravità tal-bodi u/jew ħwejjeġ ta’ ġewwa imwaħħlin b’mod permanenti u/jew tagħmir u/jew parti mit-tagħbija: …

2.7.2 Għax-chassis bil-bodi:

2.7.2.1 Tul [10] Standard ISO 612/-6.1:1978.: …

2.7.2.1.1 Tul taż-żona tat-tagħbija: …

2.7.2.2 Wisa’ [11] Standard ISO 612/-6.2:1978.: …

2.7.2.3 Għoli (mingħajr tagħbija) [12] Standard ISO 612/-6.3:1978. (għal sospensjonijiet, jekk ikun hemm, li jistgħu jkunu aġġustati għall-għoli, uri l-pożizzjoni normali fis-sewqan): …

2.7.2.4 Overhang’ il barra [13] Standard ISO 612/-6.6:1978.: …

2.7.2.4.1 Angolu ta’ avviċinament: …gradi

2.7.2.5 Overhang minn wara [14] Standard ISO 612/-6.7:1978.: …

2.7.2.5.1 Angolu ta’ tluq: … gradi

2.7.2.5.2 Overhang minimu u massimu permissibbli tal-ponta ta’ l-igganċjar [14] Standard ISO 612/-6.7:1978.: …

2.7.2.6 Għoli mill-art [15] Standard ISO 612/-8:1978.:

2.7.2.6.1 Bejn il-fusijiet: …

2.7.2.6.2 Taħt il-fus(ijiet) ta’ quddiem: …

2.7.2.6.3 Taħt il-fus(ijiet) ta’ wara: …

2.7.2.7 Angolu tar-rampa [22] Standard ISO 612/-9:1978.: … gradi

2.7.2.8 Pożizzjonijiet estremi permissibbli taċ-ċentru tal-gravità tal-parti mit-tagħbija (fil-każ ta’ tagħbija mhux uniformi): …

3. IL-MAGNA

3.1 Taqsima 1 — Ġenerali

3.1.1 Magna oriġinali/tip ta’ magna [1] Ħassar jekk ma japplikax. [21] Fil-każ ta' applikazzjonijiet li jkollhom x'jaqsmu ma' aktar minn magna matriċi waħda, għandha tintbagħat formola separata għal kull waħda.

Trade mark(s) reġistrat(i) tal-manifattur: …

3.1.2 Tip u deskrizzjoni kummerċjali tal-magna oriġinali u (skond il-każ) tal-familja tal-magna/i [1] Ħassar jekk ma japplikax.: …

3.1.3 Mezzi ta’ identifikazzjoni ta’ tip, jekk immarkat fuq il-magna/i u l-metodu ta’ twaħħil tiegħu:

3.1.3.1 Lok, mezzi ta’ identifikazzjoni u metodu ta’ twaħħil tal-karattri ta’ identifikazzjoni tat-tip tal-magna: …

3.1.3.2 Lok u metodu ta’ twaħħil tan-numru ta’ approvazzjoni tal-komponent tal-KE: …

3.1.4 Isem u indirizz tal-manifattur: …

3.1.5 Indirizz(i) tal-fabbrika ta’ immuntar: …

3.1.6 Prinċipju ta’ funzjonament:

- permezz ta’ spark/compression ignition [1] Ħassar jekk ma japplikax.

- injection diretta/indiretta [1] Ħassar jekk ma japplikax.

- żewġ/erba’ stroke [1] Ħassar jekk ma japplikax.

3.1.7 Karburant:

diżil/petrol/LPG/oħra [1] Ħassar jekk ma japplikax.

3.2 Taqsima 2 — Tip ta’ magna

Karatteristiċi essenzjali tat-tip ta’ magna

3.2.1 Deskrizzjoni ta’ magna compression ignition:

3.2.1.1 Manifattur: …

3.2.1.2 Tip ta’ magna mwaħħla mill-manifattur: …

3.2.1.3 żewġ/erba’ stroke [1] Ħassar jekk ma japplikax.

3.2.1.4 Bore: … mm

3.2.1.5 Troke: … mm

3.2.1.6 Numru u arranġamenti ta’ ċilindri:: …

3.2.1.7 Kapaċità taċ-ċilindri: … cm3

3.2.1.8 Rata tal-magna: … min-1

3.2.1.9 Torque massimu: … min-1

3.2.1.10 Compression ratio [2] Uri t-tolleranza.: …

3.2.1.11 Sistema ta’ combustion: …

3.2.1.12 Disinji tal-combustion chamber u piston crown: …

3.2.1.13 parti trasversali tal-pajpijiet ta’ inlet u exhaust: …

3.2.1.14 sistema ta’ tkessiħ:

3.2.1.14.1 likwidu:

3.2.1.14.1.1 tip ta’ likwidu: …

3.2.1.14.1.2 pompa(i) taċ-ċirkulazzjoni: bi/mingħajr [1] Ħassar jekk ma japplikax.

3.2.1.14.1.3 karatteristiċi jew marka(i) u tip(i) (jekk ikun il-każ): …

3.2.1.14.1.4 rapport(i) ta’ trasmissjoni (jekk ikun il-każ): …

3.2.1.14.2 arja:

3.2.1.14.2.1 ventilatur: iva/le [1] Ħassar jekk ma japplikax.

3.2.1.14.2.2 karatteristiċi jew marka(i) u tip(i) (jekk ikun il-każ): …

3.2.1.14.2.3 rapport(i) ta’ trasmissjoni (jekk ikun il-każ): …

3.2.1.15 temperatura awtorizzata mill-manifattur:

3.2.1.15.1 Tkessiħ b’likwidu: temperatura massima waqt il-ħruġ: … K

3.2.1.15.2 tkessiħ bl-arja: punt ta’ referenza …

temperatura massima fil-punt ta’ referenza: … K

3.2.1.15.3 temperatura masssima tal-provvista ta’ arja fil-punt tal-ħruġ ta’ l-inlet intercooler (fejn japplika): … K

3.2.1.15.4 temperatura massima ta’ gassijiet ta’ l-exhaust mill-pajpijiet ta’ l-exhaust li jmissu ma’ l-outlet flanges ta’ l-exhaust manifold: … K

3.2.1.15.5 temperatura tal-lubrikant: min: … K, max: … K

3.2.1.16 Supercharge: bi/mingħajr [1] Ħassar jekk ma japplikax.

3.2.1.16.1 marka: …

3.2.1.16.2 Tip: …

3.2.1.16.3 Deskrizzjoni tas-sistema (e.g. pressa massima, discharge valve, fejn japplika): …

3.2.1.16.4 intercooler: bi/mingħajr [1] Ħassar jekk ma japplikax.

3.2.1.17 Sistema ta’ inlet: inlet depression massima permissibbli b’qawwa nominali tal-magna b’ tagħbija massima tal-magna: … kPa

3.2.1.18 Sistema ta’ l-exhaust: pressa massima permissibbli minn wara b’qawwa nominali b’tagħbija massima tal-magna: … kPa

3.2.2 mezzi addizzjonali kontra t-tniġġis (jekk ikun hemm, u jekk ma jkunux inklużi f’intestatura oħra)

Deskrizzjoni u/jew disinn: …

3.2.3 provvista ta’ fuel:

3.2.3.1 pompa ta’ provvista

Pressa [2] Uri t-tolleranza.: … kPa jew disinn karatteristiku:

3.2.3.2 sistema ta’ injection:

3.2.3.2.1 pompa:

3.2.3.2.1.1 marka(i): …

3.2.3.2.1.2 tip(i): …

3.2.3.2.1.3 …3 [2] Uri t-tolleranza.delivery: mm għal kull injection jew għal kull ċiklu b’veloċità nominali tal-pompa ta’: … min-1 (nominali) u ta’: … min-1 (torque massimu) rispettivament, jew disinn

Uri l-metodu użat: fuq il-magna/fuq il-bank [1] Ħassar jekk ma japplikax.

3.2.3.2.1.4 avanz ta’ l-injection:

3.2.3.2.1.4.1 Kurva ta’ avanz ta’ l-injection [2] Uri t-tolleranza.: …

3.2.3.2.1.4.2 Ħin [2] Uri t-tolleranza.: …

3.2.3.2.2 tqegħid ta’ pajpijiet ta’ l-injection:

3.2.3.2.2.1 tul/tulijiet: … mm

3.2.3.2.2.2 diametru intern: … mm

3.2.3.2.3 Injector(s):

3.2.3.2.3.1 marka(i): …

3.2.3.2.3.2 Tip/tipi: …

3.2.3.2.3.3 pressa tal-bidu [2] Uri t-tolleranza.: … kPa, jew disinn [1] Ħassar jekk ma japplikax.

3.2.3.2.4 Regulatur:

3.2.3.2.4.1 marka(i): …

3.2.3.2.4.2 Tip/tipi: …

3.2.3.2.4.3 Cut-off speed tal-bidu b’kapaċità massima [2] Uri t-tolleranza.: … min-1

3.2.3.2.4.4 veloċità massima mingħajr tagħbija [2] Uri t-tolleranza.: … min-1

3.2.3.2.4.5 veloċità idling [2] Uri t-tolleranza.: … min-1

3.2.3.3 sistema cold-start:

3.2.3.3.1 marka(i): …

3.2.3.3.2 Tip/tipi: …

3.2.3.3.3 deskrizzjoni: …

3.2.4 timing tal-valvi:

3.2.4.1 Kemm jogħla l-valv u l-angoli ta’ ftuħ u għeluq fir-rigward taċ-ċentru top dead jew karatteristiċi ekwivalenti: …

3.2.4.2 Reference clearances u/jew setting range [1] Ħassar jekk ma japplikax.: …

3.2.5 funzjonijiet ta’ kontroll elettroniku

Jekk il-magna jkollha funzjonijiet ta’ kontroll elettroniku, għandu jingħata tagħrif dwar performance data rilevanti: …

3.2.5.1 Marka: …

3.2.5.2 Tip: …

3.2.5.3 numru tal-komponent: …

3.2.5.4 Il-lok tal-unit ta’ kontroll elettroniku:

3.2.5.4.1 komponenti indikati: …

3.2.5.4.2 komponenti kontrollati: …

3.3 Taqsima 3 – Familja tal-magni ta’ compression ignition

Karatteristiċi essenzjali tal-familja tal-magna

3.3.1 Elenku ta’ tipi ta’ magna li jifformaw il-familja:

3.3.1.1 Isem tal-familja ta’ magni: …

3.3.1.2 Speċifikazzjonijiet ta’ tipi ta’ magna fil-familja:

+++++ TIFF +++++

3.4 Taqsima 4 – Tip ta’ magna fil-familja

Karatteristiċi essenzjali tal-magna oriġinali tal-familja [21] Fil-każ ta' applikazzjonijiet li jkollhom x'jaqsmu ma' aktar minn magna matriċi waħda, għandha tintbagħat formola separata għal kull waħda.

3.4.1 Deskrizzjoni tal-magna tal-compression ignition:

3.4.1.1 Manifattur: …

3.4.1.2 Tip ta’ magna mwaħħla mill-manifattur: …

3.4.1.3 Żewġ/erba’ stroke [1] Ħassar jekk ma japplikax.

3.4.1.4 Bore: … m

3.4.1.5 Stroke: … m

3.4.1.6 Numru u arranġament ta’ ċilindri: …

3.4.1.7 Ċilindrata: … m3

3.4.1.8 Rating tal-magna: … in-1

3.4.1.9 Torque massimu: … in-1

3.4.1.10 Compression ratio [2] Uri t-tolleranza.: …

3.4.1.11 Sistema ta’ combustion: …

3.4.1.12 Disinn tal-combustion chamber u piston crown:

3.4.1.13 parti trasversali minima tal-pajpijiet ta’ inlet u exhaust: …

3.4.1.14 Sistema ta’ tkessiħ:

3.4.1.14.1 Likwidu:

3.4.1.14.1.1 Tip ta’ likwidu: …

3.4.1.14.1.2 Pompa(i) taċ-ċirkulazzjoni: bi/mingħajr [1] Ħassar jekk ma japplikax.

3.4.1.14.1.3 Karatteristiċi jew marka(i) u tip(i) (jekk applikabbli): …

3.4.1.14.1.4 Drive ratio(s)(jekk applikabbli): …

3.4.1.14.2 Arja:

3.4.1.14.2.1 Ventilatur: bi/mingħajr [1] Ħassar jekk ma japplikax.

3.4.1.14.2.2 Karatteristiċi jew marka(i) u tip(i) (jekk applikabbli): …

3.4.1.14.2.3 Drive ratio(s)(jekk japplikabbli): …

3.4.1.15 Temperatura awtoriżżata mill-manifattur:

3.4.1.15.1 Tkessiħ bil-likwidu: temperatura massima fl-outlet: …K

3.4.1.15.2 Tkessiħ bl-arja: punt ta’ referenza …

Temperatura massima fil-punt ta’ referenza: …K

3.4.1.15.3 Temperatura massima ta’ provvista ta’ arja fil-punt tal-ħruġ ta’ l-inlet intercoole (fejn japplika): …K

3.4.1.15.4 Temperatura massima ta’ gassijiet mill-exhaust fil-punt tal-ħruġ maġenb il-flanġijiet ta’ l-outlet ta’ l-exhaust manifold: …K

3.4.1.15.5 Temperatura tal-lubrikant: min. …K, max.: …K

3.4.1.16 Supercharger: bi/mingħajr [1] Ħassar jekk ma japplikax.

3.4.1.16.1 Marka: …

3.4.1.16.2 Tip: …

3.4.1.16.3 Deskrizzjoni tas-sistema (e.g. pressa massima, discharge valve, fejn applikabbli): …

3.4.1.16.4 Intercooler: bi/mingħajr [1] Ħassar jekk ma japplikax.

3.4.1.17 Sistema ta’ inlet: inlet depression massima permisibbli b’qawwa nominali tal-magna b’tagħbija massima tal-magna: …kPa

3.4.1.18 Sistema ta’ exhaust: pressa massima permissibbli minn wara b’qawwa nominali tal-magna b’tagħbija massima tal-magna: …kPa

3.4.2 Mezzi addizzjonali kontra t-tniġġis (jekk ikun hemm, u jekk mhux inklużi f’intestatura oħra)

Deskrizzjoni u/jew disinn: [1] Ħassar jekk ma japplikax.: …

3.4.3 Provvista ta’ fuel:

3.4.3.1 Pompa ta’ provvista

Pressa [2] Uri t-tolleranza.: …kPa jew disinn karatteristiku:

3.4.3.2 Sistema ta’ injection:

3.4.3.2.1 Pompa:

3.4.3.2.1.1 Marka(i): …

3.4.3.2.1.2 Tip(i): …

3.4.3.2.1.3 Funzjon: …mm3 [2] Uri t-tolleranza. kull injection jew kull ċiklu b’veloċità nominali tal-pompa ta’: …min-1 (nominali) u ta’: …min-1 (torque massimu) rispettivament, jew disinn.

Uri l-metodu użat: fuq il-magna/fuq il-bank tal-prova [1] Ħassar jekk ma japplikax.

3.4.3.2.1.4 Avanz ta’ l-injection:

3.4.3.2.1.4.1 Kurva ta’ l-avanz ta’ l-injection [2] Uri t-tolleranza. …

3.4.3.2.1.4.2 Ħin [2] Uri t-tolleranza.: …

3.4.3.2.2 Pajpijiet ta’ l-injection:

3.4.3.2.2.1 Tul/tulijiet: …mm

3.4.3.2.2.2 Dijametru intern: …mm

3.4.3.2.3 Injector(s):

3.4.3.2.3.1 Marka(i): …

3.4.3.2.3.2 Tip(i): …

3.4.3.2.3.3 Pressa tal-bidu [2] Uri t-tolleranza. jew disinn …

3.4.3.2.4 Regulatur:

3.4.3.2.4.1 Marka(i): …

3.4.3.2.4.2 Tip(i): …

3.4.3.2.4.3 Cut-off tal-veloċità inizjali b’tagħbija massima [2] Uri t-tolleranza.: …min-1

3.4.3.2.4.4 Veloċità massima mingħajt tagħbija [2] Uri t-tolleranza.: …min-1

3.4.3.2.4.5 Veloċità idling [2] Uri t-tolleranza.: …min-1

3.4.3.3 Sistema cold-start:

3.4.3.3.1 Marka(i): …

3.4.3.3.2 Tip(i): …

3.4.3.3.3 Deskrizzjoni: …

3.4.4 Karatteristiċi tad-distribuzzjoni:

3.4.4.1 Levatura massima tal-valv u l-angoli tal-ftuħ u ta’ l-għeluq fir-rigward tat-top dead centre jew karatteristiċi ekwivalenti: …

3.4.4.2 Clearances ta’ referenzi u/jew setting range [1] Ħassar jekk ma japplikax.: …

3.4.5 Funzjonijiet ta’ kontroll elettroniku

Jekk il-magna jkollha funzjonijiet ta’ kontroll elettroniku, għandu jingħata tagħrif dwar il-karatteristiċi tagħhom, u b’mod partikulari:

3.4.5.1 Marka: …

3.4.5.2 Tip: …

3.4.5.3 numru tal-komponent: …

3.4.5.4 Il-post tal-unit ta’ kontroll elettroniku:

3.4.5.4.1 Komponenti indikati: …

3.4.5.4.2 Komponenti kontrollati: …

3.5 tank/tankijiet tal-fuel:

3.5.1 Numru, kapaċità, materjali: …

3.5.2 Disinn, ritratt jew deskrizzjoni li juru sewwa il-pożizzjoni tat-tank/ijiet: …

3.5.3 Tank/ijiet tal-fuel ta’ riserva:

3.5.3.1 Numru, kapaċità, materjali: …

3.5.3.2 Disinn, ritratt jew deskrizzjoni li juru sewwa il-pożizzjoni tat-tank/ijiet: …

3.6 Qawwa nominali tal-magna: …kW, bi …min-1 b’setting standard (skond id-Direttiva 97/68/KE)

3.6.1 Fakultattiva: il-qawwa fil-power take-off (PTO): jekk ikun hemm, fil-veloċità nominali (skond il-Kodiċi OECD 1 jew 2 jew ISO 789-1:1990 szabvány szerint)

Veloċità nominali PTO (min-1) | Veloċità korrispondenti tal-magna (min-1) | Qawwa (kW) |

1-540 | … | … |

2-1000 | … | … |

3.7 Torque massimu: …Nm, bi…min-1 (skond id-Direttiva 97/68/KE)

3.8 Magni jew muturi oħra tal-ġbid (spark ignition, eċċ.), jew varjazzjonijiet tagħhom (karatteristiċi ta’ komponenti): …

3.9 Filtru ta’ l-arja:

3.9.1 Marka(i): …

3.9.2 Tip/tipi: …

3.9.3 Medja ta’ nżul b’qawwa massima: …kPa

3.10 Sistema ta’ l-exhaust:

3.10.1 Deskrizzjoni u disinji: …

3.10.2 Marka(i): …

3.10.3 Tip/tipi: …

3.11 Sistema elettrika:

3.11.1 Vultaġġ nominali, earth pożittiv/negattiv [1] Ħassar jekk ma japplikax. …V

3.11.2 Generatur:

3.11.2.1 Tip: …

3.11.2.2 Qawwa nominali: …VA

4. TRASMISSJONI [16] L-informazzjoni mitluba għandha tingħata għall-varjanti kollha li jista' jkun hemm.

4.1 Disinn tas-sistema ta’ trasmissjoni: …

4.2 Tip (mekkaniku, idrawliku,elettriku, eċċ.): …

4.2.1 Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikun hemm): …

4.3 mument ta’ inertia tal-flywheel tal-magna: …

4.3.1 Mument ta’ inertia addizzjonali jekk ma jintużax il-gear: …

4.4 Clutch (tip) (jekk ikun hemm): …

4.4.1 Konverżjoni massima tat-torque (jekk ikun hemm): …

4.5 Gearbox (tip, ingaġġar dirett, metodu ta’ kontroll) (jekk ikun hemm):

4.6 Gear ratios (jekk ikun hemm), bi jew mingħajr transfer box [17] Tolleranza ta' 5 % hija permessa. Din id-dispożizzjoni għandha tkun ibbażata fuq veloċità mkejla ta' mhux aktar minn 43km/h, inkluża t-tollerenza ta' 3 km/h (ara d-Direttiva 98/89/KE).

Gear | Gearbox ratio | Transfer-box ratio(s) | Drive ratio finali | Gear ratio globali |

Massimu għall-mekkaniżmu li jibdel il-veloċità [75] 1 2 3 | | | | |

Minimu għall-mekkaniżmu li jibdel il-veloċità [75] Reverse 1 … | | | | |

4.6.1 Qisien massimi ta’ tyres fuq fusijiet mekkaniżżat: …

4.7 Veloċità massima fit-top gear għall-bini ta’ trattur (semmi l-elementi wżati fil-kalkolazzjoni) [17] Tolleranza ta' 5 % hija permessa. Din id-dispożizzjoni għandha tkun ibbażata fuq veloċità mkejla ta' mhux aktar minn 43km/h, inkluża t-tollerenza ta' 3 km/h (ara d-Direttiva 98/89/KE).: …km/h

4.7.1 Kejl tal-veloċità massima: …km/h

4.8 Avvanz effettiv tar-roti bil-mutur wara tidwira waħda: …

4.9 Regolatur tal-veloċità: iva/le [1] Ħassar jekk ma japplikax.

4.9.1. Deskrizzjoni …

4.10 Speedometer, tachometer u arloġġ

4.10.1 Speedometer (jekk ikun hemm wieħed imwaħħal)

4.10.1.1 Metodu ta’ tħaddim u deskrizzjoni tal-mekkaniżmu tas-sewqan: …

4.10.1.2 Il-kostanti ta’ l-istrument: …

4.10.1.3 Tolleranza tal-mekkaniżmu tal-kejl: …

4.10.1.4 Ratio globali tat-trasmissjoni: …

4.10.1.5 Disinn ta’ l-iskala ta’ l-istrument u forom oħra ta’ indikazzjoni: …

4.10.1.6 Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi: …

4.10.2 Tahometer u arloġġ (jekk ikunu mwaħħla): iva/le [1] Ħassar jekk ma japplikax.

4.11 Differential lock (jekk ikun imwaħħal): iva/le [1] Ħassar jekk ma japplikax.

4.12 Power take-off(s)/dawran kull minuta u r-ratio ta’ din il-figura ma’ dik tal-magna) (numru, tip u pożizzjoni)

4.12.1 - power take-off(s) ewlenin: …

4.12.2 - ieħor/oħrajn: …

4.12.3 Protezzjoni tal-power take-off(s) (deskrizzjoni, qisien, disinji, ritratti): …

4.13 Protezzjoni tal-partijiet tal-magna, partijiet li joħorġu ’l barra u roti (deskrizzjoni, disinji, skemi, ritratti):

4.13.1 Protezzjoni fuq naħa waħda: …

4.13.2 Protezzjoni fuq diversi naħat: …

4.13.3 Protezzjoni b’inkapsulament totali: …

4.14 Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikun hemm): …

5. FUSIJIET

5.1 Deskrizzjoni ta’ kull fus: …

5.2 Marka (skond il-każ): …

5.3 Tip (skond il-każ): …

6. SOSPENSJONI (skond il-każ)

6.1 Kombinazzjonijiet estremi (massimi-minimi) ta’ tyre/rota (skond il-każ) (qisien, karatteristiċi, pressjoni tan-nefħa għall-użu tat-triq, tagħbija massima permissibbli, qisien tar-rota u kombinazzjonijiet quddiem/wara: …

6.2 Tipi ta’ sospensjoni (jekk ikunu mwaħħlin) għal kull fus jew rota: …

6.2.1 Aġġustament tal-livell: iva/le/fakultattiv [1] Ħassar jekk ma japplikax.

6.2.2 Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elttriċi/elettroniċi (jekk ikun hemm): …

6.3 Mezzi oħra (jekk ikun hemm): …

7. STEERING (disinn deskrittiv)

7.1 Kategorija ta’ steering: manwali/mekkaniżżat/servo steering [1] Ħassar jekk ma japplikax.

7.1.1 Pożizzjoni ta’ sewqan riversibbli (deskrizzjoni): …

7.2 Trasmissjoni u kontroll

7.2.1 Tip ta’ trasmissjoni ta’ l-isteering (semmi jekk hux għal quddiem jew wara, skond il-każ): …

7.2.2 Trasmissjoni fir-roti (inklużi mezzi oħra barra dawk mekkaniċi; semmu jekk hux għal quddiem jew wara, skond il-każ): …

7.2.2.1 Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikun hemm): …

7.2.3 Metodu ta’ assistenza mekkanizzata, jekk hemm: …

7.2.3.1 Metodu u disinn ta’ tħaddim, marka(i) u tip(i): …

7.2.4 Disinn tal-mekkaniżmu kollu ta’ l-isteering, li juri l-pożizzjoni fuq il-vettura tal-mezzi varji li jinfluwenzaw il-mod ta’ sewqan: …

7.2.5 Disinji skematiċi tal-kontroll(i) ta’ l-isteering: …

7.2.6 Skema u sistema ta’ aġġustament, jekk ikun hemm, tal-kontroll ta’ l-isteering: …

7.3 Angolu massimu ta’ dawra tar-roti (jekk ikunu mwaħħlin):

Fuq il-lemin: …gradi | Għadd ta’ dawran ta’ l-isteering: … |

Fuq ix-xellug: …gradi | Għadd ta’ dawran ta’ l-isteering: … |

7.3.1 7.3.2 7.4 Ċirku minimu ta’ dawran (mingħajr il-brejkijiet) [18] Standard ISO 789-3:1993.

7.4.1 Fuq il-lemin: …mm

7.4.2 Fuq ix-xellug: …mm

7.5 Metodu ta’ aġġustament tal-kontroll ta’ l-isteering (fejn japplika): …

7.6 Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikun hemm): …

BREJKIJIET (disinn tagħhom kollha u disinn ta’ kif jaħdmu) [19] Għandu jingħata t-tagħrif li ġej għal kull tagħmir dwar brejkijiet:

- tip u natura tal-brejkijiet (disinn bil-qisien) (drums jew diski, eċċ., roti bil-brejkijiet, trasmissjoni għal dawk ir-roti, uċuħ ta' frizzjoni, in-natura tagħhom u partijiet effettivi, radius tad-drum, shoes jew diski, piż tad-drums u tagħmir ta' aġġustament),

- trasmissjoni u kontroll (ehmeż disinn) (kostruzzjoni, aġġustament, lever ratios, aċċessibbiltà tal-kontroll u l-pożizzjoni tiegħu, kontrolli tar-ratchet fil-każ ta' trasmissjoni mekkanika, karatteristiċi tal-partijiet ewlenin tat-trasmissjoni, ċilindri ta' kontroll u pistons, ċilindri tal-brejk).

8.1 Sistema ta’ service braking: …

8.2 Sistema ta’ braking sekondarju (jekk tkun imwaħħla): …

8.3 Brejk għall-parking: …

8.4 Mezzi oħra addizzjonali (partikolarment retarders): …

8.5 Għal vetturi b’sistemi ta’ brejkijiet anti-lock, deskrizzjoni tas-sistemi ta’ tħaddim (inklużi partijiet elettroniċi), disinn ta’ blokka elettrika, pjanta ta’ ċirkuwitu idrawliku jew pnewmatiku: …

8.6 Lista ta’ komponenti ta’ sistema ta’ brejkijiet: …

8.7 Qisien ta’ l-ikbar tyres permissibbli fuq il-fus bil-brejk: …

8.8 Kalkolu tas-sistema tal-brejkijiet (biex ikun stabbilit ir-ratio tal-forzi kollha tal-braking fiċ-ċirkonferenza tal-forza applikata lill-kontroll tal-braking): …

8.9 Locking tal-kontrolli tal-braking tax-xellug u tal-lemin: …

8.10 Għajn/għejun ta’ enerġija esterna (jekk ikun hemm) (karatteristiċi, kapaċità għal ħażna ta’ enerġija, pressjoni massima u minima, kejl tal-pressjoni u mezz ta’ twissija fuq id-dashboard għal pressjoni minima, riserva ta’ vakum u valv ta’ provvista, kompressuri ta’ provvista, osservanza tad-dispożizzjonijiet dwar tagħmir ta’ pressjoni): …

8.11 Vetturi li jkollhom mezzi ta’ braking għat-trailers

8.11.1 Strument li jħaddem il-brejk tat-trailer (deskrizzjoni, karatteristiċi): …

8.11.2 Kollegament: mekkaniku/idrawliku/pnewmatiku [1] Ħassar jekk ma japplikax.

8.11.3 Connectors, couplings, mezzi ta’ sigurtà (deskrizzjoni, disinn u skemi): …

8.11.4 Konnessjonijiet b’linja waħda jew ta’ bi tnejn [1] Ħassar jekk ma japplikax.

8.11.4.1 Provvista ta’ overpressure (linja waħda): …kPa

8.11.4.2 Provvista ta’ overpressure (żewġ linji): …kPa

9. VIŻWALI, ĦĠIEĠ, WIPERS TAL-WINDSCREEN U MIRJA REAR-VIEW

9.1 Viżwali

9.1.1 Disinji jew ritratti li juru l-pożizzjoni ta’ partijiet fuq quddiem tal-viżwali: …

9.2 ĦĠIEĠ

9.2.1 Data li tidentifika malajr il-punt ta’ referenza: …

9.2.2 Windscreen(s)

9.2.2.1 Materjal(i) utiliżżat(i): …

9.2.2.2 Metodu ta’ twaħħil: …

9.2.2.3 Angolu(i) ta’ inklinazzjoni: …gradi

9.2.2.4 Marka(i) ta’ approvazzjoni tat-tip tal-komponent KE: …

9.2.2.5 Aċċessorji tal-windscreen u fejn ikunu jinsabu u deskrizzjoni qasira ta’ kull komponent elettriku/elettroniku: …

9.2.3 Ħġieġ ieħor

9.2.3.1 Pożizzjoni(jiet): …

9.2.3.2 Materjal(i) użat(i): …

9.2.3.3 Marka(i) ta’ approvazzjoni tat-tip tal-komponent KE: …

9.2.3.4 Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikunu mwaħħla) tal-mekkaniżmu li jiftaħ twieqi tal-ġenb: …

9.3 Wipers tal-windscreen: iva/le [1] Ħassar jekk ma japplikax. (deskrizzjoni, numru, frekwenza ta’ tħaddim): …

9.4 Mirja rear-view

9.4.1 Klassi/jiet: …

9.4.2 Marka(i) ta’ l-approvazzjoni tat-tip ta’ komponent KE: …

9.4.3 Pożizzjoni fir-rigward ta’ l-istruttura tal-vettura (disinji): …

9.4.4 Metodi ta’ twaħħil: …

9.4.5 Tagħmir fakultattiv li jista’ jfixkel il-viżwali min-naħa ta’ wara: …

9.4.6 Deskrizzjoni qasira tal-komponenti elettriċi/elettroniċi (jekk ikunu mwaħħla) tas-sistema ta’ aġġustament: …

9.5 Biex jitneħħew il-friża u ċ-ċpar

9.5.1 Deskrizzjoni teknika: …

10. STRUTTURI PROTETTIVI ROLL-OVER (ROPS), PROTEZZJONI MIT-TEMP, SEDILS, PJATTAFORMA TAT-TAGĦBIJA

10.1 ROPS (disinji ta’ qisien, ritratti (fejn ikun meħtieġ), deskrizzjoni)

10.1.1 Kwadru(i):

10.1.1.0 Preżenza: iva/le [1] Ħassar jekk ma japplikax.

10.1.1.1 Trade-mark(s): …

10.1.1.2 Marka(i) ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-komponent KE: …

10.1.1.3 Qisien interni u esterni: …

10.1.1.4 Materjal(i) u metodu ta’ kostruzzjoni: …

10.1.2 Gabina(i)

10.1.2.0 Preżenza: iva/le [1] Ħassar jekk ma japplikax.

10.1.2.1 Trade-mark(s): …

10.1.2.2 Marka(i) ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-komponent KE: …

10.1.2.3 Bibien (numru, qisien, naħa tal-ftuħ, serraturi u ċappetti): …

10.1.2.4 Twieqi u ħruġ ta’ emerġenza (numru, qisien, pożizzjonijiet): …

10.1.2.5 Arranġamenti oħra għal protezzjoni mit-temp (deskrizzjoni): …

10.1.2.6 Qisien interni u esterni: …

10.1.3 Roll bar(s) imwaħħla/imwaħħlin fuq quddiem/wara [1] Ħassar jekk ma japplikax., i tingħalaq/jingħalqu jew le [1] Ħassar jekk ma japplikax.

10.1.3.0 Preżenza: iva/le [1] Ħassar jekk ma japplikax.

10.1.3.1 Deskrizzjoni (pożizzjoni, twaħħil, eċċ.): …

10.1.3.2 Trade-mark(s) jew isem/ismjiet kummerċjali: …

10.1.3.3. Marka(i) ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-komponent KE: …

10.1.3.4 Qisien: …

10.1.3.5 materjal(i) u metodu ta’ kostruzzjoni: …

10.2 Spazju ta’ manuvra u mezz ta’ aċċess għal gabina tas-sewqan (deskrizzjoni, karatteristiċi u disinji skond il-qisien): …

10.3 Sedils u footrests

10.3.1 Sedil(s) tas-sewwieq (disinn, ritratti. deskrizzjoni): …

10.3.1.1 Trade mark(s) jew ismijiet kummerċjali: …

10.3.1.2. Marka(i) ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-komponent KE: …

10.3.1.3 Kategorija tat-tip ta’ Sedil: kategorija A klassi I./II./III, kategorija B [1] Ħassar jekk ma japplikax.

10.3.1.4 Pożizzjoni u karatteristiċi ewlenin: …

10.3.1.5 Sistema ta’ aġġustament: …

10.3.1.6 Sistema ta’ spostament u ta’ mblokk: …

10.3.2 Sedils tal-passiġġieri (numru qisien, pożizzjoni u karatteristiċi): …

10.3.3 Foot rests (numru, qisien u pożizzjonijiet): …

10.4 Pjattaforma tat-tagħbija

10.4.1 Qisien: …mm

10.4.2 Pożizzjoni: …

10.4.3 Tagħbija teknikament permissibbli: …kg

10.4.4 Tqassim tat-tagħbija bejn il-fusijiet: …kg

10.5 Soppressjoni ta’ l-interferenza tar-radju

10.5.1 Deskrizzjoni u disinji/ritratti tal-forom u tal-materjali kostitwenti tal-parti tal-vettura fejn ikun hemm il-kompartiment tal-magna u partijiet maġenb il-kompartiment tal-passiġġieri: …

10.5.2 Disinji jew ritratti tal-pożizzjoni tal-komponenti tal-metall fil-kompartiment tal-magna (e.g. tagħmir tas-sħana, spare wheel, filtru ta’ l-arja, mekkaniżmu tas-sewqan): …

10.5.3 Tabella u disinn tat-tagħmir ta’ kontroll ta’ interferenza tar-radju: …

10.5.4 Partikularitajiet tal-valur nominali tar-reżistenzi tal-kurrent dirett, u fil-każ ta’ resistive ignition cables, tar-reżistenza nominali tagħhom kull metru: …

11. TAGĦMIR TAD-DAWL U TA’ SINJALI BID-DAWL (disinji tal-qisien tal-parti esterna tal-vettura li juru l-pożizzjoni ta’ l-uċuħ imdawla tat-tagħmir kollu; numru, sistema elettrika, marka ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip u l-kulur tad-dwal)

11.1 Tagħmir obbligatorju

11.1.1 Fanali b’dawl baxx: …

11.1.2 (Side) lamps fil-pożizzjoni ta’ quddiem: …

11.1.3 Fanali fil-pożizzjoni ta’ wara: …

11.1.4 Lampi li juru direzzjoni:

- quddiem: …

- wara: …

- ġenb: …

11.1.5 Rifletturi reflex ta’ wara: …

11.1.6 fanali tal-pjanċi ta’ reġistrazzjoni ta’ wara: …

11.1.7 Fanali ta’ stop: …

11.1.8 Tagħmir ta’ allarm ta’ riskju: …

11.2 Tagħmir fakultattiv:

11.2.1 Fanali ta’ dawl qawwi: …

11.2.2 Fanali għal fog ta’ quddiem: …

11.2.3 Fanali għal foq ta’ wara: …

11.2.4 Fanali tar-reverse: …

11.2.5 Fanali tax-xogħol: …

11.2.6 Fanali tal-parking: …

11.2.7 Dwal li juru ingombru: …

11.2.8 Dwal li juru kif ikunu qed jaħdmu l-indikaturi tad-direzzjoni ta’ trailer: …

11.3 Deskrizzjoni qasira ta’ komponenti elettriċi/elettroniċi li mhumiex fanali (jekk hemm): …

12. MIXXELLANJA

12.1 Tagħmir akustiku ta’ allarm (pożizzjoni): …

12.1.1 Mark(i) ta’ approvazzjoni tat-tip tal-komponent KE: …

12.2 Couplings mekkaniċi bejn trattur u vetturi miġbudin

12.2.1 Tip(i) ta’ coupling: …

12.2.2 Trade-mark(s) …

12.2.3 Marka(i) tat-tip ta’ approvazzjoni tal-komponent KE: …

12.2.4 Tagħmir maħsub għal tagħbija massima oriżżontali ta …kg; u għal tagħbija massima vertikali (jekk ikun hemm) ta’ …kg [20] Valuri fir-rigward tal-qawwa tat-tagħmir tal-coupling.

12.3 Lift idrawliku – coupling bi tlett ponot: iva/le [1] Ħassar jekk ma japplikax.

12.4 Konnessjoni mal-kurrent għad-dawl u għal tagħmir ta’ sinjali bid-dawl fuq it-trailer (deskrizzjoni): …

12.5 Installazzjoni, pożizzjoni, funzjoni u mmarkar ta’ kontrolli (deskrizzjoni, ritratti jew disinji): …

12.6 Pożizzjoni tal-pjanċa ta’ reġistrazzjoni ta’ wara (forma u qisien): …

12.7 Tagħmir ta’ coupling ta’ quddiem (disinn bil-qisien): …

12.8 Deskrizzjoni tal-mezzi elettroniċi abbord użati għall-operazzjoni u l-kontroll tat-tagħmir fuw il-vettura jew miġbud minnha: …

MUDELL B

Dokument ta’ tagħrif simplifikat għal vettura ta’ approvazzjoni KE tat-tip

Taqsima I

Il-Mudell B għandu jintuża meta jkun jista’ jinkiseb ċertifikat wieħed jew aktar ta’ approvazzjoni KE tat-tip jew ta’ approvazzjoni tat-tip ta’ komponent KE maħruġ bis-saħħa ta’ direttivi partikulari.

In-numri taċ-ċertifikati ta’ approvazzjoni KE tat-tip jew tal-komponent ta’ approvazzjoni KE tat-tip għandhom jintwerew fit-tabella tat-Taqsima III.

It-tagħrif imsemmi fl-Anness III (ċertifikat ta’ konformità) għandu jingħata għal kull kapitolu minn 1 sa 12 hawn taħt, u għal kull tip/varjanti/verżjoni ta’ vettura.

Fejn ma jkunx jista’ jinkiseb ċertifikat ta’ approvazzjoni KE tat-tip jew approvazzjoni tat-tip ta’ komponent KE maħruġ bis-saħħa ta’ direttiva partikulari, għandu jingħata t-tagħrif imsemmi fil-Mudell A tad-dokument ta’ tagħrif għall-kapitoli relattivi.

0. | ĠENERALI |

0.1 | Marka(i) (trade-mark reġistrata mill-manifatturi) … |

0.2 | Tip (uri kull varjanti jew verżjoni) … |

0.2.0 | Sitwazzjoni dwar it-tlestija tal-vettura: għal vettura kompleta/kompletata/inkompleta [95] Fil-każ ta’ vettura kompletata, uri l-isem u l-indirizz tal-manifattur preċedenti u n-numru ta’ l-approvazzjoni tal-vettura inkompleta jew kompleta. |

0.2.1 | Isem/ismijiet kummerċjali (skond il-każ): … |

0.3 | Mezzi ta’ identifikazzjoni tat-tip, jekk immarkat fuq il-vettura: |

0.3.1 | Pjanċa tal-manifattur (post u metodu ta’ twaħħil): … |

0.3.2 | Identifikazzjoni tax-chassis (pożizzjoni): … |

0.4 | [95]Kategorija ta’ vettura : … |

0.5 | Isem u indirizz tal-manifattur: … |

0.7 | Fil-każ ta’ komponenti jew unitajiet tekniċi partikulari, pożizzjoni u l-metodu ta’ twaħħil tal-marka ta’ approvazzjoni: … |

0.8 | Isem/ismijiet u indirizz/i ta’ impjant/i ta’ immuntar: … |

1. | KARATTERISTIĊI ĠENERALI TA’ KOSTRUZZJONI TAL-VETTURA (Ehmeż ritratti jew disinji ta’ qies ¾ fuq quddiem u ta’ qies ¾ fuq wara ta’ verzjoni rappreżentattiva, u disinn bil-qisien tal-vettura kollha) |

2. | MASSES U QISIEN |

3. | MAGNA |

4. | TRASMISSJONI |

5. | FUSIJIET |

6. | SOSPENSJONI |

7. | STEERING |

8. | TAGĦMIR TAL-BREJKIJIET |

9. | VIŻWALI, ĦĠIEĠ, WIPERS TAL-WINDSCREEN U MIRJA REAR-VIEW |

10. | STRUTTURA TA’ PROTEZZJONI ROLL-OVER, PROTEZZJONI MIT-TEMP, SEDILS, PJATTAFORMA TAT-TAGĦBIJA |

11. | TAGĦMIR TAD-DAWL U TA’ SINJALI BID-DAWL |

12. | MIXXELLANJA |

TAQSIMA II

Tabella li tiġbor fil-qosor il-kumbinazzjonijiet awtorizzati fid-diversi verżjonijiet tal-komponenti tat-Taqsima I, li dwarhom hemm reġistrazzjonijiet varji. Kull reġistrazzjoni għal kull wieħed minn dawn il-komponenti għandha tingħata ittra li biha tingħaraf ir-reġistrazzjoni fit-tabella dwar kompenent jew komponenti li jistgħu ikunu applikabbli għal verżjoni partikulari.

Għandu jkun hemm tabella separata għal kull varjanti tat-tip.

Reġistrazzjonijiet varji li ma jkunux suġġetti għal restrizzjonijiet dwar il-kumbinazzjonijiet tagħhom fi ħdan varjanti għandhom ikunu reġistrati fil-kolonna ’Il-verżjonijiet kollha’.

+++++ TIFF +++++

Dan it-tagħrif jista jkun ippreżentat f’forma jew skema oħra sakemm l-iskop oriġinali jitħares.

Kull varjanti u verżjoni għandhom ikunu identifikati b’kodiċi numeriku jew alfanumeriku li għandhom ikunu reġistrati fiċ-ċertifikat ta’ konformità (III. ANNESS) tal-vettura in kwistjoni.

TAQSIMA III.

Numri ta’ approvazzjoni KE tat-tip dwar id-direttivi partikilari

Agħti t-tagħrif mitlub hawn taħt dwar l-oġġetti li japplikaw għall-vettura. [96]

Għall-finijiet ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip, iċ-ċertifikati kollha ta’ approvazzjoni tat-tip jew ta’ approvazzjoni tat-tip ta’ komponent KE in kwistjoni (flimkien ma’ l-annessi tagħhom) għandhom ikunu inklużi u ppreżentati lill-awtoritajiet ta’ approvazzjoni.

Suġġett | Numru ta’ approvazzjoni KE tat-tip jew ta’ approvazzjoni tat-tip ta’ komponent KE | Data ta’ approvazzjoni KE tat-tip jew ta’ approvazzjoni tat-tip ta’ komponent KE | Tip/tipi, varjant/i, verżjoni/jiet milquta |

Eżempju | | | |

Tagħmir tal-brejkijiet | E1*76/432*97/54*0026*00 | 2000.2.3. | MF/320/U |

E4*76/432*97/54*0039*00 | 2000.3.1. | MF/320/F |

Firma: …

Kariga fl-organizzazzjoni: …

Data: …

[75] Trasmissjoni varjabbli kontinwa (CVT)

[95] Klassifikazzjoni skond it-tifsiriet li jinsabu fl-Anness II, Kapitolu A tad-Direttiva 2003/37/KE.

[96] Information which appears on the relevant installation approval certificate need not be repeated here.

--------------------------------------------------

ANNESS II

KAPITOLU A

Tifsira ta’ kategoriji ta’ vettura u ta’ tipi ta’ vettura

A. It-tifsira tal-kategoriji tal-vetturi hija kif ser jingħad:

1. Kategorija T : tratturi bir-roti

- Kategorija T1: tratturi bir-roti b’veloċità massima ta’ kostruzzjoni li ma taqbiżx il-40 km/h, bl-eqreb fus lejn is-sewwieq [1] b’karreġġjata wisa’ minimu ta’ mhux anqas minn 1150 mm, b’massa mingħajr tagħbija, u tajba biex titħaddem, ta’ 600 kg, u bi ground clearance ta’ mhux aktar minn 1000 mm.

- Kategorija T2: tratturi bir-roti, b’veloċità massima ta’ kostruzzjoni li ma taqbiżx il-40 km/h, b’karreġġjata wisa’ minimu ta’ mhux anqas minn 1150 mm, b’massa mingħajr tagħbija, u tajba biex titħaddem, ta’ 600 kg, u bi ground clearance ta’ mhux aktar minn 600 mm. Iżda meta l-għoli taċ-ċentru tal-gravità tat-trattur [2] (imkejjel mill-art), diviż bil-medja ta’ karreġġjata minima għal kull fus tkun aktar minn 0,90, il-veloċità massima ta’ kostruzzjoni hija ristretta għal 30 km/h.

- Kategorija T3: tratturi bir-roti, b’veloċità massima ta’ kostruzzjoni li ma taqbiżx il-40 km/h, b’massa mingħajr tagħbija, u tajba biex titħaddem, ta’ mhux aktar minn 600 kg-ot.

- Kategorija T4: tratturi bir-roti b’funzjonijiet speċjali, b’veloċità massima ta’ kostruzzjoni li ma taqbiżx il-40 km/h (kif imfisser fl-Appendiċi I).

- Kategorija T5: tratturi bir-roti, b’veloċità massima ta’ kostruzzjoni li ma taqbiżx il-40 km/h.

2. Kategorija C : tratturi taċ-ċinga

tratturi taċ-ċinga li jitmexxew jew jinstaqu biċ-ċineg u li l-kategoriji tagħhom C1 sa C5 b’analoġija mal-kategoriji T1 sa T5.

3. Kategorija R : Trejlers

- Kategorija R1: trejlers, li l-masses teknikament permissibbli tagħhom magħdudin flimkien għal kull fus ma jaqbżux 1500 kg.

- Kategorija R2: trejlers, li l-masses teknikament permissibbli tagħhom magħdudin flimkien għal kull fus jaqbżu 1500 kg iżda ma jaqbżux 3500 kg.

- Kategorija R3: trejlers, li l-masses teknikament permissibbli tagħhom magħdudin flimkien għal kull fus jaqbżu 3500 kg iżda ma jaqbżux 21000 kg.

- Kategorija R4: li l-masses teknikament permissibbli tagħhom magħdudin flimkien għal kull fus jaqbżu 21000 kg.

Kull kategorija ta’ trejlers tinkludi wkoll indiċi "a" jew "b", skond il-veloċità ta’ kostruzzjoni tagħhom:

- "a" għal trejlers b’veloċità massima ta’ kostruzzjoni inqas minn jew sa 40 km/h,

- "b" għal trejlers b’veloċità massima ta’ kostruzzjoni ta’ iktar minn 40 km/h.

Eżempju: Rb3 hija kategorija ta’ trejlers li l-masses teknikament permissibbli tagħhom magħdudin flimkien għal kull fus jaqbeż 3500 kg iżda ma jaqbżux 21000 kg, u li jkunu magħmulin biex jinġibdu minn trattur fil-kategorija T5.

4. Kategorija S : Makkinarju irmunkat interkambjabbli

- Kategorija S1: Makkinarju irmunkat interkambjabbli maħsub għall-użu agrikolu u tal-foresti li l-masses teknikament permissibbli tiegħu magħdudin flimkien għal kull fus ma jaqbżux 3500 kg.

- Kategorija S2: Makkinarju irmunkat interkambjabbli maħsub għall-użu agrikolu u tal-foresti li l-masses teknikament permissibbli tiegħu magħdudin flimkien għal kull fus jaqbżu 3500 kg.

Kull kategorija ta’ makkinarju irmunkat interkambjabbli tinkludi wkoll indiċi "a" jew "b", skond il-veloċità ta’ kostruzzjoni tiegħu:

- "a" għal makkinarju irmunkat interkambjabbli b’veloċità massima ta’ kostruzzjoni inqas minn jew sa 40 km/h,

- "b" għal makkinarju irmunkat interkambjabbli b’veloċità massima ta’ aktar minn 40 km/h.

Eżempju: Sb2 hija kategorija ta’ makkinarju irmunkat interkambjabbli li l-masses teknikament permissibbli tiegħu magħdudin flimkien għal kull fus jaqbżu 3500 kg u li jkunu magħmulin biex jinġibdu minn trattur fil-kategorija T5.

B. Tifsir ta’ tipi ta’ vetturi

1. Tratturi bir-roti:

Għall-finijiet ta’ din id-Direttiva:

"tip" tfisser tiatturs ta’ l-istess kategorija li ma jkunux differenti minn xulxin għall-inqas fl-aspetti essenzjali li ġejjin:

- manifattur;

- desinjazzjoni tat-tip tal-manifattur;

- karatteristiċi essenjali tal-kostruzzjoni:

- chassis ċentrali/chassis b’qafas fil-ġenb/chassis artikulat (differenzi evidenti u fundamentali),

- magna (kombustjoni interna/ibridu),

- fusijiet (numru);

"varjanti" tfisser tratturi ta’ l-istess tip li ma jkunux differenti minn xulxin għall-inqas fl-aspetti essenzjali li ġejjin:

- magna:

- prinċipju ta’ tħaddim,

- numru u arranġament ta’ ċilindri,

- differenza fiċ-ċilindrata ta’ mhux aktar minn 30 % (l-ogħla qawwa ma tkunx aktar minn 1,3 ta’ l-inqas qawwa),

- differenza fil-kapaċità taċ-ċilindrata ta’ mhux iktar minn 20 % (l-ogħla figura ma tkunx aktar minn 1,2 ta’ l-inqas figura);

- fusijiet mekkaniżżati (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni);

- fusijiet direzzjonali (numru u pożizzjoni);

- massa massima b’tagħbija li tkun differenti b’aktar minn 10 %;

- trasmissjoni (tip);

- struttura ta’ protezzjoni rollover;

- fusijiet bil-brejkijiet (numru);

"verżjoni" ta’ varjanti tfisser tratturi li jikkonsistu f’kumbinazzjoni ta’ oġġetti murija fil-pakkett ta’ informazzjoni skond l-Anness I.

2. Tratturi biċ-ċingi.

3. Trejlers:

"Tip" tfisser trejlers ta’ l-istess kategorija li ma jkunux differenti minn xulxin għall-inqas fl-aspetti essenzjali li ġejjin:

- manifattur;

- desinjazzjoni tat-tip tal-manifattur;

- karatteristiċi essenzjali ta’ kostruzzjoni u disinn;

- chassis ċentrali/chassis b’ qafas fil-ġenb/chassis artikulat (differenzi evidenti u fundamentali),

- fusijiet (numru);

"varjanti" tfisser trejlers ta’ l-istess tip li ma jkunux differenti minn xulxin għall-inqas fl-aspetti essenzjali li ġejjin:

- fusijiet direzzjonali (numru, pożizzjoni u interkonnessjoni);

- massa massima b’tagħbija li tkun differenti b’aktar minn 10 %;

- fusijiet bil-brejkijiet (numru).

4. Makkinarju irmunkat interkambjabbli: ara: trejlers.

KAPITOLU B

Lista ta’ affarijiet meħtieġa għall-approvazzjoni KE tat-tip ta’ vettura

Taqsima 1

Lista ta’ direttivi separati

Leġenda:

× = applikabbli mingħajr tibdil

(×) = applikabbli iżda b’tibdil

DS = direttiva separata

— = mhux applikabbli

I = identika għal T skond il-kategorija

Nru | Suġġett | Direttivi bażi u Annessi | ĠU L | Applikazzjoni (għal T4 u Ċ4, ara: Appendiċi 1) |

T1 | T2 | T3 | T5 | Ċ | R | S |

1.1 | Massa massima b’tagħbija | 74/151/KEE I | 84, 28.3.1974, p. 25 | × | × | × | × | (×) | (×) | (×) |

1.2 | Pjanċa ta’ reġistrazzjoni | 74/151/KEE II | — | × | × | × | × | I | (×) | (×) |

1.3 | Tank tal-fuel | 74/151/KEE III | — | × | × | × | × | I | — | — |

1.4 | Massa tas-saborra | 74/151/KEE IV | — | × | × | | (×) | I | — | — |

1.5 | Tagħmir ta’ allarm akustiku | 74/151/EGK V | — | × | × | × | × | I | — | — |

1.6 | Livell tal-ħoss (estern) | 74/151/KEE VI | — | × | × | × | (×) | I | — | — |

2.1 | Veloċità massima | 74/152/KEE ANNESS, paragrafu 1 | 84., 28.3.1974, p. 33 | × | × | × | (×) | I | — | — |

2.2 | Pjattaforma tat-tagħbija | 74/152/KEE Anness, paragrafu 2 | — | × | × | × | (×) | I | — | — |

3.1 | Mirja rear-view | 74/346/KEE | 191., 15.7.1974, p. 1 | × | × | | (×) | I | — | — |

4.1 | Viżwali | 74/347/KEE | 191., 15.7.1974, p. 5 | × | × | × | (×) | I | — | — |

5.1 | Steering | 75/321/KEE | 147., 9.6.1975, p. 24 | × | × | × | (×) | (×) | — | — |

6.1 | Kompatibilità elettromanjetika | 75/322/KEE | 147., 9.6.1975, p. 28 | × | × | × | × | I | — | — |

7.1 | Tagħmir ta’ brejkijiet | 76/432/KEE | 122., 8.5.1976, p. 1 | × | × | × | — | (×) | (×) | (×) |

71/320/KEE | 202., 6.9.1971, p. 37. | — | — | — | × | — | — | — |

8.1 | Sedils tal-passiġġieri | 76/763/KEE | 262., 27.9.1976, p. 135. | × | — | × | (×) | I | — | — |

9.1 | Livelli tal-ħoss (interni) | 77/311/KEE | 105., 28.4.1977, p. 1 | × | × | × | (×) | I | — | — |

10.1 | ROPS | 77/536/KEE | 220., 29.8.1977, p. 1 | × | — | — | (×) | (×) | — | — |

12.1 | Sedil tas-sewqan | 78/764/KEE | 255., 1978.9.18., 1. o. | × | × | × | (×) | (×) | — | — |

13.1 | Installazzjoni tad-dawl | 78/933/KEE | 325., 20.11.1978, p. 16 | × | × | × | (×) | I | (×) | (×) |

14.1 | Tagħmir tad-dawl u sinjali tad-dawl | 79/532/EGK | 145., 1979.6.13., 16. o. | × | × | × | × | × | (×) | (×) |

15.1 | Tagħmir ta’coupling u reverse | 79/533/KEE | 145., 13.6.1979, p. 20 | × | × | × | (×) | I | — | — |

16.1 | ROPS (provi statiċi) | 79/622/KEE | 179., 17.7.1979, p. 1 | × | — | — | (×) | I | — | — |

17.1 | Spazju ta’ manuvra, aċċess għall-post tas-sewqan | 80/720/KEE | 194., 28.7.1980, p. 1 | × | — | × | (×) | I | — | — |

18.1 | Power take-offs | 86/297/KEE | 186., 8.7.1986, p. 19 | × | × | × | (×) | I | — | — |

19.1 | ROPS immuntati fuq wara (tratturi b’karreġġjata dejqa) | 86/298/KEE | 186., 8.7.1986., p. 26 | — | × | — | (×) | I | — | — |

20.1 | Installazzjoni tal-kontrolli | 86/415/KEE | 240., 26.8.1986, p. 1 | × | × | × | (×) | I | — | — |

21.1 | ROPS immuntati fuq quddiem (tratturi b’karreġġjata dejqa) | 87/402/KEE | 220, 8.8.1987, p. 1 | — | × | — | (×) | I | — | — |

22.1 | Qisien u l-massa tat-trejler | 89/173/KEE I | 67., 10.3.1989, p. 1 | × | × | × | (×) | I | (×) | (×) |

22.2 | Glazing | 89/173/KEE III | — | × | × | × | — | I | — | — |

92/22/KEE | 129., 14.5.1992, p. 11 | — | — | — | × | — | — | — |

22.3 | Regolator tal-veloċità | 89/173/KEE II, 1 | — | × | × | × | (×) | I | — | — |

22.4 | Protezzjoni tal-komponenti tal-mutur | 89/173/KEE II, 2 | — | × | × | × | (×) | I | — | — |

22.5 | Couplings mekkaniċi | 89/173/KEE IV | — | × | × | × | (×) | I | (×) | (×) |

22.6 | Pjanċa statutorja | 89/173/KEE V | — | × | × | × | (×) | I | (×) | (×) |

22.7 | Coupling tal-brejk tat-trejler | 89/173/KEE VI | — | × | × | × | (×) | I | (×) | (×) |

23.1 | Emissjonijiet ta’ tniġġis | 2000/25/KE | 173., 12.7.2000, p. 1 | × | × | × | × | × | — | — |

24.1 | Tyres [3] | [ …/ …/KE] | — | × | × | × | × | — | (×) | (×) |

25.1 | Stabilitá [3] | [ …/ …/KE] | — | — | — | — | SD | — | — | — |

26.1 | Ponot fejn jitwaħħal is-safety-belt | 76/115/KEE | 24., 30.1.1976, p. 6 | × | × | × | × | × | — | — |

27.1 | Safety belts | 77/541/KEE | 220., 29.8.1977, p. 95 | — | — | — | × | — | — | — |

28.1 | Reverse u speedometer | 75/443/KEE | 196., 26.7.1975, p. 1 | — | — | — | × | — | — | — |

29.1 | Sistemi anti-spray | 91/226/KEE | 103, 23.4.1991, p. 5 | — | — | — | × | — | (×) | — |

30.1 | Tagħmir għall-limitazzjoni tal-veloċità | 92/24/KEE | 129., 14.5.1992, p. 154 | — | — | — | × | — | — | — |

31.1 | Strutturi għall-protezzjoni tal-partijiet ta’ wara [3] | [ …/ …/KE] | — | — | — | — | — | — | SD | — |

32.1 | Protezzjoni laterali | 89/297/KEE | 124., 5.5.1989 | — | — | — | × | — | (×) | — |

Taqsima II. A.

Fit-tabella li ġejja, id-direttivi dwar "vetturi bil-mutur" (skond l-aħħar verżjoni fis-seħħ fid-data ta’ l-applikazzzjoni tat-tip KE jistgħu ikunu applikati minflok id-direttivi separati korrispondenti dwar "tratturi għall-agrikoltura u foresti".

Numru mogħti fit-tabella fit-Taqsima I (direttivi separati) | Numru tad-direttiva bażi dwar "vetturi bil-mutur" | ĠU L |

| |

1.5 | tagħmir ta’ allarm akustiku | 70/388/KEE | 176., 10.8.1970, p. 12 |

1.6 | Livelli tal-ħoss (Esterni) | 70/157/KEE | 42., 23.2.1970, p. 16 |

4.1 | Viżwali u wipers tal-windscreen | 77/649/KEE | 284., 10.10.1978, p. 11 |

5.1 | Steering | 70/311/KEE | 133., 18.6.1970, p. 10 |

6.1 | Soppressjoni ta’ interferenza radjuelettrika | 72/245/KEE | 152., 6.7.1972, p. 15 |

7.1 | Tagħmir ta’ brejkijiet | 71/320/KEE | 202., 6.9.1971, p. 37 |

14.1 | Rifletturi reflex ta’ wara | 76/757/KEE | 262., 27.9.1976, p. 32 |

14.1 | Lampi ta’ wara | 76/758/KEE | 262, 27.9.1976, p. 54 |

14.1 | Indikatur tad-direzzjoni | 76/759/KEE | 262, 27.9.1976, p. 71 |

14.1 | Illuminazzjoni tal-pjanċa tan-numru | 76/760/KEE | 262., 27.9.1976, p. 85 |

14.1 | Fanali ta’ quddiem | 76/761/KEE | 262., 27.9.1976, p. 96 |

14.1 | Dipped-beam Fanali ta’ quddiem | 76/761/KEE | — |

14.1 | Fanali ta’ quddiem kontra ċ-ċpar | 76/762/KEE | 262., 27.9.1976, p. 122 |

14.1 | Fanali ta’ wara kontra ċ-ċpar | 77/538/KEE | 220, 29.8.1977, p. 60 |

14.1 | Fanali tar-reverse | 77/539/KEE | 220., 29.8.1977, p. 72 |

22.2 | Glazing ta’ sigurtà | 92/22/KEE | 129., 14.5.1992, p. 11 |

23.1 | Emissjonijiet li jniġġsu | 88/77/KEE | 36., 9.2.1988, p. 33 |

Taqsima II. B.

Ir-regolamenti li ġejjin, meħudin mill-Anness tal-Ftehim Rivedut ta’ l-1958 u rikonoxxuti fl-aħħar verżjoni tagħhom mill-Komunità fil-kapaċità tagħha ta’ parti kontraenti għal dak il-Ftehim fid-data ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip skond id-direttiva separata korrispondenti, jistgħu ikunu applikati minflok id-direttivi separati korrispondenti dwar "tratturi ta’ l-agrikoltura" u dawk dwar "vetturi bil-mutur" fit-tabella tat-Taqsima II.A.

Numru mogħti fit-tabella tat-Taqsima I (direttiva separata) | Numru tar-regolament UN/KEE |

| |

1.5 | tagħmir ta’ allarm akustiku | R 28 |

1.6 | Livelli tal-ħoss (Esterni) | R 51 |

4.1 | Viżwali u wipers tal-windscreen | R 71 |

5.1 | Steering | R 79 |

6.1 | Soppressjoni ta’ interferenza radjuelettrika | R 10 |

7.1 | Tagħmir tal-brejkijiet | R 13 |

13.1 | Installazzjoni tad-dawl | R 86 [5] |

14.1 | Rifletturi reflex ta’ wara | R 3 |

14.1 | Fanali ta’ wara | R 7 |

14.1 | Indikaturi tad-direzzjoni | R 6 |

14.1 | Illuminazzjoni tal-pjanċa tan-numru | R 4 |

14.1 | Fanali ta’ quddiem | R 1 – R 8 – R 20 – R 98 |

14.1 | Dipped-beam Fanali ta’ quddiem | R 1 – R 8 – R 20 – R 98 |

14.1 | Fanali ta’ quddiem kontra ċ-ċpar | R 19 |

14.1 | Fanali ta’ wara kontra ċ-ċpar | R 38 |

14.1 | Fanali tar-reverse | R 23 |

22.2 | Glazing ta’ sigurtà | R 43 [6] |

23.1 | Emissjonijiet li jniġġsu | R 49 / R 96 [7] |

Taqsima II. Ċ.

Korrispondenza mal-kodiċijiet standard ta’ l-OECD

Id-dokumenti ta’ prova (kompleti) konformi mal-kodiċijiet OECD murija hawn taħt jistgħu jintużaw minflok rapporti ta’ prova magħmulin skond id-direttivi separati korrispondenti.

SD: soġġett ta’ direttiva separata

Numru mogħti fit-tabella tat-Taqsima I (direttivi separati) | Suġġett | Kodiċijiet OECD [8] |

| |

10.1 | 77/536/KEE | Provi uffiċjali ta’ l-istrutturi protettivi ta’ tratturi għall-agrikoltura jew foresti (prova dinamika) | Kodiċi 3 |

16.1 | 79/622/KEE | Provi uffiċjali ta’ l-istrutturi ta’ protezzjoni għall-tratturi għall-agrikoltura jew foresti (prova statika) | Kodiċi 4 |

19.1 | 86/298/KEE | Provi uffiċjali ta’ l-istrutturi ta’ protezzjoni mwaħħlin fuq wara ta’ tratturi għall-agrikoltura jew foresti, b’roti ta’ karreġġjata dejqa | Kodiċi 7 |

21.1 | 87/402/KEE | Provi uffiċjali ta’ l-istrutturi ta’ protezzjoni mwaħħlin fuq quddiem ta’ tratturi għall-agrikoltura jew foresti, b’roti ta’ karreġġjata dejqa | Kodili 6 |

| SD | Provi uffiċjali ta’ l-istrutturi ta’ protezzjoni ta’ tratturi biċ-ċingi għall-agrikoltura jew foresti | Kodiċi 8 |

Appendiċi I

TAQSIMA I

DEFINIZZJONI TA' VETTURI GĦAL UŻU SPEĊIFIKU U LISTA TAL-ĦTIĠIET GĦALL-APPROVAZZJONI KE TAT-TIP TAL-VETTURA

Għal operazzjonijiet f'sitwazzjonijiet partikolari jeżistu l-vetturi li ġejjin għal użu speċifiku:

1. TratturiT4

1.1 T4.1 Tratturi maqtugħin sewwa mill-art

Tratturi magħmulin għal xoghol fuq pjanti kbar, bħal dwieli. Ikollhom chassis jew parti ta' chassis għoli biex ikunu jistgħu jgħaddu dritti mal-pjanti bir-roti tax-xellug u tal-lemin fuq iż-żewġ naħat ta' ringiela waħda jew aktar ta' pjanti. Huma magħmulin biex iġorru jew iħaddmu għodod li jistgħu jitwaħħlu fuq quddiem, bejn il-fusien, fuq wara jew fuq il-pjattaforma. Meta t-trattur ikun ser jitħaddem l-għoli mill-art dritt mar-ringiela tal-pjanta huwa aktar minn 1000 mm. Meta l-għoli taċ-ċentru ta' gravità tat-trattur [1] (imkejjel mill-art bl-użu tat-tyres li soltu jitwaħħlu) diviż bil-karreġġjata medja minima tal-fusien kollha jaqbeż 0,90, il-veloċità massima tad-disinn m'għandhiex taqbeż 30 km/h.

1.2 T4.2 Tratturi kbar ħafna

Tratturi li jknunu ta' qisien kbar, magħmulin l-aktar għal xogħol fuq meded kbar ta' raba'.

1.3 T4.3 Tratturi baxxi mill-art

Tratturi bi trazzjoni fuq erba' roti għal agrikoltura u foresti li jkollhom tagħmir li jinbidel magħmul għal użu fl-agrikoltura u fil-foresti u li jkollhom qafas li jżommu, mgħammrin b'power take-offs wieħed jew aktar, b'massa teknikament permissibbli ta' mhux aktar minn 10 tunnellati, u li għalihom il-proporzjon ta' din il-massa mal-massa massima mingħajr tagħbija u tajba biex titħaddem ikun anqas minn 2,5. Barra minn hekk, iċ-ċentru ta' gravità ta' dawn it-tratturi [2] (imkejjel mill-art u bl-użu ta' tyres li soltu jitwaħħlu) ikun inqas minn 850 mm.

2. Kategorija C4

C4.1: Tratturi għoljin biċ-ċingi imfissra b'analoġija mal-Kategorija T4.1.

TAQSIMA II

DIRETTIVI SEPARATI APPLIKABBLI GĦAL VETTURI TA' UŻU SPEĊIFIKU

Leġenda:

X = applikabbli mingħajr tibdil

(X) = applikabbli iżda b'tibdil

DS = direttiva separata

— = mhux applikabbli

Nru | Suġġett | Direttivi bażi u Annessi | APPLIKABILITÀ |

T4.1 | T4.2 | T4.3 | C4.1 |

1.1 | Massa massima b'tagħbija | 74/151/KEE I | × | × | × | × |

1.2 | Pjanċa ta' reġistrazzjoni | 74/151/KEE II | (×) | (×) | × | (×) |

1.3 | Tank tal-fuel | 74/151/KEE III | × | × | × | × |

1.4 | Masses tas-saborra | 74/151/KEE IV | × | × | × | × |

1.5 | Tagħmir ta' allarm akustiku | 74/151/KEE V | × | × | × | × |

1.6 | Livell tal-ħoss (estern) | 74/151/KEE VI | (×) | (×) | × | (×) |

2.1 | Veloċità massima | 74/152/KEE ANNESS, paragrafu 1 | × | × | × | × |

2.2 | Pjattaformi tat-tagħbija | 74/152/KEE ANNESS, paragrafu 2 | (×) | × | (×) | (×) |

3.1 | Mirja rear-view | 74/346/KEE | (×) | × | × | (×) |

4.1 | Viżwali u wipers tal-windscreen | 74/347/KEE | (×) | (×) | × | (×) |

5.1 | Steering | 75/321/KEE | × | × | × | SD |

6.1 | Interferenza elettromanjetika | 75/322/KEE | × | × | × | × |

7.1 | Tagħmir tal-brejk | 76/432/KEE | (×) | × | × | (×) |

8.1 | Sedils tal-passiġġieri | 76/763/KEE | × | × | × | × |

9.1 | Livelli tal-ħoss (interni) | 77/311/KEE | (×) | × | × | (×) |

10.1 | ROPS | 77/536/KEE | DS | × | × | DS |

12.1 | Sedil tas-sewqan | 78/764/KEE | (×) | × | × | (×) |

13.1 | Installazzjoni tad-dawl | 78/933/KEE | (×) | (×) | × | (×) |

14.1 | Tagħmir tad-dawl u ta' sinjali tad-dawl | 79/532/KEE | × | × | × | × |

15.1 | Tagħmir ta' coupling u tar-reverse | 79/533/KEE | (×) | × | × | (×) |

16.1 | ROPS (provi statiċi) | 79/622/KEE | SD | × | × | SD |

17.1 | Spazju ta' manuvra, aċċess għall-pożizzjoni tas-sewqan | 80/720/KEE | (×) | (×) | (×) | (×) |

18.1 | Power take-offs | 86/297/KEE | × | × | × | × |

19.1 | ROPS imwaħħlin fuq wara (tratturi b'karreġġjata dejqa) | 86/298/KEE | — | — | — | — |

20.1 | Installazzjoni tal-kontrolli | 86/415/KEE | × | × | × | × |

21.1 | ROPS imwaħħlin fuq quddiem (tratturi b'kareġġjata dejqa) | 87/402/KEE | — | — | — | — |

22.1 | Qisien u massa tat-trattur | 89/173/KEE I | (×) | × | × | (×) |

22.2 | Glazing | 89/173/KEE III | × | × | × | × |

22.3 | Regolatur tal-veloċità | 89/173/KEE II, 1 | × | × | × | × |

22.4 | Protezzjoni tal-komponenti tal-mutur | 89/173/KEE II, 2 | (×) | × | × | (×) |

22.5 | Couplings mekkaniċi | 89/173/KEE IV | × | (×) | × | × |

22.6 | Pjanċa ta' reġistrazzjoni | 89/173/KEE V | × | × | × | × |

22.7 | Coupling tal-brejk tat-trattur | 89/173/KEE VI | × | (×) | × | × |

23.1 | Emissjonijiet li jniġġsu | 2000/25/KE | × | × | × | × |

24.1 | Tyres [3] | […/…/KE] | DS | DS | DS | — |

25.1 | Stabilità [3] | […/…/KE] | DS | — | — | DS |

Appendiċi 2

PROĊEDURI LI GĦANDHOM IKUNU OSSERVATI GĦALL-APPROVAZZJONI KE TAT-TIP TA’ VETTURA

1. Meta ssir talba bis-saħħa ta’ l-Artikolu 3 (skond l-Anness I, mudell B), l-awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip għandha:

a) tivverifika li l-komponenti ta’ l-approvazzjonijiet KE tat-tip u l-approvazzjonijiet KE tat-tip maħruġin bis-saħħa tad-direttivi separati ikunu applikabbli, u għandha tara li jsiru l-provi u l-kontrolli meħtieġa mid-direttivi separatizi li ma jissemmewx f’dawn iod-direttivi;

b) taċċerta, permezz ta’ referenza għad-dokumentazzjoni, li l-ispeċifikazzjoni(jiet) tal-vettura u t-tagħrif mogħti fit-Taqsima I tad-dokument ta’ informazzjoni dwar il-vettura ikunu inklużi fil-ktejjeb ta’ tagħrif jew fir-rapport ta’ approvazzjoni għall-approvazzjonijiet tad-direttivi separati rilevanti u, fejn numru ta’ paragrafu fit-Taqsima I tad-dokument ta’ informazzjoni ma jkunx inkluż fil-ktejjeb ta’ tagħrif ta’ xi direttiva separata, għandha tikkonferma li l-parti jew karatteristika rilevanti hija konformi mal-partikularitajiet tal-ktejjeb ta’ tagħrif;

ċ) fuq kampjun ta’ vetturi tat-tip li għandu jkun approvat, għandha tagħmel jew tara li jsiru spezzjonijiet ta’ partijiet ta’ vetturi u sistemi biex tivverifika li l-vetturi jkunu nbnew skond kif hemm indikat fil-ktejjeb ta’ tagħrif awtentikat fir-rigward ta’ l-approvazzjonijiet kollha ta’ direttivi separati;

d) tagħmel jew tara li jkunu saru l-kontrolli meħtieġa ta’ installazzjonijiet fir-rigward ta’ unitajiet tekniċi separati, skond il-każ.

2. L-għadd ta’ vetturi li għandhom ikunu spezzjonati għall-finijiet tal-paragrafu 1(ċ) għandu jkun biżżejjed biex ikun jista’ jsir eżami sewwa tal-kombinazzjonijiet varji li gkollhom ikunu approvati skond il-kriterji li ġejjin:

- magna

- gearbox

- fusijiet mekkaniżżati (għadd, pożizzjoni, interkonnessjoni)

- fusijiet direzzjonali (għadd u pożizzjoni)

- fusijiet bil-brejkijiet (għadd)

- struttura protettiva roll-over.

3. F’każ ta’ talba magħmula bis-saħħa ta’ l-Artikolu 3 (skond l-Anness I, mudell A) l-awtorità ta’ l-approvazzjoni Ke tat-tip għandha:

a) tara li jsiru l-kontrolli u l-provi meħtieġa minn kull direttiva separata rilevanti;

b) tivverifika li l-vettura tikkonforma mal-partikularitajiet tal-ktejjeb ta’ tagħrif u tissodisfa l-ħtiġiet tekniċi ta’ kull direttiva separata rilevanti;

ċ) tagħmel jew tara li jkunu saru l-kontrolli meħtieġa ta’ installazzjonijiet fir-rigward ta’ unitajiet tekniċi separati, skond il-każ.

KAPITOLU Ċ

ĊERTIFIKAT TA' APPROVAZZJONI KE TAT-TIP TA' VETTURA

MUDELL (format massimu: A4 (210 x 297 mm) jew fowlder b'format ta' A4)

TAQSIMA 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

TAQSIMA II

RIŻULTATI TAL-PROVI

(għandhom jitlestew mill-awtorità ta’ l-approvazzjoni KE tat-tip u annessi maċ-ċertifikat ta’ l-approvazzjoni tat-tip tat-trattur)

1. Riżultati tal-provi fuq il-livell tal-ħoss (estern)

Numru tad-direttiva bażi u l-emendi l-aktar riċenti applikabbli għall-approvazzjoni KE tat-tip. Għal direttiva b’żewġ stadji jew aktar ta’ applikazzjoni, indika liema stadju: …

Varjant/verżjoni: | … | … | … |

Mexjin: | … dB(A) | … dB(A) | … dB(A) |

Weqfin: | … dB(A) | … dB(A) | … dB(A) |

Veloċità tal-magna: | … min-1 | … min-1 | … min-1 |

2. Riżultati tal-provi dwar l-emissjoni ta’ gass mill-exhaust

Numru tad-direttiva bażi u l-emendi l-aktar riċenti applikabbli għall-approvazzjoni KE tat-tip. Għal direttiva b’żewġ stadji jew aktar ta’ applikazzjoni, indika liema stadju: …

Varjant/verżjoni: …

a. Riżultati

CO | … g/kWh | … g/kWh | … g/kWh |

HC | … g/kWh | … g/kWh | … g/kWh |

NO× | … g/kWh | … g/kWh | … g/kWh |

Partikulati | … g/kWh | … g/kWh | … g/kWh |

Duħħan | … m-1 | … m-1 | … m-1 |

b. Riżultati [9]

CO | … g/kWh | … g/kWh | … g/kWh |

NO× | … g/kWh | … g/kWh | … g/kWh |

NMHC | … g/kWh | … g/kWh | … g/kWh |

CH4 | … g/kWh | … g/kWh | … g/kWh |

Partikulati | … g/kWh | … g/kWh | … g/kWh |

3. Livell tal-ħoss mismugħ mis-sewwieq

Numru tad-direttiva bażi u l-emendi l-aktar riċenti applikabbli għall-approvazzjoni KE tat-tip. Għal direttiva b’żewġ stadji jew aktar ta’ applikazzjoni, indika liema stadju: …

Varjant/verżjoni: | … | … | … |

| … dB(A) | … dB(A) | … dB(A) |

Metodu ta’ prova użat (Anness I jew II tad-Direttiva tal-Kunsill 77/311/KEE) | — | — | — |

Appendiċi 1

SISTEMA TA’ ENUMERAZZJONI GĦAL ĊERTIFIKATI TA’ APPROVAZZJONI KE TAT-TIP

Ċertifikati ta’ approvazzjoni KE tat-tip għandhom ikunu numerati skond il-metodu muri hawn taħt.

1. In-numru ta’ approvazzjoni huwa magħmul minn erba’ partijiet fir-rigward ta’ l-approvazzjoni ta’ vetturi kompleti, u minn ħames partijiet fir-rigward ta’ l-approvazzjoni ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati, skond il-ħtiġiet imsemmijin hawn taħt. Komponenti u unitajiet tekniċi separati għandhom ikunu mmarkati skond id-direttivi separati rilevanti. Fil-każijiet kollha is-sezzjonijiet għandhom ikunu mifrudin minn xulxin permezz ta’ asterisk.

- Sezzjoni 1: l-ittra "e" minuskola segwita bin-numru magħżul għal kull Stat Membru li joħroġ l-approvazzjoni:

1 – għall-Ġermanja; 2 – għal Franza; 3 – għall-Italja; 4 – għall-Olanda; 5 –għall-Iżvezja; 6 – għall-Belġju; 9 – għal Spanja; 11 – Għar-Renju Unit; 12 – għall-Awstrija; 13 – għal-Lussemburgu; 17 – għall-Finlandja; 18 – għad-Danimarka; 21 – għall-Portugall; 23 – għall-Greċja; 24 – għall-Irlanda. …

- Sezzjoni 2: numru tad-Direttiva bażika: …

- Sezzjoni 3: numru ta’ l-aħħar Direttiva li temenda li hija applikabbli għall-approvazzjoni: …

Fil-każ ta’ approvazzjoni ta’ vetturi din tkun l-aħħar direttiva li temenda artikolu wieħed jew aktar tad-Direttiva 2003/37/KE.

Fil-każ ta’ approvazzjonijiet taħt direttivi separati, din tkun l-aħħar direttiva li jkollha dispożizzjonijiet speċifiċi li magħhom għandhom ikunu konformi s-sistema, l-komponent jew l-unità teknika separata.

Fejn direttiva tinkludi dati differenti ta’ dħul fis-seħħ li jirreferu għal standards tekniċi differenti għandha tiżdied ittra ta’ l-alfabett. Din l-ittra tidentifika dak li teknikament u speċifikament kien meħtieġ biex tingħata l-approvazzjoni.

- Sezzjoni 4: numru progressiv ta’ erba’ figuri (li quddiemu jkollu zerijiet skond il-każ) li juri n-numru bażi ta’ l-approvazzjoni. Is-sensiela ta’ numri għandha tibda minn 0001 għal kull direttiva bażi.

- Sezzjoni 5: numru progressiv ta’ żewġ figuri (li quddiemu jkollu żerijiet skond il-każ) li juri n-numru ta’ l-estensjoni. Is-sensiela ta’ numri għandha tibda minn 00 għal kull numru ta’ approvazzjoni ta’ bażi.

2. Meta vettura tkun approvata, is-sezzjoni 2 għandha titħalla barra.

3. Is-sezzjoni 5 għandha titħalla barra biss mill-pjanċi statutorji.

4. Eżempju tat-tielet sistema ta’ approvazzjoni (li tkun għadha ma ngħatatx estensjoni) maħruġa minn Franza għad-Direttiva 80/720/KEE: u 2*80/720*88/414*0003*00

fil-każ ta’ direttiva dwar żewġ stadji ta’ implimentazzjoni, jiġifieri A.u B.

5. Eżempju tat-tieni estensjoni tar-raba’ approvazzjoni ta’ vettura, mogħtija mir-Renju Unit: u 11*97/54*0004*02

f’liema każ id-Direttiva 97/54/KE hija l-aħħar direttiva s’issa li temenda l-Artikoli tad-Direttiva kwadru.

6. Eżempju tan-numru ta’ approvazzjoni stampat fuq il-pjanċi statutorji tal-vetturi: u 11*97/54*0004.

[1] Għal tratturs b’seat tas-sewwieq reversibbli (seat u steering wheel) bl-eqreb fus lejn is-sewwieq li għandu jitqies ikun dak li jkollu mwaħħal miegħu tyres bl0ikbar diametru.

[2] Skond l-istandard ISO 798-6: 1982.

[3] Sakemm ikunu adottati direttivi dwar tyres, stabilità u strutturi ta’ protezzjoni għall-partijiet ta’ wara, in-nuqqas ta’ direttiva separata dwar dan ma jżommx milli tingħata l-approvazjoni tat-tip għal vettura kollha.

[4] Biex tingħata l-approvazzjoni KE tat-tip, għandhom jitneħħew il-parentesi.

[5] Għat-tagħmir biss imsemmi fid-direttiva korrispondenti

[6] Ħlief għall-glazed windscreens.

[7] Fir-rigward biss ta’ fażijiet imsemmija fid-direttiva korrispondenti.

[8] Deċiżjoni K(2000) 59/def. emendata minn K(2001) 15, K(2001) 267 u K(2002) 17.

[1] Skond standard ISO 789-6:1982.

[2] Skond standard ISO 789-6:1982.

[3] Sakemm ikunu adottati direttivi dwar tyres u stabilità, in-nuqqas ta' direttiva separata dwar dan ma jżommx milli tingħata l-approvazjoni tat-tip għal vettura kollha.

[4] Biex tingħata l-approvazzjoni KE tat-tip, għandhom jitneħħew il-parentesi.

[9] Jekk japplikaw.

--------------------------------------------------

ANNESS III

ĊERTIFIKAT KE TA' KONFORMITÀ

TAQSIMA I

Kampjuni

(format massimu: A4 (210 mm x 297 mm), jew folder ta' format A4)

(Iċ-ċertifikat għandu jkun magħmul fuq karta bl-intestatura tal-manifattur u b'mod illi jeskludi kull possibbiltà ta' falsifikazzjoni. Għal dan il-fini għandu jkun stampat fuq karta protetta bi grafiċi bil-kulur jew watermark li tikkorrispondi mal-marka ta' identifikazzjoni tal-manifattur.)

ĊERTIFIKAT KE TA' KONFORMITÀ

Għal vetturi kompleti/kompletati [1]

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

TAQSIMA II

Kampjuni

(format massimu: A4 (210 mm x 297 mm), jew fowlder ta' format A4)

(Iċ-ċertifikat għandu jitfassal bl-użu tal-letterhead tal-manifattur u b'tali mod li tiġi eskluża kwalunkwe possibiltà ta' falsifikazzjoni. Għal dak l-iskop għandu jiġi stampat fuq karta protetta jew permezz ta' grafika tal-kulur jew permezz ta' marka ta' l-ilma li tikkorrispondi għall-marka ta' identifikazzjoni tal-manifattur)

ĊERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE

għal vetturi mhux kompleti

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Ħassar fejn ma japplikax.

--------------------------------------------------

IV. ANNESS

PROĊEDURI GĦALL-ASSIGURAZZJONI TA’ KONFORMITÀ TA’ PRODUZZJONI

1. STIMA INIZJALI

1.1 Qabel ma tingħata approvazzjoni tat-tip tal-KE, l-awtorità ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE fi Stat Membru għandha tivverifika l-eżistenza ta’ arranġamenti u proċeduri soddisfaċenti għall-assigurazzjoni ta’ kontroll effettiv li komponenti, sistemi, unitajiet tekniċi separate jew vetturi fil-produzzjoni jikkonformaw mat-tip approvat.

1.2 Il-ħtieġa fil-punt 1.1 għandha tiġi verifikata għas-soddisfazzjon ta’ l-awtorità li tagħti l-approvazzjoni tat-tip tal-KE. Din il-verifika tista’ titwettaq għan-nom ta’ l-awtorità li tagħti l-approvazzjoni tat-tip KE mill-awtorità ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE fi Stat Membru ieħor. F’dan il-każ, l-awtorità ta’ l-aħħar għandha tipprepara dikjarazzjoni ta’ konformità li tispjega l-oqsma u l-faċilitajiet ta’ produzzjoni li tikkunsidra rilevanti għall-prodott(i) li għandu(hom) jiġi(u) approvat(i) skond it-tip.

1.3 L-Awtorità ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE għandha taċċetta ċ-ċertifikazzjoni tal-manifattur għal EN ISO 9001:2000 standard armonizzat bl-esklużjoni permessibbli tal-ħtiġiet relatati mal-kunċetti ta’ diżinn u żvilupp, il-punt 7.3 "Sodisfazzjoni tal-Klijent u titjib kontinwu" (li l-iskop tiegħu ikopri l-prodott(i) li għandu(hom) jiġi(u) approvat(i) skond it-tip) jew akkreditazzjoni standard ekwivalenti bħala li tissodisfa l-ħtiġiet tal-paragrafu 1.1. Il-Manifattur għandu jipprovdi dettalji tar-reġistrazzjoni u jieħu fuqu li jinforma lill-awtoritajiet ta’ approvazzjoni bi kwalunkwe emendi għall-validità jew l-iskop tiegħu.

1.4 Malli tkun riċevuta talba mill-awtorità ta’ Stat Membru ieħor, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE għandha minnufih tibgħat dikjarazzjoni ta’ konformità msemmija fil-paragrafu 1.2, jew tagħti parir li mhijiex f’pożizzjoni li tipprovdi din id-dikjarazzjoni.

2. KONFORMITÀ TA’ PRODUZZJONI

2.1 Kull vettura, sistema, component jew unità teknika separata approvata skond it-tip skond din id-Direttiva jew direttiva separata għandha tkun manifatturata b’tali mod li tikkonforma mat-tip approvat billi tissodisfa l-ħtiġiet ta’ din id-Direttiva jew ta’ direttiva spearata li tidher fil-lista eżawstiva stabbilita fl-Anness II, il-Kapitolu B.

2.2 Meta tingħata approvazzjoni tat-tip tal-KE, l-awtorità ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE fi Stat Membru għandha tivverifika l-eżistenza ta’ arranġamenti adegwati u pjanijiet ta’ kontroll dokumentati, li għandhom jiġu miftiehma mal-manifattur għal kull approvazzjoni tat-tip tal-KE, għat-twettieq f’intervalli speċifdikati tat-testijiet jew kontrolli assoċjati li huma meħtieġa sabiex tiġi vverifikata konformità kontinwa mat-tip approvat, inklużi meta applikabbli, testijiet meħtieġa mid-direttivi separati.

2.3 It-titolari ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE għandu, b’mod partikolari:

2.3.1 jassigura l-eżistenza ta’ proċeduri għall-monitoraġġ effettiv li prodotti (vetturi, sistemi, komponenti jew unitajiet tekniċi separate) jikkonformaw ma’ l-approvazzjoni tat-tip ta’ KE;

2.3.2 ikollu aċċess għat-tagħmir ta’ kontroll neċessarju għall-kontroll ta’ konformità ma’ kull tip approvat;

2.3.3 jassigura li riżultati tat-test huma rreġistrati u li l-annessi jibqgħu validi għal perjodu li għandu jiġi determinat bi ftehim ma’ l-awtorità għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE; dan il-perjodu m’għandux ikun iktar minn 10 snin;

2.3.4 janalizza r-riżultati ta’ kull tip ta’ test sabiex tiġi verifikata u assigurata l-istabilità tal-karatteristiċi tal-prodott, soġġett għat-tolleranzi inerenti fil-produzzjoni industrijali;

2.3.5 jassigura li għal kull tip ta’ prodott jitwettqu mill-inqas il-kontrolli preskritti f’din id-Direttiva u t-testijiet preskritti fid-direttivi applikabbli separate li jidhru fil-lista eżawstiva stabbilita fl-Anness II;

2.3.6 jassigura li jekk kwalunkwe sett ta’ kampjuni jew biċċiet tat-test jinstabu li ma jikkonformawx fl-aħħar tat-test in kwistjoni, jittieħdu iktar kampjuni u t-testijiet jiġu ripetuti. Il-passi neċessarji kollha għandhom jittieħdu sabiex tiġi restawrata konformità mal-produzzjoni korrispondenti.

2.3.7 Fil-każ ta’ vettura approvata skond it-tip tal-KE, il-kontrolli msemmija fil-punt 2.3.5 għandhom jiġu ristretti għal dawk li jivverifikaw konformità ma’ l-ispeċifikazzjonijiet stability fl-approvazzjoni tat-tip tal-KE.

2.4 L-Awtorità li tat approvazzjoni tat-tip tal-KE tista’ fi kwalunkwe ħin tivverifika l-metodi ta’ konformità ta’ kontroll applikati f’kull faċilità ta’ produzzjoni. Il-frekwenza normali ta’ dawn il-verifiki għandha tkun in linja ma’ l-arranġamenti (jekk hemm) aċċettati taħt il-paragrafu 1.2 jew 1.3 ta’ dan l-Anness u jiġi assigurat li l-kontrolli rilevanti huma riveduti tul perjodu approprjat għall-kunfidenza meħtieġa mill-awtorità kompetenti.

2.4.1 F’kull ispezzjoni, ir-rekords tat-test u r-rekords ta’ produzzjoni għandhom ikunu disponibbli għall-ispettur li jagħmel iż-żjara.

2.4.2 Meta n-natura tat-test tippermetti, l-ispettur jista’ jagħżel kampjuni saltwarji biex jiġu kkontrollati fil-laboratorju tal-manifattur (jew fil-laboratorji tal-korp ta’ testing meta direttiva separata tipprovdi hekk). In-Numru minimu ta’ kampjuni jista’ jiġi determinat skond ir-riżultati tal-verifika proprja tal-fabbrikant.

2.4.3 Meta l-livell ta’ monitoraġġ huwa insoddisfaċenti, jew meta jidher neċessarju li tiġi vverifikata l-validità tat-testijiet imwettqa taħt il-punt 2.4.2, l-ispettur għandu jagħżel kampjuni biex jintbagħtu lill-korp ta’ kontroll li mexxa t-testijiet ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE.

2.4.4 L-Awtorità ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE tista’ twettaq kwalunkwe kontroll jew test meħtieġ minn din id-Direttiva jew f’direttivi separati rilevanti li jidhru fil-lista eżawstiva stabbilita fl-Anness II, Kapitolu B.

2.4.5 Meta jinstabu riżultati insoddisfaċenti tul ispezzjoni, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE għandha tassigura li jittieħdu l-passi kollha neċessarji sabiex tiġi restawrata konformità ta’ produzzjoni malajr kemm jista’ jkun.

--------------------------------------------------

V. ANNESS

A — LIMITI TA’ SERJE ŻGĦAR

In-numru ta’ unitajiet f’tip li għandu jiġi rreġistrat, imqiegħed għall-bejgħ jew imqiegħed f’servizz fis-sena f’kull Stat Membru m’għandux jeċċedi l-valur li jidher taħt għall-kategorija tal-vettura in kwistjoni.

Kategorija | Unitajiet (għal kull tip) |

T | 150 |

C | 50 |

R | 75 |

S | 50 |

B — LIMITI GĦAL VETTURI TA’ L-AĦĦAR TA’ SERJE

In-numru massimu ta’ vetturi ta’ tip wieħed jew diversi tipi li jidħlu fis-servizz f’kull Stat Membru, skond il-proċedura prevista fl-Artikolu 10, m’għandux jeċċedi 10 % tan-numru ta’ vetturi tat-tipi kollha kkonċernati li daħlu fis-servizz fis-sentejn preċedenti fl-Istat Membru in kwistjoni; madankollu, ma jistax ikun inqas minn 20.

Vetturi li jidħlu fis-servizz skond din il-proċedura għandhom jiġu identifikati b’referenza speċifika fuq iċ-ċertifikat ta’ konformità.

--------------------------------------------------

VI. ANNESS

LISTA TA' APPROVAZZJONIJIET TAT-TIP TAL-KE MAĦRUĠA TAĦT DIRETTIVI SEPARATI

+++++ TIFF +++++

Nurmu tal-lista: …

Li jkopri l-perjodu: … sa …

L-Informazzjoni li ġejja għandha tiġi pprovduta fir-rigward ta' kull approvazzjoni tat-tip tal-KE mogħtija, rifjutata jew irtirata tul il-perjodu msemmi fuq:

Manifattur: …

Numru ta' l-approvazzjoni tat-tip tal-KE: …

Ditta: …

Tip: …

Data tal-ħruġ: …

L-ewwel data tal-ħruġ (fil-każ ta' estensjonijiet): …

--------------------------------------------------

VII. ANNESS

PROĊEDURI LI GĦANDHOM JIĠU SEGWITI TUL APPROVAZZJONI TAT-TIP TAL-KE MULTI STADJA

1. ĠENERALI

1.1 L-Operazzjoni soddisfaċenti tal-proċess ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE multi stadju jeħtieġ azzjoni konċertata mill-manifatturi kollha kkonċernati. Għal dan l-iskop, qabel ma tingħata approvazzjoni tat-tip tal-KE fi stadju inizjali jew sussegwenti, l-awtorità ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE għandha tassigura li l-manifatturi rilevanti jkunu għamlu arranġamenti adattati għall-fornitura u l-interkambju ta’ dokumenti u informazzjoni b’tali mod li l-vettura kkompletata tissodisfa l-ħtiġiet tekniċi tad-direttivi rilevanti separati kollha kif stabbilit fl-Anness II, il-Kapitolu B.

Din l-informazzjoni għandha tinkludi dettalji ta’ sistema, komponent, u unità teknika separata rilevanti ta’ l-approvazzjonijiet tat-tip tal-KE u ta’ partijiet ta’ vetturi li jifurmaw parti mill-vettura inkompleta iżda għandhom mhumiex approvati skond it-tip.

1.2 Approvazzjonijiet tat-tip tal-KE skond dan l-Anness jingħataw abbażi ta’ l-istat kurrenti ta’ kompletazzjoni tat-tip ta’ vettura u jinkorporaw l-approvazzjonijiet tat-tip kollha tal-KE mogħtija fl-istadju preċedenti.

1.3 Kull fabbrikant fi proċess ta’ approvazzjoni tat-tip tal-KE multi stadju għandu jkun responsabbli għall-approvazzjoni tat-tip tal-KE u għal konformità ta’ produzzjoni tas-sistemi, il-komponenti u l-unitajiet tekniċi separati kollha manifatturati minnu jew miżjuda minnu għall-istadju ta’ bini preċedenti. Hu m’għandux ikun responsabbli għal aspetti li kienu approvati skond it-tip fi stadju iktar kmieni sakemm ma jimmodifikax partijiet ta’ vetturi b’tali mod li l-approvazzjoni tat-tip tal-KE mogħtija qabel issir invalida.

2. PROĊEDURI

Fil-każ ta’ applikazzjoni magħmula skond l-Artikolu 4(2), l-awtoritajiet ta’ l-approvazzjoni tat-tip ta’ KE għandhom:

a) jivverifikaw li approvazzjonijiet kollha rilevanti ta’ direttivi separati jistgħu jiġu applikati għall-istandard approprjat fid-direttiva separata;

b) jassiguraw li d-data kollha rilevanti, b’kont meħud ta’ l-istat ta’ kompletazzjoni tal-vettura, huma inklużi fil-fowlder ta’ informazzjoni;

ċ) b’referenza għad-dokumentazzjoni jassigura li l-ispeċifikazzjoni(jiet) tal-vettura u d-data kontenuta fil-Parti I tal-fowlder ta’ informazzjoni huma inklużi fid-data fil-pakketti ta’ informazzjoni jew iċ-ċertifikati ta’ l-approvazzjoni tat-tip tal-KE maħruġa taħt id-direttivi rilevanti separati u fil-każ ta’ vettura kompletata, meta numru ta’ partita fil-Parti I tal-fowlder ta’ informazzjoni mhuwiex inkluż fil-pakkett ta’ informazzjoni ta’ kwalunkwe mid-direttivi separati, jikkonferma li l-parti rilevanti jew karatteristika tikkonforma mad-dettallji fil-fowlder ta’ informazzjoni;

d) fuq kampjun ta’ vetturi mit-tip li għandu jiġi approvat, iwettaq ispezzjonijiet ta’ partijiet u sistemi ta’ vettura sabiex jivverifika li l-vettura(i) hija/huma mibnija skond id-data rilevanti li tinstab fil-pakkett ta’ informazzjoni li ġie awtentikat fir-rigward ta’ l-approvazzjonijiet kollha rilevanti ta’ direttiva separata, jew jirranġa biex jitwettqu dawn l-ispezzjonijiet;

e) meta approprjat, iwettaq kontrolli fuq l-installazzjoni ta’ l-unitajiet tekniċi separati, jew jirranġa biex jitwettqu dawn il-kontrolli.

3. NUMRU TA’ VETTURI LI GĦANDHOM JIĠU KKONTROLLATI

In-numru ta’ vetturi li għandhom jiġu ispezzjonati għall-iskopijiet tal-paragrafu 2(d) għandu jkun suffiċjenti biex jippermetti monitoraġġ adattat tal-kombinazzjonijiet varji li għandhom jiġu approvati skond it-tip abbażi ta’ l-istat ta’ kompletazzjoni tal-vettura u l-kriterji li ġejjin:

- il-magna

- il-gearbox

- fwies operabbli (numru, pożizzjoni, interkonnessjoni)

- fwies iggwidati (numru u pożizzjoni)

- fwies iffrenati (numru)

- struttura ta’ protezzjoni kontra qlib tal-vettura.

4. IDENTIFIKAZZJONI TAL-VETTURA

Fit-tieni stadju u stadji sussegwenti, kull manifattur għandu jehmeż mal-vettura pjanċa b’żieda mal-pjanċa statutorja meħtieġa mid-Direttiva tal-Kunsill 89/173/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1988 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati Membri li jirrelataw għal ċerti komponenti u karatteristiċi ta’ tratturi bir-roti agrikoli u tal-foresterija ( [1].

Din il-pjanċa għandha titweħħel sewwa, f’pożizzjoni fejn tidher u aċċessibbli malajr fuq parti mhux soġġetta għal sostituzzjoni f’użu. Għandha turi b’mod ċar u li ma jitħassarx l-informazzjoni fl-ordni li ġej:

- isem il-manifattur,

- taqsimiet 1, 3 u 4 tan-numru ta’ approvazzjoni tat-tip KE,

- stadju ta’ l-approvazzjoni tat-tip KE,

- in-numru tas-serje tal-vettura,

- massima permessa ta’ tagħbija tal-vettura,

- massa massima li tista’ tinġibed,

- massa massima permessa li tista’ tinġibed tat-tagħqida (fejn il-vettura tista’ tiġbed karru) [2]

- massa massima permissibbli fuq kull fus, elenkat f’ordni minn quddiem għal wara, [3]

- tagħbija massima permissibbli vertikali fuq il-punt ta’ tagħqid [4]

[1] ĠU L 67, 10.3. 1989, p. 1. Direttiva kif l-aħħar emendata bid-Direttiva tal-Kummissjoni 2000/1/KE (ĠU L 21, 26.1.2000, p. 16).

[2] Fil-każ biss fejn il-valur imbidel waqt l–istadju preżenti ta’ l-approvazzjoni tat-tip KE.

[3] Fil-każ biss fejn il-valur imbidel waqt l–istadju preżenti ta' l-approvazzjoni tat-tip KE.

[4] Fil-każ biss fejn il-valur imbidel waqt l–istadju preżenti ta' l-approvazzjoni tat-tip KE.

--------------------------------------------------

ANNESS VIII

TABELLA TA' KORELLAZZJON

Direttiva 74/150/KEE | Din id-Direttiva |

Artikolu 1(1) | Artikolu 2 |

Artikolu 1(2) | Artikolu 1 |

Artikolu 2 | — |

Artikolu 3 | Artikolu 3 |

Artikolu 4 | Artikolu 4 |

Artikolu 5(1) | Artikolu 4(4) |

Artikolu 5(2) u 5(3) | Artikolu 6 |

Artikolu 6(1), 6(2) u 6(3) | Artikolu 5 |

Artikolu 6(4) | Artikolu 10 |

Artikolu 7(1) | Artikolu 7(1) |

Artikolu 7(2) l-ewwel subparagrafu | Artikolu 15 |

Artikolu 7(2) it-tieni subparagrafu | Artikolu 16(1) |

Artikolu 8(1) | Artikolu 16(2) |

Artikolu 8(2) | Artikolu 14 |

Artikolu 8(3) | — |

Artikolu 9 | Artikolu 15 |

Artikolu 9(a) | Artikolu 4(1) |

Artikolu 10 | — |

Artikolu 11 | Artikolu 19 |

Artikoli 12 u 13 | Artikolu 20 |

Artikolu 14 | Artikolu 18 |

Artikolu 15 | Artikolu 22 |

Artikolu 16 | Artikolu 26 |

ANNESS I | ANNESS I |

ANNESS II | ANNESS II |

ANNESS III | ANNESS III |

--------------------------------------------------