32003D0016Official Journal L 007 , 11/01/2003 P. 0091 - 0092


Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni

tal-10 ta’ Jannar 2003

li temenda d-Deċiżjoni 2000/159/KE dwar l-approvazzjoni proviżorja rigward il-pjani tal-fdalijiet tal-pajjiżi terzi skond id-Direttiva 96/23/KE

(innotifikata fid-dokument bin-numru K(2002) 5565)

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

(2003/16/KE)

IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,

Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE tad-29 ta’ April 1996, dwar il-miżuri sabiex jiġu mmonitorjati ċerti sustanzi u fdalijiet ta’ dawn fil-bhejjem ħajjin u l-prodotti mill-bhejjem u li tħassar id-Direttivi 85/358/KEE u 86/469/KEE u d-Deċiżjonijiet 89/187/KEE u 91/664/KEE [1], u b’mod partikolari l-Artikolu 29 tagħha,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 72/462/KEE tat-12 ta’ Diċembru 1972 dwar il-problemi ta’ l-ispezzjon tas-saħħa u veterinarji ma’ l-importazzjoni tal-bhejjem tal-fart u l-ħnieżer u l-laħam frisk minn pajjiżi terzi [2], kif l-aħħar emendata bir-Regolament (KE) Nru 1452/2001/KEE [3] u b’mod partikolari l-Artikolu 3(1) tagħha,

Billi:

(1) Id-Deċiżjoni tal-Kummisjoni 2000/159/KE tat-8 ta’ Frar 2000 dwar l-approvazzjoni proviżorja rigward il-pjani tal-fdalijiet tal-pajjiżi terzi skond id-Direttva tal-Kunsill 96/23/KE [4], kif emendata bid-Direttiva 2000/336/KE [5], telenka l-pajjiżi terzi li ssottomettew pjan, fejn jiddikjaraw il-garanziji offruti mill-pajjiż terz rigward il-monitoraġġ tal-gruppi tal-fdalijiet u tas-sustanzi riferiti fl-Anness I mad-Direttiva 96/23/KE.

(2) Ċertri pajjiżi terzi ppreżentaw pjani tal-monitoraġġ tal-fdalijiet lill-Kummissjoni għall-prodotti u l-ispeċji mhux indikati oriġinalment fl-Anness mad-Deċiżjoni 2000/159/KE. Il-valutazzjoni ta’ dawn il-pjani ta’ monitoraġġ u t-tagħrif addizzjonali mitlub mill-Kummissjoni pprovdiet garanziji biżżejjed dwar il-monitoraġġ tal-fdalijiet f’dawn il-pajjiżi terzi għall-prodotti jew l-ispeċji indikati.

(3) Id-Deċiżjoni 2000/159/KEE għandha għalhekk tiġi emendata kif jixraq,

(4) Il-miżuri pprovvduti f’din id-Deċiżjoni huma skond l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti tal-Katina ta’ l-Ikel u s-Saħħa ta’ l-Annimali,

ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness mad-Deċiżjoni 2000/159/KE huwa emendat kif iddikjarat fl-Anness ma’ din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fi Brussel, fl-10 ta’ Jannar 2003.

Għall-Kummissjoni

David Byrne

Membru tal-Kummissjoni

[1] ĠU L 125, tat-23.5.1996, p. 10.

[2] ĠU L 302, tal-31.12.1972, p. 28.

[3] ĠU L 198, tal-21.7.2001, p. 11.

[4] ĠU L 51, ta’ l-24.2.2000, p. 30.

[5] ĠU L 116, tat-3.5.2002, p. 51.

--------------------------------------------------

L-ANNESS

L-Anness mad-Deċiżjoni Nru 2000/159/KE huwa emendat kif ġej:

Ir-ringieli li jirrigwardaw il-Belize, l-Estonja, il-Gżejjer Falkland, il-Mozambique, in-Namibja, in-New Caldonia, it-Tajwan u l-Venezuela huma mibdula bir-ringieli korrispondenti:

Il-Kodiċi ta' l-ISO | Il-Pajjiż | Il- Bovini | L-Ovini/kaprini | Il-Ħnieżer | L-Ekwini | It-Tjur | L-Akwakultura | Il-Ħalib, | Il-Bajd, | Il-Fenek | Il-Kaċċa tas-selvaġġina | Il-Kaċċa mkabbra fir-rziezet | Il-Għasel |

BZ | Il-Belize | | | | | | X | | | | | | |

EE | L-Estonja | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | | X |

FK | Il-Gżejjer Falkland | | X | | | | | | | | | | |

MZ | Il-Mozambique | | | | | | X | | | | | | |

NA | In-Namibja | X | X | | | | X | | | | X | X | |

NC | In-New Caledonia | X | | | | | X | | | | X | X | |

TW | It-Tajwan | | | | | | X | | | | | | X |

VE | Il-Venezuela | | | | | | X | | | | | | |

--------------------------------------------------